sunvilla 08 09 2014

Download Sunvilla 08 09 2014

Post on 03-Apr-2016

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, 8-9-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 71Price : Rs.2.00 Pages : 04Annual Subsription : Rs.500 /-Edition : Ahmedabad.

  ko-02 ytf-71 k]X tk:4 rft{: Yk. 2.00 08,Mkxukh- 2014 Mkku{kh

  hek Mo u fuLe 1 nh fhkuze nksB{w fk~{ehLku fw Mknkkk eLku 2100 fhkuz Yrkk : sB{w fk~{eh kwh hkxe nkuLkkhk khefu nuh : {]kfkuLkk krhkhLku ku-ku k Yrkk

  eLkkhu, kk. 7sB{w fk~{eh{kt fkuLkk Mkkike

  rLkkfkhe kwhLke Mkrk [u yksuzkkLk LkhuL {kue kwhkMk hk{ktkrhMkrkLke Mk{ekk fhk {kxu knkU[ekk nkk. fwhke nkuLkkhkke kuk khuLkwfMkkLk [u {kue yksu sB{w fk~{ehknkUk nkk. zkkLku {w{tke yku{hywkLke Mkkku {eLku krhMkrkLkeMk{ekk fhe nke. Mkkku Mkkku yL xku[LkkyrfkheykuLke Mkkku kwhkMk rMkkhkuLkwtnkE rLkhek fwO nkwt. zkkLkkwhkMk sB{w fk~{eh {kxu yksu 1000fhkuzLke kMk MknkkkLke nuhkk fhenke. ykkW knukke s 1100 fhkuzLkenuhkk fhk{kt yke [wfe Au. ykLkeMkkku s fw Mknkkk 2100 fhkuzYrkkLke kR [wfe Au. zkkLku

  zkkLk hknk Vtz{ktke ku k YrkkLkkkhLke {]kfkuLkk krhkhsLkku {kxunuhkk fhe nke. ktehheku kkukyku {kxu 50 nh YrkkLkenuhkk fhk{kt yke nke. eLkkhu yLku sB{w{kt kwhkMk rMkkhLkwtnkE rLkhek fko kk {kueyu fkwt nkwtfu, ko{kLk fxkufxe hkxe MkhLkenkuLkkhk khefu Au. ku{u sB{w fk~{ehLkkkufkuLku fxkufxeLkk Mk{{kt k{k{ {ykkkLke kk fhe nke. {kueyu yu{k fkwt nkwt fu, hkLke k{k{ fkhLke{ {kxu Mkhfkh Mktkqoku kikh Au.kRfku fuLe k]nkLk hksLkkkMknuk krhMkrkLke Mk{ekk fhe nke. sB{wfk~{eh{kt We kue krhMkrkLku hkxeMkhLke nkuLkkhk khefu kkeLku {kueyufkwt nkwt fu, fxkufxeLkk Mk{u yL hkku

  k sB{w fk~{ehLku { fhk {kxuykk yku ku sYhe Au. sB{w fk~{eh{ktMkrk wLku w Mke hne Au. khuhMkk yLku kwhLkk fkhu {kukLkku yktfzku200 Wkh knkU[e [wku Au. W{kwh{kt{wkw kk{{kt {fkLkLke Ak kze skkt AkufkuLkk {kuk kR kk Au. {kueyu sB{wLkkxufrLkf r{kLke {kfu yrfkheyku Mkkkukk[ek fhe nke. {w{tkeyu kwhLkkfkhu kuk LkwfMkkLk ytku {krnke ykkenke. zkkLk f[uheyu yuf rLkuLk{ktfkwt Au fu, Mk{ekk kuXf kk zkkLkLkekkk ytku rLko ukku nkku. k]n{tkehksLkkkMkn khk {krnke ykkk{ktykk kk kuXf kkukk{kt ykenke. rne khk Vhuk hksLkkkMknuzkkLkLku {krnke ykke nke. {kueyusB{w fk~{eh sk yu ytkkheku

  MkrkLkk {qktfLkLkku rLko fkuo nkku.{fkLk kzk, khu hMkk yu yLxLkkyku{kt 200 kufkuLkk {kuk kR[wk Au. hk{kt Auk 60 ko{ktykuk Mkkike rLkkfkhe kwh khefuykLku kk{kt yku Au. {kuxe Mktk{ktkufkuLku Mkwhrkk Mkkuyu Mkuzk{ktykk Au. {kueyu kkrfMkkLk fknuXLkk fk~{ehLkk yMkhkMk kufkuLkuk {Lke kkhe ykke nke.{kLkkkLke fk{keheke khk khukeAunX fhu Lkn. yksu k sB{wfk~{eh kwhLkk Mkft{kt hkwt nkwt. swk swkrMkkh{ktke 12000 kufkuLku k[kk{ktykk Au. 23 nurfkuxhku yLku MkuLkkLke184 xwfzeykuLke { uk{kt yke Au.zkkLk khk k k[k fk{kehe WkhkLk ykkk{kt ykwt Au.

