10 07 2014 sunvilla samachar

Download 10 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 10-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 19Total Issue : 384 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04

  ko: 02 > ytf: 19 > _ _384 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 10, \ - 2014 w

  ^ux{kt ku [kuhe {wu ELf{xuMku wkMkku {ktku

  rkrhhksMkn ELf{xuMkLkk Mkft{kt VMkk kue kk

  wMkkuheLku yxfkk MkhfkhLkku rLko

  khke Lkkkrhfku {kxu Lkk ykufkzo kLkku Mkhfkh

  uLkk k{k{ LkkkrhfkuLkk zuxk yufrkk fhkLkwt fk{ kqo kk kk Lkk ykufkzo ykku : hksLkkkMkn

  Lke rne, kk.09LkhuL {kueLke ykkukLkeke yuLkzeyu Mkhfkh

  wkeyu MkhfkhLke ykkhfkzo kusLkkLke skyu Lkk ykukkku nuh fhkLke kikhe fhe hne Au.u{kt kuhfkuMkh wMkkuheLku hkufk {kxu hkxe sLkMktk hSMxuLk (yuLkkeykE) kikh fhkE

  hkwt Au. suLkkke MkhfkhLku wMkkuhkuLku ykuk{kt { {u.

  fuLe k]n{tke hksLkkkMknu yk ytku skwt nkw t fu, zkkLk LkhuL {kueyu yuLkkeykE yLku wrLkfykEzuLxeVefuLk ykukk uhexe ykuV ELzk Mkkku yk Mktkt{kt kuXf fhe nke. yk kku MktMkkyku Lkk ykukkku kikh fhk {wu Mkkku {eLku fk{ fhu. uLkk k{k{ LkkkrhfkuLkk kkkuzuxk xqtf Mk{{kt s kikh fhe uk{kt yku. MkhnkkhLkk wMkkuhkuLku yxfkk Mkhfkh khk ukuk kkk ytku hksLkkkMknu skwt nkwt fu, kuhfkuMkh wMkkuhe hkufk {kxu Mkhfkhu kkhLke kz fhk Mkrnk yLkuf kkk WXkk Au. ku{u w{kt W{uwO nkw t fu 4096 rfku{exh k tke khk-kk tku Mkhn kh 3326 rfku{exhLke kkhLke kz kLkkk {kxu {tswhe

  ykkE [wfe Au. su{ktke 2823 rfku{exh kzLkwt fk{ kw kE [ww Au khu 500 rfku{exhLke kzLk w t fk{ [kw t Au.uf u Mkhn Wkh yLk uf Lkryku yLku knkzku ykkk nkukke kz kktk{kt Mk{MkykuLkku Mkk{Lkku fhku kze hkku Au.

  yksu Mkk{kL ksux : kufkuLku e ke hknk {u kue fe

  Lke rne,kk. 9Lk kkkLk yY suxe

  ykkefku Mkk{kL ksux kufkuLke ykukkyku [u hsq fhLkkh Au. {{ ko yLku yL Mk{wkLkk kufk uLk u f uxe hknkk u {u Au kuLkk Wkh k{k{Lke Lksh furLk kR kR Au. yY suxe xuMk Muk{kt Mkwkhku fhe fu Au. Mkkku Mkkku kkkhkh koLku wk s sYhe yue hknk ykkkLkk nuk wMkh kkf ykfuhk {wk {kok{kt khk u fhe fu Au. Mk thk , ykhku, f]rk, rk suk kukku {kxuLke ukkR{kt khku fhe fu Au. ko{kLk MkkeLku kLk{kt ukk suxe kkMku khu rfk Lkne nkuk Akkt Mkk{kL kufkuLku yAu rLk ykLkuku nu kuLkku yLkw fhkkk [kuMk ku kkk nu. zwxe {kk{kt Vuhkh kkLke kk Au.uhkh, Wkuk skk yLku Mkk{kL kufkuLke Lksh furLk kR kR Au. fR [es MkMke kk Au yLku fR [es {kUe kLku Au ku kkkk {nkqo hnuu. 2014-15 {kxuLkwt ksux Lke ksk Mkhfkh hsq fhLkkh Au. {kUkheke khukLk Mkk{kL kufku, rfkMkLke xke krk, {qzehkufkLke Mkrk, [e Lkkktfe k, rue fxkufxe suk krhkku [u yk ksux hsq fhk{kt ykLkkh Au. {qzehkufkLku

  ksux{kt fk kkk ukuLkkkt kLk yY suxe ykkefku kufku, Wkuk skk yLku uLkk

  koLke ykukk [u Mkk{kL ksux hsq fhLkkh Au. Auk 25 ko{kt Mkkike {w~fu Mkke{kt hnuk khke ykoktkLku kkxk kh kk ku{Lke Mkk{u {w kzkfh hnuu. Mkk{kL ksux{kt suxe k kkk R fu Au ku Lke[u {wsk Au. RLf{ xuMkLkk Muk{kt khku fhkLke nuhkk kR fu AuRLf{ xuMk kh ykfuhk {wk {kokLku kheLku k k fhk{kt

  yke fu Aunk{kt ku k MkweLke ykf kh fkuR xuMk LkkeRLf{ xuMk yuxLke f{ 80 Mke nux fkkk {kok e fu AuykkMk kuLk ks kh {wk {kok{kt khku fhk{kt yke fu Austke f{ke fhLkkh kufku kh xuMk khk{kt yke AurMkkkhux Wkh yuMkkR zwxe yu k{kfw kukku Wkh yuMkkR zwxeLku

  khk{kt yku kue kk A rue {qzehkufk fkhku {kxu k fuxkf Lkk kkkLke nuhkk kR fu Au. kEMk MxurkkRuLk VtzLke h[Lkk fhkLke nuhkk fhe fu Au MkkuLkkLke ykkk Wkh zwxe xkzk{kt yku kue kk Au. Mkhfkh rzVuLMk MkrnkLkk swk swk kukku{kt yuVzeykRLku kuMkknLk ykkk

  {kxuLke k fuxef nuhkk fhu kue kk AyuLkykhykR yLku kkufhus ku{uLx kh yu{yuV rzrzLzyLku furkx

  kuRLkMk kh xezeyuMk {wkLkk {k{u nuhkk kR fu AuMkthk, ykhku, rk yLku yL {nTkkqo kukku {kxu ukkR{kt

  stke khku kR fu Wkuk skk yLku uhkhLku kke fuxef ukkRLke nuhkk kR fu AuRuxkurLkMk [esMkwykuLku MkMke fhk{kt yke fu Aufuxef Lke MkukLku MkMk xuMkLke {kt uk{kt yku kue kk AukufkuLke k[kLku kuMkknLk ykkk {kxu fuxkf kkk nuh kE fukhkukfhuhk{kt VuhVkhLke k nuhkk kE fu AuMkkuLkk Wkh zwxe{kt xkzku fhe Lke knu fhe fu Auko{kLk kkkfe kLku xkzkLkk nukwMkh kkk nuh kE fu AurLkfkMkLku kuMkknLk ykkk MkkrLkf WkukkuLku w hknk {e fu Auykuxku {kukkE yLku {uLwVu[hk kkk xuMk xkE {kxu hknkku nuh

  kE fu AurMkkkhux kh yuMkkE zwxe{kt 15ke 20 xfkLkku khku fhk{kt yke

  fu Au

  kxk, kk.09kskLk u kux Lk ykkLkkh

  kufkuLku kkrfMkkLk skk hnukLke Mkkn ykkLkkh rkrhhksMkn nu kkueMk yLku ELf{xuMkLkk Mkft{kt VMkkk Au. rknkhLkk L kkk k e kskL k k M k k t M k rkrhhks kxk{kt yuf ^ux hku Au. kt [kuhe kE nkukLke k u{u Vrhk Lkk Uke nke. kkueMku VrhkLkk ykkhu kkkMk fhe Yrkk 1.14 fhkuz yLku 600 zkuhLke hkufz sk fhe Au. ufu ykxe hf{ ku{Lkk h{kt yke ktke k uk Mkkku{k t rkrhhksMkn VMkkE kk Au. kxkLkk ykLktkwhe rMkkhLkk r{ yukkxo{uLx{kt rhks ^ux{k t Mkk u{kh u [k uhe kE nke. kkueMku yk [kuheLkk kwLkk{kt yukkxo{uLxLkk rMkwhexe kkzo yLku yuf rhkk zkEh Mkrnk [kh kufkuLke hkfz fhe Au.

  yk [khu kufku [kuheLke xLkkLku yt{ ykkk{k t uzk uk nkk. kkueMku ykhkukeyku kkMkuke 1.14 fhkuz Yrkk yLku 600 zkuhLke hkufz s fhe Au. ufu, rkrhhksMknu [kuheLke Vrhk{kt fuxe hf{ [kuhkE Au kuLkku Wu fkuo Lknkukku.

  s u L k k k k u k uyk u n u k k ueMk yLk u ELf{x uMkLk k Mkft{kt yke kk Au.hk{kt

  Mkkk\Z sLkkk wLkkExuz u kee rkrk k fhkk rkrhhksMkn kkMku yk hf{ ytku wkMkku {ktku Au. ELf{xuMkLkk yrfkheykuyu yk {k{u kxk kkueMk Mkkku {e Mk{k kkkMk nkk he Au. u kkkMk{kt Mkkrkk ku fu, yk hf{ rkrhhksMknLke s Au kku rkrhhksMknu rue fhLMke hkkLkk kwLkk{kt skk ykkku kzu.

  khtz, {nkhkx yLku nrhkk{kt rkLkMkkLke [qtxe knuk s yr{k knLke rLk{qtf : knLke {uLkus{uLx fwkkLke hksLkkkMkn khk tMkk

  ytku yr{k knLke ksk {w khefu kkskkue LkhuL {kueLkk LkSfLkk rkMkwLku w {kuxe skkkhe MkkUkkE

