22 kasim 2009

Download 22 Kasim 2009

Post on 08-Mar-2016

238 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yeni Asya gazetesinin 22 Kasim 2009 baskisi

TRANSCRIPT

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  Ekim ay itibariyle vatandalarn bankalara olan kredi kartve ferdi kredi bor stoku 120,2 milyar TL oldu.

  Ha be ri say fa 5te

  722 BN KY ATI

  EYLLDE 103 BN K DEYEMED

  nTketicilerBirliiOnursalBakanBlentDeniz,kredikartborcunude-meyenlerinsaysnn722biniatnsyledi.Eyllsonu itibariylekredikartborcunudemeyenlerinsaysndarekorartgerekletiinikaydedenDeniz,SadeceEyllaynda103bin94kii,kredikartborcunudeyemedidedi.

  Kart borlularyine artyor

  Ha be ri say fa 5te

  Ha be ri say fa 3te

  YZDE 15 ORANINDA ARTTI

  GEEN YIL 380.3 MLYAR LRAYDI

  nHazineMstearl verilerinegre,TrkiyeninmerkeziynetimbrtborstokuEkimay sonu itibariylegeenyl sonunagreyzde15,2oranndaartarak438milyar lirayakt.GeenylsonuitibariyleTrkiyeninmerkeziynetimbrtbor stoku380,3milyarliradzeyindeydi.

  Bor yk 438milyar geti

  ATAMASI YAPILMAYAN

  siz retmendershanekapsndaumut aryor

  Glsevil Kahrimann haberi sayfa 3te

  HERKES DNN RENME HAKKINA SAHPTR

  ISSN 13017748

  22 KASIM 2009 PAZAR/ 60 KrYIL: 40 SA YI: 14.268

  GER EK TEN HA BER VE RiR

  Haberi sayfa 5teDOMUZ GRB SALGINI DAHA DA YAYILACAK

  AS YANIN BAH TI NIN MF TA HI, ME VE RET VE R DIR

  Ha be ri say fa 16da

  TRTden farklbir hac belgeseli

  BLMDEN OLUUYOR

  Ha be ri say fa 3te

  stanbulda younsis ulam aksatt

  UAK SEFERLER DURDU

  Ha be ri say fa 6da

  Srclerebayram uyars

  UYKUSUZ YOLA IKMAYIN

  Ha be ri say fa 10da

  Nurun hanmkahramanlar

  ZMRDE SAHNE-

  Ha be ri say fa 15te

  Kuburnu Cvitamini deposu

  PORTAKAL VE LMONU GET

  www.ye ni as ya.com.tr

  YBU ANAYASA VARKENERGENEKON BTMEZErgenekon dvs Trkiyenin gndemini olutururken, Le MondeDiplomatik gazetesi, Trkiyede, 82 Anayasasnn deitirilme-den, Ergenekon yaplanmasnn sona erdirilemeyeceini yazd.

  aKur

  ban ned

  ir?

  aNas

  l kesilir?

  aDie

  r dinlerd

  e kurban

  aBay

  ramn d

  b

  aDini

  mizdek

  i yeri

  aKurb

  ann hikm

  etleri

  DUYURU

  26 Kasm Perembe gn

  ga ze te miz le bir lik te

  Hac ve kurban ilvesi ve re

  ce iz.

  O gn iin arzu edilen ek ga ze

  te

  ta lep le ri ni en ge 24 Kasm S

  al

  ak a mna ka dar

  bildirmenizi ri ca e de riz.

  Tel: 0 (212) 630 48 35

  655 88 59/219-220

  A BO NE SER V S

  nFransadauluslararas ilikileralanndakisaygnyaynorganLeMondeDiplomatiquesonsaysnda,TrkiyedekiErgenekondvsnkonualanbirmakaleyeyerverdi.BilkentniversitesindenHakkTanyazdmakalede,yapsalsorunlarnyapsalreformlar-lagiderilebilecei,cuntanneseri1982Anayasasdeimedenfazlailerigidilemeyeceiyorumunayerverildi.Dvnn,siyasetteaskervesayetrejimininsonaereceibeklentisimeydanagetirdiini,amabuhkmvermekiindahaerkenolduukaydedildi.

  DV SYASETTE ASKER VESAYET BTRECE UMUDU DOURDU

  n1946danberidrtaskeridarbeyesahneolanTrkiyede ilkkezdarbehazrliddiasylabazahslarnyarglandnadikkatiekenyazar,ErgenekondavasndakirgtlenmeninNATOlkelerinde1950lerdebalayanGladioyaplanmasyla ilikiligrldkaydedildi.AvrupaParlamentosunun1990dabtnNATOyelerindekibuyaplanmayveyasadfaaliyetlerinisonaerdirmesiarsndabulunduu,ancakTrkiyedebukonudabireyyapl-madbelirtildi.Ha be ri say fa 4te

  AP, GLADO BTRN DED, TRKYEDE DEVLET BREY YAPMADI

  nMarmaralahiyatFakltesi50.ylnkutlamaprogram erevesindedzenlenenpaneldeProf.Dr.SalihTu,BirlemiMilletleranaya-sasnagredinvevicdanhrriyetisadecebirkliedenibaretdeildir.Dinvevicdanhrriye-ti, dinini renmeveyaamagibi anahrri-yetlerigetiriyor.Buolmadanhrriyettenbah-setmekimknszdreklindekonutu.