  kkf.Lku hknk fkkuo{kt {fhk khk kikh : {kue

  Lkerne,kk.7uLkk zkkLk LkhuL

  {kueyu kwhLke MkkLke Mk{ekk fhenke.ku{u sB{w yLku fk~{ehLkk{w{tke W{h ywk,hkskk yuLk yuLk kuhkLke MkkkusB{w{kt kuXf fhe nke ku{u W{hywkLku kwhLkku Mkk{Lkku fhk {kxuh Mkt heku fuLe MknkkkLkwtykkMkLk ykwt Au. kuXf kkku{u kwhLke Mkrk fhe nke.{kueyu fkwt nkwt fu kkrfMkkLkyrf]k fk~{eh k kwhLkku Mkk{Lkkufhe hkwt Au y{u kkrfMkkLk MkhfkhLkuhknk fkkuo {kxu { fhk RAwfAu.yu k fnu fu kkfrhMkkLk{ktkhu hMkkLkku kkku kwkhkeY kku nkku yLku khke uLkk

  yLkuf kkku{kt Mkkk hMkk kRhkku Au. hMkkLku fkhu 650{fkLk Lk kk Au. skhu ktkkkrfMkkLk yrf]k fk~{eh yLkurkrkk kkrkMkkLk Mkkikekrk kk Au. knkuh yLkuhkkezeLkk nuhku k kwhLkekteh Mk{MkLkku Mkk{Lkku fhe hkktAu. r[Lkkk yLku u{ Lke Mkrnkkwshktkk kkk hkkzeLkeLknuhku{kt k kwh ykk Au.yuk hnu fu 2010{kt kkrfMkkLkLkkRrknkMk{kt Mkkike ek kwhykwt nkwt su{kt 1700 kufku{kko kk nkkt. skhu 2013{ktyku kwh{kt 178 kufku {kkokk nkkt yLku 15 k kufkukrk kk nkkt.skhu sB{w

  fk~{eh{kt kwhLke MkrkLku ukkk[k fkku o{kt MkuLkkLke {uk{kt yke hne Au hksLkk kwhkrk kukku{kt ykh Mkwe13 nh k ufk uLk u Mk whrkkMkkLkku kh knkU[kzk{kt ykkAu kwMkuLkkyu kkukkLkk k{k{{kfku kh r{kLkkuLku fkuR kykkkk Mk uk {kx u k ikhhn ukLkk u yk u ykk uAu.hks{kt kwhLke Mkrk wkkLkf kR [wfe Au.rkfk~{ehLkk kwk{k Sk{ktu{ LkneLkk u z u{ k wxkkeeLkkhLkk yLk uf rMkkhk ukhke{kt zwne kk Au. eLkkhnuhLkk yLkuf rMkkhku kke{ktzwke kk Au.

  sunk ytku wkeykuLku{krnke ykkkLke sYh AurnLw wkeykuLku u{Lke {kt VMkkeLku Lk fhkLkk{k{u {krnkkkh fhkLke sYh : Mfqku{kt wtku ke

  Lke rne,kk. 7 sunkLku RLku hkxe

  MtMkuf Mkt khk Lkkhkske yLkurhku oLk ykuAwt kk kuk fkuRMktfuk ukE hkk Lkke. rnLwwkeykuLku u{{kt VMkkeLku Lkfhk yu khkk ku{Lkk Wkh {okrhkoLk {kxu kk kk MkkkuMktktrk sunkLku RLkuykhyuMkyuMk kq{ Au.ykhyuMkyuMkLkk zk {kunLk kkkufkwt Au fu, wkeLku sunkLkku{kk wt Au ku ytku {krnkeykkk{kt yku ku sYhe Au. u{Lkk

  {kt VMkkE ske wkeykuLku ykytku {krnke {u ku sYhe Au.kkrkkkLkk {kunLkLkkh rMkkh{ktMkk f]k zuLx fkuus{kt yuffko{{kt kkukk kkku fkwt nkwtfu, {rnk MkkfhLke rk{ktfk{ fhk {kxu kkk wk sYhe Au.ykhyuMkyuMku kkukkLkk {wkkkkt[sL yu ykukuoLkkRh{kt sunkLkku {wku WXkeLku ykLke kkArMk{e yLku ~fhe kkuRkk sukykktfke MktkXLkkuLkk fkkhknkukLke kk fhe Au. ktLku krkfkyku{ktkkukkLkk kkLke khVu{kt {skqk

