28 08 2014 sunvilla samachar

Download 28 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 28-08-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 60Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 60 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 28, p - 2014 w

  {kueLke kkLk kkkLkk fko{{kt VuhVkh

  {kue nu 30{e ykuku xkurfku sk hkLkk ku

  ykkWLkk fko{ {wsk {kue 31{e ykuku kkLkLke kkkyu hkLkk kLkkh nkk : kkkLku tkkkLkku rLko

  Lke rne,kk. 27zkkLkLke yirknkrMkf

  kkLkLke kkkLkk fko{{kt VuhVkh fhk{kt ykku Au. k ynuk {wsk {kue nu 30{e ykukLkk rMku kkLkLkk kkxLkkh xkurfku sk {kxu hkLkk ku. ykkWLkk Mkhfkhe fko{ {wsk {kue 31{e ykuku xkurfku sk hkLkk kLkkh nkk. k u{Lkk fko{{kt VuhVkh fhk {kxu fkuR fkh ykkk{kt ykk Lkke. nu {kue xkurfku Wkhktk kkLkLkk w yuf nuhLke {wkfkk uu. kkLkLke {k ue kkkLku wk {nkqo kk{kt yku Au. fkh fu yk kkk hr{kLk rkke ukkh Mktkt Wkhktk kwux xuLkLkk {wu kk[ek fhk{kt yke fu Au Mkkku ukkhe rkrLke{tz{kt

  su Mkku sLkkh Au k u{kt {wfu ytkke, kkik{ yke, rrk Mkte, ySs u{S, [tk fku[h, e YRkLkku k Mk{ku kk Au. yL xku[Lke nMkeyku k {kueLke Mkkku sLkkh Au. suke {kueLke kkkLku

  {nkqo kk{kt yku Au.{kueLke kkk hr{kLk swk

  swk kukku{kt ukkh fkhkukkhLku khk {kxuLkk &ku kh kk[ek ku. kkLk yLku khk fuxkf fhkh kh nMkkkh fhu kue kk Au. Mkwkkuyu fkwt nkwt fu nkR Mkez xuLk yLku kwux xuLkLkk &u k kk[ek fhk{kt ykLkkh Au. {kueLke kkLk kkk kh k{k{Lke Lksh furLk kR kR Au. {kue uLkk zkkLk kLk kk nsw Mkwe rkf ukuLkk Mk t{uLk{k t kk uk k kr k sR [wk Au. yk Wkhktk

  kuyku Lkukk, wxkLke kkkyu sR [wk Au. ykkk{e rMkku{kt ku{Lke yL kkk {nkqo hnuu. {kue MkxuBkh {rnLkk{kt y{urhfkLke kkkyu skLke kusLkk hku Au.

  k[kh yLku ykhkrf ykhkukkuLkku Mkk{Lkku fhe hnuk kLkkuLku yku Xuhk ytkuLkk rLkuo ku he fhe fu Lkn : Mkkuo[ ykkLke Mkkk

  ftrfk kLkku ytku keyu{ kkuku rLko fhu : Mkwe{ fkuxoykhkrf hufkuzo hkLkkhLku Mkhfkh{kt Mkk{u Lk fhk Mkkn

  Lke rne,kk. 27yuf {nkqo yLku Mke{kr[Lnke [wfkk{kt Mkwe{

  fkuxuo yksu ftrfk furkLkux kLkkuLku qh fhk {kxuLke {ktk fheLku k fhk{kt ykue yhSLku Vkke ee nke yLku fkwt nkwt fu, ku k[kh yLku ykhkrf ykhkukkuLkku Mkk{Lkku fhe hnuk kLkkuLku yku Xuhk

  {kxu rkrLkuo he fhe fu Lkn. u fu, uLke Mkkuo[ ykku zkkLk yu {w{tkeykuLku ykhkrf hufkuzo hkLkkh kufkuLku kkukkLke Mkhfkh{kt Mkk{u Lk fhkLke Mkkn ykke nke. Mkwe{ fkuxoLke kkt[ ssLke kU[u yuf nuhrnkLke yhS Wkh MkwLkke [kke uk fkwt nkwt fu, fkuRk rLk{qtfLku Vkke fk Lkn. fkuRLku {tke

