16 07 2014 sunvilla samachar

Download 16 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 16-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 25Total Issue : 390 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04

  ko: 02 > ytf: 25 > _ _390 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 16, \ - 2014

  kkr{kt LkhuL {kue yLku [eLkLkk hkxkrkLke kMk kuXf

  kku uLkk Lkukkyku [u Mke{k rk kh kMk [[ko

  [eLkLkk hkxkrkyu khk ykkLkwt yk{tk MefkwO LkhuL {kue k LkuBkh {rnLkk{kt [eLkLkk kMku su

  Vkuxuou kk.15rk Mk MkB{ uLk

  knuk zkkLk LkhuL {kue [eLkLkk hkxkrk e rsLkkk Mkkku kuXf kuS nke. kku Lkukkyku [u yk k uXf 80 r{rLkx Mkwe [ke nke. kuXf kk LkhuL {kueyu yk kuXfLku {nkqo kke nke. kuXf{kt kk u ukuLkk Lk ukkyku [u Mke{k rkke E ykktfk MkweLke ze [[k o kE nke. kku ukuyu Mkkku {eLku ykktfk Mkk{u zkLke yufkeLku kkhe ykke nke. Mkkku s kku ukuyu fikMk {kLkMkhkuhLke kkkLku w Mkh kLkkk kkk WXkk Mkn{ke koe nke.

  k kke {krnke {wsk, rkMk MkB{uLk knuk khkLkk zkkLk LkhuL {kueyu [eLkLkk hkxkrk e rsLkkk Mkkku {wkfkk fhe nke. kku uLkk Lkukkyku [u yk knue {wkfkk nke. su{kt kku uku [u Mktkt rfMkkk yLku Mke{k rk qh fhk ytku kMk [[ko kE nke. yk Wkhktk [eLkLkk hkxkrkyu fikMk {kLkMkhkuh kkk {kxu Lkk xLke Yykk ytku Mkn{ke koe nke. kuXf kk LkhuL {kueyu yk kuXfLku {nkqo kke nke. ku{u skwt nkwt fu, kku uLkk xku[Lkk Lkukkyku [u ku yk kuXf ruk {n hku Au. yk kuXf{kt ykktfk Mkk{u zk kku ukuyu yufkeLku Mknkuk ykkkLke kkhe ykke nke. kku uLkk Lkukkyku [uLke kk[ek yuxe Mkfkhk{f hne nke fu, kuXf 80 r{rLkx Mkwe tkkE nke. kuXf hr{kLk LkhuL {kueyu [eLkLkk hkxkrkLku khk

  ykk yk{tk k ykwt nkwt. suLku Mefkhkk [eLkLkk hkxkrkyu [kw kuo MkxuBkh {rnLkk{kt khk ykk Mkn{ke koe nke. keS kksw [eLkLkk hkxkrkyu k LkhuL {kueLku [eLk ykk yk{tk ykwt nkwt. suLkk kk{kt LkhuL {kueyu LkuBkh {rnLkk{kt [eLk sk Mkn{ke k fhe nke. WuLke Au fu, zkkLk LkhuL {kue keMk MkB{uLk{kt kk uk {kxu kkr knkUk Au. LkhuL {kueLkk yusLzk{kt rkMk rfkMk kUfLke MkkkLkk fhe yLku ku{kt k{k{ Mk ukuLku Mk{kLk kkekhe ykkk suk {wkykuLkku Mk{ku kk Au.

  WuLke Au fu, yk MkB{uLk yuk Mk{u kuE hkwt Au khu EhkLk, Ehkf, Mkehek, VeeMkkLk suk {kqoLkk uku{kt nMkkLkwt kkkh Mkouwt Au. kuke Mkoh yk uku ytku fkuEk u u{ uk {ktkkw t Lkke. khu yk MkB{uLk{kt khk MkkrLkf Mktfx yLku MkwhkkLkk Wkkku ytku r[kh r{o fhu. yk ku rkMk MkB{uLkLkku rk Mkhe ]r yLku xfkW rfkMk hkk{kt ykku Au. suLkk kh kMk [[ko fhk{kt yku.

  Lkkkt {tkkLke kufkuLku MkkkLk hnuk Mkkn

  fhkkkykuLku {e hkk Au ELfxuMkLkk Lkk{u z{e {uMkus

  Lke rne, kk.15Auk fuxkf Mk{ke uLkk

  swk-swk rMkkhLkk LkkkhefkuLku ELf{xuMk rkkLkk Lkk{u z{e E-{uE {kk nkukLke kkf Vhekku WXk kk{e Au. suLkk kku f uLe Lkkk t{tkku fhkkkykuLku ELf{xuMk Mktktrk fkuEk E-{uE ytku kwhke kkhe fko kk s ykkLkLkwt kkwt hk skwt Au. Mkkku s ykk z{e E-{uEke MkkkLk hnuk kufkuLku yke fhe Au.

  Lkkkt {tkku skwt Au fu, yuk Mk{k[kh {k Au fu fhkkkykuLku ykfh rkkLkk Lkk{ke yk Mkk u khk z{e E-{ uE {k ufk{k t yke hkk Au. suLku zkWLkkuz fhk skk{kt yku Au yk E-{uE ELf{xuMk ELzk zkux Sykue zkux ELzk khke

  {kufkE hkku Au. Lkkkt {tkk khVke nuh fhk{kt yku rLkuLk{kt skk{kt ykw t A u f u , ELf{x uMk rkk khVke fhkkkyk uLkk Lkk{, yuzuMk, ykf fu yL fkuEk fkhe { uk E-{ uE fhk{kt ykkk u Lkke. suke u fkuE yk fkhLkku E-{uE {u kk u k uLk u zkWLkkuz fhku Lkn. fkhfu, ykk E-{uELku zkWLkk uz fhkLke Mkkk u s k{khk fkuBwxh{kt khMk k ykkLke kkyku We kk Au. suLkk kku Lkkkt {tkk khVke Mkkn ykkE Au fu su fkuE fhkkkLku yk fkhLkku E-{uE {u kku ELf{xuMk rkkLke ukMkkEx zkwzkwzkw ELf{xuMk ELzk zkux Sykue zk ux ELk kh Vhek fhe fu Au.

  Mkhfkh ze kh MkMkze Lkkkw fhkLkk {qz{kt

  Lkkkt{tke zeLkk k rLktk {wk fhk, yukeS MkMkze kh fkk {wfkLke xqtf{kt s nuhkk fhe fu

  Lke rne, kk.15fuL Mkhfkh kuxkuLke su{ zeLkk kkuLku k

  ytfw {wk fhkLke kikhe fhe hne Au. MkhfkhLkwt {kLkwt Au fu, r kh{kt fk[k kuLke f{k{kt nk su {ku khku kE hkku Au ku ukkt [kw kuo rzMkuBkh {rnLkk Mkwe ze WkhLke MkkrMkze Mktkwoku qh fhk{kt yku kue kwhe kk Au. nk{kt Ehkf{kt yku MktfxLku fkhu fk[k kuLke f{k{kt WAkku uk {e hkku Au. fk[k kuLke f{k 115 zkuh rk kuhLke yirknkrMkf Mkkkxeyu knkutk kk 106.7 zkuh rk kuhLke Mkkkxeyu Au. MkhfkhLkwt {kLkwt Au fu, fk[k kuLke f{kku{kt xkzkLkk fkhu khk{kt zeLke f{k

  yLku rh{kt zeLke f{k [uLkwt ytkh ykuAw kE fu ku{ Au. fuxkf rMkku knuk yk ytkh 1 Yrkku 60 kiMkk nkwt. ufu, Auk fuxkf rMkkuke fk[k kuLke f{k{kt yku khkLku fkhu yk f{k 3 Yrkk 40 kiMkk rk exh Mkwe knkU[e kE Au.

  MkhfkhLkwt {kLkwt Au fu, ykLkkh kkt[ {rnLkk{kt yk ytkh ykuAwt kE fu Au. khkk zeLke f{kku k kuxkuLke su{ kh k kh Lke fhku. Mkwkku khk {ke {krnke {wsk Lkkkt{tke zeLkk k rLktk {wk fhk yLku yukeS MkMkze kh fkk {wfk {kxuLke xqtf Mk{{kt s nuhkk fhe fu Au.

  zeLkk k k rzMkuBkh Mkwe ytfw{wk kE fu Au

  LkhuL {kue Mkhfkh{kt hksLkkkLku Lkt-2Lkwt MkkLk

  Lke rne, kk.15f u L{k t kskL k e

  Mkhfkh{kt LkhuL {kue kAe kesw t MkkLk nu hksLkkkMknLku ykkk{kt yke hkwt Au. LkhuL {kue khu u{kt WkMkk Lkn nku khu ku{Lkku fkokh hksLkkkMkn Mk tku. k k rLkk kM k u s k k kn u k zkkLk fkko khk furkLkuxLku yuf kw Mktuku

  {wfeLku yk {kuLke Mkw[Lkk ykkk{kt yke nke. zkkLk fkko khVke {kufku Mktu{kt skkwt nkwt fu, zkkLkLke ru kkk hr{kLk k]n{tke hksLkkkMkn yLkykik[khef zkkLk khefu fkokh Mktku. kk{kt k{kt ykwt Au fu, zkkLkLke kuhnkshe{kt huf rk Mktktrk {krnke k]n{tke hksLkkkMkn kkMkuke ue. Mkwkku khk ykkk{kt ykue {krnke {wsk, hksLkkkMknLku LkhuL {kueLke kuhnkshe{kt furkLkuxLke kuXf kkukkLke k Mkkk ykkk{kt yke Au. WuLke Au fu, zkkLk LkhuL {kue ykhu kkrLkk kMku Au khu ku{Lke skyu hksLkkkMkn ku{Lkku fkokh Mktke hkk Au.

