20 08 2014 sunvilla samachar

Download 20 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 20-08-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 52Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 52 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 20, p - 2014

  kuxLk,kk.19khk yLku kkrfMkkLk [u

  ru Mkr[ Mkhe kk[ek h fhk{kt yke Au. fwxLkerkLke r y u y k L k u { n k q o kkw t kkk{kt yku Au. ufu, khkLkk yk rLkoLk u y{urhfkyu wk ok q o kkw t Au. y{urhfkyu yk ytku rkrk k fhkk skwt fu, ykhLkk Mk{{kt kku uku rkke Mk t k tk u M k wkhk {kx u kkk WXku ku sYhe Au. y{urhfk ru rkkLkk Wkkk {uhe nVu o skw t fu, yu wkokqo Au fu khk yLku kkrfMkkLk [u Mktrk kk[ek h kE kE Au. ku{u w{kt W{uwO fu, y{u khk yLku kkrfMkkLk khk rkke Mktktku Mkwkhk {kxu WXkk{kt ykkk k{k{ kkkyk uLk w t Mk{k oLk fheyu Aeyu. y{u kku uku [u Mktktku Mkwhu kuwt EAeyu Aeyu yLku yk s y{khe hLkerk Au. nVuo w{kt W{uw O fu, fk fkhu kk[ek h kE ku kkkk ykhu fk uE {kk hkke Lkke. ykhu yuxwt s sYhe Au fu kku uku kkukkLkk Mktktku Mkwkhk {kxu Lkku fhu. y{kt

  Mk {kLkw t Au fu fk~{eh M k{MkL k w t

  Mk{kkLk khk yLku kkrfMkkLku kk[ek khk kwt uEyu. WuLke Au fu, 25 ykukMxu khk yLku kkrfMkkLkLkk ru Mk r[k u [ u RMk{kkk kku rkke kuXf kukLke nke. ufu, kkrfMkkLku yk kuXf knuk fk~{ehLkk ykkkke Lkukkyku Mkkku kuXf kuskLkku rLko fhkkt khku Mktrk k k[e k L k u h fhkL k k u rLko fk u o nkk u . s uLkk

  fkhu kkrfMkkLk {wthe Mkrk{kt {wfkwt Au.

  khk-kkf. [u kk[ek h fhkkk y{urhfk Lkkhks

  kuXf h ke ku wkokqo : y{urhfk

  [eLkLke wMkkuheLkk nukLku hrku ykkku

  Lke rne,kk. 19khke MkuLkkLkk zk kehMkn Mkwnkku zk{kt kMkoku rMkkh{kt

  khke kuk{kt [eLke wMkkuheLkk ynukLku hrku ykku Au yLku fkwt Au fu, yk ynuk kkk khLkk Au. 25ke 30 rfku{exh MkweLkk rMkkh{kt [eLke MkirLkfku wMke kk nkk kuk ynuk ykk nkk. yuf &Lkk skk{kt Mkwnkku fkwt nkwt fu, ynuk ykkh khLkk Au. khke skLkkuLke kuxku xwfzeyu hrkhLkk rMku [eLke MkirLkfkuLke wMkkuheLku rLknke nke. sB{w-fk~{eh{kt Wkhe zkLkk kMkoku rMkkh{kt [eLke MkirLkfku Lkshu kzk nkk. MkuLkkLkk zkyu fkwt nkwt fu, {erzk{kt fkrk ynuk{kt kMkrkk Lkke. khke MkirLkfkuyu Mkku{khLkk rMku k [eLke MkirLkfkuLke wMkkuhe rLknke nke. MkuLkk zkLkk rLkuLk kk [ke hnue yxfkuLkku ytk ykku Au. W{kwh Mkk khke MkuLkkLkk kk fhLk yuMkze kkuMk{eyu k wMkkuheLkk ynukLku hrku ykku Au yLku fkwt Au fu, khk yLku [eLk [u yuyuMkeLku ELku kku ukuLkk MkirLkfkuLke swe-swe kkhe hnue Au.

  MkuLkk zkyu hrku ykkku

  3 Mkkn{kt s rneLkk krLkku VUMkku kR su

  rneLkk krLku RLku khu MkMkuLMkLke Mkke

  rkLkMkk tk fhk{kt yke hne Au fu fu{ ku ytku 9{e MkxuBkhLkk rMku Mkwe{{kt {krnke ykke kzu

  Lke rne,kk. 19ykkkk{e k MkknLke yth rneLkk krLkku

  VUMkku kR su. fkh fu rne{kt rkLkMkkLku tk fhk{kt yke hne Au fu fu{ ku ytku fuL MkhfkhLku Lk{e MkxuBkhLkk rMku Mkwe{ fkuxoLku {krnke ykke ue kzu. fuL MkhfkhLkk kh k{k{ kkkkku ykkrhk hnuu. rkLkMkkLke k kuXfku kh kuxk[qtxe ku fu fu{ ku kkkk k fuL MkhfkhLkk kh ykkrhk hnuu. Mkwe{ fkuxuo nk{kt kkt[{e ykuk{Lkk rMku fuL MkhfkhLku fuxkf Mkw[Lk fko nkk. LkkuxeMk he fheLku fuL MkhfkhLku kkt[ Mkkn{kt yuf nfkhk{f rLko uk {kxu fkwt nkw.

  k{k{ kk ytku r[khk fhk {kxu fuL MkhfkhLku fkw t nkw. yk kk{kt rne rkLkMkkLk u tk fhkke RLku MkhfkhLke h[Lkk fhkLke rkLku zke kLkkkLke kkkk Mkk{u Au. 17{e VukwykheLkk rMku rkLkMkkLku tk fheLku yuf ko {kxu hkxkrk kMkLk kkw fhk{kt ykk kk hksfe kwoku{kt Lkkhkske nke. hkxkrk kMkLkLke yr knuk [qtxe

  sYhe Au.rne{kt yh fusheku 49 rMk Mkwe Mkhfkh [kk kk 14{e Vuk wykheLkk rMku {w{tke khefu hkSLkk{w ykke ewt nkwt. khkkke rne rkLkMkk MkwMkw yMkk{kt Au. rne rkLkMkkLkk krLku RLku nk{kt kforkfkuoLkku kuh [ke hkku Au. LkuMkhke [qtxe {kxuLke {ktk k khtkh WXe hne Au. ksku Mkhfkh h[kLke kikhe koe Lkke. keS kksw fkUkuMk kkMku Mktk k Lkke. yuyuke LkuMkhke [qtxeLkk {qz{kt Au.

  14{e Vuk wykheLkk rMku yuyuke Mkhfkhu hkSLkk{w ykke ek kk rne rkLkMkk MkwMkw yMkk{kt hkk{kt ykue Au. rkLkMkkLku khkMk fhkLke {ktkeLku RLku yk{ yk{e kkxeo khk k fhk{kt ykue yhS Wkh Mkwe{ fkuxuo kkt[{e ykukLkk rMku fuL MkhfkhLku LkkuxeMk ykke nke yLku MkhfkhLke h[LkkLke kk [fkMkk {kxu fkwt nkwt. yh fushekLkk Lkuk]{kt Mkhfkhu yu ku rkLkMkkLku ruhe LkktkLke {ktke fheLku sLkkufkk rkLkk {wu hkSLkk{w ykke ewt nkwt.

  ke rhku Akkt rkkLkeLke kkf nkRfr{Lkh Mkkku [[ko

  kkrfMkkLke nkEfr{LkLke knkh rkkLke Mkk{u rhku oLk

  Lkerne, kk. 19kkrfMkkLk Mkkku ru Mkr[

  MkhLke {tkk h fhk{kt yke nkuk Akkt ykLke [kk fkokh fhktke nwhk fkuLVhLMkLkk Lkukk Mki ye kn rkkLke yksu uhkh rhk u txk u [u kkrfMkkLk nkEfr{Lkh yw kkrMkkLku {k nkk yLku ktLku [u rr {wkyku Wkh kk[ek kR nke. kkrfMkkLk nkEfr{LkLke knkh rkkLke Mkk{u kufkuyu uhkh ukku fko

  k[kh fuLMkh fhkk k w khLkkf : LkhuL {kue

  {uhk k, {wu k ]rkke uLku LkwfMkkLk kwt

  fikk{kt LkuLk nkEu kusuxLke ykkhek {wk kk kufkuLku MktkkuLk : nrhkkLke kusLkkyku kqo fhku

  fikk,kk. 19zkkLk LkhuL {k ueyu

  nrhkkLkk fikk{kt LkuLk nkEu kusuxLke ykkhek {wk kk uLkk k ufk uLk u Mk tkk ukk fkw t nk w t f u, k uyku ynLkk kufkuLke ykukkyku kwhe fhk {kxu Mktkqoku frxk Au. ynLkk kufku khk ku{Lku su u{ {ku Au kuLku rfkMk {khVku khk ykku. ku{u yu{ k fkwt nkwt fu, {uhk k, {wu k sue ]rkLkk fkhu u khkk kR kku Au. k[kh fuLMkh fhkk k khLkkf Au. u{ktke ykLku nuekfu Lkkkq fhkLke sYh Au.

  f ikk-LkhkLkk-rnMkkh-hksMkkLk Lk uLk nkEuLke ykkhek {wk kk yuf fko{{kt {kueyu fkwt nkwt fu, nrhkk{kt zkkLk kLk kk kuyku k{ k ykk Au. kufku khVke su u{ {ku Au k uLk u k uyku rfkMk {khVku khk ykku. ku{u fkw t nkw t fu, kqo zkkLk yx rknkhe kskueyu kk{kuLku {kkkuo Mkkku

  uzkLke kusLkk [ke nke.

  nu huf kk{{kt Mk[kELke Mkk kLk{tke f]rk Mk[kE k us L k k { khV k u fh k{ k t yku. sLkMkk{kt {kueLke Mkkk u nrhkkLkk {w{tke qkuLMkn nqzk k WkMkk hkk nkk. yuf kksw WkMkk k ufk uy u {k ueLke khV u{k t Lkkhk kkk nkk. keS kksw nwzkLkku rhku fkuo nkku. {kueyu

  fkwt nkwt fu, k{k{ Mk{MkykuLkwt Mk{kkLk rfkMk Au. rfkMk Lkn kk kku hkuskkh {u Lkn suke ykk k {kxu yuf {kk hMkk u rfkMk Au. nrhkkLkk rfkMk {kxu fuL yu hk Mkhfkh Mkkku {eLku fk{ fhkLke sYh Au. ku{u yu{ k fkw t nkw t fu, 15{e ykukMxLkk rMku krfkke su kk fhe nke. fuxkf kufkuLku yuw t kw t nkw t fu, k[kh ytku kuykuyu fkuR kk fhe Lk

  nke. ku{u W{uwO nkwt fu, u nu ktkk Mk{ Mkwe kfeVLkku M k k{Lk k u fhk {kx u k i kh Lkke. k[khLk u Mk tk qoku qh fhk{k t yku. k{ hMkk{kt Lkk kR kuk RLkMx[hLke sYh Lkke. ku{u yu{ k fkwt nkwt fu, nrhkk Mkkku uzkue fuLLke kusLkk xqtf Mk{{kt s kqo fhku.

