29 07 2014 sunvilla samachar

Download 29 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

218 views

Category:

Documents

4 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 29-07-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 29-07-2014, _ y{kk Year : 02 Issue : 38Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 38 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 29, \ - 2014 _

  Lke rne,kk.28LkhuL {kue Mkhfkhu

  kk ukkLkk k{ ksux{k t Mkk{kL nuhkkk u fhe nk e . s u{k t k k fk rf kk w fhe fk k ue kusLkkykuLk u kkr{kk ykkk{kt yke nke. khu nu 15{e ykukMx LkSf Au khu zkkLk {kue yk kusLkkyku{ktke fuxef kusLkkyku yXkzek{kt kkw fhe uk Mkr kLk Au. suke 15{e ykukMxLkk kk{kt yk kusLkkyku ytku Akke Xkufe {krnke ykke fu. yk Wkhktk 14{e ykukMx kk LkhuL {kue kkukkLkk {tke{tzLkwt rMkh fhu kue kk k fhkE hne Au. uLkk zkkLk LkhuL {kue 15{e ykukMxu k rfk khke uLku MktkkuLk fhu. khu {kue EAe hkk Au fu yk MktkkuLk{kt kkuk {kxu ku{Lke kkMku y{{kt {wfkue fuxef Lkh

  kusLkkykuLke {krnke nku. yk {kxu k u{u f uLe Mkr[kuLku fk{u kkze ek Au. LkhuL {kueyu k{k{ Mk r[k u L k u ks ux{k t k e fhkue nuhkkk u k ife f u x kf k us u x 10 ykukMx knuk Y fhe uk yku ykku Au. suke yk kusuxku ytku Akke Xk ufeLk u kk{kt kkue fk. WuLke Au fu, LkhuL {kueLkwt uLkk Lkk{u yk knuwt Mkkkkh

  Mk tkk uLk nu. su{kt k uyku yuLkzeyu MkhfkhLke Wkyku kku. suke E zkkLk ksux{kt fhk{kt ykue nuhkk yLku y{efh Wkh kMk Lksh hke hkk Au. zkkLk fkkoLkk MkerLkh yrfkheLkk skk {wsk, ksux{kt su nuhkkku fhkE nke kuLkku kfkrf y{ fhk khV kLk ykkE hkwt Au.

  15{e ykukLkk kk {kxu {kueyu Mkr[kuLku fk{u kkzk

  ksux{kt fhkue nuhkkkuLkku y{ fhk yku

  kk{kt y{{kt {wfkue kusLkkykuLke {krnke ykke fk ku {kxu zkkLk {kueyu ktkLku kuzkwt fwO

  {kue furkLkuxLkw 14{e kk rMkh kk kue kk

  12 Lkk kLkkuLku Mkk{u fhkLke kikhe

  tkMknkLkk kwkLku Lkkkt hk kLkkk kue kk fuxkfLkk kkusLku xkzkLke rn[k : kk[ekLkku kuh

  ke 12 kLkkuLku furkLkux{kt Mkk{u fhk{kt ykLkkh Au. su kLk nk{kt yufke khu kkk hku Au ku{Lkk kkusLku xkze uk{kt yku k ue kk Au. yk Wkhk tk su hkk uLk u nsw furkLkux{kt rkrLke {tw Lkke ku hkkuLkk rkrLkeLku furkLkux{kt kf ykkk{kt yku kue kk Au. {kueLke ko{kLk xe{{kt 44 kLkk u Au. su{kt 22 furkLk ux fkkLkk yLku yuxk s hk kLkku Au. nu furkLkuxLkk MktkkLku khe uk{kt ykLkkh Au. qkkqo Lk kk t kLk tkMknkLkk kwk yLku nkhekkkLkk MkktMk stkMknkLku Lkkkt hk kLk khefu Mkk{u fhk{kt ykLkkh Au. keS kksw rLk{ok Mkekkhk{ nk{kt kr yLku WkukLkku Mtktk nkku hku Au. kuyku kkukkLkk kkkLku e hkMku

  khtk w k u{Lke kkMkuke khkLkk Lkkkt kkkLku R uk{kt yku. kskLkk sLkh Mkuuxhe suke LkkLku k kf ykkk{kt yku kue kk Au. kskLkk {w khefu yr{k knLke rLk{q tf fhk{kt ykk kk nu LkkLku {kuxe skkkhe MkkUkk{kt yku kue kk Au. hksMkkLk yLku rn{k[Lku rkrLke ykkk{kt ykL k kh A u . h ksM k k L k L k k ys{uhLkk Mkk tMk Mkk th{ xLku furkLkux{kt Mkk{u fhk{kt yku kue fe Au. yk Wkhktk hkMkkLkk Mkk tMk wk u L kLku k kf ykkk{kt yke fu Au. {kue furkLkuxLkk rMkhLku RLku fuxkf rMkke [[ko k[ke hne nke. furkLkux{kt w fw kufkuLk u kf ykkk {kxu {kue WMkwf Au. u fu nsw ytrk{ rLko fhk{kt ykku Lkke.

  kzfhe kkuku yk ynukLku fkkrLkf kke [wk Au khu kkkMk fhkLkku fkuR {kk Lkke : fuLe k]nhk{tke khk rkrk ykkk{kt ykeLkerkLk kzfhe MkqMke fh{kt kkkMkLke fkUkuMkLke {ktk VkkkE

  Lkerne,kk. 28LkerkLk kzfhe MkqMke fhLku

  RLku rxfkrxkeLkku Mkk{Lkku fhe hnuk LkhuL {kue Mkhfkhu yksu yk {k{k{kt kkkMkLke fkUk uMkLke {ktkeLku Vkke ee nke. Mkhfkhu LkerkLk kzfheLkk ykkMk kh kkku Mkktk Mkkku Mktktrk kw MkkLkku {wfk Mkkku Mktktrk ynuk {wu kkkMkLke {ktkeLku Vkke ee nke. Mkhfkhu fkwt Au fu, r{rzk{kt fkrk kuk ynuk rkfw ykkh khLkk Au. r{rzk ynuk{k t kRfku skk{kt ykwt nkwt fu, kzfheLkk rne ykkMk kku kw MkkLkku {e ykk Au. LkerkLk kzfhe kkuku k yk ykkukkuLku hrku ykku Au. LkerkLk kzfheyu fkwt Au fu, ykhkuk rkfw ykkh khLkk Au. furL {kko krhnLk yLku hks{kko kLk LkerkLk kzfheyu fkwt Au fu, yk {kk

  r{rzk ynukkuLku Mkhfkh-kzfheyu hrku ykku

  Lkerne, kk.28LkerkLk kzfhe Mk qMke

  fhLku RLku rk w kteh kLke kku Au. fkUkuMk kkxeoyu yk {wu MkhfkhLku Mk{kt ukLke kikhe fhe ee Au. qkkqo zkkLk {Lk{kunLkMknu fkw t A u f u , f u LekLk Lk e r kLk kzfheLkk ykkMk Wkh k w MkkLkku {kLke kkkk{kt kkkMk ke uRyu kkk yk {wu Mkhfkhu MktMk{kt Mkefh fhwt uEyu. fk Uk uMk {w Mkk urLkk kk te khk ykkursk R^kkh kkxeo{kt kkfkhku Mkkk u kk[ek fhkk k u{u yk {wskLke kk fhe

  Mkhfkhu MktMk{kt Mkefh fhwt uRyu

  L k e rkLk kzfheLkk {k{u kkkMk ke uRyu : Mkn

  UPSC rk : kwkhu {kuxe nuhkkLke MktkLkk

  24{e ykukMxu khekk xu kue kk

  Lke rne, kk.28Lkk wkeyuMkMke ykMk{ Mkk{u rMkr

  MkMkLkk W{ukhku khk fhk{kt yke hnuk uhkh rhku [u yksu Mkhfkhu kkhe ykke nke fu, yuf MkknLke yth yk rkLku Wfue uk{kt yku. wkeyuMkMkeLkk rkLku yuf MkknLke yth WfukLke kkhe fuLe k]nkLk hksLkkkMknu ykke Au. hksLkkk MknLkwt fnuwt Au fu, [[ko [ke hne Au. zkkLk LkhuL {kue khVke yku {k kk rkLkku Wfu kue fkZk hksLkkkMknu k kuXfku kuS Au. yk kuXf{kt Lkkk {tke y suxe yu ytkk kkkkkuLkk kLk SkuLMknu nkshe ykke nke.

  yuf &Lkk skk{kt k]n{tkeyu fkwt nkwt fu, k MkkuLke Mkhfkh khk rLk{k{kt ykue Mkr{rkLkku ynuk xq tf{kt yku. rMkr MkMkLke krkLku ke Lkktk W{ukhkuLke {ktke khV k kLk ykkk{kt yke hkwt Au. kk{e rMkkh{ktke ykkk rkkeoyku khV k kLk ykkk{kt yke hkwt Au. u fu Mknu rMkr MkMkLke kkr{f khekk 24{e ykukMxLkk rMku kuu fu kAe {kufqV fhku ku ytku fkuRk rkrk ykkkLkku RLfkh fkuo nkku. kkr{f khekk{kt 200-200 {kfoLkk ku Vhrskk kukhku hnu Au. yk kukhku MkeMkux-1

  yLku MkeMkux-2 khefu ykuk Au. rMkr MkMkLkk W{ukhkuyu hkxe kkxLkkh{kt nMk ukku he hkk Au. yk kufkuyu kkr{f khekkLke krkLku kkLke {ktk fhe Au. hr{kLk{kt MkeMkux yu &kuLkk rnLe yLkwkLku RLku {zkkktXLke Mkrk [u khekk xkk{kt yku kue kk Au. yk {k{u Mkhfkh kwkhu {nkqo nuhkk fhe fu Au. yk khekk 24{e ykukMxLkk rMku kuLkkh Au. ykLkk {kxu ykukk he fhk{kt yke [wk Au. yksu yLku fku MktMkLke fkokne [ke Lkke. fr{rx r[kh fhk {kxu Mks Au.

