27 08 2014 sunvilla samachar

Download 27 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 27-08-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 59Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 59 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 27, p - 2014

  hsLkefktk ksk{kt uzk kue yxfkuke kh kh{

  kkLkLke {hS nu kku hsLke hksLkerk{kt uzku

  yr{k knu hsLkefktkLku {Lkkk Lkku nkk ko nkukLkk MkwkkuLkku kku : kku kkkuLkwt yk {wu Mkw[f {kiLk

  [ukE,kk.26kskLkk yk yr{k kn

  yLku rkLkk MkwkhMxkh hsLkefktk [uLke ke ske rLkfxkkLk u E yLk uf yxfkuLkk u k uh Y kE kku Au. {kLkk{kt yke hkwt Au fu, ksk yk yr{k kn hsLkefktkLku kr{Lkkzw{kt kkxeoLkk [nuhk khefu hsw fhkLkku Lk fhe hkk Au. keSkksw hsLkefktkLku k yr{k knLke kusLkk{kt hMk nkukLkwt k {u Au. ufu, kku kkku khk nsw Mkwe yk {k{u fkuE Mkkk fhk{kt yke Lkke.

  k kke {krnke {wsk,

  rk khk{kt kk ukkLke Mkrk Mkwkhk Lk fhe hnu khke sLkkk kkxeoyu nu f{hfMke ee Au. su ytkkok kkxeoLkk Lkk yk yr{k kn rk{kt kkxeoLku w {skwk kLkkk Mkr kk Au. {kLkk{kt yke hkwt Au fu, rk{kt fkofkkoykuLkku u khk {kxu yr{k kn rV{ Mk w khMxkh hsLkefk t kLk u kkxe o{k t uzkk rLktke fhe hkk Au. hsLkefktk yLku ksk [u k ktkk Mk{ke Mk wkk Mk tk tk u hkk Au. suLkk fkhu yxfku w kus kLke Au fu hsLkefktk kr{Lkkzw{kt khke

  sLkkk kkxeoLkwt MkwfkLk Mktku. yk ytku kr{LkkzwLkk u ksk yk xe MkkIo hksLku skwt nkwt fu, Mk{k hk u Au fu, y{khk {nkLk Lk u kk yx rknkhe kskueyu k h u L k e y k u L k u uzkL k e k usL k k kikh fhe nke khu Mkki k{ hsLkefktku

  s yu kusLkk {kxu yuf fhkuz YrkkLkwt kLk ykwt nkwt. hsLkefktk ykhu fkoxf{kt kkukkLke ykkk{e rV{ kkLkk wxk{kt Mk Au. ufu, hsLkefktku k yk kkLkk ytku Vkuz kkzeLku ftE skwt Lkke. khtkw kkykuLkku ELfkh k fkuo Lkke. hksfe rukkkuLkw t {kLkwt Au fu, hsLkefktkLke khu k fkuE {kuxe rV{ rhe kkLke nku Au khu kuyku hksfkh{kt uzkkLkk Au kue yVkyku Mkk{u ykke hnu Au. yk yuf khtkhk s kLke kE Au.

  (_ h ...)

  MkwhkkLku ELku kkLk [eLk fhkkt ykk, khtkw [eLk kkLk fhkk ykuAe f{ku khkLku kwux xuLk ykkk {kxu EAwf : {kueLke kkk Wkh Lksh

  u{kt kwux xuLk {k{u [eLk yLku kkLk [u kkfkk Mkko ku

  kkLk xe{ khk knukke rVrsrkrxe ykMk he Au

  Lke rne,kk. 26[eLk yLku kkLk [u khk{kt

  nkR Mkez hu Lkuxfo {kfuoxLku RLku kkfkk Mkko Y kR [wfe Au. khkLku krk fhk kku uku

  k{k{ kMk fhe hkk Au. kkLkLke yuf xe{ knuk s y{kk-{wtkR fkurhzh kh rLkfkLkMkuLk Lkuxfo {kxu rVrsrkexe ykMk{kt Mk Au. yk kkrzk{kt s zkkLk LkhuL

  {kue kkLkLke {wkfkk uLkkh Au. su hr{kLk yk { w u rMk ]k [[ko kR fu A u . k k L k L k k zkkLk rLu yku rLkfkLkMkuLk nkR Mkez Lkuxfo hee uk {kxu khkLku yke fhu kue kk Au. rLkkhLkk r M k u { k u e k u x k u { k t Wkhk fhLkkh A u . hr{kL k kkLkLke Mkkk u Mkkk u nu [eLk u k k h k L k u k r k fhkLkk kMkku nk k k o A u . [eLk nu r{kt

  Mkkike kkw nkR Mkez hu Lkuxfo hku Au. khkLku ku k kkukkLke xuLkku u[k {kxu kikh Au. ku kkLk fhkk ykuAe f{ku khkLku kuLke xuLk ykkk {ktku Au. [eLkLkk {w Lkkk Mkx uBkhLkk {{k t khkLke {wkfkk uLkkh Au. u fu kkLk khu Mkkhe krxe hku Au. Mkkku Mkkku nkRh Mku^xe khkkuh hku Au. keS kksw [eLk MkMkk{kt u[k fhLkkh Au. k ynuk { wsk k khkL k u huf nkR Mkez x uLk 60,000 fhk uz{k t kz u k ue kk A u. khk y{kk-{wtkR, rne-ykk k, rne-[tekZ, {iMk wh-kUkkuh, {wtkR-kkuk, nihkkk-rMkfthkkk [u nkR Mkez xuLk Lkuxfo Mkkrkk fhk {kxu kikh Au. kkLk [eLkLke Mkhk{e{kt huMk{kt Mkwhkk kkMkkLkk fkhu [eLk fhkk ykk Au. [eLk{kt kkuzkf Mk{ knuk nkR Mkez xuLk woxLkk kR nke su{kt Mkufzku kufkuLkk {kuk kk nkk. kusux [o wk {kuxku nkuk Akkt zkkLk LkhuL {kue khk{k t yk k usuxLk u ykk khk {kxu RAwf Au.

  (_ h ...)

  BSFLku skke fkokneLke {tswheke kkrfMkkLkLku Vxfku

  ykukMx{kt 8 kkrfMkkLke kufkuLkk {kuk

  khke skLkku MkkkLk kkkt 2014{kt {kk ykuAe wkhe : khkLkk kku yuf skLk-ku LkkkrhfLkk {kuk

  Lke rne,kk. 26kkrfMkkLk khVke fhk{kt

  yke hnuk kkuekkhLkku uhkh skk ykkk {kxu Mkhfkhu Mkhn Wkh kiLkkk MkwhkkkuLku {tswhe ykke ee Au. ykLkwt krhk{ yu kwt Au fu Auk 10 rMk{kt s kkrfMkkLkLku khu LkwfkLkLkku Mkk{Lkku fhku kzku Au. Auk Mk{k yuf ko{kt suxwt LkwfkLk kkrfMkkLkLku kwt nkwt kuxwt LkwfkLk {kk ykukMx {rnLkk{kt s kkrfMkkLkLku kE [wwt Au. khk khVke fhk{kt ykue skke fkokne{kt kkrfMkkLk{kt nsw Mkwe 8Lkk {kuk kE [wk Au. su{kt MkuLkkLkk skLk, kkukkLkk ykktfke yLku Lkkkhef Mkk{u Au. keSkksw kkrfMkkLkLkk kkuekkh{kt nsw Mkwe ku khke LkkkhefkuLkk {kuk kk Au. yktfzk khke yk kkkk Mk kk Au.

  kkrfMkkLke skLkkuyu Auk fuxkf rMkke khke Mkhne

  [kufeyku yLku kk{ku{kt kkuekkh Mkkk he hkku Au. suke khk yLku kkrfMkkLk [u ktkee We kR Au. yktfzk kou Au fu ko 2013{kt kkrfMkkLke skLkkuyu wrhk{Lkku 347 k tk fkuo nkku. khu yk kuo nsw Mkwe 75 k wrhk{Lkku tk fhk{kt ykku Au. kkrfMkkLk khVke ko 2014{kt wMkkuheLkk 50 kMk fhk{kt yke [wk Au. su ko 2013{kt 277 kMkku kk nkk. Mkhfkhu szkkkkuz skke fkokne fhk {kxu MkuLkkLku Mkw[Lkk ykk kk kkrfMkkLke kku khu wkhe kR Au.

  yk tfzk k o u Au u f u k o 2013{kt kkrfMkkLkLkk [kh skLkku {kko kk nkk. khu ku LkkkrhfkuLkk k khkLke fkokne{kt {kuk kk nkk. yke s heku ko 2014{kt khkLke fkokne{kt kkrfMkkLkLkk k skLkku {kko kk Au. khu

  k LkkkrhfkuLkk k {kuk kk Au. ku kkMkkeykuLku {kukLku kx Wkkhe uk{kt ykk Au. khkLkk kku MkkkLke e skk ko 2014{kt nsw Mkwe fkuR skLkLkw {kuk kwt Lkke. kkrfMkkLkLke fkokne{kt ku Lkkkrhfkuyu S kw{kk Au. u fu ko 2013{kt 12 khke skLk ne kk nkk. yuf LkkkrhfLkw {kuk kwt nkw.

  yk kuo 16{e ykukLkk rMku kk uekkhLke Yykk kk kk kkrfMkkLkLkk ku zLkke khu kufku k kk Au. su{kt kkMkkeyku yLku kkrfMkkLke skLkku Mkk{u Au. khku sB{w{kt yktkhhkxe Mkhn kh kkrfMkkLkLkk kkuekkh{kt ku Lkkkrhfku kw{kk Au. kkrfMkkLke Mk u L k k Mk k k k k uek kh fheLk u kkMkkeykuLk u Mkhn{kt wMkkze ukLkk kMk{kt Au. u fu khke skLkkuLke MkkkLkeLkk eu kkfLku MkVkk {e Lkke.

  swkE kkLke fkoxfLkk hkkk khefu he kE

  {kue Mkhfkh khk [kh hkkuLkk Lkk hkkkkuLke rLk{qtf

  Lke rne,kk. 26Lkh u L {k u eL k k L k u k ] {k t

  yuLkzeyu Mkhfkhu yksu [kh hkkuLkk Lkk hkkkkuLke rLk{qtf fhe nke. WkhuLkk qkkqo {w{tke yLku kskLkk rhc Lkukk fkMknLku hksMkkLkLkk hkkk khefuLke skkkhe Mkk Ukk{kt yke Au. khu kwshkk rkLkMkkLkk yk swkE kkLku fkoxfLkk hkkk khef uLke skkkhe Mkk U kk{k t yke Au. kskue Mkhfkh{kt kLk khefuLke skkkhe ykkW yk

  fhe [wfuk Mke rkMkkkh hkLku {nkhkxLkk hkkk k h e f u L k e s k k k h e MkkUkk{kt yke Au. ksk {rnk {kuh[kLkk qkkqo {w {]wk MknkLku kkukLkk h k k k k L k kk{k t ykk Au.

