23 08 2014 sunvilla samachar

Download 23 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 23-08-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 55Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 55 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 23, p - 2014

  LkMkkLku zk{k fuL Mkhfkhu Lke hLkerk ze

  LkMke nMkkLku nu [ke Lkn uk : k]n{tke

  ykkk{e 3 ko{kt LkMkkLku sz{qke Lkkkw fhkLke kusLkk : fkuEk kk[ek Lkn fhk

  Lke rne,kk.22k]n{tke hksLkkkMknu LkMkkLku zk{k

  {kxu Lke hLkerk kikh fhkLkku yku ykke eku Au. MkhfkhLkku Wu~ ykkk{e k ko{kt LkMkkLku sz{qke qh fhkLkku Au. yk {kxu

  k{k{ LkMkekrk hkku yLku fuLe furkLkux-Lke {tswhe kk Lke hLkerk y{{kt {wfku. WuLke Au fu, kksukhLkk rhkkuxo{kt kku fhkku Au fu, LkMk krk nMkk{kt LkkUkkk xkzku LkkUkku Au. suLku Mktkqo qh fhk {kxu Mkhfkh Lke Au.

  k kke {krnke {wsk, LkMkke uLke Mkkike rfx Mk{Mkyku{ktLke yuf Mk{Mk Au. ktkk Mk{ke Mkhfkh khk LkMkkLku zk{k {kxu Lkku nkk hk{kt yke hkk Au. h kuo nhku rLkkuok kufku yk LkMkkLke nMkkLkku rfkh kLku Au.

  yuxwt s Lkn khke MkuLkkLkk suxk skLkku Mkhn Wkh ne Lkke kkkt kuxk skLkku LkMke nw{k{kt ne kk Au. khu yk kkLku kLk{kt hke LkMkkLku sz{qke Wuze Lkktk {kxu fuL Mkhfkhu Lkku nkk ko Au. su ytkkok fuLe k]n{tke hksLkkkMknu

  LkMkkLkk u Mkk{Lkk u fhk Lke hLkerk zkLkk yku ykk Au.

  L k e h L k e r k { k t LkMkkLkk u Mkk{Lkk u fhk {kxu yo~fhe kuLku fuxef ruk AqxAkx ykkk{kt yku kue kk Au. Lke hLkerk {wsk {kykukeyku kt Mkwe nrkkh Lk {wfu kt Mkwe ku{Lke Mkkku fkuE s [[ko Lkn kk. yk Wkhktk {kykukeykuLkk xkuk ezhkuLku kfzk {kxu kMk rMkwhexe xe{ kLkkk{kt yku. khu LkMk krk rMkkhku{kt w MkwhkkkuLku k i Lkkk fhku. ELx ursLMk w h k u L k k y u f M k e r L k h

  yrfkheLkk skk {wsk, yk Lke hLkerkLku k]n {tkk xq tf Mk{{k t s LkMkk krk hk Mkhfkh kkMku {tswhe {kxu {kufu. khkk fuLe furkLkuxLke {tsqhe {kxu {k ufk u .{ t k kLk k y uf yrfkheLkk skk {wsk Lke hLkerk y{{kt ykk kk u fkuE hk LkMkkLkku Mkk{Lkku fhk{kt ZekMk kou kku kuLku LkMkkLkku Mkk{Lkku fhk {kxu ykkke Mknk kt fhe uku. WuLke Au fu, u{kt kk 6 nh suxk nkExuf Mkkuke Mks LkMke f{kLzhku Mke Au.

  khu 36000 suxk yL LkMkeyku k Mke Au. kMk fheLku AkeMkkZ, rknkh, khtz yLk u {nkhkx L k k f uxkf rMkkhk u{k t k u{s k q o khk{k t L kMkeyk u w Mkr Au. AkeMkkZLkk u rk kk LkMkeyk uLkk kZ khefu {kLkk{kt yku Au. kt {kykuke Mk tkXLkk uLkk xkukLkk ezhku Wkhktk Mk LkMkeykuLke yuf {kuxe Vkus Mkkx fhu Au. khu yL kkku{kt k LkMke Mke Au.

  Lke rne,kk.22zkkLk Lkh uL {k ue

  k k u k k L k k k{k{ k w o k k{e zkkLkkuke yk fkoieke ykk e hkk Au. yufkksw k usL k k L k e n uh k k yL k u keSkksw kfkrf kusLkkLkku y{ yu zkkLk Lkh uL {kueLke ykke fkoie Au. khu nu zkkLku {nfktke

  sLk Lk kusLkkLkku 28 yk u kMx k e kh t fhkL k k u yku ykku Au.

