19 07 2014 sunvilla samachar

Download 19 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 19-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 28Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 28 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 19, \ - 2014

  ku rMk{kt fkuMkku Lkn {u kku u{kt Mkou ytkhkx

  zkkLkLkk MktMk kuk{kt esfkk nuh fhkku

  uLkk 100 es kLxku{ktke 46{kt {kk [kh rMk [ku kuxku s fkuMkku : u{kt es fxkufxeLkk yutk

  Lke rne, kk.18[ku{kMkk{kt rtk kk nu

  u Wkh rseLkwt Mktfx {tzkE hkw t Au. uLkk 100 fkuMkk ykkhek rse kLx{ktke 46 kLxk u{k t {kk 4ke 5 rMk [ku kuxku s fkuMkku nk Wk Au. yk Mk{ hr{kLk u kkfkrf kuhu fkuMkkLkku kwhXku Wk Lkn kk kku u{kt es WkkLk Xk kkLke kk kkoE hne Au. u{kt Mkk ike {k uxe rse Wkkf ftkLke yuLkxekeMkeyu skw t Au fu, ftkLkeLkk 23{ktke ykX kLx{kt kku {kk ku rMk [ku kuxku s fkuMkku nk Wk Au.

  k kke {krnke {wsk, u{kt ykkk{e ku rMk kk rse WkkLk Xk kk kue rfx krhMkrkLkk yutk kkoE

  hkk Au. uLkk 100 fkuMkk ykkhek es kLxk u{k tke 46 kLxku{kt {kk [khke kkt[ rMk [ku kuxku s fkuMkku ku Au. Mktrk es fxkufxe [u uLke Mkkike {kuxe es Wkkf ftkLke yuLkxekeMkeLkk yk ykhk [kiheyu Wo {tkkLku kk e yk ytku fhe Au. kk{kt skk { wsk, [k u{kMkk hr{kLk fkuMkkLkk Mkk{kt u rtk ku kku uLkk Wkh, kr{ yLku rk kLx{kt es WkkLk Xk kE su. u es WkkLk Xk kE su kku u{kt ytkhkxLke Mkrk Mkou. es {tke rkwk kkuu k uLkk es WkkLk fkuMkkLke yAk nkukLkku Mefkh fkuo Au. ku{u skwt nkwt fu, Auk kkt[ ko{kt u{kt fkuMkk ykkhek es WkkLk{kt 46

  xfkLkku khku kku Au. khu u{kt fkuMkkLkwt WkkLk {kk 22.5 xfk s wt Au. suLkk fkhu fkuMkkLke ktke MkoE Au. kk uu w{k t k{k{ hkkuLku yke fhe Au fu, hk{kt Wk fkuMkkLkku kkuzkuf skku fuL MkhfkhLku yk k e fx k u fx e L k u ne kLkkk { fhu. hr{kLk yuLkxekeMke ftkLkeLkk 23 kife ykX es kLx{kt kku {kk

  ku rMk [ku kuxku s fkuMkku Wk Au. yk kLxk u{k t zksh, ent, Mkkhkue, fkuhkk, rMkkkk, k[, Mknkhe yLku hk{kwtz{ es kLxLkku Mk{ku kk Au. yk kLxk uLk u fk u ELzk khVke fkuMkkLkku kwhXku Auk fuxkf Mk{ke k kku Lkke. suLkk fkhu yk Mkrk We kE Au. hr{kLk fuxef hk Mkhfkhu ese fxkufxeLku {kirf Mktfuk nuh fko Au. zkkLkLkk MktMke kuk khkMke{kt 31 swkE Mkwe hkus kkkuhu kke kkt[ kk Mkwe es fkk nuh fhkku Au. yk Wkhktk Lkkuzk, kkekkk yLku ykkk{kt k es fkkLke nuhkk fhkE Au. khu uLkk yL hkku{kt k yk fxkufxeLku knkU[e k esfkk fhe fk Au.

  {wtkE, kk.18{nkhkx rkLkMkkLke

  [ w txeLk u kLk{k t hke k s k k h k k z k { k h k ikheyku nkk hk{k t yke Au. ksk khVke nu kkxe o yk yr{k kn [w txeLke k ikheyku kh kMk Lksh hke hkk Au. yr{k knu [w txeLku kLk{kt hke rMkuLkk Mkkku kXktLk e hkkLkku {k k fkuo Au.

  k kke {krnke {wsk, A uk f uxkf Mk{Lke xLkkyk u yLk u {nkhkx {k t kskLke {skwk kke ske MkrkLku kLk{kt hke ksk rMkuLkkLkk kXktLk{kt rkhkz kzu kue kk k fhkE hne nke. ufu, kskLkk kkxeo yk yr{k knu yke k{k{

  kkykuLk u Lkfkhe fkZe Au. MkwkkuLkk skk {wsk knLkwt {kLk w t A u f u , yk-yk [wtxe zkke kskLku LkwfkLk kE fu Au. rMk uLkk Mkkk u kXktLk{kt fkuE s Mk{Mk Lkke. rMkuLkk EAu kku kXktLk kkuze

  fu Au khtkw ksk yk ytku knu Lkn fhu. WuLke Au fu, Auk fuxkf Mk{ke ksk yLku rMkuLkkLkk Mktktku{kt rkhkz kze Au. {nkhkx u kskLkk Lk ukkyk u yufk nkk u [ w txe zkLke {ktk fhe hkk Au.

  ksk kXktLk kkuzkLke knu Lkn fhu

  rMkuLkk Mkkku kXktLk Lk kkuzkLkk kk{kt yr{k kn

  {nkhkx{kt rkLkMkkLke [wtxe rMkuLkkLke Mkkku kXktLk{kt s zk ksk Mks : yxfkuLkku kuh

  uLfVxo, kk.18kqeo wuLk{kt {urLk yuhkELMkLkk yuf r{kLkLku Vw tfe

  {khk{kt ykk kk Mk{k wrLkk ykkk{kt Au. yk hr{kLk yuf [kUfkLkkhe kkkk yue k Mkkkxe kh yke Au fu, zkkLk LkhuL {kue k yu s ^kEx \x kh khk VhLkkh nkk. su ^kEx x Wkh yu{yu[-17 kku#k 777Lku kkuze kzkwt nkwt. yuf yke ytkuS ykkh{kt fkrk ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu, LkhuL {kueLkk ^kEx YxLku yk kLkk kk ke uk{kt ykku nkku. {kueLke ^kExu kLkkLkk ku fkf kk s{oLkeke Wzk he nke. u yk kLkk Lk kLku nkuk kku {kueLkwt r{kLk k yk s Yx Wkhke kMkkh kLkkh nkwt. zkkLk {kueLku Mu ELku yke hnuk yuh ELzkLkk r{kLkLkk Yx{kt VuhVkh Lk fhkku nkuk kku yk r{kLk k yuf fkf kk Wkhke Wzk hLkkh nkwt. yk r{kLk khke Mk{ {wsk 4:52 r{Lkexu Wzk hLkkh nkwt. fkuEk ^kExLku UfVxoke kuMkuf knkut[k{kt k fkfLkku Mk{ kku Au. kLkk kk wuLku kweo rMkkhLku Lkku ^kE kuLk nuh fkuo Au.

  {kueLkw t r{kLk yk s {kkoke ykLkkh nkw t

  {kueLkwt r{kLk ku fkf kk hkLkk

  wuLkLkk nkR kukke yuh RLzk yLku sux wh hnuu

  Lke rne,kk. 18{urLk kke r{kLkLk u

  kkuze kkz{kt ykw t nkukLkk ynuk k k M k k[ u k e L k k kkkYku yuh RLzk yLku sux yuhuu nu wkMk k qe o wuLkLkk r{kLkekuk{ktke kkukkLke WzkkuLku Lkne R skLkku rLko fkuo Au. ykLkk {kxu zeSMkeyu khk rkrLkuo he fhk{kt yke [wk Au.

  yrfkheykuLkk skk {wsk kku khke yuhkRLMk whkuk yLku Wkh y{urhfk{kt ske kuLke ^kRxkuLku yk {kko khke Lkne R skLkku rLko fku o Au. yuh RLzkLkk yrfkheyu fkw t Au fu yuh RLzk wuLk suk MktkokukLkk r{kLke kukLkku Wkkuk xku. yku WuLke Au fu kRfku {urLk kke

  {urLk r{kLkLku kkuze kzkk kk rzSMkeyuLkku {nLkku rLko

  MkkrMkze kkurMke{kt k{e qh fhkLke sYh : suxe

  Lke rne, kk. 18k ufMkk{k t ks ux Wkh

  [[koLkku skk ykkkk Lkkk{tke y suxeyu yksu khkqof fk w t nk w t f u, hksfkheykuyu kkxeo kkurrxMkke Wkh WXeLku ykoktkLku rfkMkLkk kkxk Wkh kk {kxu kMkku fhk uRyu yu Mk t k q o Mknfkh ykkk u uRyu. suxeyu fkw t nkw t fu, uLkk Szeke rfkMkhLku Auk kkuzkf ko{kt wk s {kXe yMkh kR Au. MkkrMkzeLke su Lkerk hnue Au ku{kt Mkwkhk fhkLke kkfeLke sYh Au. khke ykkf rfkMkLk u k u Mk knLk

  ykkk kkukkLke kusLkk ytku kk fhkk ku{u fkwt nkwt fu, Mkhfkh ksuxLkk kkkyk uLk u y{e kLkkk frxk Au. ktkkkku {uLwVu[hk MkuxhLku kuMkknLk ykku. ku{u W{uwO nkwt fu, fhuhk Mkkku Mktktrk fuxef kkkkku k rkLkuMkLku LkwfMkkLk fhe hne Au. ykLkkke kkukkX ukLke sYh Au. 1991{kt ykkf Mkwkhkyku{kt k{ sLkhuLkLkk MkwkhkLku nkk hk{kt ykk kk khke ykoktk{kt Mkrk Mkwhe nke. kuykuyu Mkn{rk kokk fkwt nkwt fu, ku{Lke kkxeo rkLkuMk ke Au yLku kuyku rkLkuMk{kt s {kLku Au.

