28 07 2014 sunvilla samachar

Download 28 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 28-07-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 28-07-2014, y{kk Year : 02 Issue : 37Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 37 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 28, \ - 2014

  ykuxkukh-LkuBkhke knuk kkMkkeykuLku wMkkzkLkk nukwMkh kkrfMkkLke MkuLkk khk wrhk{Lkku khtkh tk : Mkhn kkh ykktfkeykuLkku zfku300ke w khLkkf kkMkke wMkkuhe fhk kikh : nuk

  sB{w,kk. 27sB{w fk~{eh yLku uLkk yL kkku{kt

  ykktf {[kk {kxu k kM kkeyk u f{h fMke [wk nk ukLkk y n u k { k A u . k yn u k {wsk ykhu 300 khLkkf kkMkkeyku Mkhnkkhke khk{kt wMkkuhe fhk {kxu kikh kuk Au. yk k{k{ kkMkkeyku rr nrkkhk uLke kke{ R [wk Au. yk kkMkkeyk uLk u khk{k t wM k kzk {kxu s kkrfMkkLke Mk uLkk khk kh tkh wrhk{Lk k u t k fhk{kt yke hkk u A u . { k k s w k R

  {rnLkk{kt s kkrfMkkLku wrhk{Lkku ykX

  k tk fkuo Au. khke kw[h MktMkkykuLkwt fnuwt Au fu, sB{wLkk kwt[, hkihe, MkkBkk yu fXwyk Mkuxh{kt ykhu 300 kkMkkeyku xuLkk fuBk yLku kuL[k yuz Wkh khk khV wMkkuhe fhkLke kikhe{kt Au. yk Wkhktk yLkuf ykktfke nrkkh kh Mkhn LkSf Vhkk Lkshu kzk Au.

  Mk u L k kLk w t {kLk w t A u f u , Mkhn kkh kkMkkeykuLkku Mkftu e kku Au. ykuxkukh LkuBkhke knuk wLku w kkMkkeykuLku khk{kt {kufk{kt yke fu Au. suke sB{w fk~{eh{kt kLkkh [q txe{kt yz[ku We kR fu Au. kw[h ynuk kk sB{w Mkkku uzkue 200 rfku{exh ktke yktkhhkxe Mkhn Wkh huzyuxoLke nuhkk fhk{kt yke Au. fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu, yufk sB{w{ktke khk{kt wMkkuhe fheLku ykktfkeykuLku khk{kt {kufkLkk 50 suxk Yx Au. Lkk hMkkykuke k kkMkkeykuLku {kufk{kt yke fu Au. yur yLku {u {rnLkk hr{kLk kMkrf ytfw huk kh wrhk{Lkk tkLkk

  ynuk kk sB{w yktkhhkxe Mkhn Wkh huz yuxo nuh

  MknkhLkkwh fku{e nMkk : Mkkk ke ke rMku Mkt[khkte

  uku ktke XkhLkk yku k kkk y{e

  kkueMk ykukhuMkLk [u 20ke wLke hkfz : MkkeLku ne fhkLkk k{k{ kMkku : MkLk Mkk{ke Mkk

  Lkki, kk.27WkhuLkk MknkhLkk wh rsk{k t qr{

  rkLku RLku fku{ke nMkk zfe WXk kkk yksu Mkkk ke rMku k rMVkuxf Mkke hne nke. suke y[kuMk {wk {kxu Mkt[khkte kkk heku s he hkk{kt yke Au. yk Wkhktk kkuVkLke kku Mkk{u uku ktke Xkh fhkuLkk yku k he hkk{kt ykk Au. MknkhLkkwh{kt MkLk Mkwhkk Mkk kkuXe uk{kt yke Au. rsk yrfkhe Mktk rkkheyu fkw Au fu Mkke kRfk fhkk nu Mkkhe Au. keS kksw {kukLkku yktfzku eLku k kR kku Au. fku{e nMkk{kt k kuk fuxkf kufku nsw Mkkhkh nuX Au.yku WuLke Au fu {whkkkk MknkhLkkwh{kt kRfku fku{e nMkk{kt ku kufkuLkk {kuk kkkt Mkt[khkte ke uk{kt yke nke. Mkwhkk Mkk k {skqk fhe uk{kt yke nke. ku Mk{wk [u s{eLk rkLku RLku zkELke Yykk kR nke. nMkkt{kt kkt[ kkueMk skLk Mkrnk 30

  yL kufku fku{e nMkk{kt k kk nkk. MknkhLkkwhLkk fwkwkuh rMkkh{kt fku{e nMkk zfe WXe nke. MknkhLkkwhLkk fr{Lkh kLeh Vhyeyu fkwt Au fu, ykzk{ hr{kLk kkueMkLku kkuekkh{kt R kR nke. k kuk kkueMk skLkkuLku keSykE nkuMkx{kt k fhk{kt ykk nkk. nuhe rMkkhku{kt Mkt[khkte kkq fheLku nMkk Wkh Wkhuk kufkuLku uku ktke Xkh fhkuLkk yku k he fhk{kt ykk nkk. rskLkk fwkwkuh kkueMk MxuLk nuXLkk

  rMkkh{kt ytkkk hkuz Wkh s{eLkLku RLku ku Mk{wk [u k Mk{ke MktkoLke Mkrk nke. kkuk[ke kk xqtf Mk{{kt s uhkh kkh{khku, ykkLkk kLkk yu kkuekkh kk nkk. yuf kkze yu wfkLkkuLku kkuVkLke xkukyu ykk [ktke ee nke. Vkh rkkuzLke ykurVMkLku k Mkkke uk{kt yke nke. Mfqku{kt hLke k nuhkk fhk{kt yke [wfe Au. keS kksw WkhuLkk {w{tke yru ku xku[Lkk yrfkheyku Mkkku kuXf kuS nke.yu nMkkLku zk{k fXkuh kkk ukLke Mkq[Lkk ykke nke. MkkeLku kLk{kt RLku rsk nexektkyu MknkhLkkwh{kt MkeykhkeMkeLke f{ 144 kkq fhe nke su yksu k Mkkk ke rMku y{e hne nke. fku{e nMkkkMk rMkkh{kt Mkt[khkteLkk fkhu kufku h{kt yxkR kk Au. zkkuk 20 kufkuLke kwAkhA fhk{kt yke hne A. yke Au.hr{kLk {whkkkk{kt k ktkre keo hne Au.

  ktkkLku MA fhk {kxu yuf k fhkuz [o ku

  ktkk {k{u yuf kkf kusLkkLke nu sYh Au

  kMk kusLkk{kt ktkkLkk kxLke MkVkR, rMkxe {uLkus{uLx, xwrh{ MkrnkLke yLkuf kkkkLkku Mk{ku :ynuk

  Lke rne, kk.27ktkk LkeLku MA fhkLkk

  k usux Wkh nu khu kh {wfk{kt yke hkku Au. fuL{kt LkhuL {kueLkk Lkuk]{kt ksk Mkhfkh Mkkk{kt ykk kkke ykLku RLku rn[k w ke kLke Au. kksukh{kt s fhk{kt ykuk ykMk{kt k {wt Au fu, ykkk{e {rnLku kuXfkuLkku kuh nkk hk{kt ykLkkh Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu, ktkk LkeLku MA fhk Wkh ytksu

  yuf k fhkuz YrkkLkku [o kR fu Au. yk hf{ yuk Mk{u w {kuxe kLke Au khu ko 1985ke 2009 Mk we k tkk LkeLke MkVkE {kxu kLkkk{kt ykuk ktkk yuLk kLk Wkh {kk 1825 fhk uz YrkkLkk u [o fhk{k t ykk u Au. k o 1998-99 hr{kLk furL kkoh kLk hne [wfuk Mkwhu wyu k tkk yuLk kLk-2 kkq fkuo nkku. ku{Lkwt fnuwt Au fu, yk kusLkkLkwt Lkk{ rkfw ku

  nk w t . yk k usLkk{k t yLk uf k{eyku nke. nu yuf kkf kusLkkLke sYh Au. yk kkf k usLkk{k t k tkkLkk kxLke MkVkE, Mkexe { uLk us{uLx, xwrh{, ynkkkke RLku kr{ k tkk{k t nek Mkwe yuf LkuekuLk [uLk kLkkkLke kkkk Mkk{u Au. ykLkk {kxu uhkh MktMkkLkku yLku qhkkLke sYh hnuu. furL sMktMkkLk kLk W{k khkeLkwt fnuwt Au fu, ktkkLke M kVkELk u RLk u V tz he hnuu. yk ku ktkk yuLk kLkLku ku{Lkk {tkk khk

  kk q fhk{k t ykLk kh A u . khu ykkWLke Mkhfkh{kt ykLku kkoh yLku L rkkLk u MkkUkk{kt ykwt nkwt. zkkLk LkhuL {kue kkuku ykLku Mk{koLk ykke hkk Au. {kueLkk MktMke {krMkkh khkMke k tkkLkk rfLkkhu Au. kkLkk k rMk kk s {kueyu khkMkeLkwt rkrLkr fhkLke kk fhe nke yLk u ynkkkLkk swk swk kx Wkh MkkV MkVkELke kk fhe nke.

  23 kLkk kLk nkk. k k r f M k k L k e M k i r L k f k u

  kkMkkeykuLku khkukheku { fhe hkk Au. khke MkuLkkLkk u^xe. sLkh fuyu[Mknu fkwt nkw tfu 200 kkMkkeyku wMkkuhe fhk {kxu kikh Au. nk{kt sB{w fk~{eh{kt kkMkkeykuLke krkre e Au su Mktfuk ykku Au fu Mkhn MkuLkkLkk skLkku MkkkLk nkuk Akkt fuxkf kkMkkeyku u{kt wMke [wk Au. Auk fuxkf rMkke ku{Lke krkre e hne Au. kkueMk yLku MkuLkkLku Vhe yufkh ke kuxkuk yLku Mkhn kh kks Lksh hkkLke sYh Au. kkMkkeykuLke hk{kt nkshe khLkkf Mkkrkk kR fu . kkMkke {kuxk nw{kLku yt{ ykke fu Au. Auk 24 fkfLkk kkk{kt kkMkkeykuyu keu {kuxku nw{ku

  fkuo Au. su khLkkf Mktfuk ykku Au.kRfku kkMkkeykuyu rk fk~{ehLkk yLktkLkkk rsk{kt kkuekkh fkuo nkku su{kt yuf kkueMk

  skLkLkw {kuk kwt nkw.khkk kkhk{wk{kt nw{ku fkuo nkku. MkuLkk skke fkokne fhe hne Au.

  sB{w, kk.27kkrfMkkLke kw[h MktMkk ykEyuMkykEyu

  Mkhn Wkh kkurhk kuh {kxuLkwt fkk kikh fwO Au. yk fkkhk nuX {kuxe Mktk{kt ykktfkeykuLku wMkkzk{kt ykLkkh Au. ykukhuLk kux Lkk{ke yk fkk ykk Lkkh Au. kkrfMkkLke MkuLkkLke { k yk{k {e hne Au. ykEyuMkykEyu yuykuMke yLku yktkhhkxe Mkhn Wkh Mkwhkk kuLke ne Mkhne [kufeLku xkkuox kLkkkLke kikhe fhe Au. ykukhuLk kuxLke skkkhe ~fhu kkuRkk yLku kkrfMkkLkLkk yuMkyuMkSLku MkkUkk{kt yke Au. ~fhu kkuRkkLkk f{kLzh ykw kkeLku sB{w MkhnLke skkkhe MkkUkk{kt yke nkukLkk ynuk {k Au.

