23 08 2014 sunvilla samachar

Download 23 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 23-08-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 55Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 55 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 23, p - 2014

  LkMkkLku zk{k fuL Mkhfkhu Lke hLkerk ze

  LkMke nMkkLku nu [ke Lkn uk : k]n{tke

  ykkk{e 3 ko{kt LkMkkLku sz{qke Lkkkw fhkLke kusLkk : fkuEk kk[ek Lkn fhk

  Lke rne,kk.22k]n{tke hksLkkkMknu LkMkkLku zk{k

  {kxu Lke hLkerk kikh fhkLkku yku ykke eku Au. MkhfkhLkku Wu~ ykkk{e k ko{kt LkMkkLku sz{qke qh fhkLkku Au. yk {kxu

  k{k{ LkMkekrk hkku yLku fuLe furkLkux-Lke {tswhe kk Lke hLkerk y{{kt {wfku. WuLke Au fu, kksukhLkk rhkkuxo{kt kku fhkku Au fu, LkMk krk nMkk{kt LkkUkkk xkzku LkkUkku Au. suLku Mktkqo qh fhk {kxu Mkhfkh Lke Au.

  k kke {krnke {wsk, LkMkke uLke Mkkike rfx Mk{Mkyku{ktLke yuf Mk{Mk Au. ktkk Mk{ke Mkhfkh khk LkMkkLku zk{k {kxu Lkku nkk hk{kt yke hkk Au. h kuo nhku rLkkuok kufku yk LkMkkLke nMkkLkku rfkh kLku Au.

  yuxwt s Lkn khke MkuLkkLkk suxk skLkku Mkhn Wkh ne Lkke kkkt kuxk skLkku LkMke nw{k{kt ne kk Au. khu yk kkLku kLk{kt hke LkMkkLku sz{qke Wuze Lkktk {kxu fuL Mkhfkhu Lkku nkk ko Au. su ytkkok fuLe k]n{tke hksLkkkMknu

  LkMkkLkk u Mkk{Lkk u fhk Lke hLkerk zkLkk yku ykk Au.

  L k e h L k e r k { k t LkMkkLkk u Mkk{Lkk u fhk {kxu yo~fhe kuLku fuxef ruk AqxAkx ykkk{kt yku kue kk Au. Lke hLkerk {wsk {kykukeyku kt Mkwe nrkkh Lk {wfu kt Mkwe ku{Lke Mkkku fkuE s [[ko Lkn kk. yk Wkhktk {kykukeykuLkk xkuk ezhkuLku kfzk {kxu kMk rMkwhexe xe{ kLkkk{kt yku. khu LkMk krk rMkkhku{kt w MkwhkkkuLku k i Lkkk fhku. ELx ursLMk w h k u L k k y u f M k e r L k h

  yrfkheLkk skk {wsk, yk Lke hLkerkLku k]n {tkk xq tf Mk{{k t s LkMkk krk hk Mkhfkh kkMku {tswhe {kxu {kufu. khkk fuLe furkLkuxLke {tsqhe {kxu {k ufk u .{ t k kLk k y uf yrfkheLkk skk {wsk Lke hLkerk y{{kt ykk kk u fkuE hk LkMkkLkku Mkk{Lkku fhk{kt ZekMk kou kku kuLku LkMkkLkku Mkk{Lkku fhk {kxu ykkke Mknk kt fhe uku. WuLke Au fu, u{kt kk 6 nh suxk nkExuf Mkkuke Mks LkMke f{kLzhku Mke Au.

  khu 36000 suxk yL LkMkeyku k Mke Au. kMk fheLku AkeMkkZ, rknkh, khtz yLk u {nkhkx L k k f uxkf rMkkhk u{k t k u{s k q o khk{k t L kMkeyk u w Mkr Au. AkeMkkZLkk u rk kk LkMkeyk uLkk kZ khefu {kLkk{kt yku Au. kt {kykuke Mk tkXLkk uLkk xkukLkk ezhku Wkhktk Mk LkMkeykuLke yuf {kuxe Vkus Mkkx fhu Au. khu yL kkku{kt k LkMke Mke Au.

  Lke rne,kk.22zkkLk Lkh uL {k ue

  k k u k k L k k k{k{ k w o k k{e zkkLkkuke yk fkoieke ykk e hkk Au. yufkksw k usL k k L k e n uh k k yL k u keSkksw kfkrf kusLkkLkku y{ yu zkkLk Lkh uL {kueLke ykke fkoie Au. khu nu zkkLku {nfktke

  sLk Lk kusLkkLkku 28 yk u kMx k e kh t fhkL k k u yku ykku Au.

  W uL k e A u f u , 1 5 { e yk ukMxLkk hk us k rfk khke kkukkLkk kk{kt z k k L k u {nfk tke sLk

  Lk kusLkkLke nuhkk fhe nke. 28 ykukMxLkk hkus zkkLk ku sLk Lk kusLkkLkwt WTkxLk fhu yLk u {k ue MkhfkhLkk 44 {tke u{kt 44 yk-yk skykuyu yuf Mkkku yk kusLkkLku kkw fhu. {kue MkhfkhLk k k{k{ { t k eyk u yufMkkku uMk fkuLLMk fhu yLku {erzk ku{s Mkk{kL kufkuLku

  sLk Lk kusLkkke {krnkkkh fhu.

  WuLke Au fu, u{kt su kufku kkMku nsw Mkwe kUf yufkWLx Lkke k uk k ufk uLk w t kUf yufkWLx sLk Lk kusLkk ytkk ok k uk{k t yku. yufkWLx kukkkLke Mkkku s kkkkhfLku 1 k YrkkLkwt e{k f[Lke Mkwrk ykku.MkhfkhLkwt Au fu yk kusLkk ytkkok uLkk k{k{ hku{kt ykuAk{kt ykuAk ku kUf yufkWLx nku. yk kusLkkLkk yMkhfkhf y{ {kxu zkkLk {kueyu MkhfkhLkk {tkeyku yLku kkxeoLkk kkrfkheyku{ktke A MkkuLke yuf f{exe k kLkke Au. su{kt M{]rk EhkLke, yLktkfw{kh yLku {wgkh ykkMk Lkfe suk kufkuLkku Mk{ku kk Au.

  zkkLkLke sLk Lk kusLkk 28 ykukMxke kkw kE su

  zkkLk {kue WTkxLk fhe kusLkk we {wfu

  uLkk k{k{ hku{kt ykuAk{kt ykuAk ku kUf yufkWLx nku kuwt ktf : kkkkhfkuLku {u e{k f[

  yzku fkf nuw kke kt kE kwt

  yuf rMk kkeLkk fkkke nuhesLkku nuhkLk-khukLk

  y{kk, kk.22nuh{kt yksu { kuLk yLku

  Wkh kuLk{kt kkeLkku fkk {wfk{kt ykwt nkwt, khtkw Wkh yLku { kuLk rMkk k yLkuf rMkkhku{kt kkeLkku fkk { wfkke nuhesLkk u n uhkLk-khukLk kE kk nkk. kt kk rMkkhku{kt yzku fkf nuw kke kt kE kwt nkukLke yLkuf Vrhkku

  Wkh-{ kuLk rMkk k yLkuf rMkkh{kt kkeLkku fkk {wfkkk nuhkLkkrk : kke {kxu rrheku Mkk

  {e nke, kk u fuxkf rMkkhku{kt kk u yzk u fkf{k t s kke k t kE kwt nkwt. suLkk eu nuhesLkku nuhkLk-khukLk kE kk nkk yLku kkeLke xuLfhku kkukkLke Vhs kze nke. LkkULke Au fu wkhke siLkkuLkku kwokLkku kht kku nkku yLku ku s Mk{u kkeLkku ffkx Mkoku nkku. kkeLkk ffkx [u {kuxkkkLkk kuzo{kt fkukkuohuxMko ukk s Lk nkukLke Vrhk WXe nke. fkukku ohuLk khk

  kufkuLku kke kwYt kkzk {kxu fkuE k ykkkukY ykkusLk Lk fhkk kufkuLku kke {kxu VktVkt {khk kzk nkk. kwYkhu k nuhLkk yueMkkes, Lkkhkwh, kxkurzk, ykuZ, y{hkEkze suk ke k rMkkhku{kt kke ykuAk uhke ykwt nkwt yLku yzku fkf nuwt kt kE kwt nkukLke Vrhk WXe nke. yksu nuh{kt ykhu yuf k suxk hku kkeLkk kwhXkke tr[k hkk nkk.

  ykizk Mfuxk hk{kt q tx kke nkukLke Vrhk kR

  y{kk, kk.22y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk Mkt[krk ykizk Mfuxk hk{kt Wkze qtx

  kke nkukLke Vrhk WXe Au. yn uxMk {kxu k{ rMku 15 Yrkk ukkk nkk khtkw Auk ku rMkke 56 Yrkk Mkwkkk nkukLkwt k {wt Au ku{s Yrkk ELku knkU[ k Lk ykkke nkukLke fuxkf keykuyu Vrhk fhe nke. keykuyu skwt nkwt fu uxMkLke VeLke Mkk{u yn {AhkuLkku Wk k Mkk Au yLku MAkkLkku k kwf {k{kt yk Au. VMxo yuzLke Mkwrk k Lkke yLku xkuEux {kxu k [kso Mkwkkk nkukLke Vrhk knkh yke Au. nuh{kt rLk-hr Mfuxk MkkoLkwt ykkusLk nkukke Akufhkyku ykizk Mfuxk hk{kt MfuxkLke uxMk fhk Au, khu ku{Lke kkMkuke Wkze qtx fhk Au khu Mk{k {wu Mkkkeku khk ykt ykzk fkLk fhkE hkk Au.

