26 08 2014 sunvilla samachar

Download 26 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

217 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 26-08-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 58Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 58 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 26, p - 2014 _

  Lke rne,kk.25zLk yuLz k izMxexLkk

  yuf rhkkuxo{kt skk {wsk, zkkLk LkhuL {kue Mkhfkh khk hk{kt yke hnu ykkf Mkwkhkke kkkyku ku{s MkV ykkusLkLkk fkhu Lkkkfe k o 2019-20 Mkwe khk 4500 yks zkuhLke ykoMkk kLke fu Au. rhkkuxo{kt skkwt Au fu, khk ko 2014-15ke 2019-20 Mkwe Mkhuhk kkf 7.5 xfkLkk hu rfkMk Mkkku kue kk Au.

  zLk yuLz kizMxex ELzkLkk rhc ykoke yMknLkwt {kLkwt Au fu, u{kt kk 3 kfk

  kk kqo knw{kke Mkhfkh kLke Au. suLkk fkhu khke y k o M k k L k u M k w khk {skwk kkwt uk {kxuLkkuyk Wk{ Mk{ Au.

  zLk yuLz kiMxexLkwt {kLkwt Au fu, khke ykoMkk [kw Lkkkfe koLkk ytk Mkwe ko{kLk {te{ktke knkh rLkfe su yLku ko 2015-

  16ke rfkMkLke Lke zk kfzu. [kw Lkkkfe ko{kt k{ k {rnLkk hr{kLk uLkku ykkf rfkMk h 5.2 xfk hkkLkwt yLkw{kLk fhkwt Au. khu Mk{k Lkkkfe ko hr{kLk rfkMk h 5.5 xfk hnu kue kk k fhkE hne Au.

  khk 4500 yks zkuhLke ykoMkk kLku kue kk

  zLk yuLz kizMxexLkk rhkkuxo{kt fhkku kku

  [kw Lkkkfe koLkk ytk{kt khk {te{ktke knkh yku : 2020 Mkwe Mkhuhk 7.5 xfkLkku rfkMk hnuu

  {trh{kt krh{k hr{kLk kkkuz Mkokk11Lkk {kukkukk,kk.25

  {uLkk MkkLkk rsk{kt yku r[kfwxLkk fk{kLkkk { t r h { k t k k k u z

  kkk t yVzkkVzeLkk u {knku Mkoku nkku. yk kkkuz{kt 11 kyk u L k k {k u k kk Au. {]kfku{kt A {rnkyk u L k k u k Mk{k u k k A u . khu yLk uf k ufk u ktehheku k kk Au. kkuLku LkSfLke nkuMkx{kt Mkkhkh yk u o Mk uzkk Au. kk u L k e M k t k ukkt {]kktf kLke

  nuk k fhkE hne Au. WuLke Au fu, fk{kLkkk {trhLke krh{k hr{kLk yk woxLkk MkoE nke.

  k k k e {krnke { wsk, k {rnLkkLkk Auk rMku yksu {uLkk MkkLkk rskLkk fk{kLkkk {nku {trh{kt yuf {kuxe woxLkk MkoE nke. yksu k {rnLkkLke Mkku{ke y{kMk nkukLkk fkhu {kuxe Mktk kwyku fk{kLkkk {trh{kt rSLke krh{k {kxu knkUk nkk. yk {trh knkze rMkkhku Wkh Mkk Au. kt yksu nue Mkkhu krh{k Mk{u kkkuz kkkt yVzkkVzeLkku {knku Mkoku nkku. yk kkkuzLkk fkhu 11 kufkuLkk {kuk kk nkk.

  (_ h ...)

  Mkktkk rsk{kt k{kh wrhk{Lkku tk fhe kkrfMkkLke skLkku khk kkuekkh : kkrfMkkLkLkk kkuekkh{kt k kufku EkMk : kufku{kt nuk

  keyuMkyuVLke 40 [kufeyku kh kkrfMkkLkLkku ek kkuekkh

  yktkhhkxe Mkhn Wkh 24 kk{{kt k kkuekkh

  Lke rne,kk. 25kkrfMkkLke skLkkuyu wrhk{Lkku tk

  heLku Mkhn kh Mkkk kkuekkh fkuo Au. yksu Vhe kkrfMkkLke skLkkuyu sB{w{kt yktkhhkxe Mkhn keyuMkyuVLke 40 [kufeyku yLku 24 kk{kuLku xkkuox kLkkeLku uhkh kkuekkh fkuo nkku. yk kkuekkh{kt k kufkuLku E kE nkukLkwt k {wt Au. sB{w yLku Mkktkk rsk{kt ytkhhkxe Mkhn Wkh kkuekkh fhkku nkku. keyuMkyuVLkk skLkk uyu k szkkkk uz skk ykku nkku. kkrfMkkLke MkirLkfkuyu k{ k Mkktkk rsk{kt wrhk{Lkku tk fkuo Au. 24

  Mkhne kk{kuLku xkkuox kLkkeLku kkuekkh fhkku nkku. su{kt k Lkkkhefku k kk nkk ^kuh kk{{kt ku yLku fkukkh kk{{kt yufLku E kE nke. kwykuLku k E kE nke.kkrfMkkLk khk Mkkk fhk{kt yke hnuk kkuekkhLkk fkhu ykMkkkMkLkk kk{ku{kt hnukk kufku{kt [kkLkw {kusw Vhe wt Au.

  ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu kkrfMkkLke skLkkuyu hk{kZ, yhrLkk, ykhyuMk kwhk yLku fLkk[f Mkuxh{kt kkuekkh fkuo nkku. hrkhu hkku 10 kku kkuekkh Y kk kk Mkkh Mkwe kkuekkh he

  hkku nkku. yku WuLke Au fu kkrfMkkLke Mk irLkfk uyu kRfku k sB{w rsk{kt yktkhhkxe Mkhn LkSf yhrLkk rMkkh yLku ykhyuMkkwhk{kt keyuMkyuVLke [kufeyku yLku kk{kuLku xkkuox kLkkeLku kkuekkh he hkku nkku.kkrfMkkLke MkirLkfkuyu ykhyuMkkwhk yLku yhrLkk{kt k{k{ Mkhne [kufeykuLku xkkuox kLkkeLku LkkLke huLs hkkk nrkkhkuLkku Wkkuk fheLku kk uekkh fku o nkku. yk rMkkh{kt Mkhn LkSf ykuk kk{ku{kt k kkuekkh fkuo nkku.kRfku ykhyuMkkwh{kt keyuMkyuVLke 12 yu yhrLkk Mkuxh{kt 10 [kufeykuLku xkku ox kLkkeLku kkuekkh fhk{kt ykku nkku.Auk 13 rMkLkk kkk{kt s kkrfMkkLke MkirLkfkuyu 16 k wrhk{Lkku tk fkuo Au. fuLe k]n{tkk khk he fhk{k t yk uk yk tfzk{k t skk{kt ykwt Au fu, khk 15106 rfku{exh ktke yktkhhkxe Mkhn hku Au su kife kkrfMkkLk Mkkku 3323 rfku{exh ktke Mkhn hku Au su fw kife 22 xfkLke ykMkkkMk Au. 2014{kt ytfwhuk Wkh 22{e swkE Mkwe kkrfMkkLku 49 k w rhk{Lkku tk fkuo nkku su wk s khu Au. Auk 13 rMkLkk kkk{kt ke 16 w rhk{ tkLkk kLkkkuLku ykhe uk{kt yku kku 65 k w rhk{Lkku tk kR [wku Au. yk kuo Mkhuhk 86 w rhk{ tkLkk kLkk kk Au. 2009ke 2014Lkk kkk hr{kLk fw w rhk{ tkLkk yktfzkLku kk{kt yku kku yk yktfzku 432 kh knkU[u Au. kkrfMkkLk khk fhk{kt yke hnuk kkuekkkhLkku skLkku skk ykke hkk Au khtkw kkrfMkkLk khk yrhkk k k u e k k h fhk{k t yke hkku Au. {kue MkhfkhLke kskueLku

  khk hLk ykkk kikhenu 25{e rzMkuBkhLkk rMku kskueLkk sL{rMkLke Wse ku : fuL Mkhfkh khk Mkr r[khk

  Lke rne,kk. 25Lkh u L {k u e M khfkh

  uLkk qkkqo zkkLk yx rknkhe ksk ueLk u k u{Lkk 90{kt sL{rMku khk hLk ykkkLke nuhkk fhe fu Au. kskueLkk sL{rMkLke Wske 25{e rzMkuBkhLkk rMk u fhk{k t ykLk kh A u . MkhfkhLkk y uf rhc yrfkheyu {krnke ykkkk fk w t nk w t f u {k ue Mkhfkh khVke k{ khk hLkLk u RLku Mkr r[khk fhk{kt yke hne Au. kLk u Lkk{ nuh Lkne fhkLke hku fkwt Au fu kskueLku khk hLk ykkkLkk &u Mkikkf heku Mkn{ke kR [wfe Au. Mkhfkh {kk yuf Mkkhe kfLke hkn uR hne Au. yk {wu kskueLkk

  sL{rMku 25{e rzMkuBkhLkk rMku nuhkk fhk{kt yke fu Au. u fu yk Mktkt{kt ytrk rLko zkkLk LkhuL {kue khk s uk{kt yku. rhc yrfkheyu {krnke ykkkk fkw t Au fu nsw Mkwe kthkhk {wsk khk hLkLke nuhkk Mkkkf rMkLkk rMk u fhk{kt yku Au.

  ku{u fkw t nkw t fu {kue MkhfkhLkk k{ khk hLk kskue s hnuu.yL Lkk{ kh r[khk [ke hne Au. u fu yk Mktkt{kt nk fkuR rxke nuke kf u hnu u. kk ku o fkUk uMkLkk Lkuk]{kt wkeyu Mkhfkh khk rfuxh Mkr[Lk kuLzwfh yLku ikkrLkf MkeyuLkykh hkLku khk hLk ykkkLke nuhkk fhe nke.

  wkeyu MkhfkhLkk rLkoLke yu ku ksku rxfk fhe nke. kskueLke ykLkk fhkLkku Mkhfkh kh ykkuk fhk{kt ykku nkku. ksku yu ku fkwt nkwt fu u fuL{kt ku{Lke Mkhfkh ykMku kku kskueLku kh k hL k k e M kL{k rL k k fhk{kt ykMk u. yk k u Mktkkk rMku khk hLkLku RLku [[ko nke khtkw Mkhfkhu fkuR nuhkk fhe Lk nke. {tkeyu fkwt nkwt fu yuLkzeyuLke ykkWLke Mkhfkhu k Mkkkf rMku khk hLk ykkkLke nuhkk fhe nke. ykkWLke yuLkzeyu Mkhfkhu kk {tk u~fuh yLk u WMkk rkM{k kLkLku 25{e Lwykhe 2001Lkk rMku khk hLk ykkkLke nuhkk fhe nke.

