08 08 2014 sunvilla samachar

Download 08 08 2014 sunvilla samachar

Post on 02-Apr-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 08-08-2014

TRANSCRIPT

1 / . 08-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.comYear : 02 Issue : 48Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.ko: 02 > ytf: 48 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 08, p - 2014 ktkhe khkkuh {wsk k{k{ kkk ukk Au : nfkkeLkku rLko hkxkrk khk ukku Au Mkhfkh khk Lkn : fkkkLk hrtfh MkkkuLkekLke nfkke kkA fkuE hksLkerk Lkke : MkhfkhfkUkuMk khk khu rhku [u {kue MkhfkhLke MkkkLke rne,kk. 7r{kuh{Lkk hkkk khefu f{k kuLkekLke nfkke kk kk khu nkukkku {[e kku Au. fkUk uMk khk fhk{kt yke hn uk uhkh rhk u [ u Mkhfkhu yksu Mkkk fhe nke fu, f{k kuLkekLke nfkke kkA fkuEk hksLkerk h{kE Lkke. fuLe kLk Ifuk Lkkzwyu fkwt nkwt fu, f{k kuLkek Mkk{u kkk Mkwe{ fkuxoLkk [wfkkLkk tk Mk{kLk Lkke. yk{kt fkuEk hksLkerk h{kE Lkke. ktkh {wsk kkk uk{kt ykk Au. Lkkzwyu fkwt nkwt fu, kuLkek Mkk{u kteh fkhLkk ykkukku fhk{kt ykk nkk suLkk fkhu Mkhfkhu yk kkk ek Au. fkk kLk hrtfh Mkku fkwt nkwt fu, f{k kuLkekLku qh fhkLkku rLko ktkhe rLk{kuLke yth hneLku uk{kt ykku Au. yk rLko hkxkrk khk ukku Au. Mkhfkh khk uk{kt ykku Lkke. kskLkk [keYk Mkkke rMkuLkkyu k MkhfkhLke rn[kLkku k[k fkuo Au. kkLkk Lkukk Mkts hkku fkwt Au fu, f{k kuLkeku hkkk fhkk yuf hksfkhe khefu w fk{ fwO Au. keSkksw yuLkMkekeyu ykLke Mkk{u rhku LkkUkku Au. ru{kt ykMk {kxu kMk { fhkuikrf kuLk Wkh ks MkMkze ykkkLkku rLko{wM{ Mkrnk w{ke Mk{wk Mkkku uzkuk rkkeo {kxu ru{kt ykMk {kxu kuLk Wkh ks MkMkzesB{w-fk~{eh{kt ykktf {[kk ISIS kikh : ynuk{kt zkfkuykkk{e rMkku khke skLkku {kxu kzfkhYk hnuusB{w,kk. 7sB{w fk~{eh{kt kkMkkeykuLke nu Lke xkufe kikh kR hne nkukLkku [k UfkLkkhk u kk u Lkk ynuk{k t fhk{k t ykk u Au. fk~{eh{k t nu Rhkf yLku rMkrhk suk uku{kt nk ykktf {[ke hnuk khLkkf MktkX ykRyuMkykRyuMkLke ]rk uk {e fu Au. fk~{eh{kt nu yk kkMkke MktkXLkku khku kkukR hkku Au. yk MktkXLkLke Lksh nu fk~{eh kh Au yLku kuLkk kkk yk rk{kt e hkk Au suke [kkLkw {kusw Vhe wt Au. keS kksw sB{w{kt krMkkLk kkMkkeykuLke krkre k e hne Au. ku{Lke kusLkk sB{w{kt hnukk kufkuLku nuk{kt {wfkLke Au. ykRyuMkykRyuMkLke Lksh nu fk~{eh kh Au ku{kt fkuR ku {k Lkke. fkh fu {wkLk yku{h ywk k {kLke [wk Au fu fk~{ehLkk wkLkku ykRyuMkykRyuMk{k t M k k{ u kk kk Au. u fu nuh{kt kuyku yk kk Mefkhkk Lkke. fk~{eh{ktke fkuR wkLk yk MktkXLk{kt Mkk{u kkLke kk kuyku fhe hkk Lkke. f uxef Mk tMkkyk uL k k skk {wsk fk~{eh{k t yfkk yLk u ykRyuMkykRyuMkLke fw[ he Au. Auk fuxkf rMkke fuxkf yuk kLkk kLke kk Au su yk kkkk khV Rkhku fhu Au. nk{kt fuxkf kLkkku hr{kLk yfkk yLku ykRyuMkykRyuMkLkk s yLku kkuMxh uk {k nkk. su ku{Lke krkre khV Rkhku fhu Au. u fu Mkwhkk kuyu fkwt Au fu fkuR k kkMkke ]rkLku hkufk {kxu MkuLkk Mktkqokuo kikh Au. MkuLkkLkk yuf yrfkheyu fkwt Au fu ku{Lke nksheLkk ynuk ktkk Mk{ke yke hkk Au. kkrfMkkLk khk nsw k fk~{eh yLku ktk{kt kkMkkLku Vhe MkSLk fhkLkk kMk kR hkk Au. ku rMk knuk s ktk yLku sB{w kk ueMk u sB{w{ktke [kh krMkkLke kkMkkeykuLke hkfz fhe nke.Lke rne,kk. 7 z k k L k L k h u L { k u e xw tf Mk{{kt s kkukkLke zkLke yirknkrMkf kkk hr{kLk rMkk[eLk urhLke {wkfkk uu. LkhuL {kue khke MkuLkkLke yke{ [kufeyku kh sRLku xku[Lkk yrfkheyku yLku MkuLkkLkk skLkku Mkkku kk[ek fhu. yku LkkULke Au fu rMkk[eLk r{kt Mkkuo[ hkuk khefu Au. zkkLk ku ee kusLkkLku hkxLku Mk{kk fhkLkk nukwke yLku ee kRLke ykkhek {wfk t{kxu ykkkk{e M k k n { k t ykk kk u {rnLkkLkk ke Mkkn{kt sB{w fk~{ehLkk un yLku fkhke rskLke kkk fhLkkh Au. Mkwkkuyu fkwt Au fu zkkLk yk kkk hr{kLk rMkk[eLk{kt khke MkuLkkLke yke{ [k ufe kh sR fu Au. MkuLkk {w kehMkn Mkwnkk k {rnLkkLkk ke Mkkn{kt kkk fhe fu Au. u fu {kueLkk fko{Lkk fkhu ku{Lkk fko{{kt VuhVkh kR fu Au. rMkk[eLk{kt MkuLkkLke [kufe 17 nhke 23 nh VwxLke [kRyu Au. su kkrfMkkLk Mkkku uzkue kMkrf s{eLk Mkke huk Mkkku Au. kkrfMkkLk rkMk rLk{koLkk kkYku ynke khke MkurLkfkuLke kkMkeLke {ktk fhu Au. u fu ykLkkukhke MkuLkk yLku Mkthk {tkk khk Mkkk rhku fhk{kt yku Au. yk [kufe wk {nkqo [u. zkkLkLku rMkk[eLkLke kkkk fhk {kxuLkw yk{tk kfkeLk MkuLkk {w rk{Mknu ykwt nkw. skLkkuLkku Lkirkf swMMkku u ku {kxu yk yk{tk ykkk{kt ykwt nkw. Wo kLk kew kkuRu kRfku s fkwt nkwt fu zkkLk kusLkkLkk WTkxLk {kxu ykkk{e Mkkn{kt fk~{eh sR fu Au. yke{ [kufeyku kh MkuLkkLkk skLkkuLku {uLkhuL {kue xwtf Mk{{kt s rMkk[eLk urh{kt suwrLkkLkk Mkkuo[ hkuk{kt sELku [eLkLke nhk{ fhu kue MktkLkk : khke skLkkuLkku swMMkku khukxLkk,kk.7rknkh{kt kksukh{kt h[ku suzew-ykhsuzeLkwt kXktLk{kt rkhkz kzu kuk yutk kkoE hkk Au.rknkhLkk {w{tke S k L k h k { { k t e y u skwt Au fu, ykkk{e ku o u suzew-ykhsuze kXktLkLku knw{k {u kku Lkerkfw{kh rknkhLkk ykkk{e {w{tke nu. SkLkhk{ {kteLkk yk rLkuLkLku E kXktLk{kt rk Mkoku Au. fkhfu, nsw Mk we kXk tLkLkk LkukkLku E fkuE ytrk{ rLko fhkku Lkke. kw Mkk kLke kkxeo khVke hkkze ueLku k {w{tke kLkk W{ukh {kLkk{kt yku Au. yke Mkrk{kt kXktLk{kt Lkerkfw{khLkk Lkk{Lku {w{tke k {kxu {kux fhk ku nsw Mkwe Lke Lkke. khu SkLkhk{ {kteLkk yk rLkuLk ytku kw Mkk ku rhku koku Au. ykhsuzeLkk kk {Lkkus kLkk skk {wsk yk fkhLkk rLkuLkku kXktLkLku Lkkwt kLkke hkk Au. kt Mkwe Mkkkkh heku {w{tke kLkk W{ukhLku E rLko Lk fhk kt Mkwe yk fkhLkk rLkuLkku yu ykhekkkLke rLkkLke Au. keSkksw suzew kk ys ykkuf u skw t nk w t f u, {w{tke SkLkhk{ {kteyu ftEk kuxwt fkwt Lkke fu suLku E rk Mko.WuLke Au fu, ykkk{e Mk{{kt rknkh{kt k uLkkh k uxk[w txeyku{k t kw Mkk k yLku Lkerkfw{kh [u kXk tLk kw t Au. su {wsk kku kkku [kh-[kh kuXfku khke kuxk[wtxe zu. kufMkkLke [wtxe{kt {u nkhLkk fkhu Lkerkfw{khu {w{tke kuke hkSLkk{wt ykke ewt nkw t. suLkk kku Lkerk kkxeo{kt ku zLkke w khkMkkuyu kkkk fhe nke. khu SkLkhk{ {k teLke MkhfkhLk u k[kk {kxu kw ku keLkhke Mk{koLk ykke