sunvilla 22 7 2013

Download Sunvilla 22 7 2013

If you can't read please download the document

Post on 21-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Daily Morning Gujarati News Paper published from Ahmedabad (Gujarat), Date: 22-7-2013 - Supplementary

TRANSCRIPT

 • xke rMk kkwt kwshkke irLkf ykkhko:1 k ytf:32 k k]c Mktk-4 k f{k: Yk. 2.00 22, swkE-2013 k Mkku{kh

  MkLkrkWeb : www.sunvillasamachar.com

  Email : sunvillasamachar@gmail.com

  RNI Regd. No : GUJGUJ/2013/50752

  MkLkrk Mk{k[khwt? ykkLkwt kekLkwt kke Mkwhkek Au...?? (e{kt xuMx fhkku)

  VkYk. 4000/-

  VkYk. 4000/-

  10, kkko fkuBkuk, kkko MkkuMkkxeLke Mkk{u,

  k{eLkk fkhkLkkLke kksw{kt, XhkkkkLkkh, y{kk-50.

  {ku.7405225484

  R.O VexhLkk kkf MkMk fkuLxkx {kxu yksus VkuLk fhku.

  fe zTku {kt ykkLku {u htxe, Mxe htxe, fxh htxe, kuk {eLk,fe zTku {kt ykkLku {u htxe, Mxe htxe, fxh htxe, kuk {eLk,

  Vk Yk. 1000/- {kt 4 nkkVk Yk. 1000/- {kt 4 nkk

  yhuLkk yuLke{uLkyhuLkk yuLke{uLk

  keu {k, ykht fkuBkuk, ytfwh [kh hMkk Mktkfo : 079-27498572, {ku. 9601966655

  yuV yuV-ykrkhks ykfouz, Mkr[Lk xkhLke Mkk{u, 100 Vwx ~k{ hkuz. Mktkfo : 079-40061100, {ku. 9824061100

  keu {k, Mkw{Lk Mkexe, keku MkeLku{uMk, Mkuxh-11. Mktkfo : 079-30523300, {ku. 7600001100

  Lkkhkwhk

  MkuxukEx

  kkteLkkh

  MkV r kLkkk {kxuLke Mkeze .....

  kkrVMk-uk rzkELkk

  2ze-3ze yuLke{uLk

  {kk

  eyuVyuMk

  kkrVMk-uk rzkELkk

  2ze-3ze yuLke{uLk

  {kk

  eyuVyuMk

  Course Admission open

  B.A. in VFX &

  Animation3 years degree course

  50%discount on

  hostel fees**

  kezekExLkk k{k{ kuxhwVkLkk fu{efMk

  skkktLkk ku Aqf k {u.

  ykMk xuzk ftkLkeMke{uLx kkk kezk {xeheMkLkkt rukk

  y{khu ktke kutz, xkuhMxe, kkxk-kxe, yutk kkk kehk [ukf Mke{uLx{kt 43 kuz, nkke Mke{uLx, {e Mke{uLx

  43 kuz kkk #xku, huke kkk kex yuLz fk[e (Mku~) kkk (Mku{e), kkELzk kh, ee kkk kehk nkEx Mke{uLx,

  su. fu. nkEx Mke{uLx (1 fu.S. yuLz 50 fu.S. kufk{kt) {u.

  {e Mke{uLx 43 kuz

  ytkw Mke{uLx 53 kuz

  kehk [ukf Mke{uLx 43 kuz

  kehk [ukf Mke{uLx 53 kuz

  nkke Mke{uLx 43 kuz

  su.fu. nkEx Mke{uLx 50 fu.S. kufk{kt

  #xku (k 100 Lktk)

  huke 1 xfLkk

  kex Mku~ (1 kkMkLkk)

  fk[e Mku~ (1 kkMkLkk)

  kex yuLz fk[e Mku{e (1 kkMkLkk)

  kkELzk kh (1 fu.S.)

