19 08 2014 sunvilla samachar

Download 19 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 19-08-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 / . 19-08-2014, _ y{kk www.sunvillasamachar.comYear : 02 Issue : 51Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.</p><p>ko: 02 &gt; ytf: 51 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 19, p - 2014 _</p><p>WkhuLkk 1500ke w kk{ku kwhLke kux{kt ykk</p><p>kwhLkk fkhu ykh Mkwe 30ke w kufkuLkk {kuk</p><p>Lkki, kk.18Lk u k k{k t k Vkxkk t </p><p>WkhuLkk yLkuf rMkkhku{kt kwhLkw t Mktfx Wwt kwt Au. kwhLkk fkhu ykhMkwe 30 kufkuLkk {kuk kk Au. khu yLkuf kufku nsw k kkkk Au. khu hkLkk 1500ke w kk{ku k whk Mk Au. ykLkkh Mk{{kt nS rfx krhMkrk Mko kue kk Au. kwhLke Mkrk ukk Mkhfkh khk yuLkzeykhyuVLke [kh xe{ku Wkhu{kt k iLkkk fhkE Au. khu 12 xe{ku rknkh{kt kiLkkk fhk{kt yke Au.</p><p> k kke {krnke {wsk, </p><p>Lkukk{kt k VkxkLkk fkhu yLku Wkhu{kt khu hMkkLkk fkhu kwhLke Mkrk MkoE Au. WkhuLkk rr rs{kt yk k whLkk fkhu ykhMk we 30 kufkuLkk {kuk kk Au. khu yLkuf kufkuLke nS k {e hne Lkke. uLkk {w Mkr[ ykkuf htsLku skwt nkwt fu, Wkhktz{kt khu hMkk yLku Lkukk{kt k VkxkLkk fkhu WkhuLke {kuxkkkLke Lkeyku sLkf Mkkkxeke Wkh ne hne Au. kwhLkk fkhu Lk rskyku krk kk Au. su{kt khk, khk, Mkhw, hke yLku yL Mknkf Lkeyku{kt </p><p>fkX{tzw,kk.18LkukkLkk rr rMkkhku{kt khu hMkkLkk fkhu Auk k </p><p>rMkke kwh yLku wMLkLke Mkrk MkoE Au. wMLkLke rr xLkkyku{kt ykh Mkwe 100ke w kufkuLkk {]w kk Au. khu 120ke w kufkuLke k {e hne Lkke. MkkrLkf yrfkheykuLkk skk {wsk {{ kr{ rMkkh{kt s 90ke w kufkuLkk {kuk kk Au. khu yLkuf kufku nsw k kkkk Au. khu kwhLkk fkhu 7000ke w hkuLku LkwfkLk knkUwt Au. yufk khek{kt s 12 nhke w hku kke{kt hfk kk Au. Mkwhux rsku Mkkike w krk Au. MkkrLkf kkueMk MkwkkuLkk skk {wsk Mkwhux rsk{kt 26 kufkuLkk {kuk kk Au khu 97 kufku nsw k kkkk Au. khrk rsk{kt 17 yLku ktk rsk{kt 14 kufkuLkk {kuk kk Au. MkkrLkf kkueMkLkk skk {wsk wMLkLkk fkhu hkukknkx, kkhk, khMkk, {fkLkkwh, {nkukhe yLku Mkwe{kt yLkuf hkuLku LkwfkLk kwt Au.