24 04 2014 sunvilla samachar

Download 24 04 2014 sunvilla samachar

Post on 15-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 24-04-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 24-04-2014, w y{kk Year : 1 Issue : 307Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 307 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 24, -2014 w

  40 uku{kt LkhuL {kue nu NRILke knue kMkt kLke

  kskLkk ykuhMke Mku khk kku fhkku

  rr uku{kt [k kh [[ko, hLk Vkuh wrLkrx yLku yL fko{kuLkwt ykkusLk : fko{ku{kt nhku kufku uzkk

  Lkerne,kk.2340 uku{kt hnukk khkekuLkk

  Mkkike w kufku LkhuL {kueLku zkkLk k Wkh uk RAwf Au. kskLkk ykuhMke Mk u khk yk {wskLkku kku fhk{kt ykku Au. ykuhMke Mkuu yk kku 40 uku{kt fhk{kt ykuk fk o{, Mk u o yu Mkk u r Lk uxfo kh {uk rVzk ufLkk ykkhu fkuo Au. MkuLkk fLeLkh rs ueLkk skk {wsk kMke khkekuyu k{ kMkt khefu {kue Vkuh keyu{Lku Mk{ko ykwt Au. ykuhMke Mku khk yk uku{kt [k Wkh [[ko, hLk Vkuh wrLkrx yLku yL fko{

  ykkursk fko nkk. ksku kku fkuo Au fu, yk fko{{kt nhku k ufk u uzkk nkk. y{urhfk, ykuMxurk, rkxuLk, kLMk, kkLk, s{oLke, fuLkuzk, MkkWk ykrfk, Rhku, Lkkuuo, zuLk{kfo, MzLk, Mkkkkkuh, {urk, kkRuLz, Lkukk, {kuhurMk, kwfeo, fuLk M k rn kL k k uk u{k t k e { uk rVzkufLkk ykkh kh yk kku fkuo Au. {kuxkkkLkk yuLkykEykh khk khk{kt kkukkLkk LkSfLkk kufkuLku LkhuL {kue {kxu {k ykkk yke fhk{kt yke Au. u fu, kskLkk Mku khk fhk{kt ykuk yk kkLku k kufkuyu Mk{koLk ykwt Lkke yLku fkwt Au fu,

  ksku kkukkLke MkrkLku MkwkhkLkk nukwMkh yk fkhLkk kk fko Au khtkw keS kksw kskLkk kufkuLkwt fnuwt Au fu, kMke khkekuLkk yrkLkk ykkh kh kkhku kikh fhk{kt ykk Au su{kt swk swk fko{ku{kt ku{Lkk yrk uk{kt ykk nkk. nhku kufkuLkk yrkLkk ykkh kh yk {wskLkk kk fhk{kt ykk Au. LkhuL {kueLku kufr Lkukk khefu kusux fhk [k kh [[ko fko{Lkwt ykkusLk khk{kt k fhk{kt ykwt Au su{kt uLkk swk swk kkku{kt uhkh rkMkk {k kk ksk fkofhku wk w ukE hkk Au.

  25 yurLkk rLku khekk ykLMkh-fe ykkuz fhku

  suEE-{uELk khekkLkwt khek{ 3S {u 2014Lkk hkus nuh fhk{kt yku : rkkeo yLkw{kLk kke fu

  y{kk, kk.23uLke xku[Lke ykEykExe

  yLku yuLkykExe fkuuu{kt u {kxu MkuLx kkuzo ykuV MkufLzhe yuwfuLk kk uz o khk uELx yuLxLMk yufk{ {uELk 2014Lke khekk uk{kt yke nke. suLke ykLMkh-fe ykkk{e 25{e yuru ukMkkEx kh {wfk{kt ykLkkh Au. suLku rkkeoyku kkuku khekk{kt ykLkkh Au suLku rkkeoyku kkuku khekk{kt ukk skkku Mkkku MkhkeLku kk ukkLkk khek{Lkw t yLk w{kLk kke fu khu khekkLkw t khek{ 3 {uLkk hkus hsw fhku.

  k kke {krnke {wsk uLke xku[Lke ykEykExe yLku EsLkuhe MktMkkyku{kt u {kxu uELx yuLx LMk y ufk{ VhSkk kLkkk{kt yke Au. su kkLku kLk{kt hke kksukh{kt MkuLx kkuzo ykuV MkufLzhe yuwfuLk khk su suEE {uELkLke ykuVkELk yLku ykuLkkELk khekk uk{kt yke nke.

