24 08 2014 sunvilla samachar

Download 24 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 24-08-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 56Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 56 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 24, p - 2014

  Vikkk,kk.23{nkhkxLkk LkkrMkf rsk{kt

  k uLkkh f w t MLkkLkLke kkhe Lke fhe uk{kt yke Au. yr khke ykzk krhkLkk yk {ntk kkLkkMku kukk fhe nke fu, 19 ykukMx 2015Lkk hkus hkun Mkkku kkukhe LkeLkk krk rfLkkhu fwt {ukLke Yykk

  ku. fwt {uk{kt knuwt kne MLkkLk 29 ykukMxLkk hkus kuu. khu keswt kne MLkkLk 13 MkxuBkhu yLku keswt kne MLkkLk 18 MkxuBkhLkk hkus kuu. fwt {ukLke kkhekuLke nuhkk fhkk yr khke ykzk krhkLkk yk {ntk kkLkkMku skwt nkwt fu, kuyku fwt {ukLke kikheykuLke k Mk{ekk

  {kxu xqtf Mk{{kt s LkkMkef su. WuLke Au fu, LkkrMkf{kt h 12 kuo fwt {uku ku Au su{kt u-ruLkk fhkuzku kwyku W{xe kzu Au. LkkrMkf{kt fwt {ukLkk ykkusLk kk khkAeLkku fwt {uku WsiLk kku kuu. yk knuk 2013{kt WkhuLkk kk kku fwt {ukLktw ykkusLk fhkw t nk w t. su{kt 10 VukwykheLkk hkus {kuLke y{kMLkk rMk u ynkkk h uu Mx uLk kh {[ue kkkuzLkk fkhu 40 kufku {kukLku uxk nkk. khu nu LkkrMkf{kt kuLkkh fw t {uk{kt yke fkuE yrLkArLk woxLkk Lk Mko ku {kxu ktk khk ykhke s kzk{kh kikheyku Y fhe uk{kt yke Au. ku{s Mkkw Mk{wk khk k fwt {ukLku E kikheyku kh Mkee Lksh hkk{kt yke hne Au.

  LkkrMkf{kt 19{e ykukMx 2015ke fwt {uku kuu

  fwt {ukLku E kzk{kh kikheyku nkk hkE

  fwt {uk{kt knuwt kne MLkkLk 29 ykukMxLkk hkus fhku :yrLkArLk xLkkLku xkk fhku ruk Mkk

  Wkhu{kt kwhLke Mkke nsw kteh : {]wyktf 90

  kku kufku nsw kwhLkk Mkft{kt yke [wk Au

  hkLkk 13 rsk{kt kufkuLke nkk fVkuze : k[k, hknk fk{kehe wLkk kuhu he : hkuk[kkLkku khku

  Lkki,kk. 23Wkhu{{kt kwhLke Mkke

  nsw k kteh kLkue Au. fkh fu ykuAk{kt ykuAk 20 kt{kt nkk [kksLkf Au. 11 yMkhk Mk rsk{kt 20 kt{kt kkeLke Mkkkxe e kR Au. hkLkk 13 rsk{kt hnukk kku kufku kwhLkk Mkft{kt yke kk Au. furL k]nkLk hksLkkkMknu kRfku hk{kt kwhLke MkkeLke Mk{ekk fhe nke. ku{u fkwt nkwt fu nkk fVkuze Au. Mknu nkR Mkuok k fwO nkw. Mkn kkuhkwh, khk{kwh, kkuLzk, kMke yLku kknhu[ rsk{kt k kk nkk yLku furL {Lke kufkuLku kkhe ykke nke. Mknu kwhLkk fkhu {kko kuk kufkuLkk LkSfLkk Mk tk teLk u 1.5 k Yrkk ykkkLke nuhkk fhe nke. hk{kt {kukLkku yktfzku eLku 90 Wkh knkU[e kku Au. Wkhu{kt k nu kwhLke Mkke Mke kR Au. k whLkk fkhu nsw Mkwe 30 kufkuLkk {kuk kR [wk Au yLku 1500 kk{ku