  VrhkLku RLku kkkMk nkk hkE

  [eLkLkk sux r{kLkku, nurfkuxhku yu zkuLkLkku Mkk{Lkku fhk qr{ke nk{kt nkh fhke ykfk r{MkkR kiLkkk :MkthkLku R khk yk{f {qz{kt

  [eLkLku kLk{kt R Wkhkqo{kt ykfk r{MkkRku kiLkkk fhkR[eLkLkk fkuRk wMkknMkLku hkufkLkku {w Wu~ hnuu

  Lkerne, kk. 22 k usk wh yLk u [kk wyk kk u

  Mkkike kke yLku yrkykwrLkf Mk wk uE-30 yu{f uykE VkRxh r{kLkkuLke kiLkkke fko kk khku nu [eLkLku kLk{kt RLku Wkhkqo{kt ykfk r{MkkRku k kiLkkk fhe ee Au. khku [eLkLkk sux, nuefkuxhku

  yLku zkuLkLku hkufkLkk nukwMkh A ykfk qr{ke nk{kt nkh fhke r{MkkRku kiLkkk fhkLke Yykk fhe ee Au. yk u{kt fkuRk qMkknMk Mkk{u khku yk hLkerk ykLkke Au. Mkthk {tkkLkk Mkqkkuyu {krnke ykkkk fkwt Au fu, ykEyuyuV khk A ykfk r{MkkRkuLke rzrheLke Yykk fhe

  ee Au. fkuRk n k { k L k L k e M k r k { k t 5 0 r f k u { e x h L k e h u L s { k t y u f {xek xkkuoxLku yk r{MkkRku Lk fhe fu Au.

  MkqkkuLkwt fnuwt Au fu, ykEyuyuV khk krh{kt r{hks-200 ku k k u k{ k u ykfk MfkuzkuLkLke kiLkkke fhe nke. kwu{kt MkwkuR ku kku k yke s k iLkkke fhk{k t yke nke. fuLe f u r k L k u x k h k

  {tswhe {k kk ykkk{e A MfkuzkuLk Wkhe Mkhnke fkuRk khk Mkk{u hk ykkk {kxu kkuXk{kt yku. ktkk rtk kk ykhu zeykhzeyku khk rfrMkk yLku

  rzVuLMk keyuMkw khk zkLkur{Mk khk k ikh fhk{kt ykue ykfk rMkMx{ MkVku Mkk{u

  fhk{kt yke [wfe Au. ykLkk fkhu yuMkyuyu{ rfrMkk fhkLku RLku kusLkk nk {kufqV hkk{kt yke Au. ykhu 30000 fhkuzLkk [uo ktMk Mkkku {uxe kuxo huLsLke Mku{ rfrMkk fhk Wkh [[ko kzke {wfk{kt yke Au.

  Wkhkqo{kt ykfk r{MkkRLke kiLkkke wk s {nkqo Au. [eLk Mkk{u rMkLke kkfkk We fhkLkku ykLke kkA nukw Au. 4057 rfku{exh ktke kMkrf ytfw huk [eLk Mkkku khk hku Au. qr{ke nk{kt nkh fhke r{MkkR Mkk wk s {nkqo Au. ykfk r{MkkR wk s yrkykwrLkf Au. zukLk VkhLkku Mkk{Lkku fhk {kxu ykfk r{MkkR Mks Au. w~{LkLkk r{kLkku, nurfkuxhku, q r{MkkRkuLku yk r{MkkR kk uzk{kt Mkk{ Au. ku ykfk hurs{uLx MkuLkk{kt Mkk{u fhk{kt yke [wfe Au su{kt A Vkhk kuxhe yLku huf{kt MkUfzku r{MkkRkuLke

  kk Au. ykLkku [o 14180 fhkuz hkku Au. [kuMk kuLk{kt yk r{MkkR kzk{kt Mkk{ Au. khke Lkkifk MkuLkk khke rhk{kt [eLke w snksLkku Mkk{Lkku fhk kikh Au. nu [eLkLke

  Mkk{u w kkfkk We fhk 5000ke w rfku{exhke wLke huLs hkke yLk-5 r{MkkR k kikh fhk{kt yke hne Au. Lke yk{eo {kWLxuRLk MxkRf fkuMko k We fhk{kt yke

  hne Au su{kt 90000 MkirLkfku hnuu. ykLkk u [o 64678 fhkuz hnuu. ynuk {wsk 26155 fhkuzLkk [uo kkuzoh r{uxhe RLkMx[h zuk{uLx k kikh fhk{kt ykLkkh Au.

  ykfk r{MkkRku 25 rf{eLke huLs hku Au

  qr{ke nk{kt nkh fhke ykfk r{MkkR wk s yrkykwrLkf r{MkkRku kifeLke yuf Au. yk ykfk r{MkkR RLxukuxuz xw Mxus hu{ sux hkufux kuMkLk xufLkkukuS hku Au. yuhkekk yuLSLk khk yk r{MkkR Mks Au. yk r{MkkR 60 rfkukk{ kuhnuzLku RLku kkxfe fu Au. ykLke huLs 25 rfku{exhLke Au. fkuRk nk{kLkLke Mkrk{kt yk r{MkkR w~{LkLkk ktk kxk fhk{kt Mkk{ Au. yk r{MkkR 96 xfk Mue heku kikh fhk{kt yke Au. yk r{MkkR [eLkLkk sux, nurfkuxhku yu zkuLkLkku Mkk{Lkku fhk Mktkqok Mkk{ Au. ykEyuyuV yu MkuLkk{kt ykfk r{MkkR Mkk{u fhk{kt yke [wfe Au. 1983{kt khk khk RLxukuxuz kkEzuz r{MkkR zuk{uLx kukk{Lkk kkku ykLke Yykk kR nke. yk r{MkkR wk s yrkykwrLkf yu ku{kt k{k{ Lke xufLkkukuS hnue Au. nk{kt [eLku zk{kt wMkkuhe fko nkukLkk ynuk k ykk nkk suLkk eu yk kiLkkke {nkqo Au.

  w~{LkLkk ktk kxk fhe fu

 • ykkLkku yksLkku rMk . 23-08-2014{uk (y,,R) : rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykMk{kt krk kk. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.]k (k,,W) : rkfe Wk{ Mk{. khuke k kk. fkkfe & n kk. tkfe Lkwt hkufk kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkkuLkk &ku wfuk. ykhku Mkkhwt hnu. ukkh ykuo kMk kk. w Mk{.ffo (z,n) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. ykMk{kt krk kk. fwxwtk{kt ykLkt WMkkn u. Mkn ({,x) : ykfLkwt {k{ skE hnu. {kLkrMkf [kk ne kk. hksfe k kk. kkk-kMk MkV kLku.fLk (k,X,) : ykfM{f k kk. k-rkck{kt khku kk. Lkkuf-he-tk{kt krk kk. kLke khVke w Mk{k[kh {u.kwk (h,k) : tk{kt skkkhe u. fwxwtk{kt wk Mktk yku. r{Lk-{wk-fkk MkV kk. eko {kxu Wk{ Mk{.]rf (Lk,) : ykMk{kt krk kk. ykhku skE hnu. knLk-{fkLk Mkwf Wk{ {u. [kk qh kke sk.Lk (,,V) : khMkkkk r{fkLkk &ku Qk kk. Lkkufhe-tk{kt hknk hnu. ykhku skE hnu.{fh (,s) : Mkkfe fkS hke. kMkke k kk. yufthu Mk{ w kke kLke hnu. ykf skE hnu.fwt (k,,Mk) : s{eLk - {fkLkke k. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykhkuLke fkS hke. yufthu Mk{ Mkkhku.{eLk (,[,,k) : ukkh ykuo kMk kke hnu. fwxwtkMkw Wk{ hnu. ykk{f kuku hwr[ u.

  {nkhke hkser{kt h{kku, ksk-rukk AwxkAuzk kk?

  ktkeu...

  _ 2070, lH -13, . 23-08-2014

  {nkhk rkke [qtxe Sf yke Au yu{ ruk-khe sk kxeok uzk{kt exe nU[ek {wu eo hnuku rk khuu khu fhku Au. yk rkke ftxkeu nu esue nu yue kike sqe kkekh kxeo ruku Akuzeu {nkhk r{ko uk (yu{yuyu) yu yL ke kxeoyku kku uhke uzk fhkwt r[khe hne nkuke [[ko Au.

  esue kku tfkue yuf yu ykue {krne {ku yuf ku ruk w exkue S Eu uXe Au Whkt yuf kurf kxeo nkuk Akt esuek fuLe u] kku s ex-uhe kku fhe hne nkukke esue kurf ukehe khks Au. nk{kt ruk kku yk {k{u kswf ttku nkukwt ske esuek yuf rrh ukyu ft nwt fu ruk kku ex-uh ku {ex kE yuu {rnku ee k k eS {ex kE s ke. ykk fkhu nu y{u hks Xkfhuk yu{yuyu kku uzke k tehkke ke hkk Aeyu. y{u ex-uhku {k{ku u Mhu Wfuk {keyu Aeyu, htw ruk ku yuwt RAu Au fu esuek urzLx yr{ kn yu nku{ r{rMxh hkskk n yk {k{u yue kku k fhu, htw yu ke.

  esuee yukk Au fu ruk yuu rkke khke 42 ex yke u suke ex-uh{kt esuek yktfzku 117ke eu 159 kE . esuek yk rrh ukyu kku fkuo nku fu nu fuLe ukeheyu y{u seke ro ukwt ft nkukke u esue ruku u yu{yuyu kku uke MxuxuS h r[khe hne Au. yuf ytuS ykhk kk {ku nke {nkwr{kt kxoh kxeo Mkr{ke ufhe txkk {w hksw ue yu hke {ks kxeok {w {nku fhu yke kuX fu wr k{u fkuE ktku ke.

