16 07 2014 sunvilla samachar

Download 16 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 16-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 25Total Issue : 390 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04

  ko: 02 > ytf: 25 > _ _390 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 16, \ - 2014

  kkr{kt LkhuL {kue yLku [eLkLkk hkxkrkLke kMk kuXf

  kku uLkk Lkukkyku [u Mke{k rk kh kMk [[ko

  [eLkLkk hkxkrkyu khk ykkLkwt yk{tk MefkwO LkhuL {kue k LkuBkh {rnLkk{kt [eLkLkk kMku su

  Vkuxuou kk.15rk Mk MkB{ uLk

  knuk zkkLk LkhuL {kue [eLkLkk hkxkrk e rsLkkk Mkkku kuXf kuS nke. kku Lkukkyku [u yk k uXf 80 r{rLkx Mkwe [ke nke. kuXf kk LkhuL {kueyu yk kuXfLku {nkqo kke nke. kuXf{kt kk u ukuLkk Lk ukkyku [u Mke{k rkke E ykktfk MkweLke ze [[k o kE nke. kku ukuyu Mkkku {eLku ykktfk Mkk{u zkLke yufkeLku kkhe ykke nke. Mkkku s kku ukuyu fikMk {kLkMkhkuhLke kkkLku w Mkh kLkkk kkk WXkk Mkn{ke koe nke.

  k kke {krnke {wsk, rkMk MkB{uLk knuk khkLkk zkkLk LkhuL {kueyu [eLkLkk hkxkrk e rsLkkk Mkkku {wkfkk fhe nke. kku uLkk Lkukkyku [u yk knue {wkfkk nke. su{kt kku uku [u Mktkt rfMkkk yLku Mke{k rk qh fhk ytku kMk [[ko kE nke. yk Wkhktk [eLkLkk hkxkrkyu fikMk {kLkMkhkuh kkk {kxu Lkk xLke Yykk ytku Mkn{ke koe nke. kuXf kk LkhuL {kueyu yk kuXfLku {nkqo kke nke. ku{u skwt nkwt fu, kku uLkk xku[Lkk Lkukkyku [u ku yk kuXf ruk {n hku Au. yk kuXf{kt ykktfk Mkk{u zk kku ukuyu yufkeLku Mknkuk ykkkLke kkhe ykke nke. kku uLkk Lkukkyku [uLke kk[ek yuxe Mkfkhk{f hne nke fu, kuXf 80 r{rLkx Mkwe tkkE nke. kuXf hr{kLk LkhuL {kueyu [eLkLkk hkxkrkLku khk

  ykk yk{tk k ykwt nkwt. suLku Mefkhkk [eLkLkk hkxkrkyu [kw kuo MkxuBkh {rnLkk{kt khk ykk Mkn{ke koe nke. keS kksw [eLkLkk hkxkrkyu k LkhuL {kueLku [eLk ykk yk{tk ykwt nkwt. suLkk kk{kt LkhuL {kueyu LkuBkh {rnLkk{kt [eLk sk Mkn{ke k fhe nke. WuLke Au fu, zkkLk LkhuL {kue keMk MkB{uLk{kt kk uk {kxu kkr knkUk Au. LkhuL {kueLkk yusLzk{kt rkMk rfkMk kUfLke MkkkLkk fhe yLku ku{kt k{k{ Mk ukuLku Mk{kLk kkekhe ykkk suk {wkykuLkku Mk{ku kk Au.

  WuLke Au fu, yk MkB{uLk yuk Mk{u kuE hkwt Au khu EhkLk, Ehkf, Mkehek, VeeMkkLk suk {kqoLkk uku{kt nMkkLkwt kkkh Mkouwt Au. kuke Mkoh yk uku ytku fkuEk u u{ uk {ktkkw t Lkke. khu yk MkB{uLk{kt khk MkkrLkf Mktfx yLku MkwhkkLkk Wkkku ytku r[kh r{o fhu. yk ku rkMk MkB{uLkLkku rk Mkhe ]r yLku xfkW rfkMk hkk{kt ykku Au. suLkk kh kMk [[ko fhk{kt yku.

