08 01 2014 sunvilla samachar

Download 08 01 2014 sunvilla samachar

Post on 16-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Daily, Date : 08-01-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 08-01-2014, y{kk

  ko: 1 > ytf: 189 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 08 , L-2014

  Year : 1Issue : 189No. of Page : 4Price : Rs. 2.00

  {ku. 99258 76997, 94092 53651

  khu MkMkuLMkLke [u rtfkLke fkUkuMkLkk rhc Lkukk Mkkku [[kortfk Wkhktk r{xk{kt ynu{ kxu, shk{ h{u yLku sLkkoLk rue MkrnkLkk Lkukkyku nksh : fkUkMkLke [qtxe [khLke f{kLk rtfk Mktku

  Lke rne,kk.7 khu MkMkuLMkLke Mkrk [u

  yksu fkUk uMkLkk {w MkkurLkk kkteLkk kwke rtfk kkte kZuhkyu fkUkuMkLkk rhc Lkukkyku Mkkku yrk {nkqo kuXf kuS nke. yk

  kuXf fkUkuMkLkk Wk {w hknw kkteLkk ykkMk kh kuE nke. hknw kk te {kxu nu rtfk kk teyu {kuh[k Mk tke ek nkukLkw t k {w Au. hknw kkteLku keyu{ kLkk W{ukh

  khefu nuh fhkLku ELku {wk kh kMk [[ko kE nkukLkwt k {w Au.

  fkUk uMkLke keS k Mkkk ykkk {kxu rtfk kkte k nu Mkr kE kk Au. yk kuXf

  kk khu [[ko Y kE kE Au. rtfk kkxeo khVke Mkr qr{fk yk fhu fu fu{ kuLku ELku [[ko Y kE kE Au. su Lkukkyku Mkkku kuXf kusk{kt yke nke ku{Lku kkxeoLkk {whLkerkfkhku khefu kk{kt yku Au. yk kuXf{kt hknw kkte WkMkk Lk nkk kuwt k {w Au.

  yu{ {kLkk{kt yku Aufu yk

  ku hknw kkte {kxu [q txe [khLkw t fk{ rtfk Mktku. k uyk u y{uXe yLk u hkkh ue rMkk yL skyu k [kh fhu. rtfk kkte kZuhkyu yksu kuue kuXf{kt nkshe ykke nke. yk kuXf{kt kkLkk yL rhcLkukkyku k WkMkk hkk nkk.

  hknw kkteLkk ykkMku yk k uXf{kt WkMkk hnukyku{kt rhc Lk ukkyku ynu{ kxu, sLkkoLk rue, {wMkwLk r{e, {k unLkkk u kk, ys {kfLk,

  kefu nrhMkk, rf ynu{ yu yzk zLk suxk sLkh MkuuxheLkku Mk{ku kk Au. hknw kkteLkk rLkkMk MkkLk kh kuue yk kuXf{kt rr kkMkk kh [[ko r[khk fhk{kt yke nke. rtfk kZuhk k yk kuXf{kt kkuzkf Mk{ {kxu WkMkk hkk nkk suke hksfe kwoku{kt khu [[ko Y kE Au.

  A uk k {rnLkkyk u k e yue k [[ko hne Au fu rtfkLku k fkUk uMkLkk k {kxu [qtxe {ukLk{k t Wkkhk{k t yku.

  rtfk nsw Mk we k u{Lke {kkk MkkurLkk kkte {kxu [kh fheLku hksLkerk{kt {kok{kt s hne Au. r{kt rtfk hksfkh{kt {ukLk{kt Wkhu fu fu{ kuLku ELku [[ko Y kE kE Au. kkLkk Mkqkkuu ykLku khu {n ykk kh fkw Au fu yk kuXf{kt fkUkuMk {w Mkk urLkk kk te yLku Wk {w hknw kkteLkk kMk fko{ kh [[ko fhk{kt yke nke. hknw kkteLku xqtf Mk{{kt s zkkLk kLkk W{ukh khef u nuh fhkLku ELku k khu MkMkuLMkLke

  Mkrk keo hne Au. kkLke ykkk{e qnh[Lkk kh

  k yk kuXf{kt [[ko kE nkukLkwt k {w Au. yk kuXf yuk Mk{u kuE Au khu 17{e LwykheLkk rMku fk Uk uMkLke {nkqo kuXf kuE hne Au su{kt hknwLku zkkLk kLkk W{ukh khefu kusux fhk{kt yke fu Au. kskLkk zkkLk kLkk W{ukh Lkh uL {k ue yk{fheku ykk e hkk Au khu fkUkuMku kuLke hLkerk kikh fhe Au.

  kkLke ftkLkeLku {kuxe skkkhe MkkUkkE

  hknwLku [{fkk 500 fhkuzLkku stke [o fhku

  hknw kke {kxu {nkfk [kh yrkLk nkk hku Mkkur r{rzk kh k nu wLku w kLk ykku

  Lke rne,kk. 7 k s k L k k z k k L k

  kLkk W{ukh LkhuL {kueLkku uhkhheku Mkk{Lkku fhk fkUkuMk kkxeoyu k nu {kuxku k hBku Au.

  Mk qkk u L ke kk kh rkMk fhk{kt yku kk u fkUk uMk kkxeo yLku Wk {w hknw kkteLke rkckLku [{fkk {kxu ku keykh yusLMkeykuLku 500 fhkuz Yrkk{kt hkufk{kt yke Au. Mkqkkuyu fkw Au fu rLx, rzrsx yLku RuxkurLkf r{rzk{kt zuwxe {w hknw kkteLke uhkh WkMkrkLku ELku fkUkuMk kkxeoyu ku ftkLkeykuLku yuz yLku keykhLk w t fk{ Mkk Uw Au. yur-{u{kt kuLkkhe kufMkk

  [qtxeke knuk kkLkLke yuf yuz yu keykh ftkLke fkUkuMk kkxeo yLku hknw kkte {kxu uhkh [kh fhLkkh Au. yk ftkLkeLk w t Lkk{ uLksw RLzk Au. su yk{f qnh[Lkk ykLkku. yk qtkuLkk kkYku yk{f Lkerk kikh fhku. yk{kt hknw kkteLku yuf yuk wk ezh khefu hsw fhk{kt yku su Mkk{kL kufkuLke ykukkykuLku kqo fhkLke RAk hku Au. yuxw s Lkn Mkkur r{rzk kh kku [knfku uze [wfuk LkhuL {kueLku k fkUkuMk kkxeo kAzkx ykkkLke kikhe{kt Au.

  keykhk ftkLke kMkoLk {kohLku Mkkur r{rzk kh hknw kkte

  {kxu [khLke skkkhe MkkUkk{kt yke Au. yk ftkLke hknw kkteLkk xTxh yLku VuMkkwf kus Mktku. hknwLke hueykuLkk Vkuxkyku yLku MxuxMk {uMkusLku ykkuz fhu suke kufr [[koykuLku {n ykke fk.

  Wkhktk hhkusLke ]rk {kxu xTx fhk{kt yku. kkLke ftkLkeLke kMktke hknw kkte khk s fhkE Au. ktLku ftkLkeykuLku yk fk{ {kxu 500 fhkuz Yrkk ykkk{kt ykk Au. hknwLkk [khLkk rzkELk{kt k kLk ykkk{kt yku. Szeke kkuk, {kUkhe, Lkkufhe suk {wkykuLku k WXkk{kt yku.

 • 2 / . 08-01-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk kk.08-01-2014y{kk.

  {uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mkk{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  , _ h

  7, Q, L , , , .Z (.) 9687612324

  fuxheLkk-ykr{hLke fu{uMxe qk kLkkh{wtkE,kk.7

  ykr{h kLk yrrLkk q{-3 kkuMk ykurVMk Wkh 500 fhkuzLke f{ke fhLkkh rV{ kLke kE Au. yk rV{kt ykr{h kLk fuxheLkk fiV Mkkku k{ k Lkshu kze hkku Au. ykr{h kLkLke fu{uMxe fuxheLkk fiV Mkkku kufkuLku qk s kMkt kze hne Au. k{ rV{{kt ktLku yuf Mkkku Lkshu kzkt nkuk Akkt ktLkuLke fu{uMxe yqkkqo hne nkukLkku kku k{k{

  fkh kufku hne hkk Au. q{-3 rV{ hksLke rV{ Au yLku knukke s {kLkk{kt yke hkwt nkwt fu yk rV{ Mkkike {kuxe rnx rV{ Mkkrkk ku yLku khk {ku s yk rV{ MkV Mkkrkk kE Au. nsw Lkk yktfzk Mksou kuku kku fhk{kt yke hkku Au. fuxheLkk fiVLkk u{h yLku ykr{h kLkLke kLkkh qr{fkLke k{k{u LkkU ee Au. khk{kt yk rV{u kkuMk ykurVMkLkk k{k{ hufkuzo kkuze ek Au.

