29 07 2014 sunvilla samachar

Download 29 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

218 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 29-07-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 29-07-2014, _ y{kk Year : 02 Issue : 38Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 38 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 29, \ - 2014 _

  Lke rne,kk.28LkhuL {kue Mkhfkhu

  kk ukkLkk k{ ksux{k t Mkk{kL nuhkkk u fhe nk e . s u{k t k k fk rf kk w fhe fk k ue kusLkkykuLk u kkr{kk ykkk{kt yke nke. khu nu 15{e ykukMx LkSf Au khu zkkLk {kue yk kusLkkyku{ktke fuxef kusLkkyku yXkzek{kt kkw fhe uk Mkr kLk Au. suke 15{e ykukMxLkk kk{kt yk kusLkkyku ytku Akke Xkufe {krnke ykke fu. yk Wkhktk 14{e ykukMx kk LkhuL {kue kkukkLkk {tke{tzLkwt rMkh fhu kue kk k fhkE hne Au. uLkk zkkLk LkhuL {kue 15{e ykukMxu k rfk khke uLku MktkkuLk fhu. khu {kue EAe hkk Au fu yk MktkkuLk{kt kkuk {kxu ku{Lke kkMku y{{kt {wfkue fuxef Lkh

  kusLkkykuLke {krnke nku. yk {kxu k u{u f uLe Mkr[kuLku fk{u kkze ek Au. LkhuL {kueyu k{k{ Mk r[k u L k u ks ux{k t k e fhkue nuhkkk u k ife f u x kf k us u x 10 ykukMx knuk Y fhe uk yku ykku Au. suke yk kusuxku ytku Akke Xk ufeLk u kk{kt kkue fk. WuLke Au fu, LkhuL {kueLkwt uLkk Lkk{u yk knuwt Mkkkkh

  Mk tkk uLk nu. su{kt k uyku yuLkzeyu MkhfkhLke Wkyku kku. suke E zkkLk ksux{kt fhk{kt ykue nuhkk yLku y{efh Wkh kMk Lksh hke hkk Au. zkkLk fkkoLkk MkerLkh yrfkheLkk skk {wsk, ksux{kt su nuhkkku fhkE nke kuLkku kfkrf y{ fhk khV kLk ykkE hkwt Au.

  15{e ykukLkk kk {kxu {kueyu Mkr[kuLku fk{u kkzk

  ksux{kt fhkue nuhkkkuLkku y{ fhk yku

  kk{kt y{{kt {wfkue kusLkkykuLke {krnke ykke fk ku {kxu zkkLk {kueyu ktkLku kuzkwt fwO

  {kue furkLkuxLkw 14{e kk rMkh kk kue kk

  12 Lkk kLkkuLku Mkk{u fhkLke kikhe

  tkMknkLkk kwkLku Lkkkt hk kLkkk kue kk fuxkfLkk kkusLku xkzkLke rn[k : kk[ekLkku kuh

  ke 12 kLkkuLku furkLkux{kt Mkk{u fhk{kt ykLkkh Au. su kLk nk{kt yufke khu kkk hku Au ku{Lkk kkusLku xkze uk{kt yku k ue kk Au. yk Wkhk tk su hkk uLk u nsw furkLkux{kt rkrLke {tw Lkke ku hkkuLkk rkrLkeLku furkLkux{kt kf ykkk{kt yku kue kk Au. {kueLke ko{kLk xe{{kt 44 kLkk u Au. su{kt 22 furkLk ux fkkLkk yLku yuxk s hk kLkku Au. nu furkLkuxLkk MktkkLku khe uk{kt ykLkkh Au. qkkqo Lk kk t kLk tkMknkLkk kwk yLku nkhekkkLkk MkktMk stkMknkLku Lkkkt hk kLk khefu Mkk{u fhk{kt ykLkkh Au. keS kksw rLk{ok Mkekkhk{ nk{kt kr yLku WkukLkku Mtktk nkku hku Au. kuyku kkukkLkk kkkLku e hkMku

