10 07 2014 sunvilla samachar

Download 10 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 10-07-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Year : 02 Issue : 19Total Issue : 384 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04</p><p>ko: 02 &gt; ytf: 19 &gt; _ _384 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 10, \ - 2014 w</p><p>^ux{kt ku [kuhe {wu ELf{xuMku wkMkku {ktku</p><p>rkrhhksMkn ELf{xuMkLkk Mkft{kt VMkk kue kk</p><p>wMkkuheLku yxfkk MkhfkhLkku rLko</p><p>khke Lkkkrhfku {kxu Lkk ykufkzo kLkku Mkhfkh</p><p>uLkk k{k{ LkkkrhfkuLkk zuxk yufrkk fhkLkwt fk{ kqo kk kk Lkk ykufkzo ykku : hksLkkkMkn</p><p>Lke rne, kk.09LkhuL {kueLke ykkukLkeke yuLkzeyu Mkhfkh </p><p>wkeyu MkhfkhLke ykkhfkzo kusLkkLke skyu Lkk ykukkku nuh fhkLke kikhe fhe hne Au.u{kt kuhfkuMkh wMkkuheLku hkufk {kxu hkxe sLkMktk hSMxuLk (yuLkkeykE) kikh fhkE </p><p>hkwt Au. suLkkke MkhfkhLku wMkkuhkuLku ykuk{kt { {u. </p><p>fuLe k]n{tke hksLkkkMknu yk ytku skwt nkw t fu, zkkLk LkhuL {kueyu yuLkkeykE yLku wrLkfykEzuLxeVefuLk ykukk uhexe ykuV ELzk Mkkku yk Mktkt{kt kuXf fhe nke. yk kku MktMkkyku Lkk ykukkku kikh fhk {wu Mkkku {eLku fk{ fhu. uLkk k{k{ LkkkrhfkuLkk kkkuzuxk xqtf Mk{{kt s kikh fhe uk{kt yku. MkhnkkhLkk wMkkuhkuLku yxfkk Mkhfkh khk ukuk kkk ytku hksLkkkMknu skwt nkwt fu, kuhfkuMkh wMkkuhe hkufk {kxu Mkhfkhu kkhLke kz fhk Mkrnk yLkuf kkk WXkk Au. ku{u w{kt W{uwO nkw t fu 4096 rfku{exh k tke khk-kk tku Mkhn kh 3326 rfku{exhLke kkhLke kz kLkkk {kxu {tswhe </p><p>ykkE [wfe Au. su{ktke 2823 rfku{exh kzLkwt fk{ kw kE [ww Au khu 500 rfku{exhLke kzLk w t fk{ [kw t Au.uf u Mkhn Wkh yLk uf Lkryku yLku knkzku ykkk nkukke kz kktk{kt Mk{MkykuLkku Mkk{Lkku fhku kze hkku Au. </p><p>yksu Mkk{kL ksux : kufkuLku e ke hknk {u kue fe</p><p>Lke rne,kk. 9Lk kkkLk yY suxe </p><p>ykkefku Mkk{kL ksux kufkuLke ykukkyku [u hsq fhLkkh Au. {{ ko yLku yL Mk{wkLkk kufk uLk u f uxe hknkk u {u Au kuLkk Wkh k{k{Lke Lksh furLk kR kR Au. yY suxe xuMk Muk{kt Mkwkhku fhe fu Au. Mkkku Mkkku kkkhkh koLku wk s sYhe yue hknk ykkkLkk nuk wMkh kkf ykfuhk {wk {kok{kt khk u fhe fu Au. Mk thk , ykhku, f]rk, rk suk kukku {kxuLke ukkR{kt khku fhe fu Au. ko{kLk MkkeLku kLk{kt ukk suxe kkMku khu rfk Lkne nkuk Akkt Mkk{kL kufkuLku yAu rLk ykLkuku nu kuLkku yLkw fhkkk [kuMk ku kkk nu. zwxe {kk{kt Vuhkh kkLke kk Au.uhkh, Wkuk skk yLku Mkk{kL kufkuLke Lksh furLk kR kR Au. fR [es MkMke kk Au yLku fR [es {kUe kLku Au ku kkkk {nkqo hnuu. 2014-15 {kxuLkwt ksux Lke ksk Mkhfkh hsq fhLkkh Au. {kUkheke khukLk Mkk{kL kufku, rfkMkLke xke krk, {qzehkufkLke Mkrk, [e Lkkktfe k, rue fxkufxe suk krhkku [u yk ksux hsq fhk{kt ykLkkh Au. {qzehkufkLku </p><p>ksux{kt fk kkk ukuLkkkt kLk yY suxe ykkefku kufku, Wkuk skk yLku uLkk </p><p>koLke ykukk [u Mkk{kL ksux hsq fhLkkh Au. Auk 25 ko{kt Mkkike {w~fu Mkke{kt hnuk khke ykoktkLku kkxk kh kk ku{Lke Mkk{u {w kzkfh hnuu. Mkk{kL ksux{kt suxe k kkk R fu Au ku Lke[u {wsk Au. RLf{ xuMkLkk Muk{kt khku fhkLke nuhkk kR fu AuRLf{ xuMk kh ykfuhk {wk {kokLku kheLku k k fhk{kt </p><p>yke fu Aunk{kt ku k MkweLke ykf kh fkuR xuMk LkkeRLf{ xuMk yuxLke f{ 80 Mke nux fkkk {kok e fu AuykkMk kuLk ks kh {wk {kok{kt khku fhk{kt yke fu Austke f{ke fhLkkh kufku kh xuMk khk{kt yke AurMkkkhux Wkh yuMkkR zwxe yu k{kfw kukku Wkh yuMkkR zwxeLku </p><p>khk{kt yku kue kk A rue {qzehkufk fkhku {kxu k fuxkf Lkk kkkLke nuhkk kR fu Au. kEMk MxurkkRuLk VtzLke h[Lkk fhkLke nuhkk fhe fu Au MkkuLkkLke ykkk Wkh zwxe xkzk{kt yku kue kk Au. Mkhfkh rzVuLMk MkrnkLkk swk swk kukku{kt yuVzeykRLku kuMkknLk ykkk </p><p>{kxuLke k fuxef nuhkk fhu kue kk AyuLkykhykR yLku kkufhus ku{uLx kh yu{yuV rzrzLzyLku furkx </p><p>kuRLkMk kh xezeyuMk {wkLkk {k{u nuhkk kR fu AuMkthk, ykhku, rk yLku yL {nTkkqo kukku {kxu ukkR{kt </p><p>stke khku kR fu Wkuk skk yLku uhkhLku kke fuxef ukkRLke nuhkk kR fu AuRuxkurLkMk [esMkwykuLku MkMke fhk{kt yke fu Aufuxef Lke MkukLku MkMk xuMkLke {kt uk{kt yku kue kk AukufkuLke k[kLku kuMkknLk ykkk {kxu fuxkf kkk nuh kE fukhkukfhuhk{kt VuhVkhLke k nuhkk kE fu AuMkkuLkk Wkh zwxe{kt xkzku fhe Lke knu fhe fu Auko{kLk kkkfe kLku xkzkLkk nukwMkh kkk nuh kE fu AurLkfkMkLku kuMkknLk ykkk MkkrLkf WkukkuLku w hknk {e fu Auykuxku {kukkE yLku {uLwVu[hk kkk xuMk xkE {kxu hknkku nuh </p><p>kE fu AurMkkkhux kh yuMkkE zwxe{kt 15ke 20 xfkLkku khku fhk{kt yke </p><p>fu Au</p><p>kxk, kk.09kskLk u kux Lk ykkLkkh </p><p>kufkuLku kkrfMkkLk skk hnukLke Mkkn ykkLkkh rkrhhksMkn nu kkueMk yLku ELf{xuMkLkk Mkft{kt VMkkk Au. rknkhLkk L kkk k e kskL k k M k k t M k rkrhhks kxk{kt yuf ^ux hku Au. kt [kuhe kE nkukLke k u{u Vrhk Lkk Uke nke. kkueMku VrhkLkk ykkhu kkkMk fhe Yrkk 1.14 fhkuz yLku 600 zkuhLke hkufz sk fhe Au. ufu ykxe hf{ ku{Lkk h{kt yke ktke k uk Mkkku{k t rkrhhksMkn VMkkE kk Au. kxkLkk ykLktkwhe rMkkhLkk r{ yukkxo{uLx{kt rhks ^ux{k t Mkk u{kh u [k uhe kE nke. kkueMku yk [kuheLkk kwLkk{kt yukkxo{uLxLkk rMkwhexe