12 07 2014 sunvilla samachar

Download 12 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 12-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 21Total Issue : 386 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04

  ko: 02 > ytf: 21 > _ _386 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 12, \ - 2014

  ykkk{e 48 fkf{kt khu hMkk kkLke [uke : kuf xuLk MkukLkk Yx Wkh kke hkk : yu{MkeSyu{Lku ktk MkukLkku Wkkuk fhku kzku

  {wtkE{kt khu hMkk : knLk nkh yLku xuLk Mkuk Xk kRkh, kkhu Mkrnk Lke[kkk rMkkhku{kt kke hkk

  {wtkE, kk.11uLkk kr kkxLkkh

  {wtkE{kt kRfk hkkke s khu hMkk kR hkku Au suLkk krhk{ Mk u sLkSLk Mk t k q oku kuhkE kwt Au. yksu {wtkE{kt kufkuLku {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kzk u nkk u . khu hMkkLkk krhk{ Mku kuf xuLk Mkuk

  yu WkLkkhe xuLk MkukLku {kXe yMkh kR nke. nkhkh kRLk Wkh Mkk ike khu yMkh kR nke. yn k{k{ xuLkku 20ke 30 r{rLkx {kuzuke kuze hne Au. MkuLx kRLk Wkh k Mkuk kuhkE kE nke. yn k k{k{ xuLkku 25ke 30 r{rLkx {kuzu kuze hne Au.

  fwko, ktzwk, zkufkzo, rMkkuLk suk rMkkhku{kt xuf Wkh kke hkE kk nkk suke xuLk MkukLku {kXe yMkh kR nke. MkuLx yu nkhkh kRLk Wkh xuLk MkukLku yMkh kR nke. yn xuLk 25ke 30 r{rLkx {kuzuke kuze hne Au. huuLkk rhc yrfkheyu {krnke ykkkk fkwt Au fu, k

  y{hLkkk oLk {kxu Lke ku[ hkLkk kR

  sB{w,kk.11yqkkqo Mkwhkk Mkk [u rk fk~{eh rn{k{kt Mkk y{hLkkk kwVk{kt kkLk rLkk oLk fhk {kxu 2249 kwykuLke Lke xwfze hkLkk kR nke. Lke xwfze{kt 1665 kwkku, 421 {rnkyku yLku 25 kkfkuLkku Mk{ku kk Au. yk fkVku sB{w{kt kkeLkkh ku fuBkke 64 knLkkuLkk fkVk{kt hkLkk kku nkku. nue khkuZu 4.18 kku yk kwyku hkLkk kk nkk. y{hLkkk {kxu sB{wke hkLkk kuk kwykuLke Mktk ykLke Mkkku s eLku 27919 Wkh knkU[e kR Au. y{hLkkk kkk ktrkkqoheku ykk e hne Au. kku kwyku ku{Lke LkkUe fhke [wk Au. Auk Mk{k[kh {k khu yk kw sB{w-eLkkh hkxe hks{kkoLku kkh fheLku kxe xkuk Wkh knkU[e kk nkk. {kuze Mkkts Mkwe kuyku kkk yu knukk{ kku ku{Lkk Mktktrk Mk Wkh knkU[e kk nkk. kku kwyku y{hLkkk{kt oLk fhk {kxu WMkwf kLke [wk Au. nsw Mkwe swk swk fkhkuMkh 12 kwykuLkk {kuk kR [wk Au. y{hLkkk oLk {kxu kwykuLku Mkwhkk ykkk k{k{ kkk ukk Au. kwykuLke Mkkku yksu Mkkhu k Mkwhkk skLkku nkk.

  1249 suxk Mkku hkLkk kk

  kkuzh {kfuox kwxwt : MkUMkuMk{kt 348 kkuRLxLkku kuku xkzku

  MkUMkuMk xeLku 25045Lke kkt[ MkknLke Lke[e Mkkkxeyu

  {wtkE, kk.11 u h k h { k t y k s u k

  rLkhkkLkk u {knku uk {ku nkku. Lkkk{tke y suxeyu ku{Lkk k{ ksux{kt rfkMkLke Ykh uk hsq fhe nk uk Akk t uhkh {kxu ksux ykukkYk Lkn hnukk rLkhkk uk {e hne Au. Mkokkne MkwkhkLke nuhkk Lk fhkkk kuLke yMkh uk {e nke. keyuMkE MkUMkuMk{kt yksu 348 kkuRLxLkku xkzku kkkt kuLke Mkkkxe 25024 Wkh knkU[e kE nke. nk{kt yuwt {kLkk{kt yke hkwt nkwt fu, MkUMkuMk 26000Lke MkkkxeLku fwke uu khtk w yk Mkrk MkoE Lk nke. rLk^xe yksu 108 kkuRLx xeLku 7460Lke Mkkkxeyu hkku nkku. keyuMkE r{zfuk yu M{kufuk RLzuMk{kt { 2.5 xfk yLku 3 xfkLkku xkzk u hkk u nkk u. keS kksw RLzMxe WkkLk {u 2014{kt 3.8 xfk hkku Au su yur{kt 3.4 xfk fhkk khu Au. Mkhfkh {u 2014 {kxuLkk yk ik urkf WkkLkLkk yktfzk he fhe [wfe Au. rue kkuxoVkurku RLuMxhku

  khk kwkhLkk rMku ksuxLkk rMku 161.55 fhkuzLkk uuhLke hee fhk{kt yke nke.

  { k u x k k k L k k y u r L k khk u{k t yksu {teLk w t {k us w h k w t n k w t . { q z eh k u f kfkh k u khk MkkkLkek q ofLk w t ykLkkk{kt ykwt Au. kkLkLkk RLzuMk{kt kkt[{kt rMku xkzku hk k u nk k u . M k uxh {k uh[ u rhkexe RLzuMk{kt Mkkike w kkt[ xfkLkku xkzku hkku nkku. fuLe ksux{kt Lkkk {tke khk fhk{kt yk ue f uxef nuhkk k u L k k krhk{ Mk u fkhk ukkheyku khk Yykk{kt hMk kok kk kurVx ukLke Mkrk [u yk xkzku uk {ku nkku. furkx kwzT, kkh, {ux, ykuR yuLz kuMk{kt 1-5 xfk [uLkku xkzku hkku nkku. MkUMkuMkLkk su uh{kt Mkkike w xkzku hkku nkku ku{kt uLkku Mk{ku kk Au. uLkk uh{kt ykX xfkLkku xkzku uk {ku nkku. kh{kt {kfuox kezTk Lkfkhk{f hne nke. 2217 uh{kt {te yLku 710 uh{kt kuS hne nke.

