27 03 2014 sunvilla samachar

Download 27 03 2014 sunvilla samachar

Post on 25-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 27-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 27-03-2014, w y{kk Year : 1 Issue : 266Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 266 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 27, -2014 w

  kuMk f{kku {wu wkeyuLke MkhfkhLkwt nwt kwt

  Mkhfkh khk Mkwe{ fkuxo{kt khkh e

  kuMk kRk VkuBwok LkkurxVkE fhkLkku rLko fhkku Au kMkrf kE Lkke : Mkhfkh khk hsqykk fhkE

  Lkerne,kk.26 Mkhfkhu yksu Mkwe{ fkuxo{kt

  fkwt nkwt fu, kuLkk khk {kk kuMk kRk Vk uB w ok Lkk u rxVkE fhkLkku rLko fhk{kt ykku Au. kMkrf f{k Lke fhk{kt yke Lkke. [qtxe kt[u Mkku{khLkk rMku ykkuk yku kk Mkhfkh kuLke nuhkk fhe fu Lkn. Mkwe{ fkuxo{kt MkhfkhLkk Lkk rLkuLk{kt fekuyu fkwt Au fu, MkhfkhLkwt Lkkwt kzwt Au. ykkW kuMkLke [e f{kkuLke Mkhfkh khVu fhe hne

  nke. kuMkLke f{kLkk {wu [qtxe kt[u kteh LkkU ee nke. [qtxe Mkwe kkk Lk uk [qtxe kt[u yku ykku nkku. [qtxe kt[Lkk yku kk ykhykEyuLkk uhLke f{k{kt xkzku kku nkku. keS kksw MkeykEykELkk {w rMk kkukkf]Lku [qtxe kt[ Wkh s yk[khMktrnkk tkLkku ykkuk fkuo nkku. MkeykEykE khk yuf rLkuLk{kt skk{kt ykwt Au fu, kuMkLke ko{kLk f{k ytkrsk Mk wkhk{k t ykue f{kLkk yzk Mkwe Au. ykLku ko{kLk Mkh Wkh e hkkLke kkkk [qtxeLkk kkkh{kt kknfkuLkk rnk{k t A u yLk u yk k kk k yk[khMk trnkkLkk tk Mk{kLk Au. Mkhfkhu fkwt nkw t fu, kuMkLke f{k khkLkku rLko kk kuo sqLk{kt fhk{kt ykku nkku yLku yko [qtxe yk[khMktrnkk kkq

  kkktLkk ku {rnLkk knuk ykLku LkkurxVkR fhkkk [[ko hne nke. MkekeykE ezh kwkMk kMkkwk yLku yuLkSykuLke yhS Wkh MkwLkke [kke uk kuxkur{ {tkkLkk fe Lkkkuh hku fkwt nkwt fu, [qtxe kt[Lkk Mkku{khLkk kkkLku kLk{kt RLku {tkk nu Lkk urxrVfu Wkh kkk ukLke Mkrk{kt Lkke. fkkfe rLkkkkuLkw t fnuw t Au fu, wkeyu Mkhfkhu kwktx {khe ee Au. yuf kksw wkeyu kuMkLke [e f{kkuLku RLku {kkhkuLke Lkkhkskeke MkkkLk Au.

  keS kkkk yu Au fu, [qtxe kt[Lkk ykuLkk eu fushekLkk [khLku Lkkw fhe fk Au. yuku ykkuk {wfkE hkku Au fu, Mkhfkh ytkkeLkk LkkLku hk {kxu k uLk u k knkU[kzk{kt yke hkku Au.

  kukk,kk.26 f k U k u M k L k k { n k M k r [

  rsMknu yksu fkwt nkwt fu, kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue khu k uLkk zkkLk kLke fu Lkn. fkUk uMkLkk {nkMkr[u LkhuL {kue Wkh ykfhk nkhLkku kuh he hkku Au. ku{u W{uwO nkwt fu, khk{kt k kk Mkk{ kufku Au. yuf fhktke khk{kt khu

  k kMkLk fhe fu Lkn. yk k{k{ kkkk yuk kufku fhe hkk Au su kufku ku{Lku skk {kufe hkk Au. yL yuf xTx{kt rsu fkwt nkwt fu, kuyku yk{ yk{e kkxeoLkk Lkukk yh fushekLkk [knf Lkke. fushek Lkkxf{kt fk{ fhLkkh k Mk{kLk Au su {kk kkukMk kkku fhe fu Au. fushek yue kk fhu Au su kkkkLkku fkuR Lkh kwhkku k Lkke. ku{u W{uwO nkwt fu, fushek Wkh kRfku kne VUfLkkh kLkkLke kuyku rxfk fhu Au. kskLkk kufku ykwt f] fhe fu Au. yk wk s h{sLkf xLkk Au. rsMkn LkhuL {kueLkk Lkh rhkue khefu hkk Au.

