14 07 2014 sunvilla samachar

Download 14 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 14-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 23Total Issue : 388 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04

  ko: 02 > ytf: 23 > _ _388 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 14, \ - 2014

  ke kk Akkt RhkuLkk nw{kyku he : {]kktf 165

  nw{kykuLkk kuh [u kkk{ktke nhku kufkuLke rnhk

  kkk,kk. 13n{kMkLkk kkMkkeyku yLku

  Rhk u [ u hkheLk k u stk yksu k he hkku nkku. Mkkk Ak rMku kk keLkk rhkf k t X k L k k rM k kh k u{ k t nw{kyku fhk{kt ykk nkk. kuuMxurLkLk nw{kykuLku hkufkLkk nuk wMkh Auk kk t[ rMkke Rhku khk nkE nw{kyku kkkke yLk u ykMkkkMkLkk rMkkhku{kt fhk{kt yke hkk nkk.kh tk w yksu A rMkLkk nw{k hr{kLk k{ k n{kMkLkk kkMkkeyk u Mkkk u Rhku f{kLzkuLke s{eLk Wkh ykzk{ kR nke. Rhkue kuyu nkE nw{kykuLkk Ak nuX Wkhe kkk{kt yuf Mk Wkh nw{ku fkuo nkku. Rhkue

  ~fhe kkyu {krnke ykkkk fkw t Au fu, kkMkkeyku khk fhkuk nw{k{kt [kh f{kLzkuLku R kR Au. Rhku khk fhkuk nw{k{k t nsw Mk we {k ukLkk u yk tfzk u 165ke k Wkh knkU[e [wku Au. Rhku yktkhhkxe Mk{wkLkk kk Akkt uhkh nw{kyku fhe hkwt Au. kuuMxurLkLk yrfkheykuyu fkw t Au fu, {kko kukyku{kt 150{kt Mkk{kL Lkkkrhfku k Mkk{u Au. kkMkkeyku k

  ktke huLsLkk hkufuxke nw{k fhe hkk Au. kuyrLkk LkSfLkk rMkkhku{kt yk nw{kyku fhkk nkk. RhkuLkwt fnuwt Au fu, nu s{eLke nw{kLkk rfk Wkh k [[ko [ke hne Au. {kuxe Mktk{kt kufk u nkukLkk eu nsw Mk we nkE nw{kLku {n ykkwt Au. 1200 MkkuLku xkkuox kLkkeLku nw{kyku kR [wk Au. hr{kLk kkk{kt [oM hkLkkh n{kMk khk k Rhku{kt MkUfzku hkufux fk{kt ykk Au. {tkkhLkk rMku nw{kyku Y kk kkke 800 hkufux fkk nkukLkku kku Rhkue MkuLkk khk fhkku Au. kkMkke xkku ox Wkh 1320 nw{kyku fhkk Au.

  R h k u y u n { k M k k kM kk eyk u [ u s t k L k k

  yuVykRykR khk swkR{kt 17000 fhkuzLkw {wzehkufk

  koLke Yykk kkke 1.4 k fhkuzLkw hkufk

  Rxe {kfuox{kt rue hkufkfkhkuyu 7505 fhkuzLkw hkufk fwo : zux {kfuox{kt 9286 fhkuzLkw hkufk kwt

  Lke rne,kk. 13LkhuL {kueLkk Lkuk]{kt Mkhfkh khk nkk hk{k tykuk Mk-

  wkhkyku kh rkMk hkeLku rue hkufkfkhkuu yk {rnLkkLke Yykk kkke khke {kfuox{kt 17000 fhkuz Yrkk Xkk Au. LkuMkhLkk yktfzk{kt skk{kt ykwt Au fu Rxe {kfuox{kt rue hkufkkfkhkuyu 11{e swkR MkweLkk kkk{kt 7505 fhkuzLkw hkufk fwO Au. khu zux {kfuox{kt rue hkufkfkhkuyu 9286 fhkuzLkw hkufk fwO Au suke fw hf{ su Xkk{kt yke Au ku eLku 16791 fhkuz ykk kku 2.8 yks zkuh Mkwe knkU[e kR Au. {kfuox Mkkku uzkuk rLkktkku fnu Au fu rue hkufkfkhku fuL{kt Lke MkhfkhLkk MkwkhkLkk yusLzk kh {w heku rkMk hku Au. suke rue hkufkfkhku {kuxk kku hkufk fhe hkk Au. fkh rLkktk kufku fnu Au fu yk kn ykkkk{e {rnLkk{kt he hnu kue kk Au. fkh fu Lkkkt kLk yY suxe nk{kt s ksux{kt rue hkufkfkhku {kxu fuxef nuhkk fhe [wk Au. yk koLke Yykk kk kkke rue hkufkfkhku uLkk rMkwhexe {kfuox{kt 1.4 k fhkuz Yrkk ykk kku 23 yks zkuhLkw hkufk fhe [wk Au. su kife Rxe{kt 67300 fhkuz yLku zux{kt 72120 fhkuzLke hf{Lkku Mk{ku kk Au. swLkLke Yykk kk kkke rue MktMkkfe hkufkfkhku, Mkk yufkWLxMk yLku krVkRz rue hkufkfkhkuLku {kfuox huwMkuxh khk k fhe uk{kt ykk Au. VkuhuLk kkuxoVkurku RLuMxMk Lkk{u Lke RLuMxMko fuxukhe Y fhkR Au. ko 1992 kkke rue hkufkfkhkuyu khke khku{kt hkufk fhkLke Yykk fhe nke.suLkk kkYku Rxe{kt 157 yks zkuhLkw hkufk fhk{kt ykwt Au. khu 37 yks zkuhLkw hkufk zux{kt fhk{kt ykwt Au.

  2022 Mkwe k{ kwux xuLk khkLku {u kue fe

  huu ksuxLkk ku rMk kk kku fhkku

  kwux xuLk {kxu MktkLkku Wk fhk{kt MkVkk {u swk swk uku{kt nkEMkez hu Lkuxfo rr kkk{kt

  Lkerne,kk. 13huu kk uz oLkk [uh{uLk

  yYuLfw{khu fkw t Au fu, 2022 Mkwe khkLku ku{Lke k{ kwux xuLk {e su. huu ksux{kt kwux xuLkLke kk fhk{kt ykkLkk ku rMk kk fw{khu rkMk k fkuo nkku fu, ykLkk {kxu MktkLkku Wk fhe uk{kt yku. khke x uLkk uLke krk 1980 kkke yxkE kze Au suke nu xuLkLke krk khkLke ksux{k t kk fhk{kt yke Au. qkfk{kt krkLku khk r[khk fhkE nke khtk w Ak ukLk k t[Lkk kkus yLku LkwhLkk hLku kLk{kt RLku yk ytku kk ykk e Lk nke. kkRkLk, rukLkk{, {kuLkkfku, xwrLkrk suk uku{kt nkEMkez huu LkuxfoLkku kkku swk swk kkk{kt Au. y{khk {kxu k ku kkk Au. su kife yuf yonkEMkez rMkMx{ Au su{kt xuLkLke krk 160ke 190 rfku{exh rk fkfLke hnuu.

  yk x u Lkk u rkfkf{k t 160 rfku{exh Mkwe kuze fu khu kwux xuLkLke krk kuLkk fhkk khu hnuu.

  k wux x uLk Wkh 60000 fhkuzLkku [o kR fu Au. khke huu khk 27000 fhkuz ykke uk{kt ykk Au. zeyuVMkeLke Mkhk{e{kt kwux xuLk MkMkku kusux Au. 60000 fhkuzLke hf{ kife huf LkkkLkk ku rnMkkk hkk{kt yku. huu ks ux{k t { w t kE-y{kk nkEMkez hu fkurhzkuh {kxu 100

  fhkuzLke kk fhk{kt yke Au. ykX ko{kt yk kusuxLku kqo fhk{kt ykLkkh Au. kLkke MkuxhLke kkekhe {khVku swk swk kusuxku nkk hku. kwux xuLkLku RLku kezhkuLku RLku nu kkheLkku kuh Y ku. khk{kt khuu k{ fh xee yLku k{ {kukkR VkuLk ykk khu k k kk kufku ku{Lkk WkkukLku RLku &ku fhe hkk nkk. kwux xuLk k yk rk{kt yuf kkwt Au. kwux xuLkLkk MLku kufku kqo fhe fu.

  yr{kk yrrLkk w ykske xee kh Y ku

  MkkuLke xee Wkh Mkktsu Mkkh fhku

  {wtkE, kk.13yr{ k k k [L k yL k u

  Mkkrhfk yrLkek Lke xee rMkrh wLke ykkefkke Yykk kR hne Au. MkkuLke xee Wkh hsq kLkkhe Lke rMkrh w{k t yr{kk k[LkLk e kLkLke qr{fk{kt Mkkrhfk Lkshu kzLkkh Au. Mkkrhfkyu rMkrh Y kk ku knuk {krnke ykkkk fkwt Au fu, yr{kk Mkkku fk{ fhk {kxu k kk fkhku Au.

  yr{kk Mkkku nt{uk yL fkfkhkuLku w kw rk {u Au. yr{kk Mkkku fk{ fhkLkku {kk yu Au f u s u f tRk

  fk{ ku ku Mkouc fk{ ku. yr{kk Mkkku fk{ fhkLke kf {eLku ku wk s we yLkw fhe hne Au. yk ku{k t yL fkfkh k wk kLkkh Au. yk kuLkwt qxk xee rMkrhLke su{ Lkn kfu rV{Lke su{ fhk{kt yke hkwt Au su swk yLkw Mk{kLk Au.

  w{kt kkukkLke qr{fk ytku kk fhkk Mkkrhfkyu fkwt Au fu, ku yr{kk yuxu fu wrrchLke kLk kkiheLke qr{fk{kt Lkshu kzu. rMkrh{kt kuLke qr{fk yuf yk{rLkoh {rnk yLku R{kLkkh Mkhfkhe f{o[kheLke