</p><p>Lkukk{kt kwhLkk fkhu 100ke w kufkuLkk {kuk hkt[e : zkkLk {kueLke </p><p>21{e kkkLku R kikhe</p><p>khtz kkueMk, Mkwhkk MktMkkyku khu yuxo</p><p>ykRyu{Lkk kkMkkeyku yLku rMk{eLkk Mekh MkuLkk fhktkeyku nw{k fhe fu Au kue RLxursLMkLku tfk</p><p>hkt[e,kk. 18zkkLk LkhuL {kue 21{e ykukLkk rMku </p><p>hkt[eLke {wkfkk uLkkh Au. ykLku RLku khtz kkueMk yLku Mkwhkk MktMkkyku wk MkkkLk kue Au. Mkk[ukeLkk k{k{ kkk uk{kt yke [wk Au. kkueMk yLku Mkwhkk MktMkkykuLku nkR yuxo kh hkk{kt yke Au. fkh fu kkMkke MktkXLk RLzLk {wkneeLk yLku rMk{eLkk Mekh MkuLkk fhktkeyku nw{k fhe fu Au kue RLxursLMk MktMkkykuLku tfk hnue Au. {kue kk kkhk kkWLz kkuke kufkuLku MktkkuLk fhLkkh Au. rMkrkku kk{ LkSf L rMkkh{kt ykRyu{Lkk xuLkk MkuLxhke 10 rfku{exhLkk ytkhu Mkk {ukLk kh {kue MktkkuLk fhLkkh Au. kk kuo kxk{kt zkkLk LkhuL {kueLke hue hr{kLk uek kMx fhk{kt ykk nkk. </p><p>yk kMx fhLkkh [kh Mkku yk kk{Lkk nkukLke rkk Mkkkxe kh yke nke. tfkMk kife </p><p>yuf kMx{kt {kkuo kku nkku. khu yL k zkkk nkk. su{kt ykRyu{Lkk MkufLz RLk f{kLz nih yeLkku Mk{ku kk Au. Lkk{ nuh Lkne fhkLke hku yuf ykRkeyuMk yrkfkheyu fkwt nkwt fu y{Lku yuw k {wt Au fu ykRyu{ yn fuxkf Mekh Mku hku Au. yuLkykRyu yLku yL kkkMk MktMkkykuLke { khk ku{Lkk LkuxfoLkku kk{ku kkuke uk {kxu y{u kikh Aeyu. hkt[e kuLk RLMkuxh sLkh ykuV kkueMk yu{yuMk krxkyu fkwt Au fu VwwV kLk kikh Au. Mxus yLku kurhfuz Mkrnk rLk{ko{kt Wkkuk fhk{kt yke hnue k{k{ [esMkwykuLke [fkMke fhk{kt yke hne Au. fkzkke RLku kutzLkk kkRk MkweLke MkwykuLke [fkMke fhk{kt yke hne Au. zkkLkLke hkt[Lke nkR kuVkR kkkLke Mkwhkk MktMkkykuyu k{k{ kikhe fhe Au. MkLke [fkMke Mkkk fhk{kt yke hne Au. kkWLzLke LkSf hnukk k{k{ kufkuLke rkk kikh fhk{kt yke Au. </p><p>Wkhktz, ykMkk{, rknkh yLku wke{kt kwhLke Mkrk w Mkekhu hMkk yLku uzku Mke kzkLkk k{k{ hkku{kt kLkk</p><p>Lke rne,kk. 18 khkLkk k hkku{kt khu </p><p>hMkk yLku uzku Mke kzkLkk fkhu kkhkS MkoE Au.Wkhktz, ykMkk{, Wkhu yLku rknkh{kt kwhLkk fkhu MkUfzku kufkuLkk {kuk kE kk Au yLku kku kufkuLku {kXe yMkh kE Au. Wkhktz{kt kwhLke Mkrk Mkkike kteh kLkue Au. ynet 50ke w kufkuLkk {kuk kwh yLku uzku Mke kzkLkk fkhu kk Au. </p><p>keSkksw Wkhu{kt k yke s nkk kLkue Au. ykMkk{, rknkh{kt Mkrk{kt Mkwkh kku nkuk Akkt sLkSLk Mktkqoku