  khkLkwt fzf : kkfu. fhe ^ uk {exkLke {ktke

  szkkkkuz skkke Xtzw kzwt kkrfMkkLk

  sB{w,kk.27khk Mkhfkh khk keyuMkyuVLku kkrfMkkLk MkuLkkLku

  szkkkkuz skk ykkkLkk yku kk kkrfMkkLkLkwt Lkh{ kzwt Au. Auk fuxkf Mk{ke rLkhtkh heku Mkhn Wkh w rhk{Lkku tk fhe hnu kkrfMkkLku khk Mk{k ^uk {exkLke {ktk fhe Au. ku{s kk[ekke Mk{Mk WfukLkku Mkk {wku Au. WuLke Au fu, Auk 15 rMkke kkrfMkkLk Mkhn Wkh rLkhtkh heku Vkhk fwO nkwt. suLkk fkhu khk khk k MkuLkkLku kku skk ykkkLke Awx ykkE nke.

  k kke {krnke {wsk, kkrfMkkLk khk Mkhn Wkh khtkh Vkhk fhe wrhk{Lkku tk fhk{kt yke hkku nkku. yk Vkhk{kt MkkrLkf kufku yLku keyuMkyuVLke [kufeykuLku rLkkLk kLkkk{kt yke hne nke. suLkk rk Wkh khefu khk khk MkuLkkLku kku skk ykkkLke Awx ykkk{kt yke nke. krhk{ MYku kkrfMkkLkLkwt ykhu Lkh{ kzwt Au. kkrfMkkLk MkuLkk khk khk Mk{k ^uk {exk kuskLkku Mkk {wfk{kt ykku Au. kkrfMkkLk MkuLkk EAe hne Au fu, sB{w, kqtA yLku Wkh ktkLkk rMkkhku{kt ^uk {exk ykkursk fhk{kt yku. kk{kt kkrfMkkLku rkMk ykku Au fu Mkhn Wkh kkkqo Mkrk qh fhk {kxu kkrfMkkLk Lk fhu. yk Wkhktk kkrfMkkLk MkuLkkyu kk[ek khk Mk{MkLkku n kkLke ykk k fhe Au. WuLke Au fu, kkrfMkkLk MkuLkk ktrk {tkkLkk Mkk [u Auk 15 rMkke Mkhn Wkh rLkhtkh Vkhk fheLku wrhk{Lkku tk fhe hkwt Au. yk Vkhk{kt keyuMkyuVLkk ku skLkku Mkrnk fw kkt[ kykuLkk {kuk kk nkk. ufu, khku yk VkhkLkku szkkkkuz skk ykkkLke nuhkk fhe khu nu kkrfMkkLku Vhe yufkh ^uk {exkLkku hkk ykkuku Au. keyuMkyuVLkk zeSLkk skk {wsk, kksukhLkk rMkku{kt fhk{kt yku Vkhk yu 1971 kAe Mkkike w skhMk Vkhk Au. keyuMkyuVu wkMkku fkuo nkku fu, kkrfMkkLk yk VkhkLke ykz E ykktfeykuLku khk{kt wMkkzkLke kusLkk kLkke hkwt Au. keyuMkyuVLkk skk {wsk, VkhkLke ykz{kt kkrfMkkLk rkk knuk ykktfeykuLke Lke xe{ khke rMkkhku{kt {kufk {ktku Au. kkrfMkkLkLkku Ehkku ykkk{e ykuxkukh-LkuBkh {rnLkk{kt sB{w fk~{eh{kt kuLkkh rkLkMkkLke [w txe{kt yVzkkVze VukkLkku Au. keyuMkyuVLkk skk {wsk, kkrfMkkLk MkuLkkLke fw 25ke w kkuMx kh ykktfkeyku Lkshu kzk Au. su khk{kt wMkkuhe fhkLkku Lk fhk{kt yke hkku Au. keyuMkyuVLkk yk ykhkukLkk kku u{kt Mkwhkk khe uk{kt yke Au.

  Lke rne,kk.27khkLke Mkkike {kuxe kUf yue

  Mxux kUf ykuV ELzkyu 75 k Yrkkke WkhLke nku{ kuLkLkk ks h{kt 0.15 xfkLkku xkzku fkuo Au. kUfu {kuxk nuhku{kt kuLk {kfuox{kt kk ukkLke kkekhe khk {kxu yk kkwt wO nku kuwt fkhkuLkwt {kLkwt Au. yk Mkkku s kUfu yk-yk ueLkk kshkuLke Mfe{ h fhe ee Au. nu k{k{ ue{kt yuf Mk{kLk ksh kkw ku. yk knuk kUf ku ueyku{kt kuLk ykkke nke. su{kt 75 k MkweLke kuLk {kxu ks h 10.15 xfk nkku. khu kuke khu kuLk {kxu ks h 10.30 xfk nkk. ufu, kUfu 75 kke WkhLke nku{ kuLkLkk ksh{kt 0.15 xfkLkk u xkzku fhkk nu k{k{ ueLke nku{ kuLk kh 10.15 xfkLkku ks h kkw

