22 03 2014 sunvilla samachar

Download 22 03 2014 sunvilla samachar

Post on 22-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 22-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 22-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 261Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 261 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 22, -2014

  {kue Mkrnk kskLkk yLkuf Lkukkyku Wkh nw{kLkku

  Mkwhkk khk ksk LkukkykuLke {ktke

  fuLe k]nkLk Mkwefw{kh u Mk{k rkrLkr{tz khk {ktk : {kueLku kwhke Mkk{ke ykkE:Mkwe u

  Lkerne,kk. 21kskLkwt yuf rkrLkr{tz

  yksu fuLe k]nkLk Mkwefw{kh uLku {wt nkwt yLku kuLkk Lkukkyku Mkk{u hnuk ykktfke nw{kLkk khk ytku {krnke ykke nke. ksk khk kuLkk LkukkykuLku kwhke Mkwhkk ykkkLke {ktk fhk{kt ykk kk rkrLkr{tzLkk M k u L k u { k n k k . kwkhLkk rMku uyu yuk ynukLku hrku ykku nkk u fu, ykktfke MktkXLkku khVke kskLkk LkukkykuLku xkkuox kLkkk

  fkuR {krnke {e Au. kskLke hsqykkLkk yuf rMk kk yksu u Mkkku kskLkk Lkukkykuyu kuXf kuS nke. kskLkk yuf Lkukkyu kk[ek kk fkwt nkwt fu, swe swe hsqykkku fhk{kt yke Au. xku[Lkk Lkukkyku Mkk{u khku hnuku Au kuk r{rzk ynuk kk uyu fkwt nkwt fu, y{khe kkMku ykktfke khkLkk Mkto{kt fkuR {krnke yke Lkke. uyu kkhe ykke nke fu, kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kueLku kwhke Mkwhkk ykkk{kt

  yke A u . kskL k k k{k{ Lk u k kyk uL k u khk u hn uk u A u . ykEkeLkk MkqkkuLkk ykkh kh r{rzk ynuk{kt skk{kt ykwt nkwt fu, kskLkk Lkukkyku Mkk{u khku Au. Mkekkhk{Lku fkwt nkwt fu, kkLkk LkukkykuLke Mkwhkk khkLke sYh nke. keS kksw fuLe Lkukkkeheyu fkwt Au fu, kskLkk LkukkykuLke MkwhkkLku RLku kteh LkkU uk{kt yke Au. LkhuL {kueLke kxk hue uk kkuzkf Mk{ knuk rMkrh kMx kk nkk suLkk fkhu uh{kt nkukkku {[ekku nkku. {kueLku xkkuox kLkkkLkk nukwMkh yk kMx fhkk nkk. yksLke kuXf{kt kskLkk rkrLkrykuyu uek hsqykkk u fhe nke. uyu ku{Lke hsqykkkuLku Mkkte nke. Mkekkhk{Lk u RLxuesLMk Mk qkk uLk u xk tfeLk u Mk whkkLkk u {wk u WXkku nkku.

  ku.10Lkk rkkeoyku ytkuSLkwt kukh ykku

  kuh-12 rkkLk kn{kt yksu S rkkLk kukh nu

  y{kk, kk.21k wshk k {k r{f yLk u

  W[kh {kr{f rk kkuzo khk ukE hnu kuh-10 yLku 12Lke khekk kuLkk Auk kkk{kt knkU[e [wfe Au khu ykkefku kuh-12 rkkLk kn{kt S rkkLkLkw t kukh uk{kt yku. khu kuh-10{kt rkkeoyku ytkuS rkLke khekk ykku.