  {n kh k x { k t yL k u yLk nk{kt s sk k e k R n k e . f u tfhLkkhkLkLkk hkSLkk{k kk {nkhkx{kt sk ke kR nke. r{kuh{{kt ke

  fhk{kt ykkk tfhLkkhkLku yk skkkhe MefkhkLkku RLfkh fkuo nkk u. keS kksw sqLk {rnLkk{kt zee kt[wLkk hkSLkk{k kk kkuk{kt sk ke kR nke. hksMkkLk y u fk o xf{k t w k ey u kh k rLk{k{kt ykuk {kkkohux ykk yLku yu[ykh khksLke yr kqo kk kk skyku ke kR nke. YykkLkk Mkr hksfkhLku RLk u w rkk q ofLke Mkrk{k t {wfkuk fkMknu yk skkkhe

  Mefkhe ee Au. yL k Lkk{ swkE kk, {]wk Mknk yu rkMkkkh hk yL nheV fhkk {skqk hkk nkk. kS xtzLk yu efu {nkukkLkk Lkk{ Wkh k r[khk [ke hne nke. Mkqkkuyu Mktfuk fkuo Au fu, xtzLk yu {nkukk hkkkku {kxuLke MkhfkhLke ke{kt kkr{fkk Wkh nkk. rkMkkkh hk {nkhkx{kt {wheku skkkhe Mktke hkk Au kt [qtxe kuLkkh Au. kuyku fhe{Lkkh{kt kufMkk{kt Lkuk] fhe hkk nkk. keS kksw swkE kkLku fkoxfLkk hkkk khefuLke skkkhe MkkUkk{kt yke Au. swkE kk kwshkk Mkhfkh{kt Lkkk{tke khefu kkuo Mkwe Mkuk ykke [wk Au. ko 2013{kt swkE kk kwshkk rkLkMkkLkk yk khefu [qtxkk nkk khu {]wk Mknk rknkh Mkkku Mktfkuk Au. kuyku ksk {rnk {kuh[kLkk kqo{w Au. Wkhktk kuyku MkuLx kkuzo ykuV Mkkur uVuhLkk yk khefu k hne [wk Au. kuykuyu yLkuf rnLe Lkku fkkyku k e Au.

  Lke rne, kk.26r{kt h kuo 3 yks rxh

  kekLkk kkeLkwt u[k kMxefLke k k ux{k t k k A u . L k uM khLk k yktfzk {wsk r{kt 1.5 yks LkkkrhfkuLku kekLkwt w kke nsw k {e hkwt Lkke. kekLkk kkeLku ELk u rhLkk rLkk tkk u{k t [kkLkwt {kuswt Ve wt Au. yksLke ke ske sLkMktk, Wkurkfh, nuhefhLku fkhu kekLkk w kkk Mkwhrkk kkeLke Wkkk{kt khu xkzku kE hkku Au. yk Mk{MkLkku ykkMk 60 ko knukt s ekk ikkrLkf ykxo ykELMxkELkLku kE kku nkku suke ykELMxkELku ykkkne fhe nke fu kkeLkk {k{u k rw AuzkE fu Au. kw skw qkLkk eu s qrkk kE hkwt Au yLku kkesL hkukkuLkwt {k rLk rkrLk e hkwt Au. uLkk qko s{kt ^kuhkEz, LkkExux, ykMkuorf, uz suk uhe kkuLkwt {k e hkwt Au suLkk eu khkLkk y{wf hk{kt rk{kheyku

  V ukE hne Au. rne, {w tkE, [ukkE suk {kuxk nuhku{kt Lk yLku k{kt rfusLkk eu 17ke 44 xfk kke kxh{kt ko kE Au. khkLkk fuxkf hkku{kt yksu k {rnkyku kekLkk kke {kxu [khke A rfku{exh kkkkk [keLku Au. k Mk fhke uk k [fe we hne kku kkt[ r{rLkx{kt ykhu 25ke 30 rxh kkeLkku kkkz kE Au. Lkknk {kxu kkLkk u Wkkuk fhkk 300ke 5 0 0 r x h kkeLkk u kkkz kk Au. Mkk{kL hek u Lkknkke 100ke 150 rxh kkeLkk u [ o k k A u . r { k t 1 0 k k i f e k u k L k u k e k { k x u L k w t

  w kke {kwt Lkke. kMxfLkk ke kkuxku Lkeyku, s{eLkku yLku kkkuLku qrkk fhu Au. {LkwkuLku hhkus k exh yLku kwykuLku 50 exh kkeLke sYh kzu Au. k]e kn Wkh 70ke w kk kkeLkku Au su{kt yuf yks 40 Lk rfku{exh kke Au khtkw kkeLke yk rk {kkk{kt kekkf

  (_ h ...)

  r{kt 10 kife kuLku kekLkwt kke {kwt Lkke : ynuk

  17ke 44 xfk kke kxh{kt ko Au

  kuxk [qtxe : ksk yLku fkUkuMku W{ukhLkk Lkk{ ytku nuh fkokufMkkLke yuf, rkLkMkkLke Lk kuXfkuLkk W{ukhku nuh

  y{kk, kk.26kwshkk{kt kufMkkLke yuf yLku rkLkMkkLke

  Lk kuXfku{ktke kk. 13{e MkxuBkhLkk hkus kuLkkhe kuxk[qtxe {kxu khke sLkkk kkxeo kkk fkUkuMk kku kkukkLkk W{ukhku nuh fhe ek Au. su{kt zkuhkLke kufMkkLke kuXf {kxu ksku {rnk W{ukh htsLkkuLk Lku rxfex ykke Au khu fkUk uMku LkhuL hkkLku {ukLk{kt Wkkko Au. [qtxeLke nuhkk kk kk Auk

  fuxk rMkke [kke f~{f kAe yksu nuh kuk W{ukhku ykkefku W{ukhe kk hkLkk Auk rMku ku{Lkwt Lkk{ktfLk k fhu.

  zkuhk kufMkkLke kuXf khke LkhuL {kue hkSLkk{w ykk kk yk kuXf kku kkku {kxu khu rkckhe kLke hne nke. zkuhkLke k uXf {kxu ksk{kt fuxkf swLkk ukeykuLkk Lkk{ nukk kk nkk khtkw zkkLk LkhuL {kueyu htsLkkuLk Lku {ukLk{kt

  zkuhk kufMkkLke kuXf kh fkUkuMkLkk LkhuL hkk Mkk{u ksku htsLkkuLk Lku {ukLk{kt Wkkko : W{ukhe kkku hk {kxuLke yksu Aue kkhe Wkkhe MkkiLku [kUfke ek Au. yLku zkuhkLke kuXf khke {rnk rkrLkrLku MktMk{kt {kufkLkku nwf{Lkwt kkLkw WkkwO Au khu fkUkuMku ykukk {wsk LkhuL hkkLku rxfex ykke Au. rkLkMkkLke Lk kuXfku kife {eLkkh{kt fkUkuMkLkk skeLk rs fuk Mkk{u ksku Mkwhu kxuLku {ukLk{kt Wkkko Au. khu {tkek{kt fkUkuMkLkk {uhk{kE kkuhek Mkk{u kskLkk {wwkE kuhk, kk{kt fkUkuMkLkk

  r kk Mkk{u kskLkk rkkE kkurn, ykt{kt fkUk uMkLkk fktrk MkkuZk kh{kh Mkk{u, kskLkk hkurnk kxu, e{uzk{kt fkUk uMkLkk AkMkn fkwkE {uzk Mkk{u kskLkk eAekkE kwhek, {kkh{kt fkUkuMkLkk eYkE [kzk Mkk{u kskLkk fuMkhMkn Mkkutfe, rzMkk{kt fkUkuMkLkk knkwhMkn kuk Mkk{u kskLkk [{LkkE Xkfkuh, xtfkhk{kt fkUkuMkLkk rk fkkhk Mkk{u

  kskLkk kkLkSkE nukek, khu {ktkhku{kt fkUkuMkLkk r{ [wzkMk{k Mkk{u kskLkk {kE kLku {ukLk{kt Wkkko Au. hr{kLk fkUkuMkLkk Mkkkkh Mkwkkuyu skwt nkwt fu fkUkuMk khVke nsw Mkwe {kkh, rzMkk yLku {ktkhku rkLkMkkLke kuXf {kxu Mkkkkh W{ukhkuLke nuhkk fhk{kt yke Lkke. nk{kt su Lkk{ku knkh ykk Au ku fkUkuMkLkk kwoku{ktke s ykk Au khtkw k kuXfkuLkk W{ukhku {kxu fkUkuMkLkk Mkkkkh MkkLkku {kLkwt Lkk{ {he kkzkk Lkke.

  fku fkuLke Mkk{u .....zkuhk kufMkk kuxk [qtxe

  kuXf fkUkuMkLkk W{ukh kskLkk W{ukhzkuhk LkhuL hkk htsLkkuLk

  rkLkMkk kuxk [qtxe {eLkkh skeLk rs fuk Mkwhu kxu{tkek {uhk{ kkuhek {wwkE kuhkkk r kk rkkE kkurnykt fktrk MkkuZk kh{kh hkurnk kxue{uzk AkMkn {uzk eAekkE kwhekxtfkhk rk fkkhk kkLkS {ukrk{kkh ...... fuMkheMkn MkkutferzMkk ...... ukSS Xkfkuh{ktkhku ...... {kE k(fkUkuMkLkk {kkh, rzMkk yLku {ktkhkuLkk W{ukhkuLke nuhkk {kuze Mkkts Mkwe kE Lk nke.)