  q{-3Lke f{ke 500 fhkuzke k w kE Au

  ne rMkLku{kLke Mkkike w f{ke fhLkkh rV{

  {wtkE,kk.7ykr{h kLk yrrLkk rV{

  q{-3yu kkurqz{kt f{keLkk k{k{ hufkuzo kkuze ek Au yLku nsw MkweLke Mkkike w f{ke fhLkkh rV{ kLke kE Au. kkukkLke rheLkk 17{k rMku kkuMk ykurVMk Wkh 502 fhkuz YrkkLke yqkk qo f{keLke Mkkk u yk rV{u yuf Lkku hufkuzo MkSo eku Au. Mkku{khu {kuze hkku hks rV{Lkk kkyu f{ke ytku {krnke ykkkk fkwt nkwt fu rV{ q{-3yu khk{kt 352 fhkuz Yrkk yLku ru{kt 151 fhkuz YrkkLke f{ke fhe ee Au. kkuMk ykurVMk Wkh 500 fhkuz YrkkLke f{ke fhkkLke Mkkku

  s yk rV{ khke rMkLku{kLke yue k{ rV{ kLke nke suLkk Lkk{ Wkh 500 fhkuzke wLke f{ke fhkLkku hufkuzo yke kku Au. rV{Lke yk hufkuzo kkuz f{ke kk nu yk rV{Lku s{oLke, ku, hku{kLkek, kkLk, hrk yLku kwfeo{kt k he fhk{kt yku. rne, Wkh u{kt yk rV{Lku hsq fhLkkh ftkLke hks rV{ yLku rV{Lkk kkihkku fkwt Au fu kk ko rxfexkkhe Wkh Mkkike w f{ke fhe [qfe [ukkE yuMkuMk yLku r-3 f{ke fhkLkk {k{k{kt q{-3ke qk kkA hne kE Au. kkihu fkwt Au fu ykkk{e rMkku{kt yk rV{Lke f{ke w hufkuzo Mkkkxe Wkh

  knkU[e fu Au. ku{Lkku kku Au fu yk rV{

  700 fhkuzLke ykMkkkMkLke f{ke fhu. nsw Mkwe fkuEk rV{ kkurqz{kt 500 fhkuzLke f{ke fhe fe Lkke. khu ykr{h kLk yrrLkk yk rV{ yuf kAe yuf RrknkMk MkSo hne Au. [ukkE yuMkuMk yLku rLkk hufkuzoLku kkuzk kk yk rV{ 500 fhkuzLkk yktfzkLku k kkh fhe [qfe Au. nu 700 fhkuzLke kk kE hne Au su ne rMkLku{k {kx u yuf Lke rMkr Mk{kLk hnuu. yk rV{{kt ykr{h kLkuu yrkuf k[Lk, fuxheLkk fiV yLku W [kukzk Mkkku qr{fk se Au.

  ykr{h kLkLke q{-3 700 fhkuzLke f{ke fhu kuku kku fhkE hkku Au : knYLke rV{ qk kkA

  {wtkE, kk.7yLkwhkk f~k yLku ffeyu

  nsw Mk we AqxkAuzk ek Lkke khtkw yk ktLku yk heku hnu Au. ykLkk {kxu Lke yrLkuke nw{k fwhueLku skkkh kk{kt yku Au. u fu nw{k fwhue yk Mkto{kt fkuEk Mkefh ykkk RAwf Lkke. khu nw{kLku yLkwhkk yLku kuLkk Mktkt ytku kqAk{kt ykwt khu nw{k fwhueyu fkwt nkwt fu ku

  huf kkkk Mk fhe [qfe Au. kuLke kkMku fnuk suwt fwt s Lkke. kksukh{kt s rhkef hkuLk yLku kuLkk kLke MkwsuLk k AqxkAuzk E [qk Au. ykLkk {kxu yswoLk hk{kkLku skkkh Xuhk{kt ykku nkku. Auu yswoLk hk{kkLku wkMkku fhkLke Vhs kze nke khtkw nw{k fwhue yk

  fkhLke fkuE rxke fhk kikh

  Lkke. kuLkwt fnuwt Au fu ku yLkuLke kEV{kt kLk ykkk {kkke Lkke. nw{k fwhueLkw t fnuw t Au fu kuLkwt Lkk{ rkLksYhe heku Mk{k {k{k{kt U[k{kt yke hkw t Au. kkukkLkk krhkhLku ELku ku [kuMkku [rkk Au. nw{k fwhue nk{kt kkukkLke zuZ R~fek ELku Mk kLkue Au. yk rV{ 10{e LwykheLkk rMku hsq fhk{kt ykLkkh Au. yk{k {kwhe k Au.

  yLkwhkk-ffeLkk Mktktku nw{kLkk eu s kqxe kk

  fkuEk wkMkku fhk nw{kLkku RLfkh

  MkkE ehku{kt fkuE rkMk Lkke : fwhue

  {wtkE,kk.7MkkE ehkuLku ELku kkurqz{kt khu u uk {e hkku Au khu

  nw{k fwhueyu fkwt Au fu ku MkkE ehku{kt rkfw rkMk hkke Lkke. nw{k fwhueyu kkukkLke kkurqz furhh kUk ykuV kMkukwh {khVku Y fhe nke yLku kkukkLke yuxkke k{k{ kufkuLku krk fko nkk. nw{k fwhueyu fkwt Au fu kuLku kkukkLke ko{kLk rVxLkuLku ELku fkuE k xuLLk Lkke. u fu sLkLkk {wu nw{k fwhueLke Mkkk xefk kke yke Au. nw{k fwhueLkwt fnuwt Au fu fuxkf kufku MkkE ehkuLku ELku n{uk &ku fhkk hnu Au. khtkw yksu y{khe kkMku yue yrLkukeyku qk ykuAe Au su MkkE ehku{kt rkMk hku Au. nw{kyu yu{ k fkwt Au fu MkkE ehkuLke Mkhk{e{kt kuLku yuf yrLkuke khefu kkukkLke ko{kLk rVxLku khu kMkt Au. zuZ R~fekLku ELku ku qk s ykkke Au. fkh fu yk rV{{kt ku {kwhe erkk sue {nkLk yrLkuke Mkkku fk{ fhk sE hne Au. yk rV{{kt kuLke Mkkku LkMkeeLk knLke k qr{fk Au.

  [keo MkeLku ytku kkuLko Mxkh kouLzLke Mkkku Lk fko

  xTexh Wkh Vkuxkyku k he fhkk

  kuMkyuLsuMk,kk.7yuLkh {uLk us{uLxLkk Mxkh

  yrLkukk [keo MkeLku ykhu yuku wkMkku fkuo Au fu ku kuLke kkuLko Mxkh kouLz kux hkuMke Mkkku Lk fhe [qku Au. LqMkoLkk rMku ykEMkuLzLkk kMk hr{kLk ku kux hkuMke Mkkku Lk fhe [qku Au. [keo MkeLku kLkuLkk Vkuxkyku k MkkurMk Lkuxfk MkkEx Wkh he fko Au. ktLkuyu LkLkk ynukLk u Mk{k oLk ykw t Au. MkkurMk Lkuxftk MkkEx xTexh Wkh [keo MkeLku wt Au fu ku kuLke kouLz hkuMke Mkkku Lk fhe [qku Au. 48 keo yrLkukk [keo MkeLkLke [kuke kLke kLke Au. ykkWLkk fkuEk yrLkuke Mkkku kuLkk Mktktku xfe k Lk nkk yLku khtkh Mktktku kqxk nkk khtkw [keo MkeLk kux Mkkku qk s w

  ukE hkku Au. [keo MkeLku ykkW 1995-96{kt zkuLkk kuu Mkkku Lk fko nkk. khkk 2002-2006 hr{kLk zuLkeMk rh[zo Mkkku kuLkk Lk kk nkk. Auk 2008ke 2011 [u kwf {wh Mkkku kuLkk Lk hkk nkk. u fu yk ku Mktktku ktkk Mk{ Mkwe

  [ke k Lk nkk. kkuLkoMxkh hkuMke Mkkku kuLkk Mktkt fuxk Mkwe xfe fu kuLku ELku k [[koyku Y kE [qfe Au. ykEMkuLz{kt yk ktLku Lkk kuo Wse fhk {kxu k knkUk nkk.

  [keo MkeLku kuLke Lke kLkeLkk fuxkf {nkqo Vkuxkyku k he fko Au. [keo MkeLk yLku kux ykLkkh rMkku{kt ktke h {ku ku{ k {kLkk{kt yku Au. u [keo MkeLkLke kkkkku{kt rkMk fhk{kt yku kk u yk Lkke ku Mktkqoku Mktkw ukE hkku Au yLku yk MktktkuLku xfke hkk ku n{uk Lke hnuu. [ke oMkeLkLkk [knfk u k yk Mk{k[khLku ELku yko[rfk Au. [keo MkeLkLku y{urhfe xee Wkh Mkkike {kUk yrLkukk khefu kk{kt yku Au.

