24 04 2014 sunvilla samachar

Download 24 04 2014 sunvilla samachar

Post on 15-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 24-04-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 24-04-2014, w y{kk Year : 1 Issue : 307Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 307 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 24, -2014 w

  40 uku{kt LkhuL {kue nu NRILke knue kMkt kLke

  kskLkk ykuhMke Mku khk kku fhkku

  rr uku{kt [k kh [[ko, hLk Vkuh wrLkrx yLku yL fko{kuLkwt ykkusLk : fko{ku{kt nhku kufku uzkk

  Lkerne,kk.2340 uku{kt hnukk khkekuLkk

  Mkkike w kufku LkhuL {kueLku zkkLk k Wkh uk RAwf Au. kskLkk ykuhMke Mk u khk yk {wskLkku kku fhk{kt ykku Au. ykuhMke Mkuu yk kku 40 uku{kt fhk{kt ykuk fk o{, Mk u o yu Mkk u r Lk uxfo kh {uk rVzk ufLkk ykkhu fkuo Au. MkuLkk fLeLkh rs ueLkk skk {wsk kMke khkekuyu k{ kMkt khefu {kue Vkuh keyu{Lku Mk{ko ykwt Au. ykuhMke Mku khk yk uku{kt [k Wkh [[ko, hLk Vkuh wrLkrx yLku yL fko{

  ykkursk fko nkk. ksku kku fkuo Au fu, yk fko{{kt nhku k ufk u uzkk nkk. y{urhfk, ykuMxurk, rkxuLk, kLMk, kkLk, s{oLke, fuLkuzk, MkkWk ykrfk, Rhku, Lkkuuo, zuLk{kfo, MzLk, Mkkkkkuh, {urk, kkRuLz, Lkukk, {kuhurMk, kwfeo, fuLk M k rn kL k k uk u{k t k e { uk rVzkufLkk ykkh kh yk kku fkuo Au. {kuxkkkLkk yuLkykEykh khk khk{kt kkukkLkk LkSfLkk kufkuLku LkhuL {kue {kxu {k ykkk yke fhk{kt yke Au. u fu, kskLkk Mku khk fhk{kt ykuk yk kkLku k kufkuyu Mk{koLk ykwt Lkke yLku fkwt Au fu,

  ksku kkukkLke MkrkLku MkwkhkLkk nukwMkh yk fkhLkk kk fko Au khtkw keS kksw kskLkk kufkuLkwt fnuwt Au fu, kMke khkekuLkk yrkLkk ykkh kh kkhku kikh fhk{kt ykk Au su{kt swk swk fko{ku{kt ku{Lkk yrk uk{kt ykk nkk. nhku kufkuLkk yrkLkk ykkh kh yk {wskLkk kk fhk{kt ykk Au. LkhuL {kueLku kufr Lkukk khefu kusux fhk [k kh [[ko fko{Lkwt ykkusLk khk{kt k fhk{kt ykwt Au su{kt uLkk swk swk kkku{kt uhkh rkMkk {k kk ksk fkofhku wk w ukE hkk Au.

  25 yurLkk rLku khekk ykLMkh-fe ykkuz fhku

  suEE-{uELk khekkLkwt khek{ 3S {u 2014Lkk hkus nuh fhk{kt yku : rkkeo yLkw{kLk kke fu

  y{kk, kk.23uLke xku[Lke ykEykExe

  yLku yuLkykExe fkuuu{kt u {kxu MkuLx kkuzo ykuV MkufLzhe yuwfuLk kk uz o khk uELx yuLxLMk yufk{ {uELk 2014Lke khekk uk{kt yke nke. suLke ykLMkh-fe ykkk{e 25{e yuru ukMkkEx kh {wfk{kt ykLkkh Au. suLku rkkeoyku kkuku khekk{kt ykLkkh Au suLku rkkeoyku kkuku khekk{kt ukk skkku Mkkku MkhkeLku kk ukkLkk khek{Lkw t yLk w{kLk kke fu khu khekkLkw t khek{ 3 {uLkk hkus hsw fhku.

  k kke {krnke {wsk uLke xku[Lke ykEykExe yLku EsLkuhe MktMkkyku{kt u {kxu uELx yuLx LMk y ufk{ VhSkk kLkkk{kt yke Au. su kkLku kLk{kt hke kksukh{kt MkuLx kkuzo ykuV MkufLzhe yuwfuLk khk su suEE {uELkLke ykuVkELk yLku ykuLkkELk khekk uk{kt yke nke.

