07 03 2014 sunvilla samachar

Download 07 03 2014 sunvilla samachar

Post on 06-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 07-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 07-03-2014, y{kk Year : 1 Issue : 246Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 246 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 07, -2014

  nuhLkk k rMkkh{kt kLkk kLkukLke-kwkeLku [kw {khe Vhkh krkLkwt yfM{kk{kt fY {kuk

  y{kk, kk.06k hk hkuz kh ykhyuV

  fuBkLke kkMku fkkY yukkxo{uLx{kt hnukku {nkehMkn Wk kwYkhu Mkkhu A fkfu kLke Mkkku zku kkkt kwMMkk{kt yke kuLke kLke yLku Mkkk koLke kwkeLku [kkLkk k {khe huke LkkMke Awxku nkku khtkw ykuZ hk hkuz kkMku hku nkux Mkk{u

  yuf xfLke yzVuxu yke skkt kuLkwt xLkk Mku s {kuk Lkekwt nkwt. nuhLkk kqo rMkkhLkk k{kt ykhyuV fuBkMkLke kkMkuLke fkkY yukkxo{uLx{kt {nkehMkn Wk yLku kuLkku kE rhuLMkn Mkkku hnu Au. {nkehLke kLke Lkek w yLku rhuLLke kLke Lkek Mkke knuLkku Au. {nkeh yLku rhuL

  ktLku ukwh{kt ktkze kLkkkLkwt fk{ fhu Au. ktke {nkeh kuf rMk knuk s y{kk ykku nkku. hr{kLk{kt kwYkhLke nue Mkkhu 6 fkfLke ykMkkkMk {nkeh yLku kuLke kLke Lkekw [u fkuE kkkku zku kkkt {nkehu LkekwLku yLku yk zkLke y ku{s {eXe Lkh {ke hnue Mkkk koLke {kMkw{ rfhe ftkLkkLku [kkLkk k {khe ek nkk. nue Mkkhu kkukkLke knuLkLke [eMkku Mkkte ke kue Lkek uwt kku kuLke knuLk yLku {kMkw{ ftkLkk kuneke kkk nkk{kt fMke hkk nkk. kuu kq{kkq{ fhkkt {nkeh ktke LkkMke kku nkku. kuzkku kuzkku {nkeh ykuZ hk hkuz kkMku hku nkux LkSf knkUku khu kqhzku ykkk xfu kuLku yzVuxu ukk kuLkwt xLkkMku s {kuk Lkekwt nkwt. hr{kLk{kt kteh heku k kuk Lkek yLku ftkLkkLku 108 kkuke yuS

  nkuMkx{kt E skk nkk kt LkekwLke nkk kteh nkukLkwt khu ftkLkk kh ykukhuLk fhwt kzwt nkukLkwt skE hkwt Au. khkk Lkek w kkk Mkkk ke o kkfe ftkLkkLku w Mkkhkh {kxu eyuMk nkuMkx{kt Mkuzk{kt ykk Au. yk {k{k ytku kkueMku kwLkku k fhe kkkMkLkk [ku krk{kLk fko Au.

  ykuZ hk hkuz kkMku hku nkux LkSf xfLke yzVuxu yke skk fY {kuk : Mk{k {k{k{kt ze [fkMke Mkexeyu{ kkMkuLkk nku{kt MfqLkk fko{{kt {kkLk fhkLkk Mkto{kt sYhe {krnke ykkE nke.

  y{kk, k.6huL {kueu zk kk

  W{ukh nuh fhkk Au khu u{k s Z{kt u{u zfkhk {kxu hke ukyku wshk yke hkk Au. uk kYu ykk

  yhf ushek k n u ykk{e k. h0 {k[ok hk us {{k uhS, yk nhu yu r{kw [eo wshk yke hkk Au. yk Whkt k. 11 {k[uo fkutuk hke Wkk hknw

  kte kkrkuh ku yke hkk Au. huL {kueu zk kk W{ukh nuh fhkk Au khufk u t u rnk yL kk hke ukyku khk {kueu u{k Z{kt zfkhke her

  ykk{kt yke nkukwt sk ht Au.

  huL {kueu zk kk W{ukh nuh fhkk Au khu u{k s Z{kt u{u zfkhk {kxu hke ukyku wshk yke hkk

  yh fushek k nu {{k, yk yu r{kw yke hkkt Au

  Au. uk kYu ykk yh fushek k nu ykk{e k. h0 {k[ok hkus {{k uhS, yk nhu yu r{kw [eo wshk yke hkk Au. yk Whkt k. 11 {k[uo fkutuk hke Wkk hknw kte kkrkuh ku yke hkk Au. huL {kueu zk kk W{ukh nuh fhkk Au khu fkutu rnk yL kk hke ukyku khk {kueu u{k Z{kt zfkhke

  her ykk{k t yke nkukwt sk ht Au. Efkke yk{yk{e kxeok hke uk yh fushek y{kk rn wshke kt[ re {wkfku ykk Au. hr{k{kt ]{q fkutukt we{ku {{k uhS, k ufk {kx u z [kkh yk nhu yu rV{Mxkh r{kw [eo ykk{e k. h0 {k[ok hkus y{kke {wkfku yku. yk tu ukyku

  y{kk{kt yuf nuh ku tku fhu u{ k {wt Au. wshkk {wk huL {kueu khe sk kxeo khk ykk{e kufke [qtxe {kxu zk kk W{ukh nuh fhk{kt ykk Au, suk e u {k ue u yxfkk {kx u sk (w), {kske kxeo, kBke kk zkuheyku u{s ]{q fkutu rnk kkuyu keu {kuh[ku ikh fhe yk ykk Au.

  yk ke {kuh[kk yuf xf k yu r{ tk{kt kBke kk yuf[e ku { fheu kukw t k Mkkkh zkf {rnk {{k uhS wshk{kt {kueu xh ykk {kxu yke hkkt Au. {kueu wshk{kt xh ykk {kxu

  uyku ykk{e k. h0 {k[ok hkus y{kke {wkfku yke hkk Au. khu u{e kku kufk {kxu z [kkh yk nhu yu rV{Mxkh r{kw [eo y{kk yke hkk Au. y{kke {wkfk hr{k {{k, yk yu r{kw yuf nuh ku tku fhu ue tkk Au. yk ytu wshk{kt ]{q fkutuwt wfk tkkh yu hkk qo k en zuku tfo fhkt u{u yk {k{u {ko ykkt skwt nwt fu nk, {{kSku y{kkku fko{ zk hkku Au. t: h0 {k[uo {{k uhS, yk nhu yu r{kw [eo y{kk yku. u{e {wkfk hr{k uyku yuf {kuxe ku tku fhu ue tkk Au.

 • 2 / . 07-03-2014, y{kk

  ktkeu...

  yk ku yiu k ku!, ykku ku sL{ s uheyku{kt tko kku yu {kxu kku Au..?

  we-rnkhk fkuR k{zkt{kt yhke qfk hkk fkofhku [u n htw rne, ki sukt {nkhku{kt yu wshk{kt kR. nk{kt s utk {wu kufk{kt ehMuk Atxfk kku {wkkSkt hkt ~ku okt khu ksk ukykuyu uu kuze fkZk{kt fwt kfe hkwt nwt. , ku Ae yk uhew{kt ksk fkofhku uzkk fue heu ? 2002k h{kku Ae ks nf yu qe fkofhkuk xkuktwt {ko fhk k hefu nw kukku nku.

  huL {kue rnk ukykuyu yk Ak qtk {kxu k kku fko Au nu su k re kike {kuxe kufknee qhk tkk sR hkkku kku fhe hkku nku uk fkofhkuu t{e e ykkhk fkuR uk ke wt ? yk{ yk{e kxeoku ku sL{ s uheyku{kt tko kku kku Au. , uk ukykuyu yu {swt s zu fu kh{kt hksfe kk yMku nuw {kk rhku fhkku n htw k {kxu kuke k{k kr fhkku nku Au.

  yke nk khk yk yuf W k hefu k{k ku {ue uu htw yk uk kufku uu fkhu k kutku kf n {su. huh ku fusheke yxfkk rhku{kt rne yu kik ksk fkkoku h nw{k fhkwt ykwt wt khu {qokwO nwt. yk khk kekqof rhku fhkku nku ku uk {kxu nkwqr e nku. kufku yku kuxe heu rk kk Au uwt {sk ikh kk nku. nk khk yk{ yk{e kxeoyu yk f uzVe ke Au. yk khe hksfkh{kt rMx{u fhk RAu Au. rMx{u fhkku { yu Au fu hksfkh{ktke k[khee kku yhke kuu kw fhkt. , yk xqtfkkkk k {kxu ktk kkkt ukuu w{kk {ku Au yuwt ke ht Au. yk k{kt ruk fu u{ktke s sL{ue {nkh ukk kk k hkk suk Au.

  k Xkfhuu rnLw{kxwt rY {wt nwt. hks Xkfhue kufrk e Au. htw, yk ue yu u{u fkhu yuf nke khu kkt qkku ykku kf k yu nfef s Au. yh fushek kuke u zkk {kxu huL {kuek nheV hefu Mkkr fhk {kk nku ku u{e kuke w kteo yu Xkfkke yukk Au. nsw ku [qtxe nuh kR u ru u ks yu ykk fkofhku yk heu hMk h {khk{khe fhk nku ku nsw [qtxek k hr{k wt wt kR fu yu yk [qtxe k kufk{kt nkut[khk u{kk fkuR fkofhku ]n{kt wt wt fhe fu ue fk s fhe hne.

