27 08 2014 sunvilla samachar

Download 27 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 27-08-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 59Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 59 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 27, p - 2014

  hsLkefktk ksk{kt uzk kue yxfkuke kh kh{

  kkLkLke {hS nu kku hsLke hksLkerk{kt uzku

  yr{k knu hsLkefktkLku {Lkkk Lkku nkk ko nkukLkk MkwkkuLkku kku : kku kkkuLkwt yk {wu Mkw[f {kiLk

  [ukE,kk.26kskLkk yk yr{k kn

  yLku rkLkk MkwkhMxkh hsLkefktk [uLke ke ske rLkfxkkLk u E yLk uf yxfkuLkk u k uh Y kE kku Au. {kLkk{kt yke hkwt Au fu, ksk yk yr{k kn hsLkefktkLku kr{Lkkzw{kt kkxeoLkk [nuhk khefu hsw fhkLkku Lk fhe hkk Au. keSkksw hsLkefktkLku k yr{k knLke kusLkk{kt hMk nkukLkwt k {u Au. ufu, kku kkku khk nsw Mkwe yk {k{u fkuE Mkkk fhk{kt yke Lkke.

  k kke {krnke {wsk,

  rk khk{kt kk ukkLke Mkrk Mkwkhk Lk fhe hnu khke sLkkk kkxeoyu nu f{hfMke ee Au. su ytkkok kkxeoLkk Lkk yk yr{k kn rk{kt kkxeoLku w {skwk kLkkk Mkr kk Au. {kLkk{kt yke hkwt Au fu, rk{kt fkofkkoykuLkku u khk {kxu yr{k kn rV{ Mk w khMxkh hsLkefk t kLk u kkxe o{k t uzkk rLktke fhe hkk Au. hsLkefktk yLku ksk [u k ktkk Mk{ke Mk wkk Mk tk tk u hkk Au. suLkk fkhu yxfku w kus kLke Au fu hsLkefktk kr{Lkkzw{kt khke

  sLkkk kkxeoLkwt MkwfkLk Mktku. yk ytku kr{LkkzwLkk u ksk yk xe MkkIo hksLku skwt nkwt fu, Mk{k hk u Au fu, y{khk {nkLk Lk u kk yx rknkhe kskueyu k h u L k e y k u L k u uzkL k e k usL k k kikh fhe nke khu Mkki k{ hsLkefktku

  s yu kusLkk {kxu yuf fhkuz YrkkLkwt kLk ykwt nkwt. hsLkefktk ykhu fkoxf{kt kkukkLke ykkk{e rV{ kkLkk wxk{kt Mk Au. ufu, hsLkefktku k yk kkLkk ytku Vkuz kkzeLku ftE skwt Lkke. khtkw kkykuLkku ELfkh k fkuo Lkke. hksfe rukkkuLkw t {kLkwt Au fu, hsLkefktkLke khu k fkuE {kuxe rV{ rhe kkLke nku Au khu kuyku hksfkh{kt uzkkLkk Au kue yVkyku Mkk{u ykke hnu Au. yk yuf khtkhk s kLke kE Au.

  (_ h ...)

  MkwhkkLku ELku kkLk [eLk fhkkt ykk, khtkw [eLk kkLk fhkk ykuAe f{ku khkLku kwux xuLk ykkk {kxu EAwf : {kueLke kkk Wkh Lksh

  u{kt kwux xuLk {k{u [eLk yLku kkLk [u kkfkk Mkko ku

  kkLk xe{ khk knukke rVrsrkrxe ykMk he Au

  Lke rne,kk. 26[eLk yLku kkLk [u khk{kt

  nkR Mkez hu Lkuxfo {kfuoxLku RLku kkfkk Mkko Y kR [wfe Au. khkLku krk fhk kku uku

  k{k{ kMk fhe hkk Au. kkLkLke yuf xe{ knuk s y{kk-{wtkR fkurhzh kh rLkfkLkMkuLk Lkuxfo {kxu rVrsrkexe ykMk{kt Mk Au. yk kkrzk{kt s zkkLk LkhuL

