06 04 2014 sunvilla samachar

Download 06 04 2014 sunvilla samachar

Post on 19-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, 6-4-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 06-04-2014, y{kk Year : 1 Issue : 276Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-

  ko: 1 > ytf: 276 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 06, -2014

  kwshkk{ktke [qtxe Lk zkLkku Rhkku khu Lk nkku : kwshkk Mkkku ku{Lkku swLkku Lkkkku Au : MiAkke s [qtxe ze hkk nkukLke yzkeLke fkqkk

  kufMkkLke [qtxe{kt kskLke Sk rkfw rLkrk kLke Au

  kkteLkkh,kk. 5khke sLkkk kkxeoLkk rhc Lkukk yLku qkkqo Lkkk zkkLk

  kf] yzkeyu yksu kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kueLke khu Mktk fhe nke yLku fkwt nkwt fu, LkhuL {kue uLkk ykkk{e zkkLk kLku. ku{u W{uwO nkwt fu, LkhuL {kue rkrLx RuLx {uLkush Au. {kueyu nexektkLku Lke [kEyku Wkh knkU[kzk{kt qr{fk se Au. u fu, yzkeyu fkwt nkwt fu, qkkqo zkkLk yx rknkhe kskue Mkkku {kueLke Mkhk{e fhe fk Lkn. kskue fkuRk rk kh kskLkk kkuz MxkLzzo Au. kskue kkukkLkk{kt yuf kMk

  Au. yk kkxeoLkk {w r[khf rLk k Wkkk nkk yLku yx rknkhe kskueyu ku{Lke r[khkhkLku nexektk{kt y{e kLkke nke. yzke kufMkk [qtxe{kt yk ku kskLke SkLku RLku rkfw ykkke Au.

  ku{u fkw t nkw t fu, fuL{kt ykkk{e Mkhfkh kskLke kLku. kkteLkkh{kt r{rzk Mkkku kk[ek fhkk yzkeyu fkwt nkwt fu, kwshkk{ktke [qtxe Lkn zkLkku Rhkku khu Lk nkku. 1947{kt uLkk rksLk kk ku{Lku yk kuk{ktke yk {ku nkku suLkwt yksu kwshkk Au. nkLkk {kukuLku Vkke RLku LkhuL {kueyu k kkLkk

  fkofhkuLku yke fhe nke fu kuyku yzkeLku Skkzk {kxu k{k{ kMkku{kt kke Au. {kueyu fkqkk fhe nke fu, ku{Lkk SLk{kt yue fkuR k yke Lkke ktke yzkeLkk {kkooLk ku{Lku Lk {k nkk. ykkk{e kufMkkLke [qtxe{kt ksk kLkkh Sk {uu. ykkW yksu Mkkhu yzke y{kk r{kLke {kfu yke knkUk nkk kt kuykuyu kkfkhku Mkkku kk[ek fhe nke yLku fkwt nkwt fu, kkteLkkh Mkkku ku{Lkku wk swLkku Mktkt Au. kwshkk Mkkku {khku swLkku Lkkkku Au. kwshkk{ktke MiAkke [qtxe ze hkku Awt.

  yku LkkULke Au fu, yzkeyu yk knuk kkteLkkh{ktke [qtxe

  zkLkku RLfkh fhe eku nkku. kkteLkkhLkk ku kukk{ktke [qtxe zkLke RAk yzkeyu k fhe nke. u fu, ksk yu Mkt khk kukkLke rxrfx ykkkLkku RLfkh fhkk ykhu yzke kkteLkkh{ktke [qtxe zk hkS kR kk nkk. yzkeyu W{ukhekk ko kk kwshkk{kt k hksfe kh{e u kuk Mktfuk ukE hkk Au. yzke kkteLkkh{ktke [qtxe zk hkS ku fu fu{ kuLku RLku ykkW khu MkMkuLMkLke Mkrk nke. LkhuL {kue yLku yzke yksu yufkeLke tMkk fhkk Lkshu kzk nkk. kkLkk fkofhku{kt k nk{kt khu WMkkn uk {e hkku Au.

  LkhuL {kue uLkk ykkk{e zkkLk kLku : yzke

  kkkhke 12 xfk keyuV fkkk ytku hkMk h

  kkt[ fhkuzke w kkkkhfkuLku Vxfku

  Lkerne,kk.5 uLkk kkt[ fhkuzke k khu

  keyuV kkk khfkuLku {kuxku Vxfku ykkeLku Mkhfkhu Mk{k kkkh{ktke 12 xf k k ey uV f k k k L k e hkMkLku Vkke ee n ke. yk Mktkt{kt { {tkkLku {kufk{kt ykuk Mkk fnuk{kt ykwt Au fu, keyuV {kxu {kk f{o[kheykuLkk {qqk kkkh s Lkn kfu ku{Lku {Lkkh kkyku{ktke k 12 xfkLkk fkkLke sYh Au. Mkkku Mkkku Mkk{kt skk{kt ykwt nkwt fu, f{o[kheykuLkk keyuV kkk{kt f tkLke khVke k yuxw t s kukkLk ykkk{kt yku ku sYhe Au.

  {tkkLkk yk rLko ytku {krnke hkLkkh Mkqkkuyu skwt Au fu, Mkhfkhu fkk {tkkLke MkknLku {kLkeLku yk hkMkLku Vkke ukLkku rLko fkuo Au. yku WuLke Au fu, {kuxkkkLke ftkLkeyku kurf kkkh yLku zeyu ({kUkhe kk nuX {e hnue hf{{ktke keyuV fkk fhu Au. f{o[khe yu ftkLke ktLku khVke 12-12 xfkLkku fkk {wfk{kt yku Au khtkw LkuBkh 2012{kt yuf krhkk{kt ykLku ke LkktkLke RAk k fhk{kt yke nke. Lkk ufhe fhe hnuk kufkuLk u kR hnuk LkwfMkkLkLku hkufkLkk nukwMkh yk hkMk kikh fhk{kt yke nke.

  fuL Mkhfkhu fkkfe {tkkLke MkknLku Mefkhe RLku hkMk Vkke ee : Lke Mkhfkh nu r[khu

  zkuhk, k.5zk u h k k u fk uXf

  h k e f k u t u k W{ u kh {wq r{Mkeyu yksu nuh Mk fkutu fkkoke fkutuk ukyku tfhn kuk, yswo {kuZkrzk, zkuhk nuh fkutu {w huL hk kk {k uxe

  LkhuL {kue yLku yLkuLke WkMkrk hne

  yzkeyu kkteLkkhke ykhu W{ukhekk wO

  kkteLkkh,kk. 5 k s k L k k r h c L k u k k

  kf ] yzkeyu yks u k wshkk{k t kk teLkkh{k tke ykkk{e k ufMkkLke [q txe zk {kxu kskLkk zkkLk kLkk W{ukh yLku kwshkkLkk { w { t k e L kh u L { k u e L k e WkMkrk{kt W{ukhe kk wO nkw t. yzkeyu W{ukhekk hkk knuk LkhuL {k ueLke hkwh tMkk fhe nke.

  yzkeyu W{ukhekkk u ko khu k u{Lke Mkkk u {kuxe Mktk{kt kkLkk fkofhku WkMkk hkk nkk. yzkeyu Yykk{kt kkteLkkh{ktke [qtxe zkLke yrLkAk koe nke khtkw {kuzuke [q txe zk hkS kR kk

  nkk. ykhyuMkyuMk yLku ksku yue RAk k fhe nke fu yzkeyu kk teLkkh{k tke [qtxe ze uRyu. ykLkkke k ufk u{k t Mkkhk u Mk t uk u su. yzke yLku {kue [u k Mk{ke Mkkhk Mktktku Lk nkk. yk ktLkuLkk rk [u yzkeyu ksk MktMke kkuzoLke kuXf{kt nkshe ykke Lk nke.

  yk MktMke kkuzoLke kuXf{kt {kueLku zkkLk kLkk W{ukh nuh fhkk nkk. yzkeyu ykLke Mkk{u ktku WXkeLku k{k{ kkxe o kk uMxke hkSLkk{w t k ykwt nkwt. u ykhyuMkyuMkLke hr{kLkkehe kk yzke {kLke kk nkk yLku hkSLkk{k kkAk U[e ek nkk. kwshkk

  yLku {u yuf{u kkteLkkh yLku kukk{ktke [qtxe zk {kxu yzkeLk w t Lkk{ Mk w[w t nkwt. yzkeyu k Yykk{kt ynk e s [ q txe zkLk e RAkLku RLku ktku WXkku nkku. yks fkhMkh {kue yLku ku{Lke [u U[kkLkk ynuk yke hkk nkk.

  kf ] yzke Vk u{ o hk {kxu Mkkhu yke knkUk kkke fkofhku{kt khu WMkkn ukku nkku. yzkeLku stke knw{ke Mkkk u Sk ykkk LkhuL {kueyu kkLkk fkofhkuLku yke fhe nke. {kueyu fkwt nkwt fu, ku{Lkk {kkooLk Mkkku kuyku ykk k Au. yzke k khu wwk ukk nkk.

  W{ukhekk hk {kxu Mkkh{kt y{kk r{kLke {kfu yke knkUk kk Mkkk : {kue khk tMkk kwshkkLkk {w{tke LkhuL {kue yLku kskLkk rhc Lkukk yzke kskLkk fko{{kt kMk WkMkk hkk nkk.

  khkLku nk{kt yuf MkufLke sYh Au : LkhuL {kueLkku kkurkwhe, kk.05

  ykkk{e kufMkkLke [qtxe {kxu yk{f kikheLkk kkku ks k L k k z kkL k kL k k W{ukh LkhuL {kueyu yk{f [kh fheLku fkUkuMk Mkhfkh Wkh ykfhk nkh fko nkk. fkUk uMk kh nkh fhkk {kueyu fkwt nkwt

  fu, khkLk u yuf rse Mkhfkh Lkn kfu kuLkk kufku {kxu MkufLke sYh Au.

  fuLe kLk kurkhkr M k rk W kh nkh fh k k kwshkkLkk {w{tkeyu fkwt nkwt fu, fkUkuMkLkk Lkukkyku wk s {tze kLke [wk Au. fkUkuMkLkku yuf s

  {wkLkku fko{ Au. u {kxu ku{Lkk {kxu fkuR {nLke kkkk Lkke. yk u{kt rfkMkLke kk fhkk {kueyu fkw t nkw t fu, hks{kkk MkrkSLke wuAkyku y{khe Mkkku Au. y{u rfkMkLke skkkhe R hkk A u . kskLk u Sk ykkk {kueyu k{k{ kufkuLku

  yke fhe nke. LkhuL {kueLkk yuf kAe yuf nkhku yksu k he hkk nkk. rkwhe{ktke furL kLk r[Bkh{ [qtxe { ukLk{k t k e Mke [ wk A u. fkUkuMkLkk LkukkykuLku kwkLke furhh kLkkk{kt s hMk Au. uLke fkuR [kk Lkke.

  rse fkUkuMke LkukkykuLkku yuf s {wkLkku fko{

  kwkLke furhh kLkkkLke kkkk fkUkuMkLkk Lkukkyku {kxu {nkqo kLke : uLku fkuE {n ykkkk Lkke : {kue

  Mk{k kkkh{k tke keyuV fkkLkk u Mkk Vkke uk{kt ykk kk ykLkk fkhu kk t[ fhkuzke k khu kkk khfkuLku {kuxku Vxfku kzku Au. yk Mktkt{kt { {tkkLku {kufk{kt ykuk Mkk{kt e ke kk fhk{kt yke nke.

