22 03 2014 sunvilla samachar

Download 22 03 2014 sunvilla samachar

Post on 22-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 22-03-2014

TRANSCRIPT

1 / . 22-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 261Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-ko: 1 > ytf: 261 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 22, -2014 {kue Mkrnk kskLkk yLkuf Lkukkyku Wkh nw{kLkku Mkwhkk khk ksk LkukkykuLke {ktkefuLe k]nkLk Mkwefw{kh u Mk{k rkrLkr{tz khk {ktk : {kueLku kwhke Mkk{ke ykkE:Mkwe uLkerne,kk. 21kskLkwt yuf rkrLkr{tz yksu fuLe k]nkLk Mkwefw{kh uLku {wt nkwt yLku kuLkk Lkukkyku Mkk{u hnuk ykktfke nw{kLkk khk ytku {krnke ykke nke. ksk khk kuLkk LkukkykuLku kwhke Mkwhkk ykkkLke {ktk fhk{kt ykk kk rkrLkr{tzLkk M k u L k u { k n k k . kwkhLkk rMku uyu yuk ynukLku hrku ykku nkk u fu, ykktfke MktkXLkku khVke kskLkk LkukkykuLku xkkuox kLkkk fkuR {krnke {e Au. kskLke hsqykkLkk yuf rMk kk yksu u Mkkku kskLkk Lkukkykuyu kuXf kuS nke. kskLkk yuf Lkukkyu kk[ek kk fkwt nkwt fu, swe swe hsqykkku fhk{kt yke Au. xku[Lkk Lkukkyku Mkk{u khku hnuku Au kuk r{rzk ynuk kk uyu fkwt nkwt fu, y{khe kkMku ykktfke khkLkk Mkto{kt fkuR {krnke yke Lkke. uyu kkhe ykke nke fu, kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kueLku kwhke Mkwhkk ykkk{kt yke A u . kskL k k k{k{ Lk u k kyk uL k u khk u hn uk u A u . ykEkeLkk MkqkkuLkk ykkh kh r{rzk ynuk{kt skk{kt ykwt nkwt fu, kskLkk Lkukkyku Mkk{u khku Au. Mkekkhk{Lku fkwt nkwt fu, kkLkk LkukkykuLke Mkwhkk khkLke sYh nke. keS kksw fuLe Lkukkkeheyu fkwt Au fu, kskLkk LkukkykuLke MkwhkkLku RLku kteh LkkU uk{kt yke Au. LkhuL {kueLke kxk hue uk kkuzkf Mk{ knuk rMkrh kMx kk nkk suLkk fkhu uh{kt nkukkku {[ekku nkku. {kueLku xkkuox kLkkkLkk nukwMkh yk kMx fhkk nkk. yksLke kuXf{kt kskLkk rkrLkrykuyu uek hsqykkk u fhe nke. uyu ku{Lke hsqykkkuLku Mkkte nke. Mkekkhk{Lk u RLxuesLMk Mk qkk uLk u xk tfeLk u Mk whkkLkk u {wk u WXkku nkku. ku.10Lkk rkkeoyku ytkuSLkwt kukh ykkukuh-12 rkkLk kn{kt yksu S rkkLk kukh nuy{kk, kk.21k wshk k {k r{f yLk u W[kh {kr{f rk kkuzo khk ukE hnu kuh-10 yLku 12Lke khekk kuLkk Auk kkk{kt knkU[e [wfe Au khu ykkefku kuh-12 rkkLk kn{kt S rkkLkLkw t kukh uk{kt yku. khu kuh-10{kt rkkeoyku ytkuS rkLke khekk ykku.k u .12 rkkL k kn{k t yk k ef k u { w r k{k t Auw yuwt S rkkLkLkw t kukh ykkefku uk{kt yku. yk khekk kkkuhu 3.00 ke 5.30 fkf hr{kLk uk{kt yku. k uh-12 rkkL k knLke khekk{kt ykkefkLkk k ukh kk {kk yuf kkkLkwt kukh kkfe hnuu. su Mkku{khu uk{kt yku. suLkk kku ykkefku S rkkLkLkk kukh kk kuh-12 rkkLk knLkk rkkeoyku hknk yLkwu. keS kksw kuh-10{k t yk k ef k u y t k uS rkLke khekk uk{kt yku. kuh-10{kt k ykkefkLkk ytk uSLkk kukh kk yuf kukh kkfe hnuu. su Mkku{khu uk{kt yku. k uh-12 Mkk{kL kn{kt ykkefku kwshkkLke (k{ kkk)Lk w t k ukh uk{kt yku. su kkk uh u 3.00 ke 6.15 fkf hr{kLk uku. khu kuh-12 Wkh kwrLkke kn{kt Mktkek Mkiktrkf rkLkwt kukh Mkkhu 10.30 ke 1.45 fkf hr{kLk uku. kuh-12 Mkkke kn{kt ykkefku k{k{ k wk{kt kwshkke (k{ kkk)Lkw t kukh uk{kt yku. suLkku Mk{ kkkuhu 3.00ke 6.15 fkfLkku hnuu.L , , __ H, , , @ _, , _ .kuVk{ zkEkLkku w yuf rfMMkku MkkkxeyuykLkt rLkfukLk Mfw kMku Vhe yfM{kk Mksokk khu [f[khkkueMku xLkkMku knkU[e ze kkkMk nkk he : Mfqe kkfLkku kuku ykkk k[k : fkh-kkRfLku LkwfMkkLk y{kk, kk.21y { k k L k k k k w h rMkkh{kt yku kz MkkuMkkxe kkMku yksu Mkkhu ykLktrLkfukLk M f w L k e k M k u y f M { k k L k e nkh{kk MkSo nke. MfwkMkLkk [kfu fkh, fkELkurxf [kfLku yzVux u ek nkk. yfM{kk yuxk u k teh nkk u f u fkhLkk ykkLkk kkLkku fwh[ku kkukE kku nkku yLku fkELkuxefLku k LkwfkLk kwt nkwt. xLkkLke kkkt kkueMk kkfkef xLkk Mku kuze yke nke kkk kkkMk Y fhe ee nke. k kke {krnke yLkwMkkh, kkwh{kt yku kz Mkk uMkkxe LkSf yksu nue Mkkhu ykLk t rLkfukLkLke Mfw kMku yuf fkh, fkELkurxfLku yzVuxu ELku yfM{kkLke nkh{kk MkSo nke. yfM{kkLkk kku Mfw kMk{kt kuXuk kkfku ek kELku kw{ku kkzk kk nkk. khu ykswkkswLkk kufk u k xLkk Mku kuze ykk nkk. yfM{kk yuxku kku k teh nkku fu fkhLke ykkLkk kkLkku yuf{ fwh[ku kkukE kku nkku yLk u fkLk urxfLk u k Lk wfkLk kwt nkwt. MkkrLkf k ufk uLkk skk {wsk ykLk t rLkfukLkLke Mfw kMkLkk zkEhu kMkLku kVkhe heku ntfkhe fkh yLku fkELkurxf [kfLku yzVuxu E yfM{kkLke nkh{kk MkSo nk e . s u k e kMk z kEhLk u Mkkhkh yk u o nk u Mkx Mk uzk{k t ykk u nkku. WuLke Au fu, ykkW MfwkMkku khk yfM{kk kuk nkukke MfwkMkLkk zkEhkuLk u Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au fu kMkLku ktrkke yLku Mkk[ukeke [ke uEyu. yk Wkhktk kuLkk rLk{ku k uk nku Au. ku{ Akkt Mfw kMkLkk zkEhku kuVk{ku kMkLk u [kkk nku Au. suLkk fkhu kkLkk LkkLkk kkfkuLkk S u{{kt {wfkkk nku Au. khu yk xLkkLk u k tehkkke E kkwh kkueMku kfkeLk xLkkLke kkkMk Y fhe nke yLku kkueMku yk ytku MfwkMk zkEh Mkk{u kwLkku LkkUkLke kses nkk he nke.V rxrfx Vke {wu ksk{kt {Mkk : W{k, stk Lkkhksfuxkf Lkukkyku khk khtkh Lkkhkske k fhk{kt ykkk [qtxe{kt kskLku LkwfMkkLk kR fu : stkMknLku rxrfx Lk {kk kq{ kkyzkeLku {Lkke ek kk {kue fuBkLku w yuf VxfkuLke rne,kk. 21kufMkkLke [q txeLku RLku rxrfx VkeLke rk nkk hk{kt ykk kkke ksk{kt {MkkLke Mkrk he Au. rxrfx VkeLku RLku xku[Lkk Lkukkyku Lkkw ukE hkk Au. rhc Lkukk yzkeLku {Lkke uk{kt ykk kk nu rxrfx VkeLku RLku stkMkn yLku W{k khke k Lkkw ukE hkk Au. ku{Lke kMktkeLke kuXf Lkn {kk k Lkukkyku Lkkw ukE hkk Au. ksk{kt LkhuL {kue fuBkLkk u yksu w yuf Vxfku kzku nkku. fkh fu, yzke kk W{k khke yLku stkMkn k w ukE hkk Lkke. yk ktLkuLku k {LkkkLkk kMk nkk hk{kt ykk Au. rxrfx VkeLku RLku yMktkk ukLkk fkhu kufMkkLke [qtxe{kt kskLku LkwfMkkLk kR fu Au. rMkrLkh Lkukkyku khk khu nkukkku {[kk{kt yke hkku Au. kskLke SkkLke We kue MkrkLku ykLkk fkhu LkwfMkkLk kR fu Au. {uLkk qkk qo {w{tke W{k khkeLkw t fnuw t Au fu, kuyku kukk{ktke [qtxe zk RAwf nkk. kkxeoyu ku{Lku ktMke{ktke rxrfx ykke Au. ykk W{k khkeyu yuk ynukLku hrku ykku Au fu, kukk{ktke [qtxe zk {kxu kk {w hksLkkkMknLku kuykuyu kk ku nkku. stkMkn k Lkkw ukE hkk Au. qkkqo f uLe kLk st k MknLk u nswM k w e rx rfxLk e Vke fhk{kt yke Lkke. hksMkkLkLke kkz{uh Mkex khke ku{Lku [qtxe zkLke ku{Lke RAk nke khtkw k u{Lk u rxrfx