  khtk w k u{Lke kkMkuke khkLkk Lkkkt kkkLku R uk{kt yku. kskLkk sLkh Mkuuxhe suke LkkLku k kf ykkk{kt yku kue kk Au. kskLkk {w khefu yr{k knLke rLk{q tf fhk{kt ykk kk nu LkkLku {kuxe skkkhe MkkUkk{kt yku kue kk Au. hksMkkLk yLku rn{k[Lku rkrLke ykkk{kt ykL k kh A u . h ksM k k L k L k k ys{uhLkk Mkk tMk Mkk th{ xLku furkLkux{kt Mkk{u fhk{kt yku kue fe Au. yk Wkhktk hkMkkLkk Mkk tMk wk u L kLku k kf ykkk{kt yke fu Au. {kue furkLkuxLkk rMkhLku RLku fuxkf rMkke [[ko k[ke hne nke. furkLkux{kt w fw kufkuLk u kf ykkk {kxu {kue WMkwf Au. u fu nsw ytrk{ rLko fhk{kt ykku Lkke.

  kzfhe kkuku yk ynukLku fkkrLkf kke [wk Au khu kkkMk fhkLkku fkuR {kk Lkke : fuLe k]nhk{tke khk rkrk ykkk{kt ykeLkerkLk kzfhe MkqMke fh{kt kkkMkLke fkUkuMkLke {ktk VkkkE

  Lkerne,kk. 28LkerkLk kzfhe MkqMke fhLku

  RLku rxfkrxkeLkku Mkk{Lkku fhe hnuk LkhuL {kue Mkhfkhu yksu yk {k{k{kt kkkMkLke fkUk uMkLke {ktkeLku Vkke ee nke. Mkhfkhu LkerkLk kzfheLkk ykkMk kh kkku Mkktk Mkkku Mktktrk kw MkkLkku {wfk Mkkku Mktktrk ynuk {wu kkkMkLke {ktkeLku Vkke ee nke. Mkhfkhu fkwt Au fu, r{rzk{kt fkrk kuk ynuk rkfw ykkh khLkk Au. r{rzk ynuk{k t kRfku skk{kt ykwt nkwt fu, kzfheLkk rne ykkMk kku kw MkkLkku {e ykk Au. LkerkLk kzfhe kkuku k yk ykkukkuLku hrku ykku Au. LkerkLk kzfheyu fkwt Au fu, ykhkuk rkfw ykkh khLkk Au. furL {kko krhnLk yLku hks{kko kLk LkerkLk kzfheyu fkwt Au fu, yk {kk

  r{rzk ynukkuLku Mkhfkh-kzfheyu hrku ykku

  Lkerne, kk.28LkerkLk kzfhe Mk qMke

  fhLku RLku rk w kteh kLke kku Au. fkUkuMk kkxeoyu yk {wu MkhfkhLku Mk{kt ukLke kikhe fhe ee Au. qkkqo zkkLk {Lk{kunLkMknu fkw t A u f u , f u LekLk Lk e r kLk kzfheLkk ykkMk Wkh k w MkkLkku {kLke kkkk{kt kkkMk ke uRyu kkk yk {wu Mkhfkhu MktMk{kt Mkefh fhwt uEyu. fk Uk uMk {w Mkk urLkk kk te khk ykkursk R^kkh kkxeo{kt kkfkhku Mkkk u kk[ek fhkk k u{u yk {wskLke kk fhe

  Mkhfkhu MktMk{kt Mkefh fhwt uRyu

  L k e rkLk kzfheLkk {k{u kkkMk ke uRyu : Mkn

  UPSC rk : kwkhu {kuxe nuhkkLke MktkLkk

  24{e ykukMxu khekk xu kue kk

  Lke rne, kk.28Lkk wkeyuMkMke ykMk{ Mkk{u rMkr

  MkMkLkk W{ukhku khk fhk{kt yke hnuk uhkh rhku [u yksu Mkhfkhu kkhe ykke nke fu, yuf MkknLke yth yk rkLku Wfue uk{kt yku. wkeyuMkMkeLkk rkLku yuf MkknLke yth WfukLke kkhe fuLe k]nkLk hksLkkkMknu ykke Au. hksLkkk MknLkwt fnuwt Au fu, [[ko [ke hne Au. zkkLk LkhuL {kue khVke yku {k kk rkLkku Wfu kue fkZk hksLkkkMknu k kuXfku kuS Au. yk kuXf{kt Lkkk {tke y suxe yu ytkk kkkkkuLkk kLk SkuLMknu nkshe ykke nke.

