27 03 2014 sunvilla samachar

Download 27 03 2014 sunvilla samachar

Post on 25-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 27-03-2014

TRANSCRIPT

1 / . 27-03-2014, w y{kk Year : 1 Issue : 266Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-ko: 1 > ytf: 266 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 27, -2014 wkuMk f{kku {wu wkeyuLke MkhfkhLkwt nwt kwtMkhfkh khk Mkwe{ fkuxo{kt khkh ekuMk kRk VkuBwok LkkurxVkE fhkLkku rLko fhkku Au kMkrf kE Lkke : Mkhfkh khk hsqykk fhkELkerne,kk.26 Mkhfkhu yksu Mkwe{ fkuxo{kt fkwt nkwt fu, kuLkk khk {kk kuMk kRk Vk uB w ok Lkk u rxVkE fhkLkku rLko fhk{kt ykku Au. kMkrf f{k Lke fhk{kt yke Lkke. [qtxe kt[u Mkku{khLkk rMku ykkuk yku kk Mkhfkh kuLke nuhkk fhe fu Lkn. Mkwe{ fkuxo{kt MkhfkhLkk Lkk rLkuLk{kt fekuyu fkwt Au fu, MkhfkhLkwt Lkkwt kzwt Au. ykkW kuMkLke [e f{kkuLke Mkhfkh khVu fhe hne nke. kuMkLke f{kLkk {wu [qtxe kt[u kteh LkkU ee nke. [qtxe Mkwe kkk Lk uk [qtxe kt[u yku ykku nkku. [qtxe kt[Lkk yku kk ykhykEyuLkk uhLke f{k{kt xkzku kku nkku. keS kksw MkeykEykELkk {w rMk kkukkf]Lku [qtxe kt[ Wkh s yk[khMktrnkk tkLkku ykkuk fkuo nkku. MkeykEykE khk yuf rLkuLk{kt skk{kt ykwt Au fu, kuMkLke ko{kLk f{k ytkrsk Mk wkhk{k t ykue f{kLkk yzk Mkwe Au. ykLku ko{kLk Mkh Wkh e hkkLke kkkk [qtxeLkk kkkh{kt kknfkuLkk rnk{k t A u yLk u yk k kk k yk[khMk trnkkLkk tk Mk{kLk Au. Mkhfkhu fkwt nkw t fu, kuMkLke f{k khkLkku rLko kk kuo sqLk{kt fhk{kt ykku nkku yLku yko [qtxe yk[khMktrnkk kkq kkktLkk ku {rnLkk knuk ykLku LkkurxVkR fhkkk [[ko hne nke. MkekeykE ezh kwkMk kMkkwk yLku yuLkSykuLke yhS Wkh MkwLkke [kke uk kuxkur{ {tkkLkk fe Lkkkuh hku fkwt nkwt fu, [qtxe kt[Lkk Mkku{khLkk kkkLku kLk{kt RLku {tkk nu Lkk urxrVfu Wkh kkk ukLke Mkrk{kt Lkke. fkkfe rLkkkkuLkw t fnuw t Au fu, wkeyu Mkhfkhu kwktx {khe ee Au. yuf kksw wkeyu kuMkLke [e f{kkuLku RLku {kkhkuLke Lkkhkskeke MkkkLk Au.keS kkkk yu Au fu, [qtxe kt[Lkk ykuLkk eu fushekLkk [khLku Lkkw fhe fk Au. yuku ykkuk {wfkE hkku Au fu, Mkhfkh ytkkeLkk LkkLku hk {kxu k uLk u k knkU[kzk{kt yke hkku Au.kukk,kk.26 f k U k u M k L k k { n k M k r [ rsMknu yksu fkwt nkwt fu, kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue khu k uLkk zkkLk kLke fu Lkn. fkUk uMkLkk {nkMkr[u LkhuL {kue Wkh ykfhk nkhLkku kuh he hkku Au. ku{u W{uwO nkwt fu, khk{kt k kk Mkk{ kufku Au. yuf fhktke khk{kt khu k kMkLk fhe fu Lkn. yk k{k{ kkkk yuk kufku fhe hkk Au su kufku ku{Lku skk {kufe hkk Au. yL yuf xTx{kt rsu fkwt nkwt fu, kuyku yk{ yk{e kkxeoLkk Lkukk yh fushekLkk [knf Lkke. fushek Lkkxf{kt fk{ fhLkkh k Mk{kLk Au su {kk kkukMk kkku fhe fu Au. fushek yue kk fhu Au su kkkkLkku fkuR Lkh kwhkku k Lkke. ku{u W{uwO nkwt fu, fushek Wkh kRfku kne VUfLkkh kLkkLke kuyku rxfk fhu Au. kskLkk kufku ykwt f] fhe fu Au. yk wk s h{sLkf xLkk Au. rsMkn LkhuL {kueLkk Lkh rhkue khefu hkk Au. LkhuL {kue khu k zkkLk Lk kLke fursMknLkk {kue kh nkhyufu-49Lkk Lkkxk{f koLkke kkrfMkkLk{kt kufku we w{e WXk Au yLku r{rzk{kt yk k yufu Akuk Au : rfkMk k{k{ Mk{MkLkku n {kueLke Mkqr[k 185 [qtxe Mkk kife k{{kt {kue AkkLkerne,kk.26 kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke Lkh uL {k ueyu yksu yk{f [qtxe [khLke Yykk fhe ee nke. {kueyu kkukkLke 185 Mkqr[k [qtxe Mkkyku nuX k{ Mkk sB{wLkk fXwykLkk rnhkLkkh{ktke fhe nke. rnhkLkkh{k t {k uxe Mktk{kt kufku W{xe kzk nkk. {kueyu k{ k yksu yk{ yk{e kkxe oLkk Lk ukk yh fushekLke uhkh kxfe fkZe nke yLku nheVkuLke Ake{kt Mkkukku kkze eku nkku. {kueyu fkUk uMk, yh fushek yLku sB{w fk~{eh Mkhfkh Wkh nkhku fko nkk. Mkkku Mkkku rMkkrkkkuLkku {wku WXkeLku fk~{ehe ktrzkkuLkk k Wkh {{ke fhkLkw t k fk{ fwO nkwt. {kue ku{Lkk ruk ytks{k t fk w t nk w t f u , yksu uLku Mkkike khu tk yLku krhkhkLke hksLkerkke khku yufu-49ke kkrfMkkLkLku wk s Vkku kR hkku Au : {kuekuxkuLke f{k{kt exheX yuf YrkkLkku xkzkLke feykkk{e Mkkn Mkwe rLko uk kue kky{urhfLk zkuhLke Mkk{u YrkkLke f{k{kt Mkwkhku yLku irf ku f{k{kt xkzku kkkt ykkk w MkMke kELkerne,kk.26 kuxkuLke f{k{kt exheX yuf Yrkk MkweLkku xkzku fhkLke rn[k [ke hne Au. y{urhfe zkuh Mkk{u YrkkLke f{k{kt Mkwkh yLku irf ku f{kku{kt xkzku kk kk ykkk w MkMke kLke Au suLkk krhk{ Mku kuxkuLke f{k{kt xkzku fhk{kt yke fu Au. keS kksw rzLke f{k{kt 50 kiMkk MkweLkku khku fhk{kt yke fu Au. ^wy Wkh MkkrMkzeLku RLku kkhe [ke hne Au. ykuR ftkLkeyku rLkkorhk fko{ {wsk 31{e {k[oLkk rMku kuxku yu rzLke f{k{kt MkwkhkLke nuhkk fhu Au. yk ku Yrkku y{urhfe zkuh Mkk{u 60.50 kR kku Au. yke s hek u k uMkk ueLkLke fnu Au fu, {kkk fkkLkkh kkrfMkkLke MkuLkkLke eo{kt ykk nkk. {kueyu fkwt nkwt fu, ke yufu 49 Au yk yufuyu nk{kt s Lke kkxeoLk u sL{ ykku Au. ku{Lke kkxeoLke ukMkkRx Wkh su Lkku Au ku{kt fk~{eh kkrfMkkLkLku ykke uk{kt ykwt Au. yufu 49Lkk yuf Mkkke fnu Au fu, fk~{eh{kt sLk{k Mktkn kku uRyu. yk rLkuLkLku RLku kkrfMkkLk{kt kufku w{e WXk Au. yk{ yk{e kkxeoLke ukMkkRx Wkh yk fkhLke kkkkLkku Wu wk s khLkkf Au. yh fushekLku kkrfMkkLke yusLx khefu {kueyu kke ek nkk yLku yk yufuke MkkkLk hnukLke sYh Au. LkhuL {kueyu Vhe yufkh fkUk uMkLkk Lkkk yk hknw kkte Wkh nkhku fko nkk yu fkw t nkw t fu, hknw yu{ fnu Au fu fk Uk uMk yuf r[khkhk Au. fkUkuMkLke yk r[khkhkLkk eu u yksu khkk Au. Lkh uL {kueyu fkwt nkwt fu, fkUkuMku 60 ko Mkwe uLke nkk fVkuze fhe Lkkte Au. 60 {rnLkkLkku Mk{ u ku{Lku ykkk{kt yku kku fkUk uMku su nkk uLke hkk fhe Au ku{ktke knkh fkZk{kt yku. ykkk{e [qtxe{kt kMkf Lkn kfu Mkuf [qtxe fkZk kufkuLku yke fhe nke. {kueyu MkkV ku{kt fkwt nkwt fu, k{k{ Mk{MkykuLkku yuf {kk Rks rfkMk Au. rfkMk kh wke yk u L kn. rfkMkLkk Lkk{u kufkuLku {k ykkk yke fhe nke. {kueyu fkwt nkwt fu, yuLxkuLke, fushek kkrfMkkLke yusLx khefu Au. kkrfMkkLke kufkuLke kkk yk kufku kkue hkk Au. khkLkk w~{LkLke kkk kkue hkk Au. sLkMktLkk Mkkkf ~k{k Mkk {wSoLkk Lkk{Lkku Wu fheLku ku{u fkwt nkwt fu, kufku khk krkLk ykkk{kt yke hkwt Au khu yk kufku kk fhe hkk Au.f{k 115.73 zkuh rkkuh kR kR Au su ykkW 118.09 zkuh nke. yk ku krhkkuLkk eu k uxk uLke f{k{kt xkzku fhk{kt yke fu Au. Mk{k xLkk{ Wkh Lksh hke hnuk Mk qkk uyu yk {wskLke {krnke ykke Au. sqLk 2010Lkk rMku Mkhfkhu h {rnLkkLke knue yLku 16{e kkhe kuxk uLke f{kku Lke fhk kuxkur{ ftkLkeykuLku {tswhe ykke nke. Mkhuhk irf k u f{kk uLkk ykkh kh yk rLko ukku nkku. ykkWLkk kkrzk{kt VkuhuLk yuMk[UsLkk huxLku k kLk{kt uk{kt yku Au. Lwykhe 2013{kt ykuR