04 09 2014 sunvilla samachar

Download 04 09 2014 sunvilla samachar

Post on 03-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Daily Gujarati Leading News Paper, Ahmedabad. Date: 4th September, 2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 67Price : Rs.2.00 Pages : 04Annual Subsription : Rs.500 /-Edition : Ahmedabad.

  ko-02 ytf-67 k]X tk:4 rft{: Yk. 2.00 04,Mkxukh- 2014 wkh

  kfhk, eok, uke, kuke yu fkk rqxk zk

  W.wshk{kt kkhu{u ktkk, zek{kt A fkf{kt 12R[ hMkkkkx,kk.3

  Wkh wshk{k t fA yuhksMkk{kt yh yuhwouk fkhu[khu hV Rfk ktske khu hk zehnku Au, suk fkhu Xuh-Xuh stkfkhsue rhMke oR Au. hkk WkrMkh{kt kike w hk zek{kt 11$[ yu Rzh{kt 10 $[ suxku kutkkuAu. ekuzk{kt Auk 12 fkf{kt 6$[ suxku hk kfku Au. { Wkhwshku {uhkyu hku fhe uk [khuhV eknuh kR k Au.

  nk{k{k t kuk yk{kLVuhVkhkuk fkhu Rfk hkke s {Wkh wshk{kt khu hk he hnku

  Au. yk k Au khu hk nsw ku{kh [kw nkukwt k {e ht Au.n{h{kt 110 {e{e, zke{kt 10{e{e, yhe{kt 110 {e{e, ktrs{kt4 {e{e, uzk{kt 42 {e{e hkhMku Au.

  khu hku fkhu Xuh Xuh kehkk Au yu uhku stkfkh kRk Au. nsw khu hke ykknefhk{kt yke Au. kx yu rwh{kt khu hkk ynuk Au. {kuneee ktzewh kk nuXkk kt[uf k{kuWh hku Wku kku Au. kwhnuh{kt khu hku fkhu r[kkkrMkhku{kt ke hk k Au. khu

  hku fkhu nuh{k t sSyMM kR w Au.

  kh wshkk {w rskykuek fheyu ku kfktXk, khfktXk yukx{kt Efk hkke {uhkyrhu he hkk Au. zek,kwh yu rwh{k t k u{khhku eu kkyku{kt h nuh fheuk{kt yke Au. kx{kt khuhkke {k{ kkyku{kt h nuhfhe uk{kt yke Au, u{s kufkuu yuxofhe uk{kt ykk Au. rwh kwfkkkfhk k{e {kuEe e{kt khu qhykwt Au suk fkhu fktZk rMkh{kt keqe k Au.

  zek{kt 12, Rzh{kt 10, rwh{kt 7.5 $[ hk hMku

  yk heu ku 200 kuo tkkV n kk : we{ fkuxo

  whkuurxf kkk{kt Lkn h kkk{kttk VkE kuske rku ykku

  Lw rne,kk.3{kue hfkh khu kk h

  yke khu yuu nw uhkuhke{kuxkku tk VkEe nuhkfhe ne. yk {k{k{kt nu we{fkuxu o hfkhu zkeu yueku sk {kk Au. yksu wr{fkux u o {k uee hfkhu tkeVkE {kxuk u{k ze{ kusux{kxu yuf khkuELx kusux hsqfhk ft Au. wr{ fkuxu o fzf

  ku{kt skwt nwt fu, hfkhu hsqfhuku yu k tku 200ko we{kt w fhe fksuxku k{ ke. ykke kyXkrzke yth tkeVkEk yrk {kxue u{ek usku kkh heu fk ux o{k hsq fhk{kt yku.nu fkuxuohfkhu wAwt Au fu nk{kt tkVkE yrke wt nk Au?yk rk fk ux u o hfkhu u

  yXkrzk{kt yk {k{u skykkwt ft Au. kute Au fuE wke{kt we{ fkuxuo ftn w t f u tk VkEk u { wk uesuek {urVuMxku{kt nku hfkh nk{kt tk VkE {kxu fkuEkt ke E hne. yk{, we{fkuxuo tk VkE{kt rtk {k{ufuL hfkhu zke Au.{kuehfkhu fk ux o {k hsq fhukkuskk yurVzurxke kwwr{ fkuxuo skwt nwt fu whkuurxfie{kt hsqyk fhku u hkkk{kt u{e kuske {sqew ykfko Au.

