13 03 2014 sunvilla samachar

Download 13 03 2014 sunvilla samachar

Post on 11-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 13-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 13-03-2014, w y{kk Year : 1 Issue : 252Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 252 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 13, -2014 w

  IPL-7 16{e yurke Y ku : MkMkuLMkLkku ykhu ytknu ykEkeyuLke fw 16 {u[ku ykwkke, wkE yu khsnkt{kt h{ku kwhke Mkwhkk Lk {kLke Mkrk{kt e {u[ku knkh Mkuzk rLko fhkku

  nkEkuVkR ykEkeyu{kt k{ kkkLke {u[ku wyuE{kt

  Lke rne,kk.12 n k E k u V k R R L z L k

  rr{h ek (ykEkeyu)Lke {u[ku 16{e yurke 1e sqLk [u h{ku. Mktwk yhk yr{hk k{k t ykE k ey uL k e kkr{f kkkLke {u[ku h{ku khu kktku{kt {u[ku kuskLku RLku kikhe hkk{kt yku. kktkuLku yuf heku MxuLzkk khefu hkkLkku rLko uk{kt ykku Au.

  RLzLk rr{h e k -7Lke {u[ku khk, Mktwk yhk yr{hkk yLku kktku{kt h{ku. Mkk{kL [qtxeLku kLk{kt Ru khk Mkhfkhu Mkwhkk Wk fhkkLku RLku {w~fue yLkw fko kk ykEkeyuLke kLkeo fkWLMk khk yk ytkuLkku rLko uk{kt ykku nkku. nkEkuVkR RuLxLkk Mkku ytku [ke hnue yxfk uL k k u y t k yke kk u Au. Mkk{kL [q txeLk u kLk{kt RLku yk ku {u[kuLkk MkkuLku MkuzkLkku rLko ukku Au. u fu, 13{e {uke ytrk{ kkkLke {u[ku khk{kt h{ku. keMkeMkeykEyu 1e {uke khk{kt {u[ku kusk MkhfkhLke khkLkke {ktke nke. kkuzoLkk Mkuuxhe Mkts kxuu yuf rLkuLk{kt fkwt Au fu, u Mkhfkh hkku{kt xwLkko{uLx {kxu Mkwhkk Wk fhkk Mkn{k ku kku khk{kt nue kfu khk Vhk{kt yku.

  keMkeMkeykE yue nuhkk fhu fu 2014 kuMke ykEkeyu MkeLkLke 16{e yur 2014ke Yykk ku yLku knue sqLk

  2014Lkk rMk u k whe k u . xwLkko{uLxLkk kkr{f kkkLke {u[ku wyuE, ykwkke, wkE yu khsnkt{kt k Mkku Wkh 16{e yurke 30{e yur [u h{ku. 16{e yurke 30 yur [uLkk kkk{kt ykuAk{kt ykuAe 16 {u[ku Mktwk yhk yr{hkk{kt h{ku. keMkeMkeykE

  yr{hk k rf ux k k u z o , k u L k k [uh{uLk u kf {wkkhf yLku wyuELke MkhfkhLkku ykkh {kLku Au. yk kkk hr{kLk kuMke ykEkeyuLke {u[ku kusk {tswhe ykkk{kt yke Au. khu ke kkkLke {u[ku fk{[kW heku kk tku{kt hkk{kt yke Au. u keMkeMkeykELku MkhfkhLke {tswhe {e su kku khk{kt yk {u[ku h{ku.

  k n u e { u k e 1 2 { e {uL k k hr{kL kL k k k kk{k t keMkeMkeykEyu k ]n{tkk, khk MkhfkhLkku Mktkfo fkuo nkku yu khk{kt yk {u[ku kusk {kxu khkLkke {ktke nke. 13{e {uke kkfeLke ekLke {u[ku yLku uykuV {u[ku khk{kt h{ku. wkhu {kkkheLkk rMk u

  fkuRk {u[ h{ku Lkn. fkuE khu rLktkLke sYh Au fu fu{ kuLku RLku k MkkkkkykuLke Mkkn {uk{kt yku. kuMke ykEkeyu-14 {kxu rMk]k {u[ fko{ xqtf{kt s {kufe uk{kt yku. khk{kt kufMkkLke [q txe Lk kkk{kt Mkkk{e yurke 12{e {u [u kuLkkh A u . yks fkhMkh Mkhfkh u ykEkeyu {kxu Mkwhkk Wk

  fhkkLkku RLfkh fhe eku Au. keS k ykEkeyuLke {u[ku [q txeLkk fkhu uLke knkh Mkuzk{kt yke Au. 2009{kt Mk{k ykEkeyu fko{ rk ykrfk{kt MkuzkLke Vhs kze nke. keMkeMkeykELkk yrfkheyku yLk u ykEkey uLk k [ uh{ uL k rkku Auk kkuzkf rMkke

  k]n{tkk Mkkku kk[ek fhe nke. yk ek{kt ykX xe{ku kk uu. ykuAe Mktk{kt xe{ku nkukLku fkhu yk ku ekLke yr xkzeLku 47 rMkLke fhkE Au. yLku {u[kuLke Mktk Mkh hkk{kt yke Au. Aue rMkLk{kt 76 {u[ku h{kE nke yu 76 rMk Mkwe ykEkeyuLke {u[ku [ke nke. ykEkeyuLke Yykk wyuE{ktke fhku.

  fk~{eh{kt khu rn{kkoke sLkSLk Xk : 11Lkk {kukuzku Mke kzkLkk yuf kLkkku kLk

  eLkkh,kk.12 sB{w fk~{eh{kt khu rn{kkoLkk fkhu

  uzku Mke kzkLkk kLkk{kt MkuLkkLkk ku skLk Mkrnk 11 kufkuLkk {kuk kk Au yLku 100ke w kufkuLku Mkwhrkk Mkkuyu Mkuzk{kt ykk Au. {k[o {rnLkk{kt khu rn{kkoLkk fkhu uzku Mke kzkLkk kLkkku he hkk Au. khu rn{kko yLku uzku Mke kzkLkk kLkkLkk eu sB{w fk~{eh{kt zLkke {fkLk Mkrnk 150 {kkykuLku LkwfMkkLk kwt Au.MkuLkkLkk ku skLk Lkkf rsMkk yLku h{uLMknLkk {kuk kk Au. kkueMku yksu {krnke ykkkk fkwt Au fu, zk uLkk fkhrk Mkuxh{kt ku{Lkk fuBk LkSf uz Mke kzkk yk ku skLkkuLkk {kuk kk Au. ktLkuLkk {]kun k

  {e ykk Au. khu yksu nue khkuZu rk fk~{ehLkk fwkk{ rskLkk k{nk nktekkihk rMkkh{kt ku {fkLk kh uzku kwxe kze nke su{kt [kh kufkuLkk {kuk kk nkk.48 keo yuf {rnkLkwt fkSkwt rMkkh{kt khu rn{kkoLkk fkhu {fkLk kwxe kzkk {kuk kwt nkw t khu yL k ukkhe {swhkuLkk k fkhrk Mkuxh{kt {kuk kk nkk. yufthu khu rn{kko yLku uzku Mke kzkLkk kLkk{kt 11 kufkuLkk {kuk kk Au.

  kkueMk kkyu {krnke ykkkk fkw t Au fu, 65 kufkuLku ykhe ukk 14 kwsh krhkhkuLku fwkk{ rsk{kt fkSkwt kku yL Mkuzk{kt ykk Au. fkh fu yn uzk u Mke kzkLke kk hnue Au.

  kh u 24 k uf k u L k u ykhe u k k w A

  kwsh krhkhLku fkSkwtLkk r{hkeLkkk rMkkh{ktke Mkwhrkk Mkkuyu Mkuzk{kt ykk Au. yufth fw 100 kufkuLku srx rMkkh{ktke Mkwhrkk Mkkuyu Mkuzk{kt ykk Au. Wkh fk~{eh{kt fwkkhk rskLku Mkkike khu yMkh kR Au. yn Mkkike khu LkwfMkkLk kwt Au. khu rn{kkoLkk eu Mk{k fk~{eh{k t sLkSLk k uhkE k w t A u. rse yLku kke kwhXku Xk kR kku Au. Mkkkkkyk uyu eLkk [kkk rMkkhku{kt MkkkLk hnuk kufkuLku Mkkn ykke Au. uLkk yL kkkuke k rMkkhku Mktkfo kuhkE kku Au. ykkk{e rMkku{kt k fk~{eh e{kt uzku Mke kzkLkk yLku rn{kkoLkk ynuk {k Au suke kufku Mkk{u kfeV nk{kt ykuAe kk kue kk ykuAe ukE hne Au.

  kwshkk{kt kuh 10-12Lke kkuzo khekk ykske Y kukuh 12 rkkLk kn{kt 115495 kkk kuh 12 Mkk{kL kn{kt rkkeoykuLke Mktk kkt[ kke w : kkuzo khk Mkk[ukeLkk kk kkkt

  kuh 10{kt 9 kke w rkkeo kkuzoLke khekk ykkk kikh

  kkteLkkh,kk.12 {kr{f kktk {kkk

  kh e k k (y uM ky uM kM k e) yLk u W[kh {kr{f {kkk khekk (yu[yuMkMke) yLku rkkLk kn Mku{uMxh2 yLku 4Lke khekk ykkefkke Y kR hne Au. kuh-10 yLku kuh-12 kkuzoLke khekkLku RLku kwshkk {kr{f

  yLku W[kh {kr{f rk kkuzo khk k{k{ kikhe fhe uk{kt yke Au. kkuzoLke khekkLku RLku {kk rkke oyku s Lkne kfu keyku k wk MkkkLk kR kk Au. ku{Lkk khekk MkuLxhLku rLknke ek kk rkkeoyku k i kh e{k t M k A u . kk u rkkeoyku nkukLkk fkhu rk

  kkuzo khk k ruk Mkk fhk{kt yke Au.