ftkLkeykuLku h {rnLku 40-50 k iMkk Mk we rzLke f{kk u{k t khku fhk Mkkk ykkk{kt yke nke. yke Mkrk{kt [qtxe kt[Lke {tswhe ue kzu Lkn. Mkhfkh rzLke f{kku{kt {krMkf khkLku kt fhe fu Lkn fkh fu yk kkkk swe fkhLke Au. ykuR ftkLkeyku sqLk 2010 kkke ykLkkk{kt ykue kk {wsk kuxkuLke f{k{kt Mkwkhku fhe fu Au. [qtxe kt[ Mk{k hsqykk fko kh ykuR ftkLkeyku ykk e fu Au. kuxku yLku rzLke f{k{kt Auu knue {k[oLkk rMku Mkwkhku fhk{kt ykku nkku ku ku ktLku{kt { 60 kiMkkLkku khku fhkku nkku. ze{kt 50 kiMkkLkku khku fhkku nkku.y{kk, k.26huske yk [ktkuh k u k te Mf q u yfM{k zk u nk u . h k u t kEze yke hnue furzk fte ku ue yzVuxu yke ne. suu u Mfq xe E ne.yk {u {kt 15 suxk rkkeoyku nk su{ktke 10 kfkuu ke-{kuxe # kE ne..yk yn ku ykuk {kuhik k{ke hkuz h yke hne ne.. su {u k{uke ykue ue yzVuxu xe E ne. yk xk yn ykue nkk o xkLVku{oh ftek ux yk s e ne. su u u ftek f{o[kheykuyu fte s yuBwL{kt kfkuu khkh {kx u uzkk nk. kuhu kuZ kke ykk ue yk xkke kkuzekh {kxu yVhkVheku {knk u ok u nku. yfM{ku u hkE u k kf k u e [ e k u k e ykkku rMkh wtS WXku nku. {k kh 15 ke 16 kfku{ktke 9 kfku EM kk nk. su{ktke [kh kfkuu hus yu [kh kfkuu ktrwhk ku ke nk uMx{kt khkh {kxu uzkk nk. ku teh heu k yuf kfu kze khkh {kxu uzkku nku. ku k zkEh xwkE kuku teh Eyku nkut[e ne.yfM{ku u hMk h kkuzekh {kxu xkrVf{k ~ku ok nk.suu u kfkrf xk Mku nkut[eu kueu rhMke fkw{kt ee ne. { xk ytu [ktkuh kueu fu kuteu k nkkhe Au.Au. {kueyu ykfhk nkhkuLkku {khku [kku nkku yLku fkw t nkw t fu, yksfk k yufu kkrfMkkLkLke {{kt kku Au. yk yufu kufkuLku ykukLke sYh Au. kkrfMkkLke ykkhku{kt ku{Lke wk tMkk kR hne Au. kkrfMkkLke kufku w{e WXk Au. {kueyu fkwt nkwt fu, kkrfMkkLkLku k yufu k knkU[kze hkk Au. k{ yufu 47 Au suLke {ke khkLke hkeLku hkhtrsk fhkLkwt fk{ kkwt hnu Au. ke yufu yuLxkuLke Au. MkuLkk fnu Au fu, kkrfMkkLke skLkkuyu y{khk {kkk Wzke ek Au khtkw yuLxkuLke y{kk{k t ue xhu Mfq xe, 10 rkkeoyku k(Meh: fukh r[kR)hkut kEz{kt yke hnue u uu yxVuxu ee, {kt kh 15ke16 kfku{k tke 10u ke-{kuxe #y{kkk qo rMkh{kt ykuk kwh yu rfku ku fwfu yu wfu wfkku yu nuh hMkyku h hufzeyku Qe kR R Au. uyku fkukuohuu kXk ke. ykke fkukuohuu uyku kuke tz wkku [kw fkuo Au. ykk yk ukheyku Bw. fkukuohuu fkuR fkhku xuk k heu Vf {k-keu h uku fhk nkukke fkukuohuu uykuu kuxeku Vxfkhe ne, htw ue hfhkh k ukh yk ukheykuu f rkzk yuyu{ee {kukR fkuxo k yksu kwh yu rfkuu uzku rs yuku[ e[u Qe hke yuyu{eyu fkuRu tz fu xuk fu{kt w fkuo nku. suk kku uke er ykkh fkukuohu nu {kukR fkuxou hkuz h R sRu tz w fhu Au, yk {kukR fkuxou uRu k ukheyku yu{e wfkku yu ykurVku t fheu h uk kR k nk. htw uykuku yksu ne ku fku khku ku ykkku s Au.kwh{kt ukheyku ku tz w fhe {kukR fkuxok(Meh: ue kkku, y{kk)y{kk, kk.26{ k k h k u k u f k n e L k e ykkhe Au kufkne{kt uf {k y{w Au. Lkirkf {w Mkkku fk uEk fkhLke k u-k[ fu un-h{{k t ykk kh rLkokkke w{kt w {kkLk kk k u {sk qk k ufkneLke rLkkLke Au. khkLkk [qtxe kt[u Mkwk kkkkLku kLk{kt hkeLku yLku WLkkkLke kh{eLkk fkhu {kkhkuLku {k ykkk{kt Mkhkk yLk u yLk wf wkk hnu yu {kx u {kkLkLkk Mk{{kt ku fkfLkku khku fkuo Au. ykkk{e kk. 30-4-14 Lkk hkus kwshkk{kt kuLkkh kufMkkLke Mkk{kL [qtxe Mkrnk Mkkk rkLkMkk {krMkkhkuLke k uxk[q txe{kt {kkLkLkk u Mk{ MkktsLkk 6 kk Mkwe {kkLk fhk kf nuMkkhu Mkkk kkke Yykk kuMkkhu 7:00 kkke MkktsLkk 6:00 kk MkweLkku Lke fkuo Au.[ktkkuh LkSf yfM{kk kk Rk Mk k uk rkke o L k u Mk khkh {kx u nk u Mkx{k t Mkuzkk nkk.2 / . 27-03-2014, w y{kk ykkLkku yksLkku rMk . 27-03-2014w{uk (y,,R) : EuLke WkkMkLkkke {w~fue{kt hknk kk. fwxwtrkf Mkw{uwO kLku. ykMk{kt krk kk.]k (k,,W) : LkkufrhkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykMk{kt krk kk.r{kwLk (f,A,) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. zekuLkwt {kkooLk {e hnu. ykMk{kt krk kk.ffo (z,n) : {o-ykk{f kuku r[ u. k{f kMk kk. yufthu Mk{ w Vke rLkzu. Lkkufhe{kt w Mk{k[kh {u.Mkn ({,x) : s{eLk-knLk {fkLkLkk kuk. Lkkktfe Mkrk Mkwhu. ykfLkwt {k skE hnu.fLk (k,X,) : ekoLku MktkkLk Mktkte [kk fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO kLku. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.kwk (h,k) : khuke w Mk{k[kh {u. ykhku skE hnu. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykMk{kt krk.]rf (Lk,) : ukkh ykuo kuku kMk kke kLku. ykfLkwt {k skE hnu. [kkLkwt kkkh nwt kk.Lk (,,V) : fkuxoMktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkke k kk. fkixwtrkf kkkh{ Mkw{u hnu.{fh (,s) : MktkkLk Mktkte rkne &ku Wfuk. kkk-kMk kuk. {kLkrMkf [kk ne kLku.fwt (k,,Mk) : ykhkuLke MkkhMktk hke. ykfLkwt {k hnu. {kLkrMkf [kk ke sk.{eLk (,[,,k) : rMk ykLkt{ hnu. yufthu Mk{ w Vke hnu. yMk{kt krk. knLk heeLkk kuk. - - j ktkeu...{kue k{u fushek yu r{Mke: nu {u st[qtxest{kt nu h ktfku yu uhkh zkE {e Au. ksu huL {kueu zkuhk yu khke yu{ uzk f[ke kike k{ uXfku kute Au khu yk{ yk{e kxeok we{ku yh fushek khk {ws khke{kt {kueu zfkhk nkfkuxk kzk kzk nkut[e k Au. fushek ukzku fhk{kt WMk Au.ywhk{kt qt kse re tMkkykuyu fushekwt Mk #zk VUfeu, fkk tzk Vhfkeu yu Mkne Zkueu fwO Au. fushek k{k Mxtx{uu ku kuzwt nwt u Zk {ku, kwt nwt u iku fewt yuku kx kku Au. fusheku {f{kt ft Au: fwA k yAu u ni... fushek u Au fu khke{kt {kue k{u Skwt fk{ ykk n fu yt ku Au Akt nkhwt nku ku {kue k{u te eu Wkhe?[qtxest{kt nt{uk {ne ke nkue. fusheku hksfkh{kt nS kMe kte {s fkke Au. {kue k{u zkke fusheku {u Au yue kMe nkue rr {e su. k k{kt khku [qtxet[u hkuku yue urzx ukt fusheku ks yu fkutu kue {eeku {wku WMk fkuo nku. {kueu khke yu hknwu y{uXeke nhkkwt yknk fwO nwt. fusheku {kueu yu ksu [qtxeku hk ft nwt fu Wkh khekuku {wtE{kt rhku fhkhk kku- ruk yu {nkhk r{ko uk ku Xt k {kxu Au? fusheku {kue k{u ykzuz ykkuku fhk{kt ftE w{kkwt ke. ykW u{u {kueu kteh{kt ykeu 17 ku qAk nk. {kueu nuh{kt [[ko fhkku zfkh VUfeu fushek kukwt fki kk {ku Au fkh fu ku yuf o yk fkhk ukykuu [knu Au. eS ksw {kue k{u fkutuu ykosf heu Aue zeyu zkuhk{kt yuf teh ro Eu huL hkk Mkku eZ ye {ww r{Mkeu {uk{kt Wkko Au. hknw ruzk {kue {ww zkuhkke wuhu rhr[ Au. r{Mkeu zkuhk {kufk {kxu fkutuu r{Mke kuke Wkhuku nkku h eku Au.zkuhk{kt fkutuk huL hkW {qq heu hknw kte urh k{he{ktke [qtxkk nk htw Mkkrf fkutesku huL {kue k{u yk huLu tehkke Mefkhk ikh nkuk. r{Mke {qq heu kkk fkofh hne [qk Au. huL {kue zkuhk{kt tfk hr{k weo uk yke [qk Au.