  Mk uLkk {kLk u Au fu, Auk ku {rnLkk{kt su nw{k kk Au ku{kt kkMkkeykuLke Mktzkue nke. ykukhuLk kux nuX ykktfke MktkXLk kkuRkk yLku kkrfMkkLkLkk f{kLzku khke [kufe Wkh nw{k fhe fu Au. wLku w LkwfMkkLk fhk {kxu fnuk{kt ykwt Au. ykktfkeykuLku Mkhn Wkh ykEEze kMx fhk {kxu fnuk{kt ykwt Au. ykk khke kw[h MktMkkyku yk Mkto{kt khu kk fhe hne Lkke. khke kw[h MktMkkykuLkk skk {wsk yk fkhLkk nw{k fheLku kkrfMkkLkLke kusLkk khV ykuku ku knuk wLku w kkMkkeykuLku khk{kt {kufkLke Au. khk{kt kkMkkeykuLku {kufkLkk 50ke k w x knukke s ykue fkZk{kt ykk Au.

  kux ykukhuLk Mkkku zk [kk kikheMkhn kh IED kMx fhk kkMkkeLku Mkq[Lkk

  k{kt ykuk fikk{ zwuMk kkMku {fkLkLke rk hkke kR skkt khu WkusLkk uk {e nke.

  MkkkLkk Lkk{u 8 RsLkuhe fkuusLkk rkkeo Mkkku [uzk

  wSMkeLke {tswhe rLkk 8 fkuusLku Mkkk ykkE

  ykX fkuuu{kt 15ke w rkkk{kt ykMk fhkk ykhu 5 nh rkkeoykuLke fkhfeeo Mkkku [uzk fhkk

  y{kk, kk.27kwshkkLke k Mkkk Mkhfkhe yLku yuf kkLxuz fkuusLku fkuRk kteh

  ykkusLk rLkk hkkkuhkk ykuxkuLkku{Mk nuh fheLku yk ykX fkuuu{kt 15ke w rkkk{kt ykMk fhkk kkt[ nh rkkeoykuLke fkhfeeo Mkkku u{ Mkow Au. suLkk {kxu hkLkk xufrLkf rk rkk Mkeku skkkh nkukLkku ykkuk fhkk kwshkk wLkMkxeLkk kqo MkuLkux Mk {rLkk kukeyu skwt nkwt fu, hk{kt ykue Mkkk Mkhfkhe RsLkuhe fkuus yLku yuf kkLxuz fkuus xufrLkf rk rkku fkuRk fkhLkk ykkusLk rLkk {kkLku {kk fhkuzku YrkkLke kkLx uk {kxu ykuxkuLkku{Mk nuh fhe ee [u. fkuRk fkuusLku ykuxkuLkku{e {kxu sYhe fkokne sue fu kkuzo ykuV kLkoMk, yufuzu{ef fkWLMk, khekk fkWLMk kkk kh[uMk fr{rx sue fkuRk kkkkLku ktehkkke kLkkk{kt yke Lkke Mkkkku Mkkk ykuxkuLkku{Mk MxuxMk {kxu wrLkMkxe kkLx f{eLk (wSMke){kt hk Mkhfkhu sYhe hkMk fheLku ykuxkuLkku{Mk MxuxMk kkLx fr{Lk (wSMke){kt hk Mkhkfhu sYhe hkMk fheLku ykuxkuLkku{Mk MxuxMk {ukLkwt nku Au k kwshkk MkhfkhLkk xufrLkf rk rkku yk {kxu yksrLk Mkwe fkuR Lkh fk{kehe fhe Lkke suLkk krhk{u hkLke Mkkk Mkhfkhe RsLkuh fkuus yLku yuf kkLxuz fkuusLku yksrLk Mkwe wSMkeLke ykuxkuLkku{Mk MxuxMkLke {tswhe {e Lkke. krhk{u yuf ko rke kk Akkt yk ykX RsLkuhe fkuusLkk 15ke w rkkkLkk kkt[ nh fhkk w rkkeoykuLku {kfoex yxkE kze Au. yk ykkW ykX fkuusLku kwshkk xufLkkukuSf wrLkMkxe (wSMke) Mkkku MktLk nke, hk MkhfkhLkk ykuke Sxewyu hkkkuhkk yk ykX fkuusLku kkukkLkk fkokukLke yk fhe ee Au. nu yk ykX RsLkuhe fkuusLkk kkt[ nh rkkeoykuLku yuf ko suxk Mk{ kk Akkt nsw Mkwe fku {kfoex ykku ku Lke kkwt Lkke. krhk{u kuh 12{kt W[ xfkkhe {ueLku yk Mkhfkhe RsLkuhe fkuuu{kt u uLkkh rkkeoykuLkwt r yhkk xfe hkwt Au. WuLke Au fu, yk ykkW hkLkk xufrLkf rk rkk khk fkuRk fkhLkk ykkusLk rLkk kekeke {kuzuke Mkkk {kuz Y fhkE n ke khtkw ykkusLk yLku wSMkeLke {tswheLkk yku yk fkuuuLkwt kk{h kwt nkwt.

  {kuhkkkk, kk.26{kuhkkkk rsk{kt k

  krhMkrk ktk kLkue Au. fkh fu ksk yu fkUkuMku kkukkkukkLke heku ukku fko nkk.

  keS kksw ksk khk nuh fhk{kt ykuk rhku fko{ ytku rkrk ykkkk Mk{kske kkxeoLkk Lkukk hksuuL [kiheyu fkwt Au fu, fkku nkk{kt

  uLkkh Mkk{u fXkuh kkk uk{kt yku. keS kksw fkUk uMkLkk rhc Lkukk {wMkwLk r{eyu fkwt Au fu, krhMkrkLku fku{ke htk ykkkLkk ksku kMk fko Au.

  fkUkuMkLkk ktrkkqo {k[oLku ku Xhkkk r{eyu fkwt nkwt fu, ku{Lke kkxeo MkrkLku Mkk{kL kLkkkLkk kMk{kt Au. keS

  kksw hk ksk yuf{Lkk Mkku yk{f {qz{kt ukE hkk Au. {k uhkkkk{kt k yqkkqo Mkwhkk Mkk kkuXe uk{kt yke Au. yLkuf LkukkykuLke hkfz fhk{kt yke Au. r rnLw krhk k zkf {qz{kt Au. r rnLw krhku {trh{kt kWz Mkefh Vhe { wfkLke {ktke fhe Au. rsk {ursMxux

  ksk, fkUkuMkLkk ukke {kuhkkkk kku ktkreksk yLku fkUkuMkLkk LkukkykuLke yxfkk

  rkf ykku [kuke ykukMx Mkwe WkhuLkk {kuhkkkk rskL k k fkL k rM k kh{k t f{ 144 kk q fhe A u . kskLkk MkktMk Mkkk MkiLke, tkMkn, hksuL ykkLke yxfkk fhk{kt yke Au.

  nkkwh{kt ku{Lke yxfkk fhkE Au.

  wke kkueMku {kuhkkkk skkt fkUkuMkLkk LkukkykuLku k hkufe ek Au suke LkuLk nkEu-24 kh xkrVf {Lke Mkrk MkoE nke.

 • 2 / . 28-07-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 28-07-2014{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mkk{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  ktkeu...

  rfkk Auhk{k {kuzue ku kuk CAG rhkuxo

  _ 2070, lH -2, . 28-07-2014

  wshk hfkh yu uk {tkeyku khk rkkke Ru nuhkyku we yuf nuhkku yu rfkk kk fhk{kt ykk Au htw ue kMrfk wt Au yu fuxkf {wu rnk{e Auhze Au ue ku fuk ykurzx ynukku{kt wk k{e Au. fu khk yufkku k suxk rr kuku ykhe uk ynuk ykk{kt ykk Au su{kt k{krsf, ykkf, k{kL yu {nuqe kkuu ykhe uk{kt yke Au. ks hfkh khk uVk{ heu fhkuk fhkuzku Yrkk [ko, wshke ruhewt ukwt Vqtfkwt nku ue heu fhkuzku Yrk [eou yqhk Akuzkuk fu yqhk fk{ku fheu qo kkuk fk{ yu ke fteykuu Auk fuxkf kkuo{kt fue eknuh fhkkR Au uku r[kh fuk ynukku{kt ykk{kt ykku Au. suk fkhu wshk h yksu kuZ k fhkuz Yrk fhk w uw, eX 30 nh Yrkwt uw, 10 nh Yrkwt fhkh yu 2500 Yrk ksku {kh kufku n fhe hkk Au. fu khk 2013k ynukku{kt ku-ku hks hfkh khk Auk fuxkf kkuoke kku fhk Au u yko nexk kk uhkse kr kR hkk Au. fktf {rnk kkkeou, fktf hekuu ku fktf ukheykuu Rwx uhk urzx sue k{kt wfk kk kBwt Au. kkyku{kt ke wrfh {kxu su ykhku rMx{ kke nku u e kk{kt kk{kt yke ke. uk u we (yxk kkuux huzeyu) rMx{ ke uk{kt yke Au. Wkuku kuke uhk q fhk{kt uhfkhe kk{kt yke Au. kh{e su s n hkse {kuxkke suku{kt [kk uhnexk fkhu ]n rk fue heu fk{ fhe ht Au u nkh ykwt Au. Mk ykse wfkku yu whXk rk khk rh Mkk{kt k{e uk {e Au. hfkh re nexk kk fhu Au {tsqh kuk {nuf{ k{u tkt rk{kt ykuAku MxkV nkuke fu khk teh kut uk{kt yke Au. nuh kue su nuhk fhk{kt yku Au ue Mkr k{ewf nkukwt yu nurhxs skykue wok ke nkuke kut uk{kt yke Au. hksk kfe uke qkwt wrtk fhk {kxu hfkhu r{ue uhk wrtk r{r r-yhfkh kr kR nkukku ynuk{kt M Wu fhkku Au. qke rk ze kk {kxu ux khk fkuR tk h[k n nkukwt skwt Au.

