06 04 2014 sunvilla samachar

Download 06 04 2014 sunvilla samachar

Post on 19-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, 6-4-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 06-04-2014, y{kk Year : 1 Issue : 276Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 276 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 06, -2014

  kwshkk{ktke [qtxe Lk zkLkku Rhkku khu Lk nkku : kwshkk Mkkku ku{Lkku swLkku Lkkkku Au : MiAkke s [qtxe ze hkk nkukLke yzkeLke fkqkk

  kufMkkLke [qtxe{kt kskLke Sk rkfw rLkrk kLke Au

  kkteLkkh,kk. 5khke sLkkk kkxeoLkk rhc Lkukk yLku qkkqo Lkkk zkkLk

  kf] yzkeyu yksu kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueLke khu Mktk fhe nke yLku fkwt nkwt fu, LkhuL {kue uLkk ykkk{e zkkLk kLku. ku{u W{uwO nkwt fu, LkhuL {kue rkrLx RuLx {uLkush Au. {kueyu nexektkLku Lke [kEyku Wkh knkU[kzk{kt qr{fk se Au. u fu, yzkeyu fkwt nkwt fu, qkkqo zkkLk yx rknkhe kskue Mkkku {kueLke Mkhk{e fhe fk Lkn. kskue fkuRk rk kh kskLkk kkuz MxkLzzo Au. kskue kkukkLkk{kt yuf kMk

  Au. yk kkxeoLkk {w r[khf rLk k Wkkk nkk yLku yx rknkhe kskueyu ku{Lke r[khkhkLku nexektk{kt y{e kLkke nke. yzke kufMkk [qtxe{kt yk ku kskLke SkLku RLku rkfw ykkke Au.

  ku{u fkw t nkw t fu, fuL{kt ykkk{e Mkhfkh kskLke kLku. kkteLkkh{kt r{rzk Mkkku kk[ek fhkk yzkeyu fkwt nkwt fu, kwshkk{ktke [qtxe Lkn zkLkku Rhkku khu Lk nkku. 1947{kt uLkk rksLk kk ku{Lku yk kuk{ktke yk {ku nkku suLkwt yksu kwshkk Au. nkLkk {kukuLku Vkke RLku LkhuL {kueyu k kkLkk

  fkofhkuLku yke fhe nke fu kuyku yzkeLku Skkzk {kxu k{k{ kMkku{kt kke Au. {kueyu fkqkk fhe nke fu, ku{Lkk SLk{kt yue fkuR k yke Lkke ktke yzkeLkk {kkooLk ku{Lku Lk {k nkk. ykkk{e kufMkkLke [qtxe{kt ksk kLkkh Sk {uu. ykkW yksu Mkkhu yzke y{kk r{kLke {kfu yke knkUk nkk kt kuykuyu kkfkhku Mkkku kk[ek fhe nke yLku fkwt nkwt fu, kkteLkkh Mkkku ku{Lkku wk swLkku Mktkt Au. kwshkk Mkkku {khku swLkku Lkkkku Au. kwshkk{ktke MiAkke [qtxe ze hkku Awt.

  yku LkkULke Au fu, yzkeyu yk knuk kkteLkkh{ktke [qtxe

  zkLkku RLfkh fhe eku nkku. kkteLkkhLkk ku kukk{ktke [qtxe zkLke RAk yzkeyu k fhe nke. u fu, ksk yu Mkt khk kukkLke rxrfx ykkkLkku RLfkh fhkk ykhu yzke kkteLkkh{ktke [qtxe zk hkS kR kk nkk. yzkeyu W{ukhekk ko kk kwshkk{kt k hksfe kh{e u kuk Mktfuk ukE hkk Au. yzke kkteLkkh{ktke [qtxe zk hkS ku fu fu{ kuLku RLku ykkW khu MkMkuLMkLke Mkrk nke. LkhuL {kue yLku yzke yksu yufkeLke tMkk fhkk Lkshu kzk nkk. kkLkk fkofhku{kt k nk{kt khu WMkkn uk {e hkku Au.

