25 kasim 2009

Download 25 Kasim 2009

Post on 12-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yeni Asya´nın 25 Kasım 2009 baskısı

TRANSCRIPT

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  ZMRDEK OLAYLAR NCEDEN PLANLANDI

  AIK 50, FAZE GDECEK PARA 59 MLYAR LRA

  Ha be ri say fa 16da

  ISSN 13017748

  25 KASIM 2009 ARAMBA / 60 KrYIL: 40 SA YI: 14.271

  GER EK TEN HA BER VE RiR

  Haberi sayfa 16daCAMYE SALDIRAN ABDLYE 14 YIL CEZARuen akrn yazs Medya-Politik sayfasnda

  AS YANIN BAH TI NIN MF TA HI, ME VE RET VE R DIR

  YA ORTALAMASI 45

  www.ye ni as ya.com.tr

  aKur

  ban ned

  ir?

  aNas

  l kesilir?

  aDie

  r dinlerd

  e kurban

  aBay

  ramn d

  b

  aDini

  mizdek

  i yeri

  aKurb

  ann hikm

  etleri

  YERGENEKON VE DERSMZLYORUZ

  YARIN YEN ASYA LE BRLKTE CRETSZ TERK

  TEKBRLER

  BALIYOR

  Arefe gn sabah namaznd

  an

  itibaren, Kurban Bayramnn

  drdnc gn ikindi namaz

  na

  kadar, farzlardan sonra getir

  ilmesi

  vacip olan terik tekbirleri,

  yarn sabah balyor.

  nTBMMPlanveBteKomisyonunda,2010YlMerkezYnetimBteKanunuTasarskabuledildi.2010ylbtegiderleri286mil-yar981milyon,btegelirleri236milyar794milyon,bteada50milyar187milyonli-raolarakyerald.Btede58,8milyarlirafaizdemesingrlyor.Ha be ri say fa 11de

  Yi ne fa iz bt e siMALYE BAKANI MEHMET MEKTEN

  nEvet,bazspesifikmalvehizmetlerdevergio-ranlaryksekdiyenMaliyeBakanMehmetimek,BirokvergideOECDninyaendklkelerindenbiriyiz,yadaendyzderken,Akaryakt,zeliletiimvergisiveotomotivvergi-lerinibirtarafabrakrsakkaydnderek,buvergilerinyksekliinikabullendiHa be ri 11de

  Yksek vergi itiraf

  KABENN EVRESNE YEN DZENMek ke, i in de Cid deden Mek keye u za nan bir met ro -nun da yer al d pro jey le ye ni bir g r n me ka vu u yor. Pro je, 230 bin met reka re a lan ze rin de ku ru la cak 55kat l i kiz ku le, 4, 5 ve 7 yl dz l 35 o tel ile top lam 45-55 bin ki i nin ko nak la ya bi le ce i bir komp lek si kap s yor.O tel ler bl ge sin de 65 bin ki i nin na maz k la bi le ce i bir mes cit yer a la cak. Ay r ca Mek ke i le A ra fat bir bi ri neba la yan yol ze rin de bu lu nan Mi nada ki yz ler ce a d rn ye ri ne a part man lar in a e di le cek. Ha be ri say fa 7de

  nMHPGenelBakanDevletBaheli, zmirdeDTPkonvoyunayaplan saldr olayn, AKPninmuhtemel tuzaklarnnnelerolabileceini,bunla-rakimlerinalet edilmek istendiiniaklamtm.Bunun ilkrnei zmirdegrlmtr.ncedenplanlanmtr.MHPninyumurtaatacakvaktiyok-turszleriyledeerlendirdi.Ha be ri say fa 4te

  GENHACILARARTIYOR

  Ha be ri say fa 16da

  KURN-I KERM OKUYOR

  YAHUD KIZSLMI SET,

  TESETTRE GRDHa be ri say fa 11de

  ANLAMA SALANDI

  LBYAYA DAARTIK VZESZ

  GDLECEK

  MHPnin yu mur ta a ta cak vak ti yok

  MHP GENEL BAKANI DEVLET BAHEL:

  Ni ye Ye ni As yadan ba ka kim se a na ya sa ya kar k ma d?

  AB TR K YE MA SA SI BA KA NI: DE MOK RA -TK A I LIM DA DA, ER GE NE KONDA DA

  YAR GI ZERNE DEN YERNE GETRMEL.

  nABTrkiyeMasasBakanJean-ChristopheFilori,Ergenekonkonusundayaplanyaynlara,ymeninDersimkonusundakiszlerininba-latttartmalarabakyoruz.Bunlardikkatleinceliyoruzdedi.Demokratikalmdada,Er-genekondakidemokratiktartmalardadayargzerinedeniyapmaldiyenFilori,Btnbunlardemokratikolarakzlyorsabizimbirszsylemehakkmzyokeklindekonutu.