  kskueLkk 90{kt sL{rMku nuhkk kR fu

  Mkhne kk{{kt hnukk kufku Mkkku kk[ek

  kkf.Lku szkkkkuz skk ykkk MkuLkk kikh : kn

  {kkLk yrfkh {wu knLkwt {kiLk : sB{w fk~{eh{kt ksk Lke Mkhfkh kLkku : ksk {wLkku kku

  sB{w,kk. 25ksk {w yr{k knu yksu fkwt nkwt fu, sB{w-fk~{eh{kt kkrfMkkLk khk fhk{kt

  yke hnuk wrhk{Lkk khtkhLkk tkLkku khk szkkkkuz skk ykku. k]nkLk hksLk-kkMkn knukke s fne [wfk Au fu, kkrfMkkLk kkuekkh fhu kku ku{Lku ku skk ykkk{kt yku. sB{wLkk ykhyuMkkwhkLkk Mkuxh{kt yr{k kn knkUk Au kt kk{kkyku{kt khu nuk Vukue Au. hk{kt yktkhhkxe Mkhn LkSf hnukk kk{kkyku Mkkku kk[ek k yr{k knu fhe Au. kkrfMkkLke ku khk kkuk{khkLkk fkhu rMkkrkk kuk kufkuLku yr{k knu kkhe ykke Au fu, ksk Mkhfkh ku{Lke Mk{Mk kh kLk ykku. kkrfMkkLk MkkkuLkk 1975 yLku 71Lkk w kk yLku 1947{kt kkk kk rMkkrkk kuk kufkuLke Mk{Mk khV kLk ykku. ufu kuykuyu MkhnLke yL kkswke yn ykhku E hnuk kufkuLku {kkLkLkk yrfkhLke fkuE kk fhe Lknke. {kkLkLkk yrfkhLkk Mkto{kt sB{w-fk~{eh Mkhfkh rLko fhu. yr{k knu ykk k fhe nke fu, sB{w-fk~{eh{kt k ksk ykkk{e MkhfkhLke h[Lkk fhu. yr{k kn kskLkk Lkk r{Lk Wkh nk{kt sB{w fk~{eh{kt Au. kufMkkLke [wtxe{kt Vkku kk kk ksk ykkke Au.

  fkuMkk kufLke VkeLke rk{kt kkhofkk k{kt yke Lknke k{k{ 218 VkeLku h fhk ytku knue MkxuBkhu rLko kE fu

  1993 kk k{k{ fkuMkk kufLke Vke kuhfkufkuMkk kuf Vke ytku Mkwe{Lkku {nkqo [wfkku

  Lke rne,kk. 25Mkwe{ fkuxuo yksu 1993 kkLke k{k{

  fkuMkk kufLke VkeLku kuhfku kke nke. Mkwe{ fkuxuo fkh ykkkk fkwt nkwt fu, Mk{k rk kske, kkhof Lk nke yk{kt e ke kuhfkhe hne nke. Mkwe{ fkuxuo fzf yku ykkkk fktw nktw fu, r-nhkSLkk wk knuk 2010 Mkwe ykk kku 1993 kkLke k{k{ fkuMkk kufLke Vke kuhfku heku kE Au. fkuMkk kuf VkeLke hkkuLke kxfe fkZkk Mkwe{u fkwt nkwt fu, yk Vke rMLkk fr{xeLkk rLk{ku {wsk fhk{kt yke nke. ykLkk eu uek kuhfkhe Mkkkxe kh yke nke. [eV sMxkeMk ykhyu{ kuZkLke kLkue kU[u fkwt nkwt fu, fkuEk khkkuhku yk{kt kkzk{kt ykk Lk nkk. {kkoeofkLkku fkuMkk kufLke Vke{kt tk fhk{kt ykku nkku. 1993 kkke fkuMkk kufLke Vke hr{kLk sYhe kkheokk k{kt yke Lknke. fkuxuo fkwt nkwt fu, k{k{ Vke{kt MuAef Lkerk ykLkke nke. Mkwe{ fkuxuo kkukkLkk [wfkk{kt VkeLku kuhfku ske Au khtkw VkeLku h fhkLku ELku fkuE [wfkku ykku Lkke. k{k{ 218 VkeLku h fhk{kt yku fu fu{, kuLkk kh rLko ukk knuk MkwLkke yLku r[khk fhkLke sYh Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu, k{k{ VkeLku h fhk ytkuLkku [wfkku knue MkxuBkhLkk rMku ykkk{e MkwLkke hr{kLk uk{kt yke fu Au. yku WuLke Au fu, Mkwe{ fkuxoLke kU[u 194 fkuMkk kufLke Vke{kt yrLkr{kkkLke MkwLkke fhkeuk yk yku ykku nkku.

  yk fkuMkk kuf khtz, AkeMkkZ, {nkhkx, kr{ ktkk, ykurhMMkk yLku {u{kt kLkke ftkLkeyku yLku kkxeoykuLku ko 2004ke 2011 [u Vkk{kt ykk nkk. MkwLkke fhe hnue keX{kt sMxeMk yu{ke kfwh, fwheLk uMk uV MkekeykE khk yk fkiktzLke kkkMk{kt rLkhek fhe hkk Au. MkekeykEyu fw 23 fuMk k fko nkk. kMk ykkLke h[Lkk k fuMkkuLkk

  kuMkewLkLkk Mkto{kt fhk{kt yke nke. yk nkEkuVkR fkiktz{kt yuf hksfkheyku yLku xku[Lkk rkLkuMk{uLkLkk Lkk{ Mkkkxe Wkh

  ykk nkk. 14{e MkxuBkh 2012Lkk rMku Mkwe{ fkuxuo fe yu{yu {ko khk k fhk{kt ykue yhS Wkh k{ LkkurxMk he fhe nke. MkwLkke hr{kLk Mkwe{ fkuxuo fkuMkk kufLke Vke {kxu fuL Mkhfkh khk ykLkkk{kt ykue {kkofkLke rkkku {ktke nke Mkkku Mkkku ykLkk {kxu ykLkkk{kt

  ykue rkLke k [fkMke fhe nke. yk{k fkuR kuhherk hne nke fu fu{ ku{kt k kLk ykkk{kt ykwt nkwt. {kuxkkku fkuMkk kufLke

  VkeLku RLku {k{ku Mkwe{ fkuxo{kt knkUku nkku. ykhu 194 fkuMkk kufLke Vke{kt kkf kuhherkyku kR nkukLke kkkk Mkkkxe Wkh ykkk kx {[e kku nkk u. ykkWLke {Lk{kunLkMkn Mkhfkh yk fkiktzLkk fkhu {w~fue{kt {wfkE nke.

  ( h ...)

  yk Mkkn{kt s fuMk kt fhku : MkekeykE

  fkuMkk fkiktz : rkhk-kkrh Mkk{u fuMk kt ku

  Lke rne,kk. 25MkekeykEyu yksu fk w t nk w t f u ,

  xkkrkhk-2 fkuMkk kufLke Vke{kt kuhhekeLkk Mkto{kt Wkukkrk fw{kh {tk{ rkhk yLku qkkqo fkuMkk Mkr[ keMke kkhe Mkk{u fuMk yk Mkkn{kt s kt fhk{kt yku. MkekeykELkk kk ft[Lk Mkku fkwt nkwt fu, kuh rhkkuxo yk Mkkn{kt s k fhk{kt yku kue kk Au. rkhk yLku kkheLkk Lkk{ yuVykEykh{kt k fhkk nkk. kkr{f kkkMk{kt fuxef kkkkku Mkkkxe kh ykkk rkhk yLku kkheLkk Lkk{ ykhkuke khefu ykk nkk suke fkukku ohux skk{kt kx {[e kku nkku. MkekeykELkk MkwkkuLkwt fnuwt Au fu, yuVykEykh{kt kuLkk khk fhk{kt ykuk ykkukk u k whkh kE hkk Lkke. 15{e ykuxkukh 2013Lkk rMku MkekeykE khk fuMk k fko kk khk s keyu{ ykurVMku rkkkh wkMkku fkuo nkku yLku fkwt nkwt fu, zkkLk yu kkkk Wkh Mktkwc

  nkk fu Mk{k rLko ku heku ukku Au. yuVykEykh k fhkLkku MkekeykELkk rLkoke fkukkuohux skk{kt kkhu [[ko hne nke. rkhk yLku kkrh Wkh Vkuskhe fkkhkLkk ykkuk fhk{kt ykk nkk. MkekeykELkk rzhuxh hSkMknk Wkh k ykkuk fhk{kt ykku nkku. ufu, yk {k{u uhkh U[kkLke Yykk kE nke. MkekeykEyu nu fuMk kt fhkLkku rLko fkuo Au.

  MkekeykEyu yuVykEykh{kt ykkuk fku o nkku fu, kkheLkk Lkuk]{kt 25{e MeLkk fr{xeLke kuXf hr{kLk rnLkfku yLku ELz ELzMxeLke VkeLke yhS kkkrkhk-2 yLku 3{kt k {kxu Vkke uk{kt yke nke. ykLkk {kxu kske fkhku ykkk nkk. yuVykEykh{kt yuku ykkuk k kku nkku fu, rMLkk fr{xeLke k{Lkk ykkh Wkh nuhkukLkk ku yuf{ku {nkLke fkuVez yLku Lkuue ek LkkExLku fkuMkk kufLke Vke fhkE nke.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 26-08-2014_{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf k-kkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mkk{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  GPSC{kt euxwt {kuz ykk kA wshk nkhk W{ukhkuu Vkku..?

  ktkeu...