kkzo yLku yuf rhkk zkEh Mkrnk [kh kufkuLke hkfz fhe Au. </p><p>yk [khu kufku [kuheLke xLkkLku yt{ ykkk{k t uzk uk nkk. kkueMku ykhkukeyku kkMkuke 1.14 fhkuz Yrkk yLku 600 zkuhLke hkufz s fhe Au. ufu, rkrhhksMknu [kuheLke Vrhk{kt fuxe hf{ [kuhkE Au kuLkku Wu fkuo Lknkukku. </p><p>s u L k k k k u k uyk u n u k k ueMk yLk u ELf{x uMkLk k Mkft{kt yke kk Au.hk{kt </p><p>Mkkk\Z sLkkk wLkkExuz u kee rkrk k fhkk rkrhhksMkn kkMku yk hf{ ytku wkMkku {ktku Au. ELf{xuMkLkk yrfkheykuyu yk {k{u kxk kkueMk Mkkku {e Mk{k kkkMk nkk he Au. u kkkMk{kt Mkkrkk ku fu, yk hf{ rkrhhksMknLke s Au kku rkrhhksMknu rue fhLMke hkkLkk kwLkk{kt skk ykkku kzu.</p><p>khtz, {nkhkx yLku nrhkk{kt rkLkMkkLke [qtxe knuk s yr{k knLke rLk{qtf : knLke {uLkus{uLx fwkkLke hksLkkkMkn khk tMkk</p><p>ytku yr{k knLke ksk {w khefu kkskkue LkhuL {kueLkk LkSfLkk rkMkwLku w {kuxe skkkhe MkkUkkE</p><p>Lke rne,kk. 9Wkhu yLku uLkk yL </p><p>hkku{kt kskLku kufMkkLke [ q t x e { k t k L k k h y L k u yirknkrMkf Sk ykkk{kt {w qr{fk yk fhLkkh yr{k knLke yksu kskLkk Lkk {w khefu rLk{qtf fhk{kt yke nke. ykLke Mkkku s Auk fuxkf rMkke [kke yxfkuLkku ytk ykku nkku. Mkk{kL [qtxe{kt Wkhu{kt ksku RrknkMk h[eLku Sk {ue nke. </p><p>ksku Wku{kt 80 kufMkk kuXfku kife 71 kuXfku Ske ee nke. k ]nkLk hksLkkkMknu Mk tMke kk uz oLke k uXf kk kkfkh krhk kuSLku yr{k knLkk Lkk{Lke nuhkk fhe nke. kkfkh krhk{k t zkkLk LkhuL {kue, y suxe, Mkw{k Mhks, kf] yzke, {whe {Lkkunh ue yLku Ufik Lkkzw k WkMkk hkk nkk. hksLkkkMknu fkwt nkwt fu, kuykuyu ksk {w khefu hkSLkk{w </p><p>ykke [wk Au. hksLkkkMknu yr{k knLke </p><p>{uLk us{uLx fwkkLke tMkk fhe nke. Mkkku Mkkku kufMkkLke [ q t x e { k t k s k L k u S k ykkk{kt ku{Lke qr{fkLke k tMkk fhe nke. xwtfkkkk{kt s kuyku kskLkk yuf kke Lk ukk khefu Whe ykk Au. ksk{kt {kuxkkkLkk Lkukkyku Mkn{k nkk fu, knLk u {k uxe skkkhe Mkk Ukk{k t yku. Wkhu Wkhktk rknkh yu </p><p>khtz {wk {kuh[kLke Mkhfkh hn u e A u . {nkh k x yL k u nrhkk{kt fkUk uMkLke Mkhfkh Au. kksukh{kt {nkhkx ksk yuf{ khk k yr{k knLku skkkkhe MkkUkk {kxu fnuk{kt ykwt nkw. yr{k kn LkhuL </p><p>{kueLkk Mkk ike rkMkw k khefu hkk Au. k uyku hksfe wnh[Lkkfkhku{kt kk{kt yku Au. </p><p>yr{k kn kwshkkLkk k]n kLk khefu k fk{ fhe [wk Au. khu {kue kwshkkLkk </p><p>{ wkLk nkk kh u kn kLk khefu nkk. yr{k kn nk{kt kskLkk hkxe sLkh Mkuuxhe khefu nkk. yr{k knu kufMkkLke [qtxe{kt yqkkqo MkVkk ykke nke. {kue yLku knLke uzeyu Lkku RrknkMk hku </p><p>nkku. yr{k knLke rLk{qtfLku RLku Auk k rMkke [[ko nke. fuxkf k ufk uyu k u{Lke rLk{qtfLku RLku &amp;ku fko nkk. nu ykkk{e kuo yLku yk kuo fuxkf hkkuLke [qtxe{kt ku{Lke fMkkuxe ku.