19 08 2014 sunvilla samachar

Download 19 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 19-08-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 19-08-2014, _ y{kk www.sunvillasamachar.comYear : 02 Issue : 51Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 51 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 19, p - 2014 _

  WkhuLkk 1500ke w kk{ku kwhLke kux{kt ykk

  kwhLkk fkhu ykh Mkwe 30ke w kufkuLkk {kuk

  Lkki, kk.18Lk u k k{k t k Vkxkk t

  WkhuLkk yLkuf rMkkhku{kt kwhLkw t Mktfx Wwt kwt Au. kwhLkk fkhu ykhMkwe 30 kufkuLkk {kuk kk Au. khu yLkuf kufku nsw k kkkk Au. khu hkLkk 1500ke w kk{ku k whk Mk Au. ykLkkh Mk{{kt nS rfx krhMkrk Mko kue kk Au. kwhLke Mkrk ukk Mkhfkh khk yuLkzeykhyuVLke [kh xe{ku Wkhu{kt k iLkkk fhkE Au. khu 12 xe{ku rknkh{kt kiLkkk fhk{kt yke Au.

  k kke {krnke {wsk,

  Lkukk{kt k VkxkLkk fkhu yLku Wkhu{kt khu hMkkLkk fkhu kwhLke Mkrk MkoE Au. WkhuLkk rr rs{kt yk k whLkk fkhu ykhMk we 30 kufkuLkk {kuk kk Au. khu yLkuf kufkuLke nS k {e hne Lkke. uLkk {w Mkr[ ykkuf htsLku skwt nkwt fu, Wkhktz{kt khu hMkk yLku Lkukk{kt k VkxkLkk fkhu WkhuLke {kuxkkkLke Lkeyku sLkf Mkkkxeke Wkh ne hne Au. kwhLkk fkhu Lk rskyku krk kk Au. su{kt khk, khk, Mkhw, hke yLku yL Mknkf Lkeyku{kt

  fkX{tzw,kk.18LkukkLkk rr rMkkhku{kt khu hMkkLkk fkhu Auk k

  rMkke kwh yLku wMLkLke Mkrk MkoE Au. wMLkLke rr xLkkyku{kt ykh Mkwe 100ke w kufkuLkk {]w kk Au. khu 120ke w kufkuLke k {e hne Lkke. MkkrLkf yrfkheykuLkk skk {wsk {{ kr{ rMkkh{kt s 90ke w kufkuLkk {kuk kk Au. khu yLkuf kufku nsw k kkkk Au. khu kwhLkk fkhu 7000ke w hkuLku LkwfkLk knkUwt Au. yufk khek{kt s 12 nhke w hku kke{kt hfk kk Au. Mkwhux rsku Mkkike w krk Au. MkkrLkf kkueMk MkwkkuLkk skk {wsk Mkwhux rsk{kt 26 kufkuLkk {kuk kk Au khu 97 kufku nsw k kkkk Au. khrk rsk{kt 17 yLku ktk rsk{kt 14 kufkuLkk {kuk kk Au. MkkrLkf kkueMkLkk skk {wsk wMLkLkk fkhu hkukknkx, kkhk, khMkk, {fkLkkwh, {nkukhe yLku Mkwe{kt yLkuf hkuLku LkwfkLk kwt Au.

  Lkukk{kt kwhLkk fkhu 100ke w kufkuLkk {kuk hkt[e : zkkLk {kueLke

  21{e kkkLku R kikhe

  khtz kkueMk, Mkwhkk MktMkkyku khu yuxo

  ykRyu{Lkk kkMkkeyku yLku rMk{eLkk Mekh MkuLkk fhktkeyku nw{k fhe fu Au kue RLxursLMkLku tfk

  hkt[e,kk. 18zkkLk LkhuL {kue 21{e ykukLkk rMku

  hkt[eLke {wkfkk uLkkh Au. ykLku RLku khtz kkueMk yLku Mkwhkk MktMkkyku wk MkkkLk kue Au. Mkk[ukeLkk k{k{ kkk uk{kt yke [wk Au. kkueMk yLku Mkwhkk MktMkkykuLku nkR yuxo kh hkk{kt yke Au. fkh fu kkMkke MktkXLk RLzLk {wkneeLk yLku rMk{eLkk Mekh MkuLkk fhktkeyku nw{k fhe fu Au kue RLxursLMk MktMkkykuLku tfk hnue Au. {kue kk kkhk kkWLz kkuke kufkuLku MktkkuLk fhLkkh Au. rMkrkku kk{ LkSf L rMkkh{kt ykRyu{Lkk xuLkk MkuLxhke 10 rfku{exhLkk ytkhu Mkk {ukLk kh {kue MktkkuLk fhLkkh Au. kk kuo kxk{kt zkkLk LkhuL {kueLke hue hr{kLk uek kMx fhk{kt ykk nkk.