  [keo MkeLku [kuke k Lk fko Au : {erzk ynuk

  zkEx ytku {rnkyku kuo 500 k kuxwt kkuu Au

  nk{kt fhkuk hMk ykMkLkwt kkh

  tzLk, kk.7kksukh{kt s fhk{kt ykuk

  yuf qk s hMk ykMk{kt k {wt Au fu {rnkyku ku{Lkk zkEx ytku yuf ko{kt 500 k kuxe kk fhu Au. yk ykMk{kt k {wt fu {rnkyku ku{Lke kkkekLke xuLkk {k{u nt{uk yL kufku Mk{k kuxk rLkuLk fhu Au yLku zkRx ytku kMkrf kk fhke Lkke. yuf k o{k t

  Mkhuhk 500 k {rnkyku kuxwt kkuu Au kuk ykMk Mkkku fuxkf kufku Mknu{k k Lkke khtk w yk ykMkLkk kkYku e {rnkykuLku ykhe uk{kt yke nke. rkxLkLkk ykkhu ykMkLkk kkhku ykkkk skwt Au fu {rnkyku kuxk rLkuLk fhk{kt nkurkh hnu Au. Lk kifeLke yuf {rnk Mkhuhk kuxwt rLkuLk fhu Au.

  t[, rzLkh{kt zkExLkk Mktkt{kt {rnkyku qk ykuAk fuMk{kt Mkk[wt rLkuLk fhu Au. fuxef {rnkyku zkEx ytku kuxe {krnke ykkkkt yu{ fkkt fhu Au fu ku zkExLku ELku qk MkkkLk Au yLku Mkqkk e kue [esMkwyku kk{kt Wkkuk fhke Lkke khtk w yk kkkk ku ukE hne Lkke. fuxef {rnkyku rMk{kt qx yLku uSxuk {kuxk {k{kt kk{kt Wkkuk fhke nkukLke

  kk fh u Au kh tk w nfefk{k t ykwt k nkuxwt Lkke. {rnkyku su kkkk{kt Mkk{kL heku kuxwt kkuu Au ku{kt yuf kMk kELk kekLke kkkk, khu rkMfx Lkn kkLke kkkkLkku Mk{ku kk Au. rzk kLkkLkkh yuf ftkLke xkE{uMk khk fhk{kt ykuk MkuoLkk ykkh Wkh ykMkLkk kkhku he fhk{kt ykk Au. {kuxkkkLke {rnkyku kkuMxf zkExLke nt{uk kk fhu Au khtkw yk s {rnkyku {kuxk kku stfVqzLke kueLk hnu Au. ykMkLkk kkh kou Au fu zuheLke [esMkwyku sLkLku xkzk{kt qr{fk se fu Au. {rnkyku ku{Lkk zkEx ytku yuf ko{kt Mkhuhk 500 k kuxk rLkuLk fhu Au kuk kkhke rkxLk{kt fuxkf rLkktk Mknu{k Lkke. ku{Lkwt fnuwt Au fu ykMkLkk kkh{kt fkuE yktfzk ykkk{kt ykk Lkke.

  {rnkyku ku{Lkk zkExLkk {k{u khu k Mkk[e kk fhke Lkke : e {rnkLku ykhe ELku ykMk

  y{kk, kk.7Mku{Mktk EuxkurLkMk khk

  khk{kt Mkki k{kh VkE-ze xufLkkukuS hkke rr{{ yxk MkkWLz UGEO WS80A Lke hsqykk fhk{kt yke Au. MxkEeMx Mk u{Mk tk zekELk yLku Lkkh Ve[Mko hkke yk kuzTfx{kt VkE-ze xufLkkukuSMk, yu{keykE yLku EkMxkuMfuLkLkku

  Mk{ku fhkku Au, suke k u Mk wrkrhh E{us kVkuo{oLMk kqhku k kz u A u . UGEO W S 8 0 A k h k {rnkykuLkk ykhku {kxu rr{{ yxk Mk kWLzLk e kk ke Lkk tu. yk

  rzkEMk{kt 21.5 #[ knkuku yuEze E{uStk MeLk yLk u 10.1 #[Lkku x[ MeLk fLxkuMk {kxu kkk rr Mkk u^xhLkk ykuxe{kEuLk {kxu hkk{kt ykku Au, suke ku Mktktrk heh h[LkkLkku zuxk yLku ykWxkwx zuxk keze xee Wkh w kMkrf uk ku heku kou. Mku{Mktk

  ELzkLkk kEMk u rMkz u Lx, nuk yuLz {urzf Ek{uLx rkLkuMk e rLku kuXk sku Au fu k{ rr{{ rzkEMk khefu UGEO WS80A uxuMx yxk MkkWLz ELkkuuLk yLku Mku{MktkLke {kuhkLke ykExe xufLkkukuSMk hsq fhu Au. Mku{Mktk uc {urzf rzkEMkeMk hsq fhkLkk kkukkLkk kMkk u [k w hkeLk u St k E{uSMk k ou yLk u yuk Ve[Mko kqhkt kkzu, su rLkkLkLku zke kLkku. Lkku UGEO WS80A {k t { rnkyk u L k k ykhku kuku Mku{MktkLke zke yLku [kufMkkEkqo rLkkLk k qYt kkzke uxuMx xufLkk ukuS hsq fhkE Au.

  rr{{ yxk MkkWLzLke hsqykk {rnkykuLkk ykhku ytku w zke yLku [kufMkkEkw rLkkLk fhu

  Mku{Mktk ELzek khk k{ VkE-ze xufLkkukuS hkkk

  khk xe yu Mke Lke Lke ue rnh fBMk nLke kq kq {kt kq kq krhkh yu kuykuLke {Mke Mkkku uzkue hMk wrLkkLku uu. yk yktkhhkxe rnx ue qxe kusUx eLk kkk rhkrxe Mxkh nLke kq kq yuxu fu yukLkk

  kku{MkLkLke wrLkkLkeyuf ytkhtk f hsq fhu. rnh fLMk kq kq ue khke xuerLk kh knue kh xe yu Mke Lkk {k{ke 17 L wykheyu k ok{k t yku. kuLkw t Mkkh wkhke hrkh hkk u 10 fkfu ku. nLke kq kq yu 30 koLke {hke LkkLke, xe e kh Lksh ykLkkhe Mkkike yMkhkh {rnkyku{ktke yuf khefu kok{kt yke hne Au yLku kuyku yk Lke ue rnh fBMk nLke kq kq{kt {urfLkxkh, usk{kt kkukkLke {kkk sqLk, rkkk wkh kuh, k {kuxe knuLkku yu ytf kqzLke Mkkku kkukkLkk kkrhkrhf h{kt {Mke fhke Lksh yku.

  xe yu MkeLke Lke yktkhhkxe rnx ue

  rnh fBMk nLke kq kq

  {wM{ rkkeoyku {kxu 1600 fhkuzLke Mfe{Lke fkukuMkLke kikhe

  khtkhkkk {wM{ kux kUf kLkku nukw

  Lke rne,kk.7 ykkk{e kufMkkLke [qtxeLku

  kLk{kt ELku fkUkuMku k kkukkLke yk{f qnh[Lkk kikh fhkLke k Yykk fhe ee Au. fkUkuMkLkk Lkuk]{kt wkeyu Mkhfkh kkukkLkk kh tkhkkk k uxk UfLk u e hkk {kxu WMkwf Au. yk rk{kt fkk Y kE [qfe Au. yk nuX Mkhfkh ikrf kuk{kt {wM{ rkke oyku {kxu 1600 fhkuz YrkkLke yuf kMk Mfe{ Y fhk sE hne Au. {kLk MktkLk rfkMk kLk yu{ yu{ k{ hkswyu {kELkkurhxe yuwfuLkLku ELku kLkkk{kt ykue LkuLk {k uL k exhk f{exeLke kkf kuXf{kt yk {wskLke kk fhe nke. uLkk ekk rk ke {kukLkk ykkLkk Lkk{ Wkh yk Mfe{ yuzx yuwfuLkLkk kuk{kt kk{kt yke hne Au. su nuX

  15 ko ykk kku kuLkkke WkhLke Lkk kwk yLku {rnk rk {ue fu Au. k{ hkswyu fkwt Au fu yk kusLkk {khVku ykLkkh rMkku{kt 15 koke WkhLke Lkk ykhu yuf fhkuzke w {wM{ kufkuLku rk ykkkLkku nukw Au. fuL Mkhfkhu 12{e kusLkk nuX yk kusLkk{kt 600 fhkuz Yrkk {qk Au. Mkhfkh swk swk kukku{kt w{keykuLk u ykkk{kt yke hnue MfkuhekLku nu yuMkMke rkkeoyku suxe fhk sE hne Au. {tkkLke MkkE Mk{erkyu Mk q[Lk fw O Au f u {kELkk u rhxe rkkeoykuLke Mfkuhek yuMkxe yLk u y uM kM k e rk k e oyk u L k e Mkhk{e{kt ykuAe Au suke kuLku yuf Mk{kLk fhk{kt yku ku sYhe Au. yk s ykkh Wkh {tkku yuf hkMk hsq fhe Au su nk{kt w{ke kkkkkuLkk {tkk nuX

  yktkhkLk MkhLkk k qk kkMku r[khk nuX Au. hkMk {wsk ykLkk {kxu Mkhfkh hkkuLku L k kk t ykk u s u k e fk uEk sYhekkkk rkke oyk uLk u rkke tr[k hnuw t Lk kzu. khek kkfeykuLku fw kLkkk {kxu k Mkhfkh Mfe{ kk sE hne Au. rne yLku rknkh{kt [ke hnue yk Mfe{ nu Mk{k u{kt kkw fhk{kt ykLkkh Au. yk hkku{kt LkuLk Mfq ykuV ykukLk Lkk nuX yuLSkuLke {ke Mfe{ [kk{kt yke nke. yk Mfe{ nuX khek {wM{ rkke oLkeyk uLk u A {rnLkkLkk {kkk fkuko fhkk{kt yku. Mkkku Mkkku 10 yLku 12Lke khekk ykkkLkk u rfk hnuu. Mfq ykMk Akuze [qfue 9.20 k kkfeykuLku yk Mfe fko{ nuX ykhe uku.