  kkhe [es Mwykue yku {kxuk tkr k{ rk fkuzu 2006{kt {q uhk yrr{ k fkuo khke k ko qo kk Ae yu[yuyu fkuzu ykheY ykwt nwt. fkuzk yku ukheykuyu eue Rwx uhk urzx ykRxeee yrf]ke khe fhe fkR nkukwt fuk {nuqe kukk ykurzx ynuk{kt kutkk kBwt Au. suk eu fhkuzku Yrke yrr{k kk k{e ne. su{kt kute {kk h fhkk Au u{e kuke hee he ykRxeee {tsqhe h fhkR nkukk rhk{u 11.78 fhkuze ykRxeeku yrr{ Wku kku nku. ykk {q|zef] {k h ykRxee {tsqh fhkk rhk{u 6.77 fhkuze kuxe fu khke {tsqhe ykk{kt yke ne. hke 34 r{f kute f[uheyku{kt 225 fu{kt r{fe h f{ kuxe heu e fhkk rhk{u Y. 8.15 fhkuze MxuB zqxe yu kute Vee nkue uEyu uk fhkt ykuAe qk kk k{e ne. 20 suxe f[uheyku{kt 80 suxk Mkuuwt kuxwt eofh kwt nkukk rhk{u 41.89 fhkuze MxuB zwxe yu kute Ve ykuAe {k k{e ne. {nuq rkk f{o[kheyku{kt tfku yk uk {ku nkukku Wu fuk ynuk{kt fhk{kt ykku Au.

  S f]rk MkuLkLk rV{ku{kt fkuR rkrfLkeLkk MkeLk fhu Lkne

  f]rk kkMku uek ykuVh yke hne Au

  nehkuktrk rV{ {khVku kkurwz{kt yuLxe fhe [wfue Lke yrLkuke f]rk MkuLkLku fkwt Au fu kkurwzLke rV{ku{kt xfe hnuk {kxu fkuR rkrfLk MkeLk fhu Lkne. ku MkuMke MkeLk{kt rkMk fhke Lkke. kuLke yk kkke rLk{kokk rLkuof nuhkLk Au. yksu Lke yrLkuke huf fkhLkk hku fhe hne Au khu f]rk ykkk hku fhk {ktkke Lkke u fu kuLke kkMku nk{kt rV{ku yke hne Au.rneLke r{z kMk Vur{e Mkkku uzkue f]rk MkuLkLk RuxkurLkMk yuLsrLkh hne Au. khtkw yuxk{kt khu hMk nkukLkk fkhu ku Mkkhe Lkkufhe AkuzeLku kkurwz{kt ue kR Au. wk Mkkhe LkkufheLke ykuVhLku k ku Vkke [wfe Au. LkkufheLke ykuVhLku VkkeLku {wtkR ykk kk ku kkurwz{kt k ys{kk Wkhe kze nke. nehkuktrk {kt ku xkRkh kuVLke yrLkuke khefuLke qr{fk yk fhe hne Au. kuLkw fnuw Au fu yrLkuke kLkk {kxuLkku {kko kuLkk {kxu {w~fuYk hkku Lkke. {qheku rneLke f]rk nu kkurwz{kt furhhLku RLku ykkke Au. ku {kuzk fhe [wfe Au. fuxef nuhkk{kt k fk{ fhe [wfe Au. fu{uhkLke Mkkku kuLku khu kfeV kR Lkke. ku rLkuof keh kLkLke kkMku ykurzLk {kxu knkU[e nke. xkRkhLke Mkkku kuLke r{kkk nu Mkkhe kR [wfe Au. kuLkw fnuw Au fu ku kkukkLke kRV{kt khu rkfeLkeLkk hku fko Lkke. suke rV{ku{kt k ykk hku fhu Lkne. kuLkw fnuw Au fu MkeLkLku {Mkkukh kLkkk {kxu ku rfMkk MkeLk yLku MkuMke MkeLk fhk {kxu kikh Lkke. ku {{ koLke wrk Au. kuLkk {kkkrkkk kuLke { fhe hkk Au. ku{Lku fkuR ktku Lkke khtkw ku fkuR yuk MkeLk fhu Lkne suLkk fkh{u kuLke [[ko hnu.kuLkw fnuw Au fu ku kkukkLke n u Au.

  RuxkurLkf yuLsrLkh hnue f]rk w Mkkhe qr{fk fhk {kxu kikh : kuwkw rV{{kt k fk{ fhe [wfe

  Lke rV{{kt nu rfMkk MkeLkLkk u u e hkk u Au

  rV{Lku MkV kLkkk k{k{ kuk

  rfMkk MkeLk hkke rV{ku rnx kk kk kn Y

  kkurwzLkk rV{ rLk{kokkyku{kt nu ku{Lke rV{ku{kt rfMkk MkeLk W{uhkLkku u [ke hkku Au. nk{kt hsq kue yLku xwtf Mk{{kt hsq kLkkh rV{ku{kt rfMkk MkeLkLku kkr{fkk {e hne Au. kksukh{kt s kkuMk ykurVMk kh 100 fhkuzLke f{ke fhe uLkkh rV{ xw MxuxTMk yLku {u kuhk rnhku rV{{kt rfMkk MkeLk W{uhk{kt ykk nkk.yk Wkhktk hehMkn yLku rrkfk yrLkrk kkueyku fe hkMkrk{kt rfMkk MkeLk hkk{kt ykk nkk. krhrke [kukzk yLku Mkwktk Mkn hkskwk [uLke rV{ w uMke hku{kLMk{kt k rfrMkk MkeLk nkk. rrkfk yLku hkeh Mkn [u k rfMkk MkeLk nkk. rV{ yuf rLk{kt rMkkko {nkukk yLku k fkwhLkk rfMkk MkeLk hkk{kt ykk nkk. khu rnhkuktke{kt xkRkh kuV yLku rke MkLkkuLkLkk k rfMkk MkeLk nkk.

  xwtf{kt nu rfMkk MkeLkLkku Mk{ [ke hkku Au yLku rV{e [knfkuLku

  yk fhLkk MkeLk k{u Au ku{ rLk{kokk rLkuofku {kLkk kk Au. suke ku{Lke rV{{ku{kt ykk MkeLk W{uhk{kt yke hkk Au. u fu rfMkk MkeLk hnukLke Mkke{kt rV{ [ku ku kkkk nsw k kkfe Lkke . fkh fu yk fkhLkk MkeLk hkke rV{ku kkuMk ykurVMk kh ^ kuk hne Au. knuk R{hkLk nk~{e rMkrh rfMkh khefu ekku hkku nkku. kuLke huf rV{{kt yLkuf rfMkk MkeLk hkk{kt ykkk nkk khtkw nu huf Lkk fkfkh R{hkLkke ykk rLkfe hkk Au. u fu yk kn fuxku [ku ku ytku kk fhe {w~fu Au. Akkt yuf kkkk Lke Au fu xkukLkk fkfkhkuLke rV{{kt yk fkhLkk MkeLk Lk nkuk Akkt kkuMk ykurVMk kh rV{ hufkuzo MkVkk {uu Au. su{kt Mk{kLkLke rV{ku Mkk{u Au. knY yLku yk{ehLke rV{ku k ykk MkeLkke wh hnu Au. Akkt rnx hnu Au.

  knYLke hRMk {kxu wxk LkuBkhke Y ku : nuk

  nuke Lw hLkk wxk kk wxk Y fhku

  kxfkk wk Mkkhe nkukke fk kLk fk{ fhk kikh knYLke Mkkku rV{{kt VhnkLk ygh k [{fuu

  {wtkR,kk. 27knYkLk yrrLkk hRMk rV{Lkw wxk

  nu knue LkuBkhke Y fhkLkku rLko fhk{kt ykku Au. rV{{kt knYLke Mkkku rV{ rLk{kokk yLku yrLkukk VhnkLk ygh k uk {Lkkh Au. knY kLk nk{kt nuke Lw hLkk wxk{kt Mk Au khtkw yk rV{ Lkk wxkLku kqo fhkk kk hRMkLkw wxk Y ku. Mkkur Lkuxfk MkkRx kh {krnke ykkkk rV{Lkk rLk{kokk rhku rMkkLkeyu fkwt Au fu yk rV{ Mkkku Mktktrk k{k{ kkkkku zkke ykk e hne Au. knue LkuBkhke wxk Y fhk{kt ykLkkh Au. knYLkk sL{rMku yk rV{Lkk wxkLku Y fhkLke kusLkk nke. khtkw nu kusLkk kzke Lkwfk{kt yke Au. rV{Lkw wxk knue LkuBkhLkk rMku Y fhku. knY nk{kt kuLke rV{ nuke Lw hLku RLku Mk Au. yk rV{Lkw wxk kqo kk ykwt Au. yk rV{{k tkuLke Mkkku rrkfk fk{ fhe hne Au. rrkfk Mkkku kuLke Aue [ukkR yuMkuMk kkuMk ykurVMk kh hufkuzo MkVkk {ue kR nke. rMkkLke kkMku fuxkf yL kusux k Au. suLkk kh kuyku ykk Lkkh Au. ku{Lke kkMku hnuk yL kusx{kt r zfLku ku Mkk{u Au. r zfLku ku{kt yrLk fkwh yLku VhnkLk ygh fk{ fhe hkku Au. rMkkLke VhnkLkke wk krk hkk Au.yk s fkhMkh kuLku n{Uk Mkkku hkk{kt yku Au. VhnkLk k yuxk{kt kuLke fwkk Mkkrkk fhe [wku Au. kuLke kk r{k kkk kkuMk ykurVMk kh MkV hne nke. yk rV{{kt VhnkLkLke qr{fkLke

  khu MktMkk fhk{kt yke nke. yk rV{ fuxkf yukuzo k Ske kR nke. keS kksw knYkLk kuLkk Mk fko{{ktke Mk{ fkZeLku nu hRMk rV{ {kxu LkuBkhke wxk fhLkkh Au. ykLkku {kk yu kku fu yk knuk knYLku kuLke rV{ nuke Lw h {kxu wxk kqh fhkLke sYh kzu.