  yuf &Lkk skk{kt k]n{tkeyu fkwt nkwt fu, k MkkuLke Mkhfkh khk rLk{k{kt ykue Mkr{rkLkku ynuk xq tf{kt yku. rMkr MkMkLke krkLku ke Lkktk W{ukhkuLke {ktke khV k kLk ykkk{kt yke hkwt Au. kk{e rMkkh{ktke ykkk rkkeoyku khV k kLk ykkk{kt yke hkwt Au. u fu Mknu rMkr MkMkLke kkr{f khekk 24{e ykukMxLkk rMku kuu fu kAe {kufqV fhku ku ytku fkuRk rkrk ykkkLkku RLfkh fkuo nkku. kkr{f khekk{kt 200-200 {kfoLkk ku Vhrskk kukhku hnu Au. yk kukhku MkeMkux-1

  yLku MkeMkux-2 khefu ykuk Au. rMkr MkMkLkk W{ukhkuyu hkxe kkxLkkh{kt nMk ukku he hkk Au. yk kufkuyu kkr{f khekkLke krkLku kkLke {ktk fhe Au. hr{kLk{kt MkeMkux yu &kuLkk rnLe yLkwkLku RLku {zkkktXLke Mkrk [u khekk xkk{kt yku kue kk Au. yk {k{u Mkhfkh kwkhu {nkqo nuhkk fhe fu Au. yk khekk 24{e ykukMxLkk rMku kuLkkh Au. ykLkk {kxu ykukk he fhk{kt yke [wk Au. yksu yLku fku MktMkLke fkokne [ke Lkke. fr{rx r[kh fhk {kxu Mks Au.

  W{ukhLku fkuR yLk ku s Lkn : hknw kkte

  fkUkuMkLkk rhc Lkukk hknw kkteyu k rkLkku Wf u kkLke kkhe ykke Au. yuLkyuMkwykELkk h k x e { w h k u rn k {ko yu sLkh Mkuuxhe {kurnk {koLkk Lk uk ]{kt W{ukhkuLkw t 21 MkkuLkw t yuf rkrLkr{tz hknw kkteLku ku{Lkk ykkMk Wkh {wt nkwt. fkUkuMk wk kktLkk kk y{he htsLk kktzu khk skk{kt ykwt Au fu, hknwu Mk{k rkLku WfukLke yLku Mkhfkh Mkkku kk[ek fhkLke kkhe ykke Au. fkUkuMkLkk Wk{w Mkkku yuf fkf Mkwe [kue kuXf{kt W{ukhkuyu ku{Lkk khk Mkk{Lkku fhk{kt yke hnue Mk{Mk ytku kk fhe nke. Lke khekk krk yLku MkeMkuxLku RLku Mk{Mk ytku hsqykk fhk{kt yke nke. hknwu fkwt nkwt fu, fkUkuMk nt{uk rkkeoykuLke Mkkku Au. rkkeoykuLku yLk Lk kk kuLke kkhe fhku.

  hknwLke W{ukhku Mkkku kk[ek

  Lke rne,kk. 28zkkL k L kh u L {k u e

  14{e ykuk kk furkLk uxLkw rMkh fhk kikhe fhe [wk Au. rMkLke Mkwkk uyu fkw t fu f urkLk ux rMkhLkk kkYk u

  y{kk, k.28kwh{kt $rzk fkukue hkuz h ykue rfeo

  zuhee k{u ykue ykurhLx Uf ykuV fku{o{kt yksu khu 8.30 fkfu yk Vkxe rfe ne. Ufk VkR fk{kh kh{kt Uf kue kV VkR fhe Ufk {k{ yue hkuk {ws [kw fhk nk khu Ufk {uushe ykurVwt yue [kw fhke kkus zfku kR yk kk yke ykurV{kt yk VukR R ne. kkuze kh{kt q{kzkk kuxukuxk rfk ykkk kufku kuze ykk nk. khu yk xk

  ytu Vkh ruzu fhkt Vkh f{o[kheykuyu yk fkw{kt ee ne. Vkhruzk skk ywkh, ykurhLx Uf ykuV fku{oe kwhe ktL[{kt khu 8.30 ku y[kf yk Vkxe rfe ne. Uf{kt yk Vkxe rfk s VkR f{o[khe wht s Ufe nkh kuze ykku nku. yk yke kk s Vkhruzk f{o[kheyku xk Mku nku[e kuZ fkf we keku {khku [ke yku fkw{k ee ne. ykk fkhu Ufk zkuw{uLx u{s yL {eheu wfk kk kBwt nwt.