{kue {kxu zkuhk kike k{ Au htw ksku yktrhf fn, Mkkrf ukykue xktxekU[ {kueu Mnus yfke fu Au. k{k kAu {ww r{Mkeu rVzt kMe he zu. r{Mke hkk{kt A koe x{o hku Au yuxu zkuhk{kt hks rk u{u fktE w{kkwt ke.Mk{kLk rnx yuLz hLk fuMk{kt xk 8{e Mkwe {wke kEfuMk{kt MkkkeykuLke LkuMkhke [fkMke fhkuykkk{e MkwLkke hr{kLk RkMk k hsq ku{wtkE,kk.26 { w t k E L k e M k u L M k f k u x u o MkLkMkLkkxekqo rnx yuLz hLk fuMk{kt xkLku yksu {kufqV fhe ee nke. yrLkukk Mk{kLk kLkLku ykhe ukk rnx yuLz hLk fuMk{kt MkwLkke 8{e yur Mkwe {kufqV fhkE nke. Lke xk{kt Vhekh [fkMke fhk {kxu Mkkkeyku yLku kwhkkLke sYh hnuu. Mkkkeyku Wk Lkn hnukLkk fkhu yksu MkwLkke {kufqV fhe uk{kt yke nke. RkMk kuk kLkuk kLk u ykkk{e Mk w L k ke hr{kLk s wkkLk e {kx u hs q fhk{kt yku. yku WuLke Au fu, ko 2002{kt rnx yuLz hLk fuMk kLkk kLku nkku. ku ku Mk{kLk kLku {ke hnuk kkt[ kufku Wkh kkze [Zke ee nke. kkt[ kufku f[zkE kk nkk su kife yufLkwt {kuk kwt nkwt. Mk{kLk kLk LkuMkhke xkLkku Mkk{Lkku fhe hkku Au. yk {k{k{kt Lkk ykhkukku Mkkrkk kkLke Mkrk{kt Mk{kLkLku 10 koLke suLke Mk kR fu Au. Mk{kLk kLk Mkk{u yL kteh ykhkukku k {wfk{kt ykk Au. rnx yuLz hLkLkk fkhu Mk{kLkLke rkckLku k Vxfku kzku nkku. Mk{kLk kLku yk {k{k{k t nsw Mk we fk uRk fkhLke rkrk ykke Lkke. rnx yuLz hLk fuMku Mk{k {wtkE{kt khu [[ko skke nke. 28{e MkxuBkh 2002Lkk rMku xkukuxku uLzwh kkze kktk{kt yuf kufhe{kt wMke kE nke. 5{e rzMkuBkhLkk rMku fkuxu o Vheke MkwLkkeLkk yku fko nkk. rkLk Rhkk nkLkk {k{k{kt MkkkeykuLke kwAkhA kR Lkke. yk ykhkuk fkokne hr{kLk yrLkukk Wkh {wfk{kt ykk nkk. Mk{k {k{ku yuf fke [ke hkku Au. yk koLke Yykk{kt yk{k Lkkxk{f ktf ykku nkku ku ku {ursMxuxu fkwt nkwt fu, 17 MkkkeykuLke MkwLkke kk Mk{kLk Mkk{u rkLk Rhku nkLkk {k{k Au.{wtkE, kk.26ykrk yLk u kne fk qhLk u ELk u nu Lke rV{ kLkkkLke kikhe rfkMk knu khk nkk hk{kt yke Au. eLk rV{Lke kkuMk ykurVMk Wkh LkkU uk{kt ykk kk rfkMk knu qk s w ukE hkk Au. {ue {krnke {wsk rfkMk knu Lkk kusux Wkh ykk e [ qk A u. yk rV{{k t ykrk Lku ukLkku rLko nu fhk{kt ykku Au. kne fkqhLke kMktke knukke s fhk{kt yke nke. kLkkh Lkk{Lke yk rV{{kt kne fkqh Mkkku knuktke s k{k{ kkkkku Lke kE kk kk yrLkukeLke kuku [ke hne nke. ykrk yLku kne fkqh k{ k Lkshu kzLkkh Au. {ue {krnke {wsk ykukMx {rnLkk{kt yk rV{Lkwt qxk Y fhk{kt yku kue kk Au. rfkMku yk Mkto{kt nsw Mkwe fkuE kk fhe Lkke khtkw {ue {krnke {wsk kne yLku ykrkLke uze Lke fhe uk{kt yke Au. kne fkqhLke Auu w ukLke rV{ MkV hne nke. keS kksw ykrk Lke kufrkk rLkrkrLk e hne Au. MxwzLx ykuV h {khVku fh unhL k e rV{ M k k k u kk u rqz{k t yuLx e fk o kk ykrk Lke kteh LkkU uk{kt yke Au. ykrk u nk{kt nkEu rV{{kt kLkkh qr{fk fheLku k{k{ kufkuLku hku{ktr[k fhe ek Au. yk rV{{kt yuf xku[Lke yrLkuke sue kuLke qr{fk hne nke. ykrkLke yk qr{fkLk u ELku k{k{ kufku krk kk nkk. eLk rV{Lke MkVkkke rfkMk qk s hku{ktr[k kuk Au. ykrk u k nsw Mkwe Lke rV{{kt Mkto{kt fkuE rkrk ykke Lkke khtkw kne fkqh Mkkku fk{ fhkLku ELku ku w Au. k{ k {kuxk yrLkukk Mkkku kuLku rV{ nkk kke Au.ykrk yLku kne fkqhLke uze [{fu: rhkkuxo{kt kkurfkMk knuLke rV{ {kxu kMktke fhkEeLk rV{Lke MkVkk kk rfkMk knu hku{ktr[k Au{wtkE, kk.26kkMk w [uxhSLke 1982Lke Mkwkh rnx fku{uze rV{ kufeLkLke rh{uf{ktke LkhkeMk MuAf heku knkh Lkefe kE Au. yk rV{{kt yk fw{khu {w qr{fk yk fhkLke kikhe koe Au. LkhkeMk yk rV{ fhk {kxu kikh nke khtkw yk kkk{kt kuLku nkurqz{ktke yuf {kuxe ykuVh nkk kke kE nke suke ku nkurqzLke rV{Lku w kkr{fkk ykke hne Au. LkhkeMk nu nkurqzLke kkukkLke rV{Lkk qxk {kxu y{urhfk sk hkLkk kE kE Au. 27{e {k[o Mkwe ku yn hkufku. {ue {krnke {wsk {U kuhk nehku Lkk{Lke rV{Lkk qxk{kt k ku qk Mk nke. yLku nu yk rV{ hsq kkLke kikhe{kt Au khu LkhkeMk WkMkk hnuu Lkn. nu kufeLkLke rh{uf {kxu fE yrLkukeLku uk{kt yku kuLku ELku khu [[ko hkk kk eLk rV{{kt yrLk fhe [qfue rk nuzLkLku uk{kt yke Au. ekLke qr{fkLke eLk rV{{kt khu tMkk kE nke. rV{{kt LkhkeMkLke qr{fk {kxu kuLke kMktke fhk{kt yke Au. ek yk ykuVh kk kk qk s w Au. fkh fu ykfw{kh suku yrLkukk Au.kufeLk{kt LkhkeMkLke sk kh ek nuzLkLke kMktkeeLk rV{{kt ekLke qr{fk kLkkhkkMkw [uxhSLke 1982Lke Mkwkhrnx rV{Lkwt qxk YftkLkkLke rhkuh hkLke Mkk{u Lke Mk{MkykuftkLkk hkkkLke rV{ eLk{kt kLkkh qr{fk k kuLke [khukksw tMkk kE hne Au khtkw kuLke ykkk{e rV{ rhkuh hkLkeLku ELku {w~fueyku Qe kE kE Au. yk rV{Lku su{ ku{ kqo fhkLkk kMk fhk{kt yke hkk Au. LkkktLke ktke Qe kE nkukLkwt k {wt Au. yuwt k {wt Au fu rV{Lkk yuzexh kLk {kun{t yo[u rV{Lku AkuzeLku skk hkk Au. kufyk Mkez yLku Lku kw k LkuLkk yuzexh kLk {kun{t yo[u s Lkefe kk kk e Mk{Mk Qe kE kE Au. yk rV{ {kxu nu kkfkrf kuhu ykhke ksLke kMktke fhk{kt yke Au. MkqkkuLkwt fnuwt Au fu yk rV{Lku nue kfu kqo fhkLkk kMkku nkk khtkw LkkktLkk yku kfeVku Qe kE kE Au. rV{Lkk rLkuof kne fkehu fkwt Au fu rV{{ktke kLk {kun{t Lkefe kk Au khtkw rV{ Mkkku Mktfkuk kufkuLku rkMk Au fu yk rV{ uhkh heku krhkqo ku. ftkLkkLke qr{fkLke nk k{k{ skykuyu LkkU ukE hne Au.{wtkE, kk.26rkuk kku oLke Mkwkh Mxkh yrLkuke Mkkhefk yLku f{ nMkLkLke LkkLke kwke ykhkLke hrk yLknkukeLkk kwk kLkws Mkkku r{kkk e hne Au. Mkkhefkyu nu kkukkLke kwke ykhkLku kLkws Wkh khu kLk ykkkLkk ku kuLke rV{ Wkh kLk fuLek fhk Mkq[Lkk ykke Au. ykhk yLku kLkws ehkLke yufkeLkk u{{k t nk ukLk w t k {e hkwt Au. hrk yLknkukeLkku kwk ehkLke k kkurqz{kt yuLxe fhkLke kikhe{kt Au. Mkqkkuyu fkwt Au fu Mkkhefk yuwt RAke Lkke fu kuLke kwke ykhk R~f r~f{kt kzeLku kkukkLke furhhLku LkwfMkkLk knkU[kzu suke kkukkLke kwkeLku k{ rV{ Wkh kLk ykkk fkwt Au. ykh kkfeLke ykkk{e rV{{kt ykhk k{ k Lkshu kzLkkh Au. yk rV{{kt yr{kk k[Lk yLku LkwkLke qr{fk Au. u fu ykhkyu kkukkLke {kkkLke MkknLku Vkke ee Au yLku kLkws Mkkku Mk{ kke hne Au. kLkws ykkW rMkkko {nkukk Mkkku ukE hnue Rk kuu Mkkku k Lkshu kze hkku nkku. yuk ynuk Au fu kLkwsLkk rLkkMk MkkLku hhkus yk ktLku {e hkk Au. fuxkf Lkk r{kku k yk{k Mkk{u kk Au. hrk yLknkuke, Mkkhefk yLku kLkwsLke [[ko [khu kksw uk {e hne Au. hrk yLknkuke yLku Mkkhefk rkuk kkuo{kt yuf Mkkku fk{ fhe [qfe Au. MkkhefkLke [kk{kt rLkrkrLk khku kE hkku Au. rV{Lkk {Lkke kufuLk Wkh knkU[k{kt ykhkyu ku Mk{ ek u nkk u. yk Mk{u k ktLku Mkkku hkk nkk. keS kksw kLkwe kkMkwyu fkw t Au fu Mkkhefk yLku kLkws [u fkuEk fkuz kuhLke Mkrk Lkke. Mkkhefk rMk{kt {kLkLkkh Au. ku RAu Au fu rV{ Wkh Mktkqo kLk ykkk{kt yku. Mkkhefk yLku hrk yLknkuke khk yk Mkto{kt fkuE Mk kk fhkE Lkke.MkkhefkLke LkkLke kwke ykhk hrkLkk kwk kLkwsLkk u{{kt AurV{ku Wkh kLk ykkk kwkeLku MkknkuMkyuLsuMk, kk.26ykkk{e k oLke rV^xeMku