  kzu. yk Mkkku s Mxux k Uf u {rnk kknfku {kxu ks h{kt 0.5 xfkLke hknkLk u kkk h ke A u y ux u fu, {rnk kknfku {kxu nk u{kuLkLkk u ksh 10.10 xfk hnu u. Mx ux kUfLkk yuf rhc y r f k h e L k k skk {wsk, kh{kt e hnu rkMkkoLku kLk{kt hke kutfu ks hku{kt VuhVkh fko Au. yrfkheyu w{kt W{uwO nkwt fu, Mxux kUf {kuxe hkrLku nku{ kuLk{kt kkukkLke kkekhe khk {ktku Au. WuLke Au fu, ykhu yuMkkeykEke uk{kt ykke {kuxkkkLke nku{ kuLkLke {kok 30 kke ykuAe nk u

  Au. suke kUf w hkrke kuLk kh{kt kk ukkLke kkekhe u k u w t EAe hne A u . ykh u {kfuox{kt ykEMkeykEMkeykE kUf yLku yu[zeyuVMke k Uf 10.15 xfkLkk ks hu nku{ kuLk ykke hne Au. khu yL kUfku 10.15 xfkke E 10.65 xfk MkweLkk yk-yk ks h u k u L k ykku Au.

  Mxux kUfu nku{ kuLkLkk ks h 0.15 xfk Mkwe xkzk

  75 kke wLke kuLk kh kkw kzu xkzku

  Mxux kUfu {kuxk nuhku{kt nku{ kuLk kuku kkukkLke kkekhe khk {kxu kshku{kt VuhVkh fko : kufkuLku hknk

  ynkk k. 27 ykuMx 2014u {u {ufzkukzk oh kkw t fhk

  nku ku yk {k[kh kte kk kR yku fkhfu ynkk{kt RLxhu kLz {ufzkukz{kt Vt(Vw) kue uz {e yke Au. Vqz rke xe{u khu Rknkke {ufzk ukz{kt hk uzk kzk khu nhkue tk{kt Vt ke uz {e yke ne. ku{khu hkku Vwz uVxe yu {urzr rk u rr kRL M k { ufz k u kze huMxkuhuLx{kt hkuzk hr{k 780 Vt kk uzk ufux {e ne. yk uzu oh ke knfkuu kR fhe hne ne. huMxkuhuLx{kt nksh hnuk kufkuyu khu yk xk rnke khu uyku yko[rf kE k nk. Vt kue uzu uRu {kuxk kk kufku s{kwt ywYt Akuzeu [kk k nk. Vqz rke

  xe{ khu k {kxu nkut[e u {u huMxkuhLx two u hkue ne. xe{u ke-eee Mwtykuwt rrhk Y fwO khu, u{e sh uzk ufuxku h ze yk uz h xuBh { r n k e y u k R h e z u x ue ne. V qz rku Vt ke uzk {wk R nk ku {ufzkukzu kuxe yke Au.

  kLkkku uRyu fu fu{ ku ytku rLko fhkLkw t fk{ zkkLkLk w t Au yLku zkkLkLkku yk rukkrfkh Au. y{u yk Mkto{kt fkuR rLkuo he fhkLke

  Mkrk{kt Lkke. ktkh zkkLk yu {w{tkeyku{kt kqo rkMk hku Au yLku ku{Lkkke yue ykukk hku Au fu, kuyku skkkheLke Mkkku yLku ktkhe Mkk {wsk ykk u. ko 2004{kt yhSkh {Lkkus Lkkyu nuhrnkLke yhS k fheLku kfkrLk wkeyu MkhfkhLkk kLk kqMkk k, {kunB{ kMe{weLk, ye yhV yu sfk kLku qh fhkLke {ktk fhe nke. yk yhSLku Mkwe{ fkuxuo Vkke ee nke khtkw yhSkhLke yhSLku fkuxuo yk {k{kLku ktkhe

