20 08 2014 sunvilla samachar

Download 20 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 20-08-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 52Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 52 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 20, p - 2014

  kuxLk,kk.19khk yLku kkrfMkkLk [u

  ru Mkr[ Mkhe kk[ek h fhk{kt yke Au. fwxLkerkLke r y u y k L k u { n k q o kkw t kkk{kt yku Au. ufu, khkLkk yk rLkoLk u y{urhfkyu wk ok q o kkw t Au. y{urhfkyu yk ytku rkrk k fhkk skwt fu, ykhLkk Mk{{kt kku uku rkke Mk t k tk u M k wkhk {kx u kkk WXku ku sYhe Au. y{urhfk ru rkkLkk Wkkk {uhe nVu o skw t fu, yu wkokqo Au fu khk yLku kkrfMkkLk [u Mktrk kk[ek h kE kE Au. ku{u w{kt W{uwO fu, y{u khk yLku kkrfMkkLk khk rkke Mktktku Mkwkhk {kxu WXkk{kt ykkk k{k{ kkkyk uLk w t Mk{k oLk fheyu Aeyu. y{u kku uku [u Mktktku Mkwhu kuwt EAeyu Aeyu yLku yk s y{khe hLkerk Au. nVuo w{kt W{uw O fu, fk fkhu kk[ek h kE ku kkkk ykhu fk uE {kk hkke Lkke. ykhu yuxwt s sYhe Au fu kku uku kkukkLkk Mktktku Mkwkhk {kxu Lkku fhu. y{kt

  Mk {kLkw t Au fu fk~{eh M k{MkL k w t

  Mk{kkLk khk yLku kkrfMkkLku kk[ek khk kwt uEyu. WuLke Au fu, 25 ykukMxu khk yLku kkrfMkkLkLkk ru Mk r[k u [ u RMk{kkk kku rkke kuXf kukLke nke. ufu, kkrfMkkLku yk kuXf knuk fk~{ehLkk ykkkke Lkukkyku Mkkku kuXf kuskLkku rLko fhkkt khku Mktrk k k[e k L k u h fhkL k k u rLko fk u o nkk u . s uLkk

  fkhu kkrfMkkLk {wthe Mkrk{kt {wfkwt Au.

  khk-kkf. [u kk[ek h fhkkk y{urhfk Lkkhks

  kuXf h ke ku wkokqo : y{urhfk

  [eLkLke wMkkuheLkk nukLku hrku ykkku

  Lke rne,kk. 19khke MkuLkkLkk zk kehMkn Mkwnkku zk{kt kMkoku rMkkh{kt

  khke kuk{kt [eLke wMkkuheLkk ynukLku hrku ykku Au yLku fkwt Au fu, yk ynuk kkk khLkk Au. 25ke 30 rfku{exh MkweLkk rMkkh{kt [eLke MkirLkfku wMke kk nkk kuk ynuk ykk nkk. yuf &Lkk skk{kt Mkwnkku fkwt nkwt fu, ynuk ykkh khLkk Au. khke skLkkuLke kuxku xwfzeyu hrkhLkk rMku [eLke MkirLkfkuLke wMkkuheLku rLknke nke. sB{w-fk~{eh{kt Wkhe zkLkk kMkoku rMkkh{kt [eLke MkirLkfku Lkshu kzk nkk. MkuLkkLkk zkyu fkwt nkwt fu, {erzk{kt fkrk ynuk{kt kMkrkk Lkke. khke MkirLkfkuyu Mkku{khLkk rMku k [eLke MkirLkfkuLke wMkkuhe rLknke nke. MkuLkk zkLkk rLkuLk kk [ke hnue yxfkuLkku ytk ykku Au. W{kwh Mkk khke MkuLkkLkk kk fhLk yuMkze kkuMk{eyu k wMkkuheLkk ynukLku hrku ykku Au yLku fkwt Au fu, khk yLku [eLk [u yuyuMkeLku ELku kku ukuLkk MkirLkfkuLke swe-swe kkhe hnue Au.