  LkhuL {kueLke kuhnkshe{kt hksLkkk Mktku fk{fks

  kw Mkkku uzkLkk {wu rLkrkLke kkxeo{kt rkhkz

  {kuxk kkLkk Lkukkyku kwLke r{kt

  kxk,kk. 15suzew yLku ykhsuze uzk

  fhu ku knuk s U[kkLkku kuh Y kR kku Au. ykhsuzeLkk Lkukk kw Mkk k Mkkku uzk fhkLke kikhe suzewLkk Lkukk rLkrk fw{kh fhe hkk Au khtkw yk rn[kke suzewLkk Lkukkyku rkfw w Lkke. suzewLkk Lkukk kw Mkkku uzk RAkk Lkke. suLkk fkhu nsw rk kk kue kk Au. kksukh{kt s kuue kufMkkLke [qtxe{kt kwLke kkxeo yLku suzewLke kkxeo

  hkk heku nkhe kk kk nu ksk Mkk{u {ukLk{kt yuf Mkkku WkhkLke k usLkk hku Au. ykLkk {kxu fuxef kuXfku k kR [wfe Au. kw yLku rLkrk fw{kh LkhuL {kueLkk Lkuk]{kt kskLke ke ske kufrkkLke Mkk{u {ukLk{kt WkhkLke kikhe fhe hkk Au. kkLkk fuxkf Lkukkyku Lkkw nkuk Akkt {kLke hkk hkk Au fu kskLke Mkk{u kke hek u { ukLk{k t Wkhk {kx u uzk fhk{kt yke fu Au. kufMkkLke [qtxe{kt yk kku

  kkxeoLkku nk{kt Mktkqo MkVkku kku nkku. kwLke ykhsuze yLku rLkrkLke suzewLkku MkVkku kku nkk u. kw yLku rLkrk kku kkukkLkk yMkLku xfke hkk {kxu nu yuf Mkkk u {ukLk{kt Wkhk {ktku Au. RMk{kwhLkk khkMk hkS htsLk u yk rn[k Mkk{u Lkkhks kRLk u kkxeoLku yuf kk ku Au. su{kt kku fku o Au fu kk{kt {kuxk kkLkk Mkku yk uzkLke r{kt Au.

  htsLku fkw t Au fu Lkkhkske Akkt u uzk fhk{kt yku kku krhk{ kMkkhk hnuu Lkne fkh fu Mkk u knukke s Lkkhks Au. keS kksw rLkrk fw{khu fkw Au fu uLke khksrLkke kkR hne Au. yke Mkke{kt kXk tLke kkLk u Lkfkhe fk Lkne. suzewyu Lkh uL {k ueLke Mkhfkh kLk kk fkw t nkw t fu nu rkLk fkUk uMke kkxeoLkku Mk{ yke hkku Au. nu rkLk kksk hksrLkkeLkku Mk{ yke hkku Au. rLkke {kxu Au fu uLkk {kuxk kkLkk hkk u{k t fk Uk uMkLkk u MkVkk u kku Au.

  kteh, k.15hk{kt {ok kusk k

  ko{kt whe fhke khe hk hfkhu rk{kt yke Au. rkk{k t yksu hkh hkuh kuskwt fk{ khu wh fhk{kt yku u ytu wAkku nku. suu sk{kt {tke quLn [wzk{kyu skw nw fu ykk{e k ko{kt fukku rn {k{ kuk whe uk{kt yku. nk yk k uskke yZe k nuxh s{eu ke nkut[kzk ht Au. hkh

  hkuh kusk{kt ykh we {w fukwt ytksu 458.32 rfku {exhw t fk{ w kuw Au. khu kke 2500.85 r f k u { e x h e t k E { k t 2322.15 rfku{exhe fk{ w k u w A u k u 262.85 rfk u{exhe fk{ kfe Au. r-kk uxfo{k t 5,112 rfku{exhe nuh fhke ne sue k{u 3103.04 rf{ewt fk{ kw Au yu 2008.98 rf{ewt fk{ kfe Au. yk Whkt -kk fuke 18,413

  rfk u{exhe k usk k{ u 8,979 rf{ewt fk{ w khu 9,434 rf{ee fk{ kfe Au.

  {ok kuskk rs Wkku kike khu k {uu:- hke {nfk tke ke kusk hkh hkuh kuskku wshk hfkh {uu khu k {u Au. yksu rk{kt nuh fhkuk yktfzk {ku { o k k u s k y k k h e rs{kfk u{k t k o 2012-13{kt 369.824 fhkuze, ko 2013-14{kt 587.68 fhkuz,

  {ok kusk: 53 ko{kt 15 {w{tkeyku kk, nu k h{kt fue heu ku qo ?

  {ok kusk k ko{kt whe fhke khe yke hk hfkhyur 2014ke {u 2014 we{kt 43.12 fhkuz {eu fw 1000.624 fhkuz wrx rs Wk kw Au. yk ife ko 2012-13{kt {uu 610.80 fhkuz wrx, {nkhku 99.812 fhkuz wrx, wshku 59.172 fhkuz wrx khu ko 2013-14{kt {uu 334.977 fh k u z w rx , {nkhku 158.673 fhkuz wrx yu wshku 94.029 fhkuz wrx ese Vkk{kt yke Au. {ok e Wh furzk Sf hkh hkuh kusk Y fhkE uu {u-2014{kt 53 ko whk kk Au. 1980{kt yk kuskku [o 3 nh fhkuz ytksk{kt ykku nku. u fu ykh we{kt 40 nh fhkuzku [o fhk{kt ykku nkuk Akt

  kusk yqhe Au. yk kusk qhe ku kt we{kt 4 nh fhkuz fw [o kkku ytks Au. {ok kusk y{{kt ykk k ykh we wshk{kt 1 {w{tkeyku kR [qk Au. yk {k{u {ok kusk qo

  kkkt M ukt Au. wshk, {nkhk, hksMkk

  yu {u yu{ [kh hkkue ke yu es ykfktkku ] fhk 5 yur 1961k hk us fkr zkk M. sknhk nuk nMu {ok

  rskk kuhk k{ Sf {ok kuskku kku ktk{kt ykku nku khk ykh we{kt {kk 121.92 {exh weku t tkku Au nS uk 30 hk ktke fk{ehe kfe Au. u fu fuL hfkh khk yk hk kk {kxue {tsqhe ykk{kt ykk nu {ok zu{wt fk{ tqo heu ykk{e k ko{kt qo kk ue k Au. khu k zu{e [kR 138.68 {exh ku. 4560 r{r wrf {exh keku tn kR fu. kkf 1500 ke 1800 fhkuz Yrke esewt Wk ku. yk{ yk zu{ uk r{kok fko Y kkk 56 kuo qo ku. y{hftxfk nkzku{ktke efe fktrxk Sf yhe {wu {e {ok e Wh sMkkuk rfk {kxu uLx k uxh uR Eheu yuLz ueu fr{u tk u fhk {kxu hfkhu skwt nwt. 1948{kt fr{u {u{kt eo, k, Wkk, ELhkkh, yu Y[ Sf [kR kusk {kxu tkue k{ fhe ne. 1955{kt eo rke {k{ kuskykuwt tku qo

  fhk{kt ykwt nwt. 1956{kt Y[ rskk kuhk k{ Sf kusk {kxu Mke te fhk{kt yke ne. 1961ke 1987 hr{k {ok kusk rkk uk {k u{k t zkR ne. ykhu 1987{kt kh hfkhu hkh hkuh kusk kk ELhk kh kusku kohe {tsqhe yke ne.

  (_ ...)

  {ok te rukk:-zu{k ktfk{{kt ykh

  we{k t 70 k {exh fkuexku hk

  - zu{e Whe nkukR 9.27 {exh

  - zu{wt xku u 146.5 {exh

  - hkuh{kt keku tn 214 fe{e

  - z u{{k t ke w t u 138.68 {exh

  - z u { k u s r M k h 37000 nufxh

  - 9 ko{kt 50 k ke ykuyu ee {wkfk

  - ykh we{kt 2823 fhkuz wrx es Wk kfe 7057 fhkuz es Wk

 • ykkLkku yksLkku rMk . 16-07-2014{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. kwr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mk w Wk{, kk u Wk{, Lkkufhe-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.

  ktkeu...

  {kutkhe xe Au: h{kt n, htw hfkhe yktfzkyku{kt s

  _ 2070, -4, . 16-07-2014

  [kh {rnk{kt nuekh {kutkhe {k{u k{ek {k[kh ykk Au. skkt kktf{kt yu ue kku k[euk kku{kt xkzku kkk yktfzk x kk Au. ykhu {kutkhe {wu {kt {wfkue huL {kue hfkh yk yktfzkykuke hkn ywu u Mkrf Au. ufu, ykhu [ku{kwt u{kt su tzke [ku yk e ht Au u ukt {kue hfkhe yk hkn fk{[kW whkh kk uwt u{ kukR ht Au. eswt fu yk yktfzk {u ue yxxe ykokMke hek ykkhu ikh kk nku htw k{kL {ku ku Auk [kh {rnk{kt fkuR [esku k xkku ynuk kku ke. Wxkwt xuxk, zwte yu Auu Auu nu x{uxk sukt k{kL kfk k zfu k Au. yqhk{kt qt xu kzkt yu wh{kt khku, uxku yu rzku k khku, ktzku k khku uhu {k{ kswyuke k{kL {k ku ekR s hkku Au.

  u {kue hfkh k{kL {ku {kutkheke huh k[wfe hknku ynuk kk yu uk hk sux{kt kurrx Vhf zu ukt kt hku u ykk ykokMke yktfzkyku s xktfeu nhkk fhu ku {kutkhek {k{u uk yu ue whkuk{e weyu hfkh [u fkuR Vhf n nkukwt whkh ku. weyu hfkhu nt{uk yke ktrzhe kku h hkuku hkku nku yu k{kL {ke uk kte ne. uk rhk{u uu [qtxe{kt kuwt zwt nwt. {kue hfkhu ku k k hkkku Au fu ykhu ku [ku{kwt wt skwt nkukk k sk ykhkuyu s k zfe k Au. k fhu khku huh kfek {rnkyku{kt qhku hk n zu ku huh kkhkk {kuh[u wt nk ku ue hfkhu fk fhe ue uRyu.

  yuf hV hfkh yu{ fnu Au fu u{kt kkkk whk tzkhku ko Au yu yk {kutkhe ku thkkuhkuk ku Au ku Ae uku { fu hfkh ku h{kt yksku whku whXku Xkku hnu uwt {uus{uLx fhk {kxu nsw ku { Au. {kutkhe {kxu xqtfk yu ktk kkk yu{ tu fkhk yuku[e sYh Au. kfkSk kkuu zk{k {kxu ue Wkfk khke kku kku uzqkuu fkuz Mxkuhuse Mkk yu u{k whXkk rhne Mkk nw ye Au.

  hfkh f{u f{ yuxwt fhe fu Au fu {kutkheu zfku ukt yL rhkuu Wkus k yku. su{ fu ktzk kku RMq ykhu Auzku zu yue fkuR kfee rhMkr We kR s ne. [ku{kkt ku fu kuh ku kkt ykzuz rukuu u hfkh fue rhMkr oke Au yu uu ytfw{kt kk {kxu wt kt ukR hkkt Au ku kufku we nkut[kzu ku yVkk ykkhu kku WAke ukhk kufku yuxfu u{ Au.