  Ve ykuR kLkk {kxu wk s Wkkuke : rhkkuxo

  MfeLkLku wkMkwhk hkk{kt k Wkkuke

  Lke rne,kk. 27Ve ykuRLkk k Vkk

  Au ku kkkk ykkW k Mkkrkk kE [wfe Au. nu Vhe yk kkLku ykMk{kt Mk{k oLk {w t Au. Ve ykuE {kk ykhku {kxu s ku Lkke kfu k, MfeLk {kxu k Ve ykuE qk s {nkqo yLku Wkkuke Au. yk Wkhktk swk swk hkukLku hkufk{kt k Ve ykuELke wr{fk Au. Ve ykuELkk VkkykuLku ELku khtkh ykMk kkk hkk Au. MMk nkx oL k u e hkk fkuEk kLku khu {k{kt Ve ykuE hkLkkh kusLk Wkkuk{kt ukLke sYh Au. nkxoLkk hkukLkk khkLku xkzk{kt ku{k hnuk W{ukk-3 kku Wkkuke Au. yk Wkhk tk k u yuzeyu fkuuMxuhkuLkk {kLku k xkzu Au. Mkkku Mkkku yu[zeyuLkwt {k khu Au.

  yuLkzeyu fk uuMxuhk uLk u h k k f k u u M x u h k u k h e f u kk{k t yk u A u . k u Mk khk fk uuMxuhk uLkk {kLk u khu Au. Ve ykuE nkxo Mxk ufLk u xkk{kt k Wkkuke Mkkrkk kk Au. ykuMxurk{kt fhk{kt yk u k ykM k{k t k {wt Au fu Ve ykuR nkEkh xuLLkLke Mkkhkh{kt k Wkkuke kLke fu Au. yk Wkhktk Me{ hnu{kt k {Yk kLk u Au. ykMk{kt k {w Au fu sLk xkzk{kt kuLke wr{fk Au.

  rLkr{k {k{kt Ve ykuELku Wkk uk{k t uk{k t yk u kk u qk s yMkhfkhf Mkkrkk kE fu Au. yMk{kt sue kMkLke kfeV hkkk k ufk uLk u Ve ykuE kkke Vkku kk Au. Mktkufkuyu fkw t Au fu nkEVe zkEx Wkh hnuk kkfkuLku k kLk{kt uk{kt ykk Au. swk swk kwk{kt kkfkuLku rkrsk fheLku ku{Lkk Wkh Lksh hkk{kt yke nke. nkEVe zkEx Wkh kkuzkf kkfkuLku hkk{kt ykk nkk. kh u yL kkfk u L k u rLkr{k zkEx Wkh hkk{kt ykk nkk. krhk{{kt k {wt fu w Ve kLkkh kkfku yMk{kLkk ykuAk rfkh ukk nkk yLku kuyku w Mkkhe heku kMk E fkk nkk.

  Ve ykuELkk yL k Vkk Au. yku{ukk-3 Ve ykuE fuLMkhLkk Mkkike Mkk{kL MYk k ifeLkk k MYkkuLk u hkufu Au. su{kt MkLk fuLMkh yLku kuMxxux fuLMkhLkku Mk{ku kk Au. yk Wkhktk khLkkf Mk ukuLk u k {khe Lkku Au. Ve ykuEke kLke qkMk whke yLk u [{f u Au. yku{ukk{kt yuk kku nku Au su kLkk kkukLku khu Au kkk nuhkuMkLk u yxfku Au. Ve{kt {kuxk {k{kt kuxeLk kku nku Au. Ve ykuE zk MfeLkLke MkrkLku k Mkwkhu Au. MkkkoMkk{kt hnue {rnkyku {kxu k ku Wkkuke Au.

  nkx o L k k hk u kL k k khkL k u xkzk{k t W{ukk-3 Wkk uke Au : yuzeyu fk u uMx uhk uLkk {kLk u k xkz u Au

  _ (h ...)

  ykhkeykR kkt[{e ykukLkk rMku kuLke Lkkktfe rLkke Mk{ekk he fhLkkh Au. irf {kuh[u ku rMke Vuzh ykukLk {kfuox fr{xe {kuLkuxhe kkueMke Mkr{kkLke kuX kuLkkh Au. Auk Mkkn hr{kLk keyuMkR kuL[{kfo MkuLMkuMk{kt 485 kkuRLxLkku {kuxku WAkku LkkUkku nkku. suke kuLke Mkkkxe 26127 kh hne nke. f{ke rMkLkLkk yktfzk [u khu Wkkkk hne fu Au.ykhkeykRLke kkueMke Mk{ekk{kt rfkMk hLku e hkkLke Mkkku Mkkku VwkkkLku ytfw{kt ukLku k kkr{fkk ykkk{kt yku kue kk Au.

  (w V... h ...)h r k h u k t s u u y k u

  {kuxhfkh{kt Y[ h Vhe hnkt nkt u uk yrrk nkux ku u{e fkhwt xkh Vkxe skt u{u Mxh hku fkw w{ke eku nku. ufkw ue fkh zekRzh fwkeu hkut kRz h se hnukt zkuhk hV se Vkuzo Veku fkh kku ykzkR ne. tu fkh [u kukt {kh yfM{k{kt u kfku rn 10ke khu kufkuu R nku t[e ne.yfM{ku

  u Mkkrf hrnku kuze ykkt nk t yu f wzk u k ue ue {kuxhfkhku{ktke RMkuu nkh fkZke ses nkk he ne. teh Ru u k {rnk yu u wYkkuyu xkMku { kuze eku nku. Vkuzo Veku {kuxhfkh{kt Y[k nus kk hkuz h ykue {te kukxe{kt hnukt yk{zk rhkhk {kRf ykxo yk{zk, M{k ykxo yk{zk, yue ykxo yk{zk yu s rr tzk kh

  nkukwt k {wt nwt.{ kRf yk{zk { o k

  k us ufx{k t k k u{k Je SyuyuVe kk{k t rrkfk nkuke rku kxe h yke ne.yfM{ke kkt rsk kuezk rr ykrnhu, xkrVf ey uykR y u.f u .fk{ek rnku fkVku xkMku kuze ku nku yu RMkuu kfkrf khkh {e hnu uk kku nkk ko nkt. yfM{ku u u nkRu h xkrVf{ kR ku nku. hkt hk{kt kue skkuyu khu snu{ WXke tu hVku knnkh qo fku o nku. ewh kueu {]fkuk {]unkuu kuMx{kxo{ {kxu rr nkuMx ku uzkt nkt skt rhkhk ku kk r{kku {kuxe tk{kt yufk kR skt kkh {e e wt nwt.

 • 3 / . 28-07-2014, y{kk

  fku{e nMkk : yru Mkhfkh Wkh ke nkh

  ksk, fkUkuMkLkk kuke nkhku

  Lkki,kk. 27MknkhLkk wh{kt fk u{e

  nMkkLkk {k{u hksrLkkeLke Yykk kR kR Au. ksk yLku fkUkuMku yru k Mkhfkh kh kuke nkhku fko Au. ksku hksfe k WXkk {kxu fku{e n M k k L k u z f k k L k k u yru Mkhfkh kh ykkuk fku o Au. kskLkk rhc Lkukk knLkk nwMkiLku fkwt Au fu yru Mkhfkh kux

  kUfLke hksrLkke{kt Mkr Au. yru Mkhfkh wk Lkke Mkkrkk kR hne Au. fkku yLku MkkLke MkkeLku fkkw{kt uk{kt rLkV kR Au. Mkhfkh k{k{ {kuhu[u rLkV kR Au. keS kksw fkUkuMku k fku{e nMkk {kxu hk MkhfkhLku kurkk Xuhe Au yLku fkwt Au fu WkhuLku nu rr LkkLkk LkkLkk kk{kt rkrsk fhkLkku Mk{ yke kku Au. fkUkuMkLkk rhc Lkukk hke ykeyu fkwt Au fu fkUkuMk {kLku Au fu yru ku heku kMkLk [kk{kt rLkV Au. ksk yLku fkUkuMkLkk Lkukkykuyu fhuk ykkukku Mkk{u Mk{kske kkxeoyu k ykfhe rkrk ykke Au yLku fkwt Au fu MkkeLku Mkk{kL kLkkk {kxu kMk kR hkk Au

  xkuk 7 ftkLkeykuLke {qze{kt 76,793 fhkuzLkku khku

  xeMkeyuMkLke {kfuox {wze eLku 510238 fhkuz

  {wtkR,kk.27Mkkn hr{kLk xku[Lke 10

  MkuLMkufMk ftkLkeyku kifeLke Mkkk ftkLkeykuLke {kfuox {wze{kt 76793 fhkuzLkku WuLke khku kku Au. suke fkhkukkheykuLku k hknk kR Au. Auk Mkkn hr{kLk uhkh{kt uhkh kuS hne nke yLku MkuLMkuMk{kt 485 kkuRLxLkku WAkk u Lkk Ukk u nkk u . Auk Mkkn hr{kLk MkuLMkuMkLke su xku[Lke ftkLk eykuLke {kfuox {wze{kt WuLke khku kku nkku ku{kt xeMkeyuMk Wkhktk ykhykRyu, y k R x e M k e , M k e y k R y u , y u [ z e y u V M k e , R L V k u M k e M k , yu[zeyuVMkeLkku Mk{ku kk Au. khu Auk Mkkn hr{kLk ykuyuLkSMke, yuMkkeykR yLku ykRMkeykRMkeykR kUfLke {kfuox {wze{kt xkzku kku Au. uLke Mkkike {kuxe Mkku^xuh MkMk rLkfkMk ftkLke xeMkeyuMku kwkhu kuLke fke{kt w yuf {kuhkeAw W{uhe ew nkw.

  xeMkeyuMk kwkhu kkt[ k

  fhkuzLke {kfuox {wze nktMk fhLkkh khkLke k{ ftkLke kLke nke. xeMkeyuMk{kt uhkh uke hne nke. kuLke {kfuox {wze 31790.15 fhkuz eLku 510238.84 fhkuz kR Au.

  khu ykhykRyuLke {kfuox {wze{k t 14567.71 fhk uzLkk u khku kku Au. suke kuLke {kfuox { w z e e L k u 330400.89 fhk uz Mk we knk U[e kR nke. kh u yu[zeyuVMkeLke {kf u ox {wze 13052.61 fhkuz eLku 166777.61 fh k u z M k w e knkU[e kR nke. Auk Mkkn hr{kLk ykRxeMke, RLVkuMkeMk yLk u y u[ze uVMk e k Uf k u{s MkeykRyuLke {kf u ox { wze{k t khku kku nkku. ykRxeMkeLke {kf u o x { wz e 10418 fhk u z eLku 284306.96 fhkuz kR kR nke. RLVkuMkeMkLke {kfu ox {wze 5693.55 fhk uz eLk u 192504.06 fhkuz kR kR nke. RLVkuMkeMku k kuLke {kfuox {wze{kt