  MkuLkk zkyu hrku ykkku

  3 Mkkn{kt s rneLkk krLkku VUMkku kR su

  rneLkk krLku RLku khu MkMkuLMkLke Mkke

  rkLkMkk tk fhk{kt yke hne Au fu fu{ ku ytku 9{e MkxuBkhLkk rMku Mkwe{{kt {krnke ykke kzu

  Lke rne,kk. 19ykkkk{e k MkknLke yth rneLkk krLkku

  VUMkku kR su. fkh fu rne{kt rkLkMkkLku tk fhk{kt yke hne Au fu fu{ ku ytku fuL MkhfkhLku Lk{e MkxuBkhLkk rMku Mkwe{ fkuxoLku {krnke ykke ue kzu. fuL MkhfkhLkk kh k{k{ kkkkku ykkrhk hnuu. rkLkMkkLke k kuXfku kh kuxk[qtxe ku fu fu{ ku kkkk k fuL MkhfkhLkk kh ykkrhk hnuu. Mkwe{ fkuxuo nk{kt kkt[{e ykuk{Lkk rMku fuL MkhfkhLku fuxkf Mkw[Lk fko nkk. LkkuxeMk he fheLku fuL MkhfkhLku kkt[ Mkkn{kt yuf nfkhk{f rLko uk {kxu fkwt nkw.

  k{k{ kk ytku r[khk fhk {kxu fuL MkhfkhLku fkw t nkw. yk kk{kt rne rkLkMkkLk u tk fhkke RLku MkhfkhLke h[Lkk fhkLke rkLku zke kLkkkLke kkkk Mkk{u Au. 17{e VukwykheLkk rMku rkLkMkkLku tk fheLku yuf ko {kxu hkxkrk kMkLk kkw fhk{kt ykk kk hksfe kwoku{kt Lkkhkske nke. hkxkrk kMkLkLke yr knuk [qtxe

  sYhe Au.rne{kt yh fusheku 49 rMk Mkwe Mkhfkh [kk kk 14{e Vuk wykheLkk rMku {w{tke khefu hkSLkk{w ykke ewt nkwt. khkkke rne rkLkMkk MkwMkw yMkk{kt Au. rne rkLkMkkLkk krLku RLku nk{kt kforkfkuoLkku kuh [ke hkku Au. LkuMkhke [qtxe {kxuLke {ktk k khtkh WXe hne Au. ksku Mkhfkh h[kLke kikhe koe Lkke. keS kksw fkUkuMk kkMku Mktk k Lkke. yuyuke LkuMkhke [qtxeLkk {qz{kt Au.

  14{e Vuk wykheLkk rMku yuyuke Mkhfkhu hkSLkk{w ykke ek kk rne rkLkMkk MkwMkw yMkk{kt hkk{kt ykue Au. rkLkMkkLku khkMk fhkLke {ktkeLku RLku yk{ yk{e kkxeo khk k fhk{kt ykue yhS Wkh Mkwe{ fkuxuo kkt[{e ykukLkk rMku fuL MkhfkhLku LkkuxeMk ykke nke yLku MkhfkhLke h[LkkLke kk [fkMkk {kxu fkwt nkwt. yh fushekLkk Lkuk]{kt Mkhfkhu yu ku rkLkMkkLku ruhe LkktkLke {ktke fheLku sLkkufkk rkLkk {wu hkSLkk{w ykke ewt nkwt.

  ke rhku Akkt rkkLkeLke kkf nkRfr{Lkh Mkkku [[ko

  kkrfMkkLke nkEfr{LkLke knkh rkkLke Mkk{u rhku oLk

  Lkerne, kk. 19kkrfMkkLk Mkkku ru Mkr[

  MkhLke {tkk h fhk{kt yke nkuk Akkt ykLke [kk fkokh fhktke nwhk fkuLVhLMkLkk Lkukk Mki ye kn rkkLke yksu uhkh rhk u txk u [u kkrfMkkLk nkEfr{Lkh yw kkrMkkLku {k nkk yLku ktLku [u rr {wkyku Wkh kk[ek kR nke. kkrfMkkLk nkEfr{LkLke knkh rkkLke Mkk{u kufkuyu uhkh ukku fko

  k[kh fuLMkh fhkk k w khLkkf : LkhuL {kue

  {uhk k, {wu k ]rkke uLku LkwfMkkLk kwt

  fikk{kt LkuLk nkEu kusuxLke ykkhek {wk kk kufkuLku MktkkuLk : nrhkkLke kusLkkyku kqo fhku

  fikk,kk. 19zkkLk LkhuL {k ueyu

  nrhkkLkk fikk{kt LkuLk nkEu kusuxLke ykkhek {wk kk uLkk k ufk uLk u Mk tkk ukk fkw t nk w t f u, k uyku ynLkk kufkuLke ykukkyku kwhe fhk {kxu Mktkqoku frxk Au. ynLkk kufku khk ku{Lku su u{ {ku Au kuLku rfkMk {khVku khk ykku. ku{u yu{ k fkwt nkwt fu, {uhk k, {wu k sue ]rkLkk fkhu u khkk kR kku Au. k[kh fuLMkh fhkk k khLkkf Au. u{ktke ykLku nuekfu Lkkkq fhkLke sYh Au.