 • ykkLkku yksLkku rMk . 27-08-2014{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. kwr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.{rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkufhe-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.Mkn ({,x) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.]rf (Lk,) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.Lk (,,V) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk,{rnkkoLku Mktkwt.

  ks{k t yx-yzke ue wku yt, te kuzo{ktke ykWx

  ktkeu...

  _ 2070, -2, . 27-08-2014

  rz uk kf] yzke yu {whe {kunh ueu kRzkR fhk {kxu ksu yuf wt ySku he {tz ke rwt Au. su{kt kf] yzke yu {whe {kunh ueu hkk{kt ykk Au. [qtxe Sk k s huL {kueyu yu tfu yke rk nk fu kf] yzke yu {whe {kunh ueu Aqxk fhe uk{kt yku. u fu fkhkuwt {kwt Au fu huL {kue RAk ke fu u{k yktrhf roku{kt fkuR rhc uk nMku fhu. yksu s ksk yk yr{ knu ks te kuzoe w:h[k fhe Au. su k{kue [[ko ne u{k Wh {nkuh ke E Au.

  ks te kuzo{kt nue {koof {tze h[k kE Au. ksk kt yu ze yukt yzke yu {whe {kunh ueu yk {tz{kt {qfeu yku f {ku uhe kkt Au. khu ktk {ke nuh{kt n ukkhk qo zkk yx rnkhe ksueku {ku yk {koof {tz{kt fhkku Au. u fu yk {koof {tz{kt k{tke huL {kue yu ]n{tke hkskknk k{ku Au.

  ksk te kuzok yk yr{ kn Au. u{u te kuzo{kt nue kh {koof {tze h[k fhe Au. kf] yzke yu {whe {kunh ueu nue s h[kukt {koof {tz{kt yuxu Mkk ykk{kt ykwt Au fu, k kku uzkukt rrh fkofhku yu ukyku khks kk. khu kk Mkku k yu wk kufkuu w t fhkk Au.

  yk e keu u te kuzoe swe ke kku wk fhk{kt yku ku k k{ fkZk{kt ykk Au ku k k k{ W{uhk{kt ykk Au, kfe k kuu kk hkk{kt ykk Au. k te kuzo{kt su k k [nuhkku {ku fhk{kt ykku Au u{kt sue k, rhks n [kink yu kxeo yk yr{ kn Au.

  yx rnkhe kskR, kf] yzke yu {whe {kunh ue ksk tMkkf Au yu yk uk kxeou rh R k. yk ukyku rk kse fk fhe fk.

  Wue Au fu, kk {w roku te kuzoe r{x{kt uk Au. e, ykW [[ko ne u {ku 75 koke Whe {hk kufkuu kk{tz{kt Mkk ykwt ke. re zfhe, kkh [t unku, wk{k Mhks, y suxe, Ifk kzw, rhksn [kink, su.e. kku {ku te kuzo{kt fhkku Au.

  k kko{uLxhe kuzok yk hefu yr{ kn hnuu. hkskk {w nk khu ku ukykuku {ku kko{uLxhe kuzo{kt kku nku. yk kuzo khk s kk eyu{k kkkh W{ukh hefu huL {kuewt k{ e fhkwt ykwt nwt khu khu rk yzkeyu zku fkuo nku. yzke kuzoe uXf{kt nksh hkk nkuk yu ktku zk{k [kku nku. k{kt u{e uhnkshe{kt huL {kuewt k{ e fhe kk{kt ykwt nwt.

  k ku hefu { uk ehks n [kink yu su. e. kku {ku fhkku Au. ksue r{khe nkukke yk{ uyku nu kuzoe uXfku{kt nksh hnuk nkuk. u{u nu k{kt fkuE s nkuku ke, khu yu. fu. yzke yu {whe {kunh uke {kxu nu ku rkkkh nkuk ikh fhkku Au - u tu nu kk {koof, {uLxh hefu ykuku.

  {koof {tz Lwt:- kt[ kuwt yuf {koof {tz kkwt Au. u{kt ku ruk k{ hkk Au yu u{kt huL {kue yu hkskk nk k{ W{uhk{kt ykk Au.

  hkskk ne xe{ fue ne:- hkskk n - {w., ksue, yzke, uke, {kue, suxe, w{k

  Mhks, zfhe, Ifk kzw, kkh[th unku ku. khu yt fw{kh - {tke.

  S

  rV{e [fk[kULke kkA hnu kMkrf wrLkkLku rV{e kzu yMkhfkhf heku hsq fhk {kxu ekk zkhuxh {wh tzkhfh fuuLzh kMko Lkk{Lke rV{ ELku yke hkk Au. yk rV{Lkwt k{ kkuMxh ef kE kwt Au. {wh tzkhfh rV{ ytku MkMkuLMk e hkk kMk Lkku fhe hkk Au su ytkkok k{k{ fkfkuh {kxu Mkux kh {kukkE VkuLk fu fu{uhku E skLkku rkkt {wfkku Au. fkhfu, kuyku yk rV{

  Mkkku uzkue k{k{ kkku kw hkk {ktku Au. ufu ku{ Akkt rV{Lkwt VMxo wf ef kE kku Au. rV{Lkk yk kk uMxh{kt kk t[ tk {kuzMkLku rkfeLke knuhue kokE Au.

  {kLkk{kt yke hkwt Au fu, yk kkt[u {kuzkuLku { wh tzkhfh u uLkk yk-yk nuhku{ktke kMk t fhe Au. uf u yk

  {kuzku ytku nsw fkuE Mkkk fhk{kt yke Lkke. rV{Lke kkko{kt yuf kMk fuuLzh wx {kxu xuuLx ntxLkwt ykkusLk fhk{kt yku Au. suLkk {kxu uh{ktke kkt[ {kuzkuLke kMktke fhk{kt yku Au. yk u{h fuuLzh wx {kxu kMktke kk kk {kuzkuLke kEV{kt VuhVkh kE Au. ku{Lke kkMku kiMkk, rMke yLku Lkk{Lkk yke Au. huf {kuz kuLkku yk-yk Ykke Wkkuk fhu Au. kuLke kkko Mkkhe heku rV{{kt kokE Au.

  fuuLzh kMko rV{Lkku VMxo wf ef kE kku

  kkuewzLkk kkkn khefu ykukkk yrLkukk knY kLkLku ytzhzo khVke {fe {e nk ukLkk u [k UfkLkkhk u wkMkku Mkk{u ykku Au. yk Mk{k[kh Mkk{u ykk kk knY kLkLkk rLkkMk MkkLk yuk {kk ktkkLke Mkwhkk Mkk khe ukE Au. {wtkE kE{ kkt[Lke yuf ruk xe{ {kk ktkkLke Mkwhkk {kxu

  kkk{kt yke Au. {wtkE kkueMk Mkwkku khk {ke {krnke yLkwMkkh, ye {kuhkLkeLkk h kh Vkhk fko kk kUkMxh hr kwheyu VkuLk kh {fe ykkeLku

  knY kLkL k e ykk k{e rV{Lkk ykuhMke ykf{k hkRxTMk ykkk {k tk fhe nke. {wtkE kkueMku yk {k{u ytzhzo zkuLk hr kwheLkk yuf MkkkhekLke hkfz fhe ee Au. WuLke Au fu, knY kLkLkk r{k rV{ kuzwMkh ye {kuhkLke yLku fhe{ {kuhkLkeLkk hu rLkkhu {kuze hkku Vkhk fhkwt nkwt.

  yk knuk ytzhzo zkuLk hr kwheyu {kuhkLke ktwykuLku VkuLk kh {fe ykke nke. Mkwkku khk {ke {krnke {wsk, hr kwhe {kuhkLkeLkk {khVku knY kLk kkMku tzeLkku Mktuku {kufkk {ktkkku nkku. kE{ kkt[Lkk MkwkkuLkk skk {wsk, {kuhkLkeLkk h knkh fhk{kt yku Vkhk yu knY kLkLku ek fhk {kxu nke. suLkk kku knY kLkLkk rLkkMk MkkLkLke knkh Mkkk z uMk{kt kE{ kk t[Lkk skLkkuLku kiLkkk fhe ukk Au. WuLke Au fu, yk knuk k hr kwheyu erk xk-LkuMk krzk rk{kt LkuMk krzkLkk rkkkLku VkuLk fhe rkeLku nuhkLk Lk fhkLke {fe ykke nke.

  knY kLkLku ytzhzoLke {fe {kk Mkwhkk khkE

  kUkMxh hr kwheyu VkuLk fhe {fe ykke

  krheke [kukzk yLku ykr hku fkqhLke rV{ kku R~f hsq fhk{kt yku ku knuk s ku{Lkk u{ MktktkuLku RLku khu [[ko Y kR kR Au. yk rV{ 19{e MkxuBkhLkk rMku uh{kt hsq fhk{kt ykLkkh Au. kku nk{kt yufkeLke LkSf ukE hkk Au. LkSfLkk MkqkkuLkwt fnuwt Au fu ku{Lke [u kkt skk MktktkuLku eu kkurqz{kt k [[ko Au. ku{Lke [u r{kkk Mkkk e hne Au. rV{Lkk wxk hr{kLk Mkux Wkh yufke Mkkku yk ktLku Mk{ k kke hkk nkk. ku{Lke r{kkk kkr{f kkk{kt nkukLkwt k {e hkwt Au.