ykkk{kt yke Lkke. ksku kkz{uh{ktke fLko MkkuLkhk{Lku rxrfx ykkk{kt yke Au. su hkLkk {w{tke Mkwthk hksuLkk LkSfLkk k Au. ksk{k t L kh u L {k ueLke Akeke yk kkkk Lk ukk Lkkw ukE hkk Au. Mkk ike knuk Mkw{k Mhksu hue ktwykuLku kkxeo{kt khk ukLku RLku ktku WXkku nkku. xTxh Wkh Mkw{kyu fkwt nkw t fu, ku{Lkk rhku Akkt hue ktwykuLku kk{kt khk uk{kt ykk Au. rxrfx VkeLku RLku {MkkLke Mkrk Au. rknkh{kt e kuXfku Wkh knkhLkk kufkuLku rxrfx {kk fkofhku Lkkw Au. MkkuLkkkke kqo MkktMk rfLkMknLkk kwk rkLku rxrfx Lk {kk Lkkhks Au. [tekZ{ktke yrLkuke rfh uh yLku kkrkkk{ktke efu MknLku rxrfx ykkk{kt yke Au.xezeke yLku ksk [u kk[ek nk{kt ^kukyuLkzeyu kXktLkLku rMk]k fhk kskLkk kMkku herskzk,kk.21yktu{kt ksk yu xezeke [u kXktLk ytkuLke {tkk ^kuk hkk kk ksk nswk ykkke Au. kskLkk kk yLku MkktMk fk zufhu ykk k fhe Au fu, fkUkuMkLkku rhku fhLkkh hksfe kkku zkke ksk Mkkku nkk r{ku. fkUkuMkLkku rhku fhe hnuk k kkku [qtxe uzk fhe fu Au. yktuLke kuXfkuLke nU[eLkk {wu xezeke Mkkku kk[ekLku uekeheku Wu fhkk ku{u fkwt nkwt fu, Mk{ zkke kMkkh kR hkku Au. fkUkuMk Mkk{u Mktwk zk zkLkku Mk{ yke kku Au. ku{u yu{k fkwt nkwt fu, fkUkuMk nxkku u k[kku MkukLk ykkLkkh yLku Mkq[Lkku fhLkkh kufkuLkw t MkL{kLk fhk{kt yku. Mktwk zk [kkLkku Mk{ yke kku Au. zufhu kskLkk Lkk h[k{kt ykuk yktu yuf{Lkk nkuukhku Mkkku kk[ek fhkk yk {wskLke kk fhe nke. yktuLkk rksLk{k t rMk{k t {kxu kMk hLkk kMk{kt ksk ykk Au. zufhu yu{ k fkwt nkwt fu, yk u{ktke rfkMkLkk rnk{kt kskLkk W{ukhkuLku kufku [wxe fkZu. keS kksw rMkLke Mkqkkuyu fkwt Au fu, kuwkwu{ kkxeo yLku ksk [u {tkk ktke kze Au. kufMkk yLku yktu rkLkMkkLke [q txe knuk [qtxe kXktLk {wu {tkk ykk e Lkke. kutkkk u{kt xezeke khk khu kuXfkuLke {ktk fhk{kt yke nkukLkk ynukku {e hkk Au. yke Mkrk{kt {tkk ^ kuk kR Au. yL hksfe kkku Mkkku k kk[ek fhkLkk kMk [ke hkk Au. rk khkLkk hkku yLku Wkh khkLkk hkku{kt kurf kkku Mkkku nkk r{kkLkk kMk kR hkk Au. yuLkzeyuLkk krhkhLku w rMk]k kLkkk{kt yku kue fe AukufMkkLke [qtxe LkSf Au khu Mkk[ukeLkk k{k{ kkk ukE hkk Au. Reyu{ {eLkkuLke [fkMke kR hne Au.2 / . 22-03-2014, y{kk ktkeu...khke{kt {kue k{u rtfku Wkhu fkutu?ksk eyu{ fuLzzux yu khke kufk uXfk W{ukh huL {kueu xh yke fu ue [nuhku Wkhke {kkkfqx fkutu{kt nsw kk Au. kwt {kuze {tz EAu Au fu kse k{u yuf {sw W{ukh Wkhk{kt yku su huL {kueu fktxke xh yke fu.xee rhkuxTo ywkh, fkutuk fkofkoykuyu rtfk kteu khke {kue k{u [qtxe zkke {kt fhe Au. fkutuk kke k yueek uk krhf yhu rtfkwt {ko fwO Au.yuf xee [u kku k fhk krhf yhu ft nwt fu, rtfk kte yuf khk W{ukh Au yu u {kueu ykfhe xh yke fu Au. u{u yu{ ft fu, {k{ ktkrfkuyu uk kE yuf s W{ukh Wkhku uEyu suke {kueu nhke fk. khu, rtfkk k{u yL kkuu {kk{kt {w~fue n kk. nk kk {kuxk ukyku rtfk kteu {kue k{u Wkhk ytu weu ftE kuk ikh ke. uyku ku yk kku Efkh fhe hkk Au fu ku uku Mfkh. yk nuk rtfk kteu e hksfkh{kt kke {kt WXe [wfe Au. htw, fkutuu khtkh rtfkku hku y{uXe yu hkhue we s rr{ nkukwt skwt Au.ykkLkku yksLkku rMk . 22-03-2014{uk (y,,R) : {{ rMk, keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mkk{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.{wtkE, kk.21fh unh wr rV{Lkk kusuxLku Lku nsw k rLkhk kk Lkke. {qqk rV{{kt rhkef hkuLk yLku fheLkk fkqhLku ukLke kk nke khtkw rhkef hkuLk rk{kh kE skkt yk kusux yxkE kzku nkku. rhkef hkuLkLku nu kzkku {qfe uk{kt ykku Au. keS kksw fheLkk fkqh k kusux yxkE kzkk t k u Lkefe kE nke. LkuMkhke r[khk fhk{kt ykk kk nu Lkk fkfkhkuLku ELku yk rV{ kLkkkLkku rLko uk{kt ykku Au. yuf rLkuLk{kt fh unhu fkwt Au fu wr rV{ nu erkfk yLk u hehMkn Mkkk u {eLk u fhk{kt yku. Vukwykhe {rnLkk{kt rhkef hkuLk Lkefe kku nkku suke kusux yxkE kzku nkku. hehLke nu rhkefLke skyu kMktke fhkE Au. k ynuk {wsk heh Mkkku fh unh xqtf{kt s kk[ek fhu. kk[ekLkku ytrk{ kkku [ke hkku Au. kkueyku fe hk ek-hk{ek rV{Lke yrLk uke erkfkLke {qqk yrLkuke khefu kMktke fhk{kt yke Au. fheLkk fkqh Mkkku yk rV{ {kxu fk{ fhk {wu kk[ek rLkV hkk kk nu erkfkLke Auxu kMktke fhkE Au. wr rV{Lkk kusux Wkh k xku[Lkk fkfkhku Mkkku kk[e kE nke su{kt knY kLk yLku ykr{h kLkLkku Mk{ku kk Au. qk {kuxk kusux khefu yk rV{Lku kk{kt yku Au. heh yLku erkfkLke uzeLku kufkuyu kMkt fko kk nu yk rV{{kt E uk{kt yke Au. wr rV{{kt yL fkfkhkuLke kMktke nsw fhkE Lkke. Mkts ekLke Lke rV{ kkShk{kt k heh [{fu kue kk ukE hne Au. keLke rV{ {k[o 2015 knukt ykk u Lkn suke fh unh ku{Lkk kusuxLku nue kfu kqo fhu kue fe Au. wr rV{{kt heh yLku erkfkLke uze uk {uufh unhu fkfkhkuLke kMktke fhe eeherkf, knY yLku ykr{h kLku kusux Wkh kikhe Lk kokk ytku hehMknLke kMktke fhk{kt yke{wtkE, kk.21r M k t { r V { { k t kLkkh yrLk kuLkk krk yLk u yrLk u k k ys ukLku yk fko kk kLk fku Mk{-2Lke WMkwfkkkqof hkn uE hne Au. fkuu fk w t A u f u Mk{Lke rMk rV{Lku ELku ku ykkke kLkue Au. rV{Lke kxfkkLku ku nsw Mkwe kt[e fe Lkke khtkw yuwt k {wt Au fu yk qk s hku{kt[f yLku yuLkke hkqh rV{ hnuu. ys ukLkLkk [knfku {kxu yk qk s Mkkhk Mk{k[kh Au. hkurnk ueLke VR{ Mk{ ko 2010{kt hsq fhk{kt yke nke. yk rV{{kt ys ukLk yLku fks ykku {w qr{fk se nke. ynuk {wsk Mkk MeLk{kt fku k rV{Lku rLknkk {kxu knkU[e nke. kkuMk ykurVMk Wkh Mk{ rV{Lku yqkkqo MkVkk nkk kke nke. nu hk u rnk ue khk rLkuork Mk{-2 rV{Lkwt rLkuoLk fhk{kt yke hkwt Au. yk rV{{kt k ys ukLke {w qr{fk Au. rV{{kt yrLkuke khefu fheLkk fk qhLke kMk tke fhk{kt yke Au. {ue {krnke {wsk fks ykkLke skyu nu fheLkk fkqh Wkh kMktke Wkkhk{k t yke Au. fheLk k fk qh ykkW k ys ukLk Mkkku fuxef rV{ku{kt fk{ fhe [qfe Au suke fheLkk kkuku k {kuxk ksuxLke rV{Lku ELku ykkke Au. Mk{ rV{u kkueMk Ake{k t k kh u kufrkk skke nke. yk rV{Lkk eu ys ukLkLke k ufrkk zkke e nke yLku ys ukLkLke yuLk fk khefuLke Akk Vhe We kE nke. ys ukLk k o 2010{kt Mk{ hsq kk kk Mk{Lke rMkf rV{Lkk qxk{kt Mk kE kku Au. rV{Lku ELku kkukkLke rVxLkuLku k e ee Au. ys ukLk yLku k uLke kLk fku rMk rV{Lkk qxk Wkh rLkr{k heku knkU[e hkk Au.Mk{-2 rV{Lku E nu fku k ykkke AuMk{ rV{Lku {skqk MkVkk kkrV{Lkwt qxk Y kE [qwt Au : ys ukLk Mkkku fks ykkLkk ku nu fheLkk fkqh uk {u{wtkE, kk.21k Mk{ kk [kkkk yuf Lke rV{{kt Lkshu kzLkkh Au. LkksweLk rMkrfe yLk u r[kkktkLke uze Lke rV{{kt uk { u . { u e { k r