24 02 2014 sunvilla samachar

Download 24 02 2014 sunvilla samachar

Post on 16-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 24-02-2014

TRANSCRIPT

1 / . 24-02-2014, y{kk ko: 1 > ytf: 235 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 24, -2014 Year : 1Issue : 235No. of Page : 4Price : Rs. 2.00fkuR s r kwshkk Akuzu Lkne : LkhuL {kueLke kkhewrkk LkSf Vkun hue{kt {kueLkw MktkkuLkwrkk,kk.23 kskLkk zkkLkkLkk W{ u kh yL k u k wsh k k L k k {wkLk LkhuL {kueyu yksu [qtxe [khLkk kkYku ktkLkk w rkk{k t rk h ueL k u MktkkuLk fhkk fkUkuMk kh kuke nkhku fko nkk. {kueyu kkhe ykke nke fu fkuR k r k kwshkk Akuzu Lkne. fuxkf kufku kuh{kkuo kuhkLkk kMkku fhe hkk Au. [qtxe yrkLkLkk kkYku w rkkLkk skhkyk u k kMk u hueLku Mktkkukk {kueyu yk{f rLkuLk fwO nkw. {kueyu fkwt nkwt fu fA{kt r Mk{wkLkk uzwkkuLke {nuLkkLkk fkhu yksu Mkke wk Mkkhe uk {e hne Au. kskLkk zkkLkkLkk W{ukh {kueyu fkwt nkwt fu fA {ktke fkuR k r uzwkLku knkh fhk{kt yku Lkne. Mk{k r{kt k wshkke yLku r Mk{wkkLkk kufku yksu kke kk r{keLk u [ke hkk Au. kuh{kkuo kuhLkkh kufkuke nu MkkkLk hnukLkku Mk{ Au. u fkuR yrfkhe w fhu kku ku su khtkw fkuR uzwk su Lkne. ku{u fkw t nkw t fu kwshkk kh suxku yrfkh {kueLkku [u kuxku s yrfkh huf rnLwMkkLkLkku Au. ktk{kt {kueLke yk hueLku Vkun (_ ...)fhkuzku yukeS khfkuLku nzkkLke yMkh kE fukuMk rkhfku nzkkLku ELku {{ kLkLke rne, kk. 23 u h { k t y u k e S rzMx e wxhk u yk k ef k k e y[kuMk {wkLke nzkk Wkh sE hkk A u. s uLkk krhk{ MYk u rhVe ykk kk u k uMk rM k rLzhLk k k whXkLk u {kXe yMkh ku. w nk hkke {kfuoxk {kkofk Wkh kk kkLkk nuk wMkh yk nzkk kkzkLkku rLko fhk{kt ykku Au. k k{e rMkkh{k t hnuk zeMxewxhku Mkrnk 13 nh zeMxewxhku nzkk Wkh sLkkh Au suke rMkrLzhk u ykkk{k t yku Lknet. {kk nkuMkxkuLku s kkfkk hkk{kt yku. efus sue R{hsLMke Mkrk{kt s Mkuk Wk fhkkLke kk fhk{kt yke Au. yku RLzk yukeS zeMxewxh VuzhuLkLkk sLkh Mkuuxhe kLk MkkuLkeyu fkwt Au fu nzkkLke rn[k knuk tke s Lke fhe uk{kt yke Au. ku{u fkwt Au fu yuf rMk {kxu k uh{kt zeehe kuhkE skLke Mkrk{kt ytkqe VukE su. khu uhkh hkkLkk fkhu Mkknku Mkwe yMkh hnukLke kk ukE hne Au. yk u RLzk yukeS rzMxewxLk VuzhuLkLkk sLkh Mkuuxhe kLk MkkuLkeLkwt fnuwt Au fu kk{e rMkkh Mkrnk 13000 zeMxewxhk u yk nzkk{kt uzku. u{k t 15 fhkuzke w hk tkuMkLkk khkfkhkuLku {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kze fu Au. u nzkk ktke U[ku kku srx Mk{Mk Qe ku. stke hkku Mko kue kk k ukE hne Au. nzkkLku xkk {kxuLkk kMkku fhk{kt yke [qk Au. ku ^wy rhxuMkoLkk u kku Au fu rzMxewxhku khk fhk{kt yke hnuk ykkukku ykkh khLkk Au. fuxkf [kuMk rnk hkkk kku nzkk Wkh sk rzMxewxhkuLku kuMkknLk ykke hkk Au. R{kLkkh zehkuLku {kkofk{kt fkuEk fkhLke nuk Lkke. {kkofk{kt RLkk{Lke k ukkE fhk{kt yke Au. kwshkkLkk 600ke rkhfku k y[kuMk {wkLke nzkk Mkk{u kLkkh Au. nzkkLkk krhk{ Mku hk t kuMkLke kr yLku rLkkMke MkkLke kkkk Wkh kuf {wfku suLkk fkhu k ]rneykuLk u khu kfeVLkk u Mkk{Lkku fhku kze fu Au.rne{kt ykMkk{Lke {rnk kh kUkhuk kkkt MkLkMkLkkxekkfkh kwhLkkh ktLku MkkuLke hkfzrne{kt kkfkhLkk rfMMkkyku{kt [kksLkf khku kE hkku Au : zkkuk ktLku MkkuLke kqAkhA YLke rne, kk.23rne{kt kUkhukLke xLkkyku{kt Mkkk khku kE hkku Au. rneLke huk furkx khefuLke Akk yfk hne Au. nu 21 keo ykMkk{e {rnk kUkhukLkku rfkh kkkt khu MkLkMkLkkxe {[e kE Au. Mk{k {k{k{kt kkueMku kkkMk nkk he Au. ku kwYkku khk yk {rnk Wkh kkfkh kwhk{kt ykku nkku.yk ktLku MkkuLke yksu hkfz fhk{kt yke nke. yk ku Mkku kife yuf Mk {rnkLku knukke s ykukku nkk u. yk {rnk kksukh{kt s rne{kt yke nke. rk rne{kt {nekkkwh{kt yuf ykkMk{kt {rnk Wkh nw{ku fhk{kt ykku nkku. ku MkkuLke yk Mktuo hkfz fhk{kt yke Au. yk ktLkuLke yku hknw yLku nkYLk khefu kE Au. hkxe {rnk kt[ khk k yk {rnk khk LkkU uk{kt yke Au. kkueMk yrfkheykuyu {krnke ykkkk fkwt Au fu hknw k ykMkk{Lkku Au ku yk {rnkLku rne kku nkku. kuLke Mkkku Lk fhkLke k[ ykkeLku kuLku yn kk{kt yke nke. kkuzkf rMk knuk yk {rnkLku rne kk kk {rnkkkwh kku kzkLkk {fkLk{kt hnukLke Mkk fhk{kt yke nke.yk skyu ktLku Mkku hknw yLku nkYLku kuLkk Wkh nw{ku fhe eku nkku. kuLku rLko heku {kh {khk{kt ykk kk kuLkk kh kkfkh kwoku nkku. ykMkk{e {rnk Wkh kkfkhe kwhkLke xLkkLkk uhk kkk kze hkk Au. zeMkezkw khk yk kLkkLku f{LkMkek yLku h{sLkf heku ykLke xefk fhe Au. ykkk{e rMkku{kt k yk {wku {rnk MktkXLkku khk WXkk{kt yku k ue kk ukE hne Au. rne{kt kk kuo kutkhukLke xLkk kLk kkke fkkyku{kt Mkwkhku fhk{kt ykku nkuk Akkt kkfkh MkrnkLkk ykhk{kt kLkk xkLkk ku e hkk Au. fkkfe rLkktkkuLkw t fnuwt Au fXkuh fkkykuLkk khek{ MYku kkukMk Vhekku k nk{kt Mkkkxe Wkh yke Au. ykMkk{e {rnk Wkh kkfkhLku ELku MkkrLkf kufku{kt k Lkkhkske uk {e hne Au. kkueMku Mkwhkk Mkk khe Au.2 / . 