24 02 2014 sunvilla samachar

Download 24 02 2014 sunvilla samachar

Post on 16-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 24-02-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 / . 24-02-2014, y{kk </p><p>ko: 1 &gt; ytf: 235 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 24, -2014 </p><p>Year : 1Issue : 235No. of Page : 4Price : Rs. 2.00</p><p>fkuR s r kwshkk Akuzu Lkne : LkhuL {kueLke kkhe</p><p>wrkk LkSf Vkun hue{kt {kueLkw MktkkuLk</p><p>wrkk,kk.23 kskLkk zkkLkkLkk </p><p>W{ u kh yL k u k wsh k k L k k {wkLk LkhuL {kueyu yksu [qtxe [khLkk kkYku ktkLkk w rkk{k t rk h ueL k u MktkkuLk fhkk fkUkuMk kh kuke nkhku fko nkk. {kueyu kkhe ykke nke fu fkuR k r k kwshkk Akuzu Lkne. fuxkf kufku kuh{kkuo kuhkLkk kMkku fhe hkk </p><p>Au. [qtxe yrkLkLkk kkYku w rkkLkk skhkyk u k kMk u hueLku Mktkkukk {kueyu yk{f rLkuLk fwO nkw. {kueyu fkwt nkwt fu fA{kt r Mk{wkLkk uzwkkuLke {nuLkkLkk fkhu yksu Mkke wk Mkkhe uk {e hne Au. kskLkk zkkLkkLkk W{ukh {kueyu fkwt nkwt fu fA {ktke fkuR k r uzwkLku knkh fhk{kt yku Lkne. Mk{k r{kt k wshkke </p><p>yLku r Mk{wkkLkk kufku yksu kke kk r{keLk u [ke hkk Au. kuh{kkuo kuhLkkh kufkuke nu MkkkLk hnukLkku Mk{ Au. u fkuR yrfkhe w fhu kku ku su khtkw fkuR uzwk su Lkne. ku{u fkw t nkw t fu kwshkk kh suxku yrfkh {kueLkku [u kuxku s yrfkh huf rnLwMkkLkLkku Au. ktk{kt {kueLke yk hueLku Vkun </p><p>(_ ...)</p><p>fhkuzku yukeS khfkuLku nzkkLke yMkh kE fu</p><p>kuMk rkhfku nzkkLku ELku {{ kLk</p><p>Lke rne, kk. 23 u h { k t y u k e S </p><p>rzMx e wxhk u yk k ef k k e y[kuMk {wkLke nzkk Wkh sE hkk A u. s uLkk krhk{ MYk u rhVe ykk kk u k uMk rM k rLzhLk k k whXkLk u {kXe yMkh ku. w nk hkke {kfuoxk {kkofk Wkh kk kkLkk nuk wMkh yk nzkk kkzkLkku rLko fhk{kt ykku Au. k k{e rMkkh{k t hnuk zeMxewxhku Mkrnk 13 nh zeMxewxhku nzkk Wkh sLkkh Au suke rMkrLzhk u ykkk{k t yku Lknet. {kk nkuMkxkuLku s kkfkk hkk{kt yku. efus sue R{hsLMke Mkrk{kt s Mkuk Wk fhkkLke kk fhk{kt yke Au. yku RLzk yukeS </p><p>zeMxewxh VuzhuLkLkk sLkh Mkuuxhe kLk MkkuLkeyu fkwt Au fu nzkkLke rn[k knuk tke s Lke fhe uk{kt yke Au. ku{u fkwt Au fu yuf rMk {kxu k uh{kt zeehe kuhkE skLke Mkrk{kt ytkqe VukE su. khu uhkh hkkLkk fkhu Mkknku Mkwe yMkh hnukLke kk ukE hne Au. yk u RLzk yukeS rzMxewxLk VuzhuLkLkk sLkh Mkuuxhe kLk MkkuLkeLkwt fnuwt Au fu kk{e rMkkh Mkrnk 13000 zeMxewxhk u yk nzkk{kt uzku. u{k t 15 fhkuzke w hk tkuMkLkk khkfkhkuLku {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kze fu Au. u nzkk ktke U[ku kku srx