n k e { w s k r V { r L k { k o k k rke LkkLeLkku kwk f wkLk u r[kk tkk yLku LkksweLkLk u E L k u f k u { u z e - k e h r V { L k u kLkkkLkku rLko fkuo Au. yk rV{{kt hku{kt[fkkLke Mkkku Mkkku fku u{uze k hnuu. yk rV{Lkw t qxk yk kuo sqLk {rnLkkLke ykMkkkMk Y kk kue kk Au. kr{ ktkk yLku rknkh{kt rV{Lkw t qxk fhk{kt yku. keS kksw fwkLk LkkLeyu fkwt Au fu rV{{kt yL fkfkhkuLke kMktke fhk{kt yke hne Au. fwkLkLkk kuzLk nkWMk{kt ku{Lkk rkkkLke ftkLke rke LkkLe fk uBwrLkfuLkLke fkuE qr{fk hnuu Lkn. Lkk yLku r[kktkk ktLku kkh nkWMk khVku{oh khefu hkk Au yLku kufkuLku yk uze k{e su. ekk kufkuLkwt fnuwt Au fu rV{{kt yr{k MkkLku k uk{kt yku. {kuxkkku yuLk yLku [rhk qr{fkke{kt Lkshu kzkk LkksweLk rMkefe yk fku{uze keh rV{{kt Lkshu kzu.r[kk tkk-LkksweLkLke uze fku{uze rV{{kt nuyuLk keh rV{Lkwt xqtf{kt qxky r L k u k e r h k L k e AuzkeLkk u kMk kk u{kuLkMkqLk hr{kLk ktkk yLku rknkh{kt rV{Lkwt qtrxk{wtkE,kk.21{uhu zuz fe {kYke rV{ {khVku kk k u o k k u r qz{k t yuLx e fhe [qf ue rhk [keoyu kh kk ueMk Mx uLk{k t Vrhk LkkUke Au yLku ykkuk fkuo Au fu kuLkk yukkxo{uLx fk uBkuMk{k t yuf Mk u k u L k e Mkkk u [uzk fhkLkk kMk fko Au. rhkyu yk Mkto{kt xTexh Wkh k {krnke ykke Au. kuLkw t fnuw t Au fu yuf Mk y[kLkf kuLkk yukkxo{uLx{kt yke knkUku nkku. yk kLkkLkk Mkto{kt {krnke ykkkk {wtkE kkueMkLkk kkyu fkw t Au fu rhk RLSk [keoyu kkueMk Vrhk LkkUke Au. k uLkk fnuk {wsk k u{Lke R{khkLke r ^ x { k t y u f y k u k u k u Mk yke knkUku nkku yLku rhk Mkkku kk[ek fhkLkk u kMk fkuo nkku. ku { w~f ue{k t { qfkE s u k u k Lk k f k h u r h k y u zkke yL kufkuLku k k u k e eyk nkk suLkk fkhu yk Mk Vhkh kE kku nkku. kLkkLkk fkhu ku ek kE nke yLku khk s kkueMk MxuLku fhe ee nke. keS kksw rhkyu yuf rLkuLk he fheLku k{k{ kufkuLkku ykkh k {kLku Au.rne, rknkh, Wkhu{kt rMkuLkk [qtxe zu : Wnu rMkuLkk zk W XkfhuLke k nuhkkLkhuL {kue yu hksLkkkMkn Mkk{u W{ukh Wkkhku Lkn khtkw Wkhu{kt 20 kuXfku khke [qtxe zu{wtkE,kk. 21{nkhkx LkrLk{ko MkuLkkLkk zk hks Xkfhu khk nk{kt s kskLk k q k k q o {w LkerkLk kzfheLke hsqykkLku Vkke ek kk nu rMkuLkkyu k Wkhu, rknkh yu rne{kt kuLkk W{ukhkuLku [ q t x e { u k L k { k t WkkhkLkku rLko fkuo Au. u fu, khkMke{kt LkhuL {kue yu Lkk i{k tke hksLkkkMkn Mkk{u fkuR W{ukhLku {ukLk{kt Lkn WkkhkLkku rLko fkuo Au. kkfkhku Mkkk u kk[ek fhkk rMkuLkkLkk kk Mkts hkku fkwt nkwt fu, y{u {nkhkx{kt ksk Mkkku kXktLk hkeyu Aey u . W kh u{k t L kn . uLkk yL kkku{kt rMkuLkk kkxeoLkk LkuxfoLku khk RAwf Au. rMkuLkk Wkhu{kt 20 W{ukhLk u {ukLk{kt Wkkhu. yke s heku W XkfhuLkk Lkuk]{kt rMkuLkk rknkh{kt kkt[ yLku rneLke Mkkk kuXfku Wkh [qtxe zu. rMkuLkkLkw t fnuw t Au fu, W Xkfhu yu kzfhe [uLkk Mktktku{kt nk{kt {ku Wk kk Au. kzfhe {k[o{kt rMku {wtkE{kt yu{yuLkyuMkLkk zk hksLku {k nkk.kwLk MknkLke W{ukhe {wu kxk{kt kue kkf nMkk kskLkk Mk{kofku [u s {khk{khe kRkxk{kt knw{rk kufku kwLk Mknkke Lkkw nkukLkku kkLkk fkofhku khk kku fhkku : fkk s kokkyrLkukk{ktke hksfkhe kLk uk k wLk Mknk yksu W{ukhekk hk {kx u sR hkk nkk khu fuxkf kufkuyu k u{Lkk u rhku fku o nkku yLku fkk s kok nkk. kwLk MknkLkk Mk{kofku yLku fuxkf rhkueyku [u uhkh ykzk{ k kR n k e . kskL k k f k ofhk u kkhMkrhf heku ze kzk nkk. kwLkMknk kxk Mkkrnk kuXf khke kufMkkLke [qtxe ze hkk Au. kwLk MknkLkk Mk{kofkuyu ku{Lku fkk s koe hnuk kufkuLku {kh {kkuo nkku. kkueMk yrfkheykuyu fkwt Au fu, Mk{kofku yk{Lku Mkk{Lku yke kk nkk yLku {khk{khe kR nke. kxk Mkkrnk{ktke ku{Lke W{ukheLkku rhku fhe hnuk fuxkf kufkuyu uhkh Mkqkku[kh fko nkk yLku fkk s kok nkk khtkw ku{Lku kskLkk fkofhku yLku Mk{kofku khk {kh {khk{kt ykk nkk. kk ueMk yrfkheykuyu khk s Mkwhkk Mkk khe ee nke. kwLk MknkLke Mkwhkk k khk{kt yke nke. {kuzuke kwLk Mknk ku{Lkk kLk kqLk{ Mknk yLku kwk Mknk Mkkku kxk{kt rsk {ursMxuxLke ykurVMk{kt W{ukhekk hk {kxu knkUk nkk. MknkLkk Mk{kofkuLku Mkkk ke rMku LkkhkskeLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkku. {ue {krnke {wsk kRfku kskLkk fkofhku yk{Lku Mkk{Lku yke kk nkk. kskLkk f uxkf fkofhk u kwLk MknkLke W{ukheLku RLku Lkkw Au. eh[t kxu {kko Wkh kskLke ykurVMkLke Mkk{u s Mk{kofku yLku rhkueyku yk{Lku Mkk{Lku yke kk nkk. kxk Mkkrnk rMkkh{kt kwLk Mknk kh u ykkk L k k e . fuxkf LkukkykuLk w t fnuw t Au fu, ku{Lkk Lkukkykuke fkofhku Lkkw Au. kkLkk fkofhku s Lkn kfu kxk{k t kn w{rk k ufk u k Mknkke Lkkw Au.fkUke W{ukh rLkfkLkeLke Mktkrk 7700 fhkuz kE AukufMkkLkk Mkkike y{eh W{ukh kLkMktkrkLke nuhkk fheLku rLkuLk he fwO : Mktkqo Mktkrk kkhof yLku xuMk [qfe MkkkuLke Au : LktLk LkefkLkekUkuh,kk.21 wykEzeyuykELkk qkkqo [uh{uLk yLku kUkuh MkkWkLkk fkUk uMk W{ukh LktLkrLkfkLke Mkkike y{eh kufMkk W{ukh Mkkrkk kE fu Au. fkUk uMkLkk W{ukh rLkfkLkeyu nuhkk fhe Au f u k uyk u yLk u k u{Lke kLke hkurneLke Mktkrk 7700 fhkuzLke ykMkkkMkLke Au. LktLk rLkfkLkeyu yu{ k fkwt Au fu 200 YrkkLke Mkkk u k uykuyu kkukkLkk fkhkukkhLke Yykk fhe nke. ykEykExe{ktke khu kuyku kuwyux kk khu ku{Lkk rMMkk{k t 200 Yrkk nkk. y{u RLVkuMkeMkLke MkkkLkk fhe n k e . RLVk u M k eM kL k e MkkkLkk 10000 Yrkk Mkkk u fhk{kt yke nke. rLkfkLke yLk u hk u rneyu k u{Lke Mktkrk nuh fhk he fhuk yuf rLkuLk{kt yk {wskLke kk fhk{kt yke Au. rLkfkLkeyu fkwt nkw t fu 7700 fhkuz kifeLke 80 xfk Mktkrk RLVkuMkeMk uh{kt hne Au. RLVkuMkeMk{kt 1.45 xfk yLku hkurne 1.3 xfk uh hku Au. yk Mktkrk Qe fhk{kt yke nke. RLVkuMkeMku kUkuh{kt {kuxe Mktk{kt kufkuLku hkuskkhe k Qe fhkE Au. rLkfkLkeyu fkwt Au fu ykkk{e rMkku{kt k kuyku w kufkuLku hkuskkhe ykkk {kxu RAwf Au. ku{Lkk skk {wsk RLVkuMkeMkLke Mxkuhe wk khke kufkuLk u uhk uk Mk{kLk Au. ku{Lkk kkukkLkk ykkh Wkh fhk RAwf kufku {kxu RLVkuMkeMk uhk ykku Au. Mktkrk kLkkk {kxu u{ ukLke kkkk qk sYhe Au. rLkuLk{kt tkrkyu fkwt Au fu swk swk fkhkuMkh ku{Lke Mktkrk kife 400 fhkuzLke Mktkrk [uhexe{kt yLku kLk{kt ykkue Au. hkurneyu fkw t Au fu k uLkk khk ykok{ VkWLzuLkLke h[Lkk fhk{kt yke Au su kke yLku MkuLkexuLk Wkh kLk fuLek fhu Au. ykok{ {khVku 22 hkku{ktke Mkwrk {e hne Au. LkefkLkeLkwt fnuwt Au fu ku{Lku yk nuhkk fhkk we kE hne Au fu ku{Lke Mktkqo Mktkrk rkfw kkhof Au. fkuEk Lkkk t k uhfku hek u kLkkk Lkke. uLke knkh {qzehkufkLkk MYk{kt fkuEk hf{ Aqkke Lkke. fkuEk hf{ kUf kkk{kt k Aqkkk sue Lkke. Mktk qo hf{ xuMk [qfe MkkkuLke Au yLku kkhof Au. kUkuh MkkWk {k rMkkh {kxu wt fk{ fhe [qk Au. keS kksw kskLkk W{ukh yLktk fw{khu rfkMk {kxuLkku {wku WXkku nkku. rLkfkLkeyu {erzk MkkkuLke kk[ek{kt fkw t nkw t fu RLVkuMkeMkLke MkkkLkk fhk{kt ykk kkke yuf kAe yuf MkVkk {e nke.