kXktLkLke Yykk fhe nke.rknkh{kt suzew-ykhsuzeLkk kXktLk{kt tkkLkk yutk{w{tke SkLkhk{ {kteLkwt rkkMk rLkuLku kXktLkLke Mkhfkh h[k kku Lkerk {wtke kLku kuk {kteLkk rLkuLkke kXktLk{kt {ku MkokLke rne,kk.7 {wM{ Mkrnk w{ke Mk{wk Mkkku uzkuk rkkeoyku {kxu ru{kt ykMk {kxu ikrf k uLk Wkh ks MkMkze ykkkLke Mkhfkhu yksu Mfe{ kuL[ fhe nke. w{ke kkkkkuLkk kLk Lku{k nuwkyu kufMkk{kt {krnke ykkkk fkwt nkwt fu, fuxef Mfkuhek w{ke Mk{wkLkk rkkeoykuLku ykkk{kt yke Au khtkw yuMkMke yLku yuMkxeLkk rkkeoykuLku ykkk{kt ykke Mfkuhek {wsk Lkke. ku{Lkk {tkk khk kku [u Mk{kLkkk kk Lkkkt {tkkku Mk{k hsqykk k fhe Au. nuwkyu fkwt nkwt fu, kZku khu Mfe{ nuX {tkk w{ke Mk{wk Mkkku uzkuk rkkeoyku {kxu ru{k ykMk {kxu ikrf kuLk Wkh ks MkMkze ykku. {wM{ku, rMke, Mke, kk i, siLk, kkhMke suk w{ke Mk{wk Mkkku uzkuk rkke oykuLk u hknk ykkk{kt yku. ku{u fkwt nkw t fu, Lke fhk{kt ykuk w{ke Mk{wkLkk Lkkkkk u o Mkkku uzkuk rkkeoykuLku ks MkMkze ykkk{kt ykLkkh Au.fkhfu, W[ rk {kxu w Mkkhe Mkwrk ykkkLkku nuk w hnuku Au. ku{Lke hkuskkheLke kfkk u ku k sYhe Au. nuwkyu fkwt nkwt fu, MkhfkhLkku Ehkku {kk yr{h khekh Mkkku uzkuk rkkeoykuLku k ykkkLkku s Lkke kfu khek kufkkWLz hkkk rkkeoykuLku k hknk ykkkLkku Au. khek kufkkWLz hkkk rkkeoyku ru{kt ykMk fhe fu kuk kMk fhk{kt yku. kLku fkw t nkw t fu, k{k{ MkkuMko kkMkuke krhkhLke kkf ykf A kke w nkue uEyu Lkn. su krhkhLku k{k{ MkkuMko{ktke ykf A kke w hnuu Lkn kuk krhkhLku ykhe ELku hnuk rkkeoykuLku ks MkMkze ykkk{kt yku. A kke wLke kkf ykf hkLkkhLku kf {u Lkn. {kMxMko, yu{Ve, keyu[ze Mkh{kt fkuMko fhk {kxu yk rkkeoyku u {ue fu. fuLkuhk kUf yk Mfe{ {kxu y{efh MktMkk khefu hnuu. nuwkyu fkwt nkwt fu, w{ke kkkkkuLkk {tkk khk Lkkkt {tkkkuLkku Mktkfo fhkku Au. yuMkMke yLku yuMkxeLkk rkkeoyku kkk w{ke rkkeoykuLku ykkke Mfkuhek [u ytkh Lk hnu ku sYhe Au. Mkkfk Mkkk Mkkfk rfkMkLke kkueMkeLku y{u ykk khewt. y{Lku ykk Au fu Lkkk {tkk Mfkuhek{kt Mk{kLkkk kk ykkk{e ksux{kt sYhe ukkE fhu.Mkkfk Mkkk Mkkfk rfkMk yuLkzeyu Mkhfkh Mkkfk Mkkk Mkkfk rfkMkLke kkueMkeLku ykLkku fkuEk Mk{wk Mkk{u kkkkk hkk{kt yku Lkn Mfkuhek{kt Mk{kLkkk kkLke rn[k {wM{ Mkrnk w{ke Mk{wk Mkkk u Mktfkuk rkkeoyku {kxu ru{kt ykMk {kxu kuLk Wkh ks MkMkze yuMkMke yLku yuMkxeLkk rkkeoykuLke su{ s Mfkuhek ykku Lkkkt {tkkLkku Mktkfo fhk{kt yku kufMkk{kt Lku{k nuwk khk {krnke ykkE & fkf hr{kLk kZku khu Mfe{Lke kqhke {krnke ykkE k{k{ MkkuMko{ktke suLke ykf A kke ykuAe Au kuLku { fhkuko{kLk Mkk kk MkoMkt{rkLkk kMk kuUPSC Lke khekk 24{eyu rLkkorhk fko{ {wsk kuLke rne,kk.7rMkr MkMkLke khekk 24{e ykukMxLkk rMku rLkkohek Mk{ {wsk s kuu. Mkhfkhu yksu nuhkk fhe nke fu, swk-swk kkku Mkkku kk[ekLkku rMkrMkku [ke hkku Au. ko{kLk Mkk kk yk {k{u yLku Mkkku k kk[ek fhk{kt yku. hkMkk{kt wkeyuMkMke kkr{f khekkLku ELku yksu k khu nkukkku hkku nkku. MktMke kkkkkuLkk {tke Ifuk Lkkzwyu fkwt nkwt fu, 24{e ykukMxLkk rMku rLkkohek fko{ {wsk s khekk kuu. khekkLku {kufwV hkkLkk fkuE fkh Lkke. rhku kkkuyu hkMkk{kt kt {k {[keLku kkfkrf kuhu Mkokke {exk kkukkLke uhkh {ktk fhe nke. rMkr MkMkLkk kukhku khekk{kt ytkuSLku ykkk{kt ykuk khu {nLkk Mkk{u yktkuLk fhe hkk Au. Lkkzwyu fkwt nkwt fu, wkeyuMkMkeLkku {wku ktehkkkqof ykMk fhk Mkkku Mktktrk Au. hksfekkku yLku yL Mktktrkku Mkkku kk[ek [ke hne Au. wkeyuMkMke{kt Mke-Mkux ytku ekuLku ELku k kLLku kkku yk{Lku-Mkk{Lku Au. Mkk kk Mkhfkh MkoMkB{rk Wkh knkU[k k{k{ Mkkku kk[ek fhu. ku{u yu{k fkwt nkwt fu, Mkhfkhu yk Mkto{kt ku rLko ek Au. rkkeoykuLkk {LkLku k kLk{kt uk{kt yku. nk{kt rkkeoykuLku fkuE u Lk kk kuk kMkku kE hkk Au. 24{e ykukMx knuk Mko Mkt{rk Mkkk Mkokke kuXf kkukkLke {ktke Mkku khk fhkE hne Au. yk Mkto{kt MktMke kkkkkuLkk hkkLk fk zufhu fkwt nkwt fu, k MkkuLkk yrk uk{kt yke [wk Au. yk {wkLkku kkfkrf Wfu {u kue kk k ukE hne Lkke. w Mkwkhk kh [[ko fhk Mkokke kuXf kuE [wfe Au. nsw k w kuXfku kuu. kkhe ytku xqtf{kt rLko uku Mkhfkhu ykkW nuhkk fhe nke fu, kkr{f khekk{kt kuwyuLk ykk {uhex {kxu ytkuSLkk {kfo Mkk{u fhk{kt yku Lkn.hkh{kt hMkku {kk {wfe Au khu hMkkLkk kku ukhku{kt kke hkE skk uzqkku zktkhLkk hkukkLke fk{kehe{kt kke kk Aufnuwt Au fu, zkkLk LkhuL {kueLke WkMkrk{kt kuue kuXf{kt yk {wu [[ko fhk{kt yke nke. kuXf{kt Lkkkt {tke y suxe, k]nkLk hksLkkkMkn, hrtfh Mkk k WkMkk hkk nkk. LkhuL {kue kwshkkLkk {wt{ke khefu nkk khke s {kue Mkkku ku{Lke U[kk [ke hne nke. ku{Lke ye kqhe kk kuLkk ku {rnLkk knuk s kwkhu {kuze hkku r{kuh{Lkk hkkk khefu ku{Lke nfkke fhe ukE nke. r{kuh{Lkk hkkk khefu ku{Lke nfkke fhkkk fuxkf kkk u Lkkhks ukE hkk Au. {rkwhLkk hkkk efu zwkLk u k t Mk we rLkr{k Mkk fhk{kt Lk yku kt Mkwe r{kuh{Lkk hkkk khefuLke skkkhe k M k tkk {kx u fnuk{kt ykwt Au. kkUze[uheLkk u^xekLkoh ehuL fxkhekLke nfkke kk kuLkeku yuk k e hkk k A u s u{L k e nfkke fhk{kt yke Au. {kue Mkhfkhu Mkkk Mktke ek kk fuxkf hkkkkuLku hkSLkk{wt ykke ukLke Vhs kkzk{kt yke nke.kkxeoLkk Lkukk h kkhu yuLkzeyu MkhfkhLkk rLkoLku f{LkMkek khefu kkku Au.keSkksw MkhfkhLkk MkwkkuLkwt kuLkekLke nfkke ytku wkMkku fhkLke Wk {ktkr{kuh{Lkk kLkoh khefu f{k kuLkekLke nfkke fhk{kt ykk kk fkUkuMku uhkh ktku WXkku Au. kwshkk{ktke Wkhkqeo hk{kt Mkuzk{kt ykkLkk yuf {rnLkk kk ku{Lke nfkke fhk{kt yke Au. qkkqo fuLe kLk yLku fkUkuMkLkk rhc Lkukk {Lkek rkkheyu fkwt nkwt fu, Mkwe{ fkuxoLkku ykuLkku s tk fhk{kt ykku Lkke kfu ktkhLkku k tk fhkku Au. ko 2004{kt ksku kfkrLk wkeyu Mkhfkh khk hkkkkuLke xkLMkVh Mkk{u fkuxo{kt hsqykk fhe nke. f{k kuLkekLku fu{ qh fhk{kt ykk ku ytku Mkhfkhu wkMkku fhku uEyu. kwshkk fkUkuMkLkk Lkukk yswoLk {kuZkzekyu fkwt Au fu, yyk Mktfuk ykku Au fu ykkk{e rMkku fuk hne fu Au. Mkwe{ fkuxoLkk ykuLkku wku tk kku Au. kufMkk{kt fkUkuMk kkxeoLkk Lkukk {fkswoLk zkuyu fkwt Au fu, kuLkekLke nfkke kuxe Au ukkke yk kkk ukk Au. ufu, zkuyu hkxkrkLkku k[k fkuo Au yLku fkwt Au fu hkxkrkLku hkkkLku qh fhkLkku yrfkh Au. MkhfkhLke Mkkn Wkh hkxkrkyu kkk ek Au.fkUkuMk khk skkwt Au fu, {kue Mkhfkhu ukkke kkk ek Au.2 / . 