06 03 2014 sunvilla samachar

Download 06 03 2014 sunvilla samachar

Post on 10-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 06-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 06-03-2014, w y{kk Year : 1 Issue : 245Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 400/-

  ko: 1 > ytf: 245 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 06, -2014 w

  y{kk, k.5[qtxet[ wkhu kufk

  k k r{, yk u rzk yu yktue [q txe khekue nuhk fhk{k t yke ne. khekue nuhke kk u s fuL yu hk hfkhk u {kxu yu hksfe kku {kxu kfkrf yhke yk[khtrnk kw kE

  E ne. k ufk [q txee nuhk {w [qtxe fr{h e. yu. txe yL u [qtxe fr{h yu[. yu. k yu yu. yu. yu. iee kku nk. k{ u fkuLVhL [qtxet[k {wk rko[ k u rkk ku kuE hne Au.

  wshk{kt k. 30{eyuru {k k u u . yk r u kufke [q txeyku Whkt khkk ue uxk [ q txeyk u kuu. yk uXfk u hke ksuh{kt fuxkf khkkuyu hkSk{k ykk nk.

  u k t[ {k t [ q t xeyk u k uE ne. yk

  u k{k t [ q txeyk u k uE hne Au. [q txe fr{hk fnuk {ku, kk yk kh u [ q t x eyk u k kwt {wktf kwt uEyu. fkh fu Mkkrf rhMkrykuk ykkhu ro uk{kt ykku Au. fw 72 r{kt {k r k k u u . y k

  kk{kt ykur

  r ku kuE fu, u fu yux ku h rt hnuu.

  {he :- k. 16 {uk wkhu { he ku. yuf s r{kt {he kE su ue [qtxe t[u ykk Au.

  kse rrk:- ksk k wktw rkueyu skwt nwt fu, [qtxeykuyu kufknewt o Au. uk {kxu y{u ikh Aeyu. yu [qtxe t[e nuhku y{u ykfkheyu Aeyu. khu ksk k fk zufhu skwt nwt fu, k. 16{e {u Ae fkutu {w khwt r{ko ku, sue ykske Yyk kE E Au. ykWke s y{u Eu {kuz{kt Aeyu yu y{u ykk Au fu, [qtxeyku Ae ks yufk nkku 272 fhk w uXfku {uu yu yuzeyu kku {eu fuL{kt

  hfkhwt X fhu. { [qtxe rk hr{k y{u [qtxe t[u nk fhew t yu {k{ nfkh ykewt.

  - {k{ kr rMkhku{kt yufkku {k ku

  - uk Ernkk ykhwee kike {kuxe [qtxe

  - uk Ernke ykhwee kike {kute [qtxe

  - k ike w {kkyk u yk u {krfkhku ku fhu

  - ykurr ku h fkuE rt n, htw yux ku h rt hnuu.

  - 2014 kufke [qtxe{kt k{

  ykhu 81 fhkuz {khku kukk {krfkhku Wku fhu.

  -k{ [qtxe kyku{kt qo ku. k u kt[ k{kt [qtxe kuE ne

  - Vkuxku kuxh Meku k{ y{. ukke {khu uk ku wke {krne yu hk{wt kk uk rrh th ue Wh Akuk nu. u{kt [qtxe khe nuk kke k r quo rh ku.

  - y{wf uXf h Euxkurf kux

  k{kt [qtxe, 7{e yurke eu, 73 r yk[khtrnk

  k{ kk {ke khe 7 yur, u hkku{kt A uXfku heu kk {ke khe 9 yur, 5 hkku{kt k uXfku h ke kk {ke khe - 10 yur, 14 hkku, 92 uXfku [kukk k{kt {ke khe - 12 yur, 3 hkku, 5 uXfku kt[{k k{kt {ke khe - 17 yur, 13 hkku{kt 122 uXfku h Ak k{kt {ke khe -24 yur, 12 hkku yu 117 uXfku h k k{kt {ke khe - 30 yur, 9 hkku, 89 uXfkuykX{k k{kt {ke khe 7{e {u, 7 hkku yu 64 uXfku h{k k{kt {ke khe - 12{u, 3 hkkue 41 uXfku h

  [qtxe fko{ :-

  yktu: 30 yur yu 7 {uyYk[u: 9 yurykk{: 7 yur, 12 yur, 24 yurrnkh: 10 yur -17 yur -24 yur -30 yur -7{u -12{uArkZ: 10 yur -17 yur -24 yurkuk: 17 yurwshk: 30 yurnrhkk: 10 yurrn{k[: 7 {usB{w-fk~{eh: 10 yur, -17 yur -24 yur -30 yur -7 {ukhtz: 10 yur -17 yur - 24 yurfkoxf: 17 yurfuh: 10 yur{u: 10 yur -17 yur -24 yur{nkhk: 10 yur -17 yur -24 yur{rwh: 9 yur -17 yur{uk: 9 yur

  r{kuh{: 9 yurkkuLz: 9 yurykurzk: 10 yur -17 yurt: 30 yurhksMkk: 17 yur -24 yurr{: 12 yurkr{kzw: 24 yurrkwhk: 7 yur- 12 yurWkh u: 10 yur-17,yur-24 yur-30, yur-7{u -12{uWkhktz 7 {ur{ tk: 17 yur -24 yur 30 yur -7 {u-12 {uykt{k rfkukh: 12 yur[teZ: 12 yurkhkh nue: 30 yur{: 30 yurkr: 10 yurrne: 10 yurkute[uhe: 24 yur

  yrk o ne [ q txe khek ue nuhko{k kufkku fkofk 1e sqk hkus {k kk Au, yk tuku{kt k ]ne h[k 31{e

  {u nukt fhe yrko Au. kufke [qtxeykue kku kku utkk rn yktu, ykurzk yu r{e rkkyku {kxu [qtxeyku kusk{kt yku. tkhe ukEyku {ku, rkk fu kufkk u kkue [u A {rnkke wku kku hnuku uEyu. yuxu khekue nuhk fhe yrko e E ne.

  hk hue - 30{e yury{uXe - 7{e {uxk - 17 yur{wtE - 24 yurkuk yu swh - 17 yurfkufk - 12{e {uW yu fkwh - 30{e yuryknk - 7{e {ukhke - 12{e {uy{kk yu k teh - 30{e yurkuhwh - 12{e {u{iwh - 24{e yur

  nkEkuVkE uXfkue [qtxe khe:-

  - 98.6 xfk kufku ku Vkuxkukk kuxo ykEze fkzo Au. - k. 9{e {k[uo wk h k skykuyu kufku u{k k{ {kh ke{kt [fkefu. - nukhku yu hekkykuu k{kt Eu kheku e kE. - k ke nh ku MxuL h {k ku. fhk kh xfk khu- yko yk[khtrnkku krfe yhke y{ Y- {w yu Lke [qtxe kk u {kxu fkku yu Mkke Wh ruk k ykk{kt

  ykwt Au. - uk tue Mkku h k ok kufku {w yu Lke heu [qtxeyku fhe fu

  u {kxu qhe ukEyku fhk{kt yke Au. - ykExe yu e hfkhe rkkuu kku hkeu [qtxe [o h rtk hkk{kt

  yku. ^k# MfkuzT, [uf kuMxT, {kurxh fr{rx yu {erzkk Wku khk {e kh h rtk kkku k fhk{kt yku.

  [qtxe fr{he kfkh rhkk {w {wkyku yk [qtxe{kt ykxwt k{ ku:-

  {re kku Euxkurf xuku ku fhk{kt yku. suk hke {kku h zu fu { zku Au fu n

  - [qtxeyku hr{k kuxkku rf ykk{kt yku. ku ykuV yku r we{ fkuxok [wfkk k yk rf ykku yrko nku.

 • 2 / . 06-03-2014, w y{kk

  ktkeu...

