23 08 2014 sunvilla samachar

Download 23 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 23-08-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Year : 02 Issue : 55Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.</p><p>ko: 02 &gt; ytf: 55 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 23, p - 2014 </p><p>LkMkkLku zk{k fuL Mkhfkhu Lke hLkerk ze</p><p>LkMke nMkkLku nu [ke Lkn uk : k]n{tke</p><p>ykkk{e 3 ko{kt LkMkkLku sz{qke Lkkkw fhkLke kusLkk : fkuEk kk[ek Lkn fhk</p><p>Lke rne,kk.22k]n{tke hksLkkkMknu LkMkkLku zk{k </p><p>{kxu Lke hLkerk kikh fhkLkku yku ykke eku Au. MkhfkhLkku Wu~ ykkk{e k ko{kt LkMkkLku sz{qke qh fhkLkku Au. yk {kxu </p><p>k{k{ LkMkekrk hkku yLku fuLe furkLkux-Lke {tswhe kk Lke hLkerk y{{kt {wfku. WuLke Au fu, kksukhLkk rhkkuxo{kt kku fhkku Au fu, LkMk krk nMkk{kt LkkUkkk xkzku LkkUkku Au. suLku Mktkqo qh fhk {kxu Mkhfkh Lke Au.</p><p> k kke {krnke {wsk, LkMkke uLke Mkkike rfx Mk{Mkyku{ktLke yuf Mk{Mk Au. ktkk Mk{ke Mkhfkh khk LkMkkLku zk{k {kxu Lkku nkk hk{kt yke hkk Au. h kuo nhku rLkkuok kufku yk LkMkkLke nMkkLkku rfkh kLku Au. </p><p>yuxwt s Lkn khke MkuLkkLkk suxk skLkku Mkhn Wkh ne Lkke kkkt kuxk skLkku LkMke nw{k{kt ne kk Au. khu yk kkLku kLk{kt hke LkMkkLku sz{qke Wuze Lkktk {kxu fuL Mkhfkhu Lkku nkk ko Au. su ytkkok fuLe k]n{tke hksLkkkMknu </p><p>LkMkkLkk u Mkk{Lkk u fhk Lke hLkerk zkLkk yku ykk Au. </p><p>L k e h L k e r k { k t LkMkkLkk u Mkk{Lkk u fhk {kxu yo~fhe kuLku fuxef ruk AqxAkx ykkk{kt yku kue kk Au. Lke hLkerk {wsk {kykukeyku kt Mkwe nrkkh Lk {wfu kt Mkwe ku{Lke Mkkku fkuE s [[ko Lkn kk. yk Wkhktk {kykukeykuLkk xkuk ezhkuLku kfzk {kxu kMk rMkwhexe xe{ kLkkk{kt yku. khu LkMk krk rMkkhku{kt w MkwhkkkuLku k i Lkkk fhku. ELx ursLMk w h k u L k k y u f M k e r L k h </p><p>yrfkheLkk skk {wsk, yk Lke hLkerkLku k]n {tkk xq tf Mk{{k t s LkMkk krk hk Mkhfkh kkMku {tswhe {kxu {kufu. khkk fuLe furkLkuxLke {tsqhe {kxu {k ufk u .{ t k kLk k y uf yrfkheLkk skk {wsk Lke hLkerk y{{kt ykk kk u fkuE hk LkMkkLkku Mkk{Lkku fhk{kt ZekMk kou kku kuLku LkMkkLkku Mkk{Lkku fhk {kxu ykkke Mknk kt fhe uku. WuLke Au fu, u{kt kk 6 nh suxk nkExuf Mkkuke Mks LkMke f{kLzhku Mke Au. </p><p>khu 36000 suxk yL LkMkeyku k Mke Au. kMk fheLku AkeMkkZ, rknkh, khtz yLk u {nkhkx L k k f uxkf rMkkhk u{k t k u{s k q o khk{k t L kMkeyk u w Mkr Au. AkeMkkZLkk u rk kk LkMkeyk uLkk kZ khefu {kLkk{kt yku Au. kt {kykuke Mk tkXLkk uLkk xkukLkk ezhku Wkhktk Mk LkMkeykuLke yuf {kuxe Vkus Mkkx fhu Au. khu yL kkku{kt k LkMke Mke Au.