kuhkuwt Au. [khk{Lke kkk k kuhkE kE Au. fkhfu, keLkkk, {Lkkuke yLku ktkkuke khV kuhe skk {kuxkkkLkk {kkkuo k{k{ skykuyu kt fhe ukk Au. Wkhu{kt khu hMkkLkk fkhu sLkSLk kuhkuw t Au. Lkkike k ynuk {wsk, Wkhu{kt k nu kwhLke Mkke Mke kR Au. kwhLkk fkhu nsw Mkwe 30 kufkuLkk {kuk kR [wk Au yLku 1500 kk{ku kwhLkk kke </p><p>nuX yke kk Au. 17000 suxk kufku hkhLkk kR kk Au.</p><p>yMkhkMk rMkkh{kt k[k yLku hknk fk{kehe wLkk kuhu nkk hk{kt yke Au. Lkukk{kt khu hMkk yLku khk, Mkkhk yLku hke Lke{kt kkeLke Mkkkxe Mkkk e Au. suke A k nuxh kkf s{eLk k kke{kt Au. k{k{ swLkk hufkuzo kkuzeLku Wkhu{kt khk{kwh rsk{kt hke Lke{kt kkeLke Mkkkxe nu 105.47 {exh Mkwe [e knkU[e kR [u. su khkLkk rLkkLkke 0.85 {exh Wkh Au. fuL Mkhfkh khk {Lke kkhe ykke Au. </p><p>hke Lke{kt ykkW Mkkuo[ kkeLke Mkkkxe 11{e MkxuBkh 2000Lkk rMku LkkUkR nke. yu ku kkeLke Mkkkxe 105.25 {exh Mk we knk U[e kR nke. Lke rne{k t yuf rLkuLk{k t s MktkLk {tkk khk yk {wskL k e {k rnk e yk kk{k t yke Au. Wkhu{kt LkuLk rzkMxh rhMkkuLMk VkuMkoLke [kh </p><p>nu sueyu{ 20{eyu ksk Mkkku {so fhku</p><p>s{ukwh,kk. 18khtz rfkMk {kuh[k 20{e </p><p>ykukMxLkk rMku ksk Mkkku {so kE su. khtzLkk qkkqo {w{tke yswoLk {wtzkyu yksu yk </p><p>{kueLke kkk knuk rLko</p><p>kkeLkw t Mkh y[kLkf e kwt nkw t. suLkkke e{kwh, ehe, Mkekkkwh, knhkE[, kkhkktfe, kMke, kk u tzk, Vikk yLku rMkkkoLkkh rsk krk kk Au. ku{u w{kt W{uwO nkwt fu, kwh krk krhkhkuLku hknk kqhe kkzk {kxu 73 hknk rrkhku yLku 77 kwh [kufeykuLkwt rLk{ko fhkwt Au. kwhkMk rMkkhkuke krk kufkuLku Mkk{k Mku Mkuzk {kxu 679 kkux yLku yk{eoLkk ku nurfkuxh fk{u kkzkk Au. yuLkzeykhyuVLke xe{ku k kwh krk rMkkhkuLkk kufkuLke { {kxu kiLkkk fhe ukE Au. yk Wkhktk k{k{ W[ yrfkheykuLku Mk Mkw[Lkk ykkk{kt yke Au fu, kwh krk kufkuLkk Mkkk Mktkfo{kt hnu yLku ku{Lku sYhe [esMkwyku Wk fhku. {w Mkr[u w{kt skwt nkwt fu, kwhLkk fkhu Mkkike khu knhkE[ rsku krk kku Au. suLkk 202ke w kk{ kke{kt hfk kE kk Au. suLkk fkhu 14ke w kufkuLkk {]w kk Au. yk rMkkhLkk 200ke w hku kwhLkk fkhu hkke kk Au. Mk{k rMkkh{ktke ykh Mkwe 4800 kufkuLku hknk rrkh{kt Mkuzkk Au. ykkuf htsLku w{kt skwt nkwt fu, kwhLkk fkhu keu Mkkike w krk rsku kMke Au. kt 117 kk{ kwhLke kux{kt yke kk Au yLku ykh Mkwe ku kufkuLkk {]w kk Au. kwh krk rMkkhkuLku ykkf { {kxu 51 fhkuz Yrkk {kufe ykkk Au. ku{s {]kfkuLkk krhkhkuLku kuZ-kuZ k Yrkk Mknk ykkkLke nuhkk fhkE Au.