  Au. kkihe yuf Mkk{kL {rnk khefuLke qr{fk{kt Au su yuf yko krhkhLke RAk hku Au. khu wrrchLke qr{fk yue Au su{kt kkukkLkk kuVuLk{kt kuyku Lke Lke [kEyku nkMk fhk RAwf nku Au. yr{kku fukeMke{kt k{ k LkkLkk kzk Wkh yuLxe fhe nke.

  khkk yr{kku rkk kk uMk{k t k nk uMx khefuLke qr{fk yk fhe nke. yr{kk fukeMke yLku rkk kkuMk ktLku{kt WuLke MkVkk {ue nke. nu wLku RLku k k{k{ [knfku wk s WMkwf Au.

  yr{kk k[Lk yLku MkkrhfkLke Lke w rMkrh{kt kkkh qr{fk : yr{kk wrrchLkk kkk{kt uku

  rk Ve yLku r{kLke kzk xkzkLke fuLLke rn[k kMkLku kuMkknLk ykkkLke {w kikhe

  Lkerne,kk. 13furL kMk kLk e

  LkkRfu yksu fkwt nkwt fu fuL Mkhfkh

  khk{k t kMkLk u k u MkknLk ykkk {kxu ek ke{kt xkzku fhk RAwf Au. Mkkku Mkkku r{kLke

  kLkkh, kkrkkk yLku kkUz MkrnkLkk kukku{kt kko

  y{kk,kk. 13y{kk{kt hMkkLke kufku

  WMkwfkkkqof hkn uR hkk Au khu Mkkihkx{kt hMkkLkk fkhu uzqkku{kt weLkwt {kusw Vhe wt Au. kLkkh, kkrkkk, hksfkux, kkUz{kt hMkkLkk fkhu weLkwt {kusw Vhe wt nkwt. MkkihkxLkk swk swk kkk u{k t yzkke [kh $[ suxku hMkk kku Au. Mkkk ke rMku hMkku kufkuLku hku{ktr[k fko nkk. k ynuk {wsk y{hue rsk{kt swk swk rMkkh{kt yzkke [kh $[ hMkk kzku nkku. Vhkkk{kt ku, rxBke{kt k, Mkkhfwtzk{kt ku, kkkhk, kXe yLku hkswk{kt yuf $[Lke ykMkkkMk hMkk kku nkku. u fu, rzkLkk kkrk{kt [kh $[ hMkk kku nkku. Auk k u k rMkke hMkk he hnukLkk krhk{ Mku uzqkku{kt weLkwt {kusw Vhe wt Au. keS kks w nk{kLk rkk khk kwshkkLkk yL kkku{kt nk hMkke kkxkLke kk fhk{kt yke Au. y{kk nuh{kt ke kh{eke kufku khukLk kuk Ayu khu hMkkLke yuLxe kR hne Lkke. rr Mk{wkLkk kufku kq yLku nLkku{kt kkuk Au. nuekfu hMkkLke yuLxe kk ku

  hke nkkke: wshk rn u{kt wfk wte hkku Aue rne, k.13

  huL {kue hfkh khk rkuwt ykk yke hne Au htw k [ku{kkke u{kt wfkku hku Qku kku Au. sue ee yh kk-eke [esMwykuk k h zu. {kutkheku h [ku nkukke k{kL {ke kku kku hfkh ykWke huk Au. u uke k r{kt [ku{kwt uh{kt r rn u ku fuxktf hkku wfkk h{kt hfe su ue er Au. Aukt kt[ kkuo{kt nue u{kt wfke Mkr We kR Au. k{kLu fuh{kt nue sqke [ku{kke Yyk kk Au yu uk 15 r{kt { u{kt u AkR Au. htw yuf {rnkke fkuR k{kt kutkk hk zku ke. suk fkhu rhMkr kswf e Au. uzqku fkzkuu {u{nuhe hkn uR hkk Au. u{e [k{kt khku kR hkku Au ku yuf hkku{kt {kuxkkk skku ke kR kt nkukke ekk kee te oke k Au. Wkh qo yu {wtRu

  k fhkt ykh we{kt u{kt 43 xfk ykuAku hk ykuAku zku Au. hk{kt rtu fkhu ykhke s uzqkue Ste{kt nkk, rhkk yu kneku {knku Au. utkk {w{tke [tuh hkk rMkh yuk {uzf rskk su k{{kt k uzqkuyu yk{nk fhe ee Au. yk uzqkuyu k{ hk k e uzwkue su{ ku Ru fk yu kwt kuh fwO nwt htw eu hk n kkt uykuk uh wfkR kt nkt. hkse kfee rhMkr [ksf Au. k [ku{kke yh nu s{e Wh uk {e hne Au. nk{k rk {ku Au fu, ykh we 43 xfk ykuAku hk zku Au. uk fkhu yuf hkku{kt wfke Mkr ykfkh R [qfe Au. hfkh {kxu hke txze ke Au htw hfkh fne hne Au fu, u ikh Au. r{ khk fuxkf rMkhku{kt [ku{kwt r kwt Au. {wtR{kt w hk zkt kufku huk kk Au. htw wshkk {kuxkkk rMkhku{kt nsw hk zku ke yu wfkwt tfx {kuZwt

  Vkzeu Wwt kwt Au. [ku{kkwt yk{ nsw kwt nkukke hksMkk{kt {kk 8 xfk s ke kR Au. uzqku es yu k hekke zhe hkk Au. hk kku fkhu { Wkhu{kt ek h{e ze hne Au. rne rn yuf rMkhku{kt k{k 4h zee h nkut[e wt Au. Wkh khe kRV kR kk khk k t{kt s Mh xe skt t, nrhkk yu hksMkke [kR h yh zu, u{ qkku fnu Au. u 1{e we{kt Mkr n whu ku 10 xfk ke fk {wfk{kt yku uwt khk kuzuo hkskuu fne ewt

  Au. nk{k kkk skk {ku t, nrhkk, sB{w-fk~{eh, we, hksMkk, wshk, utkk, { {nkhk, fkuMx ykt, qo {u yu AkeZ{kt nsw hke hkn ukE hne Au. wshk kfk ke nk{k rkwt fnuwt Au fu r{e t, nrhkk, rk-r{ sB{w-fk~{eh, we, hksMkk, wshk, utkk, uLx {nkhk, fkuMx ykt u, qeo {u yu AkeZk {kuxkkk rMkhku{kt wfke Mkr Au. wfku fkhu yn nkk kfu s rn htw hek ykk{e kfu yh kR fu Au.

  krhk{ Mku irf Mk{wk{kt [kkLk w t {k us w Vhe w t A u. y{urhfe {w khkf ykukk{kyu fk w t Au f u, n{kMk Mkkk u w rhk{ fheLku ykk k{kt yku ku sYhe Au. ykukkk{kyu RshkuLkk zkkLk LkukLknw Mkkku VkuLk kh kk[ek fhe Au yLku hkufux nw{kLke rxfk fhe Au. u fu ykukk{kyu fkw Au fu RhkuLku kk ukkLke MkwhkkLkk u Mktkqo yrfkh Au. ykukk{kyu ktrk Mkkrkk fhk {kxu Rhku yLku kuuMxkRLk [u {Mke fhkLke RAk k fhe nke. n{kMkLkk kkMkkeyku k zkf ukR hkk Au.

  R h k u L k k W k h e Mkhn kh kuMk MxuLk LkSf hk uf ux fk{kt ykk nkk. yktkhhkxe Mk{wkLkk kk Akk t RhkuLkk n w{kyk u k k khe k u he hk k A u . hr{kLk nkE nw{kLkk kuh [u nhku kufku kkk{ktke ku{Lkk {fkLk AkuzeLku yLk skk hkk Au. Rhku khk [uke k ykkk{kt yke Au.

  kzk{kt k xkzku fhkLke RAk hku Au. ku{u w{kt fkwt nkwt fu y{u e Ve khefu nk{kt 100 zkuh R hkk Aeyu. khu etfk yLku {ke suk yL uku {kk 25 zkuhLkku [kso u Au. khk Mkhfkh k yk ukuLke su{ ek Ve hkk {ktku Au. y{u {kuxe Mktk{kt kMkeykuLku ykfkk fhkLke RAk hke hkk Aeyu. fuL Mkhfkh nk{kt r{kLke kzkLku xkzk {kxu fk{ fhe hne Au. ykLkk fkhu u{kt kMk{kt kuS yku. r{kLke kzk [k nkukLkk fkhu kMkLku {kXe yMkh kR hne Au. ku{u fkw t nkw t fu etfk, {ke yLku {urk suk uku{kt r{kLke kzk khk fhkk yku[k Au. y{u r{kLke kzk xkzk {kxu fk{ fhe hkk Aeyu. suke kMke khk khV ykfkk ku. kLku w{kt fkwt

  nkw t fu kksukhLkk ksux{kt Lk r{kLke{kfu R ek VurMkexeLke nuhkk fhk{kt yke nke. ykLkk fkhu Vkku ku. kkkkh heku yL hkku k yk rk{kt ykk u. k{ kkk{kt y{u Lk r{kLke{kf hkeyu Aeyu.

  k u{u fk w t nk w f u kk uk r{kLke{kfLku k{ kkk{kt ykhe uk{kt ykMku. ku{u yu{ k fkwt nkw t fu Mk{Mkh ek Lkne {kLkk fkhu kMkeykuLku kfeV kk Au. ykLkk fkhu k kMke nkk kk Au. u fu frMkLkku {k{u ku{u &Lkk skk ykk Lk nkkk. ku{u fkwt nkwt fu yk hkLkk rk Au.furL {tkk yk{kt hr{kLkkehe fhu Lkne. ykkkk{e rMkku{kt r{kLkekz{kt fuxkf VuhVkh fhk{kt yke fu Au.