  kwhLkk kke nuX yke kk Au. 17000 suxk kufku hkhLkk kR kk Au.yMkhkMk rMkkh{kt k[k yLku hknk fk{kehe wLkk kuhu nkk hk{k t yke Au. Lkukk{kt khu hMkk yLku khk, Mkkhk yLku hke Lke{kt kkeLke Mkkkxe Mkkk e Au. suke A k nuxh kkf s{eLk k kke{kt Au. hke LkeLkk hku MYkLkk fkhu khk{ rsk yLk u kk uhk wh rskLkk yLkuf kk{ku Mkft{kt yke kk Au. Wkhu{kt LkuLk

  rzkMxh rhMkkuLMk VkuMkoLke [kh xe{ku kiLkkk fhk{kt yke Au. ku nurfkuxh k hkk{kt ykk Au. Wkhu{kt Mkkk ke rMku MkuLkkLku yuxo hkk{kt yke nke. fkhfu, khu hMkkLkk fkhu k rMkkhku{kt kke wMke kk Au. MkuLkkLkk nurfkuxhku khk kk-kekLke [esMk wyk u Wk fhkk{kt yke nke. hk Mkhfkhu hknk fk{kehe {kxu 51 fhkuz Yrkk he fko Au. Mkke kh kks Lksh hkk{kt yke hne Au.

  {wtkE,kk.23{wtkELke yuf yrLkukeyu rneLkk yuf Mktkekfkh

  kh kkfkhLkk u ykhkuk kkku Au. 27 ke o yrLkukeLkku ykhkuk Au fu, kwkhu {kuze hkku rk rneLkk kuxh fikMk rMkkh{kt ykue yuf kLkke nkux{kt kkLkk{ Mktkekfkhu kuLke Mkkku kkfkh fkuo nkku. {rnkLke VhekLkk ykkhu kkueMku ytfwh kk tz u Lkk{Lkk Mk tkekfkhLke hkfz fhe ee Au. ykhkuk kkLkkh yrLkuke {wtkE{kt kkukkLkwt kuzLk nkWMk [ku Au. rne{kt hnukk ytfwh kktzu Lkk{Lkk Mktkekfkh Mkkku kkuzkf {rnLkk knuk rn{k[ uLke yuf {okk{kt kuLke {wkfkk kE nke. khke kku yufkeLkk Mktkfo{kt nkk.

  yrLkukeyu kkueMkLku VkuLk fheLku Mk{k xLkkLke fhkk skwt fu, ku rMk knukt ku rkLkuMkLkk fk{u rne yke nke. yk Mk{ hr{kLk ytfwh kktzu kwkhu hkku yuf kuzLkLkk fk{ {kxu {exk kkuXe nkux{kt Mkk kuLkk {{kt ykku nkku. {{kt k kk kk ytfwhu yrLkuke Mkkku AuzAkz fhkLkku Lk fkuo nkku. ufu yrLkukeyu rhku fhkk {k{ku kkzu kkzkLke fkur fhe nke. ufu khkk kuu skhMkeke yrLkuke Mkkku kkfkh fku o nkku. yrLkukeyu kw{kkw{ fhkk nkuxLkk {uLkush MkrnkLkku MxkV xLkk Mku knkU[e kku nkku. xLkk ytku kkueMkLku fhkkk kkueMkLkku fkVku k kuze yke nke. keSkksw ytfwh kktzuyu kkukkLkk kh kku ykhkukLku Lkfkhe eku nkku. kkueMk ykhu {rnkLkku {urzf xuMx fhkk Wkhktk nkuxLkk MkeMkexee VwxusLke kkkMk fhe hne Au. hr{kLk ykhkukeLke hkfz fhe kuLku rknkz su{kt {kufe

  {w tkELke yrLkuke Mkkku rneLke nkux{kt kkfkh

  kkueMku ykhkuke MktkkefkhLke hkfz fhe

  ytf wh k k tz u L k k{Lk k Mk t k e kfkh u nkuxLkk {{kt kkfkh fkuo nkukLkku yrLkukeLkku ykkuk :kkueMkLke kkkMk Y

  ukku Au.