24-02-2014, y{kk ktkeu...fkutue fkkhku: {kuek f] {kxu ykteuwt hkSk{wt {ke fk?hkk qqo {tke yu {w{tke y{hn [kihe k{u wh -fo rMkh{kt kukk nkukku wku fheu ]k fkk uke k{u ykrkeykuk { {ukk {k{u u{u fqhkh Xuhk fke kufkwku ynuk xk Lkk ke ko yu y{hnkt rkt ko k rkk ]n{kt {qfk k{u fkutuu ykfhe rrk yke ykku fkuo Au fu, N {w{tke yu ykrke {ksu k{ fhkk {kue hfkhk kztkk kYu hfkhu yk wt wO Au, su u{u khu zu. rkkk ytksk-ukwk kk e ru wkhu {tke kkyu hkkk nwf{k u fhkue kku kufkw sMx yu. yu{. kueku 2003ku rhkuxo ]nu wh fkuo nku. ynuk{kt u{u 1982 yu 198{kt kukk nkukku wku fhe kk ttr yrfkheykuu {feyku ykk ytu fqhkh Xuhk nk.wkhu yuf kfkh rhku tkukt u fkutu {w yswo {kuZkrzkyu ft nwt fu, kufkwu fkuE s MkuS whkkk ykkh rk yu {kk yuf VkuhuMx huLshe swkek ykkhu kh fkZwt Au. Whkt khu y{hnu kuu kufkwu zfkhe rrx{kt nkEfkuoxu kk rhkuxo k{u Mxu ykuku nkuk Akt u{k r k y{hnk rhkh fu u{e kxeoe qo {tsqhe rk u {u u{k fe yu nk nkEfkuxo{kt yurz yuzTkufux sh wkkh {nukyu wyku {kuxku nkEfkuxoku Mxu ufux fhke eku nku. kM{kt khu sue k{u k kue nku u{wt yk kk yuxu fu s t kE Au ku rhkuxoku k s Qku kku ke. Akt hfkhu hksfe Ehkkke urh ykhu yk rhkuxo r fkuo Au.u{u ykku fkuo fu, Y. 1,100 fhkuzku su{kt k[kh yk[hkku Au u wsk{ wVk{ kuskk {k{u k r[e r{rku rhkuxo, ]ne nuh rnk r{rku ynuk rn rr k t[ yu r{rk kke w ynukku hfkhu kXe ukk nkuk Akt nsw we {kue hfkh u rkk{kt ke {qfe yuku fu{ sk ke ykk? yuxwt s n, fkutuu {kue ku sk {kk {wu yktenuk hkSk{k ke k fhe ne.yktenuwt hkSk{wt {ke fk?ksyu kufkwk rhkuxo k y{hnk wk yu fuLe{tke wkkh [kihek hkSk{ke {k fhe ne, suu nkMkM kk {kuZkrzkyu ft nwt fu, {kuekt f]ku {kxu yktenuwt y{u hkSk{wt {keyu u hkuh k, yk xk u wkkh [kihe kuu Mfq{kt nk. u{wt ykhu hkSk{w {kwt fuxwt ku k?ykkLkku yksLkku rMk . 24-02-2014{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. kwr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkufhe-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.ykExeMkeLke {kfuox {qze{kt Mkkike w khku{wtkR,kk.23uhkh{kt Auk MkknLkk kkk hr{kLk kuL[{kfo MkuLMkuxe RLzuMk{kt 300 kkuELxLkku Mkwkhku kku Au. 10 Mkkike uwz ftkLkeyku kife Lk{kt Mktwk WAkku LkkUkku Au. Lk w [ek ftkLkeykuu ku{Lke {kfuox {qze{kt 114806 fhkuzLkku W{uhku fhe eku Au. ykExeMkeLku Mkkike khu Vkku kku Au. {kfuox {qze Auk Mkkn hr{kLk Lk ftkLkeykuLke e Au. yk kkk hr{kLk ykExeMke, xeMkeyuMk yLku yu[zeyuVMke kUfLke {kfuox {qze{kt Mkkike khu khku LkkUkku Au. keS kksw fku RLzkLke {kfu ox {qze{kt xkzk u kk u Au. kuLke {kfuox {qze{kt Auk Mkkn hr{kLk 5906 fhkuzLkku xkzku kku Au.xkuk xuLk MkuLMkuMkLke ftkLkeykuLke huLfkLke kk fhk{kt yku kku xeMkeyuMk k{ MkkLk Wkh Au. khkk rhkLMk, ykExeMke, y k u y u L k S M k e , R L V k u M k e M k , yu[zeyuVMke kUf, fku RLzk, rku, xkxk {kuxMko yLku MkLkVk{koLkku Mk{ku kk Au. ykExeMkeLke {kfuox {qze{kt 80774 fhkuzLkku khku kku Au suke kuLke {kfuox { qze eLk u 252232 fhk uz Mkwe knkU[e kE Au. yk Mkkn hr{kLk ykExeMkeLku Mkkike khu Vkku kku Au.khkk xeMkeyuMkLkk u { yku Au. xeMkeyuMkyu kuLke {kfuox {qze{kt 7947 fhkuzLkk u W{uhku fku o Au suke k uLke {kfu ox {qze eLku nu 431968 fhkuz kE kE Au. yuLkSoLke {nkfk ftkLke rhkLMkLke {kfuox {qze{kt 2926 fhkuzLkku W{uhku kku Au suke kuLke {qze eLku 262185 fhkuz Mkwe kE Au. ykExeLke {kuxe ftkLke rkuLke {qze{kt 4635 fhkuzLkku khku kku Au suke k uLke {qze eLku 140992 fhkuz kE Au. yu[zeyuVMke kUfLke {kfuox {qze{kt 6985 fhkuzLkku khku kku Au suke kuLke {qze eLku 159307 fhkuz Mkwe knkU[e kE Au.ykuyuLkSMkeLke {kfu ox {qze eLk u 236901 fhk uz Mk we knkU[e Au. yk ftkLkeyu Auk Mkkn hr{kLk 1124 fhkuz Yrkk W{uhe ek Au. ykExeLke {kuxe ftkLke RLVkuMkeMku k Auk MkknLkk fkhkukkh hr{kLk kuLke {kfu ox {qze{kt stke W{uhku fku o Au. xkxk {kuxMko yLku MkLkVk{ko k k kA hkk L k k e . 30 uh k u L[{kf o RLz uMk 334 kk uELx MkwheLk u Mkkn{kt k t hkku nkku. [kkkLkk ksux{kt fhkue nuhkkLk u ELku Lke ykk ke nke. khu rLk^xe 6155Lke Mkkkxeyu hkku nkku. yk kuhku{exh{kt 107 kkuELxLkku Mkwkhku kku nkku.xkuk 9 ftkLkeykuLke {qze{kt 114806 fhkuzLkku khkuykExeMkeLke {kfuox {qze eLku nu 252232 fhkuz xeMkeyuMk 431968 fhkuzLke {qze Mkkku k{ MkkLkuMkLke rkuLkLkk Vkuxk VkuLk kh Mkkike khu zkWLkkuzknY fhkk 300 xfk w zkWLk kuz{wtkE,kk.23khke fuLkuzeLk kkuLko Mxkh Mkkike kufr nMke khefu Qhe yke Au. nu yuf Lkk Mkuo{kt kku fhk{kt ykku Au fu MkLke rkuLkLkk Vkuxkyku {kukkE Wkh Mkk ike khu zkWLk kuz fhk{kt ykk Au. yL fkuEk yrLkuke fhkk MkLke rkuLkLke R{us Mkkike khu zkWLkkuz kE Au. fMx{hkuLkk {kukkE Wkh R{us zkWLkkuzLkk Mkto{kt fhk{kt ykuk kkf Mkuo{kt yk {wskLke kkkk weLku Mkkkxe Wkh yke Au.yuhxu {kukexwz 2013 khk fhk{k t ykuk Mku o{k t skk{k t ykw t Au f u MkLke rkuLk yrLkuke yLku yrLkukk ktLkuLke fuxukhe{kt Mkkike ykk hne Au. knY kLkLke Mkhk{e{kt 300 xfk khu kuLke R{us zkWLk kuz fhk{kt yke Au. Mku o{kt skk{kt ykwt Au fu sufkkuxLke Mxkh yrLkuke ke{kt k{ MkkLku Au. yk ke{kt Lk [kukzk ke yLku rtfk [kukzk ke {ktf Wkh Au. krheke [kukzk ke{kt [kukk yLku k qLk{ kk tzu ke{kt kkt[{kt MkkLku Au. yrLkukkykuLke kk fhk{kt yku kku hkeh fkqhLke R{us Mkkike khu zkWLk kuz fhk{kt yke Au. yk ke{kt ke {ktf Wkh kne fkqh yLku ke {ktf Wkh heh Mkn Au. knY kLk [kukk yLk u k t k Mxkh Mk{kLk kLk kkt[{kt MkkLk Wkh Au. yk Mkuoke Mkku e fk Au fu wk kuZe wk fkfkhk uLk u s khu kMkt fhe hkk Au. uh{kt 194 r{rLk fMx{hkuLku ykhe ELk u Mku o fhkk k k k u L k k kkhku he fhk{kt ykk Au. sufkk ux Mxkh k{k{ fhkk ykk Lkefe kE Au. kk uzkf rMk knukt s ykuLkkELk Mk[oLkk {k{u k MkLke rkuLku s kkS {khe nke yLku ku k{ MkkLku hne nke. ke{kt sufkkux Mxkh kk Lk [kukzk ke yLku rtfk [kukzk ke {u : knY [kukk { kh hkkuykr{h VkELkuMx