ykuV ku Lkk{Lke rV{{kt qr{fk sk {kxu zkfkuxk uLMkLk kikh kE [qfe Au. y{urhfLk VuLk {kuz yLku yrLkukeLk u yk rV{{kt ykuVh fhk{kt ykk kk ku qk s w Au. Qhke yrLkuke zkfkuxkLkw t fnuwt Au fu 2015{kt yk rV{ hsq fhk{kt yku. yuLkkMkMxurk MxeuLke qr{fk{kt zkfkuxk Lkshu kzu. zkfkuxk uLMkLk ko 2012-13{kt kuLk yuLz fux Lkk{Lke rMkhe {khVku kufr kE nke. xuMkkMkLkk ykuMxeLk{kt sL{ue uLMkLk kufr yrLkukk zk uLk uLMkLk yLk u yrLk uke {ukELk rkVefLke kwke Au suke ku{Lkk krhkhLkk Mkku rV{e furhh Mkkku uzkuk hkk Au. ku ko 2006{kt r{Mk kkuzLk kuk yukuzo Skk{kt MkV hne nke. kukLkk RrknkMk{kt ku k{ keS kuZeLke r{Mk kkuzLk kuk hne Au. kuLke kkkh rV{ku{kt xurrLk rMkhe sBk MxexLkku Mk{k u kk Au. 2010{k t ykuMxurk khVke kuLku fuxef ykuVhku kE nke. keS MkxuBkh 2013Lkk rMku suBMku nuhkk fhe nke fu zkfkuxk ku{Lke rV{ rV^xeMku ykuV ku{kt Lkshu kzu. kuLke 2014{kt nk{kt s fuxef rV{ku hsq kE Au su{kt zux yuLz Me[Lkku Mk{ku kk Au. qkMkwhk zkfkuxk uLMkLk nu {kuxe qr{fk sk kikhkuLk yuLz fux {khVku kufr kuerV^xe Mku ykuV ku Lkk{Lke rV{ 2015{kt hsq fhku{kukkR VkuLk nuk xkR{ kkuBk Mk{kLk Au : ynuktzLk, kk.26{kukkR VkuLkLkk fkhu fuLMkh kk Au fu fu{ kuu RLku [[ko ktkk Mk{ke Auzkue Au khu nu rkxLk{kt yke ikkrLkfkuLke xe{ yuk kkh Wkh knkU[e Au fu, MkuVkuLk nuk xkuR{ kku{ Mk{kLk Au. ku{Lkk skk {wsk {kukkR VkuLkLkk Wkkuk Mkkku Mktktrk 200ke w ykMk fhk{kt yke [wk Au. k{k{ ykMk{kt k uRLk xw{h sue ykhkuLke khLkkf kfeV We kkLke kk k fhk{kt yke Au. nrffk{kt k u{Lkk MktMkk uLk ynuk{kt ikkrLkfku yuk kkh Wkh knkUk Au fu, eyku{k Lkk{ke yMkk{kL uk {kk k uRLk xw{h kkLke kk k {kukkRLkk fkhu hnue Au. yL ykMk{kt k kt {nkqo Mkq[Lkku fhk{kt yke [wk Au. ko 2008{kt MezeMk ykMk{kt k skk{kt ykwt nkwt fu, {kukkR VkuLkLkku Wkkuk fhkk kkfku{kt xw{h kkLkku khk u khu hnuk u Au. yL ykMk{kt k k {wt Au fu, {kukkR VkuLkLkk Wkkukke koLkLke Mk{Mk We kk Au. MkkkoMkk hr{kLk {kukkR VkuLkLkku Wkkuk fhLkkhk {kkkLkk kkfku{kt koLk nMkf nkukLke kk Mkkkxe kh yke [wfe Au. kuRLk MkuLku k LkwfkLk kk Au. ynukLkk fkhkuLkwt fnuwt Au fu, ktkk kku {kukkR VkuLkLkku Wkkuk ykhku Mkkku Mkee heku Mktkuku Au. sqLk {rnLkk{kt r ykhku MktkXLku k fkqkk fhe nke fu, {kukkRke fuLMkh kR fu Au. nuLze rfxTMkLkku Wkkuk fhke uk fuxef Mkk[uke hkkLke Mkkn k ykkk{kt yke nke. u fu ikkrLkfkuyu yue fkqkk k fhe Au fu, ykMkLkk kkhku Mkkrkk kR k Lkke. ikkrLkfkuLkwt fnuwt Au fu, {kukkR kMk fheLku kkfku {kxu khu khLkkf Au. ykMk {wsk {kukkR VkuLk ftkLkeyku yLku Mkhfkhu fkuR Lke xufLkkukuS kue fkZe uRyu. {kukkRke kkk LkwfMkkLk ykkW khtkh ynukku{kt ykkk hkkt Au.rkxLk{kt ikkrLkfkuyu fhuku kku{kukkR VkuLkLkk Wkkukke e rk{kheykuLkku khku 200 ykMk fko kk [kUfkLkkhk kkh Mkkkxeyu2014{kt keS k fkhLke f{kku khku{wtkE,kk.26fkh Wkh yuMkkR zwxe{kt xkzk u fhk{kt ykkLkk yuf {rnLkk kk fkh ftkLkeyu Vheke f{kku khkLke kikhe{kt Au. fkh f{kk u{kt khku fhkke ftkLkeykuLku e hnuk ykukhuxk [o yLku Yrkk{kt Wkkh[ZkLkku Mkk{Lkk u fhk{k t { {u. {rnLk yuLz {rnLk, kkkk {kuxMko, nkuLzk fkh, huLkkuz RLzk sue ftkLkeyku ykkk{e {rnLkkke fkhLke f{k{k t khk u fhk {kxuLke kikhe{kt Au. Mkkku Mkkku {krk, nwLzkE, kkkk {kuxMko, Vkuzo RLzk k fkh f{kku{kt khku fhkLkk kMk fhu. {krk Mkwwfe RLzkLkk [eV ykukhuxk ykurVMkh {tf kkhuu fkw t Au fu, y{u Lkk Lkkktfe ko{kt yuLxe fhkLke LkSf{kt Aeyu khu [oLkk kk Wkh y{khe Lksh Au. yuMkkR zwxe{kt xkzk u fhk{kt ykk kk ftkLkeyku khk fkhLke ko{kLk RLuLxhe Wkh rzMkoLku kh ykkkLke Vhs kze nke suLkk fkhu ku{Lke nkk fVkuze kR kE nke. {rnLk yuLz {rnLkLkk MkeEyku r knu {krnke ykkkk fkwt Au fu, ykukhuxk [o{kt uhkh khku kku Au. f{kku{kt khku fhk{kt yke hkku Au. f{kku{kt khku kk kk fku{kurzxe yLku {kUkheLkwt {qktfLk fhk{kt yku. yur 2013ke V uk wykhe 2014 hr{kLk fkhLkwt u[k xwt Au.ykukhuxk [o{kt khku kku3 / . 27-03-2014, w y{kk kskueLku {k {kxu nu qk ykuAk kufku knkU[u AukskLkk wE ezh khefu hne [wfuk2009{kt MxkufLkku nw{ku kk kk kskueLke krkk Mkkhe hnuke Lkke : xkxu kskueLku rLkr{k s {u AuLke rne,kk.26 q k k q o zkkL k yLk u kskLk k rhc Lk u k k yx rknkhe kskue hksfe heku rkfw rLkr kuk Au khtkw kskue nk{kt kkukkLkk yuMkkeS khk Mkwhrkk rk {uLkLku {kko{kt ykuk ktkk{kt kkukkLkku Mk{ kke hkk Au. kskLkk Mkkike wE rzh khefu kkkk kskue ne[uh Wkh ktrkk qo hek u fko{ku rLknku Au. ykkhku kt[u Au. 2009 kkke {kuxkkku ktk hnuk kskueLkk 2009 kkke fk uEk fko{ku{k t nksheLkk ynukku ykk Lkke. 1999ke 2004 [uLkk kkk{kt k k zkkLk hne [qfuk kskue yuf f ykkW Mkwe Mkr nkk. nu kskLke nuh {kueLkk fkhu uk {e hne Au. kksukhLkk Mk{{kt kskLkk qk ykuAk kufku kskueLku {k {kxu knkU[e hkk Au. kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueLku 2002{kt h{k kk {w{tke kuke qh fhkLke RAk k yktkrhf hek u kskueyu k fhe nke. ksk ueLk u {k kksukhLkk rMkku{kt qk ykuAk kufku yke hkk Au. ku{Lke frkkyku k Mkk tk {e hne L k k e . s u k u f k u ksk ueLk u r L k r { k hek u {k knkU[e hkk Au k u{k t A f k e kskueLkk r{ k y u L k yu{ xkxu, y u f u y z k e yLku keMke ktzwheLkku Mk{ku kk Au. yk k{k{ kufku kskueLke krkk ytku {krnke {ukk hnu Au. xkxu h Mkkn{kt kskueLku {k {kxu knkU[u Au. zkkLk {Lk{kunLkMkn k ku{Lke krkk ytku rLkr{k ku {krnke {uu Au. {Lk{kunLkMkn k kskueLku ytkk heku {kLke kf Akuzkk Lkke. rhku kk{kt {kuxkkkLkku kkku kskueyu kkku nkku. kskueyu Lknuke ELku ku{Lke kwke RLhk Mkwe huf kLke xefk fhe nke yLku kkukkLkku wE ytks hsq fkuo nkku. xkxuLkwt fnuwt Au fu kskue yuf wE ezh Au. kskue nsw {kLkrMkf heku yuxo Au. khtkw MxkufLkk fkhu ku{Lku kkukLke nu khu {tsqhe ykkk{kt yke Lkke. MxkufLkku n w{k u kE kk kk k u{Lke krkk k khu Mkkhe hnuke Lkke. 2004 Mkk{kL [qtxeLkk ku {rnLkkLke yth kskueyu yuLkzeyu kXktLkLkk Mkto{kt [kh kkLkk{kt yuf u eLku e ke {krnke ykke nke. kskueLkk rMkkuLkk Mkto{kt fnuk{kt yku Au fu kskue yuf yTqk ezh khefu Au. r{k uku Mkkku kuykuyu qk Mkkhk Mktkt s{kk nkk. yuLkzeyu Mkhfkh kh Lkkk zkkLk khefu hne [qfuk yzke k khtkh kskueLke tMkk fhkk hnu Au. kskLkk Lk ukkyku khk k u{Lke Mkkn uk{kt yku Au. yufthu kskue nsw k Lkukkyku {kxu kkukkX Mk{kLk kLkuk Au.kskueLku {LkkhLke Mktk xe hne Au..... 2009{kt MxkufLkku nw{ku kk kk kskueLku knukLke su{ rLkr{k heku {LkkhLke Mktk xe Au kskue kkukkLkk rLkkMk MkkLku ne[uh Wkh {kuxkkku xurrLk rLknke yLku ykkhku kt[e Mk{ kku Au kskLkk wE ezhLku {k ykLkkh{kt Mkkike knuwt Lkk{ xkxuLkwt Au ykhu A f Mkwe kskueLkk r{k hne [qfuk xkxu h Mkkn{kt kskueLku {k knkU[u Au yzke, ktzwhe k rLkr{k {k {kxu