  ykkLkku yksLkku rMk . 07-03-2014{uk (y,,R) : Lkkktfe ez ykuAe kk. ykhkuLke fkS hke. fwxwtk Mkw Wk{ {u. ykMk{kt MkVkk.]k (k,,W) : knLk-{fkLkLkwt Mkw Wk{, fwxwtk{kt Mkw-ktrk hnu Au. {kLkrMkf [kk ne kLkke sk.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uhkhke Mktkwtt. kku Wk{. tkfe hkufk kke kLku.ffo (z,n) : w Mk{k[kh {u. ykf{kt khku kk. tkLkwt ykk-usLk MkV kLku. fkixwtrkf &kuLkwt rLkhkfh MkV kLku.Mkn ({,x) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktrk Mkkhk Mk{k[kh {u. kherhf Mkw Wk{. ykfLkwt {k u.fLk (k,X,) : hkuskkheLke Lke kfku {u. uhkhke k. ykhkuLke fkS hke. kMk MkV kLku.kwk (h,k) : {kLkrMkf [kk ne kLkke sk. ykfM{f Lk k kk. kMkke k kk. ykMk{kt krk.]rf (Lk,) : Mkkfe kkkkku{t fkS hke. rMk ykLkt{ kMkkh kk. knLk [kkk Mktkwt.Lk (,,V) : ykfLkk {k{kt xkzku. knLk-{fkLk-s{eLkLkk kuk Wk{. kMkLkk kuk Mkkhk.{fh (,s) : ukkh ykuo kMk kke Mkkrkk kk. Lkkktfe Mkrk {skqk kLkke sk. ykfLkku kuk u.fwt (k,,Mk) : EuLke WkkMkLkkLke {w~fueLkku ytk yku. ykhku Mkwkfkhe{kt Mktkwt. ykMk{kt krkkf.{eLk (,[,,k) : {kLkrMkf [kk ne kLku. kwr rufke fko{kt MkVkk {u. ykhku{kt Mktkwt.

  {wtkE, kk.6yrLkuke erkfk yuf kAe

  yuf Mkwkh rnx rV{ku ykke hne Au suLkk krhk{ MYku nu kuLke kkukkk e kE Au. erkfkyu krhMkrkLkku k ELku rV{{kt fk{ fhk {kxuLkk kuLkk [kso{kt khku fhe eku Au. erkfk {kxu nk qk kLkkh Mk{ [ke hkku nkukLkk ynuk {e hkk Au. kkkkh kk uMk yk u rVMk Wkh MkV rV{ku ykk kk ftkLkeyku yLku rLk{kokk erkfkLke kkA kzuk Au. erkfkyu k krhMkrkLkku k ELku kkukkLkku [kso ku kku fhe eku Au. erkfk Mkkku Mktfkuk Mkqkkuyu fkwt Au fu yk{k fkuEk hkke Lkke. fkh fu yrLkukeLke furhh xqtfe hnu Au. erkfk nk yuf MkV

  yrLk u k e kh ef u Qhe yke A u. Lktkh Lk yrLkuke khefu kuLku Mkhkkke fne fk Au. wk kufku kuLkk qk {kuxk [ knf k u A u . y u f f w yrLk u k e khefu k kkukkLke Mkkrkke ykke ee Au. yk s fkhMkh erkfkyu kk ukkLkk [kso{kt khku fhe eku Au. ftkLkeyku erkfkLku kkLz {kuz kLkkk {kxu stke hf{ [qfk {kxu kikh Au. MkVkkLkk k r h k{ MY k u rLk{kokk rLkuofku erkfkLku RAek

  hf{Lke [qfe fhe hkk Au.

  erkfkyu ykhu kkukkLkk [kso{kt khku fe eku

  [kso ku kku fkuo Akkt {ktk kkkT

  kkuMk ykurVMk Wkh WuLke MkVkk kk rLk{kokk, rLkuofku RAek hf{Lke [qfe fhk {kxu kikh kk

  k{kk rV{ ykrfe-2Lke he{uf{kt uku : ynuk

  kuwkw rh{uf rV{ kLkkk kikhe Y

  yrLkukk khefu ykr hku fkwhLku hkkLkku rLko

  {wtkR,kk. 6kk uMk yk u rVMk kh Mkkhe

  MkVkk {uLkkh rV{ yktrfe-2Lke kuwkw he{uf rV{ kLkkk {kxuLkk u rLko fhk{kt ykku Au. yk rV{Lkk yrfkh Mkr[Lk ueyu { ue ek nk ukLk w k {wt Au. u fu rV{Lkk fkfkhku{kt VuhVkh fhkLkku rLko fhk{k t ykk u Au. yufkksw rV{{kt k fkwhLke skyu kuwkw rh{uf{kt k{kk krxkLku ukLkku rLko fhk{kt ykku Au. khu yrLkukk khefu fkuR VuhVkh Lkne fhkLkk u rLko ukku Au. ykLkku {kk yu kku fu ykr hku fkwh yLku k{kkLk RLku yktrfe-2 rV{Lke he{uf kLkkk{kt ykLkkh Au. Mkkrs kLkLke rnB{kkk rV{ Mkkku kkurwz{kt yuLxe fhLkkh k{kk {kuxe qr{fk yk fhLkkh Au. u fu Mkr[Lk yrLkukeLke kMktkeLku

  RLku nk{kt w Lkke. ku {kLku Au fu k{kk krxk yk hkuLku ku heku yk fhu Lkne. MkkWk{kt k{kk krxkLke kkhe xku[Lke yrLkuke khefu kk{kt yku Au. Mkktfo fhk{kt ykkk ueyu fkwt Au fu kLke su{ y{Lku Lke

  yrLk ukeLke sYh Au. k{kk rk khkLke rV{ RLzMxe{kt {kuxw Lkk{ Au. k{kk krxk rk kkhkLke rV{{kt {kuxe yrLkuke Au. suke kuLku yk {k{u LkwfMkkLk kR fu Au. u fu k{kkLke kMktke rLkrk fhe uk{kt yke Au. rV{ ytku kk fhkk ku{u fkwt nkwt fu {qqk rV{Lkk MktkekLku e hkk{kt yku. Mktkek rV{Lke rukkk nkukke kuLke Mkkku [uzk fhk{kt yku Lkne. rV{{kt khu VuhVkh fhk{kt ykMku Lkne khtkw rV{Lke kqkonwrk Mkw heku fhkLke r[khk [ke hne Au. fuxkf kkMkk kh nsw rLko fhk{ktykku Lkke. u fu he{ufLku RLku Mkr[Lk ue ykkke kLk uk Au. ykr hku fkwhu yktrfe-2{kt {w qr{fk yk fhe nke. yk rV{ MkV hne nke yLku Mktkeku kufrkk {ue nke.

  rhkef-fuxheLkkLke rV{Lkwt qxk Vhe hkufe ukwt Au

  yrLkukk rhkef hkuLk {uzef h Wkh

  {wtkE,kk.6rMk-3{k t h ufk uz o MkVkk

  {ue ek kk rhkef hkuLk nk{kt fkuE Lke rV{ {kxu fk{ fhe hkk u Lkke. rhkef hk uLk nk{kt {uzef h Wkh Au suke yk rV{Lke yrLkuke fuxheLkkLku k ueke heku fku{ kuf {e kE Au. yku WuLke Au fu rMkkko ykLktLke Lke rV{ kUk kUkLkwt qxk Vhe hkufe uk{kt ykwt Au. fkh ku rhkef hkuLk nk{kt kkeke h Wkh Au. keS kksw yk rV{{kt yrLkuke hnue fuxheLkkLku hekefLkk fkhu fku{ kuf {Lke Vhs kze Au. fuxheLkk fuV yL kusuxku{kt nu Mk{ kke hne Au. rhkefLku nsw k kkuzk {uzef Mk{Lke sYh Au. hekef hkuLk kksukh{kt s Mkk uLkke kuLuLkk ykkMkLke LkSf Lkshu kzku nkku kt kkxeoLkwt ykkusLk fhk{kt ykw t nkw t. keS kksw fuxheLkk hkeh fkqh

  Mkkku yLkwhkk kkMkwLke Lke rV{ skk MkqMk {kxu qxk fhe hne Au. 40 rMk{kt fuxheLkk fiVLku nu ku Mk{ {Lkkh Au. fuxheLkkLke k kksukh{kt q{-3 rV{ hsq kE nke su kkuMk ykurVMk Wkh khke ne rMkLku{kLke Mkouc rV{ Mkkrkk kE Au. yk rV{Lkwt qxk nu xqtf{kt s Y kLkkh Au. fuxheLkk fiV ykkW k rhkef hkuLk Mkkku qr{fk se [qfe Au.

  {ue {krnke {wsk fuxheLkkyu fkuE rkrk ykke Lkke khtkw fuxheLkkyu fkwt Au fu rhkef hkuLkLke rV{Lku ELku ku qk s ykkke Au. rhkef hkuLkLke rMk-3 k khke rnte rMkLku{kLke Mkkike stke f{ke fhLkkh rV{ kifeLke yuf khefu Mkkrkk kE Au. yk rV{{k t k u Lke Mkkk u k ufr yrLkuke rtfk [kukzkyu {w yrLkukeLke qr{fk se nke.