  W{ukhLku fkuR yLk ku s Lkn : hknw kkte

  fkUkuMkLkk rhc Lkukk hknw kkteyu k rkLkku Wf u kkLke kkhe ykke Au. yuLkyuMkwykELkk h k x e { w h k u rn k {ko yu sLkh Mkuuxhe {kurnk {koLkk Lk uk ]{kt W{ukhkuLkw t 21 MkkuLkw t yuf rkrLkr{tz hknw kkteLku ku{Lkk ykkMk Wkh {wt nkwt. fkUkuMk wk kktLkk kk y{he htsLk kktzu khk skk{kt ykwt Au fu, hknwu Mk{k rkLku WfukLke yLku Mkhfkh Mkkku kk[ek fhkLke kkhe ykke Au. fkUkuMkLkk Wk{w Mkkku yuf fkf Mkwe [kue kuXf{kt W{ukhkuyu ku{Lkk khk Mkk{Lkku fhk{kt yke hnue Mk{Mk ytku kk fhe nke. Lke khekk krk yLku MkeMkuxLku RLku Mk{Mk ytku hsqykk fhk{kt yke nke. hknwu fkwt nkwt fu, fkUkuMk nt{uk rkkeoykuLke Mkkku Au. rkkeoykuLku yLk Lk kk kuLke kkhe fhku.

  hknwLke W{ukhku Mkkku kk[ek

  Lke rne,kk. 28zkkL k L kh u L {k u e

  14{e ykuk kk furkLk uxLkw rMkh fhk kikhe fhe [wk Au. rMkLke Mkwkk uyu fkw t fu f urkLk ux rMkhLkk kkYk u

  y{kk, k.28kwh{kt $rzk fkukue hkuz h ykue rfeo

  zuhee k{u ykue ykurhLx Uf ykuV fku{o{kt yksu khu 8.30 fkfu yk Vkxe rfe ne. Ufk VkR fk{kh kh{kt Uf kue kV VkR fhe Ufk {k{ yue hkuk {ws [kw fhk nk khu Ufk {uushe ykurVwt yue [kw fhke kkus zfku kR yk kk yke ykurV{kt yk VukR R ne. kkuze kh{kt q{kzkk kuxukuxk rfk ykkk kufku kuze ykk nk. khu yk xk

  ytu Vkh ruzu fhkt Vkh f{o[kheykuyu yk fkw{kt ee ne. Vkhruzk skk ywkh, ykurhLx Uf ykuV fku{oe kwhe ktL[{kt khu 8.30 ku y[kf yk Vkxe rfe ne. Uf{kt yk Vkxe rfk s VkR f{o[khe wht s Ufe nkh kuze ykku nku. yk yke kk s Vkhruzk f{o[kheyku xk Mku nku[e kuZ fkf we keku {khku [ke yku fkw{k ee ne. ykk fkhu Ufk zkuw{uLx u{s yL {eheu wfk kk kBwt nwt.

  y{kk: kwhe ykurhLx Uf{kt yk, k{k eu k

  fkkrLkf ynuk Au. u fu, fkUkuMk khk yk {wu khu nkukkku {[kk{kt yke hkku Au. k]nhkkLk rfh rhrsswyu fkwt Au fu, LkerkLk kzfhe kkuku yk ynukLku hrku ykke [wk Au kuke kuyku fkuR rxke fhk {ktkkk Lkke. fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu, yk {wku ykkk{e rMkku{kt k khu nkukkku kR fu Au. keS kksw fuLe k]n{tkku MkqMke MkkLk fh{kt kkkMkLke {ktkLku Vkke ee Au. kzfheyu xTxh yufkWLx kh r{rzk ynukLku hrku ykku Au. fuLe {tkeLkk LkSfLkk Mkqkkuyu k ykk fkuR MkkLk {k nkukLkku RLfkh fkuo Au. keS kksw ynuk{kt skk{kt ykwt nkwt fu, yk W[ k{kkkk MkkLk Au. Mkk{kLheku yk fkhLkk MkkLkLkku Wkkuk kr{e yusLMkeyku khk fhk{kt yku Au.

  nke. {Lk{kunLkMknu fkwt nkwt fu, u {tkeykuLkk ykkMkLke MkqMke kk Au kku yk Mkkhk Mktfuk Lkke. yk{k kkkMk ke uRyu. Mkhfkhu yk Mkto{kt MktMk{kt Mkefh fhwt uRyu. r{rzk ynuk{kt kku fhk{kt ykku nkku fu, {kko krhnLk yLku hks{kko kLk LkerkLk kzfheLkk ykkMk 13, keLk {qk uLk{kt ku{Lkk ykkMk{kt

  W[ k{kkkk MkqMke MkkLkku {e ykk Au. keS kksw fkUkuMkLkk kk hek Mkwhsukkyu fkwt Au fu, u rhc kLk LkerkLk kzfheLkk ykkMk kh kk MkktLkkh kw MkkLkku kkuk nkukLkk ynuk ku Au kku yk wk s kteh {k{ku Au. {tke{tzLkk Mkku [u rkMkLkku yk ukE hkku Au. kkhMkrhf rkMk ukkku Lkke.

  Mkhfkhu yk Mkto{kt Mkkk fhe uRyu. Mkhfkhu u Mk{k k{k{ kkkkku Mk fhe uRyu.fkUkuMkLkk yL yuf Lkukk {rLkk rkkheyu yk {k{k{kt rkrk ykkkk fkwt Au fu, u fkuR kkkMkLkku yku ykkk{kt yku Au kku ykLke k{k{ kkkkku MktMk Mk{k hsq fhe uRyu. yk{k kMkrfkk wt Au ku ytku kufkuLku ke uRyu.

  h{ Ek rk yhu {k{ {wM{ rhkhkuu rk {k[kh hVke {wkhf k...

  (V )

 • 2 / . 29-07-2014, _ y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 29-07-2014_{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mkk{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  ktkeu...

  zfhee qe: f{o kw t nk u k u fk o k uk u

  _ 2070, lH -2, . 29-07-2014

  fuL{kt huL {kue hfkh fku u fkt {wnqo{kt uXe Au u fk{e kku ykuAe kk Au yu fk{k rkku s khu [k fhu Au. nu fuLk nkk xkLkuxo r{rMxh yu ksk qqo hke yk er zfhek tk{kt qe {kxu rnh Wfh {qfkkku xMVkux kku Au. er zfheyu u yuwt xTx fwO nku fu yk yke k s kuxe Au htw {krne yue Au fu er zfheyu w ykhyuyuk hkh{kt kuke qe kR hne nkuke hk fhe ne.

  ksk fuxkf ukyku yk {k{u { ykurkukurku weyu hfkh h Zkue uke rVhkf{kt Au htw ku h Au fu q fkiktz rnk rkku{kt tzkueu u kswt yk Akuzkhk zfhe u Ae ks{kt rfw nktrk{kt fukR k nk. u{e qe fhkk{kt weyu hfkhu k fkuR h nkuke fk ne. {nkhk ks{kt u{k fh hksfe nheV kuekk {wtzuk ykfM{f r Ae zfhe {nkhk{kt kuku ksk {wk {kxuk yuf{kk kukh {ku Au.

  {nkhk{kt rkk [qtxeku gku h{ kR hkku Au yu M. {wtzuk {kofkuk rhkuu ke zfhe {ktz {ktz kuke u ot{ kukh hefu Wkke fkur fhe hkk Au uk s {u yk qe fktzku xMVkux yke zku Au. zfhe hkhk zkk Au. uyku yk qe fktze ke {ke nw [tz qhu WXke fu u{ ke. fkuR qe ke s ne uku u{ku hrku fkuR k {ku u{ ke fkh fu ksk wh rux yusLx suk uk w{{ Mk{eyu w zkfku fkuo Au fu zfhee qe ku ykuxkuh 2013ke kk Au. hke {nk k {wu {ki hnukhk {kS zkk {{kunu yk {wu {ki hnuku u nkh kk ru fwO Au. {{kun u ykxwt kuk uku { yu kR fu fu {{kunu kfe khe Au fu yk qe u{e hfkh khk ke ne. ku k yu Au fu fkuk khk ke ne ? y{urhfke eykRyu yk qe fhke ne yuwt ru RLhk k{kt [kwt nwt nu u {f{kt s u u{ Au. kfhk r{ku {ws u fkuR f{o nku ku uku fko nkuku s uRyu.

  yk qe f{o kAku fko fku nkuR fu yu kukwt fk{ nu huL {kue hfkh{kt yk u fu fu{ uk h kie sh kuzkue Au. hfkh yk k yk khu ku yu n khu ku tu heu kse yktrhf kX{khe s nkh ykke Au. {kue k{tzk ykk{e rMh yu {nkhk {kxu ksk {wkk kukhe nuhk hke fk[ yk qe fktzk ytfkuzk {e fu Au.

  S

  erkfk kkuewzLke Mkkike {kUe yrLkuke khefu Whe

  kkShk-{MkkLke {kxu erkfkLku 8 fhkuz {k

  erkfk kkwfkuu fuxheLkk, fheLkk yLku rtfkLku kkA Akuzk : ykkk{e Mk{{kt erkfk Ve khu kue fe

  erkfk kkwfku kkuewzLke Mkkike {kUe yrLkuke kLke Au. yuf kAe yuf Mkkk Mkwkhrnx rV{ku ykkLkkh yLku 100 fhkuzLkk k{kt yuLxe fhLkkh erkfk kkwfku nk yuf rV{ fhk {kxu 10 fhkuzke k wLke hf{ u Au. yk huMk{kt erkfkyu fuxheLkk, fheLkk, rtfk sue yrLkukeykuLku kAzkx ykke ee Au. fheLkk fkwhLke {kuxk kuLkhke knw[[eok rnhkuELk yLku kkuhe kuhu kh {U sue rV{ku ^kuk rLke nke. rtfkyu k k ktkk Mk{ke kkukkLkk { kh fkuE rnx rV{ ykke Lkke. rtfkLke r-3 rV{ kkuMk ykurVMk kh MkV hne nke ufu kuLkku u fLku {ku nkku. ku ukk kku yrLkukeyku rV{{kt Mkkike w {nuLkkkwt MkwkLke yrLkuke{kt kkA hne kE Au. MkwkkuLkk skk {wsk, fuxheLkk, fheLkk yLku rtfk yuf rV{ {kxu 5- 6 fhkuz Yrkk u Au. khu keSkksw hk{ekLkk kuzwMkh Mktsek Mkkeyu kkukkLke ykkk{e rV{ kkShk-{MkkLke {kxu erkfkLku 8 fhkuz Yrkk [wfk nkukLke kk Mkk{u yke Au.

