sunvilla 12 09 2014

Download Sunvilla 12 09 2014

Post on 03-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, 12-9-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 75Price : Rs.2.00 Pages : 04Annual Subsription : Rs.500 /-Edition : Ahmedabad.

  ko-02 ytf-7k k]X tk:4 rft{: Yk. 2.00 1h,MkxuBkh- 2014 wkh

  kn fuMk{kt Lkku ktf ykku : [ksoexLku khk fhkEykhkukeLku fMxze{kt uk yu fkuxo{kt hsq fhkLkk kMk fhkk Lk nkk {w^VLkkh fkuxoLke Mk kk : kuxk[qtxe{kt hksfe kh{e e fu

  {w^VhLkkh,kk.11kskLkk {w yr{k

  knLkk W~fuhesLkf kkLkk{k{k{kt yksu Lkku ktf ykkunkku. {w^VhLkkh fkuxuo nu kfhk{kt ykue kkueMk [ksoexLkukhk fhe ee Au. suLkk eu{w^VhLkkhLke kkueMkLku {kuxkuVxfku kzku Au. yk {k{k{kt knuk

  kkueMku [ksoex{kt f{ku W{uheee nke. khtkw khkk fkuxo{ktk fhke uk khk{k tykue f{kuLku qh fhe uk{ktyke nke. nfefk{kt kwkhLkkrMku kkueMku yr{k knLke Mkk{uyuMkesuyu{-3Lke fkuxo{kt [ksoexk fhe nke su{kt yr{k knLkeMkk{u 188, 123 (3) nuX

  [ksoex k fhkk{kt ykenke. yksu fkuxuoyk [ksoexLku yu{fneLku khk fhe ee nke fu, kkueMku173/2 MkeykhkeMke nuXfkokne fhe Lkke. yuxu f uykhkukeLku fMxze{kt uk{kt ykkLk nkk. ykhkukeLku fMxze{kt ukytku fkuxo{kt hsq fhkLkk fkuR kMkfhkk Lk nkk. suLkk krhk{ Mku

  fkuxuo Lkkhkske k fhe Au. fkuxuoke k ktk k WXkk Au. fkuxuofkwt Au fu, f{ 188Lke Vrhk{ursMxux khk ke uRyu. ykuWuLke Au fu, kwkhLkk rMkukeyuMkke Lke{tze khk r{rzkLkeMkk{u rLkuLk fhk{kt ykwt nkwt fu,yr{k knLke Mkk{u kkkMkhr{kLk kkkMk yrfkhe khk kn

  Wkh 153yu, 505 yLku 295f{ W{uhk{k t yke Au.ykosLkf kkkk yu Au f u,kwkhLkk rMku yr{k knLkeMkk{u khu [ksoex k fhk{ktyke khu yk f{kuLkku Wufhk{kt ykku Lk nkku. {kk kuf{ku s [ksoex{kt nke. kufMkk[qtxe hr{kLk yr{k knu yLkuf

  skyu Mkkyku fhe nke suhr{kLk k tksLkf kkykkk{k t ykk nkk.yk uWuLke Au fu, kufMkk [qtxehr{kLk [kuke yurLkk rMkurkkMk rLkuLk fwO nkwt su{kt xMk{wkLkk kufkuLku yk{kLkLkku kkuukLke kk fhk{kt yke nke. ykykkW {w^VhLkkh{kt Mkktkrf

  nMkk VukE nke. yr{k knLkeMkk{u {w^VhLkkh fkuxo{kt [ksoexk fhk{kt yke nke. ku{LkeMkk{u k{f kLkkyk uLk uzfkkLkk u ykk uk fhk{ktykku nkku. kskLkk Lkukk yr{kknu kufMkkLke [qtxe hr{kLk[qtxe Mkk{kt kk ykwt nkwtsuLkk Wkh uhkh ktku WXkk{ktykku nkku yu ku{Lke Mkk{u fuMkk fhk{kt ykku nkku. rhku

  {kueLkk sL{rMkLke, kLkhk{kt Mkkk {kxu kikhe

  kkkuLkku ykkuk nkku fu, kskLkkLkukk {kkuLkk wefh fhk {kxurLkuLk fhe hkk Au.

  kkteLkkh, kk.11uLkk zkkLk kLk kAe

  k{ k kwshkk yke hkk Au.zkkLk kk u kkLkk 64{k tsL{rLkLke Wse kkteLkkh{ktfhkLkk nkukke ruk Mk whkkMkk kk uXk{kt yke Au.MkwhkkLkk kkYku hrkhke skk teLkkh kk ueMk Ake{k tkrhkk ku. ku nh suxkkkueMk skLkkuLku LkhuL {kueLkeMkwhkk {kxu kiLkkk fhk{kt ykMkusu LkhuL {kueLkk ykk{Lk kquo kurMk kn uk {k uh[k uM k tku.k k. 15{eyukkteLkkh {kkku o LkhuL {kueLke