yuxh Au : knYLke fkqkkq{-3 rV{ke knY krk{wtkE,kk.23k k u r qzL k k M k w kh Mx kh yrLkukk knY kLku ykr{h kLkLke tMkk fhkk fkw t Au fu ykr{h VkELkuMx yuxh kifeLkku yuf Au. q{-3{kt ykr{h kLku su fkhLkwt fk{ fwO Au ku uhk Mk{kLk Au. yuf fko{{kt knY kLku fkwt Au fu u{kt uc yrLkukkyku kife ykr{h yuf Au. q{-3{kt su fkhLkk hehLke sYh nke ku fkhLke kkuze e hkeLku ykr{h kLku qr{fk se Au. ykLkk {kxu ykr{h kLkLku qk {nuLkk fhe kze nu. ykr{h kLk n{uk yLku {kxu uhkMk{kLk hnu Au. {kk kherhf hek u s Lkn kfu {kLkrMkf heku ku qk s WuLke fk{kehe fhe hkku Au. ykr{h kLkLke y{u tMkk fheyu Aeyu. ykr{h kLk k{ k rV{{kt Lk uk uxe qr{fk yk fhe hkku Au. knY kLk Vhe yufkh Lkfkhk{f qr{fk fhk {kxu RAwf Au. q{-3{kt ykr{hu Lkukuxe qr{fk fhe Au. keS kksw knY kLku rkuk kkuo{kt yLkuf rV{ku{kt rLkLke qr{fk se Au su{k t zh, kkekh yLku yt{Lkku Mk{ku kk Au. knYLkw t fnuw t Au fu Lk uk urx qr{fk skLku ku Mk{ kE kku Au. yke qr{fk fhe Lkke. u L k f k h k { f qr{fkLke ykukh fhk{kt yku kku ku [kuMkku yk fhu. kuLku Vkku L k n k k k k u k yk fkhLke qr{fk fhu. yk fkhLk e rV{k u 100 fhkuz ykk 2 0 0 f h k u z L k e k{kt su Lkn. zkLk rMkhe{kt ku fk{ fhe [qku Au. yk qr{fk k Lkfkhk{f s nke. knY kLk yLku ykr{h kLk [u r { k k k h n u e Au. u fu yk ktLku fkfkhu {kuxkkku yufkeLku khu fko{{kt {kk Lkke. nk{kt s yk k tLk u yuf fko{{kt Mkkku ukk k kE kk nkk. ktLkuyu n{u yufkeLke tMkk fhe Au.knY Vhe yufkh Lkukurx qr{fk fhk RAwfMkwkh{kuz fux {kuMk nk zexkuMk zkEx kh : rhkkuxokuMkyuLsuMk,kk. 23eke Mkwkh {kuz fux {kuMk rVxLku yLku qkMkwhkeLku e hkk {kxu k{k{ kMk fhe hne Au. ukkuLke 60{e kokktX Mkkku Mktktrk yuzeLk{kt Lqz hsq kE hnue fux{kuMk nk{kt zexkuMk zkEx Wkh [kehne Au. {ue {krnke {wsk 39 keo yk Mkwkh {kuz zexkuMk zkExLku ELku rLkktkkuLke Mkkn k E hne Au. kwfeo{kt kEV fku rhxeyux{kt rzxkuMk fko{{kt kk ukLke k ikhe{kt k fux{kuMk ukE hne Au. LkSfLkk Mkqkqk uLkw t fnuw t Au fu fux{kuMk fkuEk kktAkuz fhk {kxu kikh Lkke. yrk fXkuh zkEx{kt Vqx yLku uSxuk wMkLkk u Mk{ku kk Au. fux{kuMk nk{kt Mkkurz VqzLku xkk {kxu {{ kLkue Au. fux{kuMkLke kkhe rLke xku[Lke Mk wkh {kuz khefu fhk{kt yku Au. nsw k ku kuLke kkMku Lke Lke ykuVhku yke hne Au su{kt ukku khVke ykue ykuVhLkk u Mk{ku kk Au. ynuk{kt skk{k t yk w t A u f u $e {kuz su 1990{kt k ufr kLke nke k u L k e ykfLkk Mkto{kt nk su ynuk he fhkk nkk ku{kt skkwt Au fu yuf ko{kt kuLke f{ke 9.2 r{rLk zkhLke ykMkkkMk hneAu. {kuzk kk ku VuLk Mkkku Mktktrk k kukku{kt k Qkhe nke. MkkR ehku VuLk{kt kuLke kkukkk hne Au. SYt-hekeLkk kku{kt Lkh{k hnu kue MktkLkkAuk kkzekke k{kt 200 xkzkuyk kuo kkf kukh ku{s rkw WkkLkLke ykky{kk, kk.23Wkh k wshk k L k k t rr kh{k t r M kL k L k k kh t u hrkkfkuLkk Lkk {kkuLke ykfku Y kE Au. nk {MkkkLke [eu SYt yu hekeLkk k {kkuLke ykfku Y ku Au. su{kt hksMkkLkLkk ykkwhkuz rMkkh{ktke hekeLkk k uMx fh{kLke hkusk 2500ke 2700 kkuheLke ykf kk Au.r M k L k h k f e k k f e k ykkk{e {k[o {rnLkk{k t ukuhkuLke hkfe Lkefu. khtkw yk k u o kkf k ukh yLk u rkw WkkLkLke ykkLkkt kku kh{kt SY yLku hekeLkk k{kt Lkh{k hnu kue kk Au.k kke {krnke {wsk yk kuo SYt yLku hekeLkk kkfkuLkwt w kukh kwt nkwt. yufthu kkfkuLku yLkwfw nk{kLkLku fkhu yk ktLku kkfkuLkk Wkkhk yLku WkkLkkuLkk ytku [k {wfkk. ykke kh{kt Lkk {kkuLke ykfku ke Au ku{ ku{ kku{kt xkzku kkku Au. ukkhe kwoku{ktke {ke {krnke {wsk [kw kuo kwshkk, hksMkkLk{kt hekeLkw t Mkkwt WkkLk yuxu fu kk 15 ke 16 k kkuhe suxwt kkLkku ytks Au. sqLkk {k{Lkku Mxkuf ytksu kuZu k kkuhe W{uhku. yk ukkt ykkk{e Mk{{kt k xu k u{ sk Au. Shk{k t k yk k u o {k WkkLk kkLke khk hk Au. suLkk eu k{kt {te kkLke kk uk Au. nk Mkkihkx{ktke SYtLkk Lkk {kLke ykf e{u e{u ke Au. ykhu hhkus 2500ke 3000 kkuheLke ykf kE Au. hkfe {kkLke Au. sqLkk {kkuLke u[keLkw t kk k hkw t Au. ykke k xkk Au.Auk kkzek hr{kLk Shk yLku hekeLkk Lkk {kkuLkk k{kt kk 200 YrkkLkku xkzk u kk u Au. nS rMkLk hkfe Lkefe Lkke. ykkk{e {k[o {rnLkk{kt ukhkuLke hkfe Lkefu. yk hkfe Lkefu yuxu Lkk {kkuLke ykfku k xu. Lkk kkfk uLkk w WkkLkk uLkk ytks kkA ukkh tk{k t MkkkLke hk Au. ykkk{e {k[o {rnLkkke hrkkfkuLke ykfku u su {u ykh Mkwe skue hnuu. rMkLk hkfe k yk Mk{kkk hr{kLk hnuu.MkuMk foh h{kt kLxkuLku Mkuk ykku : nuk{kt kkutzLk{kt MkuMk fohkuLke yirknkrMkf SkkufkuLkk rLkkMk MkkLku kLxkuLke Mkuk fhkke MkuMk fohkuLku yxfkkLkk kkueMkLkk ykuLku Vkke ukkutzLk,kk.23 tzLkLke MkuMk fohkuyu kkueMk rLko Mkk{u fkkfe kzfkhLkku {k{ku ykhu Ske eku Au. tzLk{kt u~kykuyu yirknkrMkf [wfkku ku{Lke khVu{kt ykkk we k fhe Au.kkueMku kufkuLkk rLkkMkMkkLkku{kt kLxkuLke Mkuk fhkke ku{Lku hkufkLkku yku he fkuo nkku. MkuMk fohkuLke khVu{kt [wfkku ykkLkku {kk yu kku fu MkuMk fohku h{kt kLxkuLku Mkuk ykke fu. kkueMku ku{Lkk yku{kt skwt nkw t fu fkuE MkuMk foh kufkuLkk rLkkMk MkkLk Wkh sE fu Lkn. kkueMkLkk yk rLko Mkk{u MkuMk fohkuyu fkuxo{kt kzfkh VUku nkku. ykLkk skk{kt nu MkuMk fohkuLke khVu{kt yku ykk u A u. Mk uMk f ohk u n u kLxkuLku ku{Lkk hu sELku k Mkuk ykke fu. RMuko kWLk fkuxoLkk ss khk ykkk{kt ykuk [wfkk kk { tzLk{kt kunku{kt ku MkuMk fohkuLkk ^ux Vhe kue uk{kt ykk Au. ss su zkw rfMkMxLku yuk kkueMk kk yLku kwhkkLku Vkke ek nkk fu kuhMxex{kt kufyk ^ux{kt fk{ fhke {rnk Wkh ytfw {qfk{kt yku ku sYhe Au. LkVku {uk {kxu yk {rnkyku {kuxkkku u~k]rk{kt Mktfkue Au. [k uke rzMk uBkh 2013Lkk rMkk u Mkk unk u ^ux{kt kk ueMk u kkf hkuzk kkzk nkk yLku yk ^ux Wkh rkkt {qfe eku nkku. ykhu 200 suxk yrfkheyku yn knk U[e kk nkk yLk u {rnkykuLku kkLk{kt kfze ee nke. yuf {rnk rLko {e yke Au. 16 ^ux Mkk{u kt fhe ukLke LkkurxMk he fhe ukE nke khkk MkuMk fohkuyu {k{ku ykk kku o nkku. nu MkuMk fohk uLke khVu{kt yk [wfkk u ykkk ku{Lku {kuxe hknk kE Au. MkuMk fohku kife fuxkfLke nkLkku {k{ku k Mkkkxe Wkh ykku nkku. tzLk kkueMk yLku fkuxo kkMku A {rnLkk Mkwe yuk MkkuLku kt fhe ukLke Mkkk hnue Au su{kt kkueMk yue kkkk Mkkrkk fhe fu fu u~k ]rk Mkkku Mktktrk ]rk [ke hne Au.keyu{ k {kxu {kueLku Mk{koLk ykku s Lkn k]{q fkUk uMkLkk zk yLku kr{ ktkkLkk {w{tke {{kk kuLkSoyu LkhuL {kueLku zkkLk k {kxu xufku ykkkLkku RLfkh fhe eku Au. {{kkyu fkwt Au fu ksk nMkkkMk kkxeo Yku Mkkrkk ku. ksk fkUkuMkLkk rfk khefu Lkke. khu fkUkuMk k kskLkk rfk kkuku Lkke. u{kt zkkLk kLke Mkko{kt {{kk kuLkSo, srkk k kkukkLku ku Au. {{kkLkwt fnuwt Au fu kufkne{kt ykkk{e zkkLk khefu rLko kufku fhu. ku{Lke kkxeo fuL{kt ku qr{fk yk fhu. k]{qLkk zkyu fkwt nkwt fu Lke Mkhfkh Lkk kXktLk Mkkku fhk{kt yke fu Au. {{kk kuLkSo yu{ k {kLku Au fu ke {kuh[kLkk kMkku kE hkk Au.(_ ...)hue Lkk{ ykkk{kt ykwt nkw. ktk yLku kwshkk [u Mktktku wk swLkk Au. {kueyu fkwt nkwt fu khu kwY LkkLkf kwshkk{kt kk nkk khu kk kwYkhk{kt kk nkk. kwshkk{kt hkeftk{kt yk kwYkhkLku khu LkwfMkkLk kk kk ykLku Vhe rLkktk kufkuLke Mknkkkke kLkkk{kt ykwt nkwt. {kueyu wkeyu Mkhfkh kh ykfhk nkhku he hkk nkk. {kueyu wkeyu MkhfkhLkk [kkkLkk ksux{kt nuh fhk{kt ykue Lk huLf Lk kuLLkLke kusLkkLku rkMkkk khefu kkeLku kuLke rxfk fhe nke. {kueyu fkwt nkwt fu y{khk MkuLkkLkk skLkkuLke yuf {ktk hne Au. Lk huLf Lk kuLLkLke {ktk hne Au. rneLke Mkhfkhu MkuLkkLkk skLkkuLke Mkkku n{Uk [uzk fko Au. ksuxLkk Mk{ khtkh nuhkk fhk{kt yke Au. yk ku k fnuk{kt ykwt Au. khtkw yk rkMkkk Au. ku{u fkwt nkwt fu u wkeyu Mkhfkh R{kLkkh hne nkuk kku kkukkLkk 10 ksux hr{kLk yuLku kqo fhe uk{kt MkVkk {ue nkuk.{kueyu fkUkuMk kh nkh fhkk fkw nkwt fu fkUkuMk rhku{e yfke yLku kskLke r{kkkke wk khukLk Au. yn ku{Lke rksLk fhku yLku kMkLk fhkuLke rLkke ^kuk hne Au. hkS kkteyu yuf ku fkwt nkwt fu rne{ktke Yrkku rLkfu Au yLku kk{ Mkwe knkU[kk knkU[kk 15 kiMkk kR Au. {kueyu & fkuo nkku fu fk ktyu YrkkLkk 15 kiMkk kLkkk Au. {kueyu fkwt nkwt fu rne{kt kuyku MkkkLkekqof hnuu yLku fkurLkk ktLku kzk uu Lkne. uLke rkuhe{kt kufkuLkk kiMkk nku Au. fkMkn kku ku{Lku kkze knuhke Au yLku yk kkzeLkw kuyku MkL{kLk fhu yLku kuLkk MkL{kLkLku khu khu. ku{u uLku ykk khk {kxu k {wk kh kk fhe nke. su kife yuf k]rkkt f]rk, yuf k]rkkt rLk{ko yLku yuf k]rkkt MkMk MkuxhLke kk fhe nke. {kueyu kku fkuo nkku fu Mkhfkh r{rLk{{ Mkkkuxo kRMk nuh fhu Auu khtkw yk kkkk {kk ykkhku Mkwe s {kork hnu Au. {kueyu Lke rLkke kh k kk fhe nke.3 / . 24-02-2014, y{kk yuLkzeyu 236 kuXf Ske fu Au, wkeyu 92 kuXfku s Skuknw{keke {kk 36 kuXfku qh hnu kuku kku fhkku : kkuzef khu {nuLkkLke krhMkrk{kt yuLkzeyu wE yktfzk Mkwe knkU[e fu : ykurkrLkLk kku {kue {ursf nuX ksk RrknkMk{kt uc uk fhuLke rne, kk. 23Lkh u L {k ueLk k L k u k ] {k t yuLkzeyu kufMkkLke [qtxe{kt 543 kuXfku kifeLke 236 kuXfku SkeLku MkkkLke rkfw LkSf knk U[e su. knw{keke {kk 36 kuXfku nkLkk ytks {wsk yuLkzeyu qh hne kue kk ukE hne Au. xee [uLk {kxu fhk{kt ykuk Lkk ykukeLkeLk kku{kt yk {wskLkku kku fhk{kt ykku Au. yukeke Lq-yuMke LkuMkLkLkk kku{kt kku fhk{kt ykku Au fu ksk yufk nkku 217 kuXfku Ske su su ksk kkxeoLkk RrknkMk{kt Mkkike khu kuXfku hnuu. kwshkkLkk {w{tke yLku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kueLke kufrkk uh{kt uk {e hne Au. yk s fkhMkh kskLku qk Mkkhku Vkku kE hkku Au. kksukhLkk RrknkMk{kt 2014Lke [qtxe nsw MkweLke Mkkike hku{kt[f kLke hnuu. {u 2014{kt s Mk{k r[k Mk ku. keS kksw fkUkuMkLkk Lkuk]{kt wkeyuLke nkk qk s fVkuze kLke fu Au. fkUkuMkLku ku yktfzk{kt k uXfk u {u k ue kk fhk{kt yke Au. wkeyuLku {kk 92 kuXfku {kLkku kku ykukeLkeLk kku{kt fhk{kt ykku Au. yk{k k fkUk uMkLke kuXfkuLke Mktk xeLku {kk 73 Wkh hne fu Au. fkUkuMk kkxe oLkk RrknkMk{k t k uLkk u yk Mkkike Lkkku uk hne fu Au. keS kksw zkkuhe kkku 2009Lke Mkhk{e{kt w Mkkhku uk fheLku Qhe fu Au yLku ku{Lku 29 kuXfku {kLke kk fhk{kt yke Au. yLkuLku 186 kuXfku {u kue kk Au. yLku{kt k]{q fkUkuMk k Mkk{u Au su 29, yLLkk {wf 19, kesuze 16, kMkk yLku zeyu{fu 13 kuXfku Ske fu Au. kkr{Lkkzw{kt yk ku yuf khVe Mkko hnukLke kk ukE hne Lkke. Wkh yLku uLkk kr{ kk{kt yuLkzeyuLkwt w ykosLkf kkkk Lkke. yk uku{kt ksk uhkh Mkkkxku kkuku. Wkh{kt wkeyu {kxu 23 yLku kr{kt 22 kuXfkuLke kk fhk{kt yke Au. khu Wkh{kt yLku 151 kuXfku kifeLke 40 yLku kr{{kt 116 kifeLke 6 kuXf Ske fu Au.rk khk{kt yuLkzeyuLke Mkrk nsw k ykukk {wskLke {skqk ukE hne Lkke. yn yuLkzeyuLke kuXfLke Mktk 21 ukE hne Au. wkeyu ynet Mkkhku uk fhe fu Au. yLkuLku Mkkike khu Vkku 72 kuXfku yn {e fu Au. kkr{Lkkzw{kt ku kkxeo, ykt{kt xeykhyuMk, xezeke yLku kyuMkykh fkUkuMk [u Mkko hnuu. fkoxf{kt suzeyuMk {w {ukLk{kt hnuu. khu rk{kt