  fkh fu ykLkkke kuhkuskkheLke Mk{Mk qh kR fu Au. u{kt kheke Lkkkq kR fu Au.

  u{kt {qzehk ufkLkk k uk Wkh fk VUfkk ku{u krxe R L k M x [ h L k k y k L k e k kk fhe nke. kLkke {qzehk ufkLkk yk{kt [k xuMkLke k kk fhe nke. kkuzkf Mkuxhku{kt yuVzeykELkwt Mkkk fwO nkwt. rue {qzehkufk e ke Mk{Mkyku We fhe fu Au. Lkkk{tkeyu fkw t nk w t fu, huxkuMkkux xuMk kkusLku xkzk {ktku Au. rue {qzehkufkfkhku yu MkkrLkf {qzehkufkfkhkuLke

  k w t[ qh fhk {k tk u A u. ko{kLk k{eykuLku qh fhk{kt yku. ko{kLk Lkkktfe ko {kxuLkk hkxe ksux Wkh [[koLkku skk ykkkk suxeyu yk {wskLke kk fhe nke. {kueLkk Lkuk]{kt yuLkzeyu Mkhfkh wkeyu khk fhk{kt ykue wkuLk u Mkwkhk{kt kkue Au. ksux kk{kt suxeyu ykkW fkwt nkwt fu, Mkhfkh ykoktkLku kkxk Wkh kk frxk Au. khk yu ru{kt hnuk hkufkfkhku{kt yk{rkMk sYhe Au. kuzkVkuLk rkLku WfukLke k kuykuyu kk fhe nke.

  kufMkk{kt ksux [[koLkku skk ykkkk yY suxeLkku {k

  r{kLku Vwtfe {khk{kt ykwt nkw su{kt 298 kufkuLkk {kuk kk Au.

  { u e { k rn k e { ws k 33000 V wxLke [kR kh Wzkkh nk w kh u r{kLk khke Mk{ {wsk 8.45 kku hzkh khke kkk kR kwt nkw. yk {urLk kke r{kLk y u{Mxz o{k e kk wB k wh khV yke hkwt Au. yk r{kLku MkkrLkf Mk{ {wsk 12:10

  ku yu{Mxzo{ r{kLke {kfuke Wzk he nke. k{k{ kufkuLkk {kukLke nuk k fhk{kt yke hne Au. MkkrLkf Mk{ {wsk A ku kkBkwh kku yk r{kLk WkhLkkh nkwt. wuLk Mkhfkhu ykLku {kxu kkkMkLkku yku fkuo Au.

  kk u$k r{kLk{k t {k uxe Mk t{k t s wk s wk uk u L k k kMke nkk. Mkkike w kMke

  LkuhuLzLkk nkk. yL ukuLke yuhkRLMk k

  yk kLkk kLk kk nu wuLkLkk nkR kukLku xkk {kxu rLko fhe [wfe Au. wuLkLkk nMkkkMk rMkkh{kt kkkuhku Mkr k uk Au. k uyk u s we swe {ktkeLku rLku zk [ke hkk Au. u fu kkkuhkuyu r{kLk kh nw{ku fkuo nkukLkku RLfkh fkuo Au.

  Mkkihkx Wkhktk rk ku{s {kwshkk{kt k hMkke {knku [u Mkkhku hMkk kku : uzqkku wwk : rLk[kkk kukku sktkkfkh

  {LkkhLkk urzk{kt fkfku{kt 10 $[ hMkkke sLkSLk Xk

  y{kk, kk.18kwshkk{kt khuke yrk khu

  hMkkLke [uke [u yksu k hkLkk fuxkf kkku{kt khu hMkk kzku nkku. hksfkux Mkrnk Mkkihkx{kt hMkke {knku kkkheku {uku hkku nkku. {Lkkh rskLkk urzk{kt {kk [kh fkfLkk kkk{kt s 10 $[ hMkk kkfe skkt sktkkfkhLke Mkrk MkoE nke. {ke {krnke {wsk 10 $[ke w hMkk Mkkh{kt Lk kkke RLk u 12 kkLkk

  [uLkk kkk{kt s kze kku nkku. k k u, {Lkkh, {ukwh, kk wh, fkkkz MkrnkLkk rMkkhk u{k t hMkk kkku nkku. urzk{kt sktkkfkhLke Mkrk Mkokk kufkuLku {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkku. hMkke kkeLkk rLkfk {kxu ktkLku khu snu{k WXke kze nke. khfk rsk{kt Mkkhke s hMkk kzku Lk nkku. u fu, kRfku hkku khfk yLku yL rMkkhku{kt k $[ MkweLkku hMkk kzku nkku. kwshkk{kt yksu Mkkhke s

  {uhk {nuhkkLk kk Au. Wkh kwshkkLkk kk fhkk Mkkihkx, rk yLku { kwshkk Mkrnk Mkkorkf hMkk kk u nkk u. y{hueLkk kkkhk{kt ku fkf{kt yLkhkkh Mkkzk k #[ hMkk kzkk kkkhk [uke kMkkh kke fkwkh Lke kktzekqh kLke nke kku kkwfkhLke Lkeyku{kt k uzkk wh ykk nkk. kh u ykt{kt hMkkLku fkhu kz kzkkt yuf {rnkLkwt {kuk rLkkwt nkwt. hksfkux{kt Mkkhke s e{u e{u yLku khkk kU{kh ku

  MkkihkxLkk swk swk kkku{kt hMkke {knku Bku

  y{kk{kt k hMkke kkkh : kkxkyku he

  y{kk nuh{kt hMkke {knku yksu k yfkt hkku nkku. rMk hr{kLk hMkke kkxkykuLkku kuh he hkku nkku. {kuze hkk kkke hne hneLk u k{k{ skyk uy u hMkke kkxk kzk nkk. y{kk nuh{kt hMkke kkxkLkku kuh he hnu kue nk{kLk rkk khk ykkkne fhk{kt yke Au. nk{kLk rkkLke ykkkne kk y{kk nuh{kt k tk khk Mkk[ukeLkk k{k{ kkk ukk Au. hMkke {knku [u y{kk nuh{kt wk{ yLku {nk{ kkk{kLk{kt xkzku kku Au. yksu y{kk{kt {nk{ kkk{kLk 31.7 yLku wk{ kkk{kLk 25.8 rzke hkwt nkwt. {kuze hkku yLku nue khkuZu hMkk kku nkk u. suke kkkh{kt Xtzf hne nke. y{kk{kt k hMkke {knku Bku Au suke kufkuLkk [nuhk kh we ukR hne Au. Auk fuxkf rMkke ke kh{eLkku yLkw kR hkku nkku. kRfku Mkkhke s hMkke kkxk Y kk kk {kuze Mkkts Mkwe hMkke kkxk he hkk nkk. hMkkyku eLkk kR kk nkk. yksu k yke s Mkrk hne nke yLku hMkke kkxk kzk nkk u fu, fuxkf rMkkh{kt khu hMkkLkk eu kke k hkE kk nkk. hMkkLkk fkhu nu hkuk[kkLkku khku k e kku Au suke kke yufrkk Lk kk ku {kxu MkkkLkeLkk kkk uk ku sYhe Au. y{kk nuh{kt hMkke kkxkLke Yykk kk kk kufku hku{ktr[k kR kk Au yLku kh{ [esMk wykuLkk kh{kt kuS yke kE Au.

  #[ hMkk kzku nkku khu zkuhk{kt k fkf{kt yZe #[ suxwt kke hMwt Au. nk{kLk rkku [uke ykkkk fkwt Au fu, ykkk{e ku rMk hr{kLk kwshkk hkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{kt khuke yrk khu hMkk kR fu Au suke ktk khk k{k{ Mkk[uke hkk{kt yke hne Au.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 19-07-2014{uk (y,,R) : ykfLkwt {k u. fwwxwtk Mkw Wk{ hnu. tkfe Lkwt hkufk kke kLke hnuu.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : LkkuLkwt {eXwt V [kk {u. rhku yxfke fku. fwxwtkLkku Mkkk Mknfkh Wk{ hnu.Mkn ({,x) : khMkkkk r{fkku {u. fwxwtk{kt ykf-WMkkn u. uhkhke k w Mk{.fLk (k,X,) : {wt{ktke knkh Lkefe fku. kzk-kkkke Mktkwt. s{eLk - {fkLkLkku kuk kLku.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : Lkkufrhkk koLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. fwxwtkMkw Wk{. Mk{ kke hnu.

  ktkeu...

  r{kE kt[ r{rx {kuze Aqxe nku ku yuh ELzkwt r{k VqtfkE !

  _ 2070, -7, . 19-07-2014

  w M qu{kt {ur yuhkELk {wkVh r{ku Vqtfe {khke xk kku t yuf e nrff k{u yke Au. rhkuxo {ws su {u {urkk r{k MH 17 h nw{ku kku u {u khe yuh ELzkwt r{k u s rMkh{ktke kh kE ht nwt. {erzk rhkuxo{kt yk k nkh ykk Ae khe yuhkEL yuxo h Au. {urkk r{k h su {u nw{ku kku u {u yuh ELzke ^kEx AI-113 ukke 25 rfku{exh qh ne. yuh ELzke ^kEx u {u rneke {{ sE hne ne. yk r{ku kuhu 2 kke ykk rneke Wzk he ne. yk r{k ktsu 6 kk ykk quk ykfk{ktke kh kE ht nwt. u r{kE Akuzk{kt 5 r{rxwt {kuzwt kwt nku ku fk[ yuh ELzkwt r{k uwt rk . yuwt kwt nku ku { u{kt nknkfkh {[e . k {k {ws kwh yuhkELwt r{k SQ-351 yu Yx hke Wze ht nwt. khe yuh ELzk, sux yuhuu ro fkuo Au fu, ^kExTu que yuhMue hnke nkh Wzkzk{kt yku. yk hr{k khe rr yuryu r{rMxeyu fkhe yke Au fu, nw{kku rfkh {ur r{k{kt fkuE khe {wkVh nku. {ur r{k woxk{kt k 298 {wkVhkuwt {ku kwt Au. {urk yuhkELk yuf r{ku nk{kt s Vqtfe uk{kt ykwt. yk ohkqo fkokne{kt k 283 {wkVhku yu 15 q {uBh {kko k. qur rkuneykuyu nw{ke skkhe ee Au. zkk huL {kueyu yk xk h kuf fkuo Au. ku tw hk whkk rhku qu {k{u E{hsLe uXf kuke Au. 33,000 Vqx Wh ykk kuk{kt Vuhkk k r{k ewt s{e h zwt. r{k{kt kh e 298 Steyku yuf kxfu { kE E. rue Lq yusLe {ws 15 rfku{exh we kku ruhkue uk {e ne.

