14 07 2014 sunvilla samachar

Download 14 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 14-07-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Year : 02 Issue : 23Total Issue : 388 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04</p><p>ko: 02 &gt; ytf: 23 &gt; _ _388 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 14, \ - 2014 </p><p>ke kk Akkt RhkuLkk nw{kyku he : {]kktf 165</p><p>nw{kykuLkk kuh [u kkk{ktke nhku kufkuLke rnhk</p><p>kkk,kk. 13n{kMkLkk kkMkkeyku yLku </p><p>Rhk u [ u hkheLk k u stk yksu k he hkku nkku. Mkkk Ak rMku kk keLkk rhkf k t X k L k k rM k kh k u{ k t nw{kyku fhk{kt ykk nkk. kuuMxurLkLk nw{kykuLku hkufkLkk nuk wMkh Auk kk t[ rMkke Rhku khk nkE nw{kyku kkkke yLk u ykMkkkMkLkk rMkkhku{kt fhk{kt yke hkk nkk.kh tk w yksu A rMkLkk nw{k hr{kLk k{ k n{kMkLkk kkMkkeyk u Mkkk u Rhku f{kLzkuLke s{eLk Wkh ykzk{ kR nke. Rhkue kuyu nkE nw{kykuLkk Ak nuX Wkhe kkk{kt yuf Mk Wkh nw{ku fkuo nkku. Rhkue </p><p>~fhe kkyu {krnke ykkkk fkw t Au fu, kkMkkeyku khk fhkuk nw{k{kt [kh f{kLzkuLku R kR Au. Rhku khk fhkuk nw{k{k t nsw Mk we {k ukLkk u yk tfzk u 165ke k Wkh knkU[e [wku Au. Rhku yktkhhkxe Mk{wkLkk kk Akkt uhkh nw{kyku fhe hkwt Au. kuuMxurLkLk yrfkheykuyu fkw t Au fu, {kko kukyku{kt 150{kt Mkk{kL Lkkkrhfku k Mkk{u Au. kkMkkeyku k </p><p>ktke huLsLkk hkufuxke nw{k fhe hkk Au. kuyrLkk LkSfLkk rMkkhku{kt yk nw{kyku fhkk nkk. RhkuLkwt fnuwt Au fu, nu s{eLke nw{kLkk rfk Wkh k [[ko [ke hne Au. {kuxe Mktk{kt kufk u nkukLkk eu nsw Mk we nkE nw{kLku {n ykkwt Au. 1200 MkkuLku xkkuox kLkkeLku nw{kyku kR [wk Au. hr{kLk kkk{kt [oM hkLkkh n{kMk khk k Rhku{kt MkUfzku hkufux fk{kt ykk Au. {tkkhLkk rMku nw{kyku Y kk kkke 800 hkufux fkk nkukLkku kku Rhkue MkuLkk khk fhkku Au. kkMkke xkku ox Wkh 1320 nw{kyku fhkk Au. </p><p>R h k u y u n { k M k k kM kk eyk u [ u s t k L k k </p><p>yuVykRykR khk swkR{kt 17000 fhkuzLkw {wzehkufk</p><p>koLke Yykk kkke 1.4 k fhkuzLkw hkufk</p><p>Rxe {kfuox{kt rue hkufkfkhkuyu 7505 fhkuzLkw hkufk fwo : zux {kfuox{kt 9286 fhkuzLkw hkufk kwt</p><p>Lke rne,kk. 13LkhuL {kueLkk Lkuk]{kt Mkhfkh khk nkk hk{k tykuk Mk-</p><p>wkhkyku kh rkMk hkeLku rue hkufkfkhkuu yk {rnLkkLke Yykk kkke khke {kfuox{kt 17000 fhkuz Yrkk Xkk Au. LkuMkhLkk yktfzk{kt skk{kt ykwt Au fu Rxe {kfuox{kt rue hkufkkfkhkuyu 11{e swkR MkweLkk kkk{kt 7505 fhkuzLkw hkufk fwO Au. khu zux {kfuox{kt rue hkufkfkhkuyu 9286 fhkuzLkw hkufk fwO Au suke fw hf{ su Xkk{kt yke Au ku eLku 16791 fhkuz