17 kasim 2009

Download 17 Kasim 2009

Post on 08-Mar-2016

232 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yeni Asya gazetesi

TRANSCRIPT

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  Ha be ri say fa 7de

  SURYE DEVLET BAKANI ESAD:

  BU TOPRAKLARDA KALAMAZDInSuriyeDevletBakanBearEsad,Osmanl mparatorlu-ununSuriyedeemperyalistol-madnbelirtti.MerkeziAn-karadabulunanAvrasyaYazar-larBirlii ileSuriyeArapYazar-larBirlii tarafndanLazkiyede11-12Kasm'da dzenlenenTrklerinGzyleAraplarko-nulusempozyumamesajgn-derenEsad,Osmanl mpara-torluuSuriyedeemperyalistdeildi.Eeremperyalistolsay-ddrtyzsenebutopraklardakalamazdifadelerineyerverdi.

  Osmanlemperyalistdeildi

  ISSN 13017748

  17 KASIM 2009 SALI/ 60 KrYIL: 40 SA YI: 14.263

  GER EK TEN HA BER VE RiR

  Haberi sayfa 4teKYE DN N 18 MLYON LRA DENECEK

  AS YANIN BAH TI NIN MF TA HI, ME VE RET VE R DIR

  Ha be ri say fa 16da

  NTERNETTEN 360 DERECE GRNTLENECEK

  KKTC ARTIK 3 BOYUTLUOLARAK SANAL ORTAMDA

  Ha be ri say fa 15te

  1 MLYON 158 BN K KRED KARTI BORCUNU DEYEMEZKEN, HOLDNG VE BANKALAR KR ETT

  www.ye ni as ya.com.tr

  Ha be ri say fa 3te

  METROBS ZAMMIPROTESTO EDLD

  Ha be ri say fa 4te

  KKTE TELEKULAKZRVES YAPILDI

  Ha be ri say fa 4te

  MEMUR-SEN YARINALANLARA NYOR

  Ha be ri say fa 5te

  CUNTZ: TRKYEYKAYBEDEMEYZ

  Ha be ri say fa 5te

  BTN CUNTACILARYARGILANSIN

  Ha be ri say fa 7de

  SRAL BR ANDATELA DT

  CESARETNZ VARSABU KANUNU KALDIRINCHPL ONUR YMENN CESARETNZ VARSA ATATRK ELETRN DYEMEYDAN OKUMASI, ATATRK KORUMA KANUNUNU YNE GNDEME GETRD.

  nCHP Grup Ba kan ve ki li Ke malK l da ro lu, Ge nel Ba kan Yar -dm c s O nur y menin Der sim is -ya ny la il gi li sz le ri ni de er len di -rir ken, Ya ra ka na m tr. Bu s -re te ya pl ma s ge re ken tep ki le ridik ka te al mak tr. Tep ki le ri dik ka -te al ma s ge re ken sa yn O nur y -mendir ve ge re i ni yap mak zo -run da dr. Ge re i ni yap t za manhem CHPyi, hem CHPde ki par la -men ter le ri ve CHPli le ri ra hat lat -m o la cak tr di ye rek is ti fa a r -s yap t. Ha be ri say fa 5te

  ymen, yaray kanatt

  KEMAL KILIDAROLU:

  GEREN YAPMAK ZORUNDA

  TRK OCUKLARIAVRUPALILARKADAR OBEZ

  HAREKETSZLER, TV BAINDAN AYRILMIYORLAR

  Y

  nDersimolaylarnrnekgsterdii iinyo-untepkilerehedefolanCHPGenelBakanYardmcsOnurymen'inDersimisyannbenmibastrdm?BenfaistsemAtatrkneoluyor?Atatrk'nyapt iinaklettikdiyesulubizoluyoruzdiyerekkendisinisavun-mayaalrken,CesaretinizvarsaAtatrk'eletirindiyemeydanokumas,Atatrk'KorumaKanununutekrargndemegetirdi.

  BEN FASTSEM ATATRK NE?

  nBukanunyrrlkteykenymen'inAta-trk'esnarakmeydanokumasglnbu-lunurken,Atatrk'evepolitikalarnaynelike-letirileridahiyasaklaypcezalandrmaaracolarakkullanlagelen5816saylAtatrk'Ko-rumaKanununun,geenayaklananABi-lerlemeraporundadaeletirildiivebukanu-nunifadezgrlnkstladnadikkate-kildiihatrlatlyor.Ha be ri say fa 5te