  y{kk: kwhe ykurhLx Uf{kt yk, k{k eu k

  fkkrLkf ynuk Au. u fu, fkUkuMk khk yk {wu khu nkukkku {[kk{kt yke hkku Au. k]nhkkLk rfh rhrsswyu fkwt Au fu, LkerkLk kzfhe kkuku yk ynukLku hrku ykke [wk Au kuke kuyku fkuR rxke fhk {ktkkk Lkke. fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu, yk {wku ykkk{e rMkku{kt k khu nkukkku kR fu Au. keS kksw fuLe k]n{tkku MkqMke MkkLk fh{kt kkkMkLke {ktkLku Vkke ee Au. kzfheyu xTxh yufkWLx kh r{rzk ynukLku hrku ykku Au. fuLe {tkeLkk LkSfLkk Mkqkkuyu k ykk fkuR MkkLk {k nkukLkku RLfkh fkuo Au. keS kksw ynuk{kt skk{kt ykwt nkwt fu, yk W[ k{kkkk MkkLk Au. Mkk{kLheku yk fkhLkk MkkLkLkku Wkkuk kr{e yusLMkeyku khk fhk{kt yku Au.

  nke. {Lk{kunLkMknu fkwt nkwt fu, u {tkeykuLkk ykkMkLke MkqMke kk Au kku yk Mkkhk Mktfuk Lkke. yk{k kkkMk ke uRyu. Mkhfkhu yk Mkto{kt MktMk{kt Mkefh fhwt uRyu. r{rzk ynuk{kt kku fhk{kt ykku nkku fu, {kko krhnLk yLku hks{kko kLk LkerkLk kzfheLkk ykkMk 13, keLk {qk uLk{kt ku{Lkk ykkMk{kt

  W[ k{kkkk MkqMke MkkLkku {e ykk Au. keS kksw fkUkuMkLkk kk hek Mkwhsukkyu fkwt Au fu, u rhc kLk LkerkLk kzfheLkk ykkMk kh kk MkktLkkh kw MkkLkku kkuk nkukLkk ynuk ku Au kku yk wk s kteh {k{ku Au. {tke{tzLkk Mkku [u rkMkLkku yk ukE hkku Au. kkhMkrhf rkMk ukkku Lkke.

  Mkhfkhu yk Mkto{kt Mkkk fhe uRyu. Mkhfkhu u Mk{k k{k{ kkkkku Mk fhe uRyu.fkUkuMkLkk yL yuf Lkukk {rLkk rkkheyu yk {k{k{kt rkrk ykkkk fkwt Au fu, u fkuR kkkMkLkku yku ykkk{kt yku Au kku ykLke k{k{ kkkkku MktMk Mk{k hsq fhe uRyu. yk{k kMkrfkk wt Au ku ytku kufkuLku ke uRyu.

  h{ Ek rk yhu {k{ {wM{ rhkhkuu rk {k[kh hVke {wkhf k...

  (V )

 • 2 / . 29-07-2014, _ y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 29-07-2014_{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mkk{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  ktkeu...

  zfhee qe: f{o kw t nk u k u fk o k uk u

  _ 2070, lH -2, . 29-07-2014

  fuL{kt huL {kue hfkh fku u fkt {wnqo{kt uXe Au u fk{e kku ykuAe kk Au yu fk{k rkku s khu [k fhu Au. nu fuLk nkk xkLkuxo r{rMxh yu ksk qqo hke yk er zfhek tk{kt qe {kxu rnh Wfh {qfkkku xMVkux kku Au. er zfheyu u yuwt xTx fwO nku fu yk yke k s kuxe Au htw {krne yue Au fu er zfheyu w ykhyuyuk hkh{kt kuke qe kR hne nkuke hk fhe ne.

  ksk fuxkf ukyku yk {k{u { ykurkukurku weyu hfkh h Zkue uke rVhkf{kt Au htw ku h Au fu q fkiktz rnk rkku{kt tzkueu u kswt yk Akuzkhk zfhe u Ae ks{kt rfw nktrk{kt fukR k nk. u{e qe fhkk{kt weyu hfkhu k fkuR h nkuke fk ne. {nkhk ks{kt u{k fh hksfe nheV kuekk {wtzuk ykfM{f r Ae zfhe {nkhk{kt kuku ksk {wk {kxuk yuf{kk kukh {ku Au.