ykk kku 2.8 yks zkuh Mkwe knkU[e kR Au. {kfuox Mkkku uzkuk rLkktkku fnu Au fu rue hkufkfkhku fuL{kt Lke MkhfkhLkk MkwkhkLkk yusLzk kh {w heku rkMk hku Au. suke rue hkufkfkhku {kuxk kku hkufk fhe hkk Au. fkh rLkktk kufku fnu Au fu yk kn ykkkk{e {rnLkk{kt he hnu kue kk Au. fkh fu Lkkkt kLk yY suxe nk{kt s ksux{kt rue hkufkfkhku {kxu fuxef nuhkk fhe [wk Au. yk koLke Yykk kk kkke rue hkufkfkhku uLkk rMkwhexe {kfuox{kt 1.4 k fhkuz Yrkk ykk kku 23 yks zkuhLkw hkufk fhe [wk Au. su kife Rxe{kt 67300 fhkuz yLku zux{kt 72120 fhkuzLke hf{Lkku Mk{ku kk Au. swLkLke Yykk kk kkke rue MktMkkfe hkufkfkhku, Mkk yufkWLxMk yLku krVkRz rue hkufkfkhkuLku {kfuox huwMkuxh khk k fhe uk{kt ykk Au. VkuhuLk kkuxoVkurku RLuMxMk Lkk{u Lke RLuMxMko fuxukhe Y fhkR Au. ko 1992 kkke rue hkufkfkhkuyu khke khku{kt hkufk fhkLke Yykk fhe nke.suLkk kkYku Rxe{kt 157 yks zkuhLkw hkufk fhk{kt ykwt Au. khu 37 yks zkuhLkw hkufk zux{kt fhk{kt ykwt Au.</p><p>2022 Mkwe k{ kwux xuLk khkLku {u kue fe</p><p>huu ksuxLkk ku rMk kk kku fhkku</p><p>kwux xuLk {kxu MktkLkku Wk fhk{kt MkVkk {u swk swk uku{kt nkEMkez hu Lkuxfo rr kkk{kt </p><p>Lkerne,kk. 13huu kk uz oLkk [uh{uLk </p><p>yYuLfw{khu fkw t Au fu, 2022 Mkwe khkLku ku{Lke k{ kwux xuLk {e su. huu ksux{kt kwux xuLkLke kk fhk{kt ykkLkk ku rMk kk fw{khu rkMk k fkuo nkku fu, ykLkk {kxu MktkLkku Wk fhe uk{kt yku. khke x uLkk uLke krk 1980 kkke yxkE kze Au suke nu xuLkLke krk khkLke ksux{k t kk fhk{kt yke Au. qkfk{kt krkLku khk r[khk fhkE nke khtk w Ak ukLk k t[Lkk kkus yLku LkwhLkk hLku kLk{kt RLku yk ytku kk ykk e Lk nke. kkRkLk, rukLkk{, {kuLkkfku, xwrLkrk suk uku{kt nkEMkez huu LkuxfoLkku kkku swk swk kkk{kt Au. y{khk {kxu k ku kkk Au. su kife yuf yonkEMkez rMkMx{ Au su{kt xuLkLke krk 160ke 190 rfku{exh rk fkfLke hnuu. </p><p>yk x u Lkk u rkfkf{k t 160 rfku{exh Mkwe kuze fu khu kwux xuLkLke krk kuLkk fhkk khu hnuu. </p><p>k wux x uLk Wkh 60000 fhkuzLkku [o kR fu Au. khke huu khk 27000 fhkuz ykke uk{kt ykk Au. zeyuVMkeLke Mkhk{e{kt kwux xuLk MkMkku kusux Au. 60000 fhkuzLke hf{ kife huf LkkkLkk ku rnMkkk hkk{kt yku. huu ks ux{k t { w t kE-y{kk nkEMkez hu fkurhzkuh {kxu 100 </p><p>fhkuzLke kk fhk{kt yke Au. ykX ko{kt yk kusuxLku kqo fhk{kt ykLkkh Au. kLkke MkuxhLke kkekhe {khVku swk swk kusuxku nkk hku. kwux xuLkLku RLku kezhkuLku RLku nu kkheLkku kuh Y ku. khk{kt khuu k{ fh xee yLku k{ {kukkR VkuLk ykk khu k k kk kufku ku{Lkk WkkukLku RLku &amp;ku fhe hkk nkk. kwux xuLk k yk rk{kt yuf kkwt Au. kwux xuLkLkk MLku kufku kqo fhe fu.