  M k e k ey u M kEL k e k e{ k t skk {wsk uh{ktke 13 k 56 nh rkke oykuyu suEE {uELkLke khekk ykke nke khu nu MkekeyuMkE khk yk khekkLke ykLMkh-fe ukMkkEx

  kh ykkuz fhkLkku rLko fkuo Au. su ytkkok ykkk{e 25{e yuru suEE {uELk khekkLke ykLMkh-fe MkekeyuMkE kkuzoLke ukMkkEx Wkh {wfk{kt yku. khkk suEE {uELk khekkLkwt khek{ 3 {uLkk hkus hsw fhk{kt yku. yk khek{Lku ykkhu uh{ktke kuZ k xku[Lkk ukkk rkke oyk uLk u s uEE-yuzkLMkLke khekk ykkk {kxu rMkux fhk{kt yku. suEE yuzkLMkLke khekk 25{e {u 2014Lkk rMku uk{kt yku suLkwt khek{ 19 swLku hsw fhk{kt yku.

  rkkeoykuLke MkwrkLkk nukwMkh rn[k

  kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueyu r{Lk 26Lku {skqk Rhkk Mkkku hkLkk swk swk rMkkh{kt tkke [kh fheLku kufkuLku ykfkk fko nkk.

  fkUkuMk-kskLkk Lkukkyku kt nuhMkk Mktkkuu

  y{kk, kk.23kwshkk{kt kufMkkLke [qtxeLku RLku Mxkh [khfku tkke [kh fhkLke kikhe fhe [wk Au. ksk yu fkUkuMk ktLkuLkk Lkukkyku ykkefkke [qtxe Mkkyku MktkkuLkkh Au. kwshkk{kt 30{e yurLkk rMku {kkLk ku kuLkk knuk ytrk{ Mkkn{kt nu yk{f [khLkku kuh he hnu kue kk Au.

  MkkurLkk kkteLke nuh Mkkkkhe Mk{ Mk24-4-14 kkkuhu 1:00 fkfu Mkkz24-4-14 kkkuhu 3:00 fku uhkw

  hksLkkkMkkLke nuh Mkkkkhe Mk{ Mk24-4-14 Mkkhu 10:45 fkfu fXk kh, fXk.24-4-14 kkkuhu 3:30 fku kkuhk rkk, stk fk{kh Mknfkhe {tze swLkk {kuMkzk hkuz, Y[.24-4-14 hkku 7:15 fkfu wkee kkWLz, qs.

  LkerkLk kzfheLke nuh Mkkkkhe Mk{ Mk24-4-14 Mkktsu 4:00 fkfu W{hkk{, Mkkz24-4-14 Mkktsu 6:00 fkfu [kLk[kuf, kkk, Mkwhk24-4-14 hkku 8:15 fkfu MkhMkkwh, y{kk.

  LkukMkk rMkwLke nuh Mkkkkhe Mk{ Mk24-4-14 Mkkhu 11:00 fkfu htsLk huze{uELkzLkku Zk, {nuMkkk.24-4-14 kkkuhu 12:00 fkfu swLkk kts kh, kkx.24-4-14 kkkuhu 3:00 fkfu kkhk, zkuhk.24-4-14 Mkktsu 5:00 fkfu Lkrzk, uzk.24-4-14 Mkktsu 7:00 fkfu Lkk kzs, y{kk.

  Mxkh [khfku kwshkk{kt [kh {kxu knkU[u

  kwshkkLke k{k{ 26 Mkexku SkkzkLke {kueLke ykekwshkk{kt {kue khk tkke [qtxe [kh

  zkkLk kLke kku kwshkkLkk kufkuLke ke yktkeyku e{k hnuu : {kue {kkhkuLkk u{ke kwf kLke kky{kk, kk.23