  LkhuL {kueyu wt fkwt... k[kh fuLMkh fhkk k w khLkkf Au xk[khLku u{ktke kkfeu Lkkkq fhkLke sYh Au nrhkkLku kwshkkLke su{ s LkSfke u Au nrhkkLkk kufku khVke {uk u{Lku rfkMk {khVku khk

  ykku kkfk hMkk uLkk SLk{kt {nkqo kukkLk ykku Au rfkMkLkk eu hkuskkhLke kk u huf kk{{kt Mk[kELke MkkLku Mkkuo[ kkr{fkk ykku nrhkk kkMkuke e ke kkkkku k {e Au u ktkk Mk{ Mkwe {w~fueykuLkku Mkk{Lkku fhk {kxu nu kikh

  Lkke k{k{ Mk{MkykuLkku Wfu yuf {kk rfkMk Au rfkMk Lkn kk kku hkuskkh Lkn u

  Lke rne,kk.19kkrfMkkLk Mkkku rkke ru Mkr[ Mkhe kuXf h kk

  {wu rh{kt uhk kkk kze hkk Au. ufu khku yk kkwt kkrfMkkLkLku [uke ykk kk s wO Au. khku kkrfMkkLkLku VkuLk kh [uke ykke nke fu, ykkkkeyku MkkkuLke ku{Lke kuXf rkke Mktktku MkwkhkLke rk{kt yhkuYk kLke fu Au. ku{ Akkt kkrfMkkLk khVke yk {k{u fkuE s kLk Lk ykkkk ykhu khku fzf ykLkkwt nkwt yLku kuXf h fhe nke. fk~{ehLkk Lkukkyku Mkkku kuXf fhkLkk kkrfMkkLkLkk rLko kk khkLkk ru Mkr[ MkwkkMknu VkuLk fheLku kkukkLke Lkkhkske k fhe nke. khu keS kksw kkrfMkkLk kuXf h fhkLkk rLko Mkk{u Lkkhkske k fhe Au. kkf. khVke nuh fhku rLkuLk{kt skkwt Au fu, yk kkkke ktrk {tkkLkk LkkuLku ku kku Au.

  khku kkrfMkkLkLku VkuLk kh [uke ykke nke

  y{kk, kk.19kwshkk{kt kufMkkLke yuf

  yLku rkLkMkkLke Lk kuXfku {kxu kk. 13{e MkxuBkhLkk

  hk us k uLkkhe k uxk[ q txe {kxu W{ukhkuLke kMktkeLke rk nkk hk kwshkk u fkUk uMk Mkr{rkLke kkko{uLxhe

  kkuzoLke yksu yuf kuXf {e nke. fk Uk uMkLkk u {w yswoLk {kuZkzekLkk yk MkkLku {ue yk kuXf{kt yk

  kuxk [qtxeLku R kwshkk{kt Vhe hksfe kh{e [h{Mke{k WkhkufMkkLke yuf yLku rkLkMkkLke Lk kuXfkuLke kuxk[qtxe ku

  kuxk[qtxeyku{kt {kuxk {kkkykuLku s rxfex ykkkLke rk{kt Mkr r[khk fhk{kt yke nke khtkw ykik[krhfkk kwhe fhk MkkrLkf fkkLkk ykkukLkkuLkku k kuLk{kt Mk{ku fhkLkku rLko ukku nkukLkwt k {u Au.

  rkLkMkk rhkukkLkk Lkukk tfhMkn kuk, kqo u {w rMkkko kxu, ykzkMkkLkk khkMk yLku hkxe kk k M kn k k u rn k u h u ykkukLkkuLke WkMkrk{kt {ue yk kuXf{kt {wu MkkrLkf Mkhu khu kkku yLku {skwk kfz hkkk ykkukLkkuLku s [qtxe {ukLk{kt WkkheLku {nk{ kuXfku kh rs {ukLke hLkeke k ikh fhk{k t yke nke. kufMkkLke zkuhkLke kuXf Mkrnk rkLkMkkLke {rLkkh, {kfkMk rzMkk, ykt, xtfkhk, kk, e{uzk, tkek kkk {ktkhkuLke kuXfku {kxu fkUk uMk khk k-k Lkk{kuLke yksu kuLk kikh fhk{kt yke

  nke. yk ke E fkUk uMkLkk u {w yswoLk {kuZkzek Mkrnk fkUkuMkLkk yL ykkukLkku ykkefku kk. 20{e ykukMxu Mkktsu rne su yLku yk ke nkEf{kLzLku Mkwkhk fhu ktke kk. 24{e ykukMxu W{ukhkuLkk Lkk{kuLke nuhkk ku.

  yk Wkhk t k k k . 21{e ykukMxu fkUkuMk {w MkkurLkk kk teLkk hksfe Mkknfkh ynu{ kxuLkk u sL{ rMk nkukke ku{Lku wuAk ykkk kwshkk fkUk uMkLkk ykkukLkku M k rn k rxfex k t A wyk u L k k kzukz rne Wkhe kzu. kt ynu{ kxuLku sL{ rMkLke wuAk kkXkLke Mkkku rxfex {uk uhkh kukk k fhku ku{ Mkwkkuyu skwt nkwt. hr{kLk keS khV ksku k kuxk[qtxeLkk W{ukhkuLke kMktkeLke rk Y fhe ee Au. suLkk kkYk u kskLkk rLkhekfkuLke yuf {rnk Mkrnk k-k MkkuLke xwfze Lk

  rkLkMkk kkk yuf kufMkk {k rMkkhku{kt ykkefkke ku rMk {kxu su.

  yLk u 22{eyu {Lkkhe kskLke kkko{uLxhe kkuzoLke k uXf{k t rLkhekfk u Mk trk W{ukhkuLkk Lkk{kuLke ke hsw

  fhu suLkk ykkhu k-k Mktrk W{ukhkuLkk Lkk{kuLke k uLk k ikh fhku yLku kk. 23{e Mkk ts u ykk 23{e Mkkhu {w{tke ykLktekuLk kx u kkk kskLkk u {nk{tke ewkE Mkkek

  yk ke E rne su kt zkkLk LkhuL {kueLkk yk MkkLku kk. 22{eyu {Lkkhe furL kkk o{ uLxhe kk uz oLke kuXf{kt W{ukhkuLkk Lkk{Lke nuhkk fhku k u{ Mk wkk uyu skwt nkwt.

  nkk yLku kk[ek Mkk{u ktku WXkku nkku. khk Mkhfkh yk kk[ek kk kkrfMkkLk Mkk{u w fXkuh kkk ukLke rk{kt ykk u k uk Mk tf uk {e hkk Au. rne kkueMku MkrkLku fkkq{kt uk {kxu fuxkf kufkuLke yxfkk k fhe nke.

  ykkW rMk{kt rkkLkeyu ru Mkr[ MkhLke {tkkLku h fhkLkk fuL MkhfkhLkk rLkoLku f{LkMkek yLku yku khefu kkku nkku yLku fkwt nkwt fu, yk rLko wk s wkokqo Au. khk rhkue {kxu ekk hn uk fhk t k e rkkLk eyu yuku yrk ykku nkku fu, yktkhhkxe {wkyku yLku ktrkLku RLku Mkokkne yrk{ sYhe Au. fk~{eh yuf yktkhhkxe {wku Au. kt Mkwe khk yLku kkrfMkkLk {ikekqoheku rkLku Wfuu Lkn kt Mkwe e{kt ktrk khk Vhu Lkn. khk-kkrfMkkLk {tkk h fhkLkk LkhuL {kue MkhfkhLkk rLkoLku kuze fkZeLku nwhk Lkukkyu fkwt nkwt fu, khkLke rkrk kkfLkk k oLk sue Au. yk

  rLkoLkwt khu {n Lkke. y{u kk[ek fhk {kxu rLkr{kku kkrfMkkLke qkkkMkLke {wkfkk ukk hkk Au. ru Mkr[ MkhLke {tkkLk u h fhkLkk u rLko rkLkkufkne Au.

  yuLkzeyu Mkhfkh kRfku s 25{e ykukMxLke ru Mkr[ MkhLke {tkkLku h fhe nke yu fkwt nkwt fu, yktkrhf {k{kyku{kt fk uR hr{kLkkeheLk u [ke uk{kt yku Lkn. khkLkk fXkuh Akkt ykkkke L k u k kyk uy u yks u rne{k t kkrfMkkLke nkEfr{Lkh Mkkku rLkk orhk k uXf Mkkk u ykk kLkk u rLk o fk u o nkk u . rkkLke Wkhk t k r{hkR {h Vkf, sufuyuyuVLkk Lkukk kMkeLk {rf kkrMkkLku {k nkk. {rfu {kueLke rxfk fhkk fkwt nkwt fu, keyu{ kqo zkkLk ksk ueLkk Rkhu [kkLke kk fhe hkk Au khtkw ko{kLk Mkhfkh kkrfMkkLk Mkkk u [[ko fhk RAwf Lkke. keS kksw kkrfMkkLk u khkLkk rLkoLk u f{LkMkek khefu kkeLku ykLke rxfk fhe Au.