  Auk Mkkn{kt W{uhku fkuo nkku. kuLke {kfuox {wze kk kLke Mkkku uzkuk kufku w ukk nkk. Auk Mkkn hr{kLk kh{kt kuS nkuk Akkt ykuyuLkSMkeLke {kfuox {wze 8127.71 fhkuz xeLku 342989.60 fhkuz kR kR nke.

  khu yuMkkeykRLke {kfuox { wze 4498.1 fhk uz xeLk u 186732.86 fhkuz kR kR nke. ykRMkeykRMkeykR kUfLke {kfu ox {wze{kt 142.2 fhkuzLkku xkzku kku nkku. suke kuLke {kfuox {wze 170657.58 fhkuz kR kR nke. Auk Mkkn hr{kLk kh{kt kuS hne nke. MkuLMkuMk 485 kkuRLx WAeLku 26127Lke Mkkkxeyu hkku nkku. MkkrLkf {kfuox {wzeLke ryu xkuk xuLk ftkLkeykuLke kk fhk{kt yku kku xeMkeyuMk k{ {ktfu Au khu ykuyuLkSMke ke yLku ykhykRyu ke MkkLku Au. khkk ykRxeMke Lktkh kh yku Au.

  uhkh{kt khu Wkkkk hne fu Au : rLkktkkuLkku kku

  uhkh{kt {tkkhu RLkk rMku h

  Lke rne,kk. 27uhkh{kt Lkk Mkkn hr{kLk khu Wkkkk hnukLkk Mktfuk

  ukR hkk Au. hLku ykhe ukk fkhkukkhe Mkkn hr{kLk fkukkuohux ftkLkeykuLkk f{keLkk yktfzk, kh kh {wheku ykkrhk hnuu. kwYkhu ^w[h yuLz ykuMkLk (yuVyuLzyku)Lke kwkonwrk kR hne Au. uhksh{kt {tkkhu R W rVkhLke h hnuu. hkufkkfkhku rue hkufkfkhku khk hkufkLkk kn, yktkhhkxe kh{kt kuLke f{k yLku zkuhLke Mkk{u Yrk{kt rn[k kh Lksh hku. yk k{k{ krhkkuLke Mkee yMkh kh kh kR fu Au. Wkhktk ykuxku ftkLkeykukLkk uh kh k{k{Lke Lksh hnuu. fkh fu wkhke swkRLkk {rnLkk {kxu u[kLkk yktfzk he fhk{kt ykLkkh Au. kh Mkkku uzkuk rLkktkku {kLke hkk Au fu xwfk Mkkn hr{kLk Wkkkk hne fu Au. Lkk Mkkn hr{kLk yLkuf yktfzk he fhkk{kt ykLkkh Au. su{kt ftkLkeykuLkk yktfzk, {krMkf ykuxkuLkk yktfzk, rMk{uLxLkk u[kLkk yktfzk k he fhk{kt ykLkkh Au. Wkhktk {uLwVu[hk keyu{ykRLkk yktfzk k he fhk{kt ykLkkh Au. yk yktfzk knue ykukLkk rMku he fhk{kt ykLkkh Au. wuLk yLku Rhku{kt We kue fxkufxe kh {kfuoxLke Lksh Au.

  (_ ...)

  Mkhuhk CEOLkku kkkh 10 fhkuz Yrkk: rhkkuxo

  y{urhfk fhkk nsw k kkkh ykuAku

  Lke rne,kk. 27khk{kt MkUMkuMkLke xku[Lke ftkLkeyku{kt MkeEykuLkk Mkhuhk kkkh

  ykhu 10 fhkuz Yrkk Au. khkLke xkuk rMxuz ftkLkeyku{kt Mkhuhk MkeEykuLkku kkkh wk Mkkhku Au khtkw y{urhfk{kt ku{Lkk Mk{fkkuLkku [wfk{kt ykkk kkkh fhkk yk kkkh wk ykuAku Au. uLke Mkkike {kuxe w[ek ftkLkeykuLkk {w fkhkukkheykuLku Auk Lkkktfe ko 2013-14{kt 9.9 fhkuzLke hf{ Mkhuhk [wfk{kt yke nke. ykkWLkk ko{kt xkuk MkUMkuMk ftkLkeykuLkk MkeEykuLkk kkkh 8.5 fhkuz Yrkk nkk. ykLke Mkhk{e{kt y{urhfe Mxkuf {kfuoxLke 30 uh kU[{kfo RLzuMk zkWuLMk{kt hnue ftkLkeykuLkk MkeEykuLkk kkkh 17.5 r{rLk zkuh ykk kku 105 fhkuz Yrkk Au khu rkxLk yLku s{oLke{kt yk yktfzku 60 yLku 50 fhkuz nkku su khke Mkhuhk fhkk nsw khu Au. MkUMkuMk ftkLkeyku {kxu Mkhuhk MkeEykuLkku kkkh nsw ykuAku nu u keyuMkwLke A ftkLkeyku {kxu yktfzkLku kLk{kt uk{kt yku kku yk yktfzku ykuAku kR Au.

  Lke Mkk 2016ke y{e kLke fu

  zfkwh, kk.27ykEykExeLkk rkkeoyku

  kexufLke rzke Mkkzk k ko{kt nktMk fhe fku. Lkk urzx MfkuMko rMkMx{ {khVku yk kkkk kR fu. yk rMkMx{ 2016ke kkq kk kue kk Au. uLke yke xufrLkf MktMkk 2016-17Lkk ikrf Mkkke nkLkk [kh koLkk fkuMkoLkk ku urzx MfkuMko rMkMx{Lku y{e kLkke uu. yk kkkkLke nuhkk ykEykExe zfkwhLkk rLkuf kkko rk{ [keo khk fhk{kt yke Au. y{urhfe MkkLke rk{k t ykk eLku k{k{ ykEykExe nu kkukkLkk rkkeoykuLku kexufLkk ykMk {kxu ^uMkk Mk{ {kok ykku. Lke rMkMx{ nuX rkkeoykuLku fuxkf Lke fhk{kt ykuk urzx MfkuMko nktMk fhk kzu. kMk u[h, uk, fokuk yu rVzfo Mkk{u hnuu. yk Lke Mkk nuX rkkeoykuLku yue Mkwrk k ykku fu urzx

  MfkuMkoLku kqo fhk {kxu rkkeo kkukkLkk rnMkkkke Mk{ R fu. ykLku kqo fhk {kxu rkkeoyku kkMku {nk{ ykX koLkku Mk{ hnuu. ykLkkke yuk rkkeoyku Wkh kk xu su ykMk{kt kkukkLkk Mkkkeyku fhkk kkA hne kk Au. keS kksw rkkeo nue kfu yk urzx MfkuMko nktMk fhkLkk kMk fhu. fkuMkoLke yk MkkLku

  kkkkhheku y{e kLkkk{kt yku. yk fkhLke Mkk yu{ykExe, MxuLkVkuzo yu nkzo sue MktMkkyku{kt y{e Au.kexuf rkke oyk uLk u hknk {u k ue kk Au. Auk fuxkf Mk{ke yk kkMkk kh kh k r[khk fhk{kt yke hne Au. nu ku rk{kt Mktktrk rkk u Au. rkkeoyku{kt khu [[ko Au.

  nu ykEykExeke kexuf Mkkzk k ko{kt kR fuuLke yke MktMkkyku nk{kt [kh koLkk ku urzx MfkuMko rMkMx{ 2016-17 Mkwe ykLkke uu : rhkkuxo

  RBILke Lke Lkkkfe Lkerk Mk{ekk kh Lksh

  Lke rne,kk. 27ykhkeykELke urzx kkurMkeLku RLku [[koLkku kuh Y kR [wku Au.

  ykhkeykE Mkk{u ko{kLk srx Mktukku [u kkurMke hux{kt xkzku fhk {kxu wk ykuAk rfk hnuk Au. kkurMke Mk{ekk{kt ykhkeykE kkMku rfkMk hLku e hkkLke Mkkku Mkkku VwkkkLku ytfw{kt uk {kxuLkku kzfkh hnuu. yk Wkhktk rfkMkLku kuMkknLk ykkk {kxu Lkk kkk uk kzu. ykhkeykE Mkk{u nk{kt Lkkk {kuLkMkwLkLke MkrkLke Mkkku Mkkku wuLk yu Rhku fxkufxeLkk xLkk{ k Au. hr{kLk ykhkeykELkk xku[Lkk kufku Mkkku Lkkk {tke y suxe kk[ek fhkLkk {wz{kt ukE hkk Au. yY suxe 9{e ykukMxLkk rMku rho kUfLkk xku[Lkk kufku Mkkku kk[ek fhu. rho kUf kkuzoLku suxeLkk MktkkuLkLku {nkqo kk{kt yku Au. yk kuXf{kt rfkMkLku kuMkknLk ykkk fuL Mkhfkh khk uk{kt yke hnuk kkkLke hsqykk fhu. rho kUf kshku{kt xkzku fhu kuk Mktfuk k ukE hkk Au. ksux{kt e ke nuhkkku fhk{kt ykk kk y suxe 9{e ykukMxLke kuXf{kt yk {nLke {krnke Vhe ykku. suxe rfkMkLku kuMkknLk ykkkLke Mkkku Mkkku ksh{kt fkk {wfkLke sYrhkk Wkh kh {wfu kue kk Au.

  kkt[{e ykukMxu Mk{ekk he

  nus rhkue fkk{kt Mk wkhk fhk rn[k

  ko{kLk ukkEykuLku w fXkuh kLkkku

  nusLke krhkkkLku w rMk]k kLku : nus rhkue fkkLkk wkkuk fuMk k nkukLke MkhfkhLke fkqkk