Mk{Mk Qe ku. stke hkku Mko </p><p>kue kk k ukE hne Au. nzkkLku xkk {kxuLkk kMkku fhk{kt yke [qk Au. ku ^wy rhxuMkoLkk u kku Au fu rzMxewxhku khk fhk{kt yke hnuk ykkukku ykkh khLkk Au. fuxkf [kuMk rnk hkkk kku nzkk Wkh sk rzMxewxhkuLku kuMkknLk ykke hkk Au. R{kLkkh zehkuLku {kkofk{kt fkuEk fkhLke nuk Lkke. {kkofk{kt RLkk{Lke k ukkE fhk{kt yke Au. kwshkkLkk 600ke rkhfku k y[kuMk {wkLke nzkk Mkk{u kLkkh Au. nzkkLkk krhk{ Mku hk t kuMkLke kr yLku rLkkMke MkkLke kkkk Wkh kuf {wfku suLkk fkhu k ]rneykuLk u khu kfeVLkk u Mkk{Lkku fhku kze fu Au.</p><p>rne{kt ykMkk{Lke {rnk kh kUkhuk kkkt MkLkMkLkkxe</p><p>kkfkh kwhLkkh ktLku MkkuLke hkfz</p><p>rne{kt kkfkhLkk rfMMkkyku{kt [kksLkf khku kE hkku Au : zkkuk ktLku MkkuLke kqAkhA YLke rne, kk.23</p><p>rne{kt kUkhukLke xLkkyku{kt Mkkk khku kE hkku Au. rneLke huk furkx khefuLke Akk yfk hne Au. nu 21 keo ykMkk{e {rnk kUkhukLkku rfkh kkkt khu </p><p>MkLkMkLkkxe {[e kE Au. Mk{k {k{k{kt kkueMku kkkMk nkk he Au. ku kwYkku khk yk {rnk Wkh kkfkh kwhk{kt ykku nkku.yk ktLku MkkuLke yksu hkfz fhk{kt yke nke. yk ku Mkku </p><p>kife yuf Mk {rnkLku knukke s ykukku nkk u. yk {rnk kksukh{kt s rne{kt yke nke. rk rne{kt {nekkkwh{kt yuf ykkMk{kt {rnk Wkh nw{ku fhk{kt ykku nkku. ku MkkuLke </p><p>yk Mktuo hkfz fhk{kt yke Au. yk ktLkuLke yku hknw yLku nkYLk khefu kE Au. hkxe {rnk kt[ khk k yk {rnk khk LkkU uk{kt yke Au. kkueMk yrfkheykuyu {krnke ykkkk fkwt Au fu hknw k ykMkk{Lkku Au ku yk {rnkLku rne kku nkku. kuLke Mkkku Lk fhkLke k[ ykkeLku kuLku yn kk{kt yke nke. kkuzkf rMk knuk yk {rnkLku rne kk kk {rnkkkwh kku kzkLkk {fkLk{kt hnukLke Mkk fhk{kt yke nke.yk skyu ktLku Mkku hknw yLku nkYLku kuLkk Wkh nw{ku fhe eku nkku. kuLku rLko heku {kh {khk{kt ykk kk kuLkk kh kkfkh kwoku nkku. ykMkk{e {rnk Wkh kkfkhe kwhkLke xLkkLkk uhk kkk kze hkk Au. zeMkezkw khk yk kLkkLku f{LkMkek yLku h{sLkf heku ykLke xefk fhe Au. ykkk{e rMkku{kt k yk {wku {rnk MktkXLkku khk WXkk{kt yku k ue kk ukE hne </p><p>Au. rne{kt kk kuo kutkhukLke xLkk kLk kkke fkkyku{kt Mkwkhku fhk{kt ykku nkuk Akkt kkfkh MkrnkLkk ykhk{kt kLkk xkLkk ku e hkk Au. fkkfe rLkktkkuLkw t fnuwt Au fXkuh fkkykuLkk khek{ MYku kkukMk Vhekku k nk{kt Mkkkxe Wkh yke Au. ykMkk{e {rnk Wkh kkfkhLku ELku MkkrLkf kufku{kt k Lkkhkske uk {e hne Au. kkueMku Mkwhkk Mkk khe Au.</p></li><li><p>2 / . 24-02-2014, y{kk </p><p>ktkeu...</p><p>fkutue fkkhku: {kuek f] {kxu ykteuwt hkSk{wt {ke fk?