 • 2 / . 20-08-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 20-08-2014{uk (y,,R) : Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.]k (k,,W) : keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.r{kwLk (f,A,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.ffo (z,n) : Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, Wk{ rMk, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mkk{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.

  ktkeu...

  krfMk ykuke n ske kkk {su

  _ 2070, lH -10, . 20-08-2014

  krfMku R Vux 1947ke yksr we khu ku fkkwt t fwO s ke yuxu uu yk u ku fk~wt Au yuwt n fne fk. krfMkk nkR fr{h yw kr {k{ n{kok ykuteu uh{ kRu fk~{ehe ykke ukykuu kuku kt {tkk {kxu kuku yu krfMke iL fk~{eh hnu kuekhe kxe [kw hku uk tuku{kt kf. kku fkuR Mhu fkuR fkhe {tkk fhkku yko hnuku s ke.

  kh yu krfMkk ru r[ku [u k. 25{eyu RMk{kk{kt kukhe {tkk {kufqV hkeu huL {kue hfkhu kf.u nw M yu ku tfu yke eku Au. htw, huh ku {kue hfkh krfMk kku {kk kukwt t fhu yu qhwt ke htw uu ku sk ykku uRyu. weyu hfkhk fke ruk yu.yu{.f]k yu krfMke ruk rnk hke khu Y fhue ktr rk yxfe zk k uk w: yki[krhf kht {kxu kh yu krfMkk ru r[ku {kk nk. u{kt tu uku [uk ukh ttku Whkt wshke rh rf rnk {wk [[kokk nk. ufu, eS ksw Auk s r{kt krfMke iL khk z khe [kufeyku h kuekhk kku kt krfMku khk rhekfkuyu khu s fkke W[khe ne fu yk kuekh ktr rku kuhk {kk krfMke iLk khrhkue shkuwt s hk{ Au. , u krfMke iL uk s zkk k heVk fkk{kt k nku ku u khku kuu{ ke. ktr rk yk khkk Rhkk{kt heV {{ nku ku u{u Yykke s kukk iLk khrhkue kuu fkq{kt E uk uRk nk. krfMke nkR fr{hu kuke {wVeke s nwhk ukykuu kuku kt {tkk {kxu kuhkt kXkt nku u ke. yk kuhkt k{u kh{kt W rhku Akt k heV hfkh uk nkR fr{hu yk {tkk h fhk{kt fu yxfkk{kt rV fu{ R ? k heV kh kku ttku wkhke nu fhk skt u{k ue Mkr {ku kkek [ku kt ukwt [qfk Au ykk ku Ae heV hfkhk ukzkk yu [kkk kt swk Au. nu ru r[ Mhe {tkk {kufqV kR R Au yuxu ukke e[k fu Wk Mhu kxkkxku Y kke fkyku h nk wh ku ke VuhkR wt Au. tu uku [u ktr rke kze Vhe kxk hke ze ze Au. {kk ykuk s R ukke krfMk whu u{ ke. uu wk {kxu [w hnuke n htw uu fkuR sk tke uke sYh Au. nu yk rk{kt {kue hfkhk kte uu ekk Au.

  S

  kkuewzLkk Lkkurk yrLkukk MkwktkMkn hkskwk yrLkuke krhrke [kukzk yLku kefkwh Mkkku rV{e kzu uze s{kk kk nu kkuewzLke nkux ko ykrk Mkkku hku{kLMk fhkku Lkshu kzu. ykrk yLku MkwktkMkn hkskwkLku E zkhuxh nku{e yrLkk Lke rV{ kLkkk sE hkk Au. ufu nsw Mkwe rV{Lkk Lkk{Lke nuhkk fhkE Lkke. Wue Au fu, yk knuk ykrk yLku MkwktkMkn hkskwku yufke Mkkku fkuE fkhLkwt fk{ fwot Lkke. khtkw kku Lkkurk fkfkhkuyu kkuk kkukkLke rV{ku{kt kkukkLke yrLk k{kkLkwt uhkh oLk fwO Au. khu nu nku{e yrLkkLke rV{{kt kku fkfkh yufMkkku Lkshu kzu. rV{e r&ukfkuLkwt {kLkwt Au fu, Mkwktk yLku ykrkLke uze qk s ykfkof hnuu yLku ofkuLku kMkt kzu kue kk Au. xq MxuxTMk kk ykrk u Mkkrkk fhe ewt Au fu ku kkuMk ykurVMk kh ofkuLke ez U[e fu Au. WuLke Au fu, ykhu ykrk rV{ kLkkh{kt krn fkwh Mkkku ku{s ykLk {wSoLke yuf rV{{kt hkeh fkwh Mkkku Lkshu kzu.

  MkwktkMkn hkskwk-ykrk nu yufMkkku Lkshu kzu

  nku{e yrLkkLke rV{{kt [{fu uze

  wkhu rhe kue yrLkukk ys uk yLku frhLkk fkwhLke rV{ Mk{ rhxLMkoLku ofkuLkku kkf ykfkh {e hkku Au. rV{u k{ rfuLz{kt s 78 fhkuzke wLke f{ke fhe ee Au. rV{u k{ rMku s 32 fhkuz YrkkLke f{ke fhe nke. khu ke rMku 21 fhkuz YrkkLke f{ke fhe nke. khu rV{u hrkhu 24.50 fhkuzLkku fkhkukkh fkuo nkku. yk Mkkku s rV{u k rMk{kt s 78 fhkuz YrkkLke stke f{ke fhe ee

  Au. k{ rfuLzLke f{keLke ryu Mk{ rhxLMkuo [kw kuo k{k{ rV{kuLku kkA Akuze ee Au. khu rV{e MkwkkuLkk skk {wsk, rV{ k{ Mkkn{kt s 100 fhkuzLke f{ke fhe u kue kk Au. u kuwt ku kku ys uk Mk{kLkLku kAkze koLkku Mkkike MkV yrLkukk kLke su.

  kkuMk ykurVMk Wkh Mk{ rhxLMkoLke nkz

  k rMk{kt s 78 fhkuzLkku fkhkukkh

  kuwkw{kt rff rV{Lkku keu kk kLku : hr ku nu

  kk u r wzLkk k tk kLk yuxu fu Mk{kLk kLkLke nk{kt hsq kue yLku hufkuzo MkVkk {ue [wfue rff rV{Lkku keu kuwkw kk nu kLku. ke kkLkw wxk ykkefku Y fhk{kt yku. wrxtkLku zkke ykk khk{kt yku kue kk Au. wk ykuAk [knfkuLku yk ytku {krnke Au fu Mk{kLkLke rff rV{ ko 2009{kt yk Lkk{u s kLkue kuwkw rV{ rffLke rnLe rh{uf nke. rV{ kuwkw yLku rnLe kku{kt kufkMxh Mkkrkk kR Au. nu kuwkw{kt keu kk kLkkku. kr{ rV{ rffLke rMk rV{Lkw wxk kqo fhk rLk{kokk rLkuofku {f{ kLke kk Au. rV{{kt hr ku {w qr{fk yk fhu kue kk Au. rV{Lkw rLkuoLk MkwhuL hue fhLkkh Au. rLkuof MkwhuL hueyu rV{ ytku {krnke ykkkk fkwt Au fu y{u kwkhke rff-2 rV{Lkw wxk Y fhk sR hkk Au. yk yuLk rV{ hnuu. khtkw yk rV{Lkw k{ rV{

  Mkkku fkuR uk uk Lkke. kuwkw rV{Lkk rMkLkk Mk{k[kh kk nu Mk{kLkLkk [knfku {kLke hkk Au fu rnLe rV{Lkw k rMk kLkkku. rff rV{{k tMk{kLk Wkhktk, hek nwzk, LkksweLk yLku sufeLkLke {w qr{fk Au. LkhkeMkLkk ykRx{ MkkUkLke [[ko Au. Mk{kLkkLkLke rV{ rff kkuMk ykurVMk kh w{ {[ke [wfe Au. yk rV{Lke f{ke 200

  fhkuzke k w kR kR Au. kuLke k{ Mkkn{kt f{ke eLku 164.09 fhkuz Mkwe knkU[e kR nke. khu kek Mkkn{kt kuLke f{ke eLku 200 fhkuzke khu kR kR nke. rff Mk{kLkLkk furhhLke Mkkike {kuxe rV{ kLke [wfe Au. nsw Mkwe kuLke furhhLke Mkkike {kuxe rV{ yuf kk xkRkh hne nke.khtkw rff kuLkk hufkuzoLku kkuze eku Au. ykr{h kLkLke rV{ w{-3 rV{u k rMk{kt 100 fhkuzLke f{ke fhe nke. khu rffu kkt[ rMk{kt yk fkhkukkh fkuo Au.

  MkkuLkkkeLku Lk uk Mk{kLku MkwhsLku fkwt nkwt : ynuk

  ytku MkkuLk{ fkwhLku ukLkku rLko fhkku

  u{ hkLk Lk kkku rV{{kt MkkuLkkke MknkLku Lk uk Mk{kLk kLk u s Mk whs kzkrkkLk u fkwt nkukLke rkk Mkkkxe kh yke Au. Mkwhsu knuk MkkuLkkkeLku s rV{{k t ukLkk u rL k o fkuo nkku. Auu MkkuLk{ fkwhLku uk{kt yke Au. Mkwkkuyu {krnke

  kk uk Mxkh {uzkuLkk kLkkLke rtfk [k ukzkLke RAk Au

  {uzkuLkk kuLkk {kxu Yykkke yko hne Au

  {wtkR,kk. 19yrLkuke rtfk [kukzkLke yko khefu kkukMxkh {uzkuLkk hne

  Au. rtfkLke Yykkke {uzkuLkk kLkkLke RAk hne Au. y{urhfe hkufMxkh yLku yrLkuke {uzkuLkkke ku wk krk hne Au. kksukh{kt s 16{e ykukLkk rMku {uzkuLkkyu kuLkk 56{kt sL{rMkLke Wse fhe nke. rtfkyu {kRkukukk MkkRx kh sL{rMkLke wuAk k kkXe nke. kkurwz{kt xku[Lke yrLkuke khefu Whue rtfk [kukzk nu w kkkh rV{ku fhk {kxu RAwf Au. rkuk kkuo{kt rtfk [kukzkyu kVeo, VuLk sue rV{ku fhe Au. ku nu Lktkh Lk yrLkuke khefu Whe yke Au. nk{kt ku {uhe fku{Lke kRV kh kLke hnue rV{{kt {uhe fku{Lke qr{fk yk fhe hne Au. kuLke yk Mkkike kzfkhYk qr{fk Au. kkurwzLke Lktkh Lk yrLkuke rtfk [kukzkyu fkwkk fhe Au fu {uhe fku{Lke qr{fkLku Lk ykkk {kxu kuLku wk {nuLkk fhe kze hne Au. yk rV{ keS ykuxkukhLkk rMku

  uh{kt hsq fhk{kt yku kue kk ukR hne Au. ykurBkf{kt {uz Ske [wfue {uhe fku{ kh kLke hnue rV{{kt kkukkLke qr{fkLku Lk ykkk {kxu rtfk kLkkk k{k{ kMkku fhe hne Au. Auk fuxkf rMkke rV{Lkw wxk [ke hkwt nkw. nu wxk kqo fhe uk{kt ykwt Au. rLk{ko kkLke krkre nu [ke hne Au. Mxkh yrLkuke rtfkyu xTexh kh fkwt nkwt fu ku yk rV{{kt fk{ fheLk u k o y L k w

  fhe hne Au. W{t fw{kh khk rLkuok rV{ kufku{kt khu [[ko skke fu Au. hkxe yukuzo rsukk yrLkukeyu ykkW fkwt nkwt fu huf rMkLkk wxkke Lke uhk {e nke. {uhe fku{Lke kRV uhkke hkue Au.

  k{k{ rV{e [knfkuLku yk rV{ k{u.