  2 / . 16-07-2014, y{kk

  S

  {wtkE, kk.15uh fkqhLkk kkuoke yxkuk kusux Wkh

  nu Vheke MkMkuLMkLke Mkke Au. u fu uh fkwh yk kusuxLku ykk khk {kxu WMkwf Au. k ynuk {wsk uh fkqhu kkukkLkk kkLke kusuxLku ykk khk {kxu fuxkf rLkktk kufkuLke { k ee nke suLkk krhk{ MYku yk kusux nu ykk u. kkuoke yk kusuxLku hkufe uk{kt ykk kk ykLku ELku khu WkMkeLkkk ukE hne nke. uh fkqhu ku{Lkk Mkkike {nfktke kkLke kusux Wkh fk{ Y fhe ewt Au. 13 koke yk kusux yxkuku nkku. swk swk fkhkuMkh yk rV{Lku hkufk{kt yke nke. khtkh fkfkhku kkk nkk. ksux{kt k VuhVkh fhk{kt ykk nkk. nu Vhekh yk kusuxLku ykk khkLke nuhkk fhk{kt yke Au. nu kuLkwt qxk k xqtf Mk{{kt Y ku. kkLke rV{{kt rh{kt kkLkeLke Mk{Mk Wkh fk VUfk{kt yku. uh

  fkqhLku kkurqzLkk xku[Lkk rLk{kokkyku kifeLkk yuf khefu kk{kt yku Au. yLkuf kkkh rV{ku uh fkqh kLkke [qk Au suke ku{Lke rV{{kt fk{ fhk {kxu n{uk xku[Lkk fkfkhku WMkwf hnu Au. kkLke kusux k nu ykk u. kkLke rV{{kt r{kt ykLku ELku Qe kLkkhe kfeVLku hsq fhk{kt yku. 2050{kt kkLkeLke Mkrk wt hnuu kuLku k yk{k kok{kt yku. ykukMxLkk k{ Mkkn{kt ykLkwt qxk Y ku. kxfkk kikh fhe uk{kt yke Au. fkqhLkwt fnuwt Au fu kuzLk knukLkwt fk{ kqt kE [qwt Au. rV{{kt MkwktkMkn hkskqkLku uk{kt ykku Au. qkfk{kt ruf ykukuhku yLku rhkefLkk Lkk{ Wkh r[khk kE nke. yrLkuke fku nu ku ytku nsw kMktke fhkE Lkke. qkfk{kt nkurqzLke yrLkuke rMxeLk Mxexo yLku surLkVh kuhuLMkLkk Lkk{ Wkh r[khk kE nke. MkwktkLku ELku yk rV{ kLkkk{kt yku. knkh k qxk fhk{kt yku kue kk Au.

  uh fkqhLke kkLke rV{ Mktuo MkMkuLMk kkk Au

  {wtkE, kk.15hukh ku ku nrLk MknLke kufrkk Mkkk e

  hne hne Au. {ue {krnke {wsk ktk Mxkh MkkuLkkke Mknk Mkkku wxk fhe ek kk nrLk Mkn nu kkurwzLke ku wkMkwhk yrLkukeyku Mkkku kuLkk Lkk ykk{Lku nkk hk RAwf Au. nrLk Mkn sufeLk yLku LkhkeMkLku RLku ykk{ kikh fhu. {ukkMxkh yr{kk k[Lk, knY kLk yLku Mk{kLk Mkkku fk{ fko kk kk nu 31 keo nrLk Mkn sufeLk yLku LkhkeMk Mkkku fk{ fhk {kxu RAwf Au. yk kku yrLkukeykuLku kkukkLkk ykk{{kt uk {kxu ku kikhe fhe [wku Au. nrLk yu {krnke ykkkkk fkwt Au fu ku k kkuoke yk kku yrLkukeykuLku u Au. suke ku kkuLku kkukkLkk ykk{{kt uk {kxu RAwf Au. MkkuLkkke Mkkku ku kkuzkf Mk{ knuk s wxk kqo fhe [wfku Au. yrLkukeLkk {kuzoLk wf{kt kekLku RLku khu [[ko Y kR kR Au.

  MkkuLkkke {q heku yk fkhLkk wf{kt ukke

  Lkke. kkurwz{kt {kuxk {kkk Mkkku fk{ fheLku nrLk Mkn khu w Au. Mkkhk MktkekLku {n ykkLkkh kufku Mkkku ku n{Uk fk{ fhk {kxu kikh hnu Au. nsw {kuxe nMkeyku Mkkku k ku fk{ fhk RAwf Au. nrLk Mkn kksukhLkk Mk{{kt u{kt Mkkike kufr kkf khefu Whe ykku Au. ku Mk{kLk, yr{kk yLku knY t{kxu kkukkLkk kek kkR [wku Au. kuLke [khu kksw kufrkkLku kLk{kt RLku kuLke Mkkku fk{ fhk xku[Lke yrLkukeyku kikh kR hne Au. su{k tMkkuLkkke MknkLkku Mk{ku kk Au. nu sufeLk yLku LkhkeMk k kuLke Mkkku uzku.

  sufeLk yLku LkhkeMk kku nk{kt rff rV{Lku RLku fwk Mk Au. khtkw xw tf Mk{{kt wxk fhk{kt yku kue kk Au. sufeLk k{ k Mk{kLk kLk Mkkku rff rV{{kt fk{ fhe hne Au. keS kksw LkhkeMk k yk rV{{kt ykRx{ MkkUk{kt Lkshu kzLkkh Au. suke k furhh{kt Mk{kLkLkk fkhu Lkku ktf yke fu Au.

  sufeLk ku{s LkhkeMk Mkkku ykk{ kLkkku

  nke Mkn khk Lke kikhe nkk hkR

  kku yrLkuke k xwtf Mk{{kt kikh kk kue kk

  rtfk kkurwz{kt nk Lktkh Lk yrLkuke Au

  {wtkR,kk. 15kkurwz{kt kufr yrLkuke rtfk

  [kukzk k nu r-3Lke yqkkqo MkVkk Mkkku 200 fhkuzLke k{kt Mkk{u kR kR Au.

  rtfkLke ykkW fuxef rV{ku 100 fhkuzLke k{kt Mkk{u hne Au. khtkw nu ku 200 fhkuzLke k{kt k Mkk{u kR

  kR Au. ykLke Mkkku s rtfk kkurwzLke yrLkukeyku{kt Mkkike khu 100 fhkuzLke kLke rV{ku ykkLkkh yrLkuke kLke kR Au.

  200 fhkuzLke fhkuz{kt nsw Mkwe {kk ku yrLkukeyku s nke. su{kt fheLkk fkwh yLku rrkfkLkku Mk{ku kk Au. khtkw nu rtfk k yk{kt Mkk{u kR kR Au. kuLke

  100 fhkuzLke k{kt Mkkike khu rV{ku

  nu rrkfk yLku rtfk [kukzk [u {w Mkko hnuu

  kuMkyuLsuMk, kk.15{kuz yLku yrLkuke fux

  ykxkuLk Lkh ku {kLku Au fu kqo kkuuLz khk fhk{kt ykuk rkMkkkLkku kku ukLkku uc hMkku kEVLku {kk {kxuLkku Au.

  kuLkwt fnuwt Au fu kEV{kt w w hneLku kku E fk Au. 21 keo {kuz yLk u yrLk ukeyu fk w t Au fu kuLke Mkkku kuLkk kkuuLz khk rkMkk k fhk{k t ykk kk ku nkk kk kh kkukkLke kEVLku {ke hne Au. yk fkhLke kkkkk uLk u ELku w:e kkLkk ku ku ykk k{kt rkMk hku Au.

  yh w{LkLke Mxkh yrLkukeyu fkwt Au fu ku Mktktku MkwkhkLkk nukwMkh kkukkLkk kqo kkuuLz Mkkku khtkh kk[ek fhk{kt ku {kLkke Lkke.

  kuLkwt fnuwt Au fu kqo kkuuLzLku fhue qLkku yLkw kk ku

  sYhe Au. yk s fkhMkh ku w ykLktkf kEV kkeLku kk u uk{k t {kLkk{k t rkMk hku Au. kuLkk {kxu Mk{ kkkzk RAwf Lkke. 21 keo fux ykxLk kkMku nsw k e ke rV{ku nkk{kt hnue Au. yk Wkhktk {kuzkLkk k fuxkf fhkhku kuLke kkMku yke hkk Au. yke Mkrk{kt k u u{ fh{kt khu Mk{ kkk RAwf

  Lkke. kuLkwt fnuwt Au fu Aukhkze fhLkkh kqo kkuuLz Wkh khu kLk ku ykkk {kkke Lkke. kuLkk kusux Wkh ruk kLk ykkeLku kEVLku ykk khk {kxu ku RAwf Au.

  fux ykxkuLkLkwt {kuzk yLku rV{ku kh kMk kLk fuLek

  kqo kkuuLz khV kLk ykkk RAwf Lkke

  rtfk yrLkek {uhefku{ rV{Lkwt kkuMxh he fhkwt

  {wtkE, kk.15ykuBkf {uz rsukk

  kkuMkh {uhe fku{Lkk SLk kh ykkhek knw[[k rV{ {uhe

  fku{Lkwt k{ kkuMxh he fhe uk{kt ykwt Au. kkuewzLke qkMk whk yrkLk uke rtfk [kukzkyu xTexhLkk {k{ke