  M k e k ey u M kEL k e k e{ k t skk {wsk uh{ktke 13 k 56 nh rkke oykuyu suEE {uELkLke khekk ykke nke khu nu MkekeyuMkE khk yk khekkLke ykLMkh-fe ukMkkEx

  kh ykkuz fhkLkku rLko fkuo Au. su ytkkok ykkk{e 25{e yuru suEE {uELk khekkLke ykLMkh-fe MkekeyuMkE kkuzoLke ukMkkEx Wkh {wfk{kt yku. khkk suEE {uELk khekkLkwt khek{ 3 {uLkk hkus hsw fhk{kt yku. yk khek{Lku ykkhu uh{ktke kuZ k xku[Lkk ukkk rkke oyk uLk u s uEE-yuzkLMkLke khekk ykkk {kxu rMkux fhk{kt yku. suEE yuzkLMkLke khekk 25{e {u 2014Lkk rMku uk{kt yku suLkwt khek{ 19 swLku hsw fhk{kt yku.

  rkkeoykuLke MkwrkLkk nukwMkh rn[k

  kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueyu r{Lk 26Lku {skqk Rhkk Mkkku hkLkk swk swk rMkkh{kt tkke [kh fheLku kufkuLku ykfkk fko nkk.

  fkUkuMk-kskLkk Lkukkyku kt nuhMkk Mktkkuu

  y{kk, kk.23kwshkk{kt kufMkkLke [qtxeLku RLku Mxkh [khfku tkke [kh fhkLke kikhe fhe [wk Au. ksk yu fkUkuMk ktLkuLkk Lkukkyku ykkefkke [qtxe Mkkyku MktkkuLkkh Au. kwshkk{kt 30{e yurLkk rMku {kkLk ku kuLkk knuk ytrk{ Mkkn{kt nu yk{f [khLkku kuh he hnu kue kk Au.

  MkkurLkk kkteLke nuh Mkkkkhe Mk{ Mk24-4-14 kkkuhu 1:00 fkfu Mkkz24-4-14 kkkuhu 3:00 fku uhkw

  hksLkkkMkkLke nuh Mkkkkhe Mk{ Mk24-4-14 Mkkhu 10:45 fkfu fXk kh, fXk.24-4-14 kkkuhu 3:30 fku kkuhk rkk, stk fk{kh Mknfkhe {tze swLkk {kuMkzk hkuz, Y[.24-4-14 hkku 7:15 fkfu wkee kkWLz, qs.

  LkerkLk kzfheLke nuh Mkkkkhe Mk{ Mk24-4-14 Mkktsu 4:00 fkfu W{hkk{, Mkkz24-4-14 Mkktsu 6:00 fkfu [kLk[kuf, kkk, Mkwhk24-4-14 hkku 8:15 fkfu MkhMkkwh, y{kk.

  LkukMkk rMkwLke nuh Mkkkkhe Mk{ Mk24-4-14 Mkkhu 11:00 fkfu htsLk huze{uELkzLkku Zk, {nuMkkk.24-4-14 kkkuhu 12:00 fkfu swLkk kts kh, kkx.24-4-14 kkkuhu 3:00 fkfu kkhk, zkuhk.24-4-14 Mkktsu 5:00 fkfu Lkrzk, uzk.24-4-14 Mkktsu 7:00 fkfu Lkk kzs, y{kk.

  Mxkh [khfku kwshkk{kt [kh {kxu knkU[u

  kwshkkLke k{k{ 26 Mkexku SkkzkLke {kueLke ykekwshkk{kt {kue khk tkke [qtxe [kh

  zkkLk kLke kku kwshkkLkk kufkuLke ke yktkeyku e{k hnuu : {kue {kkhkuLkk u{ke kwf kLke kky{kk, kk.23