  Lke rne, kk.27n us rhk u e f kkL k k

  wkkukLkk Mkto{kt uek Vrhkku Mkkkxe Wkh ykk kk fuL Mkhfkh nu yk nus rhkue fkk{kt w Mkwkhku fhk r[khe hne Au. nus rhkue fkkyku{kt MkwkhkLku w yMkhfkhfheku hsq fhk{kt yku. kuxk ykhkukku fhLkkh kufkuLku tz yu MkLke kkhe fhk yk fkk{kt keLk ukkEyku hsq fhk{kt yku. fuLe {rnk yLku kk rfkMk {tkk khk nus rhkue fkkLku w yMkhfkhf kLkkk r[khk fhk{kt yke hne Au. ko{kLk

  ukkEykuLku w {skqk fhk{kt yk u . Mk k k u M k k k u n usLk e krhkkkLku w rMk]k kLkkk{kt yku. nk{kt s nus rhkue fkkLkk wkkukLkk kLkkku{kt [kksLkfhek u khku kku Au. fuxkf fuMkku{kt {rnkyku khk yL fkhkuMkh kuLkk krk yLku MkkMkrhk kkLkk kufkuLku {w~fue{kt {wfe u Au. u ykk ykkukku nu kuxk Mkkrkk ku kku Mk fhk{kt yku. fuxkf yue ukkEyku ytku r[khk [ke hne Au su yk fkkLkk wkkukLk u hk ufe fu. yk {rnLkkLke Yykk{kt s Mkwe{ fkuxuo hk MkhfkhkuLku fuxkf

  ykuku ykkeLku khu ykEkeMkeLke f{ 498yu (nus Mkkk{e) nuX fuMk k fhk{kt yku Au khu khk s hkfz fhk{kt Lk yku. Mkwe{u yu{ k fkwt nkwt fu, hkfz fhkk knuk k{k{ kkMkkyku{kt kLk ykkk{kt yku ku sYhe Au. yk yku ykkkk Mkwe{ fkuxuo nus rhkue fkkLkk wkkukLku RLku [kk k fhe nke. krkyku Mkk{u fuxkf fuMk{kt kLkyku rkLksYheheku yk fkhLkk ykkukku fheLku {w~fue{kt {wfu Au. LkuLk fr{ Vkuh w{Lk khk k nus rkkt fkk{kt Mkwkhku fhkLke {ktke fhe Au.

  {kko kuk{kt 80 xfk Lkkkrhf nkukLkku kku

  kkk, kk.27Rhku khk kkk yLku

  ykMkkkMkLkk rMkkhku{kt fhk{kt ykuk nkR nw{k{kt {kukLkku yktfzku Mkkkkhheku eLku 1040 Mk we knk U[e kk u A u. Mkk i ke [kksLkf yLku w kkkk yu Au fu nw{k{kt {kko kuk kufku kife 80 xfk Lkkkrhfku Au yLku yk{kt k {kuxk kku {rnkyku yLku {kMkw{ kkfku Au. ykX{e swkRLkk rMku Y fhk{kt ykuk nw{k 18 rMk Mk we [kk kk wrhk{Lke fk{[kW nuhkk fhk{kt yke Au. fw 18 rMk

  Mkwe Rhkuu nw{k fko nkk. Mktwk hkxu fkwt Au fu nw{kLkk kuh [u hkkeoykuLke Mktk eLku nu Mkk k Mkwe knkU[e kR Au. suke ku{Lkk {kxu kusLkLke Mkk fhkLke kkkk nu kzfkhYk kLke Au. Rhku yLku n{kMk ykhu kkk{kt 12 fkfLkk wrhk{ kh kRfku Mkn{k kR kk nkk. u fu nu yk {nuk kqo kR kR Au.Rhku yLku n{kMkLkk kkkuhku khk Auk fuxkf rMkke yufke kh nw{k fhe hkk nkk. kkuLke Mktk wk {kuxe Au. Mktwk hkx MktLke

  Mkwhkk krhkLke [uke Akkt Rhkue r{kLkku yu xuLfkuyu kkkke kh nw{k kkk hkk nkk. r{Lke rke Mkhn Mkkku uzku kkkke rMkkh{k t Rhkue MkuLkkyu hkufux zu nw{k fko Au. ykX{e swkEke Y kuk yk wLke Mktkk{{kt {hLkkh kyku{kt {kuxkkkLkk rLkkuok Lkkkrhfku Au.fkh kufkuLkw fnuw Au fu ko 2009 kkke Mkkike ktke fkokne Rhkuu fhe Au. Auk 19 rMkke Rhku khk nkR nw{k fhk{kt yke hkk nkk. y{urhfkyu hkkkkLkku ytk kk {kxu kMk knu fhe nke. Rhku yLku n{kMk kku kkuk kkukkLkk kh {{ nkukke hkkkkLkku nue kfu ytk yku kue kk ukR hne Lkke. u fu y{urhfk MkrnkLkk uku ykLkk {kxu kMk fhe hkk Au . keS kksw Mkk{kL LkkkrhfkLkk {kukLkk fkhu rLkk u{kt Rhku Mkk{u Lkkhkske e hne Au.Lkkkrhfku Mkk{u nw{k kt fhk rh{kt {ktk WXe hne Au.

  Rhkue nw{k : {kukLkku yktf 1040 Mkwe knkUGku

  kkk- ykMkkkMkLkk kukku{kt nw{k kk hkkeoykuLke Mktk eLku Mkk k : 38 Rhkue MkirLkfLkk {kuk

  Lke MkkLke rukkkykEykExeLkk rkkeo kexufLke rzke Mkkzk k ko{kt nktMk fhe

  fu. ykLkk {kxu Lke Mkk y{e kLkkk{kt ykLkkh Au. Lke MkkLke rukkk Lke[u {wsk Au. [kh koLkk fkuMkoLku Mkkzk k ko{kt kqo fhe fku Auk A {rnLkk kkukkLke RAkke Wkkuk fhe fku rkkeoyku fkuMkoLku ykX ko{kt kqo fhe fu rkkeoykuLku fuxkf Mku{uMxh kkukkLke kMktLkk keS ykEykExeLkk

  MkuLxh ykuV yuMkuLMk{kt kkkLke kf {u keS ykEykExe{kt yufrkk fhk{kt ykuk urzx rkkeoykuLke

  {kfoex{kt uze uk{kt yku Lke Mkk 2016ke y{e kLke fu Au Lke Mkk y{urhfkLke rMkMx{ {wskLke hnuu.

  ifkf ftkLke kukwt BwrLk. ktk

  nu xkuhuLx kkMkuke ese hekLkwt {hrskk kLwt

  BwrLkrMkk fkukkuohuLk {kfuox{ktke es hek RAwf

  y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk kuxh xex{uLx kLx ku{s yL es MkMkku{kt khk MkhfkhLke rLkk fhue kkueMke {wsk su es MkMkLke fkuLxkx rz{kLz yuf {ukk kuxke w nku kuLkk {kxu LkuLk kezLkku Wkkuk fhe kkh xuzkLke Mkk khk es khkfkkoLku ifkf kuk {e hnu ku{s es WkkLk fhke MktMkkyku kkukkLke ese u[e fu ku {kxu ykukLk yuMkuMkLke krkLkk Wkkuk khk y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLkLke es MkMk{kt ykkf k[k fhkLke kkueMke y{{kt {wfk sE hne Au ku {kxu MxuLzk fr{xe khk {tswhe {e kE nkukLkwt k {wt Au. BwrLkrMkk fkukkuohuLk nk{kt kwshkk Wo rfkMk rLkk{ kkk xkuhuLx kkh kkMkuke eskqhXku {uu Au. su{kt fw es MkMkku 4320 suxe yLku ku{kt kuo 32 fhkuz wrLkx suxku khk kk Au. kuLkk kuxu 210 fhkuz Yrkk suxwt stke ke [wfk{kt yku Au. ykukLk yuMkuMk krk khk BwrLkrMkkLku k fhkk fkukhkwh kuxh foMkLke sYhekk yuf {ukkkuxke w Au. kuke nk Mkhuhk yuLkSo [kso 5.81 Yrkk rk wrLkx kk Au. BwrLkrMkkLku rk wrLkx 99 kiMkkLkku Vkku kk yLku kuo yuf fhkuzLkku Vkku kkLke kk Au. ykukLk yuMkuMk krkke he fhue eseLkk h ko{kLk h fhkkt ykuAk nku Au. u fu ykukLk yuMkuMk krk{kt rLkk fhue es MkMk{kt fhk{kt ykkwt es hLkwt rkzk yuf rMk ykkW fhkLkwt nku Au yLku kuLkku khk ke rMku fhkLkku nku Au khtkw fkuE Mktukku{kt eskhk Lk kk kku k rkzk [kso [wfe uku kzu Au. yk kusLkk khk fkuE [kuMk fu {kLkeke kLkke es Wkkf ftkLke kkMkuke ese hek{kt yku fu fu{ yLku kuLkkke BwrLkrMkkLku r{kt k SEke fu xkuhuLx fhkkt Lke[k ku ese {e hnuu fu fu{ kuLkk fkuE [kuMk skk {k Lkke.

  Y[, k.27Y[ rske n{ktke kh kkt u

  nkRu th 8 h hrkhu Ze ktsu u {kuxhfkh [u kukt {kh yfM{k{kt k {rnk yu u wYk rn kt[ kufkuk xkMku {ku kkt nkt skhu k kufkuu R kkt u{u khkh {kxu Y[e ke nkuMx{kt uzk{kt ykkt nkt. u {kuxhfkh [u yfM{ku u u nkRu h kkuzku { {kxu xkrVf { kR ku nku. ke kkt rsk kuezk yfM{kk Mku kuze ykkt nkt. zkuhk hVke yke hnue {kuxhfkhwt xkh Vkxkt k ufkw ue fkh zekRzh fwkeu zkuhk hV se {kuxhfkh kku k{uke ykzkkt yfM{k kku nkukwt k {e hnwt Au. {]fku{kt yuf tr kk yuf s rhkhk

  kuku {ku kk Au.Y[ rske n{ktke kh kku u

  nkRu hrkhu Ze ktsu kt[ kufkuk {kuku kke Lku nku. ewh ku ykue yrrk nkux Sf u {kuxhfkh k{k{u xfkkt kt[ kufkuk Se wkR kt nkt skhu k kufkuu teh nk{kt khkh {kxu Y[k ke kkk{kt uzk{kt ykkt nkt. k xkMke rku ywkh Y[ nuhk nus kk hkuz h ykukt whr tku{kt hnukt yu weyu fte{kt Vhs kt hS [kink u{k Je eu, u tkku { yu nko, {kk ntku kk {ke {ku kku u{e ykR xu {uk {kuxhfkh Ru zkuhk kt nkt.

  (_ ...)