  W uL k e A u f u , 1 5 { e yk ukMxLkk hk us k rfk khke kkukkLkk kk{kt z k k L k u {nfk tke sLk

  Lk kusLkkLke nuhkk fhe nke. 28 ykukMxLkk hkus zkkLk ku sLk Lk kusLkkLkwt WTkxLk fhu yLk u {k ue MkhfkhLkk 44 {tke u{kt 44 yk-yk skykuyu yuf Mkkku yk kusLkkLku kkw fhu. {kue MkhfkhLk k k{k{ { t k eyk u yufMkkku uMk fkuLLMk fhu yLku {erzk ku{s Mkk{kL kufkuLku

  sLk Lk kusLkkke {krnkkkh fhu.

  WuLke Au fu, u{kt su kufku kkMku nsw Mkwe kUf yufkWLx Lkke k uk k ufk uLk w t kUf yufkWLx sLk Lk kusLkk ytkk ok k uk{k t yku. yufkWLx kukkkLke Mkkku s kkkkhfLku 1 k YrkkLkwt e{k f[Lke Mkwrk ykku.MkhfkhLkwt Au fu yk kusLkk ytkkok uLkk k{k{ hku{kt ykuAk{kt ykuAk ku kUf yufkWLx nku. yk kusLkkLkk yMkhfkhf y{ {kxu zkkLk {kueyu MkhfkhLkk {tkeyku yLku kkxeoLkk kkrfkheyku{ktke A MkkuLke yuf f{exe k kLkke Au. su{kt M{]rk EhkLke, yLktkfw{kh yLku {wgkh ykkMk Lkfe suk kufkuLkku Mk{ku kk Au.

  zkkLkLke sLk Lk kusLkk 28 ykukMxke kkw kE su

  zkkLk {kue WTkxLk fhe kusLkk we {wfu

  uLkk k{k{ hku{kt ykuAk{kt ykuAk ku kUf yufkWLx nku kuwt ktf : kkkkhfkuLku {u e{k f[

  yzku fkf nuw kke kt kE kwt

  yuf rMk kkeLkk fkkke nuhesLkku nuhkLk-khukLk

  y{kk, kk.22nuh{kt yksu { kuLk yLku

  Wkh kuLk{kt kkeLkku fkk {wfk{kt ykwt nkwt, khtkw Wkh yLku { kuLk rMkk k yLkuf rMkkhku{kt kkeLkku fkk { wfkke nuhesLkk u n uhkLk-khukLk kE kk nkk. kt kk rMkkhku{kt yzku fkf nuw kke kt kE kwt nkukLke yLkuf Vrhkku

  Wkh-{ kuLk rMkk k yLkuf rMkkh{kt kkeLkku fkk {wfkkk nuhkLkkrk : kke {kxu rrheku Mkk

  {e nke, kk u fuxkf rMkkhku{kt kk u yzk u fkf{k t s kke k t kE kwt nkwt. suLkk eu nuhesLkku nuhkLk-khukLk kE kk nkk yLku kkeLke xuLfhku kkukkLke Vhs kze nke. LkkULke Au fu wkhke siLkkuLkku kwokLkku kht kku nkku yLku ku s Mk{u kkeLkku ffkx Mkoku nkku. kkeLkk ffkx [u {kuxkkkLkk kuzo{kt fkukkuohuxMko ukk s Lk nkukLke Vrhk WXe nke. fkukku ohuLk khk

  kufkuLku kke kwYt kkzk {kxu fkuE k ykkkukY ykkusLk Lk fhkk kufkuLku kke {kxu VktVkt {khk kzk nkk. kwYkhu k nuhLkk yueMkkes, Lkkhkwh, kxkurzk, ykuZ, y{hkEkze suk ke k rMkkhku{kt kke ykuAk uhke ykwt nkwt yLku yzku fkf nuwt kt kE kwt nkukLke Vrhk WXe nke. yksu nuh{kt ykhu yuf k suxk hku kkeLkk kwhXkke tr[k hkk nkk.