  MktMk{kt LkhuL {kue Mkhfkhu {krnke ykkeykkh kusuxLku kt fhk {kxu fkuRk hkMk Lkke

  Lke rne,kk. 11M k t M k{k t yks u { k rn k e

  ykkk{kt yke nke fu, Mkhfkh ykkh kusuxLku kt fhk {kxuLke fk uR hkMk Wkh r[khk fhe hne Lkke. ykkh kusux nuX kufkuLke kkku{urxf rkkku yufrkk fhk{kt yku Au suLkk {khVku wrLkf ykEze Lktkh kikh fhk{kt ykLkkh Au. ykkWLke [o fr{rxyu stke hf{ k {tswh fhe nke. kufMkk{kt yuf &Lkk skk{kt ykkusLk kLk hk RLrskMknu fkw t nkw t fu, Mkhfkhu yke fkuR r[khk nkk he Lkke. kRfku MktMk{kt hsq fhk{kt ykuk ksux{kt ykkh kusux {kxu 2039 fhkuz Yrkk {tswh fhk{kt ykk nkk. yk Lkkktfe ko {kxu kusux {kxu

  ykkue hf{ ko 2013-14{kt ykkk{kt ykue 1550 fhkuzLke hf{ fhkk khu Au. hr{kLk kufMkk{kt yL yuf &Lkk skk{kt Mknu fkwt nkwt fu, 9{e {k[o 2014 Mkwe 60 fhkuzke w rLkkMkeykuLku yk yMkk{kL fkzo ykkkLke rk kwhe kR [wfe Au.

  wykRzeyuykELke h[Lkk ykkh hkku{kt rLkkMkeykuLke LkkUe fhk LktLk rLkfkLkeLkk Lk u k ] n uX fhk{k t yke n k e . V u k wy kh e 2014{k t Wkhu, rknkh, AkeMkkZ yLku Wkhktz{kt LkkUeLke {tswhe ykkE nke. yk [kh hkku{kt LkkUe rk [ke hne Au. yuf &Lkk skk{kt ku{u fkwt nkwt fu, uh{kt 64.23 fhkuz kufkuLku ykkh Lktkhku ykke uk{kt ykk

  Au. 31{e {u 2014Lkk yktfzk

  {wsk yk kusuxLkk swk swk xfku Wkh nsw Mkwe 4518.51 fhkuz YrkkLkku [o kR [wku Au. nk{kt s r{rzk ynuk skkw t nk w t f u, Mkhfkh 10 fhkuzke w rLkkMkeykuLku ykkh Lk t kh ykkk{k t yk u k ue RAk hku Au. kk Mkkn{kt s zkkLk LkhuL {kueyu yk Mkto{kt ykk k {kxu k]n{tkk yu wykEzeyuykE Mkkku kk[ek fhe nke. wkeyu Mkhfkhu ykkW kkLkk s kLkku khk ktk u WXkk{kt ykkk ykkh Mkk zkhux rkrLkrVx xkLMkVh (zekexe)Lku kt fhe ee nke. {kue ykLku Vhe Y fhkLke RAk hku Au.

  {kueLkk yku kh 11100 VkR Lk kE : k]n {tkk

  hkMkk{kt k]n{tkk khk wkMkku fhkku

  Lk fhk{kt ykue k{k{ VkRku rkfw rkLksYhe nke : fk{Lke fkuRk VkRku Lk fhk{kt yke Lkke

  Lkerne, kk.11fuLe k]n{tkk khk yksu

  hkMkk{kt {krnke ykkk{kt yke nke fu, 11100 VkRku {kueLkk yku Wkh Lk fhe uk{k t yke A u kh t k w yk VkRku yue nke su fk{Lke Lk nke. k{k{ Mkhfkhe rkkkuLku rkLksYhe yu rkLkWkkuke VkRkuLku fkZe LkktkLke Mkq[Lkk zkkLk khVke {e Au. k]n{tkk khk skk{kt ykwt Au fu, yue fk uR VkRku Lk fhk{kt yke Lkke su yirknkrMkf xLkk{ Mkkku Mktktrk Au. su{kt {nk{k kkteLke nkLke VkRLkku Mk{ku kk Au.

  kwkhLkk rMku Mkekeyu{Lkk MkktMk ke hkSu hkMkk{kt {wku WXkku nkku yLku fkwt nkwt fu, r{rzk{kt yuk ynuk ykk Au fu, furkLkux Mkr[u Mkhfkhe rkkk uLk u rkLksYhe VkRku yu k u khk u fkZe Lkk tkLke Mkq[Lkk ykk kkke 1.5 k VkRku Lk fhe uk{kt yke Au. yk VkRk u{k t hkx krk hksuLMkkLkk kkkh, kuLLk{kt qkkqo zkkLk kknkwh keLkk kkkh yu kuLLkLke kkkkk uLkk u Mk{ku kk Au. furkLkux Mkr[Lkk ykuku Mkhfkhe rkkk uLk u ykkk{k t ykk nkk. k{k{ Mkr[ku Mkkku [kuke

  swLkLkk rMku zkkLk LkhuL {kueyu kuXf kuS nke su{kt {kueyu fk{Lke MktMf]rk yu fk{Lkwt kkoh Mkwkhk kh {wku nkku su{kt nkESLk yu fk{ Mk Wkh MAkkLke kkkkLkku Mk{ku kk Au. r{rzk{k t ynuk ykk kkke yue [[ko nke fu, LkhuL {kue Mkhfkh e ke fk{Lke VkRkuLku Lk fhe uu. fuxef rkkMk VkRku k Lk fhe uu. u fu, fuLe k]n{tkk khk yksu Mkkk fhkE nke fu, 11100 suxe VkRku s Lk fhk{kt yke Au. yk k{k{ VkRku rkfw rkLksYhe nke.

  kkt[ ko{kt k{ k wfkLkk kku uhkk

  {kuLkMkwLkLke Mkke wk Lkke hnukk [kk

  Lke rne,kk. 11{kuLkMkwLkLke rMkLkLke Yykk kk kkke s Lkkk hMkkLkk

  fkhu [kkLkw {kusw Vhe wt Au. kkt[ ko{kt k{ k u{kt wfkLkk kku uhkR kk Au. ykkkk{e rMkku Mkk{kL kufku, uzwkku yLk {kue Mkhfkh {kxu wk kzfkhYk hne fu Au. u fu nk{kLk rkkLkk rLkktkku nsw ykk Akuze hkk Lkke. rLkktkkuLkw fnuw Au fu ykkk{e Mkkn Mkwe hMkkLke Mkke Mkou. rLkhkksLkf hMkkLkk fkhu wk rkfw Mktukku nu MkoR hkk Au. rLkfkMk{kt kfkk {wfkLke Vhs kze Au. Wkhktk [esMkwykuLku RLku kkhe fhk{kt yke hne Au. {kuLkMkwLkLke Lkke MkkeLkk fkh{u yLkuf MkwykuLke {ktk xe fu Au. su{kt fkhke RLku fLTw{hLke MkwykuLkku Mk{ku kk Au. e{e krkLkk fkhu fuxkf kkfLkk rLkfkMk{kt rtk fhkLke Vhs kze hne Au. kk Mkkn{kt hMkk kk kk khkLkk { kk{kt MkkukkeLkLkk rMkkhku{kt Vukku ku Au. MkkukkeLk khV uzwkku ykk k nkk. khu Wkh{kt uhzeLke ukeLke Yykk kR nke. u fu rMkLk Mkhuhk fhkk nsw k 43 xfk ykuAku hMkk hkku Au. ko 2009{kt knkk wk fVkuze hne nke. kkt[ ko{kt k{ k wfkLkw Mktfx kkukR hkw tAu. [kh f{kt Mkkike khkk nkk 2009{kt kR nke. suLkk eu rLkk ktzLkk Mkkike w khkfhkk u khkLku kkr kkMkuke ktzLke hee fhkLke Vhz kze nke. yktfzk kou Au fu f]rk Mkuxh khkLkk ykhu 2 rxrLk zkuhLkk ykoktk{kt ykhu 14 xfk kukkkLk ykku Au. khk{kt yksu k 1.2 yks kufku kk{e rMkkh{kt hnu Au. {kuLkMkwLkLku RLku k{k{ kufkku [kkkwh kLkuk Au. fuL{kt nk{kt ykue {kue Mkhfkh Mkk{u {w~fue MkoR Au.