  qzk k, huL{kuee xkuku xwh V hne

  Lw rne,kk.3uk zkkuf Lq3

  huL {kueyu kukkkk kuV ke wkh,3 xuBh, 2014khkus e rnenkut[k efe kAu. {kue kt[ reke xwh h k nk.{kuekyk kt[ rk k hr{ktu ukuk ttku khk u yuk{k{ Jku fhk{kt ykk nk.tu uku [uk w{u ttkukuk khu s { ru yke

  ku nku khu kk eyu{eLku {kueu yuhkuxo h her

  fhk k xkukukekuxk u knk.yuxo yVuoMkuo iyfYeu {kuekuxkuku Akuze kur[h {qku nku,

  su{kt nkuxuku ykku MxkV {kueurk yke hkku nku.{kueyu ftfu, {U ykhue yk wtu {w~fu Au,htw fkuEfu ku yk nu fhke sne.k ELzk yukuryukhk ykkurs fko{{kt {kueyu

  k{kt k khekuu yefhe fu {u ke su{ khu MA kk ru ku~uxf {erzk {khVkhkeykuu skku.{kueyu ftfu, yuf uku{kt kheku hnu Au, fkuE u{ktke khe {wkru Vrhk yke ke, u yku kiyu o {nuw fhkuuEyu.{kueyu ft fu ykExe kukk{khk yuf kEke r{kk {{ktkhe Ak {kheykukk,ytkke M kuk u hefuene. {U yu{u ft fu nu kh ukE ku Au.

  {kue hfkh{kt rue {k{kLke MktMkeMkr{keLkk Mk kLk hknw kkte!

  Lw rne,kk.3fkutuk whks yu kxeo

  Wkk hknw kteu u qeyuhfkh{kt fkuR fk{ {wt nku, htwkk rho ku{kt ykue ekhe skkxeoe hfkhuhknw kteu eskkhe kuteAu. S nkt fuLeyuzeyu hfkh{kt hknw kteuwt fk{ {e wt Au. fnuk{ktyku Au fu hknw kteu rue{k{kykue te r{rk kk{kt ykk Au. yknukt hknw kte hkk yu {k

  tk {uus{uLx uk hne [qkt Au. k ktk {k tk tu kuk

  r k R z y k u r V h k u y uku{khu {tkkkuttr fuxef t e r { r y k u eh[k fhk{k tyke. ykfr{xe{k t tu

  kuk kuu {eu fw 24r{ryku kk{kt yke Au.su{ktke 8 r{rykuk ykhkk {k tke yu 16r{rykuk yk kufk{ktke kk{ktke ykk Au.

  khkLku whurLk{ u[kxqtf{kt ykuMxurk kikh

  nk{kt yke hnuk ynukkuLku hrku

  Lkerne,kk. 3ykuMx u rkLkk zkkLk

  xkuLke ykkuxu yksu fkw t nkw t fu,khkLku whurLk{Lkwt u[k fhkykuMx u rk Lkkkrhf kh{kwMk{sqrk Wkh nMkkkh fhk {kxuykkke Au. ktrkkqo rseWkkLk {kxu khkLku whurLk{u[k {kxu yk Mkkn{kt Mk{sqrkWkh nMkkkh kR kue kkAu. u f u, w uLk{k t {k uMfk uLkeqr{fkLk u RLk u hrkLk uwhurLk{Lkk rLkfkMkLku hkufkLke

  kikhe kkke Au. khk yLkuykuMxurk [u Mk{sqrk Wkh fk{[ke hkwt Au. ykuMxurk r{ktwhurLk{Lkk skk kife 40 xfkskk u hku Au. ko 2012{ktyuLkSoLke yAk hkLkkh khkLkuwhurLk{ u[k Wkh ktkkkkkLkkrkktLku WXke uk{kt ykkkkke ykuMx urk khkMkkkuMktktkuLku ykk khk {kxuRAwf Au. khk yLku ykuMxurkMkuVkkzo yuke{uLx Wkh fk{ fhe hkkAu. ykuMx urk khVke {Lkkh

  fkuRk whurLk{Lkk skkLkk uktrkkqo nukw rMkk yLk Wkkukfhk{kt yku Lkn kue kkhekhk khVke ykkk{kt yke [wfeAu. fuLkkuhk{kt MktMk{kt kkukkykuMxurkLkk zkkLku yk {wskLkekk fhe nke. yk MkknLke yth sykuMxurkLkk zkkLk khkLke{wkfkk uLkkh Au. yku WuLkeAu fu, khk RuxerMkxeLke yAkLkkuMkk{Lkku fhu Au. khk{kt yksLke wMke kife ke kkLkk kufku nswk rse kh hnu Au.

