08 01 2014 sunvilla samachar

Download 08 01 2014 sunvilla samachar

Post on 16-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Daily, Date : 08-01-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 08-01-2014, y{kk

  ko: 1 > ytf: 189 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 08 , L-2014

  Year : 1Issue : 189No. of Page : 4Price : Rs. 2.00

  {ku. 99258 76997, 94092 53651

  khu MkMkuLMkLke [u rtfkLke fkUkuMkLkk rhc Lkukk Mkkku [[kortfk Wkhktk r{xk{kt ynu{ kxu, shk{ h{u yLku sLkkoLk rue MkrnkLkk Lkukkyku nksh : fkUkMkLke [qtxe [khLke f{kLk rtfk Mktku

  Lke rne,kk.7 khu MkMkuLMkLke Mkrk [u

  yksu fkUk uMkLkk {w MkkurLkk kkteLkk kwke rtfk kkte kZuhkyu fkUkuMkLkk rhc Lkukkyku Mkkku yrk {nkqo kuXf kuS nke. yk

  kuXf fkUkuMkLkk Wk {w hknw kkteLkk ykkMk kh kuE nke. hknw kk te {kxu nu rtfk kk teyu {kuh[k Mk tke ek nkukLkw t k {w Au. hknw kkteLku keyu{ kLkk W{ukh

  khefu nuh fhkLku ELku {wk kh kMk [[ko kE nkukLkwt k {w Au.

  fkUk uMkLke keS k Mkkk ykkk {kxu rtfk kkte k nu Mkr kE kk Au. yk kuXf

  kk khu [[ko Y kE kE Au. rtfk kkxeo khVke Mkr qr{fk yk fhu fu fu{ kuLku ELku [[ko Y kE kE Au. su Lkukkyku Mkkku kuXf kusk{kt yke nke ku{Lku kkxeoLkk {whLkerkfkhku khefu kk{kt yku Au. yk kuXf{kt hknw kkte WkMkk Lk nkk kuwt k {w Au.

  yu{ {kLkk{kt yku Aufu yk

  ku hknw kkte {kxu [q txe [khLkw t fk{ rtfk Mktku. k uyk u y{uXe yLk u hkkh ue rMkk yL skyu k [kh fhu. rtfk kkte kZuhkyu yksu kuue kuXf{kt nkshe ykke nke. yk kuXf{kt kkLkk yL rhcLkukkyku k WkMkk hkk nkk.

  hknw kkteLkk ykkMku yk k uXf{kt WkMkk hnukyku{kt rhc Lk ukkyku ynu{ kxu, sLkkoLk rue, {wMkwLk r{e, {k unLkkk u kk, ys {kfLk,

  kefu nrhMkk, rf ynu{ yu yzk zLk suxk sLkh MkuuxheLkku Mk{ku kk Au. hknw kkteLkk rLkkMk MkkLk kh kuue yk kuXf{kt rr kkMkk kh [[ko r[khk fhk{kt yke nke. rtfk kZuhk k yk kuXf{kt kkuzkf Mk{ {kxu WkMkk hkk nkk suke hksfe kwoku{kt khu [[ko Y kE Au.

  A uk k {rnLkkyk u k e yue k [[ko hne Au fu rtfkLku k fkUk uMkLkk k {kxu [qtxe {ukLk{k t Wkkhk{k t yku.

  rtfk nsw Mk we k u{Lke {kkk MkkurLkk kkte {kxu [kh fheLku hksLkerk{kt {kok{kt s hne Au. r{kt rtfk hksfkh{kt {ukLk{kt Wkhu fu fu{ kuLku ELku [[ko Y kE kE Au. kkLkk Mkqkkuu ykLku khu {n ykk kh fkw Au fu yk kuXf{kt fkUkuMk {w Mkk urLkk kk te yLku Wk {w hknw kkteLkk kMk fko{ kh [[ko fhk{kt yke nke. hknw kkteLku xqtf Mk{{kt s zkkLk kLkk W{ukh khef u nuh fhkLku ELku k khu MkMkuLMkLke

  Mkrk keo hne Au. kkLke ykkk{e qnh[Lkk kh

  k yk kuXf{kt [[ko kE nkukLkwt k {w Au. yk kuXf yuk Mk{u kuE Au khu 17{e LwykheLkk rMku fk Uk uMkLke {nkqo kuXf kuE hne Au su{kt hknwLku zkkLk kLkk W{ukh khefu kusux fhk{kt yke fu Au. kskLkk zkkLk kLkk W{ukh Lkh uL {k ue yk{fheku ykk e hkk Au khu fkUkuMku kuLke hLkerk kikh fhe Au.