</p><p>yr{kk yrrLkk w ykske xee kh Y ku</p><p>MkkuLke xee Wkh Mkktsu Mkkh fhku</p><p>{wtkE, kk.13yr{ k k k [L k yL k u </p><p>Mkkrhfk yrLkek Lke xee rMkrh wLke ykkefkke Yykk kR hne Au. MkkuLke xee Wkh hsq kLkkhe Lke rMkrh w{k t yr{kk k[LkLk e kLkLke qr{fk{kt Mkkrhfk Lkshu kzLkkh Au. Mkkrhfkyu rMkrh Y kk ku knuk {krnke ykkkk fkwt Au fu, yr{kk Mkkku fk{ fhk {kxu k kk fkhku Au.</p><p>yr{kk Mkkku nt{uk yL fkfkhkuLku w kw rk {u Au. yr{kk Mkkku fk{ fhkLkku {kk yu Au f u s u f tRk </p><p>fk{ ku ku Mkouc fk{ ku. yr{kk Mkkku fk{ fhkLke kf {eLku ku wk s we yLkw fhe hne Au. yk ku{k t yL fkfkh k wk kLkkh Au. yk kuLkwt qxk xee rMkrhLke su{ Lkn kfu rV{Lke su{ fhk{kt yke hkwt Au su swk yLkw Mk{kLk Au.</p><p>w{kt kkukkLke qr{fk ytku kk fhkk Mkkrhfkyu fkwt Au fu, ku yr{kk yuxu fu wrrchLke kLk kkiheLke qr{fk{kt Lkshu kzu. rMkrh{kt kuLke qr{fk yuf yk{rLkoh {rnk yLku R{kLkkh Mkhfkhe f{o[kheLke </p><p>Au. kkihe yuf Mkk{kL {rnk khefuLke qr{fk{kt Au su yuf yko krhkhLke RAk hku Au. khu wrrchLke qr{fk yue Au su{kt kkukkLkk kuVuLk{kt kuyku Lke Lke [kEyku nkMk fhk RAwf nku Au. yr{kku fukeMke{kt k{ k LkkLkk kzk Wkh yuLxe fhe nke.</p><p> khkk yr{kku rkk kk uMk{k t k nk uMx khefuLke qr{fk yk fhe nke. yr{kk fukeMke yLku rkk kkuMk ktLku{kt WuLke MkVkk {ue nke. nu wLku RLku k k{k{ [knfku wk s WMkwf Au.</p><p>yr{kk k[Lk yLku MkkrhfkLke Lke w rMkrh{kt kkkh qr{fk : yr{kk wrrchLkk kkk{kt uku</p><p>rk Ve yLku r{kLke kzk xkzkLke fuLLke rn[k kMkLku kuMkknLk ykkkLke {w kikhe</p><p>Lkerne,kk. 13furL kMk kLk e </p><p>LkkRfu yksu fkwt nkwt fu fuL Mkhfkh </p><p>khk{k t kMkLk u k u MkknLk ykkk {kxu ek ke{kt xkzku fhk RAwf Au. Mkkku Mkkku r{kLke </p><p>kLkkh, kkrkkk yLku kkUz MkrnkLkk kukku{kt kko</p><p>y{kk,kk. 13y{kk{kt hMkkLke kufku </p><p>WMkwfkkkqof hkn uR hkk Au khu Mkkihkx{kt hMkkLkk fkhu uzqkku{kt weLkwt {kusw Vhe wt Au. kLkkh, kkrkkk, hksfkux, kkUz{kt hMkkLkk fkhu weLkwt {kusw Vhe wt nkwt. MkkihkxLkk swk swk kkk u{k t yzkke [kh $[ suxku hMkk kku Au. Mkkk ke rMku hMkku kufkuLku hku{ktr[k fko nkk. k ynuk {wsk y{hue rsk{kt swk swk rMkkh{kt yzkke [kh $[ hMkk kzku nkku. Vhkkk{kt ku, rxBke{kt k, Mkkhfwtzk{kt ku, kkkhk, kXe yLku hkswk{kt yuf $[Lke ykMkkkMk hMkk kku nkku. u fu, rzkLkk kkrk{kt [kh $[ hMkk kku nkku. Auk k u k rMkke hMkk he hnukLkk krhk{ Mku uzqkku{kt weLkwt {kusw Vhe wt Au. keS kks w nk{kLk rkk khk kwshkkLkk yL kkku{kt nk hMkke kkxkLke kk fhk{kt yke Au. y{kk nuh{kt ke kh{eke kufku