  MkkuLkkke kkurqz{kt kkukkLke R{us kk {kxu kikh Au

  MkkuLkkke Mknk nkurzu rV{Lku MkVkk nkk kk kk ku nu kkukkLke R{usLku kk {kxu k kMk fhe hne Au. u fu MkkuLkkkeLku {kuxk kkLkk rLk{kokk ue ko khefu hsq fhk RAwf Au. ku xkukLkk fkfkhku Mkkku nu Lkk fkfkhku Mkkku k fk{ fhk {kxu kikh Au.MkkuLkkke MknkLku kkurqz{kt fe yrLkuke khefu kk{kt yku Au. fkh fu ufhLku kk fhkk kuLke k{k{ rV{kuLke f{ke 100 fhkuzke wLke hne Au. kkurqz{kt ytrkMke kufkuLke Mktk qk khu Au. ys ukLk yLku yk fw{kh {kLku Au fu MkkuLkkke Mknk ku{Lkk {kxu qk fe Au. yk s fkhMkh ktLku kkukkLke rV{ku {kxu MkkuLkkke MknkLku uk RAu Au. khtkw kfeV yu Au fu MkkuLkkke {kk yuf s rV{ fhe fu Au. MkkuLkkke Mkkku MkqkkuLkwt fnuwt Au fu MkkuLkkke k kkukkLke R{usLku kk {kxu Lkk yrLkukkyku Mkkku fk{ fhkLke RAk hku Au su{kt kne fkqh, R{hkLk, hehLkku Mk{ku kk Au. Mk{kLk kLk, yk fw{kh yLku ys ukLk MkkuLkkkeLku Akuzk RAkk Lkke. yk s fkhMkh MkkuLkkke

  Wkh kk e hkwt Au. MkkuLkkkeLke yuf {kk yk fw{kh MkkkuLke rV{ ufh ^kuk hne nke. khkk kuLke fkuEk rV{ ^kuk hne Lkke. Auu kuLke yk fw{kh Mkkku nkurzu rV{Lku k Mkkhku rkMkk {ku nkku. ku k{k{ {kuxk fkfkhku Mkkku rV{ku fhe [wfe Au su{kt yk fw{kh, Mk{kLk kLk yLku ys ukLkLkku Mk{ku kk Au. MkkuLkkke Mknk k {kuxk kuLkhLke rV{kuLku ELku w ukE hne Au khtkw kkukkLke rkck kk wk kuZeLkk fkfkhku Mkkku k fk{ fhk {kxu RAwf ukE hne Au. yk s fkhMkh ku krn, heh Mkkku rV{ku MkkELk fhe [qfe Au. ykLkkh rMkku{kt kuLkk {kxu kzfkhYk rMkku hne fu Au. Lke yrLkukeyku [u ku kkukkLke R{us kk RAwf Au.

  nkurzu rV{Lku MkVkk kk Lke kusLkk

  xkuk fkfkhku Mkkku fk{ fhk Wkhktk ku Lkk fkfkhku Mkkku k fk{ fhk kikh : ynuk{kt kku fhkku

  rff rV{ kk LkhkeMkLke kufrkk{kt khku kku

  Mk{kLk kLk yrrLkk rV{ rff{kt fk{ fko kk wkMkwhk LkhkeMkLke {ktk kkurwz{kt Vhe yufkh yufkyuf e kR Au. rff{kt kuLkk yuSokk ykRx{ MkkUkLke kufrkk Mkkk e hne Au. wk kuZe{kt LkhkeMk Akue uk {e hne Au. Mk{kLk MkkkuLke rV{ kk ku wk w Au yLku Lke rV{ku{kt w Mkkhe fk{kehe yk fhk RAwf Au. LkhkeMkLke xwtfe qr{fk Akkt rff{kt kuLkk ykRx{ MkkUkLke [khu kkksw tMkk kR hne Au. yk Mkwkh {kuzLkwt fnuwt Au fu kkurqz{kt yrLkukeyku [u [ke hnue Mkko [u k u k {skqke Mkkku {ukLk{kt Wkhk kikh Au.

  [ u f - k k r f M k k L k e { qL k e yrL k u k ey u yuf wxe kkLz Mkkku 4 fhkuzLke Mk{sqke fhe Au. LkhkeMk kkMku knukke s kkt[ kkLzLke nuhkkku Au. erkfk yLku rtfk [kukzk suxe hf{ LkhkeMk nuhkkkuLke wrLkk{kt {ue hne Au. kkurqz{kt yuLxe fhe hnuk Lkk fkfkhku nuhkkkuLke wrLkk{kt khu [{fe hkk Au su{kt fheLkk fkqh, fuxheLkk fiV, rtfk [kukzk, krheke [kukzk, R{hkLk kLk, heh MknLkku Mk{ku kk Au. kkurqz{kt

  y k fw{kh Mkkku k rV{ku LkhkeMku MkkELk fhe nke khtkw fkuE

  fkhMkh yk ku rV{ku kuLkk nkk{ktke Lkefe

  kE Au khtkw LkhkeMk nkk ukE hne Lkke.

  k u L k w t fn u w t Au fu kuLke kkMku k k u r q z L k e rV{kuLke ykuVh yke hne A u

  kh tk w yLk we

  yrLkukkyku Mkkku fk{ fhk {kxu ku khu ykkke Au. rff rV{Lku kkuMk ykurVMk kh YykkLkk ku rMk{kt s uhkh rkMkk {ku Au. Mk{kLkLke yuf kAe yuf rV{ kkuMk ykurVMk kh w{ {[ke hne Au. rff{kt Mk{kLkLke Mkkku sufeLk yLku LkhkeMkLke qr{fk Au. yk rV{ MkVkkLkk Lkk hufkuzo MksokLke rk{kt Au.

  rff{kt LkhkeMkLkk ykRx{ MkkUkLkku u

  Mk{kLk MkkkuLke rV{{kt fk{ fko kk yLku Mk{kLk ke tMkk {uk kk LkhkeMk wk s ykkke

  kefu Lkk{ kh yk{eh yLku hkswLke [u U[kk nkerV{Lkw Lkk{ Auu kefu s s hkwt

  kefu rV{Lku 19 rzMkuBkhLkk rMku hsq fhkLke kikhe

  w{-3 kk yk{eh kLkLke nu kefu rV{ hsq kLkkh Au. yk rV{{kt Mk{kLk hkkeLke qr{fk yk fhe hkku Au. {ue {krnke {wsk rV{Lkk xkRxLku RLk u yk{ehkLk yLk u hksw rnhkLke [u Yykk{kt U[kk hne nke. u fu {kuzuke rV{Lkk Lkk{Lku kefu s hkk{kt ykwt nkw.

  hksfw{kh rnhkLke kkukkLke rV{{kt Mxkuhe kRLkke khu wh kkk Lkke suke Auu yk s Lkk{ kh Mkn{ke kR nke. kefu Lkk{ yLku hkke kkuLku kou Au. rV{{kt Mktsk, yLkwfk {ko yLku MkwktkMkn hkskwk k Au. yk rV{ rLkkorhk Mk{ {wsk yuxu fu 19{e rzMkuBkhLkk rMku

  hsq fhk{kt ykLkkh Au. hksw rnhkLke yLku yk{ehkLkLke Aue ke RrzxTMk rV{ hsq kR nke. su kkuMk ykurVMk kh w{ {[ke kR nke.

  yk{ehLke Lke rV{Lkk u [knfku hkn uR hkk Au. fkh fu k uLke w{-3 rV{ khke

  rMkLk u{kLke Mkk i k e {k uxe rnx rV{ Mkkrkk kR [wfe Au. suke yk rV{Lk u RLk u k ykk A u . yk{ehkLkL k e kkhe kkurwz{kt r{Mxh khVuxrLkMx khefu kk Au. ykk Mk{{kt yk rV{ k uhkh hnu kue kk Au.

  rff {khVku Mk{kLkLku 60 fhkuz {k nkukLkk nuk

  rV{Lkk MkuxukRx-MktkekLkk yrfkhke ykf

  kk uMk yk urVMk kh w{ {[ke hnue rV{ rff{kt fk{ fhk {kxu Mk{kLku fuxk Yrkk ek Au kuLku RLku [ke hnue [[ko [u nu k {wt Au fu Mk{kLkLku yk rV{{kt fk{ fhk k stke hf{ {e Au. Mk{kLk u rV{{k t fk{ fhk {kxu fkuR Ve ee Lk nke khtkw Mk{kLku MkuxukRx yrfkh yLku MktkekLkk yrfkh {uk nkk. Mk{kLk yuf xee [uLk Mkkku kkt[ koLke Mk{swke hku Au. Mk{kLk kkukkLke rV{Lke MkuxukRx yLku Mktkek ze kkuku fhu Au. rff sue {kuxe rV{{kt fk{ fhk {kxu k{ yk s ze hne nke. Mk{kLkLku Mktkek yLku MkuxukRx ze k nu 60 fhkuz Yrkk {e kk Au. nk{kt yuk ynuk ykk nkk fu rhrkfu ykwkkukLke rV{{kt fk{ fhk 50 fhkuz ek Au. Mk{kLku kuLkk fhkk khu Yrkk nu {uk Au. yufkksw yk{eh, knY yLku Mk{kLk rV{{kt Ve Wkhktk yrfkhku {uu Au. khu rhrkf yLku yk stke Ve u Au khkk rV{ ^kuk hnu fu rnx hnu kuLke Mkkku ku{Lkk