  suMkke yuLxhkEMkeMxh fLMkx ftkLke

  rkhk rMk{uLxLkk rzMxewxMko

  kutz yLku MxeLkkt ukkhe kkk kezk {xeheMkLkkt rukk

  zkp. rVMkx rkrzqV yu zkw + - kMxh yLku fkuLex {kxuLkwt kuxh wVk r{k

  zkp. rVMkx rkrzuxwykhke - kMxh yLku fkuLex {kxuLkwt kuxh Mk{khfk{ yLku wVk {kxuLkwt uxuk

  zkp. rVMkx Mkwkh uxuk - Mk{khfk{ yLku kuxh wVk {kxuLkwt yuMkkeykh uxuk

  zkp. rVMkx Vue{ux yuku - Mkk{kL - xkEMk Wkh xkEMkLkk khk {kxu

  zkp. rVMkx {kuzoLk xkE yuzuS - Mkk{kL - xkEMk kkzk {kxu

  3, zTkE-ELk kukk MkuLxh, yurk MfwLke Mkk{u, zTkE-ELk hkuz,

  kkus, y{kk-380054. VkuLk : 079-27481715, 27483704

  rLkkukE : {ku. 94267 09088

  MkuxukEx, Mkkkwh, Lkkhkwhk, kzs {ktke 50,000 fkuke Mkkku rMk ku, kku k{khe yuz yksus kwf fhkku. {ku. 9687612324ykkk{e ytf :

  6-xe wz VLk[h, uxeLk{ kk, fwts{kuLke Mkk{u,

  wfLk kuMk hkuz, rLkfku, y{kk.

  s {kkkSyuMxux kkufh{fkLk, wfkLk, s{eLk, uz, u-u[ {kxu {ku

  u-u[ {kxu {ku

  9173038414

  8733844576

  hSkkE

  fkukE

  ktke : yku Mkkrk (9687612324) {uLkuStk ktke : yh kxu MkhLkk{wt : 8, MkwMkkkh fkuBkuk, rLku [uBkMko Mkk{u, kkkwLkkh, y{kk-380024. RNI Regd. No : GUJGUJ/2013/50752

 • 02 kk.22-7-2013, Mkku{kh kkkwLkkh, rLkfku-LkhkuzkMkLkrk Mk{k[kh

  SPOKEN ENGLISH

  Personality Development

  IELTS, TOEFL

  GROUP TUITIONSGROUP TUITIONSGROUP TUITIONS

  ku-1 ke 10 kkk 11,12(fku{Mko) kkk

  B.Com ke M.Com Mkwe

  kwshkke / ytkuS {k{

  ktLku{kt u [kw Au...

  ke-1, keu {k, Mkhkh {ku, Mkhkh nkuMkx Wkh, rLkfku hkuz, kkkwLkkh, y{kk - 382350

  Mo: 9824422736Mo: 9824422736

  ktkLkwt kkLkwt EBkLx MkuLxh&

  zkp. rkrkLk kxu : zuLx MksoLk (B.D.S.)

  ktk, kuZk kkk Mktkqo {kut Lke kkkMk

  ktkLkk yuMk-hu kkzkLke Mkwrk

  Mkzku kkuk ktk{kt ktkLkk fh fBkkuex {xehe (White Cement) Lkwt kwhk

  kwxuk ktkLku Lkk kLkkkLke Mkwrk

  wkk ktkLku k[kk ktkLkk {qrkLke Mkkhkh (R.C.T)

  ktkLkk EBkLx fuk, rks kLkkkLke Mkwrk

  ktkLkk [uXk yLku rVMk [kuXk kLkkkLke Mkwrk

  kek kzkk, zkkkk ktkLku MkVu kLkkk {kxu [kLke Mkwrk

  yxkMkkurLkf {eLk khk ktkLke MkVkE yLku kkurk

  kuZkLkk hkukkuLke Mkkhkh (kkkuhek)