  _ 2070, -1, . 26-08-2014

  wshk f fr{-Seyue khk o-1-2e skyku {kxu nuh kue hekk{kt euxwt {kuz ykk kA yrfkheykuk tkku yu wshk nkhk W{ukhkuu Vkku fhkkk ykkuku kE hkk Au. Seyue khk kkuo Ae 351 skyku {kxue nuhk ykk{kt yke Au. ykk{e ykuxkuh{kt kukhe yk hekk{kt ykhu 3.78 k rkkeoyku ukk Au ! ykkke qhkh kk Au fu, hk{kt fuxk rrk uhkuskhku Au?

  khe hfkhe kufhe {uk {kxu wkku yk hekkk zk{kh ikheyku fhe hkk Au htw u{kt wshkk W{ukhkuu khkukh yLk kk uku fkhku kAk khu zkE ku Au. fkhku fnu Au fu, wshkee wnkE ue hke ks hfkh eux {kuz yke wshkk W{ukhkuwt yrn fhe hne Au. qkku fnu Au fu, wshk{kt k wshk nkhk yuf W{ukhku weyue rne hke Mhu uke Mko{f hekkyku ykk nku Au. yk hekk{kt V kkhk W{ukhkue tk nw ykuAe nku Au. Seyuee uh MxkE{kt fhk{kt ykukt wkhk kA ykk W{ukhkuu Vkku fhkkku Ehkku M kk Au.

  wshk{kt hk yu fuL hfkhe f[uheyku{kt Vhs kt yrfkheykuk tkku {kxu s yk wkhkk k{u kztk h[k{kt ykwt nkukwt [[koE ht Au. Seyuee ikhe fhe hnukt fuxk ykkM wkku fnu Au fu, k kkuo Ae Seyue khk o-1-2e sk {kxue nuhk yke nkukke wshkk kku wkkuu khe hfkhe kufhee ykk e Au. uh MxkE{kt fhkukt wkhk ytu uyku fnu Au fu, y{u yke hekk nue kh yke hkk nkukke yk kke y Aeyu htw ykWe hk{eyu yk u r yu ytuS rku w kkL ykk{kt ykwt nkuke k k[e Au. u{u ft fu, hfkhe kufhe{kt ytuS kkkwt kk yrko Au htw yu kkr{f fu {kr{f fkkk ytuSku {ku fhku uEyu. r suk rku hfkhe kufhee hekk{kt ykxwt {n ykk kAe he {e ke.

  wshk f fr{ yuxu fu wshk nuh uk ykku khk hkk rr kukku{kt rr skyku h r{qtf {kxu ur hekk yu ELxhw khk he kusk{k yku Au khu Seyueyu Auu 7 ko nuk he nuh fhe ne yu yu 7 ko k ksuh{kt rr 351 suxe skyku {kxue nuhk fhk{k yke Au.yk skyku {kxu nk ykukE Vku{o hke rk qo kE E Au yu su{kt kt[ k suxk Vku{o hkk Au. su {kxu ykk{e 21{e ykuxkuhk hkus hkh{kt hekk uk{k ykkh Au.{nwt Au fu Seyueyu khke yk hee nuhk fhe Au khke y{kk,hksfkux,zkuhk rnk nuhku{kt Seyuek fku[k k{u e e nkxzeyku we E Au. k ko Ae ykxe {kuxe he yke nkuE yu kku W{ukhku Seyuee he k kEu hfkh{kt khe kufhe {uke nkuz{kt ke k Au khu yk W{ukhkue EAk yu {sqheu Vkku Wkze u{k ku kfkh fhkk kuxk k ke nk e e fku[ ELMxxwxku h{k yke E Au.

  yuf kkuo Ae ykxe {kuxe he yke hne nkuE yk fku k WXk yuf e fku[ nkxzeykuyu u{e fku[e wfkku h] fhe ee Au.fuxef ELMxxwxkuyu ku u{k Seyue yu weyuek kuxk rhk{kuk kk fheu W{ukhkuu tuhkku k fkuo Au.

  yuf fku[ keku yue Au fu sykuwt Seyue fu weyue{kt fkuE k Vkuo{L h ke u{ Akt W{ukhkuu fku[ {kxu ykfkok yufk nkfzk ykk Au.fku[ ELMxxwxku nk k {rnkk fku[k W{ukhku kuke 25ke 80 nh h]rk we u Au, fuxef fkeku ku ku h]{ yu ku sh]he MxkV rne Mkk ke.khu kku W{ukhkue ykxe {kuxe Ve Eu kekuyu nk ku u{ku tku h] fhe eku Au htw fhkuzku h]rkk Vwe Vke hnuku yk fku[k kkh{kt {{ok nhku W{ukhkuk nhku h]rk [koE hkk Au khu W{ukhkuyuu fku[ ELMxxwxkue kuxe {kk{kt Vk yu uk swk rhk{ku rne {k{ kku ke ue uEyu.

  S 2 / . 26-08-2014, _ y{kk

  ykrfe-2 Vu{ kkuewz yrLkuke k fkwh kkukkLke ykkk{e rV{ nihLk u E qk s WMkwf Au. rV{ keLk krkke kk uewz{kt kkk o fhLkkh k huf qr{fk{kt kkukkLke kLku Zkk{kt {nkhke Mkkrkk kE Au. nih rV{ ytku skkk kyu fkw t nkw t fu, nih rV{{kt fk{ fhw t yu {khk {kxu yuf LkMkekLke kk Au. kyu w{kt W{uwO nkwt fu, kkw yLku EhVkLk kLk suk fkfkhku Mkkku fk{ fhkLke LkkLkkke s {khe EAk nke. nwt

  LkMkekkh Awt fu {khk fuhehLke kkt[{e s rV{{kt {Lku yk kf {e. rV{{kt fk{ fhkk Mk{u ku{Lke kkMkuke yuxkLke e xeMk k {ue nke. WuLke Au fu, nih rV{ ykkk{e ku ykuxkukhLkk rMku rhe kkLke Au. k fkwh yk rV{{kt krn fkwh, kkw, fufu {u{Lk yLku EhVkLk kLk suk kk uewzLkk xku[Lkk fkfkhku Mkkku Lkshu kzu. rV{ nihLkwt

  xuh kkuzkf Mk{ knuk s kuL[ fhkwt nkwt su kufkuLku qk s kMkt ykwt Au.

  rV{ nihLku E k fkwh qk s WMkwf Au

  yr{kk Mkwrsk MkhfkhLke rV{{kt fhk Mktkqo kikh

  xwtf{kt rkfw rV{ {kxu wxk Y fhku

  rV{{kt rrkfk yLku RhVkLk k Lkshu kzu : nuk

  kk u rwz Mxkh yr{kk k[Lk rV{ rLk{k o k k Mk w rsk fw{khLke Lke rV{ rkfw{kt qr{fkLku rLku khu WMkkrnk Au. yr{kk k[LkLke Mkkku yk rV{{kt rrkfk yLku RhVkLk k Lkshu kzLkkh Au. kwk yrkuf k[Lk fke ek{kt {krfe hk uAu. skwhke krhkh Mkkku {wtkR khk Vko kk kkfkhku Mkkk u kk[ek fhkk yr{kk k[Lku fkw tnkwt fu Mkwrsk Mkhfkh Mkkku kuyku fuxkf Mk{ke fk{ fhk {kxu WMkwf nkk. yLku nu ku{Lke RAk kqo kR Au. 71 keo yr{kk k[Lk nk{kt xee rMkrh wLku RLku Mk Au.

  yk rMkrhLku nsw Mkwe [knfku khVke fkuR Mkkhku rkMkk {e hkku Lkke. u fu yr{kk khu w Au. yr{kk nk{kt fukeMke xee k u{k t k hsq kR hkk Au. 71 koLke knkUk nkuk Akkt yr{kk nsw Mkkk Mkr kuk Au. rV{kuLke Mkkku Mkkku xee rMkrhLke k ku{Lku Mkkk ykuWVh kR hne Au. Wkhktk xee ku {kxu ku{Lku kuVh {e hne Au. yr{kkLke fkuR rV{ Auu kkuMk ykurVMk kh f{k kkke fe Lkke khtkw nu yr{kk rV{Lke MkVkkLku RLku khu r[khkkk Lkke. yr{kk {kk wLk u w

  rV{ku fheLku [knfkuLkk Mktkfo{kt hnukLke kusLkk hku Au.

  yr{kkLke Auu qkLkkk rhxLko rV{ hsq kR nke. su kkuMk ykurVMk kh Mkhuhk Mkk hne Au. u fu yr{kk khk hsq fhk{kt yke hnuk fukeMke kuyu Vhe kufrkk skke Au. yk kuLku rLknkLkkh kufkuLke Mktk Mkkk e hne Au. ykkWLke su{ yk kuyu yk ku k hku{kt[fkk skke Au. Lkk kuLku Lke heku hsq fhk{kt ykk kk kufku khu w Au. yr{kk kkMku nk nkk{kt fuxkf kusux Au. suLku RLku r{urLk{ Mxkh WMkkrnk Au.

  rrkfk-ykrkLku RLku w rV{ kLkkkLke kikhe Y

  RBkk kku yrkLkukeykuke khu krk

  hkeh yLku rrkfkLku RLku rV{Lkw wxk RBkkk Y fhe [wk Au : ykrkLku R Lke rV{ kLkku

  rV{ rLk{k okk RBkk ye kkuewzLke ku yrLkukeyku ykrk yLk u rkefkke wk s krk kk Au. nkEu rV{{kt ykrk Lku uk{kt yke nke khu 2012{kt hsq kue fkufxuR rV{{kt rkefkLke qr{fkke RBkk wk s krk kk nkk. RBkkLkwt fnuwt Au fu, rkefk ko{kLk Mk{Lke Mkkike fw yLku kke yrLkuke khefu Whe hne Au khu ykrk kk ukkLke {kt Mkkike fw yrLkuke khefu Au. RBkk yeyu nk{kt yk s yk ktLku Mkkku rV{ fhkLke kikhe kkke Au. rkefkLke Mkkku hkeh fkqhLku RLku rV{ kLkkkLke kusLkk nuh kR [wfe Au. yk Wkhktk ykrk Mkkku k r{kt w rV{ fhkLke RBkkLke kusLkk hnue Au. RBkkLkwt fnuwt Au fu, nkEu rV{{kt ykrk Lke qr{fk yuf yLkwe yrLkuke su ku

  fkhLke nke. yk qr{fkLku ykrk u wk s R{kLkkhekqof Lk ykku nkku. qr{fk wk s kzfkhk yLku {kuxe nke. ykrk Lke yk rV{ hsq kk kk [khukksw tMkk kR nke yLku

  k uLk u fuxef rV{ku nkk k kke nke. nk{kt k u Lke kkMk u e ke rV{ku hnue Au. keS kksw rkefk nk{kt knkLk yrLkek rV{ nuke LwhLkk q x k k k L k k {k u L k f k{{k t Mk Au. rkefk yLku

  ykrk ktLkuLku kkukkLke kMk tkeLke yrLk uke khefu RBkk kku Au yLku fnu Au fu, yk ktLku

  yrLk ukeyk u [knfk uLk u rV{e rkyuxhku{kt ut[k {kxu Mkk{ Au. ktLkuLke rV{kuLku Mkkhku rkMkk nu ku{Lkk Lkk{ke {e hkk u A u . s u k{k{ rLk{kokk-rLkuofku {kxu

  Mkkhe kkkk Au.ykrk yLk u rrkfk {kxu k Mkkhk Mk{k[kh Au. fkh fu RBkkLke kkhe Mkkhk rV{ rLk{kokk kife{kt Au. ykrk wLku w MkVkk {ue hne Au.

