24 08 2014 sunvilla samachar

Download 24 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 24-08-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 56Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 56 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 24, p - 2014

  Vikkk,kk.23{nkhkxLkk LkkrMkf rsk{kt

  k uLkkh f w t MLkkLkLke kkhe Lke fhe uk{kt yke Au. yr khke ykzk krhkLkk yk {ntk kkLkkMku kukk fhe nke fu, 19 ykukMx 2015Lkk hkus hkun Mkkku kkukhe LkeLkk krk rfLkkhu fwt {ukLke Yykk

  ku. fwt {uk{kt knuwt kne MLkkLk 29 ykukMxLkk hkus kuu. khu keswt kne MLkkLk 13 MkxuBkhu yLku keswt kne MLkkLk 18 MkxuBkhLkk hkus kuu. fwt {ukLke kkhekuLke nuhkk fhkk yr khke ykzk krhkLkk yk {ntk kkLkkMku skwt nkwt fu, kuyku fwt {ukLke kikheykuLke k Mk{ekk

  {kxu xqtf Mk{{kt s LkkMkef su. WuLke Au fu, LkkrMkf{kt h 12 kuo fwt {uku ku Au su{kt u-ruLkk fhkuzku kwyku W{xe kzu Au. LkkrMkf{kt fwt {ukLkk ykkusLk kk khkAeLkku fwt {uku WsiLk kku kuu. yk knuk 2013{kt WkhuLkk kk kku fwt {ukLktw ykkusLk fhkw t nk w t. su{kt 10 VukwykheLkk hkus {kuLke y{kMLkk rMk u ynkkk h uu Mx uLk kh {[ue kkkuzLkk fkhu 40 kufku {kukLku uxk nkk. khu nu LkkrMkf{kt kuLkkh fw t {uk{kt yke fkuE yrLkArLk woxLkk Lk Mko ku {kxu ktk khk ykhke s kzk{kh kikheyku Y fhe uk{kt yke Au. ku{s Mkkw Mk{wk khk k fwt {ukLku E kikheyku kh Mkee Lksh hkk{kt yke hne Au.

  LkkrMkf{kt 19{e ykukMx 2015ke fwt {uku kuu

  fwt {ukLku E kzk{kh kikheyku nkk hkE

  fwt {uk{kt knuwt kne MLkkLk 29 ykukMxLkk hkus fhku :yrLkArLk xLkkLku xkk fhku ruk Mkk

  Wkhu{kt kwhLke Mkke nsw kteh : {]wyktf 90

  kku kufku nsw kwhLkk Mkft{kt yke [wk Au

  hkLkk 13 rsk{kt kufkuLke nkk fVkuze : k[k, hknk fk{kehe wLkk kuhu he : hkuk[kkLkku khku

  Lkki,kk. 23Wkhu{{kt kwhLke Mkke

  nsw k kteh kLkue Au. fkh fu ykuAk{kt ykuAk 20 kt{kt nkk [kksLkf Au. 11 yMkhk Mk rsk{kt 20 kt{kt kkeLke Mkkkxe e kR Au. hkLkk 13 rsk{kt hnukk kku kufku kwhLkk Mkft{kt yke kk Au. furL k]nkLk hksLkkkMknu kRfku hk{kt kwhLke MkkeLke Mk{ekk fhe nke. ku{u fkwt nkwt fu nkk fVkuze Au. Mknu nkR Mkuok k fwO nkw. Mkn kkuhkwh, khk{kwh, kkuLzk, kMke yLku kknhu[ rsk{kt k kk nkk yLku furL {Lke kufkuLku kkhe ykke nke. Mknu kwhLkk fkhu {kko kuk kufkuLkk LkSfLkk Mk tk teLk u 1.5 k Yrkk ykkkLke nuhkk fhe nke. hk{kt {kukLkku yktfzku eLku 90 Wkh knkU[e kku Au. Wkhu{kt k nu kwhLke Mkke Mke kR Au. k whLkk fkhu nsw Mkwe 30 kufkuLkk {kuk kR [wk Au yLku 1500 kk{ku

  kwhLkk kke nuX yke kk Au. 17000 suxk kufku hkhLkk kR kk Au.yMkhkMk rMkkh{kt k[k yLku hknk fk{kehe wLkk kuhu nkk hk{k t yke Au. Lkukk{kt khu hMkk yLku khk, Mkkhk yLku hke Lke{kt kkeLke Mkkkxe Mkkk e Au. suke A k nuxh kkf s{eLk k kke{kt Au. hke LkeLkk hku MYkLkk fkhu khk{ rsk yLk u kk uhk wh rskLkk yLkuf kk{ku Mkft{kt yke kk Au. Wkhu{kt LkuLk

  rzkMxh rhMkkuLMk VkuMkoLke [kh xe{ku kiLkkk fhk{kt yke Au. ku nurfkuxh k hkk{kt ykk Au. Wkhu{kt Mkkk ke rMku MkuLkkLku yuxo hkk{kt yke nke. fkhfu, khu hMkkLkk fkhu k rMkkhku{kt kke wMke kk Au. MkuLkkLkk nurfkuxhku khk kk-kekLke [esMk wyk u Wk fhkk{kt yke nke. hk Mkhfkhu hknk fk{kehe {kxu 51 fhkuz Yrkk he fko Au. Mkke kh kks Lksh hkk{kt yke hne Au.

  {wtkE,kk.23{wtkELke yuf yrLkukeyu rneLkk yuf Mktkekfkh

  kh kkfkhLkk u ykhkuk kkku Au. 27 ke o yrLkukeLkku ykhkuk Au fu, kwkhu {kuze hkku rk rneLkk kuxh fikMk rMkkh{kt ykue yuf kLkke nkux{kt kkLkk{ Mktkekfkhu kuLke Mkkku kkfkh fkuo nkku. {rnkLke VhekLkk ykkhu kkueMku ytfwh kk tz u Lkk{Lkk Mk tkekfkhLke hkfz fhe ee Au. ykhkuk kkLkkh yrLkuke {wtkE{kt kkukkLkwt kuzLk nkWMk [ku Au. rne{kt hnukk ytfwh kktzu Lkk{Lkk Mktkekfkh Mkkku kkuzkf {rnLkk knuk rn{k[ uLke yuf {okk{kt kuLke {wkfkk kE nke. khke kku yufkeLkk Mktkfo{kt nkk.

  yrLkukeyu kkueMkLku VkuLk fheLku Mk{k xLkkLke fhkk skwt fu, ku rMk knukt ku rkLkuMkLkk fk{u rne yke nke. yk Mk{ hr{kLk ytfwh kktzu kwkhu hkku yuf kuzLkLkk fk{ {kxu {exk kkuXe nkux{kt Mkk kuLkk {{kt ykku nkku. {{kt k kk kk ytfwhu yrLkuke Mkkku AuzAkz fhkLkku Lk fkuo nkku. ufu yrLkukeyu rhku fhkk {k{ku kkzu kkzkLke fkur fhe nke. ufu khkk kuu skhMkeke yrLkuke Mkkku kkfkh fku o nkku. yrLkukeyu kw{kkw{ fhkk nkuxLkk {uLkush MkrnkLkku MxkV xLkk Mku knkU[e kku nkku. xLkk ytku kkueMkLku fhkkk kkueMkLkku fkVku k kuze yke nke. keSkksw ytfwh kktzuyu kkukkLkk kh kku ykhkukLku Lkfkhe eku nkku. kkueMk ykhu {rnkLkku {urzf xuMx fhkk Wkhktk nkuxLkk MkeMkexee VwxusLke kkkMk fhe hne Au. hr{kLk ykhkukeLke hkfz fhe kuLku rknkz su{kt {kufe

  {w tkELke yrLkuke Mkkku rneLke nkux{kt kkfkh

  kkueMku ykhkuke MktkkefkhLke hkfz fhe

  ytf wh k k tz u L k k{Lk k Mk t k e kfkh u nkuxLkk {{kt kkfkh fkuo nkukLkku yrLkukeLkku ykkuk :kkueMkLke kkkMk Y

  ukku Au.

  kskLke Ake{kt k [kkLkwt {kusw

  {kue nuh kuxk[qtxe{kt nu fu fu{ kuLku R [[ko

  Lkerne,kk.23kuxk[qtxeLkk krhk{ nuh kk ku knuk kskLke

  Ake{kt k nk [kkLkwt {kusw Au. kskLkk fkofhku yu xku[Lkk LkukkykuLku yue [kk Mkkke hne Au fu, {kue nuhLku Lke[w ukLkwt Lk yku. kufMkk{kt yirknkrMkf uk fko kk ksk Mkk{u k kuxk[qtxe{kt ykku s uk fhkLkku kzfkh hnuku Au su 10 kuXfku kh

  u{kt 1800 VkMxxuf fkuxo Mkkrkk fhku

  Lke hkMk {kxu kkLx {uk {kxu kikhe : Lkrf rk e{e [ke hne nkukLke [[ko kk kikhe Y

  Lkrf rkLku w zke kLkkkLke hkMk kikh

  Lkerne, kk.23LkhuL {kue Mkhfkhu LkLke rkLku w zke

  kLkkkLkk nukwMkh 1800 VkMxxuf fkuxo Mkkrkk fhk {kxuLke yuf hkMk kikh fhe ee Au. fkk {tkk khk kikh fhk{kt ykue yk rMk]k hkMk nu 14{kt Lkkk kt[ kkMku su yu kuLke {tswhe {uk{kt yku. Lkkk kt[ khk fkuxo RLkMx[h Mkkrkk fhk {kxu MktMkkLkkuLke Vke fhu Au yLku kkLx ykku Au. Wkhktk Lkrf Mkwkhkyku k nkk hu Au. ykkW 2000{kt fuL Mkhfkhu VkMxxuf fkuxo Mkkrkk fhk {kxu hkkuLku Lkkktfe MktkLkku ykkk{kt ykk nkk ku kkk{kt 1734 VkMxxuf fkuxo Mkkrkk fhk{kt yke nke. fuLe kkLx kkt[ koLke rLkrk yr {kxu Wk fhkk{kt yku Au khtkw {kuzuke ykLku 2011 Mkwe tkkk{kt yke nke. {k[o 2014Lkk ytk Mkwe{kt fuxef wrkyku hne nke. 976 yke fkuxo nsw k yMk{kt hnue Au.

  rknkh{kt Mkkike w 179 VkMxxuf fkuxo hnue Au.