  {kxu kkoLkkykuLkku kuh [ke hkku Au. {kk kwshkk{kt s Lkn kfu uLkk swk swk kkku{kt hMkke yuLxe kR Lkke. uLkk kr kkxLkkh {wtkE{kt Auk ku k rMkke khu hMkk kR kku Au khtkw kufkuLkw t ykukk {wsk {wtkE{kt hMkk kk kwshkk{kt yLk u y{kk{k t hMkkLke Yykk kk Au kue kkhe nsw Mkwe kuxe Mkkrkk kR Au. hMkke {knku Mko Au khtkw hMkk kR hkku Lkke kuku {k {kuxkkkLkk kufku k fhe hkk Au.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 14-07-2014{uk (y,,R) : {{ rMk, keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mkk{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.

  ktkeu...

  {kue ke sk hkk, hfkh{kt th xw hkskk Au fu Ae yY suxe?

  _ 2070, -2, . 14-07-2014

  huL {kue hfkh{kt th xw hkskk Au fu Ae yY suxe? yk nw [[ kku ktfurf sk hrkhu huL {kueyu ke ku sk hr{k yke eku. zkku hrkhu ke ku sk {u fkuEu th xw keu ke k. zkk huL {kue 14 yu 15 swkRyu r (ke, ELzk, hrk yu [kEku {kk) ukue r{xu tkuu. 17 swkRyu ktsu e rne kAk ykk nukt uyku UfVxo{kt xqtfwt hkufk fhu. ykh we yue hthk hne Au fu, zkk ru ku sk {u uwt fk{fks tkke skkhe furuxk kike khVq {tkeu kutk hkk Au. {kuek ke ku sku Eu kufkue sh yu k h w ne fu, yk skkhe hkskk fu suxe{kke fkuu yk Au. xee rhkuxo {ws {kueyu yk skkhe fkuEu kute ke. {kuee uhnkshe{kt u{wt fk{ eyu{yku{kt hk {tke rsuL n uu. u t{kt eyu{yku kku uzkuk kkuk sk yku. yk nuk ksu rkhu te {kt ]n {tke hkskk n yu thk {tke yY suxe tuu th xw kk k fkuo nku. htw u{kt {k{kt yke ht nwt fu, {kuee uhnkshe{kt hkskk n tk Wuke heu t yu hfkhu ez fhu. ksu hkskku kufk yu suxeu hkk{kt kxeok Wuk nuh fko nk. hksk{kt sxue kkkhe k uk hefu tk uk nuk s nuh fhk{kt yke [qk Au, htw kxeoyu kukk ru{kt u{u hkk{kt kxeok Wuk nuh fko nk. kxeoyu hkk{kt yke kukk uk nuh fko ke. yk heu te yth yu nkh {kue yu suxe ku-kuke tk uk nu, htw kxeo te {kt suxe hkk{kt kxeok Wuk hefu s ykuku.

  2 / . 14-07-2014, y{kk

  S

  swe swe rk{kheLku xkk hkukrkfkhf k{kk sYhehkukrkfkhf k{kk khkLke Mkkn

  Lke rne,kk. 13yk w rLkf Mk{{k t kRV

  MxkELku xfke hkkLke kkkk Mkh nkuke Lkke. hkuk rkfkhf k{kk xe skLkk fkhu yLkuf rk{kheyku uhe u Au. ykk Mk{{kt hkuk rkfkhf k{kt khk u fhk{kt yku k u yrk sYhe Au. hkukrkfkhf k{kkLku Mkhkkke MkkkLke hkeLku khe fk Au. heh Mkkk swk swk fkhLke rk{kheykuLkk stkwykuLkku Mkk{Lkku fhu Au.

  yk Sk wyk u L k k n w{k hk ukrkfkhf k{kkLkk fkhu r L k V A u . h e h { k t hkukrkfkhf k{kk khk {kxu

  k krhkku Au. hkukrkfkhf k{kk khk{kt Mkkike {nkqo qr{fk kkeLke hnu Au. yk fwhke k khefu Au. kqhkk {k{kt w kkeLkk Wkkukke heh{kt s{k kkkt yLkuf uhe kku knkh Lkefe Au yLku hkukrkfkhf k{kk e Au. kkeLk u Mkk{kL kkk{kLk Wkh hkeLku ykk kku yktrf {k{kt kh{ fheLk u Wkkuk fhkke w Vkku kk Au. esLkk kkeLkku Wkkuk Lk fhkLke Mkkn ykkk{kt yke Au. kqhkk {k{kt Lkes yLku rxk{eLkLkku Wkkuk k sYhe kLku Au. k{k{ fkhLkk V{kt Lkes yLku rxk{eLk MkeLkwt {k

  hnu Au. fkuEk fkhLkk hMk ykk

  kku wMk{kt ktz ykk kku {eXwt r{Mk fhk{kt Lk yku kue Mkkn k ykkk{kt yku Au. XtzeLkk rMkku{kt V Wkhktk kfkSLke qr{fk k {nkqo hnu Au. yk Wkhk t k {, [k s ue [esMkwykuLkku hkqh Wkkuk fhkke k Vkk u kk Au. ykLkkke kkukf kkuLke k{kk e Au. k usLkLke Mkkk u Mkkku MkkzLkku kkf Wkkuke Mkkrkk kk Au. kunq, kkshe, {fkE suk yLkksLke qr{fk k hkukrkfkhf k{kkLku khk{kt {nLke nku Au.

  Mk kRVLkk krhk{u MkuMkLkw {n ykuAw kwtLkerne,kk.13

  kks ukh{k t s fhk{k t ykuk ykMkkt k {wt Au fu MkuMk kEVLkwt {n yLku skkkhe kLke Mkkku Mkkku ykuAwt kkwt Au. k fkhkuM-kh kwkku yLku {rnkyku MkuMk {kxu hkS kke Lkke. ykLkk {kxu k knkLkkyku k Mkktk {k Au. yuf MktkuLk{kt k {wt Au fu MkuMk Lk fhk {kxu su fkhLkk knkLkkyku fhk{kt yku Au ku qk s Mkk{kL nku Au.

  Mkk{kL heku su knkLkk kk Au ku kkfLkk kk Au. khu MkuMk {kxu kkxLkh LkSf ykk kMk fhu Au khu yL kkxLkh kfkLk {kxu knkLkk fheLku ykLkkke qh kE Au. MkuMk Lk fhk {kxu su yL knkLkkyku fhk{kt ykk Au ku {wsk Mk{Lke yAk Au. kEV{kt ke ske sYrhkkkuLkk fkhu yksu kufku yrk Mk kEV MxkE{kt yke kk Au yke Mkrk{kt fuxkf kufku {kuze hkk Mkwe fk{ fhu Au kku fuxkf kufku

  kkukkLkk kkxLkh {kxu Mk{ fkZe fkk Lkke yke Mkrk{kt MkuMkLke sYrhkkkuLke ykLkk fhk{kt yke hne Au. ku Mkkhu se ykurVMk su yLku Mk{Lkku yk Au kuk knkLkk fhk{kt yku Au. yk rkLku ykhe ELku fhk{kt ykuk ykMk{kt yL ku fkhku ykkk Au k u{kt {kkk{kt qk w:kku Au. kRV{kt kkr{fkk zkke kkE hne Au. MkuMk Mkk{kL kEVLkku rnMMkku Au khtkw zkke kkkk Mk{{kt kEV

  nu Mkk{kL Lkke. yke Mkrk{kt MkuMkLke ykLkk Mkkrf Au.

  [kukk knkLkk khefu su fkh ykk u Au k u{k t rVrf Mk{MkLkku Mk{ku kk Au. khu {rnkyku heh w:u Au kue Vrhk fhu Au khu kwkkuLku yk MkkteLku [kuMkku hkk kku Au khtkw yk{k kktAkuz fhk{kt yku Au. kEV kkkuzke nkukLkk fkhu rMkh fk{ fko kk MkuMk {kxu {qz Lkn nkukLke e k fhk{kt yku Au.

  fk {nuhkLkk sL{rLku [knfkuyu ku{Lku k fkoyr{kkLku Mkwkh Mxkh kLkkk{kt qr{fk nke

  {wtkE,kk.13 fk {nuhkLkk sL{rMku [knfkuyu yksu

  ku{Lku k fko nkk. ko 1973{kt hsq kue Mkwkhrnx rV{ stSh {khVku yr{kk k[LkLku yutketk{uLk kLkkk{kt fk {nuhkyu [kek qr{fk se nke. fk {nuhk yr{kk k[LkLku Mkwkh Mxkh kLkkk{kt MkV hkk nkk. fk {nuhkLkk sL{rMku ku{Lke rMkrykuLku yksu k fhk{kt yke nke. yr{kk k[LkLku stSh rV{ {kxu {kk yuf YrkkLke MkkRLkk yu{kWLxLke hf{ ykkk{kt yke nke. 13{e swkE 1939Lkk rMku WkhuLkk rksLkkuh{kt sL{uk fk {nuh-kyu kkukkLke furhhLke Yykk{kt yrLkukk kLkk RAwf nkk khtkw {kuzuke yk rLko ke fkZku nkku. yrLkukkLkk MLku kqo fhk kuyku 1960Lkk f{kt {wtkE ykk nkk. kkukkLkk furhhLke Yykk{kt Wk yLku kuVuMkh sue rV{ku{kt qr{fk se nke. ko 1968{kt hsq kue nMkeLkk {kLk uke rV{ rLkuof khefu fk {nuhkLke k{ rV{ nke. yk rV{{kt r fkqhu kuze qr{fk yk fhe nke. {uoL yLku kLkk fnuk Wkh fk {nuhkyu yr{kk k[LkLku stSh{kt fk{ fhkLke kf ykke nke. stShLke MkVkk kk yr{kk yLku fk {nuhkLke uze ktkk Mk{ Mkwe ykk e nke. yk kkk hr{kLk k k r h M k ,

  {wfh fk rMkfth, Lk{f nk, hkke, nuhkVuhe sue rV{ku kLkke nke su kkuMk ykurVMk kh hufkuzo MkVkk {ue nke. fk {nuhk

  yuf rLk{kokkLke Mkkku Mkkku kekfkh k nkk. yLkuf kekku kkuku k nkk. ku{Lkk uk kekku k wk s kkkh Mkkrkk kk nkk su nsw k kufku we k Lkke. fk {nuhkyu kkukkLkk furhh{kt 22 rV{kuLkwt rLkuoLk fwO nkwt yLku 10 rV{kuLkwt rLk{ko fwO nkwt. ko 2001{kt hsq kue rV{ {wu {uhe kee Mku k[kku fk {nuhkLkk furhhLke ytrk{ rV{ nke. yk rV{ kkuMk ykurVMk kh ^kuk hne nke. fk {nuhk kkukkLkk furhhLkk ytrk{ rMkku{kt yr{kkLku RLku kke Lkk{Lke yuf rV{ kLkkk RAwf nkk khtkw

  yk M kw kR wt Lk nkwt. hkwh {LkkuhtsLk fhLkkh fk {nuhkLkwt 17{e {u 2009Lkk

  rMku yMkkLk kwt nkwt. ku{Lkk yMkkLkke kkuewzLkk [kn-

  fku{kt ykkkLkw t {kusw Vhe wt nkwt.