</p><p>kuMkknLk ykkk suxe Wkuk {kxu xuMk hknkku nuh fhu kue kk Au. MkkuLkkLke ykkk Wkh zwxe xkzk{kt yku kue kk Au. ykuAk hMkkLke Mkrk{kt uzqkkuLku {w~fue{ktke knkh fkZk {kxu k kkk uk{kt yku kue kk ukE hne Au. Mkhfkh ksux{kt kEMk MxurkkRuLk VtzLke h[Lkk fhkLke nuhkk fhe fu Au. kskLkk [qtxe ZtZuhk{kt yk {wskLke kk fhk{kt yke nke. rue {qzehkufk fkhku {kxu k fuxkf Lkk kkkLke nuhkk kR fu Au. w{kkLk fhLkkh kufku Wkh kkE kkLkk nukwMkh e nuhkkku kR fu Au suLkk kkku rMkkkhux Wkh yuMkkR zwxe yu k{kfw kukku Wkh yuMkkR zwxeLk u khk{kt yku k ue kk Au. Mkhfkh kkf 10 fhkuzke wLke f{ke fhLkkh kufku Wkh [k xuMk kkq fhe fu Au. khke ftkLkeyku ksux knukLke kk[ek hr{kLk kkukkLke ke Mkwk fhe fu Au. ksux{kt suxe xuMk MkwkhkLke nuhkk k fhe fu Au. furL ksux ykzu nu kkheLkk rMkku hkk Au. k{k{ Mktktrk kukku khk kkuk kkukkLke {ktke Lkkkt {tkk Mk{k fhe </p><p>uk{kt ykk kk ku{Lke fuxe {ktk kqo kk Au kuLkk kh k{k{Lke Lksh furLk kR kR Au. 10 k fhkuzLkw {kfuox f hkLkkh Bwwy ktz Wkuk khk k kuLke {ktke furL ksux knuk Lkkkt kLk yY suxeLku {kufe uk{kt yke nke.</p><p>y u { y u V k h k f u x e f {nLke {k tk yk Wk ukLk u kuMkknLk ykkk {kxu fhk{kt yke nke. Bwwy Vtz khk su {nkqo {ktk fhk{kt yke Au ku{kt 50000 Yrkkke w yLku yuf kke WkhLkk khkLkk xuMk k Mkkku yu{yuV rLfLz rhxkh{uLx kLk Y fhkLke {ktkLkk u Mk{ku kk Au. Au. ykLkku {w nukw {wze kh {kxu krhkhLke k[kLk u khkLkk u A u. yu{yuV khk yL yuf {nLke {ktk fhk{kt yke Au su{kt RLMkuhLMk ftkLkeLkk VtzLku {uLk us fhk yuMk ux {uLk us{uLx f tkLkeyk uLk u { tsqhe ykkkLke kkkkLkku Mk{ku kk Au. Wkhktk Rxe ke Vtz yLku yuMk[Us xuz Vtz kh rMkwrhxe xkLeLk xuMkLkk zk xuMkuLkLku wh fhkLke kkkkLkku Mk{ku kk Au. yuLkykhykR yLku kkufhus </p><p>ku{uLx kh yu{yuV rzrzLzyLku furkx k uRLkMk kh xezeyuMk {wkLkku Mk{ku kk Au. k{k{ yu{yuV{kt nuh kukLkk yuf{ khk hkufkLke {ktk k Mkk{u Au.</p><p>Mkhfkh rzV uLMk MkrnkLk k swk swk kukku{kt yuVzeykRLku kuMkknLk ykkk {kxuLke k fuxef nuhkk fhu kue kk Au. RLf{ Muk{kt khku fhkLke kkhe [ke hne Au. nk{kt ku k MkweLke ykf kh fkuR xuMk Lkke. kRMk kuxh nkWMk fwkhu fkwt Au fu RLf{ xuMk kh {wk {k okLk u kheLk u k k Mkwe fhk{kt yke fu Au. fuxkf rLkktkku {kLke hkk Au fu RLf{ xuMk Muk{kt fkuR khku fhkke xuMk ykf xe sMku yLku rLkfk ykf{kt khku ku. yk rn[kLkk fkhu khke ykoktk khu {w~fu kkk{kt Au khu [o{kt khku kR su. khke ykoktk Auk 25 ko{kt Mkkike kteh MkkeLkku Mkk{Lkku fhe hkwt Au. Mkhfkh {kxu kMkoLk RLf{ xuMk {nuMkwe ykf We fhkLkk {w MkkuMko khefu Au. Lkkktfe ko 2013-14{kt Szeke{kt RLk{ xuMkLkw kukkkLk 2.1 xfk hkwt nkw.