  Lkkkt {tkkLke kufkuLku MkkkLk hnuk Mkkn

  fhkkkykuLku {e hkk Au ELfxuMkLkk Lkk{u z{e {uMkus

  Lke rne, kk.15Auk fuxkf Mk{ke uLkk

  swk-swk rMkkhLkk LkkkhefkuLku ELf{xuMk rkkLkk Lkk{u z{e E-{uE {kk nkukLke kkf Vhekku WXk kk{e Au. suLkk kku f uLe Lkkk t{tkku fhkkkykuLku ELf{xuMk Mktktrk fkuEk E-{uE ytku kwhke kkhe fko kk s ykkLkLkwt kkwt hk skwt Au. Mkkku s ykk z{e E-{uEke MkkkLk hnuk kufkuLku yke fhe Au.

  Lkkkt {tkku skwt Au fu, yuk Mk{k[kh {k Au fu fhkkkykuLku ykfh rkkLkk Lkk{ke yk Mkk u khk z{e E-{ uE {k ufk{k t yke hkk Au. suLku zkWLkkuz fhk skk{kt yku Au yk E-{uE ELf{xuMk ELzk zkux Sykue zkux ELzk khke

  {kufkE hkku Au. Lkkkt {tkk khVke nuh fhk{kt yku rLkuLk{kt skk{kt ykw t A u f u , ELf{x uMk rkk khVke fhkkkyk uLkk Lkk{, yuzuMk, ykf fu yL fkuEk fkhe { uk E-{ uE fhk{kt ykkk u Lkke. suke u fkuE yk fkhLkku E-{uE {u kk u k uLk u zkWLkkuz fhku Lkn. fkhfu, ykk E-{uELku zkWLkk uz fhkLke Mkkk u s k{khk fkuBwxh{kt khMk k ykkLke kkyku We kk Au. suLkk kku Lkkkt {tkk khVke Mkkn ykkE Au fu su fkuE fhkkkLku yk fkhLkku E-{uE {u kku ELf{xuMk rkkLke ukMkkEx zkwzkwzkw ELf{xuMk ELzk zkux Sykue zk ux ELk kh Vhek fhe fu Au.

  Mkhfkh ze kh MkMkze Lkkkw fhkLkk {qz{kt

  Lkkkt{tke zeLkk k rLktk {wk fhk, yukeS MkMkze kh fkk {wfkLke xqtf{kt s nuhkk fhe fu

  Lke rne, kk.15fuL Mkhfkh kuxkuLke su{ zeLkk kkuLku k

  ytfw {wk fhkLke kikhe fhe hne Au. MkhfkhLkwt {kLkwt Au fu, r kh{kt fk[k kuLke f{k{kt nk su {ku khku kE hkku Au ku ukkt [kw kuo rzMkuBkh {rnLkk Mkwe ze WkhLke MkkrMkze Mktkwoku qh fhk{kt yku kue kwhe kk Au. nk{kt Ehkf{kt yku MktfxLku fkhu fk[k kuLke f{k{kt WAkku uk {e hkku Au. fk[k kuLke f{k 115 zkuh rk kuhLke yirknkrMkf Mkkkxeyu knkutk kk 106.7 zkuh rk kuhLke Mkkkxeyu Au. MkhfkhLkwt {kLkwt Au fu, fk[k kuLke f{kku{kt xkzkLkk fkhu khk{kt zeLke f{k

  yLku rh{kt zeLke f{k [uLkwt ytkh ykuAw kE fu ku{ Au. fuxkf rMkku knuk yk ytkh 1 Yrkku 60 kiMkk nkwt. ufu, Auk fuxkf rMkkuke fk[k kuLke f{k{kt yku khkLku fkhu yk f{k 3 Yrkk 40 kiMkk rk exh Mkwe knkU[e kE Au.

  MkhfkhLkwt {kLkwt Au fu, ykLkkh kkt[ {rnLkk{kt yk ytkh ykuAwt kE fu Au. khkk zeLke f{kku k kuxkuLke su{ kh k kh Lke fhku. Mkwkku khk {ke {krnke {wsk Lkkkt{tke zeLkk k rLktk {wk fhk yLku yukeS MkMkze kh fkk {wfk {kxuLke xqtf Mk{{kt s nuhkk fhe fu Au.