  LkhuL {kue khu k zkkLk Lk kLke fu

  rsMknLkk {kue kh nkh

  yufu-49Lkk Lkkxk{f koLkke kkrfMkkLk{kt kufku we w{e WXk Au yLku r{rzk{kt yk k yufu Akuk Au : rfkMk k{k{ Mk{MkLkku n

  {kueLke Mkqr[k 185 [qtxe Mkk kife k{{kt {kue Akk

  Lkerne,kk.26 kskLkk zkkLk kLkk

  W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke Lkh uL {k ueyu yksu yk{f [qtxe [khLke Yykk fhe ee nke. {kueyu kkukkLke 185 Mkqr[k [qtxe Mkkyku nuX k{ Mkk sB{wLkk fXwykLkk rnhkLkkh{ktke fhe nke. rnhkLkkh{k t {k uxe Mktk{kt kufku W{xe kzk nkk. {kueyu k{ k yksu yk{ yk{e kkxe oLkk Lk ukk yh fushekLke uhkh kxfe fkZe nke yLku nheVkuLke Ake{kt Mkkukku kkze eku nkku. {kueyu fkUk uMk, yh fushek yLku sB{w fk~{eh Mkhfkh Wkh nkhku fko nkk. Mkkku Mkkku rMkkrkkkuLkku {wku WXkeLku fk~{ehe ktrzkkuLkk k Wkh {{ke fhkLkw t k fk{ fwO nkwt. {kue ku{Lkk ruk ytks{k t fk w t nk w t f u , yksu uLku Mkkike khu tk yLku krhkhkLke hksLkerkke khku

  yufu-49ke kkrfMkkLkLku wk s Vkku kR hkku Au : {kue

  kuxkuLke f{k{kt exheX yuf YrkkLkku xkzkLke fe

  ykkk{e Mkkn Mkwe rLko uk kue kk

  y{urhfLk zkuhLke Mkk{u YrkkLke f{k{kt Mkwkhku yLku irf ku f{k{kt xkzku kkkt ykkk w MkMke kE

  Lkerne,kk.26 kuxkuLke f{k{kt exheX

  yuf Yrkk MkweLkku xkzku fhkLke rn[k [ke hne Au. y{urhfe zkuh Mkk{u YrkkLke f{k{kt Mkwkh yLku irf ku f{kku{kt xkzku kk kk ykkk w MkMke kLke Au suLkk krhk{ Mku kuxkuLke f{k{kt xkzku fhk{kt yke fu Au. keS kksw rzLke

  f{k{kt 50 kiMkk MkweLkku khku fhk{kt yke fu Au. ^wy Wkh MkkrMkzeLku RLku kkhe [ke hne Au. ykuR ftkLkeyku rLkkorhk fko{ {wsk 31{e {k[oLkk rMku kuxku yu rzLke f{k{kt MkwkhkLke nuhkk fhu Au. yk ku Yrkku y{urhfe zkuh Mkk{u 60.50 kR kku Au. yke s hek u k uMkk ueLkLke

  fnu Au fu, {kkk fkkLkkh kkrfMkkLke MkuLkkLke eo{kt ykk nkk. {kueyu fkwt nkwt fu, ke yufu 49 Au yk yufuyu nk{kt s Lke kkxeoLk u sL{ ykku Au. ku{Lke kkxeoLke ukMkkRx Wkh su Lkku Au ku{kt fk~{eh kkrfMkkLkLku ykke uk{kt ykwt Au. yufu 49Lkk yuf Mkkke fnu Au fu, fk~{eh{kt sLk{k Mktkn kku uRyu. yk rLkuLkLku RLku kkrfMkkLk{kt kufku w{e WXk Au. yk{ yk{e kkxeoLke ukMkkRx

  Wkh yk fkhLke kkkkLkku Wu wk s khLkkf Au. yh fushekLku kkrfMkkLke yusLx khefu {kueyu kke ek nkk yLku yk yufuke MkkkLk hnukLke sYh Au.