  S

  E L h k k k t e L k k nkhkykuLk u rnhk u k oke ktke rV{ fku{ u rnhuLku E Lkku rk Mkoku Au. yufkksw, rV{Lk u Mkkhek fhk Wkh fuLe k]n {tkku rkkt {wfe eku Au. khu keS kksw yue [kUfkLkkhe nrffk Mkk{u yke Au fu, yk rV{Lku MkuLMkh kkuzoLke {tswhe {kxu zkhuxh yLku kuzwMkhu kt[ ykke nke. suLku E yk rV{ kh fk{e rkkt {wfk kue kkyku e kE Au.

  khu keS kksw nu ktk Mkhfkh khk k Mktrk nMkkLku kLk{kt hke rV{Lkk Mkkh Wkh rkkt {wfe ukku Au. WuLke Au fu, yk rV{{kt ELhk kkteLkk nkhkykuLku rnhku kokk rV{ rk{kt MkkzkE Au. rV{{kt rkntkMkn yLku MkktkMknLku rnhku khefu {k ux fhkk Au. suLk u E uh{kt fkUkuMkLkk fkofkkoyku khk Lkkhkske k fhkE hne Au. yk rV{Lku Mkkrhk kke yxfkk hkxkke {ktk

  fhkE nke. keS kksw rV{Lkk zkhuxh hh hrLkku kku Au fu, k u{u #rhk kkteLke nkL k k {k{kLk e k k kM k fhLkkh Xh ykkukLke rhkkuxo Wkhktk ykkLke fkokne yLku Mkkk u-Mkkk u k uytkMkn yLku MkktkMknLkk krhsLkku Mkkku ktke [[ko kk yk rV{ kLkke Au. yk rV{ yksu rhe kkLke nke. ufu fuL MkhfkhLkk {krnke yLku Mkkh {tkk khk rV{Lke rhe kh nk rkkt {wfe ukku Au.

  fku{ u rnhuLku MkUMkh{kt kkMk fhk {kxu ykkE nke kt[

  rV{Lkk Mkkh kh ktk Mkhfkhu rkkt {wku

  rV{{kt #rhk kkteLkk nkhkykuLku rnhku khefu kokk Au : fkUkuMk khk hkxkke rhku fhkku

  kkuewzLkk r{Mxh khVuxrLkMx khefu ykukkk ykr{h kLk kkukkLkk kkuze uk yLku sLk kh k kMk kLk ykku Au. ufu Auk fuxkf rMkkuke r{Mxh khVuxrLkMxLkwt sLk wt nku kuw t k {u Au. ykr{h kLk fkuEk EuLx{kt kk u Au khu kuyku Mkk{kL fhkk kkuzk zk ukE hkk Au. suLkk kku ykr{hLkwt sLk wt nku kue [[koyu kkuewz{kt uk kfzku Au. khu nu ykr{h kLku sLk xkzk {kxu f{hfMke Au.

  Mkwkku khk {ke {krnke {wsk, ykr{h kLk ykhu yuf kxeowh zkEx yLku yuMkMkkE rMkzwLku Vku-yku fhe hkku Au. WuLke Au fu, Auk fuxkf {rnLkkykuke ykr{h kLku kkukkLke VexLkuMk ytku kuhfkhe keo nke. suLkk fkhu kuLkk sLk{kt khku kku Au.

  ykr{h kLku rhuMk kk {kxu kuf hr{kLk kkukkLkk {LkkMkt kuhkfLke { {ke nke. ku{s S{{kt skLkwt k xkwt nkwt. ufu nu kefu rV{Lkk fk{{ktke kuf {kke ykr{hu Vheke rVxLkuMk {uk fkk nkk he Au.

  sLk kke yrLkukk ykr{h kLk khukLk kku

  (h ...)31{e {k[o 2015 kk ke 312 kkhLku kMkLMk heLw fhk{kt ykMku Lkne. hk{kt 23 VkR Mxkh nkuxuLku s kMkLMk ykkk{kt ykLkkh Au. yk Wkhktk hk Mkhfkhu rhxu Mkuxh{kt hkk u[Lkkh ykWxuxTMkLku kt fhkLkku rLko fkuo Au. h {rnLkk k{ rMku yLku hrkhu hkk u[k{kt yku Lkne. Mkhfkh h kuo 10 xfk wfkLkkuLku kt fhk {ktku Au.yk kkw RLku yku{Lk [tze Mkhfkhu hkLkk ykoktk Mkk{u {w~fu Mko kuw kkw ew Au. yk rLkoLkk fkhu [ktze MkhfkhLku ykX nh fhkuz YrkkLkw LkwfMkkLk ku. yk hf{ MkhfkhLkk kkf ytks{kt Mkee yMkh fhu Au. {wkLk fnu Au fu kuyku h kuo zkke ykk k {ktku Au. 10 ko{kt fuhLku hkk {wk fhku.Lke rn[k khu [[ko skke hne Au.

  Mk{ hexLMkoLke MkVkkke fheLkk fkwh nk khu w

  fheLkkLke Mxkh uw{kt Vhe yufkh khku

  hkurnk ueLke rV{ Mk{ rhxLMkoLku kkuMk ykurVMk kh uhkh MkVkk {k kk fheLkk fkwh khu w ukR hne Au. kuLke Vhe yufkh Mxkh uw e kR Au. ku{k Lke rV{kuLku RLku yk{rkMk e kku Au. suke Lke rV{kuLke ykukhLku k ku Vhe Mefkhe hne Au. nk{kt kuLke {kuxk kkLke rV{ku kkuMk ykurVMk kh fkuR f{k kkke fe Lk nke. ys uk yrLkek yuLk rV{ Mk{ rhxLko rV{ xwtfk kkk{kt s 100 fhkuz Mkwe knkU[e kE Au.

  ko 2011{kt hsq kue kufkMxh rV{ Mk{ k 100 fhkuz{kt Mkk{u kR nke suLke rMk k yqkkqo MkVkk {ue [wfe Au. Mktkkk rMku hsq kue yk rV{u k{ ku rMk{kt 50 fhkuzLke f{ke MkkrLkf kkuMk ykurVMk Wkh fhe nke. nu yk yktfzku 100.68 fhkuz Mkwe knkU[e kku Au. ys ukLke Mkkike {kuxe rV{ khefu yk rV{ Mkkrkk kR Au. rue {kfuox{kt k yk rV{ MkVkk {ue hne Au. hkurnk ue yLku ys ukLke uze uhkh MkVkk {ue hne Au. [ukkE yuMkuMk kk hkurnk ueyu Mk{ rhxLko

  kLkke Au. [ukkE yuMkuMk 200 fhkuzLkk k{kt Mkk{u kR nke. zk{k, {Mkkk, yuLxhxuRLk{uLx, hku{kt, yuLk Mkrnk k{k{ kkkkku yk rV{{kt hnue Au.

  yk rV{ nsw k w MkVkk khV ykk u kue kk Au. yk rV{ ku fkf yu 23 r{rLkx Au. kkShk Mk{Lke qr{fk kufkuLku kMkt kze Au. fkh kufkuLkw fnuw Au fu fheLkk fkwh {kuxe Mxkh yrLkuke Au. ku Mk{kLk, yk{eh, knY yLku ys uLkLke Mkkku yLkuf rnx rV{ku ykke [wfe A u . Mxkh ys ukLkLke yk rV{ 200 fhkuzLkk k{kt Mkk{u kR sMku ku{ k {kLkk{kt yku Au.

  krhrke Lkk kusuxkuLku RLku wk ykkke AuMkuMke yLku kkuz MkeLk fhk RAwf Lkke

  ko 2011{kt hsq kue rV{ uze MkuoMk rhfe knu {khVku kkurwz{kt yuLxe fhe [wfue yrLkuke krhrke [kukzk kuLkk Lkk kusuxkuLku RLku ykkke Au. kuLke kkMku yLkuf Mkkhe rV{ku Au. su{kt xwtf Mk{{kt hsq kLkkhe rV{ kku R~f Au. yk rV{{kt ku ykr hku fkwh Mkkku Lkshu kzLkkh Au. nkek VuLke yk rk{ MkkV Mkwkhe rV{ Au. yk Wkhktk ku Mkk yeLke rV{ rf r{kt k fk{ fhe hne Au. yk rV{{kt kuLke Mkkku heh Mkn Au. ku rLku rsLkLke yuf rV{{kt k fk{ fhe hne Au. xwtf{kt kuLke kkMku yLkuf rV{ Au. kkurqz yrLkukeykuLku rkfeLke knuhk{kt fkuE ktku nkukku Lkke.

  yiko hkke ELku fuxheLkk, rkkkk, fheLkk, rtfk, erkfk MkweLke huf yrLkukeyku rV{ku{kt rkfeLke MkeLk ykke [qfe Au. khtkw rtfkLke knuLk yLku uze MkuoMk rhfe knu kkk Rfktu sue rV{kuke [knfkuLku hku{ktr[k fhe uLkkh krheke [kukzk rV{ku{kt yk fkhLkk MkeLk fhk {kxu rkfw kikh Lkke. krhekeyu yk Mktkt{kt rkrk ykkkk fkwt Au fu rV{ku{kt rkfeLke MkeLk ykkk