  nu Lkkk rkkeoyku {kxu rk krk{kt VuhVkh ku

  y{kk, kk.07kuh-1 ke 12 Mkwe kkfe

  ykMk fhLkkh rkkeoyku khu xufrLkf ykMk{kt u {uu Au khu yk rkkeoykuLku Lkk kheYk{kt Mkux kk{kt yLkuf kfeVkuLkku Mkk{Lkku fhku kzu Au. khek{u {kuxkkkLkk rkke oyk uLk u k{ Mk u{ uMxh{k t yuxefuxe ykkke nku Au u. ykk ykMk{ku{kt Lkkk rkkeoyku {kxu Sxew khk yk rk krk ykLkkkLkku rLko uk{kt ykku Au su{kt kkr{f kku Vukwykhe 2014 ke rzku{k ykMk{Lke ykMk{kt krk kku.

  k kke {krnke {wsk h kuo kuh-10 yLku 12 kAe rzke-rzku{k kkk yu{keyu-yu{Mkeyu MkrnkLkk xufrLkf ykMk{ku{kt nhku rkkeoyku u {uu Au khtkw yk rkkeoyku kkuoke rk kkuzoLke Mkke krkke ykMk fhk xukuk nku Au kuke kuyku khu xufrLkf ykMk{{kt u {uu Au khu ykMk krk kkkk yLkuf rkkeoykuLku Mk{MkykuLkku

  Mkk{Lkku fhku kzu Au. khek{u k{ Mku{uMxh{kt yLkuf rkkeoyku LkkkkMk kk Au ykk yuxefuxe yku Au khu nu ykk rkke oykuLke Mk{Mk wh fhk {kxu Sxew khk ykMk {kxu Lke krkyku ykLkkkLke nuhkk fhe Au. su {wsk Sxew E-Lkk, sue ikkrLkf heku Mkh kkke krkkeykuke rkkeoykuLku rk ykk u . s u{k t kk r{f kuhu Vukwykhe-2014ke rzku{k ykM k{k u{ k t Y fhk{k t ykMku kh kk {: yk krk yL ykMk{k u{k t k kk w fhk{kt yku. WuLke Au fu ykExeykELkk MkxeoVefux hkkk rkke oyk uLk u rzk u{kLkk ke Mku{uMxh{kt Mkeku u ykkk{kt yku Au yk rkke oykuyu k{ k u Mk u{ uMxhLkk u ykMk Lk fk u o nkukke ke Mku{uMxhLkk ykMkLku Mk{sk{kt e kfeV kzu Au suke ykk rkkeoyku {kxu k xufrLkfLke skyu Mkh ykMk krkykuLkku y{ fhk ytku r[khk nkk hkE Au.

 • 3 / . 08-01-2014, y{kk

  h{k kerzkkuLku kkMkke kLkkkLkk kLkLkku wkMkku

  {ws^VhLkkhLkk kerzkku Wkh ~fhu kkukkLke Lksh nke yLku ku Mkku kkMkke kLkk {kxu kikh k kk nkk: ykktfkeyku nsw k Mkr

  rne kkueMkLkk Mkur Mku khk [kUfkLkkhku zkfku

  Lke rne,kk.7rne kkueMkLkk Mkur MkuLku ykktfke

  Mk tkXLk ~fhu kk ukkLkk k uf {kuzw Mkkku uzkuk kufkuLke rkk nkk kke Au. {ws^VhLkkh h{k kerzkkuLku ykktfke kLkkkLkk ~fhu kk ukkLkk khLkkf fkkhkLkku kkoVk fhk{kt ykku Au. ykk ynuk [u rne kkueMku ku f{tkuLke hkfz fhe Au. rne kkueMkLkk Mkur Mku{kt Mkur Mkeke yuMkyuLk ekMku yksu kkfkh krhk kuS nke yLku fkw nkw fu y{u ku Mkku {nkuB{ krn TyLku {nkuB{ hMkeLke hkfz fhe Au. ku{Lke kwAkhA fhkE hne Au. Mkkku Mkkku Wkhu yLku rne{kt hkuzk k kkzk{kt yke hkk Au. kuf {kuzw Mkkku uzkuk kufkuLke kqAkhA{kt {ue {krnke qk s [kutfkLkkhe Au. kkueMk MkqkkuLkk skk {wsk khk{kt yLkuf nw{k {kxu skkkh ykktfke MktkXLk ~fhu kkukkLke Lksh {ws^VhLkkhLkk h{kkMk kufku kh nke yLku kkukkLkk nkfkykuLkk Rkhu

  yk kufku kifeLkk fuxkfLku ~fhu kkukk{kt Mkk{u fhk {kxu Mktkfo k fhk{kt ykku nkku. {ws^VhLkkhLkk fku{e h{kkMk kufku ytku yk [kutfkLkkhe kkkk fuL yLku {wk{ MkhfkhLke nhk{ fhu kue Au. MkkrLkf kufkuyu fuxkf h{kkMk wkLkkuLku ~fhu kkukk{kt Mkk{u kk {kxu fkwt nkwt. MkkrLkf kufkuLke kk{kt ykeLku h{kkMk ku wkLkku kkukk{kt Mkk{u kk {kxu kikh kE kk nkk. Mkur Mkuu yk ktLku wfkuLku kue fkZk Au yLku nu kkukkLkk Mkkke kLkkeLku fkuxo{kt hsq fhk{kt ykLkkh Au. yk s fkhMkh nsw Mkwe yk ktLku wkLkkuLke hkfz fhk{kt yke Lkke. MkqkkuLkk skk {wsk Mkur Mkuu Auk {rnLku {ukk rMkkh{ktke ku wkLkkuLke hkfz fhe nke.

  rne kkueMkLku yue kkk{e {e nke fu ykktfke MktkXLk 4ke rzMkuBkhLkk rMku rne{kt nw{ku fhe fu Au. yk kkkkLku kLk{kt ELku hkuzk kkzk{kt ykk nkk. fuxkf ykktfkeyku kt Aqkkuk nkk khtkw

  kkueMk khk hkfz fhk{kt yku ku knukt Vhkh kE kk nkk. khkkke Mkkk kkueMk kuku fhe hne nke. yk kkk hr{kLk {ukk{ktke ku kufkuLku kfze kkzk{kt ykk nkk. kqAkhA{kt k {wt fu yk kufku ~fhu kkukkLkk kuf {kuzw Mkkku uzkuk kufku nkk. kqAkhA{kt yuwt k k {wt fu kkukkyu 4ke rzMkuBkhLkk rMku nw{kLke kusLkk kLkke nke. kqAkhA{kt yk Mkkuyu yu{ k fkw t nkw t fu kk ukkLkk ykfkykuLkk Rkhu {ws^VhLkkhLkk fuxkf h{kkMk kufkuLku kkukkLkk {kuzw{kt Mkk{u fhkLkk kMk fhkk nkk. kkueMkLkk skk {wsk yk fkkhk{kt Mkk{u hnuk fuxkf Mkku nsw Vhkh Au. yku WuLke Au fu fkUkuMk {w MkkurLkk kkte yLku Lkkk yk hknw kkteyu k kw[h rkkLkk yuf yrfkheLkk ynukLku kkfeLku fkwt nkwt fu ykEyuMkykE {ws^VhLkkh h{kkuLkk yMkhk Mkk uLk u ykktfke krkre{kt Mkk{u fhkLkk kMk fhe fu Au.

  Lke rne,kk. 7Wkh u{kt ~fhu kkukkLkk

  kuf {kuzwyLku ELku nu ze kkkMk nkk hk{kt yke Au.

  WkhuLkk fk u{kehek u MktuLke rMkkhku{kt ykktfke MktkXLk ~fhu kkukk qMkkuhe fhk {kxu kikh Au. zkkuk ku Mkkuyu fuxkf kufkuLkku Mktkfo fkuo nkku. ykktfke krkrr{kt ku{Lku Mkk{u fhkLke kusLkk nke. nMkkLkku kku uk kkukkLkk kufku

  RAwf nkk fu fu{ ku ytku kkkMk [ke hne Au. Wkhu{kt kkukk khVke hke fhLkkh MkkuLke kuku [ke hne Au. suLkku Mktkfo fhk{kt ykku nkku ku {qqkheku { w s ^ V h L k k h L k k M k k r L k f hnukMkeyku Au. yu{ {kLkk{kt yk u A u f u ~fh u kk ukkyu nw{kLke kusLkk k kLkke Au. h{kkMk kufkuLku ykktfke kLkkk {kxuLkk fkkhk{kt [khke kkt[ {w ykktfkeyku nkk su

  nk{kt Vhkh kE kk Au. yk fkkhkLkk {kMxh {kELzkuLke ze kuku [ke hne Au. kqAkhA hr{kLk yuwt k k {wt Au fu {ws^VhLkkhLkk fuxkf h{kkMk k ufk uLk u kk ukkLkk {kuzw{kt Mkk{u fhk kkukk Mkkku Mktfkuk kufkuyu kMk fhkk nkk. rne kkueMk yLku yL hkkuLke kk ueMkLkk u k nu yk {k{k{kt Mktkfo fhk{kt ykku Au.

  Vhkh kkMkkeykuLke ze kukufkkhkLkk {kMxh{kELz 4-5 kkMkke Vhkh kkt

  h{kkMk kufkuLku ykktfke kLkkkLkk kMkku Wkh uLkk kuf {kuzwLke ]rk Mkr kE Au

  19{eke nzkk kh sk yukeS rzhkuLke {few ne {kfuoxk {kkofkLke {ktk

  rzhku Wkh kk kkLkku k ykkuk fhkku : 15 Lwykheke LkkuLk fkuykukhuLk {kuz{kt rzMxewxh su

  Lke rne,kk.7 hkk uMkLkk rzMx e wxhk uyu 19{e

  Lwykheke y[kuMk{wkLke nzkk Wkh skLke {fe ykke ee Au yLku 19{e L wykheke rMkrLzhk u Wk Lkn fhkkLke {fe ykke Au. yukeS rzhkuyu {kfuoxk Mkkku Mktktrk {kkofkykuLku ne fhkLke hsqykk fhe Au. ykuE ftkLkeLkk yrfkheykuLkwt fnuwt Au fu ku{Lkku nukw kknfkuLke MkukLku w Mkk kLkkkLkku Au. Mkkku Mkkku MkkMkezekk rMkrLzhkuLke uf {kfuoxkLke rkLku hkufk {kxuLkku Au. keS kksw VuzhuLk ykuV yukeS rzMxewxMko ykuV RLzkLkk Ak nuX rzMxewxhkuyu yk{f

  ykLkkwt Au. {kkofk{kt rzhek h fhkLkk {k{u k fuxwtf yk{f ykLkkk{kt ykwt Au. VuzhuLkLkk sLkh Mkuuxhe kLk MkkuLkeyu {krnke ykkkk fkwt Au fu k{k{ 12600 suxk rzMxewxhku 15{e Lwykheke LkkuLk fkuykukhuLk {kuz{kt skk hnuu. ku{Lke {ktke Wkh yk kufku kk ku.

  yk k kheke y{u L k k u L k zk u{ uMxef rMkrLzhkuLkk u[kLku hkufe Ewt. Mkkku Mkkku MkkrLkf rMkrLzhku k ykkwt Lkn khtkw hktkuMkLkk khkfkhku kkuku yke fu yLku kkuzkWLk{ktke kuMkrMkrLzh E fu. u Mkhfkh nsw k ykk u Lkn kku 19{e

  Lwykheke Mktk qoku nzkk kkzk{kt yku. khk{kt ykhu 15 fhkuz hktkuMkLkk khkfkhku Au. yuf rMk {kxu k rzrhe kuhkE skLke Mkrk{kt khu

  hkku kE fu Au. Mkkn Mkwe rzehe{kt rtkLke Mkrk{kt fVkuze nkk kE fu Au. rzhkuLkku ykkuk Au fu e k ftkLkeyku ykuAk sLkkk ykk kk u yuMkkzo rMkrLzhku {kufu Au. rzhfkuyu ykkuk fkuo Au fu k k{e rMkkhku{kt Mk wkh kEhku khu kuhfkhe ku Au yLku rzhkuLku w fku{ rMkrLzhku u[k {kxu kk fhu Au. ykk rMkkhku{kt ku{Lkk {kxu fkuE {ktk Lkn nkukLke Mkrk{kt k kk kk{kt yku Au. keS kksw ^wy rhxuMkoLkk rhc fkhkukkheykuyu ykkukkuLku hrku ykku Au, fkwt Au fu fuxkf nzkkLkku Rhkku hku Au.

  LkhuL {kue uLkk Mkkike kufr Lkukk : hksLkkk

  MkkurMk Lkuxfk MkkEx Wkh k Akk

  Lke rne,kk.7k wshkkLkk {w{tke yLk u

  ks k L k k z kkL k kL k k W{ukh LkhuL {kue uLkk Mkkike kufr Lkukk Au. yk ytkuLkku kku nu ksk {w hksLkkkMkn khk k fhk{kt ykk u Au. ykkW yk fkhLke kkkk Mkuo{kt k nuh kE [qfe Au. nu hksLkkkMknu fkwt Au fu {kue yksu rk, kuk yLku {oke Wkh WXeLku Mkkike kufr Lkukk kLke [qk Au. hksLkkkMknu yuku kku k fkuo nkku fu kskLkwt f fkUkuMkke

  [wt kE [qwt Au. Mktk khk{kt yMk{kt ykuk fkuEk kkLke Mkrk ykxe {skqk kLke fe Lkke. ksk yuf {kk yue kkxeo Au suLku yk MkVkk {e Au. LkhuL {kueLke rMkLkekk kufku{kt Mkkk e hne Au. yuLkykhykE Wkh ksku nu Lksh fuLek fhe ee Au. Mknu fkw t nkw t fu yuLkykhykE kufk uyu ksk Mkhfkh kLku ku {kxu kMk fhk uEyu yLku yke Mkrk Qe fhe uEyu. y{u yke Mkrk Qe fhk {kkeyu Aeyu su{kt u{kt k rue {qzehkufk{kt yuLkykhykELke qr{fk 40 xfkke khu hnuu. hksLkkkMknLke yk rkrkLku qk s {nkqo kk{kt yku Au. LkhuL {kue MkkurMk Lkuxfk MkkExku Wkh k Akuk Au. ku{Lke kufrkk Mkkk e hne Au. wk ko{kt {kue qk s kufr kLk uk Au. Mkk{kL [q txe ykzu qk ykuAk {rnLkk hne kk Au khu {kueLke kufrkkLkku k ukLkk kMk kskLkk xku[Lkk Lkukkyku fhe hkk Au. {kue nk{kt kkuku k kskLku {kuxe MkVkk ykkk uh{kt swk swk Mkkuyu hue yLku Mkkyku fhe hkk Au.

  ykwrLkf k]e-2 r{MkkELkwt Vhe kh MkV krhk fhkwtr{MkkE 350 rfku{exh kkxfk{kt Mkk{

  ykurhMMkkLkk ~fhu kuke r{MkkELkwt MkV khek fhkwt : 1000 rfkukk{ kuhnuz E kkxfk{kt Mkk{

  kukMkkuh,kk.7 khk u yksu Mue hek u

  rMkek fhk{kt ykuke yrk ykwrLkf k]e-2 r{MkkELkwt MkV khek fwO nkw t. yk r{MkkE 500k e 1000 rfk u k k{ kuhnuz ELku kkxfk{kt Mkk{

  Au. yk r{MkkELke huLs 350 rfku{exhLke Au. ykurhMMkkLkk kukMkkuh LkSf [ktekwh kku xuMx huLske ykLkwt khek fhk{kt ykwt nkwt.

  Auu 3S rzMkuBkhLkk rMku yk r{MkkELkwt yk s skyuke khek fhk{kt ykwt nkwt. MkiLkk khk wh xkLkk kkYk u

  khekLkku kuh [ke hkku Au. k {krnke {wsk ykurhMMkkLkk kkxLkkh wLk uhke ykhu 230 rfku{exhLkk ytkhu Mkk k ukMkk uh rsk{k t [k tek wh rhkfktXu RLxukuxuz xuMx huLske yk r{MkkELkwt Mkkhu 9.48 kku MkV heku khek fhk{kt ykwt nkwt.

  khk e Mkk u khk r L kr{ k x u L k k fk k L k k kkYk u k ]e-2 r{MkkELk w t khek fhk{kt ykwt nkwt. k]e r{MkkELke rMkhe zeykhzeyku khk nkk hk{kt yke Au. khk

  Mkhfkh u 1983{k t RLx uk uxz kkEzuz r{MkkE zukuk{uLx kukk{Lke Yykk fhe nke. yk fko{ nuX kikh kue k{ r{MkkE k]e Au.

  k ]e r{MkkE swk swk kkk{kt rfMkek hk{kt yke Au. k ]e-2 r{MkkELkw t sLk 4600 rfkukk{Lke ykMkkkMk Au. khu tkkE 8.56 r{xhLke Au. yk r{MkkELku qk yrk ykwrLkf kk{kt yku Au. k]e-2 r{MkkE yuMkyuVMke{kt 2003{kt Mkk{u fhk{kt yke nke. 24{e MkxuBkh 2010Lkk

  rMku r{MkkELkwt khek rLkV hkk kk w kikhe nkk hk{kt yke nke.

  MkqkkuLkk skk {wsk yk r{MkkELke huLs nu 350 rf{e Mkwe fhk{kt yke Au. khu r{MkkELke k uk uzLke k{kk 500ke 1000 rfk uk k{Lke Au. k]e-2 r{MkkELkw t 25{e yk uxk ukh 2012 yLk u 4ke ykuxkukh 2012Lkk rMku MkV khek fhk{kt yke nke. k]e-2 r{MkkELkwt 7{e ykuxkukh 2013Lkk rMku Vhe yufkh khek fhk{kt ykwt nkwt.

  kukMkkuh,kk. 7xkEk : kuxo huLs kukMxf r{MkkR{q Mk : khkWkkuk : khke MkuLkk{uLwVu[hh : rzVuLMk rhMk[o yuLz zukuk{uLx ykukuoLkkRuLk, khk zkLkk{eMk rr{xuzkuzwMk : 27{e Lwykhe 1996sLk : 4600 rfkukk{ tkkE : 8.56 {exhzkkr{xh : 110 Mkeyu{yuLSLk : Mkk Mxus rz ^wyykukhuLk huLs : 250-350 rf{ekkRzLMk rMkMx{ : Mxuk zkWLkkuL[ uxVku{o : kuL[h

  k]e-2 kuVkE....... k]e-2Lke rukkk..kukMkkuh,kk.7

  k ]e-2 r{MkkE 350 rfku{exh Mkwe kkxfk{kt Mkk{

  k]e-2 r{MkkELkwt sLk 4600 rfkukk{ Au k]e-2Lke tkkE 8.56 {exhLke Au k ]e-2 r{MkkE Mkk Mxus rz