</p><p>kwshkk{kt k qr{fk se n k e . yr{ k kn f uxkf fkhkuMkh rkLkk uh{kt k hkk nkk. MkkinhkkweLk u yLku k wMkehk{ krkLk u ykhe ukk kLkkxe yuLfkWLxh{kt ykhkuke hne [wfuk yr{k kn 2010{kt {eLk {kk knuk Mkkkh{ke su{kt k {rnLkk hkk nkk. {eLk {kkLke Mkkku ksk{kt yr{k knLkk kke f ykzuLke yz[ku qh kR nke. yr{k knLk u Wkhu{kt kskLkk RL[kso khefuLke skkkhe MkkUkk{kt yke nke. </p><p>xqtfk kkk{kt s yr{k knu kskLke khV u{k t {knk u MkSo eku nkk u. yr{k kn n u h ksLk k k M knLk e sk </p><p>R [wk Au. ku{Lkk Lkk{ kh k{k{ Mkkuyu Mkn{rk koe nke. ksk MktMke kkuzoLke k uXf{k t yr{k knLkk Lkk{ Wkh {tswheLke {nkuh {khk{kt yke nke. khtz, {nkhkx yLku nrhkk{kt rkLkMkkLke [qtxe nu kuLkkh Au khu knLke skkkhe e kR Au. ku hkku{kt kskLku Sk ykkkLke ku{Lke skkkhe hnuu. </p><p>nu{tk Mkk uh uLkLkk Lk uk ]{kt </p></li><li><p>ykkLkku yksLkku rMk . 10-07-2014w{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mk-k{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.</p><p>ktkeu...</p><p>huu sux: kefh, FDIu ee tze, Me kufrku kk</p><p> _ 2070, -13, . 10-07-2014</p><p>huu{tke ze.e. kt kizkyu {tkhu t{kt hsq fhuwt sux u nw kkwt nku htw kM{kt yk ytksk nkrhf yu rk Au. huu sux h wfu[ee fhkt nuk huutkwt ykokMk {swt sYhe Au. kuo khe huuyu {wkVhek rhn{kt 26,000 fhkuz Yrke kux fhe Au. huuu uuLsh kuke yuf Yrku f{kk u Yrk [ok zu Au. krzu huu {tkku kzk{kt 14.5 xfk yu qh{kt kzk [kh xfk khku fkuo suk rhk{u huue ykf{kt Vf 8000 fhkuz Yrk khku kku Au htw kM{kt yk hf{ Vk{kt wfk ke htw kux{kt nus hkn {k Au.</p><p>1947{kt kh u ykk kku khu huu uxfoe k{kt [e khke kMwt Ak nwt. yksu [e{kt re uc huu Au yu kh fhkt nhwt huu uxfo. fkh? [eu kh fhkt huu{kt [k ko nuk [kwt RLuMx{uLx fwO nwt. kh khu uhkuuske {exh yu kuzus{kt fLok Mkku huu sux{kt {qfwt nwt khu [e wuxqV yke ht nwt. kh nsw rfke u Au yu huue k{kt khku yr{ nS sfkfkhe - n Vku, n wfkku {wku hku Au. [e kBke u Au htw huu kzke yu kh fhkt kt[ k w kzkt {wkVhku kuke q fhu Au. ktku{kt huu kzkk h kh fhkt {kt Au. kh{kt Auk k kfkke huue keh yu eh Me kufrku hue hne Au. kuso VkoLze, hk{rk kk, erfw{kh, kw k yu {{k uhS sukt huu{tkeykuyu keykuk kzkt kheu Me kufrk sYh {ue htw kkt yu ykfk yku hku kkfkh sue Mkr oR R. yksu huu tke nk h fe uY, fe ke sue kR R Au. 1960k kfk{kt uk 84 xfk kufku