28 07 2014 sunvilla samachar

Download 28 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 28-07-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 28-07-2014, y{kk Year : 02 Issue : 37Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 37 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 28, \ - 2014

  ykuxkukh-LkuBkhke knuk kkMkkeykuLku wMkkzkLkk nukwMkh kkrfMkkLke MkuLkk khk wrhk{Lkku khtkh tk : Mkhn kkh ykktfkeykuLkku zfku300ke w khLkkf kkMkke wMkkuhe fhk kikh : nuk

  sB{w,kk. 27sB{w fk~{eh yLku uLkk yL kkku{kt

  ykktf {[kk {kxu k kM kkeyk u f{h fMke [wk nk ukLkk y n u k { k A u . k yn u k {wsk ykhu 300 khLkkf kkMkkeyku Mkhnkkhke khk{kt wMkkuhe fhk {kxu kikh kuk Au. yk k{k{ kkMkkeyku rr nrkkhk uLke kke{ R [wk Au. yk kkMkkeyk uLk u khk{k t wM k kzk {kxu s kkrfMkkLke Mk uLkk khk kh tkh wrhk{Lk k u t k fhk{kt yke hkk u A u . { k k s w k R

  {rnLkk{kt s kkrfMkkLku wrhk{Lkku ykX

  k tk fkuo Au. khke kw[h MktMkkykuLkwt fnuwt Au fu, sB{wLkk kwt[, hkihe, MkkBkk yu fXwyk Mkuxh{kt ykhu 300 kkMkkeyku xuLkk fuBk yLku kuL[k yuz Wkh khk khV wMkkuhe fhkLke kikhe{kt Au. yk Wkhktk yLkuf ykktfke nrkkh kh Mkhn LkSf Vhkk Lkshu kzk Au.

  Mk u L k kLk w t {kLk w t A u f u , Mkhn kkh kkMkkeykuLkku Mkftu e kku Au. ykuxkukh LkuBkhke knuk wLku w kkMkkeykuLku khk{kt {kufk{kt yke fu Au. suke sB{w fk~{eh{kt kLkkh [q txe{kt yz[ku We kR fu Au. kw[h ynuk kk sB{w Mkkku uzkue 200 rfku{exh ktke yktkhhkxe Mkhn Wkh huzyuxoLke nuhkk fhk{kt yke Au. fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu, yufk sB{w{ktke khk{kt wMkkuhe fheLku ykktfkeykuLku khk{kt {kufkLkk 50 suxk Yx Au. Lkk hMkkykuke k kkMkkeykuLku {kufk{kt yke fu Au. yur yLku {u {rnLkk hr{kLk kMkrf ytfw huk kh wrhk{Lkk tkLkk

  ynuk kk sB{w yktkhhkxe Mkhn Wkh huz yuxo nuh

  MknkhLkkwh fku{e nMkk : Mkkk ke ke rMku Mkt[khkte

  uku ktke XkhLkk yku k kkk y{e

  kkueMk ykukhuMkLk [u 20ke wLke hkfz : MkkeLku ne fhkLkk k{k{ kMkku : MkLk Mkk{ke Mkk

  Lkki, kk.27WkhuLkk MknkhLkk wh rsk{k t qr{

  rkLku RLku fku{ke nMkk zfe WXk kkk yksu Mkkk ke rMku k rMVkuxf Mkke hne nke. suke y[kuMk {wk {kxu Mkt[khkte kkk heku s he hkk{kt yke Au. yk Wkhktk kkuVkLke kku Mkk{u uku ktke Xkh fhkuLkk yku k he hkk{kt ykk Au. MknkhLkkwh{kt MkLk Mkwhkk Mkk kkuXe uk{kt yke Au. rsk yrfkhe Mktk rkkheyu fkw Au fu Mkke kRfk fhkk nu Mkkhe Au. keS kksw {kukLkku yktfzku eLku k kR kku Au. fku{e nMkk{kt k kuk fuxkf kufku nsw Mkkhkh nuX Au.yku WuLke Au fu {whkkkk MknkhLkkwh{kt kRfku fku{e nMkk{kt ku kufkuLkk {kuk kkkt Mkt[khkte ke uk{kt yke nke. Mkwhkk Mkk k {skqk fhe uk{kt yke nke. ku Mk{wk [u s{eLk rkLku RLku zkELke Yykk kR nke. nMkkt{kt kkt[ kkueMk skLk Mkrnk 30