  kkLke ftkLkeLku {kuxe skkkhe MkkUkkE

  hknwLku [{fkk 500 fhkuzLkku stke [o fhku

  hknw kke {kxu {nkfk [kh yrkLk nkk hku Mkkur r{rzk kh k nu wLku w kLk ykku

  Lke rne,kk. 7 k s k L k k z k k L k

  kLkk W{ukh LkhuL {kueLkku uhkhheku Mkk{Lkku fhk fkUkuMk kkxeoyu k nu {kuxku k hBku Au.

  Mk qkk u L ke kk kh rkMk fhk{kt yku kk u fkUk uMk kkxeo yLku Wk {w hknw kkteLke rkckLku [{fkk {kxu ku keykh yusLMkeykuLku 500 fhkuz Yrkk{kt hkufk{kt yke Au. Mkqkkuyu fkw Au fu rLx, rzrsx yLku RuxkurLkf r{rzk{kt zuwxe {w hknw kkteLke uhkh WkMkrkLku ELku fkUkuMk kkxeoyu ku ftkLkeykuLku yuz yLku keykhLk w t fk{ Mkk Uw Au. yur-{u{kt kuLkkhe kufMkk

  [qtxeke knuk kkLkLke yuf yuz yu keykh ftkLke fkUkuMk kkxeo yLku hknw kkte {kxu uhkh [kh fhLkkh Au. yk ftkLkeLk w t Lkk{ uLksw RLzk Au. su yk{f qnh[Lkk ykLkku. yk qtkuLkk kkYku yk{f Lkerk kikh fhku. yk{kt hknw kkteLku yuf yuk wk ezh khefu hsw fhk{kt yku su Mkk{kL kufkuLke ykukkykuLku kqo fhkLke RAk hku Au. yuxw s Lkn Mkkur r{rzk kh kku [knfku uze [wfuk LkhuL {kueLku k fkUkuMk kkxeo kAzkx ykkkLke kikhe{kt Au.

  keykhk ftkLke kMkoLk {kohLku Mkkur r{rzk kh hknw kkte

  {kxu [khLke skkkhe MkkUkk{kt yke Au. yk ftkLke hknw kkteLkk xTxh yLku VuMkkwf kus Mktku. hknwLke hueykuLkk Vkuxkyku yLku MxuxMk {uMkusLku ykkuz fhu suke kufr [[koykuLku {n ykke fk.

  Wkhktk hhkusLke ]rk {kxu xTx fhk{kt yku. kkLke ftkLkeLke kMktke hknw kkte khk s fhkE Au. ktLku ftkLkeykuLku yk fk{ {kxu 500 fhkuz Yrkk ykkk{kt ykk Au. hknwLkk [khLkk rzkELk{kt k kLk ykkk{kt yku. Szeke kkuk, {kUkhe, Lkkufhe suk {wkykuLku k WXkk{kt yku.

 • 2 / . 08-01-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk kk.08-01-2014y{kk.

  {uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mkk{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  , _ h

  7, Q, L , , , .Z (.) 9687612324

  fuxheLkk-ykr{hLke fu{uMxe qk kLkkh{wtkE,kk.7

  ykr{h kLk yrrLkk q{-3 kkuMk ykurVMk Wkh 500 fhkuzLke f{ke fhLkkh rV{ kLke kE Au. yk rV{kt ykr{h kLk fuxheLkk fiV Mkkku k{ k Lkshu kze hkku Au. ykr{h kLkLke fu{uMxe fuxheLkk fiV Mkkku kufkuLku qk s kMkt kze hne Au. k{ rV{{kt ktLku yuf Mkkku Lkshu kzkt nkuk Akkt ktLkuLke fu{uMxe yqkkqo hne nkukLkku kku k{k{

  fkh kufku hne hkk Au. q{-3 rV{ hksLke rV{ Au yLku knukke s {kLkk{kt yke hkwt nkwt fu yk rV{ Mkkike {kuxe rnx rV{ Mkkrkk ku yLku khk {ku s yk rV{ MkV Mkkrkk kE Au. nsw Lkk yktfzk Mksou kuku kku fhk{kt yke hkku Au. fuxheLkk fiVLkk u{h yLku ykr{h kLkLke kLkkh qr{fkLke k{k{u LkkU ee Au. khk{kt yk rV{u kkuMk ykurVMkLkk k{k{ hufkuzo kkuze ek Au.