  huxk yusLMkeyu ksuxLke tMkk fhe

  suxeLkk ksuxke rue huxk yusLMke krk kE

  Lke rne, kk.11

  khkLku ykh Mkwe Lkukuxe huxk ykkLkkh wrLkkLke M k k i k e { k u x e h u x k y usLM k e M x u L z z o y u L z k wyMk u o khkLkk L k k k s u x L k u M k k k L k e k q o f k i k h fh k{ k t yku Wk{ ksux khefu kkwt nkwt. yusLMkeLkk skk {wsk yk ksuxLkk f kh u kh k L k e huxk kh fkuE yMkh Lkn kzu. huxk yusLMkeyu W{uwO nkwt fu, {kue Mkhfkh ykkf {skwke

  kkLke rk{kt fk{ fhe hne nkukLkwt Lkshu kzu Au.yk Lk h uMk{k t h uxk Mkkk u uzk u {kkfe {kktzkuLku {skqk

  kLkku. ksux{k t ykkf LkkkEykuLkku Mkk{Lkku fhk Lk fhk{kt ykku Au. WuLke A u f u , MxkLzzo yuLz kwyMkuo w r L k k{ k t h u x k ykkLkkhe k {w yusLMkeyku{ktLke yuf Au. yk yusLMkeyu kh k L k u L k u k u x e y k W x w f M k k k u k ekeke {kELkMk h uxk ykw t nk w t . yuxw t s Lkn yk yusLMkeyu Mkhfkh khVke ykkf Mkrk

  Mk wkhk {kxu {skwk kkk Lkn WXkk kku huxk xkzkLke [e{fe k ykke nke.

  {kkku o Wkh kke hkE kk Au. fk Mkfo, n{kkk, fwko, fkukkk{kt kke hkE kk Au. nk{kLk kkkyu ykkkne fhe nke fkukk{kt [kh $[ke khu hMkk kku Au. ktkkq{kt ku $[ke w hMkk kku Au. kh, kkhu, fwko, kxfkukh suk rMkkhku{kt kke hkE kk nkk. uMxLko yuMkuMk nkEu kh k knLk nkhLku yMkh kR nke.

  Lke[kkk rMkkhku{ktke kkeLke kfeVLku qh fhk {kxu

  BwrLkrMkk fkukkuohuLk ykuV kuxh {wtkE khk ktk MkukLkku Wkkuk fhkk u nkk u. Mkkhu 10.30 kk Mkwe 128 ktk fk{{kt uk{kt ykk nkk yu {kkkuo khke kke qh fhk{kt ykwt nkwt. u hMkk he hnuu kku fkukkuohuLk khu ktk he fhu. nk{kLk rkku ykkkne fhe Au fu, ykkk{e 48 fkf{kt {wtkE{kt khu hMkk kR fu Au. kurMkrVf u{kt Auk kkuzkf rMk{kt rLkkukwhe kkkuzw Mkr kwt Au su kkLkLku kkh fhe [wwt Au. yk

  kkkuzw us U[e su suLkkke hMkkLke kekk{kt khku kku Au.

  {ue {krnke ykkk{e ku k rMk{kt khu hMkk kR fu Au. {kuLkMkwLk kwLk: Mkr kkLkk Mktfuk Au. {kk {wtkE{kt s Lkn kfu Mk{k fkUf u{kt Mkkhku hMkk kR fu Au. {wtkE{kt khu hMkk kk Mkk{kL kufku {kLke hkk Au fu, uLkk yL kkku{kt k ykkk{e rMkku{kt hMkk ku. swkELkk ytk Mk we{k t hMkk Mkr kR su.

  sLkSLk kuhkwt {wtkE{kt yrk khu hMkkke sLkSLk kuhkE kwt kuf xuLk Mkuk yLku WkLkkhe xuLk MkukLku yMkh kR nkhkh kRLk, MkuLx kRLk yLku uMxLko kRLk Wkh xuLk MkukLku

  {kXe yMkh fwko, [wLkke, ktzwk, zkufkzo suk rMkkhku{kt xuf Wkh kke

  hkk fk Mkfo, n{kkk, fkukkk yLku fwko{kt kufku yxkE kzk kh, kkhu, fwko, kxfkukh yLku uMxLko yuMkuMk nkEu Wkh

  kufkuLku kfeV kR ykkk{e 48 fkf{kt khu hMkkLke [uke he fhk{kt yke {nkhkx{kt {kuLkMkwLkLke Mkrk Mkr kR hne nkukLkk ynuk {kk {wtkE{kt s Lkn kfu fkUf u{kt yrk khu hMkkLke

  [uke he fhk{kt yke khu hMkkLkk eu fkukkk{kt [kh $[ke w hMkk LkkUkku ktkkq{kt ku $[ke w hMkk LkkUkku

 • ykkLkku yksLkku rMk . 12-07-2014{uk (y,,R) : s{eLk - {fkLk knLkkuk, ykfLkwt {k skE hnu. tkfe w Mk{ hnu.]k (k,,W) : khu Mktkte w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{. rkku Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkLkk &ku n kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkLkk &ku Wfuk. fwxwtk Mkwf skE hnu. {kLkrMkf [kk ne.ffo (z,n) : s{eLk, knLk, {fkLkLkk kuk kLku. Lkkktfe Mkrk {skqk kLku. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.Mkn ({,x) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt zekuLkwt {kkooLk {e hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.fLk (k,X,) : Lkkufhe{kt ke-kZkeLke kk hnu. Mk{ Mkw Vke kLku. ykMk{kt krk.kwk (h,k) : khuke Mkw Mk{k[kh {u. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k kk.]rf (Lk,) : fkuxo-f[uheLkk fkkuo{kt MkVkk {u. khMkkkk r{fkLke kr kk. r{kkuLkk Mknfkh {e hnu.Lk (,,V) : RuLke WkkMkLkkke hknk kk. k{f kMk kk. fwxwtkMkw {u. khuke w Mk{k[kh {u.{fh (,s) : hksfe kuku skkkhe{kt khku kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke rLkzu.fwt (k,,Mk) : LkkufrhkkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykhkuLke MkkhMktk hke.{eLk (,[,,k) : kwr-rufke fkorMk kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke kLku. uhkh{kt k kk.