  {kue kkLkLke {wkfkk uLkkh Au. su hr{kLk yk { w u rMk ]k [[ko kR fu A u . k k L k L k k zkkLk rLu yku rLkfkLkMkuLk nkR Mkez Lkuxfo hee uk {kxu khkLku yke fhu kue kk Au. rLkkhLkk r M k u { k u e k u x k u { k t Wkhk fhLkkh A u . hr{kL k kkLkLke Mkkk u Mkkk u nu [eLk u k k h k L k u k r k fhkLkk kMkku nk k k o A u . [eLk nu r{kt

  Mkkike kkw nkR Mkez hu Lkuxfo hku Au. khkLku ku k kkukkLke xuLkku u[k {kxu kikh Au. ku kkLk fhkk ykuAe f{ku khkLku kuLke xuLk ykkk {ktku Au. [eLkLkk {w Lkkk Mkx uBkhLkk {{k t khkLke {wkfkk uLkkh Au. u fu kkLk khu Mkkhe krxe hku Au. Mkkku Mkkku nkRh Mku^xe khkkuh hku Au. keS kksw [eLk MkMkk{kt u[k fhLkkh Au. k ynuk { wsk k khkL k u huf nkR Mkez x uLk 60,000 fhk uz{k t kz u k ue kk A u. khk y{kk-{wtkR, rne-ykk k, rne-[tekZ, {iMk wh-kUkkuh, {wtkR-kkuk, nihkkk-rMkfthkkk [u nkR Mkez xuLk Lkuxfo Mkkrkk fhk {kxu kikh Au. kkLk [eLkLke Mkhk{e{kt huMk{kt Mkwhkk kkMkkLkk fkhu [eLk fhkk ykk Au. [eLk{kt kkuzkf Mk{ knuk nkR Mkez xuLk woxLkk kR nke su{kt Mkufzku kufkuLkk {kuk kk nkk. kusux [o wk {kuxku nkuk Akkt zkkLk LkhuL {kue khk{k t yk k usuxLk u ykk khk {kxu RAwf Au.

  (_ h ...)

  BSFLku skke fkokneLke {tswheke kkrfMkkLkLku Vxfku

  ykukMx{kt 8 kkrfMkkLke kufkuLkk {kuk

  khke skLkku MkkkLk kkkt 2014{kt {kk ykuAe wkhe : khkLkk kku yuf skLk-ku LkkkrhfLkk {kuk

  Lke rne,kk. 26kkrfMkkLk khVke fhk{kt

  yke hnuk kkuekkhLkku uhkh skk ykkk {kxu Mkhfkhu Mkhn Wkh kiLkkk MkwhkkkuLku {tswhe ykke ee Au. ykLkwt krhk{ yu kwt Au fu Auk 10 rMk{kt s kkrfMkkLkLku khu LkwfkLkLkku Mkk{Lkku fhku kzku Au. Auk Mk{k yuf ko{kt suxwt LkwfkLk kkrfMkkLkLku kwt nkwt kuxwt LkwfkLk {kk ykukMx {rnLkk{kt s kkrfMkkLkLku kE [wwt Au. khk khVke fhk{kt ykue skke fkokne{kt kkrfMkkLk{kt nsw Mkwe 8Lkk {kuk kE [wk Au. su{kt MkuLkkLkk skLk, kkukkLkk ykktfke yLku Lkkkhef Mkk{u Au. keSkksw kkrfMkkLkLkk kkuekkh{kt nsw Mkwe ku khke LkkkhefkuLkk {kuk kk Au. yktfzk khke yk kkkk Mk kk Au.

  kkrfMkkLke skLkkuyu Auk fuxkf rMkke khke Mkhne

  [kufeyku yLku kk{ku{kt kkuekkh Mkkk he hkku Au. suke khk yLku kkrfMkkLk [u ktkee We kR Au. yktfzk kou Au fu ko 2013{kt kkrfMkkLke skLkkuyu wrhk{Lkku 347 k tk fkuo nkku. khu yk kuo nsw Mkwe 75 k wrhk{Lkku tk fhk{kt ykku Au. kkrfMkkLk khVke ko 2014{kt wMkkuheLkk 50 kMk fhk{kt yke [wk Au. su ko 2013{kt 277 kMkku kk nkk. Mkhfkhu szkkkkuz skke fkokne fhk {kxu MkuLkkLku Mkw[Lkk ykk kk kkrfMkkLke kku khu wkhe kR Au.