  {wtkE, kk.15kkuewz yrLkuke rh[k [kyu fuLkuzeLk kkuLko Mxkh

  MkLke rkuLk Mkkku fk{ fhk {kxu Vhekh Mk Lkk kkze ee Au. rh[kyu yk knuk hkkee yu{yu{yuMk-2 yLku xeLkk yuLz kuku rV{{kt MkLke rkuLk Mkkku fk{ fhk {kxu Mk ELkfkh fhe eku nkku. khu w yufkh fku{uze rV{ {Mkeu{kt MkLke rkuLk Mkkku fk{ fhkLkku kuLku Mkk {ku nkku. khtkw kuu yk rV{{kt fk{ fhkLke Lkk kkze ee Au. yk ytku rh[k [kyu skwt nkwt fu, {U yLku {khe xe{u yLkwwt fu ykhu {khu MkuMk fku{uze rV{{kt fk{ fhwt uEyu Lkn. MkLke rkuLk Mkkku yk yue keS rV{ nke su{kt fk{ fhkLke {U Lkk kkze Au. khtkw ku {kk yuf kukkLkwkuk Au. WuLke Au fu, rh[k [k yk knuk yku fe fe yku yLku kUMk ykuV kMkukwh sue rV{{kt fk{ fhe [wfe Au.

  MkLke rkuLk Mkkku fk{ fhkLkku rh[kLkku ELfkh

  rV{k u kk uMk ykurVMk kh [knfkuLku kMkt kze hne Au. kuLke r V { k u k o 2013{kt hsq kue stSh,

  kuhe {uhe

  f n k L k e y L k u Mkkk wLk {kV kkuMk yk u rVMk kh ^k u k hne nke khtkw nu ku {kfukh heku 200 fhk u z L k k k{k t Mkk{u kR kR Au. ykkWkuLke zkuLk-2, yLkkk, khVe k hufkuzo MkVkk {ue [wfe Au. kuLke r-3 kkuMk ykurVMk kh khu MkVkk {ue [wfe Au.

  100 fhkuzLke k{kt rtfk nu k{k{ yrLkukeyku fhkk ykk

  hne Au. fheLkkLke kku{k-3, ke RrzxTMk,

  hkLk yLku kkuzekkzo kkuMk ykurVMk kh 100 fhkuzke khuLke f{ke fhe [wfe Au.

  MkkuLkkkeLke rV{ku ktk, hkWze hkXkuz, MkLk ykuV Mkhkh yLku ktk -2 kkuMk ykurVMk kh Mkkhe MkVkk {ue [wfe Au.

  Mkk uLkkkeLke [kh rV{ku 100 fhkuzLkk yktfzkLku kkh fhe [wfe Au.

  rrkfk k kkA hne Lkke. kuLke huMk-2, u skLke nu

  rkLke, [ukkR yuMkuMk k 100 fhk uzke

  kh uLke f{ke fhe [wfe Au.

  kkurwz{kt f h e L k k f k w h

  k k u z k f r M k knuk Lk fhe [wfe

  Au yLku ku wk ykuAe rV{ku{kt fk{ fhkLke kusLkk hku Au. yke

  Mkke{k t n u { w Mkko rtfk [kukzk

  yLk u rrkfk [u uk {e fu Au. rtfk kkurwz{kt

  nk Lktkh Lk yrLkuke khefu

  WkMke yke Au. kuLku k{k{ kufku kMkt fhe hkk Au.

  yk kkuMxh he fwO nkwt. Mkkku s rtfkyu xTex fwO nkwt fu, r, kune, khMkuk u, yk{k....{U yk rV{{kt yk k{k{ Mkwyku ykke Au. nu yk rV{ ofkuLkk nku Au. kk uMxh{kt rtfk [kukzkyu fhue {nuLkk Mk Lkshu kzu Au. kkuMkh {uhe fku{Lkku wf {uk rtfk [kukzkyu kkuMkk ek Wkhktk S{{kt ykkf khe{ fkuo Au. kkuMxh{kt rtfkLkk {MkMk uE yk Mk kk Au.

  WuLke Au fu, kkuewz yrLkuke rtfk [kukzk yk rV{{kt {uhefk u{Lke qr{fk s e h n e A u . r V { L k w t zkhuMkLk yku{tk fw{khu fwO Au. khu rV{Lkk kuzwMkh Mktsek Mkke Au. yk rV{ 5 MkxuBkhu rhe fhku.

  (_ h ...)ykfkk kR hkk Au. yk rMkrMkku nsw he hnu kue kk Au. RLzekkuLke {kfuox rnMMkukhe Mkkk e hne Au. khu k{k{ r{kLke ftkLkeykuLku khu {w~fue kR hne Au khu RLzekkuLke MkukLke tMkk kR hne Au. ku kkukkLkk LkuxfoLku Vuke uk{kt k Mk Au.RLzekku khk LkuxfoLku VukkLkk Mkkk kMkku k[kw hkk Au. yksu RLzekkuLkk fkhu yL r{kLke Mkuk ykkke ftkLkeykuLku kzfkhYk MkkeLkku Mkk{Lkku fhku kze hkku Au. ku fkuMxLkk kuk{kt RLzekkuyu Lkk kk kuMkkzk Au.

  ( ...)yur 1988{kt wshk hfkhu hkh hkuh {ok r{

  rr{xuze Mkkk fhe ne. hk hfkhu 1992{kt hkh hkuh w: yusLee Mkkk fhe ne.1995{kt kuo[ yku hkh hkuh te 80.3 {exhe [kRyu ykukt kuf th 30ke46e [kR n khk ruo ykku nku. sw 1996{kt {w nuh Whwt nuz huwuxhwt ktfk{ wo kwt nwt. 1999{kt yku te [kR khk {kxu {tsqhe yke ee ne. 2000ke 2006 hr{k hkh hkuh kusk yto nuhku kk rw {kfkuk r{koe fk{ehe nkk hk{kt yke ne. yur {rnk{kt hkh hkuh kusku 53 ko whk kR hkkt [qk Au. ykh we 121.92 {exhwt ktfk{ kR [wwt Au htw ue Wh 30 hk ktke fk{ehe rt{kt ze ne uu nu nke {e R Au.

  For MorePhotographs Log on www.

  sunvillasamachar.com

 • 3 / . 16-07-2014, y{kk

  MkkkLkk 50 khkMkku yr{k knLkk Mktkfo{kt

  Wkhu{kt yru Mkhfkh Mkk{u khku

  yr{k knLkk Mktkfo{kt hnu khkMkku fkuR k Mk{ MkhfkhLku kkzke fu : fkUkuMke Lkukk kuLkeMkkLkku kku

  Lkki,kk. 15fkUkuMkLkk Lkukk yLku kqo furL kLk kuLke Mkk

  {koyu kku fkuo Au fu Wkhu{kt Mk{kske kkxeoLkk 50ke khu khkMkku nk{kt ksk {w yr{k knLkk Mktkfo{kt Au. yk khkMkku fkuR k Mk{ yru MkhfkhLku kkzke fu Au. suke kuyku nk{kt {wkk{MknLku khtkh MkkkLk fhe hkk Au. kuLkeyu yu{ k fkwt Au fu wke{kt Mkkk yLku knwsLk Mk{ks kkxeoLkk yMkLke Mkk{u khku kkukR hkku Au. wk kufku hkxe kkxeoLke khV uR hkk Au. kuLkeyu fkw nkwt fu Mk{kske kkxeo nsw ku ko w Mkhfkh [ku. ykkLkkke fkUkuMkLku u{kt kikhe fhkLke kf {e su. u fu {Mkk [qtxe kuu kku kskLke Mkhfkh kLke su. u yru ku heku Mkhfkh [ke fkk Lkke kku {wk{Mknu ykk ykeLku MkhfkhLke skkkhe ue uRyu.

  qkkqo furL kLku yu{ k fkwt nkwt fu fkUkuMkLkk fuxkf kufku s kkxeo{kt khknwLku {skwk fhk RAkk Lkke. hknwLku f{uh fhLkkh kufku khu rtfkLke [[ko fhku Au khu fuxef k kufMkkLke [q txe{kt {ue nkh {kxu hknw kkteLku skkkh Xuhu Au. yk kufku fkUkuMkLke yth yLku knkh kku skyu Mkr Au. ku{u fkwt nkwt fu fkUkuMkLkk fuxkf kufku rtfk kktkeLkk Lkk{Lku WXkeLku kR yLku knuLk [u {kuku Wk fhkLkk kMkku fhu Au. suke khtkh yk kufku rtfk kkteLku kkxeoLke {kuxe skkkhe MkkUkkLke kk fhu Au. yk yus kufku Au su kufku Au su [qtxe knuk {wM{kuLku MkkZk [kh xfk yLkk{k ykkkLke {ktk fhu Au. khu kkuk{kt rMke yLku ktk{kt r kufkuLkk {wkLku WXku Au. kqo furL kLku u kkk urhfLke nkrVs Mkkku kk[ekLkku {wku k WXkku nkku.

