19 02 2014 sunvilla samachar

Download 19 02 2014 sunvilla samachar

Post on 29-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 19-02-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 19-02-2014, y{kk

  ko: 1 > ytf: 230 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 19, -2014

  Year : 1Issue : 230No. of Page : 4Price : Rs. 2.00

  ksk wk {kuh[kLkk fkofhkuyu RLf{xuMk [kh hMkk kkMku rstLkkLkwt ykkusLk fwo nkw.

  {rLkkh huu kuMkk kkMku fkUkuMkLkk fkofhkuyu kskLkk LkMktknLku ELku ukku fko nkk.

  ytkuS {k{Lkk kwMkf{kt Akhzk kk ruk kkky{kk, kk.18

  ytkuS {k{{kt kuh 8Lkk Mkku~ MkkLMkLkk kkXkwMkf{kt kkteSLke rLkko rMk MkrnkLkk

  Akhzk Mkk{u ykk kk rk ktk MkVkw wt Au. yk AkhzkLkk kku ytk uS {k{Lkkt kuh 1 k e 8L k k k{k{ fkhL k k

  kwMkfkuLke Mk{ekk fhkLkw t Lke fwO Au yLku yk Mk{ekk {kxu ku wrLkMkxeykuLkk fwkrkykuLke yuf Mkr{keLke rLk{wtf fhe Au. yk

  fr{xe 30 rMk{kt kkkMk fheLku kkukkLkku ynuk hsw fhu.

  k kke {krnke {wsk ko (_ ...)

  y{kk, kk.18y{kk yLk u zk uhk{kt

  M k ey u L kS knL k k u h k k k kufkuLku {kuxe hknk {u kue yuf rn[k{kt yke kuMk rr{xuzu yks u M k ey u L kSLk e f{k{k t rkrfku 12 Yrkk MkweLkku xkzku fku o nkku. yke kuMku 26{e rzMkuBkh kk keS k kuMkLke f{k{kt xkzku fkuo Au. kuMkLke rf{kku{kt xkzku fko kk kku kufkuLku ykLkku Mkeku Vkku ku. ftkLkeyu keyuLkS(zku{uMxef)Lke

  f{k{kt kkt[ Yrkk MkweLkku xkzku fkuo Au. rk MxkLzzo wrkf r{xh kkt[Lkku xkzku fkuo Au suke hk{kt 1.9 k krhkhkuLku ykLkku Mkeku Vkku ku. ftkLke khVke he fhk{k t ykue yuf ke{k t skk{kt ykw Au fu MkkrLkf k uMkLkk khkLke VkeLkk yLk wMk tkLk{k t y{kk yu zkuhk{kt MkeyuLkSLke f{k{kt xkzku fhk{kt yke hkku Au. MkeyuLkSLke f{k rkrfk u 58.75ke xkzeLk u 46.75

  Yrkk fhk{kt yke hne Au khu keyuLkSLke f{k 28.80 rk yu[Mkeyu{ke xkzeLku 23.80 Yrkk fhk{kt yke hne Au. yk{kt uxLkku Mkk{ku kkku Lkke. ke{kt skk{kt ykw Au fu k{kt xkzku 19{e Vukwykheke yuxu fu ykkefkke y{e kLku. khk Mkhfkhu keS VukwykheLkk rMku Mkwkhue {kkofk he fheLku Mkexe kuMk rzMxewLk ftkLke yLku MkeyuLkS(xkLMkkkuxo) yLku keyuLkS(zku{uMxef)Lku MkkrLkf

  kuMkLke Vke {kxu {krnke ykke nke. yk {kkofk he fhk{kt ykk kk Mkwkhku fhk{kt ykku Au. kuMkLke rf{kku{kt xkzku keS k fhk{kt ykku Au. ykkW yke kuMku MkeyuLkSLke rf{k{kt 26{e rzMkuBkhLkk rMku Yrkk 10Lkku yLku keyuLkSLke f{k{kt Yrkk 8Lkku xkzku fkuo nkku. ku {rnLkk ykkW MkeyuLkSLke f{k rkrfku 68.80 Yrkk nke yLku keyuLkSLke rf{k 37 YrkkLke ykMk k kM kL k e n k e . kk u L k e Mktk{kt kufkuLku Mkeku Vkku {e kku Au. yke kuMku {kkofk Mkwkhk{kt ykk kk MkeyuLkS yLku keyuLkSLke rf{k{kt khk s xkzku fkuo Au.