  Mkwkkuyu fkwt Au fu kuh-10 yLku 12{kt suyku kk{kt nkshe ykke ykMk fku o Lkke k uk rkkeoyku k yk ktLku nuh khekk{kt kwshkk Mxux ykukLk Mfw {khVku W{ukh khefu WkMkk hne fu. W[kh {kr{f

  {kkk khekk{kt 70497 yLku {kr{f kktk {kkk khekk{kt 26421 W{ukhku kLkke W{ukh khefu LkkUku Au. yk nuh khekkykuLkk Mkw[kYt Mkt[kLk {kxu W[kh {kr{f {kkk khekk {kxu 41 kuLk kkk {kr{f kktk {kkk khekk {kxu 70 kuLkLke h[Lkk

  fhk{kt yke Au. Mkk{kL knLkk 508901 kkk rkkLkkn Mku{uMxh-2Lkk 128372 yLku Mk u{uMxh-4Lkk 115495 yLku MktMf]k {{kLke khekk{kt 517 W{ukhku LkkUku Au. {kr{f kktk {kkk {kxu 681 {w fuLku yLku 178 kuxk fuLku {e fw 387 fuLku {tswh fhk{kt ykuk

  Au. su kifeLkk 115 fuLku rkkLk kn {kxu Au.kkuzo khekkLke kqo kikh kqo fhe ee Au. yk {kxu

  hk Mkhu Mxux fLxku Y{ Y fhk{kt ykk Au. yk fLxku Y{ 24 fkf fkohk hnuu. su khekk Y kkLkk ku rMk ykkW fkohk kR kk nkk.yLku kuLkk VkuLk Lktkhku rMk fhk{kt yke [wk Au. rsk fkkyu k fLxku Y{ fkohk fhk{kt ykk Au. su rsk rkkrfkheykuLkk

  rLktk nuX Au. hkLke khekk Mkk {kxu yuMkyuMkMkeLkk 70 kuLk yLku yu[yuMkMke {kxu 41

  kuLk kkzk{kt ykuk Au. su kuLk {khVku rskLkk fuLku kh &kkkuLke hkLkke, Mkkrn

  {kufwt kuhu kkk Wkhneyku kkuzoLku knkU[kzkLke fk{kehe ku. khekk Mkku kh uhu hkk kk uz o khk rkMkhe Mkk fhk{kt ykue Au MkeMkexee hkke kkyku kh hufkuzeOk yLku 1300 suxk kotzku{kt xukux {khVku khekkLkwt hufkuzeOk ykkusLk fhk{kt ykwt Au. Wkhktk 244 suxe ^k#k Mfkuz hkLkk khekk Mku kh uhu hku. hkLkk k{k{ kotz rLkhekfku, MkMkt[kfku, kuhu MxkV {kxu

  Wkhktk rkkeoyku {kxu {kukkE, wxwk, EuxkurLkf MkkLkkuLku E sk Wkh rkkt {wfk{kt ykku

  Au. rkkeoyku khekktz{kt u ku knuk kkukkLke kkMkuLkwt Mkkrn kkkkk k uxe{k t Lkke fu khkk kfzkuk W{ukhku rY kuhheke ytk u fkokne fhk{kt yku. rkke oykuLk u khekk ytk u {kk o oLk k wY t kkzk nukkELk Y fhk{kt yku Au suLkk u xk u e Lk tkh 18002335500 Au k u{s kkuzoLke ukMkkEx www.gseb.org kh yk ytkuLke Mkw[Lkkyku yLku {krnke {ue fku.

  khekkLke Mkkku Mkkku... kwshkk{kt kuh 12 yLku kuh 10Lke kkuzo khekk ykkefku

  23{eke rrk heku Y ku kkuzoLke khekkLku ELku kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f

  rk kkuzo khk k{k{ kikhe khekk{kt fkuEk kuhrhkeLku xkk {kxu k{k{ kkkt ukk W[kh {kr{f {kkk khekk{kt k {kuxe Mktk{kt rkkeo

  WkMkk hnuu Mkk{kL kn{kt rkkeoykuLke Mktk 508901 LkkUkE kuh 12 rkkLk kn{kt rkkeoykuLke Mktk 115495 LkkUkE

  Au kuh 10{kt khekk fuLkuLke Mktk 681 yLku kuh 12{kt khekk

  fuLkuLke Mktk 209 LkkUkE rkkLk kn{kt khekk fuLkuLke Mktk 115 LkkUkE Au kuh 10Lke khekk {kxu kLkke rkkeoykuLke Mktk k qk {kuxe

  Au khekk Mkku kh uhu hkk {kxu keMkhe Mkwhkk hkk{kt

  yke Au

  VkuLk yLku yL Mkk{ke E sk kh rkkt

  kuh 10 yLku kuh 12 kkuzoLke khekk{kt fkuEk kuhherk Lk kk ku {kxu k k{k{ kkkt uk{kt ykk Au. yrfkheyku {kxu k fuxef {kkofk y{e fhk{kt yke Au suLkk kkYku hkLkk k{k{ kotz rLkhekfku, Mk Mkt[kfku yLku MxkV Wkhktk rkkeoyku {kukkE, wxwk, RuxkuLkef MkkLkku E sE fu Lkn. yk k{k{ MkkLkku Wkh rkkt {qfk{kt ykku Au. rkkeoyku khekk tz{kt uu ku knukt kkukkLke kkMku hnue k{k{ Mkk{keLku kkkkk kuxe{kt Lkkte ue kzu. khkk k u fkuE rkkeo kfzku kku kuLke Mkkku fkokne fhk{kt yku. rkkeoykuLke yLku yrfkheykuLke ]rk Wkh Lksh hkk hufkuzeOk k fhk{kt yku. MkeMkexee k kkuXk{kt ykk Au.

  kuhherkLku xkkLkku {w nukw

  ykuAe Mktk{kt xe{ku nkukLkk fkhu rLko

  ykEkeyu-7{kt yk ku 60 {u[ s kuskLkku rLko

  {kk 47 rMk Mkwe s ykEkeyuLke {u[ku [ku

  nkR k u V kR R LzL k rr{h ek-7{kt yk k u kR rMkLkLke Mkhk{e{k t ykuAe {u[ku h{ku. yk ku xe{kuLke Mk tk k ykuAe Au. ekLke yrLku k xkzeLku 47 rMkLke fhe uk{kt yke Au. yk ku ykEkeyu{kt khtrf {u[ku knkh Mkuzk{kt ykk

  kk ykf k ykuAe hnu kue kk Au. khk{kt k{k{ {u[ku h{k kuk kMkku rfux kkuzo khk fhk{kt ykk nkk khtkw Mkk{kL [qtxe k yks kkk{kt kuLkkh Au suke fuLe k]n{tkk khk kwhke Mktk{kt Mkwhkk skLkku Wk fhkkLkku RLfkh fkuo nkku. ykEkeyu-7{kt yk ku

  fw 60 {u[ku h{kLkkh Au khu ykEkeyu-6{kt 76 {u[ku h{kE nke. ykEkeyuLke {u[ku 54 rMk Mkwe [ke nke. khu yk ku {kk 47 rMk Mkwe ykEkeyuLke {u[ku h{kLkkh Au. ykEkeyu-7 16{e yurke Y kk kk sqLk 2014Lkk rMku kqo ku.

  k k{k{kk {h[k kh{kt ykkLke kikhe{kt Au khu fkhekhku nk{kt fk{kehe{kt Mk kLke kk Au.

  kuh 10 yu kuh 12Lke kkuzoLke khekk kwkhke Y kR hne Au khu rkkeoyku yksu kkukkLkk fuLLku rLknkk {kxu kkuntk nkk.

  {kwkwhk kkueMkMxuLk rMkkh{kt {]kun {e ykk kk kkueMku kkukkLke heku kkkMk nkk he nke.

 • 2 / . 13-03-2014, w y{kk

  ktkeu...

  {ku {kuwt k t fhku... wt k nu yzke kku qh qhku Au?

  kf] yzke, w{k Mhks yu {whe {kunh ueyu ykhu hke Mt uf tk we{ku {kun ku kuk {kxu k fkO Au. ks yu t{kt ykhu k yu Au fu {nk fu tMkk? tkkke fk{ kwt uEyu? tXu rk{kt uwt uEyu fu Ae yuf e {nfktkku tkukk {kxu kiyu kukk yn{, yk{L{k, ke r[khkhkku ku ykeu V rurexeku rkt yke fkuE kuu kk nM fhe uEyu?

  huL {kueu tk Ekhu zkkk W{ukh kurk fhkkt khu ksk tkt {nkhkeyku {{eu [q hkkt nkt. ]hk yu r{ rk{ne WMkr{kt kuewt Mkknh kwt nku yu nuk fnuk ue yMkk{kt yzke, w{k Mhks, {whe {kunh ue, st suk yuf ru {ki e {sqheke {kku uE hkkt nkt. yY suxe suk ukyku y{urhf rVkukuVe{kt {ku Au : u {u Se k fku ku uzkE .. yzke kzk rfoe {kVf ne kuyh e Wfe WXkt yu kk {k{ nkukyku hke hkSk{kt VUfe ekt. y 24 fkf{kt yzkeu {ke skku yku ykku yu kS {ke kt htw zku kuku q Eu Wzu u{ {kue r {k{ rrh ukykue wkokyku kk ne, Au yu hnuu. {e k yu Au fu {kue zkk u u {kxu fkutu yu fushek fhkt ksk rrh ukyku khu {nu yu ktVkuz fhe hkkt Au. yk xk{k whkk uEk nku ku kEh re Vh fhe uEyu. xTxh, Vuqf yu ELxhuxk ku kqof kt[k uEyu. {kuek [wM ywkeyku yu khkh f{o[kheyku rke w{k Mhks, yzke, {whe {kunh ue, fhks r{k, kS xtz yu yY suxeu kek fhe yk {nkwkkuu kztkfkheyku, fkutuk kku, fushekk yusLxku hefu kue hkkt Au. kku kh yu Au fu {kuee rk k{u su yks WXku yuu yk khf{eoyku Vhe u Au. suxe suk {kuek yuf s{kkk [wM feu u ykte h{ hke uyku kk ke. {k{ku M Au, {kueu {ku n ku xku.

  Whku rhu{kt te Ae s{k{kt fkukuohux]nku sue k {ktze ne. {kue zkk u yu{ fku EAu Au? {kuee hueyku kA fhkuzku Yrk [oke nur kse ke. {kue yk {wu Mkte Au. {kuee hueyku {kk V n sh{k yu kr uk u {kxu fkukuohux]nku rzkEhku ku Mxus ikh fhku Au. rV{e wrkk {ktkkyku k rfk suk ke{ uTz uxT ikh fhu Au. {kuee uf hueu k k{ ykk {kxu VEkyku kuk{kt yku Au. EuLx {uus{uLx fteyku hueke {ktzeu [k u [[kou V kk hVux ykkus fhu Au.

  {kuewt {uus{uLx uf fkru k Au. {kuee kA fkukuohux]nku yZf kkt k {kxu [uo Au? kku k rk kuxu!

  yu yu wshkwt {kuzu {kue {kxu uc xrVfux Au. {kueyu Wkurykuu rLzku hLku ku Vtzk ekzku Au. {kuee {hS rk Wkurk{kt nwt ke htw yuf fkuE Wku]n kku kw kuXkE ku fkuE fk{ yxfwt ke. xqtf{kt Wku]nku {kuek tkk fhk{kt fhkuzku [uo ku kux{kt yxk{ suku kx kk htw {kuee rk tke {kuxe kk ku? {kue u nw h nke kk ku? fuwkEu {kueyu f {ku uhe ktk nk khu yzkeyu {kueku k eku nku yu ft nwt fu {he kku kiyu e qr{fk Mefkhk t{ kwt uEyu yLkk nuh S Akuze uwt uEyu. fuwkEyu khu yzkeu ft nwt fu {ws re ws ru ehe kwrzk!

  yksu yzke, {whe, kS uhu ukykue rxrfx u{{kt Au. {kue kuke yk {ws yk ukykuu Auf Aue ze we xfku ! yk ukykuu yuxe nu se fhu fu uyku kukk xufukhku {kxu rxrfx {ktkwt qe su fu {ktze ku. kzk yzke kteh{kt kuke rxrfx [ku fu nrh kXf {kxu {ku! {kue kt rk Qku fhu ktke fe zkt ke. {kue fusheke {kVf zfkh VUfe [qtxe zu yuk yw ke. {kuee {kuz ykuhuLze {sk {kxu ksk ukykuyu ykh yu xe kko w: kt[e zu. {kueu ykte ykku ku kut[ku fzk k ykzu Au. t yu yzkewt yu sw n. kkk hksfkh{kt {kue [k suk Au.

  {kue {ku Au fu zkk wt nku ku erkMk uu {qfwt uEyu. kkku, Wr hku, ykXuyku, fwknkyku, ukhe twyku, uewhkyku, nrhkkk wtzkyku kiwt Mk Au. r{ 272 nkt fhk {kue r uk k ikh Au. nk u[kkke E{us kk t{ Au. {wM{kuu {kk yu hkskk uzu {kVe {tkk ikh Au. {kue {ku Au fu wrk wfe ni wfku kk [krnu. yzke, w{k, {whe yke {tze {kue k{u qfe hne Au. {kue yuf r te nk zku. r kurzkke h fhu.