  ktkeu...

  tk ukkE.zkur{f, Ekuurx {ks {kxu wz oLe sYh Au

  _ 2070, -15, . 12-07-2014

  yku eyu Aeyu fu zkur{f, Ekuurx {ks {kxu wz oLe sYh Au, yu z oL k[kh yu yhku sL{ yku Au. kh{kt fuL, hk yu Mkkrf Mhu y y fkhe fk{ehe kk Au. yufe fuL hfkh rr tMkkfe, rfkke, k{eu e u{s fe ukykuu e 3000 suxe fk{ehe fhu Au. u yk ukyku w k{ yu e heu qhe kzk{kt yku ku k Se wkk{kt wkhku kE fu. Whkt hfkhe uk qhe kzke Mkku fkhu e kn{kt V kke e k{k{kt kxk{f wkhku yku. yke nexe Mkk{kt f{eu teh qku Au. kEL hkse kk nsw k[khwt sL{Mkk ht Au yu uk rfkhu yhkuu Au. {kuxkke nuh ukykue e wkk kufkuk, k fheu hekuk Se wkk h ye yh kzu Au. ykku ykkf rfk nkuku uEyu uk fhkt ykuAku E

 • 3 / . 12-07-2014, y{kk

  V L

  VkRLk{kt fR heku yuLxe s{oLke-yksuoLxLkkLkku nsw Mkwe kLkkh uk

  Lke rne, kk.11rhku ze suLkurhkuLkk {khkfkLkk Mxurz{ kh ykkefku {kuze hkku VeVk zo fkLke VkRLk {u[ s{oLke yLku yksuoLxLkk [u h{kLkkh Au. VkRx xw rVrLk stkLku rLknkk {kxu fhkuzku kufku WMkwf ukR hkk Au. kku xe{kuLkku VeVk zo fk 2014{kt kkukkLke nrhV xe{ku Mkk{u kLkkh uk hkku Au. kku xe{ku zo fk{kt A {u[ku{kt kMkk{ Mkk{u yke Au. su{kt s{oLkeyu k{kt Sk {ue Au. kku xe{kuLkk Mxkh ukze{kt k{k{Lke Lksh {wh yLku {uMMke kh hnuu. kku xe{ku VkRLk{kt fR hneku knkU[e ku Lke[u {wsk Au.

  s{oLkeLke VkRLk Mkwe fw[1. kwk kkkLke k{ {u[{kt kkuxwok kh 4-0ke Sk 2. kwk kkkLke keS {u[{kt kLkk Mkk{uLke {u[ 2-2ke zku hne3. kwk kkkLke Aue {u[{kt y{urhfk kh 1-0ke Sk4. hkWLz 16Lke {u[{kt ysurhk kh 2-1ke Sk5. kxoh VkRLk{kt kLMk kh 1-0ke Sk6. Mku{eVkRLk{kt kkr kh 7-1ke Sk kR

  yksuoLxLkkLke VkRLk Mkwe fw[1. kwk kkkLke {u[{kt kkuMLkk kh 2-1ke Sk2. kwk kkkLke {u[{kt RhkLk kh 1-0ke Sk3. kwk kkkLke {u[{kt LkkRrsrhk kh 3-2ke Sk4. hkWLz 16{kt MeuoLz kh 1-0ke Sk 5. kxoh VkRLk kkk{kt kus{ kh 1-0ke Sk6. Mku{eVkRLk{kt LkuhuLz kh kuLkxe{kt 4-2ke Sk

  LkhuL {kue MkxuBkh{kt y{urhfk sk RAwf Au

  khkf ykukk{k khVke rrkheku yk{tk

  ykukk{k khVke {kueLku yk{tkku kk MkkUkkku: Lkh krhk{ku Mkkku ykokqo {wkfkk uk {kue RAwf Au

  Lkerne, kk.11y{urhfkLke {wkfkk uk

  zkkLk LkhuL {kueLku rrk yk{ t k ykk eL k u y{u rhfe {w khkf ykukk{kyu 21{e Mke{kt Mktk tkuLk u w {skqk kLkkk ku{Lke Mkkku fk{ fhkLke WMkwfkk koe Au. yk{tk ykkk k ykukk{kLkku ykkh {kLkeLku {kueyu fkwt Au fu, kuyku Lkh krhk{ku Mkkku MkxuBkh{kt krhk{ke { wkfkk uk

  {kxu RAwf Au. ykLke Mkkku s qnk{f kkekheLke rk{kt yuf Lke Yykk ku. ykukk{kLkwt yk{tkkk {kueLku y{urhfe rurkkLkk Lkkk kLk rrBMk kLk o khk k u{Lk u ykkk{k t yk w t nk w t . kLk o nk{kt s {kueLku {k nkk. kk{kt ykukk{kyu MkxuBkh{kt kuxLkLke {wkfkk uk {kueLku yk{tk ykwt Au. 21{e Mke{kt khk yu y{urhfk [uLkk

  Mktktku wk s rLkkof hnuu ku{ {kLkk{kt yku Au. keyu{yku khk yksu he fhk{kt ykuk yuf rLkuLk{kt yk {wskLke kk fhe nke. keS kksw {kueyu k y{urhfk {wkfkk ukLke RAk k fhe Au. {kueyu yuku {k k fkuo Au fu, khk yLku y{urhfk [uLkk Mktktku w {skqk kLku ku sYhe Au. khk yLku y{urhfk [uLkk Mktktku ytku kkukkLke hsqykk fhkk {kueyu fkwt nkwt fu, rLke Mkkike swLke yLk u {k uxe k ufkne [uLkk Mktktku {kk ktLku ukuLkk k Mkwe s {kork hnuk uRyu Lkn kfu r{kt ktrk, Mkhkk yu Mk{]r {kxu yuf kkhVw VkuMko khefu hnuk uRyu.yku WufLke Au fu, LkhuL {kueLke kkk Mkk{u ykkW y{urhfkyu Mkkk ktku WXkku nkku khtkw {k ue k ufMkkLke [ q txe{k t Ske kk kkke rkLku RLku rkLkku ytk yke kku Au. y{urhfkyu kkuku nu LkhuL {kue {kxuLkk ukh kue ek Au.