  DERSM TARTIMASINI ZLYORUZnDeienvegelienbirlkeolarakniteledi-iTrkiyedekibugelimevetartmalardaAByi ilgilendireneyindemokrasive insanhaklarnasaygolduunuvurgulayanFilori,TrkiyeninOrtadoulkeleriyleilikilerinige-litirmesinideyledeerlendirdi:Trkiye'ninOrtadouileilikilerioknemli.Trkiyekom-ularylanekadariyiilikileriindeolursaABi-indeokadariyiolur.Ha be ri say fa 4te

  ORTADOU LE YAKINLAMANIZ Y

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  e ne de i ki de fa ya a d mz di n bay ram lar dan i kin ci -si Kur ban Bay ra m dr. Kur ban bay ra mn da en okdik ka ti mi zi e ken ko nu la rn ba n da kur ban kes -mek, tek bir ge tir mek ve hac ca git mek gel mek te dir.Bun lar biz Ms l man la ra he ye can ve evk ver mek -te dir. Hep si s lmn i ar la rn dan (sem bol, a l met)ka bul e di lir. Her bi ri nin ay r bir ma ka m ol mak la

  bir lik te top lu ca d nl d n de de ye ri ok nem li dir.Kur ban Bay ra m nn yak la t u gn ler biz le re bu i ba det le rin

  he ye can ve zev ki ni ver mek te dir. Gn dem ler bun lar et ra fn dadn mek te dir. Ul v duy gu lar i se had saf ha ya k mak ta dr.

  Kur ban pa zar la r g rl me ye de er. O ra da ki co ku bir ba ka!Kur ban ke si le cek hay van la rn cins le ri bel li: Ko yun, ke i, s r,man da ve de ve. Bun la ra ge nel a dy la sy le mek ge re kir se, eh l hay -van lar de riz. Me se l, cey lan, tav an gi bi hay van lar dan (et le ri he llol sa da) kur ban ol mu yor. n k on lar ya ba n hay van lar. Sa de ceeh l (ev cil) hay van lar dan kur ban ke sil me si nin hik met le ri ni hid n d nz m?

  Eh l hay van lar in san la rn gn lk ha yat la rn da nem li bir ye resa hip tir. On la rn e tin den, s tn den, de ri sin den hat ta gb re sin -den fay da la n rz. Bun lar do u mun dan i ti ba ren ha ya t m zn birpar a s o lur. n san lar sev gi le ri ni bun la ra da ve rir. Se vim li bi rerhay van dan ok, se vim li bi rer dost o lur lar. On lar bi zim se si mi ze,ba k m za bi le a l r lar. y le o lur ki, za man la mu nis, i ta at kr birar ka da va zi ye ti ni a lr lar. A de ta biz den kop maz bir par a o lur lar.On lar dan bi ri ni ve ya bir ka n kur ban lk o la rak a y r rz. Da ha biri ti na i le ba ka rz. Bay ra ma do ru o nu ss le riz, ba na k na lar ya ka -rz. Kur ban Bay ra m sa ba h i pi ni e li mi ze a lp ke si le cek ye re do rug t r rz. O hi an la maz ve i ti raz da et mez. Bel ki ko a rak ar ka -m za ge lir. Gz le ri ni, son ra a yak la r n ba la rz. On da Hz. s ma ilin(as), Hz. b ra hime (asm) tes lim o lu u gi bi bir tes li mi yet var dr.Y n n kb le ye e vi rip hep bir a z dan tek bir ler ge ti ri riz:

  Al la hu ek ber, Al la hu ek ber, l i l he il la hu val la hu ek ber. Al la -hu ek ber ve lil la hil hamd!

  Bo a z na b a s re riz. Kan la r a kar A kar A karO ar tk Al lah i in kur ban ol mu tur. Da ha son ra k ran ma ka -

  mn da i ki re kt kr na ma z n k la rz: Ya Rab bi! lem le rin Rab -bi ne hamd ol sun! Sen Rah mansn, Sen Ra himsin. Sen din g n -nn sa hi bi sin! Ey Rab bi miz! An cak Sa na kul luk e der ve yal nzSen den me det u ma rz. Bi ze do ru yo lu gs ter. Ken di le ri ne l tufve ik ram da bu lun du un kim se le rin yo lu nu; ga za ba u ra m la rnve sap m la rn yo lu nu de il! Sa na kr ler ol sun ki, ba na by le biri ba de ti ye ri ne ge tir me yi na sip et tin

  te by le sen li-ben li ol du u muz bu hay van la r Al lah i in kur -ban kes mek ne ka dar m n l ge lir in san la ra.