  LkhuL {kue uLkk ykkk{e zkkLk kLku : yzke

  kkkhke 12 xfk keyuV fkkk ytku hkMk h

  kkt[ fhkuzke w kkkkhfkuLku Vxfku

  Lkerne,kk.5 uLkk kkt[ fhkuzke k khu

  keyuV kkk khfkuLku {kuxku Vxfku ykkeLku Mkhfkhu Mk{k kkkh{ktke 12 xf k k ey uV f k k k L k e hkMkLku Vkke ee n ke. yk Mktkt{kt { {tkkLku {kufk{kt ykuk Mkk fnuk{kt ykwt Au fu, keyuV {kxu {kk f{o[kheykuLkk {qqk kkkh s Lkn kfu ku{Lku {Lkkh kkyku{ktke k 12 xfkLkk fkkLke sYh Au. Mkkku Mkkku Mkk{kt skk{kt ykwt nkwt fu, f{o[kheykuLkk keyuV kkk{kt f tkLke khVke k yuxw t s kukkLk ykkk{kt yku ku sYhe Au.

  {tkkLkk yk rLko ytku {krnke hkLkkh Mkqkkuyu skwt Au fu, Mkhfkhu fkk {tkkLke MkknLku {kLkeLku yk hkMkLku Vkke ukLkku rLko fkuo Au. yku WuLke Au fu, {kuxkkkLke ftkLkeyku kurf kkkh yLku zeyu ({kUkhe kk nuX {e hnue hf{{ktke keyuV fkk fhu Au. f{o[khe yu ftkLke ktLku khVke 12-12 xfkLkku fkk {wfk{kt yku Au khtkw LkuBkh 2012{kt yuf krhkk{kt ykLku ke LkktkLke RAk k fhk{kt yke nke. Lkk ufhe fhe hnuk kufkuLk u kR hnuk LkwfMkkLkLku hkufkLkk nukwMkh yk hkMk kikh fhk{kt yke nke.

  fuL Mkhfkhu fkkfe {tkkLke MkknLku Mefkhe RLku hkMk Vkke ee : Lke Mkhfkh nu r[khu

  zkuhk, k.5zk u h k k u fk uXf

  h k e f k u t u k W{ u kh {wq r{Mkeyu yksu nuh Mk fkutu fkkoke fkutuk ukyku tfhn kuk, yswo {kuZkrzk, zkuhk nuh fkutu {w huL hk kk {k uxe

  LkhuL {kue yLku yLkuLke WkMkrk hne

  yzkeyu kkteLkkhke ykhu W{ukhekk wO

  kkteLkkh,kk. 5 k s k L k k r h c L k u k k

  kf ] yzkeyu yks u k wshkk{k t kk teLkkh{k tke ykkk{e k ufMkkLke [q txe zk {kxu kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku kwshkkLkk { w { t k e L kh u L { k u e L k e WkMkrk{kt W{ukhe kk wO nkw t. yzkeyu W{ukhekk hkk knuk LkhuL {k ueLke hkwh tMkk fhe nke.

  yzkeyu W{ukhekkk u ko khu k u{Lke Mkkk u {kuxe Mktk{kt kkLkk fkofhku WkMkk hkk nkk. yzkeyu Yykk{kt kkteLkkh{ktke [qtxe zkLke yrLkAk koe nke khtkw {kuzuke [q txe zk hkS kR kk

  nkk. ykhyuMkyuMk yLku ksku yue RAk k fhe nke fu yzkeyu kk teLkkh{k tke [qtxe ze uRyu. ykLkkke k ufk u{k t Mkkhk u Mk t uk u su. yzke yLku {kue [u k Mk{ke Mkkhk Mktktku Lk nkk. yk ktLkuLkk rk [u yzkeyu ksk MktMke kkuzoLke kuXf{kt nkshe ykke Lk nke.

  yk MktMke kkuzoLke kuXf{kt {kueLku zkkLk kLkk W{ukh nuh fhkk nkk. yzkeyu ykLke Mkk{u ktku WXkeLku k{k{ kkxe o kk uMxke hkSLkk{w t k ykwt nkwt. u ykhyuMkyuMkLke hr{kLkkehe kk yzke {kLke kk nkk yLku hkSLkk{k kkAk U[e ek nkk. kwshkk

  yLku {u yuf{u kkteLkkh yLku kukk{ktke [qtxe zk {kxu yzkeLk w t Lkk{ Mk w[w t nkwt. yzkeyu k Yykk{kt ynk e s [ q txe zkLk e RAkLku RLku ktku WXkku nkku. yks fkhMkh {kue yLku ku{Lke [u U[kkLkk ynuk yke hkk nkk.

  kf ] yzke Vk u{ o hk {kxu Mkkhu yke knkUk kkke fkofhku{kt khu WMkkn ukku nkku. yzkeLku stke knw{ke Mkkk u Sk ykkk LkhuL {kueyu kkLkk fkofhkuLku yke fhe nke. {kueyu fkwt nkwt fu, ku{Lkk {kkooLk Mkkku kuyku ykk k Au. yzke k khu wwk ukk nkk.