  kwhkk khefu fuxkf {wkyku hsqfhk{kt ykk Au. sunkLkuRLku ykhyuMkyuMkLke krkrr Wkhnu hksfe h{k k Y kR kRAu. Mkkkyu ykkuk fhkk fkwt Au fu,ykhyuMkyuMk hksfe Vkku uk{kxu sunkLkk {wkLku [kkk{ktMk Au. WkhuLkk {uhX yLkukhtzLkk kkxLkkh hkt[e{kt ykuk sunkLkk {k{kLku Mkt Mkrnkk{k{ rnLw MktkXLk rnLw wkeykuLkk{okrhkoLkLku RLku swyu Au. hkt[eLkeLkuLk qxh kkhk MknuLkk {k{kyunk{kt khu [[ko skke Au.

  k rkn yu wf{o fhkt hk qk Au: rne fkuxo

  Lw rne,kk.7rnee fk ux u o k

  rknu w f{ ok e hk k{krsf e{khekku hke Au yu yke{khe {ks{ktke tqoheu kq kk yu ksYh Au. fkuxuo yuf Akufheeke {hu fhkk {kk rke rVrhk ku tkku ykuykku Au.

  {uxkukurx {ursMxuxrke [kinku yk ykuAkufhek {kk rk khkAk ufhek r yukrhkyk u Wh n usfzk fu{kt wkefhkt f t nw t. fk ux o yk

  f u{k t Vrhk k u tkk uyku ykkt ft u nusykwt fu uwt fu fkkfe heuwk u Au.{ux k uk urx fk ux u okueu k rtyux yu nus rt yuxnuX 14 koe kfekkhek rn uk {kkrk r Vrhkkutkku yku ykku Au.kfek khek rnukt s huwt nkku fuku tkuku Au. {uxk ukurx{ursMxuxu skwt fu k wf{ oke hk k{krsfqk Au. {kxu {ksk {k{ku o{k tke uk u k kk uuRyu. {kxu hfkh yu fkxuoykk wkyku fhk fzf

  kLkeLku kherhf tkuk ykefk krkyu ek AqxkAuzk

  {wtkR,kk.7kherhf heu tw fhe

  fku fkhu yuf Je kukktru 'rnzk' fneu kukene. Vur{e fkuxuo uu {krfwhk {kk AqxkAuzke reyhSu {kL hke Au. ryuk kuo ykuxkuh{kt AqxkAuzkeyhS yke ne. uu skwt nwtfu ukt 2011{kt kk nk.uku ykhku Au fu Jeu hkfk{ku{kt n, u{kt hnku. ryu skk ywkh Jekuku ukke w khku {ke neyu fnue ne fu ue kku fheu uu q fhe ne. rwtyu{ fnuwt Au fu Je kukuwfk nkut[kzke yu ukrhkhu kuxk kue fu{kt

  Vke uke {fe ykene. yk Whkt yk {krfkzku fkhu u kukkt fk{{ktk fuL fhe fku nku yuuwt MkM hk kR wtnwt. k kuo {u {rnk{kt ukukR uu rh R ku nku,khk u khu kAe ykeke. yk ykhkukuku sk ykk{kxu Jeyu fkuxo ku { {kkunku, u we hr{k ekh nksh hne. yuk{kt fkuxuo yuwt{kk {kxu {sqh kwt zwt fu ukrkt ykhku k[k Au, suk fkhuuu AqxkAuzk {e k.{wtR{kt yufJeyu ykhku {qku Au fu uku re u tku t fhe uku nku.fkuxuo uu qhk {kk JeeAqxkAuzke yhSu {tsqh hke Au.

  Jeyu skk ywkh ryukt ru yuf k Yrkktnuse {k fhe ne. Jeyu ftnwt fu e s ru uu hkuRee skkhe kute uk{kt ykene. uu rhkhkt k Mku{kxu kkwt kwt zwt u{su{kt fzk kuk zk. ykWhkt uu kukkt rhkhsku kkuk fhk uk{kt neyke. Jeyu skk ywkh,uu kufhe fhe ne, rktrhkhskuyu uu yk {kxu hkufene. yk Whkt k u{s zkuxhekn {kxu sYhe ik uuykk nk. Jewt yu{ fnuwtAu fu nue tk hefu wkeku sL{kk uu xkuk {khk{kt ykknk.

  {kkyu s fhkekfkh fhkh fkh

  efhke hfzfkufkkk kk.7

  fkufkk{kt yuf {kkyu skukk kfkhe wke hfzfhke ee Au. Whkt erzkkfeu kfkhee {kkyus nk uMx{kt k fhkene.r{ tkk 24 hkrsk{kt yuf {kkyu Mke {owtk fhk u{s yuf Wk{ {kkhefue Vhs rkk kukkkfkhe wke hfz fhke Au.yuwh eek fkh wk krhuu k k o kfe Whkkfkh wkuo nku. krh u ftzxh Au. yu yuwh eeyuue hfz fhke ne.wkk ykfkk fhqe kk s yuwheeyu zk{tz nkoh kueMxu{kt kukk efhk rY fuk fhkku nku. yk xkwkhu e ne. ykhkue kk ukk kkeykuyu {eu kfe hkfkh wkuo nku.

