06 03 2014 sunvilla samachar

Download 06 03 2014 sunvilla samachar

Post on 10-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 06-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 06-03-2014, w y{kk Year : 1 Issue : 245Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 400/-

  ko: 1 > ytf: 245 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 06, -2014 w

  y{kk, k.5[qtxet[ wkhu kufk

  k k r{, yk u rzk yu yktue [q txe khekue nuhk fhk{k t yke ne. khekue nuhke kk u s fuL yu hk hfkhk u {kxu yu hksfe kku {kxu kfkrf yhke yk[khtrnk kw kE

  E ne. k ufk [q txee nuhk {w [qtxe fr{h e. yu. txe yL u [qtxe fr{h yu[. yu. k yu yu. yu. yu. iee kku nk. k{ u fkuLVhL [qtxet[k {wk rko[ k u rkk ku kuE hne Au.

  wshk{kt k. 30{eyuru {k k u u . yk r u kufke [q txeyku Whkt khkk ue uxk [ q txeyk u kuu. yk uXfk u hke ksuh{kt fuxkf khkkuyu hkSk{k ykk nk.

  u k t[ {k t [ q t xeyk u k uE ne. yk

  u k{k t [ q txeyk u k uE hne Au. [q txe fr{hk fnuk {ku, kk yk kh u [ q t x eyk u k kwt {wktf kwt uEyu. fkh fu Mkkrf rhMkrykuk ykkhu ro uk{kt ykku Au. fw 72 r{kt {k r k k u u . y k

  kk{kt ykur

  r ku kuE fu, u fu yux ku h rt hnuu.

  {he :- k. 16 {uk wkhu { he ku. yuf s r{kt {he kE su ue [qtxe t[u ykk Au.

  kse rrk:- ksk k wktw rkueyu skwt nwt fu, [qtxeykuyu kufknewt o Au. uk {kxu y{u ikh Aeyu. yu [qtxe t[e nuhku y{u ykfkheyu Aeyu. khu ksk k fk zufhu skwt nwt fu, k. 16{e {u Ae fkutu {w khwt r{ko ku, sue ykske Yyk kE E Au. ykWke s y{u Eu {kuz{kt Aeyu yu y{u ykk Au fu, [qtxeyku Ae ks yufk nkku 272 fhk w uXfku {uu yu yuzeyu kku {eu fuL{kt

  hfkhwt X fhu. { [qtxe rk hr{k y{u [qtxe t[u nk fhew t yu {k{ nfkh ykewt.

  - {k{ kr rMkhku{kt yufkku {k ku

  - uk Ernkk ykhwee kike {kuxe [qtxe

  - uk Ernke ykhwee kike {kute [qtxe

  - k ike w {kkyk u yk u {krfkhku ku fhu

  - ykurr ku h fkuE rt n, htw yux ku h rt hnuu.

  - 2014 kufke [qtxe{kt k{

  ykhu 81 fhkuz {khku kukk {krfkhku Wku fhu.

  -k{ [qtxe kyku{kt qo ku. k u kt[ k{kt [qtxe kuE ne

  - Vkuxku kuxh Meku k{ y{. ukke {khu uk ku wke {krne yu hk{wt kk uk rrh th ue Wh Akuk nu. u{kt [qtxe khe nuk kke k r quo rh ku.

  - y{wf uXf h Euxkurf kux

  k{kt [qtxe, 7{e yurke eu, 73 r yk[khtrnk

  k{ kk {ke khe 7 yur, u hkku{kt A uXfku heu kk {ke khe 9 yur, 5 hkku{kt k uXfku h ke kk {ke khe - 10 yur, 14 hkku, 92 uXfku [kukk k{kt {ke khe - 12 yur, 3 hkku, 5 uXfku kt[{k k{kt {ke khe - 17 yur, 13 hkku{kt 122 uXfku h Ak k{kt {ke khe -24 yur, 12 hkku yu 117 uXfku h k k{kt {ke khe - 30 yur, 9 hkku, 89 uXfkuykX{k k{kt {ke khe 7{e {u, 7 hkku yu 64 uXfku h{k k{kt {ke khe - 12{u, 3 hkkue 41 uXfku h

  [qtxe fko{ :-

  yktu: 30 yur yu 7 {uyYk[u: 9 yurykk{: 7 yur, 12 yur, 24 yurrnkh: 10 yur -17 yur -24 yur -30 yur -7{u -12{uArkZ: 10 yur -17 yur -24 yurkuk: 17 yurwshk: 30 yurnrhkk: 10 yurrn{k[: 7 {usB{w-fk~{eh: 10 yur, -17 yur -24 yur -30 yur -7 {ukhtz: 10 yur -17 yur - 24 yurfkoxf: 17 yurfuh: 10 yur{u: 10 yur -17 yur -24 yur{nkhk: 10 yur -17 yur -24 yur{rwh: 9 yur -17 yur{uk: 9 yur

  r{kuh{: 9 yurkkuLz: 9 yurykurzk: 10 yur -17 yurt: 30 yurhksMkk: 17 yur -24 yurr{: 12 yurkr{kzw: 24 yurrkwhk: 7 yur- 12 yurWkh u: 10 yur-17,yur-24 yur-30, yur-7{u -12{uWkhktz 7 {ur{ tk: 17 yur -24 yur 30 yur -7 {u-12 {uykt{k rfkukh: 12 yur[teZ: 12 yurkhkh nue: 30 yur{: 30 yurkr: 10 yurrne: 10 yurkute[uhe: 24 yur

  yrk o ne [ q txe khek ue nuhko{k kufkku fkofk 1e sqk hkus {k kk Au, yk tuku{kt k ]ne h[k 31{e

  {u nukt fhe yrko Au. kufke [qtxeykue kku kku utkk rn yktu, ykurzk yu r{e rkkyku {kxu [qtxeyku kusk{kt yku. tkhe ukEyku {ku, rkk fu kufkk u kkue [u A {rnkke wku kku hnuku uEyu. yuxu khekue nuhk fhe yrko e E ne.

  hk hue - 30{e yury{uXe - 7{e {uxk - 17 yur{wtE - 24 yurkuk yu swh - 17 yurfkufk - 12{e {uW yu fkwh - 30{e yuryknk - 7{e {ukhke - 12{e {uy{kk yu k teh - 30{e yurkuhwh - 12{e {u{iwh - 24{e yur

  nkEkuVkE uXfkue [qtxe khe:-

  - 98.6 xfk kufku ku Vkuxkukk kuxo ykEze fkzo Au. - k. 9{e {k[uo wk h k skykuyu kufku u{k k{ {kh ke{kt [fkefu. - nukhku yu hekkykuu k{kt Eu kheku e kE. - k ke nh ku MxuL h {k ku. fhk kh xfk khu- yko yk[khtrnkku krfe yhke y{ Y- {w yu Lke [qtxe kk u {kxu fkku yu Mkke Wh ruk k ykk{kt

  ykwt Au. - uk tue Mkku h k ok kufku {w yu Lke heu [qtxeyku fhe fu

  u {kxu qhe ukEyku fhk{kt yke Au. - ykExe yu e hfkhe rkkuu kku hkeu [qtxe [o h rtk hkk{kt

  yku. ^k# MfkuzT, [uf kuMxT, {kurxh fr{rx yu {erzkk Wku khk {e kh h rtk kkku k fhk{kt yku.

  [qtxe fr{he kfkh rhkk {w {wkyku yk [qtxe{kt ykxwt k{ ku:-

  {re kku Euxkurf xuku ku fhk{kt yku. suk hke {kku h zu fu { zku Au fu n

  - [qtxeyku hr{k kuxkku rf ykk{kt yku. ku ykuV yku r we{ fkuxok [wfkk k yk rf ykku yrko nku.