  fuV Mkkku Mktkt ytku hkeh fkwh kk fhk RAwf Lkke

  kku [u MkktkuLku RLku kkurwz{kt [[ko

  kku yufkeLkk u{{kt nkuk ytku k{k{ kufku{kt [[ko

  wk kuZeLkk kufr Mxkh hkeh fkwhLkk fuxheLkk Mkkku MktktkuLku RLku khu [[ko [ke hne Au khtkw hkeh yLku fuxheLkk fkuR kk fhk {ktkkk Lkke. kksukh{kt yk kku Vhe yufMkkku ukk Au. hkehu fuxheLkk Mkkku Mktkt ytku fkuR wkMkku fhkLkku RLfkh fkuo Au. khtkw kkurwz{kt ku{Lkk MktktkuLku RLku khu [[ko Au. kkurwz Mxkh hkeh fkwhu nk{kt yuk ynukLku hrku ykku Au fu ku fuxheLkk fuV Mkkku xwtf Mk{{kt s Lk fhLkkh Au. kuLkw fnuw Au fu ku{Lkk xwtf{kt Lk ku kuk ynuk ykkhkhLkk Au. ku yk kuo ykk kku ykkk{e kuo Lk fhe uu kuk ynuk Auk fuxkf Mk{ke yke hkk nkk. kku yufkeLkk u{{kt nkukLkk ynuk k yke hkk nkk. kksukh{kt ku tzLk{kt fuxheLkkLke {kkkLku {ku nkukLkk ynukkuLku k hkehu hrku ykku nkku. hkehu fkwt nkwt fu ku fuxkf kkuoke fuxheLkkLku ykuu Au. ku swLke r{k Au. kk kuo MkuLk{kt ku{Lkk ke[ kkuLkk Vkuxkyku fkrk fhk{kt ykk kk k {wt nkwt fu kku yufkeLkk u{{kt Au.

  Mkkku Mkkku Mktkt k hku Au. kk kuo ku{Lkk Vkuxkyku fkrk fhk{kt ykk kk kku khk yLkuf k wkMkku fhk{kt ykku nkku. u fu ku{Lkk MktktkuLku RLku n{Uk [[ko hne Au. nu wk kuZeLkk Mkkike kufr yrLkukkLkk rLkuLkke Vhe [[ko Y kR Au. keS kksw kuLke rkuk kkuoLk ur{fk rrkfk Mkkku hkeh fkwhLke r{kkk Vhe {skwk kLke Au. nk{kt yk kku yuf rV{{kt k Mkkku fk{ fhe hkk Au. suke ku{Lke [[ko k Y kR Au. hkehLkk wkfk{kt yLkuf yrkLkuke Mkkku Mktkt hne [wk Au. su{kt LkhkeMkLkku k Mk{ku kk Au.

  surLkVh kukus [kuke k Lk fhk RAwf : nuk

  khtkh rLkVkk Akkt rkMk yfkt

  ku{e yukuzo rsukkLkk rLkuLkLke [knfku{kt khu [[ko

  kufr kkrfk yLku yrLkuke surLkVh kukusLku khtkh u{ yLku Lk{kt rLkVkk {e nkuk Akkt ku rkMk hk uAu. nu ku [kuke k Lk fhkLke kikhe fhe hne Au. yuf fko{{kt kuLkk rLkuLkke [knfku{kt khu [[ko Au. u fu kukusu khu Lk fhu ku ytku fkuR wkMkku fkuo Lkke. kukus k k Lk{kt ^kuk hne Au. kkrfkyu Mkkike knuk wkkLkk kkf ykuLke Lkkuyk Mkkku Vukwykhe 1997{kt Lk fko nkk. u fu xwtfk kk{kt LkLkku ytk ykku nkku. khkk kuf yk zkLMkh rMk swz Mkkku kukusu Lk fko nkk yk Lk k xfe k Lk nkk. ku{Lke [uLkk MktktkuLkku ytk yke kku nkku. kuyku MkxuBkh 2001ke swLk 2002 [u Mkkku hkk nkk. kukusu Auu kkf {kfo yuLkkuLke Mkkku swLk 2004{kt Lk fko nkk. kuLkk xTeLk kkfku kk nkk. swLk 2011{kt ku{Lkk AwxkAuzk kR kk nkk. ku{Lke [u Mkkk ko Mkwe Mkkt hkk nkk. nu ku fkMkh M{kxo ykk kku zkLMkh {kMfe{ Mkkku Lk fhu kue kk Au. u fu ku fkuLke Mkkku Lk fhLkkh Au ku ytku {krnke nuh fhkR Lkke. nk{kt kkrfk yLku yrLkuke surLkVh kukus kkukkLkk kwMkfLku kh{kt hsq

  fhkLku RLku khu WMkwf kLkue Au. k ynuk {wsk surLkVh kukusLkw kwMkf LkuBkh {kMk{kt kh{kt yke su. yk kwMkf{kt kukus kkukkLke kRV ytku kk fhLkkh Au. u{ fhLkk fkhu kuk hkk yLkw ytku k kk fhu. [kuke LkuBkhLkk rMku kwMkf kh{kt yke su. 45 keo kkuk Mxkh yLku kkrfkyu fkwt Au fu ku yk kk fhkk we yLkw fhe hne Au fu ku kwMkf kh k{k{ fk{ kqo fhe [wfe Au. kwMkf nu xwtf Mk{{kt kh{kt ykMku. xTexh kh kukusu yk {wskLke kk fhe Au. kueLk kk khk kukusLkk kwMkfLku he fhk{kt ykLkkh Au. kukus Lk khu fhu kuLku RLku Vhe yufkh [knfku{kt [[ko AuzkR kR Au.

 • 3 / . 26-08-2014, _ y{kk

  V L ykktfeykuLku khk{kt wMkkzk {kxu kkf. fhe hkwt Au Vkhk

  keuyuMkyuVu k fhe yktfk

  {kuze hkku wMkkuheLkk yksLku kkk kkf. khk fhkE hkwt Au Vkhk : u{kt {kuxk kztkLke yktfk

  sB{w,kk.25s B { w f k ~ { e h L k e

  yk t khhkx e M khn kh kkrfMkkLk Mkhfkh khk fhk{kt yk u wrhk{Lk k u t k yrhkku kkk Au. hrkhu {kuze hkku k kkrfMkkLk MkuLkk khk ykhyuMkk whk Mk uxh{kt keyuMkyuVLke [kufeykuLku rLkkLk kLkke Vkhk fhkw t nk w t. khu hrkhu rMk hr{kLk fwkkzk rsk{kt yk-yk MkiL fkokneyku{kt ~fh-yu-kkukkLkk ykX ykktfkeyku Xkh kk nkk. krhk{u yuwt {LkkE hkwt Au fu, kkf. VkhkLke ykz{kt {kuxkkku ykktfeykuLku khk{kt wMkkze hkwt Au.

  k kke {krnke {wsk, kkrfMkkLk MkuLkk khk Auk k Mkknke rLkhtkhheku Vkhk fhe w rhk{Lkku tk fhk{kt yke hkku Au.ufu, yk {kk Vkhk kwhkw rMk{ek Lk nkukkt kzkLke kkA kkrfMkkLk yuf {kuxwt kztk h[e hkwt nkukLke kt yke hne Au. kkrfMkkLk VkhkLke ykz{kt khk{kt {k uxkkk u ykk tfkeyk uLke wMkkuhe fhkE hkwt nkukLkwt k { u A u . M k k k VkhkLke [u hrkhu sB{wLkk fwkkzk rsk{kt ku yk-yk Mk iL fkokneyku{k t

  ~fh-y u - k k u k k L k k ykX yk k t f k eyk u X kh k k nkk. kh u keyuMkyuVLkk k skLkku ne kk nkk. Mk uLkkLkk kkLkk skk {wsk, MkwhkkkuLku fwkkzkLkk fkMk rMkkh{kt ykktfke krkrrLke Mkw[Lkk {e nke. kt huz hr{kLk {e yku MktekuLku MkhuLzh fhe ukLke Mkw[Lkk ykkE nke. ufu ku{u y[kLkf Vkhk Y fhe ukk Mkrk Mke nke. skke fkokne{kt keyuMkyuVu k{k{ Mkte kykuLku Xkh fko nkk. ufu yu Mk kE wt Lknkwt fu yk Mkte kyku kkf. yrf]k fk~{eh{k tke khk{kt wMk nkk fu Lkn. ufu, keyuMkyuVu Mktun k fkuo Au fu, kkrfMkkLk MkuLkk VkhkLke ykz{kt ykktfkeykuLku khk {kufk{kt { fhe hne Au. keyuMkyuVLkk Mkwkku khk {ke

  {krnke {wsk, Auk fuxkf rMkku{kt yktkhhkxe Mkhn W kh ykh-L kkh M k ykktfkeyku Lkshu kzk Au. Mkhn Wkh {kuze hkke Mkwe kufkuLke [nkn uk {e hne Au yLku y[kLkf kkrfMkkLk Mk uLkk khk fk uE s fkhLke W~fuhesLkf krhk Lk nkuk Akkt Vkhk Y fhk{kt yku Au.

  yk Wkhk tk k rMk knuk Mkhn Wkhke MkuLkkLkk Mk[o ykukhuLk{kt 60 {exh ktke Mkwhtk {e yke nke. suLkk {wsk {kLkk{kt yke hkwt Au fu, yk MkwhtkLkku Wkkuk ykk tfkeyk u wM kk uhe {kxu fhkk nkk. suLkk ykkhu keyuMkyuVLk w t Mk {kLk w t Au f u, kkrfMkkLkLkk skLkk u kkuekkhe fhe {kuxk {k{t ykk tfkeyk u L k u khk{k t wMkkzkLkku Lk fhe hkk Au.

  Lke rne,kk.25kkrfMkkLk Mkhn Wkh Auk k yXkrzkke

  [ke hnu rLkhtkh VkhkLke xLkkykuLkk kku wLkk fkhk kke hkk nku kuwt kkkh Mkowt Au. ufu, [kUfkLkkhe kk yu Au fu, u w kk kku khkLke MkuLkk kkMku kuLke yAk Mko kuk yutk k fhkE hkk Au. Mkwhkk ktfhku{kt kuLke khu ktke Au. ku Mkrk ukk w Mko kku 20 s rMk{kt khk{kt kuLke yAk MkoE fu Au.

  MkwkkuLkk skk {wsk, hkxkke w kk kku khk kkMku 20 s rMk [ku kuxk MkkuLkku skku Wk Au. MkuLkkLkk yrfkheykuLkk skk {wsk, Mkhfkh k yk Lkkswf Mkrk Mkkhe heku {krnkkkh Au. ku{s sYhe kkkyku k ukE hkk Au.

