19 07 2014 sunvilla samachar

Download 19 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 19-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 28Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 28 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 19, \ - 2014

  ku rMk{kt fkuMkku Lkn {u kku u{kt Mkou ytkhkx

  zkkLkLkk MktMk kuk{kt esfkk nuh fhkku

  uLkk 100 es kLxku{ktke 46{kt {kk [kh rMk [ku kuxku s fkuMkku : u{kt es fxkufxeLkk yutk

  Lke rne, kk.18[ku{kMkk{kt rtk kk nu

  u Wkh rseLkwt Mktfx {tzkE hkw t Au. uLkk 100 fkuMkk ykkhek rse kLx{ktke 46 kLxk u{k t {kk 4ke 5 rMk [ku kuxku s fkuMkku nk Wk Au. yk Mk{ hr{kLk u kkfkrf kuhu fkuMkkLkku kwhXku Wk Lkn kk kku u{kt es WkkLk Xk kkLke kk kkoE hne Au. u{kt Mkk ike {k uxe rse Wkkf ftkLke yuLkxekeMkeyu skw t Au fu, ftkLkeLkk 23{ktke ykX kLx{kt kku {kk ku rMk [ku kuxku s fkuMkku nk Wk Au.

  k kke {krnke {wsk, u{kt ykkk{e ku rMk kk rse WkkLk Xk kk kue rfx krhMkrkLkk yutk kkoE

  hkk Au. uLkk 100 fkuMkk ykkhek es kLxk u{k tke 46 kLxku{kt {kk [khke kkt[ rMk [ku kuxku s fkuMkku ku Au. Mktrk es fxkufxe [u uLke Mkkike {kuxe es Wkkf ftkLke yuLkxekeMkeLkk yk ykhk [kiheyu Wo {tkkLku kk e yk ytku fhe Au. kk{kt skk { wsk, [k u{kMkk hr{kLk fkuMkkLkk Mkk{kt u rtk ku kku uLkk Wkh, kr{ yLku rk kLx{kt es WkkLk Xk kE su. u es WkkLk Xk kE su kku u{kt ytkhkxLke Mkrk Mkou. es {tke rkwk kkuu k uLkk es WkkLk fkuMkkLke yAk nkukLkku Mefkh fkuo Au. ku{u skwt nkwt fu, Auk kkt[ ko{kt u{kt fkuMkk ykkhek es WkkLk{kt 46

  xfkLkku khku kku Au. khu u{kt fkuMkkLkwt WkkLk {kk 22.5 xfk s wt Au. suLkk fkhu fkuMkkLke ktke MkoE Au. kk uu w{k t k{k{ hkkuLku yke fhe Au fu, hk{kt Wk fkuMkkLkku kkuzkuf skku fuL MkhfkhLku yk k e fx k u fx e L k u ne kLkkk { fhu. hr{kLk yuLkxekeMke ftkLkeLkk 23 kife ykX es kLx{kt kku {kk

  ku rMk [ku kuxku s fkuMkku Wk Au. yk kLxk u{k t zksh, ent, Mkkhkue, fkuhkk, rMkkkk, k[, Mknkhe yLku hk{kwtz{ es kLxLkku Mk{ku kk Au. yk kLxk uLk u fk u ELzk khVke fkuMkkLkku kwhXku Auk fuxkf Mk{ke k kku Lkke. suLkk fkhu yk Mkrk We kE Au. hr{kLk fuxef hk Mkhfkhu ese fxkufxeLku {kirf Mktfuk nuh fko Au. zkkLkLkk MktMke kuk khkMke{kt 31 swkE Mkwe hkus kkkuhu kke kkt[ kk Mkwe es fkk nuh fhkku Au. yk Wkhktk Lkkuzk, kkekkk yLku ykkk{kt k es fkkLke nuhkk fhkE Au. khu uLkk yL hkku{kt k yk fxkufxeLku knkU[e k esfkk fhe fk Au.

