23 kasim 2009

Download 23 Kasim 2009

Post on 09-Mar-2016

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yeni Asya gazetesinin 23 Kasim 2009 baskisi

TRANSCRIPT

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  Ha be ri say fa 4te

  H. H se yin Ke malin r por ta j say fa 8de

  ISSN 13017748

  23 KASIM 2009 PAZARTES / 60 KrYIL: 40 SA YI: 14.269

  GER EK TEN HA BER VE RiR

  Vehbi Horasanlnnyazs sayfa 13teRAN YANIBAIMIZDA, AMA FARKLI

  AS YANIN BAH TI NIN MF TA HI, ME VE RET VE R DIRwww.ye ni as ya.com.tr

  YaKur

  ban ned

  ir?

  aNas

  l kesilir?

  aDie

  r dinlerd

  e kurban

  aBay

  ramn d

  b

  aDini

  mizdek

  i yeri

  aKurb

  ann hikm

  etleri

  DUYURU

  26 Kasm Perembe gn

  ga ze te miz le bir lik te

  Hac ve kurban ilvesi ve re

  ce iz.

  O gn iin arzu edilen ek ga ze

  te

  ta lep le ri ni en ge YARIN

  ak a ma ka dar

  bildirmenizi ri ca e de riz.

  Tel: 0 (212) 630 48 35

  655 88 59/219-220

  A BO NE SER V S

  nDo.Dr.BilalSambur:Devletintekparti ideolojisiniresmideolojiolarakbenimsemesivedinhayatndevlettekelindeolmas,sahicianlamdadinzgrlnim-knszklyor.Trkiye'dekilaiklikledevletindeil,toplu-munlaikletirilmesiisteniyor.Resmlaiklikanlay,dinitekiletirmestnekendisinitemellendiriyor.Devlet,toplummhendisiolmaarzusundanvazgemeli.

  RESM DEOLOJ, DN ZGRLNE ENGEL

  nKlk-kyafetyasa,ounluunyaadenbykhakmahrumiyetidir.Kurbanetininnasldatlacanavederisininnaslkullanlacanakararvermeyetkisi,sadecekurbansahibineaittir.Devletinbirkurumadnaderileritoplamasdinzgrlihlliolduugibi,aynzamandamlkiyethakknngasbanlamnagelir.

  DEVLET, KURBAN DERSN GASP EDEMEZ

  Devlet, dindenelini eksinLAKLK, DEVLETN DNE VE TOPLUMAMDAHALE ETME ARACI OLMAMALI.Do. Dr. Bi ll Sam bur HALKIN KARI IKTII BARTS YASAI NYE HL DEVAM EDYOR?

  GNEYDOU'DA LEN MASUM OCUKLARIN DA HESABI HL SORULAMADI

  nSakaryaDayanmaDerneiyesiKadricanMendi,Gneydoudaldrleno-cuklarlailgiliolarak,BizlerKemalistideolojiylehesaplalmadan,vahetingerekso-rumlusuolaneskivemuvazzafyetkililerdensorulmakszn,sisteminkutsallarnaladenilmeksizinhibirsorunundzeltilebileceineinanmyoruzdedi.Ha be ri say fa 3te

  Kemalizmle hesaplamalyz

  Sakarya Adalet Giriimi Barts Platformu 219. kez Adapazar AKM nnde topland.

  Ye ni a na ya saart, a ma buMec lis ya pa mazTr ki ye i in ye ni bir a na ya sa nn ka - nl maz ha le gel di i ni sy le yenProf. Dr. Mus ta fa Ko ak, Bu par-lamento yeni anayasa konusundabir irade ortaya koyamad iin bui yeni parlamentoya kald dedi.

  AL BAYRAMOLU

  ALAY KOMUTANLIKLARI

  nGazeteci-yazarAliBayra-molu,1997de imzalananEMASYAProtokolnn81il AlayKomutanlklarze-rinden,OHALinkaldrl-masylayaananboluudoldurmayadnk faali-yetlerikapsadnsyledi.

  OHALinyerineEMASYA

  LAGENDIJK: AB'NN TEMEL STE

  MGK'NIN MDAHALES KORKUN

  Asker kendiiine baksnnEskiTrkiye-ABKarmaParlamentoKo-misyonuEbakanJoostLagendijk,Tr-kiyeile ilgilitmABraporlarnda,ordu-nunkendiyetkialannndndakikonu-lardaaklamayapmaybrakmasnnkilitisteklerdenbirinioluturduunusyler-ken,MGK'nnsivilkonularamdahalesikorkunbirey.Avrupallar iinmmknolmayanbirdurumeklindekonutu.Ha be ri say fa 4te

  Ha be ri say fa 5te

  MGK re for muya rm kal dBil gi ni ver si te sin den Yap rakGr soy, MGKda ya p lan de i ik -lik ten son ra re form lar da i le ri gi -dil me me si se be biy le as ker-si vili li ki le ri nin ye te rin ce ge li ti ri le -me di ini ve as ke rin si ya set te kiet ki si nin k r la ma d n syledi.

