kasim 2009

Download KASIM 2009

Post on 22-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zabıta zabita gazetesi bezadav belediye zabıta dayanışma vakfı

TRANSCRIPT

 • MMaallaattyyaa ZZaabbttaassnnccee uuyyaarrdd,, ssoonnrraa ttooppllaadd

  4

  BBZZEE UULLAAIINN00221122 551199 3322 7700hhaabbeerr@@zzaabbiittaa..ccoomm

  YYll:: 22 SSaayy:: 2211 KKaassmm 22000099 HHAABBEERR AAKKTTEELL ZZaabbttaa VVaakkffnnnn ccrreettssiizz yyaayynnddrr

  Pendikteki kantinlerezabtadan PEKiYi

  Ankara Altndada'Kuruyemi' Operasyonu 4

  Sakarya evre Zabtasndan Kmr Denetimi

  Zabta MemurlarnaKaymakamdan Takdirname 15

  2 12

  ZZAABBIITTAA vvee KKUURRBBAANN

  11

  oorrlluu ZZaabbttaass,, kkaaaakkrreekkllaamm ppaannoollaarrnn kkaallddrryyoorr

  5

  B aayyrraammllaammaa ttrreenniinnee ZZaabbttaa DDaaiirree BBaa--kkaann MMuussttaaffaa TTaahhmmaazz,, AAvvrruuppaa YYaakkaassZZaabbttaa MMddrr MMeehhmmeett AAkkiiff CCaann,, ZZaabb--ttaa DDeesstteekk HHiizzmmeettlleerrii MMddrr BBaayyrraamm AAllii aakk--

  rroolluu,, AAnnaaddoolluu YYaakkaass ZZaabbttaa MMddrr ssrraaffiillAAyyddnn,, ZZaabbttaa TTeeddbbiirr MMddrr AAllii UUssttaa vvee ggrree--vvii bbaannddaakkii zzaabbttaa mmeemmuurrllaarr kkaattlldd..

  ssaayyffaa 22ddee

  BB Bakan Kadir Topba, bayramda zabtay unutmadssttaannbbuull BByykkeehhiirr BBeelleeddiiyyee BBaakkaann KKaaddiirr TTooppbbaa,, 2244 ssaaaatt ggrreevvii bbaann--ddaa oollaann ZZaabbttaa ppeerrssoonneelliiyyllee EEddiirrnneekkaapp ZZaabbttaa TTeessiisslleerriinnddee bbaayyrraammllaatt..

  Seyyarla mcadele sadece zabtann ii deil!Devletin dier kurumlarnn da seyyarlamcadele konusunda grevlendirilme-sinin iyi olacan belirten Sivas Beledi-yesi Zabta Mdr Ali Yamur, maliyenin vetarm mdrlklerinin de bu konuda almayapmas gerektiini syledi. 6

  Belediye Zabtas Dayanma Vakf ve ktisadi letme Mdr Yavuz akr:

  Zabta Vakf, zabtann

  iinden dodu

  Zabta Vakf, zabtann

  iinden dodu

  Zabta Vakf, zabtann

  iinden doduZZaabbttaa VVaakkff,, zzaabbttaannnn zzaatteenn iieerriissiinnddee yyaaaayyaann vvee zzaabbttaa tteekkiillaattnnnn iiiinnddeenn ddooaannbbiirr kkuurruumm diyen Belediye Zabtas Dayanma Vakf ve ktisadi letme Mdr Yavuzakr, BBuu ssaayyeeddee zzaabbttaannnn iihhttiiyyaallaarrnn iiyyii bbiilliiyyoorruuzz eklinde konutu. 88--99ddaa

  Antalya Semineri Deerlendirmesi

  11 - 13 Ekim 2009 Tarihleri arasnda, Antal-ya da; 5846 Sayl Fikir ve sanat eserlerikanunu gereince korsan yaynclkla mca-dele amacyla, Kltr ve Turizm Bakanltarafndan gnlk bir seminer dzenlendi.

  YYllmmaazz LLaazzoolluunnuunn yyaazzss ssaayyffaa 22ddee

  Sivas Belediyesi Zabta Mdr Ali Yamur:

  Ksa zamanda nemli iler yaptkMart 2009 yerel seimlerinde ile statsnekavuan Sultangazinin baarl ZabtaMdr Ylmaz Banzarolu, kroniklemi birok sorunla mcadele ettiklerini belirterek, B-yk oranda baary yakaladk. Bundan sonra dataviz vermeyeceiz dedi. 14

  Sultangazi Belediyesi Zabta Mdr Ylmaz Banzarolu:

  BB Avrupa Yakas Zabta Mdr Yardmcs Yksel Dademirle sylei

 • 110 bbiinnee yyaakknn rreenncciinniinneeiittiimm ggrrdd vvee ddoo--mmuuzz ggrriibbii vvaakkaallaarrnnnnhhzzllaa aarrtttt ssoonn ggnnlleerrddee ddeenneettiimmlleerrii--nnii sskkllaattrraann PPeennddiikk ZZaabbttaa EEkkiipplleerriiKKaannttiinn ddeenneettiimmlleerriinnee aarrllkk vveerrddii.. DDee--nneettiimmlleerr ssrraassnnddaa rruuhhssaatt vvee aattkk yyaasszzlleemmeessii kkoonnttrrooll,, aallaannllaarrnn ssaa--llkk mmuuaayyeenneelleerriinniinn ddzzeennllii yyaappllpp yyaa--

  ppllmmaadd,, ssaattllaann rrnnlleerriinn ffiiyyaatt eettiikkeett--lleerriinniinn oolluupp oollmmaadd,, kkaannttiinn tteemmiizzlliiii--nniinn vvee kkuullllaannllaann mmaallzzeelleerriinn sshhhh aa--ddaann uuyygguunn oolluupp oollmmaaddnnnn kkoonnttrrooll--lleerriinnii yyaappaann zzaabbttaa eekkiipplleerrii eekkssiikklliikklleerrii--nnii ggrrdd ookkuull kkaannttiinnlleerriinnee vvee iiyyeerr--lleerriinnee bbuu eekkssiikklliikklleerriinnii ggiiddeerrmmeelleerrii iiiinnssrree vveerrddii.. ZZaabbttaa MMddrrllnnddeennyyaappllaann aakkllaammaaddaa ddeenneettiimmlleerriinn

  pprrooggrraammll eekkiillddee ttmm mmaahhaalllleelleerriikkaappssaayyaaccaakk eekkiillddee yyaappllaaccaa,, eekkssiikk--lliikklleerrii ggiiddeerrmmeelleerrii iiiinn ssrree vveerriilleenn ii--lleettmmeelleerree oolluummssuuzzlluukkllaarrnn ggiiddeerriillmmee--mmeessii hhaalliinnddee ggeerreekkllii yyaappttrrmmllaarrnn uuyy--gguullaannaaccaannnn bbeelliirrttiillddiiii,, ooccuukkllaarrnnggddaa iihhttiiyyaallaarrnn ddaahhaa uuyygguunn aarrttllaarr--ddaa kkaarrllaammaallaarr iiiinn ddeenneettiimmlleerriinn ttmmhhzzyyllaa ddeevvaamm eeddeecceeii vvuurrgguullaanndd..

  2 Kasm 2009gndem

  11 - 13 Ekim 2009 Tarihleri arasnda, Antalyada; 5846 Sayl Fikir ve sanat eserleri kanunugereince korsan yaynclkla mcadele amacy-

  la, Kltr ve Turizm Bakanlnn dzenledii, il emni-yet mdrlkleri, yaynclar birlii, stanbul ve AnkaraCumhuriyet Savclarmzn ve Bykehir Belediyeleri-nin Zabta bakan ya da ube mdrlerinin katld gnlk bir seminer dzenlendi. stanbul BykehirBelediyesi adna bu seminere ben katldm.

  Fikir ve sanat eserlerinin korsan yayncl ile ilgi-li belediye zabtas olarak biz zaten seyyara mani ol-ma kapsamnda yrttmz almalarla etkin ol-duumuzu dnyorum. stanbulun bir zamanlarseyyarnn youn olduu meydan ve anaarterlerindeartk bu grntler yok. Alenen el tezgahlarnda sat-lan korsan mzik ve filimler, kitaplar artk kk ap-l dkkanlarn ilerinde satlr hale gelmitir. Yani i;belediye zabtalarnn etkin ve duyarl almalar sa-yesinde, seyyar olma faaliyetinin dna itilmitir.Gemite korsan yaynla mcadele kapsamnda yap-lan almalarla ele geen ykl miktarlardaki kaset,CD, bror ve kitaplar; basn ve baz sanatlarmznda itirakleri ile yaplan trenlerle imha edilmi, bualmalar basnda yer almtr.

  5846 Sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile kor-san yaynla ilgili, reten, bulunduran ve satanlar hakkn-da kanuna muhalefetten dolay adli makamlara sevk et-me gerei nedeniyle kanun, dzenlemeyi; polis, savclkve mahkeme srecinde dzenlemitir. Bu kapsamdabelediye zabtas ile ilgili, kanunun; Haklar ve Tecav-zn nlenmesi balkl 81. Maddesinde Bu kanunkapsamnda korunan, yasal olarak oaltlm, bandrol-l nshalarn da yol, meydan, pazar, kaldrm, iskele,kpr ve benzeri yerlerde sat yasaktr. Bu yasaya ay-kr hareket edenler, Kabahatler kanununun 38. Mad-desinin birinci fkrasna gre cezalandrlr. hkm ge-rei zabtann genel seyyar almalar esnasnda kar-lat ve Kabahatler Kanununu 38 Maddesi Yetkilimakamlarn ak ve yazl izni olmakszn meydan, cad-de, sokak veya yayalarn gelip getii kaldrmlar igaleden veya buralarda mal sata arz eden kiiye belediyezabta grevlileri tarafndan elli Trk Liras para cezasverilir. Gerei cezalandrlmasna hkmetmitir.