  k wshkkLkk {w{tke yu ks k L k k z kkL k kL k k

  W{ukh LkhuL {kueyu r{Lk 26Lkk {skqk Rhkk Mkkku yksu kwshkk{kt tkke [kh fkuo

  nkku yu kufkuLku hku{ktr[k fhe ek nkk. fku, kkLkk wh, rzMkk MkrnkLkk k rMkkh{kt

  ukkt kwf kLke kk nkk. kuyku kkk uhu 1:30 Lku ku 2:55 fkfu nuhMkk khk rs hueLkk {t[ kh ykkk s Lk{ku Mk{kofku kskLkk fkofhku yLku {kkhku {kue, {kue, {kueLkk Lkkhk Mkkku yk fe kkh {kue MkhfkhLkk Lkkhkke {ukLk kse eu. khu kkx, kLkkMkfktXk rsk ksk {wkuyu uMk, kkze knuhke Mkkk fko kk {t[ kh kuXk kh s Mkewt {kEf kfze {kkhkuLkk u{ke kwf kLke yLku {t[ LkSf ykkk kzkkze fhe hnuk Mk{kofku fuMkhe xkuke {kue, {kMf knuhuk kufku [e[ekheyku kkzkk Lkkhk kkkk fkfkuke kzfu kke hnuk {kuxkkkLkk

  kkB rMkkhLkk uzqkku, nuhe {kkhku wkLkku ke zkkLk kLkk khV sE hnuk {kue yksu zeMkk{kt kwf kLke fnu fu {tzk LkkLkku Au {ukLk LkkLkwt Au k {kY r {kuxwt Au k{khe sk {khk rkur{kk Au k{khk r{kt nwt Awt. yus {khk {kxu EhLkk ykeko Au. nwt k{kYt MktkkLk Awt, wLke z{heyku kE kELku {kuxku kku Awt {khk kwshkkeykuyu {Lku yLkn u{ ykku Au. yuxu nwt yn Mkwe knkU[e ku Awt. yk MkhfkhLku kkLkw t fk{ uLkk kt [qtxe kE Au ku {kkhkuyu kqo fhe ewt Au. k{khu nu kqo knw{ke Mkkku ktwhMk {skwk Mkhfkh kLkkk {kxu 300ke w

  f{ rne kufMkk{kt {kukLkk Au khu kwshkkLke 26 yLku r-{Lke ku fw 28 kuXfku Skk k{khk {kkLk fhk, fhke skkkhe Lkeku. k{u {Lku wk ykwt Au nu k{Lku Mkkwt fhe ykkkLkku yk yMkh ykku Au. khu {Lku Mktkqo rkMk Au fu k{u f[f[keLku fkUkuMkLku kwshkk{ktke ke wzeLku MkkV fhe Lkktku. yu s fnuwt Au. fkuEk kkku k{ku-yk{k u {Lk{k t hkk kh k{khku {k Mkeku s {Lku ykkku. nk{kt fuL{kt {k-kuxkLke Mkhfkhu kwshkkLku yLku kskLkk hkkuLku qk s Mk ykke hkk Au.

  Lk{okLkk hk Mkkk ko Mkwe {wfk Lkke ek. ftE nku

  {kue Lkk uEyu ku {kxu fkUk uMk wkeyu yL hksfe kkku yuf kE kk Au khtkw {khe Mkkku k{khk ykeko Au. {k sktkkLke qr{ kh ykku Au {kxuu {kkw Lk{ke fku kk. 24-4-14Lkk hkus fke rLkkkLkk [hku{kt knkU[e Lk{Lk fhe khkMkeke Vku{o hkLkku Awt. nwt wkLkkuLku hkuskkhe, uzqkkuLku kke yLku Lk{okLkk Lkeh Mk{k rMkkhLku {u ku {kxu Mkkk r[kYt Awt. fkUkuMkLkk kk khkk kk Au. uh{ktke yZf u{ {Lk u {kk fkUkuMk k{e kE Au. fkUkuMku uLku kkkn fhe wtxe eku Au. kwshkku {Lku yktke kfze {kuxku fku o {Lku MktMfkh ykk k{kYt kkih khe.