  Lke rne,kk. 9Wkhu yLku uLkk yL

  hkku{kt kskLku kufMkkLke [ q t x e { k t k L k k h y L k u yirknkrMkf Sk ykkk{kt {w qr{fk yk fhLkkh yr{k knLke yksu kskLkk Lkk {w khefu rLk{qtf fhk{kt yke nke. ykLke Mkkku s Auk fuxkf rMkke [kke yxfkuLkku ytk ykku nkku. Mkk{kL [qtxe{kt Wkhu{kt ksku RrknkMk h[eLku Sk {ue nke.

  ksku Wku{kt 80 kufMkk kuXfku kife 71 kuXfku Ske ee nke. k ]nkLk hksLkkkMknu Mk tMke kk uz oLke k uXf kk kkfkh krhk kuSLku yr{k knLkk Lkk{Lke nuhkk fhe nke. kkfkh krhk{k t zkkLk LkhuL {kue, y suxe, Mkw{k Mhks, kf] yzke, {whe {Lkkunh ue yLku Ufik Lkkzw k WkMkk hkk nkk. hksLkkkMknu fkwt nkwt fu, kuykuyu ksk {w khefu hkSLkk{w

  ykke [wk Au. hksLkkkMknu yr{k knLke

  {uLk us{uLx fwkkLke tMkk fhe nke. Mkkku Mkkku kufMkkLke [ q t x e { k t k s k L k u S k ykkk{kt ku{Lke qr{fkLke k tMkk fhe nke. xwtfkkkk{kt s kuyku kskLkk yuf kke Lk ukk khefu Whe ykk Au. ksk{kt {kuxkkkLkk Lkukkyku Mkn{k nkk fu, knLk u {k uxe skkkhe Mkk Ukk{k t yku. Wkhu Wkhktk rknkh yu

  khtz {wk {kuh[kLke Mkhfkh hn u e A u . {nkh k x yL k u nrhkk{kt fkUk uMkLke Mkhfkh Au. kksukh{kt {nkhkx ksk yuf{ khk k yr{k knLku skkkkhe MkkUkk {kxu fnuk{kt ykwt nkw. yr{k kn LkhuL

  {kueLkk Mkk ike rkMkw k khefu hkk Au. k uyku hksfe wnh[Lkkfkhku{kt kk{kt yku Au.

  yr{k kn kwshkkLkk k]n kLk khefu k fk{ fhe [wk Au. khu {kue kwshkkLkk

  { wkLk nkk kh u kn kLk khefu nkk. yr{k kn nk{kt kskLkk hkxe sLkh Mkuuxhe khefu nkk. yr{k knu kufMkkLke [qtxe{kt yqkkqo MkVkk ykke nke. {kue yLku knLke uzeyu Lkku RrknkMk hku

  nkku. yr{k knLke rLk{qtfLku RLku Auk k rMkke [[ko nke. fuxkf k ufk uyu k u{Lke rLk{qtfLku RLku &ku fko nkk. nu ykkk{e kuo yLku yk kuo fuxkf hkkuLke [qtxe{kt ku{Lke fMkkuxe ku.

  kuMkknLk ykkk suxe Wkuk {kxu xuMk hknkku nuh fhu kue kk Au. MkkuLkkLke ykkk Wkh zwxe xkzk{kt yku kue kk Au. ykuAk hMkkLke Mkrk{kt uzqkkuLku {w~fue{ktke knkh fkZk {kxu k kkk uk{kt yku kue kk ukE hne Au. Mkhfkh ksux{kt kEMk MxurkkRuLk VtzLke h[Lkk fhkLke nuhkk fhe fu Au. kskLkk [qtxe ZtZuhk{kt yk {wskLke kk fhk{kt yke nke. rue {qzehkufk fkhku {kxu k fuxkf Lkk kkkLke nuhkk kR fu Au. w{kkLk fhLkkh kufku Wkh kkE kkLkk nukwMkh e nuhkkku kR fu Au suLkk kkku rMkkkhux Wkh yuMkkR zwxe yu k{kfw kukku Wkh yuMkkR zwxeLk u khk{kt yku k ue kk Au. Mkhfkh kkf 10 fhkuzke wLke f{ke fhLkkh kufku Wkh [k xuMk kkq fhe fu Au. khke ftkLkeyku ksux knukLke kk[ek hr{kLk kkukkLke ke Mkwk fhe fu Au. ksux{kt suxe xuMk MkwkhkLke nuhkk k fhe fu Au. furL ksux ykzu nu kkheLkk rMkku hkk Au. k{k{ Mktktrk kukku khk kkuk kkukkLke {ktke Lkkkt {tkk Mk{k fhe

  uk{kt ykk kk ku{Lke fuxe {ktk kqo kk Au kuLkk kh k{k{Lke Lksh furLk kR kR Au. 10 k fhkuzLkw {kfuox f hkLkkh Bwwy ktz Wkuk khk k kuLke {ktke furL ksux knuk Lkkkt kLk yY suxeLku {kufe uk{kt yke nke.

  y u { y u V k h k f u x e f {nLke {k tk yk Wk ukLk u kuMkknLk ykkk {kxu fhk{kt yke nke. Bwwy Vtz khk su {nkqo {ktk fhk{kt yke Au ku{kt 50000 Yrkkke w yLku yuf kke WkhLkk khkLkk xuMk k Mkkku yu{yuV rLfLz rhxkh{uLx kLk Y fhkLke {ktkLkk u Mk{ku kk Au. Au. ykLkku {w nukw {wze kh {kxu krhkhLke k[kLk u khkLkk u A u. yu{yuV khk yL yuf {nLke {ktk fhk{kt yke Au su{kt RLMkuhLMk ftkLkeLkk VtzLku {uLk us fhk yuMk ux {uLk us{uLx f tkLkeyk uLk u { tsqhe ykkkLke kkkkLkku Mk{ku kk Au. Wkhktk Rxe ke Vtz yLku yuMk[Us xuz Vtz kh rMkwrhxe xkLeLk xuMkLkk zk xuMkuLkLku wh fhkLke kkkkLkku Mk{ku kk Au. yuLkykhykR yLku kkufhus

  ku{uLx kh yu{yuV rzrzLzyLku furkx k uRLkMk kh xezeyuMk {wkLkku Mk{ku kk Au. k{k{ yu{yuV{kt nuh kukLkk yuf{ khk hkufkLke {ktk k Mkk{u Au.

  Mkhfkh rzV uLMk MkrnkLk k swk swk kukku{kt yuVzeykRLku kuMkknLk ykkk {kxuLke k fuxef nuhkk fhu kue kk Au. RLf{ Muk{kt khku fhkLke kkhe [ke hne Au. nk{kt ku k MkweLke ykf kh fkuR xuMk Lkke. kRMk kuxh nkWMk fwkhu fkwt Au fu RLf{ xuMk kh {wk {k okLk u kheLk u k k Mkwe fhk{kt yke fu Au. fuxkf rLkktkku {kLke hkk Au fu RLf{ xuMk Muk{kt fkuR khku fhkke xuMk ykf xe sMku yLku rLkfk ykf{kt khku ku. yk rn[kLkk fkhu khke ykoktk khu {w~fu kkk{kt Au khu [o{kt khku kR su. khke ykoktk Auk 25 ko{kt Mkkike kteh MkkeLkku Mkk{Lkku fhe hkwt Au. Mkhfkh {kxu kMkoLk RLf{ xuMk {nuMkwe ykf We fhkLkk {w MkkuMko khefu Au. Lkkktfe ko 2013-14{kt Szeke{kt RLk{ xuMkLkw kukkkLk 2.1 xfk hkwt nkw.

  kwshkk{kt k qr{fk se n k e . yr{ k kn f uxkf fkhkuMkh rkLkk uh{kt k hkk nkk. MkkinhkkweLk u yLku k wMkehk{ krkLk u ykhe ukk kLkkxe yuLfkWLxh{kt ykhkuke hne [wfuk yr{k kn 2010{kt {eLk {kk knuk Mkkkh{ke su{kt k {rnLkk hkk nkk. {eLk {kkLke Mkkku ksk{kt yr{k knLkk kke f ykzuLke yz[ku qh kR nke. yr{k knLk u Wkhu{kt kskLkk RL[kso khefuLke skkkhe MkkUkk{kt yke nke.

  xqtfk kkk{kt s yr{k knu kskLke khV u{k t {knk u MkSo eku nkk u. yr{k kn n u h ksLk k k M knLk e sk

  R [wk Au. ku{Lkk Lkk{ kh k{k{ Mkkuyu Mkn{rk koe nke. ksk MktMke kkuzoLke k uXf{k t yr{k knLkk Lkk{ Wkh {tswheLke {nkuh {khk{kt yke nke. khtz, {nkhkx yLku nrhkk{kt rkLkMkkLke [qtxe nu kuLkkh Au khu knLke skkkhe e kR Au. ku hkku{kt kskLku Sk ykkkLke ku{Lke skkkhe hnuu.

  nu{tk Mkk uh uLkLkk Lk uk ]{kt

 • ykkLkku yksLkku rMk . 10-07-2014w{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mk-k{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  ktkeu...

  huu sux: kefh, FDIu ee tze, Me kufrku kk

  _ 2070, -13, . 10-07-2014

  huu{tke ze.e. kt kizkyu {tkhu t{kt hsq fhuwt sux u nw kkwt nku htw kM{kt yk ytksk nkrhf yu rk Au. huu sux h wfu[ee fhkt nuk huutkwt ykokMk {swt sYhe Au. kuo khe huuyu {wkVhek rhn{kt 26,000 fhkuz Yrke kux fhe Au. huuu uuLsh kuke yuf Yrku f{kk u Yrk [ok zu Au. krzu huu {tkku kzk{kt 14.5 xfk yu qh{kt kzk [kh xfk khku fkuo suk rhk{u huue ykf{kt Vf 8000 fhkuz Yrk khku kku Au htw kM{kt yk hf{ Vk{kt wfk ke htw kux{kt nus hkn {k Au.

  1947{kt kh u ykk kku khu huu uxfoe k{kt [e khke kMwt Ak nwt. yksu [e{kt re uc huu Au yu kh fhkt nhwt huu uxfo. fkh? [eu kh fhkt huu{kt [k ko nuk [kwt RLuMx{uLx fwO nwt. kh khu uhkuuske {exh yu kuzus{kt fLok Mkku huu sux{kt {qfwt nwt khu [e wuxqV yke ht nwt. kh nsw rfke u Au yu huue k{kt khku yr{ nS sfkfkhe - n Vku, n wfkku {wku hku Au. [e kBke u Au htw huu kzke yu kh fhkt kt[ k w kzkt {wkVhku kuke q fhu Au. ktku{kt huu kzkk h kh fhkt {kt Au. kh{kt Auk k kfkke huue keh yu eh Me kufrku hue hne Au. kuso VkoLze, hk{rk kk, erfw{kh, kw k yu {{k uhS sukt huu{tkeykuyu keykuk kzkt kheu Me kufrk sYh {ue htw kkt yu ykfk yku hku kkfkh sue Mkr oR R. yksu huu tke nk h fe uY, fe ke sue kR R Au. 1960k kfk{kt uk 84 xfk kufku huu khk {wkVhe fhk nk. yksu {kk 12 xfk kufku huu{kt skwt t fhu Au. fkh? huu{kt wrk ke, whkk ke, MAk ke, huu rhuo hkke w ke. nfef{kt w ki[k e nku ku s w u Au. yk rhu{kt kizkyu huu sux{kt t{ktke krnk knkn {uk rsYhe e huu xukue nuhk fheu u h fk[ Wfkh s fkuo Au. nfef{kt huu{tkeyku {kuxk Wkzu {k{ hksfe kkuu fu kke kkuu hkS hkk e tkt xukue nuhkku fhe u Au htw yk xu khu Y ku yuwt {wnqo efwt ke.

  yk rhu{kt {kue hfkhk huu{tke kizkyu yuzeyuk fkuR kke kwt k wfh fhkwt nkuwt. fu {{k uhSk r{ tk kk fuhe yu ksu fkhku ykku nku yu yuku kkokX ekzk yk tu hkkuk k{ huu sux{ktke heh f{e fhe ktk{kt ykk Au. kizkyu Me kufrk kh MkuxTo kuxk, yt kRnuku, he rkkeoyku fu yk{ fuxuheyku {kxu fkuR k fu hkne krnk nuhkku fhe ke. Au fu u{k whkuk{eykuyu kufrke {k{ [h{e{kyku nkt fhe ee nu. huu tke k kMrfk yu Au fu Auk ko{kt nuh kuk 60,000 fhkuzk 99 kusux{ktke Vf yuf kusux Y kku Au. kfek 98 yuhkRyu [zuk Au. huuk e kR, z yu xe kR fhkk 317 uLzt kusux {kxu ykse kheu huu ku {kk 602 fhkuze {qze e Au. yk to{kt huuu uwt fheu [ke fk. {kue hfkhu huu tk{kt rue {qze hkufk kk f kRux kxohee k[e rk fze Au yu{ fneyu khu kkkukk W{uhwt zu fu qfk{kt Mt {kueyu huutke yu {{kun hfkhe fhue fuxef xefkyku uhkse ne. {kueyu wshk{kt y{kku r{ huuwt zwt {kf ykke, y{kku zo k huu Mxu kke, fA{kt huu fku[ Vufxhe ktke, ku{kk-ytkSu huu {koke uzke {ke ykhkh fhk ft nwt fu fkutu hfkh wshku yLk fhu Au. zkk Lk k {kue nu wshk hu w zku kk hke fu n. y{kkke {wtR [u wux xue k{ nuhk 2004{kt {{k uhSyu fhe ne. ko k {kue yu M kfkh fhkk {qz{kt Au yu khe rke Au. kku kh yu Au fu {kue {{kqof RAu ku y{kk-{wtR [u 60,000 fhkuzk [uo 524 rf.{e.e wux xu e su. rnhf [wfku kusux tk kk yu ykfkhkf Au htw yu {kxu yk~f k fhkuz Yrk huu fu kh hfkh ku uf ke. ykkoT rue {qze hkufk rk fkuR rf ke. nfef{kt Wkhefhk yk s{kk{kt nu huu suxe hsqyk fwhe k ke uRyu. su{ kh hfkh thk {tkk fu yuhRLzk [kk {kxu sux hsq fhe ke u{ huu tku nu rsYhe ytkske k{kt zk rk kRVkR, MAk, nuhe fuxh, zo k huu kukt su M kok Au yu kfkh fhk Je hnuwt uRyu. huu tk fku{ u ku s k-{sq huu xuf yu {kuzo xufkukuS huu tku ktzu. {ku yu s fkku Au.

  2 / . 10-07-2014, w y{kk

  S

  rV{ keS ykuxkukhu rhe fhku

  krn yLku kLke rV{ nihLkwt xuh kuL[ fhkwt

  {wtkE, kk.09kk ue wz yrLk u k k

  krn fkwh yLku yrLkuke k f k w h L k e { w qr{fkke rV{ nihLkwt x uh k uL[ fhe uk w t Au. fk~{ehLke keyku{kt rV{ku yk rV{Lkwt xuh fk~{ehLke XtzfLkku ynuMkkMk fhku Au. nih yuf yuk wfLke fkk Au su kkukkLkk kL k f k~{eh{k t y uk Mk{u khk Vhu Au khu kuLkk rkkk kw{ kE kk nku Au. khkk kuLku kh kzu Au fu, ykktfkeykuLku ykhku ykkkLkk kwLkk{kt Mkwhkkkuyu kuLkk rkkkLke hkfz fhe Au. yk Wkhktk kuLku kkukkLkk yuf LkSfLkk MktkteLkk kkukkLke {kkk Mkkku Lkks Mktkt nkukLkwt k kuLkk kLk{kt yku Au. {kkk yLku rfhk [u ukzk{kt yku yk zk{kLkku ytk khu kk Au

  khu kuLkk rkkkLkk {]wLkk Mk{k[kh {u Au. nih yuf wfLke fkk Au su kkukkLkk rkkkLke {kukLkku kku u Au. yk rV{Lkwt zkhuLk rk khksu fwO Au. yk rV{{kt krnfkwh yLku k fkwh Wkhktk kkw yLku fufu {u{Lk k {w qr{fk{k t uk {u. yk rV{ kk Mkkrnfkh MkuMk rkhLkk WkLkMk n u{ ux kh ykkrhk Au. rV{{kt fk~{ehLkk rkkMk rMkkhkuLku k kokk Au. rV{Lke {kuxkkkLke wxk eLkkh{kt fhk{kt yke Au. yk rV{ ku yk u x k u kh L k k rM k u

  rhe kkLke Au. Wue Au fu, rV{{kt krn fkwh yuf Lkk s wf{kt uk {u. suLku E ofku{kt khu WMkkn Au.

  {wtkE, kk.09 k k u e w z L k e q k M k q h k

  yrLkuke ykrk Lke EAk kk ukkLke {kkk Mkk uLke hkskLk Mkkku fk{ fhkLke Au. ykrkyu EAk k fhe nke fu, kuLkk rkkk {nu fkuE yue rV{ kLkku suLkkke kuLku kkukkLke {kkk Mkkku fk{ fhkLke k kf {u. ykrk u skwt nkwt fu, yuf rV{Lke kxfkk Au suLku E nwt

  yLku {khe {kkk kku WMkkrnk Aeyu. nwt {khe {kkk Mkkku yuf k teh yrLkke rV{ fhk {ktkw t Awt. Wue Au fu, ykrk Lke {kkk MkkuLke hkskLk Mkkhkt rV{{kt fk{ fhe [wfe Au. yk Wkhktk kuu ko 2005{kt kkrfMkkLke yrLkuke {ehk yLku kkuewzLkk yrLkukk yM{k kx uLke yuf Lksh rV{Lkwt zkhuLk fwO nkwt.

  kkukkLke {kkk Mkkku rV{ fhk ykrk EAwf Aukteh kxfkkLke rV{ fhk EAwf

  MkrLk rkuLk kkrhkrhf rV{{kt nu Lkshu kzu

  kkukkLke R{us kk {kxu Mkkk kMk fhu Au

  Lke kxu huk rV{{kt MkuMke MkrLk rkuLk uk {u

  {wtkR,kk. 9kkukkLke MkuMke R{us kk {kxu MkuMke MkrLk rkuLk Mkkk

  kMk fhe hne Au. u fu kuLku MkuMke yLkuu{h qr{fk s {e hne Au. khtkw nu kuLku yuf kkrhkrhf rV{ k nkk kke

  kR Au. su{kt ku {w qr{fk yk fhLkkh Au. MkLke rkuLk k{ k kkrhkrhf {LkkuhtsLk rV{

  fhk sR hne Au. yk rV{{kt kuLke Mkkku hk{ fkwhLku ukLkku rLko fhk{kt

  ykku Au. yk MkrLk rkuLkLke yue k{ rV{ hnuu suLku MkuLMkh

  kk uz o khk w {kkk ykkk{kt ykLkkh Au. yk rV{ knuk MkrLk

  rkuLkLku kufkuyu ykRx{ MkkUk yLku fur{ku hku{kt

  rLknke Au. khtkw yk rV{{kt

  ku Lkk ykkh{kt uku. k{ k rLkuof uktk Zkurfk ku{Lke rV{{kt MkLke rkuLkLku kLkkh hku ykke hkk Au. rV{{kt MkLke rkuLkLkk fkuR MkuMke zkLMk yLku frMkk MkeLk Lkke.

  yuw k {wt Au fu MkrLk rkuLk kkuku k kkrhkrhf rV{ fhk {ktku Au.rV{Lkk rLkuof uktkLkk skk {wsk rV{{kt MkrLk rkuLk yuf rV{ yrLkuke khefuLke qr{fk{kt Lkshu kzu. suke kuLku u{h ytks{kt hsq fhk{kt ykLkkh Au. khtkw kuLku MkuMke heku hsq fhk{kt ykLkkh Lkke.rV{{kt fkuR k fkhLkk rfMkk MkeLk hnuu Lkne. MkrLk rkuLk rkk kkuMk {khkVku kkurwz{kt yke nke . khkk kuLke kufrkk khk{kt Mkkk e hne Au.khk{kt kuLke kufrkk k {kxu yLkuf fkhku skkkh Au. MkrLk rkuLkLke rV{ku kkuMk ykurVMk kh Mkwkhrnx Lkne kR nkuk Akkt kuLku k{k{ rLkuof uk {kxu RAwf Au. fkh fu kuLku uk {kxu [knfku [kuMkk rMkLku{k nku{kt knkU[e hkk Au. yuf yrLkuke khefu kuLku khke [knfku Mefkhe k [wk Au. ykkk{e rMkku{kt MkLke rkuLk kkMku w fuxef rV{ku yke fu fu Au.

  nuke Lw h ku{ku 15{e ykuku kut[ fhk kikhe

  rV{ ykuxkukh{kt hsq fhk{kt yku

  rV{{kt knYLke Mkkku rrkfk Vhe k Lkshu kzu

  {wtkR,kk. 9 k k u r w z L k k M k w khMx kh

  yrL k u k k knYkL k L k e Lke rV{ nuke Lw h yk kuo ykuxkukh{kt hsq fhk{kt ykLkkh Au. yk rV{Lkw wxk nu k wkonwrkLkk ykhu Au. yk rV{Lkk ku{kuLk u RLku knuk s [[ko Au. nuke Lw h ku{ku 15{e ykuku he fhk{kt yku kue kk Au. Vhkn kLk yLku knY kku ykkkW V fuxef rnx rV{ku ykke [wk Au. su{kt {u nw Lkk yLku yku{ ktrk yku{Lkku Mk{ku kk Au. {kuxk kku knYLke rV{ku rke kh hsq fhk{kt yku Au. yuw k {wt Au fu rV{Lkk rLk{kokk ku{ku 15{e ykuku khe fheLku kufkuLku ykfkk fhk {ktku Au. u fu rV{Lkk fuxkf kk uMxh he fhk{kt ykk Au. rV{{kt

  y r k u f k [ L k L k e k q r { f k Au. k k uMxh{k t rrkfk, Mkk uLk w Mkw yLku kku{Lk R h k L k e k Lkshu kzu Au. yk rV{ knY {kxu {nkqo Au. fkh fu kuLkk nrhV yrLk ukk yk{ehkLk yLku Mk{kLk u yuf kAe yuf Mkwkhrnx rnx rV{ku ykke Au. ku{Lke kufrkk knY fhkk khu ukR hne Au. nu knY kkMku k kf Au. Mk{kLkLke rff rV{ xwtf Mk{{kt hsq fhk{kt ykLkkh Au. yk rV{{kt rzf MxLx hkk{kt ykk Au. yke s hek u yk{ehkLk u w{{k t yMkk{kL MxLx fheLku k{k{ kufkuLku [kUfke ek nkk. ykuk

  {rnLkk{kt ku{ku kU[ fhk{kt ykk kk kuLku fuku rkMkk {u Au ku kkkk kh Lksh hnuu. knYLk Auu [ukkR yuMkuMk hsq fhkR nke. su kkuMk ykurVMk kh hufkuzo MkVkk {ue kR nke. hkurnk ueLke yk rV{{kt k rrkfk nke.

  hk u rn k u e k k u k u k knYLk u RLk u keS rV{ kLkkk {kxu k ikh Au u fu hkurnk nk{kt Mk{-2{kt Mk Au. su{kt ys ukLkLke {w qr{fk Au.

  tzLk, kk.9 wk eyk u x ufL k k uk uSLk k

  {k{k{kt Mku nku Au khu wkLkk u yk{k VkMx nk u Au. kksukh{kt s fhk{kt ykuk yuf Lkk ykMk{kt yk {wskLkku xMVk ux fhk{k t ykk u Au. Mku nkukLkk fkhu xufLkkukuSLkk rk{kt wkeyku nt{uk ykuAku hMk u Au. Lkk ykMk{kt k {wt Au fu ke rkLke su{ xufLkkukuSLkk rk{kt wkeykuLku hMk ykuAku nku Au. u fu fk{ fhk {kxu sYh kzkLke Mkrk{kt wkeyku k kwkLke su{ s fwkkke fk{ fhe fu Au.

  kuyk wrLkMkxeLkk Mktkufkuyu skwt Au fu wkeyku wfkuLke Mkhk{e{k t x ufLkk uk uSLkk rk{kt Mkkhk kw ke fke Lkke khtkw ku{Lkk hkk oLkLkwt ku{Lke kwr{kLke Mkkku fkuE uk uk Lkke. ykLke yMkh ku{Lke Lkkufhe Wkh k kze hne Lkke. rkxLkLkk ekk ykkhu fkwt Au fu wkeykuLkku yk rk{kt hMk ykuAku Au. khtkw Lkkufhe {kxu sYhe nkukLke Mkrk{kt wkeyku yk{k k fwkk {ue fu Au. Mk tkufkuyu skw t Au fu LkkufheLkk Mku uk Mktkqo heku kwr{kLke Wkh ykkrhk nku

  Au. fw kufku fkuE k Lkkufhe{kt Mkkk Mkkhku uk fhu Au. fkh fu yk wkLkku MkrkLku Mk{sk{kt MkkkLk nku Au. yk ykMk{kt {w q r{fk yk fhLk kh kuVuMkh uLf rMk{xu skwt Au fu ruk khekkyku khk Mkhk{e fhk{kt ykk kk k fuxkf wkLkku Mkkhku ukku fhe fkk Lkke. fuxef Mk{Mkyku yue Au fu su hMk Wkh ykkrhk nku Au. xufLkkukuSLkk rk{kt ykwrLkf Mk{{kt k{k{Lkku WMkkn e hkk u A u. x ufLkk uk uS{k t u e hkku Au khu yk fkhLkk ykMkLkk kkh [kufkLkkhk Au.

  xufLkkukuS{kt wkLkku w fw Au

  xufLkkukuSLkk rk{kt wkeyku ykuAku hMk hku Au suke kuyku e{e nku Au : ykMkLkk kkhke yko

  xufLkkukuS{kt wkeyku qk Mku Au : ykMkLkwt kkh

 • 3 / . 10-07-2014, w y{kk

  V L khk{kt q WkkLkLkku rfkMkh 4.2 xfkkhk{kt k eX irLkf 300 kk{ q Wk Au

  ko 2021-22 Mkwe qLke {ktk eLku 180 {erLk xLk kk kue kk : {ktkLku knkU[e wt kzfkhYk

  Lke rne, kk.09kh k{k t qL k e

  {ktkLkk u Mkkk khku kE hk k u A u . k u L k e Mk k{ u kh k{k t q WkkkLk w t {k qk yk uA w t nk ukL k w t k {u Au. khu khk u k k u k kL k k f w q khkLku knkU[e k {kx u ykkk{e 10 ko Mkwe rk ko A {erLk xLkLkw t q WkkLk khw t kz u kue MkrkLkwt MksoLk kwt Au.

  q Mkkkh zuheLkk Mkkkf {k ukekE [k iheLkk Lkk{ke nrhkkLkk knuzk{kt rLk{ko kk{u q {kukeMkkkh LkLku ww {wfkk f]rk{tke hkk{kunLk Mkuyu skwt nkwt fu, khkLke qLke ke ske {ktkLku knkU[e k kuLkk q WkkLk{kt A {erLk xLkLke ]r LkkUke

  kzu. Auk Mk ko{kt irf zuheLkku rfkMk h 2.2 xfk hkku nkk u. khu khkLkk u rfkMk h 4.2 xfk hkku nkku. kk Lkkkfe ko{kt khk{kt qLkwt WkkLk 132 {erLk xLkke k w kw t nkw t. yk{, zuhe MkuxhLkwt WkkLk {w u{kt fu [kukLkk WkkLk fhkk k{wt Au. ykhu khk{kt rk k

  300 kk{ suxtw q Wk Au su irf Mkhuhk fhkk wt Au. khtkw khk{kt qLke {k tk nsw k u kue kk ukk ko 2021-22{kt qLke {k t k eL k u 180 {erLk xLkke k w kE fu Au.

  WuLke Au fu, yk q {k ukeMkkkh L k L k w t r L k { k o {nuMkkk rsk q Wk kf Mk t khk

  fhk{kt ykw t Au. {nuMkkk rsk q Wk kf Mk tLk e fk{keheLke tMkk fhkkt hkk {kunLkMkuyu skwt nkwt fu, q Mkkkh zuheyu {kLkuMkh kwzkkt{kt 12.5 k exh rk rLk k{kk hkkku kLk Mkkku Au yLku knuzk{kt 30 k exh rk rMkLke k{kk hkkk u kLk Mkkke hne Au.

  Lke rne, kk.09rne{kt yksu Mkkhu 11-ykuf hkuz Wkh Mkk khke sLkkk

  kkxeoLkk fkkoLke knkh k tfkMk kuk {e ykk nkk. suLkk kku [f[kh {[e sk kk{e nke. k htkLkk yk ku kuk kskLkk fkkoLke knkh hkuz khke {e ykk nkk. yk xLkkLke kkkt rne kkueMk kku{ rzMk^w xe{ kfkrf xLkk Mku knkU[e kE nke. ufu, yk kuk ksk fkko{kt nksh {rnkLkwt nkukLkwt wkk k{k{u hknk yLkwe nke. kkueMku yk kku {rnkykuLke kqAkhA fhe nke. kqAkhA{kt {rnkykuyu skwt nkwt fu, kuyku kskLkk yrfkheykuLku {k {ktku Au yLku ku{u kuk hkuzLkk rfLkkhu {wk nkk. kku {rnkyku kkukkLke ytkk Mk{MkykuLku E kskLkk LkukkykuLku {k {kkke nke. ufu kkueMku kku {rnkykuLke yxfkk fhkLke Vhs k kze nke.

  rneLkk ksk fkko knkhke tfkMk kuk {e

  zkuyu wkeyuLkk MkktMkkuLke ke kikh fhe

  rkkLkk Lkukk {wu kufMkkLkk yk Mkkku zkuLke {wkfkk

  Lke rne, kk.09kufMkk{kt fkUk uMkLkk Lkukk

  {fks w o L k zk uy u yks u k ufMkkLkk yk Mk w r{kk {nksLk Mkkku {wkfkk fhe nke. yk {wkfkk{kt ku{u kufMkk{kt fkUk uMkLkk rhkukkLkk Lk ukkLk w t MkkLk ykkk {ktk fhe nke. yk Mkkku s ku{u kufMkk ykLku wkeyuLkk 60 MkktMkkuLke ke k Mkku tke nke. WuLke Au fu, fkUkuMkLkk Lkukkyu yuk Mk{u kufMkkLkk ykLke {wkfkk fhe Au khu Mkhfkhu Mk Mktfuk

  ykk Au fu, ku hkMkkLke su{ kufMkk{kt k yuf {kLkk k rkkLkk LkukkLkk rhku{kt Lkke. yk ytku {fkswoLk zkuLkku Mktkfo fhkku nkku. ufu k u{u yk ytku fkuEk kLke rxke fhkLkku ELfkh fhe eku nkku. Wue Au fu,yk knuk fkUkuMk kufMkkLkk ykLku {kufk {kxu yuf kk k ikh fku o Au. su{kt fkUk uMkLku rkkLkk LkukkLkw t k ykkk wkeyuLkk k{k{ Mkk tMkkuLke Mkrn fhkE Au. yk {k{u MkkurLkk kkteyu hkxkrk

  {wSoLke k {wkfkk ee nke. WuLke Au fu, 543 Mkkuke kufMkk{kt fkUk uMk kkMku {kk 44 MkktMkku Au. MktMke fko{tke Ifuk Lkkzwyu skwt nkwt fu, Mkhfkh hkMkkLke su{ kufMkk{kt k yuf {kLkk k rkkLkk Lkukk nkukLkk kk{kt Au. Lkkzwyu yu ytku yVMkkuMk k fkuo nkku fu, ykik[krhf heku rkkLkk LkukkLkk k {kxu kufMkk{kt kku hsq fhkLke skyu fkUkuMkLkk fuxkf Lkukkyku fkuxo{kt skLke kikhe fhe hkk Au.

  rne kskLkk {w ku Mkkek WkkkLke he

  Lke rne, kk.09ktkk Mk{ Mkwe hkn uk kk ykhu rne kskLkk Lkk

  u ykLke nuhkk fhe uk{kt yke Au. rne kskLkk yk kLkk yLkuf Lkk{ku [[ko{kt nkk. ufu ytku Mkkek WkkkLkk Lkk{Lku {tswheLke {nkuh kkkE Au. Mkkek Wkkk ksk Mkkku ktkk Mk{ke uzkuk Au yLku kuyku Mkt Mkkku k uzkuk hkk Au. Mkkek Wkkk ykhu rk yu{MkezeLke MxuLzk f{urxLkk [uh{uLk Au. yk knuk kuyku rk yu{MkezeLke yuwfuLk f{uxeLkk [uh{uLk k hne [wk Au. rne rkLkMkkLke [wtxe knuk k]rneLkk kkLke kkfo{kt LkhuL {kueLke hueLkk ykkusLkLke {w skkkhe MktkLkkh Mkkek WkkkLku zkkLk LkhuL {kueLkk k rkMkw khefu {kLkk{kt yku Au.w{kt khks ytku nuLzhMkLku rhkkuxo kLkkku nkku

  [eLk w ytkuLkku nuLzhMkLk rhkkuxo nuh Lkn fhu Mkhfkh

  Lke rne, kk.091962Lkk w{kt [eLk Mkk{u khkLkk ku khksLkk fkhkuLke

  {krnke ykkke nuLzhMkLk kwMkLke rhkkuxo nuh Lk fhkLkku {kue Mkhfkhu rLko fkuo Au. hkk {tke yY suxeyu skwt nkwt fu, yk rhkkuxo nuh fhe yu hkxrnk{kt Lkke. [eLk Mkk{u Lkk{kue ko khks kk khke MkuLkkLkk kfkrLk u^xLko sLkh nuLzhMkLk kwMkLke ykkk{kt ku MkkuLke Mkr{rkLke h[Lkk fhkE nke. su{kt rkkuzeh keyuMk kk k Mkk{u nkk. nuLzhMkLku kkukkLke rhkkuxo{kt nkhLkk fkhku hsq fhkkt kfkrLk hksfkh yLku MkiL Lkuk]Lke k{kk kh Mkkku Wk fko Au. Wue Au fu, kufMkkLke [wtxe ku ksku yk rhkkuxo nuh fhkLke {ktk fhe nke.

  hkk {tke yY suxeyu skwt nkwt fu, nuLzhMkLk rhkkuxo yuf ytk kLkke Mkkus Au suLkk fkuE kkLku ykk Mk{k rhkkuxoLku nuh fhku yu urnk{kt Lkke. ku{u MefkwO nkwt fu, yk rhkkuxoLkk fuxkf kkkuLku E {erzk{kt Mk{k[kh kLke hkk Au. khtkw ku{kt fkuE k Lkke.

  WuLke Au fu, kksukh{kt yuf ykuMxurkLkk kkfkhu nuLzhMkLk rhkkuxoLkk fuxkf ytku ef fkoLkku kku fkuo nkku. su{kt skkwt nkwt fu, [k knkzku kh MkuLkk Lk {kufkLke MkhfkhLke LkerkLkk fkhu khke MkuLkkyu [eLk Mkk{u keAunX fhe kze nke. yk kkLku ksku kufMkkLke [wtxe{kt fkutkuMk Mkk{u nrkkh khefu Wkkuk fkuo nkku. [wtxe hr{kLk yk rhkkuxoLku nuh fhkLke {ktk fhe ksku fkutkuMkLku uhkLkku kuk fkuo nkku. khu nu ksk Mkhfkh k yk rhkkuxo Lk nuh fhkLke nuhkk fhe hne Au.

  w~{Lk LkukkykuLke [u Wk hnuu kkkw

  rk rx MktMk krhMkh{kt kLku {nk{k kkteLke {qk

  MktMk krhMkh{kt {nk{k kkteLke {f WzkzLkkh [[eo yLku su{kt LkkLkkh M{xTMkLke {qk k nksh

  tzLk, kk.09Mkk{kL heku w~{Lk yu

  {nk{k kk teLke rzMkLkhe{kt Wk Lkke. khtkw su kufkuLke Mkk{u, su{Lke Lkerkyku Mkk{u, su{Lkk yLkku Mkk{u {nk{k kkte zk yu s kufkuLke MktMkLke knkh {nk{k kkteLke nu {qk kLkk sE hne Au.

  rkxuLk Mkhfkhu nuhkk fhe Au fu, wrLkkLke Mkkike {kuxe nMke

  {nk{k kkteLke {qk rkxe MktMkLke Mkk{u kkk{kt yku. kksukh{kt s Lke rne yku rk x uLkLkk Lkkk t {tke k uso ykuMkLko u xTex fheLku skw t nk w t f u , rk x u kkk o{ uLxLkk krhMkh{kt {nk{k kkteLke {qk kkeLku ku{Lku MkB{krLkk fhku. yk krhMkh{kt rk x uLkLkk k q o zkkLk rMxLk [[eoLkwt Mxuw k kLkku Au. WuLke Au

  fu, khuf yk s [[eou EAwt nkwt fu, {nk{k k k t e yk t k uL k{k t WkkMk fhkk {] w kk{u. k u{u {nk{k kk teLk u Vfeh fneLk u k u{Lke {f Wzke nke. k u s [[eoLke kksw{kt yksu ku{Lkk s u{kt {nk{k kkteLkwt Mxuw kLkk sE hkwt A u . 20{e M ke{k t r k y k r f k L k k L k u k k hn u M{x TM k h t k uL k e L k e r k L k w t Mk{k o L k fhkk nkk

  yLku ku{Lke Mkhfkhu khkekuLkk yrfkheyk uLke zkE zk k {nk{k kkteLku su{kt {kufe ykk nkk. ku{Lke {qk k yk s krhMkh{kt kkue Au. MktMk krhMkh{kt wrLkkhLkk yLkuf {kuxk LkukkykuLke {qkyku kkk ue A u s u{k t rk ykrfkLkk Lkukk LkuMkLk {tzukLke {qkLkku k Mk{ku kk Au.

  Mku{eVkELk{kt s{oLkeyu kkrLku 7-1ke f[zw

  s{oLke ykX{e k rVVk zofkLke VkELk{kt knkuwt

  12 ko kk rVVk zofk SkkLkwt kkrLkwt MkkLkwt kwxwt :Lku{khLke kuhnkshe{kt kkrLke Mkkike {kuxe nkh

  kuku nkuheux, kk.09rVVk zofk{kt {tkkhu

  {k u z e h k k u h{k u kn ue Mk u{eVkELk {u[{k t s{e oLkk kkuVkLk Mkk{u s{kLk kkrLkku {nu kkkLke {kVf ruhkE kku nkku. s{oLkeyu kkt[ kLke r [uBkLk kkrLku 7-1ke Mksz nkh ykke VkELk{kt MkkLk {uwt nkwt. yk Mkkku s s{oLke rVVk zofkLke VkELk{kt ykX{e k yuLx e fhLkkh wrLkkLke k{ xe{ kLke kE Au. yk Sk Mkkku s{oLkeyu 2002Lkk zofkLke VkELk{kt kkr Mkk{u ku khksLkku kku k E eku Au.

  k{ Mku{eVkELk {u[{kt kk ukkLkk Mxkh MxkEfh Lku{kh kh {ukLk{kt Wkhu s{kLk kkrLke xe{ kunk skke nke. Mku{eVkELk {u[Lkk knuk nkV{kt s s{oLkeyu {u[ kkukkLkk kk{kt fhe ee nke. {u[Lke Yykkke kk uLkk u hMkk hMkkkk s{oLkeLke xe{u k{ 30 r{rLkx{k t s k krLkk u khks rLkrk fhe eku nkku. k{ 30 r{rLkx{kt s{oLkeyu 5-0Lke MkhMkkE {ue ee nke. s{oLkeLkk MxkEfh kku{Mk {whu {u[Lke 11{e r{rLkxu kku

  LkkUke s{oLkeLku 1-0Lke MkhMkkE ykke nke. khkk 23{e r{rLkxu r{hkuMk kuMk uyu kk u fhe s{oLkeLke MkhMkkE 2-0 fhe ee nke. khkk

  kkxfuk kku{e kuMku 24{e yLku 26{e r{rLkxu Mkkk ku kku fhe kkrLke xe{{kt Mkkukk u kkze eku nkku. khu {u[Lke 29{e r{rLkx{kt Mk{e uehkyu kku fhe s{oLkeLke MkhMkkE 5-0 fhe ee nke.

  {u[Lkk ke nkV{kt 69{e r{rLkx u yLk u 79{e r{rLkx u s{oLkeLkk ykLu huyu kku fhe s{oLkeLku {u[{kt yirknkrMkf

  7-0Lke MkhMkkE ykke ee nke.

  ufu kkru {u[Lke ytrk{ kku{k t kk u fhe MkhMkkELk u 7-1Lke fhe nke. kh tk w k t

  Mkwe ELxhLkuLk VqxkkuLkk ErknkMk{kt kkr Mkkike {kuxe nkh Lke kE [wfe nke. yk nkh Mkkku s 12 ko kk zo [uBkLk kLkkLkwt kkrLkwt MkkLkwt kze ktwt nkwt.yk Sk Mkkku s s{oLkeLkk MxkEfh r{hkuMk kuMkuyu kkrLkk Mkwkh Mxkh hkuLkkzkuLku kkA Akuze zofk{kt Mkkike khu kku fhLkkh ukze kLke kku Au.

  rVVk zofkLke Mku{eVkELk {u[{kt kkrLke Mkk{u yuf kku fhkkLke Mkkku s s{oLkeLkku MxkEfh r{hkuMk kuMku zofk{kt Mkkike w kku fhLkkh ukze khefu Wkuo Au yk Mkkku s kuMku [kh zofkLke Mku{eVkELk{kt h{Lkkh wrLkkLkku k{ ukze kLke kku Au. Vwxkku{kt Mkkike w kku fhLkkh xkuk kkt[ ukzeykuLke ke Lke[u {wsk Au.{ ukze u kku1 r{hkuMk kuMku s{oLke 162 hkuLkkzku kkr 153 {wh s{oLke 144 sMx VkuLxuLke kLMk 135 kuu kkr 12

  zofk{kt Mkk ike w kku fhLkkh ukzeyku

  Lke rne, kk.09LkhuL {kue MkhfkhLkk Lkkkt

  {tke yY suxe kkukkLkwt k{ Mkk{kL ksux ykkefku hsq fhk sE hkk Au. yk ksux Mkkku [e sLkykukkyku uzkue Au. ufu, rue kkufh urzx yusLMke MkwEMkLkk skk {wsk yY suxe khk hsq kLkkh ksux Mkkkh hnuu. Lkkktfe kuku sYhe kkk uk {kxu Mkhfkh kkMku {koek yfk Au.

  MkwEMkLkk skk yLkwMkkh, rzMkELuMx{uLx Lkkkfe k xkk {Yk kLke fu Au. [kkkLkk ksux{kt fh yufk

  fhk 19 xfkLk k k tfLk u kLk{kt hkeLku Lkkkfe k 4.1 xfk nke khu Lkkkfe ko 2014-15{kt k e fu Au. khtkw Lkkkrf ko 2016-17 hr{kLk kuLku xkzeLku k xfk Mkwe E sk{kt MkhfkhLku MkVkk {u. Wue Au fu, yuLkzeyu MkhfkhLkk fkofkLkk k{ yuf {kMk{kt MkhfkhLkw kkuhku#k 45.6 xfkyu knkUwt Au. khu xuMk fuLk {kk 3.1 xfk suxwt s wt Au. yk Wkhktk nuh kukLke kufkuLktw rhfukexkEuLk kkk kr fk{kehe {kxu ku ykkusLk kuhuLku k ksux{kt

  Mk{ke uk{kt yku kue kk Au. yk Wkhktk MkMk xuMkLkk y{efh {kx u Y k ue fkk k{k{ ykfhkuLk u Mktfrk kLkku. kk{e kuku {kkfe Mkwrkyku khk kkk WkkLk{kt ]r fhk {kxuLkk Wkkku sue kkkkkuLku k yY suxe kkukkLkk k{ ksux{kt yke{kk ykku. uLke ko{kLk fkue ykkf Mkrk {kx u kuhku ko ykkWLke wkeyu MkhfkhLk u skkkh {kLkkk u nkukke yY suxe khk hsq kLkkh ksux ytku k{k{Lke e ykukkyku uzkue Au.

  rue kkufhus uzex yusLMke MkwEMkLkwt yLkw{kLk

  yY suxeLkwt k{ ksux Mkk{kL hnu kue kkyku

  Lke rne,kk. 9huf kLku h {e fu ku nukwMkh LkhuL {kue Mkhfkh

  yAu rLkLkk [LkLku kkkLke rk{kt ykk eLku nkWMkk kuLk ks {kxuLke {wk {kok{kt khku fhe fu Au. nk{kt ku {uue kukxeo {kxu nku{ kuLk kh 1.50 k Mkwe ks xuMk {wk Au. khtkw yk {kokLku kheLku Auk 10 koLkk kkk{kt kukxeoLke f{kku{kt hkufux krkyu kuk khkLku kLk{kt ELku [khke kkt[ k Mkwe fhk{kt yku kue kk Au. ks {wk {kok{kt khku fhkke {kk rh yuMxux WkukLku s Vkku ku s Lkn kfu Mkk{kL kufkuLku k Vkku ku. rh yuMxux Mkuxh Szeke{kt ykhu A xfkLkwt kukkLk ykku Au. ke {te Akkt kukxeoLke f{k{kt fkuE Mkwkhk fu xkzk kE hkk Lkke. kukxeoLkk k Mkkk e hkk Au. yk rn[kke hekh yLku zukukh kkuLku Vkku ku.

  nkWMkk kuLk ks {kxu {wk {kok e fu Au

  {kok 4ke 5 k kE fu Au

 • Year : 02, Issue : 19, Total Issue: 384 Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 10-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 19, _ _ 384, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.10-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 10-07-2014, w y{kk

  kkteLkkh, kk.09f k U k u M k L k k L k u k k y L k u

  ykzkMkkLkk khkMk kMkn kk uneu k wshkk hk uskkheLke ryu Lktkh Lk nkukLkk kkLku Vkke eku nkku. rkLkMkk{kt [[ko hr{kLk kMkn kkurnu skwt nkwt fu, hk{kt 7.50 kke w kuhkuskkh wfku Au su{Lku Mkhfkhe [kukzu kkukkLkwt Lkk{ Lkkukwt Au. khu Mkhfkhe [kukzu Lkk{ LkkUkwt Lk nku kuk wfkuLke Mktk 12 kke k w Au.

  k kke {krnke {wsk,

  k wshkk rkLkMkkLkk Mkk hr{kLk kk ukkLkk kk{kt M k w h k kskL k k khkM k kwuo {kueyu kku fku o nkku fu, kwshkkLkk qkkqo {w{tke LkhuL {kueLkk LkkuLku fkhu hk{kt kuhkuskkhkuLke Mktk{kt Lkk Ukkk xkzku kk u Au yLk u kwshkk hkuskkh kwhku kkzkLke ryu u{kt Lktkh Lk hk kLw t Au. k wu o {k ueLkk yk kkLk u fk Uk u MkLkk khkMk kMkn kkurnu Vkke ek nkk.

  kMkn kkurnu skwt n k w t f u , h k{k t M khf kh e yktfzk {wsk 7.50 kke kh u k uhk uskkh wkyk uyu { yLk u hk uskkh f[uhe{k t kkukkLkwt Lkk{ LkkUkwt Au. yk kku yuk W{ukhkuLke kk kE fu su{u Mkhfkhe [kukzu kk ukkLkw t Lkk{ LkkUkwt Au khu Mkhkfhe [kukzu Lkk{ Lk LkkUkwt nku kuk wkykuLke kkhe fheyu kk u hk{kt k uhk uskkh wfkuLkk u yktfzku 12 kke k w kk kk{u Au.