  kskLke Ake{kt k [kkLkwt {kusw

  {kue nuh kuxk[qtxe{kt nu fu fu{ kuLku R [[ko

  Lkerne,kk.23kuxk[qtxeLkk krhk{ nuh kk ku knuk kskLke

  Ake{kt k nk [kkLkwt {kusw Au. kskLkk fkofhku yu xku[Lkk LkukkykuLku yue [kk Mkkke hne Au fu, {kue nuhLku Lke[w ukLkwt Lk yku. kufMkk{kt yirknkrMkf uk fko kk ksk Mkk{u k kuxk[qtxe{kt ykku s uk fhkLkku kzfkh hnuku Au su 10 kuXfku kh

  u{kt 1800 VkMxxuf fkuxo Mkkrkk fhku

  Lke hkMk {kxu kkLx {uk {kxu kikhe : Lkrf rk e{e [ke hne nkukLke [[ko kk kikhe Y

  Lkrf rkLku w zke kLkkkLke hkMk kikh

  Lkerne, kk.23LkhuL {kue Mkhfkhu LkLke rkLku w zke

  kLkkkLkk nukwMkh 1800 VkMxxuf fkuxo Mkkrkk fhk {kxuLke yuf hkMk kikh fhe ee Au. fkk {tkk khk kikh fhk{kt ykue yk rMk]k hkMk nu 14{kt Lkkk kt[ kkMku su yu kuLke {tswhe {uk{kt yku. Lkkk kt[ khk fkuxo RLkMx[h Mkkrkk fhk {kxu MktMkkLkkuLke Vke fhu Au yLku kkLx ykku Au. Wkhktk Lkrf Mkwkhkyku k nkk hu Au. ykkW 2000{kt fuL Mkhfkhu VkMxxuf fkuxo Mkkrkk fhk {kxu hkkuLku Lkkktfe MktkLkku ykkk{kt ykk nkk ku kkk{kt 1734 VkMxxuf fkuxo Mkkrkk fhk{kt yke nke. fuLe kkLx kkt[ koLke rLkrk yr {kxu Wk fhkk{kt yku Au khtkw {kuzuke ykLku 2011 Mkwe tkkk{kt yke nke. {k[o 2014Lkk ytk Mkwe{kt fuxef wrkyku hne nke. 976 yke fkuxo nsw k yMk{kt hnue Au.

  rknkh{kt Mkkike w 179 VkMxxuf fkuxo hnue Au.

  {k[o 2014{kt 976 yuVxeMke fkohk Au. su khk{kt 2000{kt 1734 nke. VkMxxuf fkuxo Mkkrkk fhkLke skkkhe hk MkhfkhLke hnu Au. ykk fuL Mkhfkh khk kkLx ykkk{kt yku Au. fuxkf hkkuyu ku{Lkk MktkLkku Mkkku yk kkk kk k yuVxeMkeLku e hke Au. rne{kt rzMkuBkh 2012{kt rLkok kUkhukLkk kLkk kk fkk {tkku {k[o 2015 Mkwe rkkkf 80 fhkuz Yrkk Vtz ykkkLkku rLko fkuo nkku. rneLkk kLkk kk hkku yLku [eV sMxMk khk {rnk Mkk{u kwLkk Mkkku Mktktrk khkLke yuVxeMke h[kLke kk fhe nke.

  keyuMkyuVLke 22 [kufe kh kkfLkku kkuekkh, kuLkk {kuk. sB{w Mkuxh{kt yktkhhkxe Mkhn yLku keyuMkyuVLke 22 [kufeyku kh fhkuk kkuekkh kk khk khk skke fkokne, ktkee VukE

  [qtxe kuE [wfe Au ku kife A kskLkk fkhu s ke kR nke. fkh fu kskLkk Mkku [qtxkk nkk. suke ksk Wkh kk khu Au. ykkk{e kuo rknkh{kt kuLkkh rkLkMkkLke [qtxe knuk yk kuxk[qtxeLku Mkur{VkRLk Mk{kLk kk{kt yku Au.