  MkuMke rkuLk xkhLkLke ur{fk kLkk {kxu kikh

  MkLke rkuLkLku w yuf {kuxe qr{fk {e

  MkuMk rMkBkku khefu kLkeLku nk{kt AkR kue MkuMke Mxkh MkLke rkuLkLke {ktk kkurwz{kt Mkkk e hne Au. kksukh{kt s hkrke yu{yu{yuMk-2 rV{Lku kkuMk ykurVMk kh Mkkhe MkVkk {uk kk MkLke rkuLk khu w ukR hne Au. yke s

  qr{fkLke ykuVh Mkkk u Mkkk u rLk{kokk kuLkku Mktkfo fhe hkk Au. k ynuk {wsk MkLke rkuLk nu xkhLkLke Ur{fk kLkk {kxu sR hne Au. rV{ rLkuof ke. Mk wkk MkLke rk uLkLkk Mk tkf o{k t Au. k uyk u kk u kkLke ykkk{e rV{{kt MkLke rkuLkLku yrLkuke khefu uk {ktku Au. rzMfku zkLMkh sue Mkwkhrnx rV{ kLkke [wfuk ke. Mkwkku ko 1985{kt Lkk fkfkhku nu{tk rkhsu yLku rf{e fkxfhLku RLku xkhLk sue Mkwkhrnx rV{ kLkke nke. rf{e fkxfhu

  yk rV{{kt MkuMke yLku kkuz MkeLk fko nkk. yk rV{ kkuMk ykurVMk kh Mkwkhrnx Mkkrkk kR nke. Auk fuxkf kkuoke ke. Mkwkku fkuR rV{ kLkke Lkke. kh tk w nu k uyk u kkukkLke yk rV{Lke he{uf kLkkk {kxuLke kikhe{kt Au. fkh fu nk{kt {kuxk kkLkk rLk{kokk rLkuofku k u{Lke kk u o kn ukLke Mkwkhrnx rV{kuLke he{uf kLkkk{kt Mk kLkuk Au. rh{uf yLku rMk rV{ku{ku kuh nk [ke hkku Au.

  Mkwkk k kkA hnuk RAkk Lkke. yk knkLku ku{Lku VkLkkLMkh yLku krMkxe {e Au. kww Lkkuyku nk{kt kkuke uykuLku RLku rkAwLke rMk rV{ rkAw ku kLkke hkk Au. Mk wkk xkhLkLkk h k u{ k t r w k {L k u ukLke kusLkk hku Au. khu xkhLkLke ur{fk suLkLkk hku{kt MkLke rkuLkLku ukLke kusLkk hku Au. MkLke rkuLk fkuR k fkhLkk hku fhk kikh Au. ku MkuMke hku w Mkkhe heku fhe fu.

  ykkkk fkw t Au fu MkkuLkkkeLke R{usLku kLk{kt RLku Mkkike knuk kuLke s kMktke fhk{kt yke nke. khtkw {kuzuke rLko ke uk{k t ykk u nkk u. ktk yLku ktk-2 rV{{kt Mk{kLk kLk Mkkku [{fue yLku kku rV{ku Mkwkhrnx kk kk yu{ {kLkk{kt yke hkwt nkwt fu Mk{kLkLke Mkkku MkkuLkkkeLku s uk{kt yku khtkw Mkwhsu ytku rLko ke fkZku nkku.Mk{kLku Lke uzeLku {ukLk{kt Wkkhk {kxu fk w t nk w. yk Mkkn Mkwhsu Mefkhe ee nke. MkkuLkkkeLku kkukkLke rV{{kt uk {kxu Mkwhs WMkwf nkk. khtkw Mk{kLkLke Mkknke kuLku kzke {wfk{kt yke nkukLke {krnke {e hne Au. Mk{kLk MkkuLkkkeLke rV{ uk {kxu [knfku WMkwf nkk. rMkh MeLk kh Lke uzeLku s{kk {kxu Mk{kLk RAwf nkk u . Mk{kLk yLk u MkkuLkkke [u wk Mkkhe r{kkk Au.

  MkkuLkkkeLke furhh{kt k Mk{kLku qr{fk se Au khtkw ku yk rV{{kt MkkuLkkkeLku uk {kxu kikh Lk nkku. u{ hkLk Lk kkku rV{Lkw wxk Y kR [wwt Au. yufkksw MkkuLkkkeyu wk {kuxe rV{ kw{ke ee Au. khu MkkuLk{ fkwhLke furhhLku yk rV{Lkk fkhu wk {kuxku Vkku kk kue kk Au. fkh fu MkkuLk{ fkwh k kkuoke rV{{kt nkuk Akkt ku LkkUkkk MkVkk {ue fe Lkke. u fu Mk{kLk Mkkku rV{ {k kk kuLke furhh{kt kuS yku kue kk Au. Mk{kLkLke k{k{ rV{ku nk{kt kkuMk ykurVMk kh hufkuzo MkVkk {ue hne Au. Auu kuLke rff rV{ yke nke su kkuMk ykurVMk kh kuLke furhhLke Mkk ike {k uxe rV{ Mkkrkk kR [wfe Au.

  (_ ...)khek fk {uk{kt kkkeoykuLku nkkkunkk rfxTMk ykkk{kt yku ku{s MkkLk Mkk{keLke kwkk kLke skkkhe kkr{fku yLku rsk kk{rfkMk yusLMkeLku MkkUkk{kt yke Au. 15{e ykukMxLkk Mkkt koLke Wse fhkk kk nu ktk khek fk {ukLke kikheLkku {{kx fhkwt uk {u. u fu, {eLkkhLke [qtxe nuh kE nkuE {eLkkh rkLkMkk rMkkh{kt khek fk {uku kuu Lkn.

  zo VkuxkukkVe zu rMku VkuxkukkVhku khk Wse fhk{kt yke nke.

 • 3 / . 20-08-2014, y{kk

  V L

  kkk,kk.19y{u rhfk khk Ehkf{k t yk k tfke

  MktkXLk ykEyuMkykEyuMkLkk ykktfkeykuLku uzk {kxu nkE nw{kyku Y fhkk Au. suLkk fkhu zfe WXu ykktfke MktkXLk ykEyuMkykEyuMku y{urhfkLku {fe ykke Au fu wrLkk{kt kt k y{urhfkLkk Lkkkhef nu ku{Lkk kh nw{ku fhk{kt yku. ykEyuMkykEyuMk khk nuh fhku rzeku Mktuk khk yk {fe ykkE Au. erzku{kt 2001{kt nk fhku y{urhfLk LkkkhefLkku Vkuxku Akkku Au. Mkkku s ykktfke nw{k{kt {kko ku

  fuxkf y{urhfLk LkkkhefkuLke kMehku k hsq fhkE Au. erzk u{k t skkw t Au f u, y{u y{urhfLkk uLk u k uneLkk yktMkwke hzkewt. WuLke A u f u , ykEyuMkykEyuMk u EhkfLkk fuxkf rMkkhku kh kkukkLkku yrfkh s{ke eku Au. ku{s ku rMkkhkuLku yk RMk{ef Mxux Lkk{u u nuh fk u o Au. EhkfLke k o{kLk Mkrk{kt y{urhfkyu kehe fhe ykEyuMkykEyuMkLkk

  MkkLkku kh nkE nw{k Y fko Au. y{urhfkLkk nw{kykuLke {ke Ehkfe MkuLkk fuxkf rMkkhku ykEyuMkykEyuMkLke [wtk{ktke Akuzkk{kt MkV hne Au. ufu, ykEyuMkykEyuMkLkku kku Au fu ku{Lkwt ktf kkk Wkh fu s{kkLkku Au yLku ku fhkk ku{Lku y{urhfk k hkufe fu ku{ Lkke. ykhu ykktfe MktkXLk ykEyuMkykEyuMk khk Ehkf{kt Mkkx fhe hnu nweyku yLku rMke Mk{wkLkk Lkkkhefku kh nw{k fhkE hkk Au. y-fkkLke r[khkhk Mkkku Mktfku yk ykktfe MktkXLkLkk nw{kykuLku kku yLkuf nweyku,rMkeyku kkukkLkk hkkh AkuzeLku LkkMke Awxk {skwh kLk Au.

