26 08 2014 sunvilla samachar

Download 26 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 26-08-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 58Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 58 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 26, p - 2014 _

  Lke rne,kk.25zLk yuLz k izMxexLkk

  yuf rhkkuxo{kt skk {wsk, zkkLk LkhuL {kue Mkhfkh khk hk{kt yke hnu ykkf Mkwkhkke kkkyku ku{s MkV ykkusLkLkk fkhu Lkkkfe k o 2019-20 Mkwe khk 4500 yks zkuhLke ykoMkk kLke fu Au. rhkkuxo{kt skkwt Au fu, khk ko 2014-15ke 2019-20 Mkwe Mkhuhk kkf 7.5 xfkLkk hu rfkMk Mkkku kue kk Au.

  zLk yuLz kizMxex ELzkLkk rhc ykoke yMknLkwt {kLkwt Au fu, u{kt kk 3 kfk

  kk kqo knw{kke Mkhfkh kLke Au. suLkk fkhu khke y k o M k k L k u M k w khk {skwk kkwt uk {kxuLkkuyk Wk{ Mk{ Au.

  zLk yuLz kiMxexLkwt {kLkwt Au fu, khke ykoMkk [kw Lkkkfe koLkk ytk Mkwe ko{kLk {te{ktke knkh rLkfe su yLku ko 2015-

  16ke rfkMkLke Lke zk kfzu. [kw Lkkkfe ko{kt k{ k {rnLkk hr{kLk uLkku ykkf rfkMk h 5.2 xfk hkkLkwt yLkw{kLk fhkwt Au. khu Mk{k Lkkkfe ko hr{kLk rfkMk h 5.5 xfk hnu kue kk k fhkE hne Au.

  khk 4500 yks zkuhLke ykoMkk kLku kue kk

  zLk yuLz kizMxexLkk rhkkuxo{kt fhkku kku

  [kw Lkkkfe koLkk ytk{kt khk {te{ktke knkh yku : 2020 Mkwe Mkhuhk 7.5 xfkLkku rfkMk hnuu

  {trh{kt krh{k hr{kLk kkkuz Mkokk11Lkk {kukkukk,kk.25

  {uLkk MkkLkk rsk{kt yku r[kfwxLkk fk{kLkkk { t r h { k t k k k u z

  kkk t yVzkkVzeLkk u {knku Mkoku nkku. yk kkkuz{kt 11 kyk u L k k {k u k kk Au. {]kfku{kt A {rnkyk u L k k u k Mk{k u k k A u . khu yLk uf k ufk u ktehheku k kk Au. kkuLku LkSfLke nkuMkx{kt Mkkhkh yk u o Mk uzkk Au. kk u L k e M k t k ukkt {]kktf kLke

  nuk k fhkE hne Au. WuLke Au fu, fk{kLkkk {trhLke krh{k hr{kLk yk woxLkk MkoE nke.

  k k k e {krnke { wsk, k {rnLkkLkk Auk rMku yksu {uLkk MkkLkk rskLkk fk{kLkkk {nku {trh{kt yuf {kuxe woxLkk MkoE nke. yksu k {rnLkkLke Mkku{ke y{kMk nkukLkk fkhu {kuxe Mktk kwyku fk{kLkkk {trh{kt rSLke krh{k {kxu knkUk nkk. yk {trh knkze rMkkhku Wkh Mkk Au. kt yksu nue Mkkhu krh{k Mk{u kkkuz kkkt yVzkkVzeLkku {knku Mkoku nkku. yk kkkuzLkk fkhu 11 kufkuLkk {kuk kk nkk.

  (_ h ...)

  Mkktkk rsk{kt k{kh wrhk{Lkku tk fhe kkrfMkkLke skLkku khk kkuekkh : kkrfMkkLkLkk kkuekkh{kt k kufku EkMk : kufku{kt nuk

  keyuMkyuVLke 40 [kufeyku kh kkrfMkkLkLkku ek kkuekkh

  yktkhhkxe Mkhn Wkh 24 kk{{kt k kkuekkh

  Lke rne,kk. 25kkrfMkkLke skLkkuyu wrhk{Lkku tk

  heLku Mkhn kh Mkkk kkuekkh fkuo Au. yksu Vhe kkrfMkkLke skLkkuyu sB{w{kt yktkhhkxe Mkhn keyuMkyuVLke 40 [kufeyku yLku 24 kk{kuLku xkkuox kLkkeLku uhkh kkuekkh fkuo nkku. yk kkuekkh{kt k kufkuLku E kE nkukLkwt k {wt Au. sB{w yLku Mkktkk rsk{kt ytkhhkxe Mkhn Wkh kkuekkh fhkku nkku. keyuMkyuVLkk skLkk uyu k szkkkk uz skk ykku nkku. kkrfMkkLke MkirLkfkuyu k{ k Mkktkk rsk{kt wrhk{Lkku tk fkuo Au. 24