  MkwhkkLkku yuLk kLk y{ekLku. {kEku ykuuoLk fheLku[khMkhe Mk whk k Mk kkk uXk{k t yke Au s u{k t 9zeyuMkke, [kh yuyuMkke, 25zekyuMkke, 50 keykE, 140keyuMkykE, 1100 kk ueMk,100 {rnk k k ueMk, 150xkVef kkueMk, 75 f{kLzku, 3ef rhMk k u LM k xe{, 2yuMkykhk eLk e f t kL k eyk uhrkhke s MkwhkkLkk u {kuh[kuMktku.kk. 17{eyu yuMkkeS{kueLke Mkwhkk {kxu nkukke kuLkehkku {wsk kkueMk rzekukkVeMk rnk f{ o[kheyk u L k k yk

  ykEfkzo kLkkk{kt ykk Au.kk. 17{eyu zkkLk LkhuL{kueLkku 64{ku sL{rLk Au. yksL{rLku kkteLkkhLkk {nk{k{trh kku zkkLk LkhuL {kuehk MkhfkhLke rr MktkLkkusLkkLkku kht fhku.

  sB{w fk~{eh kwh : A kMkwe nsw { knkU[e Lkke

  fuh{kt hkk kkh{krfkuLku nk hknk

  Lkerne,kk. 11fuh{kt kkhLkk {krfkuLku

  {k uxe hknk {u k uk yufxLkk{{kt Mkwe{ fkuxuo Lke hkkLkerk y{e Lk kLkkk Mkq[Lkkykke Au. 30{e MkxuBkh Mkwe LkeLkerkLku y{e Lkn fhkLke Mkq[Lkkykkk{kt ykk kk kkh {krfkunk hkkLkwt u[k fhe fu.Mkw{ fkuxuo nk{kt s kkMkrke hkkLkk yku fko Au.hk MkhfkhLke Lke hkk LkerkLkukzfkh VUfeLku hsq fhk{kt ykueyhSyku Wkh MkwLkke [kkeuk yk {wskLkku yku fhk{ktykku Au. 18{e MkxuBkhLkk rMkuhsq fhk{kt ykue yhSyku Wkh

  w MkwLkke nkk hk{kt yku.VkE Mxkh fuxukheke Lke[uLke nkuxkuyLku kkh{kt hkkLkk u[k Wkhrkkt {wfk {kxuLkk yku hefk o nkk. yk yku 11{eMkxuBkhLkk rMku y{e kLku kuenuhkk fhkE nke. Lke kkurMkenuX fkUkuMkLkk Lkuk]{kt wzeyuVMkhfkhu VkE fuxukheke Lke[uLkenk uxk u k ife 700 kkhLk u k tfhkLkku rLko fkuo nkku. Mkwe{fkuxuo hk MkhfkhLke yk LkerkkkAnukw wt Au ku ytku wkMkku fhkMkq[Lkk ykke nke. hkkLkk u[kWkh rkkt {wfkLkk MkhfkhLkkykuke nkux yLku kkh {krfkuwk [rkk n kk.

  eLkkh,kk. 11sB{w fk~{eh{k t k whLke

  Mkke{kt Mk wkhk u kk u Au khtk wnexektk Mkk{u nu yLkuf kzfkhkuWk kk Au. fk~{eh e yuyL kkku{kt kwhLkk kke WkhkkktkLku hknk kR Au. eLkkh{ktke807 kufkuLku k[ke uk{kt ykkAu khtkw nsw k kkt[ke A kk uf k u sB{ w yLk u f k~{eh{k trLkkf kwh kk {Lke hkn uEhkk Au. MkuLkk yu yL MkwhkkMk tMkkyk u k{k{ fkhLke {fhkLke kikhe{kt Mk Au AkktMkrk nsw k Mkwhe Lkke. kwhLkk k ke W kk o nk u k A k k t

  yMkhkMkku Mkwe sYhe Mkk{keknkU[e Lkke. yuf kke wkufkuLk u k[ke uk{kt k tkLkuM k V k k{e Au.y u f k k s w[ k h u k k s wk tfe yLkufkx{k Au.keS kksw{kuxe Mktk{kt kufku kkukkLkk husk {kxu kikh Lkke. MkuLkk yLkuyL Mkwhkk MktMkkyku k[k yLkuhknk fk{kehe{kt nsw kkuk Au.fw 100,000 kufkuLku nsw Mkwekk[ke uk{k t ykk A u.

  kwkh Mkwe{kt yuLkzeykhyuVkhk 18600, MkeykhkeyuV khk25000 yLku MkuLkk khk 50000

  k u f k u L k u k [ k euk{kt ykkAu. sB{wf k ~ { e h { k tAuk fuxkffkuLkk Mkkike

  rLkkfkhe kqhLke Mkrk [uk[k yu hknk fk{kehe wLkkkuhu [ke hne Au.fk~{ehLkkkwhLke kke nu Wkhe hkwt Au. sweswe skykuyu hknk Ake{ktkufkuLku Mkuzk{kt ykk Au.