  y{urhfLkkuLku kuneLkk yktMkw hzkewt : ykEyuMkykEyuMk

  ykEyuMkykEyuMku erzku khk {fe ykke

  erzku{kt ykktfe MktkXLku y{urhfLk LkkkhefkuLke nk fhku kMehku koe : y{urhfkLkk nw{k kkk

  hkkwh,kk.19A k e M k k Z L k k k t k u k z k

  rsk{k t yksu nue Mkkh u LkMke nw{k{kt fuLe rho kk ueMk (MkeykhkeyuV)Lkk k skLkku k kk Au.ktkukzk rs k L k k k k u e M k y r k f f{k u[Lk f~kLkk skk {wsk, rskLkk yhLkkwh kkueMk MxuLk rMkkh{kt ykkk fkuzuLkkh kk{Lkk stk{kt LkMkkeykuyu k k u e M k W k h n w{ k u f k u o n k k u . L kMkeyk uy u ykz uz Vkhk{kt MkeykhkeyuVLke fkukk kxkrLkLkk k skLkku k kk nkk. f~ku w{kt skwt fu, Mkwf{k rskLkk stkkwzkke kk hkku MkeykhkeyuVLkk skLkkuLkk Lku hkLkk fhkw t nk w t. yksu nue Mkkhu yk skLkku fkuzuLkkh kk{Lkk stk{ktke kMkkh kE

  hkk nkk kh u LkMkeyk uyu ku{Lkk kh nw{ku fkuo nkku, su{kt MkeykhkeyuVLkk k skLkku k kk nkk. kkueMk yrfkheykuyu sk w t f u , LkMkkeyk uyu kkuekkhe fhkkt kkueMk khVke k skke kk uekkh fhkk u nkku. fuxkf Mk{ Mkwe [ku ykzk{ kk ytku LkMkeyku kke kk nkk xLkkLke kkkt s khkLkk kkueMk skLkkuLku xLkk Mku hkLkk fhkk nkk. su{u k skLkkuLku stk{ktke knkh fkZe Mkkhkh ykuo Mkuzk nkk. khkk nw{ku fhLkkh LkMkeykuLke kkkMk Y fhkE nke. WuLke Au fu, 15 rMk knuk AkeMkkZ{kt ku LkMke nw{k{kt kwshkkLkku rsLku kxu Lkk{Lkk u MkeykhkeyuV{kt Vhs kkku skLk ne kku nkku.

  tkukzk rsk{kt LkMke nw{ku : k skLkku k

  LkMkeyku khk MkeykhkeyuVLke xe{ kh nw{ku

  Lke rne,kk.19# u Lz M k k{ u x u Mx

  ue{k t w txek x ufe uLke ykkLkk khk WzkzLkkh xe{ ELzkLkk khu nu qkkqo ukzeyku ykk Au. xe{Lkk fuxLk {nuLMkn kuLkeLkk u k q o ukze MkwLke kkMfh yLku eeyuMk {u k[k fk u o A u. kkMfh yLk u {u skwt Au fu, u kuLkeyu Wkkuke ELkMk Lk h{e nkuk kku khku w {osLkf nkhLkku Mkk{Lkku fhku kzk. #uLz Mkk{uLke xuMx ue{kt kuLkeyu [kh yze Mkeyku Vxfkhe Au. khu kkMfhu skwt nkwt fu, kuLkeyu ykuz xuVzo yLku yku kku {u[ku{kt Mktkokqo krhMkrk{kt Wkkuke kuxk fhe nke. kuu kkukkLke Mkkrf h{k h{e nke

  yLku sYhe Mk{u xe{Lku Wkkuke h{k ke nke. u ku Lk hBku nkuk kku xe{ 100Lkku Mfkuh k kkh Lk fhe fe nkuk. kkMfhu skwt fu, khk khVke kuLke yuf {kk kuxTMk{uLk nkku suu Mktko fkuo nkku. khu {u skwt fu, kuLke yuf yuku fuxLk Au su nt{uk ftEf yk fhk {kLk u Au. ufu, f uxLkLke hLkerk{k t yL ukzeyku Mkkk

  Lk ykku kku {w~f krhMkrk We kk Au. yke Mkrk{kt fkuE fuxLk wt fhe fu. kuLkeyu kkukkLke fuxLkek{kt uLku yLkuf MkVkkyku ykke Au ku{s xuMx yLku Lk-zu huLfk{kt xe{Lku Lktkh-LkLkk MkkLku k knkut[kze nke.

  {nuLMkn kuLkeLkk k[k{kt ykk kkMfh yLku {

  #uLz ue{kt h{sLkf khks kk

  kuLkeyu fxkufxeLkk Mk{u fuxLk ELkMk h{e xe{Lku Wkkhk Lk fkuo : rks ukzeyku nkhu ykk

  {urzz,kk.19ykkk{e Mk{{kt Y kE hnu koLkk Auk kkLzMu{ xkEx

  wyuMk ykukLk{kt rzVuLzk [uBkLk hVu Lkzk kk Lkn u. LkzkLku fkue{kt R ku Au suLkk fkhu xqLkko{uLx{ktke kkukkLkwt Lkk{ khk Uwt Au. 29 swkEyu uxeMk hr{kLk LkzkLku fkue{kt E kE nke suLkk fkhu ku xkuhLxku yLku rMkLkrMkLkkxe {kMxh ykukLk{kt k kk E ku Lknkku. LkzkLku ykk nke fu, ku wyuMk ykukLk knuk Vex kE su. ufu ku{ kE wt Lkke. Wue Au fu, wrLkk{kt keu { hkkk xurLkMk ukze Lkzk Auk k koke wyuMk ykukLkLke VkELk{kt h{e [wku Au. suke LkzkLke kuhnkshe{kt wyuMk ykukLkLke kufrkk xu kue yktfk k fhkE hne Au.

  EkMk Lkzk wyuMk ykukLk{kt kk Lkn u

  Lke rne,kk.19khk rLkk uku{kt e{u-e{u kkukkLke rkk

  ukze hkku Au. huf kuk{kt khkLkku ztfku kke hkku Au.khk {kukkE yLku fkuBwxh kuk{kt kkukkLke kfz s{ke hkwt Au. kku nu Wo kuku k khk nu wrLkkLkk yL ukuLke nrhVkE{kt ykk yke hkwt Au. kksukh{kt he fhku yktfzkyku {wsk kLk Wo {k{u khk r{kt kkt[{kt { kh knkU[e kwt Au. rhkkuxo{kt skk {ku ko 2013{kt 1700 {ukkkuxLke k{kk hkkk rLkk xkuk-10 rLz kkh Wkkkkyku{kt

  khk kkt[{kt { kh Au. khu y{urhfk , MkuLk yLku s{oLke kk [eLk [kukk {u Au. [eLkLke rLz kkh WkkLk k{kk 16100 {ukkkux Au.

  rhkkuxo{kt skk {ku ko 2013 Mkwe{kt rhLwyuk kkh fukuMkexeLku Lkkk kk s{oLke, y{urhfk, k kr yLku fuLk uzk suk uku xkuk kh hkk Au. Auk kkt[ ko{kt rs WkkLk [o{kt khku kE hkku Au. fuLkuzk, khk, wfu, s{oLke yLku [eLk suk uku

  kLk Wo kuku kkf hu hkufk fhk Mkk{u yke hkk Au. rhkkuxo{kt skkwt Au fu, kLk Wo{kt Auk yuf ko{kt 35 nh {ukkkuxLkku khku kku Au. yk Mkkku wrLkk{kt kLk WoLke {ke Wkkrk kke rseLkku skku fw 318000 {ukkkux kku Au. su{kt khkLkwt kukkLk 1700 {ukkkux hkwt Au. 2013{kt 40000 {ukkkuxLkk Lkk nkEzku kkh fukurMkxe{kt khku kku Au. su kife irf fukurMkxe [kh xfk eLku 10 k {ukkkux kE kE Au.

  kLk Wo WkkLk kuku khk r{kt kkt[{kt {u

  khk{kt kLk WoLkwt WkkLk wt

  y{urhfk, s{oLke, MkuLk yLku [eLk xku[Lkk [kh {u hkk

  kzfhe Mkrnk 230 MkktMkkuyu kuhfkuMkh kktfk{ku fko AuMkktMkkuyu rLk{kuLke fhe yiMke fe kiMke

  Lke rne kk.19khk{kt fkkLkwt kkLk fhwt yu u fu, Mkk{kL

  LkkkhefkuLke s Vhs nku kuwt kke hkwt Au. fkhfu, uLkk Mkkk MkkLku kuXuk kufku khk rLk{kuLkwt wuyk{ tk fhkE hkwt Au. kufMkkLkk 230 MkktMkku Mkk{u fkuE Lku fkuE fkhu rLk{ tk fkuo nkukLke Vhekku LkkUkue Au. su kou Au

  fu, rLk{kuLkk kkLk fhk{kt Lkk rkrLkryku fuxk Wk Wkko Au. yk MkktMkku{kt nuhe rfkMk {tke LkerkLk kzfhe MkrnkLkk {kuxkkLkk LkukkykuLkku k Mk{ku kk Au.

  k kke {krnke {wsk, {tswhe kh fkuE {fkLk{kt khkLkku Y{ U[ku, k{u ku rk kkuze kkze, k{u kt hMkkuzwt fu rkzr{LxLk fkux kLkke ukku Au. yk nkk fkuE BwrLkrMkk fkukuLke Lkn khtkw rneLkk kweLk uLk nuhexus rkzkLke Au. kt uLkk rkrLkrykuLku hnuktf {fkLkku Vkk{kt ykk Au yLku yk fkhLkk{k MkktMkkuyu fhuk Au. wxeLMk ktkk kuLkLkk Mkhfkhe ktkkyku{kt fkuEk fkhLke {tswhe ek kh MkktMkku khk ktkk{kt Vuhk fhk{kt yke hkk Au. rLk{ {wsk ku{Lku Vkk{kt ykuk Mkhfkhe ktkkyku{kt fkuEk fkhLkwt Vuhk fhe fk Lkn. ufu, ktkkykuLke ko{kLk Mkrk koe hne Au fu kk 10 kkuo{kt 230 MkktMkkuyu rLk{kuLke yiMkekiMke fheLku ktkkyku{kt Lkk kktfk{ fko Au. yk MkktMkku{kt yuLkzeyu MkhfkhLkk nuhe rfkMk {tke LkerkLk kzfhe, fhks r{k, tkMknk, hk{rkMk kkMkkLk, yn{ kxu, Mkwhu f{kze MkrnkLkk xku[Lkk