  PROF. DR. SALH TU PANELDE KONUTU:

  Din ve vicdan hrriyetiana hrriyetlerdendir

  Ha be ri say fa 4te

  SORUNUN ZM NTER YAPIYA ZARAR VERMEZ

  nDiyarbakrTicaretveSanayiOdas tarafn-dan DemokratikAlmnSosyal, Siyasal veOlasEkonomikEtkileri konulu toplantdaDemokratikAlm tartld.DTSOBakanGalipEnsariolu, zmnniter yapya za-rarverecektedirginliininyersizolduunube-lirterek,netbir anayasal vatandalk tanmyaplmasgerektiinivurgulad.

  DTSO BAKANI GALP ENSAROLU KONUTU

  Diyarbakr, DemokratikAlm tartmaya at

  Ha be ri say fa 4te

  EHT BABASI: MRBOYU HAPS BEKLYORDUM

  nAskerecezaolarakverdiipimiekilmielbom-basnnpatmasyla4askerinehitolmasnasebepolmaktanyarglananTemen9yl2ayhapisceza-snaarptrld.ehityaknlarkararaitirazederektemyizetti.ehitPiyadeOnbabrahimztrknbabasHacztrkisekarardankesinliklemem-nunolmadnbelirterek,4taneehidinolmasnakarlkmrboyuhapisbekliyordumdedi.

  TEMEN BOMBANIN PMN EKP VERMT

  4 ehide karlk verilen9 yllk ceza temyiz edildi

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  LHKA2 lahika@yeniasya.com.trYE N AS YA / 22 KASIM 2009 PAZAR

  STKAMETHSEYN GLTEKN

  GSM: 0505 284 32 40

  mmetimhakkndakadnveikidendahabykbirf itnedenkorkmuyorum.

  Cmi's-Sar, No: 3359 / Hadis-i erif Meli

  L GAT E:

  i ti nab: ka n ma.men et mek: ya sak la -

  mak.ta raf gi r ne: Ta raf tar lk

  gs te re rek.mef ku re: G ye, g ye o -

  lan ey, i de l.uh re v: a hi ret le il gi li.ha k ik-i i ma ni ye: i man

  ha ki kat le ri.hiz met-i nu ri ye-i kud -

  si ye: kud s nur hiz me ti.

  R za- l h:Al lah r za s.hen gm: an, za man.i na yet: yar dm, l tuf.tev fik-i l hi ye: Ce nab-

  Hakkn in sa n do ru yo lalt fu i le sev ket me sids tur-u i ra de-i la hi -

  ye: l h i r de nin ka i de vepren sip le ri.e dit: id det li.a da vet: d man lk.m te al lik: a l ka l, ba l.ehl-i ne cat: Kur tu lu a

  e ren ler.

  B ediuzzaman Said Nurs i.

  Bir adamnhatasyla bir kyebomba atmak

  Muhakkak insan ok ok zlim ve okok nankrdr srryla edit bir zulmle mukabele eder... Elinde hkmvarsa, bir adamn hatasyla bir kyebomba atar. Halbuki bir masumunhakk, yz cani iin feda edilmez;onlarn yznden ona zulmedilmez.

  ziz,sddkkardelerim,Hemmnev,hemmaddbirkacihettesorulanbirsulemecburiyettahtndabircevaptr.Sul:Neden,nedahilde,neharitebulunan

  cereyanlaravebilhassasiyasetlicemaatlerehibira-lkapeydaetmiyorsun?VeRisle-iNurveakirtle-rinimmknolduukadarocereyanlaratemastanmenediyorsun?Halbuki,eertemasetsenveal-kadarolsan,birdenbinleradamRisle-iNurdaire-sinegirip,parlakhakikatlerinineredeceklerdi;hembukadarsebepsizskntlarahedefolmayacaktn.Elcevap:Bualkaszlkve itinabnenehemmi-

  yetlisebebi:Mesleimizinesasolanihlsbizimenediyor.nk,bugafletzamannda,hususantaraf-girnemefkurelersahibi,hereyikendimesleineletederek,hattadininiveuhrevharektndaodnyevmesleebirnevlethkmnegetiriyor.Halbuki,hakik-iimaniyevehizmet-inuriye-ikud-siye,kinattahibireyeletolamaz.Rza-lhdenbakabirgayesiolamaz.Halbukiimdikicereyanla-rntarafgirnearpmalarhengmndabusrr-ihlsmuhafazaetmek,dininidnyayaletetme-mekmkllemi.Eniyiare,cereyanlarnkuvvetiyerine,inayetvetevfik-ilhiyeyedayanmaktr.tinabmznoksebeplerindenbir sebebide,