  rhkef hkuLkLku nsw kkuzkf ykhk{Lke sYh : fuxheLkkLku fku{ kuf ukLke Vhs : yL qxk{kt Mk

  qkMkwhk {kkk u oxLk u u kk u {kxu ykuVh fhkE

  wV ykuV kuMxexLke yrLkuke

  kuMkyuLsuMk,kk.6nkurqzLkk Mxkh yrLkukk

  ekuLkkzku o rzfurykuLke rV{ wV ykuV kuMxex{kt qr{fk yk fhe hnue wk yrLkuke {kkkuox hkukeLkk MkuMke MkeLku khu nkukkku {[kk u Au. nu yk yrLkuke Wkh Lksh u kkuLkk Mkkkf nk nuVLkhLke k kze kE Au. nuVLkh u kku {ukurLk{kt kufr Mk urrk xeykuLkk Lqz Vkuxkyku {kxu ekk hkk Au. u kk u{kt kk us ykkk {kxu Lke yrLkukeykuLku stke hf{Lke [qfe fhk{kt yku Au. kuLkk Lkk{ ytku k {krnke Lkn nkuk Akkt 87 keo nuVLkhu wyuMk rfe MkkkuLke kk[ek {kt skwt Au fu 23 keo Lke yrLkukeke ku qk s krk kk Au. yku WuLke Au fu yrLkuke {kkkuo

  hkukeyu rV{{kt wV ykuV kuMxexLkk yrLkukkLke kLkeLke qr{fk yk fhe Au. u kku {kxu nu kuLku ykuVh fhk{kt yke Au. keS kksw yrLkukeyu nsw Mkwe fkuE rkrk ykke Lkke. u fu qkfk{kt yLkuf xku[Lke yrLkukeyku u kku{kt Lkshu

  kzke nku Au su{kt yu fuxukheLke yrLkukeyku fux {kuMk, rf{ fhkrk, kuhe {kuh, kk{uk yuLzhMkLkLkku Mk{ku kk Au. yuLzhMkLku Mkkike w u kkuLkk fh Wkh Vkuxkyku ykk Au. ykuMxurLk yrLkukeyu ykkW k Lk ukMk o Lkk{Lke rV{{kt zkuLkkLke kkkh qr{fk se nke. kuLke yL rV{ku{kt yukkW xkE{Lkku k Mk{ku kk Au. yk yrLkuke nk{kt khu [[ko skke hne Au. 2007ke yk yrLk uke Mkkk Mkr hne

  Au. ykuMxurkLkk eLMkuLz{kt WAh ue {k k k u o x 2007k e kuVuLkLke ryu Mkr hne Au. 2007{kt kuLke ku rV{ku hsq kE nke su{kt ykEMkewLkku Mk{ku kk Au. nk{kt rkuLkkzkuo Mkkku kuLke rV{ khu [[ko{kt Au.

  {kkkuox u kku {kku Lqz Vkuxk ykku kue u kkuLkk MkkkfLke RAk: xqtf{kt ytrk{ rLko fhk kue fe

  325 yks zkuhLkk rLkfkMk Lku nktMk fhe fku Lkn

  rLkfkMk hf{ xkkuoxke 10 yks zkuh ykuAe

  {k[o{kt kwhk kuk Lkkktfe ko{kt rLkfkMk 312-315 yks zkuh hnukLkku ytks : Lkk kkkykuLke sYh

  Lke rne,kk.6 khk ko{kLk Lkkktfe ko{kt

  325 yks zk uhLkk rLkfkMk xkkuoxLku nktMk fhe fu Lkn. VuzhuLk ykuV RLzLk yuMkkkuxo ykukuoLkkRuLk (Veku)Lkwt fnuwt Au fu, uLke rLkfkMkLkk xkkuoxke ykhu 10 yks zkuh ykuAe hnuu. VekuLkk {w he ynu{u fkwt Au fu, {uLwVu[hk kkuk{kt {te yLku kuk rz{kLz{kt MkwkhLke e{e krk suk fkhkuLkk krhk{ Mku uLke rLkfkMkLke krk e{e hne Au.

  ku{u fkwt Au fu, y{u 325 yks zkuhLkk rLkfkMkLkk ktfLku nkMk fhe fewt Lkn. {k[o{kt kwhk kuk Lkkktfe ko{kt rLkfkMk 312-315 yks zkuh hne

  fu Au. yur-Lwykhe [u rLkfkMk 5.71 xfk e 257 yks zkuh hnukk Mkrk{kt Mkwkh kku Lk nkku. khu ykkk{kt 7.81 xfkLkku xkzku LkkUkku nkku. ykkk 377 yks zkuhLke hne nke. Lkk{ktfe ko{kt kkfe k[uk Mk{{kt rLkfkMk Lku nktMk fhk {kxu uLku ykhu 17 yks zkuhLke sYh kzu. LkkkkLk ke. r[Bkh{u [kkkLkwt ksux hsq fhke uk fkwt nkwt fu, uLke rLkfkMk ko{kLk Lkkktfe ko{kt 6.3 xfk eLk u 326 yks zkuh Mkwe knkU[kLkku ytks Au. 2012-13{kt uLke rLkfkMk 1.8 xfk xeLku 300.04 yks zkuh hne nke.

  yn u{L k w t fn u w t A u f u ,

  rLkfkMkfkhku {kxu rezexe yuf {kuxe Mk{Mk Au. MkMk xuMk, zwxe zku kuf, hekux yLku uxLkk kkfe u{ Lk {kke rLkfkMk Wkh yMkh kR hne Au. ku{Lkw t fnuwt Au fu, Mkhfkhu rLkfkMk {kxu kkf xkkuox Lke fhk uRyu Lkn. y{Lku kkt[ ko {kxu xkkuox kLkkeLk u k u {wsk fk{ fhw t uRyu. ynu{Lkk skk {wsk ykkk{e yZe {rnLkk{kt Veku Lke MkhfkhLku kkukkLke k{ Mkkku Mktktrk yuf kk MkkUku su{kt rLkfkMk khkLkk rfkLke kk nu. hk uz yu fk ux o suk RLkMx [hLk u kLkkk {kx u {qzehk ufk{kt khk u fhkLke sYh Au. RLkMxf[hLkk eu rLkfkMk Wkh yMkh kR hne Au.

  f{ke kuuMke Lkkux ku xukux khk{kt kuL[

  kuuMke Lkkux kuLke f{k 65575 Yrkk

  Lke rne,kk.6 rk fk u rhkLke {nkfk

  ftkLke Mku{Mktku khk{kt kuuMke Lkkux ku xukuxLke yksu Yykk fhe ee A u . ykL k e f{k 65575 Yrkk hkk{kt yke Au. khk{kt ykLku Mkkike {kUk yuLzkuRz xukux khefu kk{kt yku Au. yuk ykEkuz yuhLkk 128 SkeLku {kfuox{kt Mkkike {kuk khefu kk{kt yku Au suLke f{k 65900 suxe Au.

  Mku{MktkLkk k{ kuVuLk k uz xukux kuuMke Lkkux kuLku yk kuo Lwykhe{kt fLTw{h RuxkurLkMk ku{kt hsq fhk{kt ykk kk ftkLke yk MkkLkLke Mkkku 3499 Yrkk{kt e fh k ykku Au. Mku{Mktk kuuMke Lkkux ku 1.9 Syu[uz ykuxk fkuh kuMkuMkh khkMkt[krk Au ku{kt k Ske hu{Lke Mkwrk Au. ku{kt 32 Ske RLxhLk MxkuhusLke k{kk Au. 64 Ske {kRku yuMkze fkzo {kxu k Mkkkuxo fhu Au.

  kuuMke Lkkux kuLke kkA uz ^uLke Mkkku ykX yu{ke fu{uhk

  Au khu Mkk{u 2 yu{ke fu{uhk Au. yk MkkLk 9500 yu{yuyu[ kuxheke Mkt[krk hnuu. VkuMk uh rVrLkLke Mkkku fkk yLku MkVu fh{kt nk{kt kuuMke Lkkux ku Wk ku. yukLku nsw Mkwe Mkkike {kUk ku xukux khefu kk{kt yku Au. khtkw Mku{Mktku k nu k{ k uVuLk k uz

  xukuxLke hsqykk fheLku kh{kt Lke Mkko Auze ee Au. nk{kt

  kh{kt Lkk Lkk Lke xufLkkukuS Mkkku {kukkR yke hkk Au suke kknfkuLku Mkeku Vkku kR hkku Au. MkkoLkk fkhu kufkuLku Mkeku Vkku {ehkku Au. keS kksw kknfkuLku kkukkLkk Lkuxfo{kt uk ftkLkeyku khk k yk{f ykLkkk{kt ykwt Au. Mku{Mktk khk Lkk kuuMke Lkkux kuLku RLku

  nu {kukkR khfku{kt khu [[ko uk {e hne Au.

  u{kt Mkkike f{ke yuLzkuRz xukux kuL[ kkkt WMkwfkk

  Lkkux ku xukux.......Lkerne,kk.6

  Mku{Mktk khk khk{kt kuuMke Lkkux ku xukux kuL[ u{kt Mkkike {kUk yuLzkuRz xukux khefu hnuu kuuMke Lkkux kuLke Mkkku 3799 YrkkLke f{kLkk {Vk{kt fh ykku Lkk kuuMke Lkkux ku{kt 12.2 $[Lkk Mkwkh yuMkeze MeLk Mku{Mktk kuuMke Lkkux ku 1.9 Syu[uz ykuxk fkuh kuMkuMkh Mkkku

  fk{ fhu k Ske hu{Lke Mkwrk 32 Ske RLxhLk MxkuhusLke k{kk hnuu 64 Ske {kRku yuMkze fkzo nu xwS, keS, kEVkE, wxwk, {kRku wyuMkke Mkkku fk{ fhe fu kuuMke Lkkux ku{kt uz ^u ykX yu{ke fu{uhk hnuu kuuMke Lkkux ku 9500 yu{yuyu[ kuxheke Mkt[krk hnuu kh{kt ku fh{kt Wk hnuu

 • 3 / . 07-03-2014, y{kk

  kurkkkuLke {wk Mkk{u fuLLke yhS kh MkwLkke {wke

  {k{k{kt 26{e {k[oLkk rMku w MkwLkke

  hk MkhfkhLkk skkLkk {k{u rhuRLzh hsq fhk fuL Mkhfkhu Mk{ {ktk kk MkwLkke {wke fhkE