  {k[o 2014{kt 976 yuVxeMke fkohk Au. su khk{kt 2000{kt 1734 nke. VkMxxuf fkuxo Mkkrkk fhkLke skkkhe hk MkhfkhLke hnu Au. ykk fuL Mkhfkh khk kkLx ykkk{kt yku Au. fuxkf hkkuyu ku{Lkk MktkLkku Mkkku yk kkk kk k yuVxeMkeLku e hke Au. rne{kt rzMkuBkh 2012{kt rLkok kUkhukLkk kLkk kk fkk {tkku {k[o 2015 Mkwe rkkkf 80 fhkuz Yrkk Vtz ykkkLkku rLko fkuo nkku. rneLkk kLkk kk hkku yLku [eV sMxMk khk {rnk Mkk{u kwLkk Mkkku Mktktrk khkLke yuVxeMke h[kLke kk fhe nke.

  keyuMkyuVLke 22 [kufe kh kkfLkku kkuekkh, kuLkk {kuk. sB{w Mkuxh{kt yktkhhkxe Mkhn yLku keyuMkyuVLke 22 [kufeyku kh fhkuk kkuekkh kk khk khk skke fkokne, ktkee VukE

  [qtxe kuE [wfe Au ku kife A kskLkk fkhu s ke kR nke. fkh fu kskLkk Mkku [qtxkk nkk. suke ksk Wkh kk khu Au. ykkk{e kuo rknkh{kt kuLkkh rkLkMkkLke [qtxe knuk yk kuxk[qtxeLku Mkur{VkRLk Mk{kLk kk{kt yku Au.

  rkLkMkk [qtxe{kt {wkLk kLkk W{ukhLku RLku kskLkk yuf kukh Au su{kt Mkwe {kue yu Lktrfkuh k k k kukhku kifeLkk Au. u fu, zkkLk LkhuL {kue yu ksk {w yr{k kn kkLke MkrkLk u kkkhek u {skqk e hkk frxk Au. kufMkkLke [qtxe {kue nuh [u kskLke yirknkrMkf Sk kR nke. ksku Mk knw{rk {ue nke. yk ku k ksk Mkk{u kzfkk Mkrk hnue Au. rkLkMkk [qtxe knuk yk [qtxe{kt fkuLke Mkrk {skqk hnu Au ku {nkqo hnuu. kq yLku LkerkLke kkhe Mkk[e kzu fu fu{ kuLku RLku k hksfe kwoku{kt khu [[ko Au.

  y{hue{kt khu hMkk kku: WkhkwshkkLkk MkkkhfktXk rsk{kt k hMkke kkxk : Vhe hMkkke kk{sLkku Mkrnk uzqkku{kt weLkwt {kusw

  rhk{ kk {uhkLke Vhekh yuLxe : Mkkihkx{kt khu hMkkY[, Akuxk Wukwh Wkhktk W{hkkzk{kt ku{kh hMkk

  y{kk, kk.23kwshkk{kt kkuzk rMkLkku rhk{ ek kk

  {uhkyu yksu Vheke hkLkk 20 rskyku yLku 70 kkwfkyku{kt kke hMkke khu kVkhk yLku Wfkxke kMk Lku hknk ykke nke. nk{kLk rkku ykkk{e k rMk Mkwe kMk fheLku rk kwshkk yLku Mkkihkx{kt nku kkk {{ hMkk ku{s Wkh kwshkk{kt ktf ktf hMkke kkxk kzkLke ykkkne fhe Au. hkLkk E{hsLMke rhMkkuLMk MkuLxhLkk Mkkkkh MkwkkuLkk skk {wsk yksu rMk hr{kLk MkkkhfktXk, hksfkux, y{hue, kLkkhke {ktzeLku Y[ kkk Mkwhk yLku kkke rsk{kt {{ke E khu hMkke kkxk kzk nkk.

  hMkke yktfzkLke rkkku ykkkk Mkwkku{kt skwt nkwt fu MkkkhfktXkLkk Ezh{kt 54 {e{e, yheLkk ekuzk{kt 34, AkuxkWukwhLkk fkx{kt 60, kt[{nkLkk {kuhknzV{kt 58, {rnMkkkhLkk Mktkhk{kwh{kt 27, knku{kt 53, hksfkuxLkk kkUz{kt 25, khe{kt 25, kXe{kt 35 {e{e hMkk LkkUkku nkku. khu Y[{kt 82, ytfuh{kt 28, nkku{kt 30 Mkrnk kwshkk{kt kkkeLkk Lkeh{kt 36 yLku MkwhkLkk W{hkkzk{kt 59 {e{e hMkk kkk t kkkh{kt Mkok Xtzf Mkhe nke yLku Wkk{kLk{kt k xkzku kku nkku. Mkkihkxh{kt k Mkrk wk Mkkhe hne nke. y{hue, Mkkhfwtzk kk{kt yksu kkkuh kk y[kLkf ykuk kxkke hMkkLke Yykk kR nke. Auk kkuzkf Mk{ke

  rhk{ hkk kk {uhkLke yuLxe kkkt Mkkihkx{kt uz qkk u{k t ykLk tLke kke VukE kE nke. y{hue{kt Mkkhku hMkk kku nkku. k ynuk {wsk y{hue nuh kkk Mkkhfwtzk, kXe, eek MkrnkLkk kkB rMkkhku{kt k AwxkuAkku hMkk kku nkku. ktkk rhk{ kk hMkke kkxk kzk nkk. kwshkkLkk MkkkhfktXk rsk{kt hMkke kkxk kzk nkk su{kt uzkk, n{kLkkh, zke, Rzh, rsLkkh, ktrks, kkuLkku Mk{ku kk Au. { yu kq kwshkkLkk knku yLku Vkukwhk kk{kt k hMkke kkxk kzk Au. hksfkux rskLkk kkUz kk{kt k Mkkhku hMkk kku Au.

 • s nku{kt Mk{kLkLke Mkkku ukk kk rV{ Mkhuhk MkV hnukk zueLku Vxfku : Mk{kLk { fhk kikh

  ykkLkku yksLkku rMk . 24-08-2014{uk (y,,R) : ukkh ykuo kMk kke hnu.fwxwtk Mkw Wk{ {u. ykfLkwt {k skE hnu.]k (k,,W) : khMkkkk r{fkLkk &ku Qk kk. Lkkufhe-tk{kt hknk hnu. ykhku skE hnu.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkkuLkk &ku wfuk. ykhku Mkkhwt hnu. ukkh ykuo kMk kk. w Mk{.ffo (z,n) : Lkkufrhkk kkuo{kt Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykh-ku Mktkwt.Mkn ({,x) : ykfLkwt {k{ skE hnu. {kLkrMkf [kk ne kk. hksfe k kk. kkk-kMk MkV kLku.fLk (k,X,) : ykfM{f k kk. k-rkck{kt khku kyk. Lkkuf-he-tk{kt krk kk. kLke khVke w Mk{k[kh {u.kwk (h,k) : hkuskkheLke Lke kfku {e hnu. ykfLkwt {k sk hnu.]rf (Lk,) : kfe Wk{ Mk{. khuke k kk. fkkfe & n kk. tkfe Lkwt hkufk kk.Lk (,,V) : khMkkkk r{fkLkk &ku Qk kk. Lkkufhe-tk{kt hknk hnu. ykhku skE hnu.{fh (,s) : s{eLk-{fkLk-knLkLkk kuk Wk{, k{f kkk kMkLkk kuk. ykMk{kt krk.fwt (k,,Mk) : s{eLk - {fkLkke k. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykhkuLke fkS hke. yufthu Mk{ Mkkhku.{eLk (,[,,k) : ukkh ykuo kMk kke hnu. fwxwtkMkw Wk{ hnu. ykk{f kuku hwr[ u.

  tku kukwt fk{ Y, wt Au {kueku ze{ k

  ktkeu...

  _ 2070, lH -14, . 24-08-2014

  huL {kueku {nfktke tk kusux fk hke Wheu nu fkkoL kR hkku Au. uk k{ [h Yu {kue hfkh ykkhk A {rnk{kt nkR xuf uLo tk ek k kuRLx h Mkkr fhe uu. suke fheu 700 suxk ykikurf wex{ktke kk wku {kurxh fhe fk. yk uLo e{kt k wk u {kuexh fhu yu rh xkR{ zuxk oh u {kufu. u wke {kkk rkorh rr{x ke w sku, ku yuxo {kufkk{kt yku, yu kq zk wexT u u ytu fkokneku k{ku fhku zu. 2510 rfku{exh kte tk eu MA fhke rk{kt yk nuw w Au. u fu ykkusux {kk wfh whku rr{ ke. nfef{kt yuf kf ykkus Au, suk yL kkykuu e kukkyku xqtf {{kts ku. wkhu k.20 ykuk fuLe ke whXk {tke W{k kheyu skw nw fu k koe zuzkR Ru kusux e yk fhk{kt yke Au. u rk yk fkhe nuhkku ykkhk rku{kt ku, su tk wfhke Ru khkeu yuf ywwo xwhe{ uLxh kk wee rk{kt fkoh nu.

  k{f {n hkw yirnkrf nuh khke kkuoke tfe {kxu k h Au. kx h tfe k kh u{s wrk tkk eu u [[ko{kt ykw Au. khke uXf h rskuk fheu {kue ynk hnukeykuu yue ux ykk {ku Au, su {kk khke s n, htw uk fhkuzku kufkuu we yke fu Au. u Au, tkwt wfh yu khkewt {kuzokRu. suk {kxu {kueyu sux{kt 200 fhkuze ukR fhe Au, yu u rk{kt fko fhke nuhkku [qtxe [kh hr{k fhe ne.

  tk kusuxu Ru qkku hVke {e {krne {ku kkuhexe{kt nuhu MA ke xwhe{ zku khkku {wku Au, suk h k fuL fhk{kt yku. zkk huL {kueyu ksuh{kt s 15{e ykuu k rfk hke uu tku fhe u MAk h kMku kh {qku nku. ykhu fuL hVke khkek rhkuxowt n y kR h Au. su{kt koh {tkk, w u{s {{ Wkukuwt {tkk, rrk Mxux yusLe u{s yL ttr rkku {Y e hkk Au. yk kusux r{rMxe ykuV yo zu{uLxe uhu nuX yk e hkku Au. khkeu f[h yu nurhxuswt n kw, u {kueku Wu~ Au. yo zu{uLx r{rMxeyu uk {kxu y y xwhe{ nkuxMkuxu ykuk {kxu fLxLxTu fk{u kzk Au. uyku nuh{kt yk nkuxMkuxT ru {krne {ue hkk Au. u rk w u nuhwt ku {u fhk {kxu skw Au.