  {wtkE, kk.18{nkhkx rkLkMkkLke

  [ w txeLk u kLk{k t hke k s k k h k k z k { k h k ikheyku nkk hk{k t yke Au. ksk khVke nu kkxe o yk yr{k kn [w txeLke k ikheyku kh kMk Lksh hke hkk Au. yr{k knu [w txeLku kLk{kt hke rMkuLkk Mkkku kXktLk e hkkLkku {k k fkuo Au.

  k kke {krnke {wsk, A uk f uxkf Mk{Lke xLkkyk u yLk u {nkhkx {k t kskLke {skwk kke ske MkrkLku kLk{kt hke ksk rMkuLkkLkk kXktLk{kt rkhkz kzu kue kk k fhkE hne nke. ufu, kskLkk kkxeo yk yr{k knu yke k{k{

  kkykuLk u Lkfkhe fkZe Au. MkwkkuLkk skk {wsk knLkwt {kLk w t A u f u , yk-yk [wtxe zkke kskLku LkwfkLk kE fu Au. rMk uLkk Mkkk u kXktLk{kt fkuE s Mk{Mk Lkke. rMkuLkk EAu kku kXktLk kkuze

  fu Au khtkw ksk yk ytku knu Lkn fhu. WuLke Au fu, Auk fuxkf Mk{ke ksk yLku rMkuLkkLkk Mktktku{kt rkhkz kze Au. {nkhkx u kskLkk Lk ukkyk u yufk nkk u [ w txe zkLke {ktk fhe hkk Au.

  ksk kXktLk kkuzkLke knu Lkn fhu

  rMkuLkk Mkkku kXktLk Lk kkuzkLkk kk{kt yr{k kn

  {nkhkx{kt rkLkMkkLke [wtxe rMkuLkkLke Mkkku kXktLk{kt s zk ksk Mks : yxfkuLkku kuh

  uLfVxo, kk.18kqeo wuLk{kt {urLk yuhkELMkLkk yuf r{kLkLku Vw tfe

  {khk{kt ykk kk Mk{k wrLkk ykkk{kt Au. yk hr{kLk yuf [kUfkLkkhe kkkk yue k Mkkkxe kh yke Au fu, zkkLk LkhuL {kue k yu s ^kEx \x kh khk VhLkkh nkk. su ^kEx x Wkh yu{yu[-17 kku#k 777Lku kkuze kzkwt nkwt. yuf yke ytkuS ykkh{kt fkrk ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu, LkhuL {kueLkk ^kEx YxLku yk kLkk kk ke uk{kt ykku nkku. {kueLke ^kExu kLkkLkk ku fkf kk s{oLkeke Wzk he nke. u yk kLkk Lk kLku nkuk kku {kueLkwt r{kLk k yk s Yx Wkhke kMkkh kLkkh nkwt. zkkLk {kueLku Mu ELku yke hnuk yuh ELzkLkk r{kLkLkk Yx{kt VuhVkh Lk fhkku nkuk kku yk r{kLk k yuf fkf kk Wkhke Wzk hLkkh nkwt. yk r{kLk khke Mk{ {wsk 4:52 r{Lkexu Wzk hLkkh nkwt. fkuEk ^kExLku UfVxoke kuMkuf knkut[k{kt k fkfLkku Mk{ kku Au. kLkk kk wuLku kweo rMkkhLku Lkku ^kE kuLk nuh fkuo Au.

  {kueLkw t r{kLk yk s {kkoke ykLkkh nkw t

  {kueLkwt r{kLk ku fkf kk hkLkk

  wuLkLkk nkR kukke yuh RLzk yLku sux wh hnuu

  Lke rne,kk. 18{urLk kke r{kLkLk u

  kkuze kkz{kt ykw t nkukLkk ynuk k k M k k[ u k e L k k kkkYku yuh RLzk yLku sux yuhuu nu wkMk k qe o wuLkLkk r{kLkekuk{ktke kkukkLke WzkkuLku Lkne R skLkku rLko fkuo Au. ykLkk {kxu zeSMkeyu khk rkrLkuo he fhk{kt yke [wk Au.

  yrfkheykuLkk skk {wsk kku khke yuhkRLMk whkuk yLku Wkh y{urhfk{kt ske kuLke ^kRxkuLku yk {kko khke Lkne R skLkku rLko fku o Au. yuh RLzkLkk yrfkheyu fkw t Au fu yuh RLzk wuLk suk MktkokukLkk r{kLke kukLkku Wkkuk xku. yku WuLke Au fu kRfku {urLk kke