</p><p>ykkkke LkukkLku {kLkk kkrfMkkLke nkE fr{Lkh kMkekLkk rLkoke khk kw{ : yktkrhf kkkkku{kt hr{kLkkehe Lk fhk Mk Mkq[Lkkkhk yk{f : kkrfMkkLk Mkkku ru Mkr[ MkhLke {tkk h</p><p>LkhuL {kue MkhfkhLke kkfLke ]rk kh [ktkke Lksh</p><p>Lke rne, kk. 18khk u ykhu yrkfXk uh </p><p> ykLkkeLk u kkrfMkkLk Mkkk uLke ru Mkr[ MkhLke {tkk h fhkLkku rLko fkuo nkku. kkrfMkkLku W~fuhesLkf </p><p>k oLk he hkeLk u yufkksw Mkhn Wkh w rhk{Lkku tk Mkkk he hkku Au. keSkksw yksu kkrfMkkLkLkk nkE fr{Lkh y w k k r M k V u r n e { k t fk~{eh{k t k e yk k k k e </p><p>LkukkykuLku {kLkku rLko fhkk khku k ykt fhe nke yLku ru Mkr[ MkhLke khk s h fhe nke. yk ru Mkr[ MkhLke kk[ek 25{e ykukMxLkk rMku EMk{kkk{kt kuLkkh nke. </p><p>ru Mkr[ MkhLke kk[ekLku h fko kk khku fkwt nkwt fu, khkLkk yktkhef {k{kyku{kt kkrfMkkLkLke hr{kLkkeheLk u fkuEk f{ku [ke uku Lkn. </p><p>keSkks w n whek s wk u fkw t nkw t fu, nwhek fkuLuLMkLkk [uh{uLk {ehkE W{h VkfLku 19{e ykukMxLkk rMku rne{kt {tkk {kx u kkrfMkkLk nkE fr{Lk khk yk{tk ykkk{kt ykwt Au. kkrfMkkLku ykwt ykLkkk kk khk u ru Mkr[ MkhLke {tkk h fhe </p><p>ee Au. yuk ynuk k {k Au f u, khke ru Mkr[ MkwkkMknu kkrfMkkLkLkk nkE fr{LkhLku {krnke ykke Au fu, RMk{kkk{kt 25{e ykukMxLkk rMku kuLkkhe Mkwr[k {tkk h fhe ukE Au. yk {k{k ytku {krnke ykkkk ru {tkk{kt Mkkkkh kkyu fkwt nkw t fu, kh u k teh fkhLke kn u khk khk fhk{kt yku Au khu kkrfMkkLkLkk ke Mkkrkk kk Au fu k u rkfw kteh Lkke. nwrhk LkukkykuLku kkrfMkkLk khk </p><p>yk{tk ykkkLke kkkk k &amp;ku WXku Au. ru {tkkLkk kkLkwt fnuwt Au fu, LkhuL {kue khk Mk tk tk u Mk wkhkLke kk kE hne Au. {kueyu h[Lkk{f hkskhe Mkk kkuXe Au khu nwhek Lkukkyku ykLke ykLkk fhe hkk Au. kkrfMkkLk khk yk fkhLkk Wkh Mkhn Wkh k Mkkk kkuekkh he hkku Au. kkrfMkkLkLkk Mk{fk ynuk yn{ [kihe Mkkk u khkLkk ru Mkr[ MkwkkMkn 25{e ykukMxLkk rMku kk[ek fhLkkh </p><p>nkk. yk kk[ek hr{kLk sB{w </p><p>fk~{eh{kt kkrfMkkLke Mkwhkkku kh k w rh k{L