  {kLkk{kt yke hkwt Au fu, ktkk Mk{ke khku Mkr heku fkuE w{kt kk eku Lkke. suLkk fkhu nrkkh kLkkke 39 Vuxheyku{kt WkkLk e{e krkyu fhe ukwt nkwt. rLk{ {wsk uLkk kkuzkWLkku{kt

  ykuAk{kt ykuAk 40 rMk Mkwe w{kt [ke fu kuxk s ku nkuk uEyu. ufu Auk fuxkf Mk{ke WkkLk e{wt kze skkt khk kkMku 20 rMk [ku kuxk s ku Au.

  Mkwkk uyu w{kt skw t fu, u{kt kuLke khu yAk Au. xUf, yuh rzVuLMk, yuLxe xuLf kkRzuz r{MkkEMk, MkuukE {eLkkLk, kuLkuz yLku {kELk ^ws sue sYhe kuLke yAk Au. Mkhfkh yk yAkLku qh fhk {kxu Lke Au. ufu, wrLkkLke keS Mkkike {kuxe MkuLkk kkMku MkkuLke yAk yu [kkLkku rk Au.

  khkLke kkMku w{kt 20 rMk [ku kuxkt s ku

  u{kt MkkuLke yAkke r[tkkLkwt {kuswt

  Lke rne,kk.25rue hke kh MkVkk

  {kxu khMke hnu xe{ ELzkyu nu ykuhkWLzhkuLkk wfkLkku k Mkk{Lkku fhku kze hkku Au. #uLz Mkk{u xuMx ueLkk khks kk Lk-zu ueLke Yykk kE [wfe Au. ufu, xe{ {kxu yuf khVux ykuhkWLzh kuku yu Mkkike {kuxku kzfkh Au. knuk fuxLk kuLke Mk wh u hiLkk, hrL zu yLku ykh yrLkLku ykuhkWLzhLke qr{fk{kt {ukLk{kt Wkkhkku nkku. ufu Auk fuxkf Mk{ke kuLkeLkk nwfw{Lkk ku kkkyku ^kuk Mkkrkk kE hkk Au. fuxLk kuLke ykhu hrL zu, Mxwyxo rkke yLku yrLk kkMkuke ykuhkWLzh qr{fkLke ykukk hke hkku Au. ufu huw {ukLkku{kt uh Mkkrkk kkk yk ukzeyku rue hke kh knkU[kk s Zuh kE

  Au. xe{ ELzkLkk qkkqo rfuxh

  ykLkk skk {wsk yuf Mk{ nkku fu khu xe{{kt frk u, yke ye, hr ke, {Lkkus kfh, rfkeo ykk yLku {Lkk suk ykuhkWLzhkuLke yuf {kuxe Vkus nke. ufu ykhu xe{ ELzk{kt ykuhkWLzh fne fk kuku yuf k ukze Lkke.

  ykLkwt fnuwt Au fu yrLkLkwt {w kLk kuxk khV Au. khu zu kkuk{kt s kLk ykke hkku Au. suLkk fkhu kku ukzeyku ykuhkWLzhLke qr{fk rLkke fkk Lkke. yku w{k t skwt nkwt fu, yuf Mk{u hiLkkLku ykuhkWLzh {kLkk{kt ykkk u nkku. ufu nu ku kkxoxkE{ kkuhLke qr{fk{kt Lkshu kze hkku Au.

  xe{ ELzkLke kkMku nk fkuE ykuhkWLzh Lkke : yk

  hiLkk, yrLk, zu ^kuk Mkkrkk kk

  huw {ukLk{kt uh Mkkrkk kkk ykuhkWLzhku ru hke kh kk Au Zuh:qkkqo rfuxh ykLkku kku

  kh{kt f{k 43 k Yrkk

  ykt{kt 875 rfkukk{ zk kktLkku skku fksu

  rkkkLk{,kk. 25yktu{kt kkueMku {kuxe MkVkk {ueLku 875 rfkukk{

  zk kktLkku stke skku sk fkuo Au. yk Mktkt{kt k kufkuLke hkfz fhk{kt yke Au. sk fhk{kt ykuk kktLke f{k yktkhhkxe kh{kt 43 k Yrkk nkukLkwt k {wt Au. yuf kkzeLke yth {kf kuLke nuhVuh fhk{kt yke hne nke. [kuMk kkk{e {k kk kkueMku fue kuxk rMkkh{kt rkAke nke. kkueMk yrfkhe S kkukkkhku fkwt Au fu, hkfz fhk{kt ykuk ku MkkuLke yku fhe ukE Au. ku{Lke kkMkuke k MkuVkuLk k fsu fhkk Au.

  yk Mkkuyu {uhkk kktk kkMkuke kktLkku skku {uku nkku. kkueMk khk w kkkMk fhk{kt yke hne Au. kqeo kkukhe rsk{kt hk {wLu kku yk skkLku E skLkku kMk fhk{kt yke hkku nkku. LkkfkuorxMk zTMk yuxLke swe-swe f{ nuX fuMk LkkUeLku w kkkMk nkk hkE Au. kuLku {kuzuke fkuxo{kt hsw fheLku he{kLz {uk{kt ykk nkk.

  skwh,kk. 25hksMkkLkLkk [w rsk{kt Mkktzk rMkkh{kt yuf kLkke kMkLke

  xhke ku {kMkw{ kkfeykuLkk f {kuk kk Au. yk kLkk kLk kk Mk{k rMkkh{kt nuk VukE kE nke. fkhfu, nMkk zfe WXe nke. Lkkhks kuk kufkuyu kLkke kMkLku ykk [ktke ee nke yLku kkueMk knLkkuLku k LkwfkLk knkU[kzwt nkwt. [wLkk yuMkke hknw fxkfuyu fkwt nkwt fu, 12 yLku 8 koLke ku kkfeLkwt kMkLke xh kkkk

  hksMkkLkLkk [w{kt kLkk kLku

  kMkLke xh kkkk ku {kMkw{ kkkykuLkk {]w

  ( ...){hLkkh kyku{kt A {rnkykuLkku k Mk{ku kk Au khu woxLkk{kt yLkuf kufku k Au. kkuLku Mkkhkh ykuo LkSfLke nkuMkx{kt Mkuzk{kt ykk Au. {ke {krnke {wsk, fk{kLkkk {trh yuf [e knkze kh Mkk Au. kt Mkwe knkU[kLkku hMkku qk s Mkktfzku Au. {trh{kt yksu {kuxkkku kwLkwt ykkusLk fhkwt nkwt. suLke {krnke MkkrLkf ktkLku knukke s ykke ukE nke. {kLkk{kt yke hkwt Au fu, tzk krh{k hr{kLk yuf kwLkku kk ke kw kh kze kku nkku. suLkk fkhu kwyku{kt kkkuz kkkt yVzkkVzeLkku {knku Mkoku nkku. keSkksw yuwt k {LkkE hkwt Au fu, fkuE kh kwxkLkk fkhu kkkuz {[e nkuE fu. ufu yk Mktkt{kt nsw Mkwe fkuE Mkkkkh nuhkk fhkE Lkke. MkkrLkf Mkhfkh khk {]kfkuLkk krhsLkkuLku ku-ku k Yrkk Mknk kuxuLke nuhkk fhkE Au. ku{s kkuLkk krhsLkkuLku 5-50 nh Yrkk MknkLke nuhkk fhk{kt yke Au. xLkkLke kkkt MkkrLkf ktkLke k{k{ xe{ku yLku W[ yrfkheyku xLkk Mku kuze kk nkk. ku{s k[k yLku hknkLke fk{kehe wLkk kuhu Y fhkE nke. kkuLk u kfkrLk yuBuLMk {khVku LkSfLke nkuMkx{kt Mkuzkk nkk. kt rskLkk k{k{ zkuxhkuLke xe{Lku kkuLkk Eks {kxu kkuke uk{kt yke Au. xLkkLke ktehkkLku kLk{kt hke hk Mkhfkhu Mk{k kLkkLke Mkkkkh kkkMk fhkLkk yku ykk Au.WuLke Au fu, 10 {rnLkk knuk {.uLkk rkk rsk{kt hkLkkZ Mkk {trh{kt kkkuz kkkt 115 kufkuLkk {kuk kk nkk.

  kukk,kk. 25{u{kt r[kfwx {trh{kt kkkuzLke xLkk

  kLk kk ktk Wkh kukkhkuk fhk{kt yke hkk Au. k{k{ kwykuLkwt fnuwt Au fu, yk kLkk {kxu nexe ktk skkkh Au. fkhfu, ktkLku yk ytku knukke s nke fu, yksu {kuxe Mktk{kt kwyku {trh{kt oLk fhk {kxu ukk kLkkh Au.

  kwykuLkk MkkhkLke Mkrk nkuk Akkt kwhkk kkk ukk Lknkk. nu {uSMxuhe kkkMkLkku yku ykk kk ktkLke kuhfkhe Mkkkxe kh yku kue kk ukE hne Au. ufu, nsw Mkwe nexe ktk khVke fkuEk rkrk ykkk{kt yke Lkke. kwyku{kt LkkhkskeLkwt {kuswt Vhe wt Au. {]kfkuLku { fhkLke nuhkk k ktk khk fhk{kt yke Au.

  r[kfwx : kkkuz kk kwyku{kt Lkkhkske

  Lke rne, kk.25Mkwe{ fkuxuo yksu fkwt nkwt fu, ko 1993ke 2010 [uLkk kkk{kt fhk{kt ykue k{k{ fkuMkk

  kufLke Vke kuhfku nke. yk Vke{kt khkkuhkuLkku tk fhk{kt ykku nkku. kkhofkk k k{kt yke Lknke. MeLkk f{exe khk fhk{kt ykue VkeLke rk rkfw kuhfku nke. fkuMkk fkiktz{kt Vke yLku kkkMkLkku xLkk{ Lke[u {wsk Au. swkE 1992 : fkuMkk {tkk khk fuxe {kELkk {kxu kLkke kkh ftkLkeyku kkMkuke hkMk kh

  r[khk fhk rMLkk f{exeLke h[Lkk fhkLkku yku fkuo nkku rMLkk fr{xeyu kkh yLku Mxe ftkLkeykuLkk {kuxk kusuxLku kkr{kk ykkkLke kk fhe nke, nuk

  ku knukLkk kuhu kufLke VkeLke kk fhe nke 1993ke 2005 [uLkk kkk{kt 70 fkuMkk kufLke Vke fhk{kt yke nke 2006{kt 53, 2007{kt 52, 2008{kt 24, 2009{kt 16 yLku 2010{kt 1 fkuMkk kufLke

  Vke fhk{kt yke nke. yufthu 216 fkuMkk kufLke Vke 1993-2010 [u fhk{kt yke nke su kife swk-swk Mk{u

  24Lku khk E uk{kt ykk nkk suke Vke fhkuk fw kufLke Mktk 194 hne nke {k[o 2012 : ftxkuh yuLz ykuzexh sLkh ykuV ELzk (fuk) khk kikh fhk{kt ykuk {wMkk

  ynuk{kt skk{kt ykwt nkwt fu, Vke rkLkk ykkh Wkh stke ykf {uk{kt yke Au, ykukMx 2012{kt ytrk{ ynuk{kt yktfzku 1.76 o Yrkk hkk{kt ykk nkk

  {k[o ykuxkukh 2012 : fuxkf hksfkheyku yLku WkukkrkykuLkk Lkk{ {ekrzk kh Mkkkxe kh ykk nkk. fkuMkk kufLke Vke rkke Mkee heku ykk khkukheku k {ukLkku ku{Lkk kh ykkuk fhkku nkku, yk{kt Mkwkkufktk Mknk, LkeLk k, skk hk, u{[t kwk, ys Mkt[uxeLkku Mk{ku kk Au.