  {urLk r{kLkLku kkuze kzkk kk rzSMkeyuLkku {nLkku rLko

  MkkrMkze kkurMke{kt k{e qh fhkLke sYh : suxe

  Lke rne, kk. 18k ufMkk{k t ks ux Wkh

  [[koLkku skk ykkkk Lkkk{tke y suxeyu yksu khkqof fk w t nk w t f u, hksfkheykuyu kkxeo kkurrxMkke Wkh WXeLku ykoktkLku rfkMkLkk kkxk Wkh kk {kxu kMkku fhk uRyu yu Mk t k q o Mknfkh ykkk u uRyu. suxeyu fkw t nkw t fu, uLkk Szeke rfkMkhLku Auk kkuzkf ko{kt wk s {kXe yMkh kR Au. MkkrMkzeLke su Lkerk hnue Au ku{kt Mkwkhk fhkLke kkfeLke sYh Au. khke ykkf rfkMkLk u k u Mk knLk

  ykkk kkukkLke kusLkk ytku kk fhkk ku{u fkwt nkwt fu, Mkhfkh ksuxLkk kkkyk uLk u y{e kLkkk frxk Au. ktkkkku {uLwVu[hk MkuxhLku kuMkknLk ykku. ku{u W{uwO nkwt fu, fhuhk Mkkku Mktktrk fuxef kkkkku k rkLkuMkLku LkwfMkkLk fhe hne Au. ykLkkke kkukkX ukLke sYh Au. 1991{kt ykkf Mkwkhkyku{kt k{ sLkhuLkLkk MkwkhkLku nkk hk{kt ykk kk khke ykoktk{kt Mkrk Mkwhe nke. kuykuyu Mkn{rk kokk fkwt nkwt fu, ku{Lke kkxeo rkLkuMk ke Au yLku kuyku rkLkuMk{kt s {kLku Au.

  fkh fu ykLkkke kuhkuskkheLke Mk{Mk qh kR fu Au. u{kt kheke Lkkkq kR fu Au.

  u{kt {qzehk ufkLkk k uk Wkh fk VUfkk ku{u krxe R L k M x [ h L k k y k L k e k kk fhe nke. kLkke {qzehk ufkLkk yk{kt [k xuMkLke k kk fhe nke. kkuzkf Mkuxhku{kt yuVzeykELkwt Mkkk fwO nkwt. rue {qzehkufk e ke Mk{Mkyku We fhe fu Au. Lkkk{tkeyu fkw t nk w t fu, huxkuMkkux xuMk kkusLku xkzk {ktku Au. rue {qzehkufkfkhku yu MkkrLkf {qzehkufkfkhkuLke

  k w t[ qh fhk {k tk u A u. ko{kLk k{eykuLku qh fhk{kt yku. ko{kLk Lkkktfe ko {kxuLkk hkxe ksux Wkh [[koLkku skk ykkkk suxeyu yk {wskLke kk fhe nke. {kueLkk Lkuk]{kt yuLkzeyu Mkhfkh wkeyu khk fhk{kt ykue wkuLk u Mkwkhk{kt kkue Au. ksux kk{kt suxeyu ykkW fkwt nkwt fu, Mkhfkh ykoktkLku kkxk Wkh kk frxk Au. khk yu ru{kt hnuk hkufkfkhku{kt yk{rkMk sYhe Au. kuzkVkuLk rkLku WfukLke k kuykuyu kk fhe nke.

  kufMkk{kt ksux [[koLkku skk ykkkk yY suxeLkku {k

  r{kLku Vwtfe {khk{kt ykwt nkw su{kt 298 kufkuLkk {kuk kk Au.

  { u e { k rn k e { ws k 33000 V wxLke [kR kh Wzkkh nk w kh u r{kLk khke Mk{ {wsk 8.45 kku hzkh khke kkk kR kwt nkw. yk {urLk kke r{kLk y u{Mxz o{k e kk wB k wh khV yke hkwt Au. yk r{kLku MkkrLkf Mk{ {wsk 12:10

  ku yu{Mxzo{ r{kLke {kfuke Wzk he nke. k{k{ kufkuLkk {kukLke nuk k fhk{kt yke hne Au. MkkrLkf Mk{ {wsk A ku kkBkwh kku yk r{kLk WkhLkkh nkwt. wuLk Mkhfkhu ykLku {kxu kkkMkLkku yku fkuo Au.

  kk u$k r{kLk{k t {k uxe Mk t{k t s wk s wk uk u L k k kMke nkk. Mkkike w kMke

  LkuhuLzLkk nkk. yL ukuLke yuhkRLMk k

  yk kLkk kLk kk nu wuLkLkk nkR kukLku xkk {kxu rLko fhe [wfe Au. wuLkLkk nMkkkMk rMkkh{kt kkkuhku Mkr k uk Au. k uyk u s we swe {ktkeLku rLku zk [ke hkk Au. u fu kkkuhkuyu r{kLk kh nw{ku fkuo nkukLkku RLfkh fkuo Au.