</p><p>hkk qqo {tke yu {w{tke y{hn [kihe k{u wh -fo rMkh{kt kukk nkukku wku fheu ]k fkk uke k{u ykrkeykuk { {ukk {k{u u{u fqhkh Xuhk fke kufkwku ynuk xk Lkk ke ko yu y{hnkt rkt ko k rkk ]n{kt {qfk k{u fkutuu ykfhe rrk yke ykku fkuo Au fu, N {w{tke yu ykrke {ksu k{ fhkk {kue hfkhk kztkk kYu hfkhu yk wt wO Au, su u{u khu zu. rkkk ytksk-ukwk kk e ru wkhu {tke kkyu hkkk nwf{k u fhkue kku kufkw sMx yu. yu{. kueku 2003ku rhkuxo ]nu wh fkuo nku. ynuk{kt u{u 1982 yu 198{kt kukk nkukku wku fhe kk ttr yrfkheykuu {feyku ykk ytu fqhkh Xuhk nk.</p><p>wkhu yuf kfkh rhku tkukt u fkutu {w yswo {kuZkrzkyu ft nwt fu, kufkwu fkuE s MkuS whkkk ykkh rk yu {kk yuf VkuhuMx huLshe swkek ykkhu kh fkZwt Au. Whkt khu y{hnu kuu kufkwu zfkhe rrx{kt nkEfkuoxu kk rhkuxo k{u Mxu ykuku nkuk Akt u{k r k y{hnk rhkh fu u{e kxeoe qo {tsqhe rk u {u u{k fe yu nk nkEfkuxo{kt yurz yuzTkufux sh wkkh {nukyu wyku {kuxku nkEfkuxoku Mxu ufux fhke eku nku. kM{kt khu sue k{u k kue nku u{wt yk kk yuxu fu s t kE Au ku rhkuxoku k s Qku kku ke. Akt hfkhu hksfe Ehkkke urh ykhu yk rhkuxo r fkuo Au.</p><p>u{u ykku fkuo fu, Y. 1,100 fhkuzku su{kt k[kh yk[hkku Au u wsk{ wVk{ kuskk {k{u k r[e r{rku rhkuxo, ]ne nuh rnk r{rku ynuk rn rr k t[ yu r{rk kke w ynukku hfkhu kXe ukk nkuk Akt nsw we {kue hfkh u rkk{kt ke {qfe yuku fu{ sk ke ykk? yuxwt s n, fkutuu {kue ku sk {kk {wu yktenuk hkSk{k ke k fhe ne.</p><p>yktenuwt hkSk{wt {ke fk?ksyu kufkwk rhkuxo k y{hnk wk yu fuLe{tke </p><p>wkkh [kihek hkSk{ke {k fhe ne, suu nkMkM kk {kuZkrzkyu ft nwt fu, {kuekt f]ku {kxu yktenuwt y{u hkSk{wt {keyu u hkuh k, yk xk u wkkh [kihe kuu Mfq{kt nk. u{wt ykhu hkSk{w {kwt fuxwt ku k?</p><p>ykkLkku yksLkku rMk . 24-02-2014{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. kwr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkufhe-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.</p><p>ykExeMkeLke {kfuox {qze{kt Mkkike w khku</p><p>{wtkR,kk.23uhkh{kt Auk MkknLkk </p><p>kkk hr{kLk kuL[{kfo MkuLMkuxe RLzuMk{kt 300 kkuELxLkku Mkwkhku kku Au. 10 Mkkike uwz ftkLkeyku kife Lk{kt Mktwk WAkku LkkUkku Au. Lk w [ek ftkLkeykuu ku{Lke {kfuox {qze{kt 114806 fhkuzLkku W{uhku fhe eku Au. ykExeMkeLku Mkkike khu Vkku kku Au. {kfuox {qze Auk Mkkn hr{kLk Lk ftkLkeykuLke e Au. yk kkk hr{kLk ykExeMke, xeMkeyuMk yLku yu[zeyuVMke kUfLke {kfuox {qze{kt Mkkike khu khku LkkUkku Au. keS kksw fku RLzkLke {kfu ox {qze{kt xkzk u kk u Au. kuLke {kfuox {qze{kt Auk Mkkn hr{kLk 5906 fhkuzLkku xkzku kku Au.