  {kxu kuLke kkuze ku Lkke. kufku kuLku rkfeLke{kt uk kMkt fhu Lkn ku{ ku Lkh ku {kLku Au. krheke [kukzk ykLkkh rMkku{kt S{{kt sELku kuLke rVxLkuLku yLku qkMkwhkeLku khk {kxu Lke Au. rLk{kokk rLkuofkuLku knukke s fnuk{kt yku Au fu ku fuk fkhLkk hku fhu. fuxkf rLk{kokk, rLkuofku k rV{Lke kxfkk {wsk k{k{Lku yk Mktto{kt fhe u Au. fuxef yrLkukeyku yue Au su nsw Mkwe yk fkhLkk MkeLk fhk {kxu kikh Lkke su{kt MkkuLkkke MknkLkku k Mk{ku kk Au. krhrke Lke yrLkukeykuLku RLku rkfw [rkk Lkke. ku kkukkLkk {kko kh ykk k {ktku Au.

  rV{ rhq: {koe - {krVk kku {koe rke rkS hkuku tko

  {wtE: rkuxh{kt yk wkhu hke {wSo {koe eu yke Au yu uu yk ykh{kt Eu rzhuxh

  r hfkh kk Au. r hfkh yu hkeyu ko 2007{kt rV{ ke [whe {U k{kt kku nkt. 2007{kt yk rV{{kt u{h zoe fke ksw un kkhu hsq fhk{kt yke ne. yk u r hfkh u{kt [ke Mfqku{kt kfeykue nuhVuhku {wku WXkk{kt ykku Au. kk [whe {U k{kt hke kuu un kkh{kt VkE Au ku {koe{kt u uk w~{ku k{u zu Au. yk w~{ku kfeykue nuhVuhku tku fhk nku Au.

  wt Au rV{e kko: rV{e kko rke rkS hku(hke {wSo) erh ELMuxh, kE{ kt[e ykk Vhu Au. rke yue kue yrfkhe Au, su khu kt[ ue ke. u{kt [kk uhfkqe tkyku k{u u ze nku Au. u kukk r zku r{ hku(rsw uwk) yu nue wke {ehke kku hnue nku Au. rke uxh nkW{kt hnue yuf kfe kheu kuke wke sue {ku Au. yuf r y[kf s khe w{ kE Au yu khe ku{kt kue rkeu ehu ehu k yku Au fu yk fkuE ke-{kuxe Uwt fk{ ke. htw yke kA fkuE {kuxe fte fk{ fhe hne Au. Vku h rkeku tfo kk Au w{ xkrVfku hkh (k Mfqe rkkeykue nuhVuh fhku {krVk) yu rV{ku ye r kux(krnh e). rke {krVk kuxu kheu Akuzk {kxu fnu Au htw u {kku ke. khu rke uu k re yth fze ukku zfkh VUfu Au. rke fue heu kux we

  nkut[u Au yu uu fue rhMkrykuku k{ku fhku zu Au u rV{{kt kk{kt ykwt Au.

  r hfkhwt rzhu: rhek yu kk [whe {I k Ae r hfkh Vhe yufkh {rnkfuL rV{ Eu ofkue k{u ykk Au. rV{ ku ykurV h [ku fu k [ku htw rVB{kt {rnkykuk kku {kh heu hsq fhk{kt yku Au. {koe{kt rke rkS hkuk kku e s khe heu zk{kt ykwt Au. ufu, rV{ ktf e ze Au htw rkek yrke ofku rV{ kku tfkuk hnu Au.

  hke rnk Mxkoku yr: rV{{kt hke he heu {koe uk {u Au. kk{kt S huzk {kxu hkeyu kku kue Au. yk rk krnhu kukw kk ykunq rkwt Au. 27 keo krnhe yk nue rV{ Au. yk s kuo Lwykhe{kt her kue rV{ k xq{kt krnhu kfze qr{fk se ne. hke yu krnh rk rsw uwkyu rnk fkfkhkuk ku ftE s fk{ fhkwt ykwt ke.

  rV{ ue fu n: rV{e kko yuf teh {wku Eu kk{kt yke Au, su {ksu yuf tuku yku Au. ofkuu yk fkhe teh rV{ ue {e nku u{k {kxu s yk rV{ Au. yk rk hke {wSoku kuz yu t ykh [knfkuu t yku, u e Au.

  2 / . 23-08-2014, y{kk

 • 3 / . 23-08-2014, y{kk

  V L

  Lke rne,kk.22kksukh{kt yuf kLkke

  {erzk k w k khk fhk{k t yku Mkuo {wsk u{kt LkhuL {kueLkku nsw k kkk Au. Mkuo{kt skk {wsk, u{kt 78 xfk kufkuyu LkhuL {kueLkk furkLkuxLkk fk{fksLke tMkk fhe Au. khu 51 xfk kufkuyu zkkLk {kueLkk fk{fksLke tMkk fhe Au. khu keS kksw Mkuo{kt LkkUk{kt ykwt Au fu, u u{kt yksu [wtxe kk kku yuLkzeyuLku 363 kuXfku {e fu Au su kk [wtxe fhkk kuXfku{kt khku kou Au khu

  wkeyuLku 52 kuXfku {u kue kk Au su kk [wtxe fhkk xkzku kou Au. khu Mkkike w LkwfkLk MkkrLkf kkkuLku MknLk fhwt kzu kue Mkrk MkoE Au.

  3 ykukMxke 14 ykukMx hr{kLk uLke 108 kufMkk kuXfku Wkh fhk{kt yku yk Mkou {wsk 29 hkkuLkk 12430 kufkuLku ykhe ukk nkk. Mkuo{kt k {wt fu, 10 xfk kufku zkkLk LkhuL {kueLkk fk{fkske qk s krk Au. khu 51 xfk kufku zkkLkLkk fk{fkske Mk t k wc Au. kh u 28 xfk

  kufkuyu zkkLkLkk fk{fksLku Mkk{kL kkwt nkwt, kku 6 xfk kufkuyu zkkLkLkk fk{fkske Lkkhkske k fhe nke.

  Mku o{kt k {w t fu, u{kt 23 xfk kufku khekeLku Mkkike {kuxku kzfkh {kLku Au. khu 22 xfk kufku k[kh yLku 18 xfk kufku {kUkheLku Mkkike {kuxku kzfkh {kLku Au. Mkuo{kt yu k kk Mkk{u yke fu, 46 xfk kufku LkhuL {kueLkk LkkuLku rfkMkke kku Au. 24 xfk kufku MkwkMkLkke, 9 xfk kufku rnLw hkxke yLku 4 xfk kufku Mkktkrkkke ku Au. yk Mkuo{kt 47 xfk kufkuyu skwt fu, LkhuL {kue kkukkLke heku rLko u Au. khu 12 xfk kufkuyu skw t fu, LkhuL {kueLkk rLkoku Wkh ykhyuMkyuMkLkku ftxku hnuku Au yLku 31 xfk kufkuLkwt {kLkwt Au fu {kue [ku hMkku ykLkkkLkku Lk fhu Au. {kue Mkhfkh{kt 78 xfk kufku kkukkLku Mkwhrkk {kLku Au, khu 19 xfk kufku kkukkLku yMkwhrkk {kLku Au.

  u{kt 78 xfk kufku {kue furkLkuxLkk fk{ke Mktkwc Au

  u{kt {kue {uSf kkk

  3ke 14 ykukMx hr{kLk uLke 108 kufMkk kuXfku kh Mkuo fhkku : 12430 kufkuLku ykhe uk

  {wtkE,kk.22fkkLke skyu n u

  kMxfLke fhLMke Lkkux y{e kLkkkLke ykhkeykE khk fkk nkk hk{kt yke Au. su ytkkok ykkk{e kkt[ ko{kt kh{ktke k{k{ fkkLke Lkk uxku khk U[e kMxfLke Lkkuxku y{e kLkkkLkku ktf Lke fhkku Au. Lkfe LkkuxkuLke tx{ktke {wk {uk {kxu Lkkuxku{kt rMkwrhxe rV[Mko{kt k Mkwkhku fhku. Mkkku s LkuLk rk ku{uLx rMkMx{ k Y ku. suke {MkkuLke qr{fk

  Mktkqo Lk ku. ykhkeykEyu 2013-14 {kx u L k k k u L k k kkf rhkkuxo{kt skwt nkwt fu, ykkk{e ko Mkwe{kt kMxefLke Lkkux kuL[ fhkLke kusLkk zkE Au. yk Wkhktk LkkuxkuLkwt ykw khk {kxu yL rfkku kh k r[khk nkk hkE Au. fuxk kku oLkk r[kh r{o kk ytk u ykhkeykE khk kMxefLke fhLMke Lkkux {kxu xuLzh nuh fhkwt Au. ufu yk xuLzh yuf kkEx kusuxLkk kkYk u s hnuu. kkEx kusuxLkwt kVkuo{LMk uk kk s

  yk ytku ytrk{ rLko uku. ykhkeykELkk koLkh

  hwhk{ hksLku {u 2014Lkk hkus r{k kku kuu kuXf{kt skw t nkt w fu, ykhkeykE kMxefLk e L k k ux kh{k t kkLke kusLkk ze hkwt Au. ku{u W{uwO nkwt fu, yuf yhk Lkkuxku kLkkk {kxuLkk xuLzh hkE [wk Au. uLkk r{k Mkrnk kkt[ nuhku{kt kkEx xuMxk fhk{kt yku yLku kkEx xuMxkLkk krhk{kuLku ykkhu ko 2015{kt kuLku kuL[ fhk{kt yku. WuLke Au fu, kMxefLke fhLMke Lkkuxku Wkh fkuE zk kkkku Lkke. ku{s ku MknukEke Vkxke fu kke k Lkke. suLkk fkhu k uLk w t ykw k tk w hnu Au. fuxk uku{kt ykk fkhLke [e Lkkuxku y{{kt Au. ufu, fkkLke LkkuxkuLke Mkhk{e{kt kMxefLke Lkkuxku kLkkkLkku [o w nku Au.