  {kue hfkhk wr sux{kt xwhe{ fxk rfk {kxu 500 fhkuze ukR fhk{kt yku Au. f[h yu xwhe{k hk fkkk {tke e uMku kRfu yuf {erzk u ykue fkhe {ku 70.6 fhkuz Yrk khke{kt xwhe{u {kux fhk {kxu Vkk{kt ykk Au. khu 12.5 fhkuz Yrk nuhe ykkk 24 huu Mxue wrkyku khk {kxu Wku{kt uk{kt yku, su{kt khke huu Mxuku {ku kR Au. u rk khkk 100 fhkuz Yrk khkek y y kx h [o fhk{kt yku suke nuh w wth u. tk qs {kxu kx ywt Mkk Au. w RLxhu k{k yuSykuu A kx k hhk {kxu fkuLxkx ykk{kt ykku Au.

  rk yku yhkR:- [wk uku{ktke khke yuhkuxo h Whk rue keykuu rk yku yhkR {u u rk{kt fuL hfkh fko fhe hne Au. {tke e uMku kRfk skk ywkh uyku ru {tkk kku [[ko{kt Au yu yk wrk su{ u u{ se kq fhe uk{kt yku. u rk nuhk xwheMx kRzT {kxu uL yu RLMkuhL wrk kq fhkwt ykkus Au. hk hfkhk rhkuxo {ku khke{kt 43000 ke w xwrhMx kRzT Au. kRfk fnuk {ku uyku khkeku khku kf kk{kt u{wt kuk Au yu uyku yuf heu f[h yuBuuzowt fk{ fhu Au. xwhe{ uxhu yk kk{kt uyku {Y u Au. yk kRzT u rue kkkykue xu ykk{kt yku suke uyku rue oxfku kku tk fhe fu. yk fkhk k xwhe{ uxh{kt kufhee fku 23 xfk suxe khe uu u{ {tkeyu skw nw.

  uMx {uus{uLx:- fuL hfkhu rkorh Mxux yusLeu k uMx {uus{uLxk yu k ytu ikh hnuk skw Au. o{k Mkr{kt nuhe huf xh tk e{kt u Au. tk e 3000 ko swk nuhwt {w ykfko Au. {kuxe tk{kt kwyku h kuo yn yku Au. yuf s{o yusLeyu uMx {uus{uLx{kt h koku Au.

  S 2 / . 24-08-2014, y{kk

  kk ue wzLkk kkLkk{ zkh uxh fhunh k o 1989Lke Mkwkhrnx rV{ hk{-LkLke rh{uf kLkkk sE hkk Au. {ke {krnke {wsk, yk rV{ ko 2016{kt rhe fhk{kt yku.

  MkwkkuLkk skk {wsk, Mk{ rhxLMko rV{Lkk zkhuxh hk u rn k u e yk rV{L k w t

  zkhuLk fhu yLku fh unh ku{s Mkwkk kE Mktwk heku yk rV{Lku kuzwMk fhu. yk rV{ 2016 Mkwe{kt rhe fhk kue kkyku k fhkE hne Au. WuLke Au fu, 1989{kt hk{-Lk rV{Lkwt rLk{ko MkwkkkE khk fhkwt nkwt. fhunhu Mkku {erzk MkkEx xTexh khk skwt fu, hkurnk ue, {ko kuzLk yLku {wkk ykxTMko Mkkku {eLku kufkMxh rV{ hk{-LkLku Vheke rV{e kzu kk sE hkk Au. ufu yk rV{{kt hk{-LkLkk kkk{kt fk fkfkhkuLku uk{kt yku ku ytku fkuE Mkkkkh nuhkk fhkE Lkke. kkuewz Mkwkku khk {ke {krnke yLkwMkkh, fh unh yk rV{{kt MxwzLx ykuV h Vu{ rMkkko {nkukk yLku LkLke uzeLku Vhe [{fku kue kk k fhkE hne Au. WuLke Au fu, ykuhesLk hk{-Lk rV{{kt hk{Lkwt kkk sufe kuVu yLku LkLkwt kkk yrLk fkwhu swt nkwt. yk Wkhktk rV{{kt rzBk fkkzek yLku {kwhe erkkLke k {w qr{fk nke.

  ko 2016{kt rhe ku hk{-Lk

  rV{{kt rMkkko {nkukk yLku LkLke uze [{fu kue kk : rV{Lkwt zkhuLk hkurnk ue fhu

  wkhu khkh{kt rhe kue hk{ kuLkhLke hkLke {wSo yrLkek rV{ {koLke kkrfMkkLk{kt rhe Lkn kE fu. yu MkxeoVefux {uLkkh yk rV{Lkk kkLkk skk {wsk, kkrfMkkLk MkuLMkh kkuzuo rV{Lku uE kku ku{u {kLk kMfheLkk fuxkf ~ku {wu ykkrk koe nke. su{u rV{{kt Mkkk ~ku fkkk {kxu skwt nkwt. ufu, rV{Lke ryuxe xe{Lku kwt fu, u yu Mkkk ~ku nxke uku kku rV{Lkwt Lku[h ^ku ykWx kE su. yk kk rV{Lkk {w MktuLku kufku Mkwe knkU[kku yxfke fu Au. suLkk fkhu rV{Lkk rLk{kokkyu kkf.{kt rV{ rhe Lk fhkLkku rLko eku Au. WuLke Au fu {koLke rV{{kt hke {wSo yuf kk kkueMk ykurVMkhLke qr{fk{kt Lkshu kze Au. su kk kMfhe fhkk Mkku Mkk{u fzf kkk E ku{Lke Mkk{u zk [ke Au. yk rV{Lku khk{kt Mkkhku rkMkk {e hkku Au.

  {koLke rV{ kkf.{kt rhe Lknet kE fu

  k{ rV{{kt rLkVkk Akkt ykkke

  kkuke uykuLku nk{kt fkuR s Lke rV{ {e hne Lkke

  kkuke furhh{kt nk {w~fu kkk{kt Au

  yrLkukk kkuke uykuLku nk{kt fkuR rV{ku {e hne Lkke. kkuke uyku {w~fu kkk{ktke kMkkh kR hkku nkukLkk ynuk {e hkk Au. u fu ku Vhe kLkkh kkMke fhk {kxu ykkke Au. u fu nsw Mkwe ku Mkkhe rV{ku {ue ku Lkke. kkuke uykuLku furhh{kt Yykk{kt Mkkhe MkVkk {e nke khtkw ku {kuzuke kkukkLke MkkeLku e ku Lkke. kkurwz{kt ku k kkuoke nkuk Akkt ku kkukkLke LkkUkkk Akk We fhe ku Lkke. ko 1995{kt hksfw{kh MktkkukeLke rV{ khMkkk Mkkku yuLxe fko kk k{ rV{{kt s ku kuMx zuwLkku yukuzo Ske kku nkku. yLku Mkkhe ykk skke nke. kkuke yuLk rV{{kt k Lkshu kzku nkku. kuLke fuxef rnx rV{ku{kt khMkkk Wkhktk, kw, Mkkush, kk, ysLkke, n{hks, ykLku yLku {k kkk rkLkkLkku Mk{ku kk Au. kkurqz{kt rV{ku{kt ktkk Mk{ke qh hnuk yrLkukk kkuke uykuLkwt fnuwt Au fu kkurqzLkk fkuEk yrLkukk rkfw Mkwhrkk Lkke.rV{ku{kt MkVkk yLku rLkVkk {ke hne Au. kkuke uykuLkwt fnuwt Au fu krhkhLkk Mkku kkuoke rV{{kt uzkuk Au. nu kuLkk {kuxkkE MkLke uykuLkku kwk fh k kkurqz{kt yuLxe fhk sE hkku Au. kuLkk kwkku k kkurqzLkk ykLkkh Mk{{kt yuLxe fhu. Mk{k krhkh ktkk Mk{ke rV{ rLk{ko{kt Mk Au. uyku krhkhu Mkkku {eLku kLkkue rV{ {k kkk rkLkk{kt MkVkk nkk kke nke. ku fuxkf rk Wkh fk{ fhe hkku Au. kuLke ykkk{e rV{ ykk ku Lkk{Lke rV{ Au su{kt ku kkkh qr{fk yk fhLkkh Au. kkuke uykuu khMkkk rV{ Mkkku furhh Y fhe nke. Auk fuxkf kkuo{kt kkukeLku fkuR {kuxe MkVkk {e Lkke suke krhkhLkk Mkku k [rkk Au.

  fuxe nkuBMk kwke MkwheLke Mkkku furVkuLkk{kt hnuk kke

  suMkLk MkukLkk u{{kt nkukLkku MkkV RLfkh

  Mxkh yrLkuke fuxe nkuBMk xku{ wLke Mkkku AwxkAuzk kk kk Lwkufo AkuzeLku furVkuLkk kku yke kR