  rkLkMkk [qtxe{kt {wkLk kLkk W{ukhLku RLku kskLkk yuf kukh Au su{kt Mkwe {kue yu Lktrfkuh k k k kukhku kifeLkk Au. u fu, zkkLk LkhuL {kue yu ksk {w yr{k kn kkLke MkrkLk u kkkhek u {skqk e hkk frxk Au. kufMkkLke [qtxe {kue nuh [u kskLke yirknkrMkf Sk kR nke. ksku Mk knw{rk {ue nke. yk ku k ksk Mkk{u kzfkk Mkrk hnue Au. rkLkMkk [qtxe knuk yk [qtxe{kt fkuLke Mkrk {skqk hnu Au ku {nkqo hnuu. kq yLku LkerkLke kkhe Mkk[e kzu fu fu{ kuLku RLku k hksfe kwoku{kt khu [[ko Au.

  y{hue{kt khu hMkk kku: WkhkwshkkLkk MkkkhfktXk rsk{kt k hMkke kkxk : Vhe hMkkke kk{sLkku Mkrnk uzqkku{kt weLkwt {kusw

  rhk{ kk {uhkLke Vhekh yuLxe : Mkkihkx{kt khu hMkkY[, Akuxk Wukwh Wkhktk W{hkkzk{kt ku{kh hMkk

  y{kk, kk.23kwshkk{kt kkuzk rMkLkku rhk{ ek kk

  {uhkyu yksu Vheke hkLkk 20 rskyku yLku 70 kkwfkyku{kt kke hMkke khu kVkhk yLku Wfkxke kMk Lku hknk ykke nke. nk{kLk rkku ykkk{e k rMk Mkwe kMk fheLku rk kwshkk yLku Mkkihkx{kt nku kkk {{ hMkk ku{s Wkh kwshkk{kt ktf ktf hMkke kkxk kzkLke ykkkne fhe Au. hkLkk E{hsLMke rhMkkuLMk MkuLxhLkk Mkkkkh MkwkkuLkk skk {wsk yksu rMk hr{kLk MkkkhfktXk, hksfkux, y{hue, kLkkhke {ktzeLku Y[ kkk Mkwhk yLku kkke rsk{kt {{ke E khu hMkke kkxk kzk nkk.

  hMkke yktfzkLke rkkku ykkkk Mkwkku{kt skwt nkwt fu MkkkhfktXkLkk Ezh{kt 54 {e{e, yheLkk ekuzk{kt 34, AkuxkWukwhLkk fkx{kt 60, kt[{nkLkk {kuhknzV{kt 58, {rnMkkkhLkk Mktkhk{kwh{kt 27, knku{kt 53, hksfkuxLkk kkUz{kt 25, khe{kt 25, kXe{kt 35 {e{e hMkk LkkUkku nkku. khu Y[{kt 82, ytfuh{kt 28, nkku{kt 30 Mkrnk kwshkk{kt kkkeLkk Lkeh{kt 36 yLku MkwhkLkk W{hkkzk{kt 59 {e{e hMkk kkk t kkkh{kt Mkok Xtzf Mkhe nke yLku Wkk{kLk{kt k xkzku kku nkku. Mkkihkxh{kt k Mkrk wk Mkkhe hne nke. y{hue, Mkkhfwtzk kk{kt yksu kkkuh kk y[kLkf ykuk kxkke hMkkLke Yykk kR nke. Auk kkuzkf Mk{ke

  rhk{ hkk kk {uhkLke yuLxe kkkt Mkkihkx{kt uz qkk u{k t ykLk tLke kke VukE kE nke. y{hue{kt Mkkhku hMkk kku nkku. k ynuk {wsk y{hue nuh kkk Mkkhfwtzk, kXe, eek MkrnkLkk kkB rMkkhku{kt k AwxkuAkku hMkk kku nkku. ktkk rhk{ kk hMkke kkxk kzk nkk. kwshkkLkk MkkkhfktXk rsk{kt hMkke kkxk kzk nkk su{kt uzkk, n{kLkkh, zke, Rzh, rsLkkh, ktrks, kkuLkku Mk{ku kk Au. { yu kq kwshkkLkk knku yLku Vkukwhk kk{kt k hMkke kkxk kzk Au. hksfkux rskLkk kkUz kk{kt k Mkkhku hMkk kku Au.