  ykkk{e koke kMxefLke [e LkkuxkuLku y{e fhku

  LkkuxkuLkwt ykw khk ykhkeykELkku rLko

  kMxefLke [e LkkuxkuLkk kkEx kusux {kxu xuLzh hkLke rk Y fhkE :krhk{ku kk y{e ku

  Lke rne,kk.22ko 1965 yLku 1971Lkk

  kkrfMkkLk MkkkuLkk w hr{kLk kfzkuk 54 khke skLkku yksu k kkrfMkkLkLke suku{kt Mkkze hkk Au. yuf ykhxeykE yhSLkk skk{kt hkk {tkku yk {wskLke {krnke ykke Au. ykhxeykE{kt kwAk{kt ykwt nkw t fu, Mkhfkh w fueykuLku {wk fhkk {kxu fk kkkyku he hne Au yLku ko 1971 kAe w fueykuLku Akuzkk{kt fu{ Lkke ykk suLkk skk{kt hkk {tkku sktw fu, khk Mkhfkh kh tkh kkrfMkkLk Mkhfkh Mkkku yk {wu kk[ek fhke hne Au. ufu kkrfMkkLk kkukkLkk u{kt w fueykuLke nksheLkku Mefkh fhkw t Lkke. yk {kxu k o 2007{kt w

  fueykuLkk Mktkteykuyu kkrfMkkLk suk uLke {wkfkk k ee nke. ufu, kuyku k k t w f ueyk uLke k { u k { k t rLkV hkk nkk. h k k { t k k u

  ykhx eykEL k e yk yhS ru {tkkLku {kufe ykke nke. su Mktuo ru {tkku kkukkLkk skk{kt skwt Au fu, kkrfMkkLkLke su{kt 1965Lkk w{kt kfzkuk A fueyku nS k sukMk kuke hkk Au. su{kt u^xeLkuLx efu ykk, kL kh {Lk {k unLk , kL kh MkwsLkMkn, ^kEx u^xeLkuLx kkkw kwnk, ^k#k ykurVMkh kush Mkn uXe yLku MfkkzLk ezh uMk k [ uxS o L k k u Mk{ku kk [u. yk Wkhktk ko 1971Lkk wLkk 48 fueyku nsw k kkrfMkkLkLke suku{kt kt Au. hkk {tkkLkk skk {wsk, yk {k{kLke kkkMk {kxu k Mkuk Mkr{rkyku kLkkk{kt yke Au.

  kkrfMkkLkLke suku{kt nsw 54 khke wfue kt

  ykhxeykELkk skk{kt hkk {tkkLkku wkMkku

  kkz{uh,kk.22hksMkkLkLkk kkz{uh{kt ku Mkke knuLkku Mkkku kkfkhLke kkukhe

  xLkk Mkk{u ykkk hk{kt {rnkykuLke MkwhkkLku E Vhek &kko Mkok nkk. su {wu kkueMku yuf ykhkukeLke hkfz fhe w kkkMk nkk he Au. {ke {krnke {wsk, kk 16 ykukMxLkk rMku ku knuLkku kkukkLkk kk{ khV khk Vhe hne nke yk hr{kLk ku wfkuyu ku{Lkku hMkku hkufeLku ku{Lku {fe ykke kkfkh fkuo nkku. wkeyku khk rhku fhkkk kku wfkuyu ku{Lke Mkkku {khkex fhe nke. kku knuLkkuLkku ykkuk Au fu, kkfkh yk[hLkkh kku wfku ku{Lkk kzkue s Au. [kUfkLkkhe kk kku yu Au fu, 17 ykukMxu khu kku knuLkku yk ytku kkueMk Vhek LkkUkk kkueMk MxuLk kE kku kkueMku Vhek LkkutkLke s Lkk kkze nke. yk ytku W[Mkhe hswykk fhkk kk yuMkkeyu kehe fhkk ytku kkueMku Vhek LkkUe nke. khkk yuf wfLke hkfz fhe ukE Au. {urzf rhkkuxo{kt k wkeyku Mkkku kkfkh kku nkukLke kwe kE Au.

  ku knuLkku Mkkku kkfkh {k{u yufLke hkfz

  Lke rne, kk.22y k L k k h k M k { { k t

  kUfku Mkkku fhkke u-uLkku { uM k us {k u k kE{k t rnLe kkk{kt {u yuxwt s Lkn yuxeyu{{ktke fuMk Wkkzk kk rLkfke kh[e k rnLe ykk yL Mkk rLkf kkkyk u{k t rLkfu. WuLke Au f u, ykh Mk we kkkkhfk uLk u {k u k kE{k t {kk y tk uS kkk{kt s {uMkus {kufkkk nkk. yk Wkhktk yuxeyu{{ktke rLkfke xkLuLkLke kh[e k ytkuS kkk{kt s rLkfke nke. ufu u{kt yLkuf kufku ytkuS Lk kk nkukke ku{Lku

  kk ukkLkk kkk ru {krnke {uk fu xkLuLk rkuLke Mk{s fuk Mk{MkykuLkk u Mkk{Lkku fhku kzkku nku Au. suLkkke kufkuLku {wk ykkk {kx u n u k Uf k u khk L ke yufuLk kuL[ fhkE Au. su ytkkok kUfkuLke u-u Mktktrk {krnke {kukkE{kt rnLe kkk{k t {e hnuu. ku{s yuxeyu{Lke kh[e k rnLe kkk{kt rLkfu.

  yk y t k u y u f uL k kLkkLkkh ftkLkeLkk MkeEyku ske Mkn~kkwuyu skwt nkwt fu, kknfkuLku ku{Lkk {kukkE kh u-u Mktktrk {krnke

  rnLe{kt ykke fk ku {kxu y{u kUf Lkuxfo yLku yuxeyu{{kt Lkwt Mkku^xuh RLMxku fhewt. khkk kknfkuLku yk MkwrkLkku k {u. Mkn~kk w uyu w{kt W{uw O nkw t fu, y{khe f t k L k e L k w t y k k k { e kkkkhfk uLk u kkMkk wf k MkkrLkf kkkyku{kt {e hnu yk Wkhktk kUf Mxux{uLx yLku yL fkheyku k MkkrLkf kkk{kt {u kue kusLkk kkw fhkLkku Au. ufu, yk {kxuLke rMkMx{ kikh fhkLke nsw kkfe Au. [kw koLkk ytk Mkwe uLke fuxef kUfku{kt yk kusLkk kkw fhe uku.

  kUfkuLke u-u Mktktrk Mkw[Lkk nu rnLe{kt {u

  Lkk Mkku^xuh ELMxku fhkLke fk{kehe Y

  ykkk{e Mk{{kt kUf Mxux{uLx yLku yL {krnkeyku k MkkrLkf kkk{kt s Wk fhkLke kusLkk

  RMk{kkk,kk.22kkrfMkkLk{kt WTu hksfe Mktfx w rfx kLkkku Au. zkkLk

  Lkk heVLkk hkSLkk{kLke {ktk Mkkku hkskLke RMk{kkk{kt yuf Mkknke hk kh kuXu kkrfMkkLk knhef-yu-ELMkkV kkxeoLkk {w E{hkLk kLku Auk kMk Mkwe ze ukLke nuhkk fhe Au. keSkksw kkrfMkkLkLke MktMku heVLkk Mk{koLk{kt yuf swxkk k fhe yLku y{urhfkLkk ru rkku k rLkuLk nuh fhe heV MkhfkhLku Mkkk kh hnukLkku yrfkh nkukLkwt skwt Au. E{hkLk kLku y{urhfk kh yktkhef {k{kyku{kt nMkkukLkku ykhkuk kkkk skwt fu, ko{kLk hksLkirkf Mktfx ytku y{urhfkLkk ru rkku nuh fhu rLkuLk khk uwt uEyu. hr{kLk kkrfMkkLkLke Mkwe{ fkuxuo kkrfMkkLk knhef-yu-ELMkkV kkxeoLku kkukkLkwt Mktrk rLkuLk fkuxo{kt hsq fhkLkku yku ykku Au. keSkksw zkkLk Lkk heVu ko{kLk hksfe MktfxLke [u hkxkrk {{LkwLk nwMkiLk Mkkku {wkfkk fhe nke. yk {wkfkk hr{kLk Lkk heVu ko{kLk hksfe Mktfx yLku kkrfMkkLk knhef-yu-ELMkkV kkxeo ku{s kkrfMkkLk ykk{e knhef khVke fhk{kt ykue {ktkku [u hkxkrkLku hkuMkk{kt ek nkk. yk hr{kLk E{hkLk kLku Mkhfkh Mkk{u ykkukkuLke ze hMkkkk ykkk{e Mk{{kt hkxkke yktkuLk fhkLke {fe ykke nke. E{hkLk kLku skwt nkwt fu, k]nMkr[ yLku LkrLkwk ykES kkMku k kku uk{kt yku.

  Wue Au fu, kkrfMkkLk{kt Auk yuf Mkkn fhkk k w Mk{ke E{hkLk kLkLkk oLkLku eu hksfe fxkufxe MkoE Au.