  yk tfzk k o u Au u f u k o 2013{kt kkrfMkkLkLkk [kh skLkku {kko kk nkk. khu ku LkkkrhfkuLkk k khkLke fkokne{kt {kuk kk nkk. yke s heku ko 2014{kt khkLke fkokne{kt kkrfMkkLkLkk k skLkku {kko kk Au. khu

  k LkkkrhfkuLkk k {kuk kk Au. ku kkMkkeykuLku {kukLku kx Wkkhe uk{kt ykk Au. khkLkk kku MkkkLke e skk ko 2014{kt nsw Mkwe fkuR skLkLkw {kuk kwt Lkke. kkrfMkkLkLke fkokne{kt ku Lkkkrhfkuyu S kw{kk Au. u fu ko 2013{kt 12 khke skLk ne kk nkk. yuf LkkkrhfLkw {kuk kwt nkw.

  yk kuo 16{e ykukLkk rMku kk uekkhLke Yykk kk kk kkrfMkkLkLkk ku zLkke khu kufku k kk Au. su{kt kkMkkeyku yLku kkrfMkkLke skLkku Mkk{u Au. khku sB{w{kt yktkhhkxe Mkhn kh kkrfMkkLkLkk kkuekkh{kt ku Lkkkrhfku kw{kk Au. kkrfMkkLke Mk u L k k Mk k k k k uek kh fheLk u kkMkkeykuLk u Mkhn{kt wMkkze ukLkk kMk{kt Au. u fu khke skLkkuLke MkkkLkeLkk eu kkfLku MkVkk {e Lkke.

  swkE kkLke fkoxfLkk hkkk khefu he kE

  {kue Mkhfkh khk [kh hkkuLkk Lkk hkkkkuLke rLk{qtf

  Lke rne,kk. 26Lkh u L {k u eL k k L k u k ] {k t

  yuLkzeyu Mkhfkhu yksu [kh hkkuLkk Lkk hkkkkuLke rLk{qtf fhe nke. WkhuLkk qkkqo {w{tke yLku kskLkk rhc Lkukk fkMknLku hksMkkLkLkk hkkk khefuLke skkkhe Mkk Ukk{kt yke Au. khu kwshkk rkLkMkkLkk yk swkE kkLku fkoxfLkk hkkk khef uLke skkkhe Mkk U kk{k t yke Au. kskue Mkhfkh{kt kLk khefuLke skkkhe ykkW yk

  fhe [wfuk Mke rkMkkkh hkLku {nkhkxLkk hkkk k h e f u L k e s k k k h e MkkUkk{kt yke Au. ksk {rnk {kuh[kLkk qkkqo {w {]wk MknkLku kkukLkk h k k k k L k kk{k t ykk Au.

  {n kh k x { k t yL k u yLk nk{kt s sk k e k R n k e . f u tfhLkkhkLkLkk hkSLkk{k kk {nkhkx{kt sk ke kR nke. r{kuh{{kt ke

  fhk{kt ykkk tfhLkkhkLku yk skkkhe MefkhkLkku RLfkh fkuo nkk u. keS kksw sqLk {rnLkk{kt zee kt[wLkk hkSLkk{k kk kkuk{kt sk ke kR nke. hksMkkLk y u fk o xf{k t w k ey u kh k rLk{k{kt ykuk {kkkohux ykk yLku yu[ykh khksLke yr kqo kk kk skyku ke kR nke. YykkLkk Mkr hksfkhLku RLk u w rkk q ofLke Mkrk{k t {wfkuk fkMknu yk skkkhe

  Mefkhe ee Au. yL k Lkk{ swkE kk, {]wk Mknk yu rkMkkkh hk yL nheV fhkk {skqk hkk nkk. kS xtzLk yu efu {nkukkLkk Lkk{ Wkh k r[khk [ke hne nke. Mkqkkuyu Mktfuk fkuo Au fu, xtzLk yu {nkukk hkkkku {kxuLke MkhfkhLke ke{kt kkr{fkk Wkh nkk. rkMkkkh hk {nkhkx{kt {wheku skkkhe Mktke hkk Au kt [qtxe kuLkkh Au. kuyku fhe{Lkkh{kt kufMkk{kt Lkuk] fhe hkk nkk. keS kksw swkE kkLku fkoxfLkk hkkk khefuLke skkkhe MkkUkk{kt yke Au. swkE kk kwshkk Mkhfkh{kt Lkkk{tke khefu kkuo Mkwe Mkuk ykke [wk Au. ko 2013{kt swkE kk kwshkk rkLkMkkLkk yk khefu [qtxkk nkk khu {]wk Mknk rknkh Mkkku Mktfkuk Au. kuyku ksk {rnk {kuh[kLkk kqo{w Au. Wkhktk kuyku MkuLx kkuzo ykuV Mkkur uVuhLkk yk khefu k hne [wk Au. kuykuyu yLkuf rnLe Lkku fkkyku k e Au.