</p><p>Lke rne,kk.22zkkLk Lkh uL {k ue </p><p> k k u k k L k k k{k{ k w o k k{e zkkLkkuke yk fkoieke ykk e hkk Au. yufkksw k usL k k L k e n uh k k yL k u keSkksw kfkrf kusLkkLkku y{ yu zkkLk Lkh uL {kueLke ykke fkoie Au. khu nu zkkLku {nfktke </p><p>sLk Lk kusLkkLkku 28 yk u kMx k e kh t fhkL k k u yku ykku Au. </p><p>W uL k e A u f u , 1 5 { e yk ukMxLkk hk us k rfk khke kkukkLkk kk{kt z k k L k u {nfk tke sLk </p><p>Lk kusLkkLke nuhkk fhe nke. 28 ykukMxLkk hkus zkkLk ku sLk Lk kusLkkLkwt WTkxLk fhu yLk u {k ue MkhfkhLkk 44 {tke u{kt 44 yk-yk skykuyu yuf Mkkku yk kusLkkLku kkw fhu. {kue MkhfkhLk k k{k{ { t k eyk u yufMkkku uMk fkuLLMk fhu yLku {erzk ku{s Mkk{kL kufkuLku </p><p>sLk Lk kusLkkke {krnkkkh fhu. </p><p>WuLke Au fu, u{kt su kufku kkMku nsw Mkwe kUf yufkWLx Lkke k uk k ufk uLk w t kUf yufkWLx sLk Lk kusLkk ytkk ok k uk{k t yku. yufkWLx kukkkLke Mkkku s kkkkhfLku 1 k YrkkLkwt e{k f[Lke Mkwrk ykku.MkhfkhLkwt Au fu yk kusLkk ytkkok uLkk k{k{ hku{kt ykuAk{kt ykuAk ku kUf yufkWLx nku. yk kusLkkLkk yMkhfkhf y{ {kxu zkkLk {kueyu MkhfkhLkk {tkeyku yLku kkxeoLkk kkrfkheyku{ktke A MkkuLke yuf f{exe k kLkke Au. su{kt M{]rk EhkLke, yLktkfw{kh yLku {wgkh ykkMk Lkfe suk kufkuLkku Mk{ku kk Au.</p><p>zkkLkLke sLk Lk kusLkk 28 ykukMxke kkw kE su</p><p>zkkLk {kue WTkxLk fhe kusLkk we {wfu</p><p>uLkk k{k{ hku{kt ykuAk{kt ykuAk ku kUf yufkWLx nku kuwt ktf : kkkkhfkuLku {u e{k f[</p><p>yzku fkf nuw kke kt kE kwt</p><p>yuf rMk kkeLkk fkkke nuhesLkku nuhkLk-khukLk </p><p>y{kk, kk.22nuh{kt yksu { kuLk yLku </p><p>Wkh kuLk{kt kkeLkku fkk {wfk{kt ykwt nkwt, khtkw Wkh yLku { kuLk rMkk k yLkuf rMkkhku{kt kkeLkku fkk { wfkke nuhesLkk u n uhkLk-khukLk kE kk nkk. kt kk rMkkhku{kt yzku fkf nuw kke kt kE kwt nkukLke yLkuf Vrhkku </p><p>Wkh-{ kuLk rMkk k yLkuf rMkkh{kt kkeLkku fkk {wfkkk nuhkLkkrk : kke {kxu rrheku Mkk</p><p>{e nke, kk u fuxkf rMkkhku{kt kk u yzk u fkf{k t s kke k t kE kwt nkwt. suLkk eu nuhesLkku nuhkLk-khukLk kE kk nkk yLku kkeLke xuLfhku kkukkLke Vhs kze nke. LkkULke Au fu wkhke