08-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.comkkurqzLke ku xku[Lke yrLkuke rtfk [kukzk yLku fuxheLkk fiV [u ykkk{e rMkku{kt {w Mkko hnuu. yufkksw rtfk [kukzkLke {uhe fku{Lke kRV kh kLkue rV{ {uhe fku{ kkt[{e MkxuBkhLkk rMku uh{kt hsq fhk{kt ykLkkh Au. yk rV{ hsq kk kk kkuzkf rMk kk s fuxheLkkLke kUk kUk rV{ hsq fhk{kt ykLkkh Au. kku xku[Lke yrLkukeykuLke rV{ nu hsq kLkkh Au. kku xku[Lkk kuLkh nuX rV{ kLke Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu kUk kUk rV{ nkurqzLke rV{ LkkEx yuLz zu Wkh ykkrhk Au. LkkEx yuLz zu rV{{kt xku{ q yLku fu{Lk zku {w qr{fk se nke. rMkkko ykLktLkk rLkuoLk{kt kLke hnue kUk kUk rV{{kt fuxheLkk fiVLke Mkkku rhkef hkuLkLku uk{kt ykku Au. keS kksw kkurqzLkk ekk rV{ rLku of Mkts ek ykurBkf rsukk {uhefku{Lke kEV Wkh {urhfku{ rV{ kLkke hkk Au. yk kku rV{ku kk kqo kR [wfe Au. rLk{ko kkLke rk [ke hne Au. yk rV{{kt rtfk [kukzk {uhefku{Lke qr{fk yk fhe hne Au. hMk kkkk yu Au fu fuxheLkk yLku rtfk ktLku {kxu fkuLke rV{ kkuMk ykurVMk Wkh khu q{ {[ku Au ku kkkk {nkqo hnuu. fuxheLkk fiV kkurqz{kt Lktkh Lk khefu Au khu rtfk [kukzkLku k kkurqz{kt {kuxkkkLkk rLk{kokk rLkuofku Lktkh Lk yrLkuke khefu ku Au. kku yrLkuke kife fkuLke rV{Lku {kuxe MkVkk nkk kku Au ku kkkk Mkkike Wkkuke Mkkrkk kR fu Au. kku kkukkLke furhhLke Mkkike kzfkhYk qr{fk fhe hne Au. rtfk ykkW khVe{kt k tMkk {ue [wfe Au. fku{uze MkuMk xuk Lkk{Lke rV{ 40 r{rLk zkuhLkk [uo kLke nke :rLkk fuxkf uku{kt MkV k hneykkLkku yksLkku rMk . 08-08-2014{uk (y,,R) : s{eLk - {fkLk knLkkuk, ykfLkwt {k skE hnu. tkfe w Mk{ hnu.]k (k,,W) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt zekuLkwt {kkooLk {e hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkLkk &ku Wfuk. fwxwtk Mkwf skE hnu. {kLkrMkf [kk ne.ffo (z,n) : Lkkufhe{kt ke-kZkeLke kk hnu. Lkkktfe Mkrk {skqk kLku. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.Mkn ({,x) : khu Mktkte w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{. rkku Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkLkk &ku n kk.fLk (k,X,) : s{eLk, knLk, {fkLkLkk kuk kLku. Mk{ Mkw Vke kLku. ykMk{kt krk.kwk (h,k) : khuke Mkw Mk{k[kh {u. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k kk.]rf (Lk,) : fkuxo-f[uheLkk fkkuo{kt MkVkk {u. khMkkkk r{fkLke kr kk. r{kkuLkk Mknfkh {e hnu.Lk (,,V) : RuLke WkkMkLkkke hknk kk. k{f kMk kk. fwxwtkMkw {u. khuke w Mk{k[kh {u.{fh (,s) : hksfe kuku skkkhe{kt khku kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke rLkzu.fwt (k,,Mk) : LkkufrhkkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykhkuLke MkkhMktk hke.{eLk (,[,,k) : kwr-rufke fkorMk kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke kLku. uhkh{kt k kk.ktkeu...kx{k t 15 yk uMxe Wse {kxu hfkhk Whkk _ 2070, lH -12, . 08-08-2014ykk{e ykk re hksfkke Wse kx{kt kke Au su{kt {w{tke yktenu xu kuu st fhkkk Au. u rk yL fko{ku kukk Au. su{kt nuhu hkueke kf{k fhk{kt yku u{s kV-VkR, {kkuowt rhuh kk uhku kzkke Ru {kuxkku ikhe Y fhk{kt yke Au. uku [o krhfku kuke q fhkku nku u{ kxk wfkkhku yu yL krfku kuke hfkhe tkyu kufkekhek k{u [ufke ike Whke Y fhe Au.kx{kt yk u 14 yu 15 ykuMx yu{ u r Mkt oe k{q{ke Wse fhk{kt yku. yk rr{ku yuf fko{kuwt ykkus fhk{kt ykwt Au. su{kt kufwrkk fk{ku, Wkh wshk wrxe{kt k ykkus, Mke fh, fwkurk kfku {kxuku fko{ yu st ruhuk fko{ {kuxkku Wsku. { kx rn { rsk{kt yk {kxu ikheyku Y fhe uk{kt yke Au. u fu eS hV Wsek fuxkf fko{ku tuo rsk tkk rr rkku khk ike Whke Y fhk{kt yke nkuke q{ WXk k{e Au. kx nuhk fkutu {w ku Xh khk yuku ykku fhkku Au fu, [ufke ik uk{kt yku Au htw u{kt MiAf yr{k u Vhrsku uk{kt yke hkk Au. wfkkhku-ukheyku, rr yukuryuku kuke tk Vhrsku kufkekhek k{u Vkku Whke ht Au. su{kt k{kL wfkkhke Ru rzh wek tkkheyku ku yuf nh Yrkke Ru {kuxe hf{e Whke fhk{kt yke hne Au. yk {kxu tk khk fkuR nkut[ ykk{kt yke ke. ykhke yk heu ike Whke Y fhkk 15 ykuMx we{kt yk hf{ fuxe ku uku fkuR ytks ke. ukheyku r{kt fkuR nuhkr kk u {kxu ik yke hkk Au htw w hfkhe tk yk heu ike Whke fhu u kfkrf t fhk u{u {ke fhe ne. kx{kt Mkkrf Mhu tk khk fhkke kufkekheku {wku [[koM k kBku Au. k{kL heu ykk fko{{kt ik Whkkk nkukk ykku fkutu khk fhk{kt ykk nku Au htw yktenu kxk khk hne [qfk Au yu nk {w{tke Au khu kufkekhek k{u kufku kuke ik Whkkk nu u u{e {kt nu fu fu{ u k WMk kk kBku Au.kx{kt 15 ykuMx Mkt re Wse {kxu kufkekhek k{u kufku kuke ik Whkk Au u ytu rsk fufxh yu[. yu{. Xhku tfo kkku k fhkku nku. htw u{k u u{k ykhzee hksukR hkswYyu yk {wu k fhe ne. su{kt u{u skwt nwt fu, kx{kt Vhrsku ik Whkk{kt ykk nkuke k th kuxe Au. tk khk qhe khofk hkk{kt yku Au yu [ufke s ik uk{kt yku Au. hfkhku su kufkekheku yr{ Au u heu s Mkkrf tk MiAf heu Vkku R ht Au. she fu Vhrsku ik ukk nkuke fkuR Vrhk yke ke. [ufke Vkku uk{kt yku Au uke fkuR nkut[ ykk{kt yke ke. kufku yk heu kufkekhe fheu u{ku Vkku yku u {kxuku k Au. u{u w{kt yu{ ft nwt fu, { kx nexe tk khk fwkurk kfkue nk {kxu Mkt ru yuf fhkuz Yrkku Vkku hfkhe f{o[kheyku kuu {w{tkeu yo fhkk Au. su{kt k kukku yuf rku kh yk Vkk {kxu yku. yk heu tk kuu nku yku. {erzk khk yke ku fkhk{f heu ue uRyu.S fuxheLkk yLku rtfk [u nu uhkh Mkko :rhkkuxo{uhe fku{, kUk kUk [u Mkko hnuukkuMk ykurVMk Wkh fkuLke rV{Lku MkVkk {u kuLku ELku [[ko : swk swk rMku rV{ hsq ku Akkt MkkoMkLke rkuLk fkz rV{{kt ykRx{ MkkULk{kt [{fukr{ yLku kuwkw kk nu fkz rV{{ktfkz rV{Lkk ykRx{ MkkUk Mktuo k{k{ kkkk kw hnuu : ykRx{ MkkUk {kxu MkLke rkuLkLku stke hf{ rkuk kkuoLke kufr kkuLko Mxkh yLku nkLke khke yrLkuke MkLke rkuLk kr{ yLku kuwkw rV{ku{kt fk{ fko kk nu fkz rV{{kt k ykRx{ MkkUk fhk sR hne Au. rk khkLke rV{ku{kt k kuLke ykRx{ MkkUk{kt kkukkk e hne Au. ku kkukkLkk