  1973{kt hsq kue Mkwkhrnx rV{ stSh{kt {uoL yLku kLkk fnukke yr{kkLku {nuhkyu kf ykke

  nkurqzLke Mkwkh Mxkh nu kuhe kzfkhYk hku fhu

  k{ rV{{kt zMk MLkeLke qr{fk fhe nke

  kuMkyuLsuMk,kk.13nk u r qzL k e M k w kh Mxkh

  yrLkuke nu kuheyu kksukh{kt s yuf fko{{kt fkwt nkwt fu ku kuLke furhh{kt yLkuf {kuxk yLku kzfkhYk hku fhe [wfe Au khtkw ku nsw w kkkh qr{fk yk fhkLke RAk hku Au. zkR yLkh zuLke Mxkh yrLkuke nu kuheyu ko 1991{kt rV{ stk Veh Mkkku kk ukkLke furhhLke Yykk fhe nke. su{kt kuLke Mkkku kk rVMkLk Mxkh MkuBwy yu. sufMkLku qr{fk yk fhe nke. yk rV{{kt nu kuheyu zMkLke MLkeLke qr{fk ykk fhe nke. yk rV{ ykhu 20 ko knuk kLke nke. ku ku nu kuhe kkuku 20 koykMkkkMkLke nke. kkukkLke furhhLke Yykk fkoLkk 10 ko kk nu kuheyu {kuLMxh ku{kt qr{fk k ykuMfkh yukuzo Sku nkku. ku ykuMfkhLku fkuR uR

  Lk fu k u {kxu wk Mkkt[eLku hku Au.

  MkwkhMxkh y r L k u k e kuhe kkMku nsw fuxef rV{ku nkk{k t hnue A u . k u k k u Lz rV{{k t k fk{ fhe [wfe Au. LkknkLkk u s L { n u k u h e L k k k q o k k u u L z kuke MkkkuLkk k u L k k M k t k tk u h r { k L k k k u n k k u . n u k uheLke kkhe xk u[Lke yrLkukeyku kifeLke yuf khefu fhk{kt yku Au. 50 koLke LkSf knkU[e hne nkuk Akk

  kuLke rVxLkuMk yLku wkMkwhke k yksu k{k{ Lke yrLkukeykuLku {w~fu{kt {wfu yLku h{{kt {wfu kue Au. u fu ku khu ykzuz rV{ku fhk {ktkke Lkke.

  u{hLkk ykuk ytf{kt fuxe nkuBMk Lwz uku : ynuk

  fuxe nkuBMk Vhe yufkh Mk kLke kR Au

  kuMkyuLsuMk,kk.13nkurqzLke Mxkh yrLkuke

  fuxe nkuBMk MkwkhMxkh yrLkukk xku{ w Mkkku AwxkAuzk ek kk nu kkukkLkk Lkk Lkk kusuxku{kt Mk kLke kR Au. ku Vhe yufkh kuLke ytkk kRVLke kfeVLku wh fheLku yLku ykLku we sRLku fk{ kh kLk ykke hne Au. kux{uLk kekeLkLke Mxkh yrLkuke fuxe nu u{h {ukurLkLkk ykukLkk ytf{kt Lwz Lkshu kzLkkh Au. k ynuk {wsk k u SLMk knuheLku {kk Lwz Lkshu kzu. fuxe nkuBMkLkk xku{ w Mkkku AwxkAuzk kk kk ku swk swk kwYkkuLke Mkkku k Lkshu kze nke.

  nkurqz yrLkukk xku{ q Mkkku LkLkk kkk hr{kLk

  kwke MkqheLkku sL{ kku nkku. khtkw nk{k t k u{L k e [u ke {kuku Qk kk kk A qx kA uz k k k nkk. A wxkA uzk kkLku ku koLkku kkku kR kku Au. nk{kt fuxe nkuBMk swe heku hnu Au. xku{ w yLku fuxe nkuBMk ktLkuLku hke heku kwke Mkkku hnukLkwe {tsqhe ykkk{kt yke Au.fuxe nkuBMk yLku xku{ w [u Lk Mktkt kwxe sk {kxu ku{Lke [u {kuku {wheku skkkh hkk

  nkk. ku{Lke kwke MkwheLku RLku nsw k{ yk kku fkuR kktAkuz fhkk Lkke. u fu nu fuxe nkuBMk yLku xku{ w kkuk kkukkLke kRV{kt Mk kR kk Au.

  fk {nuhk ytku kMk wk hMk kkkkku.... 1973{kt fk {nuhkyu yr{kkLku yutketk{uLk khefu hsq fkuo

  nkku yr{kkLku Mkwkh Mxkh kLkkk{kt fk {nuhkLke qr{fk nke yr{kkLku stSh {kxu yuf YrkkLke hf{ ykkeLku hkS fhkku

  nkku 13{e swkE 1939{kt sL{uk fk {nuhkyu yrLkukk

  kLkkLke RAk Yykk{kt hke nke 1968{kt hsq kue rV{ nMkeLkk {kLk uke fk {nuhkLke

  k{ rLkuof khefuLke rV{ nke {uoL yu kLkk fnukke yr{kkLku stSh{kt kf ykke nke yr{kk Mkkku kkrhMk, Lk{f nk, {wfh fk rMkfth, hkke,

  nuhkVuhe sue rV{ku kLkke

  {wtR, k.13 q o k h e r f u x h

  rku fkte yu u{k Jeu {wtRe zkuBee rxe fk uyk uhurx u< u rzVk uxh nuh fko Au. fkteyu frk heu eue ku n [qfk u

 • 3 / . 14-07-2014, y{kk

  V L kUkuh{kt {kuxk kuBkk xwrh{Lkku kkoVk kku

  56 kwshkke kufkuLke hkfz fhkE

  ku nkuxku{ktke kwshkke kufkuLke hkfz fheLku 2.92 fhkuzLke hkufz yLku kuBkk xkufLk fksu : w kkkMk

  kUkuh,kk. 13MkuLx kR{ kkt[ kkueMku

  kUkuh{kt nsw MkweLkk Mkk ike {kuxk kuBkk hufuxLkku kkoVk fku o Au yLku fw 59 kufkuLke hkfz fhe Au. zkkuk kufku kife 56 suxk kufku kwshkkLkk nkukLkwt k {wt Au. fw 59 kufkuLke hkfz fhk{kt yke Au.

  kk ueMk u {krnke ykkkk fkwt Au fu, ku nkuxuku{kt hkuzk kkzk{kt ykk kk 2.92 fhk uzL k e h k ufz hf{, {k ux e M k tk{k t {k u k kRk u , {k ux e Mktk{kt kMxf xkufLk fksu fhk{kt ykk Au. kkueMkLkk skk {wsk 56 k wshkke

  kufku kUkuh{kt MkkLkk nukwMkh knk Uk nkk. k uyk u wkhu kUkuh knkUk nkk yLku Mkk hBk kk yuf MkknLkk kkk kk Mkku{khu kuyku kLk khk VhLkkh nkk. k u kkxeo nkuLku swkkhLkk yk{kt Vuhe uk{kt ykk nkk. yn hkk yu kk tLk w t rkh k fhk{kt yke hkwt Au. kkueMkLku tfk Au fu, yk Mkkurzkyku kwshkkke kUkuh{kt Lkkk xkLMkVh fhk nkkYxLkku Wkkuk fhe hkk nk k. fkh f u , fk uRLk u k r{kLk{kt ku{Lke Mkkku k fhkuz YrkkLke hf{ R skLke {tswhe Lkke. hkfz fhk{kt ykuk{kt y{kkLkk rLk u knLkk u

  Mk{ku kk Au. su Mkk xwhLkwt ykkusLk fhe hkku nkk u. yk kLkkLkk fkhu khu kx {[e kku Au. zkkukykuLke kwAkhA [ke hne Au.

  y k k { k { k M k e y k u wkhLkk rMku y{kkke k Uk uh knk Uk nkk yLk u kMk fkhLke fhe nkux{kt hkufkk nkk. zkkuk k{k{ kufku kwshkkLkk y{kkLkk yLk u ykMkkkMkLkk rMkkhLkk A u . ykhkVkRLk yLk u [ u kL k RLxhLkuLk{kt yk kufku hkufkk nkk. kkk{e {k kk yk fuMkLkku kkoVk fhkku nkku. nsw fuxef Lke rkk Mkkkxe Wkh yku kue kk Au.

  kwu kMx fuMk{kt fMxze{kt nu ykktfkeLke kwAkhA

  ykRyu{Lkk kkMkkeykuLke ke kikh

  kMxLkk Mktkt{kt Lkh fzeyku {uk {kxu f yLku yL khLkkf kkMkkeykuLke nu kwAkhA ku

  kwu,kk. 13{nkhkx yuLxe xuh urh{

  Mfkuz (yuxeyuMk) khk kwYkhLkk rMku kwu{kt kuk kMxLkk Mktkt{kt RLzLk {wkneeLkLkk kkMkkeykuLke kwAkhA fhk {kxu kikh Au. yk kkMkkkeykuLke su{kt s k wAkhA fhk{kt ykLkkh Au. su ykRyu{Lkk kkMkkeykuLke yuxeyuMkLke xe{ khk kwAkhA fhk{kt ykLkkh Au ku{kt fwkk kMkeLk xf, n uh ye yLk u yMkk wk yghLkku Mk{ku kk Au. xf yLku ykMkkwk nk{kt fMxze{kt Au. ku{Lke kwu-s{oLk kufhe yLku nihkkk rMkwLkkh kMx

  fuMk {k{u hkfz fhk{kt yke nke. ku{Lke khk-Lkukk Mkhn khke hkfz fhe uk{kt yke nke. kRfku yuxeyuMk k wu kMxLkk Mk kkuke rhfh fhk{k t yk uk MkeMkexee Vwxus{kt yuf f{tLke rn[k rLknke nke. Vwxus{kt kokk Au fu yuf f{t kMx kk kuLkk kkuzkf Mk{ knuk VkhMkkk kkueMk MxuLkLkk kkfk kux{kt kkRf kkfo fhkku Lkshu kzu Au. yuxeyuMku fuxkf R{u{kt k [fkMke fhe nke.