  LkuBkh{kt k{ nkEMkez xuLk kuzkkLke kikhe Y

  nu Mkhfkh h[k kskLkk kMkLku rkLkku wku xufkuLkerne, kk.11

  rneLkk q k k q o{w{tke rk rkeku Mkhfkhh[kLkk kskLkk kMkk uLk uyksu x ufk u ykkkk fk Uk uMkLkeAke{kt Mkkukku kze kku nkku.rne{kt Mkhfkh h[kLke fkk[ke hne Au khu rk rkekuk kskLku yksu xufku ykkunkk u. keS kks w fk Uk u M kLkeAke{kt LkkhkskeLkwt {kusw Vhe w t nk w t . rk rkekLkenfkke fhk MkweLke {ktkefkUk uMkLkk Lkukkyku khefu nke.hkxe kkxLkkh{kt kk[ekfhkk rk rkeku fkwt nkwt fu,

  kskLkk kMkkuLku kuyku xufkuykku Au. rk rkeku yu{ kfkw t nkw t fu, k s k L k uM k h f k hh[kLke yufkf {u k usYhe A u.fkh f ur n e L k kk ufk u {kx uyk Mk khekkk k hn u u. k ufkne{k t[qtxkue Mkhfkh nt{uk Mkk fk{fh u A u. fkh f u k u k ufk uLk w trkrLkr fhu Au. u ksk

  yke Mkrk{kt knkU[u Au kk uM khfkh kLk ke uRyu.

  rne{kt k k{ w{ tk e hne[ wf uk rkrkeku fkwt nkwt fu,kskLku kf {euRyu. fkUk uMk{ktykkkLkwt {kusw Vhewt Au. hr{kLkfuhLkk hkkkkhef u nk{k t s

  hkSLkk{w ykke [wf uk rkrkek Vhe Mkr kR kk Au.yuy u k e yLk u fk U k u M k khkrne{kt Mkhfkh h[k ksk

  khk ku{Lkk MkkuLku hekLkkykkukku fhkE hkk Au. khu ykfkhLke rn[k wk s ykoskk u A u. 1998, 2003,2009{kt rne{kt rkLkMkkLke[qtxe{kt fkUk uMkLku kLkkh Skykkk{kt qr{fk sLkkh rkrkekLkw t fnuwt Au fu, LkuMkhke[qtxeLkk kMkku fhk uRyu Lkn.rk rkek yu ksk Mkhfkh[u nk{kt U[kk hne nke khtkwyksLkk rk rkekLkk rLkuLkLkuykheku kk{kt yku Au. rnefkUkuMku khk rkrk ykkeLku fkwtAu fu, ku{Lkw t rLkuLk ytkk AukkLkwt Lkke.

  MkkunhkkweLk fh{kt zeSkhkLku ytku {eLk {k

  y{kk, kk.11Mk{k kwshkk yLku u{kt

  khu [f[kh skkLkkh MkkunhkkweLku fe yuLfkWLxh fuMk{kt AukMkkk koke su{kt kt yLku sukMkhBkLk rLk]k kuk MkwkhfkukykEkeyuMk zeS hkLku {wtkEnkEfkuxuo hke {eLk ykke ek Au.fkuxuo ku{Lku ku kLkk k {w[hfk kh{eLk ykk Au. khkLku kkMkkkuxok s{k fhkk fkuxuo yku fkuo Au.khk ko 2007ke su{kt nkkyLku ku{Lkk Wkh ktehfkhLkkykkukku fhk{kt ykk nkk. 26{eLkuBkh 2005{kt y{kkLkkrkk Mkfo xku kkuELx kh nue

