23 05 2014 sunvilla samachar

Download 23 05 2014 sunvilla samachar

Post on 06-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 23-05-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 23-05-2014, y{kk Year : 1 Issue : 336Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad

  ko: 1 > ytf: 336 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 23, -2014

  rkLkMkk{kt Mkhkkke rkMk{k {uu

  kxk, kk. 22r k n k h L k k L k k

  {w{tke SkLk hk{ { k t e y k k e f k u r k L k M kk k ] n{ k t rkM k{ k { u u . SkL k h k{ {k te L k e y k k e f k u k { yLkfMkkuxe ku. SkLk hk{ {kte hkLkk 32{kt {w{tke khefu {tkkhu kk R [ wk A u . hkkk zek kkrxu ku{Lku 23{e {uLkk rMku k]nLkk {t[ Wkh rkMk{k uk fkw t nkwt. Lke furkLkux{kt k{k{ yus kLkku hnuu su Lkerkfw{khLke Mkhfkh{kt nkk. rs [kihe {kte kk kk uLkkh k{ Mk nkk. yku WuLke Au fu, rknkh{kt fk Uk uMk u suzewLke MkhfkhLku rkLkhke xufku ykkkLkku rLko fkuo nkku. hkkk zek

  kkrxLku xufkLkk kkku MkkUke uk{kt ykk nkk. keS kksw rknkhLkk Lkk {w{tke khefu SkLk hk{u {tkkhu kk ek nkk.

  {w{tke khefu Lkerkfw{khu hkSLkk{w ykk kk yksu SkLk hk{Lke {w{tke khefu kkskkue fhk{kt yke nke. kufMkkLke [qtxe{kt suzewLkk hkk uk kk Lkerkfw{khu {w{tke khefu hkSLkk{w ykwt nkw t. fkUk uMkLkk

  [kh MkkuLkk xufk Mkkku Lke suzew Mkhfkh {kxu Mkku eLku 124 kR kk Au. rkLkMkk{kt yMkhfkhf Mk tkk 239 Au. SkLk hk{Lkk Lkuk]{kt Lke Mkhfkh{kt fkUkuMk Mkk{u ku fu fu{ ku ytku kqAk{kt ykkk ku{u fkwt nkwt fu, fkUkuMk n k E f { k L z k h V k e ykk fkuR yku {k Lkke. hk fk Uk uMkLkk

  Wk{w u{[t r{kyu fkw t nkwt fu, fkUkuMk rknkh{kt Mkuwh MkhfkhLku xufku ykku. rknkh{kt Lke Mkhfkh kLk kk nu hksfe krkrryku e kE Au. ykkefku SkLk hk{ {k te Mkhkkke rkMk {k Ske kue kk ukE hne Au. fkh fu ykhsuze, fkUk uMk khk xufk u ykkkLke nuhkk fhkE Au.

  SkLk hk{ yksu rkMk {k uk {kxu WMkwf kLk

  fkUkuMk yLku ykhsuze khk xufku ykkk nuhkk kkkt {kteLku {kuxe hknk : yLk fMkkuxe{ktke kkh Wkhu

  rknkh{kt Lkk hksfe Mk{efhLkk Mk Mktfuk

  rknkh : suzew MkhfkhLku kqLke kkxeo ykhsuze khk xufku ykkku

  kxk, kk. 22Lkk hksfe Mk{efhkuLkk u

  Mktfuk ykku kuk yuf xLkk{{kt ykhsuzeLkk Lk ukk yw kkhe rMkefeyu yksu fkwt nkwt fu, ku{Lke kkxeo Lkk {w{tke SkLk hk{ {kteLkk Lkuk]{kt suzew MkhfkhLku x ufk u ykk u . rkLkMkk{k t ykhsuze rkLkMkk kkLkk Lkukk rMkefeyu fkwt nkwt fu, {kteLkk Lkuk]

  {kt suzew MkhfkhLku ykhsuze xufku ykku. rMkefeyu fkwt nkwt fu, ykhsuze khkMkkuLke r{xk{kt yk ytkuLkku rLko uk{kt yke [wku Au. 243 MkkuLke hk rkLkMkk{k t ykhsuze 21 Mkku hku Au.