  yk kMx fhLkkh [kh Mkku yk kk{Lkk nkukLke rkk Mkkkxe kh yke nke. tfkMk kife

  yuf kMx{kt {kkuo kku nkku. khu yL k zkkk nkk. su{kt ykRyu{Lkk MkufLz RLk f{kLz nih yeLkku Mk{ku kk Au. Lkk{ nuh Lkne fhkLke hku yuf ykRkeyuMk yrkfkheyu fkwt nkwt fu y{Lku yuw k {wt Au fu ykRyu{ yn fuxkf Mekh Mku hku Au. yuLkykRyu yLku yL kkkMk MktMkkykuLke { khk ku{Lkk LkuxfoLkku kk{ku kkuke uk {kxu y{u kikh Aeyu. hkt[e kuLk RLMkuxh sLkh ykuV kkueMk yu{yuMk krxkyu fkwt Au fu VwwV kLk kikh Au. Mxus yLku kurhfuz Mkrnk rLk{ko{kt Wkkuk fhk{kt yke hnue k{k{ [esMkwykuLke [fkMke fhk{kt yke hne Au. fkzkke RLku kutzLkk kkRk MkweLke MkwykuLke [fkMke fhk{kt yke hne Au. zkkLkLke hkt[Lke nkR kuVkR kkkLke Mkwhkk MktMkkykuyu k{k{ kikhe fhe Au. MkLke [fkMke Mkkk fhk{kt yke hne Au. kkWLzLke LkSf hnukk k{k{ kufkuLke rkk kikh fhk{kt yke Au.

  Wkhktz, ykMkk{, rknkh yLku wke{kt kwhLke Mkrk w Mkekhu hMkk yLku uzku Mke kzkLkk k{k{ hkku{kt kLkk

  Lke rne,kk. 18 khkLkk k hkku{kt khu

  hMkk yLku uzku Mke kzkLkk fkhu kkhkS MkoE Au.Wkhktz, ykMkk{, Wkhu yLku rknkh{kt kwhLkk fkhu MkUfzku kufkuLkk {kuk kE kk Au yLku kku kufkuLku {kXe yMkh kE Au. Wkhktz{kt kwhLke Mkrk Mkkike kteh kLkue Au. ynet 50ke w kufkuLkk {kuk kwh yLku uzku Mke kzkLkk fkhu kk Au.

  keSkksw Wkhu{kt k yke s nkk kLkue Au. ykMkk{, rknkh{kt Mkrk{kt Mkwkh kku nkuk Akkt sLkSLk Mktkqoku kuhkuwt Au. [khk{Lke kkk k kuhkE kE Au. fkhfu, keLkkk, {Lkkuke yLku ktkkuke khV kuhe skk {kuxkkkLkk {kkkuo k{k{ skykuyu kt fhe ukk Au. Wkhu{kt khu hMkkLkk fkhu sLkSLk kuhkuw t Au. Lkkike k ynuk {wsk, Wkhu{kt k nu kwhLke Mkke Mke kR Au. kwhLkk fkhu nsw Mkwe 30 kufkuLkk {kuk kR [wk Au yLku 1500 kk{ku kwhLkk kke

  nuX yke kk Au. 17000 suxk kufku hkhLkk kR kk Au.

  yMkhkMk rMkkh{kt k[k yLku hknk fk{kehe wLkk kuhu nkk hk{kt yke Au. Lkukk{kt khu hMkk yLku khk, Mkkhk yLku hke Lke{kt kkeLke Mkkkxe Mkkk e Au. suke A k nuxh kkf s{eLk k kke{kt Au. k{k{ swLkk hufkuzo kkuzeLku Wkhu{kt khk{kwh rsk{kt hke Lke{kt kkeLke Mkkkxe nu 105.47 {exh Mkwe [e knkU[e kR [u. su khkLkk rLkkLkke 0.85 {exh Wkh Au. fuL Mkhfkh khk {Lke kkhe ykke Au.