  LkukkykuLkku Mk{ku kk Au. MkktMkkuLke kkkeheLku fkhu ktk kuhfkuMkh heku kktk{kt yku kktfk{Lku nxke k fkwt Lkke. {ke {krnke {wsk, yk MkktMkkuyu 400 ko Vwxke 5000 ko Vwx MkweLkk rMkkh{kt kuhfkuMkh heku kktfk{ fwO Au. {tkeykuLkk ktkk 8250 koVwx{kt Vukuk Au. su{kt 8 kuzY{, MxkV {kxu [kh MkoLx Y{ ku{s ku hMkkuzk yLku ykk yLku kkA kkfLkeLkku Mk{ku kk Au. LkerkLk kzfhe keLk {qk uLk kh ktkk Lktkh 13{kt hnu Au. ynk {tkeyu kuhfkuMkh heku yuf Y{ yLku yuf MkoLx kuxoh kLkke ewt Au. yuxu fu 1 nh koVwx{kt kuhfkuMkh kktfk{ fwO Au. khu kskLkk Lkukk kwLk Mknkyu kkukkLkk ktkk{kt 1173 koVwx s{eLk kh yuf Y{ yLku ykurVMk kLkke Au. kqo fuLe {tke Mkwhu f{kzeyu kkukkLkk ktkk{kt yuf Y{ yLku yuf ykurVMk kuhfkuMkh kkte Au. khu fhks r{kyu yuf kuzY{ kuhfkuMkh kktku Au. yuxwt s Lkn 3 nh koVqx s{eLk{kt ku{u kke[ku kLkke eku Au. yk k{k{ MkktMkkuLku LkkuxeMk kkXe kuhfkuMkh kktfk{ qh fhk skkwt Au.

  knuhkLk,kk.19Ehkf-EhkLk Mkhn Wkh knkze rMkkh{kt 6.1Lke kekkLkku wftkLkku

  ykt[fku LkkUkkk [f[kh {[e sk kk{e nke. yk qftkLkk fkhu fkuE Lk{kLkk LkwfkLkLkk Mk{k[kh k kk Lkke. ufu, wftkLkk fkhu 250ke w kufku k kk Au. Mk{k[kh {k{ke {ke {krnke yLkwMkkh,

  EhkLk{kt qftkLkk fkhu 250 kufku k kk

  kkuLko MkkRxLke yMkh : wk kuZe rf]k MkuMkLke rk{kt

  Lqkufo,kk.19RLxhLkux {khVku yuf kksw

  k{k{ fkhLke {krnke {k kke kE Au khtkw Mkkku Mkkku kuLkk {khVku e fwxu k kufku{kt VukE kE Au. wk kuZe RLxhLkux Wkh Wk kkuLko Mkk{keke qk s krk Au. wk kuZe ykLkk Mktft{kt yke kE Au suke fwhke MkuMk MktktkuLkk ku MkuMkLkk rf]k MYkLku kMkt fhe hkk Au. yk Mktkt{kt khu MkuoLke fk{kehe nkk hk{kt yke khu rk xLk{kt hnuLkkh yuf 19 keo wkeyu fkwt nkwt fu RLxhLkux Wkh [ke hnue kkuLko MkkExkuLkk k qk s khLkkf Au. kuLkk fnuk {wsk

  MkuMkLke Yykkke s kwkkuLkk r{ktk{kt kkuLko MkkExkuLkk ~ ykk kku MkeLk Qhk kke Au. yk kufku MkuMk erzku ytku r[khkk ke Au. yk wkeyu yu{ k fkw t nkw t fu kwkku{kt yk fkhLke xu nu {kuxkkku Mkk{kL kLke kE Au. rf]k MkuMkLku ELku Mkuo{kt {kuxkkkLkk kufkuyu kk ukkLke rkrk Mkku ykke Au. fuxkf kufkuLkwt fnuwt Au fu u{eLku MkuMkuk Lkkhks fhkLke kkkk fkuEk [ke u k u{ Lkke. kkuLko MkkExkuLkk MkeLk {kuxkkku wkk uZeLkk rkur{ktk Wkh Akuk hnu Au. kkuLko MkkExku{kt {kuxkkku qkMkwhk yLku rVxLku

  hkke wkeyku nku Au suke wk kuZe k yk wkeykuLku yk fkhLke kwkkuke krk nku Au.

  kkuLk o MkkExku{kt {kuxkkku fu{uhkLke fhk{k nku Au. khtkw wk kuZe yk kkkkke kfuV nkuke Lkke. fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu kkuLko MkkEx {khVku MkuMkLke h{k h{e fk Au khtk w ykLktLke kke ue y Au. whkuk{kt e LkkEx k yLku Mkkur uLzek k{kt we heku kwk MkuMk {kxu hrsMxuLk kk Au. fkh fu ykwrLkf Mk{{kt wkLkku kkuLko MkkExkuke krk kELku rf]k MkuMk khV ykfkk kE hkk Au.

  kkuLko MkkExkuLkku u Mkkk e hkku Au : rhkkuxo

  whkukLke LkkEx k yLku Mkkur uLzek k{kt kwk MkuMk {kxu Mkkkkh heku s hrsMxuLkLke rk

  u{kt 75 xfk Mfwku{kt Mkkhe uk Lkke : Mkuok

  ku kke MfwkuLkk Mkuo kk kkhku he

  MfwLkk Mkhu rkkLkLkk rkLku RLku khu WkMkeLkkk

  Lke rne,kk. 19kksukh{kt s fhk{kt ykuk yuf Mkokkne

  Mkuo{kt kku fhk{kt ykku Au fu u{kt 75 xfk suxe Mfwku{kt kwhke Mkwrkyku yLku MkkLkku hkke uk Lkke. kuh 11 yLku kuh 12Lkk rkkeoyku {kxu uk Lkke nkukLke kkkk Mkkkxe kh ykkk rkkLkLku RLku hnue WkMkeLkkk k Mkkkxe kh yke Au. u{kt ykue 2.4 k MkufuLzhe yLku rMkrLkh MkufuLzhe MfwkuLku ykhe RLku fhk{kt ykuk Mkuo{kt yk kkkk Mkkkxe kh yke Au. kuh-Lk yLku 10 {kxu kt rkkLkLkw rk ykkk{kt yku Au k tk kwhkkk Mkwrk Mkkku uk Lkke. 58 xfkke khu yke Mfwku{kt uk Lkke. wSMkeLkk qkkqo [uh{uLk yLku ikkrLkf kuVuMkh kku fkw t Au fu Mkke wks Lke Au. ko 1972{kt khkLkk yfk fko{Lke h[Lkk fhk{kt [keYk qr{fk yk fhLkkh kku fkwt Au fu rkkLkLkk kuk{kt wk kLk ykkkLke sYh Au.

  khkLkk ekk ikkrLkfku kife yuf khefu kkLku kk{kt yku Au. ku{u fkwt nkwt fu huf k rkkLkLkk rk{kt ukLkk {nLku Mkkhe heku Mk{su Au. khtkw rkkLkLke LkkLke LkkLke kkkkku k uk k sYhe Au. ku{u fkwt nkwt fu u{kt yk MkkeLku Mkwkhk {kxu khk s Mkhfkhu kkk uk uRyu. nkR kuVkR MkkLMk yuwfuLkLke

  Mkkk u Mkkk u uk {nk qo Au. ykRykRxe, ykRykRyuMkMke yLku yL MktMkkyku{kt uk wk sYhe Au.

  rh{kt eke uk{kt ufrxf fk{Lku

  rkkLkLkk rk{kt wk {nkqo kk{kt yku Au. Mkuo{kt fuxef kkkkku Mkkkxe kh yke nke. wrLkVkRz RLVku{uoLk rMkMx{ ykuLk yuwfuLk nuX yk MkuoLke fk{kehe nkk hkk{kt yke nke. yktfzk{kt rne Mkk LkuLk wrLkMkxe Vkuh yuwfuLk yuzr{rLkMxuhuLk yuLz kLkk khk [fkMke fhk{kt yke nke. hkkuLkk yktfzkLke kk fhk{kt yku kku fkoxf{kt rMkrLkh rkkeoyku {kxu {kk A xfk Mfwku{kt s Mktkqo Mkwrk hkke uk Au. ykt{kt yktfzku 13 xfkLkku Au.

  wftkLkk fkhu yLkkLk nuh{kt kke, rse yLku xueVkuLk sue Mkwrkyku kuhkE kE nke. MkkrLkf yrfkheykuLkk skk {wsk wftkke kuhuMkkLk, fwsuMkkLk yLku {kfkuoS ktk{kt yMkh LkkUkE nke. wftkLkwt fuL kw 47.7 rzke hukt yLku 32.7 rzke ykktk Mkk rMkkhku{kt LkkUkwt nkwt, su knuhkLkke 500 rfku{exh qh rk kr{ Mkk {{wohe nuh{kt yku Au. WuLke Au fu, fu{hkLk ktk{kt rzMkuBkh 2003{kt yku yuf kLkf wftk{kt nhku kufkuLkk {kuk kk nkk. rhxh Mfukh kuLke kekk 7.7 LkkUkE nke. khu w yuf qftkke Lkku {knku Mkoku Au.

  Lke rne,kk. 19fkoxf{kt rMkLkeh rkkeoyku {kxu Mktkqo Mkwrk Mkkku uk

  hkke MfwkuLke xfkkhe {kk A xfkLke Au. fuxkf hkku{kt hkxe Mkhuhk fhkk k Mkrk hkk Au. yktu{kt k rMkrLkh rkkeoyku {kxu uk hkke MfwkuLke xfkkhe {kk 13 xfk Au. yL ku hkkuLke kk fhk{kt yku kku fuh{kt Mktkqo Mkwrk Mkkku Mks ukLke xfkkhe 34 xfk yLku kr{Lkkzw{kt yk xfkkhe 38 xfkLke ykMkkkMkLke Au. ykMkk{{kt {kk 4 xfk s Mfwku uk hku Au. khu kr{ ktkk{kt yke MfwkuLke xfkkhe {kk 6 xfkLke ykMkkkMkLke Au.

  fkoxf{kt Mkwrk Mkkku ukLke xfkkhe A s Au

  ykt{kt 13 xfk Mfwku{kt Mkwrk

  ku knuLkkuLku VktMke {wu w yuf yhS fhku

  {wtkE,kk. 19hkxkrk {whS khk kLke yhSLku Vkke ek kk

  Aue zeLkk kMk Yku VktMkeke k[k {kxu nu ku knuLkkuyu yke fhe ee Au. Mktk khk{kt k{ k fkuR {rnkLku VktMke ykkk{kt ykLkkh Au. huwfk u yLku kuLke knuLk Mkk{k kkrkLku 13 kkfkuLkk yknh yLku khkk kkt[Lke nk fhk k {]wtzLke Mk fhk{kt yke nke. hkxkrk ku{Lke kLke yhS Vkke [wk Au. Mkwe{ fkuxuo 2006{kt ku{Lke {]wtzLke MkLku ku Xuhe nke. kk {rnLku hkxkrk {whSyu ku{Lke {]wtzLke MkLku ku Xuhe nke yLku kLke yhS Vkke ee nke. fkkfeheku nu yk knuLkku ku{Lke Mk Mkk{u ykeLke k{k{ skyku kw{ke [wfe Au khtkw Mkku{khLkk rMku ku{Lkk feu fkwt nkwt fu, kuyku {wtkE nkEfkuxo{kt yke fhu yLku yuk ykkh kh hsqykk fhu fu MkLku y{e kLkkk{kt 13 koke wLkku rtk kku Au suke Mk wk ykfhe Au.