  Kanun dzenlenirken korsanla mcadele kapsamn-da belediye zabtasnn grev ve yetkileri bu balamdadaralm ve aslen byk bir kesimi seyyar faaliyetleri ileilenen bu sula ilgili mcadelede, ok etkin kullanlabi-lecek bir kamu gc devre d kalmtr. Bunu yapar-ken; grevi tek bir kuruma vererek ok nemli miktar-da haksz kazanlarn elde edildii bu sektrde,mcadelede etkinlii artrmay murad etmi olabilirler.

  Sonu olarak Antalyada dzenlenen bu seminerinbykehirlerin zabta idarecilerinin birbirlerinitanmalar ve yeni dostluklarn kurulmasna daha okkatk salad ortak kan olmutur. Tan olduumuzbykehir belediyelerinin zabta idarecilerini ilerikizamanlarda da ziyaret etmeyi mit ederek dzenlenenbu seminerden (organizasyon eksikliklerine ramen)memnun kaldmz syleyebiliriz.

  Siz tekilatmz mensubu tm arkadalarmza saygve sevgilerimizi sunar tekrar grmek midiyle al-malarnzda baarlar dilerim.

  EDTRDEN

  yilmazlazoglu@zabita.com

  AAnnttaallyyaa SSeemmiinneerriiddeeeerrlleennddiirrmmeessii

  Ylmaz LAZOLUstanbul Bykehir Belediyesi

  Zabta Mdr Yardmcs(BEZADAV Ynetim Kurulu Bakan)

  YNETM YERBBeelleeddiiyyee ZZaabbttaass DDaayyaannmmaa VVaakkff kkttiissaaddii lleettmmeessii

  Hasan Halife Mh. Sargzel Cd. No: 54 Fatih / STANBUL

  Tel: (0212) 621 22 23Faks: (0212) 525 02 80

  www.zabita.comgazete@zabita.com

  mtiyaz Sahibi YYaavvuuzz AAKKIIRR

  (Belediye Zabtas Dayanma Vakf ve ktisadi letme Mdr)

  Sorumlu Yaz leri MdrZZaaffeerr TTAAHHMMAAZZ

  Genel Yayn EditrYYllmmaazz LLAAZZOOLLUU

  Yayn DanmanAAyyttaa IIIIKKLLII

  Hukuk DanmanAAvv.. HHaassaann KKAARRAADDEENNZZ

  Grafik- TasarmAAKKAADDEEMM AAJJAANNSS

  Gazetemizbasn meslek

  ilkelerine uymasz vermitir.

  Gazetemizdeyaynlanan ke

  yazlarndan,yazarlar

  sorumludur,ayrca telif hakk denmemektedir.

  Bask: AAKKAADDEEMM (0212) 493 24 67-68-69Davutpaa Cad. Gven San. Sit.C Blok No: 230 Topkap / ST.

  Yl: 2 Say: 21 Kasm 2009

  stanbul Bykehir Belediyesi Zab-ta Daire Bakan Mustafa Tahmaz,ilk ykm programnn gerekletiril-diini syledi. Sabah saatlerinde Ayama-ma Deresi'ne gelen ekipler, daha ncedentebligat yaplan binalar kontrol etti. Teb-ligattan sonra baz bina sahipleri de, hazi-

  ne arazisi zerindeki yaplar kendi im-kanlaryla ykt. Yklmayan binalarn y-km ise belediye ekiplerinin denetimiylegerekletirildi. Ykmlar deerlendirenstanbul Bykehir Belediyesi ZabtaDaire Bakan Mustafa Tahmaz, sel fela-ketinden sonra yaplan 1 aylk almada

  34' iyeri olmak zere 108 yapnn ka-mu sahasn igal ettiini tespit ettiklerinive gerekli ilemleri zaman kaybetmedenbalattklarn syledi. Tahmaz, bir dahabenzer bir felaketle kar karya kalma-mak iin gerekli almalar tavizsiz yeri-ne getireceklerini szlerine ekledi.

  ssttaannbbuullddaakkii sseell ffeellaakkeettiinnddeenn ssoonnrraa AAyyaammaammaa DDeerreessii''nnddeeddeerree yyaattaannaa yyaapplldd tteessppiitt eeddiilleenn 110088 bbiinnaannnn yykkmm yyaapplldd..

  PPeennddiikk ZZaabbttaa MMddrrll eekkiipplleerrii PPeennddiikk iillee ssnnrrllaarr iieerriissiinnddee bbuulluunnaann ttmm ookkuull kkaannttiinnlleerriinneevvee ookkuull eevvrreessiinnddee ff