knkU[u Au kskueLke krkk ytku {krnke {Lk{kunLkMkn k {ukk hnu AuLke rne, kk.26khkLke kufMkkLke [qtxe{kt hksfe kkxe o khk Mkk u r {erzkLkk hkqh WkkukLkk fkhu VuMkkwf, kqk Mk yLku xTexh sue {kRku kukk MkkExLke qr{fkLk u khu {n ykw t Au. kufMkk [qtxe 2014{kt Mkk ur {erzkLke qk {kuxe q r{fk hn ue A u . Mk k u r {erzkL k k k k W kk u k L k u kLk{kt ELku yu{ {kLkk{kt yku Au fu yk MkkExkuLke Mkk{kL [qtxe{kt {nLke kkekhe Au. yk kkekheLku kLk{kt ELku xTexhu yk ku khk{kt kLkkhe [qtxe yLku rfux {u[kuke Lkkkt kLkkkLke k usLkk ze fkZe Au. yuf rhkkuxo {wsk xTexhLkk {kuxk yrfkhe Mkk{kL [qtxeLku kLk{kt ELku khkLku kkukkLkk {kuxk {kfuox khefu ku Au. yuf ynuk{kt skk{kt ykw t nkw t fu xTexh [qtxe hr{kLk hksfe kkxeoykuLk u kufku Mkkk u uzkkLkk {t[ Wk fhkeLku ku{Lke kkMkuke Lkkkt {uu. yuxwt s Lkn kfu rfux {u[ hr{kLk nuhkk ykkLkkh kkLz kkMkuke k Lkkkt uk{kt yku. yk Mkk Wkh fk{ fhe hnue x Texh ftkLkeLke khke kkL[u k{k{ kikhe fhe ee Au. xTexhLkk RLzk zk rhe suxeyu fkwt Au fu yk ku o khk{kt kLkkhe [q txe{k t x Texh yLk u x Txh kh [qtxeLke qr{fk hnuLkkh Au. [q txeLk u ELk u ykhu k{k{ khke kkhMkrhf kk[ek fhu Au. xTxhu ykLkk {kxu sYhe Mkwrk Wk fhke Au. y{u yue Mkuk ykkk {kkeyu Aeyu suLkwt Lkuxfo k{k{ Mkwe hnu. yku WuLke Au fu khk{kt huf koLkk kufku Mkwe xTxhLku knkU[kzkLkk kMk kE hkk Au. Mkkku Mkkku nkLkk rMkku{kt hksLkerk{kt xTxh Wkh Mkkike khu [[ko Au. Auk 12 {rnLkkLkk kkk{kt s 13 kku khku xTxhLkk Lkuxfo{kt kE [qku Au. xTxh nu hksfe kk kkMkuke Lkkkt Mkq fhuVuMkkwf, kqk Mk yLku MkkExkuLkku ukufMkkLke [qtxe uk hksfe kkxeoyku khk MkkExkuLkku kkf Wkkuk : MkkurMk {erzkLke qr{fk e kEMkkurLkk kkteLkk kufVqx kh hnukke fkUkuMk [kkkwh Au[qtxe [kh{kt fkUkuMkLke nkk fVkuzeLke rne,kk.26 M k k{ k L [ q t xe { kx u fkUk uMkLkk [kh yrkLk{kt kk {w MkkurLkk kkteLke k uhnksheLkk fkhu Mkrk Lkke ukE hne Au. MkkurLkk kkteLke kuhnkshe khu yko Mksuo ku fkhLke Au. 2004 yLku 2009{kt fkUkuMkLku fuL{kt Mkkk ykkk{k t [keYk qr{fk yk fhLkkh MkkurLkk kkte yk ku kkuMxhku yLku nuhkkku{kt Lkshu kze hkk Au khtkw fkuE {kuxe hue{kt ukE hkk Lkke. fuxkf fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu kkuMxhku yLku nuhkkku{kt k{k{ skykuyu MkkurLkk kkte ukE hkk Lkke. Mkk urLkk kk teLkk kufVqx Wkh hnukke fkUkuMk{kt kx {[e kku Au. hknw kkte khu yMkh fhe hkk Lkke yke Mkrk{kt fk Uk uMkLkk fkofhk u{k t rLkhkk ukE hne Au. fkUkuMku uhkh heku nuLMkzux rkx $rzk rMkrh Mkkku yrkLkLke Yykk fhe Au khtkw yk{k MkkurLkk kkte Auk Vu{{kt Lkshu kzu Au. kkxeoLkk fuxkf rhc LkukkLkwt fnuwt Au fu MkkurLkk kkte [qtxe {ukLk{kt Lkn Wkhkk rLkhkk ukE hne Au. fuxkf LkukkykuLkwt fnuwt Au fu {k[oLkk ytkke MkkurLkk k k t e L k k L k u k ] {k t uhkh yrkL k L k e Yyk k k u . rne{kt yk Mkkn{kt s yuf rk hue kLkkh Au. khkk MkkurLkk kkte nihkkk, rknkh yLku ykMkk{{kt k [qtxe [kh fhu. rLkktkkuLkwt fnuwt Au fu fkUkuMk yLku ku{Lkk Mkkke kkkuLkk Lkukkyku Mkkku kk[ek kE Au. fuxkf Lk ukkykuyu fk qkk fhe Au f u MkkurLkkyu nu yue Mkq[Lkk ykke Au fu kkxeoLkk {k{kyku{kt k{k{ rLko hknw kkte yLku ke rhc Lkukkykuyu fhk uEyu. fkUk uMk Lkukkyku k {kLke hkk Au fu MkkurLkk kkte Mkr Lkn nkukLkk fkhu kkxeoLkk [kh Wkh {kXe yMkh kE Au. yk Wkhktk kkxeo k kurf kkkuLku kkukkLke Mkkk u E fe Lkke. k ufsLk k kkxeoLkk Lkukk hk{rkMk kkMkkLk LwykheLkk Auk rMkku{kt MkkurLkk kkteLku {k nkk. Yykke kk[ek kk k {wt Au fu yusukeLkk MktMke kkuzoLkk Lkukk r[hkkLku MkkurLkk kkteyu fkwt nkwt fu kuyku hknw kkte Mkkku kk[ek fhu. u fu khkk yk kXktLkLke kkLkku ytk yke kku nkku. zeyu{fu khk V fkUkuMk Mkkku uzk Lkn fhkLkk u rLko fhk{kt ykku Au. zeyu{fuLkk z k f k r L k e L k u k q o MkL{kLk Lkn {kk kuyku Lkkhks nkk. keS kksw hknw kk te fkrLkeLku {k k Lk nkk. kXktLkLke kk[ek{kt Mkk{u hne [qfuk yL yuf fkUk uMke Lkukkyu fkwt Au fu Mkkke kkku ktkk Mk{ke MkkurLkk kkteLkw t u Au. yr{LhMkn y suxeLke Mkk{u y{]kMkhke [qtxe zk {kxu kikh kk Au. ykLke kkA MkkurLkk kkteLke kusLkk nkukLkwt k {u Au.fkUkuMk {w~fue{kt...... MkkurLkk kkte kufVqx Wkh hnukk fkUkuMk khukLk 2004 yLku 2009{kt fkUkuMkLku Mkkk ykkk{kt MkkurLkk kkteLke qr{fk hne nke MkkurLkk kkte yk ku hknw kkteLku k{k{ skkkhe MkkUke [qk Au hknw kkte {ukLk{kt Wkhkk nsw Mkwe fkUkuMkLke fkuE Mkrk {skqk ukE hne Lkke MkkurLkk kkte {ukLk{kt yku khkk s fkUkuMkLkk fkofhku WMkkn{kt yku kue kk kkuMxhku yLku nuhkkku{kt k MkkurLkk kkte Lkshu kze hkk Lkke MkkurLkk kkteyu nsw Mkwe fkuE {kuxe hue fhe Lkke zkkLk {Lk{kunLkMkn MkrnkLkk rhc Lkukkyku k ukE hkk Lkke{w^VhLkkh yu ykMkkkMkLkk rMkkhku{kt fku{e nMkkLku hkufk{kt hk Mkhfkh Mktkqo rLkV kE nke : WkMkeLkkk k Mkwe{ khk kxfeMkwe{ fkuxoLkk ykuke yru MkhfkhLku {kuxku VxfkuLke rne,kk.26 WkhuLke yru k MkhfkhLku yksu {kuxku Vxfku kzku nkku. fkh fu Mkwe{ fkuxuo MkxuBkh 2013{kt zfue {w^VhLkkh Mkk tkrf nMkkLkk {k{k{kt MkekeykE ykk Mkex khk kkkMk fhkLke yhSLku Vkke ee nke. Mkkku Mkkku Wkhu Mkhfkh uhkh kxfe fkZe nke yLku fkwtnkwt fu, WkhuLke Mkhfkh h{kkuLku hkufk{kt rLkV hne nke. Mkwe{ fkuxuo {w^VhLkkh{kt kue fku{e nMkkLkk Mkto{kt kk fhkk fkwt nkwt fu, Wkhu Mkhfkh h{kkuLku hkufe fe Lk {w^VhLkkh nMkk : SIT, CBI khk kkkMkLkku RLfkhMk{k {k{k{kt yksu Vhe MkwLkke fhkuMknkhk zk Mkwkkk hkuLku Mkwe{ khk hke {eLkLkerne,kk.26 Mkwe{ fkuxuo {kfuox huwuxh Mk uk e Mk{k 10000 fhk uz s{k fhkk Mknkhk kwkLkk zk Mkwkkk hkuLku yksu yku fkuo nkk u. wrzr fMxze{ktke [kkkLkk {eLk Wkh ku{Lku Ak uzk {kx u {kf u ox h u wxh Mk{k stke hf{ s{k fhkkLkku yku fhk{k t ykk u nkk u. sMxMk fuyuMk hkkf]Lk yu sMxMk suyuMk funhLke kLkue Mkwe{ fkuxoLke kU[u fkw tnkw t fu, 10000 fhkuz kife kkt[ nh fhkuz Yrkk hkufz{kt s{k fhkk kzu khu 5000 fhkuz Yrkk kUf kuhLxe {khVku s{k fhkk kzu. 10000 fhk uz Yrkk Wk fhk Mknkhk ftkLkeykuLkk kUf kkkLku rze fhe uk Mkwe{ fkuxuo Mkn{ke koe nke yu yk {k{k{kt MkwLkke ykkefk Mkwe {kufqV fhe ee nke. su kkk Lktkhku rzr fhk{kt ykLkkh Au ku kUf kkkLkk Lktkh s{k fhkk Mknkhk k wkLku Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au. fkuxuo kuLkk yku Wkh nwt ykLkkkLkku RLfkh fhe eku nkku. fkh fu, Mknkhk k wkLkk feu stke hf{ We fhkLku RLku yMk{kokk koe nke. Mknkhk k w k u { tkkh u hsqykk fhe nke fu, Mkwe{ fkuxo Mk{k {qzehkufkfkhkuLkk LkkktLke stke hf{ s{k fhe fk Au. Mkwkkk hkuLku fkuxo rkhMfkhLkk Mkto{kt Mkwe{u [kuke {k[oLkk rMku su{kt {kufkLkku yku fkuo nkku. {kfuox huwuxh Mkuke Mk{k 20000 fhkuz [wfk{kt rLkVkk k ktLku ftkLkeyku Mkk{u fkokneLkku yku ykkku nkku.