  Mke {k{u rne r{kt kesw Mkkike {kuxwt nuh kLwt

  kkLke kkxLkkh xkurfku k{ MkkLk kh

  Lke rne,kk. 11kksukh{k t khe fhk{k t

  ykuk Lkk yknuk{kt kku fhk{kt ykku Au fu rne r{kt MkeLkk {k{u nu ke MkkLku knkU[e kwt Au. rne{kt Mke hufkuzo krkyu e hne Au. Mkkike khu Mke hkLkkh nuh{kt kkLke kkxLkkh xkurfku k{ {ktfu Au. wyuLkk ynuk{kt kkku fhk{kt ykku Au fu rne nu r{kt Mkkike khu Mke hkLkkh ke LktkhLkk nuh khefu Au. yktfzk{kt kku fhk{kt ykku Au fu rne{kt Mke ko 1990{kt su nke kuLke Mkhk{e{kt ku ke kR kR Au. nu Mke 25 r{rLk Mkwe knkU[e Au.

  kRfku he fhk{kt ykk ynuk{kt kku fhk{kt ykku nkku fu ko 2050 Mkwe{kt khk kuLke nuhe Mke{kt Mkkike khu kufku W{uhe uu. ko 2014{kt k k L k e k kx L k kh x k u r f k u k{ MkkLku Au. kuLke Mke 38 r{rLkLke ykMkkkMk LkkUkR Au. kr kkxLkkh {wtkR r{kt Ak MkkLku Au. ko 2030 Mkwe ku Mke {k{u [kukk Mkkike {kuxk nuh khefu Whe yku k ue kk Au. xkurfku yLku rne kkk ke MkkLku MktkR Au. kuLke Mke 23 r{rLk Au. {uMkfku rMkxe, {wtkR yLku MkkW kkuku ko 2014Lkk yk tfzk {wsk 21 r{rLkLke ykMkkkMk Mke hku

  Au. MkeLkk {k{u rne ykk hnuk {kxu fuxkf fkhku Au. Mke k {kxu su fkhku hnuk Au ku{kt hkuskkheLke kfLke kkkk k Mkk{u Au. fkh fu kufku knkhke {kuxe Mkt{kt yku Au.

  rLke nuhe Mke kife 30 xfk Mke khk yu [eLk{kt Au. ku {nkfk yurLk ukuLke Mkkk u Mkkk u k kr, y{urhfk, RLzkuLkurk, kkLk yu hrk rLke nuhe Mke kife yzkke w Mke hk u A u. rLke 54 xfkLke ykMkkkMkLke Mke nk{kt nuhe rMkkh{kt hnu Au. yk Mke{kt 2050 Mkwe{kt 66 xfkLkku khku kR fu Au. kk{e rMkkhku{kt rh{kt hnuLkkh kufkuLke Mktk ykhu 3.4 yks Au. khk{kt nk kk{e Mke 857 r{rLkLke Au khu [eLkLke kk{e Mke 635 r{rLkLke Au.

  khkLkk nuhk u k ife [kh nuhku y{kk, kUkuh, [ukkE yLku nihkkk 5ke 10 r{rLk kufkuLke Mkkku ykLkkh kku o{kt {ukkrMkxe kLkk sR hkk Au. khkLkk {kuxk nuhku{kt fkufkkk, k Uk uh, [ ukkE, n ihkkk, y{kk, k w u y u Mk wh k 2030 Mkwe kuLke Mke{kt 27 r{rLk kufku W{uhu. 2030 Mkwe fkufkkk, kUkuh, [ukkE yu nihkkk rLkk xkuk 14 nuhku{kt Mkk{u ku.

  yAu rLk-fze k kku yAu rLkLkenuhkkku Mkkku fze k ykkR

  Lke rne, kk.11suLke WMkwfkkkqof uhLkk kufku, uhkh yu Wkukskk khk hkn uk{kt yke hne nke ku Mkk{kL ksux kRfku Lkkk{tke yY suxeyu hsq fwO nkwt. ko 2014-15 {kxuLkwt ksux hsq fhkk suxeyu uek hknkku swk swk kukku {kxu nuh fhe nke su{kt f]rk, Wkuk, MkthkLkku Mk{ku kk Au. suxeyu kkkhkh ko {kxu k fuxef hknkku nuh fhe nke. suxeyu kkk fhkkkykuLku hknk ykkk ykfuhk {wkLku {kokLku ku kke kheLku 2.5 k fhe nke khu rMkrLkh rMkrxLkku {kxu yk {kok k k fhk{kt yke Au. xuMk hux kkk hkk{kt ykk Au. Lkkk{tkeyu fhuhkLke Lku w rMk]k kLkke nke. MkMk xuMk {kxuLke Lkukurx keLke Mk{ekk fhk{kt yke Au. suxeLkk ksux{kt yAu rLk yLku fze k kkuLkku Wu Au su Lke[u {wsk Au.

  yAu rLk {kxuLke nuhkkku1. 60 koLke Wkh khtkw 80 koke Lke[uLkk kufku {kxu ykfuhk {wk {kok 2.5ke khe k k2. keMke, xee, yuRze kRx sue zwhuk Mkw {kxu fMx{ zwxe xkze uk{ktyke3. e heeLku 35000 Yrkkke kheLku 45000 Yrkk fhkR4. k{k{ kLkke MkuxhLkk f{ko[kheykuLku Wk Lke kuLLk Mfe{{kt hkufk {kxu fkkk5. kekeyuV hkufk {kxu kkf {kok yuf kke kheLku 1.5 k fhkR6. kk[ Lke ykRykRxe, kkt[ Lkk ykRykRyu{, [kh yuBMk yLku 12 {urzf fkuus7. ku yukeMk[h wrLkMkxe Mkkrkk fhkLke nuhkk

  fze k fR ykkR1. ^e rzLf, ^uh kuxh, wMk yLku yuLkSo rzLfLke f{k kkt[ xfk e2. rMkkkhux, rMkkkh, MkrnkLke Mkw kh yuMkkR zwxe 72 xfk fhkR3. hurzku xuMke MkMk xuMkLke {kt ykkk Mkuk {kUe4. fx yLku kkueMz zkR{tz, fh suBMkMxkuLk kh ku xfk fMx{ zwxe5. yuf fhkuzke wLke ykfkk kufku kh 10 xfk Mkh[kso he

  rhku ze rsLkurhku,kk. 11rhku ze suLkurhkuLkk {khkfkLkk Mxurz{ kh

  ykkefku {kuze hkku VeVk zo fkLke VkRLk {u[ s{oLke yLku yksuoLxLkk [u h{kLkkh Au. VkRx xw rVrLk stkLku rLknkk {kxu fhkuzku kufku WMkwf ukR hkk Au. s{oLkeLkk Mxkh ukzeykuLkku Lkirkf swMMkku [h{Mke{k kh Au.s{kLk kkrLku Mku{eVkRLk{kt 7-1ke f[ze Lkktk{kt ykk kk kuLke kkMkuke [knfkuLku ykukk e kR Au. s{oLke 24 koLkk ktkk kkk kk Vhe zo fk Skk kikh Au. ku u yk zo fk Sku kku kuLke [kukke xkuVe hnuu. s{oLkeLke xe{ ykX{e k VkRLk{kt h{Lkkh Au. ko 2002{kt kkr Mkk{u kuLke 2-0ke nkh kR nke. yksuoLxLkk yLku s{oLke nu zo fkLkk VkRLk{kt h{u. ku{Lke [u Mkkk{e zo fkLke {u[ hnuu. kkhMkrhf heku ykxe {u[ {kk kkr yLku MezLku hBk Au. rk y{urhfk{kt kuk zo fk rk y{urhfe xe{kuyu Sk Au nu 13{e k {u fu yksuoLxLkk yk kthkhkLku e hku Au fu kAe s{oLke Sk {uu Au.ykkW Mkkyku kkWku kku h{kue VeVk zo fkLke hku{kt[f keS Mku{eVkRLk{kt yksuoLxLkkyu kuLkxe wx ykWx{kt LkuhuLzLku nkh ykkeLku VkRLk{kt yuLxe fhe ee nke. LkuhuLz yLku yksuoLxLkk [u keS Mku{eVkRLk {u[{kt kku xe{ku rLkkorhk Mk{{kt kku fhk{kt rLkV hne nke. yksuoLxLkkLke Sk{kt kurfkh hku{uhkuLke qr{fk hne nke. hku{uhkuyu LkuhuLz khVke kh yLku MLkkRzhLkk kku hkufe ek nke. VeVk zo fkLku RLku Vwxkku u knukke s [h{Mke{k kh Au. s{kLk kkrLke nkhLku we sRLku MkkrLkf [knfku w yuf

  hku{kt[f {u[ uk kikh Au. Mkkike hMk kkkk yu Au fu kkr{kt keS k r fk VwxkkuLkw ykkusLk fhk{kt ykwt Au. ko 1950{kt k kkr{kt r fkLkw ykkusLk fhk{kt ykwt nkw. kkrLku ko 2007{kt s{kLk u khefu nuh fhk{kt ykk kkke s kkr{kt khu WMkwfkk nke. RLxhLkuLk Vwxkku VuzhuLk VeVk khk ko 1978 kkke k{ k rk y{urhfk{kt r fk kuskLke nuhkk fhe nke. yufthu kkt[ k ykLkw ykkusLk yn fhk{kt yke [wwt Au.swLk 2011{kt krrVfuLk Mkko Y kR nke. su{kt 32 ukuLke hkxe xe{ku uzkR nke. VeVk zo fk{kt fuxkf {kuxk VuhVkh Yykkke kk nkk. ko{kLk [uBkLk MkuLk k{ hkWLz{kt knkh kR kwt nkw. kuLke k{ {u[{kt LkuhuLz Mkk{u yLku keS {u[{kt r[e Mkk{u fkh{e nkh kR nke. fu{YLk yLku $uLz k nu knkh kR kk nkk.yufkAe yuf xe{ knkh kk kk ytku nu s{oLke yLku yksuoLxLkk VkRLk{kt Au. ku{Lke [u h{kLkkhe {u[Lkw ykkefku {kuze hkku 1.30 kkuke Mkkh fhku. VeVk zo fk{kt k{ Mku{eVkRLk {u[{kt s{oLkeLkk kkuVkLkLke Mkk{u kkr rLkMknk ukwt nkw. yLku kuLke fkh{e nkh kR nke.s{oLkeyu kkt[ kLkk zo [uBkLk kkrLku 7-1ke f[ze LkkteLku VkRLk{kt yuLxe fhe nke. kkrLke kuLkk Vwxkku RrknkMkLke yk Mkkike fkh{e nkh kR nke. ykLke Mkkku s s{oLke VeVk zo fk{kt ykX k hufkuzo VkRLk{kt knkU[Lkkh k k{ xe{ kLke kR Au. s{oLkeLkk Mxkh ukze Vku{o{kt Au. su{kt {wh, r{hkuMk ku, urzuhk, kuMk, ykurs yLku k{Lkku Mk{ku kk Au.

  24 ko kk zo fk Skk s{oLke kikh

  nu s{oLke-yksuoLxLkk [u VkRLk stkLkku kkku kikh

  rhku ze rsLkurhku,kk. 11VeVk zo fk{kt ykkefku

  ke MkkLk {kxu hku{kt[f stk k kr yLk u Lk uhuLz [u uk u . A uk z o fk{k t VkRLk{kt MkuLk Mkk{u nkhe kue Lk uhuLzLke xe{ ykkefku kek MkkLk {kx uLke { u[{k t s{kLk k kr Mkk{u h{u. k{ Mku{e VkRLk {u[{kt s{oLke Mkk{u fkh{e nkh kk kk MkkrLkf [knfkuLk u f uxkf ytu Mk tk w fhkLkk Rhkkke kkrLke xe{ {ukLk{kt Wkhu yLku LkuhuLzLku nkh ykke ke MkkLku hnukLkku Mktkkuk [knfkuLku ykkk kMk

  fhu. LkuhuLz k kuLkxe wx ykWx{kt yksuoLxLkk Mkk{u nkh kk kk ykkk{ktke knkh rLkfeLk u Mkkhk u uk fhk WMkwf Au. Lku{kh kh kkrLke xe{ s{oLkeLke Mkk{u wk Lkke ukR nke. kuLke k{k{ k{e s{oLke Mkk{u Mkkkxe kh yke nke. Mkkyku kkWku kku h{kue VeVk zo fkLke hku{kt[f keS Mku{eVkRLk{kt yksu oLxLkkyu kuLkxe wx ykWx{kt LkuhuLzLku nkh ykkeLku VkRLk{kt yuLxe fhe ee nke. VeVk zo fk{kt k{ Mku{eVkRLk {u[{kt s{oLkeLkk kkuVkLkLke Mkk{u kkr rLkMknk

  ukw t nk w. yLku k uLke fkh{e nkh kR nke.s{oLkeyu kk t[ kLkk zo [uBkLk kkrLku 7-1ke f[ze LkkteLku VkRLk{kt yuLxe fhe nke. kkrLke kuLkk Vwxkku RrknkMkLke yk Mkkike fkh{e nkh kR nke.LkuhuLz yLku kkr [u h{kLkkhe {u[Lkw Mkkh yksu {kuze hkku 1-30 kku fhku. su hkku 12 kk kk nkukke ykkefk khefu kk{kt yku. s{oLke kMkk{u nkhLku weLku MkkrLkf [knfku {kuxe Mktk{kt {u[ uk knkU[u kue fkk Au. kku xe{kuLkk Mxkh ukze kh Lksh hnu.

  ke MkkLk {kxuLke {u[Lku RLku k WMkkn

  kkr yLku LkuhuLz [u yksu {kuze hkku stk uku

  MkktE kkuLku tr{k hkukeyku Mkkku Mkhkk

  nu khfkkeXLkk tfhk[koyu MkktELku u~kLkk kwk kkk

  khfkkeXLkk tfhk[ko MYkkLkt MkhMkeyu Vhe yuf kh MkktEkkkk kh Mkkw rLkkLk : MkktEkku{kt hkuk

  kukk, kk.11MkktEkkkkLke kqLkku rhku fhe

  kksukh{kt Mk{k[kh{kt [{fe hnu khfkkeXLkk tfhk[ko MYkkLkt MkhMkeyu w yuf k MkktE kkkk ytku rkrk rLkuLk yktw Au. tfhk[koyu Mkk tEkkkkLk u u~kkwk kkk Au. khu ku{Lkk kkuLku tk{f rk{kheke kerzk kkk Au. {uLkk

  rLke kku MYkkLktu skwt nk w t f u , Mkk tE kkkk ytk u Lke Wkhkuk {krnke ELxhLkux kh k Wk Au suLku k{u ku k uE fku Au. tfhk[koyu yk knuk MkktE kkkkLku [kuh yLku {ktMkknkhe k fne [wk Au. tfhk[koLkk yk rLkuLk kk MkktE kku{kt hkukLke kke uk {e hne Au. tfhk[koyu kkfkhku