  W{ukhekk hk {kxu Mkkh{kt y{kk r{kLke {kfu yke knkUk kk Mkkk : {kue khk tMkk kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue yLku kskLkk rhc Lkukk yzke kskLkk fko{{kt kMk WkMkk hkk nkk.

  khkLku nk{kt yuf MkufLke sYh Au : LkhuL {kueLkku kkurkwhe, kk.05

  ykkk{e kufMkkLke [qtxe {kxu yk{f kikheLkk kkku ks k L k k z kkL k kL k k W{ukh LkhuL {kueyu yk{f [kh fheLku fkUkuMk Mkhfkh Wkh ykfhk nkh fko nkk. fkUk uMk kh nkh fhkk {kueyu fkwt nkwt

  fu, khkLk u yuf rse Mkhfkh Lkn kfu kuLkk kufku {kxu MkufLke sYh Au.

  fuLe kLk kurkhkr M k rk W kh nkh fh k k kwshkkLkk {w{tkeyu fkwt nkwt fu, fkUkuMkLkk Lkukkyku wk s {tze kLke [wk Au. fkUkuMkLkku yuf s

  {wkLkku fko{ Au. u {kxu ku{Lkk {kxu fkuR {nLke kkkk Lkke. yk u{kt rfkMkLke kk fhkk {kueyu fkw t nkw t fu, hks{kkk MkrkSLke wuAkyku y{khe Mkkku Au. y{u rfkMkLke skkkhe R hkk A u . kskLk u Sk ykkk {kueyu k{k{ kufkuLku

  yke fhe nke. LkhuL {kueLkk yuf kAe yuf nkhku yksu k he hkk nkk. rkwhe{ktke furL kLk r[Bkh{ [qtxe { ukLk{k t k e Mke [ wk A u. fkUkuMkLkk LkukkykuLku kwkLke furhh kLkkk{kt s hMk Au. uLke fkuR [kk Lkke.

  rse fkUkuMke LkukkykuLkku yuf s {wkLkku fko{

  kwkLke furhh kLkkkLke kkkk fkUkuMkLkk Lkukkyku {kxu {nkqo kLke : uLku fkuE {n ykkkk Lkke : {kue

  Mk{k kkkh{k tke keyuV fkkLkk u Mkk Vkke uk{kt ykk kk ykLkk fkhu kk t[ fhkuzke k khu kkk khfkuLku {kuxku Vxfku kzku Au. yk Mktkt{kt { {tkkLku {kufk{kt ykuk Mkk{kt e ke kk fhk{kt yke nke.

  u f u, nu keyuV fkkLke hkMk Vkke uk{kt ykk kk ykLk u RLk u [ke hnue yxfk u L k k u y t k ykk u A u . kufMkkLke [qtxe kk fuL{kt Lke Mkhfkh ykk kk yk Mkto{kt Vhe r[khk fhk{kt yku k ue kk ukE hne Au. u fu, nk{kt yk hkMkLku Vkke uk{kt yke Au. wkeyu khk yk rLko knukke s fhe ukku nkku.

  zkuhk{kt {wqe hue{kt fkutuk k ukykukt rMk{ktke 1 k 33 nh [kuhkk

  tk{kt nksh fkutuk fkofhku kku hue MYu rfe fkuXe f[uhe Mk fuxh ykurV ku kukwt W{ukhe k wO nwt. yk hue hr{k fkutuk swkswk k ukyku rXkykuk ku^x xkuox Lkt nkt yu u{e kuke 1 k 33 nhe {k [kuhkR ne.