  q{-3Lke f{ke 500 fhkuzke k w kE Au

  ne rMkLku{kLke Mkkike w f{ke fhLkkh rV{

  {wtkE,kk.7ykr{h kLk yrrLkk rV{

  q{-3yu kkurqz{kt f{keLkk k{k{ hufkuzo kkuze ek Au yLku nsw MkweLke Mkkike w f{ke fhLkkh rV{ kLke kE Au. kkukkLke rheLkk 17{k rMku kkuMk ykurVMk Wkh 502 fhkuz YrkkLke yqkk qo f{keLke Mkkk u yk rV{u yuf Lkku hufkuzo MkSo eku Au. Mkku{khu {kuze hkku hks rV{Lkk kkyu f{ke ytku {krnke ykkkk fkwt nkwt fu rV{ q{-3yu khk{kt 352 fhkuz Yrkk yLku ru{kt 151 fhkuz YrkkLke f{ke fhe ee Au. kkuMk ykurVMk Wkh 500 fhkuz YrkkLke f{ke fhkkLke Mkkku

  s yk rV{ khke rMkLku{kLke yue k{ rV{ kLke nke suLkk Lkk{ Wkh 500 fhkuzke wLke f{ke fhkLkku hufkuzo yke kku Au. rV{Lke yk hufkuzo kkuz f{ke kk nu yk rV{Lku s{oLke, ku, hku{kLkek, kkLk, hrk yLku kwfeo{kt k he fhk{kt yku. rne, Wkh u{kt yk rV{Lku hsq fhLkkh ftkLke hks rV{ yLku rV{Lkk kkihkku fkwt Au fu kk ko rxfexkkhe Wkh Mkkike w f{ke fhe [qfe [ukkE yuMkuMk yLku r-3 f{ke fhkLkk {k{k{kt q{-3ke qk kkA hne kE Au. kkihu fkwt Au fu ykkk{e rMkku{kt yk rV{Lke f{ke w hufkuzo Mkkkxe Wkh

  knkU[e fu Au. ku{Lkku kku Au fu yk rV{

  700 fhkuzLke ykMkkkMkLke f{ke fhu. nsw Mkwe fkuEk rV{ kkurqz{kt 500 fhkuzLke f{ke fhe fe Lkke. khu ykr{h kLk yrrLkk yk rV{ yuf kAe yuf RrknkMk MkSo hne Au. [ukkE yuMkuMk yLku rLkk hufkuzoLku kkuzk kk yk rV{ 500 fhkuzLkk yktfzkLku k kkh fhe [qfe Au. nu 700 fhkuzLke kk kE hne Au su ne rMkLku{k {kx u yuf Lke rMkr Mk{kLk hnuu. yk rV{{kt ykr{h kLkuu yrkuf k[Lk, fuxheLkk fiV yLku W [kukzk Mkkku qr{fk se Au.

  ykr{h kLkLke q{-3 700 fhkuzLke f{ke fhu kuku kku fhkE hkku Au : knYLke rV{ qk kkA

  {wtkE, kk.7yLkwhkk f~k yLku ffeyu

  nsw Mk we AqxkAuzk ek Lkke khtkw yk ktLku yk heku hnu Au. ykLkk {kxu Lke yrLkuke nw{k fwhueLku skkkh kk{kt yku Au. u fu nw{k fwhue yk Mkto{kt fkuEk Mkefh ykkk RAwf Lkke. khu nw{kLku yLkwhkk yLku kuLkk Mktkt ytku kqAk{kt ykwt khu nw{k fwhueyu fkwt nkwt fu ku

  huf kkkk Mk fhe [qfe Au. kuLke kkMku fnuk suwt fwt s Lkke. kksukh{kt s rhkef hkuLk yLku kuLkk kLke MkwsuLk k AqxkAuzk E [qk Au. ykLkk {kxu yswoLk hk{kkLku skkkh Xuhk{kt ykku nkku. Auu yswoLk hk{kkLku wkMkku fhkLke Vhs kze nke khtkw nw{k fwhue yk

  fkhLke fkuE rxke fhk kikh

  Lkke. kuLkwt fnuwt Au fu ku yLkuLke kEV{kt kLk ykkk {kkke Lkke. nw{k fwhueLkw t fnuw t Au fu kuLkwt Lkk{ rkLksYhe heku Mk{k {k{k{kt U[k{kt yke hkw t Au. kkukkLkk krhkhLku ELku ku [kuMkku [rkk Au. nw{k fwhue nk{kt kkukkLke zuZ R~fek ELku Mk kLkue Au. yk rV{ 10{e LwykheLkk rMku hsq fhk{kt ykLkkh Au. yk{k {kwhe k Au.