  Lkerkfw{khu {w{tke khefu hkSLkk{w ykke ek kk Lkk {w{tke khefu SkLk hk{Lke

  kMk tke fhk{kt yke nke.keS kksw SkLk hk{u fkwt Au fu, hkxe sLkkk Lkku xufku {e hkku Au su y{khk {kxu wk Mkkhe kkkk Au. SkLk hk{Lke kMktke Lkerkfw{kh khk s fhk{kt yke nke. ku rMk ykkW fkUkuMku k suzew MkhfkhLku xufku ykkkLke nuhkk fhe nke. fkUk uMk kkMku [kh khkMkku Au. Lkerkfw{khu

  kufMkkLke [qtxe{kt kkLkk ftkk uk kk rLkkhLkk rMku {w{tke khefu hkSLkk{w ykwt nkwt. suzew 117 khkMkku hku Au. yk Wkhktk MkekeykELkk yuf Mk yLku ku ykk khkMkkuLkku k xufku hku Au. ykLke Mkkku s suzew MkhfkhLk u swe swe kkxeoykuLkk 28 MkkuLkku xufku {e kku Au.

  fkUkuMk kk ykhsuze k xufku ykkk kikh : suzewLku hknk : ykhsuzeyu xufku ykkkk Lkk {w{tke SkLk hk{u we k fhe : kforkfkuoLkku kuh

  fusheku rknkh{kt su Lktkh [kh{kt hkke kke

  yk nkhu k yk s Y{{kt hkk nkk

  yuf fkofh khefu yuyuke LkukkLke yLkuf k yxfkk fhk{kt yke [wfe Au : fkuxoLkk nwf{ke k{kh su{kt

  Lke rne,kk. 22rneLkk qkkqo {wkLk

  yLku yk{ yk{e kkxeoLkk Lkukk yhrL fusheku rknkh su{kt k{ hkke su Lk tkh [kh{kt kke nke. yk yu s sk Au k t k o 2011{k t hkfz fhk{kt ykk kk Mkk{krsf fkofh yLku kkteke Lkukk yk nkhu hkk nkk. kLkkeLkk fuMk{kt kRfku fushekLku fMxze{kt ukLkku fkuxuo yku ykku nkku. ykk yuyukeLkk Lkukk fushek

  Lke yuf fkofh khefu yLkuf k yxfkk fhk{kt yke [wfe Au khtkw k{ k fkuxoLkk ykuke ku{Lku fMxze{kt uk{kt ykk Au.

  kRfku fkuxuo fushekLku ku rMk {kxu wrzr fMxze{kt ukLkku yku fku o nkku. khu Mkwhkk Mkk hkkk Y{{kt fushekLku hkk{kt yke hkk Au. ku{Lkk kh kksukh{kt fhk{kt yk uk n w{kL k k M k t k t{k t yL fueyku fhkk ku{Lku yk hkk{kt yke hkk Au. MkwhkkLkk

  fkhkuMkh suLkk yrfkheyku khk ku{Lkk kh [ktkke Lksh hkk{kt yke hne Au. fushekLku khu fkuR Mkwrk ykkk{kt yke Lk nke. ku{Lkk Y{{kt xee Lkke. {kk yuf VuLk yu yuf kk Au. su khk ku{Lku yuf uLfux, ku kuzMkex yLku yuf {uxLke Mkk fhk{kt yke nke. ku{Lkk krhkh khk ykkk{kt ykue kurzkLku {tsqhe ykkk{kt yke Au. rknkh suLkk {w keykhyku MkwrLk kwk khk yk {wskLke kk fhk{kt yke nke. kwkhu hkku yrfkheykuyu fkwt nkwt fu, fusheku rLkr{k suLkk kusLk ewt nkwt. keS fkuR [esLke {ktk fhe Lk nke. rneLkk qkkqo {w{tke fkuxo khk ku{Lku su{kt R skLkku yku fko kk ykhu 45 r{rLkx Mk we krxkk nkWMk fkuxoLkk Mktfw{kt kufyk{kt hkk nkk. fkuxuo ku{Lku fuxef [esMkwyku ukLke {tswhe ykke nke. fushekLke Mkkku Mkwhkk kuLkku {kuxku fkVku hkku nkku.

  kkrr{kt LkhuL {kue yLku yL Lkukkyku nksh hkk

  kwshkkLkk {w{tke khefu ykLktekuLkLke kkskkue kR

  kkteLkkh, kk.22kwshkkLkk {w{tke khefu

  ykLktekuLk kxuLke yksu kkskkue fhk{k t yke nke. kk k uh u 12.39Lkk w{wnok u {nk{k {trh kkteLkkh kku kkrr kuR nke. hkLkk hkkk f{k k urLkku ykLk tek uLkLk u