zkkuheyku 15 kuXfku Ske fu Au. yuLkzeyu yufthu 236 yLku wkeyu {kk 92 kuXf Ske fu Au. xeyu{Mke Wkhktk kesuze yLku suzewLku k Vxfku kze fu Au. 57 xfk kufku {kueLku zkkLk ku uk RAwf{kue nsw zkkLkk {kxu Mkkike w kufr hknw kkteLku {kk 17 xfk, fushekLku k xfk kufku kMkt fhu Au : {kUkhe, kuhkuskkhe {w {wkukkMkekx, kk. 23yukeke Lq-yuMke LkuM-kLkLkk ykurkrLkLk kku{kt kku fhk{kt ykku Au fu 57 xfk kufku nsw k zkkLk khefu LkhuL {kueLku uk RAwf Au. khu 17 xfk kufku hknw kkteLku z-kkLk khefu uk {kku Au. khu yk{ yk{e kkxeoLkk Lkukk yh fushekLku xufku ykkLkkhLke Mktk {kk k xfk s Au. ke {kUkhe, k[kh, kuhkuskkheLku ELku kufku Mkkike khu {k hku Au. {kkh-ku{kt Lkkhkske skku kuk {w {wk{kt yk k {w {wk Mkk{u Au.LkhuL {kueLke kufrkk uLkk {kkhku{kt zkke e hne Au. ko 2014{kt kufMkkLke [qtxe kksukhLkk RrknkMk{ktLke Mkkike hku{kt[f yLku Mke{kr[Yke [qtxe kLke hnuu.{u 2014 Mkwe{kt Mk r[k WkMke yku. fkUkuMkLku yk ku Mkkk e hkk{kt MkVkk {u kue kk ykuAe ukE hne Au. u fu yuLkzeyu knw{keLkk yktfzk Mkwe knkU[u fu fu{ kuLku ELk u nsw yuf{ r[k Mk kwt Lkke. yuLkzeyuLku k fuxkf hkku{kt khu kkfkk kkkLke sYh nkukLke kk fhk{kt yke hne Au. knw{keLkk yktfzk Mkwe knkU[k kkuzef kuXfku qxe hne Au. yk kuXfku Mkwe knkU[k yuLkzeyuLkk Mkkke kkkuLku [qtxe [khLku w yMkhfkhf kLkkkLke sYh Au.fkUkuMk Mkkku [qtxe uzk fhk {{kkyu RLfkh fkuokrhk{ knukt {{kk kkk kuu Lknfkufkkk,kk.23 k r{ k t k kLk k {w{tke yLku k]{q fk Uk uMkLkk Lk ukk {{kk k uLkSoyu k ufMkkLke [ q txe kn uk t k u{Lke kr kusLkk ytku fkuE kk fhkLkku RLfkh fkuo Au. khtkw Mktfuk ykku Au fu ku{Lke kkxeo fkUkuMk Mkkk u fk uEk [q txe knukt uzk fhu Lkn. [q txe kk su Mkrk Qe k u k u { wsk rLko uk{kt yku. ko 2014Lke kufMkk [qtxe kk fuLe hksfkh{kt {{kk k uLkSoLke qr{fk qk rLkkof Mkkrkk kE fu Au. yke Mkrk{kt {{kk kuLkSoLku krk fhkLkk fkUkuMk yLku ksk ktLkuLkk kMk ykkk{e rMkku{kt hne fu Au. yuwt k {e hkwt Au fu LkhuL {kue yufkksw rfkMkLkk {kuh[u Mkkike ykk Lkefe hkk Au. ku{Lke rkck rfkMkke khefu Qe kE Au. yuf yke ytkuS ykkh{kt ykkue {wkfkk{kt {{kkyu fkw t Au fu fkUk uMk yLku ksk ktLkuLke [qtxe kkhe kuxe Mkkrkk kE fu Au. {{kkLkwt fnuwt Au fu fkUkuMkLku kufku Vkke uu khtkw ksk khk [e kuXfkuLke kk kE hne Au. Auxu ktLk uLk u rLkhkk nkk kku. u fu {{kkyu fkuEk hksfe kkxeoLkku Wu fkuo Lk nkku. ksk yLku fkUkuMk khLke Mkhfkh fuL{kt ktLku kuk Mktfuk k {{kkyu ykk nkk. ueke heku s {{kk kuLkSo ku{Lkk kkk knukke s wk fhk RAkk Lkke. krhk{ Mkwe hkn uk RAu Au. {{kkLkw t fnuwt Au fu fkUk uMk, Mk e k eykEyu{ yLk u ksk Mkkk u zk [kk{kt yku y L k u k u f M k k L k e [ q t x e k{k{Lk e r{k t zk{k t yku. sLkkufkk rkLkk {wu Mkhfkh{k tke hkSLkk{w t ykke ukLkk yh f ushekLkk ytku rxke fhkLkku {{kk kuLkSoyu RLfkh fkuo nkku. ku{u kh kqof fkwt nkwt fu k fLkk ktkk Mktko kk kq{q fkUkuMk kkxeoLke h[Lkk kE Au. ksk yLku fkUk uMk yufkeLkk rfk Lkn nkukLkku kku k fkuo nkku. Mkhfkhke qh hnukLke kkkk k {w~fuYk Au. ykt{kt hkxkrk kMkLk k kue k kknihkkk,kk.23 yktu{kt hkxkrk kMkLk kkLkk fkhk kke hkk Au. yktuLkwt kr nsw yhkk ukE hkw t Au. wkeyu Mkhfkh hk{kt hkxkrk kMkLk kkLkk {wk Wkh r[khk fhe hne Au. fkUk uMkLkk Lkukkykuyu [q txe Mkwe [qtxkue Mkhfkh {kxu kuke [kkLke rk k ke kLkke ee Au. hkxkrk kMkLk kkLkk rfk Mkkike khu ukE hkk Au.fkh kufkuLkw t fnuw t Au fu hkxkrk kMkLk kkLke kk khu ukE hne Au. rfhfw{kh hueLkk Lkuk]{kt hnue MkhfkhLke skyu [qtxkue Mkhfkh kkuXk {kxu fkUkuMkLkk Lkukkyku Lke Au suke fuL khk rLko uk{kt rtk kE hkku Au. nu ykkefku Mkkhu 11 kku fuLe furkLkuxLke kuXf {Lkkh Au su{kt yktu{kt hkxkrk kMkLk kkLkk {wk Wkh [[k o r[khk fhk{k t yku. fuL khk rLko uk{kt rtkLkk eu kforkfkuoLkku kuh [ke hkku Au. k E f k u k u [ k e Y k {wkLk kLkk kukhku Wk{ fw{kh hue su kutkkkLkk Au yLku fkk {eLkkhk su Mke{ktLLkk Au. yk ktLku fkUkuMk {w MkkurLkk kkteLku {k nkk yLku hkxkrk kMkLkLkk ku [qtxkue Mkhfkh hkkLke RAk k fhe nke. [qtxkue Mkhfkh Wkhktk fkkyu yue RAk k fhe nke fu rkLkMkkLke yeLku w A {rnLkk {kxu tkke uk{kt yku. u fu MkkurLkk kkteyu yuxuLkLkLke kkLku Lkfkhe fkZe nke yLku fkwt nkwt fu ykt{kt rkLkMkkLke [qtxe Mkk{kL [qtxeLke Mkkku kuE fu Au. u fu yk ku kukhkuLkku {k Au fu fkUkuMkLkk zk yufthu [qtxkue Mkhfkh {kxuLke k u{Lke RAkLku Lkfkhu Lkn. fkUkuMk nkEf{kLz khk swk swk kkMkkt Wkh r[khk fhk{kt yke hne Au. MkkurLkk kkteLku kutkkk fkUkuMkLkk Lkukkyku Mkkk kk[ek fheLku ku{Lkk yrk hsq fhe hkk Au.keS kksw k tLk u hkku{k t keMkeMkeLkk zkyku {kxu Mkko k Y kE kE Au. Mke{ktLLkk k ukhk u{k t kLk kkkfk {e {ukLk{kt Au. yk Wkhktk hkLkk kLkk u {kuk uhkMkkLkk u Mk{ku kk Au. khu kutkkk keMkeMkeLkk zkLkk nkuk {kxu Wk{ fw{kh hue, sLkk hue, kekk hue {ukLk{kt Au. kuxk [Lk Mktuo hksfe kkkuLku skk ykkk kzukkukkLkk [Lk kkA kfo ykkk kzuLkkktfe sYhekkku kqo fhkLkk khefk yLku hMkkyku ytku {krnke ykke kzu : [qtxe kt[Lke kkkuLku Mkw[LkkLke rne,kk. 23hksfe kkk u nu kk ukkLkk [qtxe ZtZuhk{kt {Vk [esMkwyku ykkkLke fkuR ykuVh fhe fu Lkne Mkkku Mkkku {kuxk {kux [Lk k ykke fu Lkne. u fkuR [Lk ykhkk{kt yku Au kku yk [LkkuLku kqo fhk {kxu ku{Lkk sYhe kfo hsq fhk kzu. ku{s Lkkktfe sYhekkkuLku kqo fhkLkk khefk yLku hMkkyku kkkk kzu. [qtxe kt[u Mkwe{ fkuxoLkk rkrLkuoLku kLk{k t RLk u [ q txe kn uk k{k{Lku kf ykkkLke rk{kt kkw ew Au. [ q t x e k u k k k k { k t hksfe kkkuLku fuxkf Mkw[Lk kt[ khk fhk{kt ykk Au. su{kt kukkkk{kt yuk [Lk Lkne ykkk {kxu fkwt Au suLkk fkhu {kkhkuLku ykfkk fhe fk Au. kt[u fkwt Au fu {kkhkuLkk rkMkLku {kk yuk {wk kh s {uk{kt yku su {wkLku kqo fhe fk Au. Mkwe{ fkuxu o kk t[{e swkR 2013Lkk rMku kkukkLkk [wfkk{kt fkwt nkwt fu [qtxe kukkkk{kt ykkk{k yk uk [Lkk u L k u fkk {wsk Mkk khefu kk{kt ykkk Lkke khtkw fkuR k fkhLke {Vk [esMkwyku ykkkLke kkkk kufkuLk u {kXe yMkh fhe fu Au. Mkwe{ fkuxuo kuLkk kkh ykkkk fkwt nkwt fu ykLkkke {kuxk Mkhu rLk,Tkk yLku Mktk [q txe kuskLke rn[k kh kke Vhe u Au.Mkkuo[ ykku [qtxe kt[Lku yue kkkkkuLke kkhe fhk fkwt nkwt fu [qtxe {ukLk{kt kkukkLkk k ys{kk {kxu {ukLk{kt Wkhuk hksfe kkku yLku W{ukhkuLku [qtxe hr{kLk yuf Mk{kLk kf ykkk{kt yku. [qtxe rk fkuR k heku MA hnu ku sYhe Au. [qtxe kt[u Mkkk{e Vukwykhe Lkk rMk u hksfe kkk u Mkkk u {nkqo kuxf kuS nke. su{kt k{k{ kkMkkyku kh [[ko fhk{kt yke nke. k{k{ Mkkku kk[ek fko kk yk rkrLku o he fhk{kt ykk nkk. nu ykLku yko yk[khMkrnkk{kt Mkk{u fhkLkku rLko fhk{kt ykku Au. ykkk{e rMkku{kt hksfe kkku kh [ktkke Lksh hkk{kt yku. yk k u k ue [q txeLk u R kfukhe hkR hne Au. ko 2009Lke kwLkk{kt u xufLkkukuS k khu Au. MkMkk {kxu ksk fR k fhe fu Au : hknwLkku kkuhknwu nuhkwLk hue{kt ykfhk nkh fko nuhkqLk,kk. 23fkUkuMkLkk Lkkk yk hknw kk te ksk Wkh yksu ykfhk nkhku fko nkk yLku fkwt nkwt fu Mkkk {uk {kxu ksk fkuEk n Mkwe sE fu Au. ksk kkMk u u {kxu fkuE r[khkhk Lkke ku{ skeLku fkwt nkwt fu khu hkS kkte fkuBwxh ELku u{kt ykk nkk khu kskLkk Lkukkykuyu khu nkukkku {[kku nkku yLku fkwt nkwt fu fkuBwxhke u khkk kE su khtkw yksu yk s kufku fkuBwxh xurLkf ykkkLke kk fhe hkk Au. hknwu fkwt nkwt fu su kufkuyu fkuBwxhLkku rhku fkuo nkku ku s kufku {kuzuke zkkLk k kLk nkk yuxw t s Lkn {kuzuke kskLkk {ku {nksLku u{kt fkuBwxh kk {kxuLke urzx {ukLkk kMk fko nkk. hknwu fkwt nkwt fuhksfkh{kt {tz yLku Lkkhkske {kxuLke fkuE sk Lkke. hknwu fkwt nkwt fu fuhLke {rnkykuyu ku{Lku fkw t nkw t fu 9 MkeeLzhke fk{ [kkwt Lkke 12 MkeeLzhku {u ku sYhe Au. khkk zkkLk Mkkku yk {wu kk fhk{kt yke nke zkkLk 12 MkeeLzh {kxukikh kE kk nkk. hksfkhLkwt {kk yu Au fu hufLke kkkkLku Mkktk{kt yku khtkw ksku kuneLke hksLkerk h{e Au ku{Lku kezk Mkkku fkuE ukuk Lkke {kk Mkkk uEyu Au. kkukkLkk kk hBkLk hknwu fkwt nkwt fu Mkkk {uk {kxu ksk fE k fhe fu Au rnLwykuLku {wM{ku Mkkk u zke fu Au, h{kku fhke fu Au. k[khLkk {wu k hknwu kk fhe nke fu ku{s fkwt nkwt fu kskLku uewhkkLkk k[kh ukkk Lkke, kkukkLke MkhfkhkuLkk k[kh ukkk Lkke, {rnkykuLku w kkfk Wk fhkkLke khVu hknw kkteyu fhe nke. ku{u kku fkuo nkku fu {rnkykuLkk Mknfkh kh u khu Mkwkh kkh kLke fu Lkn.Lke rne, kk.23u{kt kufku uheyku{kt yLku swk swk rMkkhku{kt kkukkLku rkLk Mkwhrkk nkukLkku yLkw fhe hkk Au khu nu Lkk yktfzk{kt w yuf [kUfkLkkhe rkk k Mkkkxe Wkh yke Au. Mkwhkk kkMku [kk Wku kuk yuf xLkk{{kt k {wt Au fu rk yuf k khkekuLku Mkwhkk ykkk {kxu {kk 106 kkueMk skLkku hnuk Au su 202 kk ueMk skLkk u L k k yk tfzkLke Mktwk hkx khk fhk{kt ykue k{ fhkk k yze Mktk Au. MkwhkkLkk {k{u qk s Lkkwt r[k Mkkkxe Wkh ykwt Au.rMkLkeh u Wkh nsw k 1093 ykEk ey uM k L k e skyku ke Au. LkuMkhLkk Mkhfkhe yktfzk{kt yk {wskLkku kku fhk{kt ykku Au. rLkktkku khtkh eku fhu Au fu kkueMkLke khu rerkrxe nkue qk sYhe Au. kkfkh, qtx, nk suk uhe rMkkhk u{k t kLkkk kwLkkyku ykLkk fkhu hkufe fku. yk Wkhktk ykktfke nw{kyku kkLke Mkrk{kt k kufkuLku Mkwhkk kqhe kkze fku. kkueMk yLku kufku [u hurku qk s rLkhkksLkf Au. u ko{kLk k{k{ skykuLku he uk{kt yku kku k hurku yuf{ Mkwhu Lkn. khkLkku { tsqh fhkuk u kk ueMk-Mke hurku 145Lkk u Au su Mk twk hkx khk fhk ue k{ fhkk ykuAku Au khtkw kMkrf hurku 106Lkku Au su kou Au fu {kuxk {k{kt ke skyku hnue Au. rknkh, Wkh u, kr{ ktkk, ykurhMMkk yLku { u{kt kkueMk Mke hurkuLkku yktfzku qk s rLkhkksLkf 54ke 75Lke ykMkkkMkLkku Au. Mktwk hkxLke k{ fhkk su hkku{kt hurku Mkkhku Au ku{kt Wkh kqo yLku sB{w fk~{ehLkku Mk{ku kk Au. rne, kkuk yLku [tekZ{kt Mkrk {k{kt Mkkhe Au. yn rk yuf kLke Mke{kt 200ke 300 kk ueMk skLkk u hn uk A u . ke skyk u L k u nue kfu hkLke {ktk khtkh Mkkkxe Wkh yke Au. 302 yrfkheykuLkk {tsqh Mktkk Mkk{u 33 xfk skyku ke hnue Au. LkkkkuLz{kt 50 xfk skyu kh u yk u rhMMkk{k t 45 xfk skyu hnue Au. ykEkeyuMkLke skykuLke ryu fuh{kt 35 xfk Lku fkoxf{kt 34 xfk skyku hnue Au. yktfzkyku Mkq[Lk fhu Au fu nue kfu skykuLku hkLke sYh Qe kE Au.rk yuf kLke Mke{kt {kk 106 kkueMk skLkMkwhkk kkMku rLkhkksLkf r[k MkkkxeyuNDA knw{ke LkSfLke rne,kk.23yuLkzeyu knw{keLkk yktfzkke 36 kuXfku kkA hne su kuku kku ykurkrLkLk kku{kt fhk{kt ykku Au. ykurkrLkLk kku {wsk fkuLku fuxe kuXfku {e fu ku r[k Lke[u {wsk Au.kufMkkLke fw kuXf .......................................... 543knw{keLkku yktfzku .............................................. 272yuLkzeyuLku {e fu ............................................ 236wkeyuLku {e fu..................................................92zkkuheykuLku {e fu ..............................................29k]{qLku {e fu ................................................29yLkuLku {e fu ............................................... 