  Mkkihkx Wkhktk rk ku{s {kwshkk{kt k hMkke {knku [u Mkkhku hMkk kku : uzqkku wwk : rLk[kkk kukku sktkkfkh

  {LkkhLkk urzk{kt fkfku{kt 10 $[ hMkkke sLkSLk Xk

  y{kk, kk.18kwshkk{kt khuke yrk khu

  hMkkLke [uke [u yksu k hkLkk fuxkf kkku{kt khu hMkk kzku nkku. hksfkux Mkrnk Mkkihkx{kt hMkke {knku kkkheku {uku hkku nkku. {Lkkh rskLkk urzk{kt {kk [kh fkfLkk kkk{kt s 10 $[ hMkk kkfe skkt sktkkfkhLke Mkrk MkoE nke. {ke {krnke {wsk 10 $[ke w hMkk Mkkh{kt Lk kkke RLk u 12 kkLkk

  [uLkk kkk{kt s kze kku nkku. k k u, {Lkkh, {ukwh, kk wh, fkkkz MkrnkLkk rMkkhk u{k t hMkk kkku nkku. urzk{kt sktkkfkhLke Mkrk Mkokk kufkuLku {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkku. hMkke kkeLkk rLkfk {kxu ktkLku khu snu{k WXke kze nke. khfk rsk{kt Mkkhke s hMkk kzku Lk nkku. u fu, kRfku hkku khfk yLku yL rMkkhku{kt k $[ MkweLkku hMkk kzku nkku. kwshkk{kt yksu Mkkhke s

  {uhk {nuhkkLk kk Au. Wkh kwshkkLkk kk fhkk Mkkihkx, rk yLku { kwshkk Mkrnk Mkkorkf hMkk kk u nkk u. y{hueLkk kkkhk{kt ku fkf{kt yLkhkkh Mkkzk k #[ hMkk kzkk kkkhk [uke kMkkh kke fkwkh Lke kktzekqh kLke nke kku kkwfkhLke Lkeyku{kt k uzkk wh ykk nkk. kh u ykt{kt hMkkLku fkhu kz kzkkt yuf {rnkLkwt {kuk rLkkwt nkwt. hksfkux{kt Mkkhke s e{u e{u yLku khkk kU{kh ku

  MkkihkxLkk swk swk kkku{kt hMkke {knku Bku

  y{kk{kt k hMkke kkkh : kkxkyku he

  y{kk nuh{kt hMkke {knku yksu k yfkt hkku nkku. rMk hr{kLk hMkke kkxkykuLkku kuh he hkku nkku. {kuze hkk kkke hne hneLk u k{k{ skyk uy u hMkke kkxk kzk nkk. y{kk nuh{kt hMkke kkxkLkku kuh he hnu kue nk{kLk rkk khk ykkkne fhk{kt yke Au. nk{kLk rkkLke ykkkne kk y{kk nuh{kt k tk khk Mkk[ukeLkk k{k{ kkk ukk Au. hMkke {knku [u y{kk nuh{kt wk{ yLku {nk{ kkk{kLk{kt xkzku kku Au. yksu y{kk{kt {nk{ kkk{kLk 31.7 yLku wk{ kkk{kLk 25.8 rzke hkwt nkwt. {kuze hkku yLku nue khkuZu hMkk kku nkk u. suke kkkh{kt Xtzf hne nke. y{kk{kt k hMkke {knku Bku Au suke kufkuLkk [nuhk kh we ukR hne Au. Auk fuxkf rMkke ke kh{eLkku yLkw kR hkku nkku. kRfku Mkkhke s hMkke kkxk Y kk kk {kuze Mkkts Mkwe hMkke kkxk he hkk nkk. hMkkyku eLkk kR kk nkk. yksu k yke s Mkrk hne nke yLku hMkke kkxk kzk nkk u fu, fuxkf rMkkh{kt khu hMkkLkk eu kke k hkE kk nkk. hMkkLkk fkhu nu hkuk[kkLkku khku k e kku Au suke kke yufrkk Lk kk ku {kxu MkkkLkeLkk kkk uk ku sYhe Au. y{kk nuh{kt hMkke kkxkLke Yykk kk kk kufku hku{ktr[k kR kk Au yLku kh{ [esMk wykuLkk kh{kt kuS yke kE Au.