siLkkuLkku kwokLkku kht kku nkku yLku ku s Mk{u kkeLkku ffkx Mkoku nkku. kkeLkk ffkx [u {kuxkkkLkk kuzo{kt fkukkuohuxMko ukk s Lk nkukLke Vrhk WXe nke. fkukku ohuLk khk </p><p>kufkuLku kke kwYt kkzk {kxu fkuE k ykkkukY ykkusLk Lk fhkk kufkuLku kke {kxu VktVkt {khk kzk nkk. kwYkhu k nuhLkk yueMkkes, Lkkhkwh, kxkurzk, ykuZ, y{hkEkze suk ke k rMkkhku{kt kke ykuAk uhke ykwt nkwt yLku yzku fkf nuwt kt kE kwt nkukLke Vrhk WXe nke. yksu nuh{kt ykhu yuf k suxk hku kkeLkk kwhXkke tr[k hkk nkk.</p><p>ykizk Mfuxk hk{kt q tx kke nkukLke Vrhk kR</p><p>y{kk, kk.22y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk Mkt[krk ykizk Mfuxk hk{kt Wkze qtx </p><p>kke nkukLke Vrhk WXe Au. yn uxMk {kxu k{ rMku 15 Yrkk ukkk nkk khtkw Auk ku rMkke 56 Yrkk Mkwkkk nkukLkwt k {wt Au ku{s Yrkk ELku knkU[ k Lk ykkke nkukLke fuxkf keykuyu Vrhk fhe nke. keykuyu skwt nkwt fu uxMkLke VeLke Mkk{u yn {AhkuLkku Wk k Mkk Au yLku MAkkLkku k kwf {k{kt yk Au. VMxo yuzLke Mkwrk k Lkke yLku xkuEux {kxu k [kso Mkwkkk nkukLke Vrhk knkh yke Au. nuh{kt rLk-hr Mfuxk MkkoLkwt ykkusLk nkukke Akufhkyku ykizk Mfuxk hk{kt MfuxkLke uxMk fhk Au, khu ku{Lke kkMkuke Wkze qtx fhk Au khu Mk{k {wu Mkkkeku khk ykt ykzk fkLk fhkE hkk Au.</p><p>VrhkLku RLku kkkMk nkk hkE</p><p>[eLkLkk sux r{kLkku, nurfkuxhku yu zkuLkLkku Mkk{Lkku fhk qr{ke nk{kt nkh fhke ykfk r{MkkR kiLkkk :MkthkLku R khk yk{f {qz{kt</p><p>[eLkLku kLk{kt R Wkhkqo{kt ykfk r{MkkRku kiLkkk fhkR[eLkLkk fkuRk wMkknMkLku hkufkLkku {w Wu~ hnuu</p><p>Lkerne, kk. 22 k usk wh yLk u [kk wyk kk u </p><p>Mkkike kke yLku yrkykwrLkf Mk wk uE-30 yu{f uykE VkRxh r{kLkkuLke kiLkkke fko kk khku nu [eLkLku kLk{kt RLku Wkhkqo{kt ykfk r{MkkRku k kiLkkk fhe ee Au. khku [eLkLkk sux, nuefkuxhku </p><p>yLku zkuLkLku hkufkLkk nukwMkh A ykfk qr{ke nk{kt nkh fhke r{MkkRku kiLkkk fhkLke Yykk fhe ee Au. yk u{kt fkuRk qMkknMk Mkk{u khku yk hLkerk ykLkke Au. Mkthk {tkkLkk Mkqkkuyu {krnke ykkkk fkwt Au fu, ykEyuyuV khk A ykfk r{MkkRkuLke rzrheLke Yykk fhe </p><p>ee Au. fkuRk n k { k L k L k e M k r k { k t 5 0 r f k u { e x h L k e h u L s { k t y u f {xek xkkuoxLku yk r{MkkRku Lk fhe fu Au. </p><p>MkqkkuLkwt fnuwt Au fu, ykEyuyuV khk krh{kt r{hks-200 ku k k u k{ k u ykfk MfkuzkuLkLke kiLkkke fhe nke. kwu{kt MkwkuR ku kku k yke s k