  {hee khe 16 {u wt fnu Au?

  ytu kufke [qtxee kheku nuh kE E Au. ukyku khu k ku[ ys{ke kukk [oM{kt khku fhk {ktu Au khu kufku u{e ku kt[ koku rnk {kkk {qz{kt ke hkk Au. ykk{e kufk fue nu yu rhk{ wt nkuE fu Au? ue h ykk{f yu kurrk [f ykt unheyu fhuk r&uk h yuf sh keyu...

  fue nu ykk{e kufk? wkh uc w rrk, t 2070, 16 {u 2014e kh e kue nu. ykhku-khku yu [qtxeku WL{k tu e{u-e{u Whe hkku nu. {trh, {Ms, wYkhk{kt kkok-wyk ke nu. kk fkhk uk nu. fk[ yzk rk -Wke kku ktf-ktf nku{-n ku, htw ukke wt nkue [k kE su? 16 {u 2014e fwtze ku Ernk k sE hne Au.

  wk wk h fLk{kt {t kEu uXku nu. r e r{k hknwe kku wku ku ke s ke hkku. fuw {te hkr {uk{kt qo uk k r{k we kku we hkr ]k{kt, wY ]nMr hksfw{kh we u{we hkr r{kw{kt yu [t{k {te hkr ]rf{kt WMk nu. 16 {ue fwtze uE kurkk[kkuou [h yku fu yku k qhth hksfkheykuk {sku ^q Wze su.

  wk h{kt {te WMkr yufhV trz sku hV Ekhku fhe hne Au, kt eS hV qo yu we wr wkr ku keu fuxkf kku kk hV kxe e kk we nkut[u uk tfu {e hkk Au. yk fwtzeku kike hku{kt[fkhe k Au w. w ]nMrk h{kt ue yufksw ywe whthkuu Akze hkku Au ku eSksw {rnk k We fkk fne hkku Au. yuf fu ukke w {rnkykuk Wk M kku ukE hkk Au. eS ksw we hkr wk{kt r yu hknwku fwku kk we eS hkr ]k{kt qoe WMkr fkuE r ( k fheu {rnk)e kufrk khu xkzeu uu Akzkk tfu yke hkk Au.

  nkuk [ke k[e hekk ku u squ ku khu fkoku{kt e kufk sL{ u. 16 {u 2014e khe fuxk k [kutfke ukhk yk k sE hne Au.

  ykkLkku yksLkku rMk . 06-03-2014w{uk (y,,R) : Wk{ rMk, qkfkeLk hkufkLkwt ykfkof ks {e fu, Mkk{kSf kkkkku k MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.]k (k,,W) : frLkc rMk, ykkf kkkkku{kt fkS ue, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ hnu, {rnkkoLku fkS hke.r{kwLk (f,A,) : {{ rMk, ykkf kkkkku Mkh hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku ktk rMk.ffo (z,n) : frLkc rMk, Mkk{kSf kuzk{ yfku, ykkf kkkkku k [ko hnu,{rnkkoLku ktrk e.Mkn ({,x) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf fko ykxkuke fku, ykkf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku MkkLkwfwkk.fLk (k,X,) : {{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku yfke , {rnkkoLku ktrk e.kwk (h,k) : Wk{ rMk, fkuR Mkk{kSf kkkkku{kt fkS hke, ykkf kkkkku k MkkLkwfw hnuu, {rnkkoLku Mktkwt.]rf (Lk,) : frLkc rMk, fkuR ykfM{f [o yke kzu, Mk-k{kSf kkkkku k f, {rnkkoLku ktrk e.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkkkku [ko Akkt Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, {rnkkoLku ktrk e.{fh (,s) : frLkc rMk, fkuR Mkk{kSf ytkhk kkh fhku kzu, ykkf kkkkku rkfw, {rnkkoLku {kiLk Mkuwt.fwt (k,,Mk) : Wk{ rMk, fkuR ykkf fko kkh kzu, Mkk{kSf kkkkku{kt MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.{eLk (,[,,k) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{, ykkf kkkkku [ko hnu, {rnkkoLku Mktkwt.

  {wtkE, kk.5kkurqzLkk Mxkh yrLkukk

  knY kLku fkw t Au fu ^kuk rV{ku hne nkuk Akkt k u w Au. kuLkwt fnuwt Au fu yLkuf rV{ku ^kuk kE kk kk fkuEk fkfkhLku nkk hnukLke sYh Lk k e .knYLk w t fn u w t A u f u

  kkurqz{kt kuLke furhh qk kLkkh hne Au yLku k u Mk tk w k Au. 48 keo yrLkukkLkwt fnuwt Au fu ku kkurqz{kt 70ke 80 rV{ku{kt fk{ fhe [qku Au su{ktke yzkke w rV{ku ^kuk hne Au Akkt yksLke kkhe{kt k ku Mxkh Au. rV{ku ^kuk hne nkuk Akkt yk rV{ku k kuLku kMkt Au. rV{ku{kt kfe hnuk {kxu ku MkV hkku Au. kkukkLke kMktkeLke rV{ ytku kk fhkk knYu fkw t nkw t

  fu knue yLku rVh e r ni nwMkkLke kuLku qk s kMkt Au. su rV{ hkk Mkkrkk kE Au ku rV{ku kuLku kMkt Au. yk rV{kuLku ELku ku ko k yLkw fhu Au. knY kLkLku kkurqz{kt ku Mk{ kE kku nkuk Akkt

  ku Mxkh khefu Qhe ykku Au. knYLke Auu [ukkE yuMkuMk rV{ hsq kE nke su kk uMk ykurVMk Wkh MkVkkLkk Lkk hufkuzo Mksok{kt MkV hne nke. kuLke {kuxkkkLke rV{ku kkuMk ykurVMk Wkh q{ {[ke hne Au. yk ykkW [kukzkLke sk kf ni Lk rV{ k kkuMk ykurVMk Wkh MkV hne nke. knY kLkLkwt fnuwt Au fu [ukkE yuMkuMk rV{ k kuLke kMktkeLke rV{ku kifeLke Au. knY kLk kkukkLke ykMkkkMkLkk fkfkhku yLku rLk{kokk rLkuofku ku k w Au. kuLkwt fnuwt Au fu kkurqz{kt huf fkfkhLke f urhh{k t MkV yLk u rLkV rV{ku hnu Au. knY nk{kt Vhkn kLk MkkkuLke Lke rV{ nuke LqhLku ELku Mk kLkuku Au. k uLkk nkk{kt yL fuxef {kuxe rV{ku k Au suLku kqo fhk RAwf Au.

  ^kuk rV{ku nkuk Akkt knY kLk kqo Mktkw

  fkuEk fkfkhLku nkk kkLke sYh Lkke

  kkurqz{kt kuLke yzkke khu rV{ku ^ kuk hne Au Akkt w : Lkke rV{ku k kuLke kMktkeLke rV{ku

  {wtkE, kk.5kk urqz{kt kk ukkLkk

  k teh yrLk {kx u ekk {Lkkus kskue 14 k oLkk k tkkkkk kk rMkh MeLk Wkh kk wLke Mkkk u hk u{kLMk fhkku Lkshu kzu. {Lkkus kskueyu kkwLke Mkkku Auu ko 2000{kt hsq kue rV{ kk{kt qr{fk se nke. nu {Lkkus kskue yLku kkwLke uze Vhe yufkh q{ {[kk {kx u k ikh Au. {Lkk us kskue yLku kkwLke uze rLkhs kktzuLke rV{{kt uk {u. {Lkkus kskueLkt fnuwt Au fu yk yuf {LkkuikkrLkf keh rV{ Au. yk rV{Lke kxfkk qk s hku{kt[f hnuu. kkwLke Mkkku Mkkku yLkw fk qhLke k yk rV{{kt qr{fk Au. yk rV{Lkwt rLkuoLk {Lkkus yrtfh fhe hkk Au.

  rLkuof khefu yk ku{Lke k{ rV{ hnuu. {Lkkus kskueyu fkwt Au fu ku k Lkk fkfkhku yLku Lkk rLkuofku Mkkku fk{ fhe [qku Au. rLkhs kktzu Mkkku Mkur 26{kt qr{fk se nke. rLkhs Mkkku Mkkk W[u{kt k fk{ fhe [qku Au. rLkhs Mkkku fk{ fhkLku ELku k u n{uk WMkkrnk hnu

  Au. yu{ {kLkk{kt yku Au fu rV{Lkwt qxk {urk{kt Y fhk{kt yku. kkwLku s nku rV{ k Mk{ kk nkk kke nke suke nu kuLku Vhe keS RLkMk{kt kkukkLke fwkk kokLke kf {e kE Au.

  s nku kk kuLke yk keS rV{ nu. rk uk kk u o{k t kkwLke kkhe yuf u{h yrLkuke khefu kke nke. rskk rV{{k t ys ukLkLke Mkkku kkwyu kkukkLke furhhLke Yykk fhe nke

  yLku yk rV{Lkk fkhu ku hkkkuhkk Mxkh kLke kE nke. kkwLke yk rV{ kufkuLku qk kMkt kze nke. yk Wkhktk k uLke u{h qr{fkke kufku qk s krk kk nkk. khkk ku e ke rV{ku{kt [{fe nke su{kt Mkwhs kzrkkLke rV{Lkku Mk{ku kk Au.

  kkw {Lkkus kskue Mkkku Vhe yufkh hku{kLMk fhu

  14 koLkk kkk kk yuf Mkkku [{fu

  rLkhs kktzuLke Mkkku fk{ fhkLku E kkw wwk

  VkELkkL huwuxh nu yVzkkVzeLku hkufk MkwMks

  krhk{ rkLkykurkk hnuu kku khLkkf

  kufMkkLke [qtxe{kt ykurkk krhk{ Lkn yku kku fhLMke yLku Rxe {kfuox{kt yVzkkVze ku : rLkktk