  zeLkk k k rzMkuBkh Mkwe ytfw{wk kE fu Au

  LkhuL {kue Mkhfkh{kt hksLkkkLku Lkt-2Lkwt MkkLk

  Lke rne, kk.15f u L{k t kskL k e

  Mkhfkh{kt LkhuL {kue kAe kesw t MkkLk nu hksLkkkMknLku ykkk{kt yke hkwt Au. LkhuL {kue khu u{kt WkMkk Lkn nku khu ku{Lkku fkokh hksLkkkMkn Mk tku. k k rLkk kM k u s k k kn u k zkkLk fkko khk furkLkuxLku yuf kw Mktuku

  {wfeLku yk {kuLke Mkw[Lkk ykkk{kt yke nke. zkkLk fkko khVke {kufku Mktu{kt skkwt nkwt fu, zkkLkLke ru kkk hr{kLk k]n{tke hksLkkkMkn yLkykik[khef zkkLk khefu fkokh Mktku. kk{kt k{kt ykwt Au fu, zkkLkLke kuhnkshe{kt huf rk Mktktrk {krnke k]n{tke hksLkkkMkn kkMkuke ue. Mkwkku khk ykkk{kt ykue {krnke {wsk, hksLkkkMknLku LkhuL {kueLke kuhnkshe{kt furkLkuxLke kuXf kkukkLke k Mkkk ykkk{kt yke Au. WuLke Au fu, zkkLk LkhuL {kue ykhu kkrLkk kMku Au khu ku{Lke skyu hksLkkkMkn ku{Lkku fkokh Mktke hkk Au.

  LkhuL {kueLke kuhnkshe{kt hksLkkk Mktku fk{fks

  kw Mkkku uzkLkk {wu rLkrkLke kkxeo{kt rkhkz

  {kuxk kkLkk Lkukkyku kwLke r{kt

  kxk,kk. 15suzew yLku ykhsuze uzk

  fhu ku knuk s U[kkLkku kuh Y kR kku Au. ykhsuzeLkk Lkukk kw Mkk k Mkkku uzk fhkLke kikhe suzewLkk Lkukk rLkrk fw{kh fhe hkk Au khtkw yk rn[kke suzewLkk Lkukkyku rkfw w Lkke. suzewLkk Lkukk kw Mkkku uzk RAkk Lkke. suLkk fkhu nsw rk kk kue kk Au. kksukh{kt s kuue kufMkkLke [qtxe{kt kwLke kkxeo yLku suzewLke kkxeo

  hkk heku nkhe kk kk nu ksk Mkk{u {ukLk{kt yuf Mkkku WkhkLke k usLkk hku Au. ykLkk {kxu fuxef kuXfku k kR [wfe Au. kw yLku rLkrk fw{kh LkhuL {kueLkk Lkuk]{kt kskLke ke ske kufrkkLke Mkk{u {ukLk{kt WkhkLke kikhe fhe hkk Au. kkLkk fuxkf Lkukkyku Lkkw nkuk Akkt {kLke hkk hkk Au fu kskLke Mkk{u kke hek u { ukLk{k t Wkhk {kx u uzk fhk{kt yke fu Au. kufMkkLke [qtxe{kt yk kku

  kkxeoLkku nk{kt Mktkqo MkVkku kku nkku. kwLke ykhsuze yLku rLkrkLke suzewLkku MkVkku kku nkk u. kw yLku rLkrk kku kkukkLkk yMkLku xfke hkk {kxu nu yuf Mkkk u {ukLk{kt Wkhk {ktku Au. RMk{kwhLkk khkMk hkS htsLk u yk rn[k Mkk{u Lkkhks kRLk u kkxeoLku yuf kk ku Au. su{kt kku fku o Au fu kk{kt {kuxk kkLkk Mkku yk uzkLke r{kt Au.

  htsLku fkw t Au fu Lkkhkske Akkt u uzk fhk{kt yku kku krhk{ kMkkhk hnuu Lkne fkh fu Mkk u knukke s Lkkhks Au. keS kksw rLkrk fw{khu fkw Au fu uLke khksrLkke kkR hne Au. yke Mkke{kt kXk tLke kkLk u Lkfkhe fk Lkne. suzewyu Lkh uL {k ueLke Mkhfkh kLk kk fkw t nkw t fu nu rkLk fkUk uMke kkxeoLkku Mk{ yke hkku Au. nu rkLk kksk hksrLkkeLkku Mk{ yke hkku Au. rLkke {kxu Au fu uLkk {kuxk kkLkk hkk u{k t fk Uk uMkLkk u MkVkk u kku Au.