 • Year : 02, Issue : 52, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 20-08-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 52, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.20-08-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 20-08-2014, y{kk

  y{kk,kk.19uffux f{kLzku yLku uz rMkwrhxe [u

  uhkuk hnukk uLkk Lkukkykuyu kufkuLke Mkwhkk kkLk hkuMku Akuze ee Au. u{kt yuf khV ykktfkLkku khku {tzhkE hkku Au khu keS khV {rnkyku Mkk{uLkk ykhkku k e hkk Au. khu u{kt rr hkku{kt Lke fhu kkueMk f{o[kheykuLke Mkk{u 5.5 k suxk kkueMk f{o[kheykuLke yAk nkukLkku [kUfkLkkhku yktfzku Mkk{u ykku Au. ku{kt k su hkku{kt kkueMk skLkkuLke Mktk Mkkike ykuAe Au

  kuk hkku{kt kwshkk xku[Lkk {u Au.k wshkk{k t kk ueMk skLkk uLke 40 xfk suxe skyku nk ke kzue Au. yuxu fu, kwshkk{kt fw 1.13 k kkueMk skLkkuLke Mktk {tswh fhk{kt yku Au suLke Mkk{u ykhu 45 nh suxe skyku ke kzu Au. yk skyku hk {kxu kwshkk Mkhfkhu kMke k ee Lkke.

  ufu, yL hkku{kt k Mkrk Mkkhe Lkke. su{ fu kr{ ktkk{kt 36 xfk, nrhkk{kt 36 xfk, AkeMkkZ{kt 31 xfk yLku Wkhu{kt 27 xfk kkueMk skLkkuLke sk ke Au. Wkhu{kt 27 xfk skyku ke Au yuxu fu Wkhu{kt {tswh ku 3.6 k suxk skLkkuLke skykuLke Mkk{u 1 k fhkk w skyku ke Au. khu ykMkk{{kt {kk yuf xfk, {nkhkx{kt Mkkk xfk, fuh{kt A xfk yLku sB{w fk~{eh{kt Mkkk xfk kkueMk skLkkuLke sk ke Au.

  kwshkk{kt 40 xfk kkueMk skLkkuLke skyku ke Au

  hkLke Mkwhkk Mkk kkLk hkuMku

  y{kk,kk.19Mk we{ fk ux u o kkfkh fuMkLkk

  ykhkuke yLku rkkMk fkkfkh ykMkkhk{Lk u {eLk ykkkLk k u ELfkh fhe eku Au. suLkk fkhu ykMkkhk{Lkku sukMk tkkku Au yLku kuLke {w~fueyku{kt k khku kku Au. ykMkkhk{Lkk feu kkeke fkhkuLku ykk he Mkwe{ fkuxo{kt ykMkkhk{Lke {eLkLke yhS fhe nke suLke MkwLkke kk yksu Mkwe{ fkuxuo {eLk yhS Vkke ee nke. Mkkku s Mkkuo[ ykku hksMkkLk MkhfkhLk u Mk w[Lkk ykke A u f u , ykMkkhk{Lke kkeke kkkMk {kxu yuf {urzf kkuzoLke h[Lkk fhk{kt yku su rkkMk fkkfkh ykMkkhk{Lke kkeke kkkMk fheLku rhkkuxo MkkUku. fkuxuo 23 MkxuBkh Mkwe{kt rhkkuxo hsq fhk {kxu Mkw[Lkk ykke Au.

  WuLke Au fu, hksMkkLkLkk

  ukwh{kt WkhuLkk MknkhLkkwhLke yuf Mkkehk Mkkku kkfkhLkku kMk fhkLkk u ykMkkh{ kh ykhk u k A u . ykMk kh k{ kh ykEk eM k e yLk u kk uMfk uLke f{ kkzk{kt yke Au. ykMkkhk{ Auk fuxkf {rnLkkyk uke uk whLke su{k t kt Au. ykMkkhk{ yLku kuLkk kwk LkkhkMkktE kh MkwhkLke ku knuLkku Mkkku k kkfkh fhkLkku ykhkuk kkuku Au. yk Wkhktk yk{Lkk kqo i y{]k krkLke kkfe nkLkku ykhkuk k ykMkkhk{ kh kkk{kt ykku Au. yk k{k{ k teh ykhkukk uLk u kLk{kt hke Mk we{ fk ux u o ykMkkhk{Lk u {eLk ykkkLke Mk Lkk kkze ee nke. Mkwe{Lkk yk ke ykMkkhk{Lku {k uxk u fkkfe Vxfku kzku Au yLk u k uLke {w~f ueyk u{k t khk u kku Au.

  Mkwe{ fkuxuo ykMkkhk{Lke {eLk yhS Vkke ee

  ykMkkhk{Lku w yuf {kuxku Vxfku kzku

  fkuxuo ykMkkhk{Lku {eLk ykkkLkku MkLk ELfkh fkuo hksMkkLk MkhfkhLku {urzf kkuzoLke h[Lkk fhk yku

  y{kk,kk.19y{kk nuhLkk Lkkhkwhk rMkkh{kt

  yku Lkhtk Mfw LkSfke yuf fwxkw zkkkk [f[kh {[e sk kk{e Au. kkueMku k uMxnkWMk {krf, k u k knf yLk u kk t[ YkLkkykuLke hkfz fhe w kkkMk nkk he Au.

  k kke {krnke {wsk, y{kk nuhLkk Lkkhkwhk rMkkh{kt Lkhtk Mfw LkSf yku rLkh fkuBkuMk{kt wxekkohLke ykz{kt fwxkw [kkwt nkukLkwt kkk{e {e nke. suLkk ykkhu yuMkeke kew zuyu kkukkLkk MxkV Mkkku nuh yuLz fuh wxekkoh{kt hkuzk kkzk nkk. kkueMkLkk yk hkuzk hr{kLk yk wxekkohLke ykz{kt [kkk yrLkkeLkk k{Lku zke kkzwt nkwt. hkuzk hr{kLk yk wxe kkohLkk Mkt[kf hk SLkk Xh yLku ykheV kfwk ukwhkk ku{s hksw {q[t hkskwk Lkk{Lkk ku kknfku ku{s kkt[ YkLkkykuLku yufMkkku zke kkzk nkk.

  kkueMk MkwkkuLkk skk {wsk k ktkk

  Mk{ke yn fwxkw [kkwt nkwt. suLke MkkrLkf kufku khk Vhek {kk hkuzk kkzk{kt ykk nkk. yk wxekkohLkk Mkt[kfku Yrkk 1 nhLkk hu kknfkuLku YkLkkyku Mkk fhkk nkk. suLke kkk{e {kk kkueMku hkuzk kkze Mk{k kkuhtkLkku kkoVk fkuo nkku. kkueMku ykhu k{k{ ykhkukeykuLke hkfz fhe Mk{k {k{kLke w kkkMk nkk he Au.

  WuLke Au fu, kkuzkf Mk{ knuk s y{kkLkk WM{kLkkwhk rMkkh{ktke ykwuorf eLkefLke ykz{kt [kkwt fwxkwt zkkwt nkwt. khu nuhLkk ykk rMkkhku{ktke yrLkrkLkk k{ zkkkk khu [f[kh {[e sk kk{e Au.

  Lkkhkwhk{ktke fwxkw zkkwt : ykXLke hkfz

  wxe kkohLke ykz{kt [kkwt nkwt yLkerkLkwt k{

  h k { k t L k r L k { k {rnMkkkh rskLkk kkkrMkLkkuh LkSf Mkku{khu {kuze hkku yuf kLkke he kMk kxe kE skk yuf kLkw t xLkk Mku s {]w kwt nkwt. khu 12ke w {rnkyku ktehheku k kkkt ku{Lku Mkkhkh ykuo LkSfLke nkuMkx{kt Mkuzkk nkk.

  k kke {krnke {wsk, { r n M k k k h r s k { k t k e {rnkykuLku ELku yuf kLkke he kMk kk teLkkh sE hne nke. yk hr{kLk yk

  kMk fXk LkSf yuf Lkkk{kt kkfe nke. suLkk fkhu kMkLkk ftzxhLkwt xLkk Mku s {kuk kwt nkwt. khu kMk{kt Mkkh yL 12 {rnkykuLk u k teh E kkkt ku{Lku Mkkhkh ykuo LkSfLke nkuMkx{kt Mkuzk{kt yke nke. su{ktke A {rnkykuLke Mkrk w kteh nkukke ku{Lku {kuze hkku y{kkLke yuBMk nkuMkx{kt Mkuzk{kt yke nke. xLkkLke kkkt s MkkrLkf kufku xLkk Mku yufrkk kE kk nkk. su{u 108 yuBwuLMkLku

  VkuLk fhe xLkk ytku fhe nke. 108Lke Mkkk u MkkrLkf kkueMk yLku VkhrkkuzLke xe{ k xLkk Mku knkU[e kE nke. VkhrkkuzLke xe{u kMk Lke[u xku {rnkykuLku knkh fkZe Mkkhkh yku o nkuMkx Mkuze nke. khu kkueMku Mk{k {k{u w kkkMk nkk he Au. WuLke Au fu, {kuze hkku LkuLk nkEu kh kuVk{ zkEkLkk kLkkku e hkk Au. suLkk fkhu ykhLkkh yfM{kk{kt yLkuf kufkuyu S kw{kk kzu Au.

