koers 2014

Download Koers 2014

Post on 06-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koers 2014, het visiedocument van Stichting Carmelcollege

TRANSCRIPT

 • stichtingcarmelcollege

  Deel uitmaken van Carmel is niet vrijblijvenD: We geven elkaar veel,

  maar vragen ook veel terug.

  s t r at egi s C h b e l e i D s k a D e r

 • MEE

  RWAA

  RDEinhoud

  2

  InlEIDIng .......................................................................................................... 3

  OnzE MIssIE, OnzE WAARDEn .......................................................... 4

  CARMEl Als sOlIDAIR vERbOnD ..................................................... 5

  AAnDAChtsgEbIEDEn .............................................................................. 6

  OptIMAlE OnDERWIjspROCEssEn ................................................. 8

  OpbREngstEn ................................................................................................. 8

  tAlEntOptIMAlIsAtIE ............................................................................ 9

  gOED WERkgEvERsChAp ..................................................................... 10

  gOED bEstuREn ......................................................................................... 11

  gOED OnDERWIjs In gOEDE huIsvEstIng ......................... 12

  stiChting CarmelCollege omvat 12 instellingen voor bijzonder voortgezet onderwijs. Op ruim 50 locaties verzorgen we een breed onderwijs aanbod in een kleinschalige en veilige omgeving. Zo begeleiden we onze leerlingen. Elke dag opnieuw.

  Onderstaande - voornamelijk brede - scholengemeenschappen zijn aan de Carmel verbonden:

  Almelo, Pius X College, Sg. St.-Canisius Deventer, Etty Hillesum Lyceum Eindhoven, Augustinianum Emmen, Carmelcollege Emmen Enschede, Bonhoeffer College Gouda, Carmel college Gouda Groenlo, KSG Marianum Haren, Maartenscollege, International School Groningen Hengelo, Sg. De Grundel, Sg. Twickel Oldenzaal, Twents Carmel College Oss, Het Hooghuis Raalte, Carmel College Salland

 • MEE

  RWAA

  RDE

  3

  inleiding

  in onze organisatie zijn onze scholen met elkaar en met

  het College van bestuur verbonden door een gezamenlijke

  ambitie. Daarin is het onze missie om in elke stad of

  streek waar Carmelscholen gevestigd zijn het best moge

  lijke onderwijs te realiseren. voor iedere mens, voor heel

  de mens, voor alle mensen.

  In 2007 hebben we in de brochure Koers 2013 ons beleid bepaald. Dat is nog springlevend, maar we willen onze doelstellingen voor de komende drie jaar, dus tot 2014, meer concreet maken. Hierdoor willen we vooral de kwaliteit van het onderwijs aan onze scholen een belangrijke impuls

  geven. Waarbij we meer nadruk willen leggen op de resultaten van onze inzet.

  Het is onze ambitie om als onderwijsgever, als werkgever en als bestuur voor al onze leerlingen en medewerkers aantoonbaar van toegevoegde waarde te zijn. Daarbij willen we in onze scholen door middel van ons onderwijs heldere ant-woorden geven op vragen die de maatschappij

  ons stelt, in het bijzonder over de resultaten van onze inspanningen voor leerlingen. Maar ook waar

  ze gaan over de besteding van de middelen die ons gegeven zijn, over de kwaliteit van onze gebouwen n

  over de mate waarin we in staat zijn om elke Carmelschool adequaat mentaal en/of materieel te ondersteunen: Carmel als solidair verbond van scholen. En uiteindelijk willen we op al deze onderdelen van beleid in onze scholen maar ook als collectief beter, want bovengemiddeld, presteren.

  Onze scholen verschillen naar hun aard, de inhoud van hun aanbod en het tempo waarin ze zich ontwikkelen. Die verschillen koesteren we, juist omdat ze de eigenheid van onze scholen en dus van de ontwikkeling van onze Stichting uitmaken. Maar uiteindelijk, in 2014, vinden we elkaar in een uniform profiel van kwaliteit. En daarover zullen we veelvul-dig communiceren. In de zin van formele verantwoording, maar ook breder. Omdat ook dt onze maatschappelijke opdracht is.

  Carmel als solidair verbond

  van scholen

  ko e r s 2 0 1 4

 • Vanuit heel de mens willen we een goede balans houden tussen aan de ene kant het streven naar boven-gemiddelde opbrengsten en overige rendementsdoel-stellingen en aan de andere kant de idele en meer-omvattende kernwaarden waar we in onze scholen voor staan. Ons gaat het om de meest persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van individueel talent, maar ook om aan socialisatie van iedere mens binnen een groep of een team waar hij of zij op kan terugvallen. Zoals de scholen deel zijn van de gemeenschap die Carmel is.

  In 2013/2014 hebben we onze waardeorintatie opnieuw gedefinieerd, in actueel materiaal verwoord en uitgebracht. Op weg daar naar toe zullen we onze com-municatie erover gericht onderhouden. Juist om onze ambities te versterken en te verhelderen.