  ykrfe-2Lke Mkn yrLkuke k fkqh Mkkku ykrLkk MktktkuLku ELku ykkW [[ko hne [qfe Au. ktLku e k Mkkku k ukk nkk. u fu {kuzuke yk ynukLku hrku {ku nkku. nk{kt s krheke [kukz-kyu kkurqz{kt Qhkk fkfkhku kifeLkk yuf khefu ykrLkk Lkk{Lkku Wu fkuo

  nkku. kksukhLkk rMkku{kt Lkk fkfkhkuLke kkukkk ukE hne Au su{kt erkfk, hehMkn, yLkwfk {ko, hkeh fkqh yLku fuxheLkk fiVLkku Mk{ku kk Au. krhekeLkwt fnuwt Au fu ykr hku fkqh Mkkku rV{ {k kk ku w Au. fkh fu ykr hkuu ykrfe-2{kt qk kLkkh qr{fk se nke yLku yk rV{ kkuMk ykurVMk Wkh MkV Mkkrkk kE nke.

  keS kksw krheke [kukzk k-kurqz{kt MkV yrLkuke khefu Qhe [qfe Au. khu Mk{ Lkn nkuk Akkt ku xqtfk kkk{kt s kkukkLke MkrkLku {skqk fhe [qfe Au. Rf tu rV{ {khVku kuLku kufrkk {e nke yLku k yukuzo k Sk nkk. nk{kt s hsq kue nMke kku VMke rV{ kkuMk ykurVMk Wkh ^kuk hne nke khtkw yk rV{{kt k kuLke qr{fkLke tMkk kE nke. ykLkkhe rV{kuLku ELku k krheke ykkMk kLkue Au.

  krheke-ykr hkuLkk MktktkuLku ELku nk [[koktLku yufkeLke LkSf ykkLkk ynuk

  kku R~f hsq kk ku knuk khu khu [[ko : krhrke yLku ykr hkuLkku fkuR rxke fhkLkku nk RLfkh

  R{hkLk yLku fheLkk fkqh yrrLkk rV{ kk{es rV{ yxkR kR Au. kk u fkfkhku fkuR kk fhe hkk Lkke khtkw yu{ {kLkk{kt yku Au fu fheLkk fkwh rV{{kt fk{ fhk k ikh kR Lkke. suLkk fkhuR{hkLk nkM{e yLku fheLkk fk qh yrrLkk yk rV{Lk w t qxk nsw Mkwe Y kE wt Lkke. rV{{kt rtk kk {kxu k fkhku ykkk{kt yke hkk Au khtkw fkuE kk Mkku e fkE Lkke.

  fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu yk rV{ yufkk fkqh yLku fh unh {eLku kLkke hkk Au. yk rV{{kt yuf kMk x[ kk {kxu fheLkk fkqh yLku R{hkLk nkM{eLke kMktke fhkE Au. rV{Lkwt Lkk{ kk{es r hkk{kt ykw t Au. MkqkkuLkk skk {wsk fheLkk fkqhu yk rV{ {kxu kkhe ykke Lkke.rV{Lkw wxk yxkR kzkk kku yL rV{kuLkk wxk{kt Mk kR kk Au. fheLkk fkwhu nk{kt Mk{ rhxLMko{kt

  qr{fk se Au. yk rV{ kkuMk ykurVMk kh Mk wkhrnx Mkkrkk kR Au.keSkksw R{hkLk nkM{eyu k hkn uk kh fwk u{wLke rV{ Mkkrkh{kt fk{ Y fhe [qku Au. yk rV{Lkwt rLkuoLk yk hk fhe hkk Au. ku{Lkwt fnuwt Au fu kxfkk Wkh k wt fk{ kwt Lkke. kt Mkwe r[k ytrk{ nu Lkn kt Mkwe kusux Wkh ykk

  kLke kkkk { w~f uYk ukE hne Au.R{hkLk yLku fheLkk fkwhLke rV{ ykk e fu Au fu fu{ kuLku RLku kkurwz{kt [[ko Au. fuxkf k ufk u {kLke hkk Au f u yk rV{ nu ykk u Lkne. u kusux kzkk u {wfku kk u R{hkLk nk~{eLku Vxfku kze fu Au. fkh fu kuLku {kuxe yrLkuke Mkkku rV{ fhkLke kf {e nke. R{hkLkLke nk{kt hk Lkxhk kh Lksh Au.

  R{hkLk-fheLkkLke rV{ kh fk{ yxkE kwt Au

  rr fkhkuMkh kusux kzkku {wfk kue fe

  R{hkLk yLku fheLkk yL kusuxku{kt Mk kkkt wrk

  {wtkE,kk.26h ku o khk khVke

  ykuMfkh yukuzo {kxu yuf rV{Lku Mkkkkh yuLx e ykkk{k t yku Au. khke MkuLMkh kkuzo khk uLke rV{ku{ktke ku kfkk hkke rV{Lke kMktke fhe ykuMfkh yukuzo {kxu {kufe ykkE Au.

  khu yk ku o yLkw{kLk kkk{kt yke hkwt Au fu,

  khk khVke ktkke rV{ kehLku ykuMfkh {kxu {kufe fk Au. ktkke MktkekLke k]cqr{ kh kLkue yk rV{ [kh hkxe rV{ k whMfkh Ske [wfe Au. rV{u ofku ku{s ru[fkuLke e tMkk {ue ee Au. rV{Lkw t zkhuLk MkwSk {wSoyu fwO Au. khu kuMLkuSk [uxSoyu rV{{kt {w qr{fk rLkke Au. yk

  rV{ 1967Lke kMkef rV{ yuLxLke rVhtke kh ykkhek Au.

  rV{Lke kxfk k y uf kwshkke wf kh ykkhek Au. su kkukkLke ktkke ur{fkLku w fhk {kxu ktkke kkk{kt kek k EAkku nku Au. yk {kxu k u k tkke Mk tkek ekLke Yykk fhu Au.ku yuLxLke rVhtkeLkk k tkke Mktkek WkhLkk kukkLk kh rhMk[o Y fhu Au. khkk rV{Lke kxfkk 19{e Mke yLku k o{kLk Mk{ [uLke Mktkek kkkLke ykMkkkMk w{ke hnu Au. rV{Lkk {w yrLkukk kuMk uLkSk [uxSoyu xTexh khk skwt nkwt fu, yk {khu {kxu koLke k Au. rkh rV{Lke khu {nuLkkLku k uLk w t V {k sE hkwt Au yLku ku ykuMfkh {kxu {kufk{kt yke hne Au.

  khk khVke ykuMfkh {kxu su ktkke rV{ keh

  ktkke MktkekLke k]cwr{ kh ykkhek rV{

  2 / . 27-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.com

 • V L

  Lke rne,kk.26zkkLk LkhuL {kueLke

  {nfktke sLk Lk kusLkkLkku 28 ykukMxke kht kk sE hkku Au, khu yk kusLkkLku kLk{kt hke zkkLku uLke k{k{ kUfkuLku E{u khk Mktuku {kufku Au. yk Mktuk{kt {kueyu ku tfkuLk u skw t Au fu, uLkk k{k{ krhkhkuLkk kUf yufkWLx kukLkk fk{Lku kkr{kk ykkk{k t yku. zkkLk u kkukkLkk Mktu{kt wt Au fu, ykku 7 fhkuz fhkkt w kUf

  y u f k W L x k u k L k e s Y h A u . ykhu yk Mkkike {kuxe h k x e kkr{kk Au. u k u{ k u L k n

  kku rfkMkLke yLkuf kusLkkyku krk ku. {kueyu kkukkLkk kk{kt skwt nkwt fu, u{kt yufk krhkh kUf yufkWLx khLkku Lk hnu kuLkwt kLk hkkLke skkkhe kUfkuLke k Au. yk {kxu ykku Mkkk u {e fk{ fhkLke sYh Au. ku{u kUfkuLku kkhe ykke nke fu, kk{e rMkkhku{kt ruk Mkwrkyku Mkkku Y fhk{kt ykke Lke kkykuLk u kfkef {tswhe ykkk{kt yku. WuLke Au fu, kwkhke Y kk sE

  hnu zkkLkLke {nkfktke sLk Lk kusLkk ytkkok u{kt huf krhkh{kt ykuAk{kt ykuAk ku kUf yufkWLx nku ku ktfLku nktMk fhkLke kusLkk kLkkkE Au. su{kt kkkkhfLku {Vk{kt z ukex fkzo k u{s yuf k YrkkLkw t woxLkk e{k f[ ku{s kutLk ykkkLke ukkE fhkE Au. zkkLk {kueyu 15 ykukMxLkk rMku k rfk khke kkukkLkk kk{kt yk kusLkkLke nuhkk fhe nke. ku s Mk{u yrfkheykuLku yk kusLkkLku fkohk fhk {kxu fk{u kke sk Mkw[Lkk ykkE nke. yk kusLkk ku kkk{kt kkw fhku. su{kt knuk kkk{kt huf kLkk kUf yufkWLx kuk{kt yku. khu ke kkk{kt kkkkhfkuLku e{k f[ yLku kULk kusLkkLkku k ykku.

  sLk Lk kusLkkLku hkxe kkr{kk ykku : {kue

  zkkLku kUfkuLku kusLkk ytku Mktuk {kufk

  k{ kkk{kt u{kt 7 fhkuz kUf yufkWLx kukLke kusLkk : kk{e rMkkhku{kt Lke kkyku kuku

  Lke rne,kk.26{kue MkhfkhLkk {nkfktke

  rzex ELzk fko{{kt nu wkLkkuLku fkuBwxh rkzkLke Mkkku-Mkkku hkuskkheLke kfku k Wk fhkkLkwt Lke fhkwt Au.

  yk kusLkk kkw kkktLke Mkkku s u{kt [kh k suxk MkkosrLkf Mkkuyu {Vk{kt ELxhLkuxLke Mkwrk Wk ku. suLkkke rk {ue u{k t 1.7 fhk uz wfk uLk u hkuskkhe Wk fhkku. yk {kxu fuLe qhMkt[kh yLku Mkw[Lkk xufLkef {tke hrtfh Mkku yuf kuXf kkuke Au. su{kt

  rzx ELzkLkk fko{Lku zkke u{kt kkw fhk ytku r[kh r{o fhku.