  kU[Lku MkkUke ee nke. fuMkLke MkwLkke hr{kLk fuL Mkhfkh khVke fnuk{kt ykwt nkwt fu, fkuRk MkktMkLku {tke kLkkk ytkuLkku rLko zkkLkLke kkMku nku Au. [eV sMxMk ykhyu{ kukLkk Lkuk]{kt ktkhe kut[u fkwt nkwt fu, k[kh uLkk {kuxk w~{Lk khefu Au yLku ktkhLke ukkEyku kLk{kt RLku rn[k ykk khe uRyu. k[kh yu yLkirkf f]ku{kt Mkk{u yu fkkykuLkk tk fhLkkhLku {tke kLkkk uRyu Lkn. LkhuL {kueLke Mkhfkh{kt yuk 14 kLkku Au suLkk Wkh ykhkrf fuMk kuk Au. su{kt W{k khke, LkerkLk kzfhe, WkuL fwkn, hkMkknuk kkhk, nkooLk, {uoLkLk, sLkh efu Mkn, swy ykuhk, {uLkfk kkte, LkhuLMkn kku{h, fk zufh, hk{rkMk

  kkMkkLk yu MktSfw{kh yk{k Mkk{u Au. Mkwe{ fkuxuo yLkuf {nkqo kkh ykk nkk. Mkwe{ fkuxoLke kU[u fkwt nkwt fu, ktkh k{k{ Mkk hnue Au. fkUkuMku rkrk yk Mkto{kt ykke Au. ykkW LkhuL {kueyu MktMkLke rkckLku e hkkLke kk fhe nke yu fkwt nkwt fu, Vkuskhe fuMkku hkkk kLkku Mkk{u fkokne fhk{kt yku. [LkLku kkkLke rk{kt {kueyu k{k{ kkkuLkk hksfe Lkukkyku Mkk{u hnuk fuMkLku zke kLkkkLke kk fhe nke. yk koLke Yykk{kt ko{kLk MkktMkku yLku khkMkku Mkk{u fkokneLku zke kLkkk Mkwe{ fkuxuo ykhkukku zkLke rkLku yuf koLke yth kqo fheLku fuMkku{kt xk kqo fhk {nuk ykke nke.

  {ufzkukzk oh kk nuk yuf kh r[khu

  {rnLku yuf rMkrLzhLkk rLktkLku WXke ukku

  yukeS khfku fkuRk Mk{u kuxkLku {ue fu

  kknfkuLku {kuxe hknk ykkkLkk y u f r L k o k u f u r k L k u x u y u f {rnLkk{kt yuf krhkhLku {kk yuf s MkkrMkzekk kuMk rMkrLzh ykkkLkk rLktkLku WXke eku Au. yukeS kknfku nu koLkk fkuRk Mk{u 12 rMkrLzhLkk kuxkLku {ue fu Au. Mkhfkhu Vukwykhe {rnLkk{kt h {rnLku yuf rMkrLzh uk Mktktrk rLktkku kk nkk khtkw nu yk rLktkku WXke ek Au. furkLkuxLke kuXf{kt yksu yuwt kkh fkZk{kt ykw t nkw t fu, yk Mk{MkLkk fkhu kufkuLku kfeV kze

  hne Au. fuxef k kufkuLku yufLke sYh kzke Lkke. knukhLke rMkLk hr{kLk w {ktk nku Au suke yuku rLko uk{kt ykku Au fu, u fkuR k yuf {rnLkk{kt yuf rMkrLzh uu Lkn kku kkfeLkk {rnLkkyku{kt kuLku {u Lkn.

  x u rfk u{ yLk u f kkkL k hrtfh Mkku yksu yk {wskLke {krnke ykke nke. zkkLk LkhuL {kueLkk Lkuk]{kt furkLkuxLke kuXf{kt uk{k t ykuk rLkoLke {krnke ykkkk hrtfh Mkku fkwt nkwt fu,

  yksLke kuXf{kt kufkuLkk rnk{kt rLko uk{kt ykku Au. nu ku{Lku MkkrMkzeLkk huxu 12 rMkrLzh {u. yksLkk rLko kk yuf ko{kt fkuRk Mk{u rne{kt 414 YrkkLkk huxu 12 rMkrLzhLkk kuxkLku {ue fu Au. u fu, 12 rMkrLzh kAe fkuRk rMkrLzhLke hee {kxu 920 Yrkk [wfk kzu. nk{kt yukeS rMkrLzhkuLke Mktk 12 nke khtkw h {rnLku yuf rMkrLzhLke {k ok nkk. 28{e VukwykheLkk rMku ukuk rLko{kt Mkwkhku fhk{kt ykku Au.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 28-08-2014w{uk (y,,R) : keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ff