gandhinagar 22-07-2012

Download gandhinagar 22-07-2012

Post on 02-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

{n¥k{ ÷½w¥k{ : : 36.0 27.5 ¼us : Mkðkhu Mkktsu : : 75 % 58 % hrððkh, íkk.22-7-2012 > 21/1,‘½’ xkR…, Mkuõxh-22, „tkÄe™„h > Vku™ : 23238971-2, VuõMk : 23238973 > Ënuøkk{ çÞwhku > {ku. 99250 49364 > gandhinagar@sandesh.com CMYK CMYK yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lkt 2WÃkh

TRANSCRIPT

 • kkteLkkh, rLkkhMk{k hkLke Mkkku

  rsk{kt We kueMktrk yLkk]rLkeMkke ytkkok yksufuxhLke ykkk{ktyuf kuXfLkw t ykkusLkfhk{kt ykw nkwt. su{ktkekLkk kke, kMk[khkuyLku ukekkfLke Mkkeytku [[ko r[khkfhk{kt yke nke. kuXfhr{kLk MktrkMkkeLku knkU[e k ktk MksnkukLkw t fuxhu skwnkwt.rsk{kt hMkk U[kkk We

  hrkh, kk.22-7-2012 > 21/1, xkR, Mkuxh-22, tkeh > Vku : 23238971-2, VuMk : 23238973 > nukk{ whku > {ku. 99250 49364 > gandhinagar@sandesh.com

  CMYK

  CMYK

  {nk{wk{

  ::

  36.027.5

  us : MkkhuMkktsu

  ::

  75 %58 %nk{kLkMktrk yLkk]r ytkkok ktk Mks

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 2 Wkh

 • Mktrk yLkk]rkue Mkkeke ktk Mks kLw Au. yksu

  fuxh f[uhe kku {ue kuXf{kt MktrkyLkk]r ytkkok yrfkheyku yLku fuxh[u zkkwof [[ko r[khk fhk{kt

  yke nke. su{kt fuxh khk rsk{ktkke, kMk[khkLke Mkke ytku rhkkuxo{uk{kt ykku nkku. MkwkkuLkk skk{ku ykhLke Mkkeyu rsk{kt kekLkkkke Wkhktk kMk[khk yLku ukekkfLkeMkke Mkk{kL Au. rsk{kt kkkoLkeMkhk{e{kt rkk kk rMkkhku{kt Mknh nuxh{kt w kukh kw Au. ufu, nsw

  yuf Mkkn Mkwe hMkk U[k kku Mk{kkrhMkke kxkR kue k kk Au.yk Mk{u fkuRk MkkeLku knkU[e k ktkMks nkukLkwt k kuXf hr{kLk [[ko kRnke. WuLke Aufu, kuXf hr{kLkfuxhu yrfkheykuLku yVkykuke wh hnukyLku MkLke YkY {wkfkk kk s kkkuk {kxu k Mkw[Lkk ykke nke.

  CMYK

  CMYK

  rkk Mk{k[khMktMku-29{kt yksu r {rnBLk kuk kkX

  ukru {nkuLke kLkk kkku r {rnBLk kuk kkX kk.hh{e swkEhrkhu kkkuhu 2.30 ke 6 fkf hr{kLk kurkkuLk rknkukLkk rLkkMkMkkLk kuxLkt. 752/1, Mkuxh-29 kku isLkkk {rnk {tz khk fhk{kt yku.Mku-26{kt yksu r{rnBLk kkX

  kkLk k {kMk rLkr{ku Mk{Mk kMk{ks Mku-26 khk r{rnBLk kkX fhkLkkufko{ kk.hh{e hrkhu hkku 9 ke 10 fkf hr{kLk kukE rkueLkk rLkkMkMkkLkkux Lkt. 652/1, rfMkkLkLkkh, Mku-26 kku hkk{kt ykku Au.kku hk{k{ kku yksu yLkks fXkuLkk nzkuk