  yL kufku fku{e nMkk{kt k kk nkk. MknkhLkkwhLkk fwkwkuh rMkkh{kt fku{e nMkk zfe WXe nke. MknkhLkkwhLkk fr{Lkh kLeh Vhyeyu fkwt Au fu, ykzk{ hr{kLk kkueMkLku kkuekkh{kt R kR nke. k kuk kkueMk skLkkuLku keSykE nkuMkx{kt k fhk{kt ykk nkk. nuhe rMkkhku{kt Mkt[khkte kkq fheLku nMkk Wkh Wkhuk kufkuLku uku ktke Xkh fhkuLkk yku k he fhk{kt ykk nkk. rskLkk fwkwkuh kkueMk MxuLk nuXLkk

  rMkkh{kt ytkkk hkuz Wkh s{eLkLku RLku ku Mk{wk [u k Mk{ke MktkoLke Mkrk nke. kkuk[ke kk xqtf Mk{{kt s uhkh kkh{khku, ykkLkk kLkk yu kkuekkh kk nkk. yuf kkze yu wfkLkkuLku kkuVkLke xkukyu ykk [ktke ee nke. Vkh rkkuzLke ykurVMkLku k Mkkke uk{kt yke nke. Mfqku{kt hLke k nuhkk fhk{kt yke [wfe Au. keS kksw WkhuLkk {w{tke yru ku xku[Lkk yrfkheyku Mkkku kuXf kuS nke.yu nMkkLku zk{k fXkuh kkk ukLke Mkq[Lkk ykke nke. MkkeLku kLk{kt RLku rsk nexektkyu MknkhLkkwh{kt MkeykhkeMkeLke f{ 144 kkq fhe nke su yksu k Mkkk ke rMku y{e hne nke. fku{e nMkkkMk rMkkh{kt Mkt[khkteLkk fkhu kufku h{kt yxkR kk Au. zkkuk 20 kufkuLke kwAkhA fhk{kt yke hne A. yke Au.hr{kLk {whkkkk{kt k ktkre keo hne Au.

  ktkkLku MA fhk {kxu yuf k fhkuz [o ku

  ktkk {k{u yuf kkf kusLkkLke nu sYh Au

  kMk kusLkk{kt ktkkLkk kxLke MkVkR, rMkxe {uLkus{uLx, xwrh{ MkrnkLke yLkuf kkkkLkku Mk{ku :ynuk

  Lke rne, kk.27ktkk LkeLku MA fhkLkk

  k usux Wkh nu khu kh {wfk{kt yke hkku Au. fuL{kt LkhuL {kueLkk Lkuk]{kt ksk Mkhfkh Mkkk{kt ykk kkke ykLku RLku rn[k w ke kLke Au. kksukh{kt s fhk{kt ykuk ykMk{kt k {wt Au fu, ykkk{e {rnLku kuXfkuLkku kuh nkk hk{kt ykLkkh Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu, ktkk LkeLku MA fhk Wkh ytksu

  yuf k fhkuz YrkkLkku [o kR fu Au. yk hf{ yuk Mk{u w {kuxe kLke Au khu ko 1985ke 2009 Mk we k tkk LkeLke MkVkE {kxu kLkkk{kt ykuk ktkk yuLk kLk Wkh {kk 1825 fhk uz YrkkLkk u [o fhk{k t ykk u Au. k o 1998-99 hr{kLk furL kkoh kLk hne [wfuk Mkwhu wyu k tkk yuLk kLk-2 kkq fkuo nkku. ku{Lkwt fnuwt Au fu, yk kusLkkLkwt Lkk{ rkfw ku

  nk w t . yk k usLkk{k t yLk uf k{eyku nke. nu yuf kkf kusLkkLke sYh Au. yk kkf k usLkk{k t k tkkLkk kxLke MkVkE, Mkexe { uLk us{uLx, xwrh{, ynkkkke RLku kr{ k tkk{k t nek Mkwe yuf LkuekuLk [uLk kLkkkLke kkkk Mkk{u Au. ykLkk {kxu uhkh MktMkkLkku yLku qhkkLke sYh hnuu. furL sMktMkkLk kLk W{k khkeLkwt fnuwt Au fu, ktkkLke M kVkELk u RLk u V tz he hnuu. yk ku ktkk yuLk kLkLku ku{Lkk {tkk khk

  kk q fhk{k t ykLk kh A u . khu ykkWLke Mkhfkh{kt ykLku kkoh yLku L rkkLk u MkkUkk{kt ykwt nkwt. zkkLk LkhuL {kue kkuku ykLku Mk{koLk ykke hkk Au. {kueLkk MktMke {krMkkh khkMke k tkkLkk rfLkkhu Au. kkLkk k rMk kk s {kueyu khkMkeLkwt rkrLkr fhkLke kk fhe nke yLk u ynkkkLkk swk swk kx Wkh MkkV MkVkELke kk fhe nke.