  uhuLzk yuBxzo{ke fwykktwh kAk Vhe hnuk {urkk r{k MH-17ku tfo y[kf qxe ku. u {u r{k wuk kuh kuke kh kE ht nwt. uh tfo qxkwt fkh k {wt khu ki [kutfe k. qo wue hn h {urkk r{kku fkx{k Xuh-Xuh uhkuku {ku. yk xkke wrk ykk{kt ne. htw xkwt fkh w [kutfkt nwt. {k[kh yusLe yueyu wuk ]n {tkkk knfkh yuLx nuhkUfkuk nkkke kku fkuo Au fu, uu qo wue Wh ykkeyu f r{kEke rk kwt. u {u r{k 33 nh Vqx [kE h nwt. f r{kE nw{ke rkhe yuxk {kxu nrffe Sf sk Au fu f hr r{kE Au yu hfkh rhkue qur rkurnkuu hrk {ko yke ht Au. f r{kEe {khf k{k 12 nh {exhe Au. qo wuku rMkh kuh ku{kt VuhkE ku Au. yn qu hfkh yu hr {kof rkuneyku [u st [ke hne Au. qhkur yuryu yuLz u^xe yusLe yurke s yuxo he fhe hne Au fu, yk kuh ku Whke Wzwt n. y{urhfk, rrx yu qhkue fuxef yuhkELu yk rMkhku{kt Wzk h hkuf ke hke Au. htw {ur yuhkELk kkux # [kk {kxu uu shytks fhu Au. hr {kof yuf wur rkune ukyu yk qe fktze skkhe ee Au. rkune ukyu r{kwt uf ku {kku kku fkuo Au. nuk ykke uk yuuuLzh kuzhuEyu ykhku {qku nku fu, yk qu hfkhe fhq Au. htw wue rkurhxe yusLeyu yuf Vku fkue hufkuz nuh fhe ku kue ke. u{kt hr r{rxe ELxursL yu que rkune [u k[e Au. r{kE yuxufe 20 r{rx Ae yk k[e{kt rkune uk fne hkku Au fu uu fkkuo r{k {S Vqtfe {kwO. {urku kt[ {rnk{kt Vhe yuf ykk kku Au. yk u xkyku{kt Vhf {kk yuxku Au fu, nuk yuf r{k {wkVhku rn hnM{ heu q{ kE wt yu nu eswt r{k k {wkVhku kku Vqtfe {hkwt. kt[ {rnk{kt {urkyu 537 Steykuku yt uku. 8 {k[uo su xk e ue fze {e ke. 239 {wkVhku Eu MH 239 fwykktwhke us sE ht nwt khu y[kf q{ kE wt.

  2 / . 19-07-2014, y{kk

  S

  rV{Lku E f-fuxheLkk ykkke

  kUk-kUk rV{ yuf Mkkku k kkk{kt rhe fhku

  rV{ k Uk-k UkLk u rnLe Wkhk tk kr{, kuwkw kkk{kt k rhe fhku :rV{ keS ykuxkukhu rhe ku

  {wtkE, kk.18kkuewzLkk yrLkukk f hkuLk yLku yrLkuke fuxheLkk fiVLke

  rV{ kUk-kUk yuf Mkkku k kkkyku{kt rhe fhku. yk rV{ rnLe Wkhktk kr{ yLku kuwkw kkk{kt k rhe fhk{kt yku.

  rV{ kUk-kUk nkuewzLke rV{ LkkEx yuLz zuLke he{ef Au. su{kt rnhku rnhkuELk rzf Mxtx fhkk Lkshu kzu Au. yk rV{{kt f hkuLk yLku fuxheLkk fiV Lkshu kzu. yk rV{{kt yuf Mxtx ~ rV{kke Mk{u fuxheLkk fiVLke {kMkkueyku{kt wkku Wkzku nkku ufu ku{ Akkt fuxheLkkyu rV{Lkwt wxk [kw hkwt nkwt. fuxheLkkyu kkfkrf k ELku rV{Lkwt yw wxk kw fwO nkwt. khu yk rV{Lkk wxk hr{kLk s f hkuLkLku k kk kuo E knkU[e nke.

  suLkk fkhu f hkuLkLku ykukhuLk fhkkLke Vhs kze nke. khu yk rV{Lku ELku f hkuLk yLku fuxheLkk fiV{kt khu WMkkn uk {e hkku Au yLku kku ykkke Au. Lk{Mku tzLk , ytLkk ytLke yLku k[Lkk yu nMkeLkku sue rV{ku kLkke [wfuk zkhuxh rMkkko ykLktu yk rV{Lkwt rLk{ko fwO Au. rV{{kt Mktkek rk yLku uhu ykwt Au kku rV{Lke kxfkk Mkwu kuk yLku Mkwhu Lkkhu e Au. rV{Lkw wxk whkuk{kt fhk{kt ykwt nkwt. khu yk rV{ keS ykuxkukh kkte strkLkk rMku rMkLku{khku{kt rhe fhk{kt yku. rV{Lku E ofku{kt k khu WMkkn uk {e hkku Au.

  rnLe W[kh Mkwkhk kh kh ykkke MkLke

  kk uewz{k t hks fhkLk w t M Mkuke MkLke rkuLk

  kkuLkoMxkhLkwt uk nxke kkuewz xku[Lke yrLkuke khefu yku kLkkk MkuMke MkLke rkuLku f{hfMke

  kkuLko rV{ku{ktke kkuewz{kt kkukkLkk f{ ykk khe hnu MkLke rkuLkLkwt M kkuewz kh hks fhkLkwt Au. MkLke rkuLk EAe hne Au fu kuLke Mkkku uzku kkuLko MxkhLkwt uk nxe yLku ku kkuewzLke xku[Lke yrLkuke khefu wrLkk{kt ykuk Au. MkLkeLke EAk kkuewz{kt yuwt ftEf fhkLke Au suLkkke ofkuLkk r kh ku hks fhe fu.

  kkuewz{kt SM{-2 yLku hkkee yu{yu{yuMk-2 sue MkV rV{ku{kt fk{ fhe [wfu MkLke rkuLk ykhu rk khkLke rV{ku{kt ykEx{ MkkuLk fhe hne Au. Mkkku s MkLke rkuLk kkukkLke rnLe W[kh Mkwkhk {kxu k Lk fhe hne Au. MkLke rkuLku skwt

  nkwt fu, kkuewzLke fuheh hr{kLk ykh Mkwe kuLku su ftE k {uwt kuLkkke ku knw s w Au. kkuewz{kt kuLku {kuxkkku kufkuLkwt Mk{koLk {e hkwt Au. MkLkeyu W{uwO nkwt fu ku ykhu rnLe Mkwkhk kh kh ykke hne Au yLku ku ofkuLkk r kh hks fhk {ktku Au. kuLke EAk rV{ku{kt kkukkLkk yks{kt zkk fhkLke Au. Wue Au fu, yksu rhe ku rV{ nuxMxkuhe-2{kt MkLke rkuLkLkw t ykEx{ MkkuLk kf rMk rhe knukke s rnx kE [wwt Au.

  nw{k kkukkLke yk yku We fhe [wfe Au

  nw{k fwhue {wtkR Mkkkk{kt snkuLkLke Mkkku uk {u

  kiMk ykuV kMkukwh {khVku kkukkLke kkurwz furhhLke Yykk fhLkkh MkuMke

  nw{k fwhue nu kkurwz{kt kkukkLke yuf yk yku We fhe [wfe Au. kuLke k{k{ rV{ku{kt qr{fkLke rV{e [knfku khk tMkk fhk{kt yke hne Au. kksukh{kt s VUr{Lkk {ukuSLk{kt fh kh [{fue nw{k fwhueLku nu {kuxe rV{ nkk kke Au. {ue {krnke {wsk ku Mkts kwkLke ykkk{e rV{ {wtkR Mkkkk{kt Lkshu kzu. yk rV{{kt kuLke Mkkku snkuLk ykkn{ Lkshu kzu. rV{ Mkkku uzkuk kufkuLkw fnuw Au fu nw{k yk rV{ fkhk {kxu kikh kR kR Au. u fu rLk{kokk rLkuofku nsw rek nuhkk fhe hkk Lkke. rV{{kt yL fkfkhkuLke kMktke fhk{kt yke Lkke. nw{k nk{kt fuxef rV{ku fhe [wfe Au. kkurwz{kt ykk kk Mkkk kuLke qr{fkLke LkkU uk{kt yke [wfe Au. {wtkR Mkkkk ko 1980 yLku 90Lkk fLke Mkke kh ykkrhk Au. rV{Lke kxfkk nuhLke

  sz{kt hnuk yzthzo, kkueMk yLku r{ {krfkuLke ykMkkkMkLke hnuu. rV{{kt snkuLk ku Mkuz{kt Lkshu kzu. rV{{kt yrLkukk yrLk fkwh yuf hksLkukkLke qr{fk{kt Lkshu kzu. snkuLk yLku yrLk Wkhktk rV{{kt {Lkkus kskue k {w qr{fk yk fhLkkh Au. rV{Lkk rLkuof Mkts kwk wk ykkke ukR hkk Au. k xku[Lkk fkfkhku nkukke rV{Lku MkVkk {u ku{ knukke {kLkk{kt yku Au. yk rV{Lkw wxk yk kuo s Y fhk{kt ykLkkh Au. nw{k fwhueyu kuLke furhhLke Yykk kIMk ykuV kMkukwh {khVku fhe nke. yk rV{Lku RLku k{k{ kufku ykkMk ukR hkk Au. snkuLk ktkk Mk{ kk fkuR rV{{kt uk {Lkkh Au. snkuLk khu rV{ fhkku Lkke khtkw kuLku kMkt fhLkkh kufkuLke Mktk k wk {kuxe Au.