  Lke rne,kk.5 kufMkkLke [qtxe kk rkLk

  ykurkk [qtxe krhk{ ykkLke Mkrk{kt fhLMke yLku Rfrxe {kfuox{kt uhkh Wk kkk kE fu Au. fuL{kt {skqk Mkhfkh kLku k ue ykkke nk kuS yke Au khtkw u ykurkk krhk{ Lkn yku kku kh{kt yVzk kVze {[e fu Au. ykLkk krhk{ MYku Lkkk{tkk kkk VkELkkr huwuxhu nkLkk rMkku{kt {u {rnLkkLke yue krhMkrk{ktke knkh rLkfk {kxu fkk Y fhe ee Au. su Mkrk {u {rnLkk{kt [qtxe kk Qe kE fu Au. Lkkk{tkkLkk yrfkheykuyu fkwt Au fu VkELkkr huwuxMkoLku yk kkkkLk u ELk u MkkkLke

  hke kzu fu u rLkhk kuk hkufkfkhku knkh rLkfk kku kku Lkkktfe kh{kt ytkqe Lk VukE . Lkkk{tkkLkk yuf rhc yrfkheyu {krnke ykkkk fkwt Au fu {uLkk [qtxe krhk{ {kfuox {kxu qk {nkqo Au. hksfe {k uh[ u Qe kLk kh yrLkrkkkLke Mkrk khu kfeV Qe fhe fu Au. kh Mkkku Mktfkuk rLkktkku k {kLku Au fu uhkhLku wkeyu Mkhfkhke rLkhkk nkk kke Au. rktfw kufMkk ykk fuL{kt Lkkk kXk tLkLke Mkhfkh kLkkLke Mkrk{kt kh{kt rLkhkk VukE su. [qtxe kk Mkrk{kt Mkwkh ku kue ykkke {qzehkufkfkhkuyu khke kh{kt ykhu 9 yks

  zkh kkk Au. ku{Lke ykk {kxuLkk ykkh ykurkLke kkuLkk krhk{ Au. su {wsk kskLke ezhe k ke y u L k z ey u L k u 201ke 225 kuXf {e fu Au. ykurkLkeLk kkuLkk krhk{Lkk ykkh {wsk {kueLkk Lkuk]{kt kL kL k kh MkhfkhLk e ykkk e kh{kt kuS yke Au. fuL{kt Lkke Mkhfkh kLkkLke Mkrk{kt kiMkk kkAk U[e uk{kt yku. ykhkeykELkk kLkoh hwhk{ hksLk k fn [qk Au fu fuL{kt Mkh Mkhfkh qk s sYhe Au. yu[zeyuVMke k UfLkk {w ykoke yrf kkLkwt fnuwt Au fu rkLkykurkk krhk{ ykkLke Mkrk{kt yVzkkVze MkoE fu Au.

  {wtkE,kk.5 uhkh{kt yksu Mkkhu kuS Mkkku fkhkukkhLke

  Yykk kE nke. fkhkukkhLke Yykk kkLke Mkkku s MkuLMkuMk{kt WAkku LkkUkkk fkhkukkheyku w ukk nkk. Auk Mk{k[kh {k khu MkuLMkuMk 16 kkuELx MkwheLku 21226Lke Mkkkxeyu nkku. khu rLk^xe [kh kkuELx MkwheLku 6302Lke Mkkkxeyu nkku. yksu rMk hr{kLk kh{kt kuS hne fu Au. [qtxe {knku{kt uhkh{kt kuS Mkkku Yykk kk kk MkuLMkuMk yuf ku 78 kkuELx Mkwkuo nkku. khtkw khkk ku{kt Vhe xkzku kku nkku. keS kksw rLk^xe 6300Lke ykMkkkMk hnu kue kk Au. MkkhLkk fkhkukkh{kt r{zfuk RLzuMk{kt 0.69 xfk yLku M{kufuk RLzuMk{kt 0.55 xfkLkku WAkku LkkUkku nkku. Mkuxh RLzuMkLke kk fhk{kt yku kku yuMkyuLzke keyuMkE rhkrxe RLzuMk{kt 0.93 xfkLkku WAkku hkku nkku. khu ykExe RLzuMk{kt 0.85 xfkLkku WAkku hkku nkku. xeMkeyuMkLkk uh{kt 1.65 xfkLkku {kuxku WAkku uk {ku nkku.

  uhkh{kt kuS Mkkku s fkhkukkhLke Yykk

  Lke rne,kk.5kufMkkLke [qtxe hr{kLk s y{urhfk{kt Vuzhh

  rhoLke 29 yLku 30{e yurLkk rMku kuXf kuLkkh Au. ykLkkke xuBkhk kukk{Lke krk w zke kLke fu Au. suLkkke ko{kLk khku u. ykk yu[zeyuVMke kUfLkk {w ykoke yrf khkLkw t fnuwt Au fu xuBkhk Wkh yrLkrkkkLke MkrkLku {kfuoxLkk rLkktkku Mefkhe [qk Au. Mkhfkhe Mkqkkuyu fkwt Au fu [Lku Wk kkkke hkufk {kxu knuktke s kkkt uk{kt yke hkk Au. ykhkeykE ykkW WXkk{kt ykuk kkktLku he hkfe fu Au. keS kksw fuxkf kufku yu{ k {kLku Au fu ykhkeykE kuLkk kkktLku nk kLkke fu Au.

  Vuzh rhoLke kuXf kh k{k{Lke Lksh nu

  29-30{e yuru kuXf

  rkLk kh, 0k , [khwkh rk{tz(Mkeeyu{)Lke rLkk{kt yLku LkrLke-yhrt ykxTMko fkuusMktLk khke {rnk rfku kfkLkkt rhMk[o Vku ku{ s MkLxh Vkh Mxze yLz rhMk[o ykLk kEV yLz fMko ykuV Mkhkh kE kxu(Mk uhrk)Lkk t ykrkfk zk .xeLkk k ueLke rkrMke LkkhefkkLkk u k wh wkh, 6 {k[o h014 Mkk tsLk k 4 kkk e Mkeeyu{Lkk {kLk {tke rk.yuMk.yu{.kxuLkk ykMkkLku Mkuhrk Mktfw, kEfkfk kEkuhe Mkk{u, rkLkkh kku wkht ku. [khwkh rk{tzLkk yk Lkkh yLku Mkokk{ Wkf{Lku Mkeeyu{Lkk yk zk.Mke.yu.kxuLkk ykeko kkk kk Au yLku yktkhhkxe {rnk rMk, 8 {k[o h014Lkk hkus Mk{kkLkko{kt ykMkkLk Mktkk {kxu zk.kxuu Mkt{rk ykke Au. wfkh, 7 {k[o h014Lkk hkus {ktkkoLkk

  Lku nuX LkkhefkkLkk ke rMku Mkeeyu{Lkk fkofkhe {tke zk.su.ze.kxu ykMkkLk Mktku. yLkuf {nkLkwkkuLke WkrMkrk{kt kuE hnue Mkokk{ LkkhefkkLkk k rMk hr{kLk uke {nkkhk MkweLkkt LkkhekkkkuLke ehkk yLku rkkLke fkk zk.xeLkk kue hsq fhu yLku yk ku rMk LkkhefkkLkwt hMkkkLk fhk {kxu WMkwf kEyku yLku knuLkkuLku nuh rLk{tk nkukLkwt MkuhrkLkk

  rLkk{f zk.nrh uMkkEyu skwt nkwt.

  Auk t k k o hr{kLk khke {rnk rfkukh fk{ fhkkt zk.xeLkk kueLku kk[eLk fkLke Mkeyk uLkk t rkk u rkf Lkkhefkk fhkLkku r[kh ykk u. ekk t urfk yLk u kkfkh zk.xeLkk kue fnu Au: yk Mkeyku rk[khe kkkze Lknkuke. kuyku rrkk yLku Mkk nke.

  (_ h ...)

  , 05, V_ _ _ T . V__ H h V p _ T_ _. _HH oL { Ip . _ L p o _ X _ T_ . . H_

  _ . V_ _ _ H .

  Vp h HT_ _ , _ _ _ _ o _ o _ . .. L _ _ _ .

  .. _ V_ ^ _ h Vp _

  yksu Mkeeyu{Lkkt zk.xeLkk kueLke rkrMke Mkokk{ LkkhefkkLkku MkuhrkMktfw{kt kkht

  LkkhefkkLkk wkhtkoLkk ykMkkLku Mkeeyu{Lkk {kLk {tke rk.yuMk.yu{.kxu

  [khwkh rk{tzLkk yk zk.Mke.yu.kxuLkk ykeko Mkkku Y kkeLkerne, kk.05

  ko 2013-14 {kxu RkeyuV kkkku Wkh 8.75 xfk ksLke Mkhfkhu eetze ykke ee Au. ykLkkke kkt[ fhkuz kknfkuLku Vkku kR fu Au. Lkkkt {tkk khk yuBkuR kurztz Vtz ykukkuoLkkRuLk xMxeLkk rLkoLku ku{Lke eetze ykke ee Au. { kLkLkk Lkuk]{kt Mkekexe khk ksh khkLkku rLko fhkku nkku yu kheLku 8.75 xfk fhkku nkku. 2012-13{kt [wfk{kt ykuk 8.5 xfkLke Mkhk{e{kt 8.75 xfk kshLku {tswhe ykkk{kt yke nke. 13{e LwykheLkk rMku kuue kuXf{kt yk rLko ukku nkku.