  Y[ Sf u fkh [u {kh yfM{k, kt[k {ku, k k

  u nkRu th 8 h yrrk nkux Sf yuf fkhwt xkh Vkxkt oue fYktrfk, yk{zk tr kk [kink rhkhk ku {kxu {kuxhfkhe Vh ytr{ Vh e R

 • 4 / . 28-07-2014, y{kk

  Year : 02, Issue : 37, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 28-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 37, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.28-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  yuLkyuMkSLkk yrfkheyku 31{eyu knkU[u

  y{kk{kt yuLkyuMkS kurk nk kLkkk kikh

  y{kk, kk.27ykktfk Mkk{u zk{kt Mkkike kke

  hnue LkuLk rMkwrhxe kkzo (yuLkyuMkS) xqtf Mk{{kt s y{kk{kt rhLk nk Mkkrkk fhkLke kikhe{kt Au. ykLkk {kxuLkk kMkku nkk hk{k t yke [wk Au. khkLke Mk u r ykukhuLk wrLkx khefu kuLku kk{kt yku Au. hkLkk k]nrkkLkk yrfkheykuyu fkwt Au fu, fuLe k]n{tkkLkk Mktwk Mkr[Lkk Lkuk]{kt yuf xe{ xqtf{kt s y{kkLke {wkfkk uu. yk xe{{kt yuLkyuMkSLkk yrfkheyku k hnuu.

  yk xe{ 31{e swkELkk rMku y{kk{kt knkU[eLku rhLk rzrLk {kxu s{eLkLku ykhe ykuk ykku kue kk ukE hne Au. yuLkyuMkS nuh{kt s{eLkLkk nukwMkh kMk{kt Au. kwshkk{kt khtkh yuLkyuMkS nk Mkkrkk fhkLke {ktke kke hne Au. fkh fu, 26{e swkE 2008Lkk rMku

  y{kk{kt rMkrh kkuBk kMx kk nkk. yus kuo {wtkE{kt 26{e LkuBkhLkk rMku ykktfke nw{ku fhk{kt ykku nkku.

  ykktfkeyku khk {w tkE knkU[k {kxu kwshkkLkk rhkLkku Wkkuk fhk{kt ykku nkku. hkLkk k]n rkkLkk yurzLk [eV Mkuuxhe yuMkfu LktkLkwt fnuwt Au fu, fuLe k]n{tkkLku nk{kt s kk eLku kwshkk{kt yuLkyuMkS nk Mkkrkk fhkLke {ktk fhk{kt yke nke. s{eLkLkk k kux yuLkyuMkS {kxu ykue fkZk{kt ykk Au. yn k{k{ fkhLke Mkwrk rfrMkk fhk{kt yke fu Au. ku kux y{kk r{kLke {kf LkSf Au khu keu kux fXk kku Au. r{kLke {kfke 15 r{rLkx{kt knkU[e fk Au. u{kt ykktfke krkrrLku kLk{kt RLku yuLkyuMkSLkk kurk nuzkxohLku RLku Vhe yufkh [[ko Y kR Au. xqtf{kt s yk ytku ytrk{ rLko ku.

  kkMkkeykuLkku Mktkqo k{ku kkukk{kt Mkkike ykk hnuk yuLkyuMkS f{kLzku {kxu kurk nk kLkkku

  rkku{kt kukLkkkLku rhk kLkkLkkx

  nhnh {nkuLkk skuk Mkkku k {kMk Y kku

  y{kk, kk.27sk, kk yLku kLkku knukh

  yuxu k {kMk. rnLwykuLkk krk kkkk k {rnLkkLkku ykske kht kk u Au khu y{kk{k t r kk u{k t rL k u r hk L k k u yL k u h k u kLkkLkkx uk {e hkku Au. nuhLkk k{k{ {trhku{kt ykyk k {rnLkk hr{kLk kuLkkh {nkkq, {nkykhke, rk{kk, Ykrkuf, kusLk Mkk MkrnkLkk fko{kuLkk ykkusLk kR hkk Au. ykske rnLw MktMf]rkLkk Mkkike krk yuk k {kMkLkku kht kk Au. k {kMk{kt kkLk rLke WkkMkLkkLkwt yLkufkwt V k kk Au. kkLk MktfhLku

  rkkk qk s r Au. krfku kkLk tfhLke yuf {rnLkk Mkwe WkkMkLkk fheLku ku{Lku rkkk, q, fkk k [ZkeLku kqsLk fhu Au. khu y{kk nuhLkk yrk k[eLk fo{wkuh {trh{kt kMk r{nkk whk yu nk u{k{f wLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt Au. yk rMkk fk{Lkkk {nku, fk ux uh {nk u, M k{k uh {nku, {rfrh, y{hLkkk {nk u{k t{ {nkk whk yLk u skk{f kkk nku{k{f wLkk ykkusLkku fhk{kt ykk Au. ukwh kku ykuk yku{fkhuh {nku {trh{kt ku k 51 nh YkkLkk rkLkwt rLk{ko fhk{kt ykwt Au. {trh kku h

  Mkku{khu 151 rkLke ykhS yLku Auk Mkku{khu 251 rkLke ykhke fhk{kt yku. yk rMkk nuhLkk rr rMkkhku{kt ykuk rkku{k t k {rnLkkLkk k{ rMk u nue Mkkhke s nh nh {nku, yku{ Lk{: rkLkk skukke rkku k w tS WXk nkk. WuLke Au fu, k {kMk{kt kkLk MktfhLke WkkMkLkkLkwt ruk {n k tkk u yu kwhkku{kt ok{kt ykwt Au. k {kMkLkk khtu yksu nue Mkkhke rkku kkLk tfhLkwt kqsLk {kxu W{xe kzk nkk. k {rnLkk{kt kkh kurkkkuLke WkkMkLkkLkw t k ruk {n hnuwt Au.

  y{kk nuhLkk k{k{ rkku{kt rkkuLke ez : {nkkq, {nkykhke, Ykrkuf Mkrnk fko{

  y{kk,kk. 27rnLw MktMf]rkLkk Mkkike {kuxk k {kMkLkku kht kku Au. nsw Mkwe

  Wkh khkLkk hkku{kt uk {ke fkz kkk nu kwshkk{kt k uk {e Au. y{kk{ktke fkz kkkLkwt MkkLk fhkk{kt ykwt nkwt. r fk MktMkkLkk Lku nuX ykuZLkk kt[u {trhke Mkkhu fkz kkkLkwt skkkk {trhLkk {ntk rekkMkS {nkhksu MkkLk fhkwt nkwt. fkz kkk{kt 500ke w kku uzkk nkukLkk ynuk {k Au. kwshkkLke k{ {kuxe fkz kkkLku RLku WMkkn uk {ku nkku. kwshkk{ktke 500 suxk kku fkz{kt ktkks RLku yk{k Mkk{u kk Au. ktkks nrhkhke kwt nkwt.

  y{kk{ktke fkz kkkLke Yykk fhkE

  kwshkkLke k{ {kuxe fkz kkk

  hk MkhfkhLke fk{kh rhkue {kLkrMkfkk ukE

  fk{khkuLku hkuskkhe ykkk {ktk

  y{kk, kk.27u fkUkuMk yMktkrXk fk{kh MkuLkk {w ku{s kwshkk

  RLxwfLkk {w Mkknfkh ykuf ktkeyu, kwshkkLkk Mkto{kt fuk khk kksukh{kt ykue rhkkuxo{kt, hkLkk fk{kh ku{s {Se skkLke Mkk[e kMeh Mk Lkshu kzu Au yu ku kMkke krhMkrkLkk Mkto{kt hk Mkhfkh ku{s hkLkk {kkk yLku nexLke fk{kh {Se rhkue {kLkrMkfkk Ake kR Au ku{ skeLku hkLkk {w{tke Mk{k {ktke fhu Au fu fk{kh fk kkuzo{kt fk{khkuLkk fk {kxu s{k ku 540 fhkuz suxe {kkkh hf{ {Se fk{khku {kxu Wkkuk{kt fu{ kk{kt Lkke yke? nu yk hf{ hkLkk fLMxLk fk{khku {kxu Wkkuk fhk {ktkku Aku fu fu{ ku{s kkkeo fk{khkuLke kukk Lke fhk {kxuLkk szrLk{ku{kt VuhVkh fheLku w fk{khkuLku k {u kuk rLk{ku ze fkZk {ktke fhe Au. khu keS khV ksk Mkt[krk yBwfkuLkk fkhu xk, ykuZ, LkhkuzkLke ykhu 400 Vuxheyku kt kkk, ku{k fk{ fhkk 50000 sxuk fk{khku kufkh kkk ku{Lku u-ykuV ykkkLke yke ykuf ktkeyu {ktke fhe Au yLku nhku fk{khkuLku kfk hkuskkhe {u ku {kxu {uk kkRkkRLk{kt tkkLkk kuhu rhkuh fhk hk Mkhfkh hr{kLkkehe fhu kue {ktk fhe Au.

  rkr{keLke Mkkkxe xeLku 24 Vqx kR skkt ktkLku hknk : hMkku kuf ukk sLkSLk Mkk{kL : kke Wkhk kk Akkt Mkk[ukeLkk kkkyku

  zkuhk{kt kwh Mktfx nk kwhkwt xwt : rkr{keLke Mkkkxe xe

  zkuhk, kk.27kh u hMkkLk k k ufL k k

  krhk{ Mku rkr{ke LkeLke sMkkkxe{kt xkzku kkkt swk swk kuku hkuk kke Wkhkk zkuhk{kt kwhLkwt Mktfx nk kwhke xe kwt Au. sLksLkSLk k Mkk{kL kLkk sR hk w t Au. yksu Mkkhu rkr{ke LkeLke sMkkkxe 25.9 {exhke xeLku 25.03 Mkwe knkU[e skkt ktkLku hknk kR nke. Auk 24 fkf{kt hMkk{kt kuf {wfkku Au. LkSku hMkk kku Au. u fu, nuhLkk fuxkf rMkkhku{kt {kh ukkk kufku{kt nuk uk {e hne Au. yksk Mkhkuh{ktke kke Akuzk{kt yke hkwt Au. kk hkrk fhkk ku{kt xkzku kku Au. rLkkhu {kuze hkku 26 Vqx Mkwe Mkkkxe knkut[kk [kkLkwt {kusw Vhe wt nkwt. yksu Mkkhu 25.5, kkkuhu 12 kku 25 Vwx yLku Mkktsu 3.30 kku 24 VwxLke Mkkkxe kR skkt kwhLkwt Mktfx xe kwt Au. zkuhk nuh{kt nk{kt k fkf{kt Mkk kkt[ #[ hMkk kkfkk sktkkfkhLke Mkrk MkoE nke.