  Missieontwikkeling houdt niet op. Maar we willen einde kalenderjaar 2011 wl een actuele tekst beschikbaar hebben waar we een tijd mee verder kunnen. Intussen blijven we actief schoolse initiatieven ondersteunen, vooral waar zij met leerlingen en hun ouders, met docenten en ondersteuners en hun leidinggevenden het gesprek over waardeorintatie voeren. Actieve communi-catie over waardeorintatie en missie, binnen en vanuit elke laag in onze organisatie, hoort tot onze primaire verantwoordelijkheid. Waarbij we onze ambities willen kunnen toetsen aan de kernwaarden waar we voor staan.

  4

  onze missie, onze waarden

  Centraal in onze missie staan heel de mens, iedere mens en alle mensen: als kernwaarden, als uitgangs

  punten en als toetssteen van beleid.

  In 2014 hEbbEn WE bEREIkt

  datonzemissieenonzekernwaardenherken-baar en meetbaar zijn in onze scholen;

  datonzestructuurvangespreks-enstudiebij-eenkomsten, gericht op uitwisseling van kennis en onderling contact van schoolleiders en docenten, ouders en leerlingen onverminderde en kwaliteitsvolle aandacht en prioriteit heeft kunnen krijgen. Wat dan blijkt uit evaluaties van jaar tot jaar;

  datinallegroteonderdelenvanbeleid,waaronder in ieder geval ons beleid op gebied van onderwijsontwikkeling, organisatie en werkgeverschap onze kernwaarden - heel de mens, iedere mens, alle mensen- herkenbaar hebben doorgeklonken. Zodat de toets steeds kan plaatsvinden.

  In 2011 hEbbEn WE bEREIkt

  dat onze missie en onze kernwaarden zijn gecommuniceerd en gekend, in onze scholen in eerste aanleg maar ook daarbuiten, in termen die herkenbaar en observeerbaar zijn;

  dat onze scholen binnen hun systeem voor kwa-liteitszorg nagaan in hoeverre de kernwaarden van Carmel gerealiseerd worden;

  en dat ouders en leerlingen in onze scholen in de gelegenheid zijn gesteld om te benoemen wat de door hen ervaren toegevoegde waarde van hun Carmelschool is.

 • ko e r s 2 0 1 4

  5

  Carmel als solidair verbond

  Carmelscholen koesteren hun eigen opdracht en dragen tegelijk bij aan de gezamenlijke ambitie binnen de

  brede Carmelorganisatie. Daarbij kunnen zij terugvallen op die Carmel organisatie die hen, mede uit oogmerk

  van onderlinge solidariteit, de ruimte en de middelen verschaft om hun plannen waar te maken. Carmel, als

  solidair verbond van scholen, die helpt als het tegenzit. mentaal maar ook in de sfeer van Middelen: financieel,

  facilitair en administratief.

  Vanuit deze gedachte blijven we werken aan onze ondersteunende infrastructuur, met het bestuursbureau als centraal en bindend element, maar ook met al die verschillende momenten van uitwisseling en contact op verschillend niveau. Waar we kunnen en waar dienstig versterken we ze en bouwen we ze uit.

  We realiseren de komende jaren doelmatigheids-winsten, door zoveel mogelijk scholen in staat te stellen om (meer) gebruik te maken van centrale inkoop en collectieve aanbesteding. Het professioneel organiseren daarvan is de opdracht aan het bestuursbureau; de opbrengsten komen ten goede aan de exploitaties van scholen.

  We zullen onze ondersteunende Carmel-ICT-infrastruc-tuur verstevigen, zowel in de sfeer van techniek als bijdragend aan (kennis over) onderwijs(-en curriculum)ontwikkeling. Onze scholen willen we daardoor in staat stellen om meer gebruik te maken van ICT-instrumen-tarium bij het realiseren van hun onderwijsdoelen. Een adequate inzet van onze ICT-infrastructuur moet bijdra-gen aan het verder uitbouwen van de kennisalliantie die Carmel voor zijn scholen ook wil zijn.

  Scholen die in problemen zijn geraakt vanwege om-standigheden die zij onvoldoende zelf (hebben) kunnen benvloeden, en voor zover dit hen aantoonbaar en duurzaam belemmert om beleid te realiseren, voor-zien we van middelen. Die zijn ervoor bedoeld om het zelfstandig beleidsvoerend vermogen van een school of scholen te herstellen en te versterken, zonder daarbij de overige Carmelscholen onevenredig te belasten. Daarvoor hanteren we een schooloverstijgende regeling van solidariteit.

  In 2011 hEbbEn WE bEREIkt dat onze ambities voor de periode tot 2014

  in kaart zijn gebracht aan de hand van een investeringsbegroting;

  dat we een Carmelbrede regeling van solida-riteit hebben geformuleerd, vastgesteld en operationeel gemaakt.

  In 2014 hEbbEn WE bEREIkt

  datweCarmelalskennisalliantie,onderinzetvan onze ICT-infrastructuur duidelijk profiel hebben gegeven;

  datonzeCarmelbredeinterneondersteunings-structuur (bestuursorganisatie, financile organisatie en administratie, gebouwelijk/facilitair) met het bestuursbureau als centraal element van aantoonbaar hoge kwaliteit is tegen aanhoudende lage kosten voor scholen;

  dateencentraalingerichtefunctionaliteitCentrale Inkoop volledig operationeel is;

  datallescholenhunbeleidsvoerendvermogenop orde hebben, zodat alleen in bijzondere situaties, vooral ten gevolge van externe facto-ren, een beroep op