  RkeyuV kkk kh 8.75 xfk ksLku {tswhe(h ...)

  y{] sue {eXk ku Au uwt yk yrukeyu skwt nwt. ykhu rV{ku{k t u fhk yuf kur weyku kz kR hne Au yk ytu {kuk yke weykuu wt kn yku uk kk sk{kt {kukyu w s tehk kku skwt nwt fu rV{ku{kt ykk {ke {k{ weykuu {khu yu s fnuwt Au fu nuk kukwt yuwfu qo fhu, rV{ku{kt Vk {k { u ku htw kuxo fx fkuE rk ykku. kuxofxe Vkk u Mk V k k uz k { we s [kk {u Au, yuw t S [rhk rfkku fu r{kt fkuEe k{u yke h k wfu, nkzo fo fhku, yuxe e {nu fhku fu w ku Vk yke s zu, {khe {nue ku t Whkku u uxe fXkuh {nu fhku. {kuk fuku S kke t fhu? yk kk sk{kt {kukyu zzkx ne zk skwt nwt fu nwt yuku S kke t fhe fu su {u {S fu, su fkuykuhuxe nku, ykuuMx nku, k[ku yu {krf nku,

  u{s kku kku s hku{kLxf nku yu {u nke fu.

  {kuk keku ue {nfktkk ytu qAk yk kunk{e fkfkhu skwt nwt fu kufku {u yuf khe yruke hfu k u ykuu s kku kku yuf k[k e {rnk hefue {u yku {u uw t nw t EAw t Aw t. {kuku wMku khu yku uk sk{kt yk yrukeyu skwt nwt fu nwt skhu qx h fu nkh fkuE skyu nku yu fkuE u yLk kku u fu fkuE kku kuxwt kR ht Au uwt {u uk {u fu w s wMku yku. qx{kt fkuE Mkux ku fu wrxk fkuE kufku u fkuE ku yLk kk khu w s wMku yku, nwt fkuEu yLk kk u ko~ fhe fe ke. {kukyu k k uzk { nuk s ys ue rnB{kk{kt hk u fkuo Au u yw fuku hkku? uk sk{kt {kuk kekyu skwt nwt fu k ykxeoMx kku w s {k yke, yk w s khku yw hkku.

  {kuk wshke rV{ku ru fwt fnuu uk sk{kt yk u{w yrukeyu f t f u wshke

  rV{kuu nwt w s u{ ft Awt, {khe wshke {k]kkku nw t w s [knwt Aw, nwt S O yruke hefu s yk kuk{kt hnwt yk s {khe {kufk{k Au. {kuk hksfkh{kt ukku r[kh khu ykku Au? yuwt qAk{kt ykwt khu yk [wwe yrukeyu skwt nwt fu k {u hksfkh{kt nus h ke, htw nk fk[ nwt kuzwh wt. {kuk w s ykt{kt yu w s Wk nku khu wt fhu Au uk sk{kt {kuk kekyu ft nwt fu w s {wz{kt yu yt ykt{kt nku khu { kkh u nwt ww{k fhe , {khe ykk uXuk kufkuu nwt w s nkwt Awt. nwt ku w fhe W, yu {e fu Wk nku khu {khk rhkh kku nku khu rhkhsku {khe Wke nxke u, k fheu nw t {khk {B{ee w s Sf Awt, {kt oM {khk {B{e Au, {khk {B{e hek nu {khe Wke wh fhe s u. {kukku S {tk wt Au uk sk{kt yk yrukeyu uwt w s k M{ fheu skwt nwt fu w hnku yu kiu weke hnuk ku, yuxwt s.

 • 3 / . 06-03-2014, w y{kk

  yux MkuMk kEV wk, Me{ hkk{kt Wkkuke

  Lkk hMk ykMkLkwt kkh

  Lke rne, kk.5 k k s u k h { k t s f h k { k t

  ykuk Lkk hMk ykMk{kt skk{kt ykwt Au fu yux Mk uMk kEV wk yLk u Me{ hkk{kt {nkqo qr{fk yk fhu Au. ykMk{kt k {wt Au fu MkuMkke yufkksw rxk{eLk zeLkk MfeLk kuzLku kuMkknLk {u Au. khu ke rLkktkkuLkwt fnuwt Au fu yux MkuMk kEVke w wk ukk{kt k { {u Au. ykMkLkk kkYku suLkeVh zhe Lkk{Lkk rLkk tk u 10 suxk &ku k{k{Lku kqAk nkk suLkk kkYk u yux Mk uMk kEVke wt Vkku ku ku &Lkku k Mk{ku kk Au. yk &Lkk

  skk{kt {kuxkkkLkk kufkuyu fkwt nkwt fu yuxe MkuMk kEVke wwk hnuk{kt k { {u Au. 30-40 yLku 50 koLke {kt rLkr{kku MkuMk {kLkkh kwkku{kt nkxo yuxufLkku khku e Au kuk fkuEk kwhkk {k Lkke suke yk ytkuLke {kLkk k rkfw kuxe Au. keS kksw rVrLk ikkrLkfkuLkwt fnuwt Au fu yuf Mkkn{kt ku k MkuMk {ke hnuk kwkku{kt kEVLkk {kuzkLkk kkk{kt Lkk wMk tfkkLkk u khku k hnukku Lkke. rkxLkLkk ekk ykkh zue Mxkhu ykMkLkk kkhkuLk u kkfeLku skw t Au fu ykLkkke MxuMk ykk kku xuLLk k qh kk Au. MkuMk fwhke

  xuLLk qh fhLkkh krhk Mk{kLk Au. yk Wkhktk rLkr{k MkuMkLkk yL Vkkyku k skk{kt ykk Au. 50 Lke {rnkykuLku ykhe ELku fhk{kt ykuk yL yuf ykMk{kt skk{kt ykwt Au fu MkuMkke Lkfkhk{fkk qh kk Au. MkuMk kk nfkhk{f {qz hn u A u . Mk uMkLk k fkhu yuLzkuhrVLMk Lkk{Lkk kku rhe kk Au suLkkke fkuEk k w Mkkhku yLkw fhu Au. kEV{kt rVx yLku Me{ hnuk {kxu MkuMk Wkk uke nk ukLkk u {k k fhk{kt ykku Au. MkuMk{kt e ke { yuxeexe Mktfkue Au su hehLku yux hkk{kt {Yk kLku Au.

  rLkr{kku MkuMkke MxuMk yLku yL e kfeV qh kk Au: { yuxrxeLkku Mkeku Vkku kk Au

  Lke rne, kk.5k ufMkkLke [q txe{k t yk

  ku 81.4 fhkuz {kkhku ku{Lkk {kkrfkhLkku Wkkuk fhk sE hkk Au. r{kt Mkk ike {k uxk kufkne u yuk khk{k t [qtxe fko{Lke nuhkk kkLke Mkkku s kufMkkLke [qtxe {kxuLkwt fkWLx zkWLk Y kE [qwt Au. ko 2009{kt kuue Aue [qtxeLke Mkhk{e{kt yk ku 10 fhkuz khu {kkhku LkkUkk Au. yke Mkrk{kt kufMkkLke [qtxe yirknkrMkf kLke hnuu. {w [qtxe f{eLkhu fkwt Au fu yk ku kufMkkLke [qtxe{kt kuxhku {kxu VkuxkuLke Mkkku kuxh Mek ykkk{kt yku.

  kufMkkLke [qtxe{kt k{ k yk fkhLke MekLkku Wkkuk

  fhk{k t ykLkkh Au. Mk tk q o fko{Lke kk fhk{kt yku kku 16{e {uLkk rMku [qtxe r[k Mk kE su. {kkhkuLku fkuEk fkhLke kfeV Lk kzu ku {kxu yk ku k{k{ kkkt uk{kt ykk Au. kk kLke [qtxeLke

  Mkhk{e{kt yk ku kwkLke Mk tk k 12 xfk e kE Au. 9.30 k suxk {kkLk {kfku yk ku Mkkrkk fhk{kt ykLkkh Au. W{ukhkuLkk [qtxe [o Wkh [ktkke Lksh hkk{kt yku.