  Mkwkku khk {ke {krnke { ws k , r z ex E Lz k fko{ ytkkok kYkke 1.7 fhkuz LkkufheykuLke kfku Wk ku. khu khkukheku 8.5 fhkuz kufkuLku hkuskkhe {u. yk Wkhktk EuxkurLkf WkkLkkuLke ykkk k kt kE su. EuxkurLkMk yLku Mkw[Lkk rkk khk [kk{kt yke hnu rzex ELzk fko{Lku 20{e ykukMxLkk hkus zkkLk {kueLke ykkk{kt fukeLkuxLke {tswhe {e nke.

  Mkhfkh u yk k usLkk kkA 1.13 k fhkuz YrkkLkku [o fhkLkwt ktf Lke fwO Au.

  y k f k o { L k u [ k w Lkkkfe ko 2014-15ke Y fhe 2018 Mk we k q o fhkLkku Au. su ytkkok uLkk k{k{ Lkkkhefk uLk u Mkhfkhe Mkukyku E-Vku{uox{kt Wk kLku. Mkkku s 2019 Mkwe uLke k{k{ kk{kt[kkkuLku kkuz kuLz fLkuLkke uzkLkwt ktf Lke fhkwt Au. ku{s k{k{ w rLkMkxeyk u yLk u fkuuuLk u kEVkE Mkwrkke Mks fhkLke kusLkk kLkkkE Au.

  rzex ELzkke 1.7 fhkuz wkLkkuLku {u Lkkufhe

  Lke kusLkk kkA 1.13 k fhkuzLkku [o ku

  ko 2018 Mkwe rzex kusLkkLku Mktkqo heku kkw fhku : khkukheku 8.5 fhkuz kufkuLku hkuskkhe {u

  tzLk, kk.26kux rkxuLk{kt khke {qLkk LkkkhefkuLkku kkku ehu-ehu e

  hkku Au. kuLke w yuf rkrk fhkkk khke {qLke {rnk MkktMku {tke k {uwt Au. {ke {krnke {wsk, khke {qLke rkxe MkktMk Mke{k {nkukkLku {rnkyku ku{s wkeyku r nMkkLku yxfkk {kxu kLkkk{kt yku yk {tkk uzkuLkk {tke ku rLk{qtf fhkE Au. WuLke Au fu, rkxuLk{kt uzku {tke MktMk{kt {w rkke kkxeoLkku Mk nku Au. su kkxeoLkk Mkkk{kt ykk kk k {tke ku kkk hnu Au. khu rkxuLk MktMkLke Mkkike {kuxe rkke kkxeoyu khke {qLkk {rnk MkktMk Mke{k {nkukkLku uzku {tke kLkkkLkku rLko fkuo Au. rkke kkxeoLkk Lkukk yuz r{rkuLzu yk ytku Mkkkkh nuhkk fhe nke. WuLke Au fu, Mke{k {nkukk 42 koLkk Au. khu nu ku{Lke uzku {tke khefuLke qr{fk{kt ukh kkxeo {kxu {rnk Mkwhkk ykkuk Mkkku fk{ fhkLkwt hnuu. ku{s {rnk Mkwhrkk Mktktrk {nkqo rLkoku k ukLkk hnuu.

  khke {qLke {rnk MkktMkLku uzku {tke kLkkkE

  EMk{kkk,kk.26kkrfMkkLkLkk hkkze

  nuh{kt MkirLkfku {kxu yuf kuhuf kLkkk {kxu yirknkrMkf rnLw {trhLku kkuzkLke fkk nkk hk{kt yke Au. suLkk fkhu kkrfMkkLkLkk ykMktf yuk rnLw Mk{wk{kt hkukLke kke keo kE Au. kkk knukLkk yk rnLw {trhLke Mkkk u yuf M{kLk k u{s yuf Y{kk 53 {fkLkku kkuzeLku kt MkirLkf kuhuf kLkkkLke kusLkk ktk khk nkk hkE Au. 1935{kt kLku k{fe Mk{ksLkk yk {trhLku kkfLkkk {trhLkk Lkk{u ykuk Au. su hkkrzLkk [fk k uMkekELk{kt Mkk Au. yk rMkkh MkiL Mkt[krk hkk ze AkeLk k k uz o ytkhkok yku Au. suLkk kku MkkrLkf kMkLku kufkuLku 12 ykukMxLkk hkus yuf LkkuxeMk kkXe skwt nkwt fu yk {trh ku{s M{kLkkxLku kk uze kkzk{kt yku. MkkrLkf kufkuyu ktkLke yk fkkLkk r{kt fkuxo{kt yhS k fhe Au. suLkk kku fkuxuo fkuE [wfkku nuh Lk kk kt

  Mkwe fkuE fkokne fhk kh Mxu {wfe eku Au. keSkksw MkkrLkf ktkLkk {trh kkuzkLkk rLko Mkk{u nw Mk{ks{kt hk ukLke kke keo kE Au. fkhfu, yk {trh yuf {kk yue Mkk nke kt nwyku k{fre fhe fkk nkk. ku{Lke e Au fu, kkk knuk fkuMkh heku yk {trh kktk{kt ykwt nkwt, suke rz{kueLk fhkLkku fkuE Mkk s Wku kkku Lkke. keSkksw yk rMkkh{kt hnukk n wyk uLk u hn ukLke i f kf M k k ykkk{kt yke Au khtkw ku{Lku {trh kkte yk kk{k t yk u fu Lkn kuLke fkuE s Mkkk fhk{kt yke Lkke. WuLke Au f u , kkk kn uk hkkze{k t {k uxe M k t k { k t { k u x e Mktk{kt nw krhkhku Mkkx fhkk nkk ufu nuh{kt nu {kk 60 nw krhkhku s Mkkx fhu Au.

  hkkze{kt MkirLkf kuhuf kLkkk nw {trh kkuzku

  ktkLkk rLko Mkk{u nw krhkhku{kt hkuk

  Lke rne,kk.26rV{ zkhuxh rLkhs kktzuyu

  xe{ ELzkLkk Mkkike MkV MkwfkLke {nuLMkn k uLkeLkk SLk kh ykkhek rV{ kLkkkLke nuhkk kkuzkf Mk{ knuk s fhe nke. yk rV{ kLkkk {kxu knuk {nuLMkn kuLkeyu k Mkn{ke

  y k k e e e nke. khkk r V { { k t k u L k e L k k h k u {kxu MkwktkMkn h k s k w k L k e kMktke fhk{kt y k e n k e . { k L k k { k t yke hk w t A u f u, rLkhs kk tz u yLku MkwktkMkn hksk w k u hk t[e knkU[eLku rhMk[o

  k Y fhe ewt nkwt. yk Wkhktk MkwktkMkn yLku {nuLMkn kuLke [u {wtkELke nkux{kt {wkfkk k kE nke. ufu, nu Mk{k[kh {e hkk Au fu yk rV{ kLke {w~fu Au.

  Mk wkk u khk {ke {krnke {wsk, yk rV{ kLkkk {kxu

  {nuLMkn kuLkeyu nu 45 fhkuzLke {ktke fhe Au. Mkk{kL heku LkkLkk ksuxLke rV{ kLkkk {kxu ekk y uLkMkzu Vu{ rLkhs kktzuyu ykxe stke hf{Lke {ktke Mkkte rV{ kLkkkLkku kusux kzkku {wfkLkku r[kh fkuo Au. WuLke Au fu, yk knuk yLkuf ukzeykuLkk SLk kh rV{ku kLke [wfe Au. su{kt kksukh{kt s ^k#k rMkLkk Lkk{ke ekk yuex r{kMkn yLku kkuMkh {uhefku{Lkk SLk kh rV{ku kLke [wfe Au. r{kMkn kh kLkue rV{ kk r{k kku kkuMk ykurVMk kh {k {[ke nke. khu {uhefku{ kh kLkue rV{ kkuMk ykurVMk kh {k {[kk kikh Au. yk Wkhktk ELzLk Vqxkku xe{Lkk qkkqo fuxLk kkE[k wxekyu k kkukkLkk SLk khke rV{ kLku kue EAk k fhe Au.

  kkukkLkk kh rV{ kLkkk {kxu kuLkeyu {ktk 45 fhkuz

  rLkhs kktzuyu rV{ kLkkk koe nke EAk

  Mktkek Mkku{Lku uz Mk Mkwhkk ykkkLkku rLko

  fku{e nMkk kkke Mkku{ kh khku : rhkkuxo

  Lke rne,kk. 26W k h u L k k M k h L k k

  rsk{ktke kkskLkk khkMk Mktkek Mkku{Lku suz MkLke Mkwh7k ykkkLkku rLko uk{kt ykku Au. ku{Lkk kh kkukR hnuk khkLku kLk{kt RLku yk rLko fhk{kt ykku Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu {wsVVh Lkkh{kt fku{e nMkk kk kkke ku{Lkk kh Mkkk khku kkukR hkku Au. kw[h ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu furL k]n {tkkLke W[Mkhe Mkr{keLke kuXf{kt yk rLko fhk{kt ykku

  nkku. Mktkek Mkku{ fku{e nMkkLkk fuMk{kt ykhkuke kLkkk{kt ykk Au. k]n {tkk khk suz MkLke Mk whkk ykkkLke { ts qhe {e kk kk yuf Lw [uLk MkkkuLke kk[ek{kt ku{u fkwt Au fu kuykuLku nsw Mkwe yk Mktkt{kt fkur {krnke {e fe Lkke.

  ku{u fkwt nkwt fu u Lk kh khku Au kku [kuMkku suz Mk Mkwhkk {e uRyu. MkhLkkLkk khkMku fkwt nkwt fu suz MkLke Mkwhkk kk hknw kkte ku{Lkk kh khku nkukLke kk fhe [wk Au.

  khu wke Mkhfkhu kkMkkeykuLkk rLkkLk kh nkuk Akkt ku{Lku Mkwhkk ykkk{kt yke hne Lkke. yku WuLke Au fu Wkhu{kt kk kuo fku{e nMkk zfe WXe nke su{kt {kuxe Mktk{kt kufkuLkk {kuk kk nkk. fku{e nMkk{kt Mkkkkh heku 60ke khu kufkuLkk {kuk kk nkk. yk fku{e nMkkLkk fkhu Wkhu Mkhfkh n[{[e WXe nke. MkhfkhLke [khukksw kkf rxfk fhk{kt yke nke. khkk kuue [qtxe{kt MkkkLku {hkku Vxfku k kzku nkku.