  Bu an lat t m da ha ok ky ler de ya a nr. e hir ha ya tn da bun -la r an la mak ve ya an lat mak zor dur. Sa tn al d mz kur ban la rbek le te ce i miz bir ye ri miz bi le yok tur. By le o lun ca da on lar ladost luk lar ku ra ma yz. Bel ki e li mi zi bi le bir ke re do ku na ma dankur ban o lur, gi der ler.

  Kur ban ke li me o la rak yak la ma y ve ya ya kn la ma y i fa de e der.U zak la ma nn zd d dr.

  Kur ban il mi hal ki tap la r mz da, Al lahn rah me ti ne yak la mak i -in, i ba det ni ye tiy le kur ban e dil me art la r na uy gun bir hay va nkes mek o la rak a k lan mak ta dr. O, Ce nb- Hakkn ik ram et ti ini met le re kar bir kr i fa de si dir.

  Kur ban, s l mi ye tin e i rin den (sem bol, a l met) ka bul e di lir.1Ms l man ol ma yan lar bi le, Kur ban bay ra mn da ke si len hay van -la rn bir i ba det ni ye tiy le ke sil di i ni bi lir ler. Pek ok yer de kur banke sil di i ni g ren in san lar o ra lar da ma ne v ha va la rn es ti i ni g -rr ler. G n mz de bil di i miz gi bi her gn, bel ki her an mil yon -lar ca hay van ke si li yor. Bun la rn et le ri ni kim ler yi yor? Ta bi ki,var lk l, zen gin a i le ler. Fa kir ler i se ay lar ca et y z gr m yor. Pe ki,on lar ne za man et y z g re cek ler?

  te kur ban, bel ki ay lar dr et y z gr me yen fa kir le rin yz le ri -nin gl d by le si ne nem li bir i ba det tir. Bu y ny le kur ba nsos yal bir i ba det ka bul e de bi li riz.

  Kur ba nn, ke se ne ba kan hik met li bir y n da ha var dr: Yl bo -yun ca ma ne v g nah lar la kir le nen Ms l man, kur ban kes mek leo kir ler den te miz le nir. Pey gam ber E fen di miz (asm) bir ha dis le -rin de y le bu yur mak ta dr:

  n sa no lu, Al laha kar Kur ban g nn de kur ban kes mek tenda ha se vim li bir i yap ma m tr. Hi p he siz ki, o kur ban k ya -met g nn de boy nuz lu, tr nak l ve post lu o la rak ge lir. Kur ba nnka n da ha ye re d me den Al lah o nu ka bul e der. y le i se ar tkgn l n z fe rah tu tun.

  Kur ban srf Al lah r za s i in ke si lir. Biz le re ve ri len ni met le re birk ran duy gu su nun i fa de si dir. El bet te ke si len kur ba nn e ti, ka nde il; ke sim s ra sn da ki ih ls Ms l man la r Al laha u la t ra cak tr.Bu nun la il gi li Rab bi miz y le bu yur mak ta dr:

  On la rn ne et le ri, ne de kan la r Al laha u la r; fa kat Ona sa de -ce si zin tak v nz u la r. Si zi hi da ye te er dir di in den do la y Al lahb yk ta n ya s nz di ye O, bu hay van la r by le ce si zin is ti fa de ni zever di. (Ey Mu ham med!) G zel dav ra nan la r mj de le!2

  Bu ko nu da bir ha dis-i e rif te Pey gam ber E fen di miz (asm) y lebu yur mak ta dr:

  Kim ki g nl ho lu uy la ve kes ti i kur ba nn se va b n Al lahtanu ma rak kur ban ke ser se bu o nun i in Ce hen nem a te i ne kar per de o lur.

  Al laha yak la t ran kur ba nn nem li bir hik me ti de, ge il me siok zor o lan S rat Kp r sn de bu rak gi bi bir bi nek va zi fe si gr -me si dir. Bu ko nuy la il gi li Re sl-i Ek rem (asm) E fen di mi zin tav si -ye si de y le dir:

  Kur ban lk la r n z i yi sin den se i niz. n k on lar s rat ta si zinbi nek le ri niz dir.3

  Be di z za man Haz ret le ri de bu na i a ret le y le de mek te dir:Hem o Rah mnn ni ha yet siz rah me tin den u zak de il ki, na sl

  va zi fe u run da m c he de i