  yks u f k u t uk zk uhk uXfk W{ukh {ww r{Mke fuxh f[uheyu Vk u{ o hk {kxu ykkk nk. suu Eu fkute {kofku{kt khu WL{ke ke uk {e hne ne. yk {kxu nuhk ktzek h Mk fku t uk fkko h nuuke s fkute {kofkue nuuke ez yufk kE ne. hBk fkuuk ye uk yu fkukuohuxh r[hk uhe ykk nk. uf u, yk {kk hBk ezku k E fkuE rXkyu u{k rMk{ktke 90 nh Yrk hkufzk [kuhe ek nk. yk xk k h s yL u fkutuk ukykuk rMk fkk nkt. su{kt u fkutu {nk{tke yws xuk rMk{ktke 15 nh Yrk hkufzk kk zkuhk fk uk u o h u{k t rhk u kk fku t uk uk [tfkt kwk rMk{ktke 28 nh Yrk hkufzk [kuhkk nkt.

  yk {k{u r[hk heyu hkwhk kue Mxu{kt Vrhk

  k fhke Au. khu [Lfkt kw yu yws xuu Vrhk fhkwt xkwt Au. yk{ fw yksu zkuhkk fkutukt k ukykue 1 k 33 nhe {k [kuhkR ne.

  yku Wue Au fu u r ykkW fku tuk fkofhku kk {wq r{Mke khk huL {kuek kuMxh Wkhk skt ntk{ku {ku nku yu yk hr{k nuh fku t u {w huL hk kk {rnk nuh fkutu {w hkse ukRku yAkuzku [kuhkku nku. yk{ [qtxe hueyku hr{k fku t uk ukyku u [kuhkue sh{kt yke k Au.

  fk u t uk kufk exk W{ukh {wq r{Mke yksu kh u kh u nuhk fk u t u fkk o ku nk u tk nk t, kt hkk fku t uk ye ukyku tfhn kuk kk ysw o {k uZkrzk kk nuh fku t u {w huL hk yke nk u tk nk t. zk uhk kufk uXf hke fku tuk W{ukh {wq r{Mke fkutu fkkoke fku tuk ykukku k k {k u x e tk{k t n ksh fkutuk fkofhkuk fkVk kku kukwt W{ukhe k hk {kxu fkuXe f[uhe Mk fuxh ykurVu nkutk nkt. kukwt W{ukhe k hk hr{k r{rzk kku

  k[e{kt fku t uk W{ukh {wq r{Mkeyu skwt nwt fu, fkutuk fkofhku{kt yuhku Wkn uk {e hkku Au. zkuhk ex hke {khe S rr Au.

  yk tu fk u t uk t uk tfhn kukyu skwt nwt f u, ksu su{u zkk k W{ukh nuh fko Au u huL {kue zkuhk fu khkee ex hke Se fu n. kufku{kt [q txeu Ru Wkn uk {e hkku Au. zkuhkke fk u t uk W{ukh {w q r{Mkeku rs e Au. fkutuk uk yswo {kuZkrzkyu skwt nw t fu, zkuhkke uXf hke huL {kuee nkh rr Au yk hks {kue {kxu {kuxku uxuf nu. fkutu wshk{kt kike w ex {uu. zkuhkke {wq r{Mke nw{r nkt fhu.

  huL {kue 9 yuru hu W{ukhek:- yku Wue A u f u y k k { e k u f k [qtxe{kt ksk zkk k W{ukh yuk wshkk {w{tke huL {kue khke rn zkuhkke kufk exe [qtxe ze hkkt Au.

  h u L {k u e ykk{e 9 y u r k h k u s z k u h k k rf{trh kuke rk hue MYu rfe zkuhkke kuke W{ukhe kutku.

 • 2 / . 06-04-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 06-04-2014{uk (y,,R) : RuLke WkkMkLkkke {w~fue{kt hknk kk. fwxwtrkf Mkw{uwO kLku. ykMk{kt krk kk.]k (k,,W) : LkkufrhkkkoLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ke-kZkeLke kk. {kLkrMkf [kk ne kLku.r{kwLk (f,A,) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. zekuLkwt {kkoMkoLk {e hnu. ykMk{kt krk kk.ffo (z,n) : {o-ykk{f kuku r[ u. k{f kMk kk. yufthu Mk{ w Vke rLkzu. Lkkufhe{kt w Mk{k[kh {u.Mkn ({,x) : s{eLk-knLk {fkLkLkk kuk. Lkkktfe Mkrk Mkwhu. ykfLkwt {k skE hnu.fLk (k,X,) : ekoLku MktkkLk Mktkte [kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO kLku. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.kwk (h,k) : khuke w Mk{k[kh {u. ykhku skE hnu. rMk ykLkt{