  WkhkMk{kt k kuk khu hMkkLku eu zkuhk nuhLke {{ktke kMkkh kke rkr{ke LkeLke Mkkkxe 26 Vwx Mkwe knkU[e kE nke. yku WuLke Au fu rkr{ke LkeLke sLkf Mkkkxe 26 Vwx Au, suke nuhLkk

  {kku kwhLkwt Mktfx Wwt kwt nkwt. zkuhk{kt kwhLkk MktfxLkk kLk{kt hke VkhrkkuzLkk skLkkuLku MxuLz xwLkk yku ykkk nkk. u fkuE Mku w kke hk kku kufkuLku kwhtk knkh fkZk {kxu Vkhrk k uzLke xe{k u kkux Mkkku k kikh hkk{kt yke nke. Vkhrkk uz u fw 18 kk ux Mkkk uLkk u fkVku k i kh h kk u n k k u kkk Vkhrk k uzLkk 75ke w skLkk uLk u kiLkkk fhk{kt ykk n k k . r L k[ kkk rMkkhk u{k tke huMw fhe kufkuLku kkyku{kt

  yk ykkk{k t ykk u nkk u kkk k u{Lk u s{k yLk u k k e M k r n k L k e sYhekkLke Mkwyku k w h e k k z k { k t yke nke. kh u hMk kL k k f kh u nuhLkk rLk[kkk rMkkhk u{k t kke hkE sk k t y uf nh yMkhkMkkuLkwt

  Mkktkh fhkLke fk{kehe {kuze hkku Y fhk{kt yke nke. u fu, yksu Mkrk ehu ehu Mkk{kL kLkk kke nke.

  fuxkf rMkkh{kt {kh ukkk nuk VukE kE

  {knLk kusLkLkk [o{kt 38 kiMkk Mkwe khku kku

  [o{kt LkSk khkyu {f MkSo

  y{kk, kk.27uh{kt Mkhfkhe kkr{f

  kkyku{kt ykMk fhkk Akkku {kxu kkkuhLkk Mk{u {knLk kusLk kusLkk [ke hne Au. fuL Mkhfkh yk kusLkkLkku [o Wkkzu Au k kksukh{kt fuL Mkhfkhu rkkeoeX kusLk [o{kt {kk 25ke 38 kiMkkLkku khku fhe u {f fhe nku kuku kk Mkoku Au. yksLkk s{kLkk{kt kiMkk [{kt Lkke khu {knLk kusLkLkk [o{kt ku khku [[koLkwt fuL kLku Au.

  k kke {krnke {wsk fuL kkk hk Mkhfkh khk Mkhfkhe kkyku{kt ykMk fhkk kkr{f kkLkk kkfkuLku kwhf kkuk {e hnu ku {kxu {knLk kusLk kusLkk [kk{kt yku Au. yk kusLkk

  fuL{kt fkUkuMk Mkhfkh uk Y fhkR nke. yk kusLkk Y fhk kkALkku yk kk{kt ykMk {kxu ykkk kkfkuLku kkkuhLkk Mk{u kusLk {e hnu yLku yk knkLku khek krhkhLkk kkfku k kk{kt ykMk {kxu ykkk kk kuku hkku nkku. {kn-Lk kusLk kusLkk kk{kt kusLk ykkkLke Mkkike {kuxe kusLkk Au. yk kusLkk{kt rkkeoeX kkkt kusLk [o{kt 2010-11ke rkko 7.5 xfkLkk h{kt khku fhk{kt yku Au su ytkkok 2014-15Lkk ko {kxu {knLk kusLk {ukk rkke-oykuLkk [o{kt rkkeoeX 25ke 38 kiMkkLkku khku fhk{kt ykku Au. furL {kLk MktMkkLk rfkMk{tke M{]rk RhkLkeyu hkMkk{kt skwt nkwt fu, kkr{f kk{kt rkkeoeX

  kusLk [o Yrkk 3.34ke k-heLku 3.59 fhkku Au. khu W[kh kkr{f kk{kt rkkeoeX kusLk [o Yrkk kkt[ke kheLku 5.38 fhkku Au.

  rkkeoeX fhk{kt ykuku yLkw{u 25 yu 38 kiMkkLkku khku fuxku kske Au. yuxwt s Lkn {knLk kusLk{kt rkkeoykuLku Yrkk 3.59 yu Yrkk 5.38{kt fw kkukk{ kusLk ykke fk, suk yuf &ku WkMkk kk kkBk Au. yuf khV Mkhfkh kkLkk kkfkuLku kusLk kkukk{ yu Mkkhe kwkkLkwt {u kuku ykkn hke hne Au khu {kUkheLkk Mk{{kt LkSk khkLkku rLko fhkkk {knLk kusLk Mkt[kfkuLke nkk fVkuze kR kR Au.

  96 {kfo {ue uLkkhLke {kfoex{kt 69 {kfo hkk

  y{kk, kk.27r k k k u z o L k k y L k u f

  Akhzkyku knkh yke hkk Au khu kwshkk {kr{f kkuzo khk 2014{kt ukue yu[yuMkMkeLke khekk{k t rh{kk{Lke AkkkLk u MkkLMk xufLkkukuSLkk rk{kt {kk 69 {kMko krhk{{kt kok nkk. khtkw Akkkyu yk rkLkk kukhLkwt rh[ufk fhkkk kuLkw t kksukh{kt krhk{ ykkk 17 {kMk oLkk u khku kkkt yk AkkLkku hk{kt xkuk-10{kt Mk{ku kku Au.

  k k k e {krnk e { wsk rh{k k{ n uhL k k hn u kM k e fks hkkE krkyu {k[o 2014{kt fuL{kt kwshkk {kr{f rk kkuzoLke yu[yuMkMkeLke khekk ykke nke suLkwt krhk{ nuh kk kk kwhtk kuu MkkLMk xufLkkukuS rkLkk skkkkkLk w t rh[ufk fhkkk kksukh{kt s {uk kuLkk {kMkoke fks rh{kk{ fuL{kt k{ Lk tkh u ykyke Au. Mkkk u kueLkku hkLkk xkuk xuLk{kt Mk{ku kku Au. fksLku hk{kt 99.93 kMkoLxkR hUf Mkkku Mkkk{ku { {kk kuLkk krhkh, Mk{ks Mkkku rh{kk{ nuhLk w t kk ih kw O Au. yku WuLke hnuu fu {k[o 2014{kt uku kkuzoLke khekkLkk krhk{ku nuh kk Mk{u fksLkk krhk{{kt MkkLMk yu xufLkkukuS rkLku kk fhkk huf{kt yu kuz {ku nkku khu yk rk{kt 69 {kMko krhk{{kt kokk nkk. suke kusMe fksLku yk{rkMk nkku fu kueLku yk rk{kt k yu kuz (90 {kfo Wkh) s nku suke ku rkLkk skk kukhLkwt rh[ufk fhk {kxu kses nkk he nke suLkk krhk{ Mku kksukh{kt rh[ufk rk{kt k fksLku 96 {kfo {uu nkk. suke Lke {kfoex {kr{f kk uz o khVke {kk krhk{ fw 562 {kMko Mkkk u 99.93 kMkoLxkR hUf {ueLku kkukkLkk krhkhLkwt kkih kwO Au.

  xkx hk{kt ktrkkqo heku kqo kkkt ktkLku {kuxe hknk

  hk{kt Lk fuLku khke khekk ukE

  xkxLke khekk{kt fw 90601 W{ukh WkMkk hkk Mkk[ukeLkk kkk [u fkuRk fkuke fuMk Lk LkkUkku

  y{kk, kk.27kwshkk hk {kr{f yLku W[kh {kr{f

  rk kkuzo khk W[kh {kr{f kkyku{kt rkfku hke {kxu sYhe yue xkx (xe[Mko yurrskeexe xuMx) {kxuLke khekkLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. hkh{ktke LkkUkuk 115393 W{ukhku{ktke 90601 W{ukhkuyu xkxLke khekk ykke nke. khekk hr{kLk fkuRk fkukefuMk LkkUkku Lk nkku ku{s Mk{k khekk ktrkkqo {knku{kt Mktkk kkkt ktkyu nkfkhku yLkwkku nkku. hkLke {kr{f kkyku{kt 10 suxk rkkuLkk rkf kLkk {kxuLke xkx (xe[Mko yuxexwx xuMx) khekk uk{kt{ yke hne Au.

  kuh 9-10{kt rkf kLkk {kxu yrLkkoku ykke kzke xkxLke khekk y{kk, qs, sqLkkkX, kLkkh, {nuMkkk, hksfkux, zkuhk,

  Mk wh k , k k teL kkh MkrnkLkk fw 9 kuLkLkk 367 MkuLxhku{kt Mkkhu 11k e y uf k u{s 1 . 1 0 k e 2 . 3 0 Mk weLkk Mk{kkk hr{kL k uk{k t yke nke su ytkkok M k kh u 11 fkf u k h e k k Y k k k u knuk W{ukhku Mkkh u 10.30 ke 11 hr{kLk khekk tz{kt nksh kR kk

  nkk. khkk Mkkhu 11ke yuf hr{kLk 150 {kMkoLke Mkk{kL kkLkLke khekk uk{kt yke nke ku kAeke kkt[ r{rLkxLkk rhk{ kk kkkuhu 1.10ke 2.30 hr{kLk krk-rkkLk, kwshkke, rnLe, ytkuS, MktMf]k, kherhf rk, r[k, fkuBwxh, Mkk{krsf rkkLk, f]rk MkrnkLkk fw 10 rkLke 100 {kMkoLke khekk uk{kt yke nke.

  hkh{k t k e L k k U k u k 115393 W{ukhku{ktke 90601 W{ukhkuyu xkxLke khekk ykke nke khu 24962 W{ukhku kuhnksh hkk nkk. y{kk MkuLxh khke LkkUkuk 20385 W{ukhku kife 15384 W{ukhkuyu khekk ykke nke. khekk hr{kLk kuhherk yxfkk {kxu kMk MfkuzoLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. u fu, khekk{kt hkh{kt yuf k fkuke fuMk Lkk LkkUkkk ktkyu hknkLkku kMk eku nkku.

  Mk whk : WfkE zu{Lkk hk kue ukk

  WfkELke Mkkkxe 324.06 Wkh knkU[e Au suLkk krhk{ Mku fkuu ykuh^ku kkkt kuLku yksu nue khkuZu kt fhe ukLke Vhs kze nke. WfkELkk WkhkMk{kt Mkkk hMkkLkk fkhu Mkkkxe{kt 24 Vqx suxku khku kku Au. fkuuLke Mkkkxe 5.80 {exh Mkwe knkU[e Au khu A {exhu fkuu ykuh^ku kkLkk fkhu kkke{kt w kke Akuzkkk kuLke Mkkkxe A {exh fhkk e kR Au. WfkE zu{Lkk hk k kue uk{kt ykk Au. WfkE{kt Mkkk kkeLke ykf kR hne Au.

  ykuh^ku kkkt fkuu kt