  ykuf u{fkLke fuL{kt xkLMkVh {kxuLke kikhe

  Lke rne, kk.15hkukxo kZuhkLke s{eLk MkkikkkS Wkh &ku WXkeLku [[ko{kt

  ykuk ykEyuyuMk ykurVMkh ykuf u{fkLku nrhkk{ktke xkLMkVh fheLku fuL{kt kk{kt yku kue kk ukE hne Au. furkLkux Mkr[u ku{Lkk kh {wfk{kt ykuk k{k{ ykkukkuLku Vkke ELku ku{Lke keLku eetze ykke ee Au. ku{Lkk Wkh nrhkkLke qkuLMkn nwzk MkhfkhLku nkukLkk wkkuk Mkrnk yLkuf ykhkuk {wk nkk. khkk kuykuyu nrhkk MkhfkhLku fuL{kt ke {kxuLke yhS ykke nke. ykuf u{fkyu fkUkuMk {w MkkurLkk kkteLkk s{kE hkukxo kZuhk khk nrhkk{kt fhk{kt ykuk s{eLk Mkkik Wkh &ku WXkk nkk yLku ku{Lku h fhe ek nkk. khkk nrhkk Mkhfkhu kksukh{kt s ku{Lke Mkk{u MkekeykE kkkMkLkk yku ykk nkk. nfefk{kt yuf ykhxeykE fkofhu ku{Lkk kh k[khLkk ykkuk {wk nkk. nhekk Mkhfkhu yk ykhkukkuLkk ykkh Wkh kkk ek nkk. u{fkyu ykuxkukh 2012{kt hkukxo kZuhkLke MfkEkEx yLku zeyuyuV wrLkMko [u kue Mk{swkeLku h fhe ee nke. nhekk Mkhfkhu kZuhk yLku zeyuyuV [u Mk{swkeLku h fhkLku ELku u{fkLke Mkk{u [ksoex k fhe nke. u{fk Wkh yrfkh kukLke knkh sELku fk{ fhkLkku ykkuk fhk{kt ykku nkku. u{fkLkwt fnuwt Au fu, nhekk Mkhfkh kZuhk yLku zeyuyuV Mk{swke{kt ku{Lke Mkk{u fhk{kt yku fkokneLku ELku nuhkLk Au.

  furkLkux Mkr[u ykkukku Vkkk

  kufkuLku kuh{kkuo kuhk hksu kh ykkuk fhkku

  skwh,kk. 15hksMkkLkLkk qkk q o {w{tke ykuf k unk uk u k u{Lke

  ykkWLke MkhfkhLke Lkkkfe MkkLkk Mk to{k t k ufk uLk u kuh{kku o kuhkLkku {w{tke Mkw thk hksu Mkk Wkh ykkuk fk u o A u . yk uE rhVkELkh e yLk u s k w h { ux k u h uL k k kusuxLkk Mkto{kt kufkuLku kuh{kku o kuhkLkku ykkuk fhk{kt ykku Au.

  ykkWLke Mkhfkh khk Lkkkfe kuhMkt[kLk ytku kEfku ku{Lkk ksux kk{kt Mkwthk hksu khk fhk{kt ykuk ykkukku ytku rkrk ykkkk kunkuku ku{Lke ykkWLke MkhfkhLke MkkLke tMkk fhe nke yLku fkwt nkwt fu ku{Lke Mkhfkhu qk Mkk fk{ fwO nkwt. kfkeLk zkkLk {Lk{kunLkMknu k tMkk fhe nke. y{u Mkkk k ko Mkwe ksux qk kLkkh hsw fwO nkwt. y{khe Mkhfkhu e ke kusLkkyku Y fhe nke.kEfku ksux kk{kt hksuyu ykuf kunkuk Mkhfkh kh nkhku fko nkk.

  kqo MkhfkhLke fk{keheLkku k[k

  s{eLk khk{kt h{ VuhVkh fhkLke kikhe

  Wkukke MkwkhkLktw Mkq[Lk fhkwt

  Lke rne,kk. 15kk{e rfkMk {tkk khk s{eLk ke khk{kt Wkukke

  Mkwkhk fhk {kxu uek MkwkhkykuLkwt Mkw[Lk fOw Au. ykLkk krhk{ MYku uzqkke ukkEyku Wkh kke Vhe zu kue kk ukE hne Au. kekeke kusuxku {kxu s{eLk {uk {kxu ykuAk{kt ykuAk 70 xfk kuf kufkuLke VhSkk {tswhe sue uzqkke ukkEyku Wkh ykLkkke kke Vhe zu kuek kk ukE hnke Au. u zkkLk LkhuL {kue kk{e rfkMk {tkkLke hkMkkuLku eetze ykku kku e ke Mk{Mkyku We ku. wkeyu Mkhfkh khk ykkW ze fkZk{kt ykuk fkk{kt h{ Mkwkhk kE fu Au. yk hkMkku{kt fuxkf {nkqo {wk W{uhk{kt yke fu Au. s{eLkLke keLku ELku Lkk {wkyku Mkkkxe kh yke kk Au. {tkk khk yux{kt h{ MkwkhkLkwt Mkw[Lk fhk{kt ykwt Au. rne,kkuk, rn{k[ u, Wkhktz suk hkku{kt yk nukw {kxu khu s{eLk Lkke. kksukh{kt s fuLe kk{e rfkMk kLk LkerkLk kzfheLkk Lkuk]{kt hkkuLkk huLw {erLkMxhkuLke kuXf kuE nke. su{kt fkUkuMk krMkk hkkuLkk kLkku k WkMkk hkk nkk. yk kuXf{kt swk-swk yrk hsq fhkk nkk.

  uzqkke ukkE kh kke Vheu

  fk~{eh knkU[k kkrkkLk, y fkkLku yke fhkR

  khLkkf kkMkke ezh MkknweLkLke yke

  Lke rne,kk. 15u yLku kkrfMkkLk{kt Mkr yLkuf

  kkMkke MktkXLkLkk ezh MkuG Mkkn weLk u fk~{ehLkk {k{kLk u rMkrhk yLku Rkhkf{kt k[ke hnuk RMkr{f sunk Mkkk u uzkLkk u kMk fkuo Au suke yuf Lkku rk Mkkkxe kh ykku Au. yk kkMkkeyu kkkrkkLk TLku y fkkLku fk~{eh{kt ykk {kxu Mkw[Lk fwo Au. keykufu{kt hnuLkkh MkknweLku nuhkk fhe Au fu fk~{eh{kt y fkk yLku kkrkkLke kufkuLkw Mkkk fhk{kt yku. yk Wkhktk yke s r[khkhk hkLkkh k{k{Lkw Mkkk fhku. wLkkRxuz sunk fkWLMk{kt nhfk W ytMkkh, rnk:W {wneeLk, sr{k W {wneeLk, y sunk, y kfo, Mkrnk yLkuf MktkXLk Mkk{u Au. ytkuS ykkh{kt fkrk fhk{kt ykuk ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu MkknweLku fk~{ehLku yktkhrkn kMk skeLku rxfk fhe Au. Mkkku Mkkku fkwt Au fu sunkeykuLku yne k

  hr{kLkkehe fhe uRyu. MkknweLku fkwt Au fu y fkk, kkrkkkLk yLku yL fkuR MktkXLku u {LkLkk rfkh kuk fk~{ehe kufkuLke { fhe uRyu. u ykLkk {kxu yk MktkXLk Mkkku uzkuk kufku yku kku y{u Mkkk fhew. MkknweLku khke MkuLkk kh ykktfe hks Mkkrkk fhkLkku ykkuk fkuo Au. ku{u fkwt Au fu 6000 fkh {e yke Au. hkus nkyku kR hne Au. {rnkykuLkw kuk kR hkwt Au. yk k{k{ kkkk khLkkf r[k hsq fhu Au. kuLkk rLkuLkLku RLku nu khu [[ko Au.

  fk~{ehLkk {k{kLku rMkrhk yLku Rhkf{kt [ke hnuk RMkr{f sunk Mkkku uzk kMk :rkkMk Mkw[Lk

  500 YrkkLkk kLkkxe Lkkux kh{kt w : rhkkuxo

  ykoktkLku yMkh fhkLkk kkrfMkkLkLkk kMk

  kkrfMkkLkLke kw[h MktMkk ykRyuMkykR nu 500 yLku kuLkkke ykuAk hLke Lkkux kh ruk kLk ykku Au

  Lke rne,kk. 15kkrfMkkLkLke kw[h MktMkk ykRyuMkykR khk

  khke ykoktkLku yMkh fhkLkk kMkku he hkk{kt ykk Au. nu ykRyuMkykR khk{kt 1000Lke Lkkux w {k{kt wMkkzkLkk ku 500 yLku kuLkkke ykuAk hLke Lkkux kh kMk kLk ykku Au. kLkkxe khke Lkkux fkrk fhkLkw fk{ {kuxk kku [ke hkwt Au. MkwkkuLkk skk {wsk 1000Lkk hLke Lkkux fkrk fhk{kt [o khu kk Au ku kkkkLku kLk{kt RLku nu 500 yLku kuLkkke ykuAk hLke Lkkux fkrk fhkLkw fk{ [ke hkwt Au.{krVk khk {kuxk kku rn[k [ke hne Au. kksukh{kt s Mkwhkk MktMkk khk kfze kkz{kt ykue kkukMk LkkuxLkk Mktkt{kt fuxkf MkkuLke kwAkhA nkk hk{kt yke nke. MkeRykRkeLkk ynuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu khkLku Lkukk, kktkku, {urk yLku kkRuLz suk

  uku u{khVku kLkkxe Lkkux wMkkzk {kxuLkku khku khu Au. yrfkheuyu fkwt wAu fu kLkkxe Lkkux{kt Mkkike khu kLkkxe Lkkux 500 YrkkLke nku Au. khkk 100 yLku 1000 YrkkLke kkukMk Lkkux nku Au. [kUfkLkkhe kkkk yu k Au fu 50 yLku 20 YrkkLke kLkkxe Lkkux k fkrk fhk{kt yke hne Au. khk{kt Lk ukk, kk tkku, kkuLz {khVku kLkkxe Lkkux Mkkike w {k{kt wMkkzk{kt yku Au. yk uku{kt Mkr hnuk yusLxku kkrfMkkLk{ktke ykue kkukMk Lkkux R u Au yLku khkk kuLku fkuRLku fkuR heku khk{kt wMkkze uk{kt yku Au. kkukMk LkkuxLku [kk {kxu k swk swk kuk fhk{kt yku Au. kk{ku, hkkLke wfkLkku, kuxku ktk kh kkukMk LkkuxLku [ke LkktkLkk kMkku Mkkike w fhk{kt yku Au. kkukMk LkkuxLke AkkkLke ]rk Zkfk{kt fhk{kt yku Au.