  k wshkkLkk {w{tke yu ks k L k k z kkL k kL k k

  W{ukh LkhuL {kueyu r{Lk 26Lkk {skqk Rhkk Mkkku yksu kwshkk{kt tkke [kh fkuo

  nkku yu kufkuLku hku{ktr[k fhe ek nkk. fku, kkLkk wh, rzMkk MkrnkLkk k rMkkh{kt

  ukkt kwf kLke kk nkk. kuyku kkk uhu 1:30 Lku ku 2:55 fkfu nuhMkk khk rs hueLkk {t[ kh ykkk s Lk{ku Mk{kofku kskLkk fkofhku yLku {kkhku {kue, {kue, {kueLkk Lkkhk Mkkku yk fe kkh {kue MkhfkhLkk Lkkhkke {ukLk kse eu. khu kkx, kLkkMkfktXk rsk ksk {wkuyu uMk, kkze knuhke Mkkk fko kk {t[ kh kuXk kh s Mkewt {kEf kfze {kkhkuLkk u{ke kwf kLke yLku {t[ LkSf ykkk kzkkze fhe hnuk Mk{kofku fuMkhe xkuke {kue, {kMf knuhuk kufku [e[ekheyku kkzkk Lkkhk kkkk fkfkuke kzfu kke hnuk {kuxkkkLkk

  kkB rMkkhLkk uzqkku, nuhe {kkhku wkLkku ke zkkLk kLkk khV sE hnuk {kue yksu zeMkk{kt kwf kLke fnu fu {tzk LkkLkku Au {ukLk LkkLkwt Au k {kY r {kuxwt Au k{khe sk {khk rkur{kk Au k{khk r{kt nwt Awt. yus {khk {kxu EhLkk ykeko Au. nwt k{kYt MktkkLk Awt, wLke z{heyku kE kELku {kuxku kku Awt {khk kwshkkeykuyu {Lku yLkn u{ ykku Au. yuxu nwt yn Mkwe knkU[e ku Awt. yk MkhfkhLku kkLkw t fk{ uLkk kt [qtxe kE Au ku {kkhkuyu kqo fhe ewt Au. k{khu nu kqo knw{ke Mkkku ktwhMk {skwk Mkhfkh kLkkk {kxu 300ke w

  f{ rne kufMkk{kt {kukLkk Au khu kwshkkLke 26 yLku r-{Lke ku fw 28 kuXfku Skk k{khk {kkLk fhk, fhke skkkhe Lkeku. k{u {Lku wk ykwt Au nu k{Lku Mkkwt fhe ykkkLkku yk yMkh ykku Au. khu {Lku Mktkqo rkMk Au fu k{u f[f[keLku fkUkuMkLku kwshkk{ktke ke wzeLku MkkV fhe Lkktku. yu s fnuwt Au. fkuEk kkku k{ku-yk{k u {Lk{k t hkk kh k{khku {k Mkeku s {Lku ykkku. nk{kt fuL{kt {k-kuxkLke Mkhfkhu kwshkkLku yLku kskLkk hkkuLku qk s Mk ykke hkk Au.

  Lk{okLkk hk Mkkk ko Mkwe {wfk Lkke ek. ftE nku

  {kue Lkk uEyu ku {kxu fkUk uMk wkeyu yL hksfe kkku yuf kE kk Au khtkw {khe Mkkku k{khk ykeko Au. {k sktkkLke qr{ kh ykku Au {kxuu {kkw Lk{ke fku kk. 24-4-14Lkk hkus fke rLkkkLkk [hku{kt knkU[e Lk{Lk fhe khkMkeke Vku{o hkLkku Awt. nwt wkLkkuLku hkuskkhe, uzqkkuLku kke yLku Lk{okLkk Lkeh Mk{k rMkkhLku {u ku {kxu Mkkk r[kYt Awt. fkUkuMkLkk kk khkk kk Au. uh{ktke yZf u{ {Lk u {kk fkUkuMk k{e kE Au. fkUkuMku uLku kkkn fhe wtxe eku Au. kwshkku {Lku yktke kfze {kuxku fku o {Lku MktMfkh ykk k{kYt kkih khe.