(_ ...) rk ru Sk nk, nu u{k wk wkkh [kiheu {w~fue kE fu Au. u{k s [uk yuk hw kku ksu kukk{kt E ek Au. {ktzek yk fkutue khk hkSk{wt ykeu ks{kt sk hnuk yu ksu u{u nu rxrfx yke ee Au.{h{kt q{ {kz{u {qfeu ksu fkutue yk yuf uXf ykuAe fhk fkur fhe Au. r{ {kz{ k{u {kz{ rhkhk s u {qk Au. whuLh{kt ku{kkE xuk yuf s{kkk kke uS Vuhku s {qk Au. uke y{hue yu sqkZ kkuze u{{kt k, hksfkux, kuhth, {h, whuLh ksu rxrfx nU[e kku {sq fhe Au suke 26 yktfzk hV yk k. ufu yuf zkke yuxu fu 20ke u zk we 22 we {ktz nkut[ku yu{ fnuk Au. u ftE kuxwt ke. fkutu{kt yk u {ku rxrfxe k {khk{khe uke ke. ku [zu ue ku n s. ue kku ks{kt nS yufk yXkrzwt yk U[k [ku u{ ku Au. stnwt t fkE wt Au. yuf fu u r U[k [ku. stnk fu{kt nS we fkuE huL {kuewt k{ fu{ k ewt u kE ku Au. stnk wMf{kt hkh xu ruk Wukuu fku wshk{kt u{k wMf h rt {qfe ukwt nwt. wMf e ek ruwt nwt. u u stn {kuee xefk fhue. hke Mhu ks{kt kk u t, wshk{kt nu kt[ uXfku kfe Au u{kt fuxe t[k kk Au ue s nu hkn ukE hne Au...3 / . 22-03-2014, y{kk nu fushekLkk swXkktLkku kkoVk fhkku rzeku heVkuhuLk VLzk {wu wkMkkLkku kskLkku kzfkhLke rne,kk.21 yk{ yk{e kkxeoLkk Lk ukk yh fushek ksk yLku ks k L k k z kkL k kL k k W{ukh LkhuL {kueLku {w heku xkkuox kLkke hkk Au khu nu rne ksku k fushek f yks ykih f Lkk{ke ykurzku-rzek u k ikh fhe A u s u{k t yk{ yk{e kkxeoLkk 49 yuk {wkykuLkku Wu fhk{kt ykku Au su {w u yk{ yk{e kkxe o yLku fusheku kufkuLku kuh{kkuo kuko Au yLku kufku Mk{k kuxe kk fhe Au. fushek kufkuLku k uh{kku o k uhe hkk Au. rne kskLkk zk nkooLku ykurzku-rzeku hsq fhkk fkwt nkwt fu kuyku fushekLke MkhfkhLkk 49 rMk hr{kLkLkk 49 {wkLke kk fhe hkk Au. yk 49 rMk hr{kLk fushek yLku yk{ yk{e kkxeoyu kufkuLku kuh{kkuo s kuko nkk. ktkhLkwt yk{kLk fwO nkwt. ktkhe MktMkkykuLku yk{krLkk fhe nke. oLku ykkuk fkuo Au fu fusheku yu{ fkwt nkwt fu ku{Lke Mkhfkh{kt fkuEk k Mkhfkhe kkkt ykk fkh uu Lkn khtkw Mkkk{kt ykk kk fusheku kkuk u ku Mkhfkhe ^uxLke {ktk fhe nke yLku ku{Lkk furkLkuxLkk Mkkkeykuyu fkh k Mefkhe ee nke. eykEke MktMf]rkLkku ytk kkLke fushek Mkhfkhu kk fhe nke khtkw kuykuyu kkre{kt kk uk {kxu Mk{k {uxku xuLk kwf fhke nke. fushek kkuku skwhke rne [kxozo r{kLk{kt knkUk nkk. kufkkLkk {wk Wkh kuykuyu [kh rLkktkku kifeLkku yrk ukLkku kku fkuo nkku. u fu ku rLkktkkuyu ykLku hrku ykke eku Au. fusheku Mkwhkk ukLkku RLfkh fku o nkku khtkw {kuzuke Mkwhkk k Mefkhe ee Au. ese yLku kkeLkk rk {wu k fusheku kufkuLku kuh{kkuo kuk o Au. yk rk nfefk{k t hkxe kkxLkkh{kt e kk Au. ese yLku kkeLkk rk{kt xkzku fhe uk{kt ykku Au. kuk kkLke Mkk{u rk e kk Au. fushek fnukk ykk Au fu kuyku RLf{xuMk f{eLkh khefu nkk khtkw yk{k k kMkrfkk Lkke. ksk zkyu yuyuke yLku fushekLku kzfkh VUfkk Vkuzo VkWLzuLk Mkkku Mktktku yLku rue Vtz {wu k &ku WXkk Au. nkhku he hkkk oLkLkwt fnuwt Au fu kkxeoyu k[khLkku ytk kkLkku kku fku o nkku khtkw kkuLku rxrfx ykke uk{kt yke Au. su kufku {whkkkk, {ws^VhLkkh yLku {nkhkx{kt kUfku{ktke fhkuzkuLke Q[kkk fhe [qk Au. rneLkk qkkqo kLk hke rkhk kkuku ku{Lke khVu{kt [qtxe [khLkk nukw {kxu ku{Lke kkxeoLkk s W{ukh kkMkuke Y.7 kLke kt[Lke {ktk fhe [qk Au.yh fushek kt kuxk hkk.... kke yLku eseLkk rk xkzk{kt ykk Au kuk yuyukeLkk kk Mkk{u ese yLku kkeLkk rk k nkukLkku oLkLkku kku k[khLkku ytk kkLke kk fhe nke khtkw kkuLku s rxrfx ykke ukE hke rkhk ku{Lkk kkxeoLkk W{ukh kkMkuke s 7 k YrkkLke kt[ {kke [qk Au eykEke MktMf]rkLkku ytk kk fusheku [Lk ykwt nkwt khtkw kkre {kxu Mk{k {uxku xuLk kwf fhkkE nke kufkkLkk {wu [kh rLkktkku Mkkku kk[ fhe nkukLkku fusheku kku fkuo nkku khtkw [kh kifeLkk ku ykLku hrku ykke [qk Au fusheku Mkwhkk ukLkku RLfkh fkuo nkku khtkw {kuzuke Mkwhkk Mefkhe ee nke Mkhfkhe kUkk{kt kuyku yLku ku{Lkk kLkku hnuu Lkn kue fusheku kk fhe nke khtkw Mkkk{kt ykk kk fusheku kkuku ku Mkhfkhe ^uxLke {ktk fhe nkerue k {tkkk {kxu {tsqhe ue kzuLke rne,kk.21khk{kt rue kyku {tkkk {kxu nu eLkef xk Wkh kks Lksh hkLkkh xkuk u f{exeLke {tsqhe ue kzu. f{exe yk kykuLkk khk{kt eLkef xk Lk nkukLke Mkrk{kt k ykLku {tkkkLke {tsqhe ykke fu Au. yk {tsqhe fkuE kMk fkhLkk hkukLku hkufk, fwhke nkuLkkhkLku knkU[e k yLku fkuE ruk hkukLku hkufkLkk nukwMkh ykkk{kt yku. kkuzkf Mk{ knuk khkLkk zk ftxkuh shLkLke ykurVMku u{kt eLkef xk kh 33 kykuLku {tsqhe ykke nke. yk {k{kLku ELku khu nkukkku {[e kku nkku. ykhku {k{kykuLke MktMke Mk{erkyu Mkhfkh kkMkuke Mk{k {k{kLke kkkMk fhk yLku kurkkku Mkk{u fkokne fhk {kxu fkwt nkwt. ykLkk {kxu k MkkuLke Mk{erkLke h[Lkk k fhk{kt yke nke. frk rMkkLke Mktkrk{kt 3 ko{kt k kku khkuLke rne,kk.21 fuLe kLk frk rMkkLke Mktkrk{kt k ku khku kE [qk u Au. Auk k k oLkk kkk{kt ku{Lke Mktkrk{kt k kku khku kkkt hksfe kwoku{kt ykLku ELku khu [[ko Au. ko 2011{kt frk rMkkLke Mktkrk 38 fhkuz nke. khu nu k u{Lk e Mk t k r k e L k u 1 1 4 fhkuz Mkwe knkU[e kE Au. [ktLke [k u f M k t M k e {k rMkkh{ktke kkukkLkk W{ukhe kkku k fko k k r M k k u ku{Lke MktkkeLke rkkku ykke nke. W{ukhe kk hke uk rMkku kkukkLkk kLke u{ekLke Mkkku ykhu 114 fhkuzLke Mktkrk nuh fhe Au. yk{k stk{ yLku Mkkh r{fkLkku Mk{ku kk Au. 2011{kt k fhk{kt ykue yurVzuex{kt rMkkLke Mktkrk 38 fhkuzLke ykMkkkMkLke nke. rMkku kk kuo k fhuk ykufuhk rhxLko{kt kkukkLke Mktkrk 77 k Yrkk kke nke. khu k u{Lke kLke ku{ekyu kk Lkkktfe ko{kt kk ukkLke Mktkrk 28.73 k nkukLke kk fhe nke. ku kke [ktLke [kuf{ktke MkktMk fuLe kLk frk rMkku W{ukhe kk he ek Au. nuh{kt frk rMkk Mkkike y{eh W{ukh Au. 65 keo fe yLku hksfkhe rne{kt ku{Lke W{ukhe kk hLkkh k{ fkUk uMke W{ukh Au. 44 W{ukhe kkku k fhe [qk Au. yuVezuex{kt rMkku nuhkk fhe A u f u rVMk rz k k uex, nuh, B w wy Vtz, {k uxh knLkku{kt {qzehkufk yLku 12 fhkuz YrkkLke uhe MkrnkLke kuyku Mktkrk hku Au. uh yLku Bwwy Vtz{kt k kuykuyu stke hkufk fw O Au. k[k kkk{kt 1.5 fhkuz Yrkk hku Au khu uh{kt 5.6 fhkuz Yrkk yLku