 • s nku{kt Mk{kLkLke Mkkku ukk kk rV{ Mkhuhk MkV hnukk zueLku Vxfku : Mk{kLk { fhk kikh

  ykkLkku yksLkku rMk . 24-08-2014{uk (y,,R) : ukkh ykuo kMk kke hnu.fwxwtk Mkw Wk{ {u. ykfLkwt {k skE hnu.]k (k,,W) : khMkkkk r{fkLkk &ku Qk kk. Lkkufhe-tk{kt hknk hnu. ykhku skE hnu.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkkuLkk &ku wfuk. ykhku Mkkhwt hnu. ukkh ykuo kMk kk. w Mk{.ffo (z,n) : Lkkufrhkk kkuo{kt Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykh-ku Mktkwt.Mkn ({,x) : ykfLkwt {k{ skE hnu. {kLkrMkf [kk ne kk. hksfe k kk. kkk-kMk MkV kLku.fLk (k,X,) : ykfM{f k kk. k-rkck{kt khku kyk. Lkkuf-he-tk{kt krk kk. kLke khVke w Mk{k[kh {u.kwk (h,k) : hkuskkheLke Lke kfku {e hnu. ykfLkwt {k sk hnu.]rf (Lk,) : kfe Wk{ Mk{. khuke k kk. fkkfe & n kk. tkfe Lkwt hkufk kk.Lk (,,V) : khMkkkk r{fkLkk &ku Qk kk. Lkkufhe-tk{kt hknk hnu. ykhku skE hnu.{fh (,s) : s{eLk-{fkLk-knLkLkk kuk Wk{, k{f kkk kMkLkk kuk. ykMk{kt krk.fwt (k,,Mk) : s{eLk - {fkLkke k. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykhkuLke fkS hke. yufthu Mk{ Mkkhku.{eLk (,[,,k) : ukkh ykuo kMk kke hnu. fwxwtkMkw Wk{ hnu. ykk{f kuku hwr[ u.

  tku kukwt fk{ Y, wt Au {kueku ze{ k

  ktkeu...

  _ 2070, lH -14, . 24-08-2014

  huL {kueku {nfktke tk kusux fk hke Wheu nu fkkoL kR hkku Au. uk k{ [h Yu {kue hfkh ykkhk A {rnk{kt nkR xuf uLo tk ek k kuRLx h Mkkr fhe uu. suke fheu 700 suxk ykikurf wex{ktke kk wku {kurxh fhe fk. yk uLo e{kt k wk u {kuexh fhu yu rh xkR{ zuxk oh u {kufu. u wke {kkk rkorh rr{x ke w sku, ku yuxo {kufkk{kt yku, yu kq zk wexT u u ytu fkokneku k{ku fhku zu. 2510 rfku{exh kte tk eu MA fhke rk{kt yk nuw w Au. u fu ykkusux {kk wfh whku rr{ ke. nfef{kt yuf kf ykkus Au, suk yL kkykuu e kukkyku xqtf {{kts ku. wkhu k.20 ykuk fuLe ke whXk {tke W{k kheyu skw nw fu k koe zuzkR Ru kusux e yk fhk{kt yke Au. u rk yk fkhe nuhkku ykkhk rku{kt ku, su tk wfhke Ru khkeu yuf ywwo xwhe{ uLxh kk wee rk{kt fkoh nu.

  k{f {n hkw yirnkrf nuh khke kkuoke tfe {kxu k h Au. kx h tfe k kh u{s wrk tkk eu u [[ko{kt ykw Au. khke uXf h rskuk fheu {kue ynk hnukeykuu yue ux ykk {ku Au, su {kk khke s n, htw uk fhkuzku kufkuu we yke fu Au. u Au, tkwt wfh yu khkewt {kuzokRu. suk {kxu {kueyu sux{kt 200 fhkuze ukR fhe Au, yu u rk{kt fko fhke nuhkku [qtxe [kh hr{k fhe ne.