  [q txe Mkkyku Mk tkk ue nke. yk Mkkyku{kt {kuxe Mktk{kt kufku W{xe kzk nkk. {kueyu kwshkkLke k{k{ 26 Mkex Wkhktk r-{Lke keS ku kuXfku Wkh kskLku Sk ykkk yLku {kuxk {k{kt {kkLk fhk kufkuLku yke fhe nke yLku fkw t nkw t fu, u kuyku zkkLk kLku kku kwshkkLkk kufkuLke k{k{ yktke e{kt hnuu. Mkhne kLkkMkfktXk{kt ku{kk WLkkk{k t zeMkkLkk nkE r k hL k k { u k L k{ k t ks k L k k z kkL k kL k k W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue kLkkMkfktXk yLku kkx kufMkk MkexLkk {kkhku Mk{k [khku o yke rhkx sLk{uLke

  kwshkk{kt yksu MkkurLkk, hksLkkk, {kueLke MkkykuMkkurLkk kkteLke Mkkz, uhkw{kt Mkk, hksLkkkLke fXk, Y[, qs, {kue zkuhk{kt Mkk Mktkkuu

  y{kk, kk.23kufMkkLke kwshkkLke 26

  kuXfku {kxu kk. 30{e yurLkk hk us kuLkkhe [q txeLkk u stk Skk {kxu hksfekkk u khk kkku [kh nu ku{Lke khkfkkyu knk Uk u A u. k wshkkLke 26 kuXfkuLke [qtxeLkk [kh {kxu nu kkheLkk {kk kkt[ s rMk kkfe hkk Au khu kMk fheLku ksk kkk fkUkuMkLkk LkukkykuLkk kzukzk kwshkk{kt [kh {kxu Wkhe kzk

  Au su{kt ykkefku kk. 24{e yurLkk hkus fkUkuMkLkk hkxe {w MkkurLkk kkte, kskLkk hkxe {w hksLkkkMkk kqo {w LkerkLk kzfhe, kskLkk zkkLkkLkk W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue, LkukMkk rMkw Mkrnk xku[Lkk MkkrLkf Lkukkyku kwshkkLkk yLkuf rMkkhku qte u. yLku Lku ku{Lkk W{ukhLku {k ykkkLke yke fhu.

  fk Uk uMkLkk hkxe ykk MkkurLkk kkte ykkefku kwYkhu Mkkz{kt kkkuhu 1:00 kku yLku uhkw kku kkkuhu 3:30 fkfu ku nuhMkkyku MktkkuLk fhu ku{ fkUk uMkLke ke sku Au. khu kskLkk hkxe yk hksLkkkMkk k ykkefku k wYkhu Mkkhu 10:45 fkfu fXk, kkkuhu 3:30 fkfu Y[ yLku hkku 7:15 fkfu qs kku nuhMkkyku Mktkkuu. kskLkk

  zkkLkkLkk W{ukh kkk kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue k Mkktsu 7:30 fkfu kwshkk{kt ku{Lkk {krMkkh zkuhk kku s tke h ueLk u Mk tkk uLk fhu. kskLkk k q o hkx e {w LkerkLk kzfhe k kwshkk{kt k Mkk uy u Mkkyk u fhu su{kt Mkktsu 4:00 fkfu Mkkz Mkktsu 6 fkfu LkMkkhe yLku hkku 8:15 fkfu y{kk kqo{kt kzfheLke nuhMkkyku kuu. kskLkk MkktMk yLku kqo rfuxh LkukMkk rMkw {nuMkkk, kkx, zkuhk, Lkrzk yLku kkteLkkhLke kuXf {kxu y{kk kku Mkk Mktkkuu. su{kt 11:00 fkfu {nuMkkk, kkkuhu 12:00 fkfu kkx, kkkuhu 3:00 fkfu

  zkuhk, Mkktsu 5:00 fkfu uzk kkk Mkktsu 7:00 fkfu kkteLkkh Mk tMke k uk{k t nuhMkkLk u M k t k k u L k fh u . ks k L k k zkkLkkLkk W{ukh yLku kwshkkLkk {w{tke ykkefku k wYkh u rknkh{k t k yLk u k wshk k{k t y uf n uhMkk Mk tkk uu. s u{k t hkk u 7:30 fkfu ku{Lkk kkukkLkk {krMkkh zkuhkLkk kkuku kkWLz kku yuf rk nuhMkkLk u Mk tkk uLk fhu. yk Wkhk t k kskLkk u { w ykhMk e V w , [qtxe fBkuELk fr{xeLkk yk khkkuk{ Ykkk, u ykeyku kkk hk MkhfkhLkk {tkeyku hkh{k t rr Mkk uyu nuhMkkykuLku MktkkuLk fhu.

 • 2 / . 24-04-2014, w y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 24-04-2014w{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu,