10 07 2014 sunvilla samachar

Download 10 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 10-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 19Total Issue : 384 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04

  ko: 02 > ytf: 19 > _ _384 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 10, \ - 2014 w

  ^ux{kt ku [kuhe {wu ELf{xuMku wkMkku {ktku

  rkrhhksMkn ELf{xuMkLkk Mkft{kt VMkk kue kk

  wMkkuheLku yxfkk MkhfkhLkku rLko

  khke Lkkkrhfku {kxu Lkk ykufkzo kLkku Mkhfkh

  uLkk k{k{ LkkkrhfkuLkk zuxk yufrkk fhkLkwt fk{ kqo kk kk Lkk ykufkzo ykku : hksLkkkMkn

  Lke rne, kk.09LkhuL {kueLke ykkukLkeke yuLkzeyu Mkhfkh

  wkeyu MkhfkhLke ykkhfkzo kusLkkLke skyu Lkk ykukkku nuh fhkLke kikhe fhe hne Au.u{kt kuhfkuMkh wMkkuheLku hkufk {kxu hkxe sLkMktk hSMxuLk (yuLkkeykE) kikh fhkE

  hkwt Au. suLkkke MkhfkhLku wMkkuhkuLku ykuk{kt { {u.

  fuLe k]n{tke hksLkkkMknu yk ytku skwt nkw t fu, zkkLk LkhuL {kueyu yuLkkeykE yLku wrLkfykEzuLxeVefuLk ykukk uhexe ykuV ELzk Mkkku yk Mktkt{kt kuXf fhe nke. yk kku MktMkkyku Lkk ykukkku kikh fhk {wu Mkkku {eLku fk{ fhu. uLkk k{k{ LkkkrhfkuLkk kkkuzuxk xqtf Mk{{kt s kikh fhe uk{kt yku. MkhnkkhLkk wMkkuhkuLku yxfkk Mkhfkh khk ukuk kkk ytku hksLkkkMknu skwt nkwt fu, kuhfkuMkh wMkkuhe hkufk {kxu Mkhfkhu kkhLke kz fhk Mkrnk yLkuf kkk WXkk Au. ku{u w{kt W{uwO nkw t fu 4096 rfku{exh k tke khk-kk tku Mkhn kh 3326 rfku{exhLke kkhLke kz kLkkk {kxu {tswhe

  ykkE [wfe Au. su{ktke 2823 rfku{exh kzLkwt fk{ kw kE [ww Au khu 500 rfku{exhLke kzLk w t fk{ [kw t Au.uf u Mkhn Wkh yLk uf Lkryku yLku knkzku ykkk nkukke kz kktk{kt Mk{MkykuLkku Mkk{Lkku fhku kze hkku Au.

  yksu Mkk{kL ksux : kufkuLku e ke hknk {u kue fe

  Lke rne,kk. 9Lk kkkLk yY suxe

  ykkefku Mkk{kL ksux kufkuLke ykukkyku [u hsq fhLkkh Au. {{ ko yLku yL Mk{wkLkk kufk uLk u f uxe hknkk u {u Au kuLkk Wkh k{k{Lke Lksh furLk kR kR Au. yY suxe xuMk Muk{kt Mkwkhku fhe fu Au. Mkkku Mkkku kkkhkh koLku wk s sYhe yue hknk ykkkLkk nuk wMkh kkf ykfuhk {wk {kok{kt khk u fhe fu Au. Mk thk , ykhku, f]rk, rk suk kukku {kxuLke ukkR{kt khku fhe fu Au. ko{kLk MkkeLku kLk{kt ukk suxe kkMku khu rfk Lkne nkuk Akkt Mkk{kL kufkuLku yAu rLk ykLkuku nu kuLkku yLkw fhkkk [kuMk ku kkk nu. zwxe {kk{kt Vuhkh kkLke kk Au.uhkh, Wkuk skk yLku Mkk{kL kufkuLke Lksh furLk kR kR Au. fR [es MkMke kk Au yLku fR [es {kUe kLku Au ku kkkk {nkqo hnuu. 2014-15 {kxuLkwt ksux Lke ksk Mkhfkh hsq fhLkkh Au. {kUkheke khukLk Mkk{kL kufku, rfkMkLke xke krk, {qzehkufkLke Mkrk, [e Lkkktfe k, rue fxkufxe suk krhkku [u yk ksux hsq fhk{kt ykLkkh Au. {qzehkufkLku

  ksux{kt fk kkk ukuLkkkt kLk yY suxe ykkefku kufku, Wkuk skk yLku uLkk

  koLke ykukk [u Mkk{kL ksux hsq fhLkkh Au. Auk 25 ko{kt Mkkike {w~fu Mkke{kt hnuk khke ykoktkLku kkxk kh kk ku{Lke Mkk{u {w kzkfh hnuu. Mkk{kL ksux{kt suxe k kkk R fu Au ku Lke[u {wsk Au. RLf{ xuMkLkk Muk{kt khku fhkLke nuhkk kR fu AuRLf{ xuMk kh ykfuhk {wk {kokLku kheLku k k fhk{kt

  yke fu Aunk{kt ku k MkweLke ykf kh fkuR xuMk LkkeRLf{ xuMk yuxLke f{ 80 Mke nux fkkk {kok e fu AuykkMk kuLk ks kh {wk {kok{kt khku fhk{kt yke fu Austke f{ke fhLkkh kufku kh xuMk khk{kt yke AurMkkkhux Wkh yuMkkR zwxe yu k{kfw kukku Wkh yuMkkR zwxeLku

  khk{kt yku kue kk A rue {qzehkufk fkhku {kxu k fuxkf Lkk kkkLke nuhkk kR fu Au. kEMk MxurkkRuLk VtzLke h[Lkk fhkLke nuhkk fhe fu Au MkkuLkkLke ykkk Wkh zwxe xkzk{kt yku kue kk Au. Mkhfkh rzVuLMk MkrnkLkk swk swk kukku{kt yuVzeykRLku kuMkknLk ykkk

  {kxuLke k fuxef nuhkk fhu kue kk AyuLkykhykR yLku kkufhus ku{uLx kh yu{yuV rzrzLzyLku furkx

  kuRLkMk kh xezeyuMk {wkLkk {k{u nuhkk kR fu AuMkthk, ykhku, rk yLku yL {nTkkqo kukku {kxu ukkR{kt

  stke khku kR fu Wkuk skk yLku uhkhLku kke fuxef ukkRLke nuhkk kR fu AuRuxkurLkMk [esMkwykuLku MkMke fhk{kt yke fu Aufuxef Lke MkukLku MkMk xuMkLke {kt uk{kt yku kue kk AukufkuLke k[kLku kuMkknLk ykkk {kxu fuxkf kkk nuh kE fukhkukfhuhk{kt VuhVkhLke k nuhkk kE fu AuMkkuLkk Wkh zwxe{kt xkzku fhe Lke knu fhe fu Auko{kLk kkkfe kLku xkzkLkk nukwMkh kkk nuh kE fu AurLkfkMkLku kuMkknLk ykkk MkkrLkf WkukkuLku w hknk {e fu Auykuxku {kukkE yLku {uLwVu[hk kkk xuMk xkE {kxu hknkku nuh

  kE fu AurMkkkhux kh yuMkkE zwxe{kt 15ke 20 xfkLkku khku fhk{kt yke

  fu Au

  kxk, kk.09kskLk u kux Lk ykkLkkh

  kufkuLku kkrfMkkLk skk hnukLke Mkkn ykkLkkh rkrhhksMkn nu kkueMk yLku ELf{xuMkLkk Mkft{kt VMkkk Au. rknkhLkk L kkk k e kskL k k M k k t M k rkrhhks kxk{kt yuf ^ux hku Au. kt [kuhe kE nkukLke k u{u Vrhk Lkk Uke nke. kkueMku VrhkLkk ykkhu kkkMk fhe Yrkk 1.14 fhkuz yLku 600 zkuhLke hkufz sk fhe Au. ufu ykxe hf{ ku{Lkk h{kt yke ktke k uk Mkkku{k t rkrhhksMkn VMkkE kk Au. kxkLkk ykLktkwhe rMkkhLkk r{ yukkxo{uLx{kt rhks ^ux{k t Mkk u{kh u [k uhe kE nke. kkueMku yk [kuheLkk kwLkk{kt yukkxo{uLxLkk rMkwhexe kkzo yLku yuf rhkk zkEh Mkrnk [kh kufkuLke hkfz fhe Au.

  yk [khu kufku [kuheLke xLkkLku yt{ ykkk{k t uzk uk nkk. kkueMku ykhkukeyku kkMkuke 1.14 fhkuz Yrkk yLku 600 zkuhLke hkufz s fhe Au. ufu, rkrhhksMknu [kuheLke Vrhk{kt fuxe hf{ [kuhkE Au kuLkku Wu fkuo Lknkukku.

  s u L k k k k u k uyk u n u k k ueMk yLk u ELf{x uMkLk k Mkft{kt yke kk Au.hk{kt

  Mkkk\Z sLkkk wLkkExuz u kee rkrk k fhkk rkrhhksMkn kkMku yk hf{ ytku wkMkku {ktku Au. ELf{xuMkLkk yrfkheykuyu yk {k{u kxk kkueMk Mkkku {e Mk{k kkkMk nkk he Au. u kkkMk{kt Mkkrkk ku fu, yk hf{ rkrhhksMknLke s Au kku rkrhhksMknu rue fhLMke hkkLkk kwLkk{kt skk ykkku kzu.

  khtz, {nkhkx yLku nrhkk{kt rkLkMkkLke [qtxe knuk s yr{k knLke rLk{qtf : knLke {uLkus{uLx fwkkLke hksLkkkMkn khk tMkk

  ytku yr{k knLke ksk {w khefu kkskkue LkhuL {kueLkk LkSfLkk rkMkwLku w {kuxe skkkhe MkkUkkE

  Lke rne,kk. 9Wkhu yLku uLkk yL

  hkku{kt kskLku kufMkkLke [ q t x e { k t k L k k h y L k u yirknkrMkf Sk ykkk{kt {w qr{fk yk fhLkkh yr{k knLke yksu kskLkk Lkk {w khefu rLk{qtf fhk{kt yke nke. ykLke Mkkku s Auk fuxkf rMkke [kke yxfkuLkku ytk ykku nkku. Mkk{kL [qtxe{kt Wkhu{kt ksku RrknkMk h[eLku Sk {ue nke.

  ksku Wku{kt 80 kufMkk kuXfku kife 71 kuXfku Ske ee nke. k ]nkLk hksLkkkMknu Mk tMke kk uz oLke k uXf kk kkfkh krhk kuSLku yr{k knLkk Lkk{Lke nuhkk fhe nke. kkfkh krhk{k t zkkLk LkhuL {kue, y suxe, Mkw{k Mhks, kf] yzke, {whe {Lkkunh ue yLku Ufik Lkkzw k WkMkk hkk nkk. hksLkkkMknu fkwt nkwt fu, kuykuyu ksk {w khefu hkSLkk{w

  ykke [wk Au. hksLkkkMknu yr{k knLke

  {uLk us{uLx fwkkLke tMkk fhe nke. Mkkku Mkkku kufMkkLke [ q t x e { k t k s k L k u S k ykkk{kt ku{Lke qr{fkLke k tMkk fhe nke. xwtfkkkk{kt s kuyku kskLkk yuf kke Lk ukk khefu Whe ykk Au. ksk{kt {kuxkkkLkk Lkukkyku Mkn{k nkk fu, knLk u {k uxe skkkhe Mkk Ukk{k t yku. Wkhu Wkhktk rknkh yu

  khtz {wk {kuh[kLke Mkhfkh hn u e A u . {nkh k x yL k u nrhkk{kt fkUk uMkLke Mkhfkh Au. kksukh{kt {nkhkx ksk yuf{ khk k yr{k knLku skkkkhe MkkUkk {kxu fnuk{kt ykwt nkw. yr{k kn LkhuL

  {kueLkk Mkk ike rkMkw k khefu hkk Au. k uyku hksfe wnh[Lkkfkhku{kt kk{kt yku Au.

  yr{k kn kwshkkLkk k]n kLk khefu k fk{ fhe [wk Au. khu {kue kwshkkLkk

  { wkLk nkk kh u kn kLk khefu nkk. yr{k kn nk{kt kskLkk hkxe sLkh Mkuuxhe khefu nkk. yr{k knu kufMkkLke [qtxe{kt yqkkqo MkVkk ykke nke. {kue yLku knLke uzeyu Lkku RrknkMk hku

  nkku. yr{k knLke rLk{qtfLku RLku Auk k rMkke [[ko nke. fuxkf k ufk uyu k u{Lke rLk{qtfLku RLku &ku fko nkk. nu ykkk{e kuo yLku yk kuo fuxkf hkkuLke [qtxe{kt ku{Lke fMkkuxe ku.