huu khk {wkVhe fhk nk. yksu {kk 12 xfk kufku huu{kt skwt t fhu Au. fkh? huu{kt wrk ke, whkk ke, MAk ke, huu rhuo hkke w ke. nfef{kt w ki[k e nku ku s w u Au. yk rhu{kt kizkyu huu sux{kt t{ktke krnk knkn {uk rsYhe e huu xukue nuhk fheu u h fk[ Wfkh s fkuo Au. nfef{kt huu{tkeyku {kuxk Wkzu {k{ hksfe kkuu fu kke kkuu hkS hkk e tkt xukue nuhkku fhe u Au htw yk xu khu Y ku yuwt {wnqo efwt ke.</p><p>yk rhu{kt {kue hfkhk huu{tke kizkyu yuzeyuk fkuR kke kwt k wfh fhkwt nkuwt. fu {{k uhSk r{ tk kk fuhe yu ksu fkhku ykku nku yu yuku kkokX ekzk yk tu hkkuk k{ huu sux{ktke heh f{e fhe ktk{kt ykk Au. kizkyu Me kufrk kh MkuxTo kuxk, yt kRnuku, he rkkeoyku fu yk{ fuxuheyku {kxu fkuR k fu hkne krnk nuhkku fhe ke. Au fu u{k whkuk{eykuyu kufrke {k{ [h{e{kyku nkt fhe ee nu. huu tke k kMrfk yu Au fu Auk ko{kt nuh kuk 60,000 fhkuzk 99 kusux{ktke Vf yuf kusux Y kku Au. kfek 98 yuhkRyu [zuk Au. huuk e kR, z yu xe kR fhkk 317 uLzt kusux {kxu ykse kheu huu ku {kk 602 fhkuze {qze e Au. yk to{kt huuu uwt fheu [ke fk. {kue hfkhu huu tk{kt rue {qze hkufk kk f kRux kxohee k[e rk fze Au yu{ fneyu khu kkkukk W{uhwt zu fu qfk{kt Mt {kueyu huutke yu {{kun hfkhe fhue fuxef xefkyku uhkse ne. {kueyu wshk{kt y{kku r{ huuwt zwt {kf ykke, y{kku zo k huu Mxu kke, fA{kt huu fku[ Vufxhe ktke, ku{kk-ytkSu huu {koke uzke {ke ykhkh fhk ft nwt fu fkutu hfkh wshku yLk fhu Au. zkk Lk k {kue nu wshk hu w zku kk hke fu n. y{kkke {wtR [u wux xue k{ nuhk 2004{kt {{k uhSyu fhe ne. ko k {kue yu M kfkh fhkk {qz{kt Au yu khe rke Au. kku kh yu Au fu {kue {{kqof RAu ku y{kk-{wtR [u 60,000 fhkuzk [uo 524 rf.{e.e wux xu e su. rnhf [wfku kusux tk kk yu ykfkhkf Au htw yu {kxu yk~f k fhkuz Yrk huu fu kh hfkh ku uf ke. ykkoT rue {qze hkufk rk fkuR rf ke. nfef{kt Wkhefhk yk s{kk{kt nu huu suxe hsqyk fwhe k ke uRyu. su{ kh hfkh thk {tkk fu yuhRLzk [kk {kxu sux hsq fhe ke u{ huu tku nu rsYhe ytkske k{kt zk rk kRVkR, MAk, nuhe fuxh, zo k huu kukt su M kok Au yu kfkh fhk Je hnuwt uRyu. huu tk fku{ u ku s k-{sq huu xuf yu {kuzo xufkukuS huu tku ktzu. {ku yu s fkku Au.</p><p>2 / . 10-07-2014, w y{kk </p><p>S </p><p>rV{ keS ykuxkukhu rhe fhku</p><p>krn yLku kLke rV{ nihLkwt xuh kuL[ fhkwt</p><p>{wtkE, kk.09kk ue wz yrLk u k k </p><p>krn fkwh yLku yrLkuke k f k w h L k e { w qr{fkke rV{ nihLkwt x uh k uL[ fhe uk w t Au. fk~{ehLke keyku{kt rV{ku yk rV{Lkwt xuh fk~{ehLke XtzfLkku ynuMkkMk fhku Au. nih yuf yuk wfLke fkk Au su kkukkL...</p></li></ul>