  u f u, nu keyuV fkkLke hkMk Vkke uk{kt ykk kk ykLk u RLk u [ke hnue yxfk u L k k u y t k ykk u A u . kufMkkLke [qtxe kk fuL{kt Lke Mkhfkh ykk kk yk Mkto{kt Vhe r[khk fhk{kt yku k ue kk ukE hne Au. u fu, nk{kt yk hkMkLku Vkke uk{kt yke Au. wkeyu khk yk rLko knukke s fhe ukku nkku.

  zkuhk{kt {wqe hue{kt fkutuk k ukykukt rMk{ktke 1 k 33 nh [kuhkk

  tk{kt nksh fkutuk fkofhku kku hue MYu rfe fkuXe f[uhe Mk fuxh ykurV ku kukwt W{ukhe k wO nwt. yk hue hr{k fkutuk swkswk k ukyku rXkykuk ku^x xkuox Lkt nkt yu u{e kuke 1 k 33 nhe {k [kuhkR ne.

  yks u f k u t uk zk uhk uXfk W{ukh {ww r{Mke fuxh f[uheyu Vk u{ o hk {kxu ykkk nk. suu Eu fkute {kofku{kt khu WL{ke ke uk {e hne ne. yk {kxu nuhk ktzek h Mk fku t uk fkko h nuuke s fkute {kofkue nuuke ez yufk kE ne. hBk fkuuk ye uk yu fkukuohuxh r[hk uhe ykk nk. uf u, yk {kk hBk ezku k E fkuE rXkyu u{k rMk{ktke 90 nh Yrk hkufzk [kuhe ek nk. yk xk k h s yL u fkutuk ukykuk rMk fkk nkt. su{kt u fkutu {nk{tke yws xuk rMk{ktke 15 nh Yrk hkufzk kk zkuhk fk uk u o h u{k t rhk u kk fku t uk uk [tfkt kwk rMk{ktke 28 nh Yrk hkufzk [kuhkk nkt.

  yk {k{u r[hk heyu hkwhk kue Mxu{kt Vrhk

  k fhke Au. khu [Lfkt kw yu yws xuu Vrhk fhkwt xkwt Au. yk{ fw yksu zkuhkk fkutukt k ukykue 1 k 33 nhe {k [kuhkR ne.

  yku Wue Au fu u r ykkW fku tuk fkofhku kk {wq r{Mke khk huL {kuek kuMxh Wkhk skt ntk{ku {ku nku yu yk hr{k nuh fku t u {w huL hk kk {rnk nuh fkutu {w hkse ukRku yAkuzku [kuhkku nku. yk{ [qtxe hueyku hr{k fku t uk ukyku u [kuhkue sh{kt yke k Au.

  fk u t uk kufk exk W{ukh {wq r{Mke yksu kh u kh u nuhk fk u t u fkk o ku nk u tk nk t, kt hkk fku t uk ye ukyku tfhn kuk kk ysw o {k uZkrzk kk nuh fku t u {w huL hk yke nk u tk nk t. zk uhk kufk uXf hke fku tuk W{ukh {wq r{Mke fkutu fkkoke fku tuk ykukku k k {k u x e tk{k t n ksh fkutuk fkofhkuk fkVk kku kukwt W{ukhe k hk {kxu fkuXe f[uhe Mk fuxh ykurVu nkutk nkt. kukwt W{ukhe k hk hr{k r{rzk kku

  k[e{kt fku t uk W{ukh {wq r{Mkeyu skwt nwt fu, fkutuk fkofhku{kt yuhku Wkn uk {e hkku Au. zkuhk ex hke {khe S rr Au.

  yk tu fk u t uk t uk tfhn kukyu skwt nwt f u, ksu su{u zkk k W{ukh nuh fko Au u huL {kue zkuhk fu khkee ex hke Se fu n. kufku{kt [q txeu Ru Wkn uk {e hkku Au. zkuhkke fk u t uk W{ukh {w q r{Mkeku rs e Au. fkutuk uk yswo {kuZkrzkyu skwt nw t fu, zkuhkke uXf hke huL {kuee nkh rr Au yk hks {kue {kxu {kuxku uxuf nu. fkutu wshk{kt kike w ex {uu. zkuhkke {wq r{Mke nw{r nkt fhu.

  huL {kue 9 yuru hu W{ukhek:- yku Wue A u f u y k k { e k u f k [qtxe{kt ksk zkk k W{ukh yuk wshkk {w{tke huL {kue khke rn zkuhkke kufk exe [qtxe ze hkkt Au.

  h u L {k u e ykk{e 9 y u r k h k u s z k u h k k rf{trh kuke rk hue MYu rfe zkuhkke kuke W{ukhe kutku.

 • 2 / . 06-04-2014, y{kk

  ykkLkku yksLkku rMk . 06-04-2014{uk (y,,R) : RuLke WkkMkLkkke {w~fue{kt hknk kk. fwxwtrkf Mkw{uwO kLku. ykMk{kt krk kk.]k (k,,W) : LkkufrhkkkoLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ke-kZkeLke kk. {kLkrMkf [kk ne kLku.r{kwLk (f,A,) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt. zekuLkwt {kkoMkoLk {e hnu. ykMk{kt krk kk.ffo (z,n) : {o-ykk{f kuku r[ u. k{f kMk kk. yufthu Mk{ w Vke rLkzu. Lkkufhe{kt w Mk{k[kh {u.Mkn ({,x) : s{eLk-knLk {fkLkLkk kuk. Lkkktfe Mkrk Mkwhu. ykfLkwt {k skE hnu.fLk (k,X,) : ekoLku MktkkLk Mktkte [kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO kLku. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.kwk (h,k) : khuke w Mk{k[kh {u. ykhku skE hnu. rMk ykLkt{ kMkkh kk. ykkMk{kt krk.]rf (Lk,) : ukkh ykuo kuku kMk kke kLku. ykfLkwt {k skE hnu. [kkLkwt kkkh nwt kk.Lk (,,V) : fkuxo Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkke k kk. fkixwtrkf kkkh Mkw{uwO hnu.{fh (,s) : MktkkLk Mktkte rkne &ku Wfuk. kkk-kMk kuk. {kLkrMkf [kk ne kLku.fwt (k,,Mk) : ykhkuLke MkkhMktk hke. ykfLkwt {k hnu. {kLkrMkf [kk ke sk.{eLk (,[,,k) : rMk ykLkt{ hnu. yufthu Mk{ w Vke hnu. ykMk{kt krk. knLk heeLkk kuk.

  - - j

  ktkeu...

  zfkW kk wthk hksu yu yr{ kne hfz ku..?

  ksk u {kuxk k ukyku hksMkkk eyu{ wthk hksu yu kxeo {nkr[ u{s Wkhuk khe yr{ knu zfkW kk ykeu yuf ku s rk Wku fkuo Au. yr{ knu Wkhuk h{kM {w^Vhhk yuf k{{kt kk ykk x {wkk kufkuu ye fhe ne fu, yk [qtxe{kt ku uk {kxu kux yku. khu, wthk hksuyu kkuzk r nuk nkh ykuk E{hk {qk erzkuku rk ykk ft nwt fu, fkuk xwfzk kk Au u [qtxe Ae uEwt. {nwt Au fu, yk erzku{kt E{hk {q {kueu {khe kke {fe yke hkk nk.

  wt kuk nk yr{ kn:- yr{ knu yuf Vk{onkW{kt ykuk kk{kt skwt nwt fu, yk [qtxe{kt yu hfkhu Wkze VUfku fu suu xkuk nkhkykuu thk u{s h ykk. w{kt u{u ft fu, u {u ku uk {ktk nku ku ksu { ykku. yr{ knu yn skwt nwt fu yk [qtxe u hfkhu nkh fhkku {kufku Au suu xkuu sw{k rfkh kk. knu ku uk yu ykYe hkk fhke k fhe. yr{ knu su k{{kt kk ykwt Au u hksfe Yu {nwt Au fkhfu yn kek kwt [oM Au. r{ Wkhuk uhze ux{kt xkuk yk {wkwt s zu Au.

  yt uS ykh ELz yuuk skk ywkh, {w^Vhhk {kuxkkk kufkuu kn nuh{kt Au u s h ke. uyku kukk k hr{k {w hMkke wh kukku yku ku Au. k uyku ykuAk ezkzkk hMk h s fhu Au. uyku ktke efkk Au ue {krne {kk wshk kueu s nku Au. kAe hk u{u kt rke ne uku eu {k kn yu u{k {kofku {kxu qf fhe ukku nku. yn u{u hksq, r yu wsoh ukykue {wkfk fhe ne yu ke k kunhke ne. knu ft fu, {k kuhkf yu h [ke fu htw y{k n fhe fkuE Se ke fwt. y{kku ku ku uku s zu. ksu yr{ knk yk ruku [k fhk skwt Au fu, Wkh u hfkh u{s {w^Vhh hkxT fuBe {wkfk ukhk huf kufkuyu h{k erzkuwt y{k fwO Au. khu, fkutuu yk {k{u yr{ kn k{u [qtxe t[u Vrhk fhe u{e kfkrf hfz fhk {kt fhe ne.

  wthk wt kuk:- wthkyu ksk eyu{ fuLzzux huL {kueu {fe ykkhk nkhwhk fkutuk W{ukh E{hk {q h xkh fhk ft nwt fu, [qtxe k h zu fu fkuk xwfzu-xqfzk kk Au. wthk hksMkkk fhkie{kt k tkur fhe hkk nk khu u{u yk ru ykwt nwt. fkutuu wthkk yk ru h ktku fhk u{u {we {kVf suuk fhke {kt fhe Au.

  {nwt Au fu, kkuzk r nuk s {qku yuf erzku k{u ykku nku su{kt u{u huL {kueu {khe kke {fe yke ne. yk erzku{kt {q {kuek xwfzu-xwfzk fhke {fe yke hkk nk. {qk yk s rkr ru h xkh fhk wthkyu ft nwt fu, nkhwh{kt fkutuk W{ukhu ft fu uyku {kuek xwfzu-xwfzk fhe ku. nu xwfzk fkuk kk Au u ku [qtxe Ae s uk {u.