  Mxkh yrLkuke yLku xku[Lke Mkurrkxe fuxe nkuBMk nu kkukkLke kwke Mkwhe Mkkku furVkuLkk{kt hnuk kke kR Au. fuxe nkuBMkLkk Mxkh yrLkukk xku{ w Mkkku AwxkAuzk kk kk ku nu kwke Mkkku Lwkufo Ak uzeLk u f u rVk u L kk{k t yke kR Au. furVkuLkk{kt rk ykkMkLke hee fhk{kt yke Au. fuxe nkuBMku 3795000 zkuh{kt yk ykkMkLke hee fhe nkukLkk ynuk Au. ku kkukkLkk kusux kh yn hneLku ykk khk {ktku Au. kkukkLkk ykX keo kwke MkwheLku ku wk fkS R hne Au. kufr yrLkuke yLku Mkurrkxe fuxe nkuBMku yuk ynukLku hrku ykku Au fu ku nk{kt nkW ykE {ex kuh {hLkk Mxkh yrLkukk suMkLk Mkuk Mkkku zuxk fhe hne Au. fuxe nkuBMku

  fkwt Au fu r{zek{kt fkrk kuk ynukku rkfw kkk khLkk Au. 35 keo yrLkuke 34 keo Mkuk Mkkku zuxk fhe hne Au kuk ynuk nk{kt s fkrk kk kk ykLku ELku [[ko hne nke. ko

  2012{kt nkurqzLkk Mkwkh Mxkh yrLkukk yLku kuLkk krk xku{ q Mkkku AqxkAuzk ek kk yue [[ko nke fu fuxe nkuBMk Lkk u{e khefu suMkLk MkukLku kMkt fhe hne Au.

  wy uMk { uk u rLk u {krnke ykkkk fkwt Au fu fuxe nkuBMk yLku Mk uk 2011{k t k{ k {k nkk k u ku fuxe nkuBMk fko{Lkk kkYku WkMkk hne nke. fkh kufkuLkw t fnuwt Au fu yk ynuk ykkh khLkk Au. nkW ykh {ex kuh {hLkk Mkux Wkh fuxe nkuBMk WkMkk hkk kk ku{Lke [u fkuE kk[ek kE hne Lkke. fuxe nkuBMk nk kkukkLkk Lkk kusuxkuLku ELku Mk kLkue Au. ku fkuE u{ fh{kt Mkk{u Lkke. fuxe nkuBMk kkukkLke kwkeLke Mkkku Mkkku Vhe furhh kh nu kLk ykke hne Au.

  fh unh rV{ hk{-LkLke rh{f kLkku

  Mk{kLk kLk Mkkku s kkurwz{kt yuLxe fhe [wfue wkMkwhk zue knLku fkuR {kuxe rV{ku nkk kke hne Lkke. kkurwzLkk MkwkhMxkh Mkkku k{ rV{{kt Lkshu kzeLku k{k{Lkw kLk U[Lkkh zue kn nu kkurwz{kt kkukkLke furhh kh kLk ykke hne Au. ku w fuxef rV{ku {uk {kxu ykkke Au. rk khkLke rV{ku{kt kuLku hku {e hkk Au khtkw rnLe rV{ku kuLke kkMku yke hne Lkke. u fu Mk{kLk kuLke { fhk {kxu kikh Au. Mk{kLk Mkkku kuLke r{kkk k eke hne Au. fuxheLkk fiV, MkkuLkkke sue yrLkukeyku k Mk{kLk kLkLku kkukkLke furhh{kt MkVkk {kxu urzx ykku Au. kkurqz{kt e Lke yrLkukeykuLku kuL[ k fhk{kt Mk{kLku qr{fk se Au. s nku rV{{kt Mk{kLk Mkkku Lkshu kze [qfue zue knu nk{kt Mk{kLkLke kkxeo Akuze ee nke suLku ELku kkurqzLkk [knfku{kt [[ko hne nke. Mk{kLku kkukkLke rV{ s nku{kt zue knLku kuL[

  fhe nke. zue knLku Mk{kLkLkk LkSfLkk kufku{kt kk{kt yku Au.zue kn Lkh ku {kLku Au fu kkurwz{kt Lke yrLkuke [u Mkko{kt hnukLke kkkk Mkh Lkke. fkh fu Lke yrLkuke fkuR k hku fhk {kxu zkke kikh kR Au. yk s fkhMkh rkuk kkuoLke fuxef yrLkke {w~fu{kt Au. su{kt {kwhe rrkk, khk kk, {fk uhkk yLku yL nkux yrLkuke Mkk{u Au. fheLkk k nu {w~fue yLkwe hne Au. u fu zue kn kkurwzLke Mkkku Mkkku rk khkLke rV{ku{kt Mkkk Mkr hnuk {{ Au. Mkko {kxu k ku kikh Au. zue knu furhhLke Yykk yrLkuke khefu fhe Lkke ku yrLkuke kLkk {kuzuke kikh kR nke. ku rLk{kokk, rLkuof khefu khu Mkr hnukLke RAk Yykk{kt hkke nke. ufu ku nu fk{ k kLk ykke hne Au.

  zue kn kkurwz{kt w rV{ku fhk {kxu RAwf

 • 3 / . 24-08-2014, y{kk

  V L

  kfwkk (Ehkf),kk.23Ehkf{kt kku ukLkk Ehkk

  Mkkku yuf Mkwke {Ms kh rMkk MktkLkk fhktrkyku khk kkf nw{ku fhk{k t ykk u Au. yk nw{k{kt 70ke w kwykuLkk xLkk Mku s {kuk rLkkk Au. rMkk fhktrkykuyu {Ms krhMkh{kt fhu Vkhk{kt 20ke w kufku k kk nkk. yk nw{k kk fhktrk ykktfkeykuLkku Mkk{Lkku fhe hnu Ehkf MkhfkhLku hksfe

  heku {kuxku Vxfku kzkLkwt yLkw{kLk k fhkE hkwt Au. EhkfLkk rkk hkLkk n{heLk rMkkh{kt ku yk LkhMktnkhLkk fkhu Ehkf{kt Lkkhks yuk Mkwke w{keyku{kt hkuk wfe WXku Au. WuLke A u f u , ykEy uM kykEy uM k L k k fhktrkyku Mkkku ze hnu rMkk Lkuk]ke Mkhfkh {kxu w{ke yuk Mkwke Mk{wkLkwt Mk{koLk k qk s {nLkwt Au. MkkrLkf MkuLkk yLku kkueMk yrfkheykuLkk skk

  {wsk, Auk fuxkf Mk{ke Ehkf MkuLkk khk ~fhe fkokne fhe ykEyuMkykEyuMkLkk fhktrkykuLku uze {wfkLke rk nkk hkE Au. su{kt yLkuf rMkk MktkLkk fhktrkykuLkk {kuk kk Au. kkukkLkk MkkkeykuLke {kukLkku kku ukLkk ykke rMkk fhktrkykuyu Mkwke MktkLke {Ms kh yufkyuf nw{ku fkuo nkku. yk nw{k{kt Lk{ks yk fhe hnu 70 kwykuLkk {kuk rLkkk nkk.

  Ehkf{kt {Ms Wkh ku nw{k{kt 70 kwLkk {kuk

  Mkwke fhktrkykuyu fkuo kkf nw{ku

  sB{w,kk.23sB{w-fk~{ehLke yktkhhkxe Mkhnu khtkh

  Vkhk fhe kkrfMkkLk khk yVkkVe Vukk{kt yke hne Au. khu keSkksw wkhu hkku khke MkuLkkLkk Mk[o ykukhuLk hr{kLk Mkhn Wkh yLkwh MkuxhLkk [fk kk{{ktke 60 {exh ktke yLku yZe {exh knkue Mkwhtk {e ykkk [f[kh {[e sk kk{e Au. yktfk k fhkE hne Au fu, yk Mkwhtk kkrfMkkLk Mkk ykktfkeykuyu khk{kt wMkkuhe fhk {kxu kLkke Au. ku{s yk Mkwhtk kLkkk{kt kkrfMkkLk MkuLkk khk { fhk{kt yke nku kuwt yLkw{kLk k fhkE hkwt Au. khke MkuLkkLku yk Mkwhtk ru {krnke {k kk kuLke kkkMk MkkrLkf kkueMkLku Mkkutke ukE Au. kkueMk ykhu yk Mkwhtk kLkkk{kt fk MkkrLkf kufkuyu { fhe ku kkkMk fhk{kt kke kE Au.yk k{k{ xLkkykuLku kLk{kt hke yuwt yLkw{kLk k fhkE hkwt Au fu, kkf. Mkk ykktfeyku khk khk{kt fkuE {kuxk nw{kLke kusLkk zkE hne Au.

  kkf. Mkhn khke 60 {exh ktke Mkwhtk {e yke

  kxk,kk.23rknkh{k t 10 k uXfk u kh

  kuu kuxk[w txeLkk krhk{ku knukt s hksfe kh{kku e kku Au. kw Mkk k yLku Lkerkfw{khLkk kXktLkLkk fkhu yfku kk u kkLkk Lk ukkyku kkukkLkku ykku k fhe hkk Au. kku kkku khVke {e hnu Mktfukku {wsk u kuxk[wtxeLkk krhk{ku k u{Lkk kk{kt Lk ykk kk u Vhe kkxeoLke yth kkkk kk kuk yutk kkoE hkk Au.