  kku, hk{S {trh, hk{k{ kku kkf]Lkk fk{f nzkukLkwt ykkusLk fhk{ktykwt Au. su ytkkok kk.hh{e hrkhu yLkks fXkuLkk fk{f nzkuk kikh fhk{ktyku. suLkk oLkLkku k uk LkkhsLkkuLku {trhLkk {ntk {wMkwLkkMkSyu skwt Au.Mku-27{kt yksu r {rnBLk kkX

  e{ke kk Mk{ks khk krk k {kMk{kt kuutfhLke ykhkLkk rLkr{kur{rnBLk kkX kk.22{e hrkhu hksuLkE ykukLkk rLkkMkMkkLk kux Lkt.1299, r{ MkkuMkkxe, Mkuxh-27 kku fhk{kt yku.

  M.nu{tk uuLkE kkteLktw kuMktw kk.23-7-12Lku Mkku{khu Mkkhu 9ke 12 fkf hr{kLk, hk{uh {trh, Mkufxh-3 ze kkteLkkh kkuhkk{kt yktw Au.

  M.kLkw{kekuLk MkwhuLkE hk (W..65) kuf Lkt. 440/4, [-1 xkEk, Mku-6 M.hksuLkE W{ukE ktzk (W..57) kux Lkt. 33, Mkuxh-19 M.{LkwkE {Vkk kn (W..70) kuf Lkt. 18/1, A xkEk, Mku-hh M.skkuLk stkfw{kh kZuh (W..62) kux Lkt. 1275/1, Mkuxh-7 yu.

  MkkLk LkkUy

  SUNDAY, 22 JULY 2012SANDESH : GANDHINAGARII Lq

  Happy Birthday kkrrkkkkkkkk:: SSkkuuLLffww{{kkhh{{BB{{ee:: {{LLkkeekkkkkkuuLLkkssLL{{ kkkk:: 2222-77-1100kkkktteeLLkkkkhh..

  t{ : ............................sL{ the : ..................ht{wk : ........................nuve c:o-zu rsjt mbtath rJCtdMktu fkko, 21/1, xkR, Mkuxh-

  22, tkeh kku {kufe ykkwt.su rt {wu r fht{tk ytu.

  HELP LINE : (079)40004157-9

  k{k{Lku Mktu khVkesL{rLkLke wuAkyku

  nuhe kk{ku{kt Mkk fhkkktkkeLkkt wfh Mkk{u tfk

  kkteLkkh,rLkkh{nkLkkhkkrfk{kt Mk{kr kukfwk, ELkuzk,

  kkuhes, kks kkk kkMkLk kk{ku{kt xwku {khVkukke kwhXku Mkk fhk{kt yku Au. khtkw ykkke{kt kuheLkuLkLke rk kke Lk nkukLkku ykkuk

  MkrnkLke kteh Vrhk MxuLzk fr{xe [uh{uLk rkxuu kkxLkkh kusLkk rkkLku fhe Au. kukfwkMkrnkLkk rMkkh{kt kzk-WxeLkk hkuk[kkyu {kkwt[wt Au. ktLkk kkeLkk MkuBk uk{kt ykk nkk.suLkk hekkuxo Lkukuxe ykk Au.

  kukfwk{kt kk{sLkkuLkkykhku Mkk{u {kuxku &kkoMkoku Au. kkesL hkuk[kkufhe hkku Au. kkxLkkh kusLkkrkk khk fhkuk kkeLkkLk{qLkkLke kkkMk{kt kkuheLkuLk ytkuLkku rhkkuxoLkukuxe ykku Au kku keS khVze Mkr{ke [uh{uLk r kxuuk Mk{kr nuhe kk{ku{ktykkkk kke kwhXk{ktkuheLkuLk rk kke Lk nkukLkekteh Vrhk fhe Au. yk