  wkkkk ktk yLku znkkLke kZ kzkkLke Mkkhkh

  szkkLkk Vu[hLke Mkkhkh

  ktfk[qtfk ktkLku Mkek fhkLke Mkkhkh

  fkuM{uxef M{kE rzkELk

  2 ke 11 koLkk kkfLkk wrk ktkLke k{k{ Mkkhkh

  ykuAk qkk {kutZkLku Vhe kkAwt kukLke Mkwrk

  EBkLx zu ^fMk fuk rks kkk [kuXkLke Mkwrk

  Wk Mkkhkh

  6, kkWLz ^kuh, ehk{ fkuBkuk, LkeftX {nku {trhh Mkk{u, Mkhkh [kuf, f]Lkkh

  Mkkhu 9.00 ke 1.00Mkktsu 5.00 ke 9.00Mkkhu 9.00 ke 1.00Mkktsu 5.00 ke 9.00

  +91 95588 98559

  Oral Care

  kekktser[zLk nkuMkx

  kekktser[zLk nkuMkx

  zkp. Lktfkuh fw{kkyu{.ze (kezekxeMk)

  kqo rMkkhLkk rLkfku-Lkhkuzk{kt Mkkik{ kkkuhu 1 ke 3 Mkwe{kt kkfkuLkk rLkktk zkpxh khk Mkkhkh

  ykkuELx{uLxke ykkLkk kkfLkk Lkk{ kku

  knuku {k, {kLk Mkhkuh fkuBkuk, SLkkze LkSf, rLkfku kk{ hkuz, rLkfku, y{kk.

  VkuLk Lkt : 079-22951105, 8000312090

  kkfkuLku kkk k{k{ hkukkuLke MkkhkhykLk hMkefh fuLhuMkuhuxhe eLkef

  fkt[Lke kuxeLke Mkwrk yLku Vkuxku kuhkke

  Mku~ Y{Lke Mkwrk

  {uzeu{Lke Mkwrk Wk

  (Under Ministry of information Technology)

  I.T. / C.E / MSC. IT / MCA / BCA

  Digree / Diploma Corurse

  I.T / C.E / MSc I.T / MSc / BCA /

  ASP. Net / PHP / JAVA / Androied

  Training Centre Approved by Govt. of Guj.

  Mobile : 9898647437, Phone : 22202056, WebSite: www.cdac.in

  rd

  9, Sukhsagar Complex (3 Floor), Opp. Dinesh Chembers,

  Bapunagar-Toll Naka, Ahmedaba-380024

  Training Centre

  Live Project For

  On Subject (Project)

  PGDCA Multimedia Web Designing JAVA PHP

  Asp.Net VB.Net C C++ CH.Net Androide Application

  Tally 9ERP CCC Graphics Designing Joomla Notepad5

  Drupal Magento Word Press .Net

  (Govt. Of India)

  AdmissionOpen

  2013-2014

  AdmissionOpen

  2013-2014

  MkuxukEx, Mkkkwh, Lkkhkwhk, kzs {ktke 50,000 fkuke Mkkku rMk ku, kku k{khe yuz yksus kwf fhkku. {ku. 9687612324ykkk{e ytf :

  CCC

  Lkk rw yLku kkfkuLkk hkukkuLkk rLkktkLkk rw yLku kkfkuLkk hkukkuLkk rLkktk

  yuf kke, ku kke, k kke, hkMk, nwzku, fAe,Lw kkuBku MxkE, ELzku uMxLko MxkE yLku k[eLk

  Mk{Lkk khkk ek yksus {wkfkk ku...