  [q txe Mkkyku Mk tkk ue nke. yk Mkkyku{kt {kuxe Mktk{kt kufku W{xe kzk nkk. {kueyu kwshkkLke k{k{ 26 Mkex Wkhktk r-{Lke keS ku kuXfku Wkh kskLku Sk ykkk yLku {kuxk {k{kt {kkLk fhk kufkuLku yke fhe nke yLku fkw t nkw t fu, u kuyku zkkLk kLku kku kwshkkLkk kufkuLke k{k{ yktke e{kt hnuu. Mkhne kLkkMkfktXk{kt ku{kk WLkkk{k t zeMkkLkk nkE r k hL k k { u k L k{ k t ks k L k k z kkL k kL k k W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue kLkkMkfktXk yLku kkx kufMkk MkexLkk {kkhku Mk{k [khku o yke rhkx sLk{uLke

  kwshkk{kt yksu MkkurLkk, hksLkkk, {kueLke MkkykuMkkurLkk kkteLke Mkkz, uhkw{kt Mkk, hksLkkkLke fXk, Y[, qs, {kue zkuhk{kt Mkk Mktkkuu

  y{kk, kk.23kufMkkLke kwshkkLke 26

  kuXfku {kxu kk. 30{e yurLkk hk us kuLkkhe [q txeLkk u stk Skk {kxu hksfekkk u khk kkku [kh nu ku{Lke khkfkkyu knk Uk u A u. k wshkkLke 26 kuXfkuLke [qtxeLkk [kh {kxu nu kkheLkk {kk kkt[ s rMk kkfe hkk Au khu kMk fheLku ksk kkk fkUkuMkLkk LkukkykuLkk kzukzk kwshkk{kt [kh {kxu Wkhe kzk

  Au su{kt ykkefku kk. 24{e yurLkk hkus fkUkuMkLkk hkxe {w MkkurLkk kkte, kskLkk hkxe {w hksLkkkMkk kqo {w LkerkLk kzfhe, kskLkk zkkLkkLkk W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue, LkukMkk rMkw Mkrnk xku[Lkk MkkrLkf Lkukkyku kwshkkLkk yLkuf rMkkhku qte u. yLku Lku ku{Lkk W{ukhLku {k ykkkLke yke fhu.

  fk Uk uMkLkk hkxe ykk MkkurLkk kkte ykkefku kwYkhu Mkkz{kt kkkuhu 1:00 kku yLku uhkw kku kkkuhu 3:30 fkfu ku nuhMkkyku MktkkuLk fhu ku{ fkUk uMkLke ke sku Au. khu kskLkk hkxe yk hksLkkkMkk k ykkefku k wYkhu Mkkhu 10:45 fkfu fXk, kkkuhu 3:30 fkfu Y[ yLku hkku 7:15 fkfu qs kku nuhMkkyku Mktkkuu. kskLkk

  zkkLkkLkk W{ukh kkk kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue k Mkktsu 7:30 fkfu kwshkk{kt ku{Lkk {krMkkh zkuhk kku s tke h ueLk u Mk tkk uLk fhu. kskLkk k q o hkx e {w LkerkLk kzfhe k kwshkk{kt k Mkk uy u Mkkyk u fhu su{kt Mkktsu 4:00 fkfu Mkkz Mkktsu 6 fkfu LkMkkhe yLku hkku 8:15 fkfu y{kk kqo{kt kzfheLke nuhMkkyku kuu. kskLkk MkktMk yLku kqo rfuxh LkukMkk rMkw {nuMkkk, kkx, zkuhk, Lkrzk yLku kkteLkkhLke kuXf {kxu y{kk kku Mkk Mktkkuu. su{kt 11:00 fkfu {nuMkkk, kkkuhu 12:00 fkfu kkx, kkkuhu 3:00 fkfu

  zkuhk, Mkktsu 5:00 fkfu uzk kkk Mkktsu 7:00 fkfu kkteLkkh Mk tMke k uk{k t nuhMkkLk u M k t k k u L k fh u . ks k L k k zkkLkkLkk W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke ykkefku k wYkh u rknkh{k t k yLk u k wshk k{k t y uf n uhMkk Mk tkk uu. s u{k t hkk u 7:30 fkfu ku{Lkk kkukkLkk {krMkkh zkuhkLkk kkuku kkWLz kku yuf rk nuhMkkLk u Mk tkk uLk fhu. yk Wkhk t k kskLkk u { w ykhMk e V w , [qtxe fBkuELk fr{xeLkk yk khkkuk{ Ykkk, u ykeyku kkk hk MkhfkhLkk {tkeyku hkh{k t rr Mkk uyu nuhMkkykuLku MktkkuLk fhu.