  Vkuxku Mkkku kuxh MekLkku k{ k Wkkuk ku

  kufMkkLke [qtxe yirknkrMkf kLke hnuu

  u{kt 9.30 k {kkLk {kfku Qk fhku su kk k fhkk 12 xfk khu : [qtxe kt[ Mktkqo MkwMks

  nu yk{ yk{e kkxeoLke kufrkk{kt xkzku kku

  LwykheLke Mkhk{e{kt {k{kt xkzku

  Lke rne,kk.5 k ufMkkLke [q txe LkSf

  Au kh u yk{ yk{e kkxe o {kx u r L khkksLkf M k{k[kh Au. k ynuk {wsk yk{ yk{e kkxe oLke kufrkk{kt M k k k xkzk u kE hk k u A u . MkeyuLkyuLk-ykEkeyuLk kufLkerk MkeyuMkzeyuMk RuLk xufh khk rne{kt [kufkLkkhk krhk{Lke kk k fhk{k t yke Au. Mku o{k t skk{kt ykw t Au fu hkxe kkxLkkh rne{kt yk{ yk{e kkxe oLkk {k{k t LwykheLke Mkhk{e{kt 13 xfkLkku {kuxku xkzku kku Au. Mkuo{kt skk{kt ykw t Au fu yk{ yk{e kkxeo yLku ksk ktLkuLku rne{kt fw Mkkk Mkexku kife kuke [kh Mkexku {kLkku ytks Au. MkuoLke kk Wkh rkMk fhk{kt yku kku rne{kt fkUkuMkLku 0-2 Mkexk u {e fu Au. rne{k t Lwykhe {rnLkkLkk Mk u o{k t yk{ yk{e kkxe oLk u 48 xfk {k rnMMkukheLke kk k fhk{kt yke nke khu kskLku 30 xfk yLku fkUkuMkLku 13 xfk {k

  {kLkku ytks {qfk{kt ykku nkku. Mku o {wsk yk{ yk{e kkxe oLke k ufrkk{k t Auk ku {rnLkk{kt khu xkzku kku Au. ykLkk krhk{ MYku yk{ yk{e kkxeoLke {k rnMMkukhe ksk yLku fkUkuMkLke khV A-A xfk skk hnukk yh fushek {kxu rLkhkksLkf Mk{k[kh Au. u fu yk{ yk{e kkxeo nsw k huMk{kt Au su ksk 36 xfkLkk {k rnMMkukheke {kk yuf xfk kkA Au. Mku o{kt skk{kt ykwt Au fu fkUkuMkLku 22 xfk {k {kLke MktkLkk Au. u fu rne rkLkMkkLke [qtxe ku kku yk{ yk{e kkxeoLku 46 xfk {k {kLkku ytks Au. kskLkk kkk{kt k stke {kLke kk k fhk{kt yke hne Au. fkUk uMkLke Mkrk k knukLke Mkhk{e{kt Mkwhe hne Au. yk{ yk{e kkxeoke k kufku Lkkhks k ukE hkk Au. ykLkk {kxu fuxkf fkhku ykke hkk Au. yh fushek khk nk{kt su kukku fko kuLku ELku kufku Lkkw Au.

  Lk kkk{kt kufMkk [qtxe kuu : 16{eyu {kkkhe

  kwshkk{kt 30{e yurLkk rMku {kkkhe kuu : 16{e kufMkkLke [qtxe{kt 81.4 fhkuz {kkhku nu : LkkuxkLkk rfkLkku k Wkkuk ku

  [qtxe fko{Lke nuhkkLke Mkkku yk[kh Mkrnkk y{e

  Lke rne,kk.5suLke WMkwfkkkqof hksfe

  kwoku yLku khku{kt hkn uk{kt

  yke hne nke ku kufMkkkLke [qtxe {kxuLkk fko{Lke yksu nuhkk fhk{k t yke nke.

  [qtxe kt[u Mkkhu kkfkh krhk kuSLku [qtxe fko{Lke rMk]k nuhkk fhe nke. kufMkkkLke [qtxe Lk kkk{kt kuskLkku rLko fhk{kt ykku Au. 16{e {uLkk rMku {k kkhe nkk hku. yuLkku {kk yu kku fu 16{e {uLkk rMku uLkk ykkk{e zkkLk fku kLku ku ytkuLkk MkMkuLMkLkku ytk yke fu Au. [qtxe fko{Lke nuhkk kkLke Mkkku s yk[kh Mktrnkk kkfkrf kuhu y{e kLkke uk{kt yke Au. swk swk hkku{kt swk swk kkk{kt {k kkhe kuLkkh Au. yufkksw kufMkk [qtxe [oLku ELku Lksh hkk {kxu rLkhekfku kkuXk{kt yku. W{ukh khk fhk{kt ykkk [o Wkh [ktkke Lksh hkk{kt yku. kufMkk [qtxe{kt {kkhkuLku VkuxkykuLke Mkkk u k uxh Mek ykkkLke rk nkk hk{kt ykLkkh Au. kufMkk{kt k{ k Me{ ykkkLke rk nkk hk{kt yke Au. kufMkk [qtxe{kt k{ k LkkuxkLkku Wkkuk fhk{kt ykLkkh Au. ykLkku {kk yu kku fu fkuEk W{ukh kMkt Lkn nkukLke Mkrk{kt ykLkku Wkkuk fhku. 9.30 k {kkLk {kfku yk ku Mkkrkk fhk{kt ykk Au. kufMkk [qtxeLku kLk{kt ELku hrkhLkk rMku k uxh rMx{kt Lkk{ W{uhkLke rk nkk hk{kt yku. ykLkk {kxu fuBk kkk{kt yku. kk kLke Mkhk{e{kt yk ku

  khu kwk Mkkrkk fhk{kt ykk Au. {w [qtxe f{eLkhu fkw t Au fu 9{e {k[oLkk rMku kuxhkuLku w yuf kf ykkk{kt yku. su kuxhLkk Lkk{ {kkh ke{kt Lkke kuk kuxh kkukkLkk Lkk{ rMx{kt W{uhe fu Au. kuxh rMx {kxu Lk k fuBk Qk fhk{kt yku. 81.4 fhkuz {kkhku yk ku {kkrfkhLkku Wkkuk fhu. Aue [qtxeke 10 fhkuz khu {kkhku yk ku W{uhkk Au. {w [qtxe f{eLkh e yuMk Mktkku fkwt nkwt f u khekkyku yLk u nk{kLkLke kkheLku kLk{kt ELku [qtxeLke kkheku Lke fhk{kt yke Au.

  kufMkk [qtxeLkk fko{Lke nuhkk fhkk Mktkku fkwt nkwt fu [kuke VukwykheLkk rMku Mkokke kuXf kkukk{kt yke nke. 31{e {u Mkwe k{k{ [qtxe krhkqo fhe uk{kt yku. swk swk hkku{kt [qtxe fko{Lku ELku rkkkh {krnke {w [qtxe f{eLkhu ykke nke. kwshkk{kt 30{e yurLkk rMku {kkLk kuLkkh Au. {k kkheLku ELku knuktke s WMkwfkk {e kE Au. {nkhkx yLku { u{kt yuf s rMku {kkLk ku. khu kwshkk{kt 30{e yurLkk rMku {kkLk ku. 16{e kufMkkLke [qtxeLke kkheku nuh fhk{kt ykk kk hksfe kkku{kt k WMkwfkk e kE Au. kufMkkLke [qtxe 7{e yurke Y kELku 12{e {u Mkwe [ku yLku Lk kkk{kt yk [qtxe ku.

  kufMkk [qtxe r[kLke rne,kk.5

  kufMkkLkk [qtxe {kxuLkk fko{Lke yksu nuhkk fhk{kt yke nke. ykLke Mkkku s k{k{ rkLke Yykk kE [qfe Au. kufMkkLke r[k Lke[u {wsk Au.kufMkkLke [qtxe kuu ..............................9 kkk{ktyk[kh Mktrnkk y{e ...........................................khk {k kkheLke kkhe ...................................... 16{e {u[qtxe kuu .................................7 yurke 12{e {u{kkhkuLke fw Mktk ....................................81.4 fhkuzLkk {kkhku W{uhkk .............................. 10 fhkuzke w{kkLk {kfku hnuu .....................................9.30 k

  kufMkk [qtxeLkku fko{fko{ nuh kkkt [qtxeLkwt fkWLx zkWLk Y

  Lke rne, kk.5kufMkkLke [qtxe {kxuLkk fko{Lke yksu nuhkk fhe uk{kt yke nke. ykLke Mkkku s k{k{ hksfe kkkuyu ku{Lke kikhe k w ke kLkke ee Au. yk[kh Mkrnkk y{e kLkkk kk nu fkuEk nuhkk fhe fku Lkn. kufMkkLke [qtxe {kxuLkwt fkWLx zkWLk [qtxe fko{Lke nuhkk Mkkku s Y kE kwt Au. kufMkkLke [qtxeLkk kkYku kt fE kkheu {kkLk ku kuLkwt r[k Lke[u {wsk Au. kwshkk{kt 30{e yurLkk rMku {kkLk ku khtz{kt 10, 17 yLku 24{e yurLkk rMku k kkk{kt {kkLk Wkh u{kt 10, 17, 24 yLku 30 yur kkk 7 yLku 12{e {uLkk

  rMku A kkk{kt {kkLk rknkh{kt 10, 17, 24, 30{e yur kkk 7 yLku 12{e {uLkk rMku

  A kkk{kt {kkLk rne{kt 10{e yurLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk nrhkk{kt 10{e yurLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk {nkhkx{kt 10, 17, 24 yurLkk rMku k kkk{kt {kkLk kkuze[uhe{kt 24{e yurLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk { yLku e, khkLkkh nue{kt yuf kkk{kt 30{e yuru