  Lkerne, kk.06Mk we{ fk ux u o hkS kk te

  nkfktzLkk Mkkk ykhkeykuLku Akuze {wfkLkk kr{Lkkzw MkhfkhLkk rLkoLke Mkk{u fuL Mkhfkh khk k fhk{kt ykue yhS Wkh yksu MkqLkke 26{e {k[o Mkwe {kufqV fhe ee nke. [eV sMxMk ke. Mkkkr{Lkk Lkuk]{kt tzkeXu yk {k{kLke MkwLkke {kufqV fhe nke. Mkwe{ fkuxuo hk MkhfkhLku skk ykkk {kxu fuLLke Mk{ {ktkkLke [kkkLke MkwLkke {kxu {k{ku {kufqV fhe eku Au. yk ykkW Mk we{ fk ux u o hk MkhfkhLku ykSLk fkhkkMkLke Mk kuke hnuk fueykuLku {wk fhk Wkh Mxu {wfe eku nkku yLku kkMkrk e hkkLke Mk q[Lkk ykke nke. kr{kzw

  Mkhfkhu k Mkwe{ fkuxo{kt uhkh eku fhe nke yu fkwt nkwt fu, fuL MkhfkhLke yhS xfe fu kue Lkke. fkh fu, fuL Mkhfkhu fuMk{kt hex yhS k fhe Lkke. hk Mkhfkhu yue hsqykk k fhe nke fu, fuL yk {k{k{kt kufMk Lkke. ykhkeykuLku Akuze {wfkLkk {k{k{kt fuL MkhfkhLkw t k {kxu hk Mkhfkh khk k{kt ykuk kkLkku skk ykkkLkk ku Mkwe{ fkuxo{kt fuL Mkhfkhu k {kxu yke fhe Au ku ytku & fhk{kt ykku nkku. kU[u hk Mkhfkh Mkk{u &ku WXkkk fkwt nkwt fu, fuL Mkhfkhu hsqykk fhe Au fu kAe hk Mkhfkhu hsqykk fhe Au. kU[u yu{ k fkwt nkwt fu, huf hk Mkhfkh u ykhkeyk uLk u

  Akuze {wfk {kxu su rk Au ku {wsk [kwt uRyu. Mkwe{ fkuxu o 20{e Vuk wykheLkk rMku k y kh k eyk u { w k L k , Mk t k kL k yu yhek u L k u Ak uze {wfk Wkh Mxu {wku nkku. yk kufkuuLke {]wtzLke MkLku 18{e V uk wykheLkk rMk u ykSLk fkhkkMk{kt Vuhe uk{kt yke nke. khkk hk Mkhfkhu ykhkeykuLk u Ak uze {wfkLkk u rLko fkuo nkku suLke Mkk{u fuL Mkhfkhu Mkwe{{kt hsqykk fheLku ykhkeykuLke {wk Wkh MxuLke {ktk fhe nke. srkk Mkhfkhu 19{e VukwykheLkk rMku nk fuMk{kt Mkkk ykhkeykuLku Akuze {wfkLkku rLko fkuo nkku. MktkkLk, {wkLk yu yhew 1991 kkke su{kt Au.

  MkqkkLku xkzk{kt MkuMkLke qr{fk hnue Au : ykMk

  nuke MkuMk fMkhk fhkk yMkhfkhf

  Lke rne,kk.6Mk qkkLk u qh fhk {kx u

  ykwrLkf Mk{{kt k ufk u Lkk Lkk kukku fhu Au. S{{kt Au yLku fMkhk Wkh kLk ykku Au. srx fMkhkku yLku S{{kt skLke Mkrk{kt k k fuMk{kt Mkqkk xkzk{kt { {ke Lkke. nk{kt s fhk{kt ykuk yuf Lkk ykMk{kt kku fhk{kt ykku Au fu MkqkkLku qh fhk{kt MkuMkLke k qr{fk hnue Au. rLkr{k MkuMkke kLkkh nk{kuoLkke ykuMxkukkuhkurMkMk Lkk{Lke rk{khe kke Lkke. rLkr{k MkuMk hr{kLk Wkk kkk nkh{kuLk yk fkhLke

  rk{kheyku Mkk{u hk ykku Au. MkuMkLkk krhk{ MYku heh{kt yuMxkusLk Lkk{Lkk nkh{kuLk kLku A u su nkzfkyk uLke rk{kheLk u hkufk{kt k {Yk kLku Au. Lkk ykMkLkk kkhku he fhk{kt yke [qk Au. fuxkf hMk kkhku{kt skk{kt ykwt Au fu nuke MkuMk fkuEk kfke uLkkh fMkhk fhkk khu yMkhfkhf Mkkrkk kE fu Au. u fu k kufku ykMkLkk yk kkh Mkkku Mkn{k Lkke. Lkk ykMk{kt kk u fhk{k t ykk u A u f u MkuMk nkxo yuxuf, hkuk yLku {kLkrMkf kkLku k qh hku

  Au. qkMkwhkeLku khk{kt k kuLke qr{fk hnue Au. ykMkLkk kkhkuLku ELku fkh kufkuLkw t fn u w t A u f u M k q k k L k u q h fhk{kt y[qf VkuBw ok khefu yk kkkk Mkkrkk kE fu Au. yuf kLkk MkuMk{kt 500ke 1000 fukuheLkku [o kk Au su [hkeLku xkzk{kt {Yk kk Au. ykLkkke yuLxk uVeLk Lkk{Lkk nk{k u oLkLk w t {k e Au suLkkke qkMkwhke{kt k khku kk Au kue kk fhk{kt yke Au. ykwrLkf Mk{{kt MkqkkLku xkzk {kxu k{k{ kufku nue Mkkhke s S{{kt knkU[u Au.

  MkuMk {khVku he{kt yuMxkusLk nk{kuoLk kik kk Au su nktzfkykuLke e rk{kheLku hkufu Au : MkuokLkwt kkh

  yuh RLzk khk w Mkkk yuhnkuMxuMkkuLke nfkke

  Vhs kh {kuzuke ykk k kkk ukk

  Lke rne,kk.6yuh RLzkyu Vhs kh

  {kuzuke ykk k w Mkkk yuh nkuMxuMkLke nfkke fhkk khu kx {[e kku Au. {kk Lk rMkLke yth 17 yuhnkuMxuMkLke nfkke fhk{kt yke Au. yuhkk uxo kh {kuzuke nkshe ykkk {kxu fXkuh fkokne fhk{kt yke Au. yuh RLzk kh k nk{k t y k L k kk{k t ykuk fXkuh Lkk fkhu yL yuhnkuMxuMk{kt nuk VukR kR Au. 24{e Vukwykheke [kuke {k[o [uLkk kkk{kt uhkh fkokne fhk{kt yke Au.

  n f k k e f h k { k t

  ykuyku{kt yuf ^kRx kMkoh Au. xkuk {uLkus{uLxu [uke ykkkk fkwt Au fu kuhrMkLku nu [ke uku Lkne. r{kLk Mk{Mkh Wzk hu k u nuk wke fkokne fhk{kt yke Au.

  {uLkus{uLxu ykkW yLkuf k {kuzuke ykLkkhLku [uke ykke nke. xufrLkf k{e MkrnkLke yLkuf kwt[ nk{kt hnue Au. fuxkf fuMkk u{k t MxkVLkk kufk u Mk{Mkh Lkne knkU[kLkk fkhu kkeykuLk khu kfeV kzu Au. suke nu yke nuhkLkkrk ykuAe kk k u nuk wke kkk uk{kt yke hkk Au. yuh RLzk xkR{ khVk u{ oLMk {k{u MkkkLk

  hnuk{kt {kLku Au.u fu kksukhLkk kkuo{kt yuh

  RLzkLku yLkuf kfeV kR Au. f{o[kheykuLke Lkkhkske yLku yL {wkke kuLke nkk hkk hne Au. yuh RLzkLku {w~fu{ktke knkh kk {kxu Mkhfkh khk k yLkuf kkk uk{kt ykk nkk. yuh RLzk kuLkk ze{kRLkhLku RLku k rk{kt Au. fkh fu yk r{kLk{kt yLkuf k{eyku Mkkkxe kh yke nke. yuh RLzk khk kksukh{kt fuxkf yuk kkk uk{kt ykk Au suLkk fkhu kuLke Mkke{kt WuLke Mkwkhku ku. Mkkku Mkkku r{kLke kkeykuLke yth k kuLke rkck e fu Au.

  nfkke fhk{kt ykue yuhnkuMxuMkLke Mktk eLku Lk rMk{kt 17 kR : f{o[kheyku{kt rMkLkk kMk

  [qtxe yk[khMktrnkk y{{kt Akkt kUf kMkLMkku he ku

  ko{kLk kkkfe kLkk Mktuo ytrk{ yktfzkyku {e kk kk MkkuLkk Wkh rLktkLku nk fhk ytku r[khk fhku : LkkkkLkLke kkhe

  knukke s ukuk rLko y{e kLkkku

  Lke rne,kk. 6k ufMkkLk e [ q txe {kx u

  yk[khMktrnkk y{e kLke kk kk k Lkk kUf kMkLMk he fhk ykzu fkuR kfeV yku Lkne kuku kku yksu LkkktkLk ke. r[Bkh{u fkuo nkku. ku{u fkwt nkwt fu fuxkf rLko knukke s uk{kt yke [wk Au suke yk rLkoLku y{e kLkkk ykzu fkuR wrk Lkke. fkUkuMkLkk Lkuk]k{kt kXktLk Mkhfkh{t 10 ko kife A ko Lkkkt kLk khefu hne [wfuk

  r[Bkh{u fkw t nkw t fu Mkhfkh ko{kLk Lkkktfe ko {kxu ko{kLk kkkfe kLkk ytrk{ yktfzk {e kk kk MkkuLkk kh ykkk ytfwLku nk fhk ykk kku wh fhkLkk kkMkk kh r[khk fhu. kLku fkwt nkwt fu MkeyuzeLkk ykftzk fuk hnu Au k uLkk kh k{k{Lke Lksh hnuu. ykLkku {kk yu kku fu [qtxe kqo kR kk Mkwe hkn ue kzu. fkh fu ytrk{ MkeyuzeLkk yktfzk Mkk{kL heku rk{krMkf kkk{kt {u Au.