  {wtE, k.18{u u {zoh rV{ uE

  nku ku nux Mxkuhe 2 fuBe rVB fhkt khu kuz rV{ ke. u {u nux Mxkuhe uE nku ku rV{e r uke sYh ke. nux Mxkuhe 2 z{kkk he rV{ Au, suu ke kuxwt sqwwt k{ yke uk{kt ykw t Au. rV{ uk {u {u yufkh kk fu kuee qr{fk wt Au? wt fkuE hk heu k kue {rnk khkh h [kh nkyku fhe

  fu? wt yu Au fu {rnk h ku ukwt sqw yu heu AkE wt nku fu u nkuMx{ktke keu yuf-yuf fheu kukk w~{kuu {khe ku Au yu q tkh w~{ku nskke {he Au. wt yuf UMxh suk uku {khku h Au, yu khu khu u {rnk ue k{u tf eu hnue nku Au. e rkuw t f r y[kf s Wkusk khk {kxu rV{{k t yke Au. ykk s fuxk tf kkuk sk yke

  rV{ hr{k {u nuhk fhk hnuu, yk {k{ kkuk sk rV{ uk k {k ke.

  kko: {ntku(wkt n) {wtEku yuf k uk nku Au. k ue yu nexetk uk Ekhkyku h [ku Au. {ntku kukk w~{kuu e s hk heu {khe kku nku Au. kukrhfk(whe [kk) {ntkue nkEkuVkE hk nku Au. {ntkuu { Vku khu uku Wku fhku nku Au. kukrhfkk kku h {ntkuku fu nku

  Au. k ukrhfk Vk uxk u kVek u yk fhe nku Au yu ue s k{kt k yk (s kwke)u u{ fhk ku Au. tu fuxkuf { kku kh fhu Au htw {ntkuu yke kE Au. u kukrhfku {kh {khu Au yu ue h sh hkk {kxu yuf {k {qfu Au. khk kukrhfk VkuxkukVek k{kt skwt t fhe u Au. yk ur{fk kukrhfku ku s u{ fhu Au yu u kuxwt kueu kukrhfku k{kt kuku Au. kukrhfk u{e yku {ntku ytue k fhu Au. yk yL nuh{kt sEu S ekkwt fn u A u. k ukrhfk {ntk ue fu{ktke keu yk kk u k uk{kt sEu u Au. ufu, {ntku yk tuu kue ku Au. {ntku yke nk fhe ku Au. ykxwt s n u kukrhfku Se fh{kt ke u Au. ufu, kukrhfk [e Au. nu, kukrhfk {kku {kk ku uk {kxu Se nku Au.

  kukrhfk kueke [eu {ntku yu uk [kh kkeykuu {khe f u A u? w t k ukrhfk ykk {kuku ku E fu Au? wt {ntku kukrhfku {khe fu Au? kukrhfk fue heu

  rV{ rhq: nux Mxkuhe 2nux Mxkuhe 2u wkt ne rV{ fnuk{kt yku ku fkuE s yrku ke

  kukku ku u Au? yk {k{ kkuk sk rV{e ytr{ 15 r{rx{kt {e Au.

  yr: rV{e Yyk{kt ku Au fu whe [kkku yr {kh Au htw rV{ qhe kk kt we uk [nuhk hk nkk{kt nus VuhVkh kku ke. rV{{kt whek yufhk k uk {u Au. ykku yu ezkkf ~ku ftxkksf e Au. su{u nux Mxkuhe{kt kWe k{ku yr uku nu, u{u whe [kkku yr {u n. s kwkeku XefXkf yr Au. rV{{kt {kk wkt nk nkk yu yr kkh Au.

  rzhu: rk tzkw t ro k{kL Au yu e xfkk uk ro h yh fhu Au. rV{e xfkk k{kL Au. rk tzkk rzhuu uEu ku Au fu u yze s Mx {S ku yu uk h yke rV{ ke ke.

  te: nux Mxkuhe 2wt e yks rVh w{ h kh ykk yuf {kk kt Au. yk rk te k{kL Au. e rkuwt ykEx{ kut f r ftE k yh We wt ke.

  k {kxu ue: y{u ku yuxwt s fnewt fu yk rV{ uk {kxu { yu ike hke fhk n. k ku yk rV{ kuz Au, sukke fkuEu hku{kt[ kk. {kk wk t n {kxu yZe fkf rkuxh{kt kh fhe fk u{ Au.

 • 3 / . 19-07-2014, y{kk

  V L

  Lke rne, kk.18r n e { k t

  M khf kh k L k k k L k u E k r h M k r k y k u rLkrkrLk kkE hne Au. ksk khk Mkhfkh k L k kkL k k L k k u k us fhkk nkukLkk Mk{k[kh [u nu rne{kt fkUkuMk khk k Mkhfkh kLkkk L k k u nk k hkk nkukLkk Mk{k[khkuyu hksfe r&ufkuLku k [kUfke ek Au. fk Uk uMkLkk khkMkk uyu kXktLk{kt Mkhfkh kLkkk ytku r[kh nkk kuo Au. yk {kxu yk{ yk{e kkxeoLkku Mknkuk {ktkk{kt ykku Au.

  Mkwkku khk k kke {krnke {wsk, fkUk uMkLkk {kuxkkkLkk khkMkkuyu rne{kt yk{ yk{e kkxe oLkk Mknk ukke Mkhfkh kLkkkLkku {k k fkuo Au. yk {kxu ku{u VkuBwok

  kLkke Au. su {wsk knuk ku ko Mkwe yk{ yk{e kkxeo fkUkuMkLku Mk{k oLk ykk u s u hr{kLk rne{kt {w{tke yLku k{k{ {tkeyku fkUk uMk kkxeoLkk nku. khkk yZe ko Mkwe fkUkuMk yk{ yk{e kkxeoLk u Mk{koLk ykku. kh u yk{ yk{e kkxeo kkukkLkku {w{tke yLku {tkeykuLke rLk{qtf fhe fu. yk khkMkkuyu Mk fwO Au fu, fkUk uMk fkuEk Mktukku{kt kskLku Mk{koLk ykku Lkn. hr{kLk fkUkuMkLkk khkMkku

  nMkLk yn{u skwt Au fu, fkUkuMk rne{kt Vhe [w txe kk kuw t EAke Lkke. yuxu u yk{ yk{e kkxeo fkUkuMkLku Mk{koLk ykkk kikh nku kku fkUkuMk n k E f { k L z { k t y k ytku hsqykk fhku. ufu, fkUk uMkLkk u kk {wfu {koyu yke fk uE Vk uBw ok

  r[khkeLk nkukLkku Mk ELfkh fkuo Au. keS kksw yuk Mk Au fu fkUkuMkLkk khkMk ykMkeV {kunt{u kku fkuo Au fu, fkUkuMku rne{kt Mkhfkh kLkkk yk{ yk{e kkxeoLkku Mktkfo fkuo Au. kksukh{kt ykMkeVu kkukkLkk yuf fkixwtrkf Mktk{kt yk{ yk{e kkxeoLkk Lkukk {Lkek rMkMkkurkLku kk uke yk {k{u {Mke fhk rLktke fhe nke. nk fkUkMk kkxeo kskLku kkuze kkzk kikh kE Au.

  fkUkuMkLkku nkk kfzu kzw?

  rne{kt Mkhfkh kLkkk fkUkuMkLkk khkMkku Mke

  rne{kt Mkhfkh kLkkk {kxu fkUkuMku yk{ yk{e kkxeoLkwt Mk{koLk {ktw : Lke VkuBwok kikh fhe ukE

  rktkkwhk, kk.18kwfh kE rsukk urfk ytke hk uu

  hkxrkkk {nk{k kkteLku keke kke ku{Lke Mkkk u uzku MktMkkykuLkk Lkk{ kk {ktk fhe Au. hkuu skwt fu, yk rkLke Yykk wrLkMkxeykuLkk Lkk{ kkke fhe uEyu. ytke hkuLkku Ekhku fuhLke {nk{k kkte wrLkMkxeLk w t Lkk{ kkLku ELku nk w t. hk uu {nk{k kkteyu 1936{kt u yko tke k wMkfLkk u nkku ykkkk skw t nk w t f u, yk kwMkf{kt kkteS nrhsLkkuLku Mkkn ykke hkk Au fu kuyku {{wkLku kzku kueLku ku{kt kxu. su kou Au fu, kuyku nrhsLk MkkLku kLkke hkkLkk kk{kt

  nkk. ufu, MkuLxh Vkuh kkteLk Mxze fkuzeoLkuxh suyu{ hne{u ytke hkuLkk kfkuoLku Lkfkhe ek Au. kkteSLke yk{fkk MkLkk kukku LkkUkue xLkkLkku Wu fhe hne{u skwt fu, ku{Lke kLke fMkwhkk kh kkukkLkwt {{wk MkkV fhk kkteSyu kk fwO nkwt. ku{u nrhsLkku kkMku {{wk MkkV fhkLkku rhku fku o nkku ku{ Akkt fMkwhkkyu kuLkku rhku fhkk kkteSyu ku s {{wk MkkV fwO nkwt. hne{u skwt nkwt fu, kkteSLku fkuEk fkhLkk ykkhwk kwhkk kh kekr fnuwt yu {kk AeAhkkkLke rLkkLkk Au. yk rLkuLk yu kou Au fu, ytke hku kkteLkk oLkLku ku heku Mk{S fe Lkn.

  kwfh kE Lkukk ytkeLkwt rkkMk rLkuLk

  {nk{k kk te keke nkk : ytke hkuLkku kku

  ytke hkuu kkteS Mkkku Mktfku MktMkkykuLkk Lkk{ kk {ktk fhe : rLkktkkuyu hkuLkk kkLku Vkkku

  Lke rne, kk.18fuL Mkhfkhu fkuLzku{Lke rr kkLzkuLke

  f{kku{kt 22 xfk MkweLkku khku fhkLkku rLko fkuo Au. suLkk fkhu fkuLz{Lke f{k{kt 1.48 YrkkLkku khku kk kue kk k fhkE hne Au.