  {nkhk{kt rkk [qtxeku gku h{ kR hkku Au yu M. {wtzuk {kofkuk rhkuu ke zfhe {ktz {ktz kuke u ot{ kukh hefu Wkke fkur fhe hkk Au uk s {u yk qe fktzku xMVkux yke zku Au. zfhe hkhk zkk Au. uyku yk qe fktze ke {ke nw [tz qhu WXke fu u{ ke. fkuR qe ke s ne uku u{ku hrku fkuR k {ku u{ ke fkh fu ksk wh rux yusLx suk uk w{{ Mk{eyu w zkfku fkuo Au fu zfhee qe ku ykuxkuh 2013ke kk Au. hke {nk k {wu {ki hnukhk {kS zkk {{kunu yk {wu {ki hnuku u nkh kk ru fwO Au. {{kun u ykxwt kuk uku { yu kR fu fu {{kunu kfe khe Au fu yk qe u{e hfkh khk ke ne. ku k yu Au fu fkuk khk ke ne ? y{urhfke eykRyu yk qe fhke ne yuwt ru RLhk k{kt [kwt nwt nu u {f{kt s u u{ Au. kfhk r{ku {ws u fkuR f{o nku ku uku fko nkuku s uRyu.

  yk qe f{o kAku fko fku nkuR fu yu kukwt fk{ nu huL {kue hfkh{kt yk u fu fu{ uk h kie sh kuzkue Au. hfkh yk k yk khu ku yu n khu ku tu heu kse yktrhf kX{khe s nkh ykke Au. {kue k{tzk ykk{e rMh yu {nkhk {kxu ksk {wkk kukhe nuhk hke fk[ yk qe fktzk ytfkuzk {e fu Au.

  S

  erkfk kkuewzLke Mkkike {kUe yrLkuke khefu Whe

  kkShk-{MkkLke {kxu erkfkLku 8 fhkuz {k

  erkfk kkwfkuu fuxheLkk, fheLkk yLku rtfkLku kkA Akuzk : ykkk{e Mk{{kt erkfk Ve khu kue fe

  erkfk kkwfku kkuewzLke Mkkike {kUe yrLkuke kLke Au. yuf kAe yuf Mkkk Mkwkhrnx rV{ku ykkLkkh yLku 100 fhkuzLkk k{kt yuLxe fhLkkh erkfk kkwfku nk yuf rV{ fhk {kxu 10 fhkuzke k wLke hf{ u Au. yk huMk{kt erkfkyu fuxheLkk, fheLkk, rtfk sue yrLkukeykuLku kAzkx ykke ee Au. fheLkk fkwhLke {kuxk kuLkhke knw[[eok rnhkuELk yLku kkuhe kuhu kh {U sue rV{ku ^kuk rLke nke. rtfkyu k k ktkk Mk{ke kkukkLkk { kh fkuE rnx rV{ ykke Lkke. rtfkLke r-3 rV{ kkuMk ykurVMk kh MkV hne nke ufu kuLkku u fLku {ku nkku. ku ukk kku yrLkukeyku rV{{kt Mkkike w {nuLkkkwt MkwkLke yrLkuke{kt kkA hne kE Au. MkwkkuLkk skk {wsk, fuxheLkk, fheLkk yLku rtfk yuf rV{ {kxu 5- 6 fhkuz Yrkk u Au. khu keSkksw hk{ekLkk kuzwMkh Mktsek Mkkeyu kkukkLke ykkk{e rV{ kkShk-{MkkLke {kxu erkfkLku 8 fhkuz Yrkk [wfk nkukLke kk Mkk{u yke Au.