  M k w k k u L k k skk { wsk, s uz e w L k k y t ks u 50 s uxk khkMkku kw Mkk Mkkk uLkk kX k t L k k e L k k w A u . u kuxk[wtxeLkk krhk{ku kXktLkLkk kk{kt Lk ykk kku kuyku wuyk{ rhku fhe fu Au. ku rMk knukt s ksku kku fkuo nkku fu suzewLkk 50 kh kM kk uy u ks k{k t uzkk {kxu Mk tkfo fku o nkk u. Mkwkku khk {ke {krnke {wsk, yk k{k{ khkMkku kw Mkk k MkkkuLkk kkxeoLkk kXktLkke

  Lkkhks Au. ku{s kuyku k{u khu kkxeo{kt kkkk fhe fu ku{ Au. keS kksw kw Mkk ku k Lkerkfw{kh MkkkuLkk kXktLkLku E kkxeoLke ythke s rhkuLkk Mkk{Lkku fhku kze hkku Au. Mkrk yuxe nu Mke Au fu, kkxeoLkk fuxkf rhc Lkukkyku yLku fkofkkoykuyu kuxk[wtxe{kt rLkrkk ke nke. kkxeoLkk Mkkike MkerLkh Lkukk hwt MkkMkn k Lkerk Mkkk uLkk kXktLkke E kwke Lkkhks Au. ku ukk 25 ykukMxu nuh kLkkh [wtxeLkk krhk{ku ykhsuze yLku suzewLkk rLku E {nkqo Mkkrkk ku. hr{kLk suzew khk wkhu kkxeoLkk khkMk hkS htsLkLku A ko {kxu MkMkuLz fhe ukk Au. hkS htsLku k[kh {k{u kkukkLkk s kkLke MkhfkhLke xefk fhe nke. ku{u kw k MkkkuLkk kXktLkLkku k rhku fkuo nkku. khu ykkk{e Mk{{kt yL fuxkf khkMkku khVke rhkuLkk Mkwh WXu kue kk k fhkE hne Au.

  suzew-ykhsuzeLkk khkMkku nu kkkk fhu kuk yutk

  kXktLkke kku kkLkk khkMkku khu Lkkhks

  suzewLkk 50 khkMkku kskLkk Mktkfo{kt nkukLke yxfku : kuxk[wtxeLkk krhk{ku Lke fhu r

  {wtkE,kk.23rMkrhk Mk tfx kk kr{e

  ukuyu hrk MkkkuLkk ukkh Wkh rkkt {wfe eku Au. suLkk fkhu hrk{kt f]rk Mktktrk kukkuLke tk tke Mkok kk{e Au. khu nu hrkyu khk{ktke {kuxe {kkk{kt Vku yLku kfkS ykkk fhk kikhe koe Au. hrLk Mkhfkh khk khkLkk f ] rk yLk u k WkkLk rLkfkMk krfh rkkLku yuf kk ku Au. su{kt khk{ktke {k uxe {kkk{kt kxkfk, fk ukes, kksh, Mk, xk{uxk, z w tke, r{kLkk {h[k, {qk MkrnkLke kfkSykuLke ykkk fhk {ktk fhkE Au.

  WuLke Au fu, hrk yu

  { k u x k k k u f ]r k ykk k kh r L k oh u A u . k o 2013{k t hrkyu y{urhfk yLk u whk u r kLk uk u{k tke 128 yks zk uhLk e f ] r k k u kk u L k e ykkk fhe nke.

  khtkw hrLk MkuLkk khk wuLkLkk rkurnykuLku xufku kwhku kzkkk kr{e ukuyu hrk MkkkuLkk ykkf Mktktku kt fhe ek Au.

  yk s rkk tk u L k k fkhu hrk{kt kr{e uku{ktke fhk{kt ykke f]rk kukkuLke ykkk kt kE kE Au. khu hrk khk MkrnkLkk rLkk yL uku{ktke f]rkkukkuLke ykkk fhk ytku r[khe hk w t Au. khk ykhu hrkLk u 10 fhk uz zk uhLke f ]rkk ukku u[e fu k ue Mkrk hku Au. ykh Mkwe hrkyu khk{ktke V yLku kfkSLke ykkk fhe Lkke. kh u k{ k hrk khk{ktke Vku yLku kfkSLke ykkk fhk sE hkwt

  Au. khkLkk MkVhsLk, Lkkhtke, fuk, kk, {kuMktke yLku LkkMkkrk MkrnkLkk VkuLke hrk khk ykkk fhk{kt yku.

  khk{ktke V-kfkSLke ykkk fhk hrk EAwf

  kr{e ukuyu rkkt {wfkk nu

  ko 2013{kt hrkyu y{urhfk-whkukeLk uku{ktke 128 yks zkuhLke f]rk kukkuLke ykkk fhe nke

  Lke rne,kk.23#uLzLkk kMk {kxu xe{ ELzkLkk kuxk

  fku[ kLkkku khkLkk qkkqo fuxLk hknw rzLku xe{Lkku {uLxh kLkkk{kt yku kue k kk Au. hrkeLku xe{Lkk zkhuxh kLkkk{kt {nLke qr{fk sLkkh keMkeMkeykELkk yuf kkrfkheyu skwt nkwt fu, keMkeMkeykELku ykk Au fu, ko{kLk fku[ ztfLk ^u[h #uLz kMk kk kkukkLkk k khke hkSLkk{wt ykke uu. kuLke skyu Lkk fku[Lke rLk{qtf

  fhkLkk ku hknw ezLku xe{Lkk {uLxh khefuLke skkkhe MkkUke uku. {kLkk{kt yke hkwt Au fu, xe{Lkk {uLkush k {kxu k hrkeLke skyu hknw rz k{ kMktke nkku. ufu kfkrf rLko ukLkku nkukke keLku yk skkkhe Mkk Uke ukE Au. MkwkkuLkk skk {wsk, ^u[hLku ykh Mkwe k kfku ykkk{kt yke Au khu nu kuyku MuAkyu hkSLkk{wt ykku kue ykk k fhkE hne Au. ^u[h khke xe{Lkk fku[ khefu ukzeyku Mkkku ku MktfLk Mkkk{kt yLku xe{Lku {kLkrMkf, kherhf heku {skwk kLkkk{kt rLkV kk Au. khu nu ku{Lke skyu hknw rzLku xe{Lkk Lkk {uLxh khefu kf ykkk{kt yku ku Mk{ nu yke kku Au. Wue Au fu, hknw rz

  ykhu ykEkeyu uL[kEe hksMkkLk hkuLkk {uLxh khefuLke fk{kehe Mktke hkku Au. khu nu kuLku xe{ ELzkLkk {uLxh kLkkk{kt yku kue k kk Au. fkhfu, rz yuf {kk yuku ukze Au fu su, xe{Lkk wk ukzeykuLku yL fku[ fhkk w Mkkhe heku Mk{S fu Au yk Wkhktk xe{Lkk ukzeyku k rzLkwt MkB{kLk fhu Au. rzLku ykkk{e Mk{{kt uMxELz Mkk{u h yktku kuLkkh ueke yk qr{fk MkkUkk{kt yke fu Au.

  hknw rzLku xe{ ELzkLkk {uLxkuh kLkkk kue kk

  rzu Lke qr{fk {kxu Mkn{ke koe

  xe{Lku ktkk Mk{ kk khke ukzeLkwt {kkooLk {u : rz rLze ueke skkkhe Mktku

  RMk{kkk,kk.23kkrfMkkLk{kt E{hkLk kLkLke kkxeoLkk

  rhku oLkLkk fkhu Wkk ku hksfe Mktfx w u kLkkwt Au. E{hkLk kLk Mkrnk kkrfMkkLk knhef-yu-ELMkkV kkxeoLkk k{k{ 34 MkktMkkuyu MkktMk kuke hkSLkk{wt ykke ewt Au. Mkkku s E{hkLk kLku Lkk heV Mkhfkh Mkkku Vheke kk[ek fhkLke kikhe koe Au. WuLke Au fu, E{hkLk kLkLke kkxeo zkkLkLkk hkSLkk{kLke {ktk Mkkku yktkuLk fhe hne Au. khu yktkuLkLku w Wk kLkkk {kxu kkxeoLkk k{k{ MkktMkkuyu hkSLkk{k ykke ek Au. kkxeoLkk yk E{hkLk kLk, {kunB{ fwhue, ykheV ye yLku MkerhLk he MkrnkLkk k{k{ MkktMkkuyu LkuLk yuMkUkeLkk ykLku {e kkukkLkwt hkSLkk{wt MkkUke ewt Au. kkxeoyu kk [wtxe{kt kuhLkerk yk[hkE nkukLkku ykkuk fhe zkkLkLkk hkSLkk{kLke {ktk fhe Au. k{k{ MkktMkkuyu yuf Mkkku hkSLkk{k ykkkkt

  kkrfMkkLk{kt hksfe Mktfx w rfx kLwt Au yLku Mkhfkh Wkh kk wt Au. kkxeoLkk Lkukk {whk MkELkk skk {wsk,y{u hkSLkk{wt ykkkLke ykik[khef rr kqo fhe ee Au. y{khe {ktk Au fu u{kt Vheke Mktk yLku rLkkk [wtxe fhk{kt yku. yu knukt Mktk [wtxekt[Lke h[Lkk fhk{kt yku. keS khV E{hkLk kLku kkrfMkkLkLke Mkwe{ fkuxoLku ykkMkLk ykwt Au fu ku{Lkwt yktkuLk Mktkqoheku ktkhLke {kok{kt hneLku s fhk{kt yku. Mkwe{ fkuxoLkk yku kh skk ykkkkt E{hkLk kLku kkhe ykke nke fu, ku{Lkk fkofkkoyku k{k{ fkkykuLkwt kkLk fhu.

  WuLke Au fu, kkrfMkkLk Mkhfkh Mkk{uLkwt E{hkLk kLkLkwt rhku oLk ke Mkkn{kt ue [wwt Au. E{hkLk yLku {kikLkk kkne fkheLkk nhku Mk{kofku EMk{kkk{kt MktMk LkLkku uhkku fheLku kkukkLkku rhku k fhe hkk Au.