  CNG f{k{kt rkrfku 12 Yrkk MkweLkku xkzku keyuLkSLke f{k{kt kkt[ YrkkLkku xkzku fhkku

  y{kk yLku zkuhk{kt kku kufkuLku Mkeku Vkku ku :rzMkuBkh kk keS kh k{kt xkzku fhe ukku

  Lkkufhe{kt hke fktz : CBI kkkMkLke fkUkuMkLke Wk {ktk

  fhkuzku YrkkLkk k[khLke skkkhe {kue Mefkhu : {kuZkrzk

  y{kk, kk.18kwshkk u fkUkuMk Mkr{rkLkk

  { w ysw o L k {k uZk rzky u kwshkk{kt Mkhfkhe Lkkufhe{kt hke fkiktz{kt MkekeykE kkkMkLke {ktk fheLku {kue Mkhfkh kh yksu kk kw o nk w. Mkkk u Mkkk u kkxe-f{-{tke Mkrnk ykkWLke k{k{ hke{kt kuk fhkuzk u YrkkLkk k[khLke skkkhe

  k[khLkk Lkk{u kq{hkz {[kkk {w{tke {kue Mefkhe kue {ktk yswoLk {kuZkrzkyu fhe nke.

  k wshkk{k t 1200 kkxe f{ {tkeLke hke{kt ykX k fkk w wk yhskhku-Lkkufhe ktAwfkuLku Mkk{u kskLkk s ku fukuLk ux {tke kkk {w{tkeLkk fkko Mkkku Mkeku hkkku hkkk kskLkk yke fkofh 1 fhkuz

  43 k Yrkk kkk Yrkk kkLkk {eLk Mkkku kfzk khu u{kt k[khLkk Lkk{u kw{hk fhkk {w{tke kkxe f{ {trk Mkrnk ykkWLke k{k{ hke{kt ku fhkuzku YrkkLkk k[khLke skkkhe Mefkhu yLku kwshkk{kt Mkhfkhe Lkkufhe{kt hke fkiktz{kt MkekeykE kkkMkLke {ktk fhkk kwshkk u fkUk uMk Mkr{rkLkk

  {w yswoLk {kuZkzekyu skwt nkwt fu, kwshkkLkk kku wkLkku-wrkyku Mkkku kku oke LkkufheLke hkn uE hkk Au. kwshkk{kt 10 k LkkUkuk yLku Lk LkkUkuk 15 k yu{ f w 25 k fhkk w rkek wkLk-wrkyku kkukkLke {nukLk fheLku hkuskkhe {uk {kxu Lk fhkk nku Au.

  (_ ...)

 • 2 / . 19-02-2014, y{kk

  ktkeu...

  ktkuk ukuk, kLxku fuku yu fuxku Wku ?

  kufke [wxe nu skhu Sf yke hne Au khu kukk ktkuyu ue fk{ehek ukuk fhkku { krhfku {kxu yke ku Au. wshke 26 uXfku Whk ktkuyu u{u fuL hfkh khk Vkk{kt yke kLxku fuku yu fuxku Wku fkuo Au u wt sYhe Au. fkhfu u ykk kuf rrr Au yu yku s u{u [wtxeu {kufuk Au. u fu huf krhfu fk[ eu e ku fu Whku kLxe hf{{ktke 121.36 fhkuze hf{ ku kt[ ko hr{k hkk rke s ze hne Au.

  wshkk 26 ktkuu 2009 ke 2013k kt[ ko hr{k Yrk 336 fhkuze hf{ u{s ks ne fwu Yrk 358.26 fhkuze kLxe hf{e Vke fhk{kt yke ne. htw u hf{ ife Y. 121.36 fhkuze hf{ hkue s ze hne ne. yuf ksw rfkk fk{ku {kxu whwt Vtz rn nkuke w{ku zu Au ku yne eS hV fhkuzkue hf{ hkk rk s ze hne Au.

  Aue A x{oke ktehk kt hefu [qtxkk hnuk {kuMx eeh kt yuk k f] yzke nkuk Akt u{e kLxk {kk 48.29 xfk suxe s kLx hkk k{e Au. e k f] yzkeu kt[ ko hr{k Y. 13.50 fhkuze kLxe Vke fhk{kt yke ne. u ife 10.64 fhkuzk fk{kuu {tswhe {e ne. su{ktke {kk 5.59 fhkuzk fk{ku s whk kR k nk. nu u{e x{o qo kk yke Au khu Y. A fhkuz suxe hf{ hkue s ze hnuk k{e Au.