  RLzekku 12 Lke r{kLke Mkuk Y fhk {kxu kikh

  ku fkuMx furhhLke Lke kusLkk kikh

  {wtkR,kk. 15WLkLkk kuk{kt xwtfk kkk{kt Mkkhe rkck {ue uLkkh ku fkuMx

  RLzekku xwtf Mk{{kt nu w 12 Lke MkkrLkf ^kRx Y fhu yLku kufkuLku khu hknk ykkk kMk fhu. ku fkuMx{kt r{kLke Mkuk Wk fhkLkkh RLzekkuyu fkwt Au fu 12 Lke ^kRx{kt {wtkR yLku RLkuh [u keS hhkusLke LkkuLk Mxkuk ^kRx yLku rne kwu [u hhkusLke [kuke LkkuLk Mxkuk ^kRxLkku Mk{ku kk Au. RLzekkuLkk fkkyu {krnke ykkkk fkwt Au fu yk kife [kh Mkuk Y fhk{kt yke hne Au. khu yL Mkuk ykkkk{e {rnLkkke Y fhe uku. kwzkk Mkk r{kLke ftkLke 516 hhkusLke r{kLke Mkuk ykku Au RLzkku xwtfk Mk{{kt khk{kt Mkkike kufr r{kLke ftkLke khefu Whe hne Au. kuLke kufrkk Mkkk e hne Au. keS kksw r{kLkekzk ykuAk nkukLkk fkhu kuLke khV {kuxe Mktk{kt kufku

  (_ ...)

  kuLkeLku MkwfkLke kuke nxkkLkku ku Mk{

  fkune xuMx xe{Lkku MkwfkLke kLkk ku kukh : [uk

  EkLk [uku xe{ ELzkLkk kMktkefkhkuLku fzf kkk uk {ktke Mkkn ykke : xe{{kt VuhVkhLke sYh

  kUkuh, kk.15ykuMxurkLkk qkkqo fkLk

  EkLk [ukLku nu xe{ ELzkLkk fuxLk {nuLMkn kuLkeLkk nkk{kt xuMx xe{Lke f{kLk ku Lkke kke hne. ku{u xuMx xe{{kt rhkx fkuneLku fuxLk kLkkkLke rn{kk fhkkt skwt Au fu, {nuLMkn kuLke kkMkuke xuMx fuxLkek khk ukLkku Mk{ yke kku Au.

  ykuMxurkLkk qkkqo fuxLk EkLk [uku yuf rkkMk ELxhw{k t skw t nk t w f u, {nuLMkn kuLke rfuxLkk xuMx krhYk{kt ku fuxLk Lkke.

  kuLke Lk-zu ku{s xTuLxe-20{kt yuf Wk{ fuxLkek hku Au ku{kt fkuE tfkLku MkkLk Lkke. khtkw xuMx xe{{kt kuLku fuxLk kuke qh fhku kzu ku Mk{ nu yke kku Au. [uku w{kt W{uw O nkwt fu, xuMx{kt xe{ ELzkLktw Lk uk ] fhkLke kf nu fkuE wk ukzeykuLku ykke kzu ku Mk{ yke kku Au. khke xe{Lkk kMktkefkhkuyu fuxkf fzf rLkoku uk uEyu. su{kt rhkx fkuneLku xe{ ELzkLkku xuMx fuxLk kLkkku uEyu. [uku w{kt skw t nkw t fu, xe{Lke ykkukLke fhk fkune

  ykhu ku kukh Au. fkune kh fuxLkekLke skkkhe ykkkke kuLke h{k kh fkuE yMkh kzu k u{ Lkke. fk une {sk w k {Lk k u k hkk k u ukze Au yLku ku fuxLkekLke skkkhe Mkkku w Mkkhku uk fhe fu ku{ Au. WuLke Au fu, [ukLkw t yk rLkuLk yuk Mk{u ykwt Au khu kuLkeLke ykkukLke{kt xe{ ELzkyu Auu #uLz yLku ykuMxurk kMk{kt 4-0ke nkhLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkku. khu xe{ ykhu #uLz{kt kk t[ xuMx {u[kuLke ue h{e hne Au.

  y{urhfkLke MkxLk wrLk.Lkk MktkuLk{kt kku

  khk wrLkkLkku Mkkike {kuxku yuLxekkkuxef Wk-kukk

  wrLkkh{kt Auk 10 ko{kt yuLxekkkuxef kLkku Wkkuk 36 xfk suxku ku : MktkuLk{kt wkMkku

  kuxLk, kk.15kksukh{kt fhk{kt

  yku yuf MktkuLk {wsk khk wrLkk{kt Mkkike w yuLxekkkuxefLkku Wkkuk fhLkkh u kLke kku Au. yuLxekkk uxefLkk {k{u kh k k k [e L k yL k u y{urhfkLkk u { yku Au. wrLkkh{kt yuLxekkkux-efLkk Wkkuk ytku MktkuLk fhLkkh rtMkxLk wrLkMkxeLkk MktkuLkfkkoykuLkk skk {wsk kksukh{kt wrLkkh{kt yuLxekkkux-efLkku Wkkuk ku Au.

  kuk xuLzTMk ELk yuLxekkkuxef ftsLk MktkuLk{kt skk {wsk, Auk Mk ko{kt wrLkk{kt yuLxekkkuxef kykuLkku Wkkuk 36 xfk Mkwe e kku Au. su{ktke Mkkike w khku kkr, hrk, khk [eLk yLku rk ykrfk{kt LkkUkku Au. Mkkku s yk MktkuLk{kt wrLkkh{kt

  kk skk yuLxekkkuxef kykuLkk Wkkuk ytku [kk k fhkE Au. yk MktkuLk{kt wrLkkLkk 71 uku{kt yuLxekkkuxefLkk WkkukLke Mk{ekk fhkE nke. MktkuLkLkk ytku kku fhkku Au fu, nkuMkx{kt zkuxhke {ktze f{o[kheyku Mkwe k{k{ kyku yuLxekkkuxef kykuLke ykzyMkh ytku MkkLk Lkke. MktkuLk{kt skk{kt ykwt Au fu, khk wrLkk{kt Mkkike w yuLxekkkuxef kykuLkku Wkkuk fhkku u Au. khkk [eLk yLku y{urhfkLkku { yku Au.

  Lke Mkwrk 15{e ykukMxke Y fhe uku

  kukk, kk.15huu{k t { wMkkVhe fhkk

  kMkeyku {kxu ykLktLkk Mk{k[kh Au. fkhfu, yk {wMkkVhku nu xefex kwf fhkke ku kkukkLkk kMk tkeLkk kk o yLku fk u[Lke kMktke fhe fu. ELzLk h uu f uxhe tk yuLz xwrhT{ fkukkuohuLk E-xefexk Wkh yk Mkwrk ykkk {rnLkkke Y

  huu{kt {wMkkVhku nu fku[, kkoLke kMktke fhe fu

  kuxLk, kk.15y{urhfk{kt kksukh{kt fhku Mkuo{kt y{urhfkLkk

  2000ke w kufkuLke MkuMwy yuxexeLku ykkh kLkkeLku kkhku ykkk{kt ykkt Au. su{kt y{urhfkLke fw Mke kife 20 xfk kufku huf ku MkuMk {kkk hnu Au yLku yk{ktke 19 xfk kufku RLxhLkux MkuMk{kt Mk hnu Au. y{urhfk{kt kksukh{kt s kuk MkuMk MkuLMk{kt yk {wskLke kkkk Mkkkxe Wkh yke nke. yuf ftkLke khk yk MkuLk kusk{kt ykkt kk yL e kkkkku k Mkkkxe Wkh yke nke. Mkuo{kt y{urhfkLkk 10 xfk kufku ykuLkkRLk MkuMk {kxu xTxh yLku VuMkkwf suk MkkurMk Lkuxfk uxVku{oLkku Wkkuk fhu Au yLku yk {k{ke kuyku MkuMk {k{u kk[ek fhu Au. 20 xfk kufku yuk k {kt su kufku ykuLk kRLk

  Mktkfo kk kk kkukkLkk kkxoLkhLku {kt nkk yLku khkk MkuMk {kwt nkwt. ykk Mkuo{kt yuwt k k {wt fu, kwkku {rnkykuLke Mkhk{e{kt MkkurMk Lkuxfk MkkRx Wkh MkuMkLke kkku w fhkLkwt kMkt fhu Au. yk Mkuo{kt yu{ k k {wt fu, {kuxe Mktk{kt y{urhfe kufku yk &kuLkk {k{u skk ykkk kikh Lk nkk. Mkuo {wsk y{urhfkLkk Lkkuko-RMx kukLkk kufkuyu rLkkMkku &kuLkk skk ykk nkk. Lkkuko-RMxLkk kufkuyu Mkhuhk 130 ko{kt MkuMk {kwt nkwt. khu rke kukLkk kufkuyu ykhu 114 k MkuMk {kwt nkwt. Mkwhrkk MkuMkLkk {k{u &kuLkk skk{kt Lkkuko-RMxLkk kufku w MkkkLk ukk nkk. kuMkyuLsMk{kt huf kuo yuf k 135 k MkuMk {ku Au. khu Lqkufo{kt yk yktfzku 114Lkku s Au.

  kksukh{kt fhku ykMkLkku [kUfkLkkhku wkMkkuy{urhfk{kt 20 xfk kufku nt{uk MkuMk{kt Mk hnu Au

  V L

  fhk sE hne Au. Mkktk T rMk rLkr{ku yk Mkwrk Lke rne kk u kuL[ fhku. su ytkk o k kke yuMk uMk sue kkzeyku{kt {wMkkVhe fhkh kuMkuLsh kkukkLke {LkkMkt Mkex {ue fu. fuxkf kuMkuLshkuLku fk u[ Mk weL k w t y t kh fk kk {w~fueykuLkk u Mkk{Lkk u fhk u kzu Au kMk fheLku {rnk, ] yLku khehef hek u yk{ {wMkkVhkuyu kuMkuLsh yuLsLkke ELku Mkkike Auk fku[ Mkwe knkut[k{kt kfeV WXke kzu Au. khu Lke Mkwrk nuh kk

  kk yk kfeV wh kE su. Wue Au fu, ykhykhMkexe huu xefexLku Mkh kLkkk Mkkk Lke Au. kksukh{kt ykhykhMkexeMkeyu kk ukkLke ukMkkEx ykzux fhe nke. suLke {ke kuLke MkkEx kh nu kke zkke xefex kwf fhe fk Au. Lke Mkk kk h {erLkxu 7200 E-xefex kwf kk Au. yk knuk h {erLkxu {kk ku nh E-xefexku kwf kke nke. ukMkkEx ykkuz fhk{kt ytksu 100 fhkuzLkku [o ykku nkku.