ykRx{ MkkUkLkk fkhu rk kkhkLke rV{ku{kt k MkkLk s{ke [wfe Au. fkz rV{Lkw zefu hkk{kt ykwt Au. yk rV{Lkk ykRx{ MkkUkLkk ku MkuB{k MkuB{k Au. kekLkk wxkLku RLku rkk nuh fhk{kt yke hne Lkke. rV{ Mkkku uzkuk yuf Mkwku fkwt Au fu yk yuf kufkek Au. yk kek{kt MkLkeLku uRLku kufku yuLu fhu. Mk{ ykk kk kekLkk {kuLkLkk kMk fhku. yuzx kkuLko Mxkhu ko 2011{kt rkk kkuMk-5Lkk h{kt u fheLku khk{kt nkukkku {[ke eku nkku. khkk kuLku kuLke fwkkLkk fkhu rV{kuLke ykuVh kk kke nke. yksu kuLke kkMku yLkuf kusux Au. yLkuf nuhkk{kt k ku fk{ fhe hne Au. ko 2012{kt Rhkurxf keh rV{ SM{-2 {khVku kkurwz{kt yuLxe fko kk kuLke LkkU ukR nke. MkLke rkuLk nu rxLkk yuLz kuku Lkk{Lke rV{{kt Lkshu kzLkkh Au.yk Wkhktk kuLke kkMku fuxef rV{ku Au. MkLke rkuLku fkwt Au fu ku fkuR rk{kt hkk kh kkukkLke kkurwz furhh kh kLk ykkk {ktku Au. kuLke kkMku h hkus Lkk Lkk kuszux yke hkk Au. khk{kt ykk kk yLku yuf yrLkuke khefu khke [knfkuyu kuLku Mefkhe ek kk ku kkuku k nu kuLke wkfkLke R{us{ktke knkh rLkfk {ktku Au yk s fkh{u ku Mkkk hku k{ fhk {ktku Au. MkLke rkuLk kkMku hnue rV{kuLke [knfku hkn swyu Au. kuLke rV{ku kkuMk ykurVMk kh Mkhuhk MkV k kR Au. fu{YLkLke MkuMk xuk khu MkVkk {ue fe LkkeMkkkkkuh{kt k nu rV{ hsq kR hne Au[k yuLsMk Mxkh fu{YLk zkLke Lke rV{ MkuMk xuk rLkk fuxkf uku{kt MkV hne Au khu fuxkf uku{kt kuLku Lkkku rkMkk {ku Au. yk rV{ 18{e swkRLkk rMku hsq fhk{kt yke nke. MkuMke rV{ nu Mkkkkkuh{kt k hsq kR hne Au. kxfkk wk Mkkhe nkuk Akkt [knfku khVke ykLku r{ rkMkk {ku Au. fu{YLkLke Mkkku rV{{kt suMkLk Mkuku {w qr{fk yk fhe Au. fu{YLk u{Lkk {k{u rkMk nsw hku Au. khtkh u{{kt rLkVkk {e nkuk Akkt ku khtkh Lkk kwYkLkk u{{kt kzke hne Au. 41 keo fu{YLk zk Vhe yufkh [[ko{kt Au. nuku {ukueLku {krnke ykkkk fkwt Au fu fu{YLk wk w Lkszhu kze hne Au. ko 1988ke nkurwz{kt Mkkk Mkr hneLku xku[Lke yrLkuke kLkue yLku nk{kt k yLkuf kusuxku kkukkLkk nkk{kt hkLkkh fu{YLk kkuku yk Mktkt{kt fkuR wkMkku fkuo Lkke. u fu u{Lkk {k{u ku f{LkMkek hne Au. kuLku khu Mkk[k u{e {k Lkke ku wkfk{kt sMxeLk rxBkhuf, huz kxku, {u rzkuLk Mkkku zurxk fhe [wfe Au.fu{YLk kkuku kkukkLke Lke rV{ MkuMk xuk{kt kkukkLke qr{fkLku RLku w Au. yk rV{ kk k kuLke kkMku yLkuf {kuxe rV{ku Au. MkwkhMxkh ykr{h kLku kefuLkk kkuMxh{kt LwzexeLku ELku k[k fkuo Au yLku fkwt Au fu, kufrkk {ukLkk nukwMkh yk kMk fhk{kt ykk Lkke. kkuewz{kt khVuxrLkMx khefu ekk ykr{h kLkLkwt fnuwt Au fu, yk fkuE krMkxeLkk nukwMkh Lkke. ykLku [keYk ykxo khefu kkeLku ykr{hLkwt fnuwt Au fu, rV{Lke kxfkkLke yk kkuMxh kk fhu Au. hksfw{kh rnhkLkeLkk kefuLkk kkuMxh{kt ykr{h kLk Lwz Lkshu kze hkku Au. kuLkk yk kkuMxhLku ELku khu rhku kE hkku Au. fuxkf kufku ykLku qh fhkLke {ktk k fhe hkk Au. fuxkf kufku ykLku kMkexe Mxtx ke hkk Au. yk ytku kk fhkk ykr{h kLku fkwt Au fu, khu [knfku yk rV{ rLknku khu kkuMxh kkALkku nukw wt Au ku kkkk kufkuLku Mk{u. khtkw ku {kk ykxe s kk fhk {ktku Au fu rV{ rLk{kokkLkk kMkku nt{uk uhkh hnu Au. hksfw{kh rnhkLke suk xkukkMk kxfkkfkh nt{uk ku{Lke kkkkkuLku ku heku hsq fhu Au. ku{Lke r[khkhk qk s yMkk{kL Au. yks fkhMkh ku kkuku k hksfw{kh rnhkLkeLkk {kuxk[knf khefu Au. kefu kkuMxh{kt LkLkkk ytku ykr{hLkku k[kkkuewz yrLkukk MkiVye kLkLku khk Mkhfkh khVke ykku ke yukuzo khk uk {kx u L k e fk k nk k hk{kt yke Au. k k s u k h { k t fhk{k t yk ue yuf ykhxeykELkk skk{kt k ]n {tkku skw t nk w t f u, Mk iVye kLk kkMkuke ke MkB{kLk khk uk {kxu r[kh r{o fhkE hkk u Au. ykhxeykE yuxerMx Mkwkk[t ykku k]n {tkkLku ykhxeykELke yhS fhe skk {ktku nkku fu, MkiVye kLk {wtkELkk yuf huMxkuhLx{kt {khk{khe fhkLkk fuMk{kt ykhkuke Au. yk Wkhktk ku{Lke Mkk{u ke k yLkuf fuMkku [ke hkk Au kku kAe ku{Lku keLkwt MkB{kLk fE heku ykke fk. ykhxeykELkk skkke kh kze fu, MkiVye kLkLkwt Lkk{ yLkuf y k h k k u { k t M k k { u n k u k A k k t w k e y u Mkhfkhu kuLkwt Lkk{ ke y u k u z o { k x u { k u f e ykwt nkw t. suLku k o{kLk Mkhfkh khk uk ytk u r[kh fhe hne Au. WuLke Au fu, ke yukuzo ykkke f{exeLku Mkhfkh khk uLkk rkrck kufkuLkk Lkk{Lkwt Mkq[Lk fhk Au khkk ku{ktke ku W{ukhkuLku yk yukuzo ykk Au. khu ykhxeykE yuxeeMx Mkwkk[tyu {ktk fhe Au fu su k yrfkheyu MkiV ye kLkLkk Lkk{Lke ke yukuzo {kxu k{ fhe nku kuLkwt Lkk{ k nuh fhk{kt yku. suke kufku ku e fu.MkiV ye kLk kkMkuke ke yukuzo khk uk kue feykhxeykE yhSLkk skk{kt Mkk{u yke nfefkMkiV ye kLkLkwt Lkk{ {wtkELke huMxkuhuLx{kt {khk{khe fuMk{kt Mktfku nkuk Akkt ykkku nkku ke yukuzo3 / . 08-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.comV L kUkhukLkku rfkh wkeLkk {kkk-rkkkLke {ktkrne kUkhuk : Mkkeh Mkk{u Vheke xkLke Wk {ktkeLke rne,kk.716{e rzMkuBkh 2012Lkk rMku rne{kt [kke kMkLke yth Mkk{wrnf kkfkhLkku rfkh kue rkkeoLkeLkk {kkk-rkkkyu yksu {ktke fhe nke fu, yk fuMk{kt ykhke nuh fhk{kt ykuk Mkkeh Mkk{u Vheke xku [kku uEyu. fuLe fukeLkuxu swyuLkkE sMxeMk yux{kt Mkwkhku fhk kEfku {kuze hkku {tswhe ykke nke. ykLke Mkkku s kteh fkhLkk kwLkkyku{kt Mktzkukuk 16ke 18 koLke Lkk Mkkeh Mkk{u kwgLkk MkLke su{ fkokne fhkLkku {kko {kufku kku Au. yk Mkwkhku swyuLkkE sMxeMk kkuzoLku 16ke 18 koLke Lkk Mkkeh Mkk{u kteh fkhLkk kwLkk{kt kwg khefu fkokne fhe fk Au fu fu{ ku ytku rLko uk Mkkk ykku Au. ykk ykhke swyuLkkELku k nu suLke Mk kE fu Au. ufu, {]wtz ykk kku ykSLk fkhkkMkLke Mk fhk{kt yku Lkn. nk{kt u fkuE ykhkuke 18 koke Lke[uLkku Au kku kuLke Mkk{u swyuLkkE sMxeMk kkuzo khk xku [kk{kt yku Au yLku kuLku u ykhke Xuhk{kt yku kku k koLkk kkk {kxu Mkwkh k]n{kt {kufe uk{kt yku Au. 23 keo kuhk{uzefLke rkkeoLke Wkh 16{e rzMkuBkh 2012Lkk rMku 6 Mkku khk [kke kMk{kt y{kLke heku kkfkh kwhkku nkku. yk kkfkheyku{kt yuf Mkkeh Lkku nkku suLku kukek XuheLku k ko {kxu Mkwkhk]n{kt {kufk{kt ykku nkku. ufu kuLku MkLku ELku uh{kt nkukkku {[e kku nkku yLku yk MkkehLku w fXkuh Mk fhkLke {ktk WXe nke. suLkk eu kEfku {kuze hkku