13 03 2014 sunvilla samachar

Download 13 03 2014 sunvilla samachar

Post on 11-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 13-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 13-03-2014, w y{kk Year : 1 Issue : 252Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 252 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 13, -2014 w

  IPL-7 16{e yurke Y ku : MkMkuLMkLkku ykhu ytknu ykEkeyuLke fw 16 {u[ku ykwkke, wkE yu khsnkt{kt h{ku kwhke Mkwhkk Lk {kLke Mkrk{kt e {u[ku knkh Mkuzk rLko fhkku

  nkEkuVkR ykEkeyu{kt k{ kkkLke {u[ku wyuE{kt

  Lke rne,kk.12 n k E k u V k R R L z L k

  rr{h ek (ykEkeyu)Lke {u[ku 16{e yurke 1e sqLk [u h{ku. Mktwk yhk yr{hk k{k t ykE k ey uL k e kkr{f kkkLke {u[ku h{ku khu kktku{kt {u[ku kuskLku RLku kikhe hkk{kt yku. kktkuLku yuf heku MxuLzkk khefu hkkLkku rLko uk{kt ykku Au.

  RLzLk rr{h e k -7Lke {u[ku khk, Mktwk yhk yr{hkk yLku kktku{kt h{ku. Mkk{kL [qtxeLku kLk{kt Ru khk Mkhfkhu Mkwhkk Wk fhkkLku RLku {w~fue yLkw fko kk ykEkeyuLke kLkeo fkWLMk khk yk ytkuLkku rLko uk{kt ykku nkku. nkEkuVkR RuLxLkk Mkku ytku [ke hnue yxfk uL k k u y t k yke kk u Au. Mkk{kL [q txeLk u kLk{kt RLku yk ku {u[kuLkk MkkuLku MkuzkLkku rLko ukku Au. u fu, 13{e {uke ytrk{ kkkLke {u[ku khk{kt h{ku. keMkeMkeykEyu 1e {uke khk{kt {u[ku kusk MkhfkhLke khkLkke {ktke nke. kkuzoLkk Mkuuxhe Mkts kxuu yuf rLkuLk{kt fkwt Au fu, u Mkhfkh hkku{kt xwLkko{uLx {kxu Mkwhkk Wk fhkk Mkn{k ku kku khk{kt nue kfu khk Vhk{kt yku.

  keMkeMkeykE yue nuhkk fhu fu 2014 kuMke ykEkeyu MkeLkLke 16{e yur 2014ke Yykk ku yLku knue sqLk

  2014Lkk rMk u k whe k u . xwLkko{uLxLkk kkr{f kkkLke {u[ku wyuE, ykwkke, wkE yu khsnkt{kt k Mkku Wkh 16{e yurke 30{e yur [u h{ku. 16{e yurke 30 yur [uLkk kkk{kt ykuAk{kt ykuAe 16 {u[ku Mktwk yhk yr{hkk{kt h{ku. keMkeMkeykE

  yr{hk k rf ux k k u z o , k u L k k [uh{uLk u kf {wkkhf yLku wyuELke MkhfkhLkku ykkh {kLku Au. yk kkk hr{kLk kuMke ykEkeyuLke {u[ku kusk {tswhe ykkk{kt yke Au. khu ke kkkLke {u[ku fk{[kW heku kk tku{kt hkk{kt yke Au. u keMkeMkeykELku MkhfkhLke {tswhe {e su kku khk{kt yk {u[ku h{ku.

  k n u e { u k e 1 2 { e {uL k k hr{kL kL k k k kk{k t keMkeMkeykEyu k ]n{tkk, khk MkhfkhLkku Mktkfo fkuo nkku yu khk{kt yk {u[ku kusk {kxu khkLkke {ktke nke. 13{e {uke kkfeLke ekLke {u[ku yLku uykuV {u[ku khk{kt h{ku. wkhu {kkkheLkk rMk u

  fkuRk {u[ h{ku Lkn. fkuE khu rLktkLke sYh Au fu fu{ kuLku RLku k MkkkkkykuLke Mkkn {uk{kt yku. kuMke ykEkeyu-14 {kxu rMk]k {u[ fko{ xqtf{kt s {kufe uk{kt yku. khk{kt kufMkkLke [q txe Lk kkk{kt Mkkk{e yurke 12{e {u [u kuLkkh A u . yks fkhMkh Mkhfkh u ykEkeyu {kxu Mkwhkk Wk

  fhkkLkku RLfkh fhe eku Au. keS k ykEkeyuLke {u[ku [q txeLkk fkhu uLke knkh Mkuzk{kt yke Au. 2009{kt Mk{k ykEkeyu fko{ rk ykrfk{kt MkuzkLke Vhs kze nke. keMkeMkeykELkk yrfkheyku yLk u ykEkey uLk k [ uh{ uL k rkku Auk kkuzkf rMkke

  k]n{tkk Mkkku kk[ek fhe nke. yk ek{kt ykX xe{ku kk uu. ykuAe Mktk{kt xe{ku nkukLku fkhu yk ku ekLke yr xkzeLku 47 rMkLke fhkE Au. yLku {u[kuLke Mktk Mkh hkk{kt yke Au. Aue rMkLk{kt 76 {u[ku h{kE nke yu 76 rMk Mkwe ykEkeyuLke {u[ku [ke nke. ykEkeyuLke Yykk wyuE{ktke fhku.

  fk~{eh{kt khu rn{kkoke sLkSLk Xk : 11Lkk {kukuzku Mke kzkLkk yuf kLkkku kLk

  eLkkh,kk.12 sB{w fk~{eh{kt khu rn{kkoLkk fkhu

  uzku Mke kzkLkk kLkk{kt MkuLkkLkk ku skLk Mkrnk 11 kufkuLkk {kuk kk Au yLku 100ke w kufkuLku Mkwhrkk Mkkuyu Mkuzk{kt ykk Au. {k[o {rnLkk{kt khu rn{kkoLkk fkhu uzku Mke kzkLkk kLkkku he hkk Au. khu rn{kko yLku uzku Mke kzkLkk kLkkLkk eu sB{w fk~{eh{kt zLkke {fkLk Mkrnk 150 {kkykuLku LkwfMkkLk kwt Au.MkuLkkLkk ku skLk Lkkf rsMkk yLku h{uLMknLkk {kuk kk Au. kkueMku yksu {krnke ykkkk fkwt Au fu, zk uLkk fkhrk Mkuxh{kt ku{Lkk fuBk LkSf uz Mke kzkk yk ku skLkkuLkk {kuk kk Au. ktLkuLkk {]kun k

  {e ykk Au. khu yksu nue khkuZu rk fk~{ehLkk fwkk{ rskLkk k{nk nktekkihk rMkkh{kt ku {fkLk kh uzku kwxe kze nke su{kt [kh kufkuLkk {kuk kk nkk.48 keo yuf {rnkLkwt fkSkwt rMkkh{kt khu rn{kkoLkk fkhu {fkLk kwxe kzkk {kuk kwt nkw t khu yL k ukkhe {swhkuLkk k fkhrk Mkuxh{kt {kuk kk nkk. yufthu khu rn{kko yLku uzku Mke kzkLkk kLkk{kt 11 kufkuLkk {kuk kk Au.

  kkueMk kkyu {krnke ykkkk fkw t Au fu, 65 kufkuLku ykhe ukk 14 kwsh krhkhkuLku fwkk{ rsk{kt fkSkwt kku yL Mkuzk{kt ykk Au. fkh fu yn uzk u Mke kzkLke kk hnue Au.

  kh u 24 k uf k u L k u ykhe u k k w A

  kwsh krhkhLku fkSkwtLkk r{hkeLkkk rMkkh{ktke Mkwhrkk Mkkuyu Mkuzk{kt ykk Au. yufth fw 100 kufkuLku srx rMkkh{ktke Mkwhrkk Mkkuyu Mkuzk{kt ykk Au. Wkh fk~{eh{kt fwkkhk rskLku Mkkike khu yMkh kR Au. yn Mkkike khu LkwfMkkLk kwt Au. khu rn{kkoLkk eu Mk{k fk~{eh{k t sLkSLk k uhkE k w t A u. rse yLku kke kwhXku Xk kR kku Au. Mkkkkkyk uyu eLkk [kkk rMkkhku{kt MkkkLk hnuk kufkuLku Mkkn ykke Au. uLkk yL kkkuke k rMkkhku Mktkfo kuhkE kku Au. ykkk{e rMkku{kt k fk~{eh e{kt uzku Mke kzkLkk yLku rn{kkoLkk ynuk {k Au suke kufku Mkk{u kfeV nk{kt ykuAe kk kue kk ykuAe ukE hne Au.

  kwshkk{kt kuh 10-12Lke kkuzo khekk ykske Y kukuh 12 rkkLk kn{kt 115495 kkk kuh 12 Mkk{kL kn{kt rkkeoykuLke Mktk kkt[ kke w : kkuzo khk Mkk[ukeLkk kk kkkt

  kuh 10{kt 9 kke w rkkeo kkuzoLke khekk ykkk kikh

  kkteLkkh,kk.12 {kr{f kktk {kkk

  kh e k k (y uM ky uM kM k e) yLk u W[kh {kr{f {kkk khekk (yu[yuMkMke) yLku rkkLk kn Mku{uMxh2 yLku 4Lke khekk ykkefkke Y kR hne Au. kuh-10 yLku kuh-12 kkuzoLke khekkLku RLku kwshkk {kr{f

  yLku W[kh {kr{f rk kkuzo khk k{k{ kikhe fhe uk{kt yke Au. kkuzoLke khekkLku RLku {kk rkke oyku s Lkne kfu keyku k wk MkkkLk kR kk Au. ku{Lkk khekk MkuLxhLku rLknke ek kk rkkeoyku k i kh e{k t M k A u . kk u rkkeoyku nkukLkk fkhu rk

  kkuzo khk k ruk Mkk fhk{kt yke Au.

  Mkwkkuyu fkwt Au fu kuh-10 yLku 12{kt suyku kk{kt nkshe ykke ykMk fku o Lkke k uk rkkeoyku k yk ktLku nuh khekk{kt kwshkk Mxux ykukLk Mfw {khVku W{ukh khefu WkMkk hne fu. W[kh {kr{f

  {kkk khekk{kt 70497 yLku {kr{f kktk {kkk khekk{kt 26421 W{ukhku kLkke W{ukh khefu LkkUku Au. yk nuh khekkykuLkk Mkw[kYt Mkt[kLk {kxu W[kh {kr{f {kkk khekk {kxu 41 kuLk kkk {kr{f kktk {kkk khekk {kxu 70 kuLkLke h[Lkk

  fhk{kt yke Au. Mkk{kL knLkk 508901 kkk rkkLkkn Mku{uMxh-2Lkk 128372 yLku Mk u{uMxh-4Lkk 115495 yLku MktMf]k {{kLke khekk{kt 517 W{ukhku LkkUku Au. {kr{f kktk {kkk {kxu 681 {w fuLku yLku 178 kuxk fuLku {e fw 387 fuLku {tswh fhk{kt ykuk

  Au. su kifeLkk 115 fuLku rkkLk kn {kxu Au.kkuzo khekkLke kqo kikh kqo fhe ee Au. yk {kxu

  hk Mkhu Mxux fLxku Y{ Y fhk{kt ykk Au. yk fLxku Y{ 24 fkf fkohk hnuu. su khekk Y kkLkk ku rMk ykkW fkohk kR kk nkk.yLku kuLkk VkuLk Lktkhku rMk fhk{kt yke [wk Au. rsk fkkyu k fLxku Y{ fkohk fhk{kt ykk Au. su rsk rkkrfkheykuLkk

  rLktk nuX Au. hkLke khekk Mkk {kxu yuMkyuMkMkeLkk 70 kuLk yLku yu[yuMkMke {kxu 41

  kuLk kkzk{kt ykuk Au. su kuLk {khVku rskLkk fuLku kh &kkkuLke hkLkke, Mkkrn

  {kufwt kuhu kkk Wkhneyku kkuzoLku knkU[kzkLke fk{kehe ku. khekk Mkku kh uhu hkk kk uz o khk rkMkhe Mkk fhk{kt ykue Au MkeMkexee hkke kkyku kh hufkuzeOk yLku 1300 suxk kotzku{kt xukux {khVku khekkLkwt hufkuzeOk ykkusLk fhk{kt ykwt Au. Wkhktk 244 suxe ^k#k Mfkuz hkLkk khekk Mku kh uhu hku. hkLkk k{k{ kotz rLkhekfku, MkMkt[kfku, kuhu MxkV {kxu

  Wkhktk rkkeoyku {kxu {kukkE, wxwk, EuxkurLkf MkkLkkuLku E sk Wkh rkkt {wfk{kt ykku

  Au. rkkeoyku khekktz{kt u ku knuk kkukkLke kkMkuLkwt Mkkrn kkkkk k uxe{k t Lkke fu khkk kfzkuk W{ukhku rY kuhheke ytk u fkokne fhk{kt yku. rkke oykuLk u khekk ytk u {kk o oLk k wY t kkzk nukkELk Y fhk{kt yku Au suLkk u xk u e Lk tkh 18002335500 Au k u{s kkuzoLke ukMkkEx www.gseb.org kh yk ytkuLke Mkw[Lkkyku yLku {krnke {ue fku.

  khekkLke Mkkku Mkkku... kwshkk{kt kuh 12 yLku kuh 10Lke kkuzo khekk ykkefku

  23{eke rrk heku Y ku kkuzoLke khekkLku ELku kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f

  rk kkuzo khk k{k{ kikhe khekk{kt fkuEk kuhrhkeLku xkk {kxu k{k{ kkkt ukk W[kh {kr{f {kkk khekk{kt k {kuxe Mktk{kt rkkeo

  WkMkk hnuu Mkk{kL kn{kt rkkeoykuLke Mktk 508901 LkkUkE kuh 12 rkkLk kn{kt rkkeoykuLke Mktk 115495 LkkUkE

  Au kuh 10{kt khekk fuLkuLke Mktk 681 yLku kuh 12{kt khekk

  fuLkuLke Mktk 209 LkkUkE rkkLk kn{kt khekk fuLkuLke Mktk 115 LkkUkE Au kuh 10Lke khekk {kxu kLkke rkkeoykuLke Mktk k qk {kuxe

  Au khekk Mkku kh uhu hkk {kxu keMkhe Mkwhkk hkk{kt

  yke Au

  VkuLk yLku yL Mkk{ke E sk kh rkkt

  kuh 10 yLku kuh 12 kkuzoLke khekk{kt fkuEk kuhherk Lk kk ku {kxu k k{k{ kkkt uk{kt ykk Au. yrfkheyku {kxu k fuxef {kkofk y{e fhk{kt yke Au suLkk kkYku hkLkk k{k{ kotz rLkhekfku, Mk Mkt[kfku yLku MxkV Wkhktk rkkeoyku {kukkE, wxwk, RuxkuLkef MkkLkku E sE fu Lkn. yk k{k{ MkkLkku Wkh rkkt {qfk{kt ykku Au. rkkeoyku khekk tz{kt uu ku knukt kkukkLke kkMku hnue k{k{ Mkk{keLku kkkkk kuxe{kt Lkkte ue kzu. khkk k u fkuE rkkeo kfzku kku kuLke Mkkku fkokne fhk{kt yku. rkkeoykuLke yLku yrfkheykuLke ]rk Wkh Lksh hkk hufkuzeOk k fhk{kt yku. MkeMkexee k kkuXk{kt ykk Au.

  kuhherkLku xkkLkku {w nukw

  ykuAe Mktk{kt xe{ku nkukLkk fkhu rLko

  ykEkeyu-7{kt yk ku 60 {u[ s kuskLkku rLko

  {kk 47 rMk Mkwe s ykEkeyuLke {u[ku [ku

  nkR k u V kR R LzL k rr{h ek-7{kt yk k u kR rMkLkLke Mkhk{e{k t ykuAe {u[ku h{ku. yk ku xe{kuLke Mk tk k ykuAe Au. ekLke yrLku k xkzeLku 47 rMkLke fhe uk{kt yke Au. yk ku ykEkeyu{kt khtrf {u[ku knkh Mkuzk{kt ykk

  kk ykf k ykuAe hnu kue kk Au. khk{kt k{k{ {u[ku h{k kuk kMkku rfux kkuzo khk fhk{kt ykk nkk khtkw Mkk{kL [qtxe k yks kkk{kt kuLkkh Au suke fuLe k]n{tkk khk kwhke Mktk{kt Mkwhkk skLkku Wk fhkkLkku RLfkh fkuo nkku. ykEkeyu-7{kt yk ku

  fw 60 {u[ku h{kLkkh Au khu ykEkeyu-6{kt 76 {u[ku h{kE nke. ykEkeyuLke {u[ku 54 rMk Mkwe [ke nke. khu yk ku {kk 47 rMk Mkwe ykEkeyuLke {u[ku h{kLkkh Au. ykEkeyu-7 16{e yurke Y kk kk sqLk 2014Lkk rMku kqo ku.

  k k{k{kk {h[k kh{kt ykkLke kikhe{kt Au khu fkhekhku nk{kt fk{kehe{kt Mk kLke kk Au.

  kuh 10 yu kuh 12Lke kkuzoLke khekk kwkhke Y kR hne Au khu rkkeoyku yksu kkukkLkk fuLLku rLknkk {kxu kkuntk nkk.

  {kwkwhk kkueMkMxuLk rMkkh{kt {]kun {e ykk kk kkueMku kkukkLke heku kkkMk nkk he nke.

 • 2 / . 13-03-2014, w y{kk

  ktkeu...

  {ku {kuwt k t fhku... wt k nu yzke kku qh qhku Au?

  kf] yzke, w{k Mhks yu {whe {kunh ueyu ykhu hke Mt uf tk we{ku {kun ku kuk {kxu k fkO Au. ks yu t{kt ykhu k yu Au fu {nk fu tMkk? tkkke fk{ kwt uEyu? tXu rk{kt uwt uEyu fu Ae yuf e {nfktkku tkukk {kxu kiyu kukk yn{, yk{L{k, ke r[khkhkku ku ykeu V rurexeku rkt yke fkuE kuu kk nM fhe uEyu?

  huL {kueu tk Ekhu zkkk W{ukh kurk fhkkt khu ksk tkt {nkhkeyku {{eu [q hkkt nkt. ]hk yu r{ rk{ne WMkr{kt kuewt Mkknh kwt nku yu nuk fnuk ue yMkk{kt yzke, w{k Mhks, {whe {kunh ue, st suk yuf ru {ki e {sqheke {kku uE hkkt nkt. yY suxe suk ukyku y{urhf rVkukuVe{kt {ku Au : u {u Se k fku ku uzkE .. yzke kzk rfoe {kVf ne kuyh e Wfe WXkt yu kk {k{ nkukyku hke hkSk{kt VUfe ekt. y 24 fkf{kt yzkeu {ke skku yku ykku yu kS {ke kt htw zku kuku q Eu Wzu u{ {kue r {k{ rrh ukykue wkokyku kk ne, Au yu hnuu. {e k yu Au fu {kue zkk u u {kxu fkutu yu fushek fhkt ksk rrh ukyku khu {nu yu ktVkuz fhe hkkt Au. yk xk{k whkk uEk nku ku kEh re Vh fhe uEyu. xTxh, Vuqf yu ELxhuxk ku kqof kt[k uEyu. {kuek [wM ywkeyku yu khkh f{o[kheyku rke w{k Mhks, yzke, {whe {kunh ue, fhks r{k, kS xtz yu yY suxeu kek fhe yk {nkwkkuu kztkfkheyku, fkutuk kku, fushekk yusLxku hefu kue hkkt Au. kku kh yu Au fu {kuee rk k{u su yks WXku yuu yk khf{eoyku Vhe u Au. suxe suk {kuek yuf s{kkk [wM feu u ykte h{ hke uyku kk ke. {k{ku M Au, {kueu {ku n ku xku.

  Whku rhu{kt te Ae s{k{kt fkukuohux]nku sue k {ktze ne. {kue zkk u yu{ fku EAu Au? {kuee hueyku kA fhkuzku Yrk [oke nur kse ke. {kue yk {wu Mkte Au. {kuee hueyku {kk V n sh{k yu kr uk u {kxu fkukuohux]nku rzkEhku ku Mxus ikh fhku Au. rV{e wrkk {ktkkyku k rfk suk ke{ uTz uxT ikh fhu Au. {kuee uf hueu k k{ ykk {kxu VEkyku kuk{kt yku Au. EuLx {uus{uLx fteyku hueke {ktzeu [k u [[kou V kk hVux ykkus fhu Au.

  {kuewt {uus{uLx uf fkru k Au. {kuee kA fkukuohux]nku yZf kkt k {kxu [uo Au? kku k rk kuxu!

  yu yu wshkwt {kuzu {kue {kxu uc xrVfux Au. {kueyu Wkurykuu rLzku hLku ku Vtzk ekzku Au. {kuee {hS rk Wkurk{kt nwt ke htw yuf fkuE Wku]n kku kw kuXkE ku fkuE fk{ yxfwt ke. xqtf{kt Wku]nku {kuek tkk fhk{kt fhkuzku [uo ku kux{kt yxk{ suku kx kk htw {kuee rk tke {kuxe kk ku? {kue u nw h nke kk ku? fuwkEu {kueyu f {ku uhe ktk nk khu yzkeyu {kueku k eku nku yu ft nwt fu {he kku kiyu e qr{fk Mefkhk t{ kwt uEyu yLkk nuh S Akuze uwt uEyu. fuwkEyu khu yzkeu ft nwt fu {ws re ws ru ehe kwrzk!

  yksu yzke, {whe, kS uhu ukykue rxrfx u{{kt Au. {kue kuke yk {ws yk ukykuu Auf Aue ze we xfku ! yk ukykuu yuxe nu se fhu fu uyku kukk xufukhku {kxu rxrfx {ktkwt qe su fu {ktze ku. kzk yzke kteh{kt kuke rxrfx [ku fu nrh kXf {kxu {ku! {kue kt rk Qku fhu ktke fe zkt ke. {kue fusheke {kVf zfkh VUfe [qtxe zu yuk yw ke. {kuee {kuz ykuhuLze {sk {kxu ksk ukykuyu ykh yu xe kko w: kt[e zu. {kueu ykte ykku ku kut[ku fzk k ykzu Au. t yu yzkewt yu sw n. kkk hksfkh{kt {kue [k suk Au.

  {kue {ku Au fu zkk wt nku ku erkMk uu {qfwt uEyu. kkku, Wr hku, ykXuyku, fwknkyku, ukhe twyku, uewhkyku, nrhkkk wtzkyku kiwt Mk Au. r{ 272 nkt fhk {kue r uk k ikh Au. nk u[kkke E{us kk t{ Au. {wM{kuu {kk yu hkskk uzu {kVe {tkk ikh Au. {kue {ku Au fu wrk wfe ni wfku kk [krnu. yzke, w{k, {whe yke {tze {kue k{u qfe hne Au. {kue yuf r te nk zku. r kurzkke h fhu.

  {kun k u {ku {ku fhke k kzu ykhu ku fnukk yuf u r fhk ku kt {kk fhk zu. t k kuke {kok{kt hkku Au yu hnuk J fhu yuwt {kun kwt rk 100 xfk Au yu{ Mefkheyu khu kkkukk yu Mefkhwt zu fu 89 kok tk hksfe Ernk{kt nuekh t {kueu zkk kk wuyk{ {uk{kt WwO Au. fkh? t {kxu kk{kt fku yku yu n fku yku u {nwt Au.

  ykkLkku yksLkku rMk . 13-03-2014w{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. k-wr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkufhe-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.

  kuMkyuLsuMk, kk.12fLxe Bwrf Mxkh xuh M^x

  rke kkuzoLke Mkkike stke f{ke fhke Mktkekfkh khefu Qhe yke Au. yk ke{kt xuh M^xu rkkuLMkLku k kAzkx ykke ee Au. Mkkike stke f{ke fhke rke kkuzoLke MktkekfkhkuLke ke{kt xuh M^x 40 r{rLk zk hLke ykMkkkMkLke f{ke Mkkku k{ {ktfu hne Au. khu ke MkkLk Wkh rkkuLMk hne Au.

  {rnkyku{kt rkkuLMk ke

  {u hne Au. xuhu {Lke {ufMkoLkk {k{k{k t k{ { {uk u Au. k uLke qkMk whkeLkk fkhu k kuLku Vkku {ku Au. 10 r{rLk kufkuyu kuLku kMkt fhe Au. khu rkkuLMk ke{kt qk kkA hne kE Au. yk ke{kt fuke [uMkLke ke {ktfu hne Au. khu yrLkukk yLku kkuk Mxkh sMxLk rkBkhuf ke {ktfu hkku Au. k{ k xuh M^xu yqkkqo f{ke fhk{kt MkVkk {ue Au. ykE Lq wuh kLke

  kkrfkyu rkkuLMk fhkk 15 r{rLk zkhLke w f{ke fhe Au. ykk{, nuhkkku yLku yL heku k stke f{ke xuh M^x khk fhk{kt yke Au.

  Mkk ike stke f{ke fhLkkh yLk u{k t hk u k Mxk u...