  f ikk-LkhkLkk-rnMkkh-hksMkkLk Lk uLk nkEuLke ykkhek {wk kk yuf fko{{kt {kueyu fkwt nkwt fu, nrhkk{kt zkkLk kLk kk kuyku k{ k ykk Au. kufku khVke su u{ {ku Au k uLk u k uyku rfkMk {khVku khk ykku. ku{u fkw t nkw t fu, kqo zkkLk yx rknkhe kskueyu kk{kuLku {kkkuo Mkkku

  uzkLke kusLkk [ke nke.

  nu huf kk{{kt Mk[kELke Mkk kLk{tke f]rk Mk[kE k us L k k { khV k u fh k{ k t yku. sLkMkk{kt {kueLke Mkkk u nrhkkLkk {w{tke qkuLMkn nqzk k WkMkk hkk nkk. yuf kksw WkMkk k ufk uy u {k ueLke khV u{k t Lkkhk kkk nkk. keS kksw nwzkLkku rhku fkuo nkku. {kueyu

  fkwt nkwt fu, k{k{ Mk{MkykuLkwt Mk{kkLk rfkMk Au. rfkMk Lkn kk kku hkuskkh {u Lkn suke ykk k {kxu yuf {kk hMkk u rfkMk Au. nrhkkLkk rfkMk {kxu fuL yu hk Mkhfkh Mkkku {eLku fk{ fhkLke sYh Au. ku{u yu{ k fkw t nkw t fu, 15{e ykukMxLkk rMku krfkke su kk fhe nke. fuxkf kufkuLku yuw t kw t nkw t fu, k[kh ytku kuykuyu fkuR kk fhe Lk

  nke. ku{u W{uwO nkwt fu, u nu ktkk Mk{ Mkwe kfeVLkku M k k{Lk k u fhk {kx u k i kh Lkke. k[khLk u Mk tk qoku qh fhk{k t yku. k{ hMkk{kt Lkk kR kuk RLkMx[hLke sYh Lkke. ku{u yu{ k fkwt nkwt fu, nrhkk Mkkku uzkue fuLLke kusLkk xqtf Mk{{kt s kqo fhku.

  LkhuL {kueyu wt fkwt... k[kh fuLMkh fhkk k w khLkkf Au xk[khLku u{ktke kkfeu Lkkkq fhkLke sYh Au nrhkkLku kwshkkLke su{ s LkSfke u Au nrhkkLkk kufku khVke {uk u{Lku rfkMk {khVku khk

  ykku kkfk hMkk uLkk SLk{kt {nkqo kukkLk ykku Au rfkMkLkk eu hkuskkhLke kk u huf kk{{kt Mk[kELke MkkLku Mkkuo[ kkr{fkk ykku nrhkk kkMkuke e ke kkkkku k {e Au u ktkk Mk{ Mkwe {w~fueykuLkku Mkk{Lkku fhk {kxu nu kikh

  Lkke k{k{ Mk{MkykuLkku Wfu yuf {kk rfkMk Au rfkMk Lkn kk kku hkuskkh Lkn u

  Lke rne,kk.19kkrfMkkLk Mkkku rkke ru Mkr[ Mkhe kuXf h kk

  {wu rh{kt uhk kkk kze hkk Au. ufu khku yk kkwt kkrfMkkLkLku [uke ykk kk s wO Au. khku kkrfMkkLkLku VkuLk kh [uke ykke nke fu, ykkkkeyku MkkkuLke ku{Lke kuXf rkke Mktktku MkwkhkLke rk{kt yhkuYk kLke fu Au. ku{ Akkt kkrfMkkLk khVke yk {k{u fkuE s kLk Lk ykkkk ykhu khku fzf ykLkkwt nkwt yLku kuXf h fhe nke. fk~{ehLkk Lkukkyku Mkkku kuXf fhkLkk kkrfMkkLkLkk rLko kk khkLkk ru Mkr[ MkwkkMknu VkuLk fheLku kkukkLke Lkkhkske k fhe nke. khu keS kksw kkrfMkkLk kuXf h fhkLkk rLko Mkk{u Lkkhkske k fhe Au. kkf. khVke nuh fhku rLkuLk{kt skkwt Au fu, yk kkkke ktrk {tkkLkk LkkuLku ku kku Au.