fukeLkuxu swyuLkkE sMxeMk yux{kt Mkwkhku fhk {kxuLke hkMkLku eetze ykke nke. nu kteh fkhLkk kwLkkyku{kt swyuLkkE ykk kku Mkkeh Mkk{u k fXkuh fkokne kE fu. yuLkzeyu Mkhfkh ykk kk fku{e nMkk{kt khku kku Lkkek]n {tkkLkk yktfzk{kt kku fhk{kt ykku{kue Mkhfkh ykk kk u{kt h {rnLku kLkk xeLku 56.5 kk : ko 2013{kt yktf 68.6 nkku : rhkkuxoLke rne,kk. 7fuL{kt LkhuL {kueLkk Lkuk]{kt yuLkzeyu Mkhfkh ykk kk uh{kt fk u{e nMkkLkk kLkkku{kt WuLke xkzku kku Au. yuLkzeyu Mkhfkh fuL{kt ykk kk fku{e nMkkLkk kLkkku{kt khku kku Au kuk kufMkk{kt fkUkuMkLkk Lkukk {fksqoLk zku khk fhk{kt ykuk ykkukkuLku ynuk{k t hrk u ykkk{k t ykku Au. Auk kkuzkf kkuo{kt uh{ktke fku{ke nMkkLkk {k rM kf M kh u h k k L k k k u L k e Mkhk{e fhk{kt yku kku yk kkkk Mk kR Au. LkhuL {kue Mkhfkhu Mkkk Mktke ek kk {u-swLk 2014 hr{kLkLkk yktfzk kou Au fu h {rnLku kLkkku ko 2013{kt 68.6ke xeLku {u-swLk 2014{kt 56.5 kR kk Au. u fu ko 2012{kt Mkhuhk rk {rnLku 55.7 nke. su ykLkk fhkk khu Mkkhe Mkke nke. yke s heku fk u{e nMkkLkk kLkkku{kt {kuk yLku kkuLke Mktk yk ku o {u-swLk hr{kLk {u 7.5 yLku 159 rk {rnLku hne Au. su ko 2013{kt h {rnLku 11 {kuk yLku 189 kkuLke nke. khu ko 2012{kt yk yktfz { 7.8 yLku 176.4 hkku nkku. ko 2013 hr{kLk fku{e nMkkLkk fw823 kLkkku kLk nkk su{kt 133 kufkuLkk {kuk kk nkk yLku 2269 kufku k kk nkk. khu yk ktfzku ko 2012{kt 94 {kuk yLku 2117 kLkku nkk u. u fu {u-swLk 2014Lkk yktfzk kou Au fu uh{kt fku{e nMkkLkk 113 kLkkku kLk Au su{kt 15 kufkuLkk {kuk yLku 318 kufku k kk Au. u fu rLkktkku {kLku Au fu {u yLku swLk 2014Lkk {kk ku {rnLkkLkk kkkLkk ykkh kh Mkke wk Mkkhe Au. {kk ku {rnLkkLkk yktfzkLkk ykkh kh k o 2013 yLk u 2012Lkk M k{k k o M k k k u Mkhk{e fhe k u Lkke. ykkkk{e {rnLkkyk u{k t fk u{e nMkkLkk kLkkku{kt khku kR fu Au ykk kku xkzku k kR fu Au. yktfzk Wkh Lksh fhk{kt yku kku kwshkk{kt k fku{e nMkkLkk kLkk Mkkkxe kh ykk Au. 2013{kt k wshkk{k t h {rnLku Mkhuhk 5.67 kLkkku LkkUkk nkk. yktfzk yk ytkuLke {krnke ykku Au. ufu fku{e nMkkLku hkufk{kt fuL MkhfkhLke {koek qr{fk hnu Au.fku{e h{k {kxu fuLLku kurkk ke fk s LknefurL k]n {tkk khk rLkuLk fhkwyuLkzeyuLkk kMkLk{kt fku{ke nMkk{kt yufkyuf khku kku Au kuk fkUkuMkLkk Lkukk {fksqoLk zkuLkk ykkukLku xufku {e hkku Lkke. hkkke yktfzk kou Au Au fu h {rnLku Mkhuhk fku{e nMkkLkk kLkkkuLkk {k{u Wkhu k{ {ktfu Au. Wkhu{kt ko 2012{kt h {rnLku 3,25 {kuk yLku 41.7 kufku k kk nkk.ko 2012{kt rk {rnLku 9.8 kLkkku Wkhu{kt kLk nkk. khu ko 2013{kt h {rnLku 6.4 {kuk yLku 30 kufku k kk nkk. khu fku{e nMkkLkk kLkkku h {rnLku 20.6 LkkUkk nkk.yke s heku ko 2014{kt {u swLk{kt Mkhuhk fku{e nMkkt{kt k kufkuLkk {kuk kk nkk yLku 39 kufku k kk nkk. yk kkk hr{kLk h {rnLku 13.5 kLkkku kLk nkk. furL k]n {tkkLkk yuf yrfkheyu fkw Au fu fku{e nMkk {kxu fuL MkhfkhLku kurkk kkLke kkkk ku Lkke. fkh fu yk rk hkLkku Au. Wkhu{kt fku{ke nMkkLkk kLkkku Mkkike khu kLke hkk Au. ko 2012 kkke Wkhu{kt Mkkike khu fku{e nMkkLkk kLkkku kLk Au. u fu yru Mkhfkh khk ku yLku yMkhfkhf kkk Lk ukkk yk hk{kt fku{e nMkkLkk kLkkku kLke hkk Au. fuLLke rr hkku{kt fku{e nMkkLku hkufk{kt qr{fk wk {kork Au. fku{e nMkkLku hkufk {kxu fuL {kk furL ku ykke fu Au yLku sYhe Mkkn ykke fu Au. ko 2013{kt fku{e nMkk wke{kt Mkkike khu hne nke. h {rnLku wke{kt 20.6 kLkkku LkkUkk nkk. khu {nkhkxT{kt ykfzku 7.3Lkku nkku. khu kwshkk{kt ykfzkuu {rnLku 5.67Lkku hkku Au.{u swLk 2014{kt k wke{kt Mkkike khu kLkkku kLk Au. kwshkk{kt 6.5 kLkkku {rnLku LkkUkk Au. wke yL hkku fhkk wk ykk Au. Mkr[Lk kuLzwfhu yk ko{kt MktMk{kt nkshe ykke Lkkekk kuo k {kk k k nkshe ykke nkeLke rne,kk. 7yuf rfuxh khefu Mkr[Lk kUzwfhLku khk{kt kkLk khefu ku Au khtkw yktkhhkxe rfux{ktke rLk]rk E ek kk Mkr[Lk kUzwfh nu rxfkrx-keLkku Mkk{Lkku fhe hkku Au. yk kuo MktMkLkk yuf Mkk{kt k ku WkMkk hne ku Lknkku. 41 keo Mkr[LkLku ykuxkE{ rfuxk {nkLk ukze khefu kk Au. Mkr[Lku h{k-k{kLkk {k{kLku WXkkLke kkhe ykke nke. khu swLk-2012{kt MktMkLkk Wkkk]nLkk Mk khefu Mkr[Lku kk ek khu Mkr[Lku MktMk{kt nk-she ykkk {kxu yLku h{k-k{kLkk {wk WXkkLke kk fhe nke. khtkw MktMke hufkuzo kou Au fu, qkkqo ukzeyu yk ko{kt yuf MkuLk{kt k nkshe ykke Lkke. 2013{kt k ku {kk k kuXfku{kt s nksh hkku nkku. nsw Mkwe k]n{kt fkuE [[ko{kt k ku kk E ku Lkke. khke MktMk Mkku nksh hnuk{kt rLkVkk {kxu ekk hkk Au khtkw kUzwfh yk k{k{{kt Mkkike rLkhkk-sLkf hufkuzo hku Au. kk kuo {kk k rMk Mkwe ku nksh hne ku nkku. keykhyuMk ursMkuxe rhMk[oLkk ynuk{kt yk {wskLke kk fhk{kt yke Au. Mkr[Lk kkMkuke yk kuo w nkshe ykkkLke ykukkyku nke khtkw fuxkf MkktMkkuLke su{ s ku k nksh hne ku Lkke. kk kuo LkuBkh{kt rfux{ktke ku rLk]k kE kku nkku. Mkr[LkLkk yk fkhLkk Lku ELku kuLkk fhkuzku [knfku k yko[rfk kk Au yLku Mkr[Lk w WkMkk hneLku h{k-k{kLkk {wk WXku kue {ktk fhe hkk Au.khk{kt rfuxh khefu kkLkLkku hu hkLkkh {kMxh kMxhLke khtkh kuhnksheLku ELku xefkykukhkMke,kk.7Lkh uL {k ue k ufMkkLke [wtxe{kt khkMkeLke kuXf Wkhke stke knw{ke Mkkku rsukk kLk nkk. khu nu zkkLk kLk kk {kueyu {trhkuLkk nuh khefu ekk khkMkeLke fkkfk fhkLkku rLko fkuo Au. yk knuk s {kue khkMkeLku MkktMf]rkf nk kLkkkLkw t fk{ Y fhe [wk Au. khu nu kLkkhMk kusux Wkh fk{ fhk yktkhhkxe ftkLke kwkLku yk{tk ykke {kueyu xufLkef nk kLkkkLkk Lkk u k Y fk o Au. yk Wkhktk kuVuLk yLku fLMkxuLx ftkLkeyku khkMke ykswkkswLkk koxf Mkk uLk u yk kkhe ku{Lku ykke yku ykkk {kxu fk{u kkue Au. suLkkke nuh{kt ezkz yLku qk ykuAwt kkLke kkyku k fhkE hne Au. krhk{ MYk u khkMkeLk u hnuk kf Wk{ Mk kLkke fku. khkMkeLkk zukuk{uLx ytku {kueLke nuhkk kk yLkuf ftkLkeyku nuh{kt MkkVMkVkE, xwheT{ yLku ELkMx[h Mkkku uzkue kusLkkyku{kt MkhfkhLke { {kxu ykk yke Au. s u{k t k e f uxef f t kLkeyk uy u {kueLke xe{ Mkkku k kk[ek fhe nkukLkwt k {wt Au. kk {rnLku VuMkkwfLkk [eV ykukhuxk ykurVMkh uhe MkIzkkoLkk khk kMk hr{kL k zkkL k LkhuL {kueyu