  {kun k u {ku {ku fhke k kzu ykhu ku fnukk yuf u r fhk ku kt {kk fhk zu. t k kuke {kok{kt hkku Au yu hnuk J fhu yuwt {kun kwt rk 100 xfk Au yu{ Mefkheyu khu kkkukk yu Mefkhwt zu fu 89 kok tk hksfe Ernk{kt nuekh t {kueu zkk kk wuyk{ {uk{kt WwO Au. fkh? t {kxu kk{kt fku yku yu n fku yku u {nwt Au.

  ykkLkku yksLkku rMk . 13-03-2014w{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. k-wr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkufhe-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.

  kuMkyuLsuMk, kk.12fLxe Bwrf Mxkh xuh M^x

  rke kkuzoLke Mkkike stke f{ke fhke Mktkekfkh khefu Qhe yke Au. yk ke{kt xuh M^xu rkkuLMkLku k kAzkx ykke ee Au. Mkkike stke f{ke fhke rke kkuzoLke MktkekfkhkuLke ke{kt xuh M^x 40 r{rLk zk hLke ykMkkkMkLke f{ke Mkkku k{ {ktfu hne Au. khu ke MkkLk Wkh rkkuLMk hne Au.

  {rnkyku{kt rkkuLMk ke

  {u hne Au. xuhu {Lke {ufMkoLkk {k{k{k t k{ { {uk u Au. k uLke qkMk whkeLkk fkhu k kuLku Vkku {ku Au. 10 r{rLk kufkuyu kuLku kMkt fhe Au. khu rkkuLMk ke{kt qk kkA hne kE Au. yk ke{kt fuke [uMkLke ke {ktfu hne Au. khu yrLkukk yLku kkuk Mxkh sMxLk rkBkhuf ke {ktfu hkku Au. k{ k xuh M^xu yqkkqo f{ke fhk{kt MkVkk {ue Au. ykE Lq wuh kLke

  kkrfkyu rkkuLMk fhkk 15 r{rLk zkhLke w f{ke fhe Au. ykk{, nuhkkku yLku yL heku k stke f{ke xuh M^x khk fhk{kt yke Au.

  Mkk ike stke f{ke fhLkkh yLk u{k t hk u k Mxk uLk, wf kkLkLkku k Mk{ku kk Au. Mkkike w f{ke fhkk xkuk kkt[ MktkekfkhkuLke ke{kt xuh M^xu k{k{Lku kAzkx ykke Au. kuLke rzex nksheke k { {e Au.

  nkEyuMx kuEz BwrrMkLk ke{kt M^x k{ {ktfu

  rkkuLMkLku kAzkx ykkk{kt MkV

  {wtkE, kk.12khke f u L k uz eLk k k u L k o

  Mxkh MkLke rkuLkLke ykLkkhe rV{ hkkee yu{yu{yuMk-2Lku ELku khu [[ko Au. yk rV{{kt uek kkuz yLku MkuMke MkeLk W{uhk{kt ykk Au. yk rV{ Mkkku Mktfkuk fuxkf Mkqkkuyu fkwt Au fu MkLke rkuLku rV{Lkk qxk hr{kLk xkukuMk MkeLk fhkLkku RLfkh fhe eku nkku. 1960Lkk fLke nkuhh keh rV{ MkkEfku Wkhke yk rV{ kLkkk{kt yke hne Au. rV{{kt MkLke rkuLk yLku fh {nuhkLke {w qr{fk Au. yk rV{{kt

  fuxkf MkeLk fhk {kxu rLkuof qk kxuLku A fkfke k

  khuLkku Mk{ kku nkku. MkeLk{kt MkLke rkuLkLku xkukuMk kkLke {ktk nke khtkw yk yrLkukeyu RLfkh fhe eku nkku.

  MkLke rk uLk yk fkhke qxk fhk RAwf Lk nke. [keYk k uzLk xe{ yLk u qk Mk{k yk ytkuLke hsqykk k fhk{kt yke nke. [[ko r[khk fhk{kt ykk kk MeLk fh{kt ku Mkkku qxk fhkLkku rLko fhk{kt ykku nkku. Lqz RVuxLku hsq fhk yk fkhLkk kuLkku Wkkuk fhkku nkku. ykhu rV{Lkk qxk {kxu kikhe kok{kt yke nke.

  MkLke rkuLku xkukuMk MkeLk fhk MkkV RLfkh fkuo nkku

  hkkee yu{yu{yuMk-2{kt MkLkeLke kk MefkhkE

  hkkee yu{yu{yuMk-2 rV{ xqtf Mk{{kt s hsq ku

  kkukkLkk kwkLku Mknk fhk sufe kuV kikh{wtkE,kk.12

  kkurqzLkk rkuk kk u oLkk Mxkh yrLkukk sufe kuVu nu kkukkLkk kwkLku {kux fhk {kxu k{k{ kikheyku fhe ee Au. k ynuk {wsk sufe kuV kkukkLkk kwkLke Lke rV{ nu hsq kk sE hne Au kuLku ELku WMkkrnk

  Au. kuLkk kwkLke rV{ nehku ktxe hsq kkLkk ykhu Au. sufe kuVLkku kwk xkEkh kuV k kuLke su{ s uhkh heku yuLxe fhu ku{ RAu Au.

  yk ku o {u {rnLkk{kt k uLke rV{ hsq kk sE hne Au. kkuo knuk sufe kuVu Mkwkk kELke

  rV{ {khVku kLkkh heku yuLxe fhe nke. sufe kuVu nehku rV{ke yuLxe fhe nke. yk rV{ kkuMk ykurVMk Wkh hufkuzo MkVkk {ue kE nke.

  MkLke uykuLke k{ rV{ kukkk hsq kE khu s sufe kuVLke rV{ nehku hsq kE nke.

  ktLku rV{ku kkuMk ykurVMk Wkh AkE kE nke yLku ktLku fkfkhku hkkkuhkk Mkwkh Mxkh kLke kk nkk. sufe kuV RAu Au fu kuLkku kwk k kuLke su{ kkurqz{kt yuf xku[Lkk yrLkukk khefu QheLku knkh yku yLk u ykLkk {kx u Lke k Au.

  {wtkE, kk.12MkLke uykuLke kkkh rV{

  kLke rMk kLkkkLke kikhe V nkk hk{kt yke Au. kkuoke yk kusux Wkh r[khk [ke hne nkuk Akkt yk kusux ykk e ku Lkke. MkLke uykuLke k rV{u kk uMk ykurVMk Wkh qk kufrkk {ue nke. 1990Lkk f{kt Mkkike MkV hnue rV{ku{kt yk rV{Lkku Mk{ku kk Au. {qqk k rV{{kt MkLke uykuLke uhkh yuLk qr{fk nke. yk rV{Lku Mkkk rV{ Vuh yukuzo k {k nkk su{kt uc rV{Lkku Mk{ku kk Au. MkLke uykuu kkuzkf rMk knukt s rLkuof hksfw{kh Mktkkuke Mkkku yk {wu kk fhe nke yLku kxfkk Mkkku ykk kLke k kk fhe nke. k rhxLko Lkk{ke yk rV{ kLkkk{kt yku kue kk Au. yk rV{{kt kt rV{Lku hkufe uk{kt yke nke ktke kxfkk ykk u. k rhxLko kuLkk kh kLku

  Lkn kuku {k MkLke uykuu k k fkuo Au. rV{{kt fuxkf Lkk fkfkhkuLku ykhe uk{kt yku.

  yk rV{ su{ktke ys Lknuhk knkh yku Au ktke Y fhku. ys {nuhk sMxMk Lk {uk {kxu zkku Lkshu kzu. Lke Mxkuhe Wkhktk yk rV{{kt Lkk [nuhk k hnu u. Lkk fkfkhku{kt kuLkku kwk fh hnuu fu fu{ ku ytku kqAk{kt ykkk

  MkLke uykuu fkwt nkwt fu kuLkk kwkLku yrLkukk khefu kuL[ fhk{kt yku khtkw nk{kt kuLke furhh ytku [[ko [ke hne Au. {k kkk rkLkk-3Lke [[ko Au fu fu{ ku ytku kqAk{kt ykkk MkLke uykuu fkwt nkwt fu yk uL[kEMke Wkh [kuMkku fk{ fhwt khtkw nk{kt yk ytku kk fhe qk nue kfu nu. kuLkk rkkk {uoL {khVku {k kkkt rkLkk-3 kuL[ fhku.

  kLke rMk rV{ kh xqtf{kt fk{ Y ku

  MkLke uyku {w yrLkukk khefu uku

  k rhxLko Lkk{ke Lke rV{ kLku : rV{{kt yLkuf Lkk [nuhkykuLku ykhe ukLke k rn[k : rhkkuxo

  {wtkE, kk.12 k k u r q z L k e k u f r

  yrLk u k e L khkeMk rk uk kkuoLke Mkwkh rnx rV{ kufeLkLke rh{uf{ktke knkh kE kE Au. yk rV{Lkwt qxk Y fhk{kt yku k u kn uk t s LkhkeMk u rV{{ktke rLkfe skLkku rLko fkuo Au. LkhkeMku yk ytku {krnke ykkkk fkwt Au fu nkurqzLkk kuLke nkk{kt hnuk kusuxLku ku nue kfu kqo fhk {kku Au. ykLku khu kkr{fkk k ykkk {kku Au. yk s fkhMkh ku

  Lke rV{{ktke Lkefe kE Au. kufeLk rV{Lke rh{ufLkwt qxk 15{e yuru {wtkE{kt Y ku. k rMk Mkwe {wtkE{kt qxk fhk{kt ykk kk yk rV{Lkwt kkfeLkw t qxk {kurhrMkMk{kt ku. 20{e yurLkk rMku Mk{k xe{ {kurhrMkMk sk hkLkk ku.

  nkurqzLke rV{ nk{kt LkhkeMkLku nk kke kE Au. ykLkk {kxu 20{e yur yLku 27{e yurLke kkheku LkhkeMk kkMkuke {ktkk{kt yke Au suLkk

  fkhu LkhkeMk u kufeLk rV{ Akuze ee Au. ktLku rV{kuLke kkheku yuf Mkkku yke hne Au. Lke rV{{kt yk fw{kh, yLkwk{ uh yLku ykw fkqhLke {w qr{fk Au.

  rkwk LknuhkLke k yk{k qr{fk Au. kkheku Mkk{ Mkk{u yke hne Au suLkk fkhu LkhkeMku rV{ Ak uze ee Au. kkMk w [uxhSyu 1982{kt k ufeLk rV{ kLkke nke. yk rV{ kk uMk ykurVMk Wkh qk s MkV Mkkrkk kE nke. rV{ k ] u[hLke kxfkk nke su{kt ykuf fw{kh, Wk k yLku yufu ntkLke qr{fk nke. yk ku kufku yuf wkeLku krk fhkLkk kMk fhu Au. khtkw yk wke zkEhLku kMkt fhu Au. wkeLke qr{fk{kt hrk yLknkuke nke khu zkEhLke qr{fk{kt r{kwLk [keo nkku. rV{Lke kxfkkLku kkuzkuf Lkku ktf ykkk{kt ykku Au.

  kufeLkLke rh{uf{ktke ytku LkhkeMk ykWx : ynuk

  nkurqzLke rV{ nkk kkkk LkhkeMk knkh

  1982Lke Mkwkh rnx rV{Lke rh{ufLkwt qxk 15{eyu Y ku : kkheku ykzkke nkukke rV{ Akuzk rLko