  Ha be ri say fa 4te

  Gaz ze iinz gr lkkon vo yuU lus la ra ra s yar dm kon vo yuGaz ze hal k na des tek ver mek i -in 6 A ra lkta Lon dradan yo la ka rak Tr ki ye, Su ri ye ve M sr ze rin den Gaz zeye u la a cak.

  Ha be ri say fa 7de

  OVT DAINDAK KORKULU BEKLEYTE MUTLU SON

  YAZICIOLU GB OLMAKTAN KORKTUK

  kuatmasnda 40 saat

  nOvitDandadmesisebebiylemahsurkalan18kii,kurtarldktansonrakrizmerkezindeailele-riylehasretgiderdi.Midibstekiyolcular-danDenizHacfazl-oluilkandaumut-suzluakapldklarnbelirterek,sonlarnn,BBPGenelBakanMuhsinYazcolugibiolacandn-dklerinikaydetti.Ha be ri say fa 4te

  Kurtarlan bir kii,birbirlerine destek vererekyardmc olduklarnanlatarak, Herkes

  birbirini destekledi. Gzelbir ekilde idare ettik ve

  hayatta kaldk.Midibsten onca saatboyunca hi kamadk

  diye konutu.

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  LHKA2 lahika@yeniasya.com.trYE N AS YA / 23 KASIM 2009 PAZARTES

  Yoksa siz kitabn bir ksmna inanp bir ksmn inkr m ediyorsunuz? Sizden kimbunu yaparsa, onun cezas dnya hayatnda bir rezilliktir. Kyamet gnnde de onlarazabn en iddetlisine srlrler.

  SERENCAMAHMET ZDEMR

  ah me toz de mir@nu ras ya.com

  Bakara Sresi: 85 / yet-i Kerime Meli

  L GAT E:

  si ya set-i ah si ye, ce ma a ti -ye, mil li ye: Mil l, ce ma a t veah s si ya set.

  m hi yet-i in sa ni ye: n sa nne sa s, i y z, as l.

  ku v: His ler, duy gu lar, kuv -vet ler.

  m yul: Me yil ler, y ne lim ler.ft ra ten: Ya ra t l a.tah dit: S nr la ma.meyl-i zu lm: Zu lm mey li.hubb-u ne fis: Nef si sev me,

  ken di ni be en me.e ne: Ben, ben lik duy gu su.e kl-i ha b se: Pis, k t e -

  kil ler.hod gm lk: Yal nz ca ken di -

  ni dert e di ne rek.hod bin lik: Ben cil lik.ho den di lik: Ken di i in en -

  di e et mek.in zi mam: Bir bi ri ne i l ve o -

  lun ma, ka tl ma, ek len me.ek be rl-ke b ir: B yk g -

  nah la rn en b y .a d vet: D man lk.mec ma-i ev saf- ma su me:

  Ma sum va sf lar top lu lu u.za lm-u ce hl: ok ca hil ve

  za lim.ta bi at- z li ma ne: Za lim

  ta bi at.mev suf: Va sf la nan, bir s -

  fat la tav sif e di len.te mil: Yay ma, ge ni let me.es bab: Se bep ler.ahs- muh te ris: Hrs sa hi bi

  a hs.u huv vet-i s l mi ye: s lm

  kar de li i.me de ni yet-i ha z ra: im di -

  ki me de ni yet.me de ni yet-i meu me: K -

  t me de ni yet.me ha sin-i me de ni yet: Me -

  de ni ye tin g zel lik le ri, i yi yn le ri.if n: Yok et me.ser fu r: Ba e me.ta has sun: S n ma.kar ye: Ky.

  B ediuzzaman Said Nurs i.

  En dehetli vahetlereu medeniyet fetvaveriyor

  Bir kyde bir hain bulunsa, o kymsumeleriyle imh etmek veya bir cemaattebir si bulunsa, o cemaati oluk ocuuyla ifnetmek veya Ayasofya gibi milyarlara deermukaddes bir binaya, kanun-u zlimanesineserfur etmeyen birisi tahassun etse, o binayharap etmek gibi, en dehetli vahetlere umedeniyet fetva veriyor.

  Hi bir g nah kr ba ka s nn g na h n

  yk len mez. (Enm S re si, 6:164) te si ya -set-i ah si ye, ce ma a ti ye, mil li ye ye da ir en -dil bir ds tur-u Kur n.