  31{e {u 2012 : kskLkk Lkukk ntMkhks yLku zufhLke VhekLkk ykkh Wkh reLMk fr{Lku MkekeykE kkkMkLkku yku fhkku nkku, ykfuhk rkku k kkkMk nkk he nke

  swLk 2012 : fkuMkk {tkku kufLke VkeLke rkLke Mk{ekk fhk yktkh kLk MkhLkk kuLkLke h[Lkk fhe nke yLku kUf kuhUxeLku sk fhk ykk VkeLku h fhkLke kikhe koe nke

  17{e ykukMx 2012 : fukLkku ytrk{ ynuk MktMk{kt hsw fhkku nkku MkxuBkh 2012 : Mkwe{ fkuxuo fkuMkk Vke{kt MkekeykE kkkMk kh Lksh hkkLke Yykk fhe nke {k[o 2013 : Mkwe{ fkuxuo Mkhfkh Mkkku kuLke kkkMkLke rkkLke nU[e Lk fhk MkekeykE rzhuxh

  hSk MknkLku yku fkuo nkku 23{e yur 2013 : MktMke Mkke Mkr{rkyu Vke rkLke kxfe fkZe nke yLku f k w t

  nkwt fu, 1993 yLku 2008 [uLke Vke{kt e k{eyku Au, k{k{ Vke rk{kt kkkMk fhkLke k{ fhkE nke

  26{e yur 2013 : MkekeykELkk rzhuxh hSkMknkyu fkwkk fhe nke fu, kkkMk ynuk kfkrLk fkkkLk yrLkfw{kh Mkkku nU[k{kt ykku nkku

  10{e {u 2013 : yrLkfw{khu hkSLkk{wt ykwt nkwt 11{e swLk 2013 : MkekeykEyu LkeLk sk yLku he Lkkhk hk Mkk{u yuVykEykh k fhe

  nke 16{e ykuxkukh 2013 : MkekeykEyu Wkukkrk fw{kh {tk{ rkhk yLku kqo fkuMkk Mkr[ keMke

  kkhe Mkk{u fuMk k fhkku nkku 14{e yur 2014 : kkheu ku{Lkk kwMkf{kt kqo zkkLk {Lk{kunLkMknLke Mkkk Mkk{u &ku WXkk

  nkk swkE 2014 : Mkwe{ fkuxuo k{k{ fkuMkk kufLke Vke fuMkku{kt kkkMk fhk kMk MkekeykEfkuxoLke

  h[Lkk fhe nke 25{e ykukMx 2014 : MkekeykE rkhk yLku kkhe Mkk{u fuMk kt fhkLkku rLko fkuo 25{e ykukMx 2014 : Mkwe{ fkuxuo 1993 kkLkk k{k{ fkuMkk kufLke VkeLku kuhfku kke

  fkuMkk fktz : Mk{k xLkk{MkekeykE khk ze [fkMke fhkE nke

  Lke rne, kk.25kLk{tke e Lkh uL {k ueyu yksu

  rkxLkLkk Wk kLk{tke rLkf ukLku ykfkko nkk. e uk Mkkku rkxLkLkk Wo ku{s skw krhkoLk {tke yuz zue k khk kkk kh ykk Au. Wk kLk{tke uku kuXf hr{kLk khk Mkkku khMkh Mktktku kkZ fhkLke rkxe EAk k fhe nke. kLk{tke e LkhuL {kueLke ykkukLke{kt Lke Mkhfkh khk khk{kt ykkf-Mkk{kSf kk {kxu Lke fhkuk {nkfktke kuLke MkhknLkk fheLku ku{u yk ku kk fhk {kxu khk Mkkku {eLku fk{ fhkLke EAk k fhe nke.

  k t L k u k k k uy u r u k kh Mk t kXLk (zkwxeyku) yLku skw krhkoLk Mkkku uzkuk yktkhhkxe {wkyku kh k [[ko fhe. zkwxeykuLkku Wu fhkkt kLk{tkeyu kke{kt ukkhLku MkwrksLkf kLkkk MkrnkLkk

  yL {wkyku kh kue Mkn{rk u khkLke frxkkkLkku Vuh Wu fku o nkku. ku{u ukkhLku MkwrksLkf kLkkk Mktkte Wkkku u kkukkLkwt Mk{koLk k fwO nkwt.

  rkxe kku kwshkk{kt MA Wo yLku kkoh Mkthk kukku{kt kuk fk{fksLke

  MkhknLkk fhe nke. kLk{tkeyu fkwt fu Mkhfkhu khk{kt 500 yko nuh rfrMkk fhkLke kusLkk kLkke Au, su{kt Lk f[hkLkwt ktLk yLku ktk kkeLku w fhkLke Mkwrk nu. yk Wkhktk Mkhfkh kk rn{ke hkkuLku si hkkuLkk Yk{kt rfrMkk fhk {kku Au. kt kkoh Mkkku uzkuk kku k ku. kLk{tke e LkhuL {kueyu rkxLkLku yk kMkku{kt kkekh kLkkLkwt yk{tk ykwt. ku{u yktkhhkxe Mk{wkLku rfkMke yLku ykrfrMkk ukuLku kske hu MA kfLkef Wk fhkk {kxu yk~f kkkt hk yke fhe. Wk kLk{tke uku rkxLkLke kkk {kxu kLk{tke fu{YLk khk kLk{tke e LkhuL {kueLku ykkuk yk{tkLkku Vuh Wu fkuo. kLk{tkeyu fkw t fu kuyku yLkwfqkk {kkt kLku kuxe seke rkxeLk kkkLkku fko{ kLkku.

  kLk{tke e LkhuL {kueyu rkxLkLkk Wk kLk{tkeLku ykfkkorkxe kku kwshkk{kt MA Wo yLku kkoh Mkthk kuku kuk fk{kuLke MkhknLkk fhe.

  xLkk Mku s {kuk kwt nkwt. ku{u W{uwO nkwt fu, kkfeykuLkk

  {kuk kk kk ykMkkkMkLkk kufku nMkk kh Wkhe ykk nkk yLku knLkLk u ykk [ktke ee nke. xLkk Mku kkueMk xwfze knkU[kk Lkkhks kufkuyu kkueMkLkk knLkLku k ykk [ktke ee nke. {]w kk{ue kkfeyku kifeLke yufLke yku yrLkkk khefu fhkE nkukLkwt k {wt Au. khkLkk kkueMk skLkku xLkk Mku knku[e kk

  nkk yLku krhMkrkLku fkk w{k t ee nke. nMkk yLku kkuzVkuzLkk Mkto{kt 10 kufkuLku yxfkk{k t uk{k t ykk Au ku{Lke ykfhe k wAkhA [ke hne Au. yuzeLk yuMkke {nuLfw{khu fkwt Au fu, Lkkhks kuk kufkuLku fkk w{k t uk nk u kXe[kso fhkku nkku.

  _ ...suLkk ykkhu yLkw{kLk kkkE hkwt Au fu, zkEhu

  LkkLke nkk{kt yfM{kk Mkkuo nkku. {kuze hkku xLkk Mku knkU[ue Mkkuk kkueMku k uk LkkU fhe zkEhLke kkkMk nkk he Au. yfM{kk{kt kkzeLku khu LkwfkLk kwt nkwt. ufu hkkeLkku Mk{ nkukke yL fkuE MkkLkkuLke yh-sh Lk kkkt fkuE {kuxku yfM{kk Mkoku Lknkku. WuLke Au fu, Mkkukrks kh kuVk{ heku fkh ntfkhkLkk rfMMkkyku qk s {k{kt kk Au. h {rnLku rks kh [khke kkt[ fkh yfM{kk Mko Au. suLku E MkkrLkf kufku{kt Lke kke Mkhe kE Au.

 • Year : 02, Issue : 58, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 26-08-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 58, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.26-08-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 26-08-2014, _ y{kk

  y{kk,kk.25{nk{k kkteSLke sL{qr{

  yuk kwshkk{kt kY kh rkkt {wfk{kt ykku Au. ufu ku{ Akkt yk kwshkk{kt kY {kVekykuLke knkU[ fuxe [e Au kuLkku yuf rfMMkku y{kk{kt Mkk{u ykku Au. su{kt yuf ykhxeykE fkofkkoyu kY {krVkyku ytku rkkku kkueMk kkMku {ktke kku kwxukh kkuku s kuLkk hu knkU[e kku nkku. yk ytku kkueMk ELMkkuxhke E Mkr[ MkhLkk yrfkheyku Mkwe khtkh hswykk fhe MkwhkkLke {ktke fhk Akkt fkuE fkokne Lk kkkt ytku ku kyku fkuxoLkk hk xxkk Au.

  k kke {krnke {wsk, y{kkLkk rs {e rMkkh{kt hnukk yuf kyu kuLkk rMkkh{kt kY {kVekyku Mktktrk yk-yk kkkkkuLke {krnke {ktkke ykhxeykE yhS fhe nke. nuhfkuxzk kkueMk kkMku khu yk ykhxeykE ytkuLke {krnke {ktkk{kt yke kk u kk ueMkLkk s fkuE f{o[kheyu yk {krnke kY {kVekyku Mkwe knku t[kze ee nke. suLkk kku kwxukhu ykhxeykE fkofkkoLkk hu sE kuLku Lkke {khe LkktkLke {fe ykke nke. yk ytku ykhxeykE fkofkk oyu kk ueMk ELMk uxh kkMku MkwhkkLke {ktke fhe nke.

  ufu, fkuE s fkokne Lk kkkt kuu zeMkeke, kkueMk fr{Lkh yLku Mkr[ MkhLkk yrfkheyku Mkwe yhS fhe kkukkLkk SLkwt u{ nkukke Mkwhkk kwhe kkzk {ktk fhe nke.

  ufu, fk uE s fkokne Lk kkkt ykhxeykE fkofkkoyu ytku fkuxoLkk hk xxkk Au. yk ytku Mkexe Mkee yuLz MkuLk fkuxuo {kLk yrfkh yhS k fhe kkueMkLku LkkuxeMk Vxfkhe skk {ktku Au fu, yk {k{u ykk wt fkokne fhk{kt yke ku{s fkuxu o ykhxeykE yhS fkk oLk u Mkwhkk kwhe kkzkLkku yku fkuo Au.