 • 2 / . 06-03-2014, w y{kk

  ktkeu...

  {hee khe 16 {u wt fnu Au?

  ytu kufke [qtxee kheku nuh kE E Au. ukyku khu k ku[ ys{ke kukk [oM{kt khku fhk {ktu Au khu kufku u{e ku kt[ koku rnk {kkk {qz{kt ke hkk Au. ykk{e kufk fue nu yu rhk{ wt nkuE fu Au? ue h ykk{f yu kurrk [f ykt unheyu fhuk r&uk h yuf sh keyu...

  fue nu ykk{e kufk? wkh uc w rrk, t 2070, 16 {u 2014e kh e kue nu. ykhku-khku yu [qtxeku WL{k tu e{u-e{u Whe hkku nu. {trh, {Ms, wYkhk{kt kkok-wyk ke nu. kk fkhk uk nu. fk[ yzk rk -Wke kku ktf-ktf nku{-n ku, htw ukke wt nkue [k kE su? 16 {u 2014e fwtze ku Ernk k sE hne Au.

  wk wk h fLk{kt {t kEu uXku nu. r e r{k hknwe kku wku ku ke s ke hkku. fuw {te hkr {uk{kt qo uk k r{k we kku we hkr ]k{kt, wY ]nMr hksfw{kh we u{we hkr r{kw{kt yu [t{k {te hkr ]rf{kt WMk nu. 16 {ue fwtze uE kurkk[kkuou [h yku fu yku k qhth hksfkheykuk {sku ^q Wze su.

  wk h{kt {te WMkr yufhV trz sku hV Ekhku fhe hne Au, kt eS hV qo yu we wr wkr ku keu fuxkf kku kk hV kxe e kk we nkut[u uk tfu {e hkk Au. yk fwtzeku kike hku{kt[fkhe k Au w. w ]nMrk h{kt ue yufksw ywe whthkuu Akze hkku Au ku eSksw {rnk k We fkk fne hkku Au. yuf fu ukke w {rnkykuk Wk M kku ukE hkk Au. eS ksw we hkr wk{kt r yu hknwku fwku kk we eS hkr ]k{kt qoe WMkr fkuE r ( k fheu {rnk)e kufrk khu xkzeu uu Akzkk tfu yke hkk Au.

  nkuk [ke k[e hekk ku u squ ku khu fkoku{kt e kufk sL{ u. 16 {u 2014e khe fuxk k [kutfke ukhk yk k sE hne Au.

  ykkLkku yksLkku rMk . 06-03-2014w{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mk-k{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  {wtkE, kk.5kkurqzLkk Mxkh yrLkukk

  knY kLku fkw t Au fu ^kuk rV{ku hne nkuk Akkt k u w Au. kuLkwt fnuwt Au fu yLkuf rV{ku ^kuk kE kk kk fkuEk fkfkhLku nkk hnukLke sYh Lk k e .knYLk w t fn u w t A u f u

  kkurqz{kt kuLke furhh qk kLkkh hne Au yLku k u Mk tk w k Au. 48 keo yrLkukkLkwt fnuwt Au fu ku kkurqz{kt 70ke 80 rV{ku{kt fk{ fhe [qku Au su{ktke yzkke w rV{ku ^kuk hne Au Akkt yksLke kkhe{kt k ku Mxkh Au. rV{ku ^kuk hne nkuk Akkt yk rV{ku k kuLku kMkt Au. rV{ku{kt kfe hnuk {kxu ku MkV hkku Au. kkukkLke kMktkeLke rV{ ytku kk fhkk knYu fkw t nkw t

  fu knue yLku rVh e r ni nwMkkLke kuLku qk s kMkt Au. su rV{ hkk Mkkrkk kE Au ku rV{ku kuLku kMkt Au. yk rV{kuLku ELku ku ko k yLkw fhu Au. knY kLkLku kkurqz{kt ku Mk{ kE kku nkuk Akkt