  yLkwhkk-ffeLkk Mktktku nw{kLkk eu s kqxe kk

  fkuEk wkMkku fhk nw{kLkku RLfkh

  MkkE ehku{kt fkuE rkMk Lkke : fwhue

  {wtkE,kk.7MkkE ehkuLku ELku kkurqz{kt khu u uk {e hkku Au khu

  nw{k fwhueyu fkwt Au fu ku MkkE ehku{kt rkfw rkMk hkke Lkke. nw{k fwhueyu kkukkLke kkurqz furhh kUk ykuV kMkukwh {khVku Y fhe nke yLku kkukkLke yuxkke k{k{ kufkuLku krk fko nkk. nw{k fwhueyu fkwt Au fu kuLku kkukkLke ko{kLk rVxLkuLku ELku fkuE k xuLLk Lkke. u fu sLkLkk {wu nw{k fwhueLke Mkkk xefk kke yke Au. nw{k fwhueLkwt fnuwt Au fu fuxkf kufku MkkE ehkuLku ELku n{uk &ku fhkk hnu Au. khtkw yksu y{khe kkMku yue yrLkukeyku qk ykuAe Au su MkkE ehku{kt rkMk hku Au. nw{kyu yu{ k fkwt Au fu MkkE ehkuLke Mkhk{e{kt kuLku yuf yrLkuke khefu kkukkLke ko{kLk rVxLku khu kMkt Au. zuZ R~fekLku ELku ku qk s ykkke Au. fkh fu yk rV{{kt ku {kwhe erkk sue {nkLk yrLkuke Mkkku fk{ fhk sE hne Au. yk rV{{kt kuLke Mkkku LkMkeeLk knLke k qr{fk Au.

  [keo MkeLku ytku kkuLko Mxkh kouLzLke Mkkku Lk fko

  xTexh Wkh Vkuxkyku k he fhkk

  kuMkyuLsuMk,kk.7yuLkh {uLk us{uLxLkk Mxkh

  yrLkukk [keo MkeLku ykhu yuku wkMkku fkuo Au fu ku kuLke kkuLko Mxkh kouLz kux hkuMke Mkkku Lk fhe [qku Au. LqMkoLkk rMku ykEMkuLzLkk kMk hr{kLk ku kux hkuMke Mkkku Lk fhe [qku Au. [keo MkeLku kLkuLkk Vkuxkyku k MkkurMk Lkuxfk MkkEx Wkh he fko Au. ktLkuyu LkLkk ynukLk u Mk{k oLk ykw t Au. MkkurMk Lkuxftk MkkEx xTexh Wkh [keo MkeLku wt Au fu ku kuLke kouLz hkuMke Mkkku Lk fhe [qku Au. 48 keo yrLkukk [keo MkeLkLke [kuke kLke kLke Au. ykkWLkk fkuEk yrLkuke Mkkku kuLkk Mktktku xfe k Lk nkk yLku khtkh Mktktku kqxk nkk khtkw [keo MkeLk kux Mkkku qk s w

  ukE hkku Au. [keo MkeLku ykkW 1995-96{kt zkuLkk kuu Mkkku Lk fko nkk. khkk 2002-2006 hr{kLk zuLkeMk rh[zo Mkkku kuLkk Lk kk nkk. Auk 2008ke 2011 [u kwf {wh Mkkku kuLkk Lk hkk nkk. u fu yk ku Mktktku ktkk Mk{ Mkwe

  [ke k Lk nkk. kkuLkoMxkh hkuMke Mkkku kuLkk Mktkt fuxk Mkwe xfe fu kuLku ELku k [[koyku Y kE [qfe Au. ykEMkuLz{kt yk ktLku Lkk kuo Wse fhk {kxu k knkUk nkk.