ku{Lke Mkkku MkVkE yLk u kLk o LMk k us ux {kx u Mkkur {erzkLkk WkkukLke MktkLkkykuyu ytku [[ko fhe nke. kh u n u khkMkeLkk zukuk{uLx {kxu kwk ftkLkeLkku k Mknkuk ukE hkku Au. kwk ftkLkeLkk kkLkk skk {wsk khkLkk hkxe M{khfkuLku irf Mkhu ykuLkkELk hsq fhk Mktuo y{u knuuke s khke kwhkk kkk Mkkku {eLku fk{ fhe hkk Aeyu. khu ykkk{e Mk{{kt k yk fkhLke kusLkkyku{kt fk{ fhkLkwt [kw hku. WuLke Au fu, LkhuL {kueyu khkMkeLke he-zukuk{uLx kusLkk k ikh fhkk Mk{u nuhLkk kk ihkrf MYkLku e hkk {kxu kMk kh {wku Au. yk kusLkkLku 20 ykukMxke kuL[ fhku.fke zukuk{uLx kusux{kt kwkLke { uk{kt yku20 ykukMxke zukuk{uLx kusux Y fhkukhkMkeLkk zukuk{uLx kusux{kt nuhLkk kkihkrf MYkLku e hkk kMk kh ykkk{kt ykkukuEk,kk.7[eLkLkk yktk yuk rsLkSktk k tk{k t ykkkke fhktkeykuLke nMkk rMkuLku rMku w rfkh MYk kh fhe hne Au. yk nMkk Wkh fkkw {uk {kxu MkkrLkf ktk khk k{k{ Lkku nkk hk{kt ykk Au. ku{ Akkt nMkk Wkh fkkw {uk{kt kwhke MkVkk {e Lkke. khu ykkk{e Mk{{kt yk ktkLkk fhk{e nuh{kt yuf hkxe MkhLkk u {nkuMkLkw t ykkusLk fhkwt Au. yk ykkusLk hr{kLk nMkf xLkkyku Lk kLku ku {kxu MkkrLkf ktkyu yuf {nkqo rLko ELku kMkLkLkk MkkosrLkf knLkku{kt kwhku knuhue {rnkyku fu ktke kZe h k L k k h k w k k u L k u [Zk Wkh r k k t { w f e e k u A u . f h k { e n u h L k k M k k r L k f k M k L k u k k w fh u yk rkk t 2 0 { e ykukMx Mkwe kkw hnuu.W uLke A u f u , rsLkSk t k k t k{k t {wM{ku {kuxe Mktk{kt Mkkx fhu Au. k u{s kksukh{kt yk ktk{kt nMkkLk w t {k qk s wt Au. MkkrLkf yrfkheyku yk nMkk kkA ykkkke fhktrkykuLku skkkh {kLke hkk Au. khu fhktke {wM{ku nuh Mkku Wkh fkuE yrLkArLk xLkkLku yt{ Lk ykku ku {kxu yk rkkt {wfkku Au. su ytkkok MkkosrLkf knLkku{kt kwhku knuhue {rnkyku fu ktke kZe hkLkkh kwkkuLku [Zk Wkh rkkt {wfe eku Au.kwhku knuhLkkh fu ktke kZe hkLkkhLku kMk{kt u Lkn[eLkLkk fhk{e nuhLkk ktkLkwt Vh{kLknuh{kt kuLkkh u {nkuMkLku kLk{kt hke 20{e ykukMx Mkwe nMkk yxfkk ktkyu rkkt kkuLke rne,kk.7zkkLk Lkh uL {k ueyu kskLkk MkktMkku Wkh kk{ kkkLke Yykk fhe ee Au. su ytkk ok Mkk ike knuk kkLkk Mkuerkxe MkktMkku {kxu Lke kkEz kELk nuh fhk{kt yke Au. yk kkEz kELk {wsk Mkuerkxe MkktMkku kE ku fu fkuLMkxo{kt kk Lkn E fu. ku{s rykeo Mktkku hkke fu yr& rV{ku{kt k fk{ Lkn fhe fu. kkLkk yk ykuLkwt kMk kkLk fhk MkktMk khu hk, k wLk Mknk, n u{k {krLke, rfh uh MkrnkLkk MkurkexeLku Mkw[Lkkyku {kufe uk{kt yke Au. {ke {krnke {wsk, MkktMk kLk kk yrLkukk khu hk, yrLkuke rfh uh yLku nu{k {krLke suk kkuewz fkfkhkuLku khke sLkkk kkxe o khVke rLkuo ykkk{kt ykku Au fu kuyku kE ku yLku fkuLMkxo Lkn fhe fu. ku{s yr& yLku rykeo fku{uze rV{ k Lkn fhu. {kue Mkhfkh khVke kuk rLku o ykkk{kt ykk Au fu, Mk tMk Mkk hr{kLk Mk t k q o nkshe ykku yLk u Mk tMkLke k{k{ krkrryku{kt kk uu. Wue Au fu, nu{k {krLke {kwhk{ktke kufMkkLke [wtxe Sk kk kuykuyu kkukkLke kuXf rMkkh yuk {kwhkLke {wkfkk ee Lknke. k u Mk{u k u{Lkk rMkkhLkk Lkkhks {kkhkuyu ze{ ko kkk kE yuk kk uMxhku {kwhkLke keyku{kt kkk nkk. khkk nu{k {krLkeyu kkukkLkk {krMkkhLke {wkfkk ee yLku kufkuLke kk-fkk Mkkte nke.n u { k { k r L k e k k u z k f rMkku knuk ru{kt kE kVk u o{LMk ykkk kk nkk. yk kkLku kLk{kt hkeLku kkxeo khVke kuLke LkkU ukE nke yLku kkukkLkk {krMkkhLke rLkr{k heku {wkfkk ue ku{s MktMk Lk{kt nkshe ykkkLkku rLkuo fhk{kt ykku nkku. MkqkkuLke {kLkeyu kku rLkuo kk khu hku k rV{ku Lkfkhe fkZe Au. fkhfu, kuLkk wxk Mk{ hr{kLk s MktMkLkw t Mkk [kwt kkLkwt nkwt su{kt ku{Lku kk ukLkwt Vh{kLk nkwt.Mkurrkxe MkktMkku Mktuo kskLke Lke kkEzkELkMkktMkku kE ku, fkuLMkxo{kt kk Lkn E fuLke rne,kk.7yk{ yk{e kkxe o{k tke hkSLkk{wt ykke [wfu Mkkrk E{e xqtf{kt s fkUkuMk{kt uzk kue k kkyku k fhkE hne Au. yuxwt s Lkn Mkkrk E{e fkUkuMkLke xefex Wkh rne rkLkMkkLke [wtxe zu kue k kk Au.Mkqkku khk {ke {krnke { wsk , y uf M k{ u yh f ushekLk e q k r L kfxL k e {kLkk{kt ykke Mkkrk ykhu fkUkuMkLkk LkukkykuLkk Mktkfo{kt Au. ku fkUkuMkLke xefex Wkh rneLke r k L k M k k L k e [ w t xe zk L k e kikhe fhe hne Au. MkkrkLkk krhkh yLku fk Uk uMk [u knueke s {skqk Mktktku hkk Au. khu nu Mkkrk E{eLku k k{k t M k{k u ytku ytrk{ rLko fkUk uMk nkEf{kLz fhu. ufu, rne fkUkuMk uLkk {w yhMkn eyu yk ytku fkuEk rkrk ykkkLkku ELfkh fkuo nkku. WuLke Au fu, Mkkrk E{eyu yk{ yk{e kkxe o{k t yktkhef Mk tkkk Lk nkukLkku ykhkuk kke kkxeoLkk Mkkuke hkSLkk{wt ykke ewt nkwt. Mkkrk E{e yk{ yk{e kkxeoLke xefexke kkrkkkLke kuXf kh kufMkkLke [wtxe kz ze nke. ufu kskLkk W{ukh sLkh efuMkn Mkk{u kuLkku khks kku nkku.Mkkrk E{e fkUkuMk{kt uzk kue k kkyk{ yk{e kkxeo Mkkku Auzku Vkzk kksB{w,kk.7rn{k Mkk krk y{hLkkk k wVk{kt rkhkskk kkkk khVkLkeLkk oLk {kxu 56 kwykuLkku LkkLkku fkVku yksu nue Mkkhu sB{wke hkLkk kku nkku. kkueMk MkwkkuLkk skk {wsk sB{wke hkLkk ku yk 42{k swk{kt 49 kwkku yLku Mkkk {rnkykuLkku Mk{ku kk Au. yksu nue Mkkhu 4:20 fkfu sB{w Mkk kkeLkkh fuBkke [kh knLkku{kt yk swk hkLkk kwt nkwt. Auk Mk{k[kh {k kt Mkwe yk kwk sB{w eLkkh LkuLk nkEu kh fwt fuBkLku xke kkxLk yLku knukk{ Mkk fuBk{kt knkU[e kwt Au. yk Mkkku s y{hLkkk kkkyu skk kwykuLke fw Mktk 54202 kE [wfe Au. hr{kLk 631 kwykuLkwt yuf swk sB{w Mkk kkeLkkh fuBk{kt knkut[e [wwt Au. su ykkk{e Mk{{kt 19 kkzeykuLkk fkVk Mkkku kkkk y{hLkkkLkk oLk {kxu hkLkk ku.kwykuLkk u 42{ku skku y{hLkkk hkLkk56 kwyku sB{wke hkLkk kk(_ ...)kuk W{ukhkuLku u ykkk {kxuLke Awx ykkk{kt yke Au. yuMkekeMkeyu nuh fhu Mkw[Lkk {wsk MkuV VkELkkLMk fkuuu ykke u Vku{oLkwt rkh fhe fu. suLke {nk{ f{k Yk. 350 hke fku. yk u Vku{oLkwt rkh wkh Mkwe fhe fku khkk su ku MktMkkyu rLkkhu {uhex eMx LkkuxeMk kkuzo Wkh ykk ukMkkEx Wkh ykkuz fhkLkwt hnuu. ku{s 11 yLku 12 ykukMxLkk hkus rkkeoykuLku YkY kkukeLku u VkkLkku hnuu. fkuus{kt rkkeoykuLku Vkku uLke rkkku 14 ykukMx Mkwe u Mkr{rkLku {kufe ukLke hnuu.4 / . 