khukLk kuk Ayu khu hMkkLke yuLxe kR hne Lkke. rr Mk{wkLkk kufku kq yLku nLkku{kt kkuk Au. nuekfu hMkkLke yuLxe kk ku </p><p>hke nkkke: wshk rn u{kt wfk wte hkku Aue rne, k.13</p><p>huL {kue hfkh khk rkuwt ykk yke hne Au htw k [ku{kkke u{kt wfkku hku Qku kku Au. sue ee yh kk-eke [esMwykuk k h zu. {kutkheku h [ku nkukke k{kL {ke kku kku hfkh ykWke huk Au. u uke k r{kt [ku{kwt uh{kt r rn u ku fuxktf hkku wfkk h{kt hfe su ue er Au. Aukt kt[ kkuo{kt nue u{kt wfke Mkr We kR Au. k{kLu fuh{kt nue sqke [ku{kke Yyk kk Au yu uk 15 r{kt { u{kt u AkR Au. htw yuf {rnkke fkuR k{kt kutkk hk zku ke. suk fkhu rhMkr kswf e Au. uzqku fkzkuu {u{nuhe hkn uR hkk Au. u{e [k{kt khku kR hkku Au ku yuf hkku{kt {kuxkkk skku ke kR kt nkukke ekk kee te oke k Au. Wkh qo yu {wtRu </p><p>k fhkt ykh we{kt u{kt 43 xfk ykuAku hk ykuAku zku Au. hk{kt rtu fkhu ykhke s uzqkue Ste{kt nkk, rhkk yu kneku {knku Au. utkk {w{tke [tuh hkk rMkh yuk {uzf rskk su k{{kt k uzqkuyu yk{nk fhe ee Au. yk uzqkuyu k{ hk k e uzwkue su{ ku Ru fk yu kwt kuh fwO nwt htw eu hk n kkt uykuk uh wfkR kt nkt. hkse kfee rhMkr [ksf Au. k [ku{kke yh nu s{e Wh uk {e hne Au. nk{k rk {ku Au fu, ykh we 43 xfk ykuAku hk zku Au. uk fkhu yuf hkku{kt wfke Mkr ykfkh R [qfe Au. hfkh {kxu hke txze ke Au htw hfkh fne hne Au fu, u ikh Au. r{ khk fuxkf rMkhku{kt [ku{kwt r kwt Au. {wtR{kt w hk zkt kufku huk kk Au. htw wshkk {kuxkkk rMkhku{kt nsw hk zku ke yu wfkwt tfx {kuZwt </p><p>Vkzeu Wwt kwt Au. [ku{kkwt yk{ nsw kwt nkukke hksMkk{kt {kk 8 xfk s ke kR Au. uzqku es yu k hekke zhe hkk Au. hk kku fkhu { Wkhu{kt ek h{e ze hne Au. rne rn yuf rMkhku{kt k{k 4h zee h nkut[e wt Au. Wkh khe kRV kR kk khk k t{kt s Mh xe skt t, nrhkk yu hksMkke [kR h yh zu, u{ qkku fnu Au. u 1{e we{kt Mkr n whu ku 10 xfk ke fk {wfk{kt yku uwt khk kuzuo hkskuu fne ewt </p><p>Au. nk{k kkk skk {ku t, nrhkk, sB{w-fk~{eh, we, hksMkk, wshk, utkk, { {nkhk, fkuMx ykt, qo {u yu AkeZ{kt nsw hke hkn ukE hne Au. wshk kfk ke nk{k rkwt fnuwt Au fu r{e t, nrhkk, rk-r{ sB{w-fk~{eh, we, hksMkk, wshk, utkk, uLx {nkhk, fkuMx ykt u, qeo {u yu AkeZk {kuxkkk rMkhku{kt wfke Mkr Au. wfku fkhu yn nkk kfu s rn htw hek ykk{e kfu yh kR fu Au.</p><p>krhk{ Mku irf Mk{wk{kt [kkLk w t {k us w Vhe w t A u. y{urhfe {w khkf ykukk{kyu fk w t Au f u, n{kMk Mkkk u w rhk{ fheLku ykk k{kt yku ku sYhe Au. ykukkk{kyu RshkuLkk zkkLk LkukLknw Mkkku VkuLk kh kk[ek fhe Au yLku hkufux nw{kLke rxfk fhe Au. u fu ykukk{kyu fkw Au fu RhkuLku kk ukkLke MkwhkkLkk u Mktkqo yrfkh Au. ykukk{kyu ktrk Mkkrkk fhk {kxu Rhku yLku kuuMxkRLk [u {Mke fhkLke RAk k fhe nke. n{kMkLkk kkMkkeyku k zkf ukR hkk Au.