  5816YI AB DE ELETRMT

  nTDEFGenelBakanAlietin,krizeramenholdingvebankalardakikrpatlamasnadikkatekerken,t-keticilerinzararnnkatlandn,yoksulluunarttnsyledi.etin,buyln9aynda1milyon158binkiininferdkredivekredikartlarborlarndeyemediini,bunlarn3te2sininkredikartborlusuolduunukayde-derken,SabancHolding'in1milyar57milyon,DoanHolding'in60milyon,KoHolding'in1,1milyar,Turk-cell'in497milyon,THY476milyonlira,Denizbank'n72milyonavrokrakladklarnhatrlatt.Ha be ri 11de

  Hol ding ler kr da, t ke ti ci zor da

  SZLK YNEARTIA GETnsizlikoranndaMart'tabala-yandeilimiAustostasekteyeuradvebirncekid-nemegre0,6puanlkartlayzde13,4olarakbelirlendi.Veri-leregre,TemmuzAustosEyll2009dneminikapsayanA-ustossonularasndanTr-kiyegenelindeisizsaysgeenylnayndneminegre927binkiiartarak,3milyon429binki-iyeykseldi.Say fa11de

  ORAN YZDE 13.4 OLDU

  BTE AII8E KATLANDInOcak-Ekimdneminde,bt-ede218,6milyar liraharca-mayapld.Btegelirleride175milyar368milyonliraola-rakbelirlendi.2008inilk10a-ynda4milyar887milyonliraolanbteabuyl43mil-yar232milyonlirayaykseldi.Buekildebteageenylagreyzde784,7artt.Di-erbirifadeyleakyaklak8katbyd.Say fa11de

  4.8 MLYARDAN 43 MLYARA

  ORTADOUKURTARDInOrtadoulkeleri,kreselkrizsrecindeihracatlarnkorumaabassergileyenGneydouluihracatlariincansimidioldu.Ocak-Ekim2009dnemindebl-geillerindenOrtadoulkelerineyaplanihracatyzde11artarak1milyar479milyon176bindola-raulat.Geenylnayndne-mindeOrtadouya1milyar327milyon327bindolarlkihracatgerekletirilmiti.Say fa11de

  HRACAT YZDE 11 ARTTI

  Be ar E sad Osmanl emperyalist olsayd, drtyz sene bu topraklarda kalamazd.

  9 AYDA BENZN YZDE 22, ELEKTRK YZDE 21.8, SU YZDE 8.5, EKER YZDE 5 ZAMLANDI

  EKN TAHLYESNE TEPK Al bay Dur sun i ekin de -mok ra si ye m da ha le pla n bel ge siy le il gi li olarak tutuklandktan sonratah li ye e dil me si ne tep ki ler s r yor. Be ik tata ki s tan bul Ad li ye si nn -de ey lem ya pan bir grup a vu kat, dar be nin su ol mak tan ka rl ma s n is -te di. Er ge ne kon d v s nn ba z p he li le ri nin sa lk se be biy le tah li ye ol -ma s na da gn der mede bu lu nan a vu kat lar Ce za ev le ri va kit kay bet -mek si zin ka pa tl ma l, tam te ek kl l dev let has ta ne si ne ev ril me li ve bumo dern has ta ne ler GA TAya ba lan ma l dr de diler. Ha be ri say fa 4te

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  LHKA2 lahika@yeniasya.com.trYE N AS YA / 17 KASIM 2009 SALI

  DNNCENURULLAH AKAY

  Yazklar olsun o kimselere ki, az bir dnya menfaati uruna kendi elleriyle yetler yazp,sonra da Bu Allah katndandr derler.

  Canavar bir hayvana karkendini zaifgstermek, onuhcuma tecettii gibi,canavar vicdantayanlara kardahi dalkavukluketmekle zaafgstermek,onlar tecvzesevk eder.

  Bedizzaman,Mektubat, s. 345

  Bakara Sresi: 79 / yet-i Kerime Meli B ediuzzaman Said Nurs i.

  lm gitmi biradamn ahsna itiraz

  lm gitmi bir adamn ahsnakar bin defa byle itiraz da olsaahs bir dv oluyor. Mahkeme-iadalet buna dair byle bir hkmvermek, elbette pek acip bir mn,i iinde vardr.

  [Mah ke me-i Kb rya ek v ve

  M da fa a tn bir Ha i ye si dir.] ziz, sd dk kar de le rim, u me al de a da let per ver De mok rat la ra is ti daya za bi lir si niz. Has ta ym, siz na sl m na sip sey le ya p nz. A vu ka t mz dan, bir gn ev velal d mz mek tup ta Ki tap la r m zn su