  #[ hMkk kzku nkku khu zkuhk{kt k fkf{kt yZe #[ suxwt kke hMwt Au. nk{kLk rkku [uke ykkkk fkwt Au fu, ykkk{e ku rMk hr{kLk kwshkk hkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{kt khuke yrk khu hMkk kR fu Au suke ktk khk k{k{ Mkk[uke hkk{kt yke hne Au.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 19-07-2014{uk (y,,R) : ykfLkwt {k u. fwwxwtk Mkw Wk{ hnu. tkfe Lkwt hkufk kke kLke hnuu.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : LkkuLkwt {eXwt V [kk {u. rhku yxfke fku. fwxwtkLkku Mkkk Mknfkh Wk{ hnu.Mkn ({,x) : khMkkkk r{fkku {u. fwxwtk{kt ykf-WMkkn u. uhkhke k w Mk{.fLk (k,X,) : {wt{ktke knkh Lkefe fku. kzk-kkkke Mktkwt. s{eLk - {fkLkLkku kuk kLku.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : Lkkufrhkk koLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. fwxwtkMkw Wk{. Mk{ kke hnu.

  ktkeu...

  r{kE kt[ r{rx {kuze Aqxe nku ku yuh ELzkwt r{k VqtfkE !

  _ 2070, -7, . 19-07-2014

  w M qu{kt {ur yuhkELk {wkVh r{ku Vqtfe {khke xk kku t yuf e nrff k{u yke Au. rhkuxo {ws su {u {urkk r{k MH 17 h nw{ku kku u {u khe yuh ELzkwt r{k u s rMkh{ktke kh kE ht nwt. {erzk rhkuxo{kt yk k nkh ykk Ae khe yuhkEL yuxo h Au. {urkk r{k h su {u nw{ku kku u {u yuh ELzke ^kEx AI-113 ukke 25 rfku{exh qh ne. yuh ELzke ^kEx u {u rneke {{ sE hne ne. yk r{ku kuhu 2 kke ykk rneke Wzk he ne. yk r{k ktsu 6 kk ykk quk ykfk{ktke kh kE ht nwt. u r{kE Akuzk{kt 5 r{rxwt {kuzwt kwt nku ku fk[ yuh ELzkwt r{k uwt rk . yuwt kwt nku ku { u{kt nknkfkh {[e . k {k {ws kwh yuhkELwt r{k SQ-351 yu Yx hke Wze ht nwt. khe yuh ELzk, sux yuhuu ro fkuo Au fu, ^kExTu que yuhMue hnke nkh Wzkzk{kt yku. yk hr{k khe rr yuryu r{rMxeyu fkhe yke Au fu, nw{kku rfkh {ur r{k{kt fkuE khe {wkVh nku. {ur r{k woxk{kt k 298 {wkVhkuwt {ku kwt Au. {urk yuhkELk yuf r{ku nk{kt s Vqtfe uk{kt ykwt. yk ohkqo fkokne{kt k 283 {wkVhku yu 15 q {uBh {kko k. qur rkuneykuyu nw{ke skkhe ee Au. zkk huL {kueyu yk xk h kuf fkuo Au. ku tw hk whkk rhku qu {k{u E{hsLe uXf kuke Au. 33,000 Vqx Wh ykk kuk{kt Vuhkk k r{k ewt s{e h zwt. r{k{kt kh e 298 Steyku yuf kxfu { kE E. rue Lq yusLe {ws 15 rfku{exh we kku ruhkue uk {e ne.