  Mkkhu MkkunhkkweLk uLku LkfeyuLfkWLxh{kt kwshkk-hksMkkLkkkueMku Xkh {khe Lkktku nkku. ykfuMk{kt {k[o 2007{kt y{kkMkeykEze kE{u khkLke hkfzfhe nke. khk khk Mkkk k{eLk yhS fhk{kt yke nkekhtkw kuLku {eLk {k Lk nkk.MkkunhkkweLk fuMk rLkkk Lk ykuo{nkhkxLkk {wtkE kku xkLMkVhkku nkku. nk yk fuMk {wtkEMkekeykE fkuxo{kt [ke hkku Au.zeS khkyu Vheke {eLkyhS fhe {eLk {ktk nkk.su{kt kuu hswykk fhe nke fu {u suftE fko fw O k u {khk VhsLkk

  kkYku fwO nkwt. kkuku ykEkeyuMkykurVMkh hne [wk nkukke ktkke kue kk Lkke Wkhktkfkuxo su hk fnuu kuLkwt kkLk fhkkikh Au. kksukh{kt s Mkwe{ fkuxuoytzhxk fueykuLk u kkfkef{eLk ykkkLkk u yku fku onkku. suLkk ykkhu {wtkE nkEfkuxuozeS khkLku hke {eLk kh{wk fku o nkku. fkuxu o ku{Lku kukLkk k{w[hfk kh {eLkykk Au. Wkhktk ku{Lku kkMkkkuxos{k fhkk yku fk u o Au.1987Lke k u[Lkk ykEkeyuMkkhkLke yrLku RLku knk{kt &ku fhkk nkk.

  Vhe yw Mkk{ yLk-1r{MkkELkwt MkV krhk

  wLkuh,kk. 11khku yksu Mue heku

  rfMkek fhk{kt ykue kh{kwMkk{ qr{ke qr{{kt nkhfhke yLk-1 r{MkkELk w tykurhMMkk{kt ~fhekuE kkukeMkV khek fhk{kt ykwt nkwt.hkLkk kkxLkkh wLkuhkeykhu 170 rfku{exhLkk ytkhuMkk khs rsk{kt {koLkSfrh ykouLz kkuLke Mkwrkke wh x kLkk kkYk u ykr{MkkELk w t khek fhk{k tykwt nkwt. Mkku khk ykLkwt khek fhk w t nk w t . yk

  yrkykwrLkf r{MkkE 700rfku{exh Mkwe kkxfkLke k{kkhku Au yLku ku yuf xLk Lwehkuhnuz ELku kkxfe fu Au. xuMxhuLsLkk rzhuxh yu{efue Mkku{krnke ykkkk fk w t nk w t f u,r{MkkELkw t khek Mk tk qokuMkV hkwt Au. yLk ELxh{ezexhuLsLke kukMxef r{MkkE Au. kuM k k uez k u kMkLk k w MxhLkk uWkkuk fhu Au. khkLke k{Muehek u rfMkek fhk{k tyk ue r{MkkE k ] e kkyLkk yrkykwrLkf yLku qks yMkhfkhf r{MkkE Au.

  fkqhkk,kk. 11khk{kt nkEMkez x uLk

  Y fhkLke zkkLk LkhuL{kueyu nuhkk fko kkke yufkAe yuf Lkk kusuxku zkkeykk e hkk A u. n ukhkLke k{ nkEMkez x uLkLkuBkh{kt rne-ykkk MkuLkWkh k uzkk{k t yku k uekk ukE hne A u. ykxuLkLkk 14 fku[ hnuu. LkuBkh{rnLkk{kt yk fku[ kikh kRsu. yk xuLk rkfkf 160rfku{exh rkfkfLke zkukuzu. nkE Mkez fku[Lku LkerzkELk Mkkkyu kikh fhk{ktykk Au. fkqhkk hu fku[VuxeLkk sLkh {uLkush {kufw{khu fk w t Au fu, LkuBkhLkk

  k{ Mkkn{kt rnek-ykkhkMkuLk Wkh k{ nkEMkez xuLkk uz kk{k t yk u. rhMk[ ozuk{uLxy u L zMxkhLzzoykukuoLkkRuLkM k k k ukk[ekf h e L k ufkqhkkhu fku[VuxeLkk yuLsrLkhkuyu Lkkfku[{kt VuhVkh fko Au. ku{LkerzkELk kk{kt yke Au.ku{u fkwt Au fu, kke yLkuhkskLke fhkk k w ykhk{kf kkk w fhe fu kuLkku{w nukw Au. yk xuLk{kt M{kuf

  yu Vkh k ue fkZ u k ukMkkLkku k kkuXk{kt ykkAu. xeeLke Mkk k yth

  hn u u. [ uhf k h L k e k k A y u R z er V x kM k k k u L k e M k kh n u u . f k h

  kufkuLkw t fnuwt Au fu, yk xuLk wks MkVkk {uu yLku kkukkLkekufrkk skku kue kkAu. kkeyk uLk u k yk x uLkykfk k fhe f u. y