Bwwy Vtz{k t 19.5 k YrkkLkwt hkufk fhuwt Au. kuyku 46.7 kLke f{kLkk knLk hku Au. yLku 38.30 kLke f{kLkk kkuz uhe hku Au. rMkkLke Mktkrk{kt {nkhke kkk{kt ykuk ykkMkLkku k Mk{ku kk Au suLke f{k 44.4 fhkuzLke ykMkkkMkLke Au. Vhekkk{kt fkLk yuLkku{kt kux Au suLke f{k 5 fhkuzLke ykMkkkMkLke Au. kwzkkt{kt k yuf kux Au suLke f{k 3 fhkuz Au. kwzkkt{kt yuf ^ux Au suLke f{k 12.16 fhkuz Au. swk swk rMkkh{kt f]rk s{eLk Au suLke f{k 89.7 k Yrkk Au. kUkuh, [tekZ, wZekk yLku rMkthkkk{kt kukxeo{kt k {qzehkufk fhuwt Au. keS kksw ku{Lkk kLkeLke Mktkrk swe Au su{kt 63.7 kLke uhe Au. frk rMkkLke Mktkrk k yqkkqo hne Au.fuL{kt {kueLke Mkhfkh kLku : {qzeLkku kkuLke rne,kk.21wkeyu Mkhfkh Mkkk kw{ke uu kuku ytks {qfeLku MktkuLk ftkLke {qze yuLkkrrxMku kkukkLkk ynuk{kt skwt Au fu Mkk{kL [qtxe kk ykkk{e Mkhfkh fuL{kt kskLke kLke fu Au. koLke e{e Yykk nuzk Mkkku fkrk fhk{kt ykuk ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu ko{kLk fkUkuMk Mkhfkhke kufku rLkhk kuk Au. wkeyu MkhfkhLke keS ye kk kufku qk s Lkkw k Au. ykoktkLke nkk fVkuze kLkue Au. ukkh rkMk kkk {qzehkufkLke Mkkkxe k qk Lke[u knkU[e kE Au. rhkkuxo{kt skk{kt ykwt Au fu Lke ksk Mkhfkh LkhuL {kueLkk Lkuk]{kt kLke fu Au. Lk kkk{kt kuLkkhe kufMkkLke [qtxeLkku k{ kkku 7{e yuru Y ku. 16{e {uLkk rMku {k kkhe kuu. Lkkktfe LkerkLkku Wu fhkk yk MktMkkyu fkwt Au fu khk yLku RLzkuLkurkyu [kw kkkLkk kLku ytfw{kt uk yLku kkukkLkk [Lkk Mk{koLk{kt kshku{kt khku fkuo Au. yk kkkt fuxkf ytu MkV k hkk Au. MkkuLkkLke ykkk Wkh ytfwLke Mkkku Mkkku [k kshLkk eu ko{kLk kkkfe kLku ytfw{kt uk{kt MkVkk {e Au. u{kt ko{kLk kkk{kt k ko 2013-14Lkk [kukk rk{krMkf kkk{kt xeLku SzekeLkk 0.9 xfk Au su yuf ko knukt s yk s kkk{kt 6.5 xfk nkku.wkeyuLke fkh{e nkh kufushekLke khkMke hue kh 1100Lkku [o kE fu25{eyu khkMke{kt hue kuu{kueLke r zk {kxuLke nuhkk k fhe fk Au : hue {khVku Vtz yufrkk fhkLkk ykkukLku hrkuLke rne,kk.21 yh f ushek 25{e {k[oLkk rMku khkMke{kt yuf rk hue kusk sE hkk Au. kt kuyku Mkkkkh heku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {k ueLke Mkk{u khkMke{k tke kufMkk [qtxe zkLke nuhkk fhe fu Au. kkuzkf rMk knukt kUkuhLke hue{kt fusheku Mktfuk ykkkk fkwt nkwt fu kuyku khkMkeLke Lku kqAeLku Lke fhu fu {kueLke Mkk{u [q txe ze uEyu f u fu{. khkMke{kt knkU[k {kuxe Mktk{kt kufkuLku yrk fhk{kt yke Au. fushekLke khkMke {kxu stke hf{ [o fhk {kxu k kufkuLku k ikhe hke kzu. 1100 Yrkk ykLkk {kx u [ qfk kzu. h ueL k k knkL k u V tz yufrkk fhkLke ]rk [ke hne Lkke. 1100 Yrkk ukLkk {k{k{kt yk{ yk{e kkxeoLkk Lkukk kkukkhku fkw t Au fu yk Mkk kkxeo khVke fhk{kt yke Lkke. fkofhk u khk yk Mkk fhk{kt yke Au. kkxeoLke fkuE hr{kLkrkhe hnuu Lkn. yk ykkW VfkkkLke hue{kt k fkofhku yk heku Lkkkt yufrkk fhe [qk Au.hue {khVk u V tz yufrkk fhkLke wtku [ke hne Lkke. k{k{ hf{ yh sh yLk u kk-kek yLku hkufkk Wkh s [o fhk{kt yku. khkMkeLke hue{kt knkhLkk kufkuLkk Mkto{kt k qAk{kt ykkk kk ukk hku fkwt nkwt fu k{k{ {kuxe hue{kt uh{ktke kufk u knk U[u Au. keS kksw yh fushekLkk Mkto{kt skk{kt ykwt Au fu khkMke hue {kxu kufk uLk u yufrkk fhkLkk kMk kE hkk Au. ykkW khkMke knkU[kLke RAk k kufk uyu fhe nke. khtkw nu kiMkkLke kk fhk{kt ykk kk ykuAk kufku knkU[u kue kk Au. khkMkeLke hue nu 25{e {k[oLkk rMku kuu. ykkW yk hue 23{e {k[oLk rMku kuLkkhe nke. kwkhLkk rMkke LkuMkhke Lkkute rk Y kE Au. su k ufk u ykkW LkkUe fhke [qk Au yLku fkuE fkhMkh knkU[Lkkh Lkke ku{Lkk kiMkk khk ykke uk{kt yku. {kuxkkkLkk kufku rneke s LkkUe fhkk {kxu knkU[e hkk Au. xuLk{kt Mkur zkk k {qfk{kt yku.suzew Mkkku yuLkfu Mknu ykhu Auzku Vkze ekuLkerkfw{khLke fk{keheke Lkkwkxk,kk.21 rknkhLkk {w{tke Lkerkfw{khLku k {kuxku Vxfku kzku Au. kufMkkLke [qtxe knuk yufu Mknu suzew Mkkku Auzku Vkze eku Au. yuLkfu Mkn k ksk{kt uzk kue kk ukE hne Au. 73 keo Mkn qkkqo yrfkhe Au yLku hkMkk{kt ku{Lke yr kqo kkLkk ykhu Au. kuyku suzew{kt Mkk{u kk nkk yLku kkLke rxrfx Wkh [qtxkk k nkk. rknkhLkk {w{tke Lkerkfw{khLku kk eLku ku{Lkk rLkoLke fhe ee Au. ykLkk {kxu fkuR fkh ykkk{kt ykk Lkke khtkw yuwt k {e hkwt Au fu, suzewLke fk{keheke kuyku Lkkw ukE hkk nkk. rknkh{kt nk{kt su fkhLke Mkrk Au kuLku RLku kuyku Lkkw nkk. kk kuo ksk Mkkku suzew khk Mktktku kkuze uk{kt ykk nkk. rfkMkLke rk nkk hk{kt yke hne Lk nke. kkMkkkuxoLke Lkf ykkkLkku MkkurLkk kkteLku fkuxoLkku nwf{y{urhfk{kt Lk nkk kuk kwhkk hsq fhk Mkq[LkMkkk yur Mkwe Mkkuu Wk fhkk LwkufoLke kwfrLk Mkk fkuxoLkku yku : k{k{ eku VkkkELwkufo,kk. 21y{urhfkLke yuf fk ux u o fkUkuMk {w MkkurLkk kkteLku k u{Lkk kkMkkk ux oLke Lkf Wk fhkk {kxu Mkq[Lkk ykke Au. kk ku o keS MkxuBkhke Lk{e MkxuBkh [ u L k k k kk{k t k uyk u y{urhfk{kt Lk nkk ku kkkk Mkkrkk fhkLkk n uk wMkh kkMkkk uxoLke LkfLke {ktk fhk{kt yke Au. kkMkkkuxoLke Lkf ykkk {kxu MkkurLkk kk teLk u Mk q[Lkk ykkk{kt ykk kk fkUkuMkLkk fkofhku{kt Lkkhkske ukE hne Au.MkkurLkk kkte LwkufoLke k wfrLk Mkk fkuxo{kt 10{e LwykheLkk rMku yuf yhS k fheLku LkuBkh 1984Lkk e rhkue h{k Mkkku Mktktrk {k{k{kt kkukkLke Mkk{u {kLk yrfkh tkLkk fuMkLku h fhkLke yke fhe nke yLku fkwt nkwt fu, ku{Lku yk Mktkt{kt fkuR Mk{LMk ykkk{kt ykku Lkke. fkh fu kuyku yk kkk{kt y{urhfk{kt Lk nkk. k wfrLkLke Vuzh fkuxoLkk Lkke rkLk khk skk{kt ykw t Au fu, y{urhfk{kt Lkn hnukLku RLku MkkurLkk kkteLkk rLkuLkLku yu k Mkwe ku ke fku Lkn kt Mkwe kkMkkkuxoLke Lkf {e fu Lkn. y{urhfk kkkLkk Mkto{kt kkMkkkuxo{kt Mk Wu fhk{kt ykk u Au. y{urhfk{k t khu ykk nkk yLku khu khk kk nkk kuLkku Wu fhk{kt ykku Au. MkkurLkk kkteLku Mkkk{e yur Mkwe yk Mkkuu Wk fhkk {kxu Mk q[Lkk ykkk{k t yke A u . M k k u r L kkL k e Mkk{u e Vkuh sMxMk Mk tkXLkLke yhS Wkh {kLk yrfkh tkLkku fuMk k fhk{kt ykku Au. yuMkyuVsu khk MkkurLkk kkte Wkh e rhkue h{k{kt Mkk{u hnuk f{Lkkk, MksLkfw{kh yLk u ske xkRxh suk Lk ukkykuLk u k[kkLkk u ykk uk fhkku Au. yuMkyuVsu khk kku fhk{kt ykku Au fu, kk kuo 9{e MkxuBkhLkk rMku Lwkufo Mkk {u{kurh MkuLk fuxhk fuLMkh MkuLxh yLku nkuMkx yu ktLkk Mkwhkk f{eoyku Mkk{u Mk{LMk he fhk{kt ykk nkk. yu{ {kLkk{kt yku Au fu, ku ku Mkk u rLkk kk te Mkkhkh yk u o y{urhfk{kt nkk.k wxkMkn Mkkk rxrfx Wkh kuhke zuksk{kt Mkk{u kkLkk kMk rLkVskwh,kk.21 