  hke Lke{kt ykkW Mkkuo[ kkeLke Mkkkxe 11{e MkxuBkh 2000Lkk rMku LkkUkR nke. yu ku kkeLke Mkkkxe 105.25 {exh Mk we knk U[e kR nke. Lke rne{k t yuf rLkuLk{k t s MktkLk {tkk khk yk {wskL k e {k rnk e yk kk{k t yke Au. Wkhu{kt LkuLk rzkMxh rhMkkuLMk VkuMkoLke [kh

  nu sueyu{ 20{eyu ksk Mkkku {so fhku

  s{ukwh,kk. 18khtz rfkMk {kuh[k 20{e

  ykukMxLkk rMku ksk Mkkku {so kE su. khtzLkk qkkqo {w{tke yswoLk {wtzkyu yksu yk

  {kueLke kkk knuk rLko

  kkeLkw t Mkh y[kLkf e kwt nkw t. suLkkke e{kwh, ehe, Mkekkkwh, knhkE[, kkhkktfe, kMke, kk u tzk, Vikk yLku rMkkkoLkkh rsk krk kk Au. ku{u w{kt W{uwO nkwt fu, kwh krk krhkhkuLku hknk kqhe kkzk {kxu 73 hknk rrkhku yLku 77 kwh [kufeykuLkwt rLk{ko fhkwt Au. kwhkMk rMkkhkuke krk kufkuLku Mkk{k Mku Mkuzk {kxu 679 kkux yLku yk{eoLkk ku nurfkuxh fk{u kkzkk Au. yuLkzeykhyuVLke xe{ku k kwh krk rMkkhkuLkk kufkuLke { {kxu kiLkkk fhe ukE Au. yk Wkhktk k{k{ W[ yrfkheykuLku Mk Mkw[Lkk ykkk{kt yke Au fu, kwh krk kufkuLkk Mkkk Mktkfo{kt hnu yLku ku{Lku sYhe [esMkwyku Wk fhku. {w Mkr[u w{kt skwt nkwt fu, kwhLkk fkhu Mkkike khu knhkE[ rsku krk kku Au. suLkk 202ke w kk{ kke{kt hfk kE kk Au. suLkk fkhu 14ke w kufkuLkk {]w kk Au. yk rMkkhLkk 200ke w hku kwhLkk fkhu hkke kk Au. Mk{k rMkkh{ktke ykh Mkwe 4800 kufkuLku hknk rrkh{kt Mkuzkk Au. ykkuf htsLku w{kt skwt nkwt fu, kwhLkk fkhu keu Mkkike w krk rsku kMke Au. kt 117 kk{ kwhLke kux{kt yke kk Au yLku ykh Mkwe ku kufkuLkk {]w kk Au. kwh krk rMkkhkuLku ykkf { {kxu 51 fhkuz Yrkk {kufe ykkk Au. ku{s {]kfkuLkk krhkhkuLku kuZ-kuZ k Yrkk Mknk ykkkLke nuhkk fhkE Au.

  ykkkke LkukkLku {kLkk kkrfMkkLke nkE fr{Lkh kMkekLkk rLkoke khk kw{ : yktkrhf kkkkku{kt hr{kLkkehe Lk fhk Mk Mkq[Lkkkhk yk{f : kkrfMkkLk Mkkku ru Mkr[ MkhLke {tkk h

  LkhuL {kue MkhfkhLke kkfLke ]rk kh [ktkke Lksh

  Lke rne, kk. 18khk u ykhu yrkfXk uh

  ykLkkeLk u kkrfMkkLk Mkkk uLke ru Mkr[ MkhLke {tkk h fhkLkku rLko fkuo nkku. kkrfMkkLku W~fuhesLkf

  k oLk he hkeLk u yufkksw Mkhn Wkh w rhk{Lkku tk Mkkk he hkku Au. keSkksw yksu kkrfMkkLkLkk nkE fr{Lkh y w k k r M k V u r n e { k t fk~{eh{k t k e yk k k k e

  LkukkykuLku {kLkku rLko fhkk khku k ykt fhe nke yLku ru Mkr[ MkhLke khk s h fhe nke. yk ru Mkr[ MkhLke kk[ek 25{e ykukMxLkk rMku EMk{kkk{kt kuLkkh nke.

  ru Mkr[ MkhLke kk[ekLku h fko kk khku fkwt nkwt fu, khkLkk yktkhef {k{kyku{kt kkrfMkkLkLke hr{kLkkeheLk u fkuEk f{ku [ke uku Lkn.