  kteh, k.15hk{kt {ok kusk k

  ko{kt whe fhke khe hk hfkhu rk{kt yke Au. rkk{k t yksu hkh hkuh kuskwt fk{ khu wh fhk{kt yku u ytu wAkku nku. suu sk{kt {tke quLn [wzk{kyu skw nw fu ykk{e k ko{kt fukku rn {k{ kuk whe uk{kt yku. nk yk k uskke yZe k nuxh s{eu ke nkut[kzk ht Au. hkh

  hkuh kusk{kt ykh we {w fukwt ytksu 458.32 rfku {exhw t fk{ w kuw Au. khu kke 2500.85 r f k u { e x h e t k E { k t 2322.15 rfku{exhe fk{ w k u w A u k u 262.85 rfk u{exhe fk{ kfe Au. r-kk uxfo{k t 5,112 rfku{exhe nuh fhke ne sue k{u 3103.04 rf{ewt fk{ kw Au yu 2008.98 rf{ewt fk{ kfe Au. yk Whkt -kk fuke 18,413

  rfk u{exhe k usk k{ u 8,979 rf{ewt fk{ w khu 9,434 rf{ee fk{ kfe Au.

  {ok kuskk rs Wkku kike khu k {uu:- hke {nfk tke ke kusk hkh hkuh kuskku wshk hfkh {uu khu k {u Au. yksu rk{kt nuh fhkuk yktfzk {ku { o k k u s k y k k h e rs{kfk u{k t k o 2012-13{kt 369.824 fhkuze, ko 2013-14{kt 587.68 fhkuz,

  {ok kusk: 53 ko{kt 15 {w{tkeyku kk, nu k h{kt fue heu ku qo ?

  {ok kusk k ko{kt whe fhke khe yke hk hfkhyur 2014ke {u 2014 we{kt 43.12 fhkuz {eu fw 1000.624 fhkuz wrx rs Wk kw Au. yk ife ko 2012-13{kt {uu 610.80 fhkuz wrx, {nkhku 99.812 fhkuz wrx, wshku 59.172 fhkuz wrx khu ko 2013-14{kt {uu 334.977 fh k u z w rx , {nkhku 158.673 fhkuz wrx yu wshku 94.029 fhkuz wrx ese Vkk{kt yke Au. {ok e Wh furzk Sf hkh hkuh kusk Y fhkE uu {u-2014{kt 53 ko whk kk Au. 1980{kt yk kuskku [o 3 nh fhkuz ytksk{kt ykku nku. u fu ykh we{kt 40 nh fhkuzku [o fhk{kt ykku nkuk Akt

  kusk yqhe Au. yk kusk qhe ku kt we{kt 4 nh fhkuz fw [o kkku ytks Au. {ok kusk y{{kt ykk k ykh we wshk{kt 1 {w{tkeyku kR [qk Au. yk {k{u {ok kusk qo

  kkkt M ukt Au. wshk, {nkhk, hksMkk

  yu {u yu{ [kh hkkue ke yu es ykfktkku ] fhk 5 yur 1961k hk us fkr zkk M. sknhk nuk nMu {ok

  rskk kuhk k{ Sf {ok kuskku kku ktk{kt ykku nku khk ykh we{kt {kk 121.92 {exh weku t tkku Au nS uk 30 hk ktke fk{ehe kfe Au. u fu fuL hfkh khk yk hk kk {kxue {tsqhe ykk{kt ykk nu {ok zu{wt fk{ tqo heu ykk{e k ko{kt qo kk ue k Au. khu k zu{e [kR 138.68 {exh ku. 4560 r{r wrf {exh keku tn kR fu. kkf 1500 ke 1800 fhkuz Yrke esewt Wk ku. yk{ yk zu{ uk r{kok fko Y kkk 56 kuo qo ku. y{hftxfk nkzku{ktke efe fktrxk Sf yhe {wu {e {ok e Wh sMkkuk rfk {kxu uLx k uxh uR Eheu yuLz ueu fr{u tk u fhk {kxu hfkhu skwt nwt. 1948{kt fr{u {u{kt eo, k, Wkk, ELhkkh, yu Y[ Sf [kR kusk {kxu tkue k{ fhe ne. 1955{kt eo rke {k{ kuskykuwt tku qo

  fhk{kt ykwt nwt. 1956{kt Y[ rskk kuhk k{ Sf kusk {kxu Mke te fhk{kt yke ne. 1961ke 1987 hr{k {ok kusk rkk uk {k u{k t zkR ne. ykhu 1987{kt kh hfkhu hkh hkuh kusk kk ELhk kh kusku kohe {tsqhe yke ne.