  {wtkE, kk.5 k k u r q z L k e L k e

  yrLkuke kqLk{ kktzu rk khkLke rV{ku{kt ykEx{ Lk tkh fhk sE hne Au. kqLk{ kktzuyu yk ku o hsq kue rV{ Lkk {khVku kkurqz{kt yuLxe fhe nke khtkw yk rV{ kkuMk ykurVMk Wkh ^kuk Mkkrkk kE nke suLkk krhk{ MYku kuLke kkMku fkuE rV{ nkk kke hne Lkke ykk Mk{{kt kqLk{ kktzuLku rk khkLke rV{ku{kt fk{ fhkLke ykuVh {e Au. kqLk{ kktzu fkz rV{ R kkuELk{kt ykEx{ Lktkh fhk sE hne Au. yu{ fnuk{kt yku Au fu rV{Lkk rLk{kokkLku k qLk{ kktzuLke Lkk rV{ qk s kMkt kze Au. yk rV{ rLknkk kk s rV{{kt ykEx{ Lktkh fhk {kxu

  kqLk{ kktzuLku fnuk{kt ykwt Au. {ue {krnke {wsk xq tf

  Mk{{kt s yk rV{Lkw t qxk fhk{kt yku. k qLk{ kk tz uLk u ne rV{ku nkk kke hne Lkke. kk urqz{kt Mkr hnuk {kxu kqLk{ kktzu khk Mkkur Lkuxfk MkkExkuLkku khu Wkkuk fhk{kt yke hkku Au su{kt nkux yLku kkuz

  Vkuxkyku {qfeLku kufkuLkw t kLk U[kLkk kMk fhkE hkk Au khtkw kqLk{ kktzuLke LkkU ukE hne Lkke.

  k k u r qz{k t L ke L ke yrLkukeyku fkuEk qr{fk fhk {kxu kikh kE Au khu k ue Mkrk{k t k qLk{ kk tz u yLk u {fk uhkk sue yrLkukeyku k rV{ku {ue fke Lkke. yk s fkhMkh yk yrLkukeyku rk khke yLku yL kkk khV ykfkk kE Au. kqLk{ kktzu k rk

  khkLke rV{{kt fk{ fheLk u kkukkLke furhhLku ykk khk RAwf Au. u fu ku kkurqzLke rV{ku{kt k fk{ fhk {kku Au. kkurqzLke ku-k rV{ku kuLkk nkk{kt nkukLkku kku k kqLk{ kktzu kkuzkf rMk knukt s fhe [qfe Au.

  kqLk{ kktzu rk khkLke rV{{kt ykEx{ MkkUk{kt

  kqLk{ kktzuLku {kuxe MkVkk nkk kke

  Lkk rV{ ^ kuk hkk kk nk{kt fkuE s rV{ {e hne Lk nke : rk khkLke rV{Lkwt xqtf{kt qxk Y

  {wtkE, kk.5yr{kk k[Lk yLku kku{Lk

  RhkLke yrrLkk rV{ qkLkkk rhxLk o Lke fhk{k t ykue kkhe {wsk 11{e yurLkk rMku uh{kt hsq ku. fkh fu rne nkEfkuxu o yk rV{Lke hsqykkLku eetze ykke ee Au. yuf ne uf khk hsq fhk{kt ykue yhSLku Vkke ELk u yk rV{Lke hsqykkLk u eetze ykke uk{kt yke Au. yk ufu kku fkuo nkku fu rV{ k u{Lkk MkkrnLke Lkf fheLk u kLkkk{kt yke Au. sMxMk yu fu kkXfu rLk{kokk yLku yLku kkMkuke ne xqtfe kkko uf kkk fr Mkwktk MkwrkLke yhS kh [kh

  Mkkn{kt skk ykkk {kxu fkwt nkwt. ykk fkuxu o yk ufLke [kkkLke yhSLku Vkke ee Au yLku rV{Lke hsqykk Wkh rkkt {qfkLkku RLfkh fkuo Au. Mkwrk kh 2007{kt k{kt ykue kxfkk qkLkkkLku ELku

  [[ko hne nke. fkuxuo {qktfLk kk fkwt nkwt fu yhSkhLke kkko yLku rV{ [u fuxef Mk{kLkkk nkuE fu Au. fkh fu yk ktLku qk Mkkku uzkue Au khtkw {skqk Mk{kLkkk ukke Lkke. qkLkkk rhxLkoLkw t qrxtk 2006{kt Y kwt nkwt.

  qkLkkk rhxLko 11{e yuru uh{kt hsq

  rne nkEfkuxuo rkktLke yhS Vkke

  ykrk yLku yswoLk yufkeLkk u{{kt Au

  qkLkkk rhxLkoLkwt qxk ko 2006{kt Y fhkwt nkwt yr{kk k[Lk rV{{kt hnukkt kufku{kt khu WMkwfkk

  {wtkE,kk.5yswoLk fkqh yLku ykrk

  xw MxuxTMk Lkk{Lke rV{{kt fk{ fhe hkk Au. ktLku [u u{ fhLke k [[ko ukE hne Au. ktLk u nuh{kt hku{kLMk fhkk Lkshu kze hkk Au. ykrk yLku yswoLk fkqh kkukkLke ykLkkhe rV{ xw MxuxTMkLkk {kuLk{kt Mk Au. ktLkuLke uze kufkuLku kMkt kze hne Au. rV{Lke knkh k ktLku [u qk Mkkhe fu{uMxe hne Au. kk ukkLke rV{Lkk {kuLk {kxu fkuus knkU[uk ykrk yLku yswoLk u k{k{Lke [u hku{kLMk fheLku kkurqz{kt ku{Lkk kufkuLku [kUfke ek nkk.

  {ue {krnke {wsk ykrk

  yLku yswoLk fkqh [u k M k u M k e M k e L k W { u h k { k t y k k A u . ykrk Lke kksukh{kt s hsq k u e n kE u rV{Lk u kk uMk yk u rVM k W kh Mk khe MkVk k nkk kke nke. y k r k y u f fw yrLkuke khefu e{u e{u Qhe hne Au. {kuxk ksuxLke rV{ku k kuLku nkk kke hne Au. MxwzLx ykuV h

  {khVku ykrk kkurqz{kt ue nke khkkke kuLke Mkkk LkkU ukE hne Au.

  yuzLkk {k{u rhkn fkune Mkr[Lk yLku kuLkeke ykk

  Lke rne,kk. 5xe{ RLzkLkk Mxkh kuxTMk{uLk

  rhkx fkuneLke kkukkk nu rLk rkrLk e hne Au. rhkx fkune nu nu Mkkike {kUku MkkuxoMk Mk urrkxe khefu Whe [wku Au. k ynuk {wsk ku nu Mkr[Lk kuLzwfh yLku khke fuxLk {nuL Mkn kuLkeLku k kAzkx ykke [wku Au. yuzLke ku{{kt ku nu Mkkike khu ykk ukR hkku Au. kuLkk Vku{oLku ukk ykkk{e rMkku{kt ku w ykk

  rLkfe kue kk Au Auk A {rnLkkLkk kkk{kt fkuneLkk nuhkkLkk h ux{k t 40 xfkLkk u WuLke khku kku Au. xu{ r{rzk khk k kuk yktfzk{kt kok{kt ykw t Au fu rhkx fkuneyu yuz{kt Mkkike khu Lkshu kzkLkk {k{u Mkr[LkLku kkA Akuze eku Au. ko 2012{kt Mkr[Lk kuLzwfh k{ {ktfu nkku. fkune f{keLkk {k{u k nu Mxkh ukzeykuke ykk rLkfe hkku Au.s{oLk MkkuxoMk uh kLkkke

  ftkLke Mkkku rhkxu nk{kt 10 fhkuz YrkkLkku fkuLxkx fkuo nkku. nuhkkLkk {k{u rhkx fkune kk urwzLke nMkeykuLke LkSf knkU[e hkku Au.

  25 keo rhkx fkuneLke nuhkkLke Ve kk ko kk Mkkk e Au. ko 2012 Mkwe ku kkf rk kkLz k fhkuz Yrkk R hkku nkku khtkw nu ko 2013Lke Yykk{kt kuLke nuhkk {kxu huxLkku h A fhkuzLke ykMkkkMk knkU[e kku Au. kuLkk hux{kt 40 xfkLkku khku kku Au. rhkx fkune kkMku nk{kt 12 kkLz nkk{kt Au. kk kuo kuLke kkMku 15 kkLz nke. hux e skLkk fkhu fuxef ftkLke yk kR [wfe Au. kuLke kkMku yurzkMk yLku {t[ yLku huz [eVLkku Mk{ku kk Au. xe{ RLzkLku {u[ku Skkzk{kt k uLke qr{fk [keYk hne Au.suke khke rfux [knfku{kt kufrkk e Au. fkune Mkr[Lk yLku kuLke fhkk ykk ukR hkku Au. Mkr[Lk nsw Mkwe Mkkike kufr kLkuku nkku. khtkw nu rhkx kku Mxkh ukzeke ykk rLkfe kku Au. Mkkike {kuxk Mkurrkxe khefu kuLkku kkku he hnu kue kk ukR hne Au.

  khk yLku etfkLke [u yksu VkELk stk uku

  {ukLk{kt {kuxe Mktk{kt kufku W{xe kzu kue fe

  khke ukzeykuLkk Vku{oLku ukk xe{ RLzk Vurhx khefu {ukLk{kt Wkhu : Mxkh ukzeyku kh Lksh nu

  Zkfk,kk.5 Zkfk{kt khk yLku etfk

  [ u ykkefk u hrkhLkk rMku ykEMkeMke zo xTuLxe-20 fkLke VkELk {u[ h{kLkkh Au. rhkx fkune Mkrnk khke kuxTMk{uLkkuLkk Vku{oLku ukk xe{ RLzk nkux Vurhx Mkkku {ukLk{kt Wkhu. u fu etfk k WxVuh fhkLke Mkrk{kt ukE hne Au suke yk {u[ yrk hku{kt[f kLke hnu kue kk Au. khke rfux xe{Lkk k{k{ ukzeyku Mkkhk Vku{o{kt Au. keS Mkur{VkELk {u[{kt khke k ux TMk{uLkk uyu ku{Lke fwkk koeLku yk kkkk kwhkh fhe nke. xe{ RLzk{kt fkuE {kuxk VuhVkh fhk{kt yku kue kk Lknk ukE hne Au. kuxk {{kt VuhVkh fhk{kt

  yke fu Au. whksMknLk u [kukk { Wkh kuxk fhk {kxu {kufk{kt ykk kk VkELk {u[{kt ku Mkwhu hiLkk kk kuxk fhu kue kk Au. Mkwhu hiLkk k qk Mkkhk Vku{o{kt ukE hkku Au. yk Wkhktk kuLkeLke kuxk nsw Mkwe {kuxkkkLke {u[ku{kt yke fe Lkke. rh LkLku kzkku {qfk{kt ykk kk kuLku VkELk sue {nLke {u[{kt kf {u Au fu fu{ ku {nkqo kkkk hnuu. ykukLkk kuxTMk{uLk khefu hnku xqtfe khtkw {nLke kuxk fhe hkku Au. hnkuyu ykrfk Mkk{uLke {u[{kt 30 kku{kt zkke 32 hLk kLkkk nkk. keS kksw etfLk xe{ kkMkuke k Mkkhk ukLke ykukk hkk{kt yke hne Au. etfkLke xe{u k{

  Mkur{VkELk {u[{kt rLze Wkh zfko wEMk krkLkk ykkhu 27 hLku Sk {ue nke. etfkLkk k ux TMk{uLkk u{k t Mk tkkfkhk Mkkhk Vku{o{kt ukE hkku Au. soLku k VkELk sue {u[{kt h{ uk fhe fu Au. yk Wkhktk rMkkLk kkMkuke k ktke RLkMk h{e fu Au. yk VkELk {u[Lkwt Mkkh Mkktsu 6.30 kkke fhk{kt yku. xe{ RLzk Lke[u {wsk Au. khke xe{ : hkurnk {ko, hnku, fkune, whks, hiLkk, kuLke (fuxLk), yrLk, zu, r{k, wLkuh, yu{ yuLk {ko

  etfk xe{ : khuhk, rMkkLk, soLku, Mktkkfkhk, rk{kLku, { u wMk, Mkk k, f whk uhk, MkuLkkLkkfu, nuhkxo, {ktrkk