  keSkks w n whek s wk u fkw t nkw t fu, nwhek fkuLuLMkLkk [uh{uLk {ehkE W{h VkfLku 19{e ykukMxLkk rMku rne{kt {tkk {kx u kkrfMkkLk nkE fr{Lk khk yk{tk ykkk{kt ykwt Au. kkrfMkkLku ykwt ykLkkk kk khk u ru Mkr[ MkhLke {tkk h fhe

  ee Au. yuk ynuk k {k Au f u, khke ru Mkr[ MkwkkMknu kkrfMkkLkLkk nkE fr{LkhLku {krnke ykke Au fu, RMk{kkk{kt 25{e ykukMxLkk rMku kuLkkhe Mkwr[k {tkk h fhe ukE Au. yk {k{k ytku {krnke ykkkk ru {tkk{kt Mkkkkh kkyu fkwt nkw t fu, kh u k teh fkhLke kn u khk khk fhk{kt yku Au khu kkrfMkkLkLkk ke Mkkrkk kk Au fu k u rkfw kteh Lkke. nwrhk LkukkykuLku kkrfMkkLk khk

  yk{tk ykkkLke kkkk k &ku WXku Au. ru {tkkLkk kkLkwt fnuwt Au fu, LkhuL {kue khk Mk tk tk u Mk wkhkLke kk kE hne Au. {kueyu h[Lkk{f hkskhe Mkk kkuXe Au khu nwhek Lkukkyku ykLke ykLkk fhe hkk Au. kkrfMkkLk khk yk fkhLkk Wkh Mkhn Wkh k Mkkk kkuekkh he hkku Au. kkrfMkkLkLkk Mk{fk ynuk yn{ [kihe Mkkk u khkLkk ru Mkr[ MkwkkMkn 25{e ykukMxLkk rMku kk[ek fhLkkh

  nkk. yk kk[ek hr{kLk sB{w

  fk~{eh{kt kkrfMkkLke Mkwhkkku kh k w rh k{L k k M k k k fhk{k t yke hnuk tkLkk u {wku WXkk{kt ykLkkh nkku. hr{kLk nwhekLkk fhktke swkLkk [uh{uLk Mki ye kn rkkLke yLku rhc ykkkke L k u k k M k k eh yn{ knLk u kkrfMkkLke nkEfr{Lkh khk yk{tk ykkwt Au. kkrfMkkLkLkk hkskheykuyu qkfk{kt k khk Mkkk u fk uE {nk q o

  {tkk kn uk fk~{eh{k t k e ykkkkeyku Mkkku kk[ek fhe Au ufu, EMk{kkku nk{kt s Mkkhk Mktfuk ykk nkk fkhfu, yk k u o { u{k t Lkh uL {k ueLke zkkLk khefuLke kkre{kt Lkk heV WkMkk hkk nkk. yku WuLke Au fu, kkrfMkkLk w rhk{Lkku Mkkk tk fkuo Au. kkrfMkkLku ko 2014{kt nsw Mkwe 48 k w rhk{Lkku tk fkuo Au. khu ykX{e ykukMx kkke 11 k wrhk{Lkku tk fkuo Au.

  {wskLke nuhkk fhe nke. ku{u fkwt nkwt fu, yk Mkto{kt hkMk khtz rfkMk {kuh[k khVke yke [wfe Au. nu ksk Mkkku rrkheku {so kE su. yL kkxeo khtz rMk{ kkxeo (suzeke) k ksk{kt yksu {so kE kE nke. yuf fko{{kt kkukk ku{u fkw t nkw t fu, nu sueyu{ k 20{e ykukMxLkk rMku ksk{kt uzku.

  zkkLk Lkh uL {k ueLke khtzLke kkkLkk yuf rMk knuk yk kku kkku {so kE su. ufu, yswoLk {wtzkyu {soh ytku w {krnke ykkkLkk u ELfkh fku o nkku.sueyu{Lkk zk yLku khtzLkk kqo {w{tke kkkwk {khLze ksk{kt Mkk{u ku fu fu{ ku ytku kqAk{kt ykkk ku{u fkuE {krnke ykke Lknke. kksukh{kt s hkt[eLkk ykkursk yuf fko{{kt sueyu{Lkk [kh khkMkku ksk{kt uzkk nkk.

  xe{ku kiLkkk fhk{kt yke Au. ku nurfkuxh k hkk{kt ykk Au. Auk 48 fkfke kze hnuk khu hMkkLkk fkhu Wkhu{kt sLkSLk Mktkqo kuhkw kwt Au. Wkhu{kt Mkkk ke rMku Mk uLkkLk u yuxo hkk{kt yke nke. fkhfu, khu hMkkLkk fkhu k rMkkhk u{k t kke wMke kk Au. MkuLkkLkk nurfkuxhku khk kk-kekLke [esMkwyku Wk fhkk{kt yke nke. hk Mkhfkhu hknk fk{kehe {kxu 51 fhkuz Yrkk he fko Au. hr{kLk rknkh{kt k nkk fVkuze kLkue Au. rknkh{kt 5.8 k kufku Mktf{k