  fkuR uk uk nkukk Lkke khtkw ku kLk yrfkhku {uu Au. khke rMkLku{kLke Mkkike yuLk kuf rV{ khefu rffLku kk{kt yku Au. rV{Lkw wxk tzLk, kk uuLz yLku rne{kt fhk{kt ykw t nkw. MfkVku rV{Lkk rMkLku{kxkukkVhLku hkufk{kt ykk nkk. yk Wkhktk yk rV{Lku MkV kLkkk {kxu k{k{ {Mkkk W{uhk{kt ykk nkk. ykRx{ MkkUk{kt Mk{kLkLke Mkkku LkhkeMkLku k Mkk{u fhk{kt yke nke. rV{{kt sufeLk yLku Mk{kLkLke {w qr{fk Au. sufeLk yLku Mk{kLkLke uzeLku x uh ykk

  kkke kufku kMkt fhe hkk Au. yrk ykwrLkf kusuxLkku ku heku Wkkuk fhkku Au. rV{{kt rzf yuMkLk MkeLk [knfkuLku hku{ktr[k fhe uu. rV{ hsq kk kk {kk ku rMk{kt s 50 fhkuzLkk yktfzkLku kkh fhe [wfe Au. yk rV{ ko 2014Lke Mkkike {kuxe rnx rV{ Mkkrkk kk kuk Mktfuk nk{kt ukR hkk Au. knukh kh yk rV{ w f{ke fhe fu Au. yk rV{ kh k{k{Lke Lksh Au.

  xee Wkh yr{kk w{kt ^kuk kwhkh

  MkeL k k M k k i k e {kuxk Mxkh yr{kk k[LkLke khu [[ko s k k L k k h x e e r M k r h w L k u rLkVkk nkk kke Au. xee Wkh yr{kk k[Lk w{kt ^kuk

  hkk Au. ke ske Lke Mkkku Mkkku yr{kkLke kufrkk xe Lkke khtkw xurrLk Wkh hsq kue rMkrh wLke yMkh ukE hne Lkke. xurrLk ku{kt ykLke [[ko hne nke. xeykhke LktkMkoLku kLk{kt uk{kt yku kku rnLe rMkLku{kLkk {nkLkkf yr{kk k[Lk w{kt nkhkk Lkshu kze hkk Au. kuLke xeykhke {kk 0.7 xfk Au. su Mkkrkk fhu Au fu, yr{kk k[LkLkk yk kuLku rLkVkk nkk kke Au. fkiLk kLkukk fhkuzkrk suk xee kuke yr{kk k[Lku kufrkkLke [h{Mke{k nktMk fhe nke khtkw Lke xee rMkrh{kt yr{kk k[LkLku MkVkk nkk kke hne Lkke.

  yr{kkLku LkkLkk kzu rLkVkk

 • 3 / . 29-07-2014, _ y{kk

  nuhkqLk, kk.28Wkhktz{k t khu

  hMkkLkk fkhu sLkSLk Mktkqoku kuhkR kwt Au. Wkhktz{kt Auk 10 rMk hr{kLk khu hMkk kks nu nk{kLk rkku hk{kt yk k k k{e 48 fkf hr{kLk Vheke khu hMkk kzkLke [uke he fhe Au. suke nu yuxoLke nuhkk fhk{kt yke Au. keS kksw khu hMkkLkk fkhu hk{kt uzk u Mke kzkLkk f uxkf fuxkf kLkkku kLk Au. uzku Mke kzkLkk fkhu ykuAk{kt ykuAk 6 kufkuLkk {kuk kk Au. hkLkk Lk i rL kk k, [{k ue, [tkkk, Wkhfke yLku kkxLkkh nuhkwLk Mkrnk {kuxk kkLkk rMkkhku{kt khu hMkk {kxu yuxoLke nuhkk fhk{kt yke Au. [ukeLkk fkhu Mkk[ukeLkk k{k{ kkk uk{k t ykk Au. R{hsLMke xe{kuLku MkkkLk

  hnuk fnuk{kt ykwt Au. 16-17 swkRLkk rMku kuk khu hMkkke {kuxk kkLke Lkeyku{kt kwhLke Mkke We kR kR Au. yrfkheykuyu yk LkrykuLke ykMkkkMkLkk rMkkh{kt khu MkkkLke hkk {kxu fkw t Au. WkhktzLkk kh[wk rMkkhLkk kktkk{kt rLkkhke khu hMkk kR hkku Au.

  uzku Mke kzkLkk kLkkku k kLke hkk Au. rskLkk yuf yrfkheyu {krnke ykkkk fkwt

  Au fu fkx{k nuXke k kufkuLku Skk knkh fkZk{kt ykk Au. WkhktzLkk {wkLk nhe hkk krhMkke kh Lksh hke hkk Au. Uzku Mke kzkLkk fkhu {kukLkku yktfzku eLku A kh knkU[e kku Au. Wkhktz{kt khu hMkkLkk fkhu kufkuLke nkk fVk uze kLk ue Au. [khk{Lke kkkyu kuk kufku k swe swe skykuyu yxkE kzk Au. u fu, ktk khk Mkk[ukeLkk k{k{ kkk uk{kt yke hkk Au.

  Wkhktz{kt uzku Mke kzkk A kufkuLkk {kuk kk

  khu hMkkLkk fkhu [uke he fhkR

  khu hMkkLkk eu [khk{Lkk kw k swe swe skyu yxkk : {kuxkkkLke Lkeyku{kt kwhLke Mkrk

  Lke rne,kk.28[eLk MkirLkfkuyu Vhe yufkh khke Mkhn{kt wMkkuheLke

  y[tzkE yk[he Au. [eLkLkk MkirLkfkuyu yk wMkkuhe kLke Mkhn{kt fhe nke. {kLkk{kt yke hkwt Au fu, [eLkLkk MkirLkfkuyu zu{[kuf rMkkh{kt wMkkuhe fheLku MkkrLkf uxk[khfkuLkk xuLx Wkze ek nkk. yk wMkkuheLke xLkk wkhu {kuze hkku kLke nke. suLke unLkk MkktMku kwe fhe Au.

  yuf kksw khk yLku [eLk [u Mkhn rk WfukLkk Lkku fhkE hkk Au khu keS khV [eLk MkirLkfku khk khkLke Mkhn{kt fhk{kt ykke wMkkuhe yxfkLkwt Lkk{ Lkke E hne. rkMk Mkt{uLk hr{kLk Mke{k rk Wfuk khkLkk zkkLk yLku [eLkLkk hkxkrk [u kuXf kuE nke. khu s [eLk MkirLkfkuyu yk[ u yLku kLkk 90 nh rfku[kuhMk {exh rMkkh Wkh kkukkLkku kku fkuo nkku. ufu, yk kkLku khk Mkhfkhu Vkke eku nkku. khke E ykh Mkwe k k [eLk MkirLkfku khk khkLke Mkhn{kt wMkkuheLkku Lk fhk{kt yke [wku Au. keS kksw [eLk MkirLkfku khk fhk{kt yke hnu wMkkuhe ytku fkUkuMk Mkhfkh kh rLkkLk Mkke hne Au. fkUkuMkLkk Lkukk {Lkek rkkheyu {kue MkhfkhLke ru Lkerk kh Mkk WXke skwt nkwt fu, Mkhfkh kkMku skke hLkerkLkku s yk Au. fkUkuMku ykhkuk kkku nkku fu khke {kue Mkhfkh yke Au khke wMkkuheLke xLkkyku k e kE Au. khu keS kksw LkhuL {kue kkukkLkwt {kiLk Mkue kuXk Au.

  kLke Mkhn{kt Vhekh [eLke MkirLkfkuLke wMkkuhe

  uxk[khfkuLkk xuLx kkuze Lkkk

  hkt[e,kk.28uLke xkuk rkLkuMk ELMxexwx ykEykEyu{Lke rkck Wkh

  ftf kkzu kue xLkk Mkk{u yke Au. ykEykEyu{Lke hkt[e kkL[Lkk yuf kuVuMkh kh kkukkLke Mkkke {rnk f{o[kheLkwt kiLk kuk fwO nkukLkku ykhkuk kku Au. yk {rnk f{o[khe k ELMxexwx{kt kuVuMkh khefu Vhs ku Au. yk ytku {rnkyu kkueMk MxuLk{kt Vhek LkkUke Au. yk Wkhktk ykEykEyu{ {uLkus{uLx{kt k Vhek fhe Au. yk xLkk ytku hkt[e nuhLkk yuMkke yLkwk kkukhu skwt nkwt fu, {rnkyu ykEykEyu{Lkk kuVuMkh Mkhkh kuzk Mkk{u kiLk kukLke Vhek Lkkutke Au. yk kuVuMkh kuzk {rnk Mkkku Auk ku {rnLkkke y&e nhfkku fhkk nkk. suLku kLk{kt hke kkueMku fuMk LkkUku Au. u yk ykhkuk Mkk[k Mkkrkk ku kku kuVuMkhLku ku koLke fuLke Mk kE fu Au. ykEykEyu{ hkt[eLkk zkhuxh rLk wku skwt nkwt fu, ku{Lku yk {k{kLke fkuE {krnke {e Lkke. kuyku ykhu fkufkk Au. hkt[e khk VheLku kkueMk yrfkheyku Mkkku kk[ek fhu. khkk ykkLke fkokne nkk hku. keSkksw hkt[e kkueMku yk {k{kLke kkkMk keyuMkykE {ehk MknLku MkkUke Au. yk ytku {ehk Mknu kkukkLke xe{ Mkkku ykEykEyu{ fuBkMkLke k {wkfkk ee nke. ufu, yk Mk{ hr{kLk Vhek fhkk fu ykhkuke kku{ktke yufk k fuBkMk{kt WkMkk Lknkku.