 • 03 kk.22-7-2013, Mkku{kh kkkwLkkh, rLkfku-LkhkuzkMkLkrk Mk{k[kh

  {eLkkh yLku kkzeLkwt rk nu kkkwLkkh{kt

  CommerceInstituterLkktk yLku yLkwe kuVuMkhku khk rk

  M.Com Lkk rkkeoyku {kxu Mkto kwMkfkuLke Mkwrk

  M.Com {kt B+ (55%) Lke kuhtxe Lknekh Ve kkAe

  Reg. & Ext. ku[Lke Mkwrk

  24 rkLkwt yuf s skyu ykkkwt rk

  M.Com Mkkhu yLku Mkktsu ku[Lke Mkwrrk

  xwLkLkk Mk{Lke SMS yLku FB khk {krnke

  huf rkLkwt 100% {xehe Wk

  Sem-4 {kt 100% Project Lke kikhe yLku Vivs Lke kke{

  Mkkk krhkkLkwt ykkusLk yLku Uni Lke Exam Lkk {kk {ku Pre-Exam wt ykkusLk

  h hrkhu rzrVfxe MkkuwLk {kxu fokuk

  Net Lke ExamLke Book, Tips ku{s Guidance ykkke yuf{kk MktMkk

  H.D.Patels

  Our Best Result in M.com

  6th Rank In Guj Uni-2005 Patel Minaxi 70.72 %

  5th Rank In Guj Uni-2006 Patel Kaushika 68.25%

  13th Rank In Guj Uni-2008 Patel Prithi 68%

  29th Rank In Guj Uni-2008 Sen Amita 64%

  29th Rank In Guj Uni-2008 Patel Parul 64%

  12th Rank In Guj Uni-2009 Vora Hitesh 72%

  37th Rank In Guj Uni-2009 Sharma Rinu 64%

  37th Rank In Guj Uni-2009 Bhadoriya Archana 64%

  19th Rank In Guj Uni-2011 Tanti Ashmita 65.25%

  Maya N. Bhatiya

  Sagar V. Ahir

  Niraj S. Ahir

  Maulik S. Bhavsar

  Maulika R. Zalavadiya

  Jignesh A. Patel

  Kirit G. Laheri

  Kartik R. Gajera

  C.U. Shah

  C.U. Shah

  C.U. Shah

  Bhavans

  69%

  68%

  67%

  67%

  69%

  68%

  67%

  67%

  C.U. Shah

  C.U. Shah

  G.B. Shah

  C.U. Shah

  T.Y.B.com Lkwt 2013 Lkwt Result

  H.O.: Sukhsagar Complex (2nd Floor) Bapunagar.

  Branch : Pancham Mall (3rd Floor) Nikol.

  New Branch : Madhav Mall (1st Floor T.B.N.)

  9824516575

  HA

  RD

  WA

  RE

  NE

  TW

  OR

  KIN

  G

  Adv.

  Tally

  HTML 5

  Live

  Project

  2nd Floor, Opp. Jagat Nagar Part-II, Nr. Center Point, India Colony Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350.

  Ph : (079) 2274 1281, 6450 0955, Mo : 93746 78007

  Hi Fi Computer Education

  Afterth

  12

  Aptech Computer Education

  93746 78007

  MkuxukEx, Mkkkwh, Lkkhkwhk, kzs {ktke 50,000 fkuke Mkkku rMk ku, kku k{khe yuz yksus kwf fhkku. {ku. 9687612324ykkk{e ytf :

 • 04 kk.22-7-2013, Mkku{kh kkkwLkkh, rLkfku-LkhkuzkMkLkrk Mk{k[kh

  1 BHK 11.20 Lakhs*

  2 BHK 14.95 Lakhs*ke Y

  hks{trh huMkezuLMkeLke kksw{kt, e.ykE.ke. ELxhLkuLk Mfqke ykk,

  Lq ELzek fkukuLke, rLkfku-Lkhkuzk., {ku. 97258 14774

  krk w{LMk nkuMkxMkwrk k]nzkp. yrLk S. XurMkk

  yu{.ke., ze.yuLk.ke.

  yLku

  {ku. 7600995766

  Mkwrk, Mke hkuk

  yLku t rLkkh

  nkuMkx{kt Wk Mkwrkyku

  MkhLkk{wt : {kLkMkhkuh fkuBkuk, knuku {k,

  SLkkze kkMku, rLkfku hkuz,

  rLkfku-y{kk. VkuLk : 079-22950557

  Lkku{o zeehe kkk MkeuheLk ykukhuLkLke Mkkzkk.

  kkoLke kktXLkwt ykukhuLk, kko knkh ykwt kkk kkoLku kkk k{k{ hkukkuLkk

  rLkkLk kkk Mkhkh.

  xktfk ek kh kkoLke fkuke fkZkLkwt ykukhuLk.

  kkoMkk hBkLk {kkkLke rLkr{k MkM [fkMke kkk ku hBkLk kkk hkukkuLkwt rLkkLk

  kkk Mkkhkh.

  MkkuLkkukkVe {eLkke koMk ewLke [fkMke.

  kkf Lk hnuwt, khtkh fMkwkz kE se kuhu fuMk{kt Mk[kux rLkkLk kkk Mkkhkh.

  {krMkfLke yrLkr{kkk, {krMkf ykuAw