  Mkhne kk{kuLku xkkuox kLkkeLku kkuekkh fhkku nkku. su{kt k Lkkkhefku k kk nkk ^kuh kk{{kt ku yLku fkukkh kk{{kt yufLku E kE nke. kwykuLku k E kE nke.kkrfMkkLk khk Mkkk fhk{kt yke hnuk kkuekkhLkk fkhu ykMkkkMkLkk kk{ku{kt hnukk kufku{kt [kkLkw {kusw Vhe wt Au.

  ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu kkrfMkkLke skLkkuyu hk{kZ, yhrLkk, ykhyuMk kwhk yLku fLkk[f Mkuxh{kt kkuekkh fkuo nkku. hrkhu hkku 10 kku kkuekkh Y kk kk Mkkh Mkwe kkuekkh he

  hkku nkku. yku WuLke Au fu kkrfMkkLke Mk irLkfk uyu kRfku k sB{w rsk{kt yktkhhkxe Mkhn LkSf yhrLkk rMkkh yLku ykhyuMkkwhk{kt keyuMkyuVLke [kufeyku yLku kk{kuLku xkkuox kLkkeLku kkuekkh he hkku nkku.kkrfMkkLke MkirLkfkuyu ykhyuMkkwhk yLku yhrLkk{kt k{k{ Mkhne [kufeykuLku xkkuox kLkkeLku LkkLke huLs hkkk nrkkhkuLkku Wkkuk fheLku kk uekkh fku o nkku. yk rMkkh{kt Mkhn LkSf ykuk kk{ku{kt k kkuekkh fkuo nkku.kRfku ykhyuMkkwh{kt keyuMkyuVLke 12 yu yhrLkk Mkuxh{kt 10 [kufeykuLku xkku ox kLkkeLku kkuekkh fhk{kt ykku nkku.Auk 13 rMkLkk kkk{kt s kkrfMkkLke MkirLkfkuyu 16 k wrhk{Lkku tk fkuo Au. fuLe k]n{tkk khk he fhk{k t yk uk yk tfzk{k t skk{kt ykwt Au fu, khk 15106 rfku{exh ktke yktkhhkxe Mkhn hku Au su kife kkrfMkkLk Mkkku 3323 rfku{exh ktke Mkhn hku Au su fw kife 22 xfkLke ykMkkkMk Au. 2014{kt ytfwhuk Wkh 22{e swkE Mkwe kkrfMkkLku 49 k w rhk{Lkku tk fkuo nkku su wk s khu Au. Auk 13 rMkLkk kkk{kt ke 16 w rhk{ tkLkk kLkkkuLku ykhe uk{kt yku kku 65 k w rhk{Lkku tk kR [wku Au. yk kuo Mkhuhk 86 w rhk{ tkLkk kLkk kk Au. 2009ke 2014Lkk kkk hr{kLk fw w rhk{ tkLkk yktfzkLku kk{kt yku kku yk yktfzku 432 kh knkU[u Au. kkrfMkkLk khk fhk{kt yke hnuk kkuekkkhLkku skLkku skk ykke hkk Au khtkw kkrfMkkLk khk yrhkk k k u e k k h fhk{k t yke hkku Au. {kue MkhfkhLke kskueLku

  khk hLk ykkk kikhenu 25{e rzMkuBkhLkk rMku kskueLkk sL{rMkLke Wse ku : fuL Mkhfkh khk Mkr r[khk

  Lke rne,kk. 25Lkh u L {k u e M khfkh

  uLkk qkkqo zkkLk yx rknkhe ksk ueLk u k u{Lkk 90{kt sL{rMku khk hLk ykkkLke nuhkk fhe fu Au. kskueLkk sL{rMkLke Wske 25{e rzMkuBkhLkk rMk u fhk{k t ykLk kh A u . MkhfkhLkk y uf rhc yrfkheyu {krnke ykkkk fk w t nk w t f u {k ue Mkhfkh khVke k{ khk hLkLk u RLku Mkr r[khk fhk{kt yke hne Au. kLk u Lkk{ nuh Lkne fhkLke hku fkwt Au fu kskueLku khk hLk ykkkLkk &u Mkikkf heku Mkn{ke kR [wfe Au. Mkhfkh {kk yuf Mkkhe kfLke hkn uR hne Au. yk {wu kskueLkk

  sL{rMku 25{e rzMkuBkhLkk rMku nuhkk fhk{kt yke fu Au. u fu yk Mktkt{kt ytrk rLko zkkLk LkhuL {kue khk s uk{kt yku. rhc yrfkheyu {krnke ykkkk fkw t Au fu nsw Mkwe kthkhk {wsk khk hLkLke nuhkk Mkkkf rMkLkk rMk u fhk{kt yku Au.