  k kke {krnke {wsk, Vk{ko ftkLke hkufux kuLfkEh yLku sufu yuLMku khk rne nkEfkuxo{kt yhS k fhk{kt yke nke.yk yhSLke MkwLkke hr{kLk ss Shkunee yLku ykhyuMk yuLzhkuLke tzkeXu Mkhfkh kkMku wkMkku {ktku nkku. suLkk skk{kt Mkhfkh khk tzkeXLku hkxe Vk{koMwxef khk 10 swkE 2014Lkk hkus kikh fhku yrMkw[LkkLke ke hsq fhkE nke.

  yk ke {wsk Mkhfkh u fk u Lz{Lke f { k 6 . 5 6 Yrkkke kheLk u

  8.4 Yrkk fhe ee A u. Mkhfkhe rfu fkuxo{kt skw t nkw t fu, Mkhfkhu fkuLz{Lke

  {nk{ f{kku Lke fhe nkuk Akkt Vk{ko ftkLkeyku 46 Yrku rk Lktk fkuLzku{ u[e hne Au. Mkhfkhe feLkk yk ykkukLkk skk{kt Vk{ko ftkLkeLkk feu MefkwO fu fkuLz{Lkwt u[k [e f{kku kh fhk{kt yke hkwt Au. Mkkku s ku{u e hsq fhe nke fu, fkuLz{ yuf MkkLk Au ku k Lkke. suLkk fkhu kuLkku k Mkhfkhe ykuLkk rLktk{kt ykkku Lkke. yuxu fkuLz{Lkk kLke {nk{ f{k Lke fhe fk Lkn.

  fkuLz{Lke f{k{kt 1.48 YrkkLkku khku

  Mkhfkhu fkuLz{Lke f{k{kt 22 xfkLkku stke khku fkuo

  fe, kk.18w uL k{k t hrk Mk{k of

  rk un eyk u khk M k k u r {erzk kh kkuMx fhe {urk yuhkELMkLkk r{kLk kku#k 777 k u h M k{sL k k f kh u woxLkkLkku kuk kLwt nkukLkku kku fhkku Au.. VuMkkwf kh yk kkuMx fheLku kfkrf zerx fhe ukw t nkw t. yk kk uMx{kt skkwt nkwt fu, wuLkLke yk{eoLkk r{kLk Mk{SLku kku#k-777 r{kLkLk u kk uze kzk w t nk w t . wuLk{kt hrkLke Mkhn LkSf {urLk yuhkELMkLkk kkuze kzkkLke xLkkLkk wrLkkh{kt uhkkkk kze hkk Au. khu rkuneyku khVke nuh fhku kekMk rhkfLkk Mtw hkk{tke Ekkuh Mxufkuu Mkkur {erzkLkk kus Wkh yuf kkuMx fheLku kuhMk{sLkk fkhu kkuze kzkk nkukLkwt skwt Au. kkuMx{kt skwt nkwt fu, y{u xkuhus nuh LkSf yuf yu-26 r{kLkLku kk uze kzkw t Au. yk kkuMx{kt kwhkk khefu r{kLkLku kkuze kzkkLkk erzkuLku k

  ykkuz fhkku nkku yk erzku {urLk yuhkELMkLkk r{kLk kk u#k-777Lkk w oxLk kLk k erzku suku s Au. yk knuk kuLkuAf kekMk rhkf Mkkku uzkuk xTexh yufkWLxke kku fhk{kt ykku Au fu, wuLkLke MkuLkkLke s{eLk Wkhke nk{kt kh fhLkkhe r{MkkE kh ku{u fu s{ke eku Au. yk kku kkuMxku kkuMx fhkkLke kkheLke {erLkxku{kt s nxke ukk nkk. ufu, yk kku MktuLkk {k{ke wuLkLkk yrfkheyku rkuneku r wrLkkLkw t kLk U[k Lk fhe hkk Au. wuLk ykhu hrk r kkukkLkk kk{kt ykukerLkLk kLkkk [kh fhe hkwt Au. WuLke Au fu, kwkhu hkk u w uLk LkSf {urLk yuhkELMkLkk yuf r{kLkLk u kkuze kzkwt nkwt. yk woxLkk{kt r{kLk{kt Mkkh k{k{ 295 kykuLkwt {]w rLkkwt nkwt. yk r{kLkLku hrLk Mk{kk wuLkLkk rkurnykuyu kkuze kkzwt nkukLkwt yLkw{kLk kkkE hkwt Au.

  wuLkLkk rkuneyku khk Mkkur {erzk kh kkuMx

  rkuneykuLke kuhMk{sLkku kuk kLwt {urLk r{kLk

  hrk Mk{kk rkurnykuyu wuLk yk{eoLkwt r{kLk Mk{S {urLk r{kLkLku kkuze kzkkLkku kku fhkku

  fkufkk, kk.18khke xe{Lkk kqo fuxLk

  Mkkih kktkweLku ktkk rfux yuMkkuMkeyuLkLkk Mknyk kLkkk{kt yku. yk ytkuLke Mkkkkh nuhkk 27 swkEyu {Lkkhe ktkk rfux MktLke sLkh k uXf{k t fhk{k t yku. Mkkih kktkwe MkwLk {wSoLke sk uk sE hkk Au. su{Lkk [kh koLkku fkofk yk {rnLku kwhku kE hkku Au. ufu, yk yuf kkLku kk fhkk k tkk rfux Mk tLkk yL Mkk u k k u k kLk k k u kkk hnuu. su{kt 74 keo sk{kunLk k{etkLke Vhe yufkh ktkk rfux

  yuMkkuMkeyuLkLkk ykku rkLknheVheku he fhku. WuLke Au f u, kk tk we ykhu EtuLz{kt [ke hnu kxkize xkuVe{kt fku{uLxe fhe hkk Au. khu ktkk rfux yuMkkuMkeyuLk{kt Vku{o hkLke Aue kkhe 19 swkE Au. ufu kktkwe WkMkk Lkn hne fkk kktkweLke skyu k khek MkkuxeOk khk ku{Lkwt Vku{o hku. #uLz{kt 27 swkEke keS xuMx {u[ Y kke nkukLkk fkhu kktkwe ktkk rfux yuMkkuMkeyuLkLke sLkh kuXf{kt k WkMkk

  Lkn hne fu.

  27 swkEyu kuXf{kt Mkkkkh nuhkk fhku

  Mkkih kktkwe kLku ktkk rfux yuMkku.Lkk Mkn yk

  ktkk rfux yuMkku.Lke sLkh r{xk 27{e swkEyu {u : ykku k{kLke rkLknheV he fhku

  yLktkkwh, kk.18khke rfux xe{Lkk Mk wfkLke

  {nuLMkn kuLke {kxu yuf hknkLkk Mk{k[kh A u. rnL wyk u L k e k{f kkeLku XuMk knkU[kzkLkk ykhkuk{kt VMkkuk kuLke Mkk{u nuh fhku s{kLkke kuhtxLku MkkrLkf fkuxo khk khk uk{kt ykwt Au.

  k uLkeLkk rf k tfs kkyu fkuxo{kt hkfz kuhtx khk uk yhS fhe nke. suLkku fkuxuo Mefkh fhe eku Au. WuLke Au fu, {nuLMkn kuLkeLku yuf {ukurLkLkk fhkus Wkh kkLk

  rwLke su{ kokk nkk. yk fhkusLku E r rnLw krhkLkk rsk Wkkk ~k{ Mkwthu 3 swLk 2013Lkk hkus fkuxo{kt kuLke r yhS k fhe nke. su{kt kuLke Mkk{u rnLwykuLke k{f kkeLku XuMk knkU[kzkLkku ykhkuk kkk{kt ykku nkku.

  fkuxuo kuhtx khk U[kk kuLkeLku {e {kuxe hknkrnLwykuLke kke wkkLkk fuMk{kt

  r{kLk{kt 283 kke ku{s15 w Mkrnk k{k{Lkk {kuk : Mkkike w 154 Lkkkhefku kw{kLkkh LkuhuLz Mkrnk rLkk uku ykkk{kt khfk kk

  {urLk r{kLk Vqtfe {hkkLkk nukLku nu y{urhfkLkwt Mk{koLk

  {kuMfku,kk. 18wkMk wuLk{kt {urLk kke r{kLkLku Vwtfe

  {khk{kt ykwt nkukLkk ynukLku nu y{urhfkyu k Mk{koLk ykwt Au. y{urhfkyu fkw Au fu yk r{kLk fkuR woxLkkkMk kw Lk nkw khtkw kuLku kkuze kkzk{kt ykwt nkw. y{urhfkLke Mkkku Mkkku wuLku k yke s rkrk ykke Au. yk kLkk{kt k{k{ 298 kkkeLkk {kuk kk Au. {kko kuk kkeyku{kt LkuhuLzLkk 154, ykuMxurk{kt 27, {urkLkk 23, RLzkuLk urkLkk 11 kufku Mkk{u Au. yk Wkhktk rkxLkLkk A, s{oLkeLkk [kh yLku kus{Lkk [kh kke k Mkk{u Au. {kko kukyku{kt rVrkkRLMkLkk k kufku yLku fuLkuzkLkk yuf Lkkkrhf Mkk{u Au. {ue {krnke {wsk 33000 VwxLke [kR kh Wzkkh nkw khu r{kLk khke Mk{ {wsk 8.45 kku hzkh khke kkk kR kwt nkw.

  ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu hrLk Mkhnke ykhu 40 rfku{exhLkk ytkhu Mkk kqeo wuLkLkk kkkukku kku r{kLkLkk fkx{kLku

  yLku {]kunkuLku uR fk Au. wuLkLkk k]n kLkLkk Mkknkfkhu fkwt Au fu kkkuhkuyu kf r{MkkR khk nw{ku fkuo nkku. kku#k 777-200 r{kLk woxLkkkMk kk kk ktk{kt zzkx {[e kku nkku. yk {urLk kke r{kLk yu{Mxzo{ke kkwBkwh khV yke hkwt Au. yk r{kLku MkkrLkf Mk{ {wsk 12:10 ku yu{Mxzo{ r{kLke {kfuke Wzk he nke. k{k{ kufkuLkk {kukLke nuk k fhk{kt yke hne Au. MkkrLkf Mk{ {wsk A ku kkBkwh kku yk r{kLk WkhLkkh nkwt. wuLk Mkhfkhu ykLku {kxu kkkMkLkku yku fkuo Au. {urLk r{kLk kLkk kk kkeykuLkk MkkkMktkteyku{kt Lkkhkske yLku ykkkLkwk {kusw Vhe wt Au. ykkuk [u nw{ku fkuo nkukLkku kkkuhkuyu RLfkh fkuo Au. kkkMk kk rkk Mkkkxe kh yku. Mk{k kLkkke rLkk uku ykkk{kt khfk kk nkk. LkuhuLz{kt kufLke nuhkk fhk{kt yke Au. yk Wkhktk yL ukuyu k kkukkkukkLkk LkkkhefkuLku kw{kk Au.

  kf r{MkkRke kkkuhku khk nw{ku fhkku nkku : wuLk

  4 hkku{kt kskLku Sk ykkkLke knLke kikhe

  hk yuf{kuLku fuxef Mk Mkw[Lkk ykkR

  [kh hk{kt rkLkMkkLke ykkkk{e [q txe{kt kskLku Sk ykkk {kxuLke kikhe Y fhe ee nkukLkk ynuk {k Au. rkLkMkkLke [q txe{kt yL hksfe kkkuLkku MkVkku fhk {kx u Lke wnh[Lkk kikh fhk{kt yke hne Au. yr{k knu k{k{ [khu hk yu{kuLku fuxef Mkw[Lkk ykke Au. suLkk kkYku Skk {kxuLke huf {krMkkh{kt Mkke fR heku We fhe fk. ykLku {kxu h sYh Au, MkkrLkf {wkku w Au, ko{kLk khkMkkuLke Mkk{u kMkLkrhkue krhkku fR heku fk{ fhe hkkAu yLku yL yuk fk {wk [u su WXkeLku Sk {ue fk Au ku ytku rMk]k ke kikh fhe nkR f{kLz Mkwe {kufe uk {kxu fnuk{kt ykwt Au. 10{e ykuk Mkwe{kt ke yLku ynuk kikh fhk {kxu fnuk{kt ykwt Au. yr{k kn kk[ek{kt Mk kLke kk Au. knLke Mkkk u kkLkk sLkh Mkuuxhe suke Lkk yLku hk{ {k k Mkr ukR

  hkk Au. {nkhkx, nrhkk, sB{w fk~{eh yLk u khtz suk hkku{kt rkLkMkkLke [q txeLke k ikhe ksk khk nkk hk{kt yke Au. k{k{ hkk uLkk kkMkk [fkMkk{k t yke hkk Au. yr{k kn sB{w fk~{eh{kt kezeke Mkkku uzk fhk RAwf Lkke. kuyku e{kt kfhk, Mkkku yLku zk{kt kku kufku Mkkku [kk {ktku Au. u fu yufk nkku {ukLk{kt WkkhkLke ksk hk yuf{Lkk LkukkykuLkk Mkw[LkLku kn Vkke [wk Au. LkkLku sB{w fk~{eh hk [ q txe {kx uL k e {k uxe skkkhe MkkUkk{kt yke Au. Lkk MA rkck hku Au.

  MkUMkuMk 10 rMk{kt Mkkike [e MkkkxeyukuSLkku kuh : MkUMkuMk{kt w 80 kkuRLxLkku Mkwkhku kku

  {wtkE, kk.18uhkh{kt yksu k kuSLkwt {kusw hkwt nkwt. MkUMkuMk{kt 80 kkuRLxLkku

  WAkku LkkUkku nkku. fkhkukkhLkk ytku MkUMkuMk 80 kkuRLx MkwheLku 25642Lke Mkkkxeyu hkku nkku. 10 rMkLkk kkk{kt yk Mkkike [e Mkkkxe Au. xeMkeyuMkLke f{keLkk Mkkhk krhk{ nuh fhk{kt ykk kk ykExe uh{kt VkuhuLk Vtz khk uhkh uke {e nke suLkk eu uhkh{kt WAkku LkkUkku nkku. Lkukurx kuLk{kt wk kk MkUMkuMk yuf ku kurVx kwfkLke Mkrk [u 25441Lke Mkkkxeyu knkUku nkku. MkUMkuMk kkWLMk kuf kRLku fkhkukkhLkk ytku 80 kkuRLx Mkwhe 25642Lke Mkkkxeyu hkku nkku. yuf ku MkUMkuMk 25713 Mkwe knkUku nkku. Auk [kh rMk{kt MkUMkuMk{kt 634 kkuRLxLkku WAkku LkkUkE [wku Au. 7{e swkE kkke yk Mkkike [e Mkkkxe Au. 7{e swkELkk rMku MkUMkuMk 26100Lke Mkkkxe Wkh knkUku nkku. yk Mkkn{kt ku{kt 617 kkuRLxLkku WAkku LkkUkku Au. yk Mkkn hr{kLk qz ykuRLke f{k{kt [kk xkk Mkrk{kt Mkwkhku kku Au. Wkhktk {kuLkMkwLk{kt krk LkkUkE Au. Vwkkk Wkh kk xwt Au. rk{krMkf krhk{ku wk s Mkkhk hkk Au. kMk fheLku ykExe ftkLkeykuLkk krhk{ ykkMk hkk Au. fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu, uhkh{kt nsw k Mkrk Mkkhe hne fu Au. rLk^xe 23 kkuRLx WAeLku 7664Lke Mkkkxeyu hkku nkku. Mkku^xuh rLkfkMk fhke ftkLkeLkk krhk{ wk s kLkkh hkk Au. sqLkLkk rk{krMkf kkk{kt xeMkeyuMkLkk Lkux kurVx{kt 45 xfkLkku khku LkkUkku Au. yksu MkUMkuMk{kt su uh{kt ke WAkku LkkUkku nkku su{kt RLVkurMkMk, rku, ykEMkeykEMkeykE kUf, rnhku {kuxku, yuMkMk kUf, yu yuLz xeLkku Mk{ku kk Au. ykRxe RLzuMk{kt 1.43 xfk yLku xuf RLzuMk{kt 0.91 xfkLkku WAkku hkku nkku. kUfk RLzuMk{kt 0.77 xfk yu furkx kwzT{kt 0.42 xfkLkku WAkku hkku nkku. VkuhuLk kkuxoVkurku RLuMxhkuyu kRfku 1912.42 fhkuzLke f{kLkk uh hek nkk.

  ykExeLkk uh{k t Vk uh u L k V tz khk uke {kk kuSLkku {knku : rLk^xe Mkwhe 7664Lke [e Mkkkxeyu hkku

  Lke rne,kk. 18 k s k L k k L k k { w

  khefuLke skkkhe Mk tke k kk yr{k kn u n u

  kkkhkkkLkk rhk u{k t k hk{kt Vhekh k t kkk u

  y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk fke {trhke k hk MkweLkk rMkkhLku rfMkkkLke Mkkku knLknkh {kxu kt fhk{kt ykku Au. suke kkyu kuMkkk kkkhk kkykuLku y{kk fkukkuohuLku ktke nxkkk kuyku k hk rMkkh{kt kuMku Au. suLkk eu yk wfkLk{kt ykkk kknfkuLku {w~fue kze hne nke. suLke khtkh fkukkuohuLk{kt hswykk fhk Akkt k fkuE Lkeuzku ykku Lk nkku. suke kkkhkkkLkk rhku{kt k hk{kt ukkheykuyu yksu Mkkhu kt kkzku nkku. yk ytku k kke rkkkuLkwMkkh kkLkk fk{Lke Yykk kE khke kt kuMkkk kkkhkkkykuLku fkukkuohuLk khk nxke uk{kt ykk nkk yLku kuyku k hk ykk ykeLku kuMku Au. u fu, BwrLkrMkk fr{&hu kkLkwt fk{ k {rnLkk{kt kke su kuwt skwt nkwt khtkw ykX {rnLkk eke kk ku{ Akkt kkLkwt fk{ kwt Lkke. kuwt k hkLkk ukkheykuyu skwt nkwt. k hk rMkkhku{kt yksu 200 suxk ukkheykuyu kt kkzku nkku. kkyu kuMkkkt kkkhk kkykuLku y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLku ktke nxkkk kuyku k hk rMkkh{kt kuMku Au. suLku fkhu yk rMkkhLke wfkLkku{kt ykkkt kknfkuLku {w~fue kzke nkukLke kk Mkkku ukkheyku nzkk kh Wkhe ykk Au. 200 suxk ukkheykuyu khke s wfkLk kt hkeLku kkukkLkku rhku k fkuo Au. kuyku yk {wu yksu kkueMkLku hswykk fhu k hkLkk ukkheyku ktkk Mk{ke kkkhkkkykuke khukLk Au. kuyku Auk fuxk Mk{ke yk {wu hswykk fhe hkk Au. kwYkhLkk hkus yk ukkheykuyu BwrLkrMkk fr{&h yLku {uhLku hswykk fhe nke yLku yksu kuyku nzkk kh Wkhe kk nkk.