  {wkLk khefu yLku khkk yL 20 kLkkuLku kk uzkk nkk. ykLktekuLkLkk kwshkkLkk {wkLk khefuLkk kk uk yL ksk yLku yuLkzeyu krMkk hkkuLkk {wkLkku nksh hkk nkk.su{kt {uLkk {wkLk rhksMkn [kunk, kkukLkk

  { w{ tk e {Lkk unh k k rhfh, AkeMkkZLkk {w{tke h{Mkn yu ktkLkk {w{tke fkMkn kk kkk Lkkk {w{tke Mk wkehMkn k kLkk u k Mk{ku kk Au.

  h k L k k k { { r n k { w{tke khef u ykLk tek u Lk

  k x u L k e y k s u k u u e kkre{kt kLkkr{k zkkLk LkhuL {kue, kskLkk hkxe {w hksLkkkMkn, kf] yzke, {whe {Lkkunh ue, Mk w{k Mhks, LkerkLk kzfhe Mkrnk kskLkk hkxe yLk u uLkk ykkukLkku kuhu WkMkk

  hkLkk hkkk f{k kuLkeku nkuk yLku kwkkLkk kk uzkk fuwkR kxuLku LkhuL {kue {t[ kh R kk : 20 kLkkuLkk k kk

  ykLktekuLkLkwt {tke{tz{w{tke ykLktekuLk kxuu yksu ku{Lkk {tke {tz{kt Lke[u {wskLkk

  MkkuLku MkkLk ykwt nkwt.furkLkux fkkLkk kLkku

  ykLktekuLk kxu ({w{tke) LkerkLk kxu h{ kuhk qkuLMkn [wzkMk{k

  hk fkkLkk kLkku rke Xkfkuh MkwkuLk rkue rkMkn zu AkMkn {kuhe skMkn kh{kh hsLkefktk kxu kkukE kxu

  Mkkih kxu kkk Mkkk kkkwkE kkurrhk

  LkkLkwkE kLkke trkkE frzk tfh [kihe kkhk[t Auzk su hkrzk k[wkE kkz fktrkkE kkr{k

  hkk nkk. Mkkike hku{kt[f kkkk yu nke f u hkLkk qkk q o {wkLk fuwkR kxu k yksu WkMkk hkk nkk. LkhuL {kue kkuk u fuwkRLku {t[ kh RLku knkUk nkk.

  ykLk tek u L k Mk rnk yksu 21 kLkk uyu k wkkLkk kk ek nkk. ykLktekuLk kxuLkk {tke{tz{kt [kh Lkk {tkeykuLkku Mk{ku fhk{kt ykku nkku khu k swLkk {tkeyku kzkk {wfk{kt ykk nkk. su Lkk [kh {tkeykuLku ykLktekuLkLkk {tke{tz{kt MkkLk {wt Au ku{kt k-kLkkMkfktXkLkk tfh [k ihe, {k t tze-fALkk kkhk[t Auzk, ukZkkrhk-knkuLkk k[wkE kkz kkk rLkh-kkkeLkk fktkek kkr{kLkku Mk{ku kk Au. khu swLkk

  {tkeyku kife kwkkuk{ Mkkutfe, khkk kxu kkk kMk yknehLku ykLktekuLkLkk {tke{tz{kt MkkLk {wt Lkke.

  y k s u h [ k u k L k k {tke{tz{k t Wkhk wshkkLkk ykX, Mkk ihkx -fALkk kk t[, {kwshkkLkk k yu rk kwshkkLkk [kh khkMkkuLku {tke khefu MkkLk {w t Au. yufthu ykLktekuLk kxuLkk {tke{tz{kt WkhkwshkkLkk u kkk u uk {ku Au.

  ykLktekuLk kxuLku rrkfk khefuLke Mkkef fkhfeeoke { k t z e L k u yks rL k M k w e L k e MkVh{kt khke sLkkk kkxeo yLku ykeyku khk kuMkknLk yLk u {kk o o L k {k w t hk w t Au. ykLk tek uLk kk u oke LkhuL

  {kueLke furkLk ux{kt hkk nkk. {kueyu hkSLkk{w ykk kk

  ku{Lke kMktke fhkR nke. {kue zkkLk kLkk sR hkk Au.