  {wtkE, kk.12kufMkkLke [qtxeLke nuhkk

  fhk{kt ykk kk nu Mkkk kh{kt k k uS yke kE Au. Mkkk kh{kt knukke s VUMkku kE [qku Au. {kuxkkkLkk Mkxkurzkyku {kLke hkk Au fu {u{kt LkhuL {kue zkkLk kLku yLku ykk {wfLkk srkk sue kkxe oyk uLke {ke yuLkzeyu 272Lkk yktfzkLku kkh fhe uu. ktxMkoLkk krk {wsk fkUk uMkLku 100ke k ykuAe Mkexku {u. LkhuL {kue Wkh Mkkk kh{kt {kuxku k h{kE hkku Au. uLkk xku[Lkk kwfeykuyu 10{e {k[oLkk rMku {kuze Mkktsu kkukkLkk kLkku wkMkku fkuo nkku. ku{Lkk skk {wsk yuf{ hkk Mkrk

  nk ukLke Mkrk{kt k ksk 200 Mkex { ue u u . yk Mkkurzkykuyu 22 kiMkkLkku k kkku Au. ykk 225 kuXfku {kxu 1.80 YrkkLkku k {qfkE hkku Au. fuxkf ykukhuxh {kLke hkk Au fu ksk 230-235 kuXfku Ske fu Au. khtkw ykLkk Wkh fkuE k kke hkk Lkke. yuk krk Au fu ksk 200 Mkex Sku. khtkw u yk kk kMkrf hnuu kku huf Yrkk {kxu 22 kiMkk {u.

  yk ukh uxhk uyu yuf yk e ykkh MkkkuLke kk[ek{kt fkwt Au fu 16{e {uLkk rMku {kkLk kqo kk kt Mkwe xLko ykuh 60000 fhkuz Mkwe su. kwfeyku fkUk uMkLku 85 MkexLke MktkLkk

  Wkh 1.60 YrkkLkku k ykku Au.

  kwfyku {kLku Au fu fkUkuMk {kxu 75 kuXfkuke ykk kLke kkkk qk s {w~funYk nu. Mk{k wkeyu 100-150 kuXfku Ske fuu. {kueLkk zkkLk kLkk Wkh Mkku kkLkkhLku huf YrkkLkk ku 42 kiMkk khu hknw kkteLkk keyu{ kLkk Wkh Mkku kkLkkhLku 6.50 Yrkk {u. {wk{Mkn kLkk keyu{ kLkk Wkh huf Yrkk Wkh 11 Yrkk {u. {{kkLkk keyu{ kLkk Wkh 16 YrkkLkku k [ke hk k u A u . kh u fushekLkk keyu{ kLkkLke kk Wkh 500 YrkkLkku k [ke hkku Au.

  {kkLk Mkwe Mkk kh{kt 60000 fhkuz xLkoykuh

  kwfeyku fkUkuMkLku 85ke w Mkexku ykkkk Lkke

  ksk Lkke krhMkrk{kt k 200 kuXfLkk yktfzkLku nktMk fhe fu : srkkLke {ke ksk Mkkk{kt

  uhkh{kt rhfhe : 30 kkuRLxLkku Vhe k MkwkhkuMkUMkuMk 21856Lke ku{s rLk^xe 6517Lke Mkkkxeyu hkku : Wkkkk [u kMktkeLkk uh{kt uke {e

  uhkh{kt kne MkrkLku RLku Lke [kk

  Lke rne,kk.12 uhkh{kt yksu Wkkkk

  Mkkk u fkhk ukkh hkk u nkk u u f u , uh kh{k t k uS u k {e nke. keyuMkE k U[{kfo RLzuk{kt 30 kkuRLxLke rhfhe khu Wkkkk [u hne nke. Vk{ko, yuVyu{MkeS, kUfkLkk uhku{kt kMktkeLke uke [u Wkkkk hne nke Akkt ytku rhfhe LkkUkE nke. keS kksw irf khku{kt yksu {te hne nke.

  [eLkLkk kkukLkk yktfzkLku RLku [kk yfkt hne nke. ykkWLkk MkuLk{kt 108 kkuRLx kw{ke ek kk 30 uh RLzuk{kt yksu 30 kk uRLxLke rhfhe Lkk UkE nke suke MkUMkuMk 21856Lke Mkkkxeyu hkk u nkk u. RLxk z u hr{kLk MkUMkuMk 21768Lke Lke[e Mkkkxeyu knk Uk u nkk u khu ykskkk{kt 21966Lke [e Mkkkxeyu knkUku nkk u. k Mxex{kt rhfhe hne nke. kkuzkuTz LkuLk Mxkuf yuMk[Us rLk^xe{kt kkt[ kkuRLxLkku Mkwkh

  kR 6517Lke Mkkkxe Lkk UkE nke. rLk^xe{kt Lkfkhk{f LkkU Mkkku fkhkukkhLke Yykk kR nke yLku fkhkukkh{kt Wkkh[ZkLke M k r k hn e n k e . [ k uM k kMktkeLkk uh{kt uke {e nke. kh{kt yk fkhLke Mkrk kkk hnukLkk Mk tfuk ukE hkk Au. ykEykEkeLkk yktfzk yLku MkekeykELkk yktfzk he fhk{kt yku ku knuk kh{kt Wkkh[ZkLke Mkrk uk {e hne Au.

  khLke ko{kLk Mkrk wk s kne kLkue Au. yksu MkLk Vk{koLkk uh{kt 4.08 xfkLkku WAkku hkku nkku khu ykExeMke{kt 2.08 xfk, rnhku{kuxku{kt 2.16 xfk, xeMkeyuMk{k t 1.33 xfk yLk u rku{kt 1.15 xfkLkk u Mk wkhku hkku nkku. Vk{ko yLku Mkku^xuh RLzMxeLkk uh{kt ruk kuS hne nke. uLkk uh{kt Mkkike {kuxku xkzk u 2.70 xfkLkk u Lkk Ukk u nkku. xkxk {kuxMko{kt 2.35 xfk, yuMkkeykE{kt 1.81 xfkLkk u xkzku hkku nkku. 30 keyuMkE

  RLz u k xfk u{k t 13 uh{k t kuS yLku 17 uh{kt {te hne nke. nukfuh Mkuxh RLzuk{kt 1.21 xfkLkku WAkku hkku nkku. yuVyu{MkeS RLzuk{kt 1.22 xfkLkku Mkwkhku uk {ku nkku. yku WuLke Au fu, uhkh{kt kRfku fkuhkukkhLkk ytku {te hne nke. Auk fuxkf rMkke he kuS Wkh kRfku k uf {wfkE nke.

  fkhk ukkhLkk ytk u Mk UMk uMk {tkkhLkk rMku 108 kkuRLx xeLku 21826Lke Mkkkxeyu hkku nkku. RLxk zu hr{kLk MkUMkuMk 21772 Mkwe knkU[e kku nkku. keS kksw rLk^xe{kt k rhfhe uk {e nke khtkw ytku kuLke Mkkkxe 6512 LkkukE nke. ku{kt 25 kkuRLxLkku xkzku {tkkhLkk rMk u hkk u nkk u . Lwykhe {rnLkk{kt 9.92 yks zkuhLke Mkhk{e{kt ukkh k Vukwykhe {kxu 8.13 yks zkuh hne nke. ykkk{kt xkzku LkkUkku Au. yksu uhkh{kt Wkkkk {kxu k fkhku skkkh hkk nkk.

 • 3 / . 13-03-2014, w y{kk

  Lke rne, kk.12MxkufLku qk s khLkkf hkuk

  khefu kk{kt yku Au. Mxkuf kkLke Mkrk{kt {kuk kkLkku khku k e Au. Mxkuf {kxuLkk fuxkf u{e krhkkuLke kk fhk{kt yku kku nkEzuh, nkE fkuuMxuhku, nkEkz Mkwkh, q{kkLk, hkkLkk Mk uLk yLku MkqkkLku {w heku skkkh kk{k t yk u A u . u{e krhkkuLku kLk{kt uk{kt yku kku kuLku xkzkLke k hek kue Au. kwzkkt{kt {uzeMkexe kkuLkk Mxkuf LqhkukuSLkk zk y kkoLkw t fnuwt Au fu yufk nkE zuhke MxkufLkku khku 30ke 50 xfk MkwE hnuku Au. zuh fkkq{kt hkkLke Mkrk{kt kuLkk khkLku xkze fk Au. kkekkuLkwt fnuwt Au fu eoyku fuxef kkkkku khV kuhfkhe hku Au ykLkk krhk{ MYku u{e krhkkuLku kf {e hnu Au. fMkhk Lkn fhkLke kkkk k u{e krhkku{kt Mkk{u Au. Mxkuf kkLkk kkuLke kk fhk{kt yku kku yufkyuf {ktke Lkshu kzu Au. kqt[he Mkrk k uk Au. kkuk{kt kfeV Qe kk Au. [kk{kt k kfeV kk Au. {kkk{kt wkkLke

  k kfeV hnu Au. ykk yLkuf fkhkuMkh ykLkk kku Mkkkxe kh yku Au. MxkufLkk u{kuLku xkzk {kxu rLkr{k heku [fkMke fhe uEyu. RMkeS xuMx, Mx uMkLkk x uMx, x wze zMk wkh, rfzLke fk{kehe xuMx fhkk uEyu yLku z rLkr{k heku [fkMkk uEyu. Mkexe MfuLk yLku yL MkwrkykuLkku Wkkuk k fhku uEyu. Mxkuf kuELkLkku yuf nw{ku Au khu kuneLkku kn kuELk{kt skke yz[Yk kE Au khu MxkufLkku nw{ku kE Au. kuneLkk kuxLkk fkhu rz{ktk{kt kuneLkku kn skku yxfe kzu Au yke Mkrk{kt kuELk MkuLku LkwfMkkLk kk Au.

  Mx k ufL k e yMkh k uELkL k k LkwfMkkLkLkk yurhk Wkh ykkrhk nku Au. u ftxk uk Mke[Lkk rMkkhLku yMkh kk Au kku kLku kkuk{kt kfeV Qe kk Au. fkh rLkktkkuLkw t fnuwt Au fu kkt[ke kth xfk MxkufLkk eoykuLku yuf koLke yth keu nw{ku kkLke kk hnu Ae. khu 24 xfk {rnkykuLku yLku 32 xfk kwkkuLku k keu nw{ku kkLkku khku hnu Au. u{e krhkku {kuxe {kt khu kkw kzu Au.

  Mxkuf nw{kykuLku fuxef Mkk[uke hke hkufe fk

  MxkufLkku nw{ku khLkkf hkuk nkukLke fkqkk

  u{e krhkku wt AuMxkuf {kxuLkk u{e krhkku{kt fuxef kkkkku hnu Au. u{e krhkku Lke[u {wsk Au. nkEzuhLke Mkrk nkEfkuuMxuhkuLke Mkrk nkE zMkwkhLke Mkrk q{kkLk fhkLke xu w {k{kt hkk MkuLk ykuAe fMkhk fhkLke kkkk MkqkkLke Mk{Mk

  fuxkf xuMx rLkr{k fhkkLke k{kuMxkuf khLkkf hkuk khefu Au yLku kuELkLkk nw{kLku Mxkuf khefu

  kk{kt yku Au khtkw ykLku hkufe fk Au. rLkktk kkekkuLke {ke Mkkk kkf [ufyk fhk{kt yku ku sYhe Au. MxkufLkk u{Lku k{kt ykLku eu { {e fu Au. kkf heku fuxkf xuMx fhkk uEyu su{kt RMkeS, MxuMk xuMx, xwze Rfku xuMx, zMkwkh [fkMke, rkez kuVkE, rfzLkeLke fk{kehe, Mkexe MfuLkLke kkkkLku kLk{kt ue uEyu. z uhLke [fkMke k rLkr{k heku fhkkke hknk {u Au.

  fushekLke kkxeo{kt kku kkLkk Mktfuk

  Lke rne,kk.12yk{ yk{e kkxeo{kt fk{fks yLku rxfex VkeLku ELku nu

  kkLke Mkrk Qe kE kE Au. k kufku rneLkk qkkqo {w{tke yLku yk{ yk{e kkxeoLkk Lkukk yh fushekke Lkkw ukE hkk Au. yk{ yk{e kkxeoLkk ku rMkrLkh Lkukk fw{kh rkMk yLku Mkkrsk R{e k nu Lkkw ukE hkk Au. yufkksw yh fushek Mkk{u kkxeo{kt xku[Lkk MkkuLku e hkkLke Mkko Y kE kE Au. Mkkrsk R{eyu fkwt Au fu kuyku kkuku k kkLke fk{ fhkLke Mkrkke qk s Lkkw Au. keS kksw yh fusheku xTexh Wkh fkwt Au fu {kue Wkh nkh fhk{kt ykk kk fuxef kkfkkku hMkkyku ke hne Au. k MktktkuLke kMkrfkk Mkkkxe Wkh yke kE Au. fw{kh rkMkLku k Mktuku ykkkLkku kMk fhk{kt yke hkku Au. Lkk Mkk{u fhk{kt ykuk [nuhkykuLku khu {n ykkkk yk{ yk{e kkxeoLkk rhc Lkukk Lkkw ukE hkk Au. kwshkk{kt {fk MkkhkkEyu fkwt Au fu kuLkku fkuE Mktkfo fhk{kt ykku Lkke. ykkk{e rMkku{kt yk{ yk{e kkxeoLke nkk khu fVkuze kLku kuk Mktfuk ukE hkk Au.

  k rMkLkeh Lkukkyku qk Lkkhks

  kqLku keAunX : hk{ f]kk k ksk{kt Mkk{u kk

  kkxekwk kuXf khke [qtxe zu kue fe

  hk{ f]kk kLku yuf ku kqLkk kEMkeMk {uLkush khefu kk{kt ykkk nkk : kskLku k {k {u

  kxk-Lkerne,kk.12 ykhsuzeLkk kkkuh Lkukk

  hk{f]kk k yksu rrk heku ksk{kt Mkk{u kR kk nkk. kuyku kq Mkk kLke kwke r{k khke Mkk{u kkxekwk{ktke [qtxe {ukLk{kt Wkhu kue kk ukE hne Au. hk{f]kk yuf

  k u k q kLkk kEMkeMk {uLkush khefu k kk{kt ykkk nkk yLku kqLkk Mkkike rkMk w k if eL k k y uf nkk. hk{ f]kk k ksk{kt Mkk{u kkk t k q kL k u { k u x k u Vxfku kzku Au. hk{ f]kk yksu ksk {w hksLkkkMkn yLku rhc Lkukk hrtfh MkkLku {k nkk. hrtfh k rknkhLkk Au. kkxekwk k u X f y t k u r L k o kskLke fuLe [qtxe

  Mkr{rkLke kuXf{kt uk{kt yku. kskLke fuLe [qtxe Mkr{rkLke kuXf kwkhLkk rMku {Lkkh Au. ksk khk hk{ f]kkLk u kkxeo{kt Mkk{u fhkLkk rLkoke rknkh{kt kkLke MkrkLku {skqke {e fu Au. fkh fu, k {k su {kuxk kku ykhsuzeLku {kk

  nkk ku nu kskLku {e fu Au. yk xLkk{ ytku kq kLk yu qkkqo {w{tke hkkze ueyu fkwt Au fu, hk{ f]kkLke kkkkfe kkLku LkwfMkkLk fhu Lkn. keS kksw r{kyu fkwt Au fu, hk{ f]kk Mkkku k{k{ hksfe Mktktku wk s {skqk Au khtkw nu yk Mktktku kt fhe uk{kt ykk Au. u fu, kkrhkrhf Mktktku Mkk{kL heku [kw hnuu. r{kyu fkwt Au fu, ku r[khkhkLke yk zkE hnuu. Mktkteyku [uLke zkE hnuu Lkn.

  rknkh{kt kq kLku yk k u uhkh Vxfku kzu k ue kk ukE hne Au. kq k fkUkuMkLke Mkkku {eLku kufMkkLke [qtxe{kt {ukLk{kt WkhLkkh Au. keS kksw ksk yu suzew swe swe heku [qtxe {ukLk{kt Wkhe hkk Au. rknkhLke [qtxe k yk ku uhkh hku{kt[f kLku kue fe Au.

  {kykuke nw{k{kt NIA khk [fkMke fhku : u

  kufMkkLke [qtxe{kt uLkku {w nukw

  {kykukeLke Mkk{u yo~fhe Lkk skLkku yu hk kkueMk khk Mktwk ykukhuLk [ku : nekuLku ytsr

  hkkwh,kk.12 fuLe k]nkLk Mkwe fw{kh

  uyu yksu nuhkk fhe nke fu, ek {kykuke nw{kLkk {k{k{kt Lku RLuMxekuxe yusLMke (yuLkykEyu) khk kkkMk fhk{kt yku. kRfku {kyk ukeyk uyu [tz kk uBk kMx yLku ytkqt kkuekkh fheLku 15 Mkwhkk skLkku Mkrnk 20 kufkuLku {kukLku kx Wkkhe ek nkk. AkeMkkZLkk Mkwf{k rsk{kt xkUkkk LkSf yk nw{ku fhk{kt ykku nkk u. skk wh kk u kkfkhk u Mkkk u kk[ek fhkk kMkh rzrLk nuzkxoh kh uyu fkwt nkwt fu, ne kuk skLkkuLku y{u ktsr ykkeyu Au khtk w k u{Lke nee hkk su Lkn. y{u {kykukeykuu k k u k k kX ke w t . uy u W[Mkhe kuXf{kt krhMkrkLke

  Mk{ekk fhe nke. Mkkku Mkkku {kko kuk Mkwhkk skLkkuLku ktsr ykke nke. Mkwefw{kh u khk fkqkk fhk{kt yke nke fu, kkWLz Mkhu MktfLkLkk ykLke Mkrk nkuE fu Au. AkeMkkZLkk {w{tke h{Mkn knukke s yuykEyuLku kkkMk MkkUkk {kxu ku{Lke eetze ykke [wk Au. yuLkykEyu khk s kk kuo 25{e {uLkk rMku fhk{kt ykuk rLkkfkhe nw{k{k t k kkkMk fhk{kt yke hne Au. kk {rnLku {kykukeykuyu ek nw{ku fheLku AkeMkkZ{kt fkUkuMkLkk k{k{ xku[Lkk Lkukkyku Mkrnk 27 kufkuLku {kukLku kx Wkkhe ek nkk.

  k u f M k k L k e [ q t x e { k t u knk U[kzkLkk n u k wMkh {kyk ukeyk u ykk tf V uke hkk Au khtkw kkkuhku ku{Lke

  k usLk k{k t M kV k u L kn. AkeMkkZ{k t rkLkMkkLke [qtxe ktrkkqo {knku{kt kR kk kk nu kufMkkLke [qtxe k fkuRk {w~fue kh kuu. hk kkueMk kkkuhku Mkk{u Mk twk ykukhuLk nkk hu. yku WuLke Au fu, {kykuke nw{kLkk {k{k{kt ze kkkMk Y kR [wfe Au. AkeMkkZ{kt fkUk uMkLkk LkukkykuLku {kukLku kx Wkkhe ek kk nu Mkwhkk kuLku xkkuox kLkkeLku {kykukeykuyu nw{ku fku o Au. {kykukeyku kkuoke AkeMkkZ{kt Mkr hkk Au yLku ku{Lkk nw{k he hkk Au. {kykuke nMkkLku hkufk {kxu k{k{ kkk ukk nkuk Akkt MkVkk {e Lkke. fuLe k]nkLkLkwt fnuwt Au fu, yo~fhe ku yLku hk kkueMk kkkuhku Mkk{u Mktwk ykukhuLk nkk hu.

  MknkhkLke yhS Wkh MkwLkke {kufqV fhkE

  MkwkkkLku Akuze {wfkLke {ktk

  Lke rne,kk.12 Mkwe{ fkuxuo Mknkhk kwkLkk zkLke yhS kh MkwLkke {kufwV fhe

  ee nke. Mkwkkk hkuLku {wk fhkLkk Mkto{kt MknkhkLke yhS kh MkwLkke {kufqV fhkkk nk{kt [ke hnue [[koLku khu uk {ku Au. hkuLku AkuzkLke yhS Wkh nu ykkefku MkwLkke ku. {tkkhLkk rMku Mknkhk kwku Mkwe{ fkuxo{kt yke fheLku kkfkrf kuhu hkuLku {wk fhkLke {ktk fhe nke. rneLke rknkh su{kt Mkwkkk hku Auk yuf Mkknke fMxze{kt Au. fkuhkMk yhS hsq fhkk MknkhkLkk feu fuxef eku fhe nke. [eV sMxMk ke. Mkkkr{Lkk Lkuk]{kt kU[ Mk{k yue hsqykk fhkE nke fu, hkuLke fMxze kuhfku Au. kU[ nu ku{Lke yhS Wkh MkwLkke [kk Mkn{k kR kR Au. k rMkLke yth 2500 fhkuz YrkkLke [wfe fhk Mknkhkyu hsqykk fhe nke yLku kkfeLke hf{ kkt[ kkk{kt ykkkLke kkhe ykke nke. u fu, Mkwe{ fkuxuo yk e Vkke ee nke.

  ksku rnLw {kxu yLku fkUkuMku {wM{ {kxu ftR k fwO Lkkekr kkxLkkh {wtkE{kt fushekLkk hkuz ku yLku kuf xuLk{kt kkkke khu ytkqte VukE : k wkLkkuyu fushek Mkk{u nMkf ukku fko

  {nkhkx{kt fusheku [khLke Yykk fhkk kuke ykkukku fko

  {wtkE,kk.12 yk{ yk{e kkxeoLkk Lk ukk

  yLku rneLkk qkkqo {w{tke y h f u s h e k u y k s u {nkhkx {k t k u{Lke k ufk [q txe {kxu [khLke Yykk fhe nke yLku ksk yu fkUkuMk k tLk u Wkh k uke nkhku fko nkk. khu ytkqte yLku rhku [u fusheku kuf xuLk{kt k {wMkkVhe fhe nke. hkuz ku {khVku kufkuLku krk fhkLkk kMk fko nkk.

  wkkLk nkWMk kku yufrkk kufkuLku Mktkkukk fusheku fkwt nkwtt fu, ksku rnLwyku {kxu yLku fkUkuMku {wM{ku {kxu ftR s fwO Lkke. yh fusheku WkMkk kuk kufkuLku uh uh sRLku kufku

  {kxuLke MkhfkhLk u {k ykkk yke fhe nke. ykkW rMk{kt yh fusheku uhkh hkuz kuLkwt ykkusLk fwO nkwt. kkeykuyu WkLkkhe ytuheke [[okux Mkwe khu [k{Lke Mkrk MkSo nke. kkLkk rhc Lk ukkykuLke Mkkk u yLk u yuyukeLkk fkofhk u Mkkku fusheku kuf xuLk kfzkk ytuheke [[okux Mkwe kufkuLku khu {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kzku nkku. yuyukeLkk Lkukkyu ykhu [[okux knkU[eLku kufku Mkkku kk fhe nke. fushekLke f uk {kxu k kufku {kuxe Mktk{kt W{xe kzk nkk. kufku{kt wk kuZeLkk kufku k nkk. fuxkf kufkuyu fushekLku fkk s k kkkk nkk. yk kufkuyu fkt

  nkwt fu, kuyku fkuR MktMkkLkk Lkke khtkw rkkeoyku Au. fushekLkk r{rzk { uLk us{uLx Mkk{ u yk kufkuyu rhku fkuo nkku.

  wx wk Wkh k u{Lke ef kue rrzkuke ku{Lke rkckLku Vxfku kzku Au. ykkW yuyukeLkk fkofhkuyu yMkk We fhe nke. keS kks w yurzLk fr{Lkh ykuV kkueMku fkwt nkwt fu, yk fkuR hkuz ku Lk nkku. Mkkku Mkkku kr{ WkLkkhe rMkkh{kt fushekLke {wkfkk hr{kLk fkuR rLk{kuLkku tk kku Lk nkku suke yuyuke Mkk{u kwLkku LkkUkLkku fkuR & kkku Lkke. fusheku {uk k kxfh {kx u w t k uLk k kkku wkzke rMkkh{kt k knkUk nkk.

  MkkRMk sux kku$k kkMkuke 42 r{kLk hek kikhnihkkk,kk.12

  ksux yuhkRLMk MkkRMk suxu kk u$k Mkkk u yuf {nkfk Mk{sqrk fhe Au. 4.4 yks zkuhLke f{k{kt 42737 {uMk sux r{kLkku hek {kxu kku$k Mkkku Mk{sqrk fhk{kt yke Au. ftkLkeyu yuf ke{kt yksu {wskLke {krnke ykke nke. yk rLko uk{kt ykk kk MkkRMk suxLkk uh{kt uhkh WAkku kkukku

  nkk u. Lwykhe {rnLkk{kt yk Mk{sqrk ytkuLkk ynuk Mkkike knuk yuf Mk{k[kh MktMkk khk fkrk fhk{kt ykk nkk. yk ykuzohLkk krhk{Mku LkwfMkkLk fhe hnuk khke furhh MkkRMk suxLku Vkku kR fu Au. MkkRMk suxLku {kfuox rnMMkukheLke ryu [kuke Mkkike {kuxe yuhkRLk khefu kk{kt yku Au.

  fkh fu, Lkk {qzehkufkfkhkuLke

  RAk k fhk{kt yke Au fu, MkkRMk suxLkk kuhuLx kwk MkLkkwk{kt [eV VkELkkLMk ykurVMkh yu. LkkhkLku fkwt Au fu, Lkk r{kLkku 2018{kt {kLke Yykk ku. RLzLk yuh ku{kt kkfkhku Mkkku kk[ek fhkk ku{u yk {wskLke kk fhe nke. ykuzoh {kxu ku{uLxLke [wfe rzrhe kkheLke LkSf [wfe uk{kt yku. VLzk kLk ytku w {krnke ykkkLkku ku{u

  RLfkh fkuo nkku. nk{kt ykkk{kt ykuk ykuzohke 12 kku$k 737 yuLkS r{kLk Mkk{u Lkk ykuzoh{kt f{kkuLku ykhe uk{kt yku. MkkRMk sux ykukrk fkrLkr {khLkLke {krfeLkk MkLkkwkLke Au. {qzehkufkfkhku {kxu yk wk s {nkqo ftkLke Au. hr{kLk yksu MkkRMk suxLke ftkLkeLkk uh{kt ke WAkku LkkUkku nkku. Vukwykhe{kt MkkRMk suxLku khu LkwfMkkLk kwt nkwt.

  y{kk, k.12r k t r { k x u 3 3 6

  e k k k u h e y k [ k o w h J q h e h S {nkhke rk{k t yk[k o h ~ { h J q h e h S { . k . k.12{e {k[uo khu 9 fkfu ktrh si ukBh {qqsf si tkt W{u fw 84 rkt rr -ykhkkku kht fkuo Au. kku s wkhke q rh{ t ke k{ erXfk{k t {t u fhu. Wue Au fu fkfku wee Mkhkqofku yu khkk{kt {u u {kxu t{kt yktr yu k i{Mk{ek t fhkk{kt yku.

  yk[ko whJqhehS {.k.yu yk ykhkk ytu ruk {sqe ykk ft fu k kuu w tzhef Mk{eu yk ykhkk y t k o q u o ykue. Auu w {nkeh M k { e y u y k y k h k k ki{Mk{eu yke ne. si k{kt yk[ko n fko Ae qrh{tke t[ Mkke

  ykhkk kt[ erXfk{kt fhk Au. rr -s kku yufkt{kt ueu yk kk fhkke rr Qo k kk Au. sukke M yu yLkt fk{kt rr{k k Au. 21 re k{ erXfk, k.1 yur, 2014kt hkus {k ku. yk[ko h ~ { h J q h e h S { . k . y u s k w t f u rktr, oswk y u M k L : w k yk ykhkk fhk w t r k A u . A k r r skukqhehS {.ke ykkk-ykeko rn yuf yk[ko tkukt ykeko kk [w te wfk{k k kR Au. f w 84 re yk ykhkk{kt kt[ erXfk nku Au. su{kt k{ 21, eS{kt 25, keS{kt 8, [kuke{kt 13 yu k t[{e erXfk{k t 16 r nku Au. rke{kt u{e kt[{e erXfk {k ku.

  yk ykhkke k[ek

  ru kMk{kt Wu Au fu fhkuzku ko quo k kuu yk qrh{tkwt k wtzhef Mk{eu fwo khu qrh{tkwt {k kzk k fhkuz &kuf nwt. khk [t Mk{e yrAku yk {tk {k nw t. k {nkeh Mk{eyu ki{ Mk{eu 21 nh &kuf {k qrh{tk ykku. htw ki{ Mk{eyu 32 &kuf {k yuku tku fku o. fkkthu yuk 432 ykhkue ykhkk ykhu {u Au.

  fkku, k.12Auk 47 rke kuhk{kt

  si {wk khk WskR hnuk e Wk yto 12 suxk ykhkfku ykhkk fhe ne.suk khku ywkeu { tkh u { kk u o Wh 3 eyku,10 xkze rn 73 knku kku efu kukkkk{kt kufku uzkk nkt.kuhk{kt si {wk khk k.22{e Lwykheyuke kRu k.12 {k[o we e Wk WskR hnku Au.12 suxk ykhkfku h Ak uze u 47 r we {nkhkykue kku Wk{kt hk r hneu {oe ykhkk fhe hkk nk.khu {tkhu 47 r we fhkue Mk k Wke W ~kk khk rr{k u k ukkkk w

  ykk us fhe fete k{f hke ne.

  kh u 9 fkf u {nkeh s i k u k x e k e e rse[tqhehS kk r ] t kk u efue Meykue kk hk rne kukkkk yu.ykR.e {kokR sqe k uMx yk u rV e[k h,xukzk kue [kufe.t 2kRu k kR ktshkku kR h kuhk k fkfu

  h si kukxe nku[e ne.yk hBk 1 koke e[ue k 4ke w kfku uzkk nk. kike ykfkow fuL uk 12 suxk ykhkfku [ko fhe kukw S kkof fwo nw.

  R k k u 3 eyk u ,10 xkze rn khuk fw 73 knku y y uLz kk kk u k tMf]rf {tzeykue efkt {kuxe tk{k t ywkeyku uzkk nk.uhkh{ktke k{q{qof yu tee qhkeyku [u hk rr rMkhkuk {kkuo Wh kukkkk efk k{f {nku [u xkrVf rtk {kxu kueu fk fhe ne. yksu wkhu Mek {kkhku t yt k{q{qof kuu.

  rktr {kxu si kw 84 r ykhkk fhu

  kuhk{kt Wk k {ku kukkkk

  47 re W Mk k 12 ykhkfkuu u khkt fhkkt

  fkku, k.12t[{nk rsk{kt ykhku,

  yktkze, {kn kus f{eoyku, yuxe rk{kt r{f hefu Vhs k ytkS 7700 f{eoykuk ktk {ke zh kuke {w~fue ze hne Au. suu Wfuk {kxu {tkhu t[{nk rsk {swh tk u nuX kuhkk {kkuo h hue kuSu fufxhu yku ykwt nw t . k tk{ke t[{nk rsk{kt Vhs k 1400 yktkze fkofhk u, 1700 ykkfoh, 2000 {kn kus f{eoyku, yuxe rkk 2300, [kf, ku[{u rnk 300 yu{ {eu {kuxetk{kt f{o[kheykuu hfkhe rrykuke yLk kR hnku Au.

  k u k k z h k u k W f u { k x u khe {swh tk u nuX t[{nk yuf{ khk {tkhu {k te tu o kuhkk {kku o h hue kuR n e . u h k k u rf u f { e o y k u y u f ufxh f[ uhe{k t yk uk w fwo nw.su{kt skkw nw fu nukuu rr{ kh u{s V yu h{ kMkk kkt huf kwfk{kt {h [wfk{kt ykk ke u {h [wfw fhkw. ykk foh ku

  su fk{ehe r{kwkh ykk uykuku yL fkku o{kt Wku kk Au uwt kzw kw [wfk{kt ykw ke u [wfw, ykk foh kku {eusu eus nuk {exeku fhk{kt yke ke u r{kwkh [kw fhke sue {ke fhkR ne.

  t[{nkkt 7,700 f{eoykuk zh ku ytu kuhk{kt hue

  khe {sqh tk u nuX yufk kR rhku f fkuo, fufxh f[uhe{kt ykuk yke u, {, Vhs, nff suk kkue {ke

 • 4 / . 13-03-2014, w y{kk

  Year : 1, Issue : 252, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 13-03-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 252, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.13-03-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  kkuzo khekk{kt rkkeo.....kuh 10 yLku kuh 12 kkuzoLke khekk ykkefku kwkhu Y kE hne Au. kkuzoLke khekkLku ELku

  kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzo kkteLkkh khk k{k{ kikeh fhe uk{kt yke Au. kkuzoLke khekk hr{kLk fkuEk fkhLke Vrhk Lk WXu ku {kxu k{k{ kkkt uk{kt ykk Au. rkkeoykuLke Mkwrk {kxu xku e LktkhLke Yykk k fhk{kt yke nke. suLkk fkhu rkkeoykuLku hknk kE nke. kuhherkLku xkk {kxu k swe swe xqfze kkuXkkt yke Au. kuhherk{kt kfzkuk rkkeoyku Mkk{u fkokne fhk{kt yku. kkuzoLke khekkLku ELku ykfzk Wkh Lksh fhk{kt yku kku r[k Lke[u {wsk Au.kuh-10Lkk rkkeoykuLke Mktk ................................................................ 9,75,897ku-12 Mkk..Lkk rkkeoykuLke Mktk ............................................................ 5,08,901ku-11 r..Lkk rkkeoykuLke Mktk ............................................................ 1,28,372ku-12 r..Lkk rkkeoykuLke Mktk ............................................................ 1,15,495MktMf]k {k{Lkk rkkeoykuLke Mktk .....................................................................517ku-10 fw khekk fuLkuLke Mktk ..........................................................................681ku-10 {kxu fw kuxk fuLkuLke Mktk ......................................................................... 99ku-12 {kxu fw khekk fuLkuLke Mktk ....................................................................209ku-12 {kxu fw kuxk fuLkuLke Mktk .......................................................................178ku-12 r..Lkk khekk fuLkuLke Mktk ....................................................................115ku-10Lkk kLkke rkkeoykuLke Mktk ............................................................. 70,497ku-12Lkk kLkke rkkeoykuLke Mktk ............................................................. 26,421ku-10Lke khekk {kxu fw kuLkLke Mktk ................................................................... 70ku-12Lke khekk {kxu fw kuLkLke Mktk ................................................................... 41MkeMkexee hkke kkykuLke Mktk ...................................................................1300khekk{kt fw ^k#k MfkuzLke Mktk ...................................................................244khekkLke fkhe {kxu xku e Lktkh .................................................1800-233-5500

  MkeMkexee, ^k#k MfTkuzo k hnuu

  ykske nuhLkk{kLkku y{fuL ykMkkkMk uhkukLke wfkLkku, Mkefh kh hkuf

  y{kk, kk.12ykkefkke hkh{kt kuh-10 yLku 12Lke khekkLkku kht

  ku. y{kk nuhLkk swk-swk 423 khekk fuLku Wkh ukLkkh Au khu yk khekk hBkLk khekk fuLkuLke ykMkkkMk ktke-Mkk{ke sk hnu yLku rkkeoyku ktk kkkh{kt khekk ykke fu ku {kxu nuhLkk kkueMk fr{Lkh rkLkt kyu nuhLkk{wt knkh kkzwt Au. yk nuhLkk{k ytkkok kkuzoLke khekk hBkLk khekk fuLkuLke ykMkkkMk uhkukLke wfkLkku- kWz Mkefh kh rkkt {wfkku Au. yk nuhLkk{w Vhs khLkk kkueMk kkk nku{kkzoLkk {kMkku kkk khekk yLkwMktkLku Vhs kkk Mkhfkhe f{o[kheykuLku kkw kzu Lkn khu yk rMkkLkk yL LkkkhefkuLku nuhLkk{kLkku tk fhu kku ku{Lke Mkk{u ku kkkt uku.

  y{kk, kk.12 k wshk k {k r{f yLk u

  W[kh {kr{f rk kkuzoLke ykkefkke Y kLkkhe kkuzoLke kh e k k{k t y{kk n uh yLku k kB{ktke 1,88,286 rkkeoyku WkMkk hnuu. yk ku y{kk nuhLke 78 Mfwku kkk y{kk kkBke 51 Mfwku{kt MkeMkexeeLke Mkwrk nk ukLk w t k {u Au. yL Mfwku{k t MkeMkexeeLke Mk wrk Lk nk ukke sYh sk k t rzekuk kVe fhku. yk ku y{kk kkBLke 15 Mfwku{ktke

  kE ukfkMx fhk{kt yku. y{kk nuhLke kk fheyu kku nuh{kt kuh-10Lke khekk {kxu 8 kuLk, 34 fuLku yLku 1 kuxk fuLLke h[Lkk fhkE Au. fw 215 rkzk{ktke kuh-10Lkk 65998 rkke oyk u khekk ykku.

  kh u k uh-12 sLkh Mxe{Lkk 43150 rkke oyku khekk ykku. Wkhktk MkkLMk [kukk Mku{uMxhLke khekk {kxu 2 kuLk, 9 fuLku, 2 kuxk fuLku kkk 52 rkzk Vkkk Au. MkkLMk [k ukk Mk u{ uMxh{k t y{kk

  nuh{ktke 11980 rkkeoyku khekk ykku. y{kk kkB{kt kuh-10Lke khekk{kt 46771 rkkeoyku LkkUkk Au. kuh-10 {kxu 3 kuLk, 135 rkzkk u kkk 1527 kuf Lke fhkk Au. khu kuh-12 Mkk{kL kn{kt 29700 rkke oyku LkkUkk Au. ku{Lkk {kxu 2 kuLk, 75 rkzkku kkk 990 kuf Lke fhkk Au. khu MkkLMk [kukk Mku{uMxhLke khekk{kt 4700 rkkeoyku LkkUkk Au. suLke khekk {kxu yuf kuLk, 19 rkzk yLku 235 kuf Lke fhkk Au.

  y{kk nuh-kkB{kt fw 188286 rkkeo Au

  y{kk nuh{kt 78 Mfwku{kt MkeMkexee

  kkB rMkkhLke 51 Mfqku{kt MkeMkexeeLke Mkwrkyku Au sYh sku kku rrzkukkVe fhkLkku rLko fhkku

  ku-10Lkk rkkeoyku kwshkkeLke khekk ykku

  ku-12 Mkk{kL kn{kt Lkk{kLkkt {wkkuLkwt kukh

  kuh 12 rkkLk kn{kt irkf rkkLkLkwt kukh uku

  y{kk, kk.12kwshkk {kr{f yLku W[kh

  {kr{f rk kkuzoLke khekkLkku ykkefkke kht kE hkku Au. ykkefku kuh-10{kt k{ kkkLkwt kukh uk{kt yku khu kuh-12 rkkLk kn{kt irkf rkkLk yLku kuh-12 Mkk{kL kn{kt Lkk{kLkk t {qkk uLk w t kukh uk{kt yku. ykkefku kuh-10Lke kkuzoLke khekkLkku Mkkh u 10:00 fkf u kh t ku. kuh-10Lkk rkke oyku k{ kkkLkwt kukh ykku. su{kt {kuxkkkLkk rkkeoykuyu k{ kkk khefu kwshkke kMkt fhe

  nkukke kwshkkeLkwt kukh uku khu rnLe {k{Lkk rkkeoyku r n L e , { h k X e { k { L k k rk k e oyk u {hkXe, y t k uS {k{Lkk rkke oyku ytk uS, Wqo {k{Lkk rkkeoyku Wqo yLku Mke, kr{, kukw yLku Wzek {k{{kt rkke oyku kk ukkLkk {k{Lkk rkLke khekk ykku. ykkefku Mkkhu 10:00 ke 1:30 fkf hBkLk yk khekk uk{kt yku.

  kuh-12 rkkLk kn{kt ykkefku irkf rkkLkLkku kukh uk{kt yku yk khekk kkkuhu 3:00 ke 6:30 fkf hBkLk

  uku. khu kuh-12 Mkk{kL kn{kt Mkkhu 10:30 ke 1:45 fkf hBkLk Mknfkh kt[kk yLku kkkuhu 3:00 ke 6:15 fkf hBkLk Lkk{kLkk {qkku rkLke khekk uk{kt yku.

  W uLk e A u f u k{k{ rkLke khekk ku kk{kt uku. k{ kk{kt knwrfke fkhLkk 50 &ku nu. fw k w 50 hnuu, &kkLkk ke kk{kt oLkk{f fkhLkk &ku nu suLkk 50 kw hnuu. huf &kk{kt 15 r{rLkxLkku Mk{ ykuyu{ykh kk{kt rkkku hk {kxu ykkk{kt yku.

  fkku, k.12y k r k e y k u k t f { k W

  rfhk hefue k{k {ukh {nwzkk t ]k Wh V w ne ykkt ykrkeykue [k{kt khku kkw t skR yku Au. { w u khe w k - kh r{kt {nwzkk Vw zkk [kw kR skt nku Au yu u {nwzkk Vwku wfeu uk k nkue{kt uk{ktke {uue f{keku Wku fhe ykuk ykrkeyku nkuek nukhe Wse fhk nku Au htw [kw ko hr{k khtkh f{ku{e hk hkw t [kw hnuk khe w k {nwzkkt ]k Wh su nkk (fe) ykk nk u hk kk e k nkukwt ykue ykrke ske hne Au.

  {nwzkk Vqku wfeu uk k u f{ke{ktke ykrkeyku nkuee Wse fhu Au:- nu yk {nwzkk ]k Wh {nwzkk Vw yku ku uu k {nwzk fnuku

  yu u {k{kt ykuAk zu. {nwzkk ]ku ykrkeykuku f{kW rfhku yuxk {kxu fnuk{kt yku Au fu ykuk ykrkeykuu kuke fwu suk rfhk fhk khu f{ke {nwzkwt Vw fhe yku Au fkh fu kukk wkku yuf nku fu u [kh nku u {k{ ykuke ku yke ue fhk, khfktXk, kfktXk, fkXekz, [hkuh, fA- ws suk rMkhku{kt [kukk- kt[{k ku ue fhk {u {rnk{kt hkk kR Au yu uyku ykw ko ue fhe h yur {nek{kt {khu yku Au yu kukk hzk {k- ku yne {wfe Au.

  hzk {k - k k u k w t uxew hk k{{kt nkuR fk{ tku nku u fhe wshk [ku Au yu {k[o {rnke Yyk kk yuxu uykuku f{kW rfhku yuxu fu {nwzku uyku {kxu f{ke ykk yufe yuf sk Wh Wku hnu Au yu sue kh w fu kkuzk

  s rku{kt VwYe Vu Vu kk ykkwt [kw fhe u Au uu wfeu kt[ku Aku Yru { u[k{kt yku Au yk {nwzk Vwe r yZe ke k {rnk [ku Au khk yks {nwzk u hk hkw t [kw kk u nuk VYe u zkue yku Au.

  yk zkueku k 800 ke 900 Yrk {ku k nku Au su ykw [ku{kw zu Au yk kukk kuk wk fhkt w { yk {nwzku fhku nkukke uu ykrkeykukt f{kW rfhk hefu ykuk{kt yku Au yu kukk wkku eS he Wh sRu ik f{kR ku Au skhu yk {nwzkwt ]k kuke sk Akuzk h yuf s sk Wh yze{ hne he yu hzk ykrkeyku u wh u whk ykX {nek f{ke fhe yku Au yuxu s ku uu ykrkeykukt f{kW rfhk hefu ykuk{kt yku Au.

  {nwzkk ]k Wh Vq n ykk ykrkeykue [k{kt khku kku

  fkukkuohuLk{kt rLk]rkLkk kku khk {kk Lkke

  y{kk, kk.12y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk{kt su W[ yrfkheyku rLk]k kE

  Au kku kuLku kuLke kfkyku sqLke Vhs kk {kk Mkuk rLk]rkLkk k kfk {kk Lkke khtkw fkuELkk fkuE fkhkuMkh yxfe Au. BwrLk fkukkuoLkwt kkf ksux Yk. 5000 fhkuzke k wLkwt Au. fkukkuohuLkLkku nexLkku fkokuk k qk s {kuxwt Au. khtkw yk nexkhkuLke Zee LkerkLku fkhu Mkk{kL kufku kku MkkEz{kt hkk khtkw fkukkuohuLkLkk W[ yrfkheykuLke Mkrk fVkuze kE Au. kuykuLke Vhs kk {kk Mkuk rLk]rkLkk k yuf ykk keS kkkMkLkk fkhu yxkE Au. nk{kt s yuf EsLkuh rkkLkk W[ yrfkhe k kkukkLke Mkuk rLk]rkLkk k {uk {kxu khkh fkukkuohuLk{kt k k Au. ykkW k ykwt ku zuwxe BwrLkrMkk fr{&hLku k Mkuk rLk]rk kkLkk k {uk {kxu qk Lkku fko nkk. ykwt khtkh kk Akkt k rrsLMk MkrnkLke kkkMk ykkWke fu{ fhk{kt ykke Lkke.

  kkf Vrhkku Mkkkxeyu

  kkxeyku kufMkk [qtxe fko{kt Mk kLk

  LkkuLk rr{uh-{nuMkw uhkLkk fk{Lku R nuhkLkeykk k{e 7{e y u r k e

  kuLkkh kufMkkLke [qtxeyku{kt [qtxeke fk{kehe {kxu kkxeyku ukhkkk Mkk{kL kufkuke {ktze rkkeok nuhkLk khuMkkLk kE kk Au. {nuMkw uhku, LkkuLk rr{uh Mkxe o, ykfLkk u kku Mkrnk yMkt fk{ku yku o hkus kkxe ykuVeMk{kt ykkk Lkkkhefku kkxe Lk {kk nkukke h{Lkk k kE nuhkLk khukLk kE kk Au. fu{ fu kkxeyku [qtxefko{kt Mk

  nkukke LkkkhefkuLkk hkuskhkusLkk fkk u o kkk Lkke. k ufMkkLke [qtxeLke kkhe nuh kkk hk MkhfkhLkk yk yk rkkkuLkk f{ o[ kh e M k rn k k kx e k [q txeke fko{kt uzkE kk Au. kkxeyku [qtxeke Lkkkhefku kkxe ykurVMkLkk k kE nuhkLk khukLk kE kk Au. kk yu{ Au fu hk MkhfkhLkk swk swk rkkku{kt knkh kzke hkeyku. Wkhktk hk MkhfkhLke r]rk

  kusLkkLkku k uk rkkeoyku LkkuLk rr{uh MkxeoVefux fZkk yku o kt[Lkk{kLke fk{kehe {kxu kkxe kkMku Au ku{s su ku rMkkhLkk hnekuLkk {nuMkwe uhku Mkrnk yL e ke fk{kehe kkxe ykurVMkh fhu Au. hkus {kuxe Mktk{kt kufku kkxe ykurVMku swk swk fkkuo ykuo Au k khke [qtxeLke nuhkk kE Au khke kkxe yk u rVMkh [ q txeke f k{k eh e{k t M k n k u k k e

  Lkkkhefku-rkkeoyku kkne{k{ kkufkhe WXk Au. rkkeoyku yu kkkku k [r[k Au. fu hk Mkhfkh fuL MkhfkhLke swe swe fkuBkuxexe yuk{{kt kk uk LkkuLk rr{uh MkxeoVefux fZku Au. khtkw kkxe {kk Lk nkukke rkkeoyku MkxeoVefux fZke fkk Lkke Wkhktk e ke fkuBkuxexe yuk{{k t rkke oyk u L k k u L k rr{uh MkxeoLkk fkhu Vku{o he fkk Lkke.

  sqLkkkZ {LkkkLkk kuzo Mke{ktfLk {wMkku nuh

  kkteLkkh, kk.12hk [qtxe ykkuku sqLkkkZ rskLke sqLkkkZ {nkLkkhkkrfkLkk

  kuzkuoLkk Mke{ktfLk yLku yLkk{k kuxfkuLke VkeLkku kkr{f yku kk. 10-3-14Lkk hkus knkh kkzku Au. swLkkkZ {nkLkkhkkrfkLke Mkk{kL [qtxeyku {kxu 20 kuzo yLku 60 kuXfku Lke fhu Au. yk 60 kuXfku kife 1/3 e yLkk{k khefu 20 (yLkwMkqr[k rk, yLkwMkqr[k ykrrk kkk kAkkko e Mkrnk) kuXfku hnu Au. khu yLkwMkqr[k rk {kxu 5 kuXfku ku kife 2 e kuXf yLku yLkwMkqr[k ykrrk {kxu 1 kuXf, kAkk ko {kxu 6 kuXfku ku kife 2 kuXfku kAkk ko e {kxu Vke fhk{kt yku Au. yk kkr{f yku Mkk{u nuh sLkkkLku kkukkLkk ktkMkq[Lkku 10 rMk{kt hk [qtxe ykkukLku knkU[u ku heku {kufe ykkk skk{kt yku Au.

  ykuAk yLkwkk kufkuLke hke fhkk nkukLkku ykkukknkhke ykuAk yLkw MkkkuLkk kufkuLke hke fhkLkku ykkuk : zuwxe BwrLk. fr{LkhLke skLku R rk

  y{kk, kk.12BwrLkrMkk fk ukk u oh uLk{k t

  [eV {uxLkLke sk {kxu ELxhq kk uzk Mk{ knuk hkk{k t ykuk nkk ku sk {kxu Mkwr[k kfkk hkkk W{ukh u BwrLk. fkukkuo{ktke s {e yku kku kZkeke sk he kue Mk Lkerk {tswh fhe kuLkku Mkhwh k fhk{kt ykku Au. ku{ Akkt kuLke skyu Mkwr[k kfkk fhkkt w kfkk yLku yLkw hkkk W{ukh nkuk Akkt knkhke sk hk{kt yke. tLkk zke, r{Lkkke ktzk kkk kk kxu fu suyku 15 ke 20 koLkku yLkw hkkk nkuk Akkt knkhke ykuAk yLkwke Mkkkkhe kskLke ek ek kk kLk u rL k{w tf ykkk{kt yke. BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkwt rnk kLk{kt hkeLku

  Mkwr[k kfkkke MkOk fuzh{kt k{k{ Mkk{ yLk u yLk we f{o[kheLkku Mk{ku fhku uEyu k u{s LkMkk xwxhLke Mk wr[k kfkk yLku yLkw MkOk su fkuE hkkkt nku kuLku kZke ykke sYhe sk he uEyu. hk Mkhfkh{kt LkMkk xwxh {kxu 9 ko kAe nkk kkkhkuh 9300-43500Lke k uz{kt k u kuLz 5400Lkku y{ fhuku Au. ku {wsk Bw.fkukkuo{kt k xwxh {kxu k u k uLz 5400Lkku y{ fhk ku fkokne kfkk kkk yLkw kkkku Mk rLkke rLk{ku nkuk uEyu. BwrLk. fkukkuo. khk yLkufkh rr skLke kfkk kkk yLkw kkkk u khtkh VuhVkh fhk{kt yku Au.

  keS khV ykkW k zuwxe BwrLkMkk fr{&hLke sk {kxu

  fkLkqLke rk Mkou nkku. yku WuLke Au fu ykMkeMkMxLx BwrLkrMkk fr{&hLke hke{kt k yLkuf Mkk{ yLku ywe kk k W[ ik rf kfkk hkkkt yLkuf BwrLk yrfkheyku nkuk Akkt knkhke rkLkyLkwe W{ukhLke hke fhk{kt yke nke. [eV {uxLkLke sk {kxu nuhkk Vk k.[e.k kkk yuS nkuMkx{kt {uxLk {kxu nke ku{ Akkt eyuMk nkuMkx{kt k {uxLkLke sk kkAk kkhu he uk{k t yke Au k u{s hke{kt {kuxk kku LkMk t[ fhk{kt ykku Au.

  {uxLkLke sk {kxu RLxhqLku RLku [[ko

  kkukk ykuhkes kkMku hkfzr ue kYLkk skk Mkkk u yufLke hkfz

  y{kk, kk.12kk teLk k k wshkk{k t kY

  k h M k r k k t n k u k Akk t h k{k t k e M k{k t kh u k uhfkuMkhLkk u kYLkk u skk u {e ykkLkk kLkkku fk{kt ykk k nk u A u . kh u k k {kuzehkkeLkk kE{kkL[Lke xe{u k ux k uk hBkLk kkk{eLkk ykkhu kkukk ykuhkes kkMkuke {k uxe {kkk{k t rue kYLkk u skku zke kkzk{kt MkVkk {e Au. ykhkuke Lk~k{kE WVuo kkkn kuzekMk hkk (W. 37) (hnu. MkkuLkekz, kufk)Lke fkh{ktke kh kkMk kh{exLkku

  k uhfkMkuhLkk u rue kYLke kkuxku Lktk 756 kkk rkhLkk xeLk Lk tk 120 {e fw Yk. 1,95,600Lke {kkLk k u kY k u{s fkh kkk yuf {kukkE VkuLk kkk hkufz Yrkk {e fw Yk. 6,97,430Lke {kk Mkkk u kkhkkeLkk 11 ku hkfz fheLk u fk uMkhLke fk okne fhk{kt yke nke. k qAkhA hBkLk ykhkukeyu fkwwt nkw t fu ku kYLkku skku {nuMkkkkk rhMkk Xkfkuh kkk kuLkk Mkkkrhk hksw kkMkuke u[k ykuo kku Au. nk yk {k{k ytku kkueMku kkkMkLkk [ku krk{kLk fko Au.

  ykX rMkrLkhkuyu rkkeoLkkt fkzk Wkhke zkLMk fhkku

  y{kk, kk.12Mk tMfkhe L kkhe k kx{k t

  kn w[[k k ex eM k efk t z Vhe w yuf rk skkLk u ftf kkzLkkhe xLkk Mkk{u yke Au. kkxLkk khkwh Mkk {uzef fk u usLk e k k u nk uMx u{k t hukk fh{kt kezek AkkLku fkzkt Wkhke kherhf {kLkrMkf kkL k kyk u k whe {k u k kE kk WkkkoLkku MkLkMkLkeus x M V k u x r k s k k { k t kx {[e sk kkBku Au. Auk yXkzekke [ke hnuk kkkMk kkktLkk ytku hukk fhLkkh ykX rkkeoyku rY kkrMkk kkueMk {kfu reMkhLkku kwLkku k kkkt kkueMk yk h{sLkf f]{kt fkuMkhLke fkokne nkk he Au. kkx yu Wkh kwshkkLkwt rkLkw t k{ kk Au. Wkh kwshkkLke yuf {kk wrLkMkxe k kkx{kt yku Au. yLku yuf ko knuk Wkh kwshkkLke

  k{ Mkhfkhe {uzef fkuus k kkxLkk khkwh kku Y fhk{kt yke A u. kh t k w yk { uzef fkuusLku kLu nS {ktz yuf ko suxku Mk{ kku Au. khu yk {uzef fkuus{kt MktMfkhe Lkkhe kkxLkw t Lkk{ rk skk{kt kkkue Lkkwt Au. fkh fu uLkkt kr kkekkuLk u rkLkk kkX kke khkwh {urzf fkuusLke kkuE nkuMxuLkk Y{ Lkt. 208{kt 4 {k[oLke hkku yu{kekeyuMkLkk fuxkf rMkrLkh rkkeoykuyu swrLkh rkkeoykuLkk {kukkE Me[ ykuV fhke fkzkt WkkhkLke kuzkkLke kherhf, {kLkrMkf kkLkkyku k whe {kukkEke kk Wkkko nkk. kLkkLkk kku fkuE rkkeoyu kuVuMkh yLku kku nkuMxuLkk kuzoLk hk{wkE wkkE krkLku {kukkEke nkuMxu{kt khkz kk Au kue fhkkt kuyku kuze kk yLku kkkMk fhkkt swrLkh rkkeoykuyu

  hukk ytkuLke ykkeke k fhe nke. suLk u kku Mkkh u rkkeoykuyu urk{kt Vrhk ykkkkt zeLk khk kkkMk fr{xe h[kE nke. su{kt rMkrLkh ykXu rkkeoykuLku 6 {k[uo keu nwf{ Lk kk kt Mkwe WkMkk Lk hnuk ske keyku Mkkku hu {kufe ukk nkk. yk kkkMk fr{xeyu 18 swrLkh rkkeoyku kkMkuke wnkh ytk uLkk MnMkkkh urk ek kk fk uus zeLk kwYkMk rLkkLkeLke Mkq[Lkkke {q yktLkk yLku khkwh {urzf fkuus{kt rVrkukuS ykMke. kuVuMkh yLku nkuMxuLkk kuzoLk khefuLke skkkhe MktkLkkhu Vrhk fhe Au.

  V