  ykEykEyu{Lkk k uV uMkh Mkk{u kiLk kukLkku ykhkuk

  ykEykEyu{ hkt[e kkt[Lke xLkk

  kMkku,kk.28fku{Lkuk kuBMkLkk kkt[{k rMku khke

  ukzeyku kkt[ {uz Skk{kt MkV hkk nkk. khk khVke uEx r^xkLkk 77 rfkukk{ rkk{kt Mkkek rk{u kkuz {uz Sku nkku. khu yk s Mkko{kt hr fkkwwyu rMkh {uz Sku nkku.

  yk knuk {rnk zk xuk wxk{kt uMkeyu rMkh {uz yLku {uLMk zk xuk wxk{kt yMkk {kunB{u kkuL {uz Sku nkku. khu uEx r^xk{kt 63 rfkukk{ rkk{kt khke kwLk{ ku kkuL {uz Sku nkku. yk Mkkku s fku{Lkuk

  kuBMk{kt khkLke fw {uzkuLke Mktk 22 kE kE Au.

  fku{Lkuk kuBMk{kt khke wxhkuLkku {kfukh oLk kkk hkwt Au. hrkhu kuBMkLkk kkt[{k rMku {u kkt[ {uzku{ktke ku {uz wxk{kt {k nkk khu k {uz uExr^xk{kt {k nkk. yk Mkkku fku{Lkuk kuBMk{kt khkLku wxk{kt {u {uzLke Mktk Lk kE kE Au. su{kt k kkuz, kkt[ rMkh yLku yuf kkuL {uzLkku Mk{ku kk Au.fku{Lkuk kuBMk{kt ykh Mkwe ykuMxurk 54 {uz Mkkku k{ MkkLku kkk Au. khu khk 22 {uz Mkkku kkt[{k { kh Au.

  fku{Lkuk kuBMk : kkt[{k rMku khkLku kkt[ {uz

  khkLkk {uzkuLke Mktk 22 kE

  Mkkek rk{u 77 rfkukk{ uExr^xk Mkko{kt kkuz {uz Sku : hr fkkwLku rMkh {uz

  kw k- rLkrk Mkkku {eLku {e [kh fhu

  kskLku hkufk {kxu ku nrhV yuf Mkkku ykk

  21 ykuku kuLkkh 10 kuXfkuLke kuxk[qtxe{kt k{k{ kkfkk kke uk fkUkuMk, ykhsuze yLku suzew kikh

  kxk,kk. 28rknkh{kt 21{e ykukLkk

  rMku kusLkkh 10 rkLkMkk kuXfkuLke kuxk[qtxeLku RLku kw k, rLkke fw{kh yLku fkUkuMku k{k{ kkfkk kke ee Au. kskLku hkufk {kxu yk ku nkk r{ke [ wk Au. k Tnuk {wsk kuxk[qxe{kt kufkuLkku rkMk Skk {kxu suzewLkk Lkukk rLkke fw{kh yLku ykhsuzeLkk Lkukk kw ku yuf Mkkku [qtxe [kh k fhLkkh Au. suze wLkk hk yu{Lkk rhc Lkukk krc LkkhkMknu yuk ynukLku hrku ykku Au fu kku Lkukk yufkeLku {k xke hkk Au. ku{u fkwt nkwt fu yufMkkku [qtxe kkh k kw yLku rLkke fhLkkh Au. ku{u kku fkuo nkku fu ksk{kt kufku nu zkke rkMk kw{ke hkk Au. fkh fu fuL{kt {kue Mkhfkh ykk kk k khku Mkkk e hkku Au. huu kke kzk{kt stke khku kku Au. Wkhkk yL [esMkwykuLkk k k Au. {kueLke kufrkk nu xe hne Au. fkh fu Wkhktz{kt nk{kt kuue kuxk[qtxe{kt k{k{ ku kuXfku kh kuLke nkh kR Au. su kuLke xLke kufrfkkLke Mkkrkke ykku Au. kuxk [qtxe{kt suzew yLku ykhsuze [kh [kh kuXfku

  kh [qtxe zu khu fkUkuMk kkfeLke ku kuXfku kh [qtxe zu. suzew, ykhsuze yu fkUkuMk rknkh{kt 10 rkLkMkkLke kuXfkuLke kuxk[qtxe {kxu Mk{sqrk Wkh knkU[e kk Au. ykkk{e {rnLku yk kuxk[qtxe kuLkkh Au. ku kkxeo Mkkku {eLku [qtxe zu. rknkhLkk qkkqo {w{tke Lkerkfw{kh 30{e swkELkk rMku {wtkEke kxk khk Vko kk yk ytkuLke nuhkk fhk{kt yku. ykhsuzeLkk Lkukk wLkkkMknu hkkze ueLkk 10 Mkhwh hkuz rLkkMkMkkLk kku kuXf kuk kk nuhkk fhe nke fu, kuxk[qtxe {kxu kXktLkLku ykhe ykuk ykke uk{kt ykku Au. Lkerkfw{kh wkhLkk rMku ytkk fkhkuMkh {wtkE kk nkk. kuyku 30{eyu khk Vhu.

  ukxkuk kRVkE Mk{oLke yuxexe {kxu u{e

  tzLk, kk.28kksukh{kt s fhk{kt yku

  yuf [kUfkLkkhk ykMk{kt k {wt Au fu ukxkuk kRVkR Mk{o yuxrxeLk u Lk wfkLk knk U[kzu Au. Mkkku Mkkku rkkk kLkkLke kfku k xkzu Au. yk Lkk ykMkLkk kkhku ykwrLkf Mk{Lkk kufku {kxu [kksLkf Au fkh fu ykurVMkku{kt {kuxk kku k{k{ kufku ukxkuk kRVkR fLkufLk Mkkku uzkuk hnu Au. u fu ykLkkke LkwfkLkLku RLk u k rLkk t k k u Mkn{k Lkke. yk ykMkLkk kkhkuLkkuLkk Mk t k t{k t f uxkfLk w t fn u w t A u fu yk{k nsw ykMk fhkLke

  sYh Au. ykMk{kt skk{kt ykwt Au fu kRVkR fLkuLkfke huzeyuLk ykk kku rfhku rLkfu Au su kwkkuLke Mk{o yuxeexeLku xkzk{k t w r{fk su A u. fkuhzkukk{kt LkkMkuLxeMk {urzrMkLkk rhkuzxeLke xe{ khk fhk{kt ykuk ykMk{kt k {wt Au fu ukxkuk Wkh fk{ fhkke kwkkuLke sLkLk kLku LkwfkLk kR h k w t A u kh u M k kk ukxkuk kh fk{ fhkLke kkkk LkwfkLkfkhf Mkkrkk kR fu Au. Mk tk ufk uyu 26ke 45 k oLke Lkk 29 kwkkuLkk Mk{o ek nkk yLku ku{Lku ykMkLkk kkYku

  {wfk{kt ykk nkk. khu Mk{ Mkwe ukxkuk kh fk{ fhkk kufkuLku ykMkLkk kkYku ykhe uk{kt ykk nkk. kukLkk ytku k {wt fu ukxkuk kh khu Mk{ Mkwe fk{ fhkk kufkuLkk zeyuLkyuLku LkwfkLk kk Au.

  wrLkMkxe ykuV yksuoLxLkkLkk ikkrLkfk u {kLk u Au fu khuMk fLkufLk Ruxku {uLkurxf hurzyuLk Mksuo Au. su Mk{oLku LkwfkLk fhu Au. zuxk Mkw[Lk fhu Au fu RLxhLkux Mkkku uzkuk khuMk kk ukxkuk fBwxhke LkwfkLkLke kk hnue Au. ykMkLke ]rk nsw ykk khk{kt ykLkkh Au.

  rkxLk{kt fhk{kt ykuk ykMk{kt kku

  MknkhLkkwh nMkk : f^wo{kt hknk, krhMkrk{kt Mkwkh

  38ke khu kkuVkLke kkuLke hkfz fhkR

  Lkki, kk.28WkhuLkk MknkhLkk wh rsk{kt qr{

  rkLku RLku fku{ke nMkk zfe WXk kk yksu Mkrk{kt Mkwkh kku nkku suke fh^w{kt fkfku {kxu hknk ykkk{kt yke nke. Mkkhu 10 kkke RLku kkkuhu ku kk Mkwe Lkk nuh{kt yLku swLkk nuh{kt kkkuhu 3 kkke Mkktsu Mkkk kk Mkwe hknk ykkk{kt yke nke suLkk fkhu kufkuyu SLksYhe [esMkwykue hee fhe nke. u fu, Mkkk ke rMku k ystkkhe ktrk hne nke. Wkhu kkueMku nMkk{kt Mkk{u kufkuLku kue fkZkLke rk w ke kLkke ee Au. nsw Mkwe fw 38 MkkuLke hkfz fhk{kt yke Au. Wkhu kkueMku nsw Mkwe fw Lk yuVykRykh k fhe Au. WkhuLkk yuzeS {wfw kkuRu fkwt Au fu zkkuk kufku Mkk{u LkuLk rMkwrhxe yux nuX fkokne fhk{kt yku. ku{u w{kt fkwt nkwt fu LkuLk rMkwrhxe yux nuX zkkR kuk kufkuLke Mkk{u Mkftu w {skwk hnuu. ku{Lke hkfzLke kkheke ykuAk{kt yku[k A {rnLkk Mkwe fkuR k ykkh kh {eLk ku Lkne. kkueMk Mkwkkuyu fkwt Au fu ykkk{e rMkku{kt 100 yuVykRykh k fhk{kt yke fu Au. kwLkukkhkuLke Vkuxkyku yLku rrzku {khVku yku fhk{kt yke hne Au. yku WuLke rLkkhu fku{e nMkk zfe WXe nke. kufkuLku h{kt s hnuk {kxu kkueMku Mkw[Lkk ykke Au. MknkhLkkwh{kt MkLk Mkwhkk Mkk kkuXe uk{kt yke Au. rsk yrfkhe Mktk rkkheyu fkw Au fu Mkke kRfk fhkk nu Mkkhe Au. keS kksw {kukLkku yktfzku eLku k kR kku Au. fku{e nMkk{kt k kuk

  fuxkf kufku nsw Mkkhkh nuX Au.yku WuLke Au fu MknkhLkkwh{kt rLkkhu fku{e nMkk{kt ku kufkuLkk {kuk kkkt Mkt[khkte ke uk{kt yke nke. Mkwhkk Mkk k {skqk fhe uk{kt yke nke. ku Mk{wk [u s{eLk rkLku RLku zkELke Yykk kR nke. MknkhLkkwhLkk fwkwkuh rMkkh{kt fku{e nMkk zfe WXe nke. MknkhLkkwhLkk fr{Lkh kLeh Vhyeyu fkwt Au fu, ykzk{ hr{kLk kkueMkLku kkuekkh{kt R kR nke. k kuk kkueMk skLkkuLku keSykE nkuMkx{kt k fhk{kt ykk nkk. nuhe rMkkhku{kt Mkt[khkte kkq fheLku nMkk Wkh Wkhuk kufkuLku uku ktke Xkh fhkuLkk yku k he fhk{kt ykk nkk. rskLkk fwkwkuh kkueMk MxuLk nuXLkk rMkkh{kt ytkkk hkuz Wkh s{eLkLku RLku ku Mk{wk [u k Mk{ke MktkoLke Mkrk nke. kkuk[ke kk xqtf Mk{{kt s uhkh kkh{khku, ykkLkk kLkk yu kkuekkh kk nkk. yuf kkze yu wfkLkkuLku kkuVkLke xkukyu ykk [ktke ee nke.