  {{ kkUk kLx fhk{kt ykku nkku su{kt kMx kkkt kk t[ k ufk u k kk nkk.

  k kukyku{kt yuf kkueMk fkuLMxukLkku Mk{ku kk Au. kkuzkf rMk kquo Mkkkhk{kt Vhs kkk yuf kk ueMk skLk kkMkuke [kuhkue {kuxh kkRf {e yke nke. kwuLkk kkueMk fr{Lkh Mkrkk {kkwhu kkfkhku Mkkku kk[ek fhkk fkw t nkw t fu, yk wk s ykuAe kekkLkku kMx nkk u . kk ueMk k{k{ kkykuLku kLk{kt RLku yk{k ze kkkMk fhe hne Au.kkMkkeyku kkMkkyku{kt k kkkMk kR hne Au. yuxeyuMk khk 20 kufkuLkk rLkuLk LkkUk{kt yke [wk Au. f{ 307, 324, 120ke nuX fuMk k fhk{kt ykk Au.

  nihkkk hu kkxeo uk 26Lke kue yxfkk

  zkkuk{kt 12 {rnk Mkk{u

  nihkkk,kk. 13nihkkk kkueMku yksu hu kkxeoLkku kkoVk fkuo nkku. kkueMku yk

  Mktkt{kt 12 {rnk Mkrnk 26 kufkuLke hkfz fhe nke. nihkkk LkSf Mk{ehkux rMkkh{kt kkuxe Vk{o kku hkuzk kkzk{kt ykk nkk. kkk{eLkk ykkh kh hkuzkLke kfkokne nkk hk{kt yke nke. fw 26 kufkuLke hkfz fhk{kt yke nke. su{kt 12 {rnkLkku Mk{ku kk Au. yk 12 {rnkyku kife k {wtkRLke nkukLkw k {wt Au. khu yuf fkukkLke nke. kkueMku fkwt nkwt fu zkkR kuk k{k{ kufkuLku MkkrLkf fkuxo Mk{k hsq fhkLke fk{kehe nkk hk{kt yke nke. zkkR kuk 14 kwYkkuu kife k{k{ rkLkuMk{uLk nkk. su nihkkkLkk swk swk kkkuLkk Au. ykkusfku kife yuf htsLk khefu ykukku Au. su Vhkh kR kku Au. kkueMku fkwt Au fu hkuzk hr{kLk kkueMku ku kLke hkufz hf{, yLkuf Mku VkuLk yLku [kh fkh fksu fhe Au. yL kkueMk yrfkheyu fkwt nkwt fu xLkkMkke fuxef hkkLke kkux k {e yke Au. Mk{k hu kkxeoLkk {k{u w kkkMk nkk hk{kt yke Au. hu kkxeo uk kfzkR kuk k{k{ kufkuLke yku kR kR Au khtkw ku{Lke yku nsw he fhk{kt yke Lkke.

  rhku ze rsLkurhku,kk. 13VeVk z o f k{k t k e

  MkkLk {kxuLke {u[{kt kkr kh LkuhuLzu 3-0ke Sk {ue nke. VeVk zo fk{kt kkrLke LkkkRLkku s{oLke kk yksu LkuhuLzLkk ukzeykuyu k WXkku nkku. ke MkkLk {kxu h{kue {u[{kt k{ yzk fkf{kt s LkuhuLzu s{kLk kkr kh 2-0Lke ez {ue ee nk. Lk uhuLzLkk fuxLk hkurkLk iLk kMkeoyu keS r{rLkx{kt s kuLkxe {k kk kku fheLku kkukkLke xe{Lku ez ykke nke. Lk uhuLz khVke z ue zu 17{e r{rLkx{kt keu kku fkuo nkku. suke kkrLkk [knfku{kt ykkW kue k u{Lke fkh{e nkhLke k kkS kR kR nke. rLkkorhk 90 r{rLkxLkk kkk kk kkt[ r{rLkxLkku khkLkku Mk{ ykkk{kt ykku nkku. su{kt LkuhuLzu w yuf kku fkuo nkku. LkuhuLz khVke yk kk u kz{ khk fhk{kt ykku nkku. yk zo fk{kt nsw Mkwe Mkkike khu VkW kkr yLku LkuhuLzLke xe{ku khk s fhk{kt ykk Au. kkrLkk fuxLk rxkkku rMkkyu h{kLke keS r{rLkx{kt ysuoLk hkukuLkLku kuLkxe kkuMkLke yth kkze eku

  nkku. suke LkuhuLzLku kuLkxe yk kk{k t yke nk e . yk kuLkxeLkku Mktkqo k WXkeLku iLk kMkeoyu kku fhk{kt fkur w fhe Lk nke. rMkk kxoh VkRLk{kt keS k uku fkzo {ue ukLkk fkhu h{e ku Lk nkku. ku Mku{eVkRLk{kt s{oLke Mkk{u hBku nkku. kkrLkk [knfku {kxu keu ykkkLkku rMk hkku nkku. fkh fu s{oLke kMkk{u kuLke 7-1ke nkh kR nke. khu LkuhuLz Mkk{u kuLke 3-0ke nkh kR nke. kkrLke rzVuLMk xe{ Lkke Lksuh kze nke. kkr yLku zurz wRMku kR nkhke fkuR kkukkX ek Lk nkk. 17{e r{rLkx{kt hkukuLkLkk kuMkLku wRMkLku knkh fhkLke sYh nke khtkw MkwRMku nuzhke kuLkxe yurh{kt kku {kufe eku nkku. suLkk fkhu zu Mkhkkke kku fkuo nkku. yk {u[ yuxe {nkqo Lk nke. kh tk w k k r yLk u LkuhuLzLkk ukzeykuLku h{kk ukLke yk zofk{kt Aue kf nke. LkuhuLzLkk fku[u yk {u[Lku rkLk sYhe kke nke khtkw ku{Lke xe{u yk {u[ SkeLku ku{Lkk [knfkuLku hku{kt[k fko nkk. Mkkike hMk kkkk yu Au fu kkr{kt keS k r fk VwxkkuLkw ykkusLk fhk{kt

  ykwt Au. ko 1950{kt k kkr{kt r fkLkw ykkusLk fhk{kt ykwt nkw. kkrLku ko 2007{kt s{kLk u khefu nuh fhk{kt ykk kkke s kkr{kt khu WMkwfkk nke. RLxhLkuLk Vwxkku VuzhuLk VeVk khk ko 1978 kkke k{ k rk y{urhfk{kt r fk k uskLke nuhkk fhe nke. yufthu kk t[ k ykLkw ykkusLk yn fhk{kt yke [wwt Au.swLk 2011{kt krrVfuLk Mkko Y kR nke. su{kt 32 ukuLke hkxe xe{ku uzkR nke. VeVk zo fk{kt fuxkf {kuxk VuhVkh Yykkke kk nkk. ko{kLk [uBkLk MkuLk k{ hkWLz{kt knkh kR kwt nkw. kuLke k{ {u[{kt LkuhuLz Mkk{u yLku keS {u[{kt r[e Mkk{u fkh{e nkh kR nke. fu{YLk yLku $uLz k nu knkh kR kk nkk.yufkAe yuf xe{ knkh kk kk ytku nu s{oLke yLku yksuoLxLkk VkRLk{kt Au. ku{Lke [u h{kLkkhe {u[Lkw ykkefku {kuze hkku 1.30 kkuke Mkkh fh k u .n u yk k k k{ e z o fk hrk{kt kuu. su ko 2018{kt kuu. ko{kLk zo fk{kt h{Lkkh ukze ykkkk{e zo fk{kt hnuu Lkne.

  kkrLkk [knfku {kxu w yuf ykkkLkku rMk

  kkrLke LkuhuLzLke Mkk{u k 3-0ke fkh{e nkh kR

  kkrLke LkkkRLkku s{oLke su{ LkuhuLzu k eku kkrLkk Mxkh ukzeykuLkku Vhe yufk ^ kuk ku

  rhku ze rsLkurhku,kk. 13VeVk zo fk{kt kkuzLk kku

  {kxu kukkhkuLke ke nuh fhe uk{kt yke Au. kkrLkk Mxkh ukze yLku {kuzuke k kuk Lk u{khLkk u Mk{ku k yk{kt fhk{kt ykku Au. suke Lku{khLku yuf hknk {e fu Au. kkrLkk Mxkh ukze Lku{kh {kxu zo fkLkku ytk rLkhkksLkf hkku Au khtkw kuLku yuf hknk {e fu Au. u fu yk Mkko Skk {kxu Lku{khLku xku[Lkk Lk ukzeLku kkA Akuze uk kzu. VeVk khk zo fk{kt kkuzLk kku {kxu kukhkuLke

  ke nuh fhe Au. {qqk heku yk ku yksuoLxLkkLkk rykuLku {uMMke yLku s{oLkeLkk {whLku {w kukh kk{kt yku Au. khtkw Lk u{kh {kxu R{kuLk kkkk hnue Au. Lku{khLku fkutrkkLke Mkk{u kxoh VkRLk {u[{kt R kR nke. suLkk fkhu ku r fk{ktke knkh kR kku nkku. ku s{oLke Mkk{uLke Mku{eVkRLk {u[{kt yLku yksu ke MkkLk {kxuLke {u[{kt h{e ku Lk nkku. uku kkt[ {u[{kt [kh kku fhe [wfku Au. yk ku Wkhktk ke{kt yksuoLxLkkLkk ze {krhku, surh

  {uMfihkLke, s{oLkeLkk rVek k{, {ux nw{Mk, yLku xkuLke wLkku Mk{ku kk Au. LkuhuLzLkk ykuoLk hkukuLk kkk fkutrkkLkk nu{Mk hkuzekusLkku k Mk{ku kk Au. u fu {w xh {wh yLku {uMMke [u hnu kue kk Au. yk kku ukzeLkk uk kh {u[ ykkrhk hnuu. {wh yLku {uMMkeyu ku{Lke xe{Lku VkRLk Mk we knk U[kzk{k t [keYk qr{fk se Au. V wxkk u zo fk{kt kkuzLk kkuLku wk {nkqo yLku {kuxe MkVkk khefu kk{kt yku Au.