  LkhuL {kueyu Vhe yufkh fkUk uMkLkk Lkkk yk hknw kkte Wkh nkhku fko nkk yu fkw t nkw t fu, hknw yu{ fnu Au fu fk Uk uMk yuf r[khkhk Au. fkUkuMkLke yk r[khkhkLkk eu

  u yksu khkk Au. Lkh uL {kueyu fkwt nkwt fu, fkUkuMku 60 ko Mkwe uLke nkk fVkuze fhe Lkkte Au. 60 {rnLkkLkku Mk{ u ku{Lku ykkk{kt yku kku fkUk uMku su nkk uLke hkk fhe Au ku{ktke knkh fkZk{kt yku. ykkk{e [qtxe{kt kMkf Lkn kfu Mkuf [qtxe fkZk kufkuLku yke fhe nke. {kueyu MkkV ku{kt fkwt nkwt fu, k{k{ Mk{MkykuLkku yuf {kk Rks rfkMk Au. rfkMk

  kh wke yk u L kn. rfkMkLkk Lkk{u kufkuLku {k ykkk yke fhe nke. {kueyu fkwt nkwt fu, yuLxkuLke, fushek kkrfMkkLke yusLx khefu Au. kkrfMkkLke kufkuLke kkk yk kufku kkue hkk Au. khkLkk w~{LkLke kkk kkue hkk Au. sLkMktLkk Mkkkf ~k{k Mkk {wSoLkk Lkk{Lkku Wu fheLku ku{u fkwt nkwt fu, kufku khk krkLk ykkk{kt yke hkwt Au khu yk kufku kk fhe hkk Au.

  f{k 115.73 zkuh rkkuh kR kR Au su ykkW 118.09 zkuh nke. yk ku krhkkuLkk eu k uxk uLke f{k{kt xkzku fhk{kt yke fu Au. Mk{k xLkk{ Wkh Lksh hke hnuk Mk qkk uyu yk {wskLke {krnke ykke Au. sqLk 2010Lkk rMku Mkhfkhu h {rnLkkLke knue yLku 16{e kkhe kuxk uLke f{kku Lke fhk kuxkur{ ftkLkeykuLku {tswhe ykke nke. Mkhuhk irf k u f{kk uLkk ykkh kh yk rLko ukku nkku. ykkWLkk kkrzk{kt VkuhuLk yuMk[UsLkk huxLku k kLk{kt uk{kt yku Au. Lwykhe 2013{kt ykuR ftkLkeykuLku h {rnLku 40-50 k iMkk Mk we rzLke f{kk u{k t khku fhk Mkkk ykkk{kt yke nke. yke Mkrk{kt [qtxe kt[Lke {tswhe ue kzu Lkn. Mkhfkh rzLke f{kku{kt {krMkf khkLku kt fhe fu Lkn fkh fu yk kkkk swe fkhLke Au. ykuR ftkLkeyku sqLk 2010 kkke ykLkkk{kt ykue kk {wsk kuxkuLke f{k{kt Mkwkhku fhe fu Au. [qtxe kt[ Mk{k hsqykk fko kh ykuR ftkLkeyku ykk e fu Au. kuxku yLku rzLke f{k{kt Auu knue {k[oLkk rMku Mkwkhku fhk{kt ykku nkku ku ku ktLku{kt { 60 kiMkkLkku khku fhkku nkku. ze{kt 50 kiMkkLkku khku fhkku nkku.

  y{kk, k.26huske yk [ktkuh

  k u k te Mf q u yfM{k zk u nk u . h k u t kEze yke hnue furzk fte ku ue yzVuxu yke ne. suu u Mfq xe E ne.yk {u {kt 15 suxk rkkeoyku nk su{ktke 10 kfkuu ke-{kuxe # kE ne..

  yk yn ku ykuk {kuhik k{ke hkuz h yke hne ne.. su {u k{uke ykue ue yzVuxu xe E ne. yk xk yn ykue nkk o xkLVku{oh ftek ux yk s e ne. su u u ftek f{o[kheykuyu fte s yuBwL{kt kfkuu khkh {kx u uzkk nk.

  kuhu kuZ kke ykk ue yk xkke kkuzekh {kxu yVhkVheku {knk u ok u nku. yfM{ku u hkE u k kf k u e [ e k u k e ykkku rMkh wtS WXku nku. {k kh 15 ke 16 kfku{ktke 9 kfku EM kk nk. su{ktke [kh kfkuu hus yu [kh kfkuu ktrwhk ku ke nk uMx{kt khkh {kxu uzkk nk. ku

  teh heu k yuf kfu kze khkh {kxu uzkku nku. ku k zkEh xwkE kuku teh Eyku nkut[e ne.

  yfM{ku u hMk h kkuzekh {kxu xkrVf{k ~ku ok nk.suu u kfkrf xk Mku nkut[eu kueu rhMke fkw{kt ee ne. { xk ytu [ktkuh kueu fu kuteu k nkkhe Au.

