08 08 2014 sunvilla samachar

Download 08 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 08-08-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 08-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.comYear : 02 Issue : 48Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 > ytf: 48 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 08, p - 2014

  ktkhe khkkuh {wsk k{k{ kkk ukk Au : nfkkeLkku rLko hkxkrk khk ukku Au Mkhfkh khk Lkn : fkkkLk hrtfh Mkk

  kuLkekLke nfkke kkA fkuE hksLkerk Lkke : MkhfkhfkUkuMk khk khu rhku [u {kue MkhfkhLke Mkkk

  Lke rne,kk. 7r{kuh{Lkk hkkk khefu

  f{k kuLkekLke nfkke kk kk khu nkukkku {[e kku Au. fkUk uMk khk fhk{kt yke hn uk uhkh rhk u [ u Mkhfkhu yksu Mkkk fhe nke fu, f{k kuLkekLke nfkke kkA fkuEk hksLkerk h{kE Lkke. fuLe kLk Ifuk Lkkzwyu fkwt nkwt fu, f{k kuLkek Mkk{u kkk Mkwe{ fkuxoLkk [wfkkLkk tk Mk{kLk Lkke. yk{kt fkuEk hksLkerk h{kE Lkke. ktkh {wsk kkk uk{kt ykk Au. Lkkzwyu fkwt nkwt fu, kuLkek Mkk{u

  kteh fkhLkk ykkukku fhk{kt ykk nkk suLkk fkhu Mkhfkhu yk kkk ek Au. fkk kLk hrtfh Mkku fkwt nkwt fu, f{k kuLkekLku qh fhkLkku rLko ktkhe rLk{kuLke yth hneLku uk{kt ykku Au. yk rLko hkxkrk khk ukku Au. Mkhfkh khk uk{kt ykku Lkke. kskLkk [keYk Mkkke rMkuLkkyu k MkhfkhLke rn[kLkku k[k fkuo Au. kkLkk Lkukk Mkts hkku fkwt Au fu, f{k kuLkeku hkkk fhkk yuf hksfkhe khefu w fk{ fwO Au. keSkksw yuLkMkekeyu ykLke Mkk{u rhku LkkUkku Au.

  ru{kt ykMk {kxu kMk { fhku

  ikrf kuLk Wkh ks MkMkze ykkkLkku rLko{wM{ Mkrnk w{ke Mk{wk Mkkku uzkuk rkkeo {kxu ru{kt ykMk {kxu kuLk Wkh ks MkMkze

  sB{w-fk~{eh{kt ykktf {[kk ISIS kikh : ynuk{kt zkfku

  ykkk{e rMkku khke skLkku {kxu kzfkhYk hnuu

  sB{w,kk. 7sB{w fk~{eh{kt kkMkkeykuLke

  nu Lke xkufe kikh kR hne nkukLkku [k UfkLkkhk u kk u Lkk ynuk{k t fhk{k t ykk u Au. fk~{eh{k t nu Rhkf yLku rMkrhk suk uku{kt nk ykktf {[ke hnuk khLkkf MktkX ykRyuMkykRyuMkLke ]rk uk {e fu Au. fk~{eh{kt nu yk kkMkke MktkXLkku khku kkukR hkku Au. yk MktkXLkLke Lksh nu fk~{eh kh Au yLku kuLkk kkk yk rk{kt e hkk Au suke [kkLkw {kusw Vhe wt Au. keS kksw sB{w{kt krMkkLk kkMkkeykuLke krkre k e hne Au. ku{Lke kusLkk sB{w{kt hnukk kufkuLku nuk{kt {wfkLke Au. ykRyuMkykRyuMkLke Lksh nu fk~{eh kh Au ku{kt fkuR ku {k Lkke. fkh fu {wkLk yku{h ywk k {kLke [wk Au fu fk~{ehLkk wkLkku ykRyuMkykRyuMk{k t M k k{ u kk kk Au. u fu nuh{kt kuyku yk kk

  Mefkhkk Lkke. fk~{eh{ktke fkuR wkLk yk MktkXLk{kt Mkk{u kkLke kk kuyku fhe hkk Lkke.

  f uxef Mk tMkkyk uL k k skk {wsk fk~{eh{k t yfkk yLk u ykRyuMkykRyuMkLke fw[ he Au. Auk fuxkf rMkke fuxkf yuk kLkk kLke kk Au su yk kkkk khV Rkhku fhu Au. nk{kt fuxkf kLkkku hr{kLk yfkk yLku ykRyuMkykRyuMkLkk s yLku kkuMxh uk {k nkk. su ku{Lke krkre khV Rkhku fhu Au. u fu Mkwhkk kuyu fkwt Au fu fkuR k kkMkke ]rkLku hkufk {kxu MkuLkk Mktkqokuo kikh Au. MkuLkkLkk yuf yrfkheyu fkwt Au fu ku{Lke nksheLkk ynuk ktkk Mk{ke yke hkk Au. kkrfMkkLk khk nsw k fk~{eh yLku ktk{kt kkMkkLku Vhe MkSLk fhkLkk kMk kR hkk Au. ku rMk knuk s ktk yLku sB{w kk ueMk u sB{w{ktke [kh krMkkLke kkMkkeykuLke hkfz fhe nke.