iLkkke fhk{k t yke nke. fuLe f u r k L k u x k h k </p><p>{tswhe {k kk ykkk{e A MfkuzkuLk Wkhe Mkhnke fkuRk khk Mkk{u hk ykkk {kxu kkuXk{kt yku. ktkk rtk kk ykhu zeykhzeyku khk rfrMkk yLku </p><p>rzVuLMk keyuMkw khk zkLkur{Mk khk k ikh fhk{kt ykue ykfk rMkMx{ MkVku Mkk{u </p><p>fhk{kt yke [wfe Au. ykLkk fkhu yuMkyuyu{ rfrMkk fhkLku RLku kusLkk nk {kufqV hkk{kt yke Au. ykhu 30000 fhkuzLkk [uo ktMk Mkkku {uxe kuxo huLsLke Mku{ rfrMkk fhk Wkh [[ko kzke {wfk{kt yke Au. </p><p>Wkhkqo{kt ykfk r{MkkRLke kiLkkke wk s {nkqo Au. [eLk Mkk{u rMkLke kkfkk We fhkLkku ykLke kkA nukw Au. 4057 rfku{exh ktke kMkrf ytfw huk [eLk Mkkku khk hku Au. qr{ke nk{kt nkh fhke r{MkkR Mkk wk s {nkqo Au. ykfk r{MkkR wk s yrkykwrLkf Au. zukLk VkhLkku Mkk{Lkku fhk {kxu ykfk r{MkkR Mks Au. w~{LkLkk r{kLkku, nurfkuxhku, q r{MkkRkuLku yk r{MkkR kk uzk{kt Mkk{ Au. ku ykfk hurs{uLx MkuLkk{kt Mkk{u fhk{kt yke [wfe Au su{kt A Vkhk kuxhe yLku huf{kt MkUfzku r{MkkRkuLke </p><p>kk Au. ykLkku [o 14180 fhkuz hkku Au. [kuMk kuLk{kt yk r{MkkR kzk{kt Mkk{ Au. khke Lkkifk MkuLkk khke rhk{kt [eLke w snksLkku Mkk{Lkku fhk kikh Au. nu [eLkLke </p><p>Mkk{u w kkfkk We fhk 5000ke w rfku{exhke wLke huLs hkke yLk-5 r{MkkR k kikh fhk{kt yke hne Au. Lke yk{eo {kWLxuRLk MxkRf fkuMko k We fhk{kt yke </p><p>hne Au su{kt 90000 MkirLkfku hnuu. ykLkk u [o 64678 fhkuz hnuu. ynuk {wsk 26155 fhkuzLkk [uo kkuzoh r{uxhe RLkMx[h zuk{uLx k kikh fhk{kt ykLkkh Au.</p><p>ykfk r{MkkRku 25 rf{eLke huLs hku Au</p><p>qr{ke nk{kt nkh fhke ykfk r{MkkR wk s yrkykwrLkf r{MkkRku kifeLke yuf Au. yk ykfk r{MkkR RLxukuxuz xw Mxus hu{ sux hkufux kuMkLk xufLkkukuS hku Au. yuhkekk yuLSLk khk yk r{MkkR Mks Au. yk r{MkkR 60 rfkukk{ kuhnuzLku RLku kkxfe fu Au. ykLke huLs 25 rfku{exhLke Au. fkuRk nk{kLkLke Mkrk{kt yk r{MkkR w~{LkLkk ktk kxk fhk{kt Mkk{ Au. yk r{MkkR 96 xfk Mue heku kikh fhk{kt yke Au. yk r{MkkR [eLkLkk sux, nurfkuxhku yu zkuLkLkku Mkk{Lkku fhk Mktkqok Mkk{ Au. ykEyuyuV yu MkuLkk{kt ykfk r{MkkR Mkk{u fhk{kt yke [wfe Au. 1983{kt khk khk RLxukuxuz kkEzuz r{MkkR zuk{uLx kukk{Lkk kkku ykLke Yykk kR nke. yk r{MkkR wk s yrkykwrLkf yu ku{kt k{k{ Lke xufLkkukuS hnue Au. nk{kt [eLku zk{kt wMkkuhe fko nkukLkk ynuk k ykk nkk suLkk eu yk kiLkkke {nkqo Au.</p><p>w~{LkLkk ktk kxk fhe fu</p></li><li><p>ykkLkku yksLkku rMk . 