  uhuLzk yuBxzo{ke fwykktwh kAk Vhe hnuk {urkk r{k MH-17ku tfo y[kf qxe ku. u {u r{k wuk kuh kuke kh kE ht nwt. uh tfo qxkwt fkh k {wt khu ki [kutfe k. qo wue hn h {urkk r{kku fkx{k Xuh-Xuh uhkuku {ku. yk xkke wrk ykk{kt ne. htw xkwt fkh w [kutfkt nwt. {k[kh yusLe yueyu wuk ]n {tkkk knfkh yuLx nuhkUfkuk nkkke kku fkuo Au fu, uu qo wue Wh ykkeyu f r{kEke rk kwt. u {u r{k 33 nh Vqx [kE h nwt. f r{kE nw{ke rkhe yuxk {kxu nrffe Sf sk Au fu f hr r{kE Au yu hfkh rhkue qur rkurnkuu hrk {ko yke ht Au. f r{kEe {khf k{k 12 nh {exhe Au. qo wuku rMkh kuh ku{kt VuhkE ku Au. yn qu hfkh yu hr {kof rkuneyku [u st [ke hne Au. qhkur yuryu yuLz u^xe yusLe yurke s yuxo he fhe hne Au fu, yk kuh ku Whke Wzwt n. y{urhfk, rrx yu qhkue fuxef yuhkELu yk rMkhku{kt Wzk h hkuf ke hke Au. htw {ur yuhkELk kkux # [kk {kxu uu shytks fhu Au. hr {kof yuf wur rkune ukyu yk qe fktze skkhe ee Au. rkune ukyu r{kwt uf ku {kku kku fkuo Au. nuk ykke uk yuuuLzh kuzhuEyu ykhku {qku nku fu, yk qu hfkhe fhq Au. htw wue rkurhxe yusLeyu yuf Vku fkue hufkuz nuh fhe ku kue ke. u{kt hr r{rxe ELxursL yu que rkune [u k[e Au. r{kE yuxufe 20 r{rx Ae yk k[e{kt rkune uk fne hkku Au fu uu fkkuo r{k {S Vqtfe {kwO. {urku kt[ {rnk{kt Vhe yuf ykk kku Au. yk u xkyku{kt Vhf {kk yuxku Au fu, nuk yuf r{k {wkVhku rn hnM{ heu q{ kE wt yu nu eswt r{k k {wkVhku kku Vqtfe {hkwt. kt[ {rnk{kt {urkyu 537 Steykuku yt uku. 8 {k[uo su xk e ue fze {e ke. 239 {wkVhku Eu MH 239 fwykktwhke us sE ht nwt khu y[kf q{ kE wt.

  2 / . 19-07-2014, y{kk

  S

  rV{Lku E f-fuxheLkk ykkke

  kUk-kUk rV{ yuf Mkkku k kkk{kt rhe fhku

  rV{ k Uk-k UkLk u rnLe Wkhk tk kr{, kuwkw kkk{kt k rhe fhku :rV{ keS ykuxkukhu rhe ku

  {wtkE, kk.18kkuewzLkk yrLkukk f hkuLk yLku yrLkuke fuxheLkk fiVLke

  rV{ kUk-kUk yuf Mkkku k kkkyku{kt rhe fhku. yk rV{ rnLe Wkhktk kr{ yLku kuwkw kkk{kt k rhe fhk{kt yku.

  rV{ kUk-kUk nkuewzLke rV{ LkkEx yuLz zuLke he{ef Au. su{kt rnhku rnhkuELk rzf Mxtx fhkk Lkshu kzu Au. yk rV{{kt f hkuLk yLku fuxheLkk fiV Lkshu kzu. yk rV{{kt yuf Mxtx ~ rV{kke Mk{u fuxheLkk fiVLke {kMkkueyku{kt wkku Wkzku nkku ufu ku{ Akkt fuxheLkkyu rV{Lkwt wxk [kw hkwt nkwt. fuxheLkkyu kkfkrf k ELku rV{Lkwt yw wxk kw fwO nkwt. khu yk rV{Lkk wxk hr{kLk s f hkuLkLku k kk kuo E knkU[e nke.

  suLkk fkhu f hkuLkLku ykukhuLk fhkkLke Vhs kze nke. khu yk rV{Lku ELku f hkuLk yLku fuxheLkk fiV{kt khu WMkkn uk {e hkku Au yLku kku ykkke Au. Lk{Mku tzLk , ytLkk ytLke yLku k[Lkk yu nMkeLkku sue rV{ku kLkke [wfuk zkhuxh rMkkko ykLktu yk rV{Lkwt rLk{ko fwO Au. rV{{kt Mktkek rk yLku uhu ykwt Au kku rV{Lke kxfkk Mkwu kuk yLku Mkwhu Lkkhu e Au. rV{Lkw wxk whkuk{kt fhk{kt ykwt nkwt. khu yk rV{ keS ykuxkukh kkte strkLkk rMku rMkLku{khku{kt rhe fhk{kt yku. rV{Lku E ofku{kt k khu WMkkn uk {e hkku Au.

  rnLe W[kh Mkwkhk kh kh ykkke MkLke

  kk uewz{k t hks fhkLk w t M Mkuke MkLke rkuLk

  kkuLkoMxkhLkwt uk nxke kkuewz xku[Lke yrLkuke khefu yku kLkkk MkuMk...