  kMknLkk hk Mkhfkh kh ykfhk nkhku

  hk{kt 7.50 k rrkk kuhkuskkh:kMkn kkurn

  kwshkk hkuskkhLke ryu Lktkh Lk hk nkukLkk kskLkk khkMkLkk kkLku kMknu Vkkku

  kqhf khekkLke kikheykuLku ykhe ykuk ykkwt

  ku-10-12 kqhf hu{uze khekkyku ykske Y ku

  yuf ykk ku rk{kt LkkkkMk kuk rkkeoyku khekk ykke fu : kwhf khekkyku 13{e swkE Mkwe [ku

  y{kk, kk.09k wshk k {k r{f yLk u

  W[kh {kr{f rk kkuzo khk {k[ o-yur 2014{k t kuh-10 yLku 12Lke kkuzoLke khekk uk{kt yke Au. su{kt yuf-ku rk{kt LkkkkMk ku rkkeoyku {kxu ykkefkke kqhf khekkLkku kht kE hkku Au. yk Wkhktk kuh-12 rkkLk knLke Mku{uMxh-3Lke khekk{kt k uhnksh hnu rkke oykuLke hu{uze khekk k ykkefkke uk{kt yku. kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f rk kkuzo khk {k[o-2014{kt kuh-12 Mkk{kL kn, Wkh kwrLkke

  kne yLku Mkkke kn{kt yuf rk{kt LkkkkMk rkkeoyku ku{s rkkLk kn{kt Mku{uMxh-1ke 4Lkkt su rk{kt Mkhuhk 132 yuxu fu 33 xfk kw Lk kkk t nk u k uk rkLke k qhf khekk ykkefkke Y kE hne Au khu kuh-12 rkkLk knLke ykuxkukh-2013{kt uku Mku{uMxh-3Lke khekk{kt su rkke oyku k uhnksh hkk nku kuk rkkeoykuLke hu{uze khekk k ykkefkke uk{kt yku. khu kuh-10Lke kqhf khekk k ykkefkke uk{kt yku. yk khekk 13 swkE Mkwe [ku. khu kuh-12

  rkkLk knLke {k[o-2014{kt uku Mku{uMxh-4Lke kk uzoLke khekk{kt kuhnksh hkk nku kuk rkkeoykuLke hu{uze khekk ykkk{e 13{e swkEke 15 swkE hr{kLk uk{kt yku. hr{kLk ykkefkke Y kke k qhf-hu{uze khekk {kxuLke k ikheykuLk u rk kk uz o khk ykhe ykuk ykke uk{kt ykku Au. kqhf khekk {kxu rsk {ku khekk fuLku Vkk{kt ykk Au khu hu{uze khekk {kxu hk{kt y{kk, {nuMkkk, Mk whk, zk uhk, hksfkux yLk u kLkkh yu{ A Mkkuyu khekk fuLku Vkk{kt ykk Au.

  rfkMk rkLku Lkk ytkskkke w uk {u

  hkLkku rfkMk rhku kkLku nsw ukkku Lkke : [wzkMk{k

  kkteLkkh, kk.09kwshkkLke Auk 13 koLke

  rfkMk rkLk u [kw k oLkk kk{ke yLku kwshkkLke sLkkkLkk MkkOke rfkMkLku kLk{kt hkeLku k ikh fhkuk k o 2014-15Lkk ytkskkke kwshkkLke rfkMk rkLku w uk {u. ytkskkLke fw ukkELke 48 xfk suxe hf{ suLku VkkE Au kuk Mkk{krsf kukLkk rfkMkLkk fkhu hkLkk khek, {{ko, kAkk yLku tr[k fne fk kuk kkuoLku k yk ytkskkLkk fkhu rfkMk ku ku{ rk {tke wk uLMkn [wzkMk{kyu skwt nkw t. ytktskk khLke [[k o{k t kk u u k k rk {tke wk uLMkn [wzkMk{kyu kMk fheLku rkkLkk Mkkuyu ytkskke ukkEyku yLku hk MkhfkhLkk rfkMkke yrk{Lk e rkL kM kk{k t fhue ykk u[LkkLkk u wkh ykkkk skwt fu, kwshkku kku 2002-2007, 2012 yLku 2014 yu{ [kh-[kh k Mk knw{ke sLkkuku ykk Au. rkkLkk y{khk r{kkuLku yk ukw t s Lkn. y{khe Wk{

  fk{keheLke xefk fheLku Mktkkuk {ktLku. khtkw kwshkkLke sLkkkyu yk rkke MkkuLku ku{Lkku sLkku ykke eku Au. hk MkhfkhLkk f]rk ke yrk{Lkk krhk{u Auk fk{kt kk{zkt Mkh kLk Au ku{ ske [wzkMk{kyu k uLkk {kx u Lk{ok, Mk wsk{-MkwVk{ Wkhktk hkLke Mk[kE Mk w rkyk u kkk sMk t[Lk u Wkkuke uke skwt nkwt fu hk MkhfkhLkk Mk[kELke w WkLkk kMkkuLkk krhk{u hk{kt kukh rMkkh ku, WkkLk w t yLk u uz qkk uLke ykf e Au. Mkhkh Mkhku kusLkkLke krk ytku rkLkMkk rhkukkLkk Lk ukk kkk yL Mkkuyu fhue ykku[LkkLkku ke kkk ykkkk [wzkMk{kyu skwt nkwt fu, Mkhkh Mkhkuh fuLkk Lkuxfo khk nk{kt {kk ku ke yZe k nuxh{kt Mk[kE kE hne Au kuwt rkke LkukkLkwt rkLk kMkrfkkke qk s qh Au. ku{u skwt nkwt fu, Auk k k o{k t 70840 uz qkk u kkMkuke 10726 nuxh s{eLk ku{Lke Mkt{rkke Mktkkrk fheLku hk Mkhfkhu 5342 rfku{exh

  Lknuhk uLkk fk{k u k qo fk o Au. suLkk {kxu Yk. 9000 fhkuzLke u kkE yk y tksk k{k t fhk{kt yke Au. ku{u skwt nkw t fu Mkhkh MkhkuMk rLkk{u Mk{Lkku kwhukwhku Wkkuk fheLku f{kLz rMkkhLke {w fuLkk Wkhktk kk, kk, {kELkkuh Mkk {kELkkuh{kt Lk{okLkk kke uzkeLku hkLke ukeLku Mk{] kLkke Au. hk Mkhfkhu rk, Wo yLku Mk{ksLkk kAkkkku o {kxuLke kusLkkykuLkk Mkto{kt nktMk fhu rMkeykuLku okk [ wzkMk{kyu skw t nk w t f u , rk yu kheke Mkk{u zkLkwt nrkkh Au. yuxu s hk Mkhfkhu kk ukuMk yLku fLk fue suk rkke fko{kuLkwt yrkLk Auzwt Au kuLkk krhk{u s ko 2001-02{kt 75 xfk Lkk{ktfLk nkwt, zkukykWx 20 xfk yLku 37 xfk nkku ku suLke rhkukku Mkkk xefk fhe Au kuk hk MkhfkhLkk fLk fue yLku kk ukuMk suk yrkLkLkk fkhu 12 ko k[e yksu 99 xfk Lkk{ktfLk 2 xfk yLku 7 xfk zkukykWx hurku LkkUkku Au.

  xuk rkLkk khk Mkk{u fkUke nu zkf {qz{kt

  swk swk fko{kuLkwt ykkusLk fhkwt

  y{kk, kk.09y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk{kt Mkkkkhe ksk khk yAu

  rLkLkk [LkkuLkku rkMkkk fhkk kukxeo xuk, kMk kzk kkk yL uhkyku{kt 100 xfkLkku f{hkkuz khku fhk{kt ykku Au ku{s Auk ykX ko{kt kukxeo xuk{kt 300 xfkLkku khku fhk{kt ykku Au. kuLkk rhku{kt fkUkuMk kk khk fko{ku ykkkLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt Au. kk. 12 swkE, 2014 rLkkhLkk hkus kkze [kh hMkk kku, kk. 14 swkE, Mkku{khLkk hkus kzs Mkfo kku, kk. 16 swkE, kwkhk hkus hrk [kh hMkk kku ku{s kk. 18 swkE, wkhLkkLk hkus yMkkhk Mkfo kku hkLkku fko{ hkk{kt ykku Au. fko{Lku w yMkhfkhf kLkkk {kxu ykkefku Mkktsu 4:30 ku yuf kuXf u fkUkuMk Mkr{rk kkze kku kkukue Au.

  ke kh{e [u ELVuLkLkk eo{kt Mkkk khku : ynuk

  y{kk, kk.09yk kuo hMkkLke kw Y

  kk{k t rtk kkk t Wkhk tk ykh Mk we kh{eLk w t {k kkk hn ukk kkkh{k t usLk w t kkkh qk kk kkBwt Au suLke Mkee yMkh kufkuLkk MkM Wkh kze hne Au. kufku kMkkuAkMkLke rk{khe ku{s kEh ELVuLk he-kkke kuxLkk hkukkuke kezkE hkk Au. hkuk[kku yuxku e kku Au fu kkLkkyku eoykuke WhkE kk Au. swkE {rnLkkLkku keswt yXkrzwt kkkLkk ykhu Au ku{ Akkt nuh{kt hMkkLkk yutk ukkk Lkke.

  Wkhktk kkkh{kt usLkwt {k e skkt ku{s kh{e kkk hnukk kufku hkuk[kk{kt MkkzkE kk Au. nuhesLkku{kt kEh ELVuLkLkwt {k wt Au. yk kEh ELVuLk {kxu

  kEhMk yLku kuxuhek skkkh Au. suLkk fkhu he, fV, kkLkk fuMkku k kk Au. yk ku kh{eLke rMkLk ktkk Mk{ Mkwe [kkk hkuk[kkLkwt {k e hkwt Au. kh{e wt nkukke kufku kh{eke k[k yuhftrzLkLkku Wkkuk fhe hkk Au. k kufku kh{e hr{kLk yuMke{kt yLku

  khkk Lkk u L k-yuMke{k t Vh u Au suLkk fkhu hehLke Mku^xe rMkMx{{kt VuhVkh yku Au suLku fkhu k kh ELVuLkLkku se kLke Au. kh{eLkk fkhu kufkuLku kwf {k{kt khMkuku k kk Au suLkk fkhu [k{zeLkk hkukku k nuhesLkkuLku kE hkk Au.

  nuh{kt kRh RLVuLk {kxu khMk yu kuxurhk skkkh nkukLkku rLkkkkuLkku {k : [k{zeLkk k hkuk

  hMkkLkk yutk nsw Mkwe ukkk Lkke

  yukeeke khk hkxe rkkeo rMk rLkr{ku kkRf hueLkwt ykkusLk fhkwt nkwt.

  yuyu{MkeLke ykurVMk kh MxuLzk fr{rxLke kuXf {e nke su{kt rr kkMkkyku Wkh [[ko fhkE nke.