  {wtkR,kk. 2626{e LkuBkh 2008Lkk

  rMku ek kkMkke nw{kLkk A ko kk ykhu Akkk nkWMkLku Vhe kue ukkk khu WkusLkk uk {e nke. u fu Mk{k rMkkh{kt {skwk Mkwhkk Mkk hkk{kt yke nke.

  kkMkkeyk uyu 2008{k t khu nw{ku fkuo khu su R{khkkuLku xkkuox kLkkk{kt yke nke ku{kt yk R{khk k nke. Rhkue-Akkk wkkr[ {w{uLkxLkk MkuLxh fkukkk{kt Lkrh{kLk nkWMk k yne Mkk Au. Mkku{khLkk rMku fohku {kkLku ykhe yk u k

  ykkk{kt Mk ukk nkk. yk r{LkLkw Lk uk ] nu yL wk t k r k h k e Rhku yLk u k u { L k k k L k Akk fh u A u . nw{k{kt {kko k u k L k u k fheLku ykLke Vhe Yykk fhk{kt

  yke Au. kUkfkuf, kkRuLz, Mkkkkkuh

  yLku nkUkfkUk Mkrnk yurkLkk swk swk kkku{ktke 25 hkeMk kMk {nu{kLk khefu nksh hkk nkk. Lkrh{kLk nkWMkLku LkuMkhke kikh fhkLke fk{kehe [ke hne nke. 2.5 r{rLk zkuhLkk nwe Bwr{Lke Yykk k fhk{kt yke Au.

  Bwr{ R{khkLkk [k ukk yLku kkt[{k {ku hnuu. nuhLkk nwe Mk{wkLkk kufku {kLku Au fu MkuLxhLku Vhe Y fhk{kt ykk kk yk{rkMk{kt khku kku Au. Lkrh{kLk nkWMk kh nw{ku fhk{kt ykk kk kx {[e kku nkku. {wtkR nw{k{kt {kuxe wkhe kR nke.yksu Mkk[ukeLkk kkk uk{kt ykk nkk.

  kkMkkeykuyu R{khkLku xkkuox kLkke nke

  nw{kLkk A ko kk Akkk nkWMkLku Vhe kukkk WkusLkk

  {kue zkkLk kLk kk 8 hkkkLkk hkSLkk{k

  hksfe kwoku{kt hkkk {wu khu [[ko

  Lke rne,kk. 26ykkWLke wkeyu Mkhfkh

  k h k r L k { k { k t y k u k hkkkkuLkk hkSLkk{kLkku kuh he hkku Au. rk erkkLkk hkSLkk{k kk fw yuk ykX hkkkk u kR [wk Au su {kue Mkhfkh Mkkk{kt ykk kkke hkSLkk{w ykke [wk Au. 26{e {uLkk rMku LkhuL {kue Mkhfkh Mkkk{kt yke nke.

  khkkke yuLkzeyu Mkhfkhu ykkWLke wkeyu Mkhfkh khk rLk{k{kt ykuk hkkkkuLke keykuLkku kuh Y fkuo nkku.

  f{k kuLkekLke Mkkike knuk ke fhk{kt yke n k e . 8 7 k e o f { k kuLkekLke khu LkhuL {kue kwshkkLkk {w{tke khefu nkk khu khu U[kk [ke nke. kuLkek Mkkike knuk kwshkkLkk

  s h k k k k Lk n k k . khkk kuLkekLke r{kuh{Lkk hkkk khefu ke fhk{kt yke nke khtkw yuLkzeyu Mkhfkh khk yuf {rnLkk kk s ku{Lke nfkke fhe uk{kt yke nke. yke s heku fu tfhLkkhkLk hkkk khefu hkSLkk{w ykwt Au. LkkkkuLz{kt ke kkk t r{kuh{ hkkk kwkkuk{Lku k hkSLkk{w ykwt nkwt.

  nrkkh u[kk ykurVMkhku Mkk{u kkk ukLkku nwf{kuhfku nrkkh u[kLku RLku Mkwe{ Vk

  Lkerne,kk. 25Mk we{ fk ux u o h ksMk kL kL k k

  Mkhne rsk{kt ku{Lkk LkkuLk MkMk kuxLko nrkkhku u[e uLkkh rMkrLkh ykurVMkhku u nwt ykLkkk k MkuLkkLke uhkh kxfe fkZe nke. Mk we{ fkuxu o yuk ynuk Mkk{u ktku WXkku nkku fu, kurkk yrfkheykuLku {kk Xkfku ykkeLku Akuzk{kt yke hkk Au. kuhfku nrkkh u[e hnuk ykurVMkhkuLku Mk fhk{kt yke hne Lkke. rMk Mkr{rk khk nwt ykLkkk{kt yke hkwt Au. yuk ynuk k ykk Au fu, yk {wu k fhk{kt ykue

  yurVzurx{kt ykktfkkMk fkwyk, fwkkhk yu eLkkh{kt kiLkkk yk{eo wrLkxLke Mktzkue k hne Au. yke fwkk ]rk Wkh ytfw {wfk{kt yku ku yrksYhe Au. yuf kksw sB{w fk~{eh{kt ykk tfke ]rk e hne Au khu MkuLkkLkk xku[Lkk yrfkheyku LkkuLk MkMk kuxLkoLkk nrkkhku u[k{kt yke hkk Au. xkuk ykku ykk yrfkheyku Mkk{u k {kxu fXkuh Mk fhkLke kk fhk{kt yke hne Lkke ku ytku Mkthk {tkkLku k wkMkku fhk fkwt Au. ykk kwLkk k Mk fhe uRyu. Mkwe{ fkuxuo &ku fhkk fkwt

  Au fu, kkkMk k e{e krkyu [ke hne Au. MkuLkkLke yL ykX f{ktz{kt yk{eo ykurVMkhku khk yuyuMkke nrkkhkuLkk u[kLkk {wk{kt yke kkkMk fu{ nkk hk{kt yke Lkke. ku ytku k & fhk{kt ykku Au. yku WuLke Au fu, nrkkhkuLkk kuhfku u[kLke kkkk khLkkf Mkkrkk kR fu Au. yMkk{krsf kkuLkk nkk{kt ykk nrkkh sR fu Au su kkf krhk{ ke fu Au. Mkwe{ fkuxuo nu yk {k{kLke LkkU RLku ykk nrkkhkuLku u[e {khkk MkuLkkLkk ykurVMkhkuLku Mk fhkLke Mkq[Lkk ykke Au.

  ( ... _ _...)yk yVkykuLkk fkhu Mk{k rMkkh{kt hsLkefktkLkku

  yuf {knku Mko Au yLku kufku hsLkefktkLke rV{ khV ykfkko Au. fkhkuLkwt {kLkwt Au fu, yk yVkyku{kt fkuE s { Lkke. hsLkefktk hksfkh{kt uzk kue kk Lknek Au. rV{ kk{kt k hsLkefktkLke Mk{k fuheh k kh kkue Au. suke kuyku ksk Mkkku uzkELku hk{kt keyu{fu fu yuykEzeyu{fu kkku Mkkku rhku nkuhkLkwt u{ uzu ku{ Lkke.

  WuLke Au fu, yk ytku hsLkefktkLku kqAkkk khu ku{u skwt nkwt fu, kuyku kkLkLke {hS {wsk s fk{ fhu. ku{u W{uwO nkwt fu, kkLkLke {hS yu s {khe {hS Au yLku u kkLkLke {hS nu fu hksfkh{kt uzkwt kku nwt hksfkh{kt sYh uzkE.

  ( ... ...)ksux{kt k ykLke nuhkk fhk{kt yke nke.

  ksux{kt nuhkk fhk{kt ykk kk yk rk{kt kMk Y kR kk Au. {wtkR-y{kk kwux xuLkLke rk{kt zke rk nkk hk{kt yke Au. k{k{ Mktktrk kkMkk kh zke [[ko [ke hne Au. kwux xuLk {kxu Lkk {kkLke sYh hnuu. rVrrkrxe ykMk rk Y kR [wfe Au. swkR 2015 Mkwe{kt ynuk MkkUke uk kue kk Au. y{kk-{wtkR kwux xuLkLkk MxuLkku{kt kkLkh-fwko, kku, rhkh, kkuRMkh, kke, Mkwhk, Y[, kuzhk, Lkrzk ykt yLku y{kk hnuu.