  ykk LkuMkhLkk yktfzk yuf {rnLkk knukke s nuh fhk{kt yke [wk Au. rzMkuBkh MkweLkk k {rnLkkLkk MkeyuzeLkk yktfzk xk nkk. Mkeyuze SzekeLkk 0.9 xfk kR skk kfo rkfoLkku kuh hkku nkku. r[Bkh{u Mktfuk ykku Au fu xw tf Mk{{kt Lkk kufk kMkLMk he fhk{kt yku. fkh fu ykhkeykR kkMk uke yk ytkuLkk Mktfuk {e kk Au. Mkhfkh rLkr{k rLko fhu. Mkhfkh nk{kt wrk yLkwe hne Au. kRfku k ufMkkLke [qtxe {kxu fko{Lke nuhkk fhk{k t ykk kk nu nu ykt[khMknkk y{e kLke kR Au. suke fk uR kk ueMke rLko Mkhfkh fhe fu Lkne. ykk fkuR k rLko fhk {kxu Mkhfkhu [q txe k t[Lke khkLkke ue kzu. r[Bkh{ ykhkeykRLkk kLk oh h whk{ hksLk Mk k k u kk[ek fhkLkk {wz{kt ukR hkk Au. LkkktkLk knukke s fne [wk Au fu Mkhfkh yLku ykhkeykR sYhe kkk R hkk A.

  yLkf ykkf rLko yxfe kzkk kzfkh

  [qtxe hkw Vwtfkkk k {nLkk rLko Lkn ukk

  Lke rne,kk. 6k ufMkkLke [q txe {kx u

  [khLkw hkw VwtfkR kwt Au khu yk[khMknkk y{e kLke kR Au. suLkk krhk{MYku yLkuf rLko yxkR k Au. nu yk rLkoLku y{e kLkkkLke kkkk Mkhfkh {kxu {w~fuYk Mkrkk kR fu Au. nu yk rLkoLke rk{kt ykk k {kxu Mkhfkhu [qtxe kt[Lke {tsqhe ue kzu. u yk rLko {kkhkuLku ykfkk fhu kuk Au kku [qtxe kt[ MkhfkhLku {tsqhe ykku Lkne. Mkhfkh fuxkf fkhkuMkh fuxkf {nLkk rLko R fe Lk nke. MkkuLkkLkk fkhkukkheykuLke {ktkLku kLk{kt RLku fkUkuMk {w MkkurLkk kkteyu kkk heku kr {tkkLku kk eLku ykkk zwx-e{kt fkk {wfkLke {ktk fhe [wfe Au. khtkw Lkkkt kLk r[Bkh{u ko{kLk kkkfe k yLku hks-fkuke kLke kk fheLku kkuzkf Mk{ {kxu yk rLkoLku xkk {kxu fkwt nkwt. khtkw nu yk kkkk {w~-fuYk ukR hne Au. fkhkukkheyku MkkuLkk kh ykkk zwxeLku 10 xfkke

  xkzeLku Mkkk yLku ykX xfk fhkLke {ktk fhe hne Au. [kkkLkk ksux-{kt r[Bkh{u yL fuxkf rLkoLke kk fhe nke. huuLke rMkrkkeLku Mkwkhk {kxu Mkhfkhu fuxkf kkk ukLke kk fhe nke. huu{kt rue hkufk kkLke k RAk Au. Mkh-fkhu knue yurke kuMkLke f{k 4.2 zkuh rk wrLkxke kheLku 8.4 zkuh rk wrLkx fhkLke kk fhe Au. Mkhfkhu yu{ k fkwt nkwt fu kkh ftkLkeykuLku ykuAk hux kh kuMk ykkk{kt yku. yk {k{u ytrk{ rLko furkLkux fhu. Mkhfkhu r{kLk ftkLkeykuLku rue Yx kh Wzk hk {kxu rLk{kuLku nk fhkLke kk fhe nke . yk rLko nuX kkt[ koLkk WLk yLkwLke kk fhk{kt yke nke. Mkkku Mkkku su ftkLkeLke kkMku 20ke khu r{kLk Au ku r{kLk ftkLkeykuLku hknk ykkkLke kk fhk{kt yke nke. Mkhfkhu fkwt nkwt fu su ftkLke yk rLk{ku kku kuLku hknk ykku. khtkw nu yk rLko k nk xke uk{kt ykku Au. yk Mktkt{kt rLko fhk {kxu nu kt[Lke {tsqhe ue kzu.

  kufMkkLke [qtxe {kxuLkk krhk{ [kUfkLkkh hnuu

  {kkkheLke kkheLku RLku k ykkkne

  [qtxeLkk krhk{ fuxkf MkkuLku rLkhk fhu : Lke kufMkk{kt swLkk [nuhk ykuAk uk {u kue ykkkne

  Lke rne,kk. 6 kufMkkLke [qtxe {kxuLkk

  fko{Lke nuhkk fhk{kt ykk kk kurkkeyku k Mkr kR kk nkk. kkuk kkukkLkk Mk{efh kikh fhk{kt kurkke kke kk Au. f uxkf k urkkeyu ykkkkne fhe Au fu kufMkkLke [qtxeLkk krhk{ k{k{ kufkuLku [kUfkLkkhk hnuu. fkh fu ykukk {wskLkk krhk{ {u Lkne. keS kksw fuxkf [nuhk khke we ske hnuu. Lke kufMkk{kt swLkk [nuhkLke kkkkfe ku kue ykkkne k fhk{kt yke Au. kufkneLkk yk knukh{kt fuxkfLke rke hnuu kku fuxkf nkk fVkuze kLke su. knLke [kLke yMk khekk keS swLkLkk rMku ku. khu fkMkkokuk{kt Lke kufMkk sL{ u. 16{e {u 2014Lke kkhe yLkuf Lkk [kUfkLkkhk {k{k Mkkkxe kh ku. suLkk u hksfe Lkukkyku hkn uR hkk nkk ku Mk{ yke kk kk nu kurkkeyku k Mkr kR kk Au. k{k{ hksfe kkkuLkk Lkukkyku k Mkkk Mkr hkk Au. yufkksw hksfe kkku Lkk Mk{efhLke Mkkku Lke [k h{k kkukkLke rkck{kt khku fhk kikh Au. keS kksw kufku

  fkuMkkLke hk kkukkLkk nkk{kt RLku kkukkLke ykkLkk rnMkkkLku {k tkkLkk {wz{k t ukR hne Au. kurkkeLke ykkkne {wsk 16{e {u 2014Lke Mkkh swe s hnuu. su{kt ykhkukkuLkk hMkk yLku [wtxeLke krhk{Lke WkusLkk hnuu.

  { t r h k u , h k k n y L k u kwkhk{kt ruk kw ku. kufku ku{Lke RAk kqo kk kuk kMk fhkk Lkshu kzu. fuxkf kufku yu rMku k k hkMku. 16{e {uLkk rMku Lkk RrknkMkLke h[Lkk kk sR hne Au. 16{e {uLkk rMku kurkkeLkk fnuk {wsk yLkuf xku[Lkk hksfe LkukkykuLkk r{ktkLkk ^ws ze su. kwLkk h{kt kw {tkLke nkshe{kt kt trzk [wfkkLke kk fhu Au khu Mkwo yLku kwLke wrk kwkr kuk kLkkeLku yLkuf kuLku MkkkLke khV knkU[kzk Mktfuk ykku Au. su yk ykkkneLke Mkkike {nkqo kkkk Au. w k]nMkrkLkk h{kt kuMkeLku kt yLkuf yLkwe [nuhkLku kAzkx ykku Au. yuf ykk kku khu {rnkykuLkk WLke kk ukR hne Au. yL fuxkf kurkke k nk{kt Mk{efh kikh fhk{kt kkuk Au.

  fkku kwfkk zuhku ke kue hkuzwt fk{ [kw Au, u{kt eeke 4 rf.{e weku hMku {tsqh ku Au. khu e k{kuk hMkwt wt..? uku fhkh uzqku uxek, hkswh, ee, kuzek, k{k, kuzek {wkzk, khwhk, kue, uhk {wkzk, ytkktk hnuke Au. yk uzqkuu hMku khku k nkukke e {w~fueykuku k{ku fhku ze hkku Au, khu kufkue {kte Au uykuk k{kuk hkuz-hMkyku hk hfkh ke yku ue kuf ke fhe ne. (Meh: ts hkXkuz, fkku)

  kuhk, k.6k ufk [ q txe nuhk

  kk u yko yk[khtrnkk y{efhk k{ r u s kuhk nuh{ktke hksfe nkuz yu kuMxh uhku krfk khk wh fhke fk{ehe fhk{kt yke ne. yk Whkt yk[khtrnk y{efh kk s kuhk hkrfke W{w hkSk{k ytu {khe uXf {we hkk{kt yke nkukwt qkkuyu skwt nwt. ufu, kuhk Whkt t[{nk rsk{kt tk khk nkuz yu kuMxh uhku qh fhke rrryku us ke uk{kt yke ne.

  k uhk{k tke nk u z, uhku, kuMxhku krfk khk qh fhkk

  ykk{e y u r {k{k t

  kukhe kufk [qtxe ytue nuhk kk s rfkke fk{ku yu krfkheykuk hfkhe nuh fk o{k u Wh yko yk[khtrnke uf ke R Au.

  y k [ k h t r n k k [ w M y{efhk kYu tk yuf{kt yke wt nwt. kuhk nuh{kt rr rMkhk u{k tke 18 Whkt nkuz yu 20 Whkt kuMxh uhku qh fhk kuhk hkrfk khk fk{ehe nkk hk{kt yke ne. {w yrfkhe re k uzk yu u oh ze.yu fk{k u khk WMk hne nuhk {k{ rMkhk u{k tke W fk{ehe nkk hk{kt yke ne. kuhk hkrfk W{w hkSk{wt {tsqh fhk rnk {wu wkhu

  ktsu k {khe ne su kuz ykurVhe w[ku R {we hkk{kt yke nkukwt {w yrfkhe re kuzku skwt nwt.