  ue s heu nrh kXfe Y. 6.99 fhkuze, h kutfee Y. 4.87 fhkuze, ku{kkE fkue xue 6 fhkuze, r hktzeke 5.86 fhkuze, e.ykh. kxee 3.54 fhkuze u{s hk{n hkXke 6.07 fhkuz u{s ku keke k k fhkuze kLx hkue ze hnuk k{e Au. skhu kLxku {nk{ Wku fhkh{kt khkE fkAek u{s r{ {kz{ Au. su{u u{u Vkk{kt ykue kLxku {nk{ Wku qhk ykkus kku fkuo nkukwt nkh ykwt Au.

  ykkLkku yksLkku rMk . 19-02-2014{uk (y,,R) : Lkkktfe ez ykuAe kk. ykhkuLke fkS hke. fwxwtk Mkw Wk{ {u. ykMk{kt MkVkk.]k (k,,W) : knLk-{fkLkLkwt Mkw Wk{, fwxwtk{kt Mkw-ktrk hnu Au. {kLkrMkf [kk ne kLkke sk.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uhkhke Mktkwtt. kku Wk{. tkfe hkufk kke kLku.ffo (z,n) : w Mk{k[kh {u. ykf{kt khku kk. tkLkwt ykkusLk MkV kLku. fkixwtrkf &kuLkwt rLkhkfh MkV kLku.Mkn ({,x) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktrk Mkkhk Mk{k[kh {u. kherhf Mkw Wk{. ykfLkwt {k u.fLk (k,X,) : hkuskkheLke Lke kfku {u. uhkhke k. ykhkuLke fkS hke. kMk MkV kLku.kwk (h,k) : {kLkrMkf [kk ne kLkke sk. ykfM{f Lk k kk. kMkke k kk. ykMk{kt krk.]rf (Lk,) : Mkkfe kkkkku{t fkS hke. rMk ykLkt{ kMkkh kk. knLk [kkk Mktkwt.Lk (,,V) : ykfLkk {k{kt xkzku. knLk-{fkLk-s{eLkLkk kuk Wk{. kMkLkk kuk Mkkhk.{fh (,s) : ukkh ykuo kMk kke Mkkrkk kk. Lkkktfe Mkrk {skqk kLkke sk. ykfLkku kuk u.fwt (k,,Mk) : EuLke WkkMkLkkLke {w~fueLkku ytk yku. ykhku Mkwkfkhe{kt Mktkwt. ykMk{kt krkkf.{eLk (,[,,k) : {kLkrMkf [kk ne kLku. kwr rufke fko{kt MkVkk {u. ykhku{kt Mktkwt.

  uEyu Au : hhkus kukh rkh fhe fu kuk kEyku Mktkfo fhku.({ku.) 9687612324

  {wtkE, kk.18kkurqzLke Lke yrLkuke

  krheke [kukzkLkwt fnuwt Au fu Lke yrLkukeykuLku ELku kuLku fkuEk khku Lkke. ku kkukkLkk fk{ke qk s w Au. Lke yrLkukeyku kkuz yLku MkuMke MkeLk fhk {kxu kikh kE hne Au khu krheke [kukzk, rtfk [kukzk yLku erkfk sue yrLkuke Mkk{u k xhku Wku kku Au khtkw ykku fkuE khku nkukLkku krhekeyu RLfkh fkuo Au. ko 2011{kt hsq kue rV{ uzeMk Mku o rhfe knu {khVku kkukkLke furhh Y fhLkkh krhekeyu rV{ RLzMxe{k t

  kkukkLke sk kLkke ee Au. kuLkwt fnuwt Au fu ku [kh koke kkurqz{kt Au yLku qk Mkkhe qr{fkyku k fhe hne Au. krhekeLkwt fnuwt Au fu Yykk{kt kuLke kkMku fE k Lk nkwt khtkw nu kuLke skkkhe e kE Au. ykukkyku k e kE Au. kuLke kkMku yuk rLkuofku yLku yrLkukkykuLke ke Au suLke Mkkku ku fk{ fhk {kku Au. kuLkk M k e kk Au suke [kkyku k e kE Au.

  kuLkw t fnuwt Au fu nheV khefu ku fkuELku uke Lkke. yn k{k{ kufku {kxu fk{ Au. krhekeLke kksukh{kt s nMke kku VMke Lkk{Lke

  rV{ hsq kE nke su kk uMk ykurVMk Wkh khu MkVkk {ue fe Lkke khtkw kuLke kkMku nsw k e ke rV{ku nkk{kt Au su{kt fuxef rV{ku {kuxk ksuxLke k Au. kuLkwt fnuwt Au fu kuLke kkMku nk{kt kku R~f yLku fk r Lkk{Lke ku rV{ku Au su Mkkike knuk hsq kLkkh Au. yk ktLku rV{kuLku nue kfu kqo fhkLkk rLk{kokk, rLkuofku khk kMk kE hkk Au. ykLkkh rMkku{kt krhekeLku k khu kzfkhLkku Mkk{Lkku fhku kze fu Au. nMke kku VMke rV{ Mkhuhk MkVkk {ue fe Au su rLk{kokk, rLkuofku{kt [kk Wke [qfe Au.