  {kkLk ytk{kLk-rLkfkukkh, ek{kt 10{e yurLkk rMku yuf kkk{kt

  {kkLk {uk{kt 9{e yurLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk r{kuh{{kt Lk{e yurLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk LkkkkuLz{kt Lk{e yurLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk rMke{{kt 12{e yurLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk rkkwhk{kt 7 yLku 12{e yurLkk rMku ku kkk{kt {kkLk [tekZ{kt 10{e yurLkk rMku {kkLk ku kr{ ktkk{kt 17, 24, 30{e yur kkk 7 yLku 12{e {uLkk

  rMku kkt[ kkk{kt {kkLk ykurhMMkk{kt 10 yLku 17{e yuru ku kkk{kt {kkLk Wkhktz{kt 7{e {uLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk ktk{kt 30{e yurLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk rne{kt 10{e yurLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk {rkwh{kt 9 yLku 17{e yurLkk rMku ku kkk{kt {kkLk hksMkkLk{kt 17 yLku 24 yuru ku kkk{kt {kkLk kkr{Lkkzw{kt 24{e yurLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk yktu{kt 30{e yur yLku 7{e {uLkk rMku ku kkk{kt {kkLk yk[ u{kt 9{e yurLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk ykMkk{{kt 12, 17 yLku 24 yurLkk rMku {kkLk AkeMkkZ{kt 10, 17 yLku 24 yurLkk rMku {kkLk kkuk{kt 17{e yurLkk rMku {kkLk rn{k[ u{kt 7{e {uLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk sB{w fk~{eh{kt 10, 17, 24 yLku 30 yur yLku 7{e {uLkk rMku

  kkt[ kkk{kt {kkLk fkoxf{kt 17{e yuru yuf kkk{kt {kkLk fuh{kt 10{e yurLkk rMku yuf kkk{kt {kkLk { u{kt 10, 17 yLku 24{e yurLkk rMku k kkk{kt

  {kkLk

  [q txe{kt k{ k Lkk uxkLkk u rfk hnuu

  Lke rne,kk.5kufMkkLke [qtxe {kxu yk ku Mkkike {kuxe fkkLkk kkYku k

  Lkk kuk fhk{kt ykLkkh Au suLkk kkYku kufMkk [qtxe{kt k{ k Lkkuxk rfkLkku Wkkuk fhk{kt yku. yk Wkhktk hrkhLkk rMku {kkh ke{kt Lkk{ uzk {kxu fuBk kkk{kt yku. kk koLke Mkhk{e{kt yk ku 12 xfk khu fuBk Wk fhk{kt ykk Au. Lk{e {k[oLkk rMku {kkhkuLku w yuf kf ykkk{kt yku. su {kkhkuLkk Lkk{ ke{kt Lkke ku kufku kkukkLkk Lkk{ {kkh ke{kt LkkUke fu Au. {kkh ke {kxu Lk k fuBk kLkkk{kt yku.

  kuxh rMx {kxu Lk k fuBk

  rkLkk y{urhfk yLku whkuk kkMkuke Wkh ukE Lkke, ykku kt yu ufk{kt krkrktrkk nke. yu s heku r~kk yLku {wTkkLke ufkeLk ehktkLkkyku nke. rkhk rLke k k{ Mkekqhe nke. {khe LkkhefkkLke Lkkheyku rk[khe kkkze Lkke, yu kku kknku yLku knkqh Lkkheyku Au. yLk yLku yk[khLkk t hkukt hzke LkkheLke fkk {khu fhe Lkke, {khe fkk kku MktfxkuLkku Mkk{Lkku fhke MkknrMkf LkkheykuLke fkk Au yuwt uke {nkkhkfk Mk weLke Mkeyk uL k e rMkrkLkk t ykMke zk.xeLkk kue fnu Au.

  kike,fkik, Mkekk yLku yL eke MkeykuLkk t Lkk ukt r k k u L k u z k .x eL k k k ue rkrMke LkkhefkkLkk {k{ke Wkh fh u . M k e k k { k k MknLkekkLke {qrk o Lknk uke, yu kku Mkk{wrfkMk{kt kkhtkk nke. k ikeLke yk u yuLkk [ehnh kqhke Mker{k Lkke, k yu krkkMk{kt rLkkk nke. yu kktzkuLke k]n{tke, Lkkkt{tke yLku {nuMkq {tke nke. yuwt s keS MkeykuLkwt k Au. {tkuhe yMkwhfwLke ErknkMkr nke. fkik ykikrkMk{kt kkhtkk nke. q k ok hkkMkf wLke hksLkerkk nke.

  Mkok k{ Lkkhefkk fhLkkh zk.xeLkk kue fnu Au: Mke kkuku kkukkLkk kk[eLk ErknkMkLku u yLku yu{ktke k uhk u ku {khe LkkhefkkLkku WTu~ Au. ykke Mkeyku{kt yuf yue VuLk kE kze Au fu nt{uk kkukkLku kuk yLkLkkt w:zkt hzk fhkt, yLku knuuke s kkuku yLk yLku yk[khLkku kuk kLkke yke Au kuLkkt kkkt kkkt. {khu yu fnuwt Au fu Mkeyku khu ykk fu rk[khe Lknkuke, yuLkku ErknkMk Mkkke Au. MkeykuLkku yk Mkk[ku ErknkMk {khu Lkkhefkk{kt fnuku Au.

  ( ...)

  {khe Lkkhefkk ykhLkk k[rk Lkkhekke k uhkue Lkke. yu k whwkrhkue Lkke. yu LkkheLke uLkkLke yLku kkLke fkk Lkke, LkkheLke ehkk yLk u rmkkLke fkk Au. yktMkw yLku ykfk uLke fkk Lkke, yk{rkMk yLk u yk{MkL{kLkLke fkk Au. LkkheLke kezk yLku khukLkeLke fkk Lkke, LkkheLke krkk yLku khkf{Lke fkk Au. yu LkkheLkk kkih yLku M{kLkLke fkk Au. uLke hku{k yu rLke yue kk{ Mke nke suu Mke Mktkkk {kxu yks WXkku nkku. ku Lkkhe MkktLke skrhe nke. Mke MkktLke

  y{kk, k.5wshke rV{ku{kt yrk

  yskk kkhe hn ue yu yuf r{kok, rofku rn wshkk kku ukfkue w s kze yu {kee e ue yruke yuxu {kuk kek.., {k kherhf ktku, {{ [kE, tku [nuhku, ykfkof yu {kf yktku, {khfwt yu ukfkuk {u kukkt M{ yu kukk yrke w s ktk {ke wshke ukfkuk {kt yuf[e k kue hnue {kuk kekyu { {wfeu

  kku fhe ne. efheku {ktzku, {kh, h{kt Mo h{kt fo, [wtze ykuZe khk k{e, ku fu kzkku iwt iwt fhku ku, ftfw qwO {kt ytk k [kuf{kt, hskze kwu ht Au, kuzekh Au u{kk, ehekke nkwt {kt khew, {rnh {kt kw t khew t k kwt ne 35 suxe wshke rV{ku fheu yuf[e k kukh yk kunk{e yruke {k uku yrk qtx ku kukk [ke s ek {k Au.

  {kuk kekk rk kw kE kek wshke rV{ Wkuk w s {nwh kuzwh Au, kkuo nuk w{ {[ke ue wh nex wshke rV{ khfe kke xfkk kwkE kekyu e Au, kwkEk h{kt yuf kk{ fkfkhkue yh sh hnue ne, fkuE rV{ e kko yku ytu [[koyku [ke nku khu u {u {kuke W{h ke nkuk Akt ykwt wt uk ktkku w s ykt ykku nku, yke heu k [ke s {k uk kek{kt yr fkk es hkukk nk.

  k{kt fk u xnwfu yktk zkke {kukyu yrk fk{ kkko, kh k ku kkh {kuke yuf wshke rV{ku

  wh zwh nex ke hne, wshke rV{ku{kt {kuk kekwt k{ yu yr yuf yrko yt e k. Vu rzkEhku fkuo fhu {kuk kekyu skwt nwt fu fku uk fhkuzrk wshke o suku k yuf kku e ku E xee h fko k yuf {uk exe{kt {kukk [knfku w e k. k fheu yk [wwe yruke {kuxk nuhkuk rke oe w s r e E, ue s heu AqxkAuzk ehey khk yk {{kunf yrukek yrw t k y s Y uk {wt. uMx yruke hefu

  wshk hfkhk 2 yukuzo rn xkL {ezek, rhkL e yuLxhxuE{uLx ne 11 yukuzo k fhkh {kuk keku nu nkh nkuxwt s{kwt rfw t ke. wx hBk kkuo we nkhw t k us s{kh yk kunk{e yrukeu nu hwt s kwt kus w t A u. {k{ fkhe wshke keyku w h heu ke fe yk [wwe yrukeu k ukk {B{e hek nu kekk nkke kue k k hk uxee hk uE{k t

  (_ ...)

  fkku, k.5wkkzkk rfkkh

  kk ux Wh sqkh h{kt swkheyk u u ze kzk kuee huz hBk kk {[e R ne.y[kf kueu utk swkheyk k{kt fqe k nk.su ife yufw {ku eskt h{kt nknkfkh {[e ku nku. ufu k{kt yL k zkR k nkt.{e {krne ywkh, wkkzkk rfkkh kk ux Wh fuxk R{ku {tkhe {e ktsu swkh h{k nk. yk ytue k{e yuee eyuykR su.yu[.Zeu {kt uykuyu MxkVu kku hke k Wh sR yufkyuf huz fhe ne.

  y[kf xk Mku yke nk u[ u k ue u u t k s swkheyku{kt kkuz {[e R

  ne. htw ux Whke nkh skku yuf s hMku nkukke kuek nkku fzkR skk zhu [kh swkheykuyu kk ke{kt Akt ke ee ne.suke yk ife fqh iw{ yhu hkt ykzw nkukke u zqe ku nku. khu yL k rn{ he fw{ yh kk yfe hku yh u{s fe yfeh ytkhe kuek nkku zkR k nk.eS hV fqh iw{ yhw ke{kt zqe skke {ku ew nw.

  ke kkt U xk Mku k ufxk uk t W{xk nk. hBk k{ktke {]f wfku {]un Mkkrf hikyk ue { k e n k h f k Z k { k t ykku nku.suk u uk rhkhsku{kt {ee AkR

  ne.k{k t k ueu e.yu{.rne fkokne {kxu uku {]un kuhk rr{kt zk{kt ykk u nk u.yk kk u k ueu u {k ukR rn 1440ku {wTk{k kk kk kk s fhe w fkokne nkk he ne.

  -ux Wh sk kk ykk {kxu yuf s {ko

  wkkzkk rfkkh kk ux Wh sk kk ykk {kxu yuf s {ko ykuku Au.yne yufkh swkheyk ku ukkRu {kuxuku swkh h{kt nku Au.ufu kueu uykuu huz hBk kuku M[k{kt swkheyku kuzkkuz fhe {qfe yu ykhu yufw ke{kt zqe skt {ku esk kku f yt{ ykku nku.

  kueu uRu k{kt fqe zuk swkhe ife yufwt {kuwkkzkk rfkkh k{kt kuee huz hBk kk, kueu Mkkrf hikykue {ke {]un nkh fkZku

  wshke rV{ku{k t yrk yskk kkhe hnue {kuk kekyu { {wfeu kku fhe

 • 4 / . 06-03-2014, w y{kk

  Year : 1, Issue : 245, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 06-03-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 245, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.06-03-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  kufMkk [qtxe : kwshkk{kt keS yuru nuhLkk{w he

  W{ukhe kk hkLke Aue kkhe 9{e yur yLku kkAe U[kLke Aue kkhe 12 yur hnuu : kwshkk{kt 30{e yuru {kkLk kuu

  nuhLkk{w he kkLke Mkkku s [qtxe rk Y fhku

  y{kk,kk.5 kufMkkLke [q txe {kxuLkk

  fko{Lke yksu nuhkk fhe uk{kt yke nke. ykLke Mkkku s kufMkkLke [qtxe {kxuLkku kgku kikh kR kkuAu. yLku fkWLxzkWLk k Y kR kwt Au. kwshkk{kt 26 kufMkk kuXfku {kxuLke [qtxe kuLkkh Au. kwshkk{kt 30{e yurLkk rMku {kkLk kuu. khu {kkkheLke rk Mk{k u{kt yuf Mkkku 16{e {uLkk rMku nkk hku. 28{e {u 2014 Mkwe [qtxe rk krhkqo fhe ue kzu. k wshkk{kt [q txe rkLke Yykk keS yurLkk rMku nuhLkk{w he fhk{kt

  ykk kk khk Y fhk{kt yku . 16{e { u L k k rMk u {kkkheLke Mkkku ykik[krhf heku [qtxe rk kqo ku. 30{e yuru kwshkk Wkhktk ktk, yktu, rknkh, sB{w fk~{eh, Wkhu, kr{ ktkk, r { yLku khkLkkh nueLke kuXfku Wkh k {kkLk kuu. [q txe k t[u yksu kufMkkLke [q txe fko{Lke nuhkk fhe nke. uh{kt fw Lk kkk{kt [qxe kuLkkh Au. kk ku 75 rMk{kt [qtxe kqo kR nke.

  yk ku yk fk{kehe w kkk nk uk Akk t rLkk o rhk kkk{kt kqo fhku. [qtxe kt[Lku

  yue nuk k Mkkke hne Au fu, kwshkk{kt [qtxe hr{kLk {Lke kkhLkku Wkkuk kR fu Au. yk kkLku zk{k {kxu [qtxe kt[u fuxkf kkk ek Au. ^k$k xwfzeyku k kkuXk{kt yku. [ufkkuMx Wkh [fkMke k nkk hk{kt yku.

  kwshkk{kt ksk yu fkUkuMk [u Mkee Mkko ku. SkekeLkwt ksk{kt rrrLkfh kk kk {wfkkku rkktr kR su. u fu, yuLkMkeke yLku suzew suk kk i krhkk u k [q txeLke rk Wkh yMkh fhe fu Au. W{ukhe kk hkLke Au ue kkhe kwshkk{kt Lk{e yur

  hnuu khu W{ukhe [fkMkeLke rk 10{e yurLkk rMku nkk hku. W{ukhe khk U[k {kxuLke Aue kkhe 12{e yur kk{kt yke Au. kwshkk{kt 26 kuXfku Wkh {kkkheLku Ru k{k{ kkk ukk Au. [qtxe kt[u Yrkk yuf kke wLke hkufz nuhVuh kh kk [qtxeyku hr{kLk rkkt kku nkku. kwshkk{kt ykxe hf{Lke nuhVuh ukkheyku yu yktkrzkyku kkk yL {kxu Mkk{kL nkukke yk ku fuwt ykh fhk{kt yku ku uwt hkwt. kwshkk{kt [qtxeLku RLku hksfe kh{e nu e kE Au.

  Lkkhkwhk rMkkh{kt f{f{kxekuo kLkk

  rkkhkE kEyu s knuLkLku nMkLkku rfkh kLkke ee

  [f[khe fuMk{kt kkueMku ykhkuke MkLke hkfz fhe

  u{kt hkuskhkus kkfkhLke xLkk e hne Au. khu yk kkkk{kt y{kk k kkA L k k e . y uf M k tk uL k {k u kkfkhLkk fuMk{kt {kuxkkku Mkkk Mktkteyku s wkeykuLku ktkk nkukLkk kLkk kLk Au khu Lkkhkwhk rMkkh{kt rkkhkE kEyu s Mkkeh knuLkLku nMkLkku rfkh kLkke nkukLkku {k{ku fk{kt ykkkt ktkf{kt [f[kh

  {[e sk kk{e Au. yk {k{k ytkkok kkueMku ykhkukeLke hkfz fhk{kt MkVkk {e Au. Mkwkku khk {ke rkk yLkwMkkh, kE-knuLkLkk Mktktku kh ktALk kku k uku s yuf kLkk Lkkhkwhk rMkkh{kt fk{kt ykku Au kt LkkhkwhkLkk yuf xwLk fkMk{kt ykMk fhke MkkehkLku kuLkk s rkkhkE kEyu yk yk skyu Vuhe-VuheLku ytku

  knekkk rMkkh kkMku yku yuf fkh{kt kkfkh kwkuo nkku. xwLk fkMkke hu E skLkk knkLku ykhkuke rkkhkE kEyu Mkkehk kh kkfkh k wku o nkku. yk {k{k ytku Mkkehkyu Lkkhkwhk kkueMk {kf{kt Vhek LkkUkkk kkueMku ykhkukeLku zke kkzk [ku krk{kLk fko nkk khkk ykhkukeLku kfze kkzk{kt MkVkk {e nke.

  yk[khMk t rnk k kkw kzkk rfkMk fk{ VkE yxfe

  y{kk, kk.05kufMkkLke [q txe kkhe

  yksu nuh kE skkt yk[khMktrnkk kkw kze kE Au. y{kk BwrLk. fkukkuohuLkLkk nexektku hksfe fu hk uz hMkkLkk LkkLkk fk{kuLke Lkn, khtkw {kuxk fk{kuLke VkEku feh fhk zk khe nke khtkw yk[khMktrnkk kkw kzkk BwrLk. fkukkuohuLkLkk rfkMkfk{kuLke VkEku yxfe kE Au. suLkk eu BwrLkrMkkLkk hkusk fk{fks rMkkLkk kkfeLkk Lkk k{k{ rfkMkfk{ku hknkku yLku {kke kusLkkyku kh kuf kke kE Au.