  E{hkLk Mkrnk kexeykELkk 34 MkktMku ykk hkSLkk{k

  kkrfMkkLk{kt hksfe Mktfx w u kLwt

  MkuLkk wrhk{Lkk tkLkku ku skk ykke hne Au

  kkf kkuekkh ytku suxeLke rkrk

  khke MkuLkk hkxe rnk-u kkuLkwt hk fhk{kt Mktkqoku Mkk{ Au : kuLkk {kuk qk w: kkkk Au

  rkkkLk{, kk. 23Mkthk kLk y suxeyu

  kkrfMkkLk khk fhk{kt yke hnuk wrhk{Lkk tk ytku rkrk ykkkk fkwt nkwt fu, khke MkuLkk kkrfMkkLk khk fhk{k t yke hnuk wrhk{Lkk tkLkku ku skk ykke hne Au. kkrfMkkLke kk uekkh{k t sB{w-fk~{eh{k t Mkhne rMkkh{kt hnukk LkkkhefkuLkk {kuk ytku kLku w: k fwO nkwt. rkkkLk{{kt kkfkhku Mkkk u kk[ek fhkkt suxeyu fkwt nkwt

  fu, y{khe MkuLkk huf w rhk{Lkk tkLkku ku skk ykke hne Au. khke MkuLkk uLkk rnkku yLku u kkuLkwt hk fhk{kt Mktkqoku Mkk{ Au. uLkk kufkuLku Mktkqo rkMk Au. ku{u fkwt nkwt fu, LkkkhefkuLkk {kukLke kkkk kuzk kf kkkk Au. ktrkLkk Mk{ hr{kLk k yk fkhLkk kLkk kLku ku kuzk kf kkkk Au. suxeyu fkwt nkwt fu, sB{w fk~{eh{kt 2003Lkk w rhk{Lkk LkuMkhLkk tk yLku yL k{k{ fkhLke {krnke MkuLkk yLku Mkthk

  {tkk khk yufrkk fhk{kt yke hne Au. k u kkkyku uk{kt yku. {kuzuke krhMkrk{kt ykMk fko kk ku skk ykkk{kt yku. yku WuLke Au fu, sB{w rsk{kt ykhyuMkkwhk Mk uxh{k t Mkhn Mk whkk Lke [kufeyku Wkh kkrfMkkLke MkirLkfku khk Mkkk kkuekkh fhkE hkku Au. nu LkkkhefkuLku xkkuox kLkkeLku k kk uekkh fhkku Au. yksu kkuekkh{kt ku kufkuLkk {kuk kk nkk.

  Lke rne,kk. 23sB{w-fk~{eh{kt k{k{ kufku Mkwe knkU[kLkk

  nukwMkh ksku nu r{Lk-44 Wkh fk{kehe Y fhe ee Au. ykkk{e rkLkMkkLke [wtxe{kt r{Lk-44Lku kLk{kt ELku ksk ykk Lkkh Au. kskLkk rhc Lkukk yr{k kn ykkefku sB{w-fk~{ehLke {wkfkk uLkkh Au. ksk {w yr{k kn sB{w-fk~{eh knkUk kk rr fko{ku{kt kk uu. kk {w khefu rLk{qtf fhkk kk yr{k knLke yk k{ {wkfkk hnuu. ku{Lke kkk hr{kLk yr{k kn Mkku{khLkk rMku sB{w uLke fkwyk rskLke nuhMkkLku Mktkkuu. ksku hk{kt yuMkyu{yuMk MkMk k Y fhe Au.

  nk{kt s kufMkkLke [wtxe hr{kLk ksku r{Lk 272 Mk nkk ko kk yke s heku yk{kt k ykk k{kt yku. r{Lk 272 Mk{kt MkVkk {k kk nu ksku sB{w fk~{eh{kt k Lksh fuLek fhe Au. yr{k knu kskLku Wkhu{kt kufMkkLke 80 kuXfku kife 71 kuXfku{kt Sk ykkk{kt {nkqo qr{fk se nke nu sB{w fk~{eh yLku yL hkku Wkh k Lksh fuLek fhe uk{kt yke kAu.

  yr{k kn yksu sB{w fk~{ehLkk kMku hnuu

  r{Lk 44 kh fk{ Y

  {nkhkxT{kt rkLkMkkLke [qtxe Mkkike {kUe kLke fuRrknkMkLke Mkkike {kUe [qtxe kLku kue kk

  {wtkR,kk. 23{nkhkx{kt rkLkMkk [qtxe

  ykuxkukh-LkuBkh{kt ku kue kk Au. {nkhkx{kt kuLkkhe [qtxe khkLkk RrknkMkLke Mkkike {k Ue [q txe Mkkrkk kk k ue kk Au. yke Mkke{kt Mkk yu Au fu yk Lkkk yku ktke. nk{kt ykLku RLku [[ko [ke hne Au. hksfe Lkukkyku yLku rLkktkkuyu yuf ykkh Mkkku kk[ek{kt fkwt nkwt fu {nkhkx{kt rkLkMkkLke 288 kuXfku kh [qtxe{kt 2000 fhkuzLkku stke [o fhk{kt yku

  k ue kk A u. {nkhkx {k t fkUk uMk-yuLkMkeke kXktLk yLku r MkuLkk-ksk [u {w Mkko hnuLkkh Au. fuxkf rMkkhku{kt hks XkfhuLkk {nkhkx LkrLk{ko MkuLkk khk kzfkh VUfk{kt yke fu Au. [qtxe kt[ khk Lke fhk{kt ykue [o {kok yuf W{ukh {kxuLke 28 k Yrkkku fhkuz Au. khtkw {kuxe kkxeoLkk W{ukhku ku fhkuzke RLku 10 fhkuz YrkkLkku [o fhu Au. kk{e {krMkkhkuLke Mkhk{e{kt nuhe {krMkkhku{kt yk yktfzk u khu hne fu Au.

  hksfe kkxeo{kt Mkwkkuyu fkwt Au fu u {krMkkh{kt k{k{ W{ukhku khk hf{ kkt[ fhkuz k kk{kt yku kku yktfzku 1500 fhkuz Mkwe knkU[e Au. yk ku kuLkkhe [qtxeLku RLku ksku k{k{ kkfkk k kh kke ee Au. Auk f{kt hrLkke swe swe nke. u fu yk ku Mkke kkR kR Au. {kuxk nuhku{kt W{ukhku khk stke [o fhk{kt ykLkkh Au. {wtkR, kwu yLku yL {kuxk nuhku{kt [o fhk{kt ykLkkh hf{Lku RLku khu [[ko Au.

  wyuMk ykukLk : Mxkh ukze AkR sk {kxu Mktkqo kikh

  ufkurf Lktkh Lk ukze khefu {ukLk{kt Wkhu

  Lwkufo,kk. 23fhkuzku xurLkMk [knfku suLke WMkwfkkkqof hkn uR

  hkk Au ku koLke Aue kkLz Mu{ wyuMk ykukLk xurLkMk [uBkLkek Mkku{khke Lwkufo{kt ^wMkk {uzku kku Y kR hne Au. yk ku fku nkuxVuhex Au ku ytku kk fhe {w~fu Au. fkh fu ykkWLke ku kkLz Mu{{kt yk ku swk swk kkk ukze [uBkLk kLk Au. suke ykkkLke fhe {w~fu ukR hne Au. suke yk ku y{urhfe ykukLk xurLkMk [uBkLkek{kt k{ fkuR Lkku [uBkLk kLku kue kk ukR hne Au.

  yk kuo ykuMxurLk ykukLk{kt MxuLk krhLfk uhkh heku Whe ykku nkku. khu n{ULke su{ kurhMk{kt hkuuLz kuhkuMk kku hkVu Lkzk [uBkLk kLku nkku. khu Auuu rBkzLk [uBkLkek{kt Lkkukf ufkurf rsukk kLku nkku. yk ku wyuMk ykukLk{kt fkuR Lkku [uBkLk kLku. ufkurf k{ {ktrfk ukze khefu {ukLk{kt WkhLkkh Au. khu hkush Vuzhh Lktkh ku, krhLfk Lktkh k, yLku zurz Vuhh Lktkh [kh ukze khefu {ukLk{kt Wkhu.ufkurf yLku Vuzhh Auk fuxkf kkuoke nrhV ukze khefu hkk Au. ko 2014{kt hkush Vuzhhu MkkLkkkh kkMke fhe nke yLku ku rBkzLk VkRLk{kt knkUku nkku. u fu nk{kt ku rLkrMkLkkxe {kMxMko{kt [uBkLk kLku nkku. ku hkusMko fkLke VkRLk{kt k knkuku nkku. u fu MkkULkk Mkk{u nkhe kku nkku. hkush Vuzhh nsw Mkwe 17 kkLz Mu{ [uBkLkMkek Ske [wku Au. Lkkukf yk kuo keS kkLz Mu{ SkkLkk {{ Rhkk Mkkku {ukLk{kt Wkhu. yuLze {huLku rkMk Vhe {ue uk {kxu fuxef SkLke sYh Au. kk kuo Mksohe fhke ek kk ku nu rhhe fhe [wku Au. ykk yuLze {hu yk koLke k{ kkLz Mu{ uL[ ykukLk xurLkMkLkk Mku{eVkRLk{kt knkUku nkku. khtkw kuLkk yk{rkMk{kt khku ukR hkku Lkke. wyuMk ykukLk{kt yL ukzeyku k rfh kLke fu Au su{kt zurz Vuhh, r{kuMk hkykurLkf, xku{Mk kzf, zer{xku yLku MkkuLkkLkku Mk{ku kk Au.

 • Year : 02, Issue : 56, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 24-08-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 56, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.24-08-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 24-08-2014, y{kk

  MkwhuLLkkh,kk.23MkwhuLLkkh rskLkk krk

  M k kk k k kh u kh k k u rkLkukuh {nkuLkk MkkrLk{kt ykkk{e 28 ykukMxke rrMk {ukLkku kht kE hkku Au. kwshkk Mkhfkh, khukh kk{ k[ktkLkk Mktwk Wk{u kuLkkh yk {ukLke kzk{kh kikheyku Y fhe ukE Au. khukhLkk {uk{kt kMk fheLku Mkkuxo TMk ykukkuhexe ykuV kwshkk khk kk{e ykuBkfLkwt ykkusLk

  fhkwt Au. [kw kuo 28 ykukMxke 30 ykukMx hr{kLk yk {uk{kt kku kufku W{xe kzu kue kk Au. {uk hr{kLk kuLkkh kk{e ykuBkf{kt kwkku {kxu xqtfe kuz, ktke kuz, ktke fq, kkuk VUf, Lkkheu VUf, fwMke, kuekku, tkze, fkze, hMMkkU[, kfze Vuhe, Mxku tkuMx {uLk, ykuz, kkkzk kuz, x nheVkE yLku ktzLkk kzk kk sue nheVkELkwt ykkusLk fhk{kt yku Au. yk

  Wkhktk knuLkku {kxu xqtfe kuz, ktke kuz, ktke fq, kkukVUf, kuekku, fkz e , t kz e , {kxkk u z , Mktkkfwfze sue khtkhkkk h{kkuLkwt ykkusLk fhk{kt yku Au. yk h{kku{kt kk uk {kxu yhSyku huf rsk h{k-k{k yrfkheLke f[uhe kku Mefkhk{kt yke hne Au. WuLke Au fu, fkXekkze MktMf]rkLku irf kx Wkh Wkh fhkk khukhLkk kkek {ukLku E MkkrLkf kufku{kt khu ykkwhkk uk {ke nk u Au. yk {uk hr{kLk k k{e yk uBkf, k ukkkk, hk uk, Ake nheVkE, MkktMf]rkf Lk] MkrnkLkk fko{ku ykfkoLkwt fuL kLkkk nku Au. yk {uk{kt MkkrLkf kMkeykuLke Mkkku-Mkkku {kuxe Mktk{kt rue kMkeyku k uzkkk nku Au. khu yk {ukLku MkV kLkkk {kxu kzk{kh kikheyku ykhke nkk hk{kt yke Au. {uk{kt ytku kkt[ kke w kufku W{xe kzu kue kk Au. suLku E Mkwhkk Mkk k MkLk fhe uk{kt yke Au.