</p><p>R h k u L k k W k h e Mkhn kh kuMk MxuLk LkSf hk uf ux fk{kt ykk nkk. yktkhhkxe Mk{wkLkk kk Akk t RhkuLkk n w{kyk u k k khe k u he hk k A u . hr{kLk nkE nw{kLkk kuh [u nhku kufku kkk{ktke ku{Lkk {fkLk AkuzeLku yLk skk hkk Au. Rhku khk [uke k ykkk{kt yke Au.</p><p>kzk{kt k xkzku fhkLke RAk hku Au. ku{u w{kt fkwt nkwt fu y{u e Ve khefu nk{kt 100 zkuh R hkk Aeyu. khu etfk yLku {ke suk yL uku {kk 25 zkuhLkku [kso u Au. khk Mkhfkh k yk ukuLke su{ ek Ve hkk {ktku Au. y{u {kuxe Mktk{kt kMkeykuLku ykfkk fhkLke RAk hke hkk Aeyu. fuL Mkhfkh nk{kt r{kLke kzkLku xkzk {kxu fk{ fhe hne Au. ykLkk fkhu u{kt kMk{kt kuS yku. r{kLke kzk [k nkukLkk fkhu kMkLku {kXe yMkh kR hne Au. ku{u fkw t nkw t fu etfk, {ke yLku {urk suk uku{kt r{kLke kzk khk fhkk yku[k Au. y{u r{kLke kzk xkzk {kxu fk{ fhe hkk Aeyu. suke kMke khk khV ykfkk ku. kLku w{kt fkwt </p><p>nkw t fu kksukhLkk ksux{kt Lk r{kLke{kfu R ek VurMkexeLke nuhkk fhk{kt yke nke. ykLkk fkhu Vkku ku. kkkkh heku yL hkku k yk rk{kt ykk u. k{ kkk{kt y{u Lk r{kLke{kf hkeyu Aeyu. </p><p> k u{u fk w t nk w f u kk uk r{kLke{kfLku k{ kkk{kt ykhe uk{kt ykMku. ku{u yu{ k fkwt nkw t fu Mk{Mkh ek Lkne {kLkk fkhu kMkeykuLku kfeV kk Au. ykLkk fkhu k kMke nkk kk Au. u fu frMkLkku {k{u ku{u &amp;Lkk skk ykk Lk nkkk. ku{u fkwt nkwt fu yk hkLkk rk Au.furL {tkk yk{kt hr{kLkkehe fhu Lkne. ykkkk{e rMkku{kt r{kLkekz{kt fuxkf VuhVkh fhk{kt yke fu Au. </p><p>{kxu kkoLkkykuLkku kuh [ke hkku Au. {kk kwshkk{kt s Lkn kfu uLkk swk swk kkku{kt hMkke yuLxe kR Lkke. uLkk kr kkxLkkh {wtkE{kt Auk ku k rMkke khu hMkk kR kku Au khtkw kufkuLkw t ykukk {wsk {wtkE{kt hMkk kk kwshkk{kt yLk u y{kk{k t hMkkLke Yykk kk Au kue kkhe nsw Mkwe kuxe Mkkrkk kR Au. hMkke {knku Mko Au khtkw hMkk kR hkku Lkke kuku {k {kuxkkkLkk kufku k fhe hkk Au.</p></li><li><p>ykkLkku yksLkku rMk . 14-07-2014{uk (y,,R) : {{ rMk, keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mkk{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.</p><p>ktkeu...</p><p>{kue ke sk hkk, hfkh{kt th xw hkskk Au fu Ae yY suxe?</p><p> _ 2070, -2, . 