  tk kusuxu Ru qkku hVke {e {krne {ku kkuhexe{kt nuhu MA ke xwhe{ zku khkku {wku Au, suk h k fuL fhk{kt yku. zkk huL {kueyu ksuh{kt s 15{e ykuu k rfk hke uu tku fhe u MAk h kMku kh {qku nku. ykhu fuL hVke khkek rhkuxowt n y kR h Au. su{kt koh {tkk, w u{s {{ Wkukuwt {tkk, rrk Mxux yusLe u{s yL ttr rkku {Y e hkk Au. yk kusux r{rMxe ykuV yo zu{uLxe uhu nuX yk e hkku Au. khkeu f[h yu nurhxuswt n kw, u {kueku Wu~ Au. yo zu{uLx r{rMxeyu uk {kxu y y xwhe{ nkuxMkuxu ykuk {kxu fLxLxTu fk{u kzk Au. uyku nuh{kt yk nkuxMkuxT ru {krne {ue hkk Au. u rk w u nuhwt ku {u fhk {kxu skw Au.

  {kue hfkhk wr sux{kt xwhe{ fxk rfk {kxu 500 fhkuze ukR fhk{kt yku Au. f[h yu xwhe{k hk fkkk {tke e uMku kRfu yuf {erzk u ykue fkhe {ku 70.6 fhkuz Yrk khke{kt xwhe{u {kux fhk {kxu Vkk{kt ykk Au. khu 12.5 fhkuz Yrk nuhe ykkk 24 huu Mxue wrkyku khk {kxu Wku{kt uk{kt yku, su{kt khke huu Mxuku {ku kR Au. u rk khkk 100 fhkuz Yrk khkek y y kx h [o fhk{kt yku suke nuh w wth u. tk qs {kxu kx ywt Mkk Au. w RLxhu k{k yuSykuu A kx k hhk {kxu fkuLxkx ykk{kt ykku Au.

  rk yku yhkR:- [wk uku{ktke khke yuhkuxo h Whk rue keykuu rk yku yhkR {u u rk{kt fuL hfkh fko fhe hne Au. {tke e uMku kRfk skk ywkh uyku ru {tkk kku [[ko{kt Au yu yk wrk su{ u u{ se kq fhe uk{kt yku. u rk nuhk xwheMx kRzT {kxu uL yu RLMkuhL wrk kq fhkwt ykkus Au. hk hfkhk rhkuxo {ku khke{kt 43000 ke w xwrhMx kRzT Au. kRfk fnuk {ku uyku khkeku khku kf kk{kt u{wt kuk Au yu uyku yuf heu f[h yuBuuzowt fk{ fhu Au. xwhe{ uxhu yk kk{kt uyku {Y u Au. yk kRzT u rue kkkykue xu ykk{kt yku suke uyku rue oxfku kku tk fhe fu. yk fkhk k xwhe{ uxh{kt kufhee fku 23 xfk suxe khe uu u{ {tkeyu skw nw.

  uMx {uus{uLx:- fuL hfkhu rkorh Mxux yusLeu k uMx {uus{uLxk yu k ytu ikh hnuk skw Au. o{k Mkr{kt nuhe huf xh tk e{kt u Au. tk e 3000 ko swk nuhwt {w ykfko Au. {kuxe tk{kt kwyku h kuo yn yku Au. yuf s{o yusLeyu uMx {uus{uLx{kt h koku Au.

  S 2 / . 24-08-2014, y{kk

  kk ue wzLkk kkLkk{ zkh uxh fhunh k o 1989Lke Mkwkhrnx rV{ hk{-LkLke rh{uf kLkkk sE hkk Au. {ke {krnke {wsk, yk rV{ ko 2016{kt rhe fhk{kt yku.