  {w^VhLkkh,kk.5 kskLkk sLkh Mkuuxhe yLku

  zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kueLkk Mkk ike rkMkw k ifeLkk yuf yr{k knu yu{ fneLk u khu rk Auze eku Au fu, u yk{kLkLkku kku uk {ktkku Aku kku kskLku {k ykkku. yr{k knLkk yk rLkuLkke ksk{kt k MkkukkU kze kku Au. yr{k kn kkuku k {w~fue{kt {wfkE kk Au. Mkktkrf nMkk Mkkku krk kr{ WkhuLkk {w^VhLkkh{kt x Mk{wkLkk kufkuLku kku uk {kxu kskLku {k ykkkLke ykeke kn {w~fue{kt ukE hkk Au.

  kskLkk {nkMkr[ yLk u Lkh uL {k ueLkk Mkk ike rkMk w yr{k kn W kh u{k t kkLke MkrkLku wLku w {skqk fhk{kt kkuk Au. nu yr{k knu kwsoh, hkskqk Mk{wkLkk kufku Mkkku kk[ek fhe nke yLku yk{kLkLkku kku ukLke kk k fhe nke. {ws^VhLkkhke 40

  rfku{exhLkk ytkhu hkh kk{{kt knkUk khu khu WMkwfkk hne nke. yr{k knu kk{{kt hnuk x Lkukkyku Mkkku kk[ek fhe nke yLku W~fuhesLkf kk ykkeLku k{k{Lku [kUfke ek nkk. yr{k knLke Mkkku kskLkk khkMk Mkwhu hkk k hkk nkk. hkk Wkh ykkuk Au fu kuykuyu h{kku hr{kLk kufkuLku W~fuhkLkwt fk{ fwO nkwt.

  yr{k knu fkwt nkw t fu yk [q txe yue MkhfkhLk u knkh fhkLke yuf kf Au su Mkhfkhu x Mk{wkLkk kufkuLku yk[khLkku rfkh kLkkk Au. knu kku uk yLku RskLkk hkLke kk fhe nke. yk kk{ hksfe heku qk s {nkqo Au. fkh fu yn kkeMkk kkLkwt [oM Au. kr{ Wkh uLkk uhzeLkk kk{k t x Mk{wkLk w t [oM hnuw t Au. ytk uS ykkhLkk skk {wsk {ws^VhLkkh{kt {kuxkkkLkk kufkuLku yue Lk nke fu yr{k kn yke knkUk

  Au. yr{k kn {kuxkkku kkukkLke kkk hr{kLk qh rMkkh{kt kkukkLke sk kLkku Au. yn k {uRLk hMkkLkk ku ykuAe ezkzkk rMkkh{kt hkufk fwO nkwt. yr{k kn ytku {kk kwshkk kkueMkLku {krnke nke. kuykuyu kEfku {kuze hkku {ws^VhLkkhke qh hneLku hkk nkk. yr{k knu kwso, hkskqk yLku ek Lkukkyku Mkkku kk[ek fhe nke. yn k kuykuyu kkLke kk fhe nke. knu fkwt nkwt fu Mkk{kL k kusLk yLku kh Se fu Au khtkw yk{kLk neLku Se fu Lkn. yk{kLkLkku kku uku sYhe Au. yr{k kn Wkh u{kt kskLkk [qtxe [khLkwt Lkuk] fhe hkk Au. yr{k knLke qr{fk kskLku {skqk Mkrk{kt {qfk {nLke hne Au.yr{k knu fkwt nkwt fu kwshkk{kt fkuELke k n{k Lkke fu ku h{k fhke fu. fkh fu kt LkhuL {kueLke Mkhfkh Au. yr{k knu hkskqk Mk{wk Mkkku k kk[ek fhe nke.

  yk{kLkLkku kku uk kskLku {k ykkk yr{k knLkwt Mkq[Lk

  y{kk, kk.05y { k k B w r L k r M k k

  fkukku ohuLk khk nuhesLkku {kxu 155303 Lkk{Lke nukkELk Y fhk{kt yke Au suLku wk Mkkhk u rkMkk {e hkk u Au. yk nukkRLkLkk fkhu e VrhkkuLkku rLkfk k kk{kt ykku Au. yk nukkRLk kh Lkkkhefku kkukkLkk su ku rMkkhLke Vhek LkkUke fu yLku BwrLkrMkk ktk kuLkwt seke rLkhkfh ku. BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk ktk khk

  ke {kuLkLke s 12,938 VhekLkk u rLkfk fhkk t kkfe kwt Au. y{kk BwrLkrMkk fkukk u ohuLkLkk nukkELk Lktkh 155303 kh fw 15,440 Vhek LkkUkE nke su{ktke 80 xfk kku Vhek kkr{f Mkwrk yuxu fu hkuz, kke yLku kxhLku kke s Au.

  nuhLkk { kuLk{kt s Auk yZe {rnLkk{kt 13,610 Vrhkku hkuz-kke, kxhLke Lkk UkE Au. k{k{ fkhLke VhekkuLkku rLkk

  Mk{{kt rLkfk fhkLkk u nk uE EsLkuh rkkLkk yrfkheyku khk 11,502 VrhkLkku rLkfk ke eku Au. khtkw nsw 672 Vhek kuLzk nkukLkwt k {wt Au. yku WuLke Au fu knuk nuhLkku Wkh kuLk hkuz, kke, kxhLku kke Vhek {kxu k{ nkwt, nu khkk {kuLk k yk kLke VhekkuLku eu ykk yke kwt Au. Wkuh kuLk{kt hkuz, kke, kxhLku kke 14,248 Vhekku LkkUkE nke.

  nukkELk Lktkh kh { kuLkLke 13610 Vrhk

  kkueMk khk w kkkMk

  [kuheLkk {wk{kLke Mkkku kuLke hkfz fhe ukR

  y{kk, kk.05kkwh kk ueMku kkk{eLkk

  ykkhu [kuheLkk {wk{k Mkkku ku MkkuLke hkfz fhe Au. kkueMkLku kkk{e {e nke fu ku Mkku su{kt yuf rMkuxek fhLkku kuLx kkk kek fhLke xe-xo knuh ku{s ke EMk{ kk{e fhLkku kuLx kkk r{ fhLkku xo knu Au kuyku nuhLkk fkuE skyuke [kuhe fhe [kuheLkk u {k yk{eo keLk fhLkk kuk{kt E nu{ux Mkfo kkMku Syu{zeMke kkWLz

  kkMkuke hksMkkLk ske kMk{kt kuMke hksMkkLk sLkkh Au.

  yk kkk{eLkk ykkhu kkueMku k u[ kk uXeLk u ykhkuke rLk u kkhkE kkxekh (W.21) kkk fkkE uYk {ukLku kfze kkzk Au ku{s ktLku Mkku {q hksMkkLkLkk hnukMke Au. kfzku k tLk u Mkk u kkMk uke {kukkE MkrnkLkku {wk{k fksu fhkku Au. kk{kt k tLk u ykhkukeykuLk u Lkhtkkwhk kkueMk {kf{kt MkkUkeLku w kkkMk nkk hkE nke.

 • 3 / . 06-04-2014, y{kk

  kh{k t wkk u , rhc krhfku, k{kL sk huL {k ue u zkk kke {kte fhe hne Au. k {kxu? huL {kue khk k Au yuxu n. h uL {k ue yhkh ykuk Au yuxu n, huL {kue ykfkof khku Au yuxu n. u{kt Auk 10 kkuo{kt fkutue ykuke{kt weyu hfkhu su zkfku ue sku {khe Au uk h {hn{ kk {kxu uu huL {kuee sYh Au. weyu hfkh k{kt khk u r tk{k t kk{k t rV R Au. Whkt hfkh k{kL u u{ktke hkn ykk{kt rV whkh kR Au. fkutue hfkhu yk teh {wku tehkqof uku u hekue {f Wzke Au. yk Mkr qh fhk {kxu kh{kt zkk hefu huL {kuee sYh Au. wshk rn { wshk{kt [qtxek z{ ke hkk Au khu {kkykuku {es k {kxu rk {k[khu fhuk uo {ws y{kk{k kwh rMkhk {kkykuk {t {w kwh ksku Z k Au. r{ y{kkk rMkhkue hk{e{kt kwh suk q o y{kkk rMkhku{k rfk fk{ku ykuAk kk nkuk Ak {kkyku ks hfkhk fk{kuke tw skR hkk Au. ykk{e kufke [qtxe{kt kwhkeyku fkuu kux yku yu k {kxu y{u kwhk {kkyku kk u eku tfo kku. {kkykuu fk k{kt rk Au yu uyku fkuu k{tke hefu uk {ktu Au u k {kxu y{u fuxkf {kkyk u u kk u qAk. {kkyku kuke huf kk hku[f sk k {k.

  { k u e S k k r { k t hfkh uhkh [ke hne Au: yskR kMke (kurk):- kwh{kt hnuk yskR kMke kurk kku uzkyuk Au. rk {k[kh yto y{U yskRu fuxkf kku wAk nk. suk sk yk {ku Au.

  k- R [qtxe{kt {u fk ku kux ykku nku?

  sk- ksu { ykku nku

  k- yk e [qtxe{kt {u fk ku kux ykk {ktku Aku? k {kxu

  sk- yk u ksu s kux yke fkh fu, {kueSk kr{kt hfkh uhkh [ke hne Au...

  k- k{tke hefu {u fkuu uk {ktku Aku?

  sk- hknw kte nku fu fushek fkuRk{k { ke. hU {kue uk kR{ r{rMxh k uRyu.

  k- {khk {u yk e

  [qtxe{kt kike {kuxku R~q wt Au?sk- {kukhe kike {kuxe

  {Mk Au, {kutkhek {wu {k{ kkuu huku Awxe skku Au. V nwt s n {k{ {kkyku

  {kutkhek {wku k{kt hkeu {ku yku.

  f U { k t { k u e k h k fk{ku fhu yu k[kh h ftx k u ku: Sek hkXk uz (fkuBwrfu)

  kwh{kt hnuk Sek hkXk uz {k ukR fk uBwrfu k uk{k t Au. rk {k[kh yto y{U Sek hkXkuzu fuxkf kku wAk nk. suk sk yk {ku Au.

  k- R [qtxe{kt {u fk ku kux ykku nku?

  sk- nwt ku fk{ ksu s kux ykw Awt.

  k- yk e [qtxe{kt {u fk ku kux ykk {ktku Aku? k {kxu.

  sk- ksk k kuRLx Au, rfk k fhu Au. hkuskhee khe fku We fhu. uke yk u {khk u { ksu.

  k- k{tke hefu {u fkuu uk {ktku Aku?

  sk- {kue eyu{ {kxu uMx Au. wshk{kt u ykxk khk fk{ku fhe fk nku ku fU{kt {kue khk fk{ku fhu yu k[kh h ftxku ku.

  k- {khk {u yk e [qtxe{kt kike {kuxku R~q wt Au?

  sk- {w{wku k[kh Au.

  e.yu{ {kxuk o{k W{ukhkukt kike uc {kue: krhkuk hk (fBwxh k)

  kwh rMkh{kt hnuk krhkuk hk fBwxh kk k{kt Au. rk {k[kh yto y{U {unw uheu fuxkf kku wAk nk. suk sk yk {ku Au.

  k- R [qtxe{kt {u fk ku kux ykku nku?

  sk- ksu kux ykku nku.

  k- yk e [qtxe{kt {u fk ku kux ykk {ktku Aku? k {kxu

  sk- n w t yk u ksu s kux yke fkh fu hU {kue h {u rk Au.

  k- k{tke hefu {u

  fkuu uk {ktku Aku?sk- e.yu{ {kxuk

  o{k W{ukhkukt kike uc {kue Au.