  28{eke kuLkkh khukhLkk {ukLke kzk{kh kikheyku Y

  rkLkukuh {nkuLkk MkkrLk{kt kuu {uku

  kk{e ykuBkf MkrnkLke Mkkoyku {uk{kt ykfkoLkwt fuL kLku : kkuLke Mktk{kt kufku W{xu kue kk

  y{kk,kk.23kwshkk{kt ku h{k

  {k{u zkkLk LkhuL {kueLke wr{fk Mkk{u Mkkk u Wk fhLkkh y{kkLke Mkk{krsf fkofkko keMkk Mkukkz Vhe yufkh rkk u{k t MkkzkE Au. keMkk Mkukkzu wkhu Mkk u r Lk uxfe Ok MkkEx xTexh kh yuf rkkMk Vkuxku kkuMx fkuo nkku. yk Vkuxkke k ufk u Lke k{f kkeyk u wkkk rk Mkoku nkk u. ufu, rk w Mku ku knukt s keMkkyu {kVe {ktke kkuMxLku qh fhe nke. k kke {krnke {wsk, Mkk{krsf fkofkko keMkk Mkukkzu wkhu kkukkLkk xTexh yufkWLx kh yuf rkkMk

  Vkuxku uh fkuo nkku. su{kt rnLw {oLkk kufkuLke ykMkkLkwt rkf yuk {nkfke {ktLke Mkhk{e y{ u rhfLk k kfkhL k w t k w fkkLkkh ykEyuMkykEyuMkLkk ykk tfke Mkkk u fhe nke. Vkuxk{kt yuf ykktfeLkk nkk{kt MkwoLk [ kkkkwt Au su nw {oLke {kLkk {ku kkLk rwLkk nkk{kt nku Au. khu keS kksw {nkfkeLkk [nuhk kh ykEyuM kykEyuM k L k k ykktfeLkku [nuhku kke uk{kt ykku nkku. kkuze s kh{kt Vk uxk u Mkk u r {erzk kh kh kkkt ke s kkswyu k uLke xefk kk kke nke. kufkuyu k{f kke wkk k keMkkLke hkfz fhk

  {ktke k fhe nke. rk w Mkkk u uE keMkkyu kkukkLke kuVkE khke VkuxkLku nxke ek u n k k u . k u{s kufkuLke {kVe k {ktke nke. khtk w kufk uLkk hkukLkk kku kkuk{kt keMkk Mkk{u Vhek Lkk Uk{kt yke Au. Vhek Lkk UkLkkh hk u rnk kk iLkfh Lkk{Lkk kLkk u ykhkuk Au fu, keMkkyu yk Vkuxk u rnLw {oLkk kufk uLke kLkkykuLk u zfkkLkk ykke uh fkuo nkku. WuLke Au fu, keMkk Mkukkz Mkk{krsf fkofkko nkukLke Mkkku Mkkku yuf kkfkh k Au yLku ykhu ku rMkxeLk Vkuh sMxeMk yuLz keMk Lkk{Lke MktMkk Mkkku uzkue Au.

  keMkk Mkukkzu k{f kke wkkku Vkuxku uh fhkk rk

  rk w fhkk keMkkyu {kVe {ktke

  Vkuxk{kt {nkfke {kkkLkk [nuhk kh ykktfeLkku [nuhku kkkku : ykktfeLkk nkk{kt MkwoLk [ k kokwt

  y{kk,kk.23y{kkLkk {rLkkh

  rMkkh{kt ku rMk knuk LkMko Wkh kzkueykuyu fhu yurMkz nw{kLkk fuMkLkk ykhkukeykuLku kfzk{kt nuh kkueMk Mkhuyk{ rLkV hne Au. xLkkLk u k u rMk ekk Akkt ykhkukeyku kkueMkLke Lksh Mkk{u wuyk{ Vhe hkk Au. khu keS khV kerzkkyu kkukkLkk kh r{kt k yL fkuE kteh nw{ku kE fu kue yktfk k fhe Au. {rnkLkku ykkuk Au fu ykkW k nw{kkuhku khVke kuLku kkk kuLkk rfhk kh Su nw{ku fhkLke {fe ykkE nke.

  khu k ku yk ytku kkueMk Vhek LkkUkk kE nke. ufu kkueMku Vhek k fhe Lknke. {rLkkhLkk kkuhLkkfwk kkMku yku e{kkkfo{kt hnuke yLku LkSf{kt Mkk zku.fk fw{e oLke r{ nk uMkx{kt {uLkush f{ LkMko khefu Vhs kke MkkurLkk kkyu kkueMk Vhek LkkUkkk ykkuk fkuo Au fu kwkhu hkku kuLkk kzku{kt hnukk kxwfkE Mkkk, htkeLk rrLk, MkkSkE fLkw{k yLku htkeLkkELkk rkkkyu kuLkk kh yurMkz VUfe nw{ku fkuo nkku. yk nw{ku fhkLkwt fkh kk kuo kue kuhkowfLke Vhek

  kkAe U[kLkwt kk fhkLkwt nkwt. ufu MkkurLkkyu ykhkukeykuLku kkku kkLke skyu n{k ke Vrhk kkAe Lkn U[kk ykhu ku{Lkk kh yurMkz nw{ku fhkku nkku. keS kksw yk fuMkLke kkkMk fhe hnu {rLkkhLkk keykE ykhfu kkyu skwt nkwt fu, nsw Mkwe fuMkLke kkkMk [ke hne Au. yuVyuMkyu xuMxLkku rhkkuxo k ykku Lkke suLkk fkhu ykhkukeykuLke hkfz fhk{kt yke Lkke. WuLke Au fu, kkueMkLkk ykhkukeyku uLkk fwkLku E kkueMkkuzk{kt k xLkkLku E [[koLkku kuh Y kku Au.

  yurMkz nw{k{kt ykhkukeykuLku kfzk{kt kkueMkLke rLkrkk

  kkueMkLkwt ykhkukeyku u fww

  {rLkkh{kt kwkhu {kuze hkku {rnk kh VUfkwt nkwt yurMkz : kLkkLkk ykhkukeyku wuyk{ Vhe hkk Au

  ykMkkhk{ khk{kt 200 yk{ [ku Au : rhkkuxo

  nk ykMkkhk{-Lkkhk MkktR su{kt

  y{kk,kk. 23rk Mkkk{{e fuMkLkk Mktkt{kt nk suLke nk kR hnuk

  rkkMk ykkMkkhk{ khkh{kt 200ke khu yk{ [ku Au. ykkMkkhk{Lkku kwk Lkkhk MkktR k{ huk fuMkLkk Mktkt{kt y{kkLke Mkkkh{ke su{kt Au. yk {rnLkkLke Yykk{kt kwY kw{kLke Wse fhk{kt yke nke. khtkw yk{{kt fkuR kwY nksh hkk Lk nkkk. suke {kkk yLku kwkeLku nksh hnukLke Vhs kze nke. Mkwkkuyu fkwt Au fu yk-Mkkhk{ yLku Lkkhk MkktR Mkrk kkA Au khu {e yLku khke kw heku yk{Lku [ke hkk Au. yk{Lke MktkrkLku Mktke hkk Au. ykkMkkh{ uh{kt 200 yk{ [ku Au. su kife kwshkk{kt 50 yk{ Au. ykMkkkhk{ wkR yLku rfkkku{kt k yk{ [ku Au. ykMkkhk{ yLku ku{Lkku kwk kukxeo yLku VtzLkk {w zk khefu Au. nu kku su{kt Au khu kLk {e yLku kwke khke {w skkkhe Mktku Au. kwshkk{kt yk{ kku kukk fko{{kt nu khke Mkr qr{fk yk fhu Au. yk{{kt nsw k k{f fko{ nkk hk{kt yku Au. nk{kt kwY kw{kLkk rMku {kkk yLku kwke nksh hne nke. yuf yke ykuS ykkh{kt yk nuk fkrk fhk{kt ykk kk Lke rkk Mkkkxe kh yke nke. ykMkkhk{ Mkk{u yL fuMkku k hnuk Au. ku{Lke ktke kwAkhA fhkR Au.

  ku rMksoLk {kxu 25 fwtz kLkkkLke fkukkuo.Lke kikhe

  ku WMkLke kikheyku Y fhk{kt yke

  qk Lkn Vuk, MAkk sk ku {kxu ykkusLk

  y{kk, kk.23y { k k B w r L k r M k k

  fk u k k u o h uLkL k k ksk krMk k Mkkkeku khk ykkk{e kk. 29 ykukMxLkk hkus ykLkkhe ku [kwkeoLkk knukh {kxu kikheyku Y fhe ee Au. Mkk{kL heku kkrk rMksoLk kufku Mkkkh{ke Lke{kt fhkkt nku Au khtkw yk kuo kke{kt w Lk Vuk yLku MAkk sk ku nukwke ku rMksoLk {kxu 25 fwtz kLkkkLkku BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk Mkkkeku khk rLko

  uk{kt ykku Au.LkkULke Au fu Mkkkh{ke rhhLx kLk kk Lke wrkk Lk kk kuLkk {kxu f[hku VUfkLkku knkh f {wfk{kt ykku Au. ku{ Akkt nuhLke e ku f{kt f[hku XkkLke skyu Lke{kt Awku Vufu Au. Mkkkh{keLke LkeLke ykhke Wkkhk{kt yke nke khu k kke{kt f[hku Lk Xk kuLke kMk kfukhe hkk{kt yke nke khu yk ku rMksoLk {kxu 25 fwtz kLkkku khu kufku kuLkku fuxku Wkkuk fhu ku yuf