  kk{zkyku{kt xwku {khVkukke kwhXku rkh fhk{ktyke hkku Au. kke{kt Mkk{kLheku huMkezwy kuheLkLkwt {k0.2 ke 0.4 kekeyu{ skEhnutw t uEyu khtkw yk {kskkw t Lk nkukLke yktfkWXkkE Au. kkeLkk wfhkLx Wkh kke sYhe rkykuLkwthkusuhkus MkwkheLk fhkLke{ktke fhk Wkhktk ykkW ktkkhk su huMkezwy kuheLk xuMx,Skw khek, hkMkkrf

  khek fhk{kt ykk Au kuLkkhekkuxoLke k r kxu khk{ktke fhk{kt yke Au. ykrhkkuxoLke Lkfku {nkLkkhkkrfkkku {kufe ykkk skkwt Au.suke BwrLk. ktk khk yk kkBrMkkhku{kt ykhkuke kkktE fk. w{kt kkteLkkhnuhLke MkkeLkk {k{ktykEMkeyu{ykh {uLwy {wskkkeLkk sYhe xuMx Mk{ktkhufhkk {kxu fkokne nkk hkskwt Au.

  kuheLkuLkLke rk kke Lk nkukLkku ze Mkr{ke [uh{uLkLkku ykkuk

  kkteLkkh,rLkkhrskLkk uhkk kk{ kku

  ykuk fMkwheLkkh{kt hnukknhukE hk{kkE kukkkukkLke 19 k rfhe ytswkukLku kkukkLkk Ssu-18 yu{-4457 LktkhLkk kkEf Wkhuhkk nkEMfq{kt {wfk skknkk. rkkk-kwke kkEf WkhfMkwheLkkh kuMk ykutkeLku kMkkh

  kkk nkk. khu y{kk khVkuVk{ krkyu ske yu{yu[-04-MkeE-3246 LktkhLke fkuhkukkkzeLkk [kfu kkEfLku xh{khkk kkEf Wkh Mkkh rkkk-kwke VtkkukELku Lke[u kxfkknkk. su{kt nhu kukLku fkkukkk {kU Wkh khu ytsw kukLkunkk kku LkkLke {kuxe Eyku kkktMkkhkh {kxu y{kk rMkr

  nkuMkx{kt k fhk{ktykk nkk. kkueMku EkMkkukkMkuke kLkkLke rkkku {uenke. yfM{kk ytkuLke fku kqorMkkh kku hnukk yLku EkMkkkEf [kfLkk {kuxkkEkhMkkuk{kE kukyu fkuhkukfkh [kf rY Vrhk yzkskkueMkLku ykkkk kkueMku kwLkkuLkkUe w kkkMk nkk he Au.

  kkzeLke xhke kkEfMkkh rkkk-kwkeLku E

  kkteLkkh,rLkkhuhkk xkuxuk kkMkuke rue

  kY hue MkuLxku kkze kMkkh kkAu yue kkk{eLkk ykkhu yzkskkueMku ku[ kkuXeLku 202 Lktkrue kY hue MkuLxku kkzeLkuzke kkze nke. kkueMku ruekYLke Mkkku kkze{kt kuXuk kuMkkuLke hkfz fheLkufkuMkhLke fkokne nkk he Au.kkueMku kY k Lktk {kukkEyLku MkuLxku kkze Mkrnk Yk. ku k[kh nhLke {kk s ee Au.y{kk -{nuMkkk nkEu

  WkhLkk rue kY hue MkuLxkukkze kMkkh kkLke nkukLke kkk{eyzks kkueMk MxuLkLkk keykEyu.yu{.kh{khLku {e nke. suLkukku yzks kkueMk MxuLkLkkkeyuMkykE yu[.su.kuk MkrnkkkueMk xe{Lku uhkk xkuxuk kkMkuku[ kkuXe nke. khu y{kkhV ske Ssu-1yu[ke-2770LktkhLke MkuLxku kkzeLku We hkeLkukkueMku kkkMk fhe nke. su{ktkkze{kt {wfuku hku Mxus ruekLke 202 Lktk kkux {eyke nke. suke MkuLxku kkzeLkku