  k- {khk {u yk e [qtxe{kt kike {kuxku R~q wt Au?

  sk- k[kh kike {kuxe {Mk Au.

  yk kxyu kr fko eyu{ hefu ku {kue s uMx: nrh kuhk (Re zok {krf)

  kwh {rMkhk nrh kuhk Re zok {krf Au. rk {[kh yto y{U nrh kuhku fuxkf kku wAk nk. suk sk yk {ku Au.

  k- R [qtxe{kt {u fk ku kux ykku nku?

  sk- ksu kux ykku nku.

  k- yk e [qtxe{kt {u fk ku kux ykk {ktku Aku? k {kxu

  s k - y k h u k k u z e fL^we Mke Au, yk kxeou { ykke RAk Au. ykk fk{ khk Au.

  k- k{tke hefu {u fkuu uk {ktku Aku?

  sk- eyu{ hefu ku {kue s uMx Au.

  k- {khk {u yk e [qtxe{kt kike {kuxku R~q wt Au?

  sk- {ku tkhe, fh yu {rnkykue whkk {w {wk Au.

  uk k{zk{kt hnuk kufkuu kke ku {e ke: fr xu (xurfku{ uxh{kt u)

  kwh{kt hnuk fr xu xurfku{ uxh{kt u{kt Au. rk {k[kh yto y{U fr xuu fuxkf kku wAk nk. suk sk yk {ku Au.

  k- R [qtxe{kt {u fk ku kux ykku nku?

  sk- ksu kux ykku nku.

  k- yk e [qtxe{kt {u fk ku kux ykk {ktku Aku? k {kxu

  sk- ksu kux yke fkh fu nwt nB{uk ksu s kux ykwt Awt.

  k- k{tke hefu {u fkuu uk {ktku Aku?

  sk- {kue uMx Au. {kuku fkuR rf ke.

  k- {khk {u yk e [qtxe{kt kike {kuxku R~q wt Au?

  sk- uk k{zk{kt hnuk kufkuu kke ku {e ke.

  nfef hV sh h uL {kueu {ko ykk nuk fuxef nfef e sYhe Au. weyu hfkhu Auk 10 ko{kt uu ku Vwkku ykku Au. Vwkku kwt fkh yku eryku yu kuxk errkf rok u, k kkk u oe [e f{kuu rtk{kt kk

  huL {kue khk PM u u k {kxu sYhe Au?

  ku swk swk kku{kt yuLkzeyu knw{keLkk wE yktfzkLke rkfw LkSf Au : k]{q fkUkuMk keS Mkkike {kuxe kkxeo khefu Qhe yku : Mkuok

  LkhuL {kueLke zkkLk kLkkLke kf w Wse kLke

  Lke rne,kk. 5Lkh u L {k ueLk k Lk u k ] {k t

  f uL{k t Lke MkhfkhLke ykk Wse kLke Au. xee [uLkku {kxu fhk{kt ykuk ku swk swk kku{kt nu kku fhk{kt ykku Au fu kskLkk Lkuk]{kt yuLkzeyu kufMkk{kt knw{keLkk yktfzkLke LkSf knkU[e fu Au. yuf kku{kt ksk yLku kuLkk Mkkke kkkuLku 259 kuXfku ykkk{kt yke hne Au su knw{ke {kxuLkk 272Lkk sYhe yktfzkke {kk 13 kuXfku ykuAe Au. khu yL{kt kskLkk Lkuk ]{kt yuLkzeyu kXktLkLku 234-246 k uXfk u ykkk{k t yke hne Au. LkhuL {kueLkk Lkuk]{kt ksk 16{e kufMkk{kt Mkkike {kuxe kkxeo khefu Qhe fu Au.

  yuLkze xee yLku MkeyuLkyuLk-

  ykEkeyuLkLkk kku{kt yk {wskLke kk fhk{kt yke Au. ktLku kku{kt [keYk ytkh yu Au fu ktLku{kt yuLkzeyuLku {skqk kok{kt yke Au. [qtxe LkSf yke hne Au ku heku kskLke kufrkk e hne Au. yuLkze xeeLkk Vuk wykhe{k t fhk{k t ykuk Mku o{k t kskLk u 195 k uXfk u {kLkku ytks {qfk{kt ykku nkku khu {k[o {rnLkk{kt yk r[k kkE 214 Mkwe knkU[e kw t Au. yuLkze xeeLkk Mku o{kt kskLkk Lkuk ]{kt yuLkzeyuLku 259 kuXfku ykkk{kt yke Au. kr{ ktkk{kt kLkkh uk Mkkku xeyu{Mke Mkkike {kuxe kkxeo khefu Qhe fu Au. swk swk hkku{kt [qtxe r[k hsq fhk{kt ykwt Au su {wtsk {kuxkkkLkk hk{kt uhkh uk fhkLke

  kikhe{kt Au. fkUkuMkLke nkk qk fVkuze kE fu Au. Mku o {wsk kuLke Mkrk Mkkike Lkke hnukLke kk Au.

  yx rknkhe kskueLkk Lkuk]{kt ksku 1999{kt 182 kuXf SkeLku Mkkike kLkkh uk fkuo nkku. Wkh u{kt kskLku yqkkqo MkVkk {e fu Au. yn ksk 53 k uXfk u Wkh Mkftu s{ke fu Au su 2009Lke Mkhk{e{kt 43 kuXfku khu Au. ne nkxouLz{kt kskLke Mkk{u k{k{ kkk u qk Lkkk ukE hkk Au. kskLkk kLkkh ukLke kk kk kr{ ktkkLkk {w{tke {{kk kuLkSo yLk u kr{Lkkz wLkk { w{tke srkkLke fuL{kt MkhfkhLke h[Lkk{k t fk uE sYh kz u k ue kk ykuAe ukE hne Au.

  kskLkk Lkuk]{kt yuLkzeyuLku 259 kuXfku {kLke ykkkne

  1999 fhkk k ykuAe Mkex {e fu

  fkUkuMk kkxeoLkku uk qk Lkkku hnu kue MktkLkk

  Lke rne,kk. 5fkUkuMkLke nkk kufMkkLke [qtxe{kt qk hkk kk kue kk

  ukE hne Au. fkUkuMkLkk oLkLku ELku [kkLkwt {kuswt Ve wt Au. ko 2009Lke Mkk{kL [qtxe{kt fkUkuMkLku su kuXf {e nke kuLkk fhkk k ykuAe kuXf {e fu Au. fkUkuMkLkku uk [qtxeLkk RrknkMk{kt Mkkike Lkkku hnu kue kk Au. fkUkuMku 1999{kt 114 kuXfku Ske nke su nsw MkweLkku Mkkike Lkkku uk Au khtkw MkuoLkk skk {wsk yk ku 1999 fhkk k kuLke fVkuze nkk kE fu Au. keS khV ksk k{ k 200Lkk yktfzkLku kkh fhe fu Au. ne nkxo uLz{kt kskLkku kkku hnuu. yuLkzexee yLku ntMkk rhMk[o kqkLkk kku{kt Lke kk fhk{kt ykk kk fkutkuMkLkk xku[Lkk LkukkykuLke nhk{ kE kE Au. fkh fu fkUkuMkLku qk s hkk Mkrk{kt kok{kt yke Au. fkUkuMkLke Mkrk qk Lkke hnuu.

  Wkh u{kt knLke swk swk Mk{wkku Mkkku {tkk

  yk{kLkLkku kku ukLke kkhe ykke

  kwshkk{kt LkhuL {kue Mkhfkh nkukLkk eu fkuE k h{k VukkLke n{k fhe fu Lkn : yr{k kn

  Lke rne,kk.5 kskLkk {nkMkr[ yLk u

  Lkh uL {k ueLkk Mkk ike rkMk w yr{k kn Wkh u{kt kkLke MkrkLku wLku w {skqk fhk{kt kkuk Au. nu yr{k knu kwsoh, hkskqk Mk{wkLkk kufku Mkkku kk[ek fhe nke yLku yk{kLkLkku kku ukLke kk k fhe nke. {ws^VhLkkhke 40 rfku{exhLkk ytkh u hkh kk{{kt knk Uk khu khu WMkwfkk hne nke. yr{k knu kk{{kt hnuk x Lkukkyku Mkkku kk[ek fhe nke yLku W~fuhesLkf kk ykkeLku k{k{Lku [kUfke ek nkk. yr{k knLke Mkkku kskLkk khkMk Mkwhu hkk k hkk nkk. hkk Wkh ykkuk Au fu kuykuyu h{kku hr{kLk kufkuLku W~fuhkLkwt fk{ fwO nkwt. yr{k knu fkwt nkwt fu yk [qtxe yue MkhfkhLku knkh fhkLke yuf kf Au su Mkhfkhu x Mk{wkLkk kufkuLku yk[khLkku rfkh kLkkk Au. knu kku uk yLku RskLkk hkLke kk fhe nke. yk kk{ hksfe heku qk s {nkqo Au. fkh fu yn kkeMkk kkLkwt [oM Au. kr{

  Wkh uLkk uhzeLkk kk{kt x Mk{wkLkwt [oM hnuwt Au. ytkuS ykkhLkk skk {wsk {ws^VhLkkh{kt {k uxkkkLkk kufkuLku yue Lk nke fu yr{k kn yke knkUk Au.

  yr{k kn {kuxkkku kkukkLke kkk hr{kLk qh rMkkh{kt kkukkLke sk kLkku Au. yn k {uRLk hMkkLkk ku ykuAe ezkzkk rMkkh{kt hkufk fwO nkwt. yr{k kn ytku {kk kwshkk kkueMkLku {krnke nke. k uyk uy u kEfk u {k uze hkk u {ws^VhLkkhke qh hneLku hkk nkk. yr{k knu kwso, hkskqk yLku ek Lkukkyku Mkkku kk[ek fhe nke. yn k k uyk uyu kkLke kk fhe nke. knu fkwt nkw t fu Mkk{kL k kusLk yLku kh Se fu Au khtkw yk{kLk neLku Se fu Lkn. yk{kLkLkk u kku uku sYhe Au. yr{k kn Wkh u{kt kskLkk [q txe [khLk w t Lk uk ] fhe hkk Au. yr{k knLke qr{fk kskLku {skqk Mkrk{kt {qfk {nLke hne Au.yr{k knu fkwt nkwt fu kwshkk{kt fkuELke

  k n{k Lkke fu k u h{k fhke fu. fkh fu kt LkhuL {kueLke Mkhfkh Au. yr{k knu hkskqk Mk{wk Mkkku k kk[ek fhe nke.

  fkUkuMk kuhY{Lke skkkhe rtfk kkteyu Mktke ee

  MkkurLkk kkte yLku hknw Mkkku Mkkk Mktkfo{kt

  [qtxe [kh, {erzk ykkusLkke ELku [qtxe fko{ yLku yL {wkyku kh rtfk kkteLke kks Lksh fuLek