  (_ ...)

  {ok te rukk:-zu{k ktfk{{kt ykh

  we{k t 70 k {exh fkuexku hk

  - zu{e Whe nkukR 9.27 {exh

  - zu{wt xku u 146.5 {exh

  - hkuh{kt keku tn 214 fe{e

  - z u{{k t ke w t u 138.68 {exh

  - z u { k u s r M k h 37000 nufxh

  - 9 ko{kt 50 k ke ykuyu ee {wkfk

  - ykh we{kt 2823 fhkuz wrx es Wk kfe 7057 fhkuz es Wk

 • ykkLkku yksLkku rMk . 16-07-2014{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. kwr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mk w Wk{, kk u Wk{, Lkkufhe-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.

  ktkeu...

  {kutkhe xe Au: h{kt n, htw hfkhe yktfzkyku{kt s

  _ 2070, -4, . 16-07-2014

  [kh {rnk{kt nuekh {kutkhe {k{u k{ek {k[kh ykk Au. skkt kktf{kt yu ue kku k[euk kku{kt xkzku kkk yktfzk x kk Au. ykhu {kutkhe {wu {kt {wfkue huL {kue hfkh yk yktfzkykuke hkn ywu u Mkrf Au. ufu, ykhu [ku{kwt u{kt su tzke [ku yk e ht Au u ukt {kue hfkhe yk hkn fk{[kW whkh kk uwt u{ kukR ht Au. eswt fu yk yktfzk {u ue yxxe ykokMke hek ykkhu ikh kk nku htw k{kL {ku ku Auk [kh {rnk{kt fkuR [esku k xkku ynuk kku ke. Wxkwt xuxk, zwte yu Auu Auu nu x{uxk sukt k{kL kfk k zfu k Au. yqhk{kt qt xu kzkt yu wh{kt khku, uxku yu rzku k khku, ktzku k khku uhu {k{ kswyuke k{kL {k ku ekR s hkku Au.

  u {kue hfkh k{kL {ku {kutkheke huh k[wfe hknku ynuk kk yu uk hk sux{kt kurrx Vhf zu ukt kt hku u ykk ykokMke yktfzkyku s xktfeu nhkk fhu ku {kutkhek {k{u uk yu ue whkuk{e weyu hfkh [u fkuR Vhf n nkukwt whkh ku. weyu hfkhu nt{uk yke ktrzhe kku h hkuku hkku nku yu k{kL {ke uk kte ne. uk rhk{u uu [qtxe{kt kuwt zwt nwt. {kue hfkhu ku k k hkkku Au fu ykhu ku [ku{kwt wt skwt nkukk k sk ykhkuyu s k zfe k Au. k fhu khku huh kfek {rnkyku{kt qhku hk n zu ku huh kkhkk {kuh[u wt nk ku ue hfkhu fk fhe ue uRyu.

  yuf hV hfkh yu{ fnu Au fu u{kt kkkk whk tzkhku ko Au yu yk {kutkhe ku thkkuhkuk ku Au ku Ae uku { fu hfkh ku h{kt yksku whku whXku Xkku hnu uwt {uus{uLx fhk {kxu nsw ku { Au. {kutkhe {kxu xqtfk yu ktk kkk yu{ tu fkhk yuku[e sYh Au. kfkSk kkuu zk{k {kxu ue Wkfk khke kku kku uzqkuu fkuz Mxkuhuse Mkk yu u{k whXkk rhne Mkk nw ye Au.

  hfkh f{u f{ yuxwt fhe fu Au fu {kutkheu zfku ukt yL rhkuu Wkus k yku. su{ fu ktzk kku RMq ykhu Auzku zu yue fkuR kfee rhMkr We kR s ne. [ku{kkt ku fu kuh ku kkt ykzuz rukuu u hfkh fue rhMkr oke Au yu uu ytfw{kt kk {kxu wt kt ukR hkkt Au ku kufku we nkut[kzu ku yVkk ykkhu kku WAke ukhk kufku yuxfu u{ Au.