  {uMMke yLku kku{Mk {wh k kukh

  Lku{kh k kkuzLk kku {kxuLke Mkko{kt : nuk

  VeVk khk kkuzLk kku {kxu fw 10 kukhkuLke ke ykhu nuh fhe : Lku{khu kkt[ {u[ku{kt 4 kku fko Au

  rhku ze rsLkurhku,kk. 13s{oLke yu yksuoLxeLkk [u zofk VkRLk {u[ ykkefku nue khkuuZu h{Lkkh Au khu s{oLkeLku yuf Lkk

  RrknkMk MksokLke kf hnuu. keS kksw yksuoLxeLkk swLke khtkhkLku e hkk {kxu Mks Au. rk y{urhfe koLku e hkk yksuoLxeLkk WMkwf Au. y{urhfk{kt fkuRk whkurkLk xe{u nsw Mkwe zofk Skk{kt MkVkk {ue Lkke. RrknkMk khVe yk ytkuLke {krnke {e fu Au. yk kLkk Vku{oLku ukk yksuoLxeLkkLke Mkk{u s{oLkeLku kf hnue Au. {kuxkkkLkk Mkxkurzkyku k s{oLkeLku Vurhx ke hkk Au. rkrx kwfeyku s{oLkeLku huznkux Vurhx khefu ku Au. u fu, yksuoLxeLkk {kuxk VuhVkh fhe fu Au. rk y{urhkf{kt ykkursk zofk{kt nt{uk kkrLkku kkku hkku Au. kkru k k rfk Skk{kt MkVkk {ue Au khu WYu yu yksuoLxeLkkyu ku ku k zofk Skk{kt MkVkk {ue Au. rk y{urhfk{kt ykkursk zofkLkku RrknkMk Lke[u {wsk Au.

  ko s{kLk u rsukk hLkMkoyk1994 y{urhfk kkr Rxke1986 {uMkfku yksuoLxeLkk s{oLke1978 yksuoLxeLkk yksuoLxeLkk nkuuLz1970 {uMkfku kkr Rxke1962 r[e kkr [ufkhk1950 kkr WYu kkr1930 WYu WYu yksuoLxeLkk

  nu s{oLkeLku RrknkMk MksokLke ytku kf {e

  y{urhfe tz{kt whkurkLk xe{ rsukk kR Lkke

  zwtke kxkfk kk nu xk{uxkLkk k k e

  k khku he hnu kue kk

  Lkerne,kk. 13zwtkeLkk hux{kt khku kk kk nu xk{uxkLkk k{kt k ke

  khku kR hkku Au. hkxe kkxLkkh u{kt xk{uxkLkk Awxf k nu rfkueX 50 Wkh knkU[e kk Au. Auk kkuzkf Mkkn{kt zwtke yLku kxkfkLke f{k{kt khku kk kk nu xk{uxkLke f{k{kt Mkkk khku kR hkku Au. hkxe kkxLkkh{kt nkuMku {kfuox{kt f{kku Mkkk e hne Au. Wkh khk{kt ykuAk hMkkLkk krhk{ Mku xk{uxk MkrnkLke [esMkwykuLke f{k{kt khku kku Au. nk{kLk rkkLkk skk {wsk ktkkLkk ykk{kt nk kkLke MkrkLkk krhk{ Mku nkk fVkuze kLkue Au. u yk Mkrk kkk hnuu kku ykkk{e rMkku{kt SLksYhe [esMkwykuLke f{k{kt w khku kR fu Au. ykkkwh nkuMku {kfuox{kt fkhkukkheykuLkwt fnuwt Au fu, kwhXku kuhkku Au.

  18 khkeku ISIS{kt uzkE [wk Au : rhkkuxo

  18 khkeku{kt kkuLkk ku wkLkku Mkk{u

  Lke rne,kk. 13k w u kMxLkk {k{k{k t

  ze kkkMk [ke hne Au khu [kUfkLkkhe rkk Mkkkxe Wkh yke Au. yk {krnke {wsk {wtkE LkSf kkuLkk ku wkLkku k khLkkf ykktfke MktkXLk ykEyuMkykEyuMk{k t uzkE [wk Au. ykEyuMkykEyuMkLke Mkkku {eLku zk yuf ko ykkW yk wkLk Rhkf kk nkk. Rhkf yLku rMkrhk{kt ze hnuk yLku ykEyuMkykEyuMk{k t Mkk{u

  kuk 18 khkeku{kt yk ku wkLkku k Mkk{u Au. RLxuesLMk MktMkkyku khk yk ytkuLke {krnke yufrkk fhk{kt yke [wfe Au. yuw t k k {w t Au fu, rk khkLkk yk 18 khkeku Au. su kifeLkk fuxkf {nkhkx, fkoxf yu kr{LkkzwLkk Au. ykEyuMkykEyuMkLk k ezh kkke nk{k t s rrzk u he fh e L k u u M k k{ u w Auzk khke {wM{ kufkuLku yke fhe nke kuLkku ykurzku

  Mk t uk u he fhk{k t ykk u nkku. swk swk rMkkhLkk wkLkku kuLke kk Mefkhe k [wk Au. kr{ yurk{kt 2000 suxk wkLkku zk [ke hkk Au.

  kw{kt rLkhkk : Vheke rn{ rk ykuke kwt

  rn{ rk 20 VqxLkk ku ykukeLku 12 Vqx

  Lkerne,kk. 13kkf y{hLkkk kkk{kt Mkk{u kR hnuk kufku {kxu Vhe

  yufkh rLkhkksLkf Mk{k[kh Au fkh fu 45 rfku{exh ktke srx kkk fhk{kt ykk kk k ku{Lku 14500 VwxLke [kR kh Mkk y{hLkkk kwVk{kt rn{kLkk kqo heku oLk fhkLke kf {e hne Lkke. rn{k Vhe ykuke skk nhku kwyku{kt khu rLkhkk VukR kR Au. y{hLkkk kkkke khk Vhe hnuk kufkuyu {krnke ykkkk fkwt Au fu su{ su{ kwykuLke ez e hne Au ku{ ku{ kufkuLke kh{eke n{k ykuku Au.

  ykLkk {kxu kkuLke kh{eLku kurkk kk{kt yku Au. u fu nu y{hLkkk kkk MkkkLkk kkuzoLku k kku Au fu ku{Lku n{kLku Mkwhrk hkk {kxu Mkthk MktkuLkLke { ue uRyu. nh nh {nku yLku k{ k{ kuuLkk Lkkt [u wL kkk{kLk kkk fwhke fkuk [u rkLkk oLk fhLkkh kufkuLke Mktk Mkkk e hne Au. Mkkku Mkkku nu n{k ykukkLke k Yykk kR kR Au. rk20 VwxLkk ku 12{kt kkR skk kufku{kt rLkhkk Au.

  (_ ...)kkt[ MkuV VkLkkLMk Mkexku su yuMkMke fuxukhe{kt Au, 16 yuMkxe

  kuxk{kt Au su ke Au. yuMkMke yu yuMkxe kuxk{kt uLku kt fhe uk{kt ykk Au. yk MkexkuLku nu sLkh fuxukhe{kt Vuhe fkZk{kt yku. yk kuo kwshkk kkuzo {kxu nkEyuMx fxykuV {kfo hkk Au su{kt xfkkhe 95.15 xfkLke Au. kk kuo yk xfkkhe 91.33 xfkLke xfkkhe sLkh fuxukheLke nke. {urhx{kt khku kR hkku Au.

 • Year : 02, Issue : 23, Total Issue: 388 Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 14-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 23, _ _ 388, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.14-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 14-07-2014, y{kk

  hrsMxkhLke he Auk 10 koke fhkE s Lkkekwshkk wrLkMkxe{kt Lkk hrsMxkhLke rLk{qtf {kxuLke fkk nkk hkE : y[u fkofk AkuzkLkk kLkk

  fkofkhe yrfkhe skkkhe Mktku Au

  y{kk,kk. 13fk uR k w r L k M kx e{ k t

  Lkerkrkf rLkoku hrsMxkh khk uk{kt ykkk nk u Au kh tk w k wshkk wrLkMkxeLke f{LkMkeke fnku fu MkkkekuLke yykzk Auk 10 koke fk{e hrsMxkhLke rLk{q tf s fhk{kt yke Lkke. fk{e hrsMxkh khefu fkuR yrfkheLke rLk{qtf fhk{kt yku kku k kuyku y[uke fkokh Akuze u Au. suLkk fkhu Auk 10 koke kwshkk wrLkMkxeLkk hrsMxkhLkwt k fkokne yrfkhe khk [kk{kt yke hkwt Au.

  k wsh k k w r L k M kx e{k t RL[kso hrsMxkh khefu Vhs kkk MkkLMk VufxeLkk kqo zeLk kukE kxuu hkSLkk{w ykke ukk wrLkMkxeLkwt fk{fks Xk kR kwt Au. ykkk{e rMkku{kt Lkk hrsMxkhLke rLk{qtf {kxuLke fkk nkk hk{kt yke Au khtkw kwhLke yhSyku Lk ykkk hrsMxkhLke rLk{qtf kk kue Lknek kk Au.