{kfuox huwuxh MkukeLke Mk{k 10000 fhkuz Yrkk s{k fhk Mkwkkk hkuLku yku :eku Vkke ukEykuf [kinkLku rxrfx {e skkt fkUkuMke Lkukkyku kq{yko fkiktz{kt rk{kt hkk Aunk k[khLkk ykkukkuLkku Mkk{Lkku fhe hnuk LkukkykuLku rxrf ykku Lkn kue hknw kkteLke kk kkuf kwhkh Lke rne,kk.26 rkkMk qkkqo {w{tke ykuf [kinkLku kufMkkLke [qtxe {kxuLke rxrfx {e kk kk hksfe kkku{kt khu yko Au. fkUkuMk kkxeoLkk k Lkukkyku k Lkkhks ukE hkk Au. yufkksw fkUkuMkLke nkk knukke s qk hkk kue Au. k[khLkk {k{u kuLkk Wkh ykkuk kE hkk Au khu LkkLku{ktke [qtxe zk ykuf [kinkLku rxrfx ykke ukke w yuf rk Wku kE kku Au. yko fkiktz{kt ku{Lke frkk Mktzk ue kkke k u{Lke kMktke qk s {nko Au. fkUkuMkLkk Wk{w hknw kkte kkuku fne [qk Au fu k[khLkk ykhkukk uLkk u Mkk{Lkku fhe hnuk hksfkheyku Mkk{u fkUkuMk fXkuh ykLkku. Lke rne{kt kkfkhk u Mkkk u kk[ek fhkk fkUkuMkLkk rhc Lkukk ys {kfLku fk w t Au f u [k inkLke kMk tke rkfw kske Au. fkh fu ku{Lku ykhke Xuhk{kt ykk Lkke ykk kku [qtxe zkke [qtxe kt[ khk hkufk{kt ykk Lkke. yk Mktukku nuX qkkqo {w{tkeLku rxrfx ykkkLke kkkk rkfw yk u ukE hne L k k e . [kinkLkk kLk yr{kk ku{Lkk W{ukhe kkk u he [qk Au khtkw [kinkLke kMktke fhk{kt ykk kk nu ku{Lke W{ukhe kkAe U[k{kt yku kue kk Au. {nkhkx{kt ykuf [kinkLke kMktke fhk{kt ykkk k Lkukkyku Lkkw ukE hkk Au. fk Uk uMk kkMk u {nkhkx {k t kke Lk ukkykuLkk u yk ukE hkk u Au. Mk{k uLk u n[{[k e { q f L k k h yk o fkiktz{kt ku{Lkwt Lkk{ Mkkkxe Wkh ykk kk LkuBkh 2010{kt {w{tke khefu ykuf [kinkLku hkSLkk{wt ykwt nkw t. khkk k u{Lk k yLk w k k{e k ] ehks [kink fkiktz{kt kkkMk fhk wzee kt[Lke h[Lkk fhe nke. kt[u kkukkLkk ynuk{kt fkwt nkwt fu ykuf [kinku ku{Lkk LkSfLkk MktktrykuLku ^uxLke Vke fhe Lkke. f{eLku kqo {w{tke Mkk{u yk ykLkkk kk ku{Lke Mkk{u, yL 13 hksfkheyku Mkk{ u f uMk k fk u o nkk u . fkUkuMkLkk LkukkykuLke hsqykk Au fu kLkk{e {ue [qfuk LkukkLku rxrfx {e uEyu Lkn.nkk u kkZ hk uz h kuewhk [kufze ku hkus k.24 {k[ok hkus ktsk A kkk yhk{kt u kRfku k{ k{u xfkk k rfykuu Ryku nkut[e ne. su{ktke yufwt zkuhk yuyuS{kt khkh hr{k {ku kk nkku kueu yfM{kku wk u k u te kk [kur{k fko Au.{e {krne {ws, kuewhkk ~k{kR [e{kR xu kk u{e Je teku kRf Wh nkkuke kuewhk sk nk. yk u k{uke y k e k R f k { k { u xfkk ku RMkuu 108 yuBwL{kt nkku huVh{kt khkh yku o kk{kt ykk nk. Whk uf yfM{k{k t ~k{kR xuu uf[h kw nw. skhu tekuu k{kL Ryku kk k{e ne. ku k{ue kRfk [kf xekkR Akn hkXk (hnu.we, xu Vek, k.kesuwh)u teh Ryku kk uu w khkh ykuo zkuhk yuyuS{kt uzk{kt ykku nku. skt uw khkh hr{k k.2 {k[ok hkus {ku kw nwt. nkku kueu yfM{kk fk{u yke fkokne nkk hk {kxu zkuhk sk hkk kk Au.wkkzkk kh kxek kuke kueu 12 nhk k kk u yufe hfz fhe ne. skhu fkuXtk k{ Sfke xkxk {uSf kze{kt hku 7 nh {e u y y Mkkuyuke kueu 70 nh Whktk kk skk kku ue hfz fhe w fkokne nkk he ne.kue qkku kuke k { k y w k h t [ { n k yuee kuek MxkV kk fkuXtk kuek twf k hr{k fkuXtk Sfke xkxk {uSf kze{ktke rh t 480 rf.48 nh, r ueke kux t 72 rf.18 nh kk yuf {kukR Vku yu hkufzk 40 nh {e 2.7 nhku {wk{k s fkuo nku. yk kku ruekk uk kku tfku whkkR ekkR kuR(hnu.f, k.wkkzk)e hfz fhk{k tyke ne. skhu {nekh rsk kue khk kh kxek ku kku tku fhk yuf wxuhu ze kzku nku. rsk uke zke w[k nuX wkkzk kuR hkz kk MxkV kku kh kxek ku huz fhk yuf u ze kzku nku. w kt yk k fhk kku skku zkku nuk. su{kt eh t 18, ke kux t 9, fkxhek t 126 {e fw 12,820ku ruekku skku ze kzku nuk. yk{ tu y y Mkkuyuke k ueu 70 nhk k kku 2.69 kku {w{k s fhe u R{kue hfz kku kurnr yufx {ws wku kute yke fkokne nkk he ne.fkuXtk-kh kxek ku 2.57 kk rue k kku u zkktkuewhk [kufze ku u kRf xfkkt yufwt {kunke. hk MkhfkhLku skkkh Xuhk{kt ykk kk Mk we{ fkuxuo MkekeykE yLku yuMkykExe kkMkuke kkkMkLke {ktk fhke yhS Vkke ee nke. Mkwe{ fkuxu o hk MkhfkhLku yuku yku k fkuo nkku fu, h{kkuLkk rk nw{kLkku rfkh kuk {rnkykuLku 10-10 k YrkkLkw t kh [wfk{kt yku. [eV sMxMk ke. Mkkr{u fkwtnkwt fu, fuL yu hk MkhfkhLke kw[h MktMkkyku u kMkrfkkLku kLk{kt RLku yuxo kR kE nkuk kku h{kkuLku hkufk{kt MkVkk {e nkuk. kU[u kkukkLke Vhs yk fhk{kt rLkV hnuk kw[h yrfkheykuLke Mkk{u fkokne fhkLkk yku fko nkk. Mkwe{u yu{ k fkwtnkwt fu, hk Mkhfkh kufkuLkk {kirf yrfkhkuLkwt hk fhk{kt MkV hne Lkke. Mkwe{ fkuxuo fXkuh rxke fhkk hkwt nkwt fu, hk Mkhfkhu Yykk{kt s WkMkeLkkk hke nke suLkk fkhu h{k yLku Mkrk Mke kE nke. fkuxuo hk MkhfkhLke yue eLku Vkke ee nke fu, kufkuLkk uhkh rhkuLkk eu Yykk{kt ykhkukeykuLke hkfz fhe fk Lk nke. yku LkkULke Au fu, Mkwe{ fkuxo{kt Wkhu MkhfkhLke Mkk{u h{kku uk ku fkokne nkk Lkn hkLkku ykk u k fheLk u yhS k fhk{kt yke nke. yhS{kt h { k k u L k e M k e k e y k E k e [fkMke fhkkLke {ktk k fhk{kt yke nke. MkxuBkh 2013{kt {w^VhLkkh, Mkk{e yLku kkkkk{kt kue nMkk{kt ykhu 50 kufkuLkk {kuk kk nkk yLku nhku krhkh ku h kR kk nkk. 85 kufku k kk nkk. 51 nh kufkuLku h AkuzkLke Vhs kze nke. hk MkhfkhLkk krhkkLkku Wu fheLku skk{kt ykwt Au fu, kuk kLkuk {wM{ kufkuLku s kh ykkk{kt yku. yk Mkto{kt fkuxuo fkwtnkwt fu, hknkLke Wkkk kuk kLk uk kLkk k{f {k{kLku kLk{kt RLku nkue uRyu Lkn. {krf kufk uLk u hknk {e uRyu.(_ ...)Wku kuxe n Mkwe knkU[e ku Au ku{ Akkt ktkLkku nex yuxku kku kzu sk kk{u Au fu ktk kh fkuE nexe ftxku s Lkke. kwkhLkk hkus yuMkyu{ {LMkwhe Lkk{Lke k Yx Lktkh 31{kt Mkhuske khk ske kMk{kt kMk fhe hkk nkk. kuyku khk xefex {ktkk{kt ykkk Vhs khLkk fLzxhu rLk{ {wsk kkkt kzk Yk. 13 Lke xefex ykkue suLkku Lktkh 2000-7ke/yuMk nkku khk s kksw kh Wuk ke kMkeLke xefex ukkt ku s LktkhLke keS xefex kLk{kt ykue ykk yMkt xefexku E~w fhk{kt yku Au ku kkkku kuykuyu khk Vhs khLkk yrfkhe nMk{wkELku fhe ku fkokne fhk skwt nkwt. yuyu{xeyuMkLkk yk yuf Yx khLke yuf kMk{ktke yke yuf Mkhe xefexku EMw fhkkLkwt knkh ykwt Au. yke kku fuxe kMkku y{kk nuh{kt Vhu Au ku huf kMkkuLke rxfexku yke s nu fu fu{ ku yuf {kuxku & Au ? yk xefexku yuf Mkhe AkkeLku fkiktz fhk{kt yke hkwt Au fu Akhzku Au. fu kkuzk Mk{ knuk kLkke fkuLxkxhLke kMkkuLkk zkEhku khk kMkLku kMk MxuLz kh We Lkn hkkk yuyu{xeyuMkLku {kuxw ykkf LkwfkLk kk kk{u Au. su kkkk yuyu{xeyuMkLkk Mkkkkkyku Mk{k SkeykhyuMk MkeMx{{kt LkkUkELku ykkkt kLkke kMkkuLkk fkuLxkxhkuLku k k YrkkLkku tz Vxfkhk{kt yku nkku.4 / . 