08-08-2014, y{kk www.sunvillasamachar.comYear : 02, Issue : 48, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 08-08-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752ko : 02, ytf : 48, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.08-08-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752ke kuXfku kh u {kxu ykke Vku{o rkh Y yuzr{L k f r{xe V k u h k uV uLk fk uMke oMk khk rzk e yuLsLkehkLke u rk nkk hk{kt yke nke. yk u rk k hkWLz Mkwe kusk Akkt hk{kt ytksu 22,000ke w kuXfku ke hnuk kk{e Au khu nu u Mkr{rk khk Mkkkkh heku u rk kqo nuh fheLku ke kuXfku hk {kxu fkuuuLku MkkUke uk{kt yke Au ku{s MkuV VkELkkLMk fkuuu{kt ke kuXfkuLke rkkku yuMkekeMkeLke ukMkkEx Wkh {wfk{kt yke Au.k uh-12 rkkLk kn kAe rzk e yuLsLkehkLke kuXf {kxu yuzr{Lk fr{xe ykuV k uVuLk fk uMke oMk khk u rk nkk hk{kt yke nke. su{kt ku hkWLzLke u rk Akkt kuXfku ke hnukk u Mkr{rkyu ke hkWLzLke u rk nkk he nke, ku{ Akkt hkLke rr yuLsLkehk fkuuu{kt ytksu 22,000 fhkk w kuXfku ke kze hne Au. u ykkkLkwt fk{ fhke MktMkk yuMkekeMkeyu Mk uV VkELkkLMk fkuuu{k t ke hnue k uXfk u Wkh u VkkLke skkkhe fkuuuLku MkkUke ee Au. su yku hkLke rr MkuV VkELkkLMk fkuuu{kt ke kzu kuXfkuLke rkkku yuMkekeMkeLke ukMkkEx Wkh {wfk{k t yke Au. yk Wkhktk ke fkuuuLku yuMkekeMke khk u ko 2014Lkku {uhex {kfu hkkk W{ukhku, kqhf khekk{k kkMk kuk W{ukhku ku{s rzku{k yuLsLkehk{kt 45 xfkke w {kfo Mkkku kkMk (_ h ...)hk{kt 22000ke w kuXfku nsw k kekwshkk{kt ykt kLk fhk {k{u w k]rk yke Auykt kLk fhkLke Mktk ku ke kR2012-13{kt 8066 yk kLk{kt ykkk{kt yke suLke Mkhk{e{kt Mktk e 2013-14{kt 9291 hksfkux,kk. 7yk kLk{kt ykke uk Mkkku Mktktrk k]rk kwshkk{kt rLk rkrLk e hne Au. yk s fkhMkh MiAfheku ykt kLk{kt ykke ukLke Mktk Mkkk e hne Au. kwshkk{kt yk Mktk nu ku ke kR Au. yuf yke ytkuS ykkhu yk ytkuLke {krnke fkrk fko kk yk{kt khu kuS uk {e fu Au. {]w kk yk yLku hehLkk yL ytkku kLk{kt ykke ukLku RLku uhkh k]rk wku [ke hne Au. LkuLk kukk{ Vkuh fLxku ykuV kRLzLkuMk khk he fhk{kt ykuk yktfzk kou Au fu ko 2012-13{kt 8066 yk kLk fhkLkk kLkkku hkk nkk. su eLku ko 2013-14{kt 9221 kR kk nkk. yktf kou Au fu kwshkk{kt kLk {khVku yk ykkLkk kLkk{kt khku kku Au. nfefk{kt ku s hkku yuk Au su ku{Lkk xkkuoxLku nktMk fhk{kt MkV hkk Au su{kt kwshkk yLku kr{LkkzwLkku Mk{ku kk Au. u fu kkfeLkk 23 hksku ku{Lkk xkkuox{kt rLkV hkk Au. LkuLk ykR fufLk xkku ox 13000 Mkwe ykuAw hkwt Au. 57655Lkk fw xkkuox Mkk{u 44304 yk {e Au. kwshkk Mkkike ykk hkwt Au. yk ko{kt 4000 yk {ue ukLkk xkkuox Mkk{u kwshkku 9291 kLk{kt ykkk{kt ykue yktku {ue Au. khu kr{Lkkzwyu ykt {ue ukLkk {k{u u{kt k{ MkkLk {utw Au. kr{Lkkzwyu 10197 yktku {ue ee Au. 13{e ykukLkk rMku ykukoLk zkuLkuLk zuLke Wse fhk{kt ykLkkh Au. yktfzk kh Lksh fhk{kt yku kku k {Mku fu krk fko{Lkk fkhu Mkeku Vkku kku Au. skLk k]rkLkk fkhu ykkk{e rMkku{kt k w k ku. y{kk,kk.7yksLkk ykwrLkf wk{kt kkuMxykurVMkLke xkk MkukLkwt {n kkk hkwt Au. u nku fu khu k{k{ skyu MsLkkuLk u rk^x fu Mktuku {kufkk kkuMx ykurVMkLke MkukLkku k uk{kt yku Au. khu hkkktLkLk krk knukhku{kt knuLkke qh hnukk kEyku Mkwe knuLkLke hkze knkU[kzk{kt k kkuMx ykurVMk {nLke qr{fk se hne Au. hkkk tLkLkk koLk u ykzu nu kkheLkk rMkku s kkfe hkk Au khu hk{ktke 25 nhke w hkzeyku kkuMx {khVku ru {kufkkE Au. yk ytku kkuMx rkkLkk MkqkkuLkk skk {wsk hkkktLk koLkk yuf {rnLkk knuk s khu{kt hkze {kufkkLke Yykk kE Au. {kuxk{k{kt kwshkkeyku y{urhfk MkrnkLkk rr uku{kt Mkkx fhkk nkukke ku{Lke knuLkku kkukkLke kMktke yLkwMkkh kkuMx {khVku kkukkLkk kELku hkze {kufke nku Au. kkuMx rkk{kt Wk Mkuk ytkkok ykuzeLkhe xkk{kt {kk L kSk [ks o{k t hkze {kufe fk Au. hkzeLk w t fh xkk kkuMk{kt Lkke yk hkze w r L kkL k k f k uE k A uz u 15 rMk{kt knkU[e ske nkukke kufku {kuxk{k{kt MkezkkuMx MkukLkku Wkkuk fh u A u . yk Mk ezkk uMx MkukLkku [kso Yrkk 600ke E 900 Mkwe nku Au. yk Wkhktk kkuMx khk w Mkez kkuMx Mkuk Y fhkE Au. su{kt {kk [kh s rMk{kt kkukkLkk kE Mkwe knuLk hkze {kufe fu Au. ufu kuLkk {kxu 1800 YrkkLkku [kso kku Au. [kw kuo kkuMxLkk {k{ke kwshkk{ktke 25000 suxe hkzeyku ru{kt {kufk{kt yke nkukLkwt kkuMx rkk khk k {u Au. WuLke Au fu, kkuMx rkk {khVku hkze {kufkkE nku yLku fkuELku hkze Lk {e nku kuku yufk rfMMkku LkkUkku Lkke. khu yksLkk yrkykwrLkf wk{kt k yuf{ufke qh Mkkx fhkk kE-knuLkku {kxu kkuMx Mkuk yu MktkfoLkku yuf {kk ykhku kLke hkku Au.kkuMx Mkuk {khVku 25 nh hkzeyku ru {kufkkEkwshkkLkk rr nuhku{kt kkuMxLkwt {n yfktru{kt Mkkx fhkk kELku hkze {kufk knuLku kkuMx MkukLkku Mknkhku eku : kkuMx Mkuk kkuo swLke AuRMfkuLk {trh{kt ek ykk kkkk yVkkVeykk{kt ykLkk Mkkuu keLku kf kkVkhrkkuzu Mk{ Mkw[kk kkhkk LknkrLk xe kux MkfeoxLkk fkhu ykk kke nkukLkwt kkr{f yLkw{kLk{kwhk, kk.7ytkus {tehLkk Lkk{ke wrLkkh{kt kk ]tkLkLkwt yktkhhkxe ef] kLkk{]k Mkt (RMfkuLk) Mkt[krk {teh{kt kwkhu {kuze hkku ek ykk kkkk yVkkVeLkku {knku Mkoku nkku. yk ykk{kt ykLkk Mkkuu keLku kf kE kk nkk. yk ykk yuxe nu ek nke fu kuLkk kh fkkw {uk VkhrkkuzLke xe{u fkfku Mkwe khu snu{k WXke kze nke. kkr{f kkkMk{kt kuxMkfeoxLkk fkhu ykk kke nkukLkwt kkh k {wt Au. k kke {krnke {wsk, RMfkuLk k wk khk wrLkkh{kt kkLk f]Lkk {trhkuLkwt MkkkLk fhk{kt ykwt Au.su{kt ]tkLk Mkk RMfkuLk {trhLkwt wrLkk{kt ykkwt {n Au. yk {trh{kt kwkhu {kuze hkku y[kLkf ek ykk Vkxe rLkfkk yVkkVeLkku {knku Mkok u nkk u. ykkLke xLkkLke kkkt s ]tkLkLke MkkrLkf VkhrkkuzLke xe{ xLkk Mku k uze yke nke. k u{s kkeLkku {khku [ke ykk Wkh fkkw {uk Lkku nkk hk{kt ykk nkk. MkkrLkf Vkh xuLfku yLku kMkLke MkkLkku ykk Wkh fkkw {uk{kt ykko Mkkrkk kkkt yksw kkswLkk rMkkhku{ktke k Vkh xuLfkuLke { uk{kt yke nke. ytku fkfkuLke khu snu{k kk Vkh rkkuzLke xe{u ykk Wkh fkkw {uku nkku. ykk yu Mk{u kke nke khu {trh krhMkh{kt kkuLke {kuxe Mktk{kt ez {e nke. Vkhrk k uz u k{k{ kkuLku Mkwhkek heku knkh Mkuzkkk LknkrLk xe nke.ufu yk ykk{kt {trh{kt hku k{k{ sYhe Mkkuu keLku kf kE kk nkk. kkr{f