  [kf yLku kkze{kt kuXuk yLyuf yu{ ku MkkuLke hkfz fhenke.

  kkueMku ktLku Mkku kkMkuke kLktk {kukkE s ek nkk. Yk.yuf k yuf nhLkk f{kLke202 Lktk rue kYLke kkux,Yk. k nhLke f{kLkk k Lktk{kukkE kkk kYLke nuhkVuhe{ktkhkue MkuLxku kkze Mkrnk fwYk. ku k [kh nhLke {kk sELku ktLku Mkku rYkurnrkLkLkku kwLkku LkkUe kkueMkuw kkkMk nkk he Au.

  uhkk xkuxuMk kkMku yuf kLkkruekY Mkkku ku Mk zkkk

  nukk{,kk.h1nukk{-kkz nkEu kh yku

  yktkrkhk kk{ LkSf xf yLku fkh[kf [u ykuh-xuf kkkku kuMkk{kL kkuk[ke kk xfLkk [kfukkukkLkk kk{{kt VkuLk fhe kuLkk{kMkku kkuke fzuhk MxuLz kkuyuMkuLx fkhLku yktkhe fkh {krfLkukfzeyku zu {kh {khkkt ktehEyku knkut[e nke. yk kLkk ytkuhrk kkueMku 4 Mkrnk fw 1hkyku Mkk{u hkkuxkLkku kwLnkuLkkutku Au.

  hrk kkueMk MxuLkke {ke{krnke yLkwMkkh kkz kkwfkLkk

  [kuEk kk{ kku hnukk MkwhukEzkkkkE ktzk yLku ku{Lkk kLk{rLkkkkuLk ktzk fk{ yku oy{kk khV sE hkk nkk. khuyktkrkhk kk{ kkMku yku{ksw{ LkeLkk kw LkSf kuxeykuhxuf kkkku xf [kfMkwhuMkn AkMknLku Xkfku ykkkktyk kkLke ykk hke xf [kfMkwhuMkn kkyu kuLkkkrhkhsLkkuLku fhkkt xf [kfkkk yL {kMkkuyu fkhLku fzuhkkMk MxuLz kku We hke fkhLkk[kf MkwhukE ktzkLku kfzeykuzu kkk kzkkkxwLkku {kh {khe kkku

  kkue Lkke {khe LkkkLke {feykke kteh Eyku knku t[kzenkukke kuykuLku k{ hrkMkk{qrnf ykhku fuL{kt Mkkhkhykk kk kkf nkuMkx{kt wMkkhkh yku o Mkuzkk nkk.fzuhk kku ku {kkkfqx Mk{uMkwhukE ktzkLke MkkuLkkLke xeyLku hk nh hkufzk kze kk nkk.yk kLkk ytku EkMk fkh[kfLkk kLkyu xfLkk [kfMkwhuMkn AkMkn kk ,AkMknkk, YkMkn,Y{kMkn ku{ske yk ykX kyku Mkk{uhkukuxkLkku kwLnku Lkkutkku Au.

  ykuhxuf kkkku kkuk[ke{ktfkh [kfLku xkukyu Vxfkkou

  Lk{okLkwt kke ukkuk ykuzLkku

  kk kMkkkt zqkkkteLkkh: hkMk kk{Lkk

  kLke yLku nk{kt hkkhe fkukuLkeykuZ y{kk kku hnukk yLkurkzk {xeheLkk u[kLkkuMkk fhkk 48 kkukE {nkukE uMkkEkrk k {kMkLkku kht kkkunkukke kk wkhu kLk hkMkkkuLkk {nku {trhLkk kkkfwueLkk oLkkkuo ykuZ kkuLkkhuke Mkkhu 9 fkfu kkEf ELkurLkfk nkk. sku fu Lk{okLkwt kke{nkuLku [zkkLke EAkLku kkukuyku kzek fuLkk{kt Lk{okLkwtkke uk Wkko nkk khtkwy[kLkf ykuzLkku kk kMkkkkke{kt zwke kk nkk. krnLkkkhikykuLke {ke ykuzLkk{]kunLku knkh fkZku nkku.