  rktku wkku xuMx kku s uRyu: we{ fkuxoLw rne,kk.3

  we{ fkuxuo rkku{kt uhkuk{ow rkte kr[fkkuyMefkh fhkt fkuxuo wf{o fu{ktwkku xuMx VhSk fhkkwtskwt Au. [kh ko nuktk wf{ofu{kt fkuxo wkku xuMx fhkk{kxu fkoxf nkR fkuxuo ykuurktu we{ fkuxo{kt zfkkuo nku.suku we{ fkuxo yMefkh fheunkRfkuxok rou {kL hkku

  Au.we{ fkuxuo 21 ykuMxu yk fu{ktwke fhe ek{kt yke Au. yknukt we{ fkuxuo 5 ykuMxk hkusfkoxf nkRfkuxok yku Wh hkfkuke uk{kt yke ne. su{ktrktu wkku xuMx fhkkkuyku ykku nku. wkhk hkuswe{ fkuxuo r[e fkuxok rokuykh fhkt rkte kr[fkkuyMefkh fhkt r[e fkuxokrou {kL hkku Au.kM{kt

  ko 2010{kt Ukuhe yuf{rnkyu rkt h kfkhkuykhku {qku nku yu khke fkuxoefkokne [ke hne Au. rktkfeu fkuxo k{u e fhe ne fuMk{eSu fkuE {urzf xuMx{ktkekh fhk{kt ykk uEyu.ufu, fkuxuo uk fee yk eufkhe fkZe Au yu nu rktuVhrsku kuxuLe xuMx fhkezu.kuxuLe xuMx yu yuf fkhwt

  ee hek Au, su{kt ekuxuLe yuxu fu {k{ {kxukk{oe k fhk{kt yku Au.yk xuMx k{kL heu kfkhkukurk ykhkue {k{ {kxu k{Au fu n u whkh fhk {kxu kkAu.Wue Au fu rktuwkku xuMxke [k {kxuwe{ fkuxo{kt uyku {o w nkukeku hsw fhe ne yu {koke k fhe ne.

  rne{kt ksk khkMk rsuLtxe h k hkWLz kuekh

  Lw rne,kk.3e rne{kt wkkuhe

  ruu ru e hne Au. k{kL{k Wh nw{kykue fkuE kutke uwt fkuE eykEe hnw{ku kk ku [[koku rk e Au. yksu nue khu rne{ktkhe sk kxeok khkWh yk nw{kkuhku Vkhfheu ke Aqxkt.rne{ktesuek rkf rsuL ntxek h h u yk ku khkVkh fhk{kt ykwt Au. ufu ykVkh{kt SuL n [e k Au.SuL n txek rfhkk skk{ku yuf Akufhku khu fkuE fk{nkukke {ku nkukwt skwt nwtyu kh Ae uu nkh kukeu

  Vkh Y fhe ewt nwt.{e{krne {ku, ruf rnkhrMkh{kt SuL nk rkMkku u kufku ykk nk. u{uknhke uXf hke kskW{ukh h u hkWLz Vkh fwOnwt. nw{kkhku yu SuL n[u kuk [ke kE ne. k{ktyk kuyu u hkWLz VkhfwO nwt. yL fuxkf ynuk{ku, [kh hkWLz Vkh kwtnw t.nw{kkuhk u nu{ux nuheykk nk. u{u nukkhku nkh kukk nkyu k{kt u{e Wh nw{ku fheek u nk u. { xk{eexee fu{uhk{kt fu kE skkBku nku.

  yzkeLku w yuf Vxfku, sweh ukkz nuXe r{r{kt r{wtf

  xkufeku,kk.3huL {kue kt[ rke

  ke xwh h nk. khe{erzkyu {kuee yk kxwhu yt V ke Au {kueyu yksu k{ktke rkuk s ke zkkrLku yuuyu [kutfkkhku roeku Au. nfef{kt {kuee eXVhk zkk rLku yuuyu u[keY {ne skyku h[e hVe hkk ukyku69 kok kekfe yu 75kok kuernhku rfkEer{qf fhe ee Au. {kk{ktyku Au kh kkue rkkeyfkuk [ek uk ersBtu kt kzk

  Lw rne,kk.3ks{kt nktrk{kt fue

  ukuk kk rhc kf]yzkeu keSuZek uk ywhkXkfwhk z nuXer{rk kk{kt ykk Au.kufk{kt rkw t {uk{kt rVu fku t uu kt[te Mkke r{rwt yk ykk{kt ykw Au. fkutuk rhk {kuRe, e kYh yue.k[ko nu {: kk,ru yu ]n {tkk tte{ne t r{rykuw tyk {uu. ksk r

  uk yzkeu ykRxe h ter{rk kk{kt ykkAu. yk r{rk yk ksk

  wk kt ywhkXkfwh Au yu yzkekku yruke huk,sk [ yu nu{k{kee Whkt r[Uzwfhu yk r{rk kk{k tykk Au ku yr{

  knu f{k tkk k ksexe{{kt sk {uk{kt rVhnu Y kte yu kskk t hu hku ykr{r{k t hkk{k t ykkAu.yzke kuf W{ tter{rk Au.