  k u .12 rkkL k kn{k t yk k ef k u { w r k{k t Auw yuwt S rkkLkLkw t kukh ykkefku uk{kt yku. yk khekk kkkuhu 3.00 ke 5.30 fkf hr{kLk uk{kt yku. k uh-12 rkkL k knLke khekk{kt ykkefkLkk k ukh kk {kk yuf kkkLkwt kukh kkfe hnuu. su Mkku{khu uk{kt yku. suLkk kku ykkefku S rkkLkLkk kukh kk kuh-12 rkkLk knLkk rkkeoyku hknk yLkwu. keS kksw kuh-10{k t yk k ef k u y t k uS rkLke khekk uk{kt yku. kuh-10{kt k ykkefkLkk ytk uSLkk kukh kk yuf kukh kkfe hnuu. su Mkku{khu uk{kt yku. k uh-12 Mkk{kL

  kn{kt ykkefku kwshkkLke (k{ kkk)Lk w t k ukh uk{kt yku. su kkk uh u 3.00 ke 6.15 fkf hr{kLk uku. khu kuh-12 Wkh kwrLkke kn{kt Mktkek Mkiktrkf rkLkwt kukh Mkkhu 10.30 ke 1.45 fkf hr{kLk uku. kuh-12 Mkkke kn{kt ykkefku k{k{ k wk{kt kwshkke (k{ kkk)Lkw t kukh uk{kt yku. suLkku Mk{ kkkuhu 3.00ke 6.15 fkfLkku hnuu.

  L , , __ H, , , @ _, , _ .

  kuVk{ zkEkLkku w yuf rfMMkku Mkkkxeyu

  ykLkt rLkfukLk Mfw kMku Vhe yfM{kk Mksokk khu [f[khkkueMku xLkkMku knkU[e ze kkkMk nkk he : Mfqe kkfLkku kuku ykkk k[k : fkh-kkRfLku LkwfMkkLk

  y{kk, kk.21y { k k L k k k k w h

  rMkkh{kt yku kz MkkuMkkxe kkMku yksu Mkkhu ykLktrLkfukLk M f w L k e k M k u y f M { k k L k e nkh{kk MkSo nke. MfwkMkLkk [kfu fkh, fkELkurxf [kfLku yzVux u ek nkk. yfM{kk yuxk u k teh nkk u f u fkhLkk ykkLkk kkLkku fwh[ku kkukE kku nkku yLku fkELkuxefLku k

  LkwfkLk kwt nkwt. xLkkLke kkkt kkueMk kkfkef xLkk Mku kuze yke nke kkk kkkMk Y fhe ee nke. k kke {krnke yLkwMkkh, kkwh{kt yku kz Mkk uMkkxe LkSf yksu nue Mkkhu ykLk t rLkfukLkLke Mfw kMku yuf fkh, fkELkurxfLku yzVuxu ELku yfM{kkLke nkh{kk MkSo nke. yfM{kkLkk kku Mfw kMk{kt kuXuk kkfku ek kELku kw{ku kkzk kk nkk. khu ykswkkswLkk kufk u k xLkk Mku kuze ykk nkk. yfM{kk yuxku kku k teh nkku fu fkhLke ykkLkk kkLkku yuf{ fwh[ku kkukE kku nkku

  yLk u fkLk urxfLk u k Lk wfkLk kwt nkwt.

  MkkrLkf k ufk uLkk skk {wsk ykLk t rLkfukLkLke Mfw kMkLkk zkEhu kMkLku kVkhe heku ntfkhe fkh yLku fkELkurxf [kfLku yzVuxu E yfM{kkLke nkh{kk MkSo nk e . s u k e kMk z kEhLk u Mkkhkh yk u o nk u Mkx Mk uzk{k t ykk u nkku. WuLke Au fu, ykkW MfwkMkku khk yfM{kk kuk nkukke MfwkMkLkk zkEhkuLk u Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au fu kMkLku ktrkke yLku Mkk[ukeke [ke uEyu. yk Wkhktk kuLkk rLk{ku k uk nku Au. ku{ Akkt Mfw kMkLkk zkEhku kuVk{ku kMkLk u [kkk nku Au. suLkk fkhu kkLkk LkkLkk kkfkuLkk S u{{kt {wfkkk nku Au. khu yk xLkkLk u k tehkkke E kkwh kkueMku kfkeLk xLkkLke kkkMk Y fhe nke yLku kkueMku yk ytku MfwkMk zkEh Mkk{u kwLkku LkkUkLke kses nkk he nke.