  Lke rne,kk. 7 z k k L k L k h u L { k u e

  xw tf Mk{{kt s kkukkLke zkLke yirknkrMkf kkk hr{kLk rMkk[eLk urhLke {wkfkk uu. LkhuL {kue khke MkuLkkLke yke{ [kufeyku kh sRLku xku[Lkk yrfkheyku yLku MkuLkkLkk skLkku Mkkku kk[ek fhu. yku LkkULke Au fu rMkk[eLk r{kt Mkkuo[ hkuk khefu Au. zkkLk ku ee kusLkkLku hkxLku Mk{kk fhkLkk nukwke yLku ee kRLke ykkhek {wfk t{kxu ykkkk{e

  M k k n { k t ykk kk u {rnLkkLkk ke Mkkn{kt sB{w fk~{ehLkk un yLku fkhke rskLke kkk fhLkkh Au. Mkwkkuyu fkwt Au fu zkkLk yk kkk hr{kLk rMkk[eLk{kt khke MkuLkkLke yke{ [k ufe kh sR fu Au. MkuLkk {w kehMkn Mkwnkk k {rnLkkLkk ke Mkkn{kt kkk fhe fu Au. u fu {kueLkk fko{Lkk fkhu ku{Lkk fko{{kt VuhVkh kR

  fu Au. rMkk[eLk{kt MkuLkkLke [kufe 17 nhke 23 nh VwxLke [kRyu Au. su kkrfMkkLk Mkkku uzkue kMkrf s{eLk Mkke huk Mkkku Au. kkrfMkkLk rkMk rLk{koLkk kkYku ynke khke MkurLkfkuLke kkMkeLke {ktk fhu Au. u fu ykLkkukhke MkuLkk yLku Mkthk {tkk khk Mkkk rhku fhk{kt yku Au. yk [kufe wk {nkqo [u. zkkLkLku rMkk[eLkLke kkkk fhk {kxuLkw yk{tk kfkeLk MkuLkk {w rk{Mknu ykwt nkw. skLkkuLkku Lkirkf swMMkku u ku {kxu yk yk{tk ykkk{kt ykwt nkw. Wo kLk kew kkuRu kRfku s fkwt nkwt fu zkkLk kusLkkLkk WTkxLk {kxu ykkk{e Mkkn{kt fk~{eh sR fu Au.

  yke{ [kufeyku kh MkuLkkLkk skLkkuLku {u

  LkhuL {kue xwtf Mk{{kt s rMkk[eLk urh{kt suwrLkkLkk Mkkuo[ hkuk{kt sELku [eLkLke nhk{ fhu kue MktkLkk : khke skLkkuLkku swMMkku khu

  kxLkk,kk.7rknkh{kt kksukh{kt

  h[ku suzew-ykhsuzeLkwt kXktLk{kt rkhkz kzu kuk yutk kkoE hkk Au.rknkhLkk {w{tke S k L k h k { { k t e y u skwt Au fu, ykkk{e ku o u suzew-ykhsuze kXktLkLku knw{k {u kku Lkerkfw{kh rknkhLkk ykkk{e {w{tke nu. SkLkhk{ {kteLkk yk rLkuLkLku E kXktLk{kt rk Mkoku Au. fkhfu, nsw Mk we kXk tLkLkk LkukkLku E fkuE ytrk{ rLko fhkku Lkke. kw Mkk kLke kkxeo khVke hkkze ueLku k {w{tke kLkk W{ukh {kLkk{kt yku Au. yke Mkrk{kt kXktLk{kt Lkerkfw{khLkk Lkk{Lku {w{tke k {kxu {kux fhk ku nsw Mkwe Lke Lkke. khu SkLkhk{ {kteLkk yk rLkuLk ytku kw Mkk ku rhku koku Au. ykhsuzeLkk kk {Lkkus kLkk skk {wsk yk fkhLkk rLkuLkku kXktLkLku Lkkwt kLkke hkk Au. kt Mkwe Mkkkkh heku {w{tke kLkk W{ukhLku E rLko Lk fhk kt Mkwe yk fkhLkk rLkuLkku yu ykhekkkLke rLkkLke Au. keSkksw suzew kk ys ykkuf u skw t nk w t f u,

  {w{tke SkLkhk{ {kteyu ftEk kuxwt fkwt Lkke fu suLku E rk Mko.

  WuLke Au fu, ykkk{e Mk{{kt rknkh{kt k uLkkh k uxk[w txeyku{k t kw Mkk k yLku Lkerkfw{kh [u kXk tLk kw t Au. su {wsk kku kkku [kh-[kh kuXfku khke kuxk[wtxe zu. kufMkkLke [wtxe{kt {u nkhLkk fkhu Lkerkfw{khu {w{tke kuke hkSLkk{wt ykke ewt nkw t. suLkk kku Lkerk kkxeo{kt ku zLkke w khkMkkuyu kkkk fhe nke. khu SkLkhk{ {k teLke MkhfkhLk u k[kk {kxu kw ku keLkhke Mk{koLk ykke kXktLkLke Yykk fhe nke.

  rknkh{kt suzew-ykhsuzeLkk kXktLk{kt tkkLkk yutk

  {w{tke SkLkhk{ {kteLkwt rkkMk rLkuLk

  u kXktLkLke Mkhfkh h[k kku Lkerk {wtke kLku kuk {kteLkk rLkuLkke kXktLk{kt {ku Mkok

  Lke rne,kk.7 {wM{ Mkrnk w{ke Mk{wk Mkkku

  uzkuk rkkeoyku {kxu ru{kt ykMk {kxu ikrf k uLk Wkh ks MkMkze ykkkLke Mkhfkhu yksu Mfe{ kuL[ fhe nke. w{ke kkkkkuLkk kLk Lku{k nuwkyu kufMkk{kt {krnke ykkkk fkwt nkwt fu, fuxef Mfkuhek w{ke Mk{wkLkk rkkeoykuLku ykkk{kt yke Au khtkw yuMkMke yLku yuMkxeLkk rkkeoykuLku ykkk{kt ykke Mfkuhek {wsk Lkke. ku{Lkk {tkk khk kku [u Mk{kLkkk kk Lkkkt {tkkku Mk{k hsqykk k fhe Au. nuwkyu fkwt nkwt fu, kZku khu Mfe{ nuX {tkk w{ke Mk{wk Mkkku uzkuk rkkeoyku {kxu ru{k ykMk {kxu ikrf kuLk Wkh ks MkMkze ykku. {wM{ku, rMke, Mke, kk i, siLk, kkhMke suk w{ke Mk{wk Mkkku uzkuk rkke oykuLk u hknk ykkk{kt yku. ku{u fkwt nkw t fu, Lke fhk{kt ykuk w{ke Mk{wkLkk Lkkkkk u o Mkkku uzkuk rkkeoykuLku ks MkMkze ykkk{kt ykLkkh Au.

  fkhfu, W[ rk {kxu w Mkkhe Mkwrk ykkkLkku nuk w hnuku Au. ku{Lke hkuskkheLke kfkk u ku k sYhe Au. nuwkyu fkwt nkwt fu, MkhfkhLkku Ehkku {kk yr{h khekh Mkkku uzkuk rkkeoykuLku k ykkkLkku s Lkke kfu khek kufkkWLz hkkk rkkeoykuLku k hknk ykkkLkku Au. khek kufkkWLz hkkk rkkeoyku ru{kt ykMk fhe fu kuk kMk fhk{kt yku. kLku fkw t nkw t fu, k{k{ MkkuMko kkMkuke krhkhLke kkf ykf A kke w nkue uEyu Lkn. su krhkhLku k{k{

  MkkuMko{ktke ykf A kke w hnuu Lkn kuk krhkhLku ykhe ELku hnuk rkkeoykuLku ks MkMkze ykkk{kt yku. A kke wLke kkf ykf hkLkkhLku kf {u Lkn. {kMxMko, yu{Ve, keyu[ze Mkh{kt fkuMko fhk {kxu yk rkkeoyku u {ue fu. fuLkuhk kUf yk Mfe{ {kxu y{efh MktMkk khefu hnuu. nuwkyu fkwt nkwt fu, w{ke kkkkkuLkk {tkk khk Lkkkt {tkkkuLkku Mktkfo fhkku Au. yuMkMke yLku yuMkxeLkk rkkeoyku kkk w{ke rkkeoykuLku ykkke Mfkuhek [u ytkh Lk hnu ku sYhe Au. Mkkfk Mkkk Mkkfk rfkMkLke kkueMkeLku y{u ykk khewt. y{Lku ykk Au fu Lkkk {tkk Mfkuhek{kt Mk{kLkkk kk ykkk{e ksux{kt sYhe ukkE fhu.