157ke IPS sk.....Lke rne,kk.23rMkLkeh u Wkh 1093 ykEkeuyuMkLke skyku nsw ke kzue Au. hkku{kt {tsqh MktkkLke Mkk{u ke hnue ykEkeyuMk skyku Lke[u {wsk Au.hk {tsqh Mktkk ke skLkkkkuLz 70 35ykurhMMkk 188 84fuh 163 57fkoxf 205 70{nkhkx 302 101khk 4730 1093kkueMk-Mke hurkuLke rne,kk.23kkueMk yLku Mke hurkuLke kk fhk{kt yku kku r[k Lke[u {wsk Au. hk {tsqh Mktk kMkrfrknkh 69.76 54.73kr{ ktkk 100.58 61.59Wkh u 160.93 67.76ykurhMMkk 81.05 71.24{ u 90.97 75.19khk 145.02 106.79wyuLk k{ hurku : 2224 / . 24-02-2014, y{kk Year : 1, Issue : 235, Daily Newspaper Sanvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 24-02-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752ko : 1, ytf : 235, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz,kkkwLkkh kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.24-02-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752rLk{ke w Ve Whkke kLkke kkLku nu tzkuVrhkku ytku zeEyku fu zekeyku khk wt kkk uk{kt ykk kuLkku rkkkh ynuk ykkk yku fhkku nu yLkuf kLkke kkyku Mkk{u kkRy{kk, kk.23hkLke w Ve Whkke kLkke kkyku Mkk{u Vhe yuf kh rk rkku kykt fhe Au. rLk{ fhkk w Ve Whkke kkyku ytku yLkuf Vhekku rk rkkLku {ke nk uE yke Mf wk u Mkk{ u fzf fkokne fhk hkLkk k{k{ rsk rkkrfkhe yLku rsk kkr{f rkkrfkheLku Mkw[Lkk ykkk{kt yke Au.Wkhk t k rsk{k t w Ve Whkk Mktuo {ue Vrhkku ytk u zeEyku f u zekeyku khk wt kkk uk{kt ykk k uLkk u rkkkh ynuk 10 rMk{kt rk rkkLku Mkwkhk fhk {kxu k skkwt Au.k kk e {krnke { wsk hk{kt ykue kLkke kkr{f, {kr{f yLku W[kh {kr{f Mfwku khk rLk{ fhkk w Ve Whkk{kt ykke nkukLke yLkuf Vrhkku khtkh WXke nku Au. Vhe yufkh yke MfwkuLku rLkkLk kLkke ku{Lke Mkk{u fkokne {kxu Mkw[Lkkyku nuh fhk{kt yke Au. kkr{f rk rkk khk nuh fhk{kt ykuk krhkk{kt skkw t Au fu, Mkhfkh Mk{k ykhLkkh {kL kLkke kkr{f kkyku khk uLkfuLk fkhu uk{kt ykke khu kzke Ve ytk u keyku khk hsqykk fhk{kt yku Au.yk kkkkLke ktehkkLku kLku ELku rk rkk khk k{k{ zeEyku yLku zekeEykuLku w Ve uke Mfwku Mkk{u fzf fkokne fhk Mk w[Lkk ykkk{k t yku Au. krhkk{kt skkw t Au fu, u zeEyku fu zekeEyku Mk{k fk uE kLkke Mfw khk khu kzke Ve uk{kt ykke nkukLke Vhek yku khu ykhxeELkk rLk{ kkk Mkhfkh khk ykkk{kt ykue Mkw[LkkykuLku kLku ELku rLk{ {wsk fkokne fhkLke hnu. Wkhktk rsk{kt w Ve Whkk{k t ykke nk ukLke Vrhkku yke nku kku ku{Lke Mkk{u zeEyku fu zekeEyku khk wt kkkt uk{kt ykk ku ytkuLkku rkkkh ynuk kkr{f rk rkkLku 10 rMk{kt {kufe ykkk {kxu k Mkw[Lkk ykkk{kt yke Au. yk{ Vhe yuf kh rk rkk khk w kzke Ve Whkke Mfwku Mkk{u fkokne fhkLkwt Lke fhkk w Ve Whkke Mfwku{kt VVzkx kke kku Au. Wkhktk u Mfwku Mkk{u fkokne fhk{kt Lkn yke nku kku yrfkheyku Mkk{u k kkk uk kue MktkLkk k fhkR hne Au.{kue yLku hknw ytkkeLkk rMMkk{kt s Au : fushekkku {wfu ytkke kkMkuke Lkkkt {uu Auhkunkfke yuyukeLkk Lkukk fusheku [khLkk eku fhkk kuke nkhku fko : Vhekh kuMkLkku {wku WXkkuLke rne,kk. 23yk{ yk{e kkxe oLkk Lk ukk yLku rneLkk qkkqo {wkLk yhrL fusheku yksu LkhuL {kue yLku hknw kkte kh kuke nkhk u fk o nk k . kskLk k zkkLkkLkk W{ukh LkhuL {kue kh fusheku ykkukkuLkku hMkk fk u o nkk u. f usheku {wfu ytkke Mkkk u Mk tk tkuLkk u yk7uk fheLku fkwt nkwt fu {kueLke Mkk{u k &ku WkMkk kk Au. nrhkkLkk hk unkf{k tke kufMkkLke [qtxe {kxu fusheku [khLk w hk w V w tf w nk w . fusheku nrhkkLkk {wkLk wkuLMkn nwzkLku kukxeo rzh khefu kkk nkk. nwzkLku k khefu kkeLku hksfe kkku{kt khu [[ko skke Au. hue{kt fusheku {kue kh nkhku fhkk fkwt nkwt fu {kue rMkh r{kLk yLku nurfkuxh{kt Vhkk hnu Au. ku{Lke yuf hue{kt fhkuzku YrkkLkku [o fhk{kt yku Au. yk kiMkk kke yke hkk Au.{kueLke R{us [{fkk {kxu 400 fhkuz YrkkLkku [o fhk{kt yke hkku Au. ykhu yk kiMkk ktke yke hkk Au. fusheku kku fkuo nkku fu {wfu ytkke LkhuL {kue yLku hknw kkte kkuLku kiMkk ykku Au. ku{Lkk yuf rMMkk{kt {kue yLku ke rMMkk{kt hknw kkte Au. fusheku & fhkk fkw t nkw t fu Tytkke ktwykuLkk fkk Lkkk MeMk k Uf{t s{k Au. { wf u y tk keL k k k k k L k t kh 5090160983 A u khu yrLk ytkkeLkk kkk Lk tkh 5090160984 A u . h u e{k t f ush e k u nrhkkLkk {wkLk nwzk kh kuke nkhku fko nkk. nwzk Mkhfkh kh ykkuk fhkk ku{u fkwt nkw fu nwzkyu uz wkk u kkMk uke MkMkk{k t s{eLk RLk u rhkLMkLk u ykke ee Au. khkk ykLku fhkuzku{kt u[eLku stke k {uk{kt MkVkk {ue Au. fusheku kku fkuo nkku fu ku{Lke Mkhfkhu rne{kt wk Mkkhe fk{kehe yk fhe nke. wk xw tfk kktk{kt ke fk{kehe fkuR Mkhfkhu nsw Mkwe fhe Lkke. ku{Lkk kLkku {kuze hkku kh kufkuLke fkS ukk nkk. ksk yLku fkUkuMkLku Vkke uk ku{u yke fhe nke. y{kk, k.23y{kk{kt hkku nu-efheyku k{ Au uk kk kuee k{k ykkhu kk Au. , yuf [kutfkkhkt rfMk{kt kue f{o[khee ku. 8{kt yk fhe wke xw fk{kt se ne khu kherhf AuzAkze xk e Au. 15 r nukt wke kku yswku k kt rk uu {wfk skt nkt. wkhu khu uhkrko uhkh Sf Vhe yk xk e khu rkyu kufkue {ke rhkk[kfu fze kze ykth kueu kutku Au.uxukExk uwh rMkh{kt hn uk k ue f{ o[khek rhkhe wke ku. 8{kt yk fhu Au yu hhkus khu 7-30 ku kEf Eu {ke fo ku xw fk{kt Au. th r nukt 14 koe Yeu x w fkk u f{ o[khe hu Eu ykkt nkt. hzkt-hzkt ykue efheyu ft nwt fu, uhkrko uhkhke yk kEf Eu se ne khu rhkk{kt ykuk u uu ykthe ne. yk