  M k q k k u L k k skk { wsk wrLkMkxe khk Lkk hrsMxkhLke rLk{qtf {kxu su fkokne nkk hk{kt yke Au ku{kt 40 suxe ykuLkkRLk yhSyku yke Au khtkw wrLkMkxeLku urk{kt 8 yhSyku {e Au su yhSyku

  kkt[ fkuMko {kxu 21,600 rkkeo Ve he [wk Au

  Wk fw 30701 kuXfku kifeLke 27209 kuXfkuLke Vke fhk{kt yke : 16{e swkEyu keS ke

  yksu kefku{, kekeyu, yu{keyuLke k{ ke

  y{kk,kk. 13kefku{, kekeyu, keMkeyu,

  y u{k ey u yLk u y u{yuM kM k e ykExe fkuMko {kxu 21600 suxk rkkeoyku ku{Lke Ve s{k fhke [wk Au. Mkkku Mkkku10{e swkE Mkwe nuk MkuLxhku{kt MkkuuLke [fkMke k fhke [wk Au. ykkefku Mkk u{khLkk rMku kwshkk wrLkMkxe khk kefku{, kekeyu, keMkeyu, yu{keyu yLku yu{yuMkMke ykExe fkuMkoLke k{ ke nuh fhk{kt ykLkkh Au. kwshkk wrLkMkxe khk kk t[ fkuMkoLke kuLke k{ Vke ke Mkku{khu nuh fhk{kt ykLkkh Au suLku Ru Ve s{k fhke [wfuk rkke oyk u{k t kh u WMk wfkk uk {e hne Au. 30701

  Wk kuXfku k ife 27209 kuXfkuLke Vke fhk{kt yke [wfe Au. kwshkk wrLkMkxe{kt fku{Mko VufxeLkk fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu, kkt[ fkuMkoLkk ykhu 21600 suxk rkke oyk u Ve s{k fhke [wk Au yLku MkkuuLke [fkMke fhke [wk Au. ykk yk rk {kxuLkku Mk{ ykX{e swkEke 10{e swkE [u hkk{kt ykku nkku khtkw fuxkf rkkeoyku kRfk Mkwe ku{Lkk MkkuuLke [fkMke fhke k Lk nkk. ku{Lku yktrf hknk ykkk{kt yke nke. nu rkkeoyku wrLkMkxe khk nuh fhk{kt ykLkkh k{ keLku RLk u WMk wf ukE hkk Au. rhMkVk yu yxhLkuLk ykuV

  [kuRMk {kxuLke rk 14{e swkR Mkwe [kLkkh Au. ku{Lke kMktke kk RAwf rkke oyk uLk u ku{Lke {tswhe ykuLkkR ykke kzu. khkk kuyku yk hkWLz {kxu yke fu. yk kuo uLke rk MkuLxkR fhk{kt yke Au.

  [kuRMk rVk hkWLzLke rk [kuke swkELkk rMku Y kR nke. 16{e swkELkk rMku keS Vke ke nuh fhk{kt ykLkkh Au. 16{eke 18{e swkE hr{kLk rkke oyk u kUf{kt ku{Lke Ve s{k fhke fu.ku{Lkk MkkuuLke [fkMke fhke fu. 21600 suxk rkkeoyku MkkuuLke [fkMke nsw Mkwe fhke [wk Au.

  [k fxykuV Akkt Mkexku nu wk zkke hkE

  y{kk,kk. 13{urzf u {kxu [k fxykuV kMkoLxus Akkt uMk rk zkke

  [ke hne Au. {urzf{kt uLkk ku rMkLkk kkk{kt s zkke Mkexku hkE hne Au. {tkkh Mkwe{kt s 1578 suxk rkkeoyku ku{Lke {urzf fkuuu{kt Mkex {ue [wk Au. yk rkkeoyku{kt yLkwMkqr[k rk yLku yLkwMkqr[k sLkrkLkk rkkeoykuLkku k Mk{ku kk Au. yLkwMkqr[k sLkrkLkk 1108 rkkeo, yLkwMkqqqqqqqqr[k rkLkk 170 yLku sLkh fuxukheLkk 300 rkkeoyku u {ue [wk Au.

  (_ h ...)

  y{kk, k.13Ukw{kt wshkk 59 ukhe-Wkuryku swkh h{k z

  kk Au. yk 59 swkheyku u kk [uo Ukw Mu~ ^kEx{kt swkh h{k {kxu nkutk nk. kt kYe hu{Au [u uyku swkh h{e hkk nk. ku fuxkf ukheykuyu ku fkuo wf fhke nkuke {krne nkh yke Au. Ukw kE{ kt[u k{ek ykkhu yk wshkeykuu nkuxu [u ELxhu yu yhkVk E nkuxu{ktke swkh h{k ze kzk Au. kueu u{e kuke 15 k hkufzk, 2.92 ke f{e xkuf,kte zefeyku, kYe kuxku, 70ke w Vku rn 1 fhkuzku {wk{k s fkuo Au.

  kuek skk {ws yk ukheyku wkhu Ukw nkutk nk yu r-hr swkh h{eu ku{khu wshk h Vhkk nk. u fu u nuk s uyku zkE k nk. yk { fh{kt ru kn k{k {kMxh {kELzwt k{ nkh ykw Au. Ukw kuek yuf rrh yrfkheyu f Au fu yk kufkuyu k re xe kuXe ne yu ku{khe uykue hexo xerfx wf ne. yk yuf uke swkh fkiktz Au su{kt swk-swk nuh{kt yk heu k r {kxu hk-hk kku ekee h{ h{k Au. yk kufku swkh kku fuxef fku o wf fhke nkuke {krne Au. { xk{kt ru kn k{ku su zkku ke u ykku {kMxh {kELz Au. ku yL u kufku su{kt yhkVk Eku {uush {nkuB{ hVef yu [u ELxhu nkuxu {uush rkte hfz kE Au. yrkuf ku, zuwxe fr{h (Ukw kE{kt[)

  ekek u {kxu kne xe:- swkhk yk fkiktz{kt ukhe-Wkur rnk {kuxk {kkk tzkukuk Au suyku kku [eou swkh h{k {kxu Mu~ wshk nkh sk nk. yu yk {k{ kufkuu kne XkX kku e kuX ru kn k{ku fhe ykku nkukwt wwt Au. ru kn huf ukhe kuke swkhe Mu~ xe {kxu u k Yrk uku nku. yk u k{kt u ukheykuu kku-Esku yu hk yu ke Mkk fhe ykku nku. wkhu ru kn swkheykuu Mu~ ^kEx{kt e fhuk Mku E sku. yuhkuxo hke whe {kt ku nkuxu{kt ukheyku nkut[k. k kYe hu{Au [u ukheyku u r we swkh h{k yu Ae ku{khu {k{ kufku h Vhk nk. kuee k{kt ww Au fu ru yk nuk yk s heu kuk yu ykt{k-rfkukhe xe {khe [wku Au.

  yk ne {kuz ykuhuLze:- 1. swkheykuyku nuk kkk {kxu ku te fhkkt yu

  y{kk{kt ru knk yusLx kuke xkuf hekt nkt. swkh {kk xkuf khk s h{kzkku nku.

  2. h wkhu kn yu uk ]k kufku r{k {kuo y{kkke e fhuk nuhku{kt skt nkt yu ku{khu nuh{kt h Vhkt nkt.

  3. swkheykuyku u{k kkeykuu wshk{kt Vku fhkt yu u{k swkhk kkt{kt hf{ s{k fhkkt nkt.

  4. y{kk{kt knku yusLxku swkheykuk kke uhu hkkt nkt.

  y{kk, k.13y{hue: khfwtzkk rsze ku yuf yu xe yu xf

  [u yfM{k kk yuf wt xkMku {ku kR wt nwt yu 20 suxk kufku k kk nk suu kfkrf nkuMx uzk{kt ykk nk. yfM{k yuxku teh nku fu xk{kt yu xe [kfk tu fkE k nk.

  ke rku yue Au fu khfwtzkk rsze kuke yuf yu xe kh kR hne ne khu ue k{u yuf xf zkfkuh ykzkku nku yu xkMku s xf [kfwt {ku kR wt nwt yu yu xe [kfu kukk tu w{ke ek nk. yfM{k{kt e 20 suxk kufku k kk nk suu khkh ykuo rr nkuMx uzk{kt ykk nk.

  y{kk, k.13zkuhk yu ytfuhk u

  ukuyu nkux {krfkuu w Wkuwt ku kRL fzke {kxe {khe kku Yrke XkE fhe nkukwt fkiktz nkh ykwt Au. kuhk kueu yuf ukse hfz fhe Au yu uk kuzw krhe kuku [kw fhe Au. yk ukuyu 200ke w nkuxkuk {krfku kku XkR yk[koe tfk Au. u{kt 100ke w nkuxku ku {kk Wkh wshke Au.

  kuhk nkRu he nkux y u e k { k r f n i h y e wkhk ku ykk u uks rk k o h u L x u (hn u .ytfuh) yu rkt kn (hnu.zkuhk) nku tk nk. kuyu kuke yku hfkhe {kLk k tMkkk yrfkhe hefu yke ne yu yu{yuyu{Rwt kRL {uwt huf nkux {kxu Vhrsk nkukwt skwt nwt. u yk kRL uk{kt yku ku ktehke yrfkheyku huz fhu yu 1.50 k tz fhu Au

  ue {kxe yke ne. u{u yk nk ux {krfu ykS kRL kk {kxu 5500 Yrk {kk nk. nihyeyu u{e k{kt ykeu Y.5500 ykk nk. tu ukuyu Yrk {ke nkut[ yu kRL ykwt nwt.