  Risle-iNurundrtesasndanbirisiolanefkatetmek,zulmvezararetmemektir.nk,Biri-sininhatasyla,bakasveyaakrabashatakrol-maz,cezayamstehakolmazolandstur-u ira-de-ilahiyeyekar,buzamandaMuhakkakinsanokokzlimveokoknankrdr.(brahimS-resi:34.)srrylaeditbirzulmlemukabeleeder.Tarafgirlikhissiyle,bircanininhatasyla,deilyal-nzakrabasna,belki taraftarlarnadahiadavete-der.Elindengelsezulmeder.Elindehkmvarsa,biradamnhatasylabirkyebombaatar.Halbukibirmasumunhakk,yzcani iin fedaedilmez;onlarnyzndenonazulmedilmez.imdikivazi-yet,yzmasumubirkacaniiinzararlarasokar.Mesel,hatalbiradamamteallik,biareihti-

  yar validevepederi vemasumolukocuklarezmek,perianetmek,tarafgiraneadavetetmek,efkatinesasnazttr.Mslmanlariindetarafgiranecereyanlaryzn-

  den,bylemasumlarzulmdenkurtulamyorlar.Hususanihtillesebebiyetverenvaziyetler,btnbtnzulmdatr,geniletir.Cihad,dindeolsa,kfirlerinolukocuklarnnvaziyetleriayndr.Ga-nimetolabilir;Mslmanlar,onlarkendimlikiyeti-nedahiledebilir.Fakatslmdairesindebirisidinsizolsa,olukocuunahibircihetletemellkedilmez,hukukunamdahaleedilmez.nkomasumlar,slmiyetrabtasyladinsizpederinedeil,belkisl-miyetlevecemaat-islmiyeilebaldr.Fakat,kfi-rinocuklar,geriehl-inecattrlar; fakathukukta,hayattapederlerinetabivealkadarolmasndan,ci-hadharbindeomasumlarmemlukveesirolabilirler.Umumkardelerimebirerbirer selmvekr

  binlerolanLeyle-iMiracnz tebrik ederim.MerhumHacbrahimin,RefetBeygibimteal-likatlarnabenimtarafmdantaziyeedipdeyinizki:Omerhum,Risle-iNurtalebeleridairesii-indedir;daimaonlaraolandularamazhardr.Bizdehususionaduederiz.

  E mir da L hi ka s, s. 37, (ye ni tan zim, s. 82)

  ayaduygusu,edebineticeverir.Edepise,kiininzahirinindebatnnndaterbiyeilegzelleme-sidir.Edebinengzeli isesnnet-iseniyyedir.Snnet-iseniyyeninhibirmeselesiyokturki,altndabirnur,biredepbulunmasn.(Lemalar)Kimsnnetinedebinesarlrsa,Allahonun

  kalbini,marifetnurlarylanurlandrr.Kimsalihlerinede-biyleedeplenirse,okermeteve lh ihsanlarakavuur.Kimevliyannedebiyleedeplenirse,onunlhyaknlar-tar.Kimsddklarnedebiyleedeplenirse,omahedeyeulatrlr.Kimedeptenmahrumolursa,btnbuhayrlardanmahrumkalr.(mam-Gazl)Edepvehayannimaniledorudanal-

  kasvardr.nkCenb-Hakktanma-yanbirkimse,Onaynelmez,Onunemirveyasaklarnadikkatetmezveedeptenu-zaklar.BuyzdenReslullah(asm),Ha-yaileimanbiraradabulunur.Birigiderse,tekideberabergiderbuyurmulardr.Hertabakann,herdnemin,herkullukderecesininayrbiredebivardr.Veedebiterk,huzurdankovulmaygerektirir.o-cukedebi terkederse, tekdiredilir.Genedebibozarsa,ahlkszdamgasnyer.h-tiyaredebibozarsa,sevmekbeklediina-zarlardansouklukgrr.Kuledebibo-zarsa,huzurdantardedilir.Edep,nefsiterbiyeetmekvegzelahlk

  ilesslemektir.nsanaverilencihazlarAl-lahnemridorultusundakullanmakdaedeptir.Bykzatla-rnesaszerindedurduuedepise,kalpleritemizlemek,iindebulunduuvaktingereiniyapmak,kalbegelenbodnce-lereiltifatetmemekveAllahtantalepleriesnasndalhhu-zurdagzeledepiindeolmaktr.Edep, ihlsneticeverir.nkihls,Allahnrzasnesas

  aldiin,herzamanvezeminde,edebimuhafazaeder.Kim-seleringrmediiyerlerdedeedepliolur.ReslullahnmiractaCenb-Hakkakaredebi,NecmS-

  resindebelirtilmitir.Onungzbakaeylerekaymad,haddideamad.BuhlReslul