</p><p>xkuk xuLk MkuLMkuMkLke ftkLkeykuLke huLfkLke kk fhk{kt yku kku xeMkeyuMk k{ MkkLk Wkh Au. </p><p>khkk rhkLMk, ykExeMke, y k u y u L k S M k e , R L V k u M k e M k , yu[zeyuVMke kUf, fku RLzk, rku, xkxk {kuxMko yLku MkLkVk{koLkku Mk{ku kk Au. ykExeMkeLke {kfuox {qze{kt 80774 fhkuzLkku khku kku Au suke kuLke {kfuox { qze eLk u 252232 fhk uz Mkwe knkU[e kE Au. yk Mkkn hr{kLk ykExeMkeLku Mkkike khu Vkku kku Au.</p><p>khkk xeMkeyuMkLkk u { yku Au. xeMkeyuMkyu kuLke {kfuox {qze{kt 7947 fhkuzLkk u W{uhku fku o Au suke k uLke {kfu ox {qze eLku nu 431968 fhkuz kE kE Au. yuLkSoLke {nkfk ftkLke rhkLMkLke {kfuox {qze{kt 2926 fhkuzLkku W{uhku kku Au suke kuLke {qze eLku 262185 fhkuz Mkwe kE Au. ykExeLke {kuxe ftkLke rkuLke {qze{kt 4635 fhkuzLkku khku kku Au suke k uLke {qze </p><p>eLku 140992 fhkuz kE Au. yu[zeyuVMke kUfLke {kfuox {qze{kt 6985 fhkuzLkku khku kku Au suke kuLke {qze eLku 159307 fhkuz Mkwe knkU[e kE Au.</p><p>ykuyuLkSMkeLke {kfu ox {qze eLk u 236901 fhk uz Mk we knkU[e Au. yk ftkLkeyu Auk Mkkn hr{kLk 1124 fhkuz Yrkk W{uhe ek Au. ykExeLke {kuxe ftkLke RLVkuMkeMku k Auk MkknLkk fkhkukkh hr{kLk kuLke {kfu ox {qze{kt stke W{uhku fku o Au. xkxk {kuxMko yLku MkLkVk{ko k k kA hkk L k k e . 30 uh k u L[{kf o RLz uMk 334 kk uELx MkwheLk u Mkkn{kt k t hkku nkku. [kkkLkk ksux{kt fhkue nuhkkLk u ELku Lke ykk ke nke. khu rLk^xe 6155Lke Mkkkxeyu hkku nkku. yk kuhku{exh{kt 107 kkuELxLkku Mkwkhku kku nkku.</p><p>xkuk 9 ftkLkeykuLke {qze{kt 114806 fhkuzLkku khku</p><p>ykExeMkeLke {kfuox {qze eLku nu 252232 fhkuz xeMkeyuMk 431968 fhkuzLke {qze Mkkku k{ MkkLku</p><p>MkLke rkuLkLkk Vkuxk VkuLk kh Mkkike khu zkWLkkuz</p><p>knY fhkk 300 xfk w zkWLk kuz</p><p>{wtkE,kk.23khke fuLkuzeLk kkuLko Mxkh </p><p>Mkkike kufr nMke khefu Qhe yke Au. nu yuf Lkk Mkuo{kt kku fhk{kt ykku Au fu MkLke rkuLkLkk Vkuxkyku {kukkE Wkh Mkk ike khu zkWLk kuz fhk{kt ykk Au. yL fkuEk yrLkuke fhkk MkLke rkuLkLke R{us Mkkike khu zkWLkkuz kE Au. fMx{hkuLkk {kukkE Wkh R{us zkWLkkuzLkk Mkto{kt fhk{kt ykuk kkf Mkuo{kt yk {wskLke kkkk weLku Mkkkxe Wkh yke Au.</p><p>yuhxu {kukexwz 2013 khk fhk{k t ykuk Mku o{k t skk{k t ykw t Au f u MkLke rkuLk yrLkuke yLku yrLkukk ktLkuLke fuxukhe{kt Mkkike ykk hne Au. knY kLkLke Mkhk{e{kt 300 xfk khu kuLke R{us zkWLk kuz fhk{kt yke Au. Mku o{kt skk{kt ykwt Au fu sufkkuxLke Mxkh yrLkuke ke{kt k{ MkkLku Au. yk ke{kt Lk [kukzk ke </p><p>yLku rtfk [kukzk ke {ktf Wkh Au. krheke [kukzk ke{kt [kukk yLku k qLk{ kk tzu ke{kt kkt[{kt MkkLku Au. yrLkukkykuLke kk fhk{kt yku kku hkeh fkqhLke R{us Mkkike khu zkWLk </p><p>kuz fhk{kt yke