  khku kkrfMkkLkLku VkuLk kh [uke ykke nke

  y{kk, kk.19kwshkk{kt kufMkkLke yuf

  yLku rkLkMkkLke Lk kuXfku {kxu kk. 13{e MkxuBkhLkk

  hk us k uLkkhe k uxk[ q txe {kxu W{ukhkuLke kMktkeLke rk nkk hk kwshkk u fkUk uMk Mkr{rkLke kkko{uLxhe

  kkuzoLke yksu yuf kuXf {e nke. fk Uk uMkLkk u {w yswoLk {kuZkzekLkk yk MkkLku {ue yk kuXf{kt yk

  kuxk [qtxeLku R kwshkk{kt Vhe hksfe kh{e [h{Mke{k WkhkufMkkLke yuf yLku rkLkMkkLke Lk kuXfkuLke kuxk[qtxe ku

  kuxk[qtxeyku{kt {kuxk {kkkykuLku s rxfex ykkkLke rk{kt Mkr r[khk fhk{kt yke nke khtkw ykik[krhfkk kwhe fhk MkkrLkf fkkLkk ykkukLkkuLkku k kuLk{kt Mk{ku fhkLkku rLko ukku nkukLkwt k {u Au.

  rkLkMkk rhkukkLkk Lkukk tfhMkn kuk, kqo u {w rMkkko kxu, ykzkMkkLkk khkMk yLku hkxe kk k M kn k k u rn k u h u ykkukLkkuLke WkMkrk{kt {ue yk kuXf{kt {wu MkkrLkf Mkhu khu kkku yLku {skwk kfz hkkk ykkukLkkuLku s [qtxe {ukLk{kt WkkheLku {nk{ kuXfku kh rs {ukLke hLkeke k ikh fhk{k t yke nke. kufMkkLke zkuhkLke kuXf Mkrnk rkLkMkkLke {rLkkh, {kfkMk rzMkk, ykt, xtfkhk, kk, e{uzk, tkek kkk {ktkhkuLke kuXfku {kxu fkUk uMk khk k-k Lkk{kuLke yksu kuLk kikh fhk{kt yke

  nke. yk ke E fkUk uMkLkk u {w yswoLk {kuZkzek Mkrnk fkUkuMkLkk yL ykkukLkku ykkefku kk. 20{e ykukMxu Mkktsu rne su yLku yk ke nkEf{kLzLku Mkwkhk fhu ktke kk. 24{e ykukMxu W{ukhkuLkk Lkk{kuLke nuhkk ku.

  yk Wkhk t k k k . 21{e ykukMxu fkUkuMk {w MkkurLkk kk teLkk hksfe Mkknfkh ynu{ kxuLkk u sL{ rMk nkukke ku{Lku wuAk ykkk kwshkk fkUk uMkLkk ykkukLkku M k rn k rxfex k t A wyk u L k k kzukz rne Wkhe kzu. kt ynu{ kxuLku sL{ rMkLke wuAk kkXkLke Mkkku rxfex {uk uhkh kukk k fhku ku{ Mkwkkuyu skwt nkwt. hr{kLk keS khV ksku k kuxk[qtxeLkk W{ukhkuLke kMktkeLke rk Y fhe ee Au. suLkk kkYk u kskLkk rLkhekfkuLke yuf {rnk Mkrnk k-k MkkuLke xwfze Lk

  rkLkMkk kkk yuf kufMkk {k rMkkhku{kt ykkefkke ku rMk {kxu su.

  yLk u 22{eyu {Lkkhe kskLke kkko{uLxhe kkuzoLke k uXf{k t rLkhekfk u Mk trk W{ukhkuLkk Lkk{kuLke ke hsw

  fhu suLkk ykkhu k-k Mktrk W{ukhkuLkk Lkk{kuLke k uLk k ikh fhku yLku kk. 23{e Mkk ts u ykk 23{e Mkkhu {w{tke ykLktekuLk kx u kkk kskLkk u {nk{tke ewkE Mkkek

  yk ke E rne su kt zkkLk LkhuL {kueLkk yk MkkLku kk. 22{eyu {Lkkhe furL kkk o{ uLxhe kk uz oLke kuXf{kt W{ukhkuLkk Lkk{Lke nuhkk fhku k u{ Mk wkk uyu skwt nkwt.