  MkkuLkkke kkurqz{kt kkukkLke R{us kk {kxu kikh Au

  MkkuLkkke Mknk nkurzu rV{Lku MkVkk nkk kk kk ku nu kkukkLke R{usLku kk {kxu k kMk fhe hne Au. u fu MkkuLkkkeLku {kuxk kkLkk rLk{kokk ue ko khefu hsq fhk RAwf Au. ku xkukLkk fkfkhku Mkkku nu Lkk fkfkhku Mkkku k fk{ fhk {kxu kikh Au.MkkuLkkke MknkLku kkurqz{kt fe yrLkuke khefu kk{kt yku Au. fkh fu ufhLku kk fhkk kuLke k{k{ rV{kuLke f{ke 100 fhkuzke wLke hne Au. kkurqz{kt ytrkMke kufkuLke Mktk qk khu Au. ys ukLk yLku yk fw{kh {kLku Au fu MkkuLkkke Mknk ku{Lkk {kxu qk fe Au. yk s fkhMkh ktLku kkukkLke rV{ku {kxu MkkuLkkke MknkLku uk RAu Au. khtkw kfeV yu Au fu MkkuLkkke {kk yuf s rV{ fhe fu Au. MkkuLkkke Mkkku MkqkkuLkwt fnuwt Au fu MkkuLkkke k kkukkLke R{usLku kk {kxu Lkk yrLkukkyku Mkkku fk{ fhkLke RAk hku Au su{kt kne fkqh, R{hkLk, hehLkku Mk{ku kk Au. Mk{kLk kLk, yk fw{kh yLku ys ukLk MkkuLkkkeLku Akuzk RAkk Lkke. yk s fkhMkh MkkuLkkke

  Wkh kk e hkwt Au. MkkuLkkkeLke yuf {kk yk fw{kh MkkkuLke rV{ ufh ^kuk hne nke. khkk kuLke fkuEk rV{ ^kuk hne Lkke. Auu kuLke yk fw{kh Mkkku nkurzu rV{Lku k Mkkhku rkMkk {ku nkku. ku k{k{ {kuxk fkfkhku Mkkku rV{ku fhe [wfe Au su{kt yk fw{kh, Mk{kLk kLk yLku ys ukLkLkku Mk{ku kk Au. MkkuLkkke Mknk k {kuxk kuLkhLke rV{kuLku ELku w ukE hne Au khtkw kkukkLke rkck kk wk kuZeLkk fkfkhku Mkkku k fk{ fhk {kxu RAwf ukE hne Au. yk s fkhMkh ku krn, heh Mkkku rV{ku MkkELk fhe [qfe Au. ykLkkh rMkku{kt kuLkk {kxu kzfkhYk rMkku hne fu Au. Lke yrLkukeyku [u ku kkukkLke R{us kk RAwf Au.

  nkurzu rV{Lku MkVkk kk Lke kusLkk

  xkuk fkfkhku Mkkku fk{ fhk Wkhktk ku Lkk fkfkhku Mkkku k fk{ fhk kikh : ynuk{kt kku fhkku

  rff rV{ kk LkhkeMkLke kufrkk{kt khku kku

  Mk{kLk kLk yrrLkk rV{ rff{kt fk{ fko kk wkMkwhk LkhkeMkLke {ktk kkurwz{kt Vhe yufkh yufkyuf e kR Au. rff{kt kuLkk yuSokk ykRx{ MkkUkLke kufrkk Mkkk e hne Au. wk kuZe{kt LkhkeMk Akue uk {e hne Au. Mk{kLk MkkkuLke rV{ kk ku wk w Au yLku Lke rV{ku{kt w Mkkhe fk{kehe yk fhk RAwf Au. LkhkeMkLke xwtfe qr{fk Akkt rff{kt kuLkk ykRx{ MkkUkLke [khu kkksw tMkk kR hne Au. yk Mkwkh {kuzLkwt fnuwt Au fu kkurqz{kt yrLkukeyku [u [ke hnue Mkko [u k u k {skqke Mkkku {ukLk{kt Wkhk kikh Au.

  [ u f - k k r f M k k L k e { qL k e yrL k u k ey u yuf wxe kkLz Mkkku 4 fhkuzLke Mk{sqke fhe Au. LkhkeMk kkMku knukke s kkt[ kkLzLke nuhkkku Au. erkfk yLku rtfk [kukzk suxe hf{ LkhkeMk nuhkkkuLke wrLkk{kt {ue hne Au. kkurqz{kt yuLxe fhe hnuk Lkk fkfkhku nuhkkkuLke wrLkk{kt khu [{fe hkk Au su{kt fheLkk fkqh, fuxheLkk fiV, rtfk [kukzk, krheke [kukzk, R{hkLk kLk, heh MknLkku Mk{ku kk Au. kkurqz{kt

  y k fw{kh Mkkku k rV{ku LkhkeMku MkkELk fhe...