  MkkkuLke kk[ek{kt skwt nkwt fu, ELxhLkux kh Wk {krnke {wsk yVkrLkMkkLk{kt hnuLkkh yuf kzkhe kneLk yn{Lkkh ykku nkku yLku yuf u~kLkk hu hkufkku nkku. yk rMkku hr{kLk s yu h{kt yuf kwkLkku sL{ kku suLku kufku uhzeku MkktEkkkkLkk khefu ykuu Au. tfhk[koyu MkktE kku kh rLkkLk Mkkkk skwt nkwt fu, nw kku nw hnuu ku k{u kuLkku k fu{ Lk nku. khtkw MkktELkk kku tk{f rk{kheLkk kuk kLku Au. khu tk{ rk{khe kkw kzu Au khu yktku k kE Au yLku kufku ykk eoykuke qh hnu Au. yus heku MkktE kku k tk{f hkukLke {kVf VukE kk Au. MkktE kwLkk rhku fhkLke fkhk hsq fhkk tfhk[koyu skwt nkwt fu, MkktE kku rnLw {oLkk yLkwkeykuLku Aukhe hkk Au. su rnLw {o Mkk{u kzfkhsLkf Au.

  1984 rMk h{k fuMk {k{ku

  MkkurLkk kkteLku y{urhfk fkuxo khVke hknk {e

  Lwkufo, kk.11y{urhfkLke yuf MkkrLkf ykku fkUkuMk yk MkkurLkk kkte Mkk{u

  1984Lkk rMk rhkue h{k {k{u fuMk [kkLke rMk Mk{wnLke yhSLku Vkke ee Au. rMk Mk{wnu h{k fuMk{kt MkkurLkk kkte Mkk{u fuMk k fhk fkuxo{kt yhS fhe nke. ufu, fkuxuo kuLku Vkke ee Au.

  k kke {krnke {wsk, rMkkuLkk yrfkh {kxu h[ku rMk Vkuh sMxeMk Lkk{Lkk Mk{wnyu y{urhfkLkk rsk ss kkLk fkukuLkLku yuf kk eLku fkUkuMk yk MkkurLkk kkte Mkk{u 1984Lkk rMk rhkue h{k {k{u fuMk k fhk ykkn fkuo nkku. ufu, rsk ssu yk ykknLku Lkfkhkk skwt nkwt fu, MkkurLkk kkte rhkuLkku fuMk fkuxo knuk s Vkke [wfe Au suke nu LkuMkhke MkkurLkk kkte Mkk{u fuMk k fhkLkku fkuE {kk Lkke. ssu kkukkLkk rLkuLk{kt skwt fu, yk fuMk{kt MkkurLkk kkte Mkk{u yuk fkuE s Mkkqk Wk Lkke suLkk fkhu MkkurLkk kkte Mkk{u fuMk [ke fk. WuLke Au fu, kk {rnLku y{urhfkLke fkuxuo MkkurLkk kkte Mkk{u {kLk yrfkh tkLkku fuMk [kkLke yhS Vkke ee nke.

 • Year : 02, Issue : 21, Total Issue: 386 Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 12-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 21, _ _ 386, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.12-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 12-07-2014, y{kk

  rkkMk, kwshkk nkWMkk zku {k{ku

  nkWMkk kkuzuo nkEfkuxo{kt kkukkLkku hsw fhuku skk

  y{kk, kk.11rkkMk kwshkk nkWMkk kkuzoLkk zkuLku h Lk fhk ytku kwshkk

  nkEfkuxo{kt kue yhS{kt kwshkk nkWMkk kkuzuo fkuxo{kt kkukkLkku skk hsw fkuo nkku. su{kt skkwt nkwt fu, rkkMk kLkuk zku ytku kkr{f kkkMk fhkE nke su{kt fuxef krkyku skE yke nke ku{s yk {kxu skkkh yusLMkeLku uf eMx fhe ukE Au kuke zku h fhkLkku rLko ku Au. nu yk yhSLke w MkwLkke ykkk{e 15{e swkEyu kuu. kwshkk nkWMkk kkuzo khk kkuzk Mk{ knuk hkh{kt ykkf heku kAkk yLku krhkhkuLku MkMkk ku h {e hnu ku nukwMkh zku fkuo nkku. su{kt {wu ykuLkkELk yhS fkkoykuLku khu {fkLk Vkkk nkk yLku kkuMx {khVku yhS fhLkkh kufkuLku qk s ykuAk {fkLkku Vkkk nkk. suLkk fkhu kufku{kt rhku WXku nkku yLku kufkuyu zkuLku fuLMk fhk rhku oLk fwO nkwt. khkue hk Mkhfkhu zku fuLMk fhe LkuMkhke zku fhkLke nuhkk fhe nke. zku fuLMk fhkLkk rLkoLku zku{kt rsukk kLkuk 50ke w kufkuyu yuzkufux {nu kkhu {khVku nkEfkuxo Mk{k kzfkhk{kt ykku nkku. su{kt yue hswykk kE nke fu kwshkk nkWMkk kkuzo khk zkuLku y[kLkf h fhe eku ku kuhfkuMkh Au. {wu zku rMkMx{{kt fkuE k{e hne kE nku fu ku{kt fkuE kuhherk yk[hkE nku kuLke kqo kkkMk kk zku h fhe fk. hk Mkhfkhu ku{s nkWMkk kkuzuo fkuE rk yLkwMkko kh s zku h fhe eku nkku. Mkhfkhu su kufkuLku zku{kt {fkLk {k Lkke ku{Lkk kkLku kE zku h fko Au. yk yhSLkk Mkto{kt kwshkk nkWMkk kkuzuo fkuxo{kt kkukkLkku skk hsw fkuo nkku yLku fkwt nkwt fu zku ytku ku kkr{f kkkMk{kt fuxef k{eyku ukE yke Au ku {kxu skkkh yusLMkeLku uf eMx fhe ukE Au. kuke zku h fhkLkku rLko yuf{ ku Au. fkuxuo nkWMkk kkuzoLkk skk ykk kk yhSLke w MkwLkke 15{e swkEyu hke Au.