  y{k k B w r L k r M k k fk u k k u oh uLkLkk Mkkkkhe kk ksk khk [q txeLke kkhe knkh ykkkt s knukt rr fr{xeykuLke kkfeu kuXfku kuSLku fr{xeLkk yusLzkykuLkk fk{ku {tswh fhe ek nkkt ku{s {tswh kuk fk{kuLkk kk{wnqk oLkk fko{ku k kqhk fhe ek Au. [qtxeLke yk[khMk trnkk hr{kLk k BwrLk. kkuzo, BwrLk. MxuLzk fr{xe MkrnkLke k{k{ fr{xeykuLke kuXf kuLkk rLkrk rMku {u khtkw yu kuXf{kt Mkkke kk khk fkuE Lkerkrkf rLko uk{kt yku Lkn.

  ykuLkkELk yukkuELx{uLx rMkMx{ Mkk{u &

  ykhxeykuLkk ktfu yLk kkMku Lktkh uxkuLke Vhs

  y{kk, kk.05hkLke k ukLkk kk tXek

  sue nkExuf kkke y{kk ykhxeyk u f[uheLk u k tk khk w nkEx uf k L k kk yk u o nkErMkkuhexe Lk tkh uxLke fk{kehe {kxu ykuLkkELk rMkMx{ [kw fhk{kt yke Au. k yk ykuLkkELk rMkMx{ fkohk fko Akkt k yhskhku yukkuELx{uLx E Lktkh ux kkk ykhxeyku f[uhe{kt yku kku Au k kkukMk ykhxeyku ktkLkk ktfu yhskhku nu f[uhe{kt ykku rMk kkkze Lktkh ux {ue u Au k yu Lktkhux kuyku kuhuskk kkMkuke kku Au. fu{ fu Lktkhux kkk fk uLx kx kLkke f tkLkeyk uLk u ykkk{kt ykuku nkukke kuyku fk{kehe{kt ktek fhu Au. suLkk fkhu Lkkkrhfku khukLk kk Au.

  k t k k h k y k h L k k h y{kk ykhxeyku f[uheLk u nkExuf kLkkk rLkV kMk fhk{kt ykkk nku Au. su{kt ytku rLkV kMk kfe ktkLku rLkVkk s Mkktkzu Au. Mkwe{ fkuxo khk kkuzk Mk{ ykkW huf knLk{kt nkErM kk u h ex e L k t kh ux kkkLk w t VhSkk fhk{kt ykkk. hkLke huf kurf knLknkh f[uheyku{kt ktk khk nkErMkkuhexe Lktkhux kkkLke fk{kehe nkk hk{kt yke nke. yk fk{kehe {wu xkufLkkkke [kke nke suLkk kku hkLkk Mkkike w Mke hkkk y{kk rskLke ykhxeyku f[uhe{kt xkufLkkkke yhsfkkLk w t kkkh Mkok w t nk w t . yk Mk{MkLk u Wf uk h k knL k nkh rkk yLku nkErMkkuhexe Lktkhux kkkk rzhk u [u r{xk kuE nke. su{kt LktkhuxLke fk{kehe fhk yk u L kkELk yukkuELx{uLx yLku kkkuhu 2 ke 5 hBkLk xkufLk rMkMx{ fkohk hnu kuLke Mk{swke fhk{kt yke nke khtkw yk Mk{swke fhk kkh

  fhk{kt yke nku kue krhMkrk ykhxeyku f[uhe{kt hk us uk {e hne Au.ykhxeyku f[uhe{kt su yhskhk u nkErMkkuhexe L k t k h u x k k k y k u o ykuLkkELk yukk uELx{uLx E kkukkLkk Mk{ {ku f[uhe{kt yk u A u k k u yhskhLk u kkukMk yLku rMkMx{ kh fko fhkw t k tk Mkkhke {ktze Mkk ts Mkwe Mkk{kL fko ykou hkufe hku Au. Wkhktk yukkuELx{uLx ELku yku yhskhLk u Lk tkhux kkk ykuo ykku yuf rMk kkkzku kzu Au. kuke yn Mkk kk Au fu yukkuELx{uLxu rMkMx{ {wsk su ku yhskh {kxu rLkk Mk{ Vkk{kt yku Au. Akk Lkhku ktkLkk fkhu yhskhkuLku ykuLkkELk MkwrkLke skyu ykuVkELk Mkwrk {u Au. kuke f txku yhskh ykhxeyk u f[uhe{ktke kk ukkLke Lk tkhux

  E knkh kuhuskk kkMkuke kku Au fu{ fu fkuE rMkMx{ Lk nkukke yhskhku kkukkLkku Mk{ k[kk Lktkhux E u Au yLku knkh kuhuskk kkMkuke knLk{kt Lktkhux kku Au.

  keS khV nkErMkkuhexe Lk tkhux {kxu xkufLkkk k ykh Mk we y{e Au. su{k xk ufLk nU[kLkk u Mk{ 2 ke 5 hkk{kt ykuku Au. khtkw kLkke fkuLxkxhku w LkVku hk Mkkhke xkufLk nu t[kLkk Y fhe u Au. suLkk fkhu ykhxeyku f[uhe{kt hkus yhskhku [u xkufLk {uk nheVkE {u Au. yLku ykhxeyku f[uhe{k t hk us yuxe ez kE Au fu f[uhe{kt yhksfkk VukE Au. yk ktLku Mk{Mkke ftxke yhskh Auu su{ ku{ fhe Lktkhux kku {ue u Au k ku Lktkhux kuhuskk kkMkuke Vex fhkzku Au.

  kkukMk ykhxeyku ktkLkk fkhu yhskh khukLk Au

  nkhk yLku {hLkkhLke kLke [u Mkkhk Mktkt

  u{ fh {wu nkLkku u Wfukku : kLke yxfkk

  y{kk, kk.05 u { f h { k { u

  {ukeLkkhLkk wkLkLke nk fhe k k kk{Lke Mke{{kt VUfe uLkkhk kLke ytku kE{kkt[u hkfz fhe. k k k k . 16 VukwykheLkk hkus ku nkLkku u Wfuk{kt kE{kkt[Lku {kuxe MkVkk {e Au. ykhkuke hsLke Vk uhLkMkn k (W. 23), hkfuMkk rMkkhk{Mkk kku{h (W.25) kkk SkuL WVuo Skw [kuh ykufMkk krhnkh (W.19)Lke kkk{eLkk ykkhu hkfz kE Au. kfzkuk ykhk ukeLke

  kqAkhA nkk hkk k {wt Au fu ykhkuke hsLke k yLku {hLkkh hkfu [kinkLke kLke [u u{Mktkt nkku. {hLkkh hkfu [kink kY ke Lku ykhLkkh kuLke kLkeLke {khkex fhkku nkku. su u{e hsLkeke MknLk Lk kkkt hkfuLkwt fk fkZe Lkk tkLkw t r[kw O, khkk ykhkuke hsLkeu kkukkLkk Mkkkhekku Skw [kuh kkk hkfuMkk kku{h Mkkku hkfu [kinkLku {kukLku kx WkkhkLkwt ykkusLk kLkkwt. kk. 15 VukwykheLkk hkus ykhkuke hsLke {hLkkh hkfuLkk hu nksh nkku. ku ku hkfu kY ke Lku hu

  ykku khkk ku hkfuLku hekk{kt kuMkkzeLku kY kek skLku knkLku kuLku hk{uh {trh ykk E kku. yLku ktke yL Mkkkhek Skw kkk hkfuMkkLku hekk{kt kuMkkze k kk{ kkMku nkEu hkuz Wkh kkze kkMku E kku kt hsLke kkk Skw [kuhu hkfu [kinkLkk kux{kt [kkLkk k {khe kke Awxk, khtkw kkuzk Mk{ kk tfk skkt kfzkE skLkk zhu kuyku Vhe hkfu [kink kkMku sELku Vhe kk kkk kzkLkk kku [kw {kheLku {kukLku kx Wkkhe eku nkku.

  kE{ kkt[Lku qh nkLkku fuMk Wfuk{kt MkVkk {e

  [qtxe fko{Lke nuhkk fhk{kt ykk kk yk[khMktrnkk y{e kLkkk{kt yke nke suke hksfe kkxeoLkk kkuzo WkkhkLke rk nkk hkE nke.

  yk{ yk{e kkxeoLkk Lkukk fushek y{kk yke knkUk nkk suke kkxeoLkk Mk{kofku ku{Lku {k {kxu knkUk nkk.

  kku{kekwh kkueMk MxuLk rMkkh{kt wkeLke ek Wkkhe kuLku nuhkLkfhLkkh MkLke hkfz fhkE nke.

  fkkzkkeX kkueMk MxuLk rMkkh{kt [uRLk kkuze Vhkh kuk ykhkukeLku kfze kzkku nkku.

  yk[khMktrnkkLkk y{ {kxu s{k fhk ue k kze

  y{kk, kk.05f u Le [ q txe k t[ khk

  kufMkkLke [qtxe nuh fhk{kt yke Au. kuLke yk[khMktrnkkLkku y{ kwkhLkk hkus Mkkhke Y fhe uk{kt ykku Au. yLku yk[khMktrnkk y{kk nuh{kt k kkw kzku Au khu y{kk BwrLkrMkk fk ukk u oh