  ykkf fxkufxeLku kLk{kt hke BwrLk.Lkk fk{ Wkh fkk {wfuy{kk, kk.22

  BwrLkrMkk fk ukk u oh uLk{k t kskLkk Mkkkek uy u [k w Lkkktfe ko 2014-15 {kxu Yk. 5301 fhkuzLkwt ksux {tswh f w O A u . s u{k t fr{&h yLk u MxuLzk fr{xeLkk [uh{uLk khk Yk. 2828 fhkuzLkk rfkMkLkk fk{kuLku

  {tswhe ykke uk{kt yke Au khtkw kufMkkLke [qtxeLkk fkhu {uk ykuAk Mk{kkkLku kku Vk kMktkeLkk rfkMk fk{kuLku s fhk{kt yku. kkfeLkk 20 xfk fk{ kh fkk {wfku.

  k ufMkkLke [q txe k u{s y{wf kusux Mkk{u BwrLkrMkk

  kufMkkLke [qtxe ku{s y{wf kusuxku rhkuke fuL Mkhfkh khVke suyuLkwykhyuLkk kusux {kxuLkk Yrkk ukk kE k Lkke ku{s hkuz rhMkhVuMkkLkk fk{ku{kt Yk. 400ke 500 fhkuzLkk [oLke khk nke khtkw yu{kt k w [o kkLku eu fkukkuohuLkLkk ktk kkMku nu Yrkk hkk Lkke. suke Wue Lkkktfe fxkufxeLk u

  kku Mkkkkkyku khk 20 xfk fk{ku{kt fkk {wfe uk{kt ykku A u . [ q txeL k k M k{kkkL k k khtLkk rMkku{kt ktku rr fk{kuLkk ytks {wk nkk k u k u yk[khMk trnkkLkk fkhu ytksLkk fk{kuLku {we hkk kzk nkk khtkw nu ku fk{kuLku {tswhe {e kE Au khu [ku{kMkwt Lkzu.

  kwshkkLkk kqo {w{tke fuwkE kxu Mkkku LkhuL {kueyu ne kku {ke nke.

 • 2 / . 23-05-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 23-05-2014{uk (y,,R) : rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykMk{kt krk kk. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.]k (k,,W) : rkfe Wk{ Mk{. khuke k kk. fkkfe & n kk. tkfe Lkwt hkufk kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkkuLkk &ku wfuk. ykhku Mkkhwt hnu. ukkh ykuo kMk kk. w Mk{.ffo (z,n) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. ykMk{kt krk kk. fwxwtk{kt ykLkt WMkkn u. Mkn ({,x) : ykfLkwt {k{ skE hnu. {kLkrMkf [kk ne kk. hksfe k kk. kkk-kMk MkV kLku.fLk (k,X,) : ykfM{f k kk. k-rkck{kt khku kk. Lkkufhe-tk{kt krk kk. kLke khVke w Mk{k[kh {u.kwk (h,k) : tk{kt skkkhe u. fwxwtk{kt wk Mktk yku. r{Lk-{wkfkk MkV kk. eko {kxu Wk{ Mk{.]rf (Lk,) : ykMk{kt krk kk. ykhku skE hnu. knLk-{fkLk Mkwf Wk{ {u. [kk qh kke sk.Lk (,,V) : khMkkkk r{fkLkk &ku Qk kk. Lkkuf-he-tk{kt hknk hnu. ykhku skE hnu.{fh (,s) : Mkkfe fkS hke. kMkke k kk. yufthu Mk{ w kke kLke hnu. ykf skE hnu.fwt (k,,Mk) : s{eLk - {fkLkke k. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykhkuLke fkS hke. yufthu Mk{ Mkkhku.{eLk (,[,,k) : ukkh ykuo kMk kke hnu. fwxwtkMkw Wk{ hnu. ykk{f kuku hwr[ u.

  ktkeu...

  13 ko k Vhe yufkh xu kkryu {wk ykkt

  wshk{kt 13 kok {kue k k yksu Vhe yufkh Ernkwt whko kwt Au. su{kt Vhe yufkh wshke qhe xu khkkuyu tke Au. ykteu xuu kuke furux yu hkfkkk {tke{tze nuhk fhe ne. su{ktke yuf ]rykt {tke ku xu khkkuu Vku k Au. ku eS hV u{u kukk nkk nue yuk wu rkueku {tke {tz{kt {ku fkuo Au. wshkk th{kt {wk ykteu xu rn furux {