  ykizk Mfuxk hk{kt q tx kke nkukLke Vrhk kR

  y{kk, kk.22y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk Mkt[krk ykizk Mfuxk hk{kt Wkze qtx

  kke nkukLke Vrhk WXe Au. yn uxMk {kxu k{ rMku 15 Yrkk ukkk nkk khtkw Auk ku rMkke 56 Yrkk Mkwkkk nkukLkwt k {wt Au ku{s Yrkk ELku knkU[ k Lk ykkke nkukLke fuxkf keykuyu Vrhk fhe nke. keykuyu skwt nkwt fu uxMkLke VeLke Mkk{u yn {AhkuLkku Wk k Mkk Au yLku MAkkLkku k kwf {k{kt yk Au. VMxo yuzLke Mkwrk k Lkke yLku xkuEux {kxu k [kso Mkwkkk nkukLke Vrhk knkh yke Au. nuh{kt rLk-hr Mfuxk MkkoLkwt ykkusLk nkukke Akufhkyku ykizk Mfuxk hk{kt MfuxkLke uxMk fhk Au, khu ku{Lke kkMkuke Wkze qtx fhk Au khu Mk{k {wu Mkkkeku khk ykt ykzk fkLk fhkE hkk Au.

  VrhkLku RLku kkkMk nkk hkE

  [eLkLkk sux r{kLkku, nurfkuxhku yu zkuLkLkku Mkk{Lkku fhk qr{ke nk{kt nkh fhke ykfk r{MkkR kiLkkk :MkthkLku R khk yk{f {qz{kt

  [eLkLku kLk{kt R Wkhkqo{kt ykfk r{MkkRku kiLkkk fhkR[eLkLkk fkuRk wMkknMkLku hkufkLkku {w Wu~ hnuu

  Lkerne, kk. 22 k usk wh yLk u [kk wyk kk u

  Mkkike kke yLku yrkykwrLkf Mk wk uE-30 yu{f uykE VkRxh r{kLkkuLke kiLkkke fko kk khku nu [eLkLku kLk{kt RLku Wkhkqo{kt ykfk r{MkkRku k kiLkkk fhe ee Au. khku [eLkLkk sux, nuefkuxhku

  yLku zkuLkLku hkufkLkk nukwMkh A ykfk qr{ke nk{kt nkh fhke r{MkkRku kiLkkk fhkLke Yykk fhe ee Au. yk u{kt fkuRk qMkknMk Mkk{u khku yk hLkerk ykLkke Au. Mkthk {tkkLkk Mkqkkuyu {krnke ykkkk fkwt Au fu, ykEyuyuV khk A ykfk r{MkkRkuLke rzrheLke Yykk fhe

  ee Au. fkuRk n k { k L k L k e M k r k { k t 5 0 r f k u { e x h L k e h u L s { k t y u f {xek xkkuoxLku yk r{MkkRku Lk fhe fu Au.

  MkqkkuLkwt fnuwt Au fu, ykEyuyuV khk krh{kt r{hks-200 ku k k u k{ k u ykfk MfkuzkuLkLke kiLkkke fhe nke. kwu{kt MkwkuR ku kku k yke s k iLkkke fhk{k t yke nke. fuLe f u r k L k u x k h k

  {tswhe {k kk ykkk{e A MfkuzkuLk Wkhe Mkhnke fkuRk khk Mkk{u hk ykkk {kxu kkuXk{kt yku. ktkk rtk kk ykhu zeykhzeyku khk rfrMkk yLku

  rzVuLMk keyuMkw khk zkLkur{Mk khk k ikh fhk{kt ykue ykfk rMkMx{ MkVku Mkk{u

  fhk{kt yke [wfe Au. ykLkk fkhu yuMkyuyu{ rfrMkk fhkLku RLku kusLkk nk {kufqV hkk{kt yke Au. ykhu 30000 fhkuzLkk [uo ktMk Mkkku {uxe kuxo huLsLke Mku{ rfrMkk fhk Wkh [[ko kzke {wfk{kt yke Au.

  Wkhkqo{kt ykfk r{MkkRLke kiLkkke wk s {nkqo Au. [eLk Mkk{u rMkLke kkfkk We fhkLkku ykLke kkA nukw Au. 4057 rfku{exh ktke kMkrf ytfw huk [eLk Mkkku khk hku Au. qr{ke nk{kt nkh fhke r{MkkR Mkk wk s {nkqo Au. ykfk r{MkkR wk s yrkykwrLkf Au. zukLk VkhLkku Mkk{Lkku fhk {kxu ykfk r{MkkR Mks Au. w~{LkLkk r{kLkku, nurfkuxhku, q r{MkkRkuLku yk r{MkkR kk uzk{kt Mkk{ Au. ku ykfk hurs{uLx MkuLkk{kt Mkk{u fhk{kt yke [wfe Au su{kt A Vkhk kuxhe yLku huf{kt MkUfzku r{MkkRkuLke

  kk Au. ykLkku [o 14180 fhkuz hkku Au. [kuMk kuLk{kt yk r{MkkR kzk{kt Mkk{ Au. khke Lkkifk MkuLkk khke rhk{kt [eLke w snksLkku Mkk{Lkku fhk kikh Au. nu [eLkLke