  V L

  MknkhLkkwh{kt {skwk Mkwhkk Mkk kkk

  WkhuLkk nMkkkMk MknkhLkkwh kku rMVkuxf Mkke keo hne Au. nexektk khk Mkk[ukeLkk k{k{ kkk uk{kt ykk Au. yn 3000ke khu Mk skLkku kkuXe uk{kt ykk Au. yk Wkhktk ykRxekekeLke ku ftkLkeyku, MkeykhkeyuVLke [kh ftkLkeyku kiLkkk fhk{kt yke Au. yk Wkhktk ykhyuyuVLke k, yuMkyuMkkeLke k yLku keyuMkeLke 10 ftkeLkyku kiLkkk fhk{kt yke Au. MknkhLkkwh{kt Mkkk kek rMku Mkt[khkte yksu kkk hne Au. uku ktke xkh fhkuLkk yku k he fhk{kt ykk Au. ykLkkh rMkku{kt k Mkwhkk w {skwk fhk{kt yku kue kk ukR hne Au. yku WuLke Au fu MknkhLkkwh{kt rLkkhu fku{e nMkk{kt ku kufkuLkk {kuk kkkt Mkt[khkte ke uk{kt yke nke.

  uhkh{kt {te : w 136 kk uRLxLkk u xkzk u

  MkUMkuMku Vhekh 26000Lke Mkkkxe kw{ke

  {wtkE, kk.28uhkh{k t ke rMk u

  {teLkku kuh hkku nkku. MkUMkuMk yksu Vhe yufkh 26000Lke Lke[e Mkkkxeyu kt hkku nkku. fkhkukkhLkk ytku MkUMkuMk 136 kkuRLx xeLku

  y{kkk nuhe rMkh{kt w ykuAk k ku s {kuh nu uk {e hkk Au. nk y{kkk{kt 4 rke hk ze hnku Au. ufu fktXk rMkh{kt kutkk {kuh xnuk uk {u Au. fktXk rMkhk kh{ek rfkhu fk fhk {kuh kku Zu Vk uke ikhe{kt uk {wt nwt.

  (eh : k{kR, y{kk)

  25991Lke Mkkkxeyu hkku nkku. khu rLk^xe{kt k WuLke xkzku hkku nkku. rLk^xe 42 kkuRLx xeLku 7749Lke Mkkkxeyu hkku nkku. Auk ku fkhkukkhe MkuLk{kt MkUMkuMk{kt 281 kkuRLxLkku xkzku kR [wku Au. ykkefku RLkk Mk tk u uhkh{kt h hnuu. MkUMk uMk yu rLk^xe ktLk u yksu Lkfkhk{fhek u k t hkk nkk. {kfuox kezTk k Lkfkhk{f hne nke. rhxu {qzehkufkfkhku khVke u[keLkk kk [u M{kufuk yu r{zfuk{kt xkzku hkku nkku. 21{e swkE kkke Mk UMk uMk Mkkike Lke[e Mkkkxeyu kt hkku nkku ku rMku MkUMkuMk 25715Lke Mkkkxeyu hkku nkku. 15{eke 24{e swkE hr{kLk ykX fkhkukkhe MkuLk{kt MkUMkuMk yLku rLk^xe{kt kkt[-kkt[ xfkLkku WAkku LkkUkku nkku suke yk ktLku kRVxkE{ nkE Mkkkxe Wkh knkUk nkk. yksu rnLwMkkLk wrLkehLkk uh{kt Mkkike w 3.69 xfkLkku WAkku LkkUkku nkku. VkuhuLk kkuxoVkurku {qzehkufkfkhku wkhu 125.51 fhkuzLke f{kLkk uh hee ek nkk. uhkhLkk yktfzk{kt yk {wskLke kk fhk{kt yke Au.

  yurLk kh{k t yksu k uS hne nke. [eLk, nkUkfkUk, kkLk yu rk fkurhk{kt [kek RLzuMk{kt 0.20 xfkke 0.41 xfkLkku WAkku Lkkukku nkku khu kkEkLk RLzuMk{kt 0.20 xfkLkku xkzku hkku nkku. yksu uhkh{kt Lkfkhk{f {knku hkku nkku.

  MkUMkuMkLkk 30 uh kife 21 uh{kt {te yu Lk uh{kt kuS hne nke. fku RLzk{kt 3.14 xfkLkk u {kuxku xkzku hkku nkk u.yku WuLke Au fu, wkhu uhkh{kt Auk ykX rMkke [ke hnue kuS Wkh kuf {wwfkE nke. fkhkukkhLkk ytk u wkhu Mk UMk uMk 145 kk uRLx xeLk u 26127Lke Lke[e Mkkkxeyu hkku nkku khu rLk^xe 40 kkuRLx xeLku 7790Lke Mkkkxeyu hkku nkku. VkuhuLk Vtz khk {skqk uke yLku MkkrLkf rhfheLke ykukk [u uhkh kuS hne nke. MkUMkuMk{kt A uk ykX fkhk uk khe rMk hr{kLk 1265 kkuRLxLkku WAkku Lkk Ukku nkk u. 15{e swkEke RLku 24{e swkE [u Auk ykX rMk{kt Mkkk WAkku LkkUkku nkku. yksu fw xLkoykuh{kt xkzku LkkUkku nkku.

 • 4 / . 29-07-2014, _ y{kk

  Year : 02, Issue : 38, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 29-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 38, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.29-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  kwshkk{kt hrkhu hMkku rhk{ eku nkku. ufu, ykkk{e 29ke 2 ykukMx hr{kLk Vhe Mk{k hk{kt hMkkLkku Lkku hkWLz Y ku kue ykkkne nk{kLk rkku fhe Au. ktkkLke kze{kt hMkkLkwt Lke rMkMx{ WTe Au. suLke Mkkk u ykhyuh MkwouLk k Akuwt Au. su ykhu uMx Lkkuko khV krk fhe hkwt Au. suLke yMkh 29 swkEke kwshkk{kt uku. yk uMkhLkk fkhu Mk{k kwshkk{kt 29ke 2 ykukMx hr{kLk khuke yrkkhu hMkk ku. fA{kt k khu hMkk kzkLke ykkkne k fhkE hne Au. nk{kLk rkkLkk skk {wsk ykkk{e 72 fkf{kt Wkh yLku { kwshkk{kt

  khu hMkk kk kue kk Au. u yk ku-uMkh Wkh khV VtxkE su kku ktkkke hksMkkLk Mkwe hMkk kkLke kk k fhkE hne Au.

  WuLke Au fu, Auk ku rMk{kt khu hMkkLkk fkhu rkr{k yLku kkke LkeLke s Mkkkxe kk kwhLke Mkrk MkoE nke. ufu hrkhu hMkku rMkk{ku ukk ktkyu hknkLkku kMk eku nkku. ufu, Vhe yufkh hk{kt kkt[ rMk khu hMkk kzkLke ykkkne fhkE Au. khu hkLkk yLkuf rMkkhku{kt kwhLke Mkrk Mko kuwt yLkw{kLk k fhk{kt yke hkwt Au. su{kt {kuxk {k{kt kufkuLkwt Mkktkh fhkLke Vhs kzu kku LkkE Lkn.

  ykkk{e 5 rMk hk{kt {uhk {Lk {wfeLku hMku

  nk{kLk rkku khu hMkkLke ykkkne fhe

  ykkk{e Mkkt rLk rLkr{ku rfuLzLke k rMkLke h ykke nkukke kufkuyu {kuxk kku Vhk skLkwt ykkusLk fwO Au. keS khV yuhkELMkkuyu Mkur efyuLzLke nuhkk fhkk {wMkkVhku ykfkkok Au. krhk{u kwshkkeykuyu yk hyku kkuk{kt kkkLke kikheyku fhe ee Au. kkukLkk MkkrLkf nkux Wkuk khVke k kke {krnke {wsk, ykhke nkuxkuLkwt 65 xfk yuzkLMk kwfetk kE kwt Au.yuzkLMk kwfk fhkLkkh kufku{ktke {kuxkkkLkk kufku kwshkke Au.nkLkk kwfkLku kLk{kt hkkk kkukLke fkuk{ yLku e eLkk he nkuxLkwt Vw kwfk kE kwt Au. nkux ek kuuMkLkk {w hkS fkuLkk skk {wsk, ktkw efyuLz yku khu kuLkwt kwfk Mkk{kL rMkkuLke Mkhk{e{kt wt nuwt kE Au. 20 rMk ykkWke s nkuxLkk k{k{ Y{ku kwf kE Au.