  nkk yLku kk[ek Mkk{u ktku WXkku nkku. khk Mkhfkh yk kk[ek kk kkrfMkkLk Mkk{u w fXkuh kkk ukLke rk{kt ykk u k uk Mk tf uk {e hkk Au. rne kkueMku MkrkLku fkkq{kt uk {kxu fuxkf kufkuLke yxfkk k fhe nke.

  ykkW rMk{kt rkkLkeyu ru Mkr[ MkhLke {tkkLku h fhkLkk fuL MkhfkhLkk rLkoLku f{LkMkek yLku yku khefu kkku nkku yLku fkwt nkwt fu, yk rLko wk s wkokqo Au. khk rhkue {kxu ekk hn uk fhk t k e rkkLk eyu yuku yrk ykku nkku fu, yktkhhkxe {wkyku yLku ktrkLku RLku Mkokkne yrk{ sYhe Au. fk~{eh yuf yktkhhkxe {wku Au. kt Mkwe khk yLku kkrfMkkLk {ikekqoheku rkLku Wfuu Lkn kt Mkwe e{kt ktrk khk Vhu Lkn. khk-kkrfMkkLk {tkk h fhkLkk LkhuL {kue MkhfkhLkk rLkoLku kuze fkZeLku nwhk Lkukkyu fkwt nkwt fu, khkLke rkrk kkfLkk k oLk sue Au. yk

  rLkoLkwt khu {n Lkke. y{u kk[ek fhk {kxu rLkr{kku kkrfMkkLke qkkkMkLke {wkfkk ukk hkk Au. ru Mkr[ MkhLke {tkkLk u h fhkLkk u rLko rkLkkufkne Au.

  yuLkzeyu Mkhfkh kRfku s 25{e ykukMxLke ru Mkr[ MkhLke {tkkLku h fhe nke yu fkwt nkwt fu, yktkrhf {k{kyku{kt fk uR hr{kLkkeheLk u [ke uk{kt yku Lkn. khkLkk fXkuh Akkt ykkkke L k u k kyk uy u yks u rne{k t kkrfMkkLke nkEfr{Lkh Mkkku rLkk orhk k uXf Mkkk u ykk kLkk u rLk o fk u o nkk u . rkkLke Wkhk t k r{hkR {h Vkf, sufuyuyuVLkk Lkukk kMkeLk {rf kkrMkkLku {k nkk. {rfu {kueLke rxfk fhkk fkwt nkwt fu, keyu{ kqo zkkLk ksk ueLkk Rkhu [kkLke kk fhe hkk Au khtkw ko{kLk Mkhfkh kkrfMkkLk Mkkk u [[ko fhk RAwf Lkke. keS kksw kkrfMkkLk u khkLkk rLkoLk u f{LkMkek khefu kkeLku ykLke rxfk fhe Au.

 • 2 / . 20-08-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 20-08-2014{uk (y,,R) : Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.]k (k,,W) : keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.r{kwLk (f,A,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.ffo (z,n) : Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, Wk{ rMk, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mkk{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.

  ktkeu...

  krfMk ykuke n ske kkk {su

  _ 2070, lH -10, . 20-08-2014

  krfMku R Vux 1947ke yksr we khu ku fkkwt t fwO s ke yuxu uu yk u ku fk~wt Au yuwt n fne fk. krfMkk nkR fr{h yw kr {k{ n{kok ykuteu uh{ kRu fk~{ehe ykke ukykuu kuku kt {tkk {kxu kuku yu krfMke iL fk~{eh hnu kuekhe kxe [kw hku uk tuku{kt kf. kku fkuR Mhu fkuR fkhe {tkk fhkku yko hnuku s ke.