  y k [ k h t r n k k e krfke k {we:-

  k uhk : yk[khtrnkk n [u kuhk hkrfke k{kL k {we hnuk 13 r{rykue he w yufkh kuhtu ze Au. Auk fuxkf {kke rr fkhk u [ u yxkR hnue r{rykue he rk k{u kie {ex {tzkR ne. kku kku RAwf kukhkuyu {kRkh r{rykuk yk kk yhk [u yktrhf rrryku us ke ne. su w yufkh ek M {e kr kR Au.

  knku, k.6k u u nk nk uk Ak t

  kuke h{te h r khk u{efku Je hefu ke h{kt ukze ee ne. k r, kuf kk khek khk ykhkh kherhf yu {kef kk yke rh{kt {kufe ukt ykk Auk yze koke whkk kkke ks ykue tsue kwfkk ktek k{e 23 keo heyu kue Mxuk hksu Mf R Lke wnkh kkwt rsk kue qkku khk k {u Au.

  rhek h yk kk whe rh{kt {kufe yke:- tsue kwfkk ktek k{u k k r{f kk k u hn u k e{kR yw hne{kR ktXekk Vuwhk k{e

  23 keo knekw kku kk nk. k e{kRu uk s Vek{kt hnue kne {nt{ u kku u{ kkt kne u kku fhkk nkuR Auk yZe k oe Je knekwu khu h{kt hnuwt nku ku hnu, {khu kne u kku fhkk Au. u{ fne ykhkh {khqz fhe kku kue kk ykku nkuR yu yekR kXek yu ue Je {fwkee kXek e{kR kXeku kk yke, {khku Akufhku {hS {ws tt hku, khu hnuwt nku ku hnu fne kk ykk nkuR yu kne uu, nw t e{e Je hefu hnuke Awt yu u h{ktke fkZe {qfe fne kk yke nkuR yk hek ykhkhk {kef

  yu kherhf kk k e{ yw hne{ kXek k uke u{efk kne {nt{ uu Je hefu ke h{kt ukze R knekwu kk yke Vuwhk uek rh{kt {wfe ykku nku.

  yk tt u r, u kk khekk kkke ks yku ktek k{e 23 keo hek knekw e{ yw hne{ kXekyu knku rsk {rnk kue Mxuu Vrhk kutkk kueu yk tuo ktek k{u kkr{f kk ku hnuk e{ yw hne{ kXek, yekR {nt{ kXek, {fwkee ye kXek kk kne {nt{ u rY wku kue yk fkokne nkk he uykue hfzk [ku r{k fko Au.

  twkuzk, k.6uX xe e fkzek fk uus

  kuzueke hekk yke h Vhe hnuk hekkkeoykue xkxk yue kzeu zuk teh yfM{k{kt u f s u x k r k k e o y k u u Eyku kk u hekkke oykuu teh Eyku kk heVh fhkk Au.ykshkus kuhk 1 fkfu kuzue xe. e. fkzek fkuus{kt xek eyu kk yuk eyue hekk yke h yke hnuk twkuzkk ykswkswk uf rkkeoykuu nkku kuzue hk kuhe {ko Wh khek k{k r{kzu xkxk yue kzekt zkhu Mxuh hku fkw w{kkt kze hkuz Wh xe {khe E ne.

  kze xe {khk u{kt kh {eku u[kkE hu. uk r{e k. suwh ke. eku rkE hu. {kuewhk k. suwh ke, n{wkE okE hu. k{hkue k. suwh ke ku xek eyu, yuk eyu, yuk eyu k hekkke oyku nk. kk fwthn nh hu. fhk k. twkuzk xek eyu, ehuLkE khkE hu.

  whe k. twkuzk, u{ kE xek. hu. uxz k. twkuzk. hexku khkE hu. uxz k. zktwkuzk xek eyu. {ekku ykufkE uxz k. twkuzk xek eyu, we hk uxz xek eyukykuu nkk u u Eyku kE ne yu fuxkf rkkeoykuu {kkkk ku Eyku kE ne.

  yfM{k kke kku xk Mku xkVef {kt ~ku ok nk. EMkuu 108 kuke twkuzk k{wnef ykhku fuL ku kk nk. kt Vhs hk zkufxh {Me ku kk { MxkVkt {kkuyu EMkuu kfkrf khkh yke ne. u EMku eku rkE hnu. {kuewhk k. ke suwh kk n{wkE rkE hu. k{hkue k. ke suwhu w khkh yhk u rhVh fk o nkukwt k {u Au.yk rk uuLsh w{ekku sekE kk hk{whk k{k hekkke o kheyk yukE kkEu ke-{kuxe Eyku kk k{e ne.

  kufke [qtxee nuhk kku s t[{nk rsk{kt yk[khtrnk y{e

  ur{fku eS Je hefu h{kt hkk k tsuek kteke rheku kk ykk r- krhk k{u Vrhk

  nkku- kuzue {ko h yfM{k{kt 10 rkkeoykuu E : 2 teh

 • 4 / . 07-03-2014, y{kk

  Year : 1, Issue : 246, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 07-03-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 246, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.07-03-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  30 nh uMxkeLk hee ukkheykuLku u[ku

  f[hkLkk rLkfk {kxu fhkuzku [kok Akkt Mkrk kkk

  y{kk, kk.06y{k k B w r L k r M k k

  fk ukk u oh uLk khk nuhLkk huf y uf{k u kh k k k k t f[hkL k k rLkfkLke Mkk Mkkhe kLku ku {kxu BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk Yk. 1.86 fhkuz{kt 30 nh uMxkeLkLk e hee fhk{k t yku. nuhLkk yuf{kuLku BwrLk.yu heuk zMxkeLk nexe [kso ELku u[k fhk{kt yku. BwrLk.Lke yk rLkkeke uMxkeLk kLkkke ftkLkeLku kku YrkkLkku Vkku ku. BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk MAkkLkk Lkk{u uMxkeLkLkku k u[k fhe Yrkk f{kkLke Lkerk ykLkke hkk Au. qkfk{kt

  hee fheLku ykk nuh{kt Yk. 100{kt u[uk u zMxkeLk k nk{k t kkk kE kk Au. y{kk n uh{k t f[hkLk k rLkfk {kxu fhkuzku YrkkLkk [uo Mktkkt MkVkE kusLkkyku fhkE Au. ku{ Akkt k nuh{kt kt uEyu kt Xuh Xuh ktfe uk {u Au yLku f[hkLkk Zkk uk {u Au. y{kk nuhLkk k{k{ fku{ yuf{ku suk fu wfkLkku, kekeeLkk {kfuox ku{s LkkLkk {kuxk yuf{u yLku kkLkLkk kkyku khk hkusuhkus Wkk kkkt f[hkLkk rLkfkLke Mkk Mkh kLk u ku {kxu f[hkLkk yufkefhLke kusLkk y{{kt {wfk{kt yke

  hne Au. y{kk BwrLkrMkkLke nuk rkkLkk yrfkheykuyu qkfk{kt kku YrkkLkku [o fheLku zMxkeLkkuLke hee fhe nke yLku ukkheykuLku VhSkk Yk. 100 ELku uMxkeLkLkw t u[k fhk{kt ykwt nkwt khtkw nkLke kkhe{kt fkuEk yufk kkMku ykk uMxkeLk uk {ke Lkke. qkfk{kt ykwt kLke [wwt nkuk Akkt Vhe yk kusLkkLku y{{kt {wfk {kxu [ku krk{kLk fko Au. yk Wkh Vqz Mku^xe yuLz MxkLzzo yux ytkkok fku{ LkkUe rk n uX ykske kkheu MkwkkuLkk skk yLkwMkkh 50 xfk fku{ yuf{ku LkkUkk Lkke.

  y{kkLkk yuf{kuLku zMxkeLk nexe [kso RLku ykkk rn[k : uMxkeLk kLkkke ftkLkeLku k

  fwrhh ykkkLkk knkLku XkkE

  {h[kLke qfe Lkkte qtx fhLkkhk kuLke yxfkk

  y{kk, kk.06y{kk{k t M k u x u kEx

  rMkkh{k t f wheh ykkkLkk knkLku sE ykt{kt {h[kLke qfe Lkke qtx [kkk ku ykhkukeLke ytku MkuxukEx kkueMku hkfz fhe Au khu yk {k{kLkku yL yuf ykhkuke Vhkh Au suLku kfze kkzk [ku krk{kLk fhkk Au.

  M k u x u k E x r M k k h { k t hn ukk 63 ke o LkLkkk uLk e{tkkE MkkzkLkk hu kk kk. 21 VukwykheLkk hkus ku [ezkLkk k wLkkLke kkkMk{kt kkueMkLku {nkqo kkke fze khefu MkeMkexee Vwxus {k nkk su{kt yk kwLkk{kt Lktkh khLkw t MkVu yuMkuMk kkhk{kt ykwt nkukLkw t k {wt nkw t. kuLkk ykkhu MkuxukEx kkueMku kkkMkLkk

  [ku krk{kLk fheLku rLkoLkkh{kt hnukk 26 keo ykhkuke hknw r{Mkn hkskwk kkk yL yuf ykhkuke fh MkkutfeLke {wk{k kkk [uELk MLku[kLkk kwLkk{kt Wkkuk{kt uku kMkh kkEf yLku yuMkuMk Mkkku hkfz fhe Au.

  yk u [k UfkLk khe k kk k Au fu ykhkukeyku qtx fko kk {wk{kLk u hu keLk u Mkk uLk w t ykukkkLkk {eLk{k t huk yk u k keL k u {k uf[k uf yLk u [ktkuzek rMkkh{kt u[e ELku Yrkk Mkhukku u[e ukk nkk. ykhkukeyku {ntytu rMkrLkh MkexeLk {rnkLku xkkuox kLkkkk nkk. ykhkukeykuLke fzf kqAkhA nkk hkk kuykuyu Lkkhkwhk, [ktuzk yLku hkek rMkkh{kt [ezk fhe nkukLkwt fkwwt Au.