  23 kLkk kLk nkk. k k r f M k k L k e M k i r L k f k u

  kkMkkeykuLku khkukheku { fhe hkk Au. khke MkuLkkLkk u^xe. sLkh fuyu[Mknu fkwt nkw tfu 200 kkMkkeyku wMkkuhe fhk {kxu kikh Au. nk{kt sB{w fk~{eh{kt kkMkkeykuLke krkre e Au su Mktfuk ykku Au fu Mkhn MkuLkkLkk skLkku MkkkLk nkuk Akkt fuxkf kkMkkeyku u{kt wMke [wk Au. Auk fuxkf rMkke ku{Lke krkre e hne Au. kkueMk yLku MkuLkkLku Vhe yufkh ke kuxkuk yLku Mkhn kh kks Lksh hkkLke sYh Au. kkMkkeykuLke hk{kt nkshe khLkkf Mkkrkk kR fu . kkMkke {kuxk nw{kLku yt{ ykke fu Au. Auk 24 fkfLkk kkk{kt kkMkkeykuyu keu {kuxku nw{ku

  fkuo Au. su khLkkf Mktfuk ykku Au.kRfku kkMkkeykuyu rk fk~{ehLkk yLktkLkkk rsk{kt kkuekkh fkuo nkku su{kt yuf kkueMk

  skLkLkw {kuk kwt nkw.khkk kkhk{wk{kt nw{ku fkuo nkku. MkuLkk skke fkokne fhe hne Au.

  sB{w, kk.27kkrfMkkLke kw[h MktMkk ykEyuMkykEyu

  Mkhn Wkh kkurhk kuh {kxuLkwt fkk kikh fwO Au. yk fkkhk nuX {kuxe Mktk{kt ykktfkeykuLku wMkkzk{kt ykLkkh Au. ykukhuLk kux Lkk{ke yk fkk ykk Lkkh Au. kkrfMkkLke MkuLkkLke { k yk{k {e hne Au. ykEyuMkykEyu yuykuMke yLku yktkhhkxe Mkhn Wkh Mkwhkk kuLke ne Mkhne [kufeLku xkkuox kLkkkLke kikhe fhe Au. ykukhuLk kuxLke skkkhe ~fhu kkuRkk yLku kkrfMkkLkLkk yuMkyuMkSLku MkkUkk{kt yke Au. ~fhu kkuRkkLkk f{kLzh ykw kkeLku sB{w MkhnLke skkkhe MkkUkk{kt yke nkukLkk ynuk {k Au.

  Mk uLkk {kLk u Au fu, Auk ku {rnLkk{kt su nw{k kk Au ku{kt kkMkkeykuLke Mktzkue nke. ykukhuLk kux nuX ykktfke MktkXLk kkuRkk yLku kkrfMkkLkLkk f{kLzku khke [kufe Wkh nw{k fhe fu Au. wLku w LkwfMkkLk fhk {kxu fnuk{kt ykwt Au. ykktfkeykuLku Mkhn Wkh ykEEze kMx fhk {kxu fnuk{kt ykwt Au. ykk khke kw[h MktMkkyku yk Mkto{kt khu kk fhe hne Lkke. khke kw[h MktMkkykuLkk skk {wsk yk fkhLkk nw{k fheLku kkrfMkkLkLke kusLkk khV ykuku ku knuk wLku w kkMkkeykuLku khk{kt {kufkLke Au. khk{kt kkMkkeykuLku {kufkLkk 50ke k w x knukke s ykue fkZk{kt ykk Au.

  kux ykukhuLk Mkkku zk [kk kikheMkhn kh IED kMx fhk kkMkkeLku Mkq[Lkk

  k{kt ykuk fikk{ zwuMk kkMku {fkLkLke rk hkke kR skkt khu WkusLkk uk {e nke.