23-08-2014{uk (y,,R) : rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykMk{kt krk kk. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.]k (k,,W) : rkfe Wk{ Mk{. khuke k kk. fkkfe &amp; n kk. tkfe Lkwt hkufk kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkkuLkk &amp;ku wfuk. ykhku Mkkhwt hnu. ukkh ykuo kMk kk. w Mk{.ffo (z,n) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. ykMk{kt krk kk. fwxwtk{kt ykLkt WMkkn u. Mkn ({,x) : ykfLkwt {k{ skE hnu. {kLkrMkf [kk ne kk. hksfe k kk. kkk-kMk MkV kLku.fLk (k,X,) : ykfM{f k kk. k-rkck{kt khku kk. Lkkuf-he-tk{kt krk kk. kLke khVke w Mk{k[kh {u.kwk (h,k) : tk{kt skkkhe u. fwxwtk{kt wk Mktk yku. r{Lk-{wk-fkk MkV kk. eko {kxu Wk{ Mk{.]rf (Lk,) : ykMk{kt krk kk. ykhku skE hnu. knLk-{fkLk Mkwf Wk{ {u. [kk qh kke sk.Lk (,,V) : khMkkkk r{fkLkk &amp;ku Qk kk. Lkkufhe-tk{kt hknk hnu. ykhku skE hnu.{fh (,s) : Mkkfe fkS hke. kMkke k kk. yufthu Mk{ w kke kLke hnu. ykf skE hnu.fwt (k,,Mk) : s{eLk - {fkLkke k. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykhkuLke fkS hke. yufthu Mk{ Mkkhku.{eLk (,[,,k) : ukkh ykuo kMk kke hnu. fwxwtkMkw Wk{ hnu. ykk{f kuku hwr[ u. </p><p>{nkhke hkser{kt h{kku, ksk-rukk AwxkAuzk kk?</p><p>ktkeu...</p><p> _ 2070, lH -13, . 23-08-2014</p><p>{nkhk rkke [qtxe Sf yke Au yu{ ruk-khe sk kxeok uzk{kt exe nU[ek {wu eo hnuku rk khuu khu fhku Au. yk rkke ftxkeu nu esue nu yue kike sqe kkekh kxeo ruku Akuzeu {nkhk r{ko uk (yu{yuyu) yu yL ke kxeoyku kku uhke uzk fhkwt r[khe hne nkuke [[ko Au.</p><p>esue kku tfkue yuf yu ykue {krne {ku yuf ku ruk w exkue S Eu uXe Au Whkt yuf kurf kxeo nkuk Akt esuek fuLe u] kku s ex-uhe kku fhe hne nkukke esue kurf ukehe khks Au. nk{kt ruk kku yk {k{u kswf ttku nkukwt ske esuek yuf rrh ukyu ft nwt fu ruk kku ex-uh ku {ex kE yuu {rnku ee k k eS {ex kE s ke. ykk fkhu nu y{u hks Xkfhuk yu{yuyu kku uzke k tehkke ke hkk Aeyu. y{u ex-uhku {k{ku u Mhu Wfuk {keyu Aeyu, htw ruk ku yuwt RAu Au fu esuek urzLx yr{ kn yu nku{ r{rMxh hkskk n yk {k{u yue kku k fhu, htw yu ke.</p><p>esuee yukk Au fu ruk yuu rkke khke 42 ex yke u suke ex-uh{kt esuek yktfzku 117ke eu 159 kE . esuek yk rrh ukyu kku fkuo nku fu nu fuLe ukeheyu y{u seke ro ukwt ft nkukke u esue ruku u yu{yuyu kku uke MxuxuS h r[khe hne Au. yuf ytuS ykhk kk {ku nke {nkwr{kt kxoh kxeo Mkr{ke ufhe txkk {w hksw ue yu hke {ks kxeok {w {nku fhu yke kuX fu wr k{u fkuE ktku ke.