  Au. {kueyu ykfhk nkhkuLkku {khku [kku nkku yLku fkw t nkw t fu, yksfk k yufu kkrfMkkLkLke {{kt kku Au. yk yufu kufkuLku ykukLke sYh Au. kkrfMkkLke ykkhku{kt ku{Lke wk tMkk kR hne Au. kkrfMkkLke kufku w{e WXk Au. {kueyu fkwt nkwt fu, kkrfMkkLkLku k yufu k knkU[kze hkk Au. k{ yufu 47 Au suLke {ke khkLke hkeLku hkhtrsk fhkLkwt fk{ kkwt hnu Au. ke yufu yuLxkuLke Au. MkuLkk fnu Au fu, kkrfMkkLke skLkkuyu y{khk {kkk Wzke ek Au khtkw yuLxkuLke

  y{kk{k t ue xhu Mfq xe, 10 rkkeoyku k

  (Meh: fukh r[kR)

  hkut kEz{kt yke hnue u uu yxVuxu ee, {kt kh 15ke16 kfku{k tke 10u ke-{kuxe #

  y{kkk qo rMkh{kt ykuk kwh yu rfku ku fwfu yu wfu wfkku yu nuh hMkyku h hufzeyku Qe kR R Au. uyku fkukuohuu kXk ke. ykke fkukuohuu uyku kuke tz wkku [kw fkuo Au. ykk yk ukheyku Bw. fkukuohuu fkuR fkhku xuk k heu Vf {k-keu h uku fhk nkukke fkukuohuu uykuu kuxeku Vxfkhe ne, htw ue hfhkh k ukh yk ukheykuu f rkzk yuyu{ee {kukR fkuxo k yksu kwh yu rfkuu uzku rs yuku[ e[u Qe hke yuyu{eyu fkuRu tz fu xuk fu{kt w fkuo nku. suk kku uke er ykkh fkukuohu nu {kukR fkuxou hkuz h R sRu tz w fhu Au, yk {kukR fkuxou uRu k ukheyku yu{e wfkku yu ykurVku t fheu h uk kR k nk. htw uykuku yksu ne ku fku khku ku ykkku s Au.

  kwh{kt ukheyku ku tz w fhe {kukR fkuxok(Meh: ue kkku, y{kk)

  y{kk, kk.26{ k k h k u k u f k n e L k e

  ykkhe Au kufkne{kt uf {k y{w Au. Lkirkf {w Mkkku fk uEk fkhLke k u-k[ fu un-h{{k t ykk kh rLkokkke w{kt w {kkLk kk k u {sk qk k ufkneLke rLkkLke Au. khkLkk [qtxe kt[u Mkwk kkkkLku kLk{kt hkeLku yLku WLkkkLke kh{eLkk fkhu {kkhkuLku {k ykkk{kt Mkhkk yLk u yLk wf wkk hnu yu {kx u {kkLkLkk Mk{{kt ku fkfLkku khku fkuo Au. ykkk{e kk. 30-4-14 Lkk hkus kwshkk{kt kuLkkh kufMkkLke Mkk{kL [qtxe Mkrnk Mkkk rkLkMkk {krMkkhkuLke k uxk[q txe{kt {kkLkLkk u Mk{

  MkktsLkk 6 kk Mkwe {kkLk fhk kf nu

  Mkkhu Mkkk kkke Yykk ku

  Mkkhu 7:00 kkke MkktsLkk 6:00 kk MkweLkku Lke fkuo Au.

  [ktkkuh LkSf yfM{kk kk Rk Mk k uk rkke o L k u Mk khkh {kx u nk u Mkx{k t Mkuzkk nkk.

 • 2 / . 27-03-2014, w y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 27-03-2014w{uk (y,,R) : EuLke WkkMkLkkke {w~fue{kt hknk kk. fwxwtrkf Mkw{uwO kLku. ykMk{kt krk kk.]k (k,,W) : LkkufrhkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykMk{kt krk kk.r{kwLk (f,A,) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. zekuLkwt {kkooLk {e hnu. ykMk{