  30{e {k[oLkk rMku w MkwLkke fhku

  rk {ko fuMk : Mkkkeykuyu fkuxoLke Mkk{u ykkue swkkLke

  Mkk{krsf fkofh {w rfh Mkk{u fkkfe kqt[ he

  y{kk, kk.06rneLke Mkk{kSf fkofkko

  {w rfh khk kqo ykEyuyuMk yrfkhe rk {koLke kLkke fuMk{kt ykshkus ku Mkkkeyku rkf rMkLnk yLku Lke{ rMkLnk nksh hkk nkk. kuykuyu fkuxo{kt swkkLke ykke skwt nkwt fu {w rfh khk Lw [uLk Wkh yLku xTexh {khVk ek {koLke kLkke fhk{kt yke nke. fkuxu o ktLk u MkkkeykuLke swkkLke LkkUe [wfkku 30{e {k[oLkk hkus hkku Au. Wkhktk fkuxo Mkk{kSf fkofkko {w rfh Mkk{u Mk{LMk fkt kku kuhtx E~w fhu kue kk Au. "{kwhe MkwMke" fktz{kt ekk kLkuk kqo ykEyuyuMk ykurVMkh rk {k o rY rneLk e eke Mkk{kSf fkofkko {w rfhu xTexh yLku xee [uLk

  kh kkkrnkuk ykkukku kkk nkk yLku k u{Lke kLkke fhe nke. suLke rY rk {koyu kk ukkLke kLkke ytk uLke kkk t y{kk k kB Mk uLMk fkuxo{kt {w rfh rY kLkkeLke Vrhk fhe nke. yk VrhkLku fkuxuo k kkk hke nke.

  rk {k o L k k y uzk uf ux khVke MkeyuLkyuLkykEkeyuLk kh Mkkrhk kue {w rfhLke fku{uLx yLku xTexh {khVk rk {k o rY fhk{k t yk ue rxke ytkuLkku Mkkus fkuxo{kt hsw fkuo nkku. suLku fkuxuo k kkk hkku nkku. fkuxuo kk MkwLkke{kt rk {koLke kLkke {wu fkuxuo kkuku kkkMk fhu kuwt nuh fhk{kt ykwt nkwt. Wkhktk kLkkeLkk ku MkkkeykuLku fkuxo{kt WkMkk hnuk nwf{ fhk{kt ykku nkku. rk

  {ko kLkke fuMk{kt ykshkus ku Mkkkeyku rkf rMkLnk yLku Lke{ rMkLnk nksh hkk nkk. kuykuyu fkuxo{kt swkkLke ykke skwt nkwt fu {w rfh khk Lw [uLk Wkh yLku xTexh {khVk ek {koLke kLkke fhk{kt yke nke. fkuxuo ktLku MkkkeykuLke swkkLke LkkUe [wfkku 30{e {k[oLkk hkus hkku Au. Wkhktk fkuxo Mkk{kSf fkofkko {w rfh Mkk{u Mk{LMk fkt kku kuhtx E~w fhu kue kk Au. kqo ykEyuyuMk ykurVMkh {kwhe MkwMke fktz{kt hk Mkhfkh Mkk{u kzk Au. kuyku fALkk fuxh nkk khu ku{u s{eLk Vke{kt kuhherk yk[he nke kuLkku ykkh E ku{Lku MkMkuLz fhk{kt ykk nkk. nk kuyku {kwhe MkwMke fktz Mkrnk kLkke fuMk{kt zk fhe hkk Au.

  kkMkkkuxoLkk knkLkkke kiMkk kzkkk krXkLke hkfz

  y{kk, kk.06kfk kkMkk k ux o kLk ke

  ykkkLkk knkLku kiMkk kzkkk krXkLku ytku kE{kkt[u zke kkze ykkLke fkokne nkk he Au. nuhLkk nkxfuh rMkkh{kt hnukk Mk wrLkkkkuLk rfw{kh MkteLku ru skLkw t nkukke kkMkkkuxo kLkkkLke sYhekk We kE nke.

  yk hBkLk ykhkuke YMk hrfk t k rLkyu k k u k kL k e ykuk kkMkkkuxo f[uhe kkk kkueMk kkkLkk Wkh yrfkhe Mkkku nkukLkwt skeLku kfk{kt k kMk k k ux o kL k ke ykkkLk w t Mk wrLkkkk uLk skw t. yLk u yk kfk kkMkkkuxo kLkkk {kxu Yk. 32,000Lkku [o Lke kku.

  kkMkkkuxoLke kkfkef sYhekk nk ukke Vheke Mk w rLkkkk uLk ykhkuke YMkLkk rkMk{kt yke sELku knuk Yk. 25,000 ykke ek. ykxe hf{ ykk kk k kkMkkkuxo Lkn {kk Vheke MkwrLkkkkuLk ykhkukeLkk hu kk khu ykhk uke YMkyu kk. 5 {k[oLkk hkus kkueMk fr{&hLke f[uheyu fuxef Mkneyku ukLke Au. ku{ fne Vheke MkwrLkkkkuLkLku fr{&h f[uheyu kkukk khtkw ykhkukeLke kk kh tfk skk Vheke MkwrLkkkkuLk u kkkkLke kE{kk[Lku fhe. khkk kE{kkt[Lkk MxkVu Axfwt kkuXe kkueMk fr{&h f[uhe kkMku ku[ kkuXeLku ykhkukeLku zke kkzku nkku.

  kfzku ykhkuke ykkW ko 2004{kt fkkzkkeX kk ueMk MxuLk{kt k [exkLkk kwLkk{kt Mktzkuku nkukLkwt k {wt Au. yku WuLke Au fu nuh{kt k rXkyk u yLkk L k w M kk ykLkkeLku kufkuLku rkMk{kt ELku kkuLke XkkE fhe hkk Au. yk ykkW k yLkuf khek kufkuLku {fkLk ykkkLkk knkLku Mktkkt kufku Mkkku XkkE fhe hkk Au. ykkW k yLkuf khek kufkuLku {fkLk ykkkLkk knkLku Mktkkt kufku Mkkku XkkE fhkE nkukLkk rfMMkk fk{k t ykk nkk. {rnkykuLku kkeLkk MkkV fhkLkk knkLku krXk h{kt ykeLku Aukhe skLkk kku yLkuf kLkkku fk{kt yke [qk Au.

  kkukkLke yku Auf yrfkhe Mkwe nkukLke kk fheLku k[ ykke Aukhkze yk[he : kkueMkLke kkkMk Y

  zkkuk MkLke kkueMk khk kwAkhA

  n{h, k.6yk{ yk{e kxeok uk yu

  rnek wo rk {tke {ek rkueke fkhk fkVk h wkhu {kuzektsu n{h Sf yk ku khk kh{khk u fhkk t rkueke fkhku kAku fk[ wxe ku nku. ykk ukyu yk nw{k {kxu ks yu fkutu h ykku fko nk.

  wkhu uhkw, kk yu uzk kR yk kxeoku fkVku Rzh kR n{h yke hkku nku khu yk kuyu kh{khku fhkt [f[kh {[e R ne. u fu, fkhku fkVku

  kh{khk Ae n{h y{kk nkRu h yku Mxkh exe ku nkut[e ku nku. yu kt s rkuekyu kh{khk ytu fhe ne. xke {krne {k t s yuee yu yuykuS eykR rn kueku fkVku nkut[e ku nku. yu wAhA nkk he ne. eS ksw ksk fkofhkuyu rkuek {k wkku[kh fko nk kueu u{u ktke kze ek nk.

  kh {khk y t u {ek rkuekyu ks yu fkutue r[khheke khkse fhe ne yu wkk u u

  k[kh qh fhk fxr kk ywhku fkuo nku. kfkhku kku k fhkt u{u skw t nw t fu, rne{kt {khkuyu yk kxeou t fhe ne. y{u kk h ykk khke s rkkuu y{khkke zh kk {ktzku nku. htw y{u ykk{e rku{k t k[khu qh fhk {kxu fxr Aeyu. suke {khku y{khe kku s hnuu. u{e {wkfk hr{k n{h{kt fuxkf wkk uyu kxee he{k t kuk k[kh ytu yk k fk ofhk u khk fkhe ykk{kt yke nkukwt ykkhq qkku{ktke skkw Au.

  n{h Sf ykk uk {rk rkueke fkh h kh{khku

  n{h kR uzk hV ykk nk khu fkVk h kh{khku : kh{khk{kt rkueke fkhku kAku fk[ qxku

  yuLkMkeMke khk kuxe k[kku wtkuLkk kkku nue Mkkhke kkEf hueLkwt ykkusLk fhkwt nkwt.