  MkkkLkk Lkk{u 8 RsLkuhe fkuusLkk rkkeo Mkkku [uzk

  wSMkeLke {tswhe rLkk 8 fkuusLku Mkkk ykkE

  ykX fkuuu{kt 15ke w rkkk{kt ykMk fhkk ykhu 5 nh rkkeoykuLke fkhfeeo Mkkku [uzk fhkk

  y{kk, kk.27kwshkkLke k Mkkk Mkhfkhe yLku yuf kkLxuz fkuusLku fkuRk kteh

  ykkusLk rLkk hkkkuhkk ykuxkuLkku{Mk nuh fheLku yk ykX fkuuu{kt 15ke w rkkk{kt ykMk fhkk kkt[ nh rkkeoykuLke fkhfeeo Mkkku u{ Mkow Au. suLkk {kxu hkLkk xufrLkf rk rkk Mkeku skkkh nkukLkku ykkuk fhkk kwshkk wLkMkxeLkk kqo MkuLkux Mk {rLkk kukeyu skwt nkwt fu, hk{kt ykue Mkkk Mkhfkhe RsLkuhe fkuus yLku yuf kkLxuz fkuus xufrLkf rk rkku fkuRk fkhLkk ykkusLk rLkk {kkLku {kk fhkuzku YrkkLke kkLx uk {kxu ykuxkuLkku{Mk nuh fhe ee [u. fkuRk fkuusLku ykuxkuLkku{e {kxu sYhe fkokne sue fu kkuzo ykuV kLkoMk, yufuzu{ef fkWLMk, khekk fkWLMk kkk kh[uMk fr{rx sue fkuRk kkkkLku ktehkkke kLkkk{kt yke Lkke Mkkkku Mkkk ykuxkuLkku{Mk MxuxMk {kxu wrLkMkxe kkLx f{eLk (wSMke){kt hk Mkhfkhu sYhe hkMk fheLku ykuxkuLkku{Mk MxuxMk kkLx fr{Lk (wSMke){kt hk Mkhkfhu sYhe hkMk fheLku ykuxkuLkku{Mk MxuxMk {ukLkwt nku Au k kwshkk MkhfkhLkk xufrLkf rk rkku yk {kxu yksrLk Mkwe fkuR Lkh fk{kehe fhe Lkke suLkk krhk{u hkLke Mkkk Mkhfkhe RsLkuh fkuus yLku yuf kkLxuz fkuusLku yksrLk Mkwe wSMkeLke ykuxkuLkku{Mk MxuxMkLke {tswhe {e Lkke. krhk{u yuf ko rke kk Akkt yk ykX RsLkuhe fkuusLkk 15ke w rkkkLkk kkt[ nh fhkk w rkkeoykuLku {kfoex yxkE kze Au. yk ykkW ykX fkuusLku kwshkk xufLkkukuSf wrLkMkxe (wSMke) Mkkku MktLk nke, hk MkhfkhLkk ykuke Sxewyu hkkkuhkk yk ykX fkuusLku kkukkLkk fkokukLke yk fhe ee Au. nu yk ykX RsLkuhe fkuusLkk kkt[ nh rkkeoykuLku yuf ko suxk Mk{ kk Akkt nsw Mkwe fku {kfoex ykku ku Lke kkwt Lkke. krhk{u kuh 12{kt W[ xfkkhe {ueLku yk Mkhfkhe RsLkuhe fkuuu{kt u uLkkh rkkeoykuLkwt r yhkk xfe hkwt Au. WuLke Au fu, yk ykkW hkLkk xufrLkf rk rkk khk fkuRk fkhLkk ykkusLk rLkk kekeke {kuzuke Mkkk {kuz Y fhkE n ke khtkw ykkusLk yLku wSMkeLke {tswheLkk yku yk fkuuuLkwt kk{h kwt nkwt.

  {kuhkkkk, kk.26{kuhkkkk rsk{kt k

  krhMkrk ktk kLkue Au. fkh fu ksk yu fkUkuMku kkukkkukkLke heku ukku fko nkk.

  keS kksw ksk khk nuh fhk{kt ykuk rhku fko{ ytku rkrk ykkkk Mk{kske kkxeoLkk Lkukk hksuuL [kiheyu fkwt Au fu, fkku nkk{kt

  uLkkh Mkk{u fXkuh kkk uk{kt yku. keS kksw fkUk uMkLkk rhc Lkukk {wMkwLk r{eyu fkwt Au fu, krhMkrkLku fku{ke htk ykkkLkk ksku kMk fko Au.

  fkUkuMkLkk ktrkkqo {k[oLku ku Xhkkk r{eyu fkwt nkwt fu, ku{Lke kkxeo MkrkLku Mkk{kL kLkkkLkk kMk{kt Au. keS

  kksw hk ksk yuf{Lkk Mkku yk{f {qz{kt ukE hkk Au. {k uhkkkk{kt k yqkkqo Mkwhkk Mkk kkuXe uk{kt yke Au. yLkuf LkukkykuLke hkfz fhk{kt yke Au. r rnLw krhk k zkf {qz{kt Au. r rnLw krhku {trh{kt kWz Mkefh Vhe { wfkLke {ktke fhe Au. rsk {ursMxux

  ksk, fkUkuMkLkk