  k{kt nihyeyu fkuRu qAk t h ze ne f u yk ukuyu kRL hef u yuf {u{kuhuLz{ s ykwt Au su hfkh khk {V yk Au. ykwt fkuR kRL nkux {krfku {kxu Vhrsk ke. uk {kxu hfkhu fkuR tMkk fu f{o[kheykuu hkufuk ke. nihyeyu k fhkt h ze ne fu eS fuxe nkuxku h yk xkufe nkut[e Au yu ku kRL yke ik zkk Au. nku nkux kuke yk s kRLk Y.13,000, hksf{ nkux kuke Y.7000 yu rs n k u x k u k e Y . 4 0 0 0 s u x e h f { z k e n e . Whkt tkt nkux kuke yk xk ufe kkue hf{

  zke ne. nihyeu kR ne

  f u yk ykk fk uR uks Sfe yuf nkux h nkutk Au. u{u h s kt nkut[eu yL kufkue {ke rkkou fze eku nku yu kueu wh fkuo nku. kueu wku k fhe rkkoe hfz fhe ne. kkr{f k{kt {ue rkuu ykkhu kue yue tfk ue hne Au fu ykhkueykuyu swe swe 200 suxe nkuxku kuke yk heu kku Yrk zkk Au. su{kt 100ke w nkuxku ku V Wkh wshke s nkuke k Au.

  ykhkue rkko xuu kB fkuxo{kt {e {kxu yhS fhkt { w hfkhe fe r rkueyu yue hsqyk fhe ne fu, ykhkue k{u teh fkhku wk u Au, ykhk ueyu yk heu 200ke w nkuxk {krfku kku Auhze fhe nkuke yktfk Au, nsw kue yk {k{u k fhe hne Au uke {e ykk uRyu.

  kkuxkLkk khkk{kt kBkk MxuLk Y

  hMkke kkeLkk sMkt[ke sLke Mk{Mk rLkkhe fk

  kke kh{uhLkku Mkk : {w{tke ykLktekuLkLkku Mk {k : nu A rskLkk 2325 kk{kuLku w kke {u

  y{kk,kk. 13 {w{tke ykLktekuLk kxuu

  kkeLku kh{uhLkk Mkk khefu Mefkhe fhfMkh w k yLk u sYrhkk {wskLkk s khk {kxu yLkwhku fkuo Au. {w{tke yksu kkuxk rskLkk kkk LkSf M{ k wshkk k uxh kez kusLkk yLu ytkrsk 400 fhkuzLkk [uo kikh ku Lkkzk-kwu kkRkkRLk kkk Lkkzk kBkk MxuLkLkk kufkko yMkhu k k{sLkk uLk u Mk tkk ue hkk nkk. yk kkRkkRLk khk MkkihkxLke 6 rskLke 2325 kk{ku yLku 8 LkkhkuLke 76 k WkhktkLke khMke sLkMktkLke khMkkqo kkLke Au kuk rkMk yk Mktku ykLktekuLk k fkuo nkku. {w{tkeyu Mkkihkx-fALkk kekLkk kkeLke Mk{Mk fk{e

  rLkkhk hk Mkhfkhu 130 fhkuz exhke yrf Lk{okLkw t kke M{ kwshkk kuxh kez yLu ykkk{kt yku Au kuLke Akx fhe nke. yk Mkto{kt ku{u fkwt fu, Mk{k u{kt kkB rMkkhku{kt keX hhkusLkk 55ke 70 exh kke ykkk {kxu kwshkk{kt yk {k 100 exh exhLkwt hkwt Au. {w{tkeyu kkeLkk xekuxekktLkku Mkwykkursk Wkkuk fhk kkk uke{kt xkf MkkkE Vwkhk krk ykLkkk rfMkkLkkLku yLkwhku fkuo nkku. kkeLk w t {q Mkk uLkkke yrf Au ku{ Mk{S kkeLkku kkkz yxfkk Mkkk u s hMkke kkeLkk Mktkn sMkt[ {kxu k yke fhe nke. ykLktekuLk kxu ko{kLk Mkhfkhu kekLkw t kke, rse, rk MkrnkLkk

  M kk O k e rfkMkL k k ykk{k u ykLkkk Au ku{kt sLkkLkk Mknkukke nu fwkk uk{wk kwshkk sLkyktkuLk{kt kk{e f]rk krhkhkuLku uzkk yknkLk fwO nwkt. yk {kxu ku{u Mkkk{kt Vq Lkn qxLkku yrk{ ykku nkku.

  {w{tkeyu kk{e kukk u kkk nuhe wtkzke rMkkhku{kt h ki[kLkk yku knuLkku-rfheykuLke oLkkf MkrkLkk rLkkh {kxu h h ki[k rLk{k oLkk u fk u ykk u nkk u. wk{kt fwhke nksk u ske kn uLk k u -{kkkyk uL k e Rsk-M k k{ k rsf yk k M k L{k L k Mk[kk ku {kxu s{kt ykk Mk qk ykLkke h k i[k rLk{koLku r{Lk {kuz{kt Wkkzk yknkLk fwO nkwt.

  rk kkuzoLkku w yuf Akhzku fk{kt ykku

  kuh 10-12Lkk fkuBwxh yLk krhYk{kt Akhzk

  y{kk,kk. 13k wshk k {k r{f yLk u

  W[kh {kr{f rk kkuzo khk sqLk 2014ke kuh 10 yu 12{kt fk uBwxhLkk u Lkk u ykMk{ y{e kLkkkku Au. Lkku ykMk{ y{e kLk kk kkuzo khk kkukkLkk Mkk{rf{kt rkLkk kwkh yLku krhk ykkk{kt ykwt Au. u fu, ku{kt k tkeh Akhzk nkukLk w t knkh ykkk Lkku rk Wku kku Au. krhYk yLku kwkh{kt kuk AkhzkLkk eu rkke oyk uLk u LkwfMkkLk skke kk kkoE hne Au.

  k kke {krnke {wsk rk kkuzo khk {wkk rk krhk Mkk{rf ytkkok rr krhkkku yu ikrf {krnke ykkk{kt yku Au. suLk u rr kkLkk rkfku yLku rkkeoyku yLkwMkhu Au. sqLk 2014Lkk ikrf Mkkke

  kuh 10 yLku 12{kt fkuBwxh rkkuLkku Lkku ykMk{ y{e kLku Au suLku yLkwkeLku rk krhk Mkk{rf{kt kuh 10 yu 12Lkk fkuBwxh rkLkk krhk yLku kwkh ykkk{kt ykk Au su{kt kteh Akhzkyku uk {k Au. Mkk{rf{kt kuh 10 yLku 12 fkuBwh &kk{kt rkLkk Lkk{ khefu fk uBwxh k rh[ k{k t yk w t A u khu huh rkLkwt Mkk[w Lkk{ fkuBwxh yLk Au Wkhk tk k uh 10 fk uBwxh yLk rkLkwt k&kk 50 kwLkwt nku Au yLku kuLkku Mk{ 75 r{rLkxLkku nku Au khtkw &kk krhYk kikh fhLkkhu yk {kxu ku fkfLkku Mk{ koku Au. kuh 10 fkuBwxh yLk Mkiktrkf rkLkku fkuz 24 Au suLkk MkkLku Mkk{rf{kt 331 kok Au. yks heku kuh 12 Mkk{kL kn yu rkkLk

  knLkk fk uBwxh yLkLkk kkurkf rkkuLkk u fkuz 332 Au suLku MkkLku Mkk{rf{kt rk fkuz 331 kok{kt ykku Au. yk Wkhktk kkuzoLkk Mkk{rf{kt fk uB wxh rkLkk Lk{ wLkkLkk &kkLke wrLx ykk ue Au. khtkw yk wrLx Lk{wLkkYk &kk ykk rLkk s ykke ukE Au.

  khu kuh 10Lkk &kk krhYk ytkkok Yykk{kt kuLkk fw kw 50 kok Au khu kuLke w rLx{kt kuLkk s fw kw 100 kok Au. yk Wkhktk k uh 12 Mkk{kL knLkk kkurkf &kkLkk krhYk{kt rr fkhLkk kwkh kok Au. yuxu s Lkn &kk krhYk ytkhkkkk fhLkk Lkk{ k kuxk k{kt ykk Au khu yk ke wkuLkk fkhu rkkeoyku {w{kt {wfkk Au.

  ST yu xf [u yfM{k, yufwt {ku, 20 sk k

  2 0 0 k e w n k u x k u k k u wWkuk kRLk k{u XkR

  wshkeykuwt 3 ke xwrh{:59 swkheyku, fkuo, kYe hu{Au

  kskLkk rhc Lkukk {uoL kLk {w{tke ykLktekuLk kxuLku {k knkUk nkk ku{Lkwt r{kLke {kfu Mkkk fhkwt nkwt.

  {e Au ku{ktke yuf k W{ukh h rsMx k h k L k k L k u kf nku ku{ kku Au. yk{ Akkt rLk{qtf {kxu ykkk{e rMkku{kt fkokne fhk{kt keS kksw Auk fuxk Mk{ke RL[kso hrsMxkh khefu Vhs kkk ku kxuu hrsMxkh khefuLkku [kso Akuze eku Au. kuke kt Mkwe fkofkhe hrsMxkh khefu keS fkuR yrfkheLke rLk{qtf fhk{kt Lk yku kt Mkwe wrLkMkxeLkwt fk{fks Xk kR kue Mkrk MkoE Au. WuLke Au fu,

  kwshkk wrLkMkxe{kt 10 ko knuk fk{e hrsMxkhLke rLk]rk kk yksrLk Mkwe fk{e hrsMxkhLke rLk{q tf fhk{kt yke Lkke. fk{e hrsMxkhLke skyu fk{[kW hrsMxkhLke rLk{q tf fheLk u wrLkMkxeLk w t fk{fks [kk yke hk w t Au khu nu ukLkw t yu hnuu. kwshkk wrLkMkxeLku 10 ko kk fk{e hrsMxkh {u Au fu kAe Vhe yufkh hrsMxkhLkku [kso fko fkofkhe yrfkheLku MkkUke uk Au.