  ku{u fkw t nkw t fu {kue MkhfkhLkk k{ khk hLk kskue s hnuu.yL Lkk{ kh r[khk [ke hne Au. u fu yk Mktkt{kt nk fkuR rxke nuke kf u hnu u. kk ku o fkUk uMkLkk Lkuk]{kt wkeyu Mkhfkh khk rfuxh Mkr[Lk kuLzwfh yLku ikkrLkf MkeyuLkykh hkLku khk hLk ykkkLke nuhkk fhe nke.

  wkeyu MkhfkhLkk rLkoLke yu ku ksku rxfk fhe nke. kskueLke ykLkk fhkLkku Mkhfkh kh ykkuk fhk{kt ykku nkku. ksku yu ku fkwt nkwt fu u fuL{kt ku{Lke Mkhfkh ykMku kku kskueLku kh k hL k k e M kL{k rL k k fhk{kt ykMk u. yk k u Mktkkk rMku khk hLkLku RLku [[ko nke khtkw Mkhfkhu fkuR nuhkk fhe Lk nke. {tkeyu fkwt nkwt fu yuLkzeyuLke ykkWLke Mkhfkhu k Mkkkf rMku khk hLk ykkkLke nuhkk fhe nke. ykkWLke yuLkzeyu Mkhfkhu kk {tk u~fuh yLk u WMkk rkM{k kLkLku 25{e Lwykhe 2001Lkk rMku khk hLk ykkkLke nuhkk fhe nke.

  kskueLkk 90{kt sL{rMku nuhkk kR fu

  Mkhne kk{{kt hnukk kufku Mkkku kk[ek

  kkf.Lku szkkkkuz skk ykkk MkuLkk kikh : kn

  {kkLk yrfkh {wu knLkwt {kiLk : sB{w fk~{eh{kt ksk Lke Mkhfkh kLkku : ksk {wLkku kku

  sB{w,kk. 25ksk {w yr{k knu yksu fkwt nkwt fu, sB{w-fk~{eh{kt kkrfMkkLk khk fhk{kt

  yke hnuk wrhk{Lkk khtkhLkk tkLkku khk szkkkkuz skk ykku. k]nkLk hksLk-kkMkn knukke s fne [wfk Au fu, kkrfMkkLk kkuekkh fhu kku ku{Lku ku skk ykkk{kt yku. sB{wLkk ykhyuMkkwhkLkk Mkuxh{kt yr{k kn knkUk Au kt kk{kkyku{kt khu nuk Vukue Au. hk{kt yktkhhkxe Mkhn LkSf hnukk kk{kkyku Mkkku kk[ek k yr{k knu fhe Au. kkrfMkkLke ku khk kkuk{khkLkk fkhu rMkkrkk kuk kufkuLku yr{k knu kkhe ykke Au fu, ksk Mkhfkh ku{Lke Mk{Mk kh kLk ykku. kkrfMkkLk MkkkuLkk 1975 yLku 71Lkk w kk yLku 1947{kt kkk kk rMkkrkk kuk kufkuLke Mk{Mk khV kLk ykku. ufu kuykuyu MkhnLke yL kkswke yn ykhku E hnuk kufkuLku {kkLkLkk yrfkhLke fkuE kk fhe Lknke. {kkLkLkk yrfkhLkk Mkto{kt sB{w-fk~{eh Mkhfkh rLko fhu. yr{k knu ykk k fhe nke fu, sB{w-fk~{eh{kt k ksk ykkk{e MkhfkhLke h[Lkk fhu. yr{k kn kskLkk Lkk r{Lk Wkh nk{kt sB{w fk~{eh{kt Au. kufMkkLke [wtxe{kt Vkku kk kk ksk ykkke Au.

  fkuMkk kufLke VkeLke rk{kt kkhofkk k{kt yke Lknke k{k{ 218 VkeLku h fhk ytku knue MkxuBkhu rLko kE fu