  Lke rne,kk.5 {kkk MkkurLkk kkte

  yLku kE hknw kkteLkk [qtxe {k rMkkh Mkwe kkukkLku {kork hkLkkh kk te krhkhLke keS {w Mk rtfk kkte [qtxe ykkkLke Mkkku s khtkh Mkr kE Au. nu Vhe yufkh rtfk kkteyu {kuxe skkkhe Mktke ee Au. rtfk k k t e y u k u h Y { L k e skkkhe Mktke ee Au. rtfkyu yufkksw MkkurLkk kkte yLku hknw kkteLkk [q txe fko{ku Lke fhkLke

  skkkhe Wkkze ee Au. keS kksw kkxeoLkk [qtxe [khLku ELku [qtxe {uLkus{uLxLke kusLkkyku{kt

  k hr{kLkrkhe fhe hne Au. rtfkLke Mkr qr{fkLku kLk{kt ELku f k U k u M k L k k k u hY{L k u kkLke nuhkk fhe uk{kt yke Au. rtfk [ q txe [kh, {erzk kLkk, [qtxe fko{ yLku yL k{k{ {wkyku kh kksh Lksh hke hne Au. MkkurLkk kkte yLku hknw kkteLkk ku Mktkfo{kt Au. yk Wkhk tk kkLkk yLkuf Lkukkyku Mkkku k {exkkuLkk kuh kuS hne

  Au. rtfkLke MkrkkLkk ynuk knuktke s yke hkk Au.

  r[Bkh{T Mkko{ktke nxe skkt fkUke Lkkw

  Lke rne,kk.5fuLe LkkktkLk ke r[Bkh{T kufMkkLke [qtxe{kt Mkko{ktke Mke skkt fkUkuMk{kt LkkhkskeLkwt {kuswt Ve wt Au. r[Bkh{TLku ELku fkUkuMk Mkkike khu Lkkw Au. rktkk {k rMkkh{ktke [qtxe Lkn zkLkku r[Bkh{T rLko fko kkke fkUkuMkLkk xku[Lkk Lkukkyku qk s Lkkw Au yLku yk kufku {kLku Au fu r[Bkh{TLkk RLfkhke yue Akk Qe kE Au fu fkUkuMkLkk Lkukkyku nkhLkk ke kke hkk Au. hksfe nheVku ku{Lkk Wkh ykkuk fhe hkk Au. fkUkuMkLkk MkqkkuLkwt fnuwt Au fu kkLke ezhek RAu Au fu r[Bkh{T [qtxe zeLku rkLksYhe rkLku ktk kkzu. kskLkk rhc Lkukk LkhuL {kue k r[Bkh{T Wkh nkh fhe [qk Au. r[Bkh{T yk ku ku{Lkk kwkLku [qtxe {ukLk{kt WkkhkLkku rLko fkuo Au.

  rfhkk Mxkuh-Mkwkh {kfuox{kt kuMk rMkrLzh Wk hnuu

  Mkk{kL kufkuLku w hknk ykkkLkku nukw

  Lke rne,kk.5 yukeS rMkrLzh yufkyuf

  k{ kE skLke Mkrk{k t Mkk{kL kufkuLku khu {w~fueykuLkku Mkk{Lkku fhku kze fu Au. yk MkrkLku ne fhk {kxu nk{kt fuxkf kkkt uk{kt ykk Au. nu u{kt Mkkike {kuxk ^wy rhxuh RLzLk ykuE fkukkuohuLku fMx{hkuLkk LkuxfoLku khkLkk nukwMkh kkk kufkuLku Mkhkkke kuMk {e hnu ku Rhkkke kkt[ nuhku{kt rfhkk Mxkuh yLku Mkwkh {kfuox {khVku kkt[ rfkuLkk kuMk rMkrLzhLkk u[kLke Yykk fhe ee Au. nk{kt RLzLk ykuE khk w rMkrLzh khefu ykukkk k uMkLkk rMkrLzh u[k{kt yku Au. rfhkk Mxkuh

  yLk u Mk wkh {kfu ox{kt yk kk t[ rfkuLkk kuMkrMkrLzhLkw t u[k nk{kt kUkuh, [ukkE, kkuhkwh, LkW yLku yekZ{kt [ke hkwt Au. yk nuhku{kt 11 rfhkk MxkuMko khk kuMk rMkrLzhLkwt u[k fhk{kt yke hkwt Au. LkSfLkk r{kt 50 w nuhku{kt ykLkwt u[k nkk hk{k t yku. Lke {kfuox qnh[LkkLkk kkYku kMktkeLkk kuxku ktk Wkh k kk t[ rfkuLkk k uMk rMkrLzhLkw t u[k fhkLke rn[k [ke hne A u . rfhkk Mxk uh yLk u Mkwkh {kfuox kuMk rMkrLzh {e fu k ue rkfw ku sk A u. knkhke yk uk k ufk u , rkkeoyku, RLVkuxuf kuVuLkku, fku MkuLxhLkk f{o[kheyku yLku

  w fkf Mkwe fk{ fhkk kufku {kxu ykLkkke Vkku kE fu Au. {kk ykEze wV hsq fheLku kuMk rMkrLzh LkSfLke wfkLk{ktke E fk u. yk Mfe{ n uX k{ kLkk kknfkuLku rMkrLzh yLku huwuxhLke f{k [qfe kzu. yk Wkhktk nexe [kso k [qfku kzu. kkt[ rfkuLkk rMkrLzhLke rf t{k 1600ke 1700{kt kzu. khkk {kk k uzxLkk u [o [qfku kzu. RLzLk ykuE {kfu oxk 52 ykWxufke kkt[ rfkuLkk rMkrLzh u[kLkkh Au. ykkk{e rMkku{kt ykLkkke Mkk{kL kufkuLku {kuxe hknk kE fu Au. fkh fu kuMk rMkrLzh qxe kzkLke Mkrk{kt khu kfeV Qe kE Au.

  kwshkk{kt {ktMkLkwt WkkLk ykkW fhkk w Au{kueLkk kwshkk{kt {ktMkLkk u[k Wkh fzf rLktk

  y{kk,kk.5 k wshkkLkk {w{tke yLk u

  kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kue [qtxe [kh hr{kLk {ktMkLke rLkfkMk Wkh MkkrMkzeLku ELku wkeyu Mkhfkh Wkh nkh fhe hkk Au yLku keLf huuwMkLkLku ELku wkeyu Mkhfkh Wkh kuke nkh fhe hkk Au khu {kueLkk kwshkk{kt {ktMkLkk u[k Wkh k fzf heku rLktk kk{kt ykk nkukLkk ynuk {k Au. kki{ktMkLke fkLku hkufk {kxu k fXkuh rLk{ku y{e kLkke ek Au. khk{kt fw {ktMkLkk 0.58 xfk Mkwe {ktMkLkwt kwshkk{kt WkkLk kk Au. kwshkku fkuEk Mkkus kh kuLkk kth Wkh

  Wkh kwshkkke {ktMkLkk ftxuLkhku Wkh k ytfw {qk Au. yuf yke ytk uS ykkh{kt yk ytkuLkk ynuk fkrk kk kk wkeyu MkhfkhLke [kk kkkT hnu kue Au. fuLe kr kLk ykLkt {ko k ykLkku rhku fhe [qk Au ykLkt {ko {kue Wkh nkh fhkk fnu Au fu kwshkk{ktke {ktMkLke rLkfkMk{kt khku kku Au. u fu ku{Lke kkMku fkuE yktfzk Lkke. kw MktoLk rkk kkMkuke Wk yk tfzk{k t skk{k t yk w t Au fu kwshkk{kt {ktMk WkkLk 1998-99{kt 6840 xLk rk kkfke eLku 2011-12{kt 22000 xLk rk kkf kE kwt Au. 2013Lkk kwshkk MkhfkhLkk

  ynuk{kt skk{kt yktwt Au fu {ktMk WkkLk 34490 xLk nkwt su kife UMkLkk {ktMkLkw t WkkLk 1480 xLkLke ykMkkkMk kwt nkwt. kwshkk Mkhfkhu [q txekkk{kt fXkuh rLktkku kk Au. hk Mkkkkkyk uyu f tx uLkhk u Wkh [ktkke Lksh fuLek fhe ee Au. 2012{kt hkLkk k]n{tke khefu k skkkhe Mktke hnukk {kueyu yuf &Lkk skk{kt rkLkMkk{kt fkwt nkwt fu kwshkk kk ueMk u 2007-2011 [u ykhu 1000 xLk {ktMkLkku skku kfze kkzku Au. rne yLku Wkh u{kt {kuxkkku {ktMkLke rLkfkMk fhk{kt yku Au. kk u nkLkk fuMkku{kt k xkzku kku Au.

  40 {kkLk {kfku kh kR ukfkMxk ku

  Lkki,kk. 5Wkhu{kt 40 yrk MktuLke {kkLk {kfku Wkh kR

  ukfkMxkLke Mkk fhk{kt yke Au. yuf rhc yrfkheyu yksu yk {wskLke {krnke ykke nke. k{k{ rskyku{kt Mknkf rhxLkk ykurVMkh nuX yuf xufrLkf xe{ kkuXk{kt yku. [eV Ruxkuh ykurVMkh W{u Mknkyu {krnke ykkkk fkwt Au fu, kR ukfkMxk {kxu 40 yrk MktuLke {kkLk {kfkuLke kMktke fhk{kt yke Au su kife 20 nuhe yLku 20 kk{e {kkLk {kfku hnuu. ukfkMxh khk {kkLkLkk yuf Mkkn knuk kke{ ykkk{kt yku. yk Mkto{kt {kkofk [qtxe kt[ khk ykkk{kt yku. uk fLkuxexe 40 {kkLk {kfku{kt hnuu. [qtxeLkk k rMk knuk yk k{k{ Mkk kkuXe uk{kt yku. xuMx hLkLke rk [ke hne Au. {kkLk {kfku{kt kR ukfkMxk Wkhktk [qtxe rkLkwt hufkuzk k fhk{kt yku. yk hufkuzkLke zeeze kLkkk{kt yku yu kuLku hufkuzo {kxu hkk{kt yku. {kkLkLkk Mkto{kt fkuRk VrhkLkk fuMk{kt ykLkku Wkkuk fhk{kt yku. Wkhu{kt kufMkkLke [qtxeLke Mkkike khu kuXfku Au. yke Mkrk{kt ktrkkqo {kkLk fhkLke kkhekqo kkkk {nLke hnuu.

  Wkhu{kt kMk Mkk fhkE

  Lk{k-nu{k{krLkeLk u nu khkLke Mkk{ke

  Lkki,kk. 5yrLkuke{ktke hksfkhe kLkue nu{k{krLke yLku Lk{kLku khkLke

  Mkwhkk Wk fhkkLkku [qtxe kt[u yku fkuo Au. yrfkheykuyu yksu fkwt nkwt fu, fkUkuMkLkk W{ukh khefu Lk{k {uhX kuXf khke [qtxe ze hne Au. ykuAk{kt ykuAk k k Lk{k Mkkku hkk koLk fhkLkku kMk kR [wku Au khu rkuk kkuoLke ze{ ko kkke nu{k {krLke {kwhk kuXf khke kskLkk W{ukh khefu [qtxe ze hne Au. [qtxe [kh hr{kLk yk ktLku yrLkukeykuLke LkSf sRLku ku{Lku nuhkLk fhkLkk kMk kR fu Au. ku{Lke Mkwhkk Mkk{kt khku fhk{kt fnuk{kt ykwt Au. yk Wkhktk ktMke kufMkk kuXf khke [qtxe {ukLk{kt hnuk W{k khkeLku k Mkwhkk Mkk khk fnuk{kt ykwt Au suke xqtf{kt s rLko fhku.