  keSkksw y{kkke Wkzke ^kExkuLkwt k 15{e ykukMxLkk ykswkkswLkk rMkku{kt kwfk nkWMkVw uk {e hkk Au. kLkke xkuMk{kt k {kuxk{ku yuzkLMk kwfk kE kk Au. WuLke Au fu, kwshkkeyku Vhk{kt kueLk {kLkk{kt yku Au. uLkk koxLk Wkukku{kt kwshkkeykuLkku Vkku LkkUkkk Au. fkuEk knukh fu efyuLz Mk{u kwshkkeyku VhkLkwt w kMkt fhu Au. kwshkkeykuLkk Mkkike {LkkMkt Mk khefu kkukLku kk{kt yku Au. khu ykkk{e efyuLzLkk Mk{u kufkuyu ykhke Vhk skLkku kLk kLkke eku Au.

  knukhkuLke hykuLku kLk{kt hke kkukLke nkuxku kwf kE

  {kuxk{k{kt kwshkkeyku kkuk Vhk su

  kkukLke {kuxkkkLke nkuxku{kt 65 xfk yuzkLMk kwfk : {kuxk {k{kt kwshkkeykuyu kwfk fhkwt

  y{kk,kk.28y{kkLkk hk{ku rMkkh{kt yku kt[hLk

  MkkuMkkxe{kt k yk Mkkuyu yuf ] tkrkLku xkkuox kLkkwt nkwt. yk Mkkuyu ] tkrk Wkh kkh yLku Ahezu nw{ku fkuo nkku. yk nw{k{kt ] krkLkwt {]w rLkkwt nkwt khu {rnk kteh heku k kkk kuLku Mkkhkh ykuo yuS nkuMkx MkuzkE nke.

  k kke {krnke {wsk, y{kk{kt yMkk{krsf kkuLkku ykktf rMku Lku rMku e hkku Au. khu y{kkLkk hk{ku rMkkh{kt yMkk{krsf kkuyu yuf ] tkrkLku rLkkLk kLkkwt nkwt. hk{kuLkk kt[hLk MkkuMkkxe{kt hnukk yk ] tkrk Wkh k yk Mkkuyu Ahe yLku kkh zu nw{ku fkuo nkku. yk nw{k{kt k ] tkrkLku Mkkhkh ykuo yuS nkuMkx Mkuzk{kt yke nke. kt zkuxhkuyu ] hkswkE ukeLku {]k nuh fko nkk. khu ku{Lke kLk kekkkuLk ukeLke nkk yrkkteh nkukLkw t k {wt Au. xLkkLke kkkt hk{ku kkueMk kkfkrf xLkk Mku knku t[e kE nke. kkr{f kkkMk{kt hkswkE kkukkLke kLk yLku ku kkfku Mkkku hk{kuLke kt[hLk MkkuMkkxe{kt Mkkx fhkk nkk ku{Lkku kkekhe{kt fkzkLkku tku nkku. su{kt kzkz {wu yk nw{ku fhkku nkukLke kk k fhkE hne Au. nw{k Mk{u ] tkrk hu yufk nkk. ku{Lkk kku MktkkLkku y{kkLke knkh nkukke ku{Lku {kuze hkku VkuLk fheLku yk xLkk ytku fhkE nke. hk{ku kkueMku nkLkku kwLkku LkkUe yk MkkuLku zke kkzk {kxu w kkkMk nkk he Au.

  hk{ku{kt ke nrkkh zu ] tkrk kh nw{ku

  nw{k{kt krkLkwt {kuk, kLk ktehheku k

  3 yk Mkku kkh, Ahe zu nw{ku fhe Vhkh hk{ku kkueMku nkLkku kwLkku LkkUe w kkkMk nkk he

  kkteLkkh,kk.28uh{kt kwshkk {kuzLkku [kh fhLkkh

  zkkLk LkhuL {kueLkk kwshkkLkk {w{tke khefuLkk fkofk hr{kLk khekkuLku yLk kku nkukLkku fuk rhkkuxo{kt Mkk{u ykwt Au. rhkkuxo{kt skk {wsk, {kueLkk fkofk{kt kwshkk{kt khekkuyu Mkhfkhe kuxk{ktke {kk MkMkk yLkkske tr[k hnuwt kzwt nkwt. yk rhkkuxo Mkk{u ykk kk LkhuL {kueLkk kwshkk {kuz Mkk{u &kko Mkok Au.

  fukLkk rhkkuxo {wsk kwshkk Mkhfkh khk ko 2008ke 2013 hr{kLk MkMkze wk tW yLku [kukLke hee fhe Lknke. suLkk fkhu kkkeoykuyu MkMkk hu {kk tW yLku [kukke tr[k hnuwt kzwt

  nkwt. yk Mkkku s kwshkk Mkhfkhu Yrkk 2652 fhkuzLke MkMkze k kw{ke nke. fukLkk rhkkuxo {wsk, kwshkk{kt yukeyu ueLkk kufkuLku 56 xfk tW yLku 77 xfk [kukLkku k kw{kku kzku nkku. khu kekeyu ueLkk kufkuLku 3 xfk tW yLku 6 xfk [kuk ykuAk {k nkk. kku keS kksw yuyukE (ytku yk kusLkk) ueLkk kufkuLku 2 xfk tW yLku 3 xfk [kukke tr[k hnuwt kzwt nkwt. WuLke Au fu, yk Mk{ hr{kLk kwshkk{kt LkhuL {kue {w{tke nkk. fukLke rhkkuxo {wsk khk Mkhfkh khk nU[e fhk{kt yku MkMkze wk yLkks kwhkk {k{kt Lk hekke kwshkk MkhfkhLku 2651.79 fhkuz YrkkLkwt LkwfkLk kwt Au.

  k wshkk{kt kkke oyku MkMkk yLkkske tr[k hkk

  Mkhfkhu MkMkze wk yLkksLke hee Lk fhkk

  kwshkk Mkhfkhu ko 2008ke 2013 Mkwe MkMkze wk tW yLku [kukLke kwhke hee Lk fhe :fuk rhkkuxo

  W[kh {kr{f{kt 327 rkfkuLke xqtf{kt hke ku

  hkeLku Ru W{ukhku{kt yxfkuLkku kuh

  y{kk, kk.28 k w s h k k M k h f k h k h k

  k ks u kh{k t W[kh {kr{f rkfkuLke hke {kxuLke nuhkk fhk{kt yke Au. su{kt yhS fhk {kxu xkxLke khekk kkMk fhe VhSkk Au khtkw 2011{kt xkxLke khekk kkMk fhue nku kuk W{ukhkuLku uez kk{kt ykke Lkke. suLkk fkhu hkLkk yLkuf xkx kkMk kufkh W{ukhku yk hke{kt kk E fu Lkn. keS kksw kkLxuz kkyku{kt 882 skyku hkLke kkfe Au su {tkhkrkyu rk [kke nk ukke Lkk ufhe ktAwyku{kt hkuk Vukku Au.

  kwshkk Mkhfkh khk kksukh{kt W[kh {kr{f {kxuLke 327 skyku hk {kxuLke nuhkk ykkk{kt yke Au. yk hke{kt kk uk {kxu W{ukhu xkxLke khekk kkMk fhu nkue VhSkk Au. u fu ko 2011{kt xkxLke khekk kkMk fhu W{ukhkuLku yk hke{kt uez kk{kt ykk Lkke. ko 2011{kt kwshkkh{ktke 45 nh rkkeoykuyu xkxLke khekk ykke nke. suLke Mkk{u {kk 15 W{ukhkuLke s hke fhk{kt yke nke. kkfeLkk rkkeoykuLkk { uh ex eMx{k t L k k{ ykk Lk nkk khu Vhe xkxLke khekk 2014{kt ukue Au. su{kt ykkW rkkeoykuyu ykkW xkxLke khekk yku rkkeoykuyu khekk ykke Lk nke. yuf k xkxLke khekk kkMk fhe ek kk keS k khekk kkMk fhkLkku kt Wu fhk{kt yku Lkke.

  kh u [k w k u o W[kh { k r { f r k k { k t 3 2 7 rkfkuLke skyku hk {kxuLke yhS {tkkk{kt yke nke khu yk hke {kxu Vku{o hk kuk fuxkf W{ukhLk w t Vk u{o k u{u 2011{kt xkxLke khekk kkMk fhu nkukke Vku{o Mefkhk Lk nkk.

  yk W{ukhkuLk u Mk ku skkE ukwt nkw t fu hke{kt kk uk {kxu ko 2014{kt xkxLke khekk kkMk fhu nkue VhSkk Au. suLkk kku k tkk Mk{ke W[kh {kr{f rkk{k t rkfkuLke hkeLke hkn uE hnu 45,000 rkkeoyku{kt rLkhkk kke kE nke. yk W{ukhkuyu Lkkufheke tr[k hnuwt kzu kue Mkrk MkoE Au.

  y{kk, k.28rr x ue yk uh uxo

  kku fk{ fhkk nuwke yu uykuu xufkukuSke w fheu knfkuu hkke, whrk, re x uee Vh - Vkuh Mkuh- {e hnu yu {kxu khk rk xue t[kf xueVkuhMkuh xueVkuhMkuh x u eV k u h M k u h kh k u k y{kk kue fk{ehek khte kukk fhk{kt yke Au. su{kt y{kk{kt Y. 99{kt fkuE Mkuke fkuE Mku ske hk u{k t[f yk uVh ykk{kt yke ne. Ukuh, [ukE, e rne yu nihkk suk nuhku{kt kuke V nkshe Ae yk fMx{h uLze f u t[kfu yksu ue y{kk kue fk{ehe uk Mkkfku hwt S hwt S hwt S yu yk{uk ykh. yk{uk ykh. yk{ uk ykh. khk ^u-ykuV k Y fhe ne. xueVkuhMkuhzkuxfku{ fu su yk tu ykEykEyu{ - y{kk,,,, Mkfkuwt {ktk Au, u{u 2011{kt Ukuh ku kuke

  yk fk{eheku kik{ kht fkuo nku. k kok xqtfk { kk{kt fteyu kuZ r{r suxk xkLuL kh kzk Au yu uyku nu u{e yk uk y{kk{kt Y fhe hkkt Au. Mkkfkuku nuw u{kt {w xue uh kku Au. su{kt uyk u khh{k t x ueyk u wkkw rf hefu h nksh kk yuku nuw hku Au. k u kk ze rM ] rfh ykkus{kt xueVkuhMkuhku nuw 2015{kt 20 w nuhkuu ykhe ukku Au.