27-03-2014, w y{kk Year : 1, Issue : 266, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 27-03-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752ko : 1, ytf : 266, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.27-03-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752rne kf Mfwu {tswhe rLkk s Ve khe eey{kkLke Mkkk kkr{f kkLke Ve khk yhSVe{kt kkukk khku fe ukkk keyku khk ukku y{kk, kk.26y{kk n uhLk e M k k k kkykuyu ykkk{e ikrf Mkkke Ve{kt khku fhk {kxu rsk kkr{f rkkrfkhe Mk{k {ktke fhe Au. u fu yk Mkkk kkyku kifeLke fukuhuMk yuwfuLk xMx Mkt[krk rne kf Mfw khk rsk kkr{f rkrfkheLke {tswh k qu o s {LkMe heku Ve {kt kkukk khku fe uk{kt ykku Au. suLke Mkk{u keyku khk ukku fhk{kt yke hkk Au. k kke {krnke {wsk y{kk nuhLke Mkkk kkr{f kkykuyu ykkk{e ikrf Mkkke ko{kLk Ve{kt khku fhkLkku fkk nkk he Au. yk {kxu kkykuyu rsk kkr{f rkkrfkhe Mk{k uek{kt {ktke k fhe Au. su{kt kxkurzkLke yu{ke kxu kkr{f kkyu rkke o rX {krMkf Ve 500 Yrkk Wkh, z kE-ELk hk u z kh yk u yuMkfuyu{ Mfwu Mkk Ve Yrkk 1100 yLku xwLk Ve Yrkk 7300 fhk , { u{L k khL k e {nkhks yk M k u L k rk u rk{krMkf Ve Yrkk 4500 fhk, {eLkkhLke rne kf Mf w u {krMkf Ve Yk. 3970 fhkLke, kkukLke rne kf Mfwu kkf Ve Yk. 49,460 fhk yLku kkukLke r kuk kkr{f kk khk kkf Ve Yrkk 33,500 fhk {kxu {ktk fhk{kt yke Au. rsk kkr{f rkkrfkheLke f[uhe khVke k kke {krnke {wsk yk kkyku khk kkukkLke yhS{kt Ve{kt fuxe hf{Lkku khku fhk {ktku Au kuLkku Wu Lk fkuo nkukke nS Mkwe fk uEk kkLk u Ve{k t khk u fhk {kxu {tswhe ykkk{kt yke Lkke. hr{kLk rsk kkr{f rkkrfkheLke f[uhe khk Ve khkLke {tswhe ykkk{kt yke Lk nkuk Akkt fukuhuMk yuwfuMkLk xMx Mkt[krk rne kf Mfw khk kuLke Ve{kt kkukk khku fe eku Au. suLkk eu keyku khk Ve khk Mkk{u yktkuLk fhk{kt yke hkwt Au. WuLke Au fu kwshkk rk kkuzo nMkfLke kkyku Ve khku fhu kku kuLku 10 xfk Mk weLke {kok{kt Ve khku fhkLke {tswhe ykk [u. u kkyku 10 xfkke wLkku Ve khku fhu kku rsk kkr{f rkkrfkhe khk kk Mkk{u {kLkk h fhk MkweLkk kkk E fk Au.kkuk A rfku [hMkLke Mkkku {rnk Mkrnk k zkkkkufMkkLke [qtxe knuk yk{f fkokne : [hMkLke yktkhhkxe kh{kt f{k 40 kLke ykMkkkMk zkkuk MkkuLke ykfhe kwAkhAy{kk, kk.26A u k f u x kf M k{ k e M k k ih kx {k t L kek k u L k e nuhkVuhe fhke kUkLkk k kufkuLku yuLkMkekeyu kfze kkze ytksu kkuk A rfku [hMkLkku skku fsu fhk{kt MkVkk {e Au. kfzkuk kkuk A rfkuLkk [hMkLkk skkLke kh f{k 40 kLke ykMkkkMk Au. y{kk LkkfkuoxeMk ftxku qhkuyu sqLkkkZLkk ykhk WVuo kkuzwkE MkhkkMkek kkk Mki sVhk hfr{k kkk kuLke kLke Mki Lkk{kkkLkw sVhkLke hkfz fhe Au. yuLkMkekeyu kfzuk ku ykhkukeyku Auk k Mk{ke Mkkihkx MkrnkLkk rMk khk u{k t L kek k u L k e nuhVuh fhkk nkk. yuLkMkekeyu ykhkukeykuLke hkfz kk fzf kqAkhA nkk he nke. ku{s [hMkLkku skku ktke kku nkku yLku fkuLku knkU[kzkLkku nkku ku rk{kt kkkMkLkk [ku krk{kLk fko Au. yku WuLke kkkk Au fu ykLkkhe kufMkkLke [qtxeLkk hMk kke [qk Au khu yuf khV hksfkheyku [qtxeLke kuz {kxu kikh kE kk Au khu keS khV nuhLke kkueMk k nu fk{u kke kE nku kuwt kke hk w t Au. ykh Mk we kk ueMk kkwt s fk{u kwt nkwt. khtkw nu kku Au fu ykske yusLMkeyku k [q txeLkk fk{u kke kk A u. yksu Lkkfk u oxeMk f tx k u qhkuyu y{kkLkk krnkkk rMkkh{ktke kkk{eLkk ykkhu yuf he kMkLke ythke kkuk A rfkuLkk [hMkLkk skk Mkkku {rnk Mkrnk k kufkuLke hkfz fhe Au. yku LkkUe kkkk Au fu 8{e {k[oLkk hkus k LkkfkuoxeMk ftxku whkuLkk yrfkheyu Lkek ku Mkkku yufLke hkfz fhe nke. k u hBkLk ytksu yuf fhkuzLkk u stke Lkek kuLkk u skk u fsu fhk{k t MkVkk {e nke khu yksu LkkfkuoxeMk rkk u k Mk{ke Lkek kuLke nuhVuh fhk{kt Mkr k UkLkk {rnk MkrnkLkk k kufkuLku kfzk{kt {kuxe MkVkk {e Au.kwshkk{ktke yk[khMktrnkk tkLke 93 Vrhk LkkUkE63 VrhkkuLkku rLkfk fhk{kt ykku30 Vrhkku rsk [qtxe yrfkhe kkMku rLko ykuo {kufe ukE : Mkkike w fA rsk{ktke 17 Vrhky{kk, kk.26khkLkk [qtxe kt[u kufMkk Mkk{kL [q txe 2014Lke kk. 5{e {k[o 2014ke nuhkk fhe ku rMkke kwshkk Mkrnk Mk{k khk{kt yko yk[khMktrnkkLkk yMkhfkhf y{ {kxu fzf kkkt hk{kt yke hkk Au. ykh Mkwe{kt yko yk[khMktrnkkLkk tkLke {ue Vrhkk u ru rkkku ykkkkt {w rLkko[Lk yrfkheyu skwt Au fu ykh Mkwe{kt fw 93 Vrhkku {e Au. yk kife 63 VrhkkuLkku rLkfk kE kku Au yLku 30 Vrhkku rsk [q txe yrfkheyk uLk u rLkfkLke ku fkokne yku o {k ufe ykkk{k t yke A u, su{kt Mkkike w fw 17 Vrhkku fA rsk{ktke k kE Au. yk[khMk trnkk tkLke {ue Vrhkku kife khke sLkkk kk khk fw A Vrhkku {e Au. su kife ku VrhkkuLkku rLkfk fhk{kt ykku Au, yLku kkfeLke [kh kife k Vrhkku [qtxe kt[, Lke rneLku {kufe ykkk{kt yke Au khu khke hkxe fkUkuMk khVke fw 23 Vrhkku {e Au. su{ktke 19 VrhkkuLkku rLkfk kE kku Au yLku [kh Vrhkku rLkoLke rk{kt Au. yL hksfe kkku khk k Vrhkku k kE Au su kife yuf VrhkLkku rLkfk kE kku Au khu k u Vrhk rL k oLk e rk{kt Au yL MkkkL fkhLke 61 Vrhkku {e Au. su kife 41 VrhkkuLkku rLkfk fhk{kt ykku Au. 20 Vrhkku rLko E rLkfk fhkLke rk{kt Au. yko yk[khMktrnkk tkLke {ue Vrhkku k ife rskkh rkkk u ykkkk t {w rLkko[Lk yrfkh e L k e k e{ k t skkwt Au fu fw {ue 93 Vrhkku kife Mkkike w 17 Vrhkku fA rsk{k tke yke Au. khu kLkkMkfktXk{kt 11, hksfkux yLku LkMkkhe{kt 6 - 6 , { n u M k k k - k k t e L k k h , Y [ , zkuhk, kkke rsk{kt 5-5, y{kk-knku rsk{kt 4-4, Vrhkku {e Au.kt fuxe Vrhk....rsku {ue Vrhk rLkfkfA 17 12kLkkMkfktXk 11 11{nuMkkk 05 02kkteLkkh 05 02y{kk 04 00hksfkux 06 05{Lkkh 01 01swLkkkZ 03 01y{hue 03 03kt[{nk 02 02knku 04 02zkuhk 05 04kkuhkth 01 01Y[ 05 04LkMkkhe 06 06kkke 05 01uqr{ khfk 01 01{rnMkkkh 01 01MkwhuLLkkh 01 00kLkkh 02 00Mkwhk 01 00zktk 01 01Mkkz 02 02keh Mkku{Lkkk 01 01fw 93 63yko yk[khMktrnkkLkku yMkhfkhfheku s y{ kkuMxh yu yL Mkk{ke qhy{kk, kk.26ykkk{e kufMkk Mkk{kL [qtxe 2014 {wk, Lke yLku kkhof kkkh{kt ku yu {kxu khkLkk [qtxe kt[u ykkuk {kk ooLk yLk wMkkh k wshkk hk{kt yko yk[khMktrnkk Mktuo yMkhfkhf kkkt hk{kt yke hkk Au, su yLu kk. 23-3-14 Mkwe{kt fw 105792 kLkke yLku nuh Mkkuyuke rk kh k{k t ykuk Mkwkku kkuMxMko kuLkMko kkk yL [khk{f Mkk{keLkk rfMMkkyku kife 96696 Mkwkku kkuMxMko kuLkMko kkk yL [khk{f Mkk{ke wh fhk{kt yke Au. su kife nuh Mkku Wkhke 35360 rfMMkkyku{kt rkku kh k{kt ykuk Mkwkku 22465 kkuMxMko, 11803 suxk kuLkMko nxkkk Au khu yL fkhLke 23872 suxe [khk{f Mkk{ke qh fhk{kt yke Au. [q txe k tk khk yko yk[khMk trnkkLkk uk{kt yke hnuk hkkke kkktyku Mkto{kt w{kt skwt Au fu rkMkku Wkh Mkwkku k kkuMxMko [kuxkzk kuLkhku kkk fu yL [khk{f Mkk{keLkku nuh r{fkkuLkk Wkkuk fhkLkk fw 93500 rfMMkkyku LkkUkk nkk. su kife 86444 rfMMkkyku{kt yk fkhLke [khk{f fk{kehe {kxu Wkkuk fhkLkk fw 12292 rfMMkkyku Lkk Ukk Au. su k ife 10252 rfMMkkyku{kt yk fkhLke [khk{f Mkk{ke qh fhkLke fkokne krhkqo fhk{kt yke Au.: 50 k nMkkku