  Auk kMk Mkwe yktkuLk fhkLke E{hkLkLke nuhkk

  kkrfMkkLk{kt hksfe Mktfx w uhkwt

  tzLk, kk.22#uLzLke {rnk xe{Lkk

  fuxLk kuox yuzzTMkoLke yze Mke yLku nekh LkkExLkk ykuhkWLzh oLkLke {ke #uLze {rnk xe{u k{ Lk-zu{kt khke {rnk xe{Lku 42 hLku khks ykku nkku. hMkkLkk rLk [u h{kue {[uLk w t krhk{ zfzo wEMkLke

  krkLkk ykkhu nuh fhkwt nkwt. xkuMk nkko kk k{ kuxk fhk Wkhue khke {rnk xe{u M{]rk {tkLkkLkk 74 hLk yLku fuxLk r{kke hksLkk 34 hLkLke {ke 47 ykuh{kt 8 rfux kw{ke 193 hLk kLkkk nkk. hMkkLkk rLkLkk fkhu zfzo wEMkLkk rLk{ {wsk #uLzLku {u[ Skk 42 ykuh{kt

  184 hLkLkwt ktf ykkk{kt ykwt nkwt. ktfLkku keAku fhk Wkhue #uLzLke xe{u yuzzTMkoLkk 57 yLku rnk LkkExLkk 53 hLkLke tkke kuxetkLke {ke 30.1 ykuh{kt k rfuxu 153 hLk kLkke ek nkk. ufu khkk {u[{kt Vhe hMkkLkw t rLk Lkzw t nk w t. {u[ ykk h{e Lk kLkkk zfzo wEMkLke rLk{ {wsk #uLzLku 42 hLku rsukk nuh fhkwt nkwt. khkLkk khks kkA kMk fheLku kuxk ykuzohLke rLkVkkLku skkkh {kLkk{kt yke hkwt Au. yuf Mk{u khkLke xe{ Mkhkkke 200 fhkk wLkku Mfkuh kLkku kuwt kke hkwt nkwt. u fu M{]rk hLkykWx kk kk khke xe{Lkku kzfku kku nkku. Lke[k {u fkuE kuxTMk{uLk ykukk {wsk oLk Lk fhe fkk Mk{k xe{ {kk 193 hLk s kLkke fe nke.

  #uLz Mkk{u knue Lk-zu{kt khke {rnk xe{Lke nkh

  zfzo wEMk rLk{Lke {ke {u[Lkwt krhk{ nuh

  khk khVke M{]rk {tkLkkyu 74,r{kke hksu 34 hLk kLkkk : #uLzLku ue{kt 1-0Lke MkhMkkE {e

  Lke rne, kk.22kMkku fku{Lkuk kuBMk{kt

  kkuz {uz SkeLku uLkwt kkih khLkkh k uzr{LxLk ukze kkke f~ku ykkk{e Mk{{kt kuLkkh zo [uBkLkek yLku yurkz {kxu kikheyku Y fhe ee Au. nihkkkLkk 27 keo f~kLkwt fnuwt Au fu, kMkku{kt {ue yirknkrMkf MkVkk kk kuLkku yk{rMk ku Au.ufu kuLkkke kuLkk SLk{kt

  fkuE {kuxku VuhVkh kku Lkke. {kk kMkkuke khk Vko kk h{k-k{k {tkk yLku kutkkk Mkhfkh khk

  kuLkw t MkL{kLk fhkwt nkwt. f~ku W{uwO fu, kkuz {uz Skku yu yuf Mkw yLkw nkku.yk Mkkku s ykkk{e Mkkoyku{kt MkVkk {uk kikheyku Y fhe ee Au.

  f~k u skw t f u , k u Lk w t ykkk{e ktf rLkk xku[Lkk 10 ukzeykuLke ke{kt Mkk{u kkLk w t Au. WuLke Au fu,

  f~k ykhu zo hutfk{kt 27{kt { kh Au yLku ykkk{e 25 ykukMxke 31 ykukMx hr{kLk h{kLkkh zo [uBkLkek{kt kuLku s{oLkeLkk zexh zkuBfu r h{e kkukkLkk yrkLkLke Yykk fhkLke Au. khkk f~k 19 MkxuBkhke E[ekuLk kku h{kLkkh yurkz{kt kk uu.

  ke.f~k u yurkz {kxu k ikheyku Y fhe ee

  fuhLku 10 ko{kt hkk {wk kLkkk rn[k

  nk{kt fuh{kt hkkLkku Mkkike khu Wkkuk

  rkLktkkwh{,kk. 22fuh{kt fk Uk uMk Mkhfkhu

  fuhLk u ykkke 10 k o{k t hkk {wfk kLkkk {kxuLke k ikhe fhe ee Au. ykLkk kkYku Lkk kkk uk{kt yke hkk Au. k ynuk {wsk fuh{kt fkUk uMkLkk Lkuk]{k t wzeyuV Mkhfkh u 10 k o{k t f uhLk u hkk {wk kLkkk hkMk kikh fhe Au. hk Mkhfkhu nu Lkk kkh kLMk he Lkne fhkLkk u

  rLko fkuo Au. Mkkku Mkkku swLkk kMkLMk rhLw Lk fhkLkku k rLko fkuo Au. Mkkku Mkkku h kuo 10 xfk MkkuLku kt fhk{kt yku. kt hkkLkw u[k fhk{kt yku Au kue 10 xfk wfkLkkuLku h kuo kt fhk{kt yku. f uhLkk {wkLk yku{kLk [tzeyu yuf kuXf kk fkw t nk w t fu wzeyuV Mkhfkhu MkoMkt{rkke yuku rLko fkuo Au fu hk{kt hkk kh kqo hek u rkk t {wfk{kt yku

  k u sYhe Au. wzeyuVLkk yk rLkoLku xwtf Mk{{kt s hk f u rkLk uxLke k uXf{k t { ts qhe ykke uk{kt yku. khkk fuh{kt nkRfkuxoLku yk rLkoke kfuV fhk{k t yku. yk kuo yur{kt Mkhfkhu ku Mxkh kurMkrxes{kt ykkuz fhk{kt rLkV hnuk 418 kkh kt fhk{kt ykk nkk. nu yk kkhLkk kMkLMk heLw fhk{kt yku Lkne. yke s hek u

  (_ ...)

  (_ ...)25{e ykukMxLkk hkus rLkk fhe Au. y{kk nuhLkk sSMk ktkku rMkkh{kt 112 rfr{Lke zku keyu{zkw fkh ntfkhe ku ykkMk wkLkk u r{ u yLku hknw kxuLkk u S uLkkh rM{ kn fuMk{kt {w Mkkke ({]kf hknwLkku r{k) rk kwkLku Vuh kkkMkk {kxu Lk~k{kE kxuu (Vrhke) y{kk kkB MkuLMk ss keyu{ kxu Mk{k yhS k fhe Au. {]kf hknw kxuLkku r{k yLku fuMk{kt {w Mkkke rk kwk fuMk{kt swkkLke ykkke ku kkukkLkk rLkuLkke Vhe kku nkku. kuu kkueMk Mkk{u su rLkuLk ykwt nkwt kuLkkke rkhek fkuxo{kt kuu Vuhe kkuwt nkwt. {w Mkkke rk kwk fkuxo{kt kkukkLke swkkLkeke

  Vhe skkt kuLk u nkuMxkE nuh fhkku nkku. rk kwk yu ku fkuxo{kt Vhe skkt YykkLkk kkk{kt fuMk Lkkku kLke kku nkku khtk w khkk r{kuk kn, yuke nkhkSk, efu kn suk yL kufkuyu kkukkLke swkkLke {{ heku ykkkk rM{ kn Mkk{u fuMk {skwk kLku nkku. yfM{kk{kt {]w kk{Lkkh hknw kxuLkk rkkk Lk~k{kE kxuu rM{ fuMk{kt kkukkLke swkkLkeke Vhe sLkkh {w Mkkke rk kwkLku Vuh kkkMkk {kxu fkuxo{kt yhS fhe nke. ss keyu{ kxuu yhS k fhe nke yLku ykshkus fkuxo{kt nkuMxkE nuh ku Mkkke rk kwkLku fkuxo{kt VuhkkkMk fhkk k ku yhSLke w MkwLkke ykkk{e 25{e ykukMxLkk hkus rLkk fhe Au.

 • Year : 02, Issue : 55, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 23-08-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 55, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.23-08-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 23-08-2014, y{kk

  y{kk,kk.22kwshkk{kt LkkLkk-{kuxk 40

  kthku fkohk Au. yk kthkuLkk kE hnu rfkMkLk u kLk{kt hke k wshkk Mkhfkh khk hk{kt {uhexkE{ wrLkMkxe MkkkkLkku rLko fhkku Au. Mkhfkh khk ykkk{e ikrf Mkkke {uhexkE{ wrLkMkxe fk ohk fhku. su{k t k th yLku nk WkukLk u kkk ykMk{ku fkuus Mkhu Y fhe uku.

  k kke {krnke {wsk, kwshkk{kt kLkke yLku Mkhfkhe fne fk kuk LkkLkk-{kuxk 40 suxk kthku ykuk Au. yk kthku khke {k-Mkk{kLkLke nuhkVuhe{kt Wkk uhkh khku

  kE hkku Au. ku{kt kMk fheLku fA{kt yku ftzk k th yurk{kt Mkkike w fkkku oLke EBkkuxo-yuMkkkuxo fhkwt kth Au. khu kth ykkhek MkukykuLke {kuxkkku {ktk We kE Au. suLku kLk{kt hkeLku kwshkk Mkhfkh khk hk{kt {uhexkE{ wrLkMkxe Y fhkLkku rLko fhk{kt ykku Au. ykkk{e M k{{k t r{k t rhkE k uk u kE hnu krhnLkLk u kLk{kt ukk yLkuf kuku fw {kLkkLke sYhekk We kkLke Au.

  s u L k u kL k{k t hkeLk u {uhexkE{ wrLkMkxe{kt rr ykMk{ku k ikh fhk{kt yku. {uhexkE{ wrLkMkxe