  rhkk[kfLku kkUe hkkLkku {k{ku

  Mkrnk ku fkuLMxukLke ke fhk fkuxoLkku yku

  yrfkheyku khk wt kkk ukk ku ytku rhkkuxo hsq fhk MkhfkhLku yku ykkku : keLkk yku kk

  y{kk, kk.06y{kk kE{k kL[Lkk

  kkueMk yrfkhe khk yLku k u fk uLMxuku tfkMk k khefu yuf hekkkkLke yxfkk fhe {kh {khe kkUe hkkLkk fuMk{kt kwshkk nkEfkuxo yk{f ke khk Mkrnk ku fkuLMxukLke y{kk knkh ke fhk yku ykku Au. Wkhktk yk {k{u W[ kkueMk yrfkhe khk wt kkkt ukk k uLkk u kkkMk rhkk ux o hsw fhk MkhfkhLku yku ykkk{kt ykku Au. nkEfkuxuo w{kt [eV EuLk

  ykurVMkhLku khk Lke ke fhk rLktke fhe Au. y{kk kE{kkL[Lkk kkueMk yrfkhe khk yLku ku fkuLMkuku yuf hekkkkLk u k wLkknek f]{kt tfkLkk ykkhu yxfkk fhe nke yLku ku{Lku {wZ {kh {khe kkUe hkk{kt ykku nkku. yk ytku hekkkkLkk kLkeyu k wshkk nkEfk ux o{k t n u rkMk o fk u k o Lke yhS k fhe nke yLku ku{u yhS{kt skwt nkwt fu {khk krkLku kkueMk kuxe heku Wkkze E kE nke yLku ku{Lku {wZ {kh {khe kkUe hkk{kt ykk nkk. kwshkk

  nkEfkuxo yk xLkkLke ktehkk E hekk[kfLku kuhfkuMkh hek u kfze {kh {khkLkk {wu kE{kkL[Lkk khk yLku ku fkuLMxukLke y{kk knkh ke fhk yku ykku Au. Wkhktk yk fuMkLke kkkMk fhLkkh W[ kkueMk yrfkhe khk wt kkk uk{kt ykk kuLkku kkkMk rhkkuxo hsw fhk hk MkhfkhLku yku ykkk{kt ykku Au ku{s kwshkk nkEfkuxuo [eV EuLk ykurVMkhLku khk Lke ke fhk {kxu rLktke fhe Au. suLke MkwLkke 10{e {k[uo kuu.

  rkfLkk y{kLke koLkLkku rfMMkku Mkkkxeyu

  uhkw{kt rkfu rkkeoLku rLko {kh {khkk R kE

  y{kk, kk.06{nuMkke rsk{kt kkr{f

  rk u rkLkku kko kLke kw t Au. {nuMkkkLkk kkr{f rk rkk{kt rr fkiktzLku fkhu WXuku rk nsw Bku Lkke khu uhkwLkk kMkk kk{Lke kkr{f kk{kt yuf rrkfk khk kkfeLkk u nkk ktke LkkkLke xLkk Mkk{u yke Au. yk xLkkLke rkkku uEyu kku kuh-6 {kt ke kkfe kh [kuheLkku ykhkuk {wfe rkkku kw{keLku rrkfk khk yMkk {kh {khkkt EkMk kkfeLku rMkr nkuMkx{kt k fhe kze Au. yk kkkku nsw Mkwe rk rkk khk fkuE rkrk ykkE Lkke kku keSkhV kkfeLkk ke khk kkueMk Vrhk LkkUkkLke kses nkk hkE Au.

  rkLkk fk uEk kku rkkeoLku {kh {khk Wkh rkkt

  {wfkku Au. u fkuE rkf rkkeoLku {kh {khu kku kuLke Mkk{u fkLkqLke fkokne k kE fu Au. yk{ Akkt yksu rkkeoLku {kh {khkLkk rfMMkk Mk{ks{kt yk{ kLke kk Au kh u {nuMkkkLke rMkr nkuMkx{kt Mkkhkh E hnue ft[Lk Lkk{Lke yk kkfe k yue s yuf rkfLke kw{kekkLkku kuk kLke Au. kuh-6{kt ke yk kkfeLke yk nkk {kxu k uLkk rkf skkkh Au. yk kkfe Wkh [kuheLkku ykhkuk {wfeLku korrkfk {ukkuLku yk kkfeLku MxeLke Vwxkeke kuVk{ {kh {kkuo Au suLku ELku yk kkfeLkku nkk ktke kku Au. yk kkkkLke Vrhk kkLku fhktkk kk khk k rrkfk Mkk{u fkuE kkkt Lkke hkk. yk xLkk kk rMkrkfk h Wkh Wkhe kk Au ykhu yk kkfeLkk krhkhsLkkuyu kkueMkLkwt hw ewt Au.

  kkr{f kkLke rrkfk khk yrk hkk koLk fhkwt

  Y[{kt hMkk yu fhk kzkk kufkuLku k yko

  y{kk, kk.06ykh yuh MkhwuLkLke

  MkrkLkk fkhu yuf kksw kkk{kLk Wkkh[ZkLke Mkrk uk {e hne Au khu rk kwshkkLkk fuxkf kkk u{k t hMkk yu khVLkk fhk kzk nkk. {kuMk{u kuk r{ske [{kt kke hkE kk nkk. [Lkk fMkf, ek, kkt[ kke, kLkkk Mkfo rMkkh{kt kke hkE kk nkk. fuxef skyu khVLkk fhk kzk nkk. [ rsk{kt yuf s fkf{kt yu k {kuMk{Lkku yLkw fkuo nkku. {kk [ s Lkn kfu LkMkkhe{kt k hMkk kzku nkku. yuf kksw kkkuhLkk kkk{kt kh{eLkku yLkwk kku nkku khkk MkwMkkxk {khkk kLk [u hMkk kwxe kzku nkku. yuxk{kt ykuAwt nku ku{ {kuzuke khVLkk fhk k kzk nkk suke kkkh Xtzwkkh kR kwt nktw. kwkhu kkkuhu [kh kk kk Mkrk yufkyuf kkE kE nke yu kkkh{kt kxku ykku nkku. ykh yuh MkhwuLkLkk fkhu nk{kt nk{kLk{kt yk fkhLke Mkrk kkk hnukLke kk Au. ku{kh hMkkLkk

  fkhu [ nuh yLku rskLkk {kkku o Wkh kke hkE kk nkk. knLk [kfku k yxkE kzk nkk. [ku{kMkkLke {kuMk{ nku kuku yLkw kku nkku. yksu y{kk{kt wk{ kkk{kLk

  15.9 rzke LkkUkwt nkw t khu kkteLkkh{kt 16 rzke wk{ kkk{kLk LkkUkwt nkwt. Lkrk{kt 15.9 rzke kkk{kLk kwt nkwt. fkuRk fkhLke [uke nk{kLk khk he fhkE Lkke.

  kwkk kUkLke hsqykk Wkh rkkt WXkkku yksu uh{kt rV{ hsq fhk kue kk

  Lke rne, kk.6rne nkEfkuxuo {kwhe erkk

  yu s wne [kk yrLke k rV{ kwkk kUk khke rkkt WXke eku Au. rkkt WXke uk{kt ykk kk yk rV{ nu ykkefku Mkkk{e {k[oLkk rMku hsq fhe uk{kt yku. nkEfkuxuo uh{kt rV{Lke hsqykkLku k {tswhe ykke ee Au. yk ykkW Mk{k khk{k t yk rV{Lke hsqykk Wkh nkEfkuxuo rkkt

  {wfe eku nkku. fkuxuo kwtutzLke [[k kwkk kUkLke Lkukk Mktkk kkLke yhS Wkh Mk wLkke [kke uk yk {wskLkku yku ykku nkk u. Mk tkk u kku fku o nkku fu, rV{ ku{Lke kRV Wkh ykkrhk Au. suLku fkhu rV{ rLk{kokkLke Mkk{u y{Lku ktku Au. rV{ rLk{kokk khk yk ytku fkuR khkLkke {ktkk{kt yke Lk nke. rV{ Mkkku Mktfkuk kufkuLkku kku Au fu, MktkkLke yk kkkk

  kuxe Au. rV{ ku{Lke kRV Mkkku fkuRk fkhLkk Mktk hkke Lkke. rne nkEfkuxoLkk [wfkk kk kwkk kUkLkk rLk{kokk yLkw Mknk yLku rof Mkkir{f MkuLk wk s w ukE hkk Au. ykwt k{ k kLwt Lkke khu fkuR rV{ hsqykk knuk yxkE kze Au. kk ku o Mkts ek keLke rV{ hk{ek Wkh k hsq kkk knuk yk fkhLkk rkktLke kk fhk{kt yke

  nke. {k{ku fk ux o{k t knkUku nkku. ykhu rV{Lkwt Lkk{ keLku krku fe hkMkek hk{ek Lkk{ hkk{kt ykwt nkw t. yk Wkhktk yLkwhkk f~kLke rV{ kUk ykuV kMkukwh yLku ykwkkuk kkukhefhLke rV{ uk yfkhLku k fkkfe kku[Lkku Mkk{Lkku fhku kzku nkk u suLkk fkhu rV{Lke hsqykk ykzu kfeV We kE nke. ykhu yk rV{Lku hsq fhk{kt yke nke.

  kwshkk{kt rfkMkLkk kk kuxk Au : yuyukeLkku kku

  kkLkkwh, kk.06u{kt ykkk{e rMkk u{k t

  kuLkkh kufMkkLke Mkk{kL [qtxeyku nuh kE kE Au khu {w hkxe kkk u Mkk{u kkk ezk rneLkk sLk yktkuLk

  kk k[kh kkkLkk {wk Mkkku kzwLkk [qtxe r[ke rneLkk ykukk[kh rMk Mkwe {w{tke ku hnuk yh fushekLkk Mkkku uku {eke uh{kt kukk]rk ykuo rLkfuk ykkLkk Lkukk {Lkek MkeMkkuek yksu Mkhne kLkkMkfktXk Sk{kt kMku ykk nkk. kkLkkwh kku ykkLkk wk fko kh kkfkhkuLku sku fu zkkLk kLkk {khe kLke [wf uk {w{tke Lkh uL {k ue kwshkk{kt rfkMkLkk kk kLk swk yLku kkuf nkukLkw t wku ykkuk fku o nkk u. k wshkk{kt Mkhne rMkkhku yLku kkB kkk nuhe rMkkhku{kt yk{ sLkkk k[khke kkne{k{ kk ufkhe WXe Au khu kkr{f rk Mkkk u {kr{f yLku fk uus{kt ykwhkk rkfku kuVuMkhkuLke ykAk Mkkk u kkfk uLk u kekLkk kke yLku xkukkuLke Mkk ykkk fkMkY{kuLke kteh Mk{MkykuLku E rkLkwt kuh yL hkku fhkk Lke[e fkkyu ZMkuzkE hkwt Au.