qkkqo fuLe kLk kwxkMknu fkUkuMk Mkkku Auzku Vkze eku Au. hksMkkLk{kt fkUk uMk ykLkk eu keAunXLkku Mkk{Lkku fhku kzku Au. qkkqo fuLe kLk kwxkMkn nu Mk{kske kkxeoLke rxrfx Wkh kufMkkLke [qtxe zu. kqxkMknLku Mk{kske kkxeo{kt Mkk{u fhe uk{kt ykk Au. hksMkkLk{kt kih kkuke MkkkLke rxrfx Wkh kuyku [qtxe zu. kqxkMknu ksk{kt Mkk{u kkLke RAk k fhe nke khtkw ksk Lkukkkeheyu fkuR skk Lk ykkkk ykhu Mk{kske kkxeo{kt Mkk{u kR kk Au.k wx k M kn 1984-86{k t fuL{kt hkS kkte furkLkux{kt fuLe f]rkkLk khefu nkk. 1962-2004 [u ykX k kuyku kufMkk{kt [qtxkE ykk nkk. 1986-89 [u k uyk u fuLe k]nkLk nkk. ktkLkk sth{k t k wxkMkn 2004-06 [Lkk kkk{kt rknkhLkk hkkk khefu k nkk. 2007-10 [uLkk kkk{kt ywMkqr[k rk {kxuLkk hkxe kt[Lkk [uh{uLk khefu nkk.fkku, k.21ykk{e kufke [qtxeu ywkeu t[{nk kue khk kurnre kqe {kxu 17 kuRLx h kfkte kuXk{kt yke Au. suk kYu {kk th r{kt y y Mk Whke 227 kurnrk fuku ife kurnrk {kuxk kkk fkurxek 9 fuku fhk{kt ykk Au. suk fkhu t[{nk rskk {w qxuhku{kt hkx VukR ku Au. t [ { n k r s k { k t kurnre th kqe {kxu rr kue {kfku Wh khtkh kurnr zkR hkk{kt yku Au. u{s rsk{kt kurnre k q e { kx u {nk f w 17 k uRLx h kfk te kuXk{kt yke Au. suk rhk{ MYu Auk 1 r{kt 227 kurnrk fuku ife kurnrk {kuxk kkk fkurxek 9 fuku fhk{kt ykk Au. su{kt kuhk kwfk kue {kf{kt k.3 {k[ok hkus ftfwkktk k{u rMxuz wxuh rfh WVu o rfhek u h kheku kt huz fhe sweswe kLzku 1,01,00ku {wk{k fze kzk{k t ykk u nk u. kuhk kwfk uke {kf{kt k.4 {k[ok hkus ftfwkktk k{u kurnr rMxuz qxuh rfh WVuo rfheku h kheku kt w: huz fhe swe swe kLzku ruekY f.10,28,800ku {wk{k fze kzk{kt ykku nku.nuhk kue {kf{kt k.8 {k[ok hkus rwh [kufze kuke kune.rMxuz wxuh strn on kheku kt huz fhe ruekY f.,19,00ku {wk{k fze kzk{kt ykk u nk u. u{s {k uhk uke {kf{kt k.13 {k[ok hkus fuku k{u ykhkR SkkR wkkhu kt huz fhe ruekY 36000 Whkt k.14 {k[ok huks hk{wh(f) k{u stn kkR fhu kt huz fhe r ue k rf .27,600k u {wk{k fze kzk{kt ykku nku. w{kt kuhk kwfk k ue {kf{kt nk ue wuxek nukh{kt kune zkRh tuo k.16 {k[ok huks kue k{uke hku{kR {kkkR fhu ktke ruek rf.,07,000ku {wk{k fze kzk{kt ykku nku. kuhk kwfk kue {kf{kt k.19 {k[ok hkus swhe k{k st{ktke fuk ku rf{kR ku{kkR h{kh (hnu. whkk) {uf kze{kt hku swese kLzku ruekY rf.1,74,600ku {wk{k fze kzk{kt ykku nk u. nu w t kYte kkk fzf kfkte fhk{kt yke Au:- t[{nk rsk{kt kue khk ykk{e kufk [qtxe tuo fzf kfkte ykhtk{kt yke Au. u{s kurne zkR skyku h kf huz fhe V fuku fhk{kt ykkt wxuhku{kt hkx Vukku Au. yk{ ykk{e {{kt kYteku yhfkhf y{ kk u {kxu rc Jku fhk{kt yku. qx uhk uy u yk u k k hMk h ke Vuhkw t:- Auk th rke qxuhkuk rLkMk k{u kue fo e k ykt fhk kuozhke rsk{kt ykku ruekku skku nkk ke hkku nkukw t fnuk Au. sukke kku {kuxku skku rnk{ srhkkk rMkh{kt nkut[kzk qxuhkuyu ykuk k hMk h kueu ke Vuhe ewt nwt. wxuh rfhekue hfzk [ku r{k fhk{kt ykk:- hksfe ye yu uekze Wk h r{r kuhk{kt uzq rk{kt yuk rfhn hn kheyk (WVuo rfheku) k{u u kurnrk wk kutkk Au. ufu hksfe ye kuee huz hr{k nkk{kt ykk nk. nk ue hfz {kxu kue xe{ ke k tke Au.fkku, k.21kufke [qtxeu ywkeu t[{nk rsk k ue khk kurnr kuRLx kuXe ku[ fhe hne Au. khu yuf kY hue nkuLzk exe fkhku eAku fhe yuee kuee kze kuhke hkkze kukxe ku xe kR ske kku yuf kf khu [kku nku. ufu hkh h tz kuke 25 uxe k f{ Yrk 79,200 nkuLzkexe fkh {e 4.79 kku {wk{k ze zku nku. ufu ku wxuh ke sk{kt V hkkt k nk. ykk{e kufk [q txeu ywkeu t[{nk rsk kuezk zk.yu.fu.Ze khk huf kue {kfk MxkVk {kkuu kurnr u{s yxfke k fhk s ue fk{ehe kutk{kt yke Au. u{s 17 Whkt kurnr kuRLx kuXkk Au. su yLu k. 21 {k[ok hkus yueek MxkVk {kkuu knku hVke rh fhe yuf nkuLzkexe kze{kt k heu kuhk nuh{ktke k kke Au.su ywtku kfkrf yue ek MxkVu kzeu k{hkue hkuz Wh uR sk uku eAku fhk{kt ykk u nk u. eS hV kk u kku t[{nk rsk kuek ftxk uY{u fhk{kt yke ne. yk { hr{k k{hkue hkuz hke nkuLzkexe fkh whzu se ne. khu hkuz h kf Wh kh kk { wkkR xuu ksw{ktke xh {khe ne. ufu kf kh {kR wkkR uuL w{kk uyku s{e W5h xfkk nk.f kh{k t k e 25 ux e kY {ku:- Whkt eAku fhe hfkhe yueee Sk [kfu [kq of kf khu [kk sk k{hkue hkuzk hkkze k ukxe k uk zekRzh Wh [Ze sk kze e ze R ne. ke nkuLzk exe fkh th Ssu 7 yu[ 9055u t[{nk kueu hkh htz ku kfkte fhe fze kze ne. ufu u ykW kYe nuhkVuhe fhk [kf ke sk{kt V hkku nku. kzee yth k fhk{kt ykk yth 25 uxe k rf.Y.79200 {e yke ne.t[{nk rs.{kt 17 kuRLx h kfkte, qxuhku{kt VVzkxkuhk: kY hue fkhku eAku fhkt kuee S xekY yu nkuLzkexe fkh {e 4.79 kku {wk{k s, ku wxuh ke sk{kt V4 / . 22-03-2014, y{kk Year : 1, Issue : 261, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 22-03-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752ko : 1, ytf : 261, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.22-03-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752kwshkk fkUkuMk ksk Mkk{u nsw zkLke Mkrk{kt LkkekskLke yk{f kikhe Mkk{u fkUkuMk WkMkeLkkuk yLku {kuZkrzk{kt fu{uMxeLkku yk : fkUkuMkLkk k nkk Lkukkyku ksk{kt Mkk{u: yktkrhf U[kky{kk,kk.21 k wshk k{k t k u fM kkL k e [qtxe LkSf yke knkU[e Au khu fk Uk uMkLke Mkrk{kt nsw k fkuE Mkwkhku kE hkku Lkke. yufkksw kwshkkLkk {w{tke yLku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kue yk{f heku [qtxe [kh fheLku fkofhku{kt Lkku swMMkku W{uhe hkk Au khu fkUkuMk{kt nsw k nkkk ukE hne Au. kufMkkLke [q txe{kt ksk Mkk{u zkLke Mkrk{kt kwshkk fkUkuMk ukE hne Lkke. kwshkk fkUkuMk{kt k kk fkh yuk Au suLkk fkhu fkUk uMkLke nkk fVkuze kLkue Au. 2012Lke rkLkMkk [qtxe{kt fkUk uMkLkku Mktkqo MkVkku kku nkku. fkUkuMk{kt 2012Lke [qtxe knuk {kueLkk hkLku hkufkLke ykk nke khtkw {kue keS k [qtxe SkeLku nuzef LkkUke kk nkk. fkUkuMk{kt k kk rkku Mkkkxe Wkh ykk nkk. fkUkuMkLkk Lkukkyku k kLkke heku fkq fhu Au fu fkUkuMkLkk fuxkf Lkukkykuyu rxrfx VkeLku ELku srx Mkrk Qe fhe nke. { kwshkk{kt fuxef kuXfkuLku ELku kuxk rLko fhkk nkk. nu w yuf [qtxe kwshkk{kt yke knkU[e Au khtkw kwshkk{kt fkUkuMk nsw k Mkrk{kt Mkwkhku fhk{kt MkV hne Lkke.k wshkkLk u yuf kAe yuf Vxfk kze hkk Au. kksukh{kt s kuLkk kkt[ khkMkku ksk{kt uzkE kk nkk su k ife [kh Mkk ihkxLkk nkk. hk kkLkk {w yswoLk {kuZkrzk yLku rkkLkk Lkukk tfhMkn kuk fk Uk uMkLke rnshkLk u hk ufk{kt rLkV kk Au. qkkqo rkkLkk Lkukk kMkn kkurn fne [qk