  {kuee rk kkus kk eyu{Zk [e hV!

  wke{kt hUrkkLkku rhku fhkktu wkkue kue{kheu nk

  nkkMkh,kk.3Wkh uk nkkh{kt huku rhku fhe

  hnuk kuexufrfk rkkeok kR yu uk kuMukue {kheu nk fhe u{kt yke Au. yk nkkuykhku su rkkeoykuyu hu fwO nwt uk Whs Au. Wue Au fu kkuzk rkkeoyku {eu yufrkkeowt hu fhe hkk nk. hue xkkeftxkeu rkkeoyu uk {kuxk kRu xkke fkheyke ne. kh Ae erz rkkeoku kR yu ukfuxkf r{k {eu hu fhkh rkkeoykuu{k {kxu k nk.erz rkkeok kR yuuk r{kkuyu hu fhe hnuk rkkeoykuu Vhe ykfkhwt f] rn fhk {kxu {ku nku.

  wshkk khke [ku {wtRekRVkR, f{ku fhkuzku Yrk

  {wtkR,kk.3es Wrk yuf{{kt rxu eu

  {tkhu {wtEk Ufzku kku{kt y[kf eszq kkt ykurV, fkuxof[uhe yu rketfwku{kt kku kufku {w~fue{kt {wfkk nk.rk {wtE{kt xkrVf rku kuxfkE sktXuh Xuh xkrVf{ oku nku. yk ytkhx [uyuk ynukku ykk Au fu {wtEe Skkuheke kuf xu wshke Woke [ku.kuf xu uxfo {kxu wshke ese hek

  tk r kwt nkukk {k[kh Au. yku {kuekh fnku fu eswt ftR wshkk kh hs {wtEe Skkuhe [ku. ykW wshkkuke ese hek{kt yke nku yukynukku ykk nk. huuk skk {ws,{kk kh r xkzkk ykke s yk wtuk{kt yke ht Au.nu r{ huue kku{ huu wshk hV {ex {ktze ht Au.yufk { huu{kt huhk h {rnu 160r{r wrx ese hk Au.

  nuh{kt AqxkuAkk kkxkke kufkuLkuhknk, u r khu hke ykkne

  y{kk,kk.3nuhk r{ rMkh{kt

  nk AqxkAkku hk kutkkuAu. nuhk rhtse, ~k{,Mkkwh, hus rnkrMkhku{kt hke kxk zknk. hk{kt ykh we{kt{kthu hkkt kt[ hkWLzwhk kkt Au. Aukt [kh rkeyh yuh kEkur wouuyhkuu fkhu y{kk rn{ hks{kt {{ke khuhk ze hkku Au. u{s rkhksMkk, rk {u,

  ro yu kihk-fhA{ktouk yh yuh kEfkurffwouu u ykk{e urku hr{k y{kk{ktkhu hke tkk nk{krku f fhe Au. kt[{ktke[kh yh yuh kkuefhwuu fkhu hk{ktkses kku khu hk wxezku nku. u{s kt[{kt hkWLz{ktrk krfMk yu hksMkk{ktoukt yh yuh hwuufkhu wshk{kt kAkuhku hkY kku Au.

 • h / k. 04-09-2014, wkh y{kk

  r{ t 2070 khk Mkw- 10 k-04-09-2014 wkh

  tMkLke rfrMkk ukuLkk k{k{ kkkuLku kksw kh hkeLku khkLkk r

  kkkh MktkXLkLkk MkM ukuLke SrLkk{kt ku kuXf{kt kkkh MkwrkMk{sqrk (xeyuVyu) kh nMkkkh fhkLkku Mk ELfkh fheLku Mk fheewt Au fu, kuLkk {kxu uLkk khekku yLku uzqkkuLkk rnkkuLke hkk MkkuokrhAu. kMk{kt kk kuo rzMkuBkh{kt kke{kt xeyuVyuLke Ykhuk zk{ktyke nke. khku {ktk fhe Au fu yk Mk{sqrkke kkk Mkwh