  kkueMk{kt fhku RTILke {krnke kwxukh Mkwe knkU[e

  kwxukhu ykhxeykEfkkoLku {fe ykke

  ykhxeykEfkkoyu MkwhkkLke {ktke fhk Akkt kkueMk khk fkuE kkk Lk ukk : ytku fkuxo{kt yhS fhe

  y{kk,kk.25nuh{kt rMku Lk u rMku

  fkku ku{s MkkLke Mkrk w fVkuze kLke kE Au. kuLke M k k r k k e yk k k k u w y uf kLkk MkhkhLkkh rMkkh{kt Mkk{u ykku Au. y{kkLkk M k h k h L k k h r M k k h { k t yuf rkkkyu kkukkLke ku Mkke rfheykuLkw t kw kke nk

  fhe ukLke [f[kh skkLkkh xLkk Mkk{u ykkk Mk{k ktkf{kt yhuhkxe kke kE Au. k kke {krnke {wsk, y{kkLkk MkhkhLkkh rMkkh{kt kLk MkkkuLke kfhkh{kt yuf krkyu kkukkLke ku rfheykuLke nk fhe nkukLke xLkk Mkk{u yke Au. nk fko kk yk Lk^Vx rkkk ku s MkhkhLkkh kkueMk Mk{k

  nksh kku nkku. Mk{k {k{kLke kkueMkLku kkkt kkueMku xLkk Mku knkU[e kku kkfeykuLkk {]kunLku kkuMx{kuxo{ ykuo rMkr nkuMkx{kt Mkuze w kkkMk nkk he Au. k u{s nkhk rkkkLke hkfz fhe ykfhe kqAkhA nkk he Au. ufu, nsw Mkwe kwkeLke nk fk fkhkuMkh fhkE nkukLkwt k {u Lkke.

  rkkkyu kw kke fhe ku kwkeykuLke rLko nk

  y{kkLkk MkhkhLkkh rMkkhLke xLkk

  kLk Mkkku kkuk[ke kkkt rkkkyu ku kwkeykuLkwt kw kke nk fhe : nk kk kkueMk Mk{k fwO MkhuLzh

  y{kk nuh{kt nrkkhku yLku kYLke kMfheLkk rfMMkkyku rMku Lku rMku e hkk Au. khu kku{kekwh kkueMku fwkk ykhkuke yLkh nwMkiLkLku nrkkh Mkkku zke kkzku Au. kkueMku yLkh kkMkuke k kkux rue kY, 4 k{t[k yLku 16 Skk fkhkwMk kkk kkh fsu fhe Au. kkueMku ykhu ykhkukeLke hkfz fhe yk nrkkh ktke kku nkku, ku{s kuLkku Ehkku wt nkku suk MkkkuLkk Wkh {uk ykhkukeLke ykfhe kqAkhA nkk he Au.

  nrkkhk u Mkkk u f wkk MkLk e hkfz fhkE

  y{kk,kk.25fuL Mkhfkhu y{e kLkku

  Mko rk yrkLk yLku hkEx xw yuwfuLk yux ytku hkkuLku kE hnu {w~fueykuLke hswykk khtkh fhkke nku Au. su ytku kwshkkLkk rk {tkeyu Lke rne{kt fuLe {kLk MktkLk rfkMk { tk e Mk{k f uxef hswykkku fhe nke. suLkk kku fuLe {kLk MktkLk {tkeyu {tkkhLkk hkus Lke rne kku k{k{ hkkuLkk rk Mkr[kuLke kkfeLke kuXf kkuke Au.

  yk k uXf{k t zk uhkLke eke {nkhk MkkShk kkfkz wrLkMkxeLku fuLe wrLkMkxeLkku hu {u kue k kkyk u k fhkE hne Au. kk kke {krnke {wsk, kwshkk hkLkk rk

  {tke wk uLMkn [wzkMk{kyu Mk o rk yrkLk kfe kkr{f, {kr{f yLku W[kh ykMk{kt fue heku Mkwkhku fhe fk ku ytkuLkk Mkw[Lkku fuLe {kLk MktkLk {tke M{]rk EhkLke Mk{k hsq fko nkk. [wzkMk{kLke Mkkku W[ rk hk {tke MkwkuLk rkue, rk hk {tke LkkLk wkE kLkke k WkMkk hkk nkk. kwshkkLkk { tkeyk uyu yuMkyuMkyu yLk u ykhyu{yuMkyuLkk fuxkf Mkwkhk fhk {kxu khk qof rLk tke fhe nke. kwshkkLkk swk-swk rskyku {kxu 8 sknh Lkku rk {tswh fhk , kkku{uxef nkshe krkLkk y{ {kxu f u Le Mknk, {k uz Mf w {kxu kekeke {kuz, kkykuLku {kLkk ykke ku{s woy kMkY{ suk fko{kuLku fuLe

  MknkukLke hswykk k fhe nk e. [ wzkMk{kyu w oy fko{ {kxu Mkkk zexeyu[ [uLk ku{s kuLku kkku xufLkef Mkkkuxo, MkkLkku yLku ykkf Mknkuk kwhku kkzk fuLe {kLk MktkLk {tkeLku hswykk fhe nke.

  yk W kh k t k { knL k kusLk Mkk{kt Mkwkhku fhk yLku yk kusLkkLk u kk ukk{ yknkh, f u uh e w k yLk u k uxeLk Mkh yknkh Mkkk u uze ukLkk Mkw[Lkku fko nkk. khu nu ykkefku {Lkkh huf hkLkk rk Mkr[kuLke kuXf{kt yk{ktke {kuxkkkLke hkMkkuLku Mefkhe uk{kt yku k ue kk Au. yk Wkhktk zkuhkLke yu{yuMk wrLkMkxeLku Mk uLx wrLkMkxeLkk u hu ykkkLke nuhkk k kE fu Au.

  ykhxeELkk yMkhfkhf y{ {kxu {tkkhu kuXf

  huf hkkuLkk rk Mkr[ku WkMkk hnuu

  zkuhkLke yu{yuMk wrLkMkxeLku MkuLx wrLk.Lkku hu {u kue kk : {nkqo rLko kh [[ko

  y{kkLkk Mkkukkes Wkhke hrkhu {kuze hkku yuf kwh zku kMkkh kE hnu fkh rksLke huk kkuze Lke[u kxfkE nke. yk xLkk{kt fkuE LknkLke kE Lknke. ufu, yfM{kk kk zkEh kkze {wfeLku Vhkh kE kku nkku. xLkkLke Mkkuk kkueMkLku fhk Akkt kkueMk ku fkf Mkwe xLkk Mku Vhfe k Lknke. fkh{ktke yuf kkux{kt Mktr kewt {e ykwt nkwt. (_ h )

  {kuze hkku Mkkuk rks khke fkh kxe kE kE

  y{kk,kk.25r { M k t k L k k 1 2

  {rnLkkyku kife k {rnLkkLkku k{f ryu Mkk orf {n Au. k {kMk hr{kLk r {trhku{kt ykku {rnLkku kkLk kukLkkkLke ykhkLkk kke nku Au. khu yksu Mkku{ke y{kMk kkLk kukLkkkLkk hkkh{kt rk Lk{kk wrLkkh{ktke r kk u Mkk u{Lkkk k{{kt W{xe kzk nkk.

  nhk u k k u k k k kk Mk k u{Lk k k { t rh u o L k {kx u ykk nkk. yk Wkhktk hkLkk

  k{k{ r {trhku{kt kkLk kukLkkkLkk u ruk ]kk thLkk krkuf Mkkku yLku rkekk kkk {nkwkrkuf fhk{kt ykku nkk u.k u{s Mk{k r {trhku yksu kkuLke ezke {nufe WXk nkk. yksu k {rnLkkLkku Auku Mkku{kh ku{s kLkku ykhe rMk nkku.

  kk uLkk skk {ku Mkku{ke y{kMk kkuo{kt khuf s yku Au. suLkw t k{f ryu ykkwt {n nku Au. Mkku{ke y{kMkLkk rMku kk kh fhkke kkuLku yLkuf k kkk

  nku Au. suLku kLk{kt hke yksu Mk{k hkLkk r {trhku{kt {kuxe Mk tk{kt kku kukLkkkLkk oLk {kxu W{xe kzk nkk.

  k M k f h e L k u M k k i h k x { k t y k u kkL k k uk L k k k L k k k{ k u rke Ok yuk M k k u{L k k k{k t k k u L k e khu ez uk {e nke. nue Mkkhu 5:30 fkfu k{ k{ kuu...Lkk Lkk Mkkku {trhLkk kh kukk nkk. Mkkhu 6:30 fkfu Mkku{LkkkLke {nkkw fhkE

  nke. Mkkhu 7 fkfu kk: ykhke fhk{kt yke nke yLku khkk kkkuhu 11 ku {nkwkrkuf fhe kkLkLku rLkk ykSS fhkE nke.

  keS kksw y{kk{kt k yrkk[eLk yuk fo{wk uh {nkuLkk {trh Mkrnk nuhLkk k { k { r k k u { k t n u e Mkkhke kk u L ke kh u ez uk {e nke. rkLku kkhke Mkk{k t ykk n k k . { t rh k u{ k t yk u{ L k{: rkLkk Lkk kwtS WXk nkk.

  k {rnLkkLkk Auk rLku rkku{kt kku W{xk

  kku kwykuyu Mkku{LkkkLkk oLk fko

  nue Mkkhke r {trhku{kt rLku rLkk kku khk krkuf fhkk : yku{ Lk{: rkLkku Lkk kwtku

  kwshkk{kt Wkeo kLkkh 700 MkeyuLku {w{tkeLkk nMku MkxeoVefux yuLkkk fhkk : h kuo W{ukhkuLkwt MkB{kLk

  Mkeyu MkkLku Lkuk]Lke Mkrk{kt kkLke sYh

  1700ke Y Mk{wk{kt 2.25 k W{ukh

  y{kk, kk.25 i r f M k h u y k e

  yufkWLxk Mk tMkk khef uLk w t knw{kLk hkke ELMxxwx ykuV [kxoz yufkWLxLxMk ykuV ELzk (ykEMkeyuykE)yu rk, kuVuLk zuk{uLx, yufkWLxk yk u rzxk yLk u Lkerk{kkLkk [k {kktzku e hkk {kxu ykkuk kLk k ytk rkrck MkkLk nktMk fwO Au.