  ^wy zwy {kuxh hku Au 27{e Lwykhe 1996Lkk rMku k]e-2Lkwt

  k{ khek fhk{kt ykwt nkwt yk r{MkkELkk rfkMkLke rk 2004{kt

  kqhe kE nke k]e-2 r{MkkE zeykhzeyku khk rfMkek

  fhkue k{ r{MkkE Au Auu 7{e ykuxk ukh 2013Lkk rMk u

  r{MkkELkwt khek fhkwt nkwt

  Lke rne,kk. 7$uLzLkk Mxkh k ux TMk{uLk

  f u rLk kexhMkLk u yk uMx u rk Mkk{u kksukh{kt Mkqkzk MkkV kk kk rLk]rk ukLke fkuE kusLkk nkukLkku yksu MkkV RLfkh fkuo nkku yLku fkw nkw fu ku kksukh{kt s k w{k ue r kckL k u Vhe {uk {kxu $uLzLke { fhu. 2015{kt nu Vhe yuMke ueLkwt ykkusLk fhk{kt yku. kksukh{kt s ykuMx urk Mkk{u 5-0ke yuMke ue kw{ke ek kk rfux ktrzkku{kt yue [[ko nke fu $uLzLke xe{{kt h{ VuhVkh fhk{kt yku. kLku kk{kt yku. kexhMkLku ko{kLk ue {kxu Mkkhe kuxk fhe nke. rk ykrfk{kt sL{uk yk kuxTMk{uLku fkw Au fu rLk]rk ukLke kuLke fkuE kusLkk Lkke. yuf xkuk kMk xe{ Mkk{u yk {w~fu kMk nkku. kkt[ xuMx {u[kuLke ue{kt kexhMkLku 29.40 hLkLke Mkh uhk Mkkk u

  294 hLk kLkkk nkk. kexhMkLk suk kuxTMk{uLk {kxu yk Mkhuhk qks Lkke hne nke. kkukkLkk xTxh kus kh kexhMkLku fkw Au fu kLkkh Mk{koLk ykkk k ku $uLzLkk [knfkuLkku ykkh {kLku Au. 2015{kt yuMke ue $uLz Vhe u kuLkk {kxu kMk fhu. yk ue{kt kLku rLk]rkLke nuhkk fhe nke. khu xkux k R kMk kE kku nkku. kexhMkLk fuxkf yuk ukzeyku{kt nkku suLke kkf xefk kE hne nke. $uLzLkk rf ux [knfk u k &ku WXke hkk nkk. xe{Lkk fku[ ^khu k &ku WXkk nkk. $uLzLkk qkkqo fuxLk {kEf kuLku fkw Au fu kexhMkLkLku kEMk fuxLk kLkkeLku kuLku khu skkkhe MkkUke uEyu suke ku xe{{kt khu kukkLk ykke fu. yuMke ue{kt qkfk{kt {kEf kuLku qk kLkkh kuxk fhe nke.

  nk{kt rLk]rkLke fkuE kusLkk s Lkke : kexhMkLkLkku wkMkku

  $uLzLke rkck Vhe Mkkrkk ku : kexhMkLk

  kxLkk,kk. 7kkLkk zuwxe {uh {kunLk

  ekMkLke kkueMku hkuzku kkzeLku yuf nk ux Y{{ktke hkfz fhk{kt ykkk kx {[e kku Au. kkLkk zuwxe {uh nkux Y{{ktk u fk uko Mkkk u h tk unkk zkkE kk nkk. ekMk nkux Y{{kt ku fkuko Mkkku zkkE skLkk ynukLku kkueMku Mk{koLk ykw Au. kkueMk yrfkheykuyu {krnke ykkkk fkw Au fu kkLkk zuwxe {uh Mkrnk A kufkuLke hkfz MkuMk hufuxLkk Mktkt{kt fhk{kt yke Au. kkueMku kxLkkLke [ku[ ush hkuz LkSf nkux kh hkuzku

  kkzk u nkk u . k{k{ k ufk u Lk u kwAkhA {kxu fkuxke kkueMk MxuLk E sk{kt ykk nkk. rknkh{ktk{ k zuwxe {uh MkhLkk yrfkheLke MkuMk hufuxLkk Mkto{kt hkfz fhk{kt yke Au.

  rknkhLkk k{ k ykxku {kuxku {k{ku Mkkkxe kh ykku Au. kk kxLkkke 100 rfku{exhLkk ytkhu Mkh Au. kk {rnLku k kk kkueMku {kunLk ekMkLke {krfeLkk rMkkh{kt nuh fxk kkoh kh hkuzku kkzku nkku su{kt MkuMk hufux [kk{kt yke hkw nkw u fu yu ku ekMk Axfe kk nkk.

  ku fkuko Mkkku zuwxe {uh htku nkk zkkk

  kk{kt {kuxk MkuMk hufuxLkku kkoVk

  Lke rne,kk.7 [eLk Mkk{u yk{f qnh[Lkk

  ykLkkkLkk nukwMkh khk yLku kkLku Mkhtk kuk{kt qnk{f yLku irf kkekheLku {skqk fhk Mkn{k kk Au. khk yLku kkLk ku{Lkk Mkhtk MktktkuLku w {skqk kLkku. rLkr{k heku Mktwk ~fhe fkk k ktLku uku kusu. Mkkku Mkkku yuLkxekkhuMke, {uhexkE{ rMkwrhxe yLku fkWLxh xuhurh{Lkk kuk{kt MknfkhLku khk{kt yku. ktLku ukuLke MkiLkk [u w Mknfkh u kuk kMk fhk{kt yku. kkLkLkk Mkhtk kLk ykuLkkuzuhk yLku khkLkk Mkhtk kLk yu fu yuLxkuLke

  [u kk[ek hr{kLk yk Mkn{ke kE nke. kurf yLku kurk MkwhkkLkk kzfkhLkk {wu k [[ko fhk{kt yke nke. ktrk, Mkhkk yLku uLke Mk{]r Mkkku Mktktrk {wk Wkh [[ko fhk{kt yke nke. kkLkLkk Mkhtk{tkeyu uLke hkxe Mkwhkk qnh[Lkk yLku hkxe Mkhtk fko{ {kkofk ytku yuLxkuLkeLku {krnke ykke nke.

  khk yLku kkLk k tLk u [LkLkk nkLkk koLkLku ELku Lkkw yLku [rkk Au. kekMk rkuLk yk{eoLkk zke ykwrLkfefhLke [eLkLke qnh[LkkLku ELku k ktLku uku [rkk ukE hkk Au.

  MktktkuLku {skqk fhk khk-kkLk Mkn{k

  yuxeyu{ Wkh khu Mkwhkk kkuXkLkku kgku ytku kikh

  {rnLku 4000 fhkuzLkku w [o ku

  {wtkE,kk.7 RLzLk kUf yuMkkueyuLk (ykEkeyu)

  khk skk{kt ykwt Au fu e yuxeyu{Lke Mkwrk yuf {rnLkk{kt kkt[ kLku e hkkLke hsqykk fhk{kt yke [qfe Au suke ykhkeykE ykEkeyuLke yk hkMkLku Mefkh fhu kue kk Au. {krMkf {Vk xkLsuLk {kxuLke MktkLkk Mkto{kt ykhkeykE Mk{k hsqykk ykEkeyu khVke fhk{kt yke [qfe Au. yuxeyu{ Wkh Mkwhkk kkMkktykuLku ELku k [[koyku Y kE [qfe Au. MkwhkkykuLku kLk{kt ELku nu yuxeyu{ Wkh Mkwhkk skLkku kiLkkk fhku suke kUfku Wkh yuxeyu{ kku khkLke Mkwhkk sYhekkkuLku eu 4000 fhkuzLkku {rnLku [o ku. kUkuh{kt kLkk kLk kk yuxeyu{ kku khkLke Mkwhkk hkk{kt yku. huf yuxeyu{ kh MkwhkkLkk kkYku {rnLku 40 nh khkLke sYh kzu. yuf kke w

  yuxeyu{ hnuk Au. ykLkku {kk yu kku fu {rnLku RLzMxeLku [o 4000 fhkuzLke ykMkkkMk hnuu. ykEkeyuLkk {w fkhkukkheLkwt fnuwt Au fu yuxeyu{ kku MkwhkkLku Mkkuo[ kkr{fkk ykkk{kt yku. yuxeyu{{ktke kiMkk Wkkzke uk nu kkhe fhk{kt yku. ykEkeyu khk k{k{ xkLsuLkLkk Mkto{kt k hsqykk fhe Au.

  yuf {rnLkk{kt kkt[ k e yuxeyu{Lke hsqykk fhk{kt yke Au. khkk w Wkkuk Wkh Ve ukLke k kk fhk{kt yke Au. nk{kt k[k kkk khfku yL kUfLkk yuxeyu{{kt h {rnLku kkt[ k {Vk xkLsuLk fhe fu Au. khu kkukkLke kUfLkk yuxeyu{{kt fkuEk {kok Lkke. ykEkeyuLke {uLkuStk f{exeyu k{k{ kkMkktyku Wkh nu r[khk fhe Au. 15 Lwykhe Mkwe ytrk{ rLko uku.