  kuMkknLk ykkk suxe Wkuk {kxu xuMk hknkku nuh fhu kue kk Au. MkkuLkkLke ykkk Wkh zwxe xkzk{kt yku kue kk Au. ykuAk hMkkLke Mkrk{kt uzqkkuLku {w~fue{ktke knkh fkZk {kxu k kkk uk{kt yku kue kk ukE hne Au. Mkhfkh ksux{kt kEMk MxurkkRuLk VtzLke h[Lkk fhkLke nuhkk fhe fu Au. kskLkk [qtxe ZtZuhk{kt yk {wskLke kk fhk{kt yke nke. rue {qzehkufk fkhku {kxu k fuxkf Lkk kkkLke nuhkk kR fu Au. w{kkLk fhLkkh kufku Wkh kkE kkLkk nukwMkh e nuhkkku kR fu Au suLkk kkku rMkkkhux Wkh yuMkkR zwxe yu k{kfw kukku Wkh yuMkkR zwxeLk u khk{kt yku k ue kk Au. Mkhfkh kkf 10 fhkuzke wLke f{ke fhLkkh kufku Wkh [k xuMk kkq fhe fu Au. khke ftkLkeyku ksux knukLke kk[ek hr{kLk kkukkLke ke Mkwk fhe fu Au. ksux{kt suxe xuMk MkwkhkLke nuhkk k fhe fu Au. furL ksux ykzu nu kkheLkk rMkku hkk Au. k{k{ Mktktrk kukku khk kkuk kkukkLke {ktke Lkkkt {tkk Mk{k fhe

  uk{kt ykk kk ku{Lke fuxe {ktk kqo kk Au kuLkk kh k{k{Lke Lksh furLk kR kR Au. 10 k fhkuzLkw {kfuox f hkLkkh Bwwy ktz Wkuk khk k kuLke {ktke furL ksux knuk Lkkkt kLk yY suxeLku {kufe uk{kt yke nke.

  y u { y u V k h k f u x e f {nLke {k tk yk Wk ukLk u kuMkknLk ykkk {kxu fhk{kt yke nke. Bwwy Vtz khk su {nkqo {ktk fhk{kt yke Au ku{kt 50000 Yrkkke w yLku yuf kke WkhLkk khkLkk xuMk k Mkkku yu{yuV rLfLz rhxkh{uLx kLk Y fhkLke {ktkLkk u Mk{ku kk Au. Au. ykLkku {w nukw {wze kh {kxu krhkhLke k[kLk u khkLkk u A u. yu{yuV khk yL yuf {nLke {ktk fhk{kt yke Au su{kt RLMkuhLMk ftkLkeLkk VtzLku {uLk us fhk yuMk ux {uLk us{uLx f tkLkeyk uLk u { tsqhe ykkkLke kkkkLkku Mk{ku kk Au. Wkhktk Rxe ke Vtz yLku yuMk[Us xuz Vtz kh rMkwrhxe xkLeLk xuMkLkk zk xuMkuLkLku wh fhkLke kkkkLkku Mk{ku kk Au. yuLkykhykR yLku kkufhus

  ku{uLx kh yu{yuV rzrzLzyLku furkx k uRLkMk kh xezeyuMk {wkLkku Mk{ku kk Au. k{k{ yu{yuV{kt nuh kukLkk yuf{ khk hkufkLke {ktk k Mkk{u Au.

  Mkhfkh rzV uLMk MkrnkLk k swk swk kukku{kt yuVzeykRLku kuMkknLk ykkk {kxuLke k fuxef nuhkk fhu kue kk Au. RLf{ Muk{kt khku fhkLke kkhe [ke hne Au. nk{kt ku k MkweLke ykf kh fkuR xuMk Lkke. kRMk kuxh nkWMk fwkhu fkwt Au fu RLf{ xuMk kh {wk {k okLk u kheLk u k k Mkwe fhk{kt yke fu Au. fuxkf rLkktkku {kLke hkk Au fu RLf{ xuMk Muk{kt fkuR khku fhkke xuMk ykf xe sMku yLku rLkfk ykf{kt khku ku. yk rn[kLkk fkhu khke ykoktk khu {w~fu kkk{kt Au khu [o{kt khku kR su. khke ykoktk Auk 25 ko{kt Mkkike kteh MkkeLkku Mkk{Lkku fhe hkwt Au. Mkhfkh {kxu kMkoLk RLf{ xuMk {nuMkwe ykf We fhkLkk {w MkkuMko khefu Au. Lkkktfe ko 2013-14{kt Szeke{kt RLk{ xuMkLkw kukkkLk 2.1 xfk hkwt nkw.

  kwshkk{kt k qr{fk se n k e . yr{ k kn f uxkf fkhkuMkh rkLkk uh{kt k hkk nkk. MkkinhkkweLk u yLku k wMkehk{ krkLk u ykhe ukk kLkkxe yuLfkWLxh{kt ykhkuke hne [wfuk yr{k kn 2010{kt {eLk {kk knuk