 • 2 / . 24-04-2014, w y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 24-04-2014w{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mkk{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  - - j

  ktkeu...

  hku, w~{ yu rtfku Wk s zk{e uk uEyu..?

  ksu sqe fnu{kt yuku W{uhku fhe eku Au fu hku, w~{ yu rtfk kteu Wk s zk{e uk uRyu. w rtfk yu u{ku rhkh Mefkhu fu k Mefkhu Auk kfkke k k fhk hnukt rtfk kteku hksfkhk fwtzkk{kt ze ku Au yu nu yk fkse fkuxze{kt fkk zk ku ku s. yuVu ykkuku fhk {kxu fwk w{ Mk{eyu rtfk Wh k o fk WAkeu Yyk fhe u Ae rtfk yu fr Y kte [u kf zkVze [ke yu nu ku w ksk {nkkf huL {kueyu s rtfk k{u eh kfk {ktzkt Au.

  rtfk khke{kt ksk zkkk W{ukhu eku zfkh VUfk [qtxe {uk{kt Whkwt { keu uXk nkt yu kwt wk fk[ ksu nku fu k nku htw kse yukke kte he yu Au fu 2004k rVwz Vufxh{kt u{u kurk Vufxhu k {kLwt nwt u wk fkhu ksu fuLe kk{kt yuf kfkku k uXku zku nku.

  u Ae hknw kteu xkuox keu khe hksfkh{kt {fwt kk ke ukk Auk yuf {rnkke rtfk r kkt nu kuwt k[wt rtfk h {tzkwt Au. rtfkk r hkuzo kzhk rhkh k{u trk s{kkk ykkuku fktR yksfkk ke. kzhkyu ukt VMxo Vu{uek s{kR nkukk yuf k {uk Au u ku uewt s Au. htw, nsw u {rnk nukk ksk ukykuk [qtxe [ku{kt fkt hkuxo kzhkwt k{ WAkkwt nwt. nu, ksu uee heu s ke nukt k ktkw [kw fhe ewt Au. yk [qtxe{kt hknw kte Vufxh rV wt Au. nu rtfk kte fkutu{kt uLxh Mxus h yke hkkt Au. yk [qtxe{kt rtfkyu {kk f yke Au yu ye VkRx ku [qtxe Ae Y ku.

  rtfk kukk krhkrhf khkwt w{kkuwt hkskx kAwt fsu fhk {kxu w yk{f u. ksu yuf Whk nheVu khe eku Au yu uke rtfk kuke hksfe ]rkykuwt Vf rMkhu u nukt u{u r[he {kt u{e R{us hzkk k [kw kR k Au. rtfkyu hksfkh{kt yk ykk {kxu u{k rk rh yuMxuxk k{ks ytu Mkyku fhe s zu yu fkt ku Ae u{k [k {kxu {khk rwt y{k kk Au ukt hkuk hkuku u w W ykwt zu yu ku nfef s Au.

  , rtfk kteyu uyku suxwt y{kt y{k fhu uxk y{u w {sw wt yue su W W[khe Au u ksu kute hke zu fkh fu yk Wu w uk zkkk W{ukh huL {kueyu s k[e Xuhe ke Au.

  MkuMke nw{k fwhue sLk xkze hne Au : ynuk

  nw{k fwhue Y LkLke Mkkku Lkshu kzu

  ehk{ hkLk khk rLkuork rV{Lkw xwtf Mk{{kt s wxk Y fhku : [khke kkt[ rfku sLk Wkkhe uu

  {wtkR,kk.23 k k u r w z L k e M k u M k e

  yrLkuke nw{k fwhue nu kuLkk sLkLku WkkhkLke kikhe fhe [wfe Au. ykkk{e rV{{kt fk{ fhkk knuk ku ykuAk{kt ykuAw [kh-kkt[ rfku sLk Wkkhu kue kk Au. kkurwz{kt yuLxe fko kk nw{k fwhueLkk sLkLku RLku n{Uk [[ko hne Au. khtkw nu ku sLk Wkkhe Me{ kkLke kusLkk hku Au. {ue {krnke {wsk nw{k fwhue Lke rV{{kt Y LkLke Mkkku Lkshu kzLkkh Au. Lkk fkfkh Mkkku fk{ fhkk knuk nw{k sLk Wkkhk {kxu khu {nuLkk fhe hne Au. ehk{ hkLkLkk rLku oLk{kt kLkkh rV{ kLkkkLke k ikhe nkk hk{kt yke Au. yk rV{{kt kuLke Mkkku Y Lk Lkshu kzu. Yu fh unhLke rV{ MxwzLx ykuV h {khVku kkurwz{kt

  yuLxe fhe nke.khkk ku Mkkk rV{ku{k tfk{ fhe hkku Au. kuLke kksukh{kt s hsq kue rV{ {u kuhk rnhku kkufMk ykurVMk kh MkV hne nke. yk rV{ wk kuZeLku kMkt kze nke. yk rV{{kt YLke Mkkku ku yrLkuke nke. su{kt LkhkeMk yLku RrkLkkLkku