  y{urhfk{kt hufkuzo {kELkMk kkLk rzke : nkk fVkuze

  kkuMxLk,kk.7 y{urhf{kt ku fLke Mkkike khu XtzeLkk

  fkhu sLkSLk kuhkE kw Au. y{urhfLk nuhku{kt hnukk kufkuLkk SLk Mkk{u k khku Wku kku Au u fu MkwrkykuLkk fkhu y{urhfLk kufku ke XtzeLkku MkVkkkqof Mkk{Lkku fhe hkk Au. rfkkku, r{rMkkLk, Lqkufo, {kuLxkLkk, {uMkkwMkuxTMk, {uLk nxLk MkrnkLkk rMkkhku{kt kufkuLke nkk fVkuze kLkue Au. y{urhfLk nuhku{kt Mfq, fkuuu kt fhkLkku rLko fhkku Au. 21{e Mke{kt Mkkike khu Xtze LkkUkE nkukLkku kku y{urhfLk rkk khk

  fhk{kt ykku Au. fuxkf nuhku{kt {kELkMk 52 rzke kkk{kLk kw nkukLkwt k {w Au. 3000 ^kExku Mkku{khu h fhkE nke. w 3700 ^kExku h fhkE Au. rfkkku MkrnkLkk {kuxk nuhku{kt rLkkMkeykuLku h{kt hnukLke Mkkn ykkE Au. fuLk uzk MkkkuLke Mkhn LkSf {kuLxkLkk{kt {kELkMk 52 rzkeLke ykMkkkMk kkk{kLk hkw Au khu yL {kuxk nuhku{kt k kkk{kLk{kt ke xkzku kku Au. fuLkuzk{kt k yke s nkk kLkue Au. fuLkuzk{kt 90 nhke w kufkuLku yMkh kE Au.

  y{urhfkLkk yLkuf rMkkhku{kt yrk khu

  rn{kkoLkk krhk{ MYku nkk fVkuze kLke kE Au. sLkSLk Mktkqoku kuhkE [qwt Au. y{urhfk{kt ku fLke Mkkike khu Xtze kze hne Au. y{urhfe nexe ktkyu Mkk[ukeLkk kkkt ek Au. yrk fVkuze nkk [u k sLkSLkLku xfke hkkLkk kMk ktk khk fhk{kt yke hkk Au. y{urhfk{kt khVLkk kkuVkLkLkk krhk{ MYku nhkuLke Mktk{kt ^kExku h fhk{kt yke [qfe Au. Mkkrk{kt nue kfu Mkwkh kk kuk fkuE Mktfuk ukE hkk Lkke. Mfqku{kt hLke nuhkk fhk{kt yke Au.

  kuxLkLkk yLkuf {w nuhkuke ELku LqkufoLkk {uLknxLk Mkwe khV kzku Au. y{urhfk{kt nkkkLku ukk kufkuLku MkkkLk hnuk yLku h{kt hnukLke Mkkn ykkk{kt yke Au. kuxLk{kt k ku $[ke w khV kzku Au. khu rVkzuVk{kt khV kzku Au. y{urhfk{kt ke Xtzeke nsw kufkuLku hknk {u kue kk ykuAe ukE hne Au. {kkkuo kh [khu kksw khV {e kku Au.

 • 4 / . 08-01-2014, y{kk

  Year : 1, Issue : 189, Daily Newspaper Sanvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 08-01-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 189, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz,kkkwLkkh kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.08-01-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  18, Mkw{hk{ [uBkMko, LkkhkLkkhLke Mkk{u, kurzkhLkkh [kh hMkk kkMku, Lku.nk.-8,

  kkkwLkkh, y{kk.

  M.: 07878267167, 08000692929

  Mkkef s{k kLkkxe yuLfkWLxh fuMk

  kw rhkkuxo nuh Lk kk ku {wu MkekeykELku nu kk

  y{kk, kk.07Mkkef s{k yuLfkWLxh

  fuMk{kt Mktfkuk ykhkukeykuyu MkuLx ELxursLMk qhku khk ykku rhkkuxoLke {ktke fhe Au suLke MkwLkke 18{e LwykheLkk hkus y{kk Mkk r{hkkwh

  kku kMk MkekeykE ykk{kt kukLke Au. ykhkukeyku khk ykEke rhkk ux oLke {ktk fhkk ykEk ey u k k k M k y usLM k e MkekeykELku kk e skwt Au fu Mkkef s{k yuLfkWLxh fuMk{kt rhkkuxo nuh kk kku hkrx Mkwhkk kh u{ Wwt kkLke yktfk Au. yk fuMkLke rkk yue Au fu y{kk kE{kk[u {w{tke L kh u L {k u e L k e nk fhk ykktfke yke hkku nkukLke kkk{eLkk u ykkh E Mkkef s{kLkw t nuhLkk Lkhkuzk Mkk kuuke rMkLku{k kkMku yuLfkWLxh fhe Lkktk{kt ykwt nkwt.

  yk fuMkLke kkkMk MkekeykELku MkkUkkk kk MkekeykEyu k kk ueMk yrfkheykuLk u su{kt fuk nkk. {nkhkxLkk ykEke yrfkheyu kk ku o Mke kt fh{kt yuf rhkkuxo MkekeykE

  fkuxo{kt hsw fkuo nkku su{kt fkuxuo kk ueMk yrfkheykuLk u {eLk ykk Lk nkk. Mkkef s{k fuMk{kt Mktfkuk ykhkukeykuyu kk ukkLkk u k[k fhk ykEke rhkkuxoLke {ktke fhe Au. suLke MkwLkke 18{e LwykheLkk hkus kukLke Au.

  MkuLx ELxursLMk qhkuyu MkekeykELku kk e rhkk uxo nuh Lk kk kue {krnke ykke Au kk{kt skkwt Au fu yk rhkkuxo u nuh kk kku hkxe Mkwhkk kh u{ Wwt kkLke yktfk Au. Wkhktk yk rhkkuxo nuh kk kku Mkwhkk kh LkwfkLk kE fu Au. ykEke rhkkuxoLke ykhkukeyku khk {ktk fhkkk kkkMk yusLMke MkekeykEyu fkuxoLku yk {wku nkk Lk hk hswykk fhe Au. suLke Mk wLkke 18{e LwykheLkk hkus ku.

  ykEke khk kk kku :18{eyu w MkwLkke ku

  yuMkekeyu fkuxo Mk{k ytku kkkMk Mktkte wkMkku fkuo y{kk, kk.07

  nuhLkk kxkuhe rMkkh{kt 90 rf.kk.Lkk {kuxk kkh zu ku {kunB{ kuyuk nk fuMk{kt ku heku kkkMk Lk fhLkkh yLku fkuxo Mk{k Mktkkukfkhf wkMkku Lk fhe fLkkh MkhusLkk keykE ykh.Mke. kxuLkk fuMk ytkkok fkuxoLkk yku {wsk ykshkus yuMkeke ykh.fu. kxu nksh hkk nkk.

  ku{u kkkMk Mktkte wkMkku fhe fkuxoLku {krnke ykke nke. k u{u sk w t nk w t f u kh u

  {kunB{ kuyukLke nk kE khu yu kLkk MkhusLkk keykE ykh.Mke. kxuLku kkkMk Mktktek sYhe Mkw[Lkkyku ykke nke. k ku{u fu{ ku kkkMk Lk fhe kuLke y{Lku fkhe Lkke. kkB MkuLMk fkuxuo fuMkLke w MkwLkke 9{e LwykheLkk hk us hke Au. yk fuMkLke rkk yue Au fu nuhLkk kxkuhe rMkkh{kt yuf ko ykkW {kunt{ kuyuk Lkk{Lkk MkLke 90 rf.kk.Lkk {kuxk kkh zu AwteLku nk fhe uk{kt yke nke.

  yk xLkkLke Vrhk Mkhus k k ueM k {kf{k t kE nk e . su{kt Mkhus kkueMk MxuLkLkk yu kLkk keykE ykh.Mke. kxuu yk{Mk fwhueLke hkfz fhe fuMkLke kkkMk kqo fhe fuMk hVuVu fhe eku nkku. su{kt {]kfLkk rkkkyu keykELke kkkMk Mktkte ktku WXke kkB MkuLMk fkuxo{kt yhS k fhe nke. ku{u yhS{kt skwt nkwt fu 90 rf.kk.Lkk sLkkh kkh zu yuf k nk Lk fhe fu sYh yu{kt yL kufku k Mktzkukuk nu.

  fkuxuo {]kfLkk rkkkLke yhS{kt keykE ykh.Mke. kxuLku Mk{LMk kkXw t nk w t k keykE [kh kLke {wk kk fkuxo{kt nksh hkk fkuxu o k u{Lku kkkMk Mktkte &ku fhkk k uyku Mk tkk uksLkf skk ykke k Lk nkk. kuke fk ux u o zeMkekeLk u fk ux o{k t nksh hnuk LkkurxMk Vxfkhe nke su{kt zeMkekeyu urk{kt fkuxoLku wkMkku ykku nkku fu nk kE yu ku Mkhus kkB rMkkh{kt ykkwt nkw t kuke fuMk Mktktrk {krnke ytku ftE {krnke ykke fk

  kuwt Lkke. fkuxuo zekeMkeLke urk yhS Akkt fkuxo{kt yke wkMkku fhk skwt nkwt. su{kt ykshkus yuMkeke ykh.fu. kxu fkuxo{kt WkMkk hkk nkk.