Lkk{ uk kkLkk ykhuy{kk, kk.26rLke Mkkike k[eLk yue kwshkk ykwuo wrLkMkxe kkMku hnu nMkkkuLku rzexukEuLk fhkLke rk nkk hk{kt yke Au. 200ke {ktze 1200 ko suxe k[eLk yk nMkkk u{kt u k whk WkrLkk oL k, krk, kfh, ErknkMk, Mkkrn kuhu fkhLkk rkkuLkwt k yLku k{kt oLk Au. suLkw t Mktkqo rzexukEuMkLk kE kk kk ykwu oef wrLkMkxeLke ukMkkEx kh kt[e fku. k kke {krnke {wsk khk u{kt yLkuf k[eLk nMkkk u Mktkku Au. khtkw Mk{Lkkt kn{kt nu yk k[eLk Mkkuu k yuf {kuxku kzfkh kLke hkku Au khu rLke k[eLk wrLkMkxeyku{kt yuf kkke kwshkk wrLkMkxeyu kkukkLke kkMku hnu nMkkkuLkku rzexkEuLk fhkLkk u rLko fkuo Au. yk ytku ykwuo wrLkMkxeLkk fwkrk hksu fkuxu[u skwt nkwt fu khkh{kt khu ytksu 50 k suxe nMkkkuLkk u fu Lkk{uk kkLke ye kh Au. khu yk nMkkku ykLkkhe kuZe {kxu Mk[kE hnu ku {kxu kkk hk sYhe kLk Au. ykwuoe wrLk. nMkf hnue 7350 nMkkkuLkk rzexkEuLk {kxuLke rk nkk hkE Au yLku ykh Mkwe 900 nMkkku ytksu yuf k k usLkk kk u rzexkEuLkLke rk kqo kE kE Au. w{kt k u{u W{uw O nk w t f u khkLkk u k[eLk khMkk u e hkk {kxu nMkkku su kuskk fu nkk kLkkxLkk fkkku Wkh k u{s kkkk Wkh fke kneke k Au kuLku ktkk Mk{u {kXe yMkh k knkU[e fu Au {kxu k uLke eLkwt yuf rkkLk Au kuLkku Wkkuk fhk {kxu rLkktkkuLku k kk ukk{k t ykk Au. ykwuo wrLkMkxeLkk keykhyku ykuf [kzkLkk skk {wsk www.ayurveduniversity.edu.in Wkhke yk {uLw Mex ytkuLke Mktkqo rkkku Wk Au. suLkku Mkkrn u{eyku k E fu Au. kkuMx k uwyux rkkLke kkuhe{kt hku yk nMkkkku wrLkMkxeLkk huk Mk{kLk kk Au, su{kt Wk[kh krkyku, k reyku, ykik kLkkkLke hek, heh rkkLk, {o, Wkuk{f fkkyku, {tk reyku, ]kkuLkk oLk, LkMkrk oLk, rkLkk ytk, krkLkk kkyku kuhu kke, MktMf]k yLku khkLke swe swe kkkyku rk khkLke k kkkyku{kt kuk Au.ykwuo wrLk.{kt nMkkkuLkwt rzrxkEuLk nkk hkuk[eLk Mkkuu k {kuxku kzfkh Wku kku Au khu ykwuo wrLkMkxe khk Lke wtku nkk hkE 50 kLke [kuhe fhLkkhk ku MkkuLke ytku hkfzyktkrzk kuZeLkk f{o[kheLkk 50 kLke [kuhe fhkE nke : zkkuk ktLku MkkuLke kkueMk khk kwAkhALke rkk wu kue k MktkLkky{kk, kk.26rhkk{kt kuMkuLsh khefu kuMkkze yktkzek kuZeLkk f{o[kheLkk 50 kLke [kuhe fhLkkhk ku rhZk k wLk ukkhk u Lke ytk u y{kk kE{kkt[u hkfz fhe Au. Mkwkku khk {ke rkk yLkwMkkh, kk keS VukwykheLkk hkkeLkk Mk{u yktkzek kuZeLkk f{o[khe kkukkLke Mkkku 50 k hkufz ELku rhkk{kt kuMkeLku ELf{xukke LknuYkes sE hkk nkk ku hBkLk rhkk{kt kuXuk yL kuMkuLshkuyu yktkrzk kuZeLkk f{o[kheLkk kuk{ktke 50 kLke hkufz {kk fkZe E kuk{kt sufux kkk kwx {wfe ek nkk. yk kkke y yktkrzk k uZeLkk f{o[kheLk u rhkk[kfu rhkk kkze kE nkukLkw t fneLku Wkkhe {wk nkk. kk{kt kkukkLkk kuk{kt 50 kLke [kuhe kE nkukLke kkk t f{o[kheyk ytk u L k e Vhek Lkh tkk whk kk ueMk {kf{kt Lkk Uke nke. kkueMkLku yk {k{kLke kkkMk nkk hkk Mkkeh nwMkiLk {LkMkwheLke kUkLkku nkk nkukLkwt k {kk kkueMku ku rk{kt kkkMkLkk [ku krk{kLk fko nkk khu kUkLkk ku Mkkkhekku kfzk kk nkk. u fu yk {k{kLkku {w Mkwkkh Mkkeh nwMkiLk kkk kuLkku hkEx nuLz hk Mke kuLxuz nkk khu y{kk kE{kkL[Lkk kkueMk yrfkheLku kkk{e {kk ku[ kkuXeLku ELehkkes Mkfoke kuLxuz ykhkuke Mkkeh nwMkiLk {LkMkwhe kkk hksu WVu o hk wehk{ MkeLku {kuze hkku kfze kkzk{kt ykk nkk. kfzku ykhk uke Mkkeh nwMk iLk hkek kk ueMk {kfLkk qtxLkk kwLkk{kt kuLxuz nkku ku{s ykkW k k k uMk uLshkuLk u rhkk{kt kuMkkze kuykuLkk kuk{ktke f{ke {k Mkk{kLkLke [k uhe fhkLkk k wLkk{k t k uLke k UkLkk Mkku Mkkku kfzk [wku Au. yk rhZk kwLkukkhku kfzkkk ke k kwLkkykuLkku u Wfuk uke MktkLkk Au.knue yurke 31 swkE Mkwe hknknu khkkeLku WLkkk{kt fkux knuhkke {wk {uy{kk, kk.26khk u{k t s wk s wk hkkuLke kikkurf krhMkrk yLkwMkkh u{kt kwykuLkwt {k yrLk{ek ku{s y{wf kkku{kt kh{eLkwt {k w uk {kwt nkwt. khek{u WLkkkLkk Mk{{kt kkwfk yLku rsk ykkku{kt fk{ fhkk khkkeykuLk u kh{eLkk W[kt kkhkLku fkhu WLkkkLkk Mk{{kt yuxu fu yur fu swkE MkweLkk Mk{kkk{kt fkku fkux knuhkLku fkhu kh{eLkku yMkk kkMk MknLk fhku kzkku nkku. suLku krhk{u k wshkk MkrnkLkk s wk swk hkLke kkh fkWLMkku khk kkh fkWLMk ykuV ELzkLku WLkkkLkk Mk{{kt khkkeykuLku z uMk fk uzLkk rLk{{kt AwxAkx ykkk {kxu hswykk fhk{kt ykke nke. yLk u 2002{kt kkh fkWLMk ykuV ELzk khk yuzkufux yux nuXLke f{-49 {ku zuMk fkuzLkk rLk{{kt Mkwkhk fhk{kt yku yLku ku Mk{Lkk [eV sMxeMk ykuV ELzk yuMkke Y[kyu k u rLk{Lke {tswhe ykku nke. suke z uMk fkuz Mk to{kt WLkkkLkk Mk{ hBkLk khkkeykuLku [kuMk Mk{ hr{kLk {wk ykkk {kxu kkh fkWLMk ykuV kwshkk khk Lkk{kh kwshkk nkEfkuxoLku ku hswykk yLkwMktkLku khke ktkhLkk yLkwAu 235 kkk r{eLk {uLwy 197 yLkwMkkh kMk kwshkk nkefkuxoLkk kk. 18-3-2009Lkk LkkuxeVefuLk khk WLkkkLkk Mk{ hr{kLk yuxu fu kk. 1 yurke kk. 31{e swke Mkwe Lke[e ykkku, MkuLMk kkk rsk ykkk u{kt fkku fkux knuhk{ktke {wk ykkk{kt yku yLku yk Mk{ hBkLk khkkeykuyu MkVu xo, MkVu fkuMko Mkkku kkh fkWLMk ykuV kwshkkLkk kukku MkkkuLke fke xkE knuhe kuku Lkku Mkwkhku fhk{kt yku yLku kwshkkLke k{k{ Lke[e ykkku, MkuLMk kkk rsk ykkku{kt kk. 1e yurke kk. 31ke swkE Mkwe kwshkkLkk k{k{ khkkeykuLku yk rLk{ {wsk {wk {u Au ku{s kkh fkWLMk ykuV kwshkk khk yk Mk{kkk hr{kLk khkkeyku {kxu kMk fkhLkk kkh fkWLMk ykuV kwshkkLkk kukkukku xkE kLkkk{kt yku Au yLku khkkeykuLku sYhekk {wskLke xkE kkh fkWLMk ykuV kwshkkLke ykurVMkuke {kkkk hnuu.rV{ yrLkukk yLku y{kk kqoLkk W{ukh khu hk [kh {kxu nukk{ knkUk.fkkzkkeX kkueMk MxuLk{kt fkkzkLke [kuhe Mktuo yuf Vrhk LkkUkE nke. yk Mkto{kt kLke hkfz fhkE nke.hksMkkLk Mk{ksLke {rnkykuyu kekkLke kq fhe nke.AMTS {kt yuf s LktkhLke rxfexkuLkwt u[kke nkukkkuy{kk, kk.26yuyu{xeyuMkLkk yuf s YxLke kMk{k tke yuf Mk{kLk rxrfxk u R~w fhkLkwt Lkuxfo knkh ykwt Au suLkk krhk{ Mk u kf o rkfkuoLkku kuh Y kR kku Au. yk fkiktz Au fu kAe w Au k uLk u RLku khu [[ko Y kR kR Au. y{kkLkk khek yLk u {{koLkk Lkkkhefk uLk u nuhe krhnLk Mkuk hknkhu kqhe kkzkLkk wykke Y fhku yuyu{xeyuMkLke krhnLk MkukLkwt ktk Auk fuxk kkuoke kzu ku Au. y{kk Bw.fk ukk u o khk {hSkk Mk ukLkk kkYku xkLMkkkuxo Mkuk y{kk nuhLkk LkkkhefkuLku kwhe kkzk{kt yk u A u . nk{k t M k k kkhe kskLkk {kek nexLk u fkhu krhnLk Mkuk kzu sk kk{u Au. Mkhuhk hkusLke Yk. 50 kLke kux fhkwt ktk rLkrkeLk khu kux kzk{kt skwt Au khu kuLke kkALkwt {w fkh nexe yykzkkk yLk u {kekykuLku k fhkLke Lkerk yLku EAkkLkku yk Au. yuyu{xeyuMkLkw t ktk MkwkhkLke skyu {kk [kk kkh [kk{k t yke hk w t nk u k uw t kke hk w t Au k uLk u fkhu yuyu{xeyuMk{kt nexe MktkwLk e fkwt Lkke.yuyu{xeyuMkLke hkusLke Yk. 50 kLke ykkf kuxLku fkhu Lkkktfe krhMkrk tfh [kk (_ h ...)