  {kxu sYhe MkkLkMkk{ke yLku s{eLkLke Wkkk ukk t {kuxkkku hkLkk rhk rfLkkhu s wrLkMkxe Mkkk kue k kk Au. yk{ Akkt Mkhfkh khk wrLkMkxe {kxu yko Mk Lke fhk MkuoLke fk{kehe nkk hkE Au. Mkk{kL heku yk wrLkMkxe ykkk{e ikrf Mkkke fkohk fhk{kt yku kue kkyku k fhkE hne Au. ufu MktukkuMkkk ykkk{e ikrf Mkkke { uhexkE{ wrLkMkxe fkohk Lkn kE fu kku wrLkMkxeLku fk{[kW khefu k fkohk fheLku kth yLku nk WkukLk u kkk ykMk{ fkuus Mkhu Y fhe uku.

  hk{kt {urhxkE{ wrLk. Mkkkk Mkuo nkk hkku

  ykkk{e ikrf Mkkke fkohk ku wrLk.

  y{kk,kk.22{w{tke ykLktekuLk kxuLke ykkukLkeke

  hk Mkhfkhu uzqkkuLku hknk ykkkLke nuhkk fhe Au. su ytkkok ukeLke s{eLk hkkk uzqkku {kxu hk Mkhfkhu ykkW kt fhkue 7/12Lkk Wkkhk {Vk ykkkLke kusLkk kwLk: Y fhkLkku yku ykku Au. ufu, Lkk rLk{ {wsk uzqkkuLku ko{kt {kk yuf s k 7/12Lkku Wkkhku {Vk

  ykkk{kt yku. yufke w k Wkkhku fZkk {kxu uzqkkuyu rLkkohek [kso [wfku kzu. yk ytku hk Mkhfkhu k{k{ rsk fuxhkuLku krhkk kkXe kusLkkLkku kfkef kuhu y{ fhk yku fkuo Au.

  nk s{eLkLkk 7/12Lkk Wkkhk{kt kkkt VuhVkh ytku uzqkkuLku LkkuxeMk ykke fhkke nku Au. khtkw e k LkkuxeMk Lk {ke nkukLkk fkhu kkAke yk ytku rk Mkokku nku Au. khu uzqk fu s{eLk {krf kkukkLkk s{eLkLke rkkku fk{ hke fu ku {kxu kuykuLku s{eLk {nuMkwLkk Wkkhk ko{kt yuf k VhSkkku {Vk{kt ykkkLke nuhkk fhe Au. WuLke Au fu, nk 7/12Lkk WkkhkLke Lkf {uk {kxu

  s{eLk {krf fu uzqku kkt[ Yrkk [wfk kzu Au. yuxwt s Lkn Lkf {kk {k{kkh f[uhe Mkk E-khk fuL{kt s {ke nkukke uzqkkuyu kkwfk {kf Mkwe kyku kk kzu Au. khu nu {Vk{kt Lkf ykkkLkku rLko kkkt 7/12Lkk WkkhkLke Lkf uzqk kkukhLkk s hu knkU[ke fhkLke Mkk {k{kkh f[uhe khk fhku.

  ko{kt yuf k uzqkkuLku 7/12Lkku Wkkhku {Vk{kt {u

  hk Mkhfkh khk krhkk nuh fhkku

  uzqkkuLku s{eLkLkk 7/12Lkk WkkhkLke Lkf {uk {k{kkh f[uheyu kk kzkk kyku{ktke {wk

  ykLktekuLk {kxu kuxk[wtxe xuMx Mk{kLk kwhkh kE fu

  kskLkk kZ e hkkLkku {w kzfkh

  {kue wk kk fkUkuMk fkuEk kuXf Ske fu Au fu fu{ kuLku ELku k hksfe kwoku{kt [[ko : kskLkwt w

  y{kk,kk. 22r k L k M k k L k e L k

  yLku kufMkkLke yuf yuxu zkuhk kuXfLke kuxk[wtxeLku ELku {w{tke ykLktekuLk kxu k Mktkqoku kikhe{kt Au. kwshkkLkk {w{tke khefu LkhuL {kue kkMkuke skkkhe Mktkk kk {w{tke kkMku k ku{Lke MkrkLku w {skwk fhkLke kf hnue Au. fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu, ke kue rkLkMkkLke 9 kuXf {kxuLke [w txe qk s rkcksLkf A u . s u rkL kM kk k u Xf {kxu k uxk[w txe kuE hne Au ku k{k{ kuXf kufMkkLke [wtxe{kt kskLkk rsukk khk ke fhk{kt yke Au.

  {kueLkk wk kk fkUkuMk f k uE k k u Xf S k e f u

  Au fu fu{ kuLku ELku hksfe kwoku{kt [[koyku Y kE kE Au. fkUk uMku k k{k{ kuXfku Wkh k{k{ kkfkk kke ee Au. kt [w txe kuLkkh Au ku{kt rzMkk, {rLkkh, xtfkhk, tkrk, {ktkhku, kk, {kkh, ykt yLku r{uzk (yuMkxe)Lkku Mk{ku kk Au. zkuhk kufMkk kuXf {kxuLke kuxk[w txe k kuLkkh Au. 13{e MkxuBkhu yk k{k{ skykuyu {kkLk kuu. yk Tkuo {u {rnLkk{kt kuue kufMkkLke [wtxe{kt kskLkk W{ukhk uy u kLkkh Sk {ue nke.

  zkkLk Lkh uL {k ue zkuhk yLku khkMke kk u kuXfkuke Ske kk nkk. {kuzuke {kueyu khkMke kuXf ue

  hkkLkk u rLko fku o nkk u. suke zkuhk kufMkk kuXf {kxu k uxk[w txe kuE hne Au. kwshkk fkUk uMkLke nkk kwshkk{kt fVkuze kLkue Au. {k wshk k{k t { w{ t k e ykLktekuLk kxu kufMktk Mkukw kukk{ Y fhLkkh Au.

  kufMkk [wtxe{kt ksku k{k{ 26 kuXfku SkeLku Mkkkxku kk ukku nkk u. fk Uk uMk yLku ksk kku W{ukhkuLku ELku kikhe fhe [wk Au. fkUk uMku k w yk{eoLke h[Lkk wkLkkuLku ykfkk fhk {kxu fhe Au. kskke Lkkw hnuk wkLkkuLku U[kLke kusLkk Au. fkUkuMkLkk rhc Lkukkyku nk{kt fkuE kk fhkLke Mkrk{kt Lkke. suke W{ukhkuLku ELku [[koLkku kuh [ke hkku Au.

  fkUke krMkk AkuxkWukwh kk{kt kku nuhkku

  Lkkk {w Mkrnk fkUkeLkk 5 Mkku ksk{kt Mkk{u

  kkteLkkh, kk.22Lkhr[k AkuxkWukwh rskLke

  AkuxkWukwh Lkkhkkrfk{kt khke sLkkk kkxeoyu Mkkk MkwfkLk nMkkk fhe kku nuhkku Au.

  n k f k U k u M k k r M k k y k Lkkhkkrfkk {w Mkrnk kkt[ fkUkuMke LkkhMkufku, knwsLk Mk{kskkxeoLkk k yLku ykkLkk k LkkhMkufku yksu {w{tke ykLktekuLk kxuLku kkteLkkh{kt YkY {eLku khke sLkkk kkxe o{k t uzku Au suLkk krhk{u AkuxkWukwh Lkkh MkukMkLk{kt ksku Mkkk {ue Au. ksk u kk ykEfu zuyu yk nuhkk fhkkt fkwt fu, fkUkuMkkrMkk AkuxkWukwh Lkkh MkukMkLkLke fw 21 kuXfku{ktke kskLkk [kh W{ukhku rse kk nkk yLku yksu nu Lkkhkkrfk {w ykkkuLk kn, Wk{w Ehk ye kku[ Mkrnk fkUk uMkLkk kkt[ Mkku, knwsLk Mk{kskkxeoLkk k yLku ykkLkk k {e fw 11 Mkku {w{tke ykLktekuLk kxu Mk{k

  khke sLkkk kkxeo{kt uzkk Au. yLku 15 MkkuLkk knw{rk Mktkk Mkkku khke sLkkk kkxeo AkuxkWukwh Lkkh MkukMkLk{kt MkkkLkk Mkqkku Mktku.

  ykEfu zuyu sk w t f u , khkh{kt k wshkkLke khke sLkkk kkxeoLke MkhfkhLkk MkwkMkLk rfkMk yLk u k r ke k khe o rnx hku {kuz khefu MefkhkE hkk Au khu k{ {rnk {w{tke ykLktekuLk kxu yLku ksk u yk ykhMke VwLkk fwkk Lkuk] Mkk{o{kt rkMk k fhkkt AkuxkWukwhLkk fkUkuMkLkk, kMkkkLkk yLku ykk Mkkuyu fuMkheku uMk kh fhe eku Au.

  kskk u yk ykhMke V w , k wshk k khe yk u{S {kkwh, hkxe {tke khkkuk{ Ykkk, {nk{tke ewkE Mkkek yLku hk ktzk, hk{tke tfhkE [k ihe k uh u k WkMkk hne kskk{kt uzkE hnuk yk MkkuLku ykfkko nkk.