  y{kk{k t f tek nMkkf yu rzhuxh yk{uuk hkkr yk{uk hkkryu ft nwt, xueVkuhMkuhzkux k hkkr fku{ rfk fu huLx yu xue wf Mu{kt {sq nkshe hku Au yu u yuf V {kuzu hefu r fhu Au. su [kh nuhku{kt fkoh Au. y{u nu y{kkk xue {kfuox{kt ktr kk {kteyu Aeyu. y{khk xue Wku{kt rr uku yu ze rMhe kku knfkuk tkuk ytu wrrk kk

  ytue fkhe {ueu y{u khe Au fu y{kk{kt xue qf fhk{kt kike k{ te xueVkuhMkuhe fhk{kt yku. y{u huf y{kkeu xuee srhk {ku x ue {e hnu yu {kxu k fhew t. yk {kxu y{u ^ux hux Y. 99e Mur ykuVh hsq fhe Au su{kt y{kk{kt fk uE Mkuke fkuE Mk we sE fku. u Ae yuhkuxo, huu Mxu nku fu ykurV fu ku {kxu skwt nk u. xueVkuhMkuhzzkuxfku{ k{ yue fte Au su yuLz-xw-yuLz xufkukuSw xue ukyku y{kk{kt hsq fhu Au. xueVkuhMkuh nu y{kk nuh{kt Wk{ hux{kt yuhkuxo yu huu Mxu yu ykWx Mxu xe {kxue ukyku yku.

  ftek Mkkfku {ku Au fu knfkuu W xue rfkue rk ue{ktke te fhke f {u yu yu {kxu

  u{u u-k ykuhuxou fku fhke sYh hnuu n yu uyku u{u ywfq xue {ue fu. uykuku nuw knfkuu w wku yw Vku, yu fu ukEx khk {e hnu yu {kxuk u Au. xueVkuhMkuh yu {k{ hke yu ykthhke ykuhuxo kku ku h kku W Au. u{kt rr fkhk fkVk{ktke knfku kuke tee xue t fhe fu Au. { wf kuu u{e yu h w {u h ELx uxuz hnuu yu u wh uLze, kheo, h kk ze uk e hnuu. {ku{kt sw t nku fu {qe rkuxh{kt swt nku fu Ae ykurVu kuzwt nku ykk yuhkuxo swt nku y{kk{kt xueVkuhMkuhzkuxfku{ knfkuu uk rk yu re uxfo kku h wrk yku yu ku {u ku xue uykuu {e hnu yue fkS hku.

  xuMkeVkuhMkuh khk y{kk yk u kh uLMkL k e hs qyk k

  xuMkeVkuhMkuh {kxu kwshkk hk kLw kkt[{wt {wk{

  y{kk{kt xuMke Mkt[kf khk Mkh, Mkwhrkk, yz[hrnk, xufLkkukuSwk xuMkeyku hsq fhku

  ftkLke khk y{kk{kt fkuEk Mku MkVh ^ux hux Y. 99{kt fhkLke hku{kt[f ykuVh

  rhkukkLkk Lkukkyu {uhLku ykuLkkk ykwt

  Mkk{kL MkkLkw t rzeku hufkuzeOk fhkLke {ktke

  kkuzoLke r{xk{kt Mkt[kLkLkk rLk{kuLkwt kkLk kkwt Lkke Mkku hkk koLk fhu Au :kYeLk uLkku Mkeku ykkuk

  y{kk, kk.28y{kk B w r L k rM k k

  fk ukk u oh uLkLke {krMkf Mkk{kL Mkkyku{kt Auk fuxkf Mk{ke k e k ey u{Mk e y ux 1949 {wsk Mkt[kLk fhk{kt ykkwt Lkke. Auk f uxk kke {u kkuzoLke {exk{kt kkuzoLkk Mkt[kLkLkk rLk{kuLkwt kkLk kkwt Lkke.

  kkuzoLke kuXf hBkLk Mkku khk yMk koLk fhk{kt yku Au yLku fkuE k kkLke [[ko fko kh yuf khV knw{keLkk uhu Mkkk]n{kt ntkk{ku {[keLku kkAk kkhuke fk{k u {tswh fhe uk{kt yku Au su kkkku Mkku{khLkk hkus rhkukkLkk Lkukk kYeLk uu {uhLku ykuLkkk ykwt nkwt.

  y{kk B w r L k rM k k

  fkukk u ohuLkLke Mkk{kL Mkk{kt A u k [ k h { k M k k e e h k u yMko [w txeLke yk[khMktrnkk zkkLkLku yrLktLk, fr{xeLke h[Lkk kkk {w{tkeLku yrLktLk suk rr fkhkuMkh ykkk{kt ykkku Lk nkku khtkw kk wkhLkk hk us {u kk uz o L k e k uXf{k t kskLkk Mkkkeku yLku [qtxkuk rkrLkryku khk y[kLkf Mkk{kL kkkk kh e uELku Mkkk]n{kt kt-{k fhe Lkk &ku kkkku Mkkk]nLku hksfe ykzku kLkke uk{kt ykku Au.

  {rnLkk{kt yuf kh {ke k uXf{kt fe su fk uE k fk{k u nk u f u Lkk su fk uE &ku nku kuLkk {kxu sYhe [[ko-r[khk fhkLke nku Au. khtkw yke kt fhe BwrLkrMkk kkuzoLke khe{kLkwt nLkLk fhk{kt

  yku Au. yku WuLke Au fu kekeyu{Mke yux, 1949Lke f{ 457(2) {wsk sLkh kkuzoLkk Mkt[kLkLkk rLk{ku zk{kt ykuk Au. Mkk{kL heku kkuzo{kt Mx u Lzk fr{xe k u{s yL fr{xe{ktke fk{ku {tswh kELku kk uz o{k t ykkk nk u Au khu rhkukkLkk k{k{ MkkuLku kkuo swLke kuhuxk kefkLkk rLk{kuLku tk fheLku fkuE k fr{xe{kt MkkLk ykwt Lkke ku{s sLkh kkuzo{kt kkuk uk{kt k ykkkt Lk nkuE ykshkus rhkukkLkk Lkukkyu {uhLku ykuLkkk ykke sLkh kkuzoLkwt fk{ zeMkeeLkke s [kwt uEyu kue {ktke fhe Au yLku nu kAe {Lkkh k{k{ Mkk{kL MkkLkw t rzeku hufkuzeOk fhwt uEyu kue {ktke rhkukk khk fhk{kt yke Au.

  h{kLk E : {w{tke kxuu kkXue wuAk

  yksu Mkkkh{keLke {nkykhke

  y{kk, kk.28{w{tke ykLktekuLk kxuu E-W-rVk Mktku kwshkkLkk

  {wM{ krhkhkuLku E {wkkhf kkXk Au. h{kLk E Mktku kkXuk Mktu{kt {w{tkeyu ktrk yLku kE[khkLkk kkkh{kt kwshkkLke rfkMkkkk yrhk ykk ke s hne Au yLku MkkiLkk Mkkk MkkiLkk rfkMkLke kLkk Mkkku uf knukhLkk yMkh yk Mkk{krsf yufkkLku-r{kLku w MkwZ kLkke hkk Au yu{ skwt nkwt. hr{kLk {w{tke ykLktekuLk kxu ykkefk {tkkh kk. 29 swkE 2014 k Mkw kesLkk kuf{kkk Mkkkh{ke LkeLke {nkykhke{kt WkMkk hnuu. Mkku{Lkkk qhLkk ykhu ykkefku Mkktsu 6:45 fkfu kuLkkhe 151 ekLke {nkykhke{kt WkMkk hnuk skkkk {trh xMx khk {w{tkeLku kkXk{kt ykuk yk{tkLkku ykLktekuLku Mefkh fkuo Au yLku kuyku {nkykhke{kt nuhesLkkuLkk ykLktkuMk{kt Mknkke ku.

  k {kMkLkk k{ Mkku{khu r {trhku{kt kwykuLke khu ez uk {e nke.

  fXkzk hkuz kh ykuk Mkkhk kk{{kt hnukk kufku hMkkLke rMkLk{kt k kekLkk kkeLke kfeVLkku Mkk{Lkku fhe hkk Au.

  Mkkkh{ke Lke rhhLx kku MkkV MkVkELke fk{kehe nkk hk{kt yke Au.

  hMkk{kt ]k kzkLke VrhkLkku yktf 111

  y{kk{kt hMkkLkk Awxk Akk kkxk t kzu Au kk u ktf ke rMku hMkk rhk{ u Au. kwYkhLkk hkus ykku rMk hMkk kzku ku hBkLk 37 suxk ]kku kze kkLke Vrhk BwrLkrMkk fLxkuY{Lku {e nke. yk Mkkku hMkk{kt ]kku kze kkLke Mktk 111 Wkh knkU[e Au. yk ytku k kke rkkkuLkwMkkh ]k kzkLke Lke Vrhk kqo kuLk{kt 8, kr{ kuLk{kt 33, Lkk kr{ kuLk{kt 20, { kuLk{kt 20, Wkh kuLk{kt 20 kkk rk kuLk{kt 10 yu{ {eLku 111 kE Au. khu sLkf {fkLkkuLke A Vrhkku {e nke su{kt A VrhkkuLkku rLkfk fhe uk{kt ykku Au. yk Wkhktk nuhLkk swk-swk rMkkhku{kt qk kzkLke 13 Vrhkku {e Au. su{ktke ykX VrhkkuLkk u rLkfk ke uk{kt ykku Au yLku kkt[ qkLkk rLkfkLke fk{kehe [ke hne Au.