  1993 kk k{k{ fkuMkk kufLke Vke kuhfkufkuMkk kuf Vke ytku Mkwe{Lkku {nkqo [wfkku

  Lke rne,kk. 25Mkwe{ fkuxuo yksu 1993 kkLke k{k{

  fkuMkk kufLke VkeLku kuhfku kke nke. Mkwe{ fkuxuo fkh ykkkk fkwt nkwt fu, Mk{k rk kske, kkhof Lk nke yk{kt e ke kuhfkhe hne nke. Mkwe{ fkuxuo fzf yku ykkkk fktw nktw fu, r-nhkSLkk wk knuk 2010 Mkwe ykk kku 1993 kkLke k{k{ fkuMkk kufLke Vke kuhfku heku kE Au. fkuMkk kuf VkeLke hkkuLke kxfe fkZkk Mkwe{u fkwt nkwt fu, yk Vke rMLkk fr{xeLkk rLk{ku {wsk fhk{kt yke nke. ykLkk eu uek kuhfkhe Mkkkxe kh yke nke. [eV sMxkeMk ykhyu{ kuZkLke kLkue kU[u fkwt nkwt fu, fkuEk khkkuhku yk{kt kkzk{kt ykk Lk nkk. {kkoeofkLkku fkuMkk kufLke Vke{kt tk fhk{kt ykku nkku. 1993 kkke fkuMkk kufLke Vke hr{kLk sYhe kkheokk k{kt yke Lknke. fkuxuo fkwt nkwt fu, k{k{ Vke{kt MuAef Lkerk ykLkke nke. Mkwe{ fkuxuo kkukkLkk [wfkk{kt VkeLku kuhfku ske Au khtkw VkeLku h fhkLku ELku fkuE [wfkku ykku Lkke. k{k{ 218 VkeLku h fhk{kt yku fu fu{, kuLkk kh rLko ukk knuk MkwLkke yLku r[khk fhkLke sYh Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu, k{k{ VkeLku h fhk ytkuLkku [wfkku knue MkxuBkhLkk rMku ykkk{e MkwLkke hr{kLk uk{kt yke fu Au. yku WuLke Au fu, Mkwe{ fkuxoLke kU[u 194 fkuMkk kufLke Vke{kt yrLkr{kkkLke MkwLkke fhkeuk yk yku ykku nkku.

  yk fkuMkk kuf khtz, AkeMkkZ, {nkhkx, kr{ ktkk, ykurhMMkk yLku {u{kt kLkke ftkLkeyku yLku kkxeoykuLku ko 2004ke 2011 [u Vkk{kt ykk nkk. MkwLkke fhe hnue keX{kt sMxeMk yu{ke kfwh, fwheLk uMk uV MkekeykE khk yk fkiktzLke kkkMk{kt rLkhek fhe hkk Au. MkekeykEyu fw 23 fuMk k fko nkk. kMk ykkLke h[Lkk k fuMkkuLkk

  kuMkewLkLkk Mkto{kt fhk{kt yke nke. yk nkEkuVkR fkiktz{kt yuf hksfkheyku yLku xku[Lkk rkLkuMk{uLkLkk Lkk{ Mkkkxe Wkh

  ykk nkk. 14{e MkxuBkh 2012Lkk rMku Mkwe{ fkuxuo fe yu{yu {ko khk k fhk{kt ykue yhS Wkh k{ LkkurxMk he fhe nke. MkwLkke hr{kLk Mkwe{ fkuxuo fkuMkk kufLke Vke {kxu fuL Mkhfkh khk ykLkkk{kt ykue {kkofkLke rkkku {ktke nke Mkkku Mkkku ykLkk {kxu ykLkkk{kt

  ykue rkLke k [fkMke fhe nke. yk{k fkuR kuhherk hne nke fu fu{ ku{kt k kLk ykkk{kt ykwt nkwt. {kuxkkku fkuMkk kufLke

  VkeLku RLku {k{ku Mkwe{ fkuxo{kt knkUku nkku. ykhu 194 fkuMkk kufLke Vke{kt kkf kuhherkyku kR nkukLke kkkk Mkkkxe Wkh ykkk kx {[e kku nkk u. ykkWLke {Lk{kunLkMkn Mkhfkh yk fkiktzLkk fkhu {w~fue{kt {wfkE nke.

  ( h ...)

  yk Mkkn{kt s fuMk kt fhku : MkekeykE

  fkuMkk fkiktz : rkhk-kkrh Mkk{u fuMk kt ku

  Lke rne,kk. 25MkekeykEyu yksu fk w t nk w t f u ,

  xkkrkhk-2 fkuMkk kufLke Vke{kt kuhhekeLkk Mkto{kt Wkukkrk fw{kh {tk{ rkhk yLku qkkqo fkuMkk Mkr[