  ku{u fkuxoLku {krnke ykkkk skwt nkwt fu {kunB{ kuyuk nk fuMk{kt yu kLkk keykE ykh.Mke. kxuLku kkkMk Mktktrk ku Mkw[Lkk ykkk{kt yke nke k ku{u fu{ ku kkkMk Lk fhe kuLke {krnke {khe kkMku Lkke. fkuxuo yk fuMkLke w MkwLkke 9{e LwykheLkk hkus hku Au.

  fkuxoLkk yku {wsk s kxu WkMkk hkk yu kkkMk Mktktrk wkMkku fheLku fkuxoLku k{k{ {krnke kqhe kkze

  BrLk. kkLke Mkrk.....y{kk, kk.07

  Auk A koke BwrLk. kkykuLkkt kotzku, rkkeoyku yLku rkfkuLke Mktk xe hne Au. BwrLk. kkykuLke Mkrk Lke[u {wsk Au.ko kkLke Mktk rkkeo Mktk rkfku Mktk2007-08 450 1,62,886 43232008-09 462 1,58,548 41512009-10 471 1,52,919 39142010-11 464 1,50,644 39492011-12 464 1,60,882 40052012-13 456 1,60,600 35892013-14 450 1,57,713 3604

  kkt[ ko{kt 719 rkfku ykuAk kk

  BwrLk. kk{kt 5 ko{kt 7113 rkkeo xe kk

  y{kk, kk.07y { k k B w r L k r M k k

  kk{kt kkt[ ko{kt rkkeoykuLke Mktk{kt WuLke xkzku kku Au. {kk kkt[ koLkk kkk{kt 7113 rkke oyk u xe kk nk ukLkk yktfzk {k Au. Mktktrk ktkLkk yk fkhu yz ykkusLkLkk fkhu Auk A k oke BwrLk. kkykuLkkt kotzku, rkkeoyku yLku rkfkuLke Mktk xe hne Au. w kMkLkkrfkheLkk yk ytkuLkk Mkkkkh kkf{kt fkwkk fhe Au fu ko 2007-08{kt fw rkkeoykuLke Mktk 1,62,886 nke su MkxuBkh-2013 Mkwe xeLk u 1,57,713 kE kE Au. yuxu fu kkt[ ko{kt 7113 rkkeoyku xk Au. kku yk Mk{ hBkLk yufk Lke kk Y fhkE Lkke.y{kk BwrLk. Mfw kkuzoLkk kkyku{kt khek koLkk kkfkuLkk r Mkkku [uzk kkk nkukLke Vhekk u ykhLkkh WXu Au kh u nu {w BwrLk. fkukkuohuLkLkk yktfzk s yk kkLke k k whe hkk Au. yktfzkyku {wsk kkyku{kt kkfku yLk rkfkuLke Mktk Mkkk xe hneAu.

  keS kksw kk{kt rkfkuLke kuhfkheLkk fkhu kuh-6 yLku 7{kt ykMk fhkk kkfkuLku k kwshkke kt[kk kk ykzkwt Lkke ku{ Akkt khekku kuxu kkxk kkteLku k kk ukkLkk kkfkuLk u yk kkyku{kt ke hkk Au. kksukh{kt BwrLk. fkukk u ohuLkLku MfwkkuzoLkwt Yrkk 6.25 fhkuzLkk Mkwkhk Mkw[eLku fw 619.20 fhkuzLkwt sBkku ksux {tswh fwO Au. yk ksux{kt kkLkk rkkeoykuLku Mkhkh Mkhkuh Lk{ok zu{ oLkLkk kkVk kkA Yrkk k[kMk kLke hf{ {tswh fheLku Mk{ksLkk

  k{k{ kkuoLke xefk nkuhe ee Au. [uh{uLk ske kMkkhLkk ksux{kt ykosLkf heku Lkk kk{trhku kuk {kxu Vk Yrkk 25 kLke hf{ {tswh fhkE. u fu kMkLkkrfkheyu k k u k k{t rhLkk kk u o yLk u rkkeoykuLke Mktk Mkkk xe hne nkuk Akk ksux{kt yufk Yrkku Vkku Lkke. keS kksw ko 2007-08{kt 4323 rkfku nkk su xeLku 3604 kE kk Au yuxu fu 719 rkfku ykuAk kk Au khu fE heku rkLkku kk ku yu yuf &kko Au.

  Mktktrk ktkLkk WkMkeLk yLku yz ykkusLkLkk fkhu kotzku, rkkeoyku yLku rkfku{kt xkzku kku

  y{kk kkueMkLkku w yuf Lkku fe{eku

  kufkuLkk Mktkfo{kt hnuk {kxu nu VuMkkwf Wkh yufkWLx

  y{kk, kk.07yksLkk yk w rLkf wk{k t

  Mkkur r{rzkLkku Wkkuk u kufku {kxu yrLkko kLke kku nku kuwt sk Au.

  wkko{kt rMkuLk u rMku VuMkkwf, xTxh, kuxTMkyk suk Mkk u r r{zekLkk u u k

  e hkku Au khu yk Mkkur r{zekLkku Mknkhku E nuh kkueMk nuh sLkkkLkk Mktkfo{kt hnuk {kxu VuMkkwf kh yufkWLx kLkkwt Au. ykske nuh kkueMku VuMkkwf kh y{kk rMkxe kkueMkLkk Lkk{ke yufkWLxLke Yykk fhe Au.

  V u M k k w f L k k yk k us kh

  kwLkkkuheLkk rLkkh {kxu kufkuyu kf ukheLkk f uk kkk t uk, kwLkukkheLke {kuzuMk ykukhuLze (fk{ fhkLke hek) ku{s kwLkukkheLku fE heku ykuk sue {nLke kkkkku ytku fkuLku {krnkkkh fhku. k u{s nuh{k t hnukk rMkrLkh rMkxesLkkuLke Mkk{ke

  {kxuLke kMk {krnke k yk kus kh {wfku. nuhesLkku yLku kkueMkLkk Mktktku yk Mkkur r{rzkke kkZ kLku kuwt yLkw{kLk fhkE hkwt Au.

  WuLke Au fu yk knuk nuh kk ueMk kuxTMkyk Wkh yufkWLx kLkkeLku nuhLke Mkk{kL

  sLkkk Mkkku Mktkfo MkkkLkku Lk fkuo nkku. su{kt kkueMkLku ytks fhkk w MkVkk {e Au khu yk MkVkkke uhkLku y{kk kk ueMk u VuMkk wf kh yufkWLx kLkkwt Au. suLkkke kwLkkkuheLku zk{k Mknkuk {u kue ykk kkueMk hke hne Au.

  MkkurMk r{rzkLkku Wkkuk ykwrLkf Mk{{kt zkke e hkku Au: kkueMku k VuMkkwfLke { E ee Au

  nuh{kt hVkuz, [kuhe yLku qtxLkk kkt[ kLkkku LkkUkky{kk, kk.07

  n u h L k k L k h k u z k M k h k h L k k h , fkkzkkeX{kt hVkuz, [kuheLkk khu kuhk yLku [ktuzk{kt qtxLkk kLkkku Lkkukk Au. LkhkuzkLkk ~k{rh kuxkuktkLke Mkk{u hnukk nhukE kxuu Lkhkuzk kkueMk {kf{kt Vhek LkkUke Au fu kk. 5 LwykheLkk hkkeLkk Mk{ke kk. 6 LwykheLkk hBkLk Lkhkuzk kkxek kukuMk {kuxMkoLkk kuY{Lkk hkLkwt kkwt kkuze ye k fw

  72,700Lkku {wk{k [kuhe fhe E kE Au. LkkukLkkh k{efe ykkMk{kt hnukk rLkkkuLk kwhLkkLkeyu MkhkhLkkh kkueMk MxuLk{kt Vhek LkkUke Au fu hkkeLkk Mk{ hBkLk kkukkLkk hLkk hkLkwt kkwt kkuze ye k h{kt u fhe rkuhe{ktke MkkuLkk-[kteLkk kkeLkk kkk hkufz Yrkk {e fw 93,000 {wk{kLke [kuhe fhe E kE Au. knyk{{kt {kun{e yukkxo{uLx{kt hnukk {kunt{ ykMke{ uu

  kk. 3 LwykheLkk Mkkhu wkke kkfo Mkk{u kkukkLkwt {kuxhMkkf kkfo fwO nkwt suLke [kuhe kkkuhLkk hBkLk kE nke. yk ytkuLke Vhek {kunt{ ykMke{ u fkkzkkeX kkueMk {kf{kt LkkUke Au. {eLkkhLkk fkek yukkxo{uLx{kt hnukk 50 keo hexkkuLk kk. 5 LwykheLkk hkkLkk {eLkkh, k{e ytzhkesLke Wkhke kMkkh kE hkk nkk khu k yk kwYk hexkkuLkLkk kkfex{kt {wfu hkufz Yrkk 70,000 yLku

  {kukkE {e fw 71,600Lke {kk wxe E LkkMke kk nkk. yk ytkuLke Vhek hexkkuLku kuhk kkueMk MxuLk{kt LkkUke Au. n{kLkkh{kt hnukk ekkuLk kxu kk kkkuhu rMkk Mkfo, keykhxeyuMk kMk MxuLz Mkk{u fkh{ktke Wkhkk nkk ku hBkLk Lktkh khLke {kuxh Mkkf kh yku ku Mkkuyu ekkuLkLkk kk{ktke MkkuLkkLkku kuhku kkuze Vhkh kE kk nkk yk ytkuLke Vhek ekkuLku [ktuzk kkueMk {kf{kt LkkUke Au.

  V -