  W{k khkeLku k w Mkwhkk

 • 4 / . 06-04-2014, y{kk

  Year : 1, Issue : 276, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 06-04-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 276, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.06-04-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  kwshkk{kt kkfkhLkk fuMkku{kt khku LkkUkku Aukhk{kt Auk kkt[ koLkk kkk{kt hukLkk 111099 fuMkku LkkUkk : u{kt hhkus 2012{kt 69 huk fuMkku

  y{kk,kk.5 kkfkhLkk fuMkku{kt uh{kt

  kksukhLkk kkuo{kt khku kku Au. ko 2012{kt kwshkk{kt k kkfkhLkk fuMkku 473 LkkUkk nkk. khu khk{kt 2012{kt kkfkhLkk fuMk 24157 Lkkutkk nkk. khk{kt kkfkhLkk fuMkku hhkus 2012{kt 69 suxk Lkk Ukk nkk. Lk uLk kE{ hufkuzo whku khk kikh fhk{kt ykuk kE{ RLk RLzk rhkkuxo 2013{kt kku fhk{kt ykku Au fu kwshkk{kt kkfkhLkku rfkh huf 10 k[e kue wkeyku{kt kLke 17 koke ykuAe Au.

  fuxkf fuMkku{kt kkfkhLkku rfkh kue wke Mkkko kLke nke. u fu qk ykuAk fuMkku{kt Mkk{krsf

  k tL k A k k t k kfL k u sL{ ykkk{kt ykku nkku. fkh

  kufkuLkw t fnuwt Au fu kkfkhLkk fuMkku{kt r[tkksLkf heku khku kku Au. fkuxoLkk yku Akkt ku{Lkk

  kkfkuLkk Lkk{ ykkk{kt yke Mkrk{kt {w~fue yLkw kE

  hne Au. 2011{kt kkfkhLkk fuMk k wshkk{kt 439 Lkk Ukk nkk. khu 2012{kt 473 fuMk LkkUkk nkk. kwshkk{kt Auk kkt[ koLkk kkk{kt kkfkhLkk fuMkku 2173 suxk LkkUkk Au khu khk{kt Auk kkt[ koLkk kkk{kt kkfkhLkk 111099 fuMkku LkkUkk Au. rne{kt [kke kMkLk e yth k uhk{ uzefLke rkke oLke Wkh k Ukhuk kk uh{kt nkukkku {[e kku nkku. fkkykuLk u kk{kt ykk nkk.

  2013{kt yk kLkk kLk kk y{kk nuh{kt fkuxo{kt yk{nkLkk kMkLkk ku kLkk kLk Au. 23{e LwykheLkk rMku nuhLke efktxk kkuLke {uxkukkurxLk fkuxo{kt kkfkhLkku rfkh wkeyu yk{nkLkk u kMk fku o nkku. khu 27{e Vuk wykheLkk rMk u nkEfk ux o Mk tf w{kt ykku s yuf kMk fhk{kt ykku nkku.

  kwshkk{kt kkt[ ko{kt hukLkk 2173 fuMk

  hukLkk fuMk LkkUkk.....khk yLku kwshkk{kt Auk kkt[ koLkk kkk{kt kkfkhLkk

  LkkUkuk fuMkkuLkwt r[k Lke[u {wsk Au.kwshkk

  ko fuMkLke Mktk2008 ........................................................... 3742009 ........................................................... 4332010 ........................................................... 4542011 ........................................................... 4392012 ........................................................... 473fw .............................................................. 2173

  khkko fuMkLke Mktk2008 .......................................................209532009 .......................................................208042010 .......................................................216032011 .......................................................235822012 .......................................................24157fw ..........................................................111099

  khkh{k t h u kLk k hhkus k fuMkk u...

  khk{kt kkfkhLkk fuMkku{kt khku kE hkku Au. 2010Lke Mkhk{e{kt 2012{kt fuMkkuLke Mktk e Au. khk{kt hhkus kkfkhLkk yLkuf fuMkku LkkUk Au. ykEkeMkeLke f{ 376 nuX 2010 kkke kkfkhLkk hhkus khk{kt fuxk fuMk LkkUkk kuLkwt r[k Lke[u {wsk Au.ko hhkus huk fuMk2010 ..............................................................612011 ..............................................................672012 ..............................................................69

  fkUkuMk fkuE hk{kt 10ke w kuXfku Lkn Sku : {kue

  fkUkuMku Sk {kxuLkku rkMk nu kw{ke eku Au : {kue swkk VukLkkhkykuLke r nu kwkku SkkLkk Au

  ksk khk rs rkMk Mkt{uLk kuwt

  y{kk, kk.05kkteLkkh MktMke kuk{kt

  LkkuE yzkkeMk kk{ kze kku kskLkk zkkLk kLkk W{ukh LkhuL {kue, kkteLkkh MktMke kukLkk W{ukh kf] yzke kkk u yk ykhMke VwLke WkMkrk{kt yksu ksk khk rs rkMk Mkt{uLk kuwt nkwt. yk Mktku Mkkk [Lk{kt u yk ykhMke Vwyu skwt nkwt fu, ytkuuLkk Mk{u kufku ykke {kxu fxek kLk nkk ku{ yksu wkeyu kMkLkke kufku kMk kLk Au. uLke sLkkkLku kwshkkLkku rfkMk ekktze Yk kLku Au. {w{tke LkhuL {kue uLke sLkkkLkwt ykkLkwt rfh kLwt Au. kf] yzkeyu Mkt{uLkLku Mktkkukk yLku sqLkk MktM{hkuLku kkkukk skwt nkwt fu, ykke

  kk u{kt yLkuf kLk{tkeyku kLk Au, khtk w yxS sue kukk yLku MA rkk fkuELke Lk nke. yksu Mk{k u{kt 16{e kufMkkLke [qtxe{kt Mko Mkk{kL {kkkkyku k krhkoLk EAe hkk Au. uLke sLkkk k[kh, {kUkheke kezkE hne Au. fkUkuMku SkLkku rkMk kw{ke eku Au.

  kskLkk zkkLkkLkk W{ukh LkhuL {kueyu ku{Lkk Wkk uLk{k t skw t nk w t f u, kku fkofkkoykuLkk krh{ke We ku yk kkxeo Au. SLkLke yLkuf kku{kt {Lku kkk heku yzkeLkwt {kkooLk yLku uhk {kt Au. fxkufxe kk fkUkuMkLkku kuh khks kku nkku, kuwt yksu Mk{k u{kt kkkh Au. fkUkuMk fkuEk hk{kt 10ke w kuXfku {ue Lkn fu, krhk{ knuk

  krhk{ kurkk kE [wwt Au. fkUkuMk{wk khk, k[kh{wk khk, kuhkuskkhe {wk khkLkku Mktfk fheyu.

  yk Mktku ku{Lku fkofkkoykuLku kMk ykkn fhkk skwt nkwt fu ykku kuXfku kku Skewt, khtkw ykte kwVkLk yLku swXkkykuLke Mkk{u ykku k wkk u SkkLkk Au. ytk{kt kuykuyu skwt nkwt fu knuk w {kkLk kk kk u [qtxekt[ tfkLke ryu ukw t, yksu w {kkLk kk kuk kMkku [q txek t[, {ezek, Mkk{kSf M k t M k kyk u fhe hne A u , y u ykfkhkf Au. [qtxeLkk rMku kh{e, Lkku, kMk kuhu sue kkkkku u nku k w{kt w {kkLk kk kuku kMk fheyu ku kufktkLke kq fhkLkku yMkh kku.

  {kue kwshkk{ktke fkUkuMkLkku MkVkku fhk RAwf

  [kh {kuxk {kkkLku nkh ykkk ksk Mks

  y{kk, kk.5kwshkk{ktke fkUkuMkLkku Mktkqo

  MkVkku fhk LkhuL {kue yk{f k usLkk k ikh fhe [ wk Au

  suLkk kkku yk ku {kueyu {wheku [kh kuXf Wkh [qtxe ze hnuk fkUkuMkLkk W{ukhkuLku kAzkx yk k e L k u f k U k u M k L k e Ake{k t Mk tk qo Mkk ukk U kkze ukLke kikhe{kt Au. 2012Lke

  rkLkMkkLke [qtxe{kt fkUkuMkLkk {kuxk{kkkykuLku nkh ykk kk kskLke Lk {uLk yk{eo LkhuL {kueyu nu fkUkuMkLkk k fuLe

  kLkku yLku hk rkLkMkk{kt rkkLkk Lkukk tfhMkn kuk Wkh kLk furLk fwO Au.

  uzk, ykt, kkhzkue yLku MkkkhfktXk{ktke [qtxe {ukLk{kt hn uk {: rLkk kx u,

  hkMkn Mkkutfe, kwkkh [kihe yu tfhMkn kukLk u nkh ykkk {kxu kskLke xe{ kikh kR [wfe Au. 2012{kt {kueyu k wshkk fk Uk uMk {w ysw oLk {kuZkrzk, kMkn kkurn, qkkqo hku {w rMkkko kxuLku nkh ykkk{kt [kek qr{fk se nke.

  yk kuLku khu fkLkk Lk nke fu kuyku nkhe su. rLkk kxu uzk{k tke {ukLk{k t Au. 2009{kt k u{Lke SkLkw t yth 846 {kLkk u hkk u nkk u khu hkMkn 67318 {ku Sk nkk. kwkkh [kihe kkhzkue{ktke ze hkk Au. [kihe 2009Lke [qtxe{kt kkhzkue{ktke 58985 {ku Sk nkk. ksk 26 kuXfku SkkLkk r{Lk Wkh fk{ fhe hne Au. fkUkuMku Auk 23 koke kwshkk{kt MkkkLkku Mk [kku Lkke. Aue k rkLkMkkLke [qtxe{kt LkhuL {kueyu uhkh Mkkkxku kk ukku Au. nu [kh Lkukkyku Wkh ksku kLk furLk fwO Au.

  uzk, ykt, kkhzkue yu MkkkhfktXk kuXfke [qtxe ze hnuk W{ukhkuLku kAzkx ykkk ksk kikhe

  qkfk{kt kkzoLkLke Mkwthkk {kxu ELkk{ku {k

  {ksk, MktkLkk yku Lxe ne kkzoLk nu uhkLkkk krxfk{kt e ke Mkwrk rfMkkkLke sYh

  y{kk, kk.05y{kk nuh{kt fktfhek

  ufLx kku Lxe ne kkzoLk{kt z[ kufk uLke fkhku ykue Au ku fkhku hkLkk {kuLw{uLx{kt yku Au. Mkkkkhe kskLke yykz kL k u f kh u k u{s {ksk yLku MktkLkk yku Lxe ne kkzoLk uhkLk kE kku Au kuwt BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk rhkukkLkk Lkukk kYeLk uu skwt Au.

  fk tfhek kk-kxefk{k t yuBw{uLx kkfo kLkkk {kxu B wrLkrMkk fk ukk u oh uLk khk {tswhe ykkk{kt yke nke. yuBw{uLx kkfo{kt swe swe hkEzMkLke fk{kehe [kke nke kuLke BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk

  khkLkke Lkn uk{kt ykkk kwhkk kkk khk yxfkk{kt yke Au. qkfk{kt kkuo Mkwe Lxe ne kkzoLkLke Mkwthkk {kxu rr ELkk{ku {kk nkk su nk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk {ksk yLku MktkLkk yku uhkLk kE kku Au ku{s rLkr{k MkVkE k fhk{kt ykke Lkke. WuLke Au f u Auk kk t[ koke yk s sk kh hkEzMk kku nke ku kkkku BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk kwhkk kkkLke {tswhe {uu nke fu fu{ ? u {tswhe {uue Lkk nku kku Vheke yu s ftkLkeLku yuBw{uLx kkfo [kk {kxu f u{ fk{ {tswh fhk{kt ykwt ? ku yuf {kuxku & kLke hnu Au.

  ykkW hMkkLkk {wu kkk {hkk nkk

  yzks kku uhkMkhLku kkkuk kkk wk

  Mkwhk, kk.05Mkwhk nuhLkkLk yzks rMkkh{kt ykuk siLk uhkMkhLk u

  kkk{kt ykuk kkkLku ytku kue ukk Au. ykkW hMkkLkk {k{u uhkMkhLku kkk {hkk nkukLkwt k {wt Au. yzks kkxek kkMkuLke fkLkk MkkuMkkxe kku siLk Wkk ykuwt Au. yk uhkMkhLku Auk fuxk Mk{ke MkkrLkf hnekuyu hMkkLku ELku ktku WXkku nkku. kk{kt uhkMkhLku kkk {khe ukLke Lkkukk yke nke. kkLkLkk k{ yuk uhkMkh{kt yufkyuf kkk kke skkt Mkkeyku MkrnkLkk MkkrLkfkuLkku khu {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kzkk {k{ku rk[fkku nkku. khkk yksu siLk Mk{ksLkk kufkuyu MkkrLkf kkueMkLku Mkkku hkeLku yk uhkMkhLkk kkk kue Lkktk nkk. u fu yk {k{u nS rMkkh{kt hkukLkku {knku uk {e hkku Au.