  {kkLk rMku [kh {kfku Wk fhk kh ytku rkkt

  kqo{tswheke {kkLk{kfke 200 {exhLkk ytkhu ykk {kfku Wk fhe fku : [qtxeLku RLku kikheyku he

  {wk yu Lke [qtxe kuskLkku nukw

  y{kk, kk.22{eLkkh rkLkMkk

  kuXfLke k uxk[q txe kk. 13 Mkx u Bkh 2014Lk k hk us k uLkkh Au. W{ukhk uLkk [qtxe [kh {kfkuLk u fkhu {kkhku {kxu yhkuku Wk kk Au. rr kkkuLkk fkofhku [u ykzk{ kk Au. suLku fkhu fkku yLku MkkLkk &ku Wk kk Au yLku yu heku [qtxeLkk {wk Lke yLku Mkh Mkt[kLk{kt e {w~fueyku We kk Au.

  k k u e M k f r { & h y{kk nuh u Vk uskhe fkoheke yrrLk{-1973Lke

  f{ 144ke kk. 13-9-14Lkk hkus {kkLkLkk rMku [qtxe [kh {kxuLkk {kfku Wkk fhk Wkh rkkt Vh{kku Au. {kkhkuLku rrMkh yku fkkeyku ykkk W{ukhku ku{s yusLxku yLku fkofhkuLkk Wkkuk MkkYt {kkLk {kfLke 200 {exhke qhLkk ytkhu yuf xuk yLku ku wheykuLke ku{s yu{Lku kzfk / hMkkke hk ykVk {kxu WkhLkk rkk{kt AkeLke Mkk fhe fku. ftkkLk kuhuke Zktfe fku Lkn ykk xukLke ykMkkkMk xkuwt ukw kwt uEyu Lkn, ykk {kf Wk fhkLke EAk

  hkLkkh huf W{ukhku kkuku kt ykk {kfku Wk fhk {ktku Au ku [qtxe {kfkuLkk Lkk{ yLku { ruLke {krnke [qtxe yrfkhe ykkWke urk{kt ykkkLke hnuu. ykk {kfku Wk fhkkt knuk MkkrLkf fkk yLkwMkkh Mktktrk MkkkrfkheLke khkLkkeLke sYhe nku kuk Mktku yke khkLkke {uu nkue uEyu yLku kwk Mktkke kyku kkMku Wk nkue uEyu. yk nwf{Lkku tk fhLkkh f{-188 nuX rkkLku kkk ku. yk nwf{ y{kk nuh kkueMk nfw{k nuXLkk Mk{k rMkkhLku kkw kzu.

  siLk Mk{wkLkk kwokLkk koLke Yykk kkkt Mk{wk{kt WMkkn ukku nkku.

  nuhLke Mfq{kt rkkLk {ukLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt su{kt rr MfqLkk rkkeoyku knkUk nkk. kskLkk rhc Lkukk Lkhnhe y{eLk k knkUk nkk.

  wrLkMkxe{kt yuLkyuMkwykE khk rkkeoLkeykuLke MkwhkkLkk {wu uk fhe kkuzVkuz fhk{kt yke nke.

  kuxk[qtxe : kLkke r{fk kh k e fku Lknfku hkLkkhLke {tswheke s ku{s kuLkMko kLkke {fkLkku{kt {wfe fku : y{kk kkueMk khk Mkq[Lkk

  kskheke khkLkke ue uRyu Lkn

  y{kk, kk.22{eLkkh rkLkMkk

  kuXfLke k uxk[q txe kk. 13 Mkx uBkh, 2014Lkk hk us kuLkkh Au. [qtxe hr{kLk kLkke r{fkk u L k u [ q txe [khL k k M k k rn k e rf ] k k k e yxfkk M k t k t u kk ueMk fr{&h, y{kk nuh u Vk uskhe fkf ohek e yrrLk{-1973Lke f{-144ke rkk t Vh{kk u Au. fku hkLkkhLke urk M i Af khkLkke { ue ykfkeLk yLku Mkhkkke Vuhe fk kue nuhkkLke MkkLk Mkk{ke suk fu, s, kuLkMko kuhu kLkke {fkLkku{kt {wfe fu yLku ku khkLkke fk uE kk ykk {feke ykk kskheke eu

  nkue uEyu Lkn. ykk kuLkMko ykk s keyk u {kx u WkYk Lk kLkk uEyu. {kk fu hknkheyku knLk [kfku kuhu yfM{kkLkku kuk Lk kLku kue skyu s k fhe fku. yk Mktktu urk{kt {uue MiAf khkLkkeLke Vkuxku fkuke k rMkLke yth Mktktfkko [q txe yrfkhe / {Lke [q txe yrfkheLk u hsw fhkLk e hn u u . yke kkkk{kt kkf{kt yk nukw {kxu fhu ykk fhkLkk kkk [o Mkkku suLke kkMkuke khkLkke { ue nk u k u r{fkL k k {krfLkw t Lkk{ yLku MkhLkk{w t Mk hek u k o w t . ykk k / rLkoLk{kt fE k W~fuhesLkf ykk fku{ku W[ W~fuhe kk kuwt fkuEk nku

  kku ku {kL hkk{kt yku L kn yLk u ykk k tksLkf k Mktktfkko W{ukhLkk [o qh fhkLke fkokneLku kkk ku. yk nwf{ kk. 19-9-2014 Mkwe y{{kt hnuu. yk nwf{Lkku tk fhLkkh f{-188 {wsk rkkLku kkk ku. yk nwf{ Mk{k y{kk nuhLku kkw kzu.

  kuh rhkkuxoLkku Mefkh fhk{kt ykku

  f{ MkuVe fuMk{kt {kueLku {uxku fkuxuo Lk[ex ykke

  y{kk, kk.2216{e kufMkk [q txe{kt 30 yur

  2014Lkk hkus kwshkk{kt kuu [qtxe{kt y{kkk hkek rMkkh{kt kfkeLk {w{tke LkhuL {kue khk {kkLk kk kkr[ f{ Mkkku MkuVe Vkuxku kkze uMk fkuLVhLMk Mktkkukk fuMk{kt y{kk nuh kE{ kkL[ khk LkhuL {kueLku eLk[ex ykkkku rhkkuxo {uxkukkuexLk fkuxoLkk ss yu[yu{ kxuu kkk hkku Au yLku LkhuL {kue Mkk{u kuf rkrLkr khk nuX kwLkku Lk kLkkku nkukLkwt LkkUwt Au. yk fuMkLke rkk yue

  Au fu 16{e kufMkk [qtxe{kt 30{e yue 2014Lkk hkus kwshkk{kt [qtxe kuE nke. yk [qtxe{kt kwshkkLkk kfkeLk {w{tke yLku nk{kt zkkLk LkhuL {kueyu y{kkLkk hkek rMkkh{kt {kkLk fwO nkwt. {kkLk kk ku{u kkukkLkk kk f{Lkwt r[ kkke MkuVe Vkuxk kzkk nkk yLku f{ r[ Mkkku uMk fkuLVhLMkLku Mktkkue nke. yk xLkk kk hksfe kkkuyu nkukkku {[kkk EuLk ykurVMkhu fkokne fhk yku fkuo nkku. yk fuMkLke kkkMk y{kk kE{ kkL[Lkk zeMkeke rn{ktw wfLku MkkUkkE nke. ku{u kkuzk Mk{ ykkW {uxku fkuxo{kt kkkMkLkku kuh rhkkuxo hsw fkuo nkku. su{kt LkhuL {kue Mkk{u yk[khMktrnkk tkLkku fkuE kwLkku kLkkku Lkke kuwt ske eLk[ex ykke nke yLku {kue Mkk{uLkk ykhkuk kzkk {wfk {ktk fhe nke. f{ fuMk{kt {kueLku eLk[ex ykkkk kE{kkL[Lkk rhkkuxo kh y{kk {uxku fkuxo{kt MkwLkke nkk hkE nke. su{kt yurzLk [eV {uxkukkuexLk {uSMxux yu[yu{ kxuu kE{kkL[Lkk u LkhuL {kueLk u eLk[ex ykkkku rhkkuxo kkk hkku nkku. fkuxuo yk fuMk{kt ykufLk fhkk LkkUwt Au fu kE{kkL[Lkk {kueLku eLk[ex ykkkk rhkkuxo Mkk{u [qtxe yrfkheyu fkuE ktku eku Lkke.

  nkuMxkE kwkLku hsw fhkLke yhS kh 25{eyu MkwLkke

  y{kk, kk.22[f[khe keyu{zkw rnx yuLz

  hLk fuMk{kt swkkLke hBkLk Vhe sLkkh {w Mkkke rk kwkLku Vuh kkkMkk {kxu yfM{kk{kt {kko ku hknw

  kxuLkk rkkk Lk~k{kE kxu khk y{kk kkB MkuLMk fkuxo{kt yhS fhe nke. suLke ykshkus fkuxo{kt kuu MkwLkke kk w MkwLkke ykkk{e

  (_ h ...)

  [f[khe keyu{zkw rnx yuLz hLk fuMk

  AI ^kRxLk u sk wh{k t WkhkLke ykhu Vhs

  r{kLk rneke y{kk skwt nkwt

  Lkerne, kk.22rneke y{kk yuhRLzkLke ^kRxLku yksu skwh{kt kkfeu Wkhk

  fhkLke Vhs kze nke. Wkhk uk kfeV We kkkt yk r{kLkLku skwh{kt WkhkLke Vhs kze nke. yk r{kLk{kt 103 kkeyku nkk. rneke y{kk khV skwt yk r{kLk skwh{kt WkwO khu ku{kt [fkMke fhk{kt yke nke. Mkkhu A kku rneke hkLkk kuk r{kLk{kt xufrLkf k{e MkoE kE nke. kuLkk uLzk keh{kt kfeV We kR nke. ku{Lkk ykkk{e kMk {kxu kkeykuLku R sk {kxu rneke yL r{kLk {kufk{kt ykwt nkwt suke yk r{kLk Mkkhu Lk kku y{kk knkUwt nkwt. u fu, kkeykuLku fkuRk fkhLke kfeV Lk kk kuk k{k{ kkk uk{kt ykk nkk. kkeykuLku k{k{ Mkwrkyku Wk fhkk{kt yke nke. rneke y{kk ^kRx{kt {kuxe Mktk{kt kkeyku nkukke fuxkf kkeyku yk kLkkLkk fkhu Lkkw k ukk nkk. yuhkMk 321 r{kLk{kt xufrLkf k{eLku qh fhkLkk kMkku {kuzuke nkk hkk nkk.