  Lke rne, kk.26r{kt h kuo 3 yks rxh

  kekLkk kkeLkwt u[k kMxefLke k k ux{k t k k A u . L k uM khLk k yktfzk {wsk r{kt 1.5 yks LkkkrhfkuLku kekLkwt w kke nsw k {e hkwt Lkke. kekLkk kkeLku ELk u rhLkk rLkk tkk u{k t [kkLkwt {kuswt Ve wt Au. yksLke ke ske sLkMktk, Wkurkfh, nuhefhLku fkhu kekLkk w kkk Mkwhrkk kkeLke Wkkk{kt khu xkzku kE hkku Au. yk Mk{MkLkku ykkMk 60 ko knukt s ekk ikkrLkf ykxo ykELMxkELkLku kE kku nkku suke ykELMxkELku ykkkne fhe nke fu kkeLkk {k{u k rw AuzkE fu Au. kw skw qkLkk eu s qrkk kE hkwt Au yLku kkesL hkukkuLkwt {k rLk rkrLk e hkwt Au. uLkk qko s{kt ^kuhkEz, LkkExux, ykMkuorf, uz suk uhe kkuLkwt {k e hkwt Au suLkk eu khkLkk y{wf hk{kt rk{kheyku

  V ukE hne Au. rne, {w tkE, [ukkE suk {kuxk nuhku{kt Lk yLku k{kt rfusLkk eu 17ke 44 xfk kke kxh{kt ko kE Au. khkLkk fuxkf hkku{kt yksu k {rnkyku kekLkk kke {kxu [khke A rfku{exh kkkkk [keLku Au. k Mk fhke uk k [fe we hne kku kkt[ r{rLkx{kt ykhu 25ke 30 rxh kkeLkku kkkz kE Au. Lkknk {kxu kkLkk u Wkkuk fhkk 300ke 5 0 0 r x h kkeLkk u kkkz kk Au. Mkk{kL hek u Lkknkke 100ke 150 rxh kkeLkk u [ o k k A u . r { k t 1 0 k k i f e k u k L k u k e k { k x u L k w t

  w kke {kwt Lkke. kMxfLkk ke kkuxku Lkeyku, s{eLkku yLku kkkuLku qrkk fhu Au. {LkwkuLku hhkus k exh yLku kwykuLku 50 exh kkeLke sYh kzu Au. k]e kn Wkh 70ke w kk kkeLkku Au su{kt yuf yks 40 Lk rfku{exh kke Au khtkw kkeLke yk rk {kkk{kt kekkf

  (_ h ...)

  r{kt 10 kife kuLku kekLkwt kke {kwt Lkke : ynuk

  17ke 44 xfk kke kxh{kt ko Au

  kuxk [qtxe : ksk yLku fkUkuMku W{ukhLkk Lkk{ ytku nuh fkokufMkkLke yuf, rkLkMkkLke Lk kuXfkuLkk W{ukhku nuh

  y{kk, kk.26kwshkk{kt kufMkkLke yuf yLku rkLkMkkLke

  Lk kuXfku{ktke kk. 13{e MkxuBkhLkk hkus kuLkkhe kuxk[qtxe {kxu khke sLkkk kkxeo kkk fkUkuMk kku kkukkLkk W{ukhku nuh fhe ek Au. su{kt zkuhkLke kufMkkLke kuXf {kxu ksku {rnk W{ukh htsLkkuLk Lku rxfex ykke Au khu fkUk uMku LkhuL hkkLku {ukLk{kt Wkkko Au. [qtxeLke nuhkk kk kk Auk

  fuxk rMkke [kke f~{f kAe yksu nuh kuk W{ukhku ykkefku W{ukhe kk hkLkk Auk rMku ku{Lkwt Lkk{ktfLk k fhu.