  Mk{k u kk Au. hMk kkkk yu Au fu nw{kyu kUMk ykuV kMkuk wh {khVku ko 2012{kt kkukkLke kkurwz f u rhhL k e Yyk k fh e nke. yk rV{{kt kuLke Mkkku LkksweLku qr{fk fhe nke. nu nw{k Lke Lke fuxef rV{kuLku RLku Mk kLkue Au. nw{k fwhue kkurwz{kt k{ rV{ k e s f w yrkLk uke nk ukLke kkhe ykke [wfe Au. ku ykkk{e rMkku{k tkkukkLke yuxk fwkkke khu kufkuLkw kLk U[u kue kk Au.

  YLke Mkkku Lke rV{{kt ku{Lke Mkkku yL fkfkhku fku hnuu ku ytku nsw Mkwe fkuR kk fhk{kt yke Lkke. khtkw k{k{ kkkkku ykk u kku ykkk{e kkuzkf {rnLkk{kt rV{Lkw wxk Y fhk{kt yku. kusux Mkkku uzkuk k{k{ kufku wk w Au.

  kkurqz{kt fwkk Mkkrkk fhkLke kikhe

  rk khkLke yLkuf Lke yrLkuke nu kkurqz{kt

  {wtkE, kk. 23kk urqz{kt kk u oke rk

  k h k L k e y r L k u k e y k u L k e kkukkk hne Au. kkurqz{kt yuLxe fhe [wfue rk khkLke yrLkukeyku{kt fks ykk, RrkLkk ze wLkku Mk{ku kk Au. k{kk krxk k kkurwz{kt yuLxe fhe [wfe Au. khu yL su yrLkukeyku yuLxe fhe [wfe Au ku{kt rke MkLkkuLk, kkMke kLkw, rLke Mkwrkk, k{kk krxk yLku [k{eo fkuhLkku Mk{ku kk Au. yk k{k{ yrLkukeyku kk urqz{kt q{

  {[kk RAwf Au. rk khkLke rV{ RLzMxe{kt yk yrLkukeyku q{ {[ke [qfe Au. kk urqz {kxu kksukh{kt s ykkufq[ fhe [qfue yrLkukeyku{k t fks ykkLkk u Mk{ku kk Au. 2007{kt rk khkLke kwwkw rV{ {e fk{ Mkkku fksu yuLxe fhe nke. nu kkurqzLke rV{ Mkur 26 yLku Mk{{kt ku kk ukkLke nkshe kqhkh fhe [qfe Au. keS kksw 2005{kt k w wk w rV{ e Mkkk u yuLx e fhLkkh k{kk krxk Mkkrs

  LkrzkkkLke rV{ n{kkk {khVku u fhe [wfe Au. yk rV{{kt ku ys uk Mkkku Lkshu kze nke.yke s heku Lker Mkwrkkyu ko 2009{kt kuwwkw rV{ Mex nkxo Mkkku yuLxe fhe nke. nu ku kkurqz{kt ysk ksk Mkkku u fhe hne Au. khu kkMke kLkwyu 2010{kt kwwkw Mkkku kkukkLke furhh Y fhe nke. yufthu kk urwz{kt rk khkLke yLkukeykuLke kkukkk {u kue kk ukR hne Au.

  nk{kt hnue kkurqzLke yrLkukeyku Mkk{u kzfkh

  Mxkh yLkwfk {ko rMkkko {nkukk Mkkku uk {u

  fh unh Mkn rLk{kokk khefuLke qr{fk{kt hnuu

  {wtkR,kk. 23MxwzLx ykuV h {khVku

  kkurwz{kt kkukkLke yuLxe fhe [wfuk rMkkko {nkukk Mkkku Lke rV{{kt yLkwfk {ko Lkshu kzu kue kk ukR hne Au. u k{k{ kkkkk...