  V

  rxrfx Vke {wu ksk{kt {Mkk : W{k, stk Lkkhksfuxkf Lkukkyku khk khtkh Lkkhkske k fhk{kt ykkk [qtxe{kt kskLku LkwfMkkLk kR fu : stkMknLku rxrfx Lk {kk kq{ kk

  yzkeLku {Lkke ek kk {kue fuBkLku w yuf Vxfku

  Lke rne,kk. 21kufMkkLke [q txeLku RLku

  rxrfx VkeLke rk nkk hk{kt ykk kkke ksk{kt

  {MkkLke Mkrk he Au. rxrfx VkeLku RLku xku[Lkk Lkukkyku Lkkw ukE hkk Au. rhc Lkukk yzkeLku {Lkke uk{kt ykk

  kk nu rxrfx VkeLku RLku stkMkn yLku W{k khke k Lkkw ukE hkk Au. ku{Lke kMktkeLke kuXf Lkn {kk k

  Lkukkyku Lkkw ukE hkk Au. ksk{kt LkhuL {kue fuBkLkk u yksu w yuf Vxfku kzku nkku. fkh fu, yzke kk W{k

  khke yLku stkMkn k w ukE hkk Lkke. yk ktLkuLku k {LkkkLkk kMk nkk hk{kt ykk Au. rxrfx VkeLku RLku yMktkk ukLkk fkhu kufMkkLke [qtxe{kt kskLku LkwfMkkLk kR fu Au. rMkrLkh Lkukkyku khk khu nkukkku {[kk{kt yke hkku Au. kskLke SkkLke We kue MkrkLku ykLkk fkhu LkwfMkkLk kR fu Au. {uLkk qkk qo {w{tke W{k khkeLkw t fnuw t

  Au fu, kuyku kukk{ktke [qtxe zk RAwf nkk. kkxeoyu ku{Lku ktMke{ktke rxrfx ykke Au.

  ykk W{k khkeyu yuk ynukLku hrku ykku Au fu, kukk{ktke [qtxe zk {kxu kk {w hksLkkkMknLku kuykuyu kk ku nkku. stkMkn k Lkkw ukE hkk Au. qkkqo f uLe kLk st k MknLk u nswM k w e rx rfxLk e Vke fhk{kt yke Lkke. hksMkkLkLke

  kkz{uh Mkex khke ku{Lku [qtxe zkLke ku{Lke RAk nke khtkw k u{Lk u rxrfx ykkk{kt yke Lkke. ksku kkz{uh{ktke fLko MkkuLkhk{Lku rxrfx ykkk{kt yke Au. su hkLkk {w{tke Mkwthk hksuLkk LkSfLkk k Au.

  ksk{k t L kh u L {k ueLke Akeke yk kkkk Lk ukk Lkkw ukE hkk Au. Mkk ike knuk Mkw{k Mhksu hue ktwykuLku kkxeo{kt khk ukLku RLku ktku

  WXkku nkku. xTxh Wkh Mkw{kyu fkwt nkw t fu, ku{Lkk rhku Akkt hue ktwykuLku kk{kt khk uk{kt ykk Au. rxrfx VkeLku RLku {MkkLke Mkrk Au. rknkh{kt e kuXfku Wkh knkhLkk kufkuLku rxrfx {kk fkofhku Lkkw Au. MkkuLkkkke kqo MkktMk rfLkMknLkk kwk rkLku rxrfx Lk {kk Lkkhks Au. [tekZ{ktke yrLkuke rfh uh yLku kkrkkk{ktke efu MknLku rxrfx ykkk{kt yke Au.