 • Year : 02, Issue : 28, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 19-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 28, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.19-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 19-07-2014, y{kk

  kkteLkkh, kk.18hk MkhfkhLkk kkX kwMkf {tz khk [kw

  kuo kuh 1ke 5Lkk kwMkfkuLkk k{kt k kku k khku fhk{kt ykku Au. yk ytku ktke Vrhkku kk ykhu hk Mkhfkh khk k rkLkMkk{kt Mefkh fhk{kt ykku Au. hk MkhfkhLkk rk {tke wkuLMkn [wzkMk{kLkk skk {wsk kuh 1ke 5{kt Lkku ykMk{ y{{kt ykkLkk fkhu kwMkfkuLke MkkE, f, ur{LkuLk ku{s kkELzk yLku fkke f{k{kt ku khkLkk fkhu kwMkfkuLkk k{kt khku fhkLke Vhs kze Au. kkX kwMkf {tz khk kkX kwMkfkuLke f{k Lkn LkVku Lkn LkwfkLkLkk

  kuhku rLkkohek fhk{kt yke Au. hkLkwt kkX kwMkf {tz yL kLkke fkLkkuLke Mkhk{e{kt ykuAe f{ku kkX kwMkfkuLkwt u[k fhe Au. hk MkhfkhLkk rk {tkeyu rkLkMkk{kt hsq fhu yktfzk {wsk [kw kou kuh - 1Lkk kkX kwMkfkuLkk MkuxLkku k 87 Yrkk hkku Au su kk kuo 56 Yrkk nkku. khu kuh-5Lkk kkX kwMkfLkk MkuxLkku k 246 Yrkk hkk{kt ykku Au. su kk kuo Yrkk 97 nkku. WuLke Au fu,kkX kwMkf {tz khk fhk{kt yku yk stke k khkLkk fkhu {kUkheLkku {kh MknLk fhe hnu Mkk{kL {kMkku kh w kkuu kzku Au. ufu hk Mkhfkh kuLku sYhe kke hne Au.

  hk Mkhfkhu rkLkMkk{kt hsw fko yktfzk

  ku-1ke 5Lkk kkX kwMkfkuLkk k{kt stke khku etfkku

  ykMk{{kt kk kk k khku fhkku nkukLkwt rk rkku MefkwO : k khkLku kkku sYhe

  y{kk, kk.18y{kk rMkkhLkk MkhMkkwh rMkkh{kt ykue

  BwrLkrMkk fkukkuohuLk Mkt[krk khkkuLk nkuMkxLkk zkuxhku y[kLkf nzkk kh Wkhe skk eoyku {w~fue{kt {wfkk nkk. kwkhu {kuze hkku eoLkk Mkkkykuyu zkuxh Mkkku {khk{khe fhkk 50ke w huMkezuLMk zkuxhku nzkk kh Wkhe kk Au. suLkk kku nkuMkx{kt Mkkhkh E hnu yLkuf eoykuLke MkkhkhLku {kXe yMkh knkU[e Au.

  k kke {krnke {wsk, k wkhu {k uze hkk u {khk{kheLkk fuMk{kt E kk{u yuf eoLku Mkkhkh ykuo

  khkkuLk nkuMkx{kt kku nkku. suLku kkfkrf Mkkhkh ykkk{kt yke Lk nkukLkk ykkuk Mkkku eoLkk Mkkkykuyu zkuxh Mkkku {khk{khe fhe nke. suLkkke hkuku hkuk nkuMkxLkk 50ke w huMkezuLMk zkuxhku kfkrf nzkk kh Wkhe kk nkk. yk nzkkLke kkkt ktkLkk yrfkheyku khk {kuze hkk Mkwe ku{Lku Mk{k Lkku fhkk nkk. ufu huMkezuLMk zkuxhku yufLkk ku kk Lknkk. yksu nue Mkkhu k ku{Lke nzkk kkk hnukk nkuMkx{kt Mkkhkh E hnu yLkuf eoykuLku nkkfe kuke kze hne Au. WuLke

  Au fu, nkuMkx{kt eoykuLkk Mkkkyku khk kkekku kh khtkh nw{kykuLke xLkkyku Mkk{u yku Au suLkk kku kt Mkwe zkuxhLkku MkwhkkLke kkhe ykkk{kt Lk yku kt Mkwe nzkk kkk hkkLke nuhkk nkuMkxLkk kkekku khk fhkE Au.

  WuLke Au fu, kkuzk rMkku knuk nuhLke eyuMk nkuMkx{kt k eoLkk Mkkk khk huMkezuLMk zkuxhLku kkz {hkkk zkuxhku nzkk kh Wkhe kk nkk. kkueMk khk zkuxhkuLke MkwhkkLke kkhe ykkk kk yk nzkk Mk{uxkE nke.

  eoLkk Mkkk khk zkuxhLku {kh {khkk rhku

  khkkuLk nkuMkxLkk 50ke w zkuxhku nzkk kh Wkko

  MkwhkkLke kkhe Lk ykk kt Mkwe nzkk kkk hkk zkuxhku {{ : nzkkke eoykuLku nkkfe

  y{kk, kk.18 k wsh k k k k u eM k kh k

  k n u e k n u r f k u x h hekLkk u rLk o fhk{k t ykku Au. fkuMx yurhkLke Mkwhkk {kxu yk nurfkuxhLkku Wkkuk fhk{kt yku. hk Mkhfkh khk kwshkk kkueMkLku n u rf k u xh he k { kx u 25 fhkuz Yrkk Vkk{kt

  ykk Au. WuLke Au fu, k wshkk u{kt Mkk ike k tkk u 16 nh rfku{exhLkku rhk rfLkkhku hku Au. yk rhk rfLkkhku kkrfMkkLk MkhnLku yzeLku yku nkukke rhkE {kku o wMkkuhe yLku k[kuheLke ]rkyku ruk {k{kt kke nku Au. suLku yxfkk {kxu khtkh fkuMx rkk khk Lkku nkk

  hk{kt yku Au. khu rhkE Mkwhkk w {skwk kLkkk yLku w~{LkkuLke nhfk kh [ktkke Lksh hkk {kxu kwshkk kk ueMku nurfkuxh hekLkku rLko fkuo Au. LkkUkkk Au fu, {wtkE kh 26/11Lkku nw{ku fhLkkh ykktfkeyku k kwshkkLkk rhkE {kku oke s {w tkE{kt u~k nkk.

  nu kwshkk kkueMk nurfkuxh heu25 fhkuz Vkk{kt ykk

  {nu{kk LkSf yfM{kk{kt k u k y k u L k k { k u k

  Lkrzk, kk.18 z k u h k - y { k k

  yuMkuMk-u Wkh {nu{kk L kSf yks u n ue M kkh u k{kh yfM{kk Mkokk ku kykuLkk xLkk Mku s {kuk rLkkk Au. {ke {krnke {wsk, zkuhkke y{kk ske yuf {nkhkx kkMkkLke xfu ykkLkk knLkLku zkfkuh xh {khe nke. yk yfM{kk{kt

  xfLkk ykkLkk kkLkku wzku kkue kku nkku su{k t x fLkk z kEh Mkrnk ku kykuLkk xLkk Mku s {]w rLkkk nkk. {]kf kku k ktkLkk n k u k L k e { k r n k e {e Au. kh u yk yfM{kk{kt {nuLMkn

  Lkk{Lkku yL yuf k kteh heku k kku Au. xLkkLke kkkt {nu{kk kkueMk kkfkrf xLkk Mku knkU[e kE nke yLku {]kfkuLkk {]kunLku fkx{k Lke[uke fkZe kkuMx{kuxo{ yku o Mkuzk{kt ykk nkk. hr{kLk kkueMku yfM{kku {]wLkku kwLkku LkkUe Mk{k kLkkLke w kkkMk nkk he Au.

  y{kk, kk.18y{kkLkk kku{kekwh rMkkhLke wtxkhuheLkk

  Lkkfu kk {kuze hkku swLke uz-uz kkkku ku kyku Wkh Su nw{ku kkkt [f[kh {[e sk kk{e nke. yk nw{k{kt ku kyku kteh heku k kkkt ku{Lku Mkkhkh yku o nkuMkx Mkuzkk Au. khu nw{ku fheLku A Mkku{ktke [kh MkkuLke hkfz fhe ukE Au.

  k kke {krnke {wsk, y{kk{kt qtx, [kuhe, {khk{khe yLku nkLkk kLkkku Mkk{kL kLkkk Au. kkueMkLkk MkkMkk{kLkk kk [u k nuh{kt yMkk{krsf kkuyu {kk {wfe Au. su{Lke yxfkk{kt kkueMk Mktkh rLkV hne Au. kuLke w yuf Mkkke ykkkku kLkk y{kkLkk kku{kekwh rMkkh{kt Mkk{u ykku Au.

  {ke {krnke {wsk, kku{kekwhLkk wtxkhuheLkk

  Lkkfuke kwkhu {kuze hkku {kunLkkE kktzu kkk ku{Lkku kE kMkkh kE hkk nkk.yk hr{kLk hknw ue, ktfs {kunLk, kusMk kkhk yLku Mkr{h kkhkux Mkrnk A Mkkuyu {kunLkk kktzu kkk ku{Lkk kE kh ke nrkkh zu Su nw{ku fkuo nkku. yk nw{k{kt {kunLkk kktzu kkk ku{Lkk kE kteh heku k kkk kku kykuLku knuk khkkuLk nkuMkx{kt yLku khkk w Mkkhkh yku o Mkee nkuMkx Mkuzkk nkk. hr{kLk nw{ku fheLku LkkMke Awxuk A ykhkukeyku kife [kh ykhkukeykuLke kkueMku hkfz fhe Au. hr{kLk Mkwkku khk k kke {krnke {wsk yk nw{ku swLke uz-uzLke ykk{kt fhkku nkukLkwt k {u Au. khu kkueMku {kunLkk kktzuLke VhekLkk ykkhu Mk{k fhLke ze kkkMk nkk he Au.

  y{kkLkk kku{kekwh rMkkhLke xLkk

  kiMkkLke uz-uz kkkku ku Mkku Wkh Su nw{ku

  ku-10 kkMk rkkeoyku u {ue fu

  ITI-Vkh{uLk fk uMk o{k t uLke ku Yykk

  y{kk, kk.18swkE {neLkku yzku kqo kE

  kku nkuk Akkt hk{kt ykhu yuzr{LkLke rk [ke hne Au khu kwshkk Mkhfkh khk {kLkk k ykExeykELkk ykM k{{k t k u rk nkk hk{kt yke Au. kuh-10 kkMk rkkeoyku yuf yk ykMk{{kt u {kxu yhS fhe fu Au.

  k kke {krnke {wsk f kh rf e o L k k y u f ykf k o f rfk khefu zkke Whe hnuk VkhkukLkk ykExeykE ykMk{ku kuh-10 kAe rkke oyk uLk u fkhrfe o yLk u hkuskkheLke uc kfku kwhe kkzu