  [keo MkeLku kuLke Lke kLkeLkk fuxkf {nkqo Vkuxkyku k he fko Au. [keo MkeLk yLku kux ykLkkh rMkku{kt ktke h {ku ku{ k {kLkk{kt yku Au. u [keo MkeLkLke kkkkku{kt rkMk fhk{kt yku kk u yk Lkke ku Mktkqoku Mktkw ukE hkku Au yLku yk MktktkuLku xfke hkk ku n{uk Lke hnuu. [ke oMkeLkLkk [knfk u k yk Mk{k[khLku ELku yko[rfk Au. [keo MkeLkLku y{urhfe xee Wkh Mkkike {kUk yrLkukk khefu kk{kt yku Au.

  [keo MkeLku [kuke k Lk fko Au : {erzk ynuk

  zkEx ytku {rnkyku kuo 500 k kuxwt kkuu Au

  nk{kt fhkuk hMk ykMkLkwt kkh

  tzLk, kk.7kksukh{kt s fhk{kt ykuk

  yuf qk s hMk ykMk{kt k {wt Au fu {rnkyku ku{Lkk zkEx ytku yuf ko{kt 500 k kuxe kk fhu Au. yk ykMk{kt k {wt fu {rnkyku ku{Lke kkkekLke xuLkk {k{u nt{uk yL kufku Mk{k kuxk rLkuLk fhu Au yLku zkRx ytku kMkrf kk fhke Lkke. yuf k o{k t

  Mkhuhk 500 k {rnkyku kuxwt kkuu Au kuk ykMk Mkkku fuxkf kufku Mknu{k k Lkke khtk w yk ykMkLkk kkYku e {rnkykuLku ykhe uk{kt yke nke. rkxLkLkk ykkhu ykMkLkk kkhku ykkkk skwt Au fu {rnkyku kuxk rLkuLk fhk{kt nkurkh hnu Au. Lk kifeLke yuf {rnk Mkhuhk kuxwt rLkuLk fhu Au.

  t[, rzLkh{kt zkExLkk Mktkt{kt {rnkyku qk ykuAk fuMk{kt Mkk[wt rLkuLk fhu Au. fuxef {rnkyku zkEx ytku kuxe {krnke ykkkkt yu{ fkkt fhu Au fu ku zkExLku ELku qk MkkkLk Au yLku Mkqkk e kue [esMkwyku kk{kt Wkkuk fhke Lkke khtk w yk kkkk ku ukE hne Lkke. fuxef {rnkyku rMk{kt qx yLku uSxuk {kuxk {k{kt kk{kt Wkkuk fhke nkukLke

  kk fh u Au kh tk w nfefk{k t ykwt k nkuxwt Lkke. {rnkyku su kkkk{kt Mkk{kL heku kuxwt kkuu Au ku{kt yuf kMk kELk kekLke kkkk, khu rkMfx Lkn kkLke kkkkLkku Mk{ku kk Au. rzk kLkkLkkh yuf ftkLke xkE{uMk khk fhk{kt ykuk MkuoLkk ykkh Wkh ykMkLkk kkhku he fhk{kt ykk Au. {kuxkkkLke {rnkyku kkuMxf zkExLke nt{uk kk fhu Au khtkw yk s {rnkyku {kuxk kku stfVqzLke kueLk hnu Au. ykMkLkk kkh kou Au fu zuheLke [esMkwyku sLkLku xkzk{kt qr{fk se fu Au. {rnkyku ku{Lkk zkEx ytku yuf ko{kt Mkhuhk 500 k kuxk rLkuLk fhu Au kuk kkhke rkxLk{kt fuxkf rLkktk Mknu{k Lkke. ku{Lkwt fnuwt Au fu ykMkLkk kkh{kt fkuE yktfzk ykkk{kt ykk Lkke.

  {rnkyku ku{Lkk zkExLkk {k{u khu k Mkk[e kk fhke Lkke : e {rnkLku ykhe ELku ykMk

  y{kk, kk.7Mku{Mktk EuxkurLkMk khk

  khk{kt Mkki k{kh VkE-ze xufLkkukuS hkke rr{{ yxk MkkWLz UGEO WS80A Lke hsqykk fhk{kt yke Au. MxkEeMx Mk u{Mk tk zekELk yLku Lkkh Ve[Mko hkke yk kuzTfx{kt VkE-ze xufLkkukuSMk, yu{keykE yLku EkMxkuMfuLkLkku