  Mkkfk Mkkk Mkkfk rfkMk yuLkzeyu Mkhfkh Mkkfk Mkkk Mkkfk rfkMkLke

  kkueMkeLku ykLkku fkuEk Mk{wk Mkk{u kkkkk hkk{kt

  yku Lkn Mfkuhek{kt Mk{kLkkk kkLke rn[k {wM{ Mkrnk w{ke Mk{wk Mkkk u

  Mktfkuk rkkeoyku {kxu ru{kt ykMk {kxu kuLk Wkh ks MkMkze

  yuMkMke yLku yuMkxeLkk rkkeoykuLke su{ s Mfkuhek ykku

  Lkkkt {tkkLkku Mktkfo fhk{kt yku kufMkk{kt Lku{k nuwk khk {krnke

  ykkE & fkf hr{kLk kZku khu Mfe{Lke

  kqhke {krnke ykkE k{k{ MkkuMko{ktke suLke ykf A kke

  ykuAe Au kuLku { fhku

  ko{kLk Mkk kk MkoMkt{rkLkk kMk kuUPSC Lke khekk 24{eyu rLkkorhk fko{ {wsk ku

  Lke rne,kk.7rMkr MkMkLke khekk 24{e ykukMxLkk rMku

  rLkkohek Mk{ {wsk s kuu. Mkhfkhu yksu nuhkk fhe nke fu, swk-swk kkku Mkkku kk[ekLkku rMkrMkku [ke hkku Au. ko{kLk Mkk kk yk {k{u yLku Mkkku k kk[ek fhk{kt yku. hkMkk{kt wkeyuMkMke kkr{f khekkLku ELku yksu k khu nkukkku hkku nkku. MktMke kkkkkuLkk {tke Ifuk Lkkzwyu fkwt nkwt fu, 24{e ykukMxLkk rMku rLkkohek fko{ {wsk s khekk kuu. khekkLku {kufwV hkkLkk fkuE fkh Lkke. rhku kkkuyu hkMkk{kt kt {k {[keLku kkfkrf kuhu Mkokke {exk kkukkLke uhkh {ktk fhe nke. rMkr MkMkLkk kukhku khekk{kt ytkuSLku ykkk{kt ykuk khu {nLkk Mkk{u yktkuLk fhe hkk Au. Lkkzwyu fkwt nkwt fu, wkeyuMkMkeLkku {wku ktehkkkqof ykMk fhk Mkkku Mktktrk Au. hksfekkku yLku yL Mktktrkku

  Mkkku kk[ek [ke hne Au. wkeyuMkMke{kt Mke-Mkux ytku ekuLku ELku k kLLku kkku yk{Lku-Mkk{Lku Au.

  Mkk kk Mkhfkh MkoMkB{rk Wkh knkU[k k{k{ Mkkku kk[ek fhu. ku{u yu{k fkwt nkwt fu, Mkhfkhu yk Mkto{kt ku rLko ek Au. rkkeoykuLkk {LkLku k kLk{kt uk{kt yku. nk{kt rkkeoykuLku fkuE u Lk kk kuk kMkku kE hkk Au. 24{e ykukMx knuk Mko Mkt{rk Mkkk Mkokke kuXf kkukkLke {ktke Mkku khk fhkE hne Au. yk Mkto{kt MktMke kkkkkuLkk hkkLk fk zufhu fkwt nkwt fu, k MkkuLkk yrk uk{kt yke [wk Au. yk {wkLkku kkfkrf Wfu {u kue kk k ukE hne Lkke. w Mkwkhk kh [[ko fhk Mkokke kuXf kuE [wfe Au. nsw k w kuXfku kuu. kkhe ytku xqtf{kt rLko uku Mkhfkhu ykkW nuhkk fhe nke fu, kkr{f khekk{kt kuwyuLk ykk {uhex {kxu ytkuSLkk {kfo Mkk{u fhk{kt yku Lkn.

  hkh{kt hMkku {kk {wfe Au khu hMkkLkk kku ukhku{kt kke hkE skk uzqkku zktkhLkk hkukkLke fk{kehe{kt kke kk Au

  fnuwt Au fu, zkkLk LkhuL {kueLke WkMkrk{kt kuue kuXf{kt yk {wu [[ko fhk{kt yke nke. kuXf{kt Lkkkt {tke y suxe, k]nkLk hksLkkkMkn, hrtfh Mkk k WkMkk hkk nkk. LkhuL {kue kwshkkLkk {wt