  Mkk{u w kkfkk We fhk 5000ke w rfku{exhke wLke huLs hkke yLk-5 r{MkkR k kikh fhk{kt yke hne Au. Lke yk{eo {kWLxuRLk MxkRf fkuMko k We fhk{kt yke

  hne Au su{kt 90000 MkirLkfku hnuu. ykLkk u [o 64678 fhkuz hnuu. ynuk {wsk 26155 fhkuzLkk [uo kkuzoh r{uxhe RLkMx[h zuk{uLx k kikh fhk{kt ykLkkh Au.

  ykfk r{MkkRku 25 rf{eLke huLs hku Au

  qr{ke nk{kt nkh fhke ykfk r{MkkR wk s yrkykwrLkf r{MkkRku kifeLke yuf Au. yk ykfk r{MkkR RLxukuxuz xw Mxus hu{ sux hkufux kuMkLk xufLkkukuS hku Au. yuhkekk yuLSLk khk yk r{MkkR Mks Au. yk r{MkkR 60 rfkukk{ kuhnuzLku RLku kkxfe fu Au. ykLke huLs 25 rfku{exhLke Au. fkuRk nk{kLkLke Mkrk{kt yk r{MkkR w~{LkLkk ktk kxk fhk{kt Mkk{ Au. yk r{MkkR 96 xfk Mue heku kikh fhk{kt yke Au. yk r{MkkR [eLkLkk sux, nurfkuxhku yu zkuLkLkku Mkk{Lkku fhk Mktkqok Mkk{ Au. ykEyuyuV yu MkuLkk{kt ykfk r{MkkR Mkk{u fhk{kt yke [wfe Au. 1983{kt khk khk RLxukuxuz kkEzuz r{MkkR zuk{uLx kukk{Lkk kkku ykLke Yykk kR nke. yk r{MkkR wk s yrkykwrLkf yu ku{kt k{k{ Lke xufLkkukuS hnue Au. nk{kt [eLku zk{kt wMkkuhe fko nkukLkk ynuk k ykk nkk suLkk eu yk kiLkkke {nkqo Au.

  w~{LkLkk ktk kxk fhe fu

 • ykkLkku yksLkku rMk . 23-08-2014{uk (y,,R) : rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykMk{kt krk kk. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.]k (k,,W) : rkfe Wk{ Mk{. khuke k kk. fkkfe & n kk. tkfe Lkwt hkufk kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkkuLkk &ku wfuk. ykhku Mkkhwt hnu. ukkh ykuo kMk kk. w Mk{.ffo (z,n) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. ykMk{kt krk kk. fwxwtk{kt ykLkt WMkkn u. Mkn ({,x) : ykfLkwt {k{ skE hnu. {kLkrMkf [kk ne kk. hksfe k kk. kkk-kMk MkV kLku.fLk (k,X,) : ykfM{f k kk. k-rkck{kt khku kk. Lkkuf-he-tk{kt krk kk. kLke khVke w Mk{k[kh {u.kwk (h,k) : tk{kt skkkhe u. fwxwtk{kt wk Mktk yku. r{Lk-{wk-fkk MkV kk. eko {kxu Wk{ Mk{.]rf (Lk,) : ykMk{kt krk kk. ykhku skE hnu. knLk-{fkLk Mkwf Wk{ {u. [kk qh kke sk.Lk (,,V) : khMkkkk r{fkLkk &ku Qk kk. Lkkufhe-tk{kt hknk hnu. ykhku skE hnu.{fh (,s) : Mkkfe fkS hke. kMkke k kk. yufthu Mk{ w kke kLke hnu. ykf skE hnu.fwt (k,,Mk) : s{eLk - {fkLkke k. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykhkuLke fkS hke. yufthu Mk{ Mkkhku.{eLk (,[,,k) : ukkh ykuo kMk kke hnu. fwxwtkMkw Wk{ hnu. ykk{f kuku hwr[ u.

  {nkhke hkser{kt h{kku, ksk-rukk AwxkAuzk kk?

  ktkeu...

  _ 2070, lH