  Mk{ku fhkku Au, suke k u Mk wrkrhh E{us kVkuo{oLMk kqhku k kz u A u . UGEO W S 8 0 A k h k {rnkykuLkk ykhku {kxu rr{{ yxk Mk kWLzLk e kk ke Lkk tu. yk

  rzkEMk{kt 21.5 #[ knkuku yuEze E{uStk MeLk yLk u 10.1 #[Lkku x[ MeLk fLxkuMk {kxu kkk rr Mkk u^xhLkk ykuxe{kEuLk {kxu hkk{kt ykku Au, suke ku Mktktrk heh h[LkkLkku zuxk yLku ykWxkwx zuxk keze xee Wkh w kMkrf uk ku heku kou. Mku{Mktk

  ELzkLkk kEMk u rMkz u Lx, nuk yuLz {urzf Ek{uLx rkLkuMk e rLku kuXk sku Au fu k{ rr{{ rzkEMk khefu UGEO WS80A uxuMx yxk MkkWLz ELkkuuLk yLku Mku{MktkLke {kuhkLke ykExe xufLkkukuSMk hsq fhu Au. Mku{Mktk uc {urzf rzkEMkeMk hsq fhkLkk kkukkLkk kMkk u [k w hkeLk u St k E{uSMk k ou yLk u yuk Ve[Mko kqhkt kkzu, su rLkkLkLku zke kLkku. Lkku UGEO WS80A {k t { rnkyk u L k k ykhku kuku Mku{MktkLke zke yLku [kufMkkEkqo rLkkLk k qYt kkzke uxuMx xufLkk ukuS hsq fhkE Au.

  rr{{ yxk MkkWLzLke hsqykk {rnkykuLkk ykhku ytku w zke yLku [kufMkkEkw rLkkLk fhu

  Mku{Mktk ELzek khk k{ VkE-ze xufLkkukuS hkkk

  khk xe yu Mke Lke Lke ue rnh fBMk nLke kq kq {kt kq kq krhkh yu kuykuLke {Mke Mkkku uzkue hMk wrLkkLku uu. yk yktkhhkxe rnx ue qxe kusUx eLk kkk rhkrxe Mxkh nLke kq kq yuxu fu yukLkk

  kku{MkLkLke wrLkkLkeyuf ytkhtk f hsq fhu. rnh fLMk kq kq ue khke xuerLk kh knue kh xe yu Mke Lkk {k{ke 17 L wykheyu k ok{k t yku. kuLkw t Mkkh wkhke hrkh hkk u 10 fkfu ku. nLke kq kq yu 30 koLke {hke LkkLke, xe e kh Lksh ykLkkhe Mkkike yMkhkh {rnkyku{ktke yuf khefu kok{kt yke hne Au yLku kuyku yk Lke ue rnh fBMk nLke kq kq{kt {urfLkxkh, usk{kt kkukkLke {kkk sqLk, rkkk wkh kuh, k {kuxe knuLkku yu ytf kqzLke Mkkku kkukkLkk kkrhkrhf h{kt {Mke fhke Lksh yku.

  xe yu MkeLke Lke yktkhhkxe rnx ue

  rnh fBMk nLke kq kq

  {wM{ rkkeoyku {kxu 1600 fhkuzLke Mfe{Lke fkukuMkLke kikhe

  khtkhkkk {wM{ kux kUf kLkku nukw

  Lke rne,kk.7 ykkk{e kufMkkLke [qtxeLku

  kLk{kt ELku fkUkuMku k kkukkLke yk{f qnh[Lkk kikh fhkLke k Yykk fhe ee Au. fkUkuMkLkk Lkuk]{kt wkeyu Mkhfkh kkukkLkk kh tkhkkk k uxk UfLk u e hkk {kxu WMkwf Au. yk rk{kt fkk Y kE [qfe Au. yk nuX Mkhfkh ikrf kuk{kt {wM{ rkke oyku {kxu 1600 fhkuz YrkkLke yuf kMk Mfe{ Y fhk sE hne Au. {kLk MktkLk rfkMk kLk yu{ yu{ k{ hkswyu {kELkkurhxe yuwfuLkLku ELku kLkkk{kt ykue LkuLk {k uL k exhk f{exeLke kkf kuXf{kt yk {wskLke kk fhe nke. uLkk ekk rk ke {kukLkk ykkLkk Lkk{ Wkh yk Mfe{ yuzx yuwfuLkLkk kuk{kt kk{kt yke hne Au. su nuX

  15 ko ykk kku kuLkkke WkhLke Lkk kwk yLku {rnk rk {ue fu Au. k{ hkswyu fkwt Au fu yk kusLkk {khVk...