  Lke yrLkukeykuke fkuE s Lkke : krhekeLkku Mk {k

  kkurqz{kt k{k{ fkfkhku {kxu fk{ Au

  {wtkE, kk.18hkeh fkqh yLku fuxheLkk

  fiV [uLkk Mktktku{kt rkhkz kze nkukLkk ynuk {e hkk Au. ktLku [u hku{kLMkLkk ynukku [u [knfku{kt yue WMkwfkk nke

  fu ktLkuyu uuLxkELk zu fE heku Wsku Au khtkw nu k{k{Lku n u h k L k f h L k k h kkkk yu Au fu ktLku u u Lx kEL k z u L k k rMku yuf Mkkku Lk nkk. yuk ynuk k ykk Au fu ktLku

  [u U[kk Y kE kE Au. Lkk ko hr{kLk hkeh fkqh yLku fuxheLkk y{urhfk{kt ufuLk kk Mkkku Lkshu kze hkk nkk. hkeh yLku fuxheLkk yk ku uuLxkELk zu Wkh yuf Mkkku k

  Lk nkk. nu yuwt k {wt Au fu Mk qxk fko{Lkk fkhu ktLku yufke {kxu Mk{ fkZe fkk Lkke suLkk krhk{ MYku ku{Lke [u U[kkLkku kuh Y kku Au. u fu fkuEk u{e u{efkyku [u yk fkhLke U[kk {kuxe kkkk Lkke. yuwt k {wt Au fu uuLxkELk zu suk {kuxk rMkku{kt k ktLku Mkkku ukk Lk nkk. hkeh kkukkLkk r{kLke Mkkku Lkshu kzku nkkukhu fuxheLkk rhkef hkuLk Mkkk u kk ukkLke ykLkkhe rV{ kUk kUkLkk qxk{kt Mk ukE nke.

  fuxheLkk-hkehLke [u nk{kt U[kk : rhkkuxo

  yrk Mk fko{Lkk fkhu {kuku Mkok

  uuLxkELk zuLkk rMku ktLku yufMkkku ukk s Lk nkk

  {wtkE, kk.18ko 2013{kt RLxhLkux Wkh

  Mkkike khu Mk[o fhk{kt ykLkkhe Mk urrk xe kLke kk kk yk koLke Yykk{kt k MkLke rkuLk {kukkE yukLke wrLkk{kt AkE kE Au. khke fuLkuzeLk kkuLko Mxkh yLku kkurqzLke yrLkuke MkLke rkuLkLke {kukkE yukLke wrLkk{kt Mkkike ykk Lkefe kE Au. {uk ynuk {wsk yk yukLku nsw Mkwe k kke khu kufku zkWLkkuz fhe [qk Au. yk {Vk yukLku he fhk{kt ykkLkk yuf {rnLkkLke yth MkoE Au. yk kuo Lwykhe{kt kwzkk tLke yuf ftkLkeyu MkLke rkuLkLkk Mkkkkh yuk kuL[ fko nkk. khkkke MkLke rkuLk {kukkE yukLke wrLkk{kt k AkE kE Au. {kMxh kMxh

  rfuxh yLku kkuzkf Mk{ knukt s yktkhhkxe rfux{ktke rLk]rk E [qfuk Mkr[Lk kUzwfh fhkk k MkLke rkuLk ykk knkU[e kE Au. Mkkike khu Mk[o kke Mkurrkxe{kt MkLke rkuLk Mkkike

  knuk ykk hne nke. MkLke rkuLk {kukkE yuk

  {khVku kknfkuLku kuLkk {kukkE kh Vkuxk, rzeku yLku kukukh Wk kE Au. ykk yuzx Mkk{ke rLknkkLkk kufkuLke RAwf kufkuLke ykk yk yuk{kt kqhe kke Lkke. yk yuk yuLzkuEz, ykEyk uy u M k yL k u r Lz k u ykkrhk VkuLk Wkh zkWLkkuz fhk{kt yke fu Au. yk Wkhktk MkLke rkuLkLkk [knfkuLku ykfkk fhk {kxu Mkkoyku k yk yukL