Au. yk ke{kt ke {ktf Wkh kne fkqh yLku ke {ktf Wkh heh Mkn Au. knY kLk [kukk yLk u k t k Mxkh Mk{kLk kLk kkt[{kt MkkLk Wkh Au. yk Mkuoke Mkku e fk Au fu wk kuZe wk fkfkhk uLk u s khu kMkt fhe hkk Au. uh{kt 194 r{rLk fMx{hkuLku ykhe ELk u Mku o fhkk k k k u L k k kkhku he fhk{kt ykk Au. sufkk ux Mxkh k{k{ fhkk </p><p>ykk Lkefe kE Au. kk uzkf rMk knukt s ykuLkkELk Mk[oLkk {k{u k MkLke rkuLku s kkS {khe nke yLku ku k{ MkkLku hne nke. </p><p>ke{kt sufkkux Mxkh kk Lk [kukzk ke yLku rtfk [kukzk ke {u : knY [kukk { kh hkku</p><p>ykr{h VkELkuMx yuxh Au : knYLke fkqkk</p><p>q{-3 rV{ke knY krk</p><p>{wtkE,kk.23k k u r qzL k k M k w kh Mx kh </p><p>yrLkukk knY kLku ykr{h kLkLke tMkk fhkk fkw t Au fu ykr{h VkELkuMx yuxh kifeLkku yuf Au. q{-3{kt ykr{h kLku su fkhLkwt fk{ fwO Au ku uhk Mk{kLk Au. yuf fko{{kt knY kLku fkwt Au fu u{kt uc yrLkukkyku kife ykr{h yuf Au. q{-3{kt su fkhLkk hehLke sYh nke ku fkhLke kkuze e hkeLku ykr{h kLku qr{fk se Au. ykLkk {kxu ykr{h kLkLku qk {nuLkk fhe kze nu. ykr{h kLk n{uk yLku {kxu uhkMk{kLk hnu Au. {kk kherhf hek u s Lkn kfu {kLkrMkf heku ku qk s WuLke fk{kehe fhe hkku Au. ykr{h kLkLke y{u tMkk fheyu Aeyu. ykr{h kLk k{ k rV{{kt Lk uk uxe qr{fk yk fhe hkku Au. knY kLk Vhe yufkh Lkfkhk{f qr{fk fhk {kxu RAwf Au. q{-3{kt ykr{hu Lkukuxe qr{fk fhe Au. keS kksw knY kLku rkuk kkuo{kt </p><p>yLkuf rV{ku{kt rLkLke qr{fk se Au su{k t zh, kkekh yLku yt{Lkku Mk{ku kk Au. knYLkw t fnuw t Au fu Lk uk urx qr{fk skLku ku Mk{ kE kku Au. yke qr{fk fhe Lkke. </p><p> u L k f k h k { f qr{fkLke ykukh fhk{kt yku kku ku [kuMkku yk fhu. kuLku Vkku L k n k k k k u k yk fkhLke qr{fk fhu. yk fkhLk e rV{k u 100 fhkuz ykk 2 0 0 f h k u z L k e k{kt su Lkn. zkLk rMkhe{kt ku fk{ fhe [qku Au. yk qr{fk k Lkfkhk{f s nke. knY kLk yLku ykr{h kLk [u r { k k k h n u e Au. u fu yk ktLku fkfkhu {kuxkkku </p><p>yufkeLku khu fko{{kt {kk Lkke. nk{kt s yk k tLk u yuf fko{{kt Mkkku ukk k kE kk nkk. ktLkuyu n{u yufkeLke tMkk fhe Au.</p><p>knY Vhe yufkh Lkukurx qr{fk fhk RAwf</p><p>Mkwkh{kuz fux {kuMk nk zexkuMk zkEx kh : rhkkuxo</p><p>kuMkyuLsuMk,kk. 23eke Mkwkh {kuz fux {kuMk </p><p>rVxLku yLku qkMkwhkeLku e hkk {kxu k{k{ kMk fhe hne Au. ukkuLke 60{e kokktX Mkkku Mktktrk yuzeLk{kt Lqz hsq kE hnue fux{kuMk nk{kt zexkuMk zkEx Wkh [kehne Au. {ue {krnke {wsk 39 keo yk Mkwkh {kuz zexkuMk zkExLku ELku rLkktkkuLke Mkkn k E </p><p>hne Au. kwfeo{kt kEV fku rhxeyux{kt </p><p>rzxkuMk fko{{kt kk ukLke k ikhe{kt k fux{kuMk ukE hne Au. LkSfLkk Mkqkqk uLkw