 • Year : 02, Issue : 25, Total Issue: 390 Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 16-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 25, _ _ 390, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.16-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 16-07-2014, y{kk

  hk{kt ykkk{e 72 fkf{kt Mkkorkf hMkkLke ykkkne

  y{kk, kk.15y { k k n u h { k t

  kk ihe kLkk khLke hkk u MkhMkkwh rMkkh{kt {kkkkhu kkuyu MkkLkef {rnkyku Mkku yMk koLk fhe kkh{khku fkuo nkku. yuxwt s Lknet k fuxkf Mkkuyu nw{ku fhe {nekykuLku E knkU[kzkk Mk{k ktkf{kt Lkw t kkkh Mkow t nkw t. ktke yLku Mkk{ke {kxu ekk y{kk nuhLku Auk fuxkf Mk{ke u wk kkuyu hzk{kt ew Au. suLkk Wknh

  k u rfMM k k u y{kkL k k t MkhMkk wh suk {{ ke o rMk kh{k t yk u Mk w oL k MkkuMkkxe{kt uk {ku nkku. su{kt MkkuMkkxe{kt hnuke knuLk-rfheykuLku kkihekLkku Auku rMk nkukke hkke kh nkwt. yk rLk{eku {rnkyku hkku khkk kkRLku ykLkt {ke hne nke. khu kkRf Wkh Mkkh fuxkf kkuyu yk {rnkyku Mkkku yMk koLk fwo nkwt.

  ykoLke kk kku yu Au fu MkkrLkf kufkuyu khu kkueMkLku

  Mk{k kLkkLke fhe khu kkueMku k yk kku Mkk{u fzf fkokne fhkLk u ku sk ek nkk. yuxwt s Lkne kkuzk Mk{ kk kkueMkLke nkshe{kt Vheke kkRf Wkh Mkkh fuxkf yMkk{krsf kku r[[ekheyku kkzkk ktke kMkkh kk nkk. khtkw kkueMk {qf ukf kLke k{kku uR We hne nke. khu yMkk{krsf kkuLku kfzkLke skyu {qf ukf kLke k{kku uke kkueMkLke fk{kehe Mkk{u Mkkku Qk kk Au.

  kh fhe hnu {rnkyku Mkkku yMk koLk

  MkhMkkwh{kt yMkk{krsf kkuyu {[kku ykktf

  kkuVkLke kkuyu khkk kkE hnue {rnkykuLke Auzke fhe kkh{khku fkuo : nuh kkueMk kLke {qf ukf

  MkwhkLkk fkkhkk{ rMkkhLke [f[khe xLkk

  rfux h{k sue LkSe kkkku fhkE wfLke nk

  Mkk[ukeke rfux h{kLke Mkkn ykkLkkh wf kh ke nrkkhzu nw{ku fhkku : ku kyku k

  Mkwhk, kk.15MkwhkLkk fkkh kk{ rMkkh{kt khLke

  hkkeyu rfux h{k kkkku ku zkyu Wk MYk kh fhkkt yuf kLke qh nk fhe ukE nke. khu rfux h{Lkkh Mkkuyu W~fuhkELku fhu nw{k{kt yL ku kyku ktehheku k kkkt ku{Lku nkuMkx Mkuzk{kt ykk nkk. fkkh kk{ kkueMku yk xLkk ytku Vhek LkkUe nkhkykuLku zke kkzk [kukrk{kLk fko Au.

  k kke {krnke {wsk, MkwhkLkk fkkhkk{ rMkkh{kt kk hkkeyu kLkw t kh nkukke rfux {u[Lkwt ykkusLk fhkwt nkwt. yk rfux {u[ hr{kLk kt kuXuk rLkukE [kiheLku kku kkkk ku{u rfux h{e hnu wfkuLku Mkk[ukeke h{kLke Mkkn ykke nke. ufu ku{Lke yk Mkknke W~fuhku Mkkek kkk, hksw kkk ku{s ku{Lkk Mkkkhekkuyu kkukkLke kkMku hnu [kw zu rLkukE kh nw{ku fhe Wkhk Akkhe [kwLkk k fkLke

  Yykk fhe nke. rLkukELku k[kk ku ku{Lkk r{kku kh k yk Mkkuuyu nw{ku fhkk Mkrk w Mke nke.

  yk nw{ku yuxku khLkkf nkku fu, su{kt rLkukELkwt xLkkMku s {]wt kwt nkwt khu ku{Lkk yL ku r{kku ktehheku k kkk t k u{Lk u nk uMkx MkuzkLke Vhs kze nke. xLkkLke kkkt s kkueMk yrfkheyku xLkk Mku knkU[e kk nkk. kkueMku nkLkku kwLkku LkkUe Mk{k {k{k{kt Mktzkuku ykhkukeykuLku zkk [kukrk{kLk fko Au.

  hr{kLk L kSe k kk k u k u nMkf ykzk{Lku kku xLkk Mku {kuxe Mktk{kt kufkuLkk xkuk yufrkk kk nkk. su{Lku ruhk kkueMku khu sun{k WXke kze nke. nk{kt nw{k{k t k k u kyk u L k u kLkk k nkuMkx{kt Mkkhkh ykkE hne Au. k u{Lkk rLkuLk LkkUe kkueMku w kkkMk nkk he Au.

  y{kk, k.15kwhe rkh nkEMfw{kt [kw fku

  [kufux kke Se ku rrkfkyu W~fuhkEu ku.6k yuf rkkeok nkk{kt ykzuz kutze Vwxeku Vxfku {kkuo nku. Ek fkhu {kw{ rkkeo nkk{kt teh Eyku kkt rhkhskuyu uu nkuMx{kt uzku nku. rkkeo u [ke fu u{ nkuE uu [feu hu E ske rhkhskuu Vhs ze ne.

  y{kkk kwh{kt ykue $rzk fkukue{kt hnuk rwkR kwkR xu (hnu. 37 kuekk kukxe, $rzk fkukue, kwh, y{kk).ku rfhku ku.6{kt $rzk fkukue s ykue rkh

  nkRMfw{kt yk fhu Au. 14{e swkRk ku{khk hkus kk{kt [kw fku w kk yu{k {B{eyu ykue [kufux ke ne, yk hr{k o rkefk kheu xuu W~fuhkR sRu wAwt nwt fu w wt k Au. uku fkuR sk k ykk s rrfkyu W~fuhkEu uk nkk{kt fzue kutze Vwxe uhke uk nkk{kt Vxfkhe ne. Vwxek {khke u

  oke feu ue skt rrkfkyu uu sk h uk {kxu yku ykku nku.

  k k u z e k h k kk Awxkt RM rkkeo hu ku nku. [kw f k u [ k u f u x kk {kh zku nkuke k u rke ku ku u Xfku yku ue eeyu rkkeoyu yk yt ue

  fhe nkute. ufu yke hk wR k k e ru khu uu {k{ rku ske ne. yuf r k uu w:kku yuf{ kt ykhu uk rku fhe ne. rwkRyu shk { kzk h kwh kue {kfu nkut[e sR kk yu kke rrkfk kheu rY kue Vrhk kuke ne, kueu Vrhk kute kheuu kue {kf R ykk nk.

  rkkeoyu yku huz{kt rrkfku ykue ke

  rwkEu k ukk {kw{ wku rrkfkyu hnu{eke Vwxe {khe nkuke kk wku Eu kk{kt nkutku nk. u{u kkk xMxe h{ukR ru {k{ rku skk u yuf{ [kutfe WXk nk.

  w Mefkhe kkk x Mxe h{ukR rku rrkfku [kkku k

  kukk kke rrkfkyu s Vwxe {khe {kw{ kfu teh Eyku nkut[kze nkuke kke kkt h{ukR wht rhMkr k{e k nk. rk xkk yu rrkfku [ke uk {kxu h{ukRyu rrkfku ke k{u Xfku ykku nku yu w kE Au u{ ske {kVe {kte ne. u{u {khu fkuE feV nku ku y{khku tfo fhu u{ ske rwkEu hkk fko nk. kwh kueu rrkfk kheuu fkuxo{kt nksh fhe ek nk, kt u{u {e {e sk uyku Awxe k nk.

  y{kk,kk. 15yuBkuE{uLx yuMk[uLs {khVk u Lkk ufhe

  Wk fhkkLkk {k{k{k t k wshkk Vhe yufkh Lktkh Lk hk khefu Whe ykwt Au. yuBkuE{uLx yuMk[uLs-2013Lkk yktfzk{kt yk {wskLke kk fhk{kt yke Au. hkLkk { yLku hkuskkh kLk Mkkih kxuu rkLkMkk{kt nuhkk fhe nke fu, yuBkuE{uLx yuMk[uLs-2013Lkk ynuk {wsk kwshkku u{kt yuBkuE{uLx yuMk[uLs {khVku Wk Lkkufhe kife 57.53 xfk Lkkufhe Wk fhke Au.

  ku{u yu{k fkw t nkw t fu, yuBkuE{uLx yuMk[uLs {khVku Mk{k khk{kt Wk fhkk{kt ykue Lkk ufhe k ife 2.46 k Lkkufhe kwshkk khk Wk fhkk{kt yke Au. yuBk uE{uLx yuMk[ uLs khk u{k t 4.27 k Lkkufhe ykkk{kt yke Au. kxuLkk skk { wsk, yk u ELzk Mkh Wkh

  67800 suxe {rnkykuLk u Lkk ufhe {e Au su kife kwshkkLke 34100 suxe {rnkyku Au. {rnkykuLk u Lkk ufhe ykkkLkk {k{k{kt hkLke rnMMkukhe 50.29 xfkLke ykMkkkMk hne Au.