  zkuhk kufMkkLke kuXf khke LkhuL {kue hkSLkk{w ykk kk yk kuXf kku kkku {kxu khu rkckhe kLke hne nke. zkuhkLke k uXf {kxu ksk{kt fuxkf swLkk ukeykuLkk Lkk{ nukk kk nkk khtkw zkkLk LkhuL {kueyu htsLkkuLk Lku {ukLk{kt

  zkuhk kufMkkLke kuXf kh fkUkuMkLkk LkhuL hkk Mkk{u ksku htsLkkuLk Lku {ukLk{kt Wkkko : W{ukhe kkku hk {kxuLke yksu Aue kkhe Wkkhe MkkiLku [kUfke ek Au. yLku zkuhkLke kuXf khke {rnk rkrLkrLku MktMk{kt {kufkLkku nwf{Lkwt kkLkw WkkwO Au khu fkUkuMku ykukk {wsk LkhuL hkkLku rxfex ykke Au. rkLkMkkLke Lk kuXfku kife {eLkkh{kt fkUkuMkLkk skeLk rs fuk Mkk{u ksku Mkwhu kxuLku {ukLk{kt Wkkko Au. khu {tkek{kt fkUkuMkLkk {uhk{kE kkuhek Mkk{u kskLkk {wwkE kuhk, kk{kt fkUkuMkLkk

  r kk Mkk{u kskLkk rkkE kkurn, ykt{kt fkUk uMkLkk fktrk MkkuZk kh{kh Mkk{u, kskLkk hkurnk kxu, e{uzk{kt fkUk uMkLkk AkMkn fkwkE {uzk Mkk{u kskLkk eAekkE kwhek, {kkh{kt fkUkuMkLkk eYkE [kzk Mkk{u kskLkk fuMkhMkn Mkkutfe, rzMkk{kt fkUkuMkLkk knkwhMkn kuk Mkk{u kskLkk [{LkkE Xkfkuh, xtfkhk{kt fkUkuMkLkk rk fkkhk Mkk{u

  kskLkk kkLkSkE nukek, khu {ktkhku{kt fkUkuMkLkk r{ [wzkMk{k Mkk{u kskLkk {kE kLku {ukLk{kt Wkkko Au. hr{kLk fkUkuMkLkk Mkkkkh Mkwkkuyu skwt nkwt fu fkUkuMk khVke nsw Mkwe {kkh, rzMkk yLku {ktkhku rkLkMkkLke kuXf {kxu Mkkkkh W{ukhkuLke nuhkk fhk{kt yke Lkke. nk{kt su Lkk{ku knkh ykk Au ku fkUkuMkLkk kwoku{ktke s ykk Au khtkw k kuXfkuLkk W{ukhku {kxu fkUkuMkLkk Mkkkkh MkkLkku {kLkwt Lkk{ {he kkzkk Lkke.

  fku fkuLke Mkk{u .....zkuhk kufMkk kuxk [qtxe

  kuXf fkUkuMkLkk W{ukh kskLkk W{ukhzkuhk LkhuL hkk htsLkkuLk

  rkLkMkk kuxk [qtxe {eLkkh skeLk rs fuk Mkwhu kxu{tkek {uhk{ kkuhek {wwkE kuhkkk r kk rkkE kkurnykt fktrk MkkuZk kh{kh hkurnk kxue{uzk AkMkn {uzk eAekkE kwhekxtfkhk rk fkkhk kkLkS {ukrk{kkh ...... fuMkheMkn MkkutferzMkk ...... ukSS Xkfkuh{ktkhku ...... {kE k(fkUkuMkLkk {kkh, rzMkk yLku {ktkhkuLkk W{ukhkuLke nuhkk {kuze Mkkts Mkwe kE Lk nke.)

 • ykkLkku yksLkku rMk . 27-08-2014{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. kwr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.{rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkufhe-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.Mkn ({,x) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.]rf (Lk,) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.Lk (,,V) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk,{rnkkoLku Mktkwt.

  ks{k t yx-yzke ue wku yt, te kuzo{ktke ykWx

  ktkeu...