Au fu zk zk{kt yke hne Au khtkw kuk yLku {kuZkrzk [u fu{uMxeLkku yk uk Au. ksku fkUkuMk{kt k kkkzkt kkze [qk Au. kufMkkLke 26 kuXfku kife ksk 17 yLku fkUkuMk 9 hku Au. khtkw ko{kLk MkrkLku ukk fkUkuMkLke kuXf nsw k xe fu Au. kwshkk{kt fkUkuMkLkk rhc Lkukk yswoLk {kuZkrzkyu ku hueLkwt ykkusLk fwO nkwt. yk ktLku hue ^kuk hne nke. 1990 kkke fkUkuMk Mkkkke knkh Au suke ykLke yMkh uk {e hne Au. kkLkk fkofhku yLku rMkLkeh Lkukkyku{kt k nkkk Au. fkUk uMk kkMku yn {kueLke su{ fkuEk wE ezh Lkke. fkUkuMkLkk qkkqo kLkku k {kLku Au fu ksku yk{f hLkerk ze fkZe Au. yue nkkk k kuo Au fu kwshkk{kt fkUkuMkLku k{ fhk {kxuLkk kMk kE hkk Au. Lke rne{kt fkh kufku k {kLku Au fu fkUkuMkLke nkk fVkuze fhk{kt yktkrhf U[kk k skkkh Au. kuzkf Mk{ knukt s fkUk uMkLkk kke kkkk r hkrzk yLku ku{Lkk kwk su ksk{kt uzkk nkk.kku hkku{kt yuf Mkkku {uzefLke u khekk nu ISC kkuzoLkk rkkeoyku kwsfux khekk Lkn ykke fuy{kk, kk.21kuh-12 rkkLk kn kkMk fko kk {urzf kuku fkhrfeo kLkkk EAkk rkkeoykuLk u yk kuo {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kzu kue MkrkLkwt rLk{ko kwt Au. {nkhkxLke Mkkku hkLkk W[ rk rkku kwsfuxLke khekk k yuf s kkheu kkuXe nkukke kMk fheLku ykEyuMkMke kkuzoLkk rkkeoyku kku khekk Lkn ykke fu. hkLkk W[ rk rkku ykkW kkhe nuh fheLku ku{kt VuhVkh fhkk yk krhMkrk We kE Au.kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzo khk 27 yurLkk hkus kwsfuxLke khekkLkwt ykkusLk fwO Au. khtkw yk s rMku {nkhkx{kt k {uzef ykMk{ku{k t u {kxuLke khekk nkukke rkkeoykuLku yk kuo {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kzu kue MkrkLkwt rLk{ko kwt Au. kMk fheLku ykEyuMkMke kkuzoLkk rkkeoyku kku khekk Lkn ykke fu. {nkhkx yLku kwshkk kku Mku khekk ykkkLkwt ykkkukt ykkusLk fhLkkh rkkeoykuyu yk ytku w{kt {krnke ykkkk skwt nkw t fu, ku.12 rkkLk knLke khekkLkk {w-{w kukhku ukE kk Au. ykkk{e hrkh Mkwe{kt khekk kqhe kE su. khkk kwk-ke{kt {urzf yLku kuhk{urzf{kt sk EAkk rkkeoykuLku kwsfuxLke khekk ykke kzke nk u Au. hk Mkhfkhu yk ykkW 27/4/14Lkk hkus kwsfuxLke khekk uk{kt yku kue nuhkk fhe nke. ufu [wtxeLkwt knkLkwt ykk heLku kwsfuxLke khekkLke kkhe{kt VuhVkh fheLk u nu yk khekk 8/5/14Lkk hkus ukLkku rLko fhk{kt ykku Au yLku yk ytkuLke nuhkk k fhe uk{kt yke Au yk kf u {urzf k uk u sk {kkkk rkkeoykuyu hkuk Mkkku skwt nkwt fu, {nkhkx{kt k yu{yu[fuxLke khekk 8/5/14Lkk hkus ukkLke Au. yk{ kwshkk yLku {nkhkx{kt ku-12 rkkLk kn kk {urzf k uk sk {kkkk rkkeoyku kku hkku{kt khekk Lkn ykke fu. kMk fheLku ykEyuMkMke kkuzoLkk rkkeoyku kku khekk ykkkk nku Au khu Wkhkuk kkkku hkLkk W[ rk rkku kwsfuxLke khekkLke kkhe{kt VuhVkh fhku uEyu.wfLke qh nk {k{k{kt Mkkuk{kt Mksz kt hkwtkufMkk{kt {kuxe Mktk{kt kufku knkUk{nuMkkkLke kkueMku nk{kt Mkk{u w [kh MkkuLke hkfz fhe : zkkukykuLke Mktk eLku ykX kEy{kk, kk.21y{kk nuhLkk Mkk uk rMkkhLkk wfLke {nuMkkk{kt kue nkLkk {k{u yksu Mk{k Mkkuk Mksz kt hkwt nkw t. ku{s {]kf uktkLke kufMkk{kt hksfkheyk u L k e Mk k k u -Mk k k u ykswkkswLkk kk{ukk{ke fuxk kufku W{xe kzk nkk. hr{kLk {nuMkkk kk ueMku yk nk{kt Mk tfkuk w [kh Mkk uLke hkfz fhkk fw ykX MkkuLke ykhMkwe{kt hkfz fhkE Au.{k e r k k yLk w M k kh , Mkkukke k ykuk kkkk Mk tLk k M kk u k k hrkh u knLkku{kt khk Vhe hkk nkk ku hr{kLk {nuMkkk-y{kk nkEu kh hk UkMkkEz{kt e hnue Sk Mkkku fkhLkku yfM{kk kku nkk u. yk yfM{kk kk W~fuhkuk xkukyu nw{ku fhkk Mkkuk rMkkh{kt hnukk uktk kxuLkwt {kuk kwt nkwt. khu yk nw{k{kt yL A kufkuLku E kkk Mkkhkh ykuo 108 {khVku LkSfLke nkuMkx{kt Mkuzkk nkk. yk Mk{k {k{kLke kkkt rsk kkueMk zk Mkrnk xLkk Mku kuze ykk nkk yLku nw{kkuhk u r{kt Vhek k fhe kkkMkLkk [kukrk{kLk fko nkk yLku kkueMku yk nk{kt Mk tfkuk w [kh Mkk uLke hkfz fhkk fw ykX MkkuLke ykhMkwe{kt hkfz fhkE Au. w [kh ykhkuke Vhkh nkukke ku{Lku kfze kkzk [kukrk{kLk fhe uk{kt ykk Au. yk {k{kLke rkk yue Au fu, y{kk nuhLkk Mkkuk rMkkhLkk fuxkf ke kk u {kk kSLkk hk Mkkk u kkkk Mk t{k t kLkk Wr{k{kkkSLkk {trhu rLkkhu knkUk nkk. VkkMkw kwLk{Lku hrkhu {kkkSLkk oLk kk [Zkk kk yk kekku knLkku{kt Mkkuk khk Vhe hkk nkk.khu kkkuhLkk ku kkLke ykMkkkMk {nuMkkk-y{kk nkEu kh rMkkk nkux LkSf hkUkMkkEz{kt Mkk{u yke hnue Sk Mkkk u krkk uLke fkh ykzkE nke. yk yfM{kk kk {k{ku ke[fkkk xk ukyk uyu krkku kh nw{ku fkuo nkku. su{kt uktk kxu Lkk{Lkk wfLkwt {kuk kw t nkw t. khu yL A kykuLke LkkLke-{k uxe E kkk t 108 {khVk u LkSfLke nk u Mkx{k t Mk uzkk nkk. uktkLke nkLkk uhk kkk Yku Mkkuk ktLkwt yukLk fhkwt nkwt. ku{s {]kf uktkLke kufMkk{kt hksfkheyk u L k e Mk k k u -Mk k k u ykswkkswLkk kk{ukk{ke fuxk kufku W{xe kzk nkk. uktkLkk {]w kk krhkhsLkku{kt hkukLke kke VukE kE nke.rxrfx rkhLku ELku nu ksk-fkUkuMk{kt yMktkkuktfhMkn kuk k LkkhkskeLkku rfkhse kxu, kqLk{ {kz{ yLku w MkkkLke kMktkeLku ELku MkkrLkf kskLkk Lkukkyku{kt uhkh LkkhkskekkteLkkh,kk.21 rr kufMkk kuXf {kxu W{ukhk uLkk Lkk{Lke nuhkk fhk{kt ykk kkke ksk yLku fkUkuMk ktLku{kt rr kuXfku Wkh yMktkkukLke Mkrk ukE hne Au. {nuMkkk{ktke W{ukh khefu se kxuLke kMktkeLkk fkhu MkkrLkf kufku{kt Lkkhkske Au. fzk kxu Mk{wkLke Mkku o[ Mk tMkk k Wr{k {k k k x Mx u kwshkk yLku rne{kt kkLkk LkukkykuLku kk e L k u k s k L k k W{ukh khefu se kxuLke kMktke Mkk{u k t k u WX k k u A u . se ko{kLk MkktMk Au yLku {nuMkq kLk ykLkteknuLk kxuLkk L k S f L k k r k M k w k Au. fzk kx u Mk{wk{kt ykX k krhkhku Au. yke s heku knku{ktke Mkku{S k{kuhLku rxrfx ykke uk{kt yke Au. kuyku ksk{kt uzkk nkk. 2009Lke su{ s ksk yLku fkUkuMk ktLku{kt rkLke Mkrk hnue Au. {Lkkh{kt MkkrLkf kskLkk Lkukkyku{kt kqLk{ {kz{Lke W{ukheLku ELku Lkkhkske Au. kk kuo fkUkuMk{ktke ksk{kt uzkuk kqLk{Lku rxrfx ykkkLku ELku khu hkuk Au. khu kkhzkue rxrfx {kxu MkkrLkf kskLkk Lkukkyku w MkkkLke kMktkeLku ELku Lkkw Au. w Mkkk yuf {rnLkk ykkW s ksk{kt uzkk nkk. kskLkk MkwhkLkk W{ukh oLkk skuk yLku LkMkkheLkk W{ukh Mke ykh kkrx k hkukLkku Mkk{Lkku fhe hkk Au. {kk ksk{kt s Lkn kfu fkUkuMk{kt k yke s Mkrk hnue Au. hk rkLkMkk{kt rkkLkk Lkukk yLku qkkqo {w{tke tfhMkn kuk k MkkkhfktXk{kt MkkrLkf Lkukkykuke LkkhkskeLkku Mkk{Lkku fhe hkk A u. kLkkMkfk tXk{k t uEkkkELke kMk tke fhkkk Lkkhkske Au. kkx{kt W{ukhLku ELku k kforkfkuoLkku kuh [ke hkku Au. xqtf{kt n{uLke su{ s yk ku k ksk yLku fkUkuMkLkk fuxkf W{ukhku k u{Lke Mkk{u MkkrLkf kufkuLkk hkukLkku Mkk{Lkku fhe hkk Au. kuhkoqf fhk Mkk{uLkk rhku{kt fekuLkk uky{kk, kk.21n uhL k k e f k t x k M k k y{kk {ux k u kk uexLk fk ux o ftkkWLz{kt yku fkuxo Lktkh-20 yLku 22{kt su khk feku Mkkku kuhkoqf {k{u fekuyu fkuxo{kt Mkwkku[kh fhe ukku fko Wkhktk fek uyu k tLk u fk ux o{k t fk{ke ykk hne kkukkLkku hkuk k fkuo yLku u su khk Vheke feku Mkkku kuhkoqf fhk{kt yku kku feku khk ykkk{e Mk{{kt Wk rhku fhk{kt yku. nuhLke {uxk ukk uexLk fk ux o f tkkWLz{kt yku fkuxo Lktkh 20 yLku 22{kt su khk feku Mkkku ykhLkkh k uhk o q tf fhk{k t ykke nkukLke Vrhku Wk MYk kh fwO nkw t. Wkhkuk ktLku fkuxo{kt fk{kehe fhkk fekuyu fk uxo fuBkMk{kt Mkwkku[kh fhe ukku fko nkk yLku kuyku fkuxo fk{fkske yuf rMk {kxu ykk hkk nkk. {uxku fkuxo r{eLk kkh yuMkku.Lkk {w f{fhu skwt nkw t fu, fkuxo Lkt.20 yLku 22Lkk su khk {eLk kk fu Mk{kkLkLkk kwLkkLke fkokne{kt fekuLku Ehkkkqof nuhkLk fhk{kt yku Au. Wkhktk su khk feku Mkkku kuhkoqf fhk{kt yku Au. ku{u w{kt skwt fu y{u yufrMk {kxu fk ux o fk{keheke ykk hne kkukkLkku rhku LkkUkku Au.y{kk, k.21wshke {k ux k ke uXfkuwt e kE wt Au. ksk fek{kt ffkx fhkkh uXf ktehwt Auxu wt. fkfku xke ukk. fkfkwt { hkk u{u fnukwt fu {khu su uXf t fhe nku u fhku, {u Awx Au. ke{kt fne ukwt nwt fu kteh t fhke Au. kteh t k fhe nku ku Mt te fhke Awx ke. wshkk {w{tke yu esuek eyu{ k W{ukh huL {kue zkuhk yu khke{ktke [qtxe zkk Au. u{k k{e nuhk kE u nuk y{kk qo{ktke u{wt k{ [[ko{kt nw t. yk {u yk ex hke Aue k x{oke [qtxkk nrh kXfu {kue {kxu ex ke fhke qe fhe ne. ufu, nu yk ex hke [qtxe zkku kku rV{ yruk hu hku fk u o Au. su u fkhu hksfe kkh{k t h{kk u yke ku Au. yk ytu hu hku qAwt nwt fu, huL {kueS kku nkk r{keu y{kk{ktke kufke uXf zkk Aku? uku sk ykkt u{u skwt nwt fu, nk, yk k k[e Au. huL {kueSe rteu fkhu r hksfkh{kt uzkkku ro fkuo Au. {u yk{kt Vk {u fu n u {u h ke htw nwt uMx fhkku qhku k fhe. {u k s Au fu {u Vuox kku s t nku Au.rzwt {k hkk{kt ykwt Au. hkke sYh ne. ks yu t r[khk nS s {qtkk fhu Au fu yk ktfk [kk fkfku fu{ k[k. zeku kf suk kE yu knX Eu uu khu u{u {kk {w~fu nku Au. {ke ukk Au, yzkeyu nS tk w t zu. nS {kue Ake u{u u{ Eu nhke u ku fnuk n. yuf uXfke nw Vhf zku ke, rhkueyku Vke sk uEyu n. zkune {hu uku ktku , s{ h ke E Wke. rhkueyku kukwt kwO fhu u {kue Akeu Vku n, uke {u ku Au fu ykhe f ek, yk{ ku yufu f ekzk Au, yzkeu ktehke nhke uku. nu kkuze uXfku kfe hne Au, suwt e fhkwt Au. wshk fkutuu [kh uXfkue nuhk fhe Au yu u{e kkuze uXfkue nuhk kfe Au. zk uhk{k t huL {kue k{u fE urexeu {qfe u r[khk [ke hne Au. kteh{kt yzke k{u k rfhex xuu {qfkk Au, suke ksu yzkeu nhkk nku ku {w~fue zu. y{u {u {u, kuVuh, {kt r yn hksfe he{kt k [ku. yn sqwt e [ku Au. fkutue EAk yzke ynke Su ue Au. u heu, {u yuf r{rx fuquxh t fhku...k yuf: u t {e kwt nku ku ksu yu. fu. yzkeu ktehke Skzk zu. u yzkeu ks s Skzkku nku ku fkutu u{e ez u u{ EAu Au. [qtxe{kt yzkek {ku 6 xfk xk nk. yk u 6 xfk e ue he fku t ue Au. zkuhk{kt huL {kueu e kse yuf ke ez ne ukke khu ez ykke Au. uke wshk{ktke {kue ezku r{ fhu fu k fhu, kteh{kt yzkee ez r{sf nu khe.k u: tu {e k ykk nku yu ksu ft nku fu u{kt Vkuze ku, ku wshk ks yu. f u . yzke u kteh{kt kkuzkf {u nhkk {ku. fk u t ue he Au fu yzkeu nhkke {kue Akee [ku {w~fu ke ue. yzkeu {u u{ fheu kkuzk {u Skze uk.kuVuh {u yu wt Akuzku, yzkeu Skzeu fu khe heu Skzeu fkutuu wt {u yu {u k {. Akuzkuu.eS uXf{k t n u nrh kXfe uXfe {kkkfqx yufk r [ku. h u hku fk[ ynke Qk hkk{kt yku. sqkZ{kt sk khzu rxrfx ykk {kxu s kk{kt ykk nk, Mkkrf ksk fkofhkuku kkuzku rhku Au u {kkk u Au. khfk tXk{k t tfhn k{u yuf{ xkx {sq W{ukh {qfeu Vhe yuf kh wshk ks u{u nhkk EAu u e s nwt. {n ukk{k t tkn u xuu hkSk{wt yke ewt Au yu yk{ yk{e kxeo{kt uzkE k Au. hksfkux{kt uWk xuku rhku {keu fzk xu {kun fwtzkrhku rxrfx ykk{kt yke Au. {kunkE khk W{ukh Au yuxu k nw W k e, {nukk{kt Wr{k xMx kku tfkuk tknu khks kk Au. fzk kxekhu yLk kku Au yu{ fneu u{u se xuku rhku fkuo Au. knku{kt ku{S zk{kuhu ks{ktke hkSk{wt ykw t. u{u fku t u kAk uu fu fu{ u e ke. yk{ yk{e kxeoe h n. ykrke rMkh{k fk[ u{u yuf khku W{ukh {e . ufu ku{S zk{kuhku s{kku qhku kE ku Au. ykrkeyku ykk{ktke nkh nkuk ykk khu fkutuk ykrke ukyku Sk. ku{S zk{kuh k kh knku{ktke Suk.ykrke kxu< e E Au yu nu fkutu yu ks{kt hu ku nU[kE E Au. y{hn [kihe ykrke hefu (_ ....)fkku, k.21knku rsk{kt kufke [qtxeykue zk{kh ikheyku [ke hne Au. suke [qtxe tk yk[khtrnkk y{ {kxu exhe sh hke ht Au. uk {u Vuwhkk kxeyu k{ t[kk fk{ku {kxu nuhk Ake yk[khtrnkk u t fhkt u{u MuLz fhe ukkt kx {[e ku Au.knku rsk{kt kufke ykk{e k{kL [ q t xe{k t hksfe kku rs {uk yuze [kuxewt uh ykhke s ke hkk Au. suke [q txe Skk yhk{kt hksfe kku yko yk[khtrnkk u t fh u uk {kxu { [qtxe tk ks sh hke ht Au. uk {u nexe tkk s yuf f{o[kheyu yk[khtrnkku Azu [kuf t fkuo nkukku koVk kku Au. yk xke kkkh {krne {ku Vuwhk k{ t[k{kt kxe f{ {tke hefu yu{.ze.krkz Vhs k nk.k{kL heu yk[kh trnk y{{kt nk u khu fk uR fkhk hfkhe fe fk{ku fhe fkk ke. k. {k[oke yko yk[khtrnk y{{kt nkukke yk hr{k fkuR xuLzh nkh kzk fu rfkke fk{ku fhk {k{u yk{w-2ke rkh q[k ykue Au. u{ Akt Vuwhk k{ t[kk kxe f{ {tkeyu kuxh fok fk{ {kxu yuf irf o{k{kt nuh rrk nkh kze ne.yk k [qtxe tkk ku ykkt yk f{o[kheu yko yk[kh trnkku t fkuo nkukke u{u kufhe{kt [kw hkk uwt tku yk[khtrnkk t k Vuwhk k.t.k kxe MuLzWr[ skw nw. suke yko yk[kh trnkk t u{e k{u fkuhe fkokne nkk hk{kt yke ne. wshk t[k uk ( rM yu ye) k r{ (f) {ku uyku kke, whkk fu hufzo whkku fkuR wk fhu fu fhku n u {kxu kxe f{ {tke yu{.ze.krkzu zezeykue q[k {ku k rsk rfk yrfkhe {nu q khk MuLz fhkku nwf{ Vh{ke ukt f{o[khe yk{{kt VVzkx VukR ku Au.xezeykue hke h nuzkxoh Akuzku ne:- Vuwhkk kxe yu{ ze kekzu Vhs {kufwVe hr{k nuz kxoh knk u kwfk t[k f[uhe e fhk{kt ykw Au. suke knku kwfk rfk yrfkhee ur hke h yk MuLzuz kxe f{ {tke nuz kxoh Akuze fu ne uwt Vh{k fhk{kt ykw Au.MkLk yuLz Mxuk k{kt {kkhe Mk{ksLke kuXf kuE nke.Mkkuk rMkkhLkk wkLkLke nkLkk rhku{kt kt kkk{kt ykkk k{k{ rMkkhku kt hkk nkk.y{kk(qo){ktke [qtxe zk hu hk Au ikhktehwt wt, nu y{kk qo yu kfee rxrfxku {kxu U[k