</p><p>S </p><p>E L h k k k t e L k k nkhkykuLk u rnhk u k oke ktke rV{ fku{ u rnhuLku E Lkku rk Mkoku Au. yufkksw, rV{Lk u Mkkhek fhk Wkh fuLe k]n {tkku rkkt {wfe eku Au. khu keS kksw yue [kUfkLkkhe nrffk Mkk{u yke Au fu, yk rV{Lku MkuLMkh kkuzoLke {tswhe {kxu zkhuxh yLku kuzwMkhu kt[ ykke nke. suLku E yk rV{ kh fk{e rkkt {wfk kue kkyku e kE Au. </p><p>khu keS kksw nu ktk Mkhfkh khk k Mktrk nMkkLku kLk{kt hke rV{Lkk Mkkh Wkh rkkt {wfe ukku Au. WuLke Au fu, yk rV{{kt ELhk kkteLkk nkhkykuLku rnhku kokk rV{ rk{kt MkkzkE Au. rV{{kt rkntkMkn yLku MkktkMknLku rnhku khefu {k ux fhkk Au. suLk u E uh{kt fkUkuMkLkk fkofkkoyku khk Lkkhkske k fhkE hne Au. yk rV{Lku Mkkrhk kke yxfkk hkxkke {ktk </p><p>fhkE nke. keS kksw rV{Lkk zkhuxh hh hrLkku kku Au fu, k u{u #rhk kkteLke nkL k k {k{kLk e k k kM k fhLkkh Xh ykkukLke rhkkuxo Wkhktk ykkLke fkokne yLku Mkkk u-Mkkk u k uytkMkn yLku MkktkMknLkk krhsLkku Mkkku ktke [[ko kk yk rV{ kLkke Au. yk rV{ yksu rhe kkLke nke. ufu fuL MkhfkhLkk {krnke yLku Mkkh {tkk khk rV{Lke rhe kh nk rkkt {wfe ukku Au.</p><p>fku{ u rnhuLku MkUMkh{kt kkMk fhk {kxu ykkE nke kt[</p><p>rV{Lkk Mkkh kh ktk Mkhfkhu rkkt {wku</p><p>rV{{kt #rhk kkteLkk nkhkykuLku rnhku khefu kokk Au : fkUkuMk khk hkxkke rhku fhkku</p><p>kkuewzLkk r{Mxh khVuxrLkMx khefu ykukkk ykr{h kLk kkukkLkk kkuze uk yLku sLk kh k kMk kLk ykku Au. ufu Auk fuxkf rMkkuke r{Mxh khVuxrLkMxLkwt sLk wt nku kuw t k {u Au. ykr{h kLk fkuEk EuLx{kt kk u Au khu kuyku Mkk{kL fhkk kkuzk zk ukE hkk Au. suLkk kku ykr{hLkwt sLk wt nku kue [[koyu kkuewz{kt uk kfzku Au. khu nu ykr{h kLku sLk xkzk {kxu f{hfMke Au. </p><p>Mkwkku khk {ke {krnke {wsk, ykr{h kLk ykhu yuf kxeowh zkEx yLku yuMkMkkE rMkzwLku Vku-yku fhe hkku Au. WuLke Au fu, Auk fuxkf {rnLkkykuke ykr{h kLku kkukkLke VexLkuMk ytku kuhfkhe keo nke. suLkk fkhu kuLkk sLk{kt khku kku Au. </p><p>ykr{h kLku rhuMk kk {kxu kuf hr{kLk kkukkLkk {LkkMkt kuhkfLke { {ke nke. ku{s S{{kt skLkwt k xkwt nkwt. ufu nu kefu rV{Lkk fk{{ktke kuf {kke ykr{hu Vheke rVxLkuMk {uk fkk nkk he Au.