  {w{tke kLke kuz{ktke keAunx fhkk rMkuLkk zk Xkfhu

  {wtkR,kk.7rMk uLkk yk W

  Xkfhuyu wLku {nkhkxLkk {w{tkekLke kuz{ktke yk fhe ekAu.fuxkf rMkku knuk ku{Lke kkxeokhVke ku{Lku hksLkk {w{tkeLkkYk{k t hsw fhk{k t ykkknkk t.W Xkfhuyu yufnuhMkk{kt kkukk skwt nkwt fu{Lku {w{tke kLke RAk Lkkekhtkw fkUkuMk yuLkMkeke kXktLkLkunhkkLkwt ykbkLk ku{u uhkuhkefwO nkwt.{kLkk{kt yke hkwt Au fuku rMk knuk ksk ykyr{k knLke {wkfkk kk WXkfhuLkk r[kh{kt yk krhkoLkykwt Au.kskLke Mkkku rkLksYhexfhk xkkLke khske ku{uMtLk u {w{tke kke ykfhkLkwt knukh Mk{swt.rkLkMkk[wtxe kk kXktLk{kt su kkLkkkhkMkk u w nu k uLkk s{w{tke nu kue khtkhkLku ykk

  khk ku Mkn{k kR kk Au.yuk hnu fu kk yXkzek knukrMkuLkkLkk fkk Mkts hkWku{w{tke k {kxu W XkfhuLkwt Lkk{ykk fhkk hksLke hksLkerk{ktrMkuLkk khk {kuxkkRLke qr{fkrLkkkLke kk fnuk{kt ykehne nke.fkWkLkk yk rLkuLk kks k tk u kkk u [u Wk kukLkkLkk fkhu nsw Mkwe kuXfkuLkekk ykk e feke.{kLkk{kt yku Au fu W Xkfhunu yk kLkkLku Mk{k fhe kuXfkuLkeMk{sqrkLkku {wku kkrfu Wfuk RAuAu. suke ktLLku kk {e [khyrkLk{kt kke fu yk Mkkku sku{u rMkirLkfkuLku r{Lk 150Lkwt ykke hks{kt wLku w kuXfkuSkk {kxu k urhk fko nkkt suke[w txe kk rMkuLkkLke k uXfkuksk ke ykuAe Lk yku yLku{w{tke k kh rMkuLkkLkekukhe kkk hnu.

  {skqk LkMkk rhkuekkurMke hsq fhkLke kikhe

  Lke rne,kk. 7fuLe k]nkLk hksLkkkMkn

  wk s fXkuh LkMkk rhkuekkurMke Wkh fk{ fhe [wk Au. ykkkurMke nu ykkk{e Mkkn Mkwe hefhk{kt yku kue kk Au.LkMkke nMkkLku hkufk {kxu k{k{kkk uk{kt yke hkk Au. ykeMkrk{kt LkMkk rhkue kkurMkeWkh k{k{ kufkuLke Lksh hnuu.LkuLk rMkwrhxe yuzkEhyrhSk ku yu k{k{RLxuesLMk MktMkkykuLkk zk Mkkkukk[ek fheLku {skqk LkMkkrhkue kkurMkeLku ykheykukykkk{kt yku. ykkk{e Mkkn{ktyk kkurMkeLku ykhe ykuk ykkeLkuhe fhk{kt yku ku{ {kLkk{kt ykuAu. khkLke yktkrhf MkwhkkLkwt {skqkr[k hsq fhkk knuk LkMkkrhkue Lkerk k hsq fhk{ktykLkkh Au. Wkh kqo{kt MkwhkkLke

  Mkrk{kt Mkwkhku kR hkku Au.hksLkkkMkn 12{e MkxuBkhLkk rMkukhkLke yktkrhf MkwhkkLkk {wk{ktk{ kkfkh krhk kusLkkh Au.rhMk[o yuLz yuLkkrMkeMk kLkkzkyku, RLxuesLMk MktMkkykuLkk zk,MkeykhkeyuVLkk zk, LkMkkrhkue Lkerk Wkh rLko fhke ukfuLe k]nkLk Mkkku Lkkuko kuf{ktkMk kuXf{kt WkMkk hnuu. keSMkxuBkhLkk rMku hksLkkkMknu k{k{rLkkkkuLke { ukLkku Mktfuk ykk