k k M k k k fhk{k t yke hnuk tkLkk u {wku WXkk{kt ykLkkh nkku. hr{kLk nwhekLkk fhktke swkLkk [uh{uLk Mki ye kn rkkLke yLku rhc ykkkke L k u k k M k k eh yn{ knLk u kkrfMkkLke nkEfr{Lkh khk yk{tk ykkwt Au. kkrfMkkLkLkk hkskheykuyu qkfk{kt k khk Mkkk u fk uE {nk q o </p><p>{tkk kn uk fk~{eh{k t k e ykkkkeyku Mkkku kk[ek fhe Au ufu, EMk{kkku nk{kt s Mkkhk Mktfuk ykk nkk fkhfu, yk k u o { u{k t Lkh uL {k ueLke zkkLk khefuLke kkre{kt Lkk heV WkMkk hkk nkk. yku WuLke Au fu, kkrfMkkLk w rhk{Lkku Mkkk tk fkuo Au. kkrfMkkLku ko 2014{kt nsw Mkwe 48 k w rhk{Lkku tk fkuo Au. khu ykX{e ykukMx kkke 11 k wrhk{Lkku tk fkuo Au.</p><p>{wskLke nuhkk fhe nke. ku{u fkwt nkwt fu, yk Mkto{kt hkMk khtz rfkMk {kuh[k khVke yke [wfe Au. nu ksk Mkkku rrkheku {so kE su. yL kkxeo khtz rMk{ kkxeo (suzeke) k ksk{kt yksu {so kE kE nke. yuf fko{{kt kkukk ku{u fkw t nkw t fu, nu sueyu{ k 20{e ykukMxLkk rMku ksk{kt uzku. </p><p>zkkLk Lkh uL {k ueLke khtzLke kkkLkk yuf rMk knuk yk kku kkku {so kE su. ufu, yswoLk {wtzkyu {soh ytku w {krnke ykkkLkk u ELfkh fku o nkku.sueyu{Lkk zk yLku khtzLkk kqo {w{tke kkkwk {khLze ksk{kt Mkk{u ku fu fu{ ku ytku kqAk{kt ykkk ku{u fkuE {krnke ykke Lknke. kksukh{kt s hkt[eLkk ykkursk yuf fko{{kt sueyu{Lkk [kh khkMkku ksk{kt uzkk nkk.</p><p>xe{ku kiLkkk fhk{kt yke Au. ku nurfkuxh k hkk{kt ykk Au. Auk 48 fkfke kze hnuk khu hMkkLkk fkhu Wkhu{kt sLkSLk Mktkqo kuhkw kwt Au. Wkhu{kt Mkkk ke rMku Mk uLkkLk u yuxo hkk{kt yke nke. fkhfu, khu hMkkLkk fkhu k rMkkhk u{k t kke wMke kk Au. MkuLkkLkk nurfkuxhku khk kk-kekLke [esMkwyku Wk fhkk{kt yke nke. hk Mkhfkhu hknk fk{kehe {kxu 51 fhkuz Yrkk he fko Au. hr{kLk rknkh{kt k nkk fVkuze kLkue Au. rknkh{kt 5.8 k kufku Mktf{kt yke kk Au. rknkhLkk 13 rskyku{kt kwhLke Mkrk kteh kLkue Au. kxk, kkukkkts, kweo [tkkh yLku ukwhk{kt nkk fVkuze kLkue Au. rzkMxh {uLkus{uLx rzkkxo{uLx rkkLkk kMk Mkr[ yrLk fw{khLkw t fnuwt Au fu, {kuxh kkux Mkrnk 487 kkuxLke Mkuk uk{kt yke Au. ykMkk{{kt k Mkrk{kt fkuE Mkwkh kku Lkke. </p><p>kkwk yLku kuLke Mknkf </p><p>Lkeyku{kt kkeLke Mkkkxe Mkkk e hne Au. e{kwh, u{kS, MkkuLkekkwh, {kuhekkt, rzkwkZ{kt k{k{ Lkeyku{kt kkeLke Mkkkxe e Au.