kkkMk{kt yk ykk k uxMkfe oxLkk fkhu kke nkukLkw t yLkw{kLk kke w kkkMk nkk hkE Au. {trhLkk Mkr[ {k EtwkMku skw t nkwt fu, kwkhu hkku Lk ykhke kquo khu {trh krhMkh{kt {kuxe Mktk{kt kwykuLke ez {e nke khu y[kLkf kMkrLkf kuf{ktke w{kzku rLkfkku nkukLkwt Mkk{u ykwt nkwt. zkke yk ykku Mk{k kufLku kkukkLke kux{kt E eku nkku. ykku rfhk MYk kh fhkkt kku{kt kkkuz {[e kE nke. k e S k k s w y k x L k k ytku VkhrkkuzLku fhkkk VkhrkkuzLke xe{ kfkrf xLkk Mku knkU[e kE nke. ufu, ykk ykuk ku knuk s kuf{kt h kk{k t yk u ykLk k Mkkus ku{s fkuBwxh MkrnkLkk Wkfhku keLku kf kE kk nkk. VkhrkkuzLke xe{u [kh fkfLke khu snu{k kk ykk kh fkkw {uku nkku. khkk kMkLk khk LkwfkLkLkku kMkrf yktfzku {uk {kxuLke rk nkk hkE nke. ufu, {trh kMkLku {trh{kt fkuE {kuxe LknkrLk Lk kkkt hknkLkku kMk eku nkku.y{kk nuhLkk kMkk rMkkh{kt yku heh uhkMkh LkSf kk {kuze hkku wkLkkuLkk ku swkku [u ykzk{ Mkok kk{e nke. su{kt [kh wfkuLku kteh E kkkt ku{Lku Mkkhkh ykuo LkSfLke nkuMkx{kt Mkuzkk nkk. kkueMk MkwkkuLkk skk {wsk, swLke ykkLkk fkhu yk ykzk{ MkoE nke.{ke {krnke {wsk, y{kk{kt Auk fuxkf Mk{ke yMkk{krsf kkuLkku ykktf ku Au. suLkk kh ytfw {uk{kt nuh kkueMk rLkV hne Au. khu y{kkLkk kMkk rMkkh{kt yku heh uhkMkh kkMku swLke ykkLku E wkLkkuLkk ku swkku [u ykzk{ kE nke. kfzeyku ke nrkkh ku{s MkkuzkLke kkuxkuke Mkk{-Mkk{u yuf ke kh nw{ku fhkku nkku. su{kt kkko hk{ Xkfkuh kkk Skh MkrnkLkk fw [kh wkLkkuLku E kk kk{e nke. su{kt ke nrkkhke k ku yuf wkLkLku kMkk nkuMkx{kt kkk yL yuf wkLkLku kLkke nkuMkx{kt kfk Mkkhkh ykuo k fhkk nkk. yk ytku yueMkrk kkueMk MxuLkLkk keykE Sykh hkkheyu skwt nkwt fu, wkLkkuLkk ku swkku [u fkuE swLke ykkLku E ykzk{ MkoE nke. kkueMku xLkk Mku knkU[e Mkrk Wkh fkkw {ue eku nkku. ku{s ykzk{{kt Mktfku wkLkkuLke ykureLke fkokne nkk hkE Au. kkueMku kfzeyku MkrnkLkk ke nrkkh s fhe ek Au. ku{s w fkuE yrLkArLk kLkk Lk kLku ku {kxu [wMk kkueMk ktkukMk kkuXe ukku nkku.WuLke Au fu, yk kLkkLkk yuf rMk knuk s fkuEf fkhMkh wkLkLkk yk ku swkku [u Wk kkuk[ke kk kk{e nke. suLkk kkkYku kwkhu hkku yufke Wkh ke nrkkhku zu nw{k fhkk nkk.yktkhef ykk{kt wkLkkuLkk ku swkku [u ykzk{ kEy{kkLkk heh uhkMkh LkSfLke xLkkykzk{{kt [kh wfku k kkkt Mkkhkh ykuo nkuMkx Mkuzkk : kkueMku w kkkMk nkk hekwshkk{kt Auk 10 ko{kt w tkzke rMkkh{kt Lkk Ukkk xkzku kku nkukLkk ynukku {e hkk Au. MktMk Lk kku khk Mkhfkh khk nuh fhku yktfzkyku {wsk ko 2001ke 2011 hr{kLk k wshkk{k t w t k z k e L k e f w M k e{ k t 2,95,758 suxk u Lkk Ukkk xkzku LkkUkku Au. khu uLke hkskLke rne{kt 2.40 k, {nkhkx{kt 1.27 k, ktk{kt 23 nh, nrhkk{kt 19 nh yLku [tekZ{kt 12 nh suxe wtkzkeLke Mke{kt xkzku kku Au. ynuk{kt kok {wsk u{k t yk t u 39 k wtkzkyku Mkkku u{kt Mkkike khu wtkzke hkkwt hk Au. khu ke {u 19 k wtkzk Mkkku {u yLk u 17.54 k wtkzk Mkkku kr{ ktkk ke {u hk w t A u. kh u {rk wh yLku f uL krMkk u yuk khLkkh nue, {, e yLku ek{kt 2011{kt yufk wtkzke LkkUkE Lkke. u{kt ke[ rMkkhLkk {k{kt 130 k suxku khku kku Au. yk s Mk{kkk hr{kLk wtkzke rM k kh k u e M k t k 1743k e eLku 2613 kE Au. ke[kk yLku k tk rMkkhk uLke ke{kt {nkhkx {kuhkLkk MkkLk u Au. khu yktu ke yLku kr{ ktkk ke {u Au. khu kwshkk yL hkk uLke Mkhk{e{k t ykuAk ke[ yLku ktk rMkkhku hku Au. yk ynuk {ku ykkk{e Mk ko{kt kwshkk{kt wtkzke rMkkhku{kt {kuxku xkzku LkkUk kue kk Au.Auk 10 ko{kt kwshkk{kt wtkzkeLkk rMkkh{kt xkzku39 k wtkzkyku Mkkku yktu k{ MkkLkunuhLkk ykkhLkkh [kh hMkk kku r nw krhkLkk fkofhku khk {uhX{kt ku kUkhuk yLku khkk {o krhkoLkLkk {wu Mkqkku[k fhkk nkk kkk wkeLkk {w{tke yru kLkwt kwkk nLk fhe rhku fhkku nkku.nuh kE{ kkt[ khk qtxLkk ykhkukeykuLku kfze kzkk nkk.hMkke kke hkk {wu nu nkEfkuxo{kt yhS kEnuh{kt kke hkkLkku {k{ku nkEfkuxo{kthk Mkrnk y{kk{kt ku hMkkke ktkLke kuhfkhe yLku rLkrkkke sktkkfkhLke Mkrk MkoE yLku kufkuLkk hku{kt kke wMke kk {k{u kwshkk nkEfkuxo{kt k]k Lkkkhef kkik{ Xkfh khk nuhrnkLke yhS k fhk{kt yke Au. yk {k{u kwshkk nkEfkuxuo hk Mkhfkh yLku y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLku LkkurxMk Vxfkhe skk hsw fhk yku fkuo Au.yk fuMkLke rkk yue Au fu kkuzk rMk knuk hk Mkrnk y{kk{kt hMkk kzku nkku. yk hMkk{kt y{kk nuhLkk k rMkkhku kux{kt VuhkE kk nkk. Wkhktk kt kufkuLkk hku{kt kke wMke kk nkk ku{s hMkkyku kh kke yLku fkke {kuxe {kkk{kt ktfe kE nke. Mkk{kL hMkk{kt y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkwt r-{kuLMkwLk kLk Mktkh kwt nkwt. ktkLke kuhfkheLkk fkhu kufkuLku khu snu{k WXke kze nke. yk {k{u k]k Lkkkrhf kkik{ Xkfh khk kwshkk nkEfkuxo{kt nuhrnkLke yhS fhk{kt yke Au. yhS{kt skwt Au fu y{kk BwrLkrMkk fkukku ohuLkLke kuhfkheLkk fkhu s kufkuLkk hku{kt kke wMk yLku ku{Lku kkf LkwfkLk kwt kuke yke Mkrk{kt skkkhku Mkk{u fzf kkk ukk uEyu yLku kufkuLku kuk LkwfkLkLkwt kh {wt uEyu. yk {k{u nkEfkuxo [eV sMxeMk kMfh k[ko yLku sMxeMk suke kkhzekLke tzkeXu hk Mkhfkh yLku y{kk BwrLkrMkk fkukk u oh uLkLk u yk {wu skk hsw fhk Lkk uxeMk Vxfkhe Au.hksfk ux{k t ykS-2 zu{{kt z qe skk e [kh weyk uk t {k uhksfkux: nuhe kkuu {h hk uz, {kkh ku yk uk ykS-2 z u{{k t y uf kku [kh weyku zqe skke [f[kh {[e sk k{e Au. k rku {ws kwkR k{e yu [kh weyk u z qe ske 108 yuBwL yu Vkhruzu fhkt Vkh ruzku fkVku xk Mku kuze ku nku. kte kuku k uzqkuu ke qY kzkt ykS-2 zu{kt zk ke{kt hf kR ue [khu weykukt {]unu nkh fZkk Au. ke Vkhruzu fhkh kwkRkt skkt {ws, [khu weyku yn rhkhsk u k k u V h k y k e n e . h r { k [ k h u w e y k u nk k fze u zu{kt ke{kt Whe ne. htw weyku ktke Whe k t k e z w t n k u , uuk{kt [khu weyku ke{kt hf kR R ne. ke kkt kue fkVku xk Mku kuze ku nku. weykue yku {uk {kxu k Y fhkt yue r nkh yke ne fu, t we Mfq{kt nk u{ kL{kt yk fhe yktXuf weyku ykS-2 zu{ h Vhk R ne. hr{k yktX we ife w~w, hek, eke yu rqrk k{e weyku ke{kt Lnkk R ne. khu yk kukhe xk e nkukwt kkr{f k{kt nkh ykwt Au. kueu {]f weykukt rhkhskuu fhe Au.