  {rnk yk[kh hkufk k]nrkku f{h fMke

  rskkh {rnk Mfkuzo We fhe {rnkykuLku kwhkwt hk ykkk huf rsk kkueMk zkLku Mk yku

  kwLkukkhkuLku su ukk fhk kkueMkLku fXkuh Mkq[Lkk {e

  y{kk, kk.05uLke Mkkike Mkwhrkk kkkk

  kwshkk hk{kt {rnkyku {kxu yMkwhkkLkwt kkkh kLkkk yLku hkus {rnkyku Mkkku yk[kh kLkkLke xLkkLkk uk {kke hkLkk k]nrkku kteh LkkU ee Au yLk u {rnkyk u kh kkk yk[kh yxfkk nu rskkh {rnk Mfkuzo We fhe {rnkykuLk u k wk t hk ykkk huf rsk kkueMk zkLku yku ykkk{kt ykk Au.

  {rnkyku Mkk{u e hnue yk[khkuLke VrhkkuLku kku hk k ]nrkkk u Mk wkhk{f

  kkk uk knu fhe Au. MkwkkuLke fkhe yLkwMkkh k ]nrkku Mk fwO Au fu {rnk kh kkkt yk[khLkk f uMk ytk u yk hrsMxkh hkw t kzu. su{k t {rnk Mkk{u ku yk[kh VrhkLkku hrsMxkh hkeLku kuLkku zuxkku kikh fhe fk. Wkhktk {rnk Mkkk u ku yk[kh {k{u kk ueMk u fzf fkokne fhe kzu. yk Wkhktk AuzkeLkku kuk kLk ue {rnkLke yhS fu VrhkLkku Mkkk rMk{kt s rLkfk kk kk ueMkLk u fzf Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au, ku{s huf kkueMk MxuLk{kt {rnkyku

  {kxu nuk zuMf k hkk yku fhk{kt ykku Au. {rnkyku Mkkku kkk yk[khku yxfkk yLku {rnkykuLku hk ykkk rskkh {rnk Mfkuzo h[k k]nrkku yku he fhe ee Au, su{kt kkteLkkh MkkkhfktXk, kLkkMkfktXk kuhu rskyku{kt {rnk Mfk uz oLke h[Lkk fhe ukE Au. yku WuLke Au fu hkLkk k]nrkkku {rnk kh kkk yk[khku hkufk fzf nkku fk{ ukLkw t Lke fwO Au fu{ fu Auk k Mk{ke hkus yufke w {rnk kh yk[khLke xLkk kLku Au.

  fE kMk Mkex Wkh {kueLkw t w kLk.....

  uzk, ykt, kkhzkue yLku MkkkhfktXk{ktke [qtxe ze hnuk rLkk kxu, hkMkn Mkkutfe, kwkkh [kihe yu tfhMkn kukLku kAzkx ykkk {kueyu {w kLk furLk fwO Au. fkUkuMkLkk Lkirkf swMMkkLku kkuze kkzkLkku {kueyu qn kikh fkuo Au. [kh kuXfku kh fku fuxk {ku Auu Sk nkk ku Lke[u {wsk Au.

  kuXf W{ukh Sk {k ytkhke (2009)uzk rLkk kxu 846ykt hkMkn Mkkutfe 67318kkhzkue kwkkh [kihe 58985

  nu fkue yke kwtkE t [qtxe {ukLk{kt Wkko

  sqLkkkZ{kt fkUkuMkLkk W{ukh ke ukk

  ykkW sqLkkkZ{ktke swkkE kkhzLku rxrfx ykkk{kt yke nke : hkkkuhkk fkUkuMk nkEf{kLzu rLko kku

  y{kk, kk.05kufMkkLke [qtxe su{ su{

  LkSf ykke Au ku{ ku{ huf kkxeo kk ukkLkk qnh[Lkk ke hne Au. fkUk uMku w yuf fkue W{ukhLku rxrfx ykkeLku kx {[ke eku Au yLk swLkkkZLkk nuh kuk Mkkkkh W{ukh swkE kkhzLkuLk ku WLkkLkk khkMk kwtkE tLku rxrfx ykkkk swLkkkZ{kt k ku fkue W{ukh [u khkukh stk {u. fkUkuMku Mkkihkx{kt ykh Mkwe{kt 3 fkue Mk{ksLku rxrfx ykke nke, khtkw Gnh[LkkLkk kkYku w yuf rxrfx Vke fk ue Mk{ksLk u kk u kkLke khV U[kLkku kMk fku o nku kuw t ukE hkwt Au. swLkkkZ{kt ksku swkE kkhz yLku rLkwkE

  kk uk Mkk u tfeLke [u fk ue ykkukLk hksu [wzkMk{kLku rxrfx ykk kk r[khk [kke nke fu fk Uk uMk k fEf Lke swLke fhu yksu y[kLkf nuh kuk 6 W{ukhLke ke{kt swLkkkZ{ktke k w tkE tLk u rxrfx ykkkLkw t nuh kwt Au. k w tkE t fk ue Mk{ksLkk

  ykkukLk Au yLku WLkkLkk khkMk Au. kuke k k kuyku khkMk khefu [q txkE ykk Au. fk ue ykkukLk Mkk{u fkue ykkukLk xh ykke fu ku nukwke MkkrLkf fkkyu {Mkk fko kk kwtkE tLku {ukLk{kt Wkkhk{kt ykk Au. hBkLk swkE kkhz u yuf rLkuLk{kt fkUk uMkkk khk swLkkkZ kufMkkLkk W{ukh khefu kwtkE tLke kMktkeLku ykfkheLk u knw{rkkerse k L k kk L k k u r L k k o h M k k k u , fkUk uMkkk{ktke kkkxku fheLku kkkun kun fhLkkh kufkuLku yMkk{krsf kk u , L k kk t L k k uhu [qtxe SkkLkk {fMk{kt swLkkkZ, keh Mkku{Lkkk {kkhku khu MkV kk uu Lkn kue ykMkk k fhe nke.

  A {kMk kquo kue kkfe nkLkku u ytku Wfukku

  nkLkk Mkto{kt yufLke hkfz fhk{kt ykk kk kkueMk khk kwAkhA : kkx kkMku qh nk kR nke

  y{kk, kk.05y{kk kE{k k t[ u A

  {rnLkk ykkW ku kktkue wkeLke nkLkk k wLkkLkk u u WfueLku nkLkk ykhkukeLku kfze kkzku Au. ko 2013{kt ykukMx {rnLkk{kt kkx rMkkwh nkEu LkSf YLke kk{ kkMku ye wke kunewnk nkk{kt {e yke nke. suLku 108 khk Mkkhkh ykuo nkuMkx{kt Mkuzk{kt yke nke. u fu {kkkLkk kku kteh E kkLkk fkhu wkeLkwt Mkkhkh hBkLk {kuk kwt nkwt.

  yk {k{u kkueMku nkLkku k w Lkk u k fheLk u kkkMkLkk [k u krk{kLk fk o nkk. yk {k{u y{kk kE{kkt[Lku kkk{e ykkhu nkLkk ykhkuke

  rkffw{kh WVuo hVef EMk{Lke hkfz fhe Au. {hLkkh wke rkMxe {q kktkuLke nke. ku k ko ykkW ykhkuke rkf kkxLkk yuf kuMxnkWMk{kt fk{ fhkku nkku, ku hBkLk unkkkh Mkkku Mktfkue rkMxe Mkkku ku Mk tkfo{k t ykku. kk{kt k tLk u [u u{Mktkt ktkku nkku. u fu ykhkuke rkf khrk nkuk Akkt kuu kktkue rkMxe Mkkku Lk fko nkk. Lkkk rkMxe khtkh rkfLkk hu skLke S fhke nke kuke kwMMku hkuk rku yuf rMku rkMxeLke nk fhkLkwt Lke fwO. rkfu kkx-rMkkwh nkEu {kkk{kt {kheLku kunewnk nkk{kt Akuze Vhkh kE kku nkku.

  xk SykEzeMke{kt kkueMkLku MkVkk

  kkuLke Aukhkze fhLkkh kuLke yxfkk : yuf Vhkh

  kkueMk {kf{kt ke ykhkukeLke hkfzLke Wk {ktke Mkkku 180 fhkk w {rnkykuyu Wk nkukkku {[kku

  y{kk, kk.05y{kk nuhLkk swk swk rMkkh{kt k]n WkukLkk

  Lkk{u {rnkLku k[ ykke AukhkzeLkk fkiktz{kt xk SykEzeMke kkueMku ku MkkuLke hkfz fhe Au. khu yk {k{kLkk Vhkh ykhkukeLku kfze kkzk [ku krk{kLk fhkk Au. nuhLkk skukLkkh rMkkh{kt k xuzMkoLkk Lkk{u rnhuLk kxu skeLk kxu yLku kuLkkzo ukk {eLku Wkuk

  [ku Au. yk ku ukk {eLku skukLkkh, kxkuzek, Mkhus kkk Lkhkuzk rMkkhLke 180 ke w Yrkk rzkkuex E {fk{ktke {kk kLkkkLkk {nuLkkkk kuxu Yk. 2100 ykkeLku ku Mkkuyu 30ke 40 kLke XkkE fhe Au. yk {k{k{kt yuf k]k LkkkhefLke VhekLkk ykkhu rnhuLk kxu, skeLk kxuLke xk kkueMk fXkzk kkMkuke kkk{eLkk ykkhu hkfz fhe Au, khu Vhkh

  kuLkkzoLku zke kkzk [ku krk{kLk fko Au. keSkhV yksu xk SykEzeMke kkueMku {kf{kt ke ykhkukeLke hkfzLke {ktke Mkkku 180 fhkk w {rnkLkwt xkukyu nkukkku {[kku nkku. yk {k{k ytkkok yk rkkwxe rY yL kkueMk {kf{kt Vhek LkkUk kue MktkLkk Au, ku{s yk ku Mkku khk [kk{kt ykke k xuzMko k kuhfkuMkhLke nkukLkwt kkkMk{kt wwt Au.