  kLku hk rkLkMkk{kt {krnke ykke nke fu, yuMkMke fuxukhe{kt kkukkLke LkkUe fhkuk 29460 wkLkkuLku 2011{kt Lkkufhe {e nke. su kife 15560 kwshkkLkk nkk. fkUkuMkLkk khkMk khk fhk{kt ykuk &Lkk skk{kt kLku fkwt nkwt fu, kwshkk{kt nsw k 7.54 kuhkuskkh Au. yL yuf &Lkk skk{kt kxuu fkwt nkwt fu, kwshkk{kt yufthu ykikurkf WkkLk 16 xfk wt Au. hk{kt rLkfkMkLkku yktfzku k 25 xfk Mkwe e kku Au. ynuk {wsk ko 2012 hr{kLk yuBkuE{uLx yuMk[uLs{kt Wu ke skykuLke Mktk{kt kwshkk{kt {kuxe Mktk nke.

  yuBkuE{uLx yuMk[uLs khk Lkkufhe ykkkLkk {k{u kwshkk Mkkike ykk : 2.46 kLku Lkkufheyku {e

  Lkkufhe ykkkLkk {k{k{kt kwshkk u{kt Lktkh Lk Au

  kwshkku 57.53 xfkLku Lkkufhe Wk fhke

  sYhe Mkkuu hsw fhe wku Mkwhke fku

  {kkk{kt Lkk{, yxf{kt Mkwkhk fko{ nkk hkku

  y{kk, kk.15rkkeoykuLku {kfoex yLku MkxeoVefux{kt kuxk Lkk{, yxf fu yL

  fkuE q kE ske nku Au. suLkk fkhu ykk rkkeoykuyu r{kt kfeVLkku Mkk{Lkku fhku kzu Au. yk kkkkuLku ktehkkke E rk kkuzo khk swkE-ykukMx {rnLkk hr{kLk huf rsk{kt kkkkh rkkeoykuLkk {kfoex yLku MkxeoVefux{kt qku Mkwkhk {kxuLkku fko{ nkk kuo Au.

  k wshkk {kr{f yLk u W[kh {kr{f rk khk rkkeoykuLke {kfoex-MkxeoVefux{kt ykh-Lkkh Akhzkyku kkkt nkukLke Vhekku Mkk{u yku Au. kkuzoLke yk qLkk fkhu rkkeoykuLku r{kt yL ykMk{ku{kt u {uk fu Lkkufhe {uk{kt yLkuf {w~fueykuLkku Mkk{Lkku fhku kzkku nku Au khu rkkeoykuLku yke kfeVku{kt Lk {wfkwt kzu ku {kxu rk kkuzo khk yk{ [uke kkhe [kw kuo su rkkeoyku kuh-9 yLku 10{kt ykMk fhu Au ku{Lke {kfoex yLku MkxeoVefux{kt ku qkuLku Mkwkhk {kxu kMk fko{Lkwt swkE-ykukMx {rnLkk hr{kLk ykkusLk fhk{k ykwt Au. su{kt rkkeoykuLke {kfoex fu {kkk{kt ku Lkk{, yxf, rk, sL{ kkhe, sL{ Mk fu rkkkLkk Lkk{{kt ku qLku Mkwkhe ykkk{kt yku. yk {kxu rMkkh {wskLke kkyku {kxu MkwkhkLkk fko{ {kxu yk-yk Mkku Lke fhk{kt ykk Au. yk Mkku Wkh rkkeoyku YkY sE sYhe ykkh kwhkk hsw fheLku {kfoex yLku {kkk{kt ku qkuLku Mkwhke fu.

  kuLk{kt xuxhLke Mktk{kt khku fhk rn[k

  f[hkLkk rLkfk{kt kuhfkhe kLkkhLku Vhe rhLw fhku

  kwYkhu {Lkkhe MxuLzk f{uxe kuXf{kt hkMk hsq

  y{kk, kk.15y{kk BwrLkrMkk fk ukk u oh uLk khk

  y{kk nuh{kt swk swk kuLk{kt Mkkux xw zBk krk yLkwMkkh Lk f[hkLkk rLkfkLke fk{kehe {kxu MktMkkykuLku fk{ MkkUkk{kt ykwt nkwt su fk{keheLke {wk sqLk 2014{kt kqo kE kE Au. khtkw nu swk swk kuLk{kt xuxhLke Mktk{kt khku fhk ku{s yk MktMkkykuLku yuf ko Mkwe fk{ tkke ykkk {kxu ykkk{e kwYkh hkusLkk {Lkkh MxuLzk fr{xe{kt hkMk {kxu {wfk{kt yke Au. yku WuLke Au fu nk y{kk nuh{ktke f[hku yufXku fhe zBkk MkkEx kh Lkktk {kxu zkuh xw zBkLke Mkk fhk{kt yke Au. khtkw ku k rLkr{k yMkhfkhf fk{kehe fhke Lkke khu w yuf koLke fk{keheLke {wk tkke ykkk {kxu MxuLzk fr{xe{kt hkMk {wfk{kt yke Au. yk kkkku BwrLkrMkk fkutkuMk kkLkk Lkukk kYeLk uu rhku fhkkt skwt Au fu fk{Lkku [kw kuo

  ytks Yk. 6.70 fhkuz {tswh kku nkku k kuLku hekE fheLku 10.06 fhkuzLke k{ fhk{kt yke nke. zkuh xw zBkLke rLkr{k yLku yMkhfkhf fk{kehe Lkn fhk k MkLk 2012{kt 1.95 fhkuz ku{s MkLk 2013ke {k[o 2014 MkweLkku Yk. 1.38 fhkuzLkku tz ktk khk fhk{kt ykku nkku. keS kksw zkuh xw zBkLkk fkuLxkxhkuLke kuhfkheLku fkhu hkuk[kkyu {ke {wfe Au. ku Mk kkkk Au. nuhLke MAkk k {kxuLkk hksfe k hkkk fkuLxkxhkuLke kuhfkhe yLku f[hku Wkkzk kkkku kteh Lkn nkukke kkfeu ufeMx fhk uEyu. huh kku BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk ykk knLkku heeLku ku fk{ kkk khk fhkwt uEyu yk {kxu BwrLkrMkk f{o[kheykuLku xuLkk ykke uEyu suke BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkku fhkuzku YrkkLkku Vkku kk yLku VrhkkuLkku zkke rLkfk yku kue rhku kku {ktke fhe Au.rkf kLkk {kxu Vhrskk

  xkxkLkwt 27{eyu ykkusLk nu

  rkkeoykuyu khekk {kxu y{kk ykwt kzu

  y{kk, kk.15{kr{f kkyk u{k t rkf kLkk {kx u

  VhSkk yue xkxLke khekk ykkk{e 27{e swkELkk hkus ukLkwt kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzo khk Lke fhk{kt ykwt Au khu yk khekk{kt r[k rkLkk W{ukhku {kxu hkLke yuf{kk y{kk{kt fuL Vkk{kt ykwt Au suke hkLkkt k{k{ rMkkhkuLkk r[kLkk W{ukhkuyu xkxLke khekk ykkk y{kk Mkwe ktkk kwt kzu.

  k kke {krnke {wsk kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzo khk {kr{f rk kkuzo khk {kr{f kkyku{kt rkf kLkk {kxu VhSkk yue xkxkLke khekk 27{e swkELkk hkus uk{kt ykLkkh Au khu yk khekk{kt

  r[k rkLkk k{k{ W{ukhku {kxu hk{kt yuf{kk y{kk{kt fuL Vkk{kt ykwt Au. y{kk{kt yueMkkes kku yku kwshkk fkuus yLku knekkk rMkkh{kt yku yu[kefu Lw nkEMfw kku yk khekk uk{kt yku. u fu r[kLke khekkLkwt hk{kt yuf{kk khekk fuL Vkkkk ytkhek rMkkhkuLkk W{ukhku {w~fue{kt {wfkE kk Au. Mkkihkx-fA, rk kwshkk yLku Wkh kwshkkLkk k{k{ ytkhek rMkkhkuLkk xkxLke khekk r[kLkkt rk Mkkku ykke hnuk W{ukhkuyu Au. y{kk Mkwe ktkk kwt kzu suLkk fkhu yLkuf W{ukhkuLkk Lkkkt Mk{ yLku kLkku ku khu hk{kt {kk yuf khekk fuLke r[k rkLke xkxLke khekk ukLkk rk kkuzoLkk rLko Mkk{u W{ukhku{kt hkukLke kke uk {e hne Au.

  rkfkyu kutze Vwxe {khk rkkeou teh Ekwhe rkh nkEMfw{k t [kw fku [k ufux kke Se ku rrkfkyu nkk{kt Vwxe Vxfkhk ku.6ku rkkeo teh RM

  (Meh: yku krk)

  fkUkuMkLkk fkofhku kkueMk Mkkku ko yLku kkueMkLkk Lku ELku kkueMk yrfkhe Mk{k hsq fhk knkUk nkk. uskwh MkkuLk rMkLku{k LkSf nkLkk ykhkukeLku kfze kzkku nkku.

  y{kk, kk.15{kuzu {kuzuke k hk{kt ykh yuh MkkEkurLkf MkwouLkLkk

  kku hMkkLke rMkMx{ zukuk kE hne Au. suLkk kku y{kk Mkrnk Mk{k hk{kt ykkk{e k rMk hr{kLk khu hMkk kzkLke MktkLkk nk{kLk rkku k fhe Au. nk{kLk rkkLkk skk {wsk hk{kt 17 swkE Mkwe Mkkihkx, fA, { yLku rk kwshkk Mkrnk hkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{kt {{ke khu hMkk kzkLke kk Au. hr{kLk yhke Mk{w yLku Mkkihkx fALkk Wkhkqeo rMkkh{kt ykh yuh MkkkuLkef MkwouLkLkk kku hk{kt kAkwt kkkh Mkowt Au. y{kk Mkrnk fuxkf rMkkhku{kt hMkke kkxkLkk kku Xtzf Mkhkk kufku{kt ykLktLke kke keo Au. keS kksw uzwkku{kt kekf hMkkLke ykk ktke Au.