u ue kku y kherhf AuzAkz fhe ne. rf] {krfk hkk u Ake Wh nkk ktk xfkE ze nkuke Vrhk Yeyu fhe ne.yk k Ae k u e f{o[khe hhkus wkeu xw{kt uk-{wfk skt nkt. wkhu khu wke kEf Wh se ne yu kue f{o[khe yuk rk kEf Wh nkt. rk- wke [u kkuzwt yth nwt. kEf Wh se Yeu Vhe rhkk[kfu ykthe ne yu kherhf AuzAkz fhe ne. yk ~ uE rkyu q{ kze ne. fkuE uE kwt skkt uh{ee n xkukh [kfu rhkk {khe {wfe ne.hze hnue wkeu ykk yke rkyu kEf Wh eAku fhe rhkk ykthe ne. kufku {u kuze ykk nk yu rhkk[kfu fze kzku nku. ykthk e.yu.ykE. fu.yu. xuu Auzek ykhkuh rhkk[kf tfw hk{nu knwe hfz fhe ne. rhkk[kf tfw uswh k ue [k ufe kA kufwk{ Vux{kt hnu Au yu {krf rf]r tkukk fhuk f]k ykhkuh ue hfz fhe fkuxo{kt hsq fhkku nku. nuh{kt xw{kt se Yee ykt[fkY Auzee xk{kt kuee e hs qyk k e yk u ykhkueu {e{w fhe eku Au.{rnk L{ke kku teh fu{kt e fkokney{kk n uh k u e {rnk L{k sk u {kxu whkk uw yto kuskyku yu {rnk nukEk kkt k Au teh fu{kt e fkokne Wzeu yktu u Au. ykE.ykE.yu{. {k t {rnk f{o[khee rzek u Wkhkk fu{kt kue qhkk yufk fhe fe ke. ku, kus fo ku nkuxk kkY{{kt Wkhkk f u{k t uhk r{zek h yku u{ fne {wtEe weu kueu e fhe ee ne. Yee yk{kSf Z u q uyk{ hkuz Wh Auzek fu{kt kuee e fk{ehe [[kowt fuL e Au.th r nukt kke rk {wfk skt nkt khu Vhe k!, xw{kt se kue f{o[khee wkee hkuz Wh kherhf Auze, uhkrko uhkh ku rhkk[kfu ykthe kufkue {ke fze kueu kutkukuef{eoe wkee hknuh Auzey{kk, k.23k yuLxhxuRL{uLx khk k u r qz h u ye yu rk{ku rfzT VkWLzu khk k u r qz h f uf ue kR R fkuLxow t ykkus fhk{kt ykwt Au. fufue fkuLxowt ykk us wshk u k u wrxe,kteh ku ku. khu u yee fk uLxow t y k k u s f u L r u k u V yuf uz u{e(fkk f uV u),hksk e kA kusk{kt ykwt Au. kuke fkuLxo ru k fhk {kxu u yeyu r{zek {k ft nwt fu, ue fkuLxo{kt huf fkhk ykurzLu {u uk t eku kuu ku.uu skwt fu, nwt {khe fkuLxo khk kufkukt {kRLz, kuze yu kue xex{uLx fhk {ktw Awt, su {kxu teke Wk{ fkuR {k{ ke. {khe kku hku{uLxf kut{kt kk ykk {kxu {k [twfh nu. nwt yk fkuLxo{kt ue to, hku{uLxf, qVe, ykuz huxku kut kR. u{u w{kt skwt nwt fu eku hufkuz fhk{kt yuf s kRu 100 kRyu Au yu u{kt kt kuku fhe fk Au. htw Mxus h khu hVku{o fheyu khu uu Vuox s kwt zu Au yu ukt kkku h s {u Au. suke {u kR hVku{o fhkke uu Ve kk Au.yq rhMkuL {ku nku: fufuf u f uy u u{k t y{kk fu ru skkt ft fu, {U {kt nuw t yk{ rhr kwt khu {khku yuf ku y{kk{kt fku o nku yu u u {u y{kk{kt yq rhMkuL {ku nku. nwt q s o Awt, fkh fu khku { swku nku yu kh Ae nwt kt { k y{kk{kt hVku{o fhe hkku Awt. y{kke ykurzL fkuLxo{kt q s kWz nku Au, Mkkrfu ykk {u hVku{o fhke {k {e kR Au.y{kkeykuu fufu yu u kukk qhke k{kt ek(Meh: fukh r[kR)ke kkykuLku LkuMkhke ELzuMk Lktkhku {kxu kikhe y{kk, kk.23ykk k{e {k[ o -y u r{k t kuLkkh kuh-10 yLku 12Lke kkuzoLke khekkykuLke kikhe rk kkuzo khk Y fhe uk{kt yke Au. su{kt rkkeoykuLkkt rnk{kt yLkuf fkhLkk rLkoku uk{kt yke hkk Au. kuLke Mkkku Mkkku hkLke k{k{ {kr{f yLku W[kh {kr{f kkykuLku Lkk ELzuMk Lktkh yLku LkkUe {kkk ykkk {kxu k rk kkuzo khk kikheyku Y fhk{kt yke Au.k kk e {krnke { wsk hk{kt Lkk rskyku y{{kt ykk Au. hkLkk yk Lkk rskyk u yMk{k t ykk kk rk kkuzoLku nu hkLke k{k{ i k rf Mk tM k kyk u L k e {krnke yufrkk fhkLke Yykk fhe Au. su{kt hkLke {kr{f W[kh {kr{f kkyk uLk w t Lkk{, yk[koLkwt Lkk{, kkykuLku {tswhe khu ykkk{kt yke kuhu MkrnkLke k{k{ {krnke yufrkk fhk{kt yke hne Au. suLkk {kxu {kr{f rk kkuzo khk yuf kMk fkhLkwt Vku{o krhkk knkh kkzeLku nuh fhk{kt ykwt Au su yLk wMkkh 25{e Vuk wykhe Mkwe k{k{ kkykuyu Wkhkuk {krnke heLku Vku{o Mkkr{k fhe ukLkwt hnuu.rk k k uz o khk knkh kkzk{kt yku yk Vku{o [kh kkLkkLkwt Au. su{kt kkLkk Mkt[kfu zkuh heLk u khk fhkLk w t hnuu. rk kkuzo khk yk knuk kkykuLkk ykuLkkELk hrsMxuLk fhk{ k t y k k n k k . n u kkykuLku LkuMkhke ELzuMk Lktkh ykkk {kxu kkuzo khk fkk nkk hkE Au.ykkW kkuzo khk kkykuLku ELzuMk Lktkh ykkk Au khtkw nu hk{kt Lkk rsk yMk{kt ykk kk ELzuMk Lk tkh{k t VuhVkh fhk{kt ykk Au. nkh MkufLzhe rkk {kxu k ELzuMk Lktkh 14 ke yLku kuh 10 {kxu ELzuMk Lktkh nk Y fhk{kt ykk Au su hk{kt yMk{kt yku Lkk rskLkk fkhu VuhVkh ykeLk kLku.nu GPPLkku ksk{kt Mkk{u kk kgku kikhy{kk, kk.23kufMkkLke [qtxe LkSf Au khu swk swk hksfe Mk{efhku h[kkLkk Mk tf uk ukE hkk Au. kwshkkLkk {w{tke LkhuL {k ueLke rkckLk u hzkLkk k{k{ kMkku fhe [qfuk yLku kwshkk{kt rkLkMkkLke [qtxe zeLk u kskLk u khu Lk wfMkkLk knkU[kzkLkk k{k{ kMkku fhe [qfuk kwshkk krhkoLk kkxeoLkk {w kk uhLk zVek Mk{k kkxeo Mkkku ksk{kt Mkk{u kkLke k ikhe fhe [wk Au. {ue {krnke { wsk y{kkLkk Mkfeox nkWMk{kt nk{kt s kuXf kuk kk ksk{kt kwshkk krhkoLk kkxeoLkk {sohu {kxuLkku kgku kikh kE [wku Au. kk[ek hBkLk kskLkk kwshkk khe yku{ {kkwh, u {w ykhMke Vw yLku {nk{tke ewkE WkMkk hkk nkk. ksk yLku SkekeLkk Mkwkkuyu {krnke ykkkk fk w t Au fu 25{e Vuk wykheLkk rMku kkteLkkh{kt ykkursk yuf fko{{kt kwshkk krhkoLk kkxeo ksk{kt {so kE su.yk fko{{kt kskLkk xku[Lkk Lkukkyku WkMkk hnu kue kk Au. qkkqo {wkLk fuwkE kxu hksfkh{ktke rLk]k kE [wk Au. fuwkE kxuu nsw Mk we kkxe oLke h[Lkk fhk{k t ykk kkke SkekeLkw t Lkuk] fwO nkwt khtkw yk kkxeoLku kwshkk rkLkMkkLke [qtxe{kt fkuEk MkVkk nkk kke Lk nke. yk kkxeo{kt rkLke Mkrk k MkoE nke. Mkwhu {nukk nsw k Lkkw nkukLkwt k {wt Au.