  MkuLxku kkze, {kukkE yLku kY Mkrnk 2.4 kLke {kk s kkueMk khk 1h Mkku Mkk{u hkkuxkLkku kwLnku Lkkutkku

  kkteLkkh, rLkkhkkteLkkh rsk{kt hkuk[kku

  {kkwt [fe hkku Au. nuh yLkuykMkkkMkLkk kkB rMkkh{kt kzkWxeLkk LkkUkuk yMkt fuMk kkfkuLkk Mkktkus{kt yksu fkuuhkLkkutfkMk fuMk {e ykkk ykhkuktk kuzkwt kR kw nkwt.

  Mkktkus{kt yuf eoLku k rMkkwuo kzk Wxe kkk kuLku Mkkhkh{kxu kLkke kkLku Mkuzk{kttykku nkku. kt kuLke fkuuhkLketfk Mkkku Mkkhkh fhk{kt ykenke. yk ytku rsk ykhkuyrfkhe hkfu iu skwfu,fkuuhkLkku tfkMk eo hkLkeknkhLkku Au. Mktk: ku {sqhe fk{

  ykuo Mkktkus ykku nkukLke tfk Au.ufu, tfkMk fkuuhkLkk kkuhkt[hzk {urzf ykurVMkhLke xe{uMk{k kk{{kt Mkuo fhe kLkw trkh yLku kuheLkuLkLkefk{kehe fhk{kt yke nke.rsk{kt k{ k fkuuhkLkkutfkMk fuMk {e ykkk ykhkuktk k n[{[e WXw Au.

  WuLke Aufu, kkteLkkh yLkuykMkkkMkLkk fuxkf rMkkhku{ktAuk fuxkf Mk{ke kzkWxeLkk fuMkku uk {e hkk Au.Mkuxh-6 yLku 14{kt MkkerLk{tk nuX ykk kkkksukh{kt kukfwk{kt k kzkWxeLkk fuMk {e ykk nkk.

  eoLku Mkkhkh {kxu kLkke kkLku Mkuzkku

  rs.kt.Lke fkhkukkhe{kt rfkMkyLku nukwVuhLkkt fk{kuLku {tsqhe

  kkteLkkh, rLkkhkkteLkkh rsk kt[kkLke

  yksu {ue fkhkukkhe Mkr{keLkekuXf{kt rfkMk yLku nukwVuhLkkfk{kuuLku {tsqhe ykkk{kt yke nke.khu rkLkukeLkk fuMkLke yufhkMkLku khk fhkLkku rLkouk{kt ykku nkku.

  rsk kt[kkLke fkhkukkheLkkyk rhuLMkn kukLkeykkk{kt yksu fkhkukkheMkr{keLke kuXf {e nke. su{kts{eLk {nuMkw ytkkok keLkukeLkeyuf hkMkLkku k Mk{kufhk{kt ykku nkku. khtkw [[kor[khkLkk ytku Wkhkufk

  hkMkLku kwkokk {kxu khk{kufk{kt yke nke. skhus{eLk {nuMkwLke f{-66 nuXLkkrkLkkhkLkke rkLkuke kkkrkLkuke hktkLke hkMkkuLkuknke ykkE nke. ykMkkLkuke Lkkkkt[Lkk rfkMkLkk fk{kukkk nukwVuhLkk fk{kuLke hkMk{wfk{kt yke nke. suLku kMkkoLkw{ku {tsqh fhk{kt ykenke. yk Wkhktk rnMkkke kkLkkrnMkkkkuLku k ykMkk