</p><p>y k M k k { y L k u k z k u e yk[{kt khu hMkk kku Au. fkShtkk LkuLk kkfo yLku </p><p>kkukexkuhk ykhLkk keykuLku yLk Mkuzkk Au. wLkuhke k ynuk {wsk ykurhMMkk{kt k k whLkk fkhu 47 kufk uLkk {kuk kk Au. Mkrk{kt Mk wkh kku nkuk Akkt Mkkike yMkhkMk k wh e rsk{k t nhk u k uf k u yxkuk Au.</p><p>kwhLke Mkrk Mke..... uLkk {kuxkkkLkk hkku{kt nk{kt kwhLke Mkrk {kuLkMkwLkLke rMkLk{kt Yykk{kt ykuAku hMkk kk kk yk {rnLkk{kt </p><p>hufkuzo hMkk LkkUkku Wkhktz, ykMkk{, Wkhu yLku rknkh{kt kwhLke Mkrk kteh kLkkk </p><p>kku kufkuLku yMkh k{k{ hkku{kt kwhLkk fkhu MkUfzku kufkuLkk {kuk yufk Wkhktz{kt 50ke w kufkuLkk {kuk ktkk, LktkfeLke MkrnkLke Lkeyku{kt kkeLke Mkkkxe sLkf Mkhke </p><p>Wkh [khk{Lke kkk kt fhkLke Vhs keLkkk, {Lkkuke, ktkkuke khV kuhe skk {kkkuo kh uzku Mke </p><p>kzkLkk kLkkku Wkhu{kt kwhLkk fkhu 30ke w kufkuLkk {kuk khu hMkkLkk fkhu WkhuLkk 1500 kk{ku kwhLkk Mkft{kt 9 rskyku{kt ykuk kk{kuLku Wkhu{kt {kXe yMkh ykMkk{{kt kwhLke Mkrk kteh kLkue Au ykurhMMkk{kt kwhLkk fkhu swkE kkke 47 kufkuLkk {kuk kE [wk Au</p></li><li><p>2 / . 19-08-2014, _ y{kk www.sunvillasamachar.com</p><p>ykkLkku yksLkku rMk . 19-08-2014_{uk (y,,R) : {{ rMk, keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mk-k{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mk-k{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.</p><p>ktkeu...</p><p>{ u{kt 5.5 k kue f{eoykue x, wshk {kuhu</p><p> _ 2070, lH -9, . 19-08-2014</p><p>ksuh{kt s {k kuk tk sux k{kt fku{e h{kkuku {wku tu ]nku{kt WAku. ukykuyu yufe h ykhku-khku fko. htw, yuf yr{nku {wku ki fkuE rhe k. yk {wku nku rr hkkuk kue {kt ke zue ste ke skykuku. u{kt kE{, yktfk yu fku{e h{kkuu nkut[e k whkku {sw fhke ke sYrhk Au. htw, hfkhk s yktfzk q[u Au fu, u{kt kue {kt whk {k{kt MxkV s ke. kue {kt ke zue yk skykuwt {k yuf [wkkO suxwt [wt Au. yktfzke yu uk sEyu ku, nk fw 22 k kuef{eoykue sk {tsqh kue Au su{ktke 5.5 k ke zk Au.