  mev zu u o lan ve ol ma yan la r n tef rik et me ye a l -yor lar di ye ha ber ver di. im di ye ka dar yap tk la rgi bi, yi ne hi bir ka nu na uy ma yan bir tarz da, bin lerke li me i in de bir ri s le de bir tek ke li me yi ba ha ne e -dip su mev zu u yap mak, o ri s le yi ver me mek s re -tiy le Nur la rn in ti a r na ga raz k r ne m ni ol makfik riy le, hem ka rar na me le ri ni Mah ke me-i Tem yiz -ce b tn b tn bo zan o ka rar na me de su mev zu ugs ter dik le ri, bi zim a ley hi miz de ol ma d hal demd de i u mu m nin id di a na me si ne kar ha t-sa vapcet ve lin de sek sen bir ha t s n ve ga raz kr l n katis pat et ti i miz hal de, im di ay n ga raz kr lk la drt yzsay fa Zl fi kar ri s le si ni, bir ka sa tr te set tr ve ir si yethak kn da ki, yz bin tef si rin ay n m n y sy le dik le ri nebi n en o tuz krk se ne ev vel ya z lan cm le le ri ni sumev zu u ya pp o mec mu a-y a z me yi m sa de re e dipbi ze ver me mek, dn ya da han gi ka nun bu na m sa -a de e der?

  Hem Af yon Mah ke me sin de ki e ser lertek r rt-Kur ni ye ve me lek ler hak kn da ki i ki par a ck ms -tes na o la rakb tn e ser ler i ki se ne el le rin de ka la -rak hem De niz li, hem An ka ra A r Ce za Mah ke -me si be ra a ti ne ka rar ve re rek i in de su mev zu u bu -la ma dk la r ve bi ze i a de et me ye ka rar ver dik le ri veay n e ser ler Is par ta h k me ti nin bir va kit m sa de rei le ta ma men e li ne ge ti i hal de, ta ma my la sa hip le -ri ne i a de et tik le ri ve son ra da Zl fi karla A s-y M -sy ruh sat sz es ki ya zy la ne ir ba ha ne siy le drt se -ne den be ri m sa de re e dip ay nen hi bi ri za yi ol ma -dan yz yet mi a det mec mu a da bir su mev zu u bu -la ma dk la r i in biz le re ta ma men i a de et tik le ri vebi zim en m him su u muz o la rak gs ter dik le ri es kipar ti nin bir k sm ef le ri ne ha ki kat na m na i ti ra z -m zn yz mis li zi ya de im di ki di n mec mu a lar, res -m ce ri de ler ay n i ti ra z id det le vur duk la r hal de,Ri s le-i Nurun bir mah rem par a s, im di ki za manta ma my la ta yin et ti i bir ha di sin ha ki ka ti ni tef sirbah sin de ef le rin ba Lo zan Mu a he de sin de hi birza man hi bir Ms l man ha ki k Tr k, hi bir Nas -ra ni ye te ve Ya hu di li e ve ba ka di ne gir me yen ves lm kah ra man la r o lan Trk le ri Pro tes tan yap ma -ya ma lm Ha ham ba i le it ti fak e de rek rey ve ren oa dam, b tn u le m-y s l mn Ce va z yok di ye it -ti fa kan hk met tik le ri hal de, on ci het le ka nun lar la o -nu b tn bu va tan da ki m sum Ms l man la ra ceb rengiy dir di i ve ta rih-i be er de bu e it m n sz a cip bircebr-i u mu m yap mak ve hi bir ka nu na uy ma yan key -f ka nun na m na ka nun la o nu bu mil let-i s l mi ye yeceb ren giy dir mek; el bet te o a da ma, o Lo zan Mu a he -de sin de ver di i deh et li fik ri ni is pat et mi ki, din-is l ma ga yet mu zr o la rak ha di sin ha ber ver di i a -dam bu za man da o ef tir.

  te ha ki kat by ley ken Af yon Mah ke me si, a da letna m na de il, bel ki o l m a da mn mu hab be ti ta -as su bu na m na, es ki harf le de ne re di len ka rar na -me nin hi rin de bi zi mah km et mek i in en m himse bep, sav c nn ga raz kr l se be biy le, mah ke mehe ye ti de mi ler ki: Sa id ve ar ka da la r, Mus ta fa Ke -male din y k c, sf yan de mi ler ve kalb ler de ki sev -gi si ni boz ma ya a l m lar. O nun i in mah km e di -yo ruz.

  A ca ba, l m git mi bir a da mn ah s na kar binde fa by le i ti raz da ol sa ah s bir d v o lu yor. Mah -ke me-i a da let bu na da ir by le bir hk m ver mek,el bet te pek a cip bir m n, i i in de var dr.

  E mir da L hi ka s, s. 285, (ye ni tan zim, s. 554)

  L GAT E:

  a da let per ver: a d le tiis te yen.

  is ti da: di lek e.tef rik: a yr ma, a yrt

  et me.in ti ar: ya yl ma, ne -

  rol ma.ga raz k r ne: Ga raz e -

  der ce si ne, k