  kh yu krfMkk ru r[ku [u k. 25{eyu RMk{kk{kt kukhe {tkk {kufqV hkeu huL {kue hfkhu kf.u nw M yu ku tfu yke eku Au. htw, huh ku {kue hfkh krfMk kku {kk kukwt t fhu yu qhwt ke htw uu ku sk ykku uRyu. weyu hfkhk fke ruk yu.yu{.f]k yu krfMke ruk rnk hke khu Y fhue ktr rk yxfe zk k uk w: yki[krhf kht {kxu kh yu krfMkk ru r[ku {kk nk. u{kt tu uku [uk ukh ttku Whkt wshke rh rf rnk {wk [[kokk nk. ufu, eS ksw Auk s r{kt krfMke iL khk z khe [kufeyku h kuekhk kku kt krfMku khk rhekfkuyu khu s fkke W[khe ne fu yk kuekh ktr rku kuhk {kk krfMke iLk khrhkue shkuwt s hk{ Au. , u krfMke iL uk s zkk k heVk fkk{kt k nku ku u khku kuu{ ke. ktr rk yk khkk Rhkk{kt heV {{ nku ku u{u Yykke s kukk iLk khrhkue kuu fkq{kt E uk uRk nk. krfMke nkR fr{hu kuke {wVeke s nwhk ukykuu kuku kt {tkk {kxu kuhkt kXkt nku u ke. yk kuhkt k{u kh{kt W rhku Akt k heV hfkh uk nkR fr{hu yk {tkk h fhk{kt fu yxfkk{kt rV fu{ R ? k heV kh kku ttku wkhke nu fhk skt u{k ue Mkr {ku kkek [ku kt ukwt [qfk Au ykk ku Ae heV hfkhk ukzkk yu [kkk kt swk Au. nu ru r[ Mhe {tkk {kufqV kR R Au yuxu ukke e[k fu Wk Mhu kxkkxku Y kke fkyku h nk wh ku ke VuhkR wt Au. tu uku [u ktr rke kze Vhe kxk hke ze ze Au. {kk ykuk s R ukke krfMk whu u{ ke. uu wk {kxu [w hnuke n htw uu fkuR sk tke uke sYh Au. nu yk rk{kt {kue hfkhk kte uu ekk Au.

  S

  kkuewzLkk Lkkurk yrLkukk MkwktkMkn hkskwk yrLkuke krhrke [kukzk yLku kefkwh Mkkku rV{e kzu uze s{kk kk nu kkuewzLke nkux ko ykrk Mkkku hku{kLMk fhkku Lkshu kzu. ykrk yLku MkwktkMkn hkskwkLku E zkhuxh nku{e yrLkk Lke rV{ kLkkk sE hkk Au. ufu nsw Mkwe rV{Lkk Lkk{Lke nuhkk fhkE Lkke. Wue Au fu, yk knuk ykrk yLku MkwktkMkn hkskwku yufke Mkkku fkuE fkhLkwt fk{ fwot Lkke. khtkw kku Lkkurk fkfkhkuyu kkuk kkukkLke rV{ku{kt kkukkLke yrLk k{kkLkwt uhkh oLk fwO Au. khu nu nku{e yrLkkLke rV{{kt kku fkfkh yufMkkku Lkshu kzu. rV{e r&ukfkuLkwt {kLkwt Au fu, Mkwktk yLku ykrkLke uze qk s ykfkof hnuu yLku ofkuLku kMkt kzu kue kk Au. xq MxuxTMk kk ykrk u Mkkrkk fhe ewt Au fu ku kkuMk ykurVMk kh ofkuLke ez U[e fu Au. WuLke Au fu, ykhu ykrk rV{ kLkkh{kt krn fkwh Mkkku ku{s ykLk {wSoLke yuf rV{{kt hkeh fkwh Mkkku Lkshu kzu.

  MkwktkMkn hkskwk-ykrk nu yufMkkku Lkshu kzu

  nku{e yrLkkLke rV{{kt [{fu uze

  wkhu rhe kue yrLkukk ys uk yLku frhLkk fkwhLke rV{ Mk{ rhxLMkoLku ofkuLkku kkf ykfkh {e hkku Au. rV{u k{ rfuLz{kt s 78 fhkuzke wLke f{ke fhe ee Au. rV{u k{ rMku s 32 fhkuz YrkkLke f{ke fhe nke. khu ke rMku 21 fhkuz YrkkLke f{ke fhe nke. khu rV{u hrkhu 24.50 fhkuzLkku fkhkukkh fkuo nkku. yk Mkkku s rV{u k rMk{kt s 78 fhkuz YrkkLke stke f{ke fhe ee

  Au. k{ rfuLzLke f{keLke ryu Mk{ rhxLMkuo [kw kuo k{k{ rV{kuLku kkA Akuze ee Au. khu rV{e MkwkkuLkk sk...