</p><p>sLk kke yrLkukk ykr{h kLk khukLk kku</p><p>(h ...)31{e {k[o 2015 kk ke 312 kkhLku kMkLMk heLw fhk{kt ykMku Lkne. hk{kt 23 VkR Mxkh nkuxuLku s kMkLMk ykkk{kt ykLkkh Au. yk Wkhktk hk Mkhfkhu rhxu Mkuxh{kt hkk u[Lkkh ykWxuxTMkLku kt fhkLkku rLko fkuo Au. h {rnLkk k{ rMku yLku hrkhu hkk u[k{kt yku Lkne. Mkhfkh h kuo 10 xfk wfkLkkuLku kt fhk {ktku Au.yk kkw RLku yku{Lk [tze Mkhfkhu hkLkk ykoktk Mkk{u {w~fu Mko kuw kkw ew Au. yk rLkoLkk fkhu [ktze MkhfkhLku ykX nh fhkuz YrkkLkw LkwfMkkLk ku. yk hf{ MkhfkhLkk kkf ytks{kt Mkee yMkh fhu Au. {wkLk fnu Au fu kuyku h kuo zkke ykk k {ktku Au. 10 ko{kt fuhLku hkk {wk fhku.Lke rn[k khu [[ko skke hne Au. </p><p>Mk{ hexLMkoLke MkVkkke fheLkk fkwh nk khu w</p><p>fheLkkLke Mxkh uw{kt Vhe yufkh khku</p><p>hkurnk ueLke rV{ Mk{ rhxLMkoLku kkuMk ykurVMk kh uhkh MkVkk {k kk fheLkk fkwh khu w ukR hne Au. kuLke Vhe yufkh Mxkh uw e kR Au. ku{k Lke rV{kuLku RLku yk{rkMk e kku Au. suke Lke rV{kuLke ykukhLku k ku Vhe Mefkhe hne Au. nk{kt kuLke {kuxk kkLke rV{ku kkuMk ykurVMk kh fkuR f{k kkke fe Lk nke. ys uk yrLkek yuLk rV{ Mk{ rhxLko rV{ xwtfk kkk{kt s 100 fhkuz Mkwe knkU[e kE Au. </p><p>ko 2011{kt hsq kue kufkMxh rV{ Mk{ k 100 fhkuz{kt Mkk{u kR nke suLke rMk k yqkkqo MkVkk {ue [wfe Au. Mktkkk rMku hsq kue yk rV{u k{ ku rMk{kt 50 fhkuzLke f{ke MkkrLkf kkuMk ykurVMk Wkh fhe nke. nu yk yktfzku 100.68 fhkuz Mkwe knkU[e kku Au. ys ukLke Mkkike {kuxe rV{ khefu yk rV{ Mkkrkk kR Au. rue {kfuox{kt k yk rV{ MkVkk {ue hne Au. hkurnk ue yLku ys ukLke uze uhkh MkVkk {ue hne Au. [ukkE yuMkuMk kk hkurnk ueyu Mk{ rhxLko </p><p>kLkke Au. [ukkE yuMkuMk 200 fhkuzLkk k{kt Mkk{u kR nke. zk{k, {Mkkk, yuLxhxuRLk{uLx, hku{kt, yuLk Mkrnk k{k{ kkkkku yk rV{{kt hnue Au. </p><p>yk rV{ nsw k w MkVkk khV ykk u kue kk Au. yk rV{ ku fkf yu 23 r{rLkx Au. kkShk Mk{Lke qr{fk kufkuLku kMkt kze Au. fkh kufkuLkw fnuw Au fu fheLkk fkwh {kuxe Mxkh yrLkuke Au. ku Mk{kLk, yk{eh, knY yLku ys uLkLke Mkkku yLkuf rnx rV{ku ykke [wfe A u . Mxkh ys ukLkLke yk rV{ 200 fhkuzLkk k{kt Mkk{u kR sMku ku{ k {kLkk{kt yku Au. </p><p>krhrke Lkk kusuxkuLku RLku wk ykkke AuMkuMke yLku kkuz MkeLk fhk RAwf Lkke</p><p>ko 2011{kt hsq kue rV{ uze MkuoMk rhfe knu {khVku kkurwz{kt yuLxe fhe [wfue yrLkuke krhrke [kukzk kuLkk Lkk kusuxkuLku RLku ykkke Au. kuLke kkMku yLkuf Mkkhe rV{ku Au. su{kt xwtf Mk{{kt hsq kLkkhe rV{ kku R~f...</p></li></ul>