  MkwkkuLkk skk {wsk, Mk{ rhxLMko rV{Lkk zkhuxh hk u rn k u e yk rV{L k w t

  zkhuLk fhu yLku fh unh ku{s Mkwkk kE Mktwk heku yk rV{Lku kuzwMk fhu. yk rV{ 2016 Mkwe{kt rhe fhk kue kkyku k fhkE hne Au. WuLke Au fu, 1989{kt hk{-Lk rV{Lkwt rLk{ko MkwkkkE khk fhkwt nkwt. fhunhu Mkku {erzk MkkEx xTexh khk skwt fu, hkurnk ue, {ko kuzLk yLku {wkk ykxTMko Mkkku {eLku kufkMxh rV{ hk{-LkLku Vheke rV{e kzu kk sE hkk Au. ufu yk rV{{kt hk{-LkLkk kkk{kt fk fkfkhkuLku uk{kt yku ku ytku fkuE Mkkkkh nuhkk fhkE Lkke. kkuewz Mkwkku khk {ke {krnke yLkwMkkh, fh unh yk rV{{kt MxwzLx ykuV h Vu{ rMkkko {nkukk yLku LkLke uzeLku Vhe [{fku kue kk k fhkE hne Au. WuLke Au fu, ykuhesLk hk{-Lk rV{{kt hk{Lkwt kkk sufe kuVu yLku LkLkwt kkk yrLk fkwhu swt nkwt. yk Wkhktk rV{{kt rzBk fkkzek yLku {kwhe erkkLke k {w qr{fk nke.

  ko 2016{kt rhe ku hk{-Lk

  rV{{kt rMkkko {nkukk yLku LkLke uze [{fu kue kk : rV{Lkwt zkhuLk hkurnk ue fhu

  wkhu khkh{kt rhe kue hk{ kuLkhLke hkLke {wSo yrLkek rV{ {koLke kkrfMkkLk{kt rhe Lkn kE fu. yu MkxeoVefux {uLkkh yk rV{Lkk kkLkk skk {wsk, kkrfMkkLk MkuLMkh kkuzuo rV{Lku uE kku ku{u {kLk kMfheLkk fuxkf ~ku {wu ykkrk koe nke. su{u rV{{kt Mkkk ~ku fkkk {kxu skwt nkwt. ufu, rV{Lke ryuxe xe{Lku kwt fu, u yu Mkkk ~ku nxke uku kku rV{Lkwt Lku[h ^ku ykWx kE su. yk kk rV{Lkk {w MktuLku kufku Mkwe knkU[kku yxfke fu Au. suLkk fkhu rV{Lkk rLk{kokkyu kkf.{kt rV{ rhe Lk fhkLkku rLko eku Au. WuLke Au fu {koLke rV{{kt hke {wSo yuf kk kkueMk ykurVMkhLke qr{fk{kt Lkshu kze Au. su kk kMfhe fhkk Mkku Mkk{u fzf kkk E ku{Lke Mkk{u zk [ke Au. yk rV{Lku khk{kt Mkkhku rkMkk {e hkku Au.

  {koLke rV{ kkf.{kt rhe Lknet kE fu

  k{ rV{{kt rLkVkk Akkt ykkke

  kkuke uykuLku nk{kt fkuR s Lke rV{ {e hne Lkke

  kkuke furhh{kt nk {w~fu kkk{kt Au

  yrLkukk kkuke uykuLku nk{kt fkuR rV{ku {e hne Lkke. kkuke uyku {w~fu kkk{ktke kMkkh kR hkku nkukLkk ynuk {e hkk Au. u fu ku Vhe kLkkh kkMke fhk {kxu ykkke Au. u fu nsw Mkwe ku Mkkhe rV{ku {ue ku Lkke. kkuke uykuLku furhh{kt Yykk{kt Mkkhe MkVkk {e nke khtkw ku {kuzuke kkukkLke MkkeLku e ku Lkke. kkurwz{kt ku k kkuoke nkuk Akkt ku kkukkLke LkkUkkk Akk We fhe ku Lkke. ko 1995{kt hksfw{kh...