  fXk LkSf he kMk Lkkk{kt kkfe : 1Lkwt {kuk

  kMk{kt Mkkh 12ke w {rnkyku k

  kkteLkkh khV yke hnu kLkke he kMkLku Lkzku yfM{kk : k {rnkykuLku Mkkhkh ykuo MkuzkE

  u rkLke yMkh rkkeo kh Lkn kzu :SxewLke kkhe

  EsLkuhe{kt u {uLkkh rkkeoykuLku ykMk [kw hkk yu {wt{kt Lk hnukLke SxewLke Mk Mkkn

  y{kk, kk.19rzke yuLSLkehk{kt

  u {kxu k ikh fhku kMkuoLxkE ykkhek {uhex eMxLk u k wshkk nkEfkux u o yMktikrLkf kke Au. suLku yLkwkeLku ykkk{kt ykuk u h kk kue Mkrk WTe Au. yk Mktukku{kt k wshk k x uf L k k u k uSf wrLkMkxe khk rkkeoykuLku {wtkk rLkk kkukkLkku ykMk Y fhkLke Mkkn ykkk{kt yke Au.

  k k k e { k r n k e { w s k h k { k t r z k e yuLSLkehk{kt u {kxu hk Mkhfkh khk kMkuoLxkE krkLku ykkhu {uhex eMx k ikh fheLk u u rk kqo fhk{kt yke Au, khu kwshkk nkEfkuxo khk hk MkhfkhLke kMkuoLxkE krkLku yMktikrLkf kkkE Au.

  suLku fkhu yuLSLkehkLkk y k M k { { k t u {uLkkh hkLkk 48 nh suxk rkkeoykuLkk r Mkk{u &kko Mkoku Au khu keS kksw hk Mkhfkh khk nkEfkuxoLkk yk rLkoLku Mkwr{ fkuxo{kt kzfkhk{kt ykku Au. suLke MkwLkke ykkk{e ku-k rMk{kt nkk hk{kt yku kue kk Au. u fu yk k{k{ rkku [u kwshkk xufLkkukuSf wrLkMkxe khk nuhkk fhk{kt yke Au fu ikrf k o 2014-15{kt rzk e EsLkuhe{kt u {uLkkh k{k{ rkkeoykuyu fkuEk kLke [kk fko rLkk yLku {w tkk rLkk su fkuus{kt yLku su ykMk{{kt u {uk u nk u k u{k t k u{u kkukkLkku ykMk Y fhku uEyu. u M k w r{ fk ux o

  LkuMkhke {uhex eMx kikh fhkLkku nwf{ fhu kku k u {ue [wfu rkkeoykuLku su k u ykMk{{kt s u {kLke kk w Au. {kk ku{Lke fkuus kkE fu Au khtkw su fkuus{kt rkkeoykuLku u Vku ku k kwshkk xufLkk uk uSf wrLkMkxe MktLk fkuus s nu, fkh fu hkLke 90 xfk EsLkuhe fkuuuLkw t Mkt[kLk kwshkk xufLkk uk uSf wrLkMkxe kh k s fh k{ k t y k u Au suLkk tke rkke oyk uLkk ykM k{{k t f k uE k fkhLkk u kk fhk{kt Lkn yku s uke fk uEk fkhLkk rkku khV kLk ykk rLkk rkkeoykuyu kkukkLkku ykMk [kw hkku suke kkAke k u{Lku fkuE {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kzu Lkn.

  kwshkk nkEfkuxoLkk [wfkk kk rkrk

  e xeee e rrh ee Akeku{kt {{eo fxwt{kt ektZk ]rne kk Jee qr{fk fhe hnue rrhe ez yuxu rk kk Wkku yksu y{kke {wkfk ee

  y{kk kku yuf ruk uzk Au: yruke rk kk Wkk

  y{kk, k.19Rh w t yM A u f u

  n? yu Au ku yku k[e rk{kt ywhkku tfu ue heu yku Au yke s yuf ke{ Wh Y kkhe e xeee rrh ee Akeku{k t {{eo fxwt{kt ektZk ]rne kk Jee qr{fk fhe hnue rrhe ez yuxu rk kk Wkku yksu y{kke {wkfk ee ne. {wkfk hr{k uu rrhk u{s kukk kkk swk swk ktkyku u{s kukk y{kkk ywku ru k fhe ne.

  efyuLzk rku{kt krh kkhku yk ku krhkrhf fku{uze qhe kzu. rk kk wshke rhkh{ktke yku Au yu rkuxh u{s xurqz sw t ew t k{ Au. yk rke k{ yue rrh Au su{kt uu ez fuhuxh fwO nku. ee Akeku{kt yuku wf Au su ]k{ktke efu Au. yu nt{ukt nkk{kt Ake Ru Vhku nku Au su rku ykh Au yu u wf yr kw yue kue yuxu fu rkk r(k {ko)wt {koo fhu Au. kue

  yuxu fu rk rxrf rskkuh Je Au suu kukk r ku Vrhkku s fhe nku Au. uku r yLzuhe fteku u{u Au u kueu yu uk u kfkuu shk t ke.

  ekyu k ukk kk ru skwt nwt fu nwt ee Akeku{kt kke yuf{ ektZk Je e Awt. e e RAkyku qo fhk nwt kk ykze hkwt Awt, Wk ft Awt suke nwt yu {khk kfku W[ Sie Se feyu, htw {khk r yuf{ k{krf Au. ufu nwt {khk rhkhu q u{ ft Awt. yk ku kku uzkkwt fue heu kwt

  u ru rkyu ft fu khu {khku wf xuMx uk{kt ykku kh Ae {khk rzhuxh yre eh kuke {u kuku fLux k { su{kt yuku tu Au fu Rh yke yth s Au. rk kMrf S{kt fue Je Au yu ru uu nk nkt ft nwt fu u ku {u {khk r s ske fu Au.

  {wtR{kt WAheu {kuxe kue ek rkuxh kku tfkue Au u sku Au rkuxh {u yuxt{kt q {Y e hnu Au.

  yk ku yku {k kuz rV{ke urh Au k sk{kt ekyu skwt fu yk ku yku {k kuz rV{ fhkt ku swku Au. u{kt hu hku Auu h zu Au fu yk fw{kh k Au khu yk{kt ku kku r {u Au khu s h ze Au.

  W ue A u f u ee Akekuk rzhuxh yre eh yrrk w{ f ykuu yu ykuV hkh sue V fku{uze rV{wt ro fhe [qk Au yuxu u{e rrh ofkuu {tkuhts qt kzk{kt V hnuu ue kufkuu ykk Au.

  (Meh: {ke xu)

  khu [[ko skkLkkh f{ fuMk {k{ku

  kE{kkL[Lkk rhkkuxo Mkk{u Vrhk kku ktku Lk eku

  kufMkkLke [qtxe hr{kLk {kueyu {kkLk kk kk r[ kowt nkw : kE{kkL[u {kueLku eLk[ex ykke

  y{kk, kk.1916{e k ufM kk [ q t xe{k t

  kfkeLk {w{tke LkhuL {kue khk {kkLk kk kk r[ kkke uMk fkuLVhLMk MktkkukLkk fuMk{kt kkkMk yusLMke y{kk kE{ kkL[ khk fkuxo{kt hsw fhku kuh rhkkuxo Mkk{u Vrhk kku fkuE ktku LkkUkku Lk nkku. yk{ k kkkMk yusLMkeyu kfkeLk {w{tke LkhuL {kue rY yk[khMktrnkk tkLkku kwLkku kLkkku Lkke kue Mkkk kuh rhkkuxo{kt fhe nke.

  yk fuMkLke rkk yue Au fu 16{e kufMkk [qtxe{kt kwshkkLkk kfkeLk {w{tke LkhuL {kueyu y{kkLkk hkek rMkkh{k t {kkLk fw O nkw t khkk ku{u kk ukkLkk kk kskLkk kk r[ f{ Mkkku MkuVe Vkuxku kkzk nkk yLku kkfkh krhkLku Mktkkue nke. yk xLkk kk hksfe kkk uyu

  nkukkku {[kkk LkhuL {kue rY yk[khMktrnkk tkLke Vrhk kE nke. [q txe fr{&hu yk {k{u hk kkueMk zkLku LkhuL {kue Mkk{u Vrhk LkkUkLkku yku he fko nkk. LkhuL {kue rYLkk fuMkLke kkkMk y{kk kE{ k kL[ zeMkeke rn{kwt wfLku MkkUkkE nke. su{kt ku{u fuMkLke kkkMk fhe {uxku fkuxo{kt kuh rhkkuxo Mkk{ek fko nkk. kuh rhkkuxo{kt LkhuL {kueLku eLk[ex ykkE nke. ku{Lke rY yk[khMktrnkk tkLkk u fkuE kwLkk u kLkkku Lkke kuwt skk{kt ykwt nkwt.

  f{ f uMk{k t Lkh uL {k ueLk u eLk[ex ykkkk kE{ kkL[Lkk rhkkuxo kh {uxku fkuxo{kt MkwLkke nkk hkE nke. su{kt MkwLkke hBkLk kE{ kkL[Lkk rhkkuxo Mkk{u Vrhk kk khVke fkuE ktku LkkUk{kt ykku Lk nkku.

  fkUkuMkLke Mk LkkUe wtkuLke Yykk fhk{kt yke nke. swnkkwhk kku fkUkuMkLkk fkofhku khu WMkkrnk ukk nkk.

  y{kk{kt Aeke khek fk {ukLkku kht ku

  khek fk {uku 10 rMk Mkwe [ku

  y{kk, kk.19ksk krMkk B w rLkrMkk

  fkukkuohuLkLkk Mkkkeku khk ykkk{e kk. 6 MkxuBkhke khek fk {ukLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt Au. MkxuBkh {rnLkk{kt khek fk {ukLkku hkskke ykht kkLkku nkuE nuhLkk khek kkkeoyku {kxu {uk kuskLke rk{kt [ku krk{kLk fhk{kt ykk Au. fkukkuohuLk khk kk. 6 MkxuBkhke 16 MkxuBkh Mkwe khek fk {uku kukLkku

  nkuE kkteLkkhke Mk{kkku ykkE kku Au. yk Mk{kkk{kt ykkk MkknLkk Auk k rMk khek fk {ukLkk hnuu. ykhu kku Mkhfkhe ktk khk kkheku Lke fhkE nkuE ku kkhekuLkk ykkhu khek fk {ukLkk MkLku fkukku ohuLk khk rLkrk fhk{kt yku. u fu fkukkuohuLkLkk k{k{ A kuLk{kt kuLk eX {uk fhk{kt yku. suLkk {kxu kkkeoykuLke ke nk{kt kikh kE hne Au. (_ ...)