14-07-2014</p><p>huL {kue hfkh{kt th xw hkskk Au fu Ae yY suxe? yk nw [[ kku ktfurf sk hrkhu huL {kueyu ke ku sk hr{k yke eku. zkku hrkhu ke ku sk {u fkuEu th xw keu ke k. zkk huL {kue 14 yu 15 swkRyu r (ke, ELzk, hrk yu [kEku {kk) ukue r{xu tkuu. 17 swkRyu ktsu e rne kAk ykk nukt uyku UfVxo{kt xqtfwt hkufk fhu. ykh we yue hthk hne Au fu, zkk ru ku sk {u uwt fk{fks tkke skkhe furuxk kike khVq {tkeu kutk hkk Au. {kuek ke ku sku Eu kufkue sh yu k h w ne fu, yk skkhe hkskk fu suxe{kke fkuu yk Au. xee rhkuxo {ws {kueyu yk skkhe fkuEu kute ke. {kuee uhnkshe{kt u{wt fk{ eyu{yku{kt hk {tke rsuL n uu. u t{kt eyu{yku kku uzkuk kkuk sk yku. yk nuk ksu rkhu te {kt ]n {tke hkskk n yu thk {tke yY suxe tuu th xw kk k fkuo nku. htw u{kt {k{kt yke ht nwt fu, {kuee uhnkshe{kt hkskk n tk Wuke heu t yu hfkhu ez fhu. ksu hkskku kufk yu suxeu hkk{kt kxeok Wuk nuh fko nk. hksk{kt sxue kkkhe k uk hefu tk uk nuk s nuh fhk{kt yke [qk Au, htw kxeoyu kukk ru{kt u{u hkk{kt kxeok Wuk nuh fko nk. kxeoyu hkk{kt yke kukk uk nuh fko ke. yk heu te yth yu nkh {kue yu suxe ku-kuke tk uk nu, htw kxeo te {kt suxe hkk{kt kxeok Wuk hefu s ykuku.</p><p>2 / . 14-07-2014, y{kk </p><p>S </p><p>swe swe rk{kheLku xkk hkukrkfkhf k{kk sYhehkukrkfkhf k{kk khkLke Mkkn</p><p>Lke rne,kk. 13yk w rLkf Mk{{k t kRV </p><p>MxkELku xfke hkkLke kkkk Mkh nkuke Lkke. hkuk rkfkhf k{kk xe skLkk fkhu yLkuf rk{kheyku uhe u Au. ykk Mk{{kt hkuk rkfkhf k{kt khk u fhk{kt yku k u yrk sYhe Au. hkukrkfkhf k{kkLku Mkhkkke MkkkLke hkeLku khe fk Au. heh Mkkk swk swk fkhLke rk{kheykuLkk stkwykuLkku Mkk{Lkku fhu Au. </p><p>yk Sk wyk u L k k n w{k hk ukrkfkhf k{kkLkk fkhu r L k V A u . h e h { k t hkukrkfkhf k{kk khk {kxu </p><p>k krhkku Au. hkukrkfkhf k{kk khk{kt Mkkike {nkqo qr{fk kkeLke hnu Au. yk fwhke k khefu Au. kqhkk {k{kt w kkeLkk Wkkukke heh{kt s{k kkkt yLkuf uhe kku knkh Lkefe Au yLku hkukrkfkhf k{kk e Au. kkeLk u Mkk{kL kkk{kLk Wkh hkeLku ykk kku yktrf {k{kt kh{ fheLk u Wkkuk fhkke w Vkku kk Au. esLkk kkeLkku Wkkuk Lk fhkLke Mkkn ykkk{kt yke Au. kqhkk {k{kt Lkes yLku rxk{eLkLkku Wkkuk k sYhe kLku Au. k{k{ fkhLkk V{kt Lkes yLku rxk{eLk MkeLkwt {k </p><p>hnu Au. fkuEk fkhLkk hMk ykk </p><p>kku wMk{kt ktz ykk kku {eXwt r{Mk fhk{kt Lk yku kue Mkkn k ykkk{kt yku Au. XtzeLkk rMkku{kt V Wkhktk kfkSLke qr{fk k {nkqo hnu Au. yk Wkhk t k {, [k s ue [esMkwykuLkku hkqh Wkkuk fhkke k Vkk u kk Au. ykLkkke kkukf kkuLke k{kk e Au. k usLkLke Mkkk u Mkkku MkkzLkku kkf Wkkuke Mkkrkk kk Au. kunq, kkshe, {fkE suk yLkksLke qr{fk k hkukrkfkhf k{kkLku khk{kt {nLke nku Au.</p><p>Mk kRVLkk krhk{u MkuMkLkw {n ykuAw kwtLkerne,kk.13</p><p>kks ukh{k t s fhk{k t ykuk ykMkkt k {wt Au fu MkuMk kEVLkwt {n...</p></li></ul>