  2 / . 16-07-2014, y{kk

  S

  {wtkE, kk.15uh fkqhLkk kkuoke yxkuk kusux Wkh

  nu Vheke MkMkuLMkLke Mkke Au. u fu uh fkwh yk kusuxLku ykk khk {kxu WMkwf Au. k ynuk {wsk uh fkqhu kkukkLkk kkLke kusuxLku ykk khk {kxu fuxkf rLkktk kufkuLke { k ee nke suLkk krhk{ MYku yk kusux nu ykk u. kkuoke yk kusuxLku hkufe uk{kt ykk kk ykLku ELku khu WkMkeLkkk ukE hne nke. uh fkqhu ku{Lkk Mkkike {nfktke kkLke kusux Wkh fk{ Y fhe ewt Au. 13 koke yk kusux yxkuku nkku. swk swk fkhkuMkh yk rV{Lku hkufk{kt yke nke. khtkh fkfkhku kkk nkk. ksux{kt k VuhVkh fhk{kt ykk nkk. nu Vhekh yk kusuxLku ykk khkLke nuhkk fhk{kt yke Au. nu kuLkwt qxk k xqtf Mk{{kt Y ku. kkLke rV{{kt rh{kt kkLkeLke Mk{Mk Wkh fk VUfk{kt yku. uh

  fkqhLku kkurqzLkk xku[Lkk rLk{kokkyku kifeLkk yuf khefu kk{kt yku Au. yLkuf kkkh rV{ku uh fkqh kLkke [qk Au suke ku{Lke rV{{kt fk{ fhk {kxu n{uk xku[Lkk fkfkhku WMkwf hnu Au. kkLke kusux k nu ykk u. kkLke rV{{kt r{kt ykLku ELku Qe kLkkhe kfeVLku hsq fhk{kt yku. 2050{kt kkLkeLke Mkrk wt hnuu kuLku k yk{k kok{kt yku. ykukMxLkk k{ Mkkn{kt ykLkwt qxk Y ku. kxfkk kikh fhe uk{kt yke Au. fkqhLkwt fnuwt Au fu kuzLk knukLkwt fk{ kqt kE [qwt Au. rV{{kt MkwktkMkn hkskqkLku uk{kt ykku Au. qkfk{kt ruf ykukuhku yLku rhkefLkk Lkk{ Wkh r[khk kE nke. yrLkuke fku nu ku ytku nsw kMktke fhkE Lkke. qkfk{kt nkurqzLke yrLkuke rMxeLk Mxexo yLku surLkVh kuhuLMkLkk Lkk{ Wkh r[khk kE nke. MkwktkLku ELku yk rV{ kLkkk{kt yku. knkh k qxk fhk{kt yku kue kk Au.

  uh fkqhLke kkLke rV{ Mktuo MkMkuLMk kkk Au

  {wtkE, kk.15hukh ku ku nrLk MknLke kufrkk Mkkk e

  hne hne Au. {ue {krnke {wsk ktk Mxkh MkkuLkkke Mknk Mkkku wxk fhe ek kk nrLk Mkn nu kkurwzLke ku wkMkwhk yrLkukeyku Mkkku kuLkk Lkk ykk{Lku nkk hk RAwf Au. nrLk Mkn sufeLk yLku LkhkeMkLku RLku ykk{ kikh fhu. {ukkMxkh yr{kk k[Lk, knY kLk yLku Mk{kLk Mkkku fk{ fko kk kk nu 31 keo nrLk Mkn sufeLk yLku LkhkeMk Mkkku fk{ fhk {kxu RAwf Au. yk kku yrLkukeykuLku kkukkLkk ykk{{kt uk {kxu ku kikhe fhe [wku Au. nrLk yu {krnke ykkkkk fkwt Au fu ku k kkuoke yk kku yrLkukeykuLku u Au. suke ku kkuLku kkukkLkk ykk{{kt uk {kxu RAwf Au. MkkuLkkke Mkkku ku kkuzkf Mk{ knuk s wxk kqo fhe [wfku Au. yrLkukeLkk {kuzoLk wf{kt kekLku RLku khu [[ko Y kR kR Au.

  MkkuLkkke {q heku yk fkhLkk wf{kt ukke

  Lkke. kkurwz{kt {kuxk {kkk Mkkku fk{ fheLku nrLk Mkn khu w Au. Mkkhk MktkekLku {n yk...