  _ 2070, -2, . 27-08-2014

  rz uk kf] yzke yu {whe {kunh ueu kRzkR fhk {kxu ksu yuf wt ySku he {tz ke rwt Au. su{kt kf] yzke yu {whe {kunh ueu hkk{kt ykk Au. [qtxe Sk k s huL {kueyu yu tfu yke rk nk fu kf] yzke yu {whe {kunh ueu Aqxk fhe uk{kt yku. u fu fkhkuwt {kwt Au fu huL {kue RAk ke fu u{k yktrhf roku{kt fkuR rhc uk nMku fhu. yksu s ksk yk yr{ knu ks te kuzoe w:h[k fhe Au. su k{kue [[ko ne u{k Wh {nkuh ke E Au.

  ks te kuzo{kt nue {koof {tze h[k kE Au. ksk kt yu ze yukt yzke yu {whe {kunh ueu yk {tz{kt {qfeu yku f {ku uhe kkt Au. khu ktk {ke nuh{kt n ukkhk qo zkk yx rnkhe ksueku {ku yk {koof {tz{kt fhkku Au. u fu yk {koof {tz{kt k{tke huL {kue yu ]n{tke hkskknk k{ku Au.

  ksk te kuzok yk yr{ kn Au. u{u te kuzo{kt nue kh {koof {tze h[k fhe Au. kf] yzke yu {whe {kunh ueu nue s h[kukt {koof {tz{kt yuxu Mkk ykk{kt ykwt Au fu, k kku uzkukt rrh fkofhku yu ukyku khks kk. khu kk Mkku k yu wk kufkuu w t fhkk Au.

  yk e keu u te kuzoe swe ke kku wk fhk{kt yku ku k k{ fkZk{kt ykk Au ku k k k{ W{uhk{kt ykk Au, kfe k kuu kk hkk{kt ykk Au. k te kuzo{kt su k k [nuhkku {ku fhk{kt ykku Au u{kt sue k, rhks n [kink yu kxeo yk yr{ kn Au.

  yx rnkhe kskR, kf] yzke yu {whe {kunh ue ksk tMkkf Au yu yk uk kxeou rh R k. yk ukyku rk kse fk fhe fk.

  Wue Au fu, kk {w roku te kuzoe r{x{kt uk Au. e, ykW [[ko ne u {ku 75 koke Whe {hk kufkuu kk{tz{kt Mkk ykwt ke. re zfhe, kkh [t unku, wk{k Mhks, y suxe, Ifk kzw, rhksn [kink, su.e. kku {ku te kuzo{kt fhkku Au.

  k kko{uLxhe kuzok yk hefu yr{ kn hnuu. hkskk {w nk khu ku ukykuku {ku kko{uLxhe kuzo{kt kku nku. yk kuzo khk s kk eyu{k kkkh W{ukh hefu huL {kuewt k{ e fhkwt ykwt nwt khu khu rk yzkeyu zku fkuo nku. yzke kuzoe uXf{kt nksh hkk nkuk yu ktku zk{k [kku nku. k{kt u{e uhnkshe{kt huL {kuewt k{ e fhe kk{kt ykwt nwt.

  k ku hefu { uk ehks n [kink yu su. e. kku {ku fhkku Au. ksue r{khe nkukke yk{ uyku nu kuzoe uXfku{kt nksh hnuk nkuk. u{u nu k{kt fkuE s nkuku ke, khu yu. fu. yzke yu {whe {kunh uke {kxu nu ku rkkkh nkuk ikh fhkku Au - u tu nu kk {koof, {uLxh hefu ykuku.

  {koof {tz Lwt:- kt[ kuwt yuf {koof {tz kkwt Au. u{kt ku ruk k{ hkk Au yu u{kt huL {kue yu hkskk nk k{ W{uhk{kt ykk Au.

  hkskk ne xe{ fue ne:- hkskk n - {w., ksue, yzke, uke, {kue, suxe, w{k

  Mhks, zfhe, Ifk kzw, kkh[th unku ku. khu yt fw{kh - {tke.

  S

  rV{e [fk[kULke kkA hnu kMkrf wrLkkLku rV{e kzu yMkhfkhf heku hsq fhk {kxu ekk zkhuxh {wh tzkhfh fuuLzh kMko Lkk{Lke rV{ ELku yke hkk Au. yk rV{Lkwt k{ kkuMxh ef kE kwt Au. {wh tzkhfh rV{ ytku MkMkuLMk e hkk kMk Lkku fhe hkk Au su ytkkok k{k{ fkfkuh {kxu Mkux kh {kukkE VkuLk fu fu{uhku E skLkku rkkt {wfkku Au. fkhfu, kuyku yk rV{

  Mkkku uzku...