  Mkktkus kk{u kfwk{ktke ku kkfeLkk {]kun {e ykk

  kktrkfre {kxu nk fhkE nkukLke [[ko

  kkteLkkh, kk.11kkteLkkh rskLkk fku

  kkwfkLkk Mkktkus kk{u yuf kh k t k e {swh krhkhLke k u kkfeyku 20 rMk knuk kw{ kE nke. yk kkfeykuLkku {]kun Mkktk us kk{Lke Mknukus ftkLkeLkk kfwk{ktke nk fh u nkk{k t {e ykkk [f[kh {[e sk kk{e Au. kkueMku nk{kt yk Mk r nkLkku kwLkku LkkUe w kkkMk nkk he Au.

  k kke {krnke {wsk, fku k wkfkLkk Mkk tk us kk{u SykEzeMke rMkkh{kt {swh fk uk uLke Mkk Au. yk {swh fkukuLke{kt SykEzeMke{kt yku ftkLkeyku{kt fk{ fhkk kh ktke {swh krhkh Mkkx fhu Au.

  fkUk uMkLkk hk oLk uk kkueMk Mkkku ko

  kukxeo xuMk{kt khkLku Ru rhku he

  y{kk, kk.11y{kk B w r L k r M k k

  fkukku ohuLk{kt Mkkkkhe ksk khk yAu rLkLkk [Lkk uLkk u rkMkkk fheLku kukxeo xuMk{kt f{hkk uz khk u fhe uk{k t ykku Au. Auk ykX ko{kt kukxeo xuMk{kt 300 xfk khku fhk{kt ykku nkukLkku kku fheLku kuLkk rhku{kt fkUkuMku yksu uhkh hk fko{ kuk nkk. kukxeo xuMk{kt khkLkk rhku{kt Mk qkk u[kh fhk{kt ykk nkk khtkw kkueMk khk kkuk fhk{kt ykkk Mkrk Mke kR nke. {rnkykuLkk nkk yLku k U[k{kt ykkk koLke Mkrk kR nke. {rnk fkUk uMkLkk Mk nkkokuLk yLku kuMkLkkkuLk ko hr{kLk kukLk kR kk nkk. k u{Lku eyuMk nkuMkx{kt Mkkhkh {kxu R skLke Vhs kze nke.

  BwrLkrMkk fk uk UMk khk rLkkhLkk hk uske hk tLkk u fko{ hkk{kt ykku nkku khtkw BwrLkrMkk fkUk uMk khk rLkkhLke skyu wkhLkkLk hkuske hktLkku fko{ [kw fhe ek u A u . k u kx e o x u k rhku{kt BwrLkrMkk fku tk uMk kk khk wkh Mkktsu 4:00 ku xkWLknku kku hktLkku fko{ hkk{kt ykku nkku kuLkk rhku{kt Mkwkku[kh fhke k u{s xukLkk kek uLke nk ue fhkk t{rnkyk uL k k k k ueMk

  khk nkk yLku k U[k{kt ykk nkk ku{s BwrLkrMkk fkWLMkeh rLkku {kue {rnk fk U k u M k { tkfeLk ek u L k kx u Mkrnk 50 suxk fkofhk uLke hkfz fhk{kt yke nke. y{kk nuh fkUkuMk Mkr{rk khk rhku k fhk {kxu

  ykkefk kk. 12 swkE 2014Lkk hk us k kze [kh hMkk kk u hktLkk u fko{ hkk{kt ykku Au. fko{Lku RLk u ns w rk hn u k ue kk Au. keS kksw fkUkuMku s yktkuLk fhkLkk Mktfuk k ykk Au.

  yuyu{Mke ykurVMk kh kufku khk Wk ukkuy{kk, kk.11

  y{kk nuh{kt k ukxe o xuMkLku RLku {k{ku rLkrkrLk w k teh k tf R hkk u Au. yksu k nMkf oLkLkku kuh he hkku nkku. y{kk nuhLkk ukwh yu MkuxukRx rMkkh{kt kufkuyu ukku fko A u. yksu uk wh rMkkhLkk kufku yuyu{MkeLke ykurVMk Wkh knkU[e kk nkk yLku ktkrekqo Mkrk MkoE nke. kukxeo xukLkk khkLku RLku kufku hMkk Wkh Wkhe ykk Au. knuk kku ke ukwh yLku MkuxukEx rMkkhLkk ukkheykuyu kukxeo xukLkku {k{ku WXkku nkku khtkw nu kuLke yMkh

  kqo rMkkh{kt k ukk kke Au. kukxeo xuMkLku RLku fkuR nuekfu rLkfk kk{kt Lkn

  yku kku ykkk{e rMkku{kt nsw k nMkf oLkku fhk{kt yku kue kk Au.

  khu yk s {swh fkukuLke{kt Mkkx fhkk {q { uLkk hnukMke {kLkMkk eLke ku kkfeyk u kk.18{e swLkLkk hk us kk k k kE nke. yk kkfeyku{ktke yuf kkfeLke Wt{h yuf ko yLku keS kkfeLke {h [kh {rnLkkLke nke. yk ytku {kLkMkkkEyu Mkk tk us kk ueMk{kt fhkk Mkk tk us kkueMku kuk Vhek LkkUe kkfeykuLke kuku nkk he nke. hr{kLk kwkhu {kuze hkku yk ku {kMkw{ kkfeykuLkku {]kun nk fhku nkk{kt SykEzeMke rMkkh{kt yku Mknukus ftkLkeLkk kfwk{ktke {e ykk n k k . y uf s kf w k{ k t k e k u { k M k w{ k kfeyk u L k k { ] k un {e ykkLke xLkkLku kku kkueMk k [kUfe kE nke. yk ytku rsk kkueMkLku kkkt kkueMk zk h Mk MkrnkLkk xku[Lkk kkueMk yrfkheyku xLkk Mku

  knkU[e kk nkk. xLkkLkk kku kk ueMku yk Mk r nkLkku kwLkku LkkUe w kkkMk nkk he Au.

  yk nk kkA fkukuLkeLkk s fkuE kLkku nkk Au fu kAe yL fkuE kLkku nkk Au ku k kkueMku {]kf kkfeykuLkk krhkhsLkkuLkk rLkuLk LkkUk nkk. khu kkfeykuLkk {]kunLku kkuMx{kuxo{ ykuo Mkuze {]wLkwt fkh kLke kses nkk hkE Au. hr{kLk yk kkfeykuLku kktrkf re{kt ke [ZkkE nkukLke [[koyu k uh kfzku Au. kufku{kt [kke [[ko {wsk fkuE kktrkfu kkfeykuLku kktrkf re {kxu yknh fhe ku{Lkk kh kktrkfre ys{ke ytku ku{Lkku {]kun nk fhku nkk{k t Mkk tk usLke Mknuk us ftkLkeLkk kfwk{kt Lkkte eku nkku. ufu, nsw Mkwe nk kkALkwt Mkk[wt fkh kkueMk kkkMk kk s Mkk{u yku.

  kkihek yLku skkkoke k [ke hkk Au. ykLkk {kxu wkeykuyu wkMkwhk {nUe {wfe nke.

  {kuLkMkwLkLku Ru [kkLkwt {kusw Vhe wt Au khu hMkk nuekfu yku ku {kxu rkkeoykuyu kkoLkk fhe nke.