  ELMxxwx ykuV [kxoz yufkWLxMk yk uV ELzkLke zkwykEykhMkeLke y{kk kkyu 25 ykukMx, 2014Lkk hkus kusue yuf uMk {exek{kt y{kk k kL[Lkk [ uh{uLk M k e y u y r L k f u k k k x e y u ykEMkeyuykE khk h k u o [kxoz yufkWLxLxLke khekk{kt MkV kL k khk W{ ukhk u L k k MkL{kLk {kxu kusk{kt ykkk Mk{kht kkk k u{Lku yuLkkk fhk{kt ykkk Mkk ruLkku

  Wu fhe Mk tMkk khk nkk hkke rr LkeLk knuLke fkhe kwhe kkze nke.

  {kk 1700 Mkk u k e Y ku [kxoz yufkWLxLx Mk{wk{kt nk 2.25 kke w Mkku Au. yk Wkhktk ikrf kuku k {kk 259 rkkeoyku kht fhLkkh ykEMkeyuykE{kt nk 8.50 kke w Mkku Au. ykEMkeyuykE uh{kt kk t[ k u rf yk u rVMk yLk u 147 kkyk u hk u A u . ykEMkeyuykE irf Mkhu 23 {nLkk Lkkukku{kt fkohk Au.

  r z M k u B k h 2 0 1 3 k e { u , 2 0 1 4 h r { k L k kwshkk{ktke Wkeo kLkkhk [kxoz yufkWLxLxMkLku yk Mk{khkun{kt MkxeoVefux yuLkkk fhkk nkk. hkLkk {w{tke ykLktekuLk kxuu yk Mktku nksh hnukt 700 k e w L kk W k e o kuk MkeyuLku ku{Lke MkVkk k yrLktLk kkXe ku{Lke

  Mkkrf fkhfeeo {kxu wuAk ykk e nk e. yk fk o{{k t ykEMkeyuykELkk yk Mkeyu fu. hw, kEMk uMkezuLx Mkeyu, {Lkkus Wkhktk ykEMkeyuykELkk kkuzo ykuV MxzeLkk [uh{uLk Mkeyu {u. uhk hueyu k nkshe ykke nke. [kw koLkk u u yuLk kLk 2014-15{kt kou rr kkkt khk {w xwzo Lw VLxMkoLke rk{kt ykk kLkku Au. hkx yLku Mk{ksLkk rnk {kxu yk MkkLku nu Lkuk]Lke Mkrk{kt kk {kxu kMk nkk hkLkku Mk{ yke kku Au. yk Mkk kkk kuLke Mkkku Mktfkuk Mkkrfku u kufku{kt rkMk{kt u kkk Whkk Lkkktfe kukku{kt irf yrk{ Mkkku kk khk kh k kLk furLk fhkLke sYh kh kh {wfk{kt ykku nkku. fko{{kt Mkeyu Mktktrk rk Wkh {nk qo {krnke k ykkk{kt yke nke.

  y{kk, kk.25yuMMku y{kk kkuhk

  xk u xuMk rr{xuz u kk uhk-y{kk nkEu Wkh xk u xuMk khe eku Au. huf fkh {kxu xk u x uMk ykkW 50 YrkkLkk ku kheLku 75 Yrkk fhe eku Au. yke s heku yuMkxe kMkLke huf xek {kxu ykkW 240 YrkkLkk ku hux kheLku 290 fhk{kt ykku Au. xk u kk ykukhuxhLkk skk {wsk ftkLkeyu Mk{k kkLk u nu fkohk fk u o Au. ftkLkeyu xku xuMk khe eku Au. hk krhnLkLke kMk kuzkLkkh kwshkk hk {kko krhnLk

  r L k k{ (SyuMkykhxeMk e) kMkkuLkk x{kt VuhVkh fhu kue kk Au. xku xuMk{kt khku fhkk kk x{kt VuhVkh kE fu Au. {u, kkuhk, knku suk Mkke zkfkuhLkk kwykuLku kkuzkf rfku{exh {kxu Mktkqo xk u xuMkLke [wfe fhe kzu. fkhfu, zkfkuhLkku rfk ykukkuhexeLku ykkk{kt ykku Au. xku xuMk kwk kkuhk LkSf kze kku Mkk Au. Lkk hux hrkhu yze hkkke y{{kt yku. yuMMku ftkLkeyu y{kkke kkuhk MkuMkLkLke [kh uLkLkk kusuxku {kxu yuMMku ftkLkeLku fk{ ykwt nkwt.

  kkuhk-y{kk nkEu kh xku xuMk e kku

  fkh {kxu xku xuMk 75 Yrkk

  Lkk kzs{kt {fkLk zuLkus kELk{kt Mkwkhkyku fhku

  VrhkkuLkk rLkfk {kxu nukkELk Lktkh Y

  y{kk, kk.25y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk nuhesLkkuLku kkr{f

  Mkwrk kwhe kkzkLkku ytuh nex Au. khtkw fkukku ohuLk khk nuhesLkkuLkk VhekkuLke rLkfk {kxu nukkELk Lktkh Y fhk{kt ykku Au su{kt hkuz, kke, kxh yLku MxexkExLke Mkkike khu Vhekku LkkUk{kt yke Au. nuh{kt Mkkike w Vhekku zuLkus kELkLke Au. nuhLkk Lkk kzs rMkkh{kt ykuk kwshkk nkWMkk kkuzoLkk {fkLkLke zuLkus kELk{kt Mkwkhk khk fhkLkkt ktk khk [ krk{kLk fko Au. BwrLkrMkk fkukkuohuLk{kt wkhLkk hkus {ue MxuLzk fr{xeLke kuXf{kt Lkk kzs{kt ykue r{, eLkkk, LktLkLk nkWMkk ku{s yL Mkknkku{kt nkk zuLkus kELk{kt Mkwkhk khk fhkLkk fk{{kt Yk. 30.84 kLkk xuLzhLku {tswhe {e kE Au ku{s yk s kuzoLkk [tkkk, nrhyku{ nkWMkk ku{s yL Mkknkku{kt nkk zuLkus kELk{kt Mkwkhk khk fhkLkk fk{{kt Yk. 23.11 kLkk fk{Lkk xuLzhLku {tswhe {e kE Au. xwtf Mk{{kt yuxu fu [ku{kMkkLke rMkLk kk nkWMkk kkuzoLkk {fkLkkuLke zuLkus kELk{kt Mkwkhk khk fhk{kt yku. yku WuLke Au fu zuLkus kELkLke Mk{Mk kkuo swLke Au kuLkku nsw nu rLkfk fhk{kt yku.

  keyu{zkw rnx yuLz hLk fuMk

  y{kk, kk.25h k h { k t [ f [ k h

  skkLkkh keyu{zk w rnx yuLz hLk fuMk{kt nkuMxkE nuh ku Mkkke rk k wkLk u yuf kLkke [uLkLku ykku ELxhq {wu fkuxo{kt VuhkkkMk fhk k yhSLke ykkk{e MkwLkke 27{e ykukMxLkk hkus nkk hku. {]kf hknw kxuLkku r{k rk kwk fkuxo{kt swkkLkeke Vhe kku nkku.

  n uh L k k sSMk k t k k u rMkkh{kt 112 rf{eLke zk u

  k ey u{zk w fkh n tfkhe k u ykkMk wkLkku hknw kxu yLku r{ uLkku S uLkkh rM{ kn fu{Mkkt {]kf hknw kxuLkk rkkk Lk~k{kEyu fk ux o{k t kkukkLke swkkLkeke Vhe sLkkh Mkkke rk kwkLku fkuxo{kt VuhkkkMk {kxu yhS fhe nke. rk kwkyu yuf kLkke [uLkLku ykku ELxhq {wu VuhkkkMk {kxu yhS{kt {ktk fhk{kt yke Au.

  rk k wk { ] kf hkn w kxuLkku r{k nkku khtkw kuu fuMkLke

  swkkLke ku kk ueMk [ksoex rY swkkLke ykke nke. rkLke Mkkku rLku [kihe k swkkLkeke Vhe kku nkku. Mkkkeyku Vhe kk khu kezekLkk MLk unesLkk u yLk u rM{ kk [u Awk nkkLke {khk{khe k kE nke kh tk w khkk yL Mkkkeykuyu rM{ rY Lkezhku swkkLke ykke LkLke ykk skke nke. nu ykkk{e 27{e ykukMxLkk hkus rk kwkLke Vuh kkkMk ytkuLke yhS kh MkwLkke nkk hku.

  {]kf hknw kxuLkku r{k ek kwk fkuxo{kt Vhe kku

  kwkLke Vuh[fkMke yhS kh 27{eyu MkwLkke ku

  y{kk, kk.25Auk kt Mk{ke rk{kt hnu y{kk Mkexe Mkee

  MkuLx fkuxo Vhe yuf k rk{kt MkkzkE Au. Mkexe Mkee MkuLMk fkuxo Mkk 17{kt fkuxo{kt 13 suxk Mkhfkhe feku fk{ fhk kikh Lkke. kuykuyu Mkexe Mkee MkuLMk fkuxoLkk {w Mkhfkhe fe Mkweh kLku yk ytku yhS k ykke Au. Mkhfkhe fekuLkku ykkuk Au fu ykurzLk MkuLMk ss ykkkuLk Lkke k[kkkLkk fekuLkk fnukke nuhkLk-khukLk fhu Au. nk{kt Mkexe Mkee MkuLMk fkuxoLku yMkwrk Mkkku ELf{xuk Mkk swLke nkEfkuxo rkzk{kt e^x fhk{kt yke Au fu{ fu Mkk Lke fkuxo kLkk sE hne Au.

  yk Mk{k rkLke nfefk yue Au fu MkuLMk fkuxo fuBkMk{kt 17{e fkuxo{kt yurzLk MkuLMk ss ykkkuLk Lkke fko Mktku Au khtkw ku{Lke fkuxo{kt Mkhfkhe fe fk{ fhk kikh Lkke. 13 suxk Mkhfkhe fekuyu yuf Mktwk yhS e {w Mkhfkhe fe Mkweh kLku ykke Au yhS{kt kuykuyu hswykk fhe Au fu ss ykkkuLk Lkke fkkfe &ku kkkku kwAkhA fhkk fuxktf khkkeykuLkk fnukke y{Lku Mkktkk Lkke. k[kkkLkk fekuLkk fnukke y{Lku nuhkLk khukLk fhk{kt yku Au. yk ytku MkuLMk fkuxoLkk {w Mkhfkhe fe Mkweh ku skwt nkwt fu 13 suxk Mkhfkhe fekuyu ykkkuLk LkkeLke fkuxo{kt fk{ Lkn fhkLkk {wu yhS fhe Au. yk yhSLku MkuLMk fkuxoLkk rLMkkk ss fufu Lku {kufe Au.

  y{kk Mkexe MkuLMk fkuxo-17{kt Mkrk

  13 suxk Mkhfkhe feku fk{ fhk {kxu kikh Lkke