  ( ... r_ 10 ...)kkeLkwt {k qk ykuAwt Au. 57.3 xfk kke rhkLkwt Au su kt kke Au. {kk 2.7 xfk kke kek kf Au. su kife 75.2 xfk kk we kuk Au yLku 22.6 xfk qko sLkk MYk{kt Au. wrLkk{kt WkMkk fw kekkf kke{kt {kk yuf xfk kkeLkku Wkkuk Mkhkkke {u Au. kke fkuEk heku Lk kkzu ku {kxu k{k{ kMk fhk uEyu. h kuo 22 {k[oLkk rMku r s rMk {Lkkk{kt yku Au. 22{e {k[o 1992Lkk rMku kkrLkk rhkuzekLkuhku nuh{kt yuf krhkLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt.yk krhkLkk Auk rMku yuxu fu 22{e {k[o 1992Lkk rMku kke Mktktrk kukk fhk{kt yke nke yLku 22{e {k[oLku r s rMk khefu {LkkkLkku rLko fhkku nkku.

  hkSLkk{w ykkLkkh ykX{kt hkkk kLk

  fuhLkk hkkk khefu rk erkkLkwt hkSLkk{w

  Lke rne,kk. 26rk e r k k u f uhLk k

  hkkk khefu yksu hkSLkk{w ykke ewt nkwt. ykLke Mkkku s yk kuo {u {rnLkk{kt LkhuL {kueLkk Lk u k ] {k t y uLkzeyu Mkhfkh Mkkk{kt ykk kkke hkSLkk{w ykkLkkh rk erkk ykX{kt hkkk kLk Au. ykkWLke wkeyu Mkhfkh khk rLk{k{kt yk uk ykX{k t hkkk u hkSLkk{w ykwt Au. 76 keo rk erkku yksu fkwt nkwt fu, kuykuyu hkxkrk {whSLku ku{Lkwt hkSLkk{w MkkUke [wk Au. Mkku{khLkk rMku rk erkk fuLe k]nkLk hksLkkkMkn yLku hkxkrk {whSLku {k nkk. hkxkrkLkk Mkr[u ku{Lkwt hkSLkk{w sYhe kkk {kxu fuLe k]n{tkkLku {kufe ewt Au. rneLkk qkkqo {w{tkeyu fkwt nkwt fu, kuyku hkSLkk{w ykke [wk Au. k uyk u kRfku s hkSLkk{w ykke [wk Au. yk

  ytku kuyku w rxke fhk {ktkkk Lkke. hkSLkk{kLkku Mefkh kk kk s yk Mkto{kt w rkrk ykku. rk erkkLke Mkkku s ykX hkkkku yuk Au su LkhuL {kue Mkhfkh Mkkk{kt ykk kkke hkSLkk{w ykke [wk Au.

  26{e {uLkk rMku {kue Mkhfkh Mkkk{k t yke nke. yuLkzeyu Mkhfkh Mkkk{kt ykk kkke A wkeyu khk rLk{k{kt ykuk hkkkkuyu hkSLkk{k ykk nkk kuh r{hku{Lkk h k k k k w k k u k { L k u LkkkkuLz{kt ke fhkkk yk kuo swkR{kt hkSLkk{w ykwt nkwt. rk erkk 1998ke 2013 hr{kLk rneLkk {w{tke khefu hkk nkk. yuk Mktfuk k Au fu, rk erkkLku r{kuh{{kt {k ufk{k t ykLkkh nkk. 87 keo kuLkekLke yuLkzeyu Mkhfkh khk kk {rnLkk{kt s nfkke fhk{kt yke nke.

  3 / . 27-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.com

 • Year : 02, Issue : 59, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 27-08-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 59, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.27-08-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  y{kk,kk.26ktkk rhk{ kk hk{kt

  {uhkLke w yuf ELkk 30 ykukMx kAe Y kk k ue kk nk{kLk rkku k fhe Au. nk{kLk rkkLkk skk { wsk, Mkx uBkh {rnLkkLkk k{ yXkrzk{kt hkkk e Mk khk u hMkk kE fu Au. ku knuk ykukMx {rnLkkLkk ytk{k t hk{k t fuxkf kkku{kt AwxkuAkku hMkk LkkUku.

  n k { k L k r k k L k k skk {wsk, hk{kt 30 ykukMx kAe Mkkhk u hMkk kkLke kk Au. su MkxuBkh {rnLkkLkk k{ yXkrzk Mk we Mkkk nkke kh u hMkk kkLke kk hnue Au. yk{, rLknkk o uLke MkkkLkk Mkkk u s hk{k t { uhkLke k w L k : khk{e kkLkk yu tk k fhkE hkk Au. hk{kt k {rnLkk

  hr{kLk {k{k t M k khk u hMkk LkkUkku nkku. khu nu khk {rnLkk{kt k Mkkhk hMkkLkk Mktfukku {e hkk Au. nk{kLk rkkLkk skk {wsk, ykfk{kt kkuLke yhshke kkkh ytk: kAkwt uk {e hkwt Au. ku{s nk{kt usLkwt {k w nkukke kkkh{kt yMkk Wfkx yLku kh{eLkku yLkw kufkuLku kE hkku Au. nsw kkt[ rMk hr{kLk ykfk ytk: kAkw t hn u u. hkLkk fuxkf kkku{kt AwxkAkk hMkkLkk kkxk kzkLke kk Au. kLkLke zk k {{ hnuu.

  {nk{ k k k{kLk k 32 rzk eLke ykswkksw hnu k ue kkyk u A u. k u{s kkkh{kt usLkwt {k wt hnuu. khkk 30 ykukMx k k hk{k t nk{kLkL k e krhMkrk kku yLku hMkk

  kkLke kkyku kkoE hne Au.

  hk{kt 30 ykukMx kk {uhkLke Vhe khk{e

  kkt[ rMk AwxkuAkku hMkk kkLke fe

  MkxuBkh {rnLkkLkk k{ yXkrzk hr{kLk hk{kt Mkkorkf hMkk Lkkutku : nk{kLk rkkLke ykkkne

  y{kk,kk.26y{kkLkk Mkk uk rMkkh{kt

  y u M kS nkE u kh yk u y uf MkkuMkkxe{ktke nuh {rnk kE{kkt[u hkuzk kkzeLku un rLkk kkuhtkLkku kkoVk fkuo nkku. yk hkuzk{kt ku kku yLku k YkLkkykuLke hkfz fhk{kt yke nke. {rnk kE{kkt[u yk k{k{Lke hkfz fhe w kkkMk {kxu Mkkuk kkueMkLku nku fko nkk.

  k k k e { k rn k e { ws k , y{kk nuh{k t Auk f uxkf Mk{ke unrLkk u k k uh tk u VwkuVkku nku kuwt kke hkwt Au. khu {rnk kE{kkt[Lkk fkLkLk uMkkEyu unrLkk tkykuLkku kkoVk fhkLkwt kezw zwt nku ku{ yuf kAe yuf hkuzk kkze MkuMk hufuxLkku kkoVk fhe hne Au. khu Mkku{khu {kuzehkku y{kk{kt yuMkS nkEu kh yku MkwrMk Mkkuk kkk rkkeXLke

  kkA {wkk{ MkkuMkkxeLkk {fkLk Lkt.101{kt fkLkLk uMkkELke ykkukLke{kt {rnk kE{kkt[Lke xe{u hkuzk kkzk nkk. yk hkuzk hr{kLk {fkLk{kt MkuMk hufux [kkwt nkukLkwt k {wt nkwt. {rnk kE{kk[u kLkkxe kknfku {kufeLku {krnke yufrkk fhe nke. khkk hkuzk kkze hMkefk yLku hk kn Lkk{Lkk ku kku ku{s k YkLkkykuLke hkfz fhe nke. ku{s {fkLk{ktke yLkuf ktksLkf Mkwyku yLku hkufz Lkkkt {e ykk nkk. {rnk kE{kkt[Lke xe{u zkku k{k{ kkt[u MkkuLku Mkkuk kkueMkLku nku fhe w kkkMk nkk he nke. WuLke Au fu, y{kk{kt Auk 15 rMk hr{kLk yk [kukwt MkuMk hufux zkkwt Au. yk knuk y{kkLkk WM{kLkkwhk, Lkhtkkwhk, Lkkhkwhk suk kku rMkkhku{ktke MkuMk hufux zkkk nkk.

  Mkkuk rMkkh{ktke MkuMk hufux zkkwt : 5Lke hkfz

  nuh{kt Auk 15 rLk{kt [kukwt MkuMk hufux zkkwthkLke k{k{ kkykuLku Wse{kt uzku

  knueke kkyku{kt kkLk MkknLke kLkkh Wse

  y{kk, kk.26MkxuBkh {neLkk knuk

  yXkzek{kt hkLke k{k{ kkr{f, {kr{f yLku W[kh {kr{f kkyk u{k t M k{ ]r, MkL{kLk, Mrk yLk u MAkkLke swe swe ke{ Wkh hkh{k t kkLk MkknLke Wse fhk{k t yk u . yk Wse ytkkok kkLkk rkkeoyku, keyku, kk{sLkku yLku rkfku Mkkhu kkVuhe, rLk]k rkfkuLkw t MkL{kLk yLku nuh hMkkyku Wkh ]kkhkuk MknekLkk fk{ku{kt uzku.

  knuk rk{tke hne [wfuk ykLktekuLk kxu khke { w{tke kLk Au khke rkkuku yLkk fko{kuLkw t ykk usLk fheLk u kkykuLkk fuBkMkLkwt kkkh Stk hkk {kxuLkk Lkk u kE hkk Au. su ytkkok ykkk{e MkxuBkh {neLkk knuk yXkzek{k t

  h kL k e k{ k{ k k r{f, {kr{f yLku W[kh {kr{f kkyk u{k t k kL k MkknLke Wse fhkLkku rLko fhk{kt ykku Au. rk rkkLkk Mktwk Mkr[ yuMkyu{ r{e khk nuh fhk{k t ykuk yk fk o{ 30 yLk u 31 ykukMxLkk hk us hkhLkk k{k{ rsk{kt rsk rfkMk yrfkheLkk MktfLkke kk{ukk{ Mk t k q o kk{Lke MkVkE yLk u MAkk kk{ yrkLk nkk hk{kt yku.

  y k k k L k M k k n { k t keyku, kk{sLkku, Lkkkhefku, [qtxkuk rkrLkryku, kkLke Mkk Mkr{rkLkk Mkku, Mke { tzk u , {rnk { tzk u yLk u MkkrLkf Mkhfkhe f{o[kheyku ku{s yrfkheykuyu VhSkk uzkkLk w t hnuu. krhkk{kt fhk{kt ykue nuhkk {wsk kkt[ MkxuBkhLkk ku keS