  {eXke A hMkk kkMkuke siLk [kw{koMk kMkLke kkk rLkfe nke.

  y{kk, kk.09kukxeo xuMk{kt khkLku RLku

  kufku{kt khu Lkkhkske keo hne Au khu {uh r{LkkkekuLk kxuLku yksu rkrk ykkkLke Vhs kze nke. kxuu kkhe ykkkk fkwt nkwt fu, kukxeo xuMk{kt kuxe w AwxAkx ykkk{kt yku. Mktktrkku Mkkku kk[ek fhku. y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk stke khk Mkkku xuk keLkk rhku{kt kEfku y ux u f u { tkkhLkk hk us ukwh-MkuxukExLkk ukkheyku hMkk Wkh Wkhe ykk nkk yLku {kuxkkkLke ke wfkLkku ku{s kkykuyu kt kkzku nkku ku{s ukwh kk{{ktke Lkkkhefkuyu hue fkZe rhtsLke [kh hMkk Mk we ykk nkk kt k u{u hk fheLku {uh, {w{tkeLke rY{kt ykk u k fk u o

  nkk u. suLkk eu BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk kskLkk Mkkkeku khk nuhesLkk u Mkk{u Lk{w t kzw t Au. yk ytk u k kke rkkk uLk wMkkh ksk krMkk BwrLkrMkk fkukku ohuLk{kt stke xuk keLkk fkhu kEfkLkk hkus ukkheyku hMkk kh Wkhe ykk nkk. su{kt kukxeo xukLkk khkLke Mkk{u {uh r{LkkkekuLk kx uLkk k uz oLkk Lkkkhefk u{k t khu hk u k uk {k u nkk u Auxu {uh khk skk{kt ykwt nkwt fu kukxeo xuk{kt kLku kuxe AwxAkx ykkk{kt yku k u{s BwrLkrMkk fr{&h, {uh, MxuLzk fr{xeLkk [uh{uLk, kskLkk Lkukk ku{s yrfkheyku Mkkku {eLku Vheke rLko uk{kt yku. {uh r{LkkkekuLk kxuu skwt nkwt fu Lke stke {wsk xuk ke kufkuLku nU[k{kt ykk

  Au su rMkkh "Mke" fuxukhe{kt nkku yu Lke stkeLkk eu nu "yu" fuxukhe{kt skku hkku Au. Yk. 1000Lkku xuk Yk. 1700Lkku kku khtkw kufkuyu yu{ Lkk r[kwO fu kkukkLke r{fkLke f{k e khtkw kufkuLku kkukkLkk rMMkk{ktke xukLkk Yrkk khu [wfk kzu Au kuLkk {kxu ykku k fkuo Au. ku{ Akkt k kukxeo xuk kkkku fr{&h yLku yrfkheyku Mkkku k uMkeLk u Vheke rLko uk{kt ykMk u yLk u k u kxe o x u k{k t kLku kuxe AwxAkx ykkk{kt yku. u fu, ukwh kuzoLkk Lkkkhefkuyu kwkhLkk hkus Mkkhu Lkk kr{ uLkLke ykurVMk{kt zuwxe BwrLkrMkk fr{&h zeke uMkkELku ykuLkkk ykwt nkwt yLku ku{u skwt nkw t fu yk kkkku y{u r[khewt kh kAe rLko uk{kt yku.

  kukxeo xuMkLkk khk{kt kuxe hknk {u

  kufkuLke Lkkhkske kk {uhu kkhe ykkeyk~f [esMkw khk nuX Mk{ku fhkku

  zwtke, kxkxkLke Mxkuf {kok 100 {uxef xLk rLkk fhkE

  kkteLkkh, kk.09yk ku o [ku{kMkkLke MkeLk

  Akkt u yLku hk{kt u[kuk hMkkLkk Mktukk uLkk krhk{u zw tke yLku kxkxkLkk k{kt khku kkku hkufk hk Mkhfkhu yk~f [esMkw khk-1955 nuX kwshkk yk~f [esMkw

  ukkhe (rLk{Lk) yku 1977 nuX zw tke kxkxkLk u ykhe ukLkk u rLko ek u nk ukLk w t yk yLku Lkkkhef kwhXk {tke wk uLMkn [wzkMk{kyu yksu rkLkMkk k]n{kt skwt nkwt.

  yksu rLk{-44 yLu zwtke yLku kxkxkLke Mktknkuhe hkufk

  kkkku rLkuLk fhkkt [wzkMk{kyu rkLkMkk k]n{kt skwt nkwt f u, hk Mkhfkh zw tke yLk u kxkxkLkk u Mk tk n fhkk ukkhe kkMkuke Wzkku Mxkuf, u[k yLku ktskkLke rkkku kkkMke fu ku nukwke yk ke rLko eku Au. ku{u skwt nkwt fu, zwtke kxkxkLke fw Mxkuf {kok 100 xLkLke hnuu. hk{kt U[kuk hMkkLkk MktukkuLkk fkhu zwtke yLku kxkxkLkk k{kt khku Lk kk ykk kku kuLke LkVkkuheLku yxfke fk ku nukwke sYh kzu zwtke yLku kxkxkLke kske Mxkuf {kok k fhkLkku Mkhfkhu rLko eku Au. ku{u rkLkMkk k]n{kt Mkku skwt nkwt fu zw tke yLku kxkxkLke LkVkkuhe hkufeLk u k uLke keLksYhe Mk tk n k Lk kk yLku Lku zw tke yLku kxkxkLkku skku Mkhkkke kske ku Wk kk ku {kxu hk Mkhfkh frxk Au.

  Vhe kuLkkh zkuLku h fhk nkEfkuxo{kt rrk yhS

  y{kk, kk.09kwshkk nkWMkk kkuzoLkk rkkMk zku {k{k{kt kwshkk

  nkEfkuxo{kt yhS k kE Au. yk yhS zku{kt rsukk kLkuk 35 kufkuyu fhe Au. kuykuyu k fhu yhS{kt Vhe kuLkkh zku h fhk yLku MkhfkhLkku rLko kuxku nkukLke hswykk fhe Au. nkEfkuxuo yk {k{u kwshkk nkWMkk kkuzo yLku hk MkhfkhLku LkkuxeMk kkXe yhSLke MkwLkke 11{e swkE kh rLkk hke Au.

  yk xLkkLke rkk yue Au fu hkLkk kwshkk nkWMkk kkuzo rkk khk ykkf heku Lkkk khek khekhLkk kufkuLku MkMkk ku hLkwt h {e hnu kuLkk {kxu zku fhk{kt ykwt nkwt. zku{kt kk uk {kxu Lkkkhefkuyu ykuLkkELk ku{s kkuMx khk yhSyku fhe nke. k khu zku fhk{kt ykwt khu zku {wu ykuLkkELk yhS fhLkkh rkk khk {nk{ {fkLk Vkk nkk ku{s kkuMx khk su kufkuyu yhS fhe kuykuLku qk s ykuAk {fkLkku Vkkk nkk. suLkk fkhu kkuMx khk suykuyu yhS fhe nke kuykuyu nkWMkk kkuzo rY Mkkk rhku oLk fhe zku h fhk yLku Vheke zku fhk {ktk fhe nke su{kt nkWMkk kkuzoLku kufkuLkk rhku [u wfwt kzwt nkwt yLku Vheke zku fhkLke nuhkk fhk{kt yke nke. kwshkk nkEfkuxo{kt zku{kt rsukk kLkuk 35 kufkuyu yu {kkLke yhS fhe Au fu Vhe kuLkkh zku h kku uEyu fu{ fu knuk su zku kku ku{kt fkuE k{e Lk nke ku{s Mkhfkhu Vheke zku fhkLke nuhkk fhe Au ku rLko kuxku Au. kwshkk nkEfkuxuo yk {k{u kwshkk nkWMkk kkuzo yLku hk MkhfkhLku LkkuxeMk kkXe Au yLku yhSLke MkwLkke ykkk{e 11{e swkE kh rLkk fhe Au.

  hksLk khk f{k kuLkekLku rk

  kkteLkkh, kk.09kwshkkLkk qkk qo hkkk yLku r{kuh{Lkk kLkkr{k

  hkkk zku. f{kLku kEfku Mkktsu hksLk krhkh khk kuuk Mk{khkun{kt yrfkheyku yLku f{o[khek khk kwO rk{kLk ykkk{kt ykwt nkwt. yk Mktku WkkuLk fhkkt kwshkkLkk qkkqo hkkk f{kyu skwt nkwt fu {khk fkofk hBkLk hksLkLkk yrfkheyku-f{o[kheykuyu rLkckkqof ku{Lke Vhu ke Au suLku nwt rkhkwt Awt. Mkr[ Mkk kMkwukyu skwt nkwt fu, kqo hkkk f{kSLkku Mkns Mkh Mk yLku ku{Lke ykir[kqo fkoie yuf ykusMe kLkk oLk fhku Au. kht{kt ykMkr[ yLku Mkr[ khk hksLk khVke qkkqo hkkk f{kSLku M{]rk r[nLk yko fhe yrkLk fhk{kt ykwt nkwt.