</p><p>[kutfkkhe k yu Au fu, su hkkukt kue {kt kike w ku ke zk Au uyku fku{e h{kkuku Ernk hku Au. su{kt nk{kt suk {kuzuu u h kw fhke kku kE hne Au uk wshkku {ku kk Au. ykosf heu, kue {kt xe u wshk ykk u{kt k{ thu Au. hk{kt 40 xfk ku ke zk Au. nk{kt WhkAkhe fku{e h{kkuu fkhu [[ko{kt ykuwt Wkh u kue{kt 27 xfke x k{u q{e ht Au. hk{kt yuf kke w ku ke zk Au. suwt {k { uk 20 xfk kk Au. wewt kue ykk u{kt kike {kuxwt Au su{kt 3,68,230e MxuLk {tsqh kue Au. e nkku Akkhu ku k ArkZe Mkr khe ke. yn kue {kt 30 xfk ku ke Au. r{ tk suk uk kike e[ Me hkk hk{kt 35 xfk ku ke zk Au.</p><p>ufu, ue rY ykk{ yk yu khku hufkuzo hku Au. ykk{k kue {kt {kk yuf xfk hkk hk zk Au. whkk yusLeyku{kt w{eykuk rrrku {wku ykhkh WXku hnu Au. htw, ]n {tkkk yktfzk ywkh, eyuyuV yu ykk{ hkVu k fhk eykheyuV, ykExeee, eykEyuyuV suk yo~fhe ku{kt w{rwt rrr 10 xfk fhkt ykuAwt Au.</p><p>S </p><p>yk wkhu rhe ku yrLkukk ys </p><p>uk yLku yrLkuke fheLkk fk wh yrLkek rV{ Mk{ rhxLMkuo k{ ku rMk{kt s 53 fhkuzLke stke f{ke fhe ee Au. Mk{ rhxLMkuo knuk s rMku 32.9 fhkuzLke f{ke fhe nke. khkk ke rMku rV{u 21.05 fhkuz YrkkLkku fkhkukkh fkuo nkku. fkhkuLkk skk {wsk yk rV{ k{ Mkkn{kt s 100 fhkuzke wLkku fkhkukkh fhe fu Au. </p><p>hkurnk ueLke rLku oLk{kt kLku rV{u knuk rMkLke f{keLkk {k{k{kt k{k{ rV{kuLku kAzkx ykke ee Au. yk knuk k{ rMkLke f{keLkku hufkuzo w{-3Lkk Lkk{u nkku. WuLke Au fu, Mktkkk rMku rhe ku yk rV{{kt k[kh Mkk{uLke zkELku kokE Au. rV{{kt kokwt Au fu fue heku yuf E{kLkkh kkueMk ykurVMkh k[kh Mkk{u zk ykku Au. yk rV{ 2011{kt rhe ku Mk{ rV{Lke rMk Au. rV{Lku ofku khk Mkkhku rkMkk {e hkku Au yLku ykkk{e rMkku{kt rV{ w hufkuzo Mksuo kue kk Au.</p><p>Mk{ rhxLMkuo k{ ku rMk{kt s 53 fhkuzLke stke f{ke fhe</p><p>Mk{ rhxLMkoLku kkuMk ykurVMk kh knkuku ykfkh</p><p>[kw Mkknu rV{ 100 fhkuzke wLkku fkhkukkh fhu kue kk,ysLkk yrLkLku tMkfkuyu kMkt fkuo</p><p>Mk{kLk kLkLke kuf kMxh rV{ rff 2009{kt kuwkw{kt kLku rV{ rffLke rh{uf Au. rnte{kt yk rV{ Mkwkhzwkh rnx Mkkrkk kkkt kuLkk {q zkhuxhu nu kuwkw kkk{kt rff-2 kLkkkLkku rLko fkuo Au. {ke {krnke {wsk, 2009{kt rhe kue kuwkw rV{ rffLke rMkLkwt wxk 20 ykukMxke Y fhku. yk rV{{kt rkLkku MkwkhMxkh hr ku {w qr{fk{kt Lkshu kzu. khu rV{Lku MkwhuL hue zkhux fhu. MkwhuL hueyu yk rV{ ytku {krnke ykkkk skwt fu, y{u ykkk{e [kw Mkknu rff-2Lkwt wxk Y fhe hkk Aey...</p></li></ul>