  ku Mxkh khefu Qhe ykku Au. knYLke Auu [ukkE yuMkuMk rV{ hsq kE nke su kk uMk ykurVMk Wkh MkVkkLkk Lkk hufkuzo Mksok{kt MkV hne nke. kuLke {kuxkkkLke rV{ku kkuMk ykurVMk Wkh q{ {[ke hne Au. yk ykkW [kukzkLke sk kf ni Lk rV{ k kkuMk ykurVMk Wkh MkV hne nke. knY kLkLkwt fnuwt Au fu [ukkE yuMkuMk rV{ k kuLke kMktkeLke rV{ku kifeLke Au. knY kLk kkukkLke ykMkkkMkLkk fkfkhku yLku rLk{kokk rLkuofku ku k w Au. kuLkwt fnuwt Au fu kkurqz{kt huf fkfkhLke f urhh{k t MkV yLk u rLkV rV{ku hnu Au. knY nk{kt Vhkn kLk MkkkuLke Lke rV{ nuke LqhLku ELku Mk kLkuku Au. k uLkk nkk{kt yL fuxef {kuxe rV{ku k Au suLku kqo fhk RAwf Au.

  ^kuk rV{ku nkuk Akkt knY kLk kqo Mktkw

  fkuEk fkfkhLku nkk kkLke sYh Lkke

  kkurqz{kt kuLke yzkke khu rV{ku ^ kuk hne Au Akkt w : Lkke rV{ku k kuLke kMktkeLke rV{ku

  {wtkE, kk.5kk urqz{kt kk ukkLkk

  k teh yrLk {kx u ekk {Lkkus kskue 14 k oLkk k tkkkkk kk rMkh MeLk Wkh kk wLke Mkkk u hk u{kLMk fhkku Lkshu kzu. {Lkkus kskueyu kkwLke Mkkku Auu ko 2000{kt hsq kue rV{ kk{kt qr{fk se nke. nu {Lkkus kskue yLku kkwLke uze Vhe yufkh q{ {[kk {kx u k ikh Au. {Lkk us kskue yLku kkwLke uze rLkhs kktzuLke rV{{kt uk {u. {Lkkus kskueLkt fnuwt Au fu yk yuf {LkkuikkrLkf keh rV{ Au. yk rV{Lke kxfkk qk s hku{kt[f hnuu. kkwLke Mkkku Mkkku yLkw fk qhLke k yk rV{{kt qr{fk Au. yk rV{Lkwt rLkuoLk {Lkkus yrtfh fhe hkk Au.

  rLkuof khefu yk ku{Lke k{ rV{ hnuu. {Lkkus kskueyu fkwt Au fu ku k Lkk fkfkhku yLku Lkk rLkuofku Mkkku fk{ fhe [qku Au. rLkhs kktzu Mkkku Mkur 26{kt qr{fk se nke. rLkhs Mkkku Mkkk W[u{kt k fk{ fhe [qku Au. rLkhs Mkkku fk{ fhkLku ELku k u n{uk WMkkrnk hnu

  Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu rV{Lkwt qxk {urk{kt Y fhk{kt yku. kkwLku s nku rV{ k Mk{ kk nkk kke nke suke nu kuLku Vhe keS RLkMk{kt kkukkLke fwkk kokLke kf {e kE Au.

  s nku kk kuLke yk keS rV{ nu. rk uk kk u o{k t kkwLke kkhe yuf u{h yrLkuke khefu kke nke. rskk rV{{k t ys ukLkLke Mkkku kkwyu kkukkLke furhhLke Yykk fhe nke

  yLku yk rV{Lkk fkhu ku hkkkuhkk Mxkh kLke kE nke. kkwLke yk rV{ kufkuLku qk kMkt kze nke. yk Wkhktk k uLke u{h qr{fkk