  Au. khu kwshkk{kt y{kk LkSf MkktLkk uzk kk{u fkuus ykuV Vk{oMkeLkku kht fhk{kt ykku Au. yk ykMk{{kt kuh-10 kAe u {ue fk Au. ykExeykELkku yk ykMk{ fw yuf k oLkk u Au su{kt 10 {rnLkkLke kke{ yLku ku {neLkkLke ELzMxe yux u[{uLxLkk u Mk{k u kk Au. u{kt su{ su{ ykikurkf rfkMk w zke kLke hkk u Au khu keS kksw ykikurkf Mkk{ke {kxu k w Mk{kLkkk yke hne Au.

  ykke s ykExeykELkk ykM k{k u k q o fhL k kh rkkeoykuLku fkuLxkxhku yLku

  Wkuk sqkku khk hkuskkheLke kfku k whe kkzk{kt yku Au. M k ey uVxe khk k uh-12 MkkLMk kAe keyuMkMke (Vkh yuLz Mk u^xe)Lkk u ykMk{ k [kk{kt yku Au. yk MktMkk LkuLk Vkh kuxuLk y uM k k u M k ey uLk y{ uhefkL k w t Mkk ku{s ELMxexwLk ykuV Vkh yuLSLkehk Mkkku k uzk hku Au. VkhLkkt kuk{kt MktkuLk, rfkMk yLku rk{kt ]k fk uus ykuV Vkh xufLkkukuSLku kksukh{kt s yku{kLkLke kuxkur{ zuk{uLx yku{kLk MktMkkLkk f{o[kheykuLku Vkh yLku Mku^xeLke kke{ kwhe kkzkLkku fkuLxkx k {ku Au.

  ykExeykE ykMk{ fw yuf koLkku Au su{kt 10 {rnLkkLke kke{ yu ku {neLkk ELzMxe yuxu[{uLx

  hk rkLkMkk{kt hkS kxuLkku ykkuk

  hk{kt fw 614 uzqk yk{nk fhe [wk Au

  kkteLkkh, kk.18{Lkkh{k tke fk Uk uMkLkk

  k h k M k h k S k x u u ykkuk fkuo nkku fu, MkhfkhLkk WkMk e L k Lk k k rhk{ Mku k wshkk{kt Auk 10 koLkk kkk{kt 614 uzqkkuyu yk{nk fhe Au. ykhxeykE yhS {wsk 2003ke 2013 hr{kLk kkf rLkV skk, uwt e skk kkk kuLkLke [wfe fhk{kt rLkVkk suk fkhkuMkh 614 uzqkk u yk{nk fhe [wk Au. hk f]rk yu Mknfkh rkkL k u fhk{k t yk ue ytkskkLke Vke Wkh [[ko hr{kLk rkLkMkk{kt kkukk hkS kxuu fkwt nkwt fu, Mkhfkhu wk s WkMkeLk hkwt Au. hk Mkhfkhu nt{uk kwshkk{kt f]rk kukLkwt kwkke r[k hsq fwO Au khtkw kMkrfkk yk Au. kwshkk {kuz{kt uzqkkuLke nkk fVkuze kLkue Au. k]n{kt WkMkk hnuk hkLkk f]rkkLk kkkw kkurrhk Mkk{u &ku fhkk kxuu fkwt nkw t fu, uzqkku yk{nk fhe hkk Au khu yL hkku{kt ykk kwshkk {kuzLku y{e kLkkk {ktkk u Aku. uzqkk uLke yk{nk ytk u kx u u kk u fk o kk kskLkk f uxkf khkMkk uyu k tk u WXkk u nkku suke rkLkMkk yk swkkLku hr{kLkkehe fhe kze nke. kk ytku {krfkk hsq fhk kxuLku fnuk{kt ykwt nkwt. Mkkuyu yk {krnke kke {e k u ytk u {krnke ykke uRyu. y uf kk w t ykk eLku fkUkuMkLkk khkMk yLku kkLkk {w tzf ktkMkn hkskqk u k yk {wku WXkku nkku. u fu, f]rk kLk kkkw kkurrhkyu uzqkkuLke yk{nk {wu hk MkhfkhLkku k[k fkuo

  {wM{ Mk{wkLkk kufku nk{kt h{kLkLke Wse fhe hkk Au. wkhLkk rMku kMk Lk{k yk fhkE nke.

  yLku kku fkuo nkku fu, fkUkuMkLkk khkMkkuyu uzqkkuLke yk{nk {wku {nkhkx MkhfkhLku &ku fhk uRyu. fkh fu {nkhkx{kt uz qkk u yk{nk fhe hkk

  Au. k wshkk{kt y{u uzqkk uLk u f]rk r{kMfe{ke k[ke hkk Au. kLku yu{ k fkwt nkwt fu, kwshkk{kt f]rk rfkMkLke Mkrk wk Mkkhe hne Au.

  Szeke{kt f]rkkukLkku rnMMkku [kh xfk xeLku 14.60 xfk

  f]rk, kwkkLk ksux kh [[ko hr{kLk rxke

  y{kk, kk.18kwshkk rkLkMkk fkUkuMk kkLkk tzf ktkMkn hkskwku yksu

  f]rk, kwkkLk yLku Mknfkh rkkLkk ksux Wkh rxke fhkkt skwt nkwt fu, f]rk kukLkku Szeke{kt Vkku 2010-11{kt 18 xfk nkku, ku 4 xfk xeLku 14.60Lkku ku Au. h kuo 86 k nuxh{kt heV kkfkuLkwwt kukh kkwt nkwt, ku {kxu wfkLke krhMkrk{kt k{k{ fuLkkku{ktke kke Lk ykkkLku fkhu 80 xfk heV kkfkuLkwt kukh kwt Lkke. kwshkk Mkhfkhu uzqkkuLku ykkke ese rknkh, yktu, fkoxf yLku fuhkk fhkkt k ykuAe ykkeLku h kuo ese kh ykkke MkkMkeze{kt Yk. 600 fhkuzLkku fkk fkuo Au. hkMkkrf kkh Wkh uk{kt ykkku ux xkzku Lkke ku{s uzqkkuLku ykkke ese{kt h kuo 3000 {e.w. ykuAe ese ykkkLkwt ykkusLk ksk Mkhfkhu fhu nkukke kwshkkLkk 18 k uzqkku kkne{k{ kkufkhe kk Au. keS kksw kkf e{k yLku yL kusLkkykuLkku k Mk{Mkh yLku kqhkku ykkk{kt ykkku Lkke, suLku fkhu rk nuxh WkkLk [o wt Au yLku khLkk kku {nk{ {k uEyu ku {kk Lkke. suLku fkhu rk nuxh WkkLk [o wt Au yLku khLkk kku {nk{ {k uEyu ku {kk Lkke. suLku fkhu uzqkku ukLkk kh{kt nku{kE kk Au. Auk kkt[ ko{kt 7000 uzqkkuyu yk{nk fhe Au. keS kksw Mkhfkhu 6 xfk ks MkkMkeze ykkkLke kk fhe nke, ku {kk Mknfkhe Mkuxh kqhkwt s hkwt nkukke ke uzqkkuLku k {kku Lkke. kwshkk{kt stkku, ukeLke s{eLkku, Mk[kELke xfkkhe{kt xkzku uk {ku Au. f]rk {ukykuLkk Lkk{u h ko 25 fhkuz Yrkk fhkkt k khu [o fhk Akkt yk Mkhfkh khk 40 xfk &kuLkwt rLkhkfh k fhk{kt ykkwt Lkke yLku rMku rMku f]rk {uk{kt ykkke kkh, rkkh yLku Mkez fexku{kt LkkUkkk xkzku kku Au, suLkk fkhu kwshkkLkku uzqk yksu Lke Mkrk{kt Se hkku Au. yk krhMkrk{kt ko 2013-14Lke Mkhk{eyu 2014-15Lkk ksux{kt qr{ yLku sMkthkLkk ksux{kt Yk. 56 fhkuz suxku xkzku, kwkkLk{kt Yk. 16 fhkuz suxku xkzku, zuhe rfkMk{kt Yk. 3 fhkuz suxku xkzku, kMktkn yLku ukkh Mkk{kt Yk. 25 fhkuzLkku xkzku, MknfkhLkk ksux{kt Yk. 122 fhkuzLkku xkzku yLku LkkLke Mk[kELkk rfkMk {kxuLkk [o{kt Yk. 296 fhkuzLkku xkzku fheLku f]rk rfkMk ko{kt uzqkkuLke {f yk Mkhfkhu Wzke Au. hkskqku {ktke fhe nke fu, Mkhfkhu kkfeu Lk{okLke fuLkkkuLkk fk{ku, LkkLke Mk[kELkk fk{ku yLku qr{ yLku sMkthkLkk fk{ku su kkfe Au ku kkfeu kqhk fheLku uzqkkuLku {nk{ kku {u kuwt ykkusLk fhwt uEyu fu suke uzqkku khk kke yk{nkyku xu.

  hk{kt f]rk rfkMk h 10 xfkke khu

  f]rk kLk kkkw kkurrhkyu uzqkkuLke yk{nkLkk {wu kwshkk MkhfkhLkku uhkh k[k fkuo nkku. kkurrhkyu kku fkuo nkku fu, kwshkkLkk f]rk rfkMkLke WuLke LkkU uk{kt yke Au. kLku yu{ k fkwt nkwt fu, [kh xfkLkk hkxe f]rkrfkMkLke Mkk{u y{u yk Mkuxh{kt 10.68 xfkLkku rfkMkh nktMk fhe [wk Au. ko 2000-01{kt f]rkke 14753 fhkuzLke {nuMkwe ykfLke Mkk{u 2011-12{kt yk yktfzku eLku 1.03 k fhkuz Mkwe knkUku Au. y{khk zkkLk LkhuL {kue khk ykkk{kt ykuk {kkooLkLkk krhk{ Mku 2001{kt {kk 108 nuxh{kt ke kke nke suLke Mkk{u 2011-12{kt 140 nuxh Mkwe keLkwt r[k knkUwt nkwt. kkurrhkyu ku{Lkk ksux kk{kt ksux VkeLke {tswheLke kk fhe nke. yk Wkhktk ku{Lkk {tkk khk fhk{kt ykuk fk{Lke k kk fhe nke.