  &kko Au. kEfku {ue MxuLzk fr{xe{k t kskLkk Mk khk kuk uMkLke Mkk ytk uLke kkfeLke hkMk{kt [kw kuo k ku rMksoLkLke k{k{ Mkk fhkLke hswykk fhkE nke suLku MxuLzk fr{xe [uh{uLk wkuL kxuu {tswhe ykke ee Au. Yk. 1 fhkuzLkk [uo kk. 8 MkxuBkhyu 25 ku fwtz kikh fhkLke Mkq[Lkk Mktktrk rkkLku ykke Au. Mkkkh{ke Lke kh yLku k kk Mkrnk 25 skyu fwtz kLkkku.

  kuxk [qtxeLkk W{ukhkuLke kMktkeLke rk Y kR

  rne{kt fuLe [qtxe Mkr{rkLke kuXf{kt [[ko

  {wkLk ykLktekuLk kxu, u {w Vw ku{s Mkkrk rne knkUk : {kueLke WkMkrk{kt [[ko

  y{kk, kk.23k wshkk{k t zk uhk k ufMkkLke

  yuf yLku rkLkMkkLke 9 kuXfku {kxu kk. 13{e MkxuBkhLkk hkus kuLkkhe kuxk[qtxe{kt W{ukhku Lke fhk kwshkk ksk kkko{uLxhe kkuzoLke kEfku {ue kuXf{kt kikh fhkue k-k Lkk{kuLke kuLkLke ke E {w{tke ykLktekuLk kxu, kskLkk u {w ykhMke Vw kkk {nk{tke ewkE Mkkek yksu rne knkU[e kk nkk. rne kku yksu {ue furL [qtxe Mkr{rkLke kuXf{kt zkuhk Mkrnk kufMkkLke k yLku rkLkMkkLke 33 kuXfku {kxu swk swk hkku{kt kuLkkhe kuxk[qtxeLkk W{ukhk uLke kMk tkeLke rk nkk hk{kt yke nke.

  zkkLk LkhuL {kueLke WkMkrk{kt Mkk tsu {ue fuLe [q txe Mkr{rkLke kuXf{kt kMk fheLku kwshkkLkk W{ukhkuLke kMktkeLke kkkk kh [[ko r[khk fhk{kt yke nke. fkh fu kufMkkLke

  [qtxe{kt stk MkVkk kk kskLke k{k{ kuXfku {kxu [qtxe zk W{ukhkuLkku hkVzku Vkxku Au. su{kt yuf-yuf kuXf {kxu 10ke w W{ukhku [qtxe zkLke EAk k fhe Au.

  kwshkkLkk rLkhekfku kkk khe yku{ {kkwh khk kEfku wkhu ktke fkk kk u kkko{uLxhe kkuzuo k-k Lkk{kuLke kuLk kikh fhe nke. khtkw fuLe [qtxe Mkr{rk khk yk kuLkku{kt ktf VuhVkh fhk{kt yku kue Mk Mktfukku {e hkk Au. su{kt zkkLk LkhuL {kue kkuku su fuxkf W{ukhkuLke kMktke fhu k u{ k {u Au. k uxk[q txe {kxu W{ukhe kk hkLke Aue kk. 27{e ykukMx kwkh nkukke kskLkk W{ukhkuLke nuhkk Mkku{kh ykk {kuzk{kt {kuzk {tkkh Mkwe{kt rneke fhk{kt yku ku{ Mkqkku ske hkk Au. suLkk kku ykkk{e Mkknke kwshkkLkku hksfkh khu hksfe krkre kkk [qtxe [khke {{e WXu.

  kuhk{kt kwf {k{kt {AhLkwt rkzk {e ykwt

  MAkkLkk yku {kuLke fw 12 wfkLkkuLku Mke fhe ukkk WkusLkk : hkuk[kkLku hkufk Mkk[ukeLkk kkk

  {AhkuLkk WkLku hkufk rr kkk ukk

  y{kk, kk.23y{kk BwrLkrMkkLkk nuk rkku yksu {AhkuLke zuLkMkexe

  xkzk {kxu yMkhfkhf kkkLkk kkYku huf kuLk{kt ykuk {ku, kEux nkuMkxku, rMkLku{k hku, nkuxku, Mkhkfhe yo Mkhfkhe rkzkku, kuYBMk, Vk{o nkWMkeMk Mkrnk {kuxk fku{ fkuBkukku{kt [ufk nkk wO nkwt. su{kt kqo kuLk khk kuhk Mkfo kkMku yku hku {ku [uf fhkkt {kuLkk ku{uLx{kt kwf {k{kt {Ah rkzk uk {wt nkwt, ku{s {ku{kt ykue 12 wrLkxku{kt f[hkLkk rLkfkLke ku{s MAkkLkku yk nkukke {kuLke yth ykue 12 wfkLkkuLku ykshkus Mke {khk{kt yke nke.

  nuh{kt {AhkuLke zuLkMkexe kLku fkhu {uurhk Mkrnk yL {AhsL hkuk[kku e hkku Au. ykke nuk rkkLke xe{ku khk nuhLkk huf kuLkLkk huf kuzo{kt MkhkE [ufk nkk hk{kt ykwt Au. su{kt kr{ kuLk{kt 39 Mkkuyu [ufk fhk{kt ykwt nkwt ku{ktke A skyu {AhkuLkwt rkzk {e ykkk 28 nhLkku tz Mkwkku nkku. Lkk kr{ kuLk{kt 25 Mkkuyu [ufk fhk{kt ykwt nkwt ku{ktke kkt[ skyu LkkuxeMk ykkeLku 23 nhLkku tz Mkwkku nkku.

  Wkh kuLk{kt 50 skyu [ufk fhk{kt ykwt nkwt su{ktke 18 kufkuu LkkuxeMk ykkeLku Yk. 8500Lkku tz Mkwkk fhk{kt ykku nkku. { kuLk{kt 21 Mkkuyu [ufk nkk hkwt nkwt ku{ktke A kufkuLku LkkuxeMk ykkeLku 20,500Lkku tz Mkwkku nkku. rk kuLk{kt 19 Mkku [ufk fhk{kt ykk nkk. ku{ktke kkt[ MkkuLku LkkuxeMk ykke 10,500Lkku tz Mkwkku nkku yLku kqo kuLk{kt 20 Mkkuyu [ufk fheLku ykX kufkuLku LkkuxeMk ykke 7000Lkku tz Mkwkku nkku.

  yL k MkkuLke k hkfz fhk{kt yke

  yknh fuMk : NSUILkk sLkh MkuuxheLke hkfz

  hksfkux, kk.23hksfkux kk ueMku yknhLkk fuMk{kt Mktzkue

  k yuLkyuMkwykE kwshkkLkk sLkh Mkuuxhe Mkwhs uh Mkrnk [kh kufkuLke hkfz fhe Au. hksfkux Mkk skLkkk kux rMkkhLkk rLkkMke ruf WLkzfxu kuhfku LkkkLke rhkLke ]rk{kt Mkk{u hnuk kufku kkMkuke ku{Lke {kukkRLke wfkLkLkk rkLkuMk {kxu Yrkk kkt[ k ek nkk. kuhfku rhkLkk rkLkuMk{kt hnuk kufku 30 xfk ks Mkw fhe hkk nkk. {kuzuke kuykuyu hhkus 15000 YrkkLke {ktke fhk kke kk nkk yLku {fe ykkkLke k Yykk fhk{kt yke nke. ruf WLkzfx hksfkux{ktke Vhkh kR kku nkku yu Mkwhk skku hkku nkku. {kuzuke ku kkteLkkh skku hkku nkku ktke kuLkwt yknh fhe uk{kt ykwt nkwt yLku ykurVMk yLku kuMxnkWMk{kt [kh rMk Mkwe hkk{kt ykku nkku. ykhkukeykuyu rufLkk rkkkLkku Mktkfo fkuo nkku yLku ku{Lkk kwkLke {wk {kxu 10 k YrkkLke {ktke fhk{kt yke nke. rufLkk rkkkLke VrhkLkk ykkhu kkueMku Mkkike knuk fuwh Lkk{Lkk MkLke hkfz fhe nke. khkk [kh MkkuLke hkfz fhk{kt yke nke. kkueMku yknh {kxu Wkkuk{kt uk{kt ykue fkh k fksu fhe nke. yk fuMk{kt yL yuf MkLke nsw Mkwe hkfz fhk{kt yke Lkke. kwshkk yuyuMkwykELkk sLkh MkuuxheLke yknhLkk fuMk{kt hkfz fhk{kt ykk kk ykLku RLku rk kwoku{kt k [[ko hne nke. kuhfku Lkkk rhk khefu ykkkLke ]rk hk{kt {kuxk {k{kt [ku Au. ykk rkLkuMk{kt hnuk kufku stke ksLke hf{ Mkw fhu Au. {kuzuke kf{fe k ykkk{kt yku Au. yknhLkk fuMk{kt kkueMku w kkkMk nkk he Au.

  ku WMkLke kikhe Y kR [wfe Au. kkLk kkrkLke {qkykuLku ykhe ykuk ykkk{kt yuf kksw fkfkhku Mk Au. keS kksw kwyku {qkLke hee{kt Mk kLk Au.

  V

  knekkk Mkux{ xkh kkMku k {rnLkkLkk kkku r kwykuyu rk kLkkeLku kqsLk fhe hkk nkk.

  Mkhus{kt nhk uh ye kkkkLke hkkn{kt {k {eLkk sR hnuk {wM{ kwykuyu {k{kt Lk{k yLku wk fhkLke ruk kke{ ee nke.

  rs [kh hMkk rMkkh{kt kufk{Lkk fkhu xkrVfLku RLku khu kfeV We kR Au.