  xezeke yLku ksk [u kk[ek nk{kt ^kuk

  yuLkzeyu kXktLkLku rMk]k fhk kskLkk kMkku herskzk,kk.21

  yktu{kt ksk yu xezeke [u kXktLk ytkuLke {tkk ^kuk hkk kk ksk nswk ykkke Au. kskLkk kk yLku MkktMk fk zufhu ykk k fhe Au fu, fkUkuMkLkku rhku fhLkkh hksfe kkku zkke ksk Mkkku nkk r{ku. fkUkuMkLkku rhku fhe hnuk k kkku [qtxe uzk fhe fu Au. yktuLke kuXfkuLke nU[eLkk {wu xezeke Mkkku kk[ekLku uekeheku Wu fhkk ku{u fkwt nkwt fu, Mk{ zkke kMkkh kR hkku Au. fkUkuMk Mkk{u Mktwk zk zkLkku

  Mk{ yke kku Au. ku{u yu{k fkwt nkwt fu, fkUkuMk nxkku u k[kku MkukLk ykkLkkh yLku Mkq[Lkku fhLkkh kufkuLkw t MkL{kLk fhk{kt yku. Mktwk zk [kkLkku Mk{ yke kku Au. zufhu kskLkk Lkk h[k{kt ykuk yktu yuf{Lkk nkuukhku Mkkku kk[ek fhkk yk {wskLke kk fhe nke. yktuLkk rksLk{k t rMk{k t {kxu kMk hLkk kMk{kt ksk ykk Au. zufhu yu{ k fkwt nkwt fu, yk u{ktke rfkMkLkk rnk{kt kskLkk W{ukhkuLku kufku [wxe fkZu. keS kksw rMkLke Mkqkkuyu fkwt Au fu,

  kuwkwu{ kkxeo yLku ksk [u {tkk ktke kze Au. kufMkk yLku yktu rkLkMkkLke [q txe knuk [qtxe kXktLk {wu {tkk ykk e Lkke. kutkkk u{kt xezeke khk khu kuXfkuLke {ktk fhk{kt yke nkukLkk ynukku {e hkk Au. yke Mkrk{kt {tkk ^ kuk kR Au. yL hksfe kkku Mkkku k kk[ek fhkLkk kMk [ke hkk Au. rk khkLkk hkku yLku Wkh khkLkk hkku{kt kurf kkku Mkkku nkk r{kkLkk kMk kR hkk Au. yuLkzeyuLkk krhkhLku w rMk]k kLkkk{kt yku kue fe Au

  kufMkkLke [qtxe LkSf Au khu Mkk[ukeLkk k{k{ kkk ukE hkk Au. Reyu{ {eLkkuLke [fkMke kR hne Au.

 • 2 / . 22-03-2014, y{kk

  ktkeu...

  khke{kt {kue k{u rtfku Wkhu fkutu?

  ksk eyu{ fuLzzux yu khke kufk uXfk W{ukh huL {kueu xh yke fu ue [nuhku Wkhke {kkkfqx fkutu{kt nsw kk Au. kwt {kuze {tz EAu Au fu kse k{u yuf {sw W{ukh Wkhk{kt yku su huL {kueu fktxke xh yke fu.

  xee rhkuxTo ywkh, fkutuk fkofkoykuyu rtfk kteu khke {kue k{u [qtxe zkke {kt fhe Au. fkutuk kke k yueek uk krhf yhu rtfkwt {ko fwO Au.

  yuf xee [u kku k fhk krhf yhu ft nwt fu, rtfk kte yuf khk W{ukh Au yu u {kueu ykfhe xh yke fu Au. u{u yu{ ft fu, {k{ ktkrfkuyu uk kE yuf s W{ukh Wkhku uEyu suke {kueu nhke fk. khu, rtfkk k{u yL kkuu {kk{kt {w~fue n kk. nk kk {kuxk ukyku rtfk kteu {kue k{u Wkhk ytu weu ftE kuk ikh ke. uyku ku yk kku Efkh fhe hkk Au fu ku uku Mfkh. yk nuk rtfk kteu e hksfkh{kt kke {kt WXe [wfe Au. htw, fkutuu khtkh rtfkku hku y{uXe yu hkhue we s rr{ nkukwt skwt Au.

  ykkLkku yksLkku rMk . 22-03-2014{uk (y,,R) : {{ rMk, keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf