12. tumorile ovarului

Download 12. tumorile ovarului

Post on 09-Jul-2015

782 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/10/2018 12. tumorile ovarului

  1/14

  Tumor i/e ovaru lu i

  Tumorile ovaruluiTumorile ovarului sunt procese prolfera-

  tive b e nig n e, m a lig n e sau tumori de granita,denumite i tumori border-line. Tncategoriaturnorilor cvariene nu intra anomaliipseudotumorale, dintre care; disfunctii alestromei ovariene, reprezentate de hiperte--coza, edemul ovarian, luteomul gravidic,sindromul ovarelor polichistice, tulburariled e d ez vo lta re a le foliculului reprezentate dechistul folicular sau luteai, sindroamele dehiperstimulare cu inductori ai ovulatiei iendometrioza ovariana.

  CLASIFICARE. ANATOMIEPATOlOGICA..Tumorile ovariene se impart in douB

  grupe; tumori primitive ~i tumari secundarereprezentate de metasfazele ovariene aleunor procese maligne, localizate primar laa H : n i v e I .Tumorile ovariene primitive sunt

  c1asificatein functie de originea structurilorhistologice ovariene (Tabel nr.9) din carec : Ie t M t

  TumoriepiteHale, care deriva din epiteliulcelomic de acoperire al ovaruiui:.~.umori seroase;- tumari mucinoase;~tumori endometroide;- tumori cu celule clare;~tumorile Brenner;Toate aeeste tumori pot lmbraca forme

  benigne, maligne sau cu malignitate degrani1a.Tumori germinate, care deriva dinoelulele germinale:~disgerminoame;- tumori germinale maligne non-

  seminomatoase:~tumora sinusului endodermic;- carcinoame embrionare;- teratoame imature;

  ~teratoamele mature;~carcinoidul sau gua ovaruluiTumo r; a le cor rJoane lo r sexua le :- tumori ale granuloasei;- tumori fibro-tecale:~tumori cu celule Sertoli i Leydig;

  Turnort genninaleovariene

  OisgerminoameTumori Tuman ale granuloasei Gonadoblastoomegerminale maligne non- Turnort fibro-tecale Tumori Hemangioamesemlnomatoase: - tumora sinusului c u c el ul e SertoU :i Leydig: ~ le iomiaamee nd od er rn ic - c ar cin oa m e e m br io na re ~ a re no bla slo m ul t um o ra c U Sa r c a a m et er at oa m e m a b Jr e' T e ra to a m el e celu!e Serto!i -Iumora OJ c el ul e L im f oa m e lemature Carcinoidul sau gUlla Ley dg

  ! eVar U1Ui

  T u m O J i seroase TumOlimucinoase Tumeriendometroide Tu m o r iOJ celule clareTumariBrenner

  Turnori epiteliale T um o ri a le c ord oa ne lo rsexuale Alte tlpurl de turnori

  Tabel nr.9 - Cla.sif icarea tumorilor ovarului

  Lazar truniee ~Glnecoloalt' 113

 • 5/10/2018 12. tumorile ovarului

  2/14

  Tumor il& ovaruluiAite tipuri de iumori ovariene conside-

  rate tumori neclasificabife:~gonadoblastoame, tumori mixte asoeiind celule de provenienta germinala ~iceiule din eordoanele sexuate:~hemangioame;- le lomloame:-sarcoameTUMORILE EPITEUALE.Sunt tumori care se pot prezenta sub

  forma beniqna, maligna sau de granite ! ? iderive] din mezoteliul care acopera ovaruLDin categoria acestor tumori fae parte:

  Tumorile seroase care sunt eele maifrecvente tumori ovariene.- Tumorile benigne seroase se pot

  prezenta sub forma chistica, chistadenoa-me seroase ~i sub forma salida, adenofi-broame. Chistadenoamele pot fi chistade-noame simple in care peretele chistic estelipsit de vegetatie, aUit in exterior, cat ~iinterior si chistadenoame papilifere,tuvegetatii endochistice alcatuite din axeconjunctive tapetate de epiteliul cilindricciliat; contlnutul tumorii este serocitrin.- Tumorile de granita seroase s e p r ez in tamacroscopic sub forma de tumori chistice

  cu vegeta!ii exo- i endo-tumorale acoperitede epiteliul malign care, tnsa, nu rupemembrana bazala i nu invadeaza stroma.-Carcinoamele seroase, sunt tumori

  maligne vegetante cu zone necrotice ~ihemoragice pe sectiuni.

  Tumorile mucinoase sunt particulareprin epiteliul secretor mucinos endotumoralalcatuit din celule mucinoase de aspectulcelulelor endocervlca le sau intestinale. Dincategoria acestor turnori fac parte:- Chistadenomul mucipar, este 0 furnora

  chistica benigna, de obieei voluminoasa ~jmultiloculara care contine 0 substantamucinoasa, iar intrachistic se identifica mici

  p ap ee acop erits de ceun e m ucip are. I- Tumorile mucipare de granita sunt Iumor; multiloculare, cu zone soltde,

  papilare hemoragice sau necrotice. Epiteliulmalign mucipar nu lnvadeaza stroma.-Adenocareinoamele mucipare suntasemanaroare, macroscopic, cu tumarile degranita, dar epiteliul mucoid maligninvadeaza stroma.Tumorile endometroide:- Formele benigne sunt foarte rare.- Tumorile de granita sunt de asemenea

  rare;- Cancerele endometroide, care sunt mai

  frecvente, se asearnana cu adenocarci-nomul endometrial cu care coexista ihtr-unprocent de 15-30% din cazuri. Carcinoamele endometroide ovariene pot imbracatoate formele histologice ale cancerelorendometriale.

  Tumorile cu celule clare sunt eel maitrecvent maligne ~i fcarte rar benigne sautumori de granita. Tumorile cu celule claresunt alcatuite din celule man, cu citoplasmaclara ~inudei cu caractere maligne.

  Tumorils Brenner sunt tumor; solide,constituite din celule de tip pavimentos,dlspusetn plaje celulare, delimitate destroma conjunctiva. in general tumoribenigne i frecvente in menopauza, Itumorile Brenner, pot avea -i aspectemaligne sau de granita.

  TUMORILE GERMINALE.Tumorile germinale sunt tumori carel

  deriva din celule germinale ale ovarului. mailfrecvente la fetita!?i adolescenta, Celuleigenninale au un potent ia l evolutiv multiplu,!astfel incat tumorile derivate se caracteri-Izeaza printr-o mare diversitate histologica.1Din categoria tumorilor germinale fac parte:!

  114 LaZar lrimiea - Ginecologie

 • 5/10/2018 12. tumorile ovarului

  3/14

  i Disgerminoame/e sunt tumori salide,maligne alclltuite din celule poliedrice saurotunde, cu infiltrat limfocitar in stroma. Sunttumori cu tropism limfatic, astfel tncat.invazia limfatica este mai frecventa decatcea peritoneala.Tumorile germinate maligne non-seminomatoase:- Tumorile sinusului endodermic, sunt

  turnori specifice varstei tinere, de maremalignitate, derivate din mezoblastulextraembrionar, de aspect solid fii friabil cusupratata neteda o i stralucitoare. insectiune prezinta zone necrotice.Mic~oscopic, tumora reproduce structurasinusului endodermic al mezoblastuluiextraembrionar, constituita din celule clarecu incluzii hialine. Aceste tumori secreta oc-fetoproteine.- Coriocarcinoamele sau carcinoamele

  embrionare, sunt tumori rare, freevent asociate de alte structuri tumorale, realizandtumori mixte embrionare. Tumorile suntatcatuite din butoni embrionari in stadiulpresomitic ~i secreta hormon, corionicgonadotrop (HCG).-Teratoamele imature, sunt tumori carecontin structuri histologice imature, derivate

  din cele trei foite embrionare primordiale.Macroscopic, se prezlnta ca 0 tumorasalida, cu cavitati chistice fii zone necrotice.Malignitatea este corelata cu gradul deimaturitate a tesuturiJor componente.Teratoamele mature sunt singurele

  tumori germinaJe benigne ~ise prezinta subdoua forme; teratomul solid fii teratomulchisticsau chistul dermoid. Chistul dermoideste cea mal frecventa turnora dintretumorile germinale, reprezentand unprocent de 95%. Teratoamele mature con~ntesuturi adulte, derivate din cele trei tOite 1embrionare: din ectoderm (piele, dintt,nervi), din mezoderm (muchi, cartilagii) ~i

  Idin endodenn (tiroida, intestin). Macrosco-pic, teratoamele ohistice au un pereta gras,nodular ! ; ? i continut sebaceu in care segasesc structurlle mature, derivate dintunicile embrionare mentionate.

  TUMORILE CORDOANELOR SEXUALE.Stroma ovariana, reprezentata de

  structurile derivate din cordoanele sexuate,genereaza tumori granuloase, tumori tecale~i tumori cu celule SertoH sau Leydig.Tumorile granuloase; sunt tumori demalignitate variabila, care este greu deinterpretat, deoarece nu exista a corelatleintre atipiile celulare o i gradul demalignitate. in ansamblu sunt consideratetumon cu malignitate redusa, Aceste tumorisunt de dimensiuni mici, solide sau chistice9i se evidentiaza prin activitatea secretorieestrogenica. Microscopic, sunt alcatuite dinmicro- sau macrofoliculi chistizati cu afipiicelulare.

  Tumorile fibro-teea/e sunt strudurimixte alcatuite din tesot fibromatos i tesuttecal. Tecoamele sunt tumori solide, deconsistenta mai putin terma. Microscopic,sunt constituite din celule ovalare, cu incluziil ipidice, care secreta hormoni estrogeni ~irar androgeni.Tumorile cu celule Sertol; $; Leydigsunt tumori cu potential malign variabl1, deobicei solide !ii de dimensiuni mid.- Arenoblastomul, este 0 tu rn o ra fe rm a ta

  din cordoane i tubuli sertolinieni separatede stroma leydigiana. Malignitatea estelegata de gradul de diferentiere. Une1etumori care con~n structuri musculare saucartilaginoase sunt de mare malignitate.- Tumorile cu celule Sertoli sauadenomul Pick:secreta paradoxal estrogeniin doua din trei cazuri, Sunt tot tumori micifii solide iar gradul de malignitate este legat

  Lazar Irimiea - G/nec%gle 115

 • 5/10/2018 12. tumorile ovarului

  4/14

  T umorife O ' o ' < m J l u id e . g ra d ul d e d ife re n tie re .- Tumorile cu celule Leydig denva dincelulele n ilu lu i Q v a ru lu i, sunt intotdeaunabenigne si secreta testosteron, inducandsindroame de rnasoulinizare.Tumori ovariene neclasificate.- Gonadoblastoamele sunt tumori rare,

  care asoeiaza eelule germinale ~i eeluleprovenite din eordoanele sexuale (celulegranuloase Sertoli - Leydig). Este 0 tumonsde dimensiuni miei, adesea cu zone deealcifiere ~i se intalne;te la subiectii cuhermafroditism adevarat (46xy) ~i lasubiectii cu mozaieisme (45x146xy)_- Hemangioamele, leiomioamele,

  sarcoamele i l imfoamele sunt exceptionale.TUMORllE BENIGNE ALE OVARUlUI.Riscul dezvoltarii unei tumori ovariene,

  de-a lungul vietii, este de 5-7% pentrupopulana feminina. Tumorile benigne aleovarului sunt tumori chistice - eele maifrecvente, tumori solide i tumori mixte. Nufac parte din categoria tumorilor benigneale ovarului