  MkxuBkhLkk rMku rk-rkf rLkLke Wse{kt {kuf{kuzLkku xe[k fko{ k k uu. yuxwt s Lkn nuh fhkuk kkLk MkknLkk yk yk rMku yk-yk ke{ Wkh ykkhek ]rkyku nkk hk{kt yku. s u{k t 1 Mkx uBkh u MAkk, nuh {kkkuo Wkh ]kkhkuk, kk MktfwLke MkVkE, Mk wk uLk yLk u h tkk ue suk fko{ kuu khu 2 MkxuBkhu Mk{]r, fk kXLk, fkkkLk yLku rkLke yktkh {kkfe MkwrkykuLkk fko{ kuu. 3 MkxuBkhu rk rMkLke Wse ku su{kt kkLkwt Mktkqo Mk t[kLk rkke oyk u fhu. [kh MkxuBkhu Mk{wn kMk, kkVuhe, uqkk nheVkE yLku yufkkrkk yrLk sue Mkkoyku k uu khu kk t[ MkxuBkhu rLk]k rkfkuLkwt MkL{kLk fhu.

  kk Vuhe, rLk]k rkfkuLkwt MkB{kLk yu nuh hMkkyku Wkh ]kkhkuk MkrnkLkk swk swk fko{ku nkk hku

  kkLkkwh,kk.26 k k L k k w h n u h { k t

  Mkku{khu {kuze hkku ku yk-yk yfM{kkku{kt fw k kykuLkk {]w rLkkk nkk khu ku kyku k kkkt ku{Lku Mkkhkh ykuo kkLkkwh rMkr nkuMkx{kt Mkuzkk Au. keSkksw yuf s hkk{kt ku Su yfM{kk Mkokk kkLkkwh kkueMk k kuzke kE kE nke.

  k kke {krnke {wsk, k kLk k wh k k wfk k k ueMk MxuLkLke Mkk{u yku wkkzk

  kkxek LkSf Mkku{khu {kuze hkku q hu xuLfhu xkheLku xh {khe nke. yk xh yuxe kLkf nke fu, xkhe hMkkke qh V tkk ukE kE nke. suLkk fkhu xkhe{kt Mkkh ku kykuLkk xLkk Mku s {]w rLkkk nkk khu k kyku kteh heku k kkkt ku{Lku Mkkhkh yk u o n k u M kx Mk u z k k nkk. {]kfk u{k t rs y{]kkE uekwsf yLku ykfk yhskE u e k wsfL k k u Mk{ku kk Au. khu xLkk

  kk kkueMku q xuLfh [kf rMknLke hkfz fhe ee Au. ku{s Mk{k kLkkLke w kkkMk nkk he Au.

  k eSk ks w k kL k k w h nuhLkk xkuLkkfk LkSf yuf xuh yLku kkEf [u kteh yfM{kk Mkoku nkku. su{kt kkEf [kf fkirf {q[t kh{khLkwt xLkk Mku s {kuk rLkkwt nkw t. yfM{kk kk yku zkEh xuh {wfeLku Vhkh kE kku nkku. kkueMku xuh fsu fhe zkEhLku kuk [kukrk{kLk fko Au.

  kkLkkwh{kt ku yfM{kk{kt 3 kykuyu S kw{kk

  {kuze hkku kkLkkwh{kt Mkok ku yfM{kk

  q xuLfh yLku xkhe [uLkk yfM{kk{kt kuLkk {kuk k k : xuh-kkEf [u xh{kt yufLkwt {kuk

  MkLkMkLkkxekqo Lkkhk MkktE kt[ fuMk

  MkktE Mkrnk k ykhkukeLkk {eLk Wkh yksu MkwLkke

  y{kk, kk.26wf{o fuMk{kt Mktfkuk

  Lkkhk MkktE Mkk{uLkku fuMk Lkkku kkzk ykX fhkuzke w kt[ ykkkLkk kwLkk{kt Mktfkuk ykhkuke fkirf ke, Lkkhk MkktE yLku fukLk kxu khk kwshkk nkEfkuxo{kt k fhku {eLk yhSLke ykkefku MkwLkke nkk hku. kk MkwLkke{kt ykhkuke kk khVke hswykk fhk Mk{Lke {ktk fhkkt fuMk{kt {wk kze nke.

  yk fuMkLke rkk yue Au fu MkwhkLke Mkkrfk wke kh kkfkh ytku Lkkhk MkktE Mkk{uLkku fuMk Lkkku fhk {kxu kkueMk yrfkheyku, Lkktk yLku yL Mktktrk {kMkkuLku ykX fhk uzke w YrkkLke kt[Lke ykuVh kE nke khtkw Mkwhk kkueMku yuf fhkuzLke kt[ ykkkk ykhkukeykuLku htkunkk zke ek nkk. yk fuMk{kt ykhkuke fkirf ke, Lkkhk Mkk tE yLk u f ukLk kx u khk

  nkEfkuxo Mk{k {eLk {uk yhS k fhk{kt yke Au. ykhkukeykuLke {eLk yhS ytku nkEfkuxuo MkhfkhLku LkkuxeMk ykke nke. kk MkwLkke{kt ykhkuke kk khVke hswykk fhk w Mk{Lke {ktk fhe nke. kuykuyu

  fkuxoLku skwt nkwt fu ku{Lku fuxef ykLke hswykkku fhe Au kuke sMxeMk yusu uMkkEyu fuMkLke MkwLkke ykkefku rLkk fhe Au. yku WuLke Au fu Lkkhk MkktE kkfkh ku{s kt[ fuMk{kt Mktfkuk Au.

  kkekLke kuhfkheLkk fkhu eoLkk kux{kt MxuLz hne kku

  khkkuLk nkuMkx{kt [kUfkLkkhku kLkk

  y{kk, kk.26kkekLke kuhfkheLkku w yuf

  rfMMkku Mkkkxe Wkh ykku Au. yk fuMk{kt kkekLke kuhfkheke eoLkk kux{kt kMxfLkwt MxuLz hne skkt khu {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkku. eo kh keS k Mksohe fhkLke Vhs kze nke. yk kLkk khkkuLk nkuMkx{kt kLku nkukLkwt k {wt Au.

  y{kk BwrLkrMkk fkUkuM-kkkLkk fkWLMkehku khk yks khkkuLk nkuMkxLke {wkfkk uk{kt yke nke. su{kt yuf [kUfkLkkhku rfMMkku knkh ykku nkku. zkuxhLke kuhfkheLku fkhu eoLkk kux{kt kMxfLkku MxuLz hne kku

  nkukLkwt knkh ykwt Awt.yk ytk u k kke {krnke

  yLkwMkkh hkskwh kuzo{kt hnukk yLku hekk [kkLkku tku fhkkt {kun-B{ Ekkne{ Mkiyu yrkkh {kMk knuk kkheLkwt ykukhuLk fhkwt nkwt. ykukhuLk kk kkuzk Mk{ knuk ku{Lku kuxLkku wkku kkkt kLkke nkuMkx-{kt Mkkhkh ykuo kk nkk. kLkke nkuMkx{kt yuMk-hu kkzk{kt ykkk zkuxh yuMk-hu uELku [kUfe WXk nkk fu{ fu eoLkk yuMk-hu{kt kMxfLkku MxuLz uk {ku nkku. yk kkLke kkkt eoLku Vheke khkkuLk nkuMkx{kt k fhkk{kt ykku Au yLku Vheke ykukhuLk fheLku kMxfLkku MxuLz knkh fkZk{kt yku Au. yku WuLke Au fu yuf ko knuk yuS nkuMkxLkk zkuxhku khk yuf kkfLkk s{k nkkLke skyu zkkk nkkLkku ykukhuLk fhk{kt ykku nkku. BwrLkrMkk Mkt[krk nkuMkxLkk zkuxhLke kuhfkheLku fkhu eoykuLke {w~fue ke Au suke yk kkkkLke kkkMk fheLku kuhfkhe k skkkh zkuxhkuLke Mkk{u fkokne fhk rhkukk khk {ktke fhkE Au.

  y{kk, k.26, y{kk nuhk kwh kue Mxu ku

  yksu ktsu kuee whkk uw kukxe khk xkrVf ]r yrkwt ykkus fhk{kt y kwt nwt. {ksk zeku {kxu kuuk yk yrk{kt q {kuxe tk{kt kwhk zeku WMk hkk nk. kn [kfku knku xkrVf r{ {ws [ku u{s

  xkrVfk r{kuwt k fhu ku yfM{kkuwt {k ykuAwt kkuk nuw kku xkrVf r{k u {kt ]r yku u {kxu kwh kue Mxue whkk uw kukxe khk xkrVf ]r yrkwt ykkus fhk{kt ykwt nwt. y{kk nuh xkrVf kue khk nuhesku{kt xkrVfe ]e kk {kxu hkusu hkus h kuku fhk{kt yke hkk Au. khu y{kkk yuze

  kue fr{h xkrVf nrhf] xuu xkrVf ytue kuf ]r {kxu kwhk nuhskuu rkh k{kSf kkyku kku {krne qhe kze ne. y{kk nuh{kt xkrVf ytue ]e kk {kxu kueu rhkk[kfku, rkke oyk u kk yL k ukk k ufk u u {koo ykk{kt yke ht Au. kku kku Vuwf yu kuxT y xkrVf kueu kh u kufkuu yuLxhxuR

  fhe hkku Au. yk Whtk r{ yu Lw hk rku{kt kuek nkueyku kLk fku eu xkrVf kuRLx h kfkuu e^x yku Au kku kku kufkue r r wf{kt kute hkk Au. yk Whkt nu ykk{e rku{kt xkrVf kue kuf ]e {kxu xkrVfk e{kuk k ytue ]e {kxu kuxo rV{ ke hne Au. su kkyku, fkuuu kk keuxhku{kt koku.

  yk tu yuze kue fr{h xkrVf nrhf] xu, ku-5k zuwxe kue fr{h e yu{.yu hkzk, yuee kk, yuee hknw xu, rn kwh eykR h{kh kku {k{ kuef{eoyku zuu Qk hkk nk.yk { fko{wt t[k yu k kfkh tfhkR kutfe (zeke)yu fwO nwt.

  kwh kue Mxu ku whkk uw kukxe khk xkrVf ]r fko{ kuku(Meh: h xu, y{kk)

  nuhLkk kktshkkku rMkkh{kt keykhxeyuMk Yx{kt kkRf wMke skkt kMkLke xh kke nke suke yuf wkLkLku R kR nke.

  4 / . 27-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.com