t fnuw t Au fu fux{kuMk fkuEk kktAkuz fhk {kxu kikh Lkke. yrk fXkuh </p><p>zkEx{kt Vqx yLku uSxuk wMkLkk u Mk{ku kk Au. fux{kuMk nk{kt Mkkurz VqzLku xkk {kxu {{ kLkue Au. fux{kuMkLke kkhe rLke xku[Lke Mk wkh {kuz khefu fhk{kt yku Au. nsw k ku kuLke kkMku Lke Lke ykuVhku yke hne Au su{kt ukku khVke ykue ykuVhLkk u Mk{ku kk Au. ynuk{kt skk{k t yk w t A u f u $e {kuz su 1990{kt k ufr kLke nke k u L k e ykfLkk Mkto{kt nk su ynuk he fhkk nkk </p><p>ku{kt skkwt Au fu yuf ko{kt kuLke f{ke 9.2 r{rLk zkhLke ykMkkkMk hneAu. {kuzk kk ku VuLk Mkkku Mktktrk k kukku{kt k Qkhe nke. MkkR ehku VuLk{kt kuLke kkukkk hne Au. </p><p>SYt-hekeLkk kku{kt Lkh{k hnu kue MktkLkk</p><p>Auk kkzekke k{kt 200 xkzku</p><p>yk kuo kkf kukh ku{s rkw WkkLkLke ykk</p><p>y{kk, kk.23Wkh k wshk k L k k t rr </p><p> kh{k t r M kL k L k k kh t u hrkkfkuLkk Lkk {kkuLke ykfku Y kE Au. nk {MkkkLke [eu SYt yu hekeLkk k {kkuLke ykfku Y ku Au. su{kt hksMkkLkLkk ykkwhkuz rMkkh{ktke hekeLkk k uMx fh{kLke hkusk 2500ke 2700 kkuheLke ykf kk Au.</p><p>r M k L k h k f e k k f e k ykkk{e {k[o {rnLkk{k t ukuhkuLke hkfe Lkefu. khtkw yk k u o kkf k ukh yLk u rkw WkkLkLke ykkLkkt kku kh{kt SY yLku hekeLkk k{kt Lkh{k hnu kue kk Au.k kke {krnke {wsk yk kuo SYt yLku hekeLkk kkfkuLkwt w </p><p>kukh kwt nkwt. yufthu kkfkuLku yLkwfw nk{kLkLku fkhu yk ktLku kkfkuLkk Wkkhk yLku WkkLkkuLkk ytku [k {wfkk. ykke kh{kt Lkk {kkuLke ykfku ke Au ku{ ku{ kku{kt xkzku kkku Au. ukkhe kwoku{ktke {ke {krnke {wsk [kw kuo kwshkk, hksMkkLk{kt hekeLkw t Mkkwt WkkLk yuxu fu kk 15 ke 16 k kkuhe suxwt kkLkku ytks Au. sqLkk {k{Lkku Mxkuf ytksu kuZu k kkuhe W{uhku. yk ukkt ykkk{e Mk{{kt k xu k u{ sk Au. Shk{k t k yk k u o {k WkkLk kkLke khk hk Au. suLkk eu k{kt {te kkLke kk uk Au. nk Mkkihkx{ktke SYtLkk Lkk {kLke ykf e{u e{u ke </p><p> Au. ykhu hhkus 2500ke 3000 kkuheLke ykf kE Au. hkfe {kkLke Au. sqLkk {kkuLke u[keLkw t kk k hkw t Au. ykke k xkk Au.</p><p>Auk kkzek hr{kLk Shk yLku hekeLkk Lkk {kkuLkk k{kt kk 200 YrkkLkku xkzk u kk u Au. nS rMkLk hkfe Lkefe Lkke. ykkk{e {k[o {rnLkk{kt ukhkuLke hkfe Lkefu. yk hkfe Lkefu yuxu Lkk {kkuLke ykfku k xu. Lkk kkfk uLkk w WkkLkk uLkk ytks kkA ukkh tk{k t MkkkLke hk Au. ykkk{e {k[o {rnLkkke hrkkfkuLke ykfku u su {u ykh Mkwe skue hnuu. rMkLk hkfe k yk Mk{kkk hr{kLk hnuu.</p><p>MkuMk foh h{kt kLxkuLku Mkuk ykku : nuk{kt kku</p><p>tzLk{kt MkuMk fohkuLke yirknkrMkf Sk</p><p>kufkuLkk rLkkMk MkkLku kLxkuLke Mkuk fhkke MkuMk fohkuLku yxfkkLkk kkueMkLkk y...</p></li></ul>