  Ger ek ten in san ok z lim, ok c hil -dir. (Ah zb S re si, 33:72.) te m hi yet-i in sa ni ye dedeh et li ka bi li yet-i zu lm. Sr r u dur:

  Be er de, hay va nn ak si ne o la rak, ku v ve m yul ft -ra ten tah dit e dil me mi. Meyl-i zu lm, hubb-u ne fisdeh et li mey dan a l yor.

  E vet, e ne ve e na ni ye tin e kl-i ha b se si o lan hod -gm lk, hod bin lik, ho den di lik, gu rur ve i nat o mey lein zi mam et se, y le ek be rl-ke b i ri i cad e der ki, da habe er o na i sim bul ma m. Ce hen ne min l zu mu nade lil ol du u gi bi, ce za s da yal nz Ce hen nem o la bi lir.

  Ev ve l: a hs i ti ba ry la, bir a hs ok ev sa fa c m dir.On la rn i in de bir s fat, a d ve ti celb et se, bi rin ci yet -te ki ka nun-u l h ik ti za e der ki, a da vet o s fa ta in hi -sar et sin, mec ma-i ev sf- ma su me o lan ah s na yal -nz a c sn ve te ca vz et me sin.

  Hal bu ki o za lm-u ce hl, ta bi at- z li ma ney le, birc ni s fat i in, o ev saf- m su me nin hak k na da te ca -vz e dip, mev su fa da hu su met, hat t on da da ik ti faet mi yor; ak ra ba s na da, hat t mes lek ta na da zul m -n te mil e der. Bir e yin m te ad dit es ba b ol du un -dan; o la bi lir, o c ni s fat da kal bin fe sa dn dan de il,bel ki ha ri bir se be bin ne ti ce si dir. O hal de s fat ca ni -ye de il, k fi re de ol sa, o zat c ni o la maz.

  Ce ma at i ti ba ry la g r yo ruz ki, bir ahs- muh -te ris, bir in ti kam la ve ya mun ta kim bir mu ha le fet -le, ar zu yu ta zam mun e den bir fi kir le de mi ki,s lm par a la na cak ve ya hut hi l fet mah vo la cak.Srf o meum s z n do ru gs ter mek, gu ru ri -ye ti ni, e na ni ye ti ni, tat min et mek i in, s l mn pe -ri a ni ye ti nieli ya z bil lahu huv vet-i s l mi ye -nin bo ul ma s n ar zu e der. Has mn zulm- k fi -ra ne si ni, ha ya le ge le mez cer be ze li te vil ler le a da letsu re tin de gs ter mek is ter.

  Me de ni yet-i ha z ra i ti ba ry la g r yo ruz ki, ume de ni yet-i meu me y le gad dar bir ds tur-uzu lm be e rin e li ne ver mi ki, b tn me ha sin-ime de ni ye ti s f ra in di ri yor. Me l i ke-i ki ra mn,Yer y zn de fe sat ka rp kan d ke cek bi ri si ni miya ra ta cak sn? (Ba ka ra S re si, 2:30.) ( ye tin)de kien di e le ri nin sr r n gs te ri yor.

  te, bir ky de bir ha in bu lun sa, o k y m su me le -riy le im h et mek ve ya bir ce ma at te bir si bu lun sa, oce ma a ti o luk o cu uy la if n et mek ve ya A ya sof yagi bi mil yar la ra de er mu kad des bir bi na ya, ka nun-uz li ma ne si ne ser fu r et me yen bi ri si ta has sun et se, obi na y ha rap et mek gi bi, en deh et li vah et le re ume de ni yet fet va ve ri yor.

  A ca ba, bir a dam, kar de i nin g na hy la hak na za -rn da mesul ol ma d hal de, na sl o lu yor ki, bir kar -ye nin ve ya bir ce ma a tin bin ler le m sum la r, hi birza man fe na ta bi at l ih ti ll ci den h li kal ma yan bir e -hir de ve ya bir ma hal le de bu lu nan bir ser ke a da mnis ya ny la, hi m na se bet ol ma d hal de, o m sum larmesul, bel ki if n e di li yor?Snhat,s.39-42,(yenitanzim,s.94-101)

  ey gam be ri mi zin (asm) muci ze le rin den o lan,mes cit te ye ri de i ti ri len ku ru di re in a la ma sme hur dur. Fahr-i K i nat E fen di mi zin (asm)hut be o kur ken da yan d ku ru di rek, ge i ci biray r l a da ya na ma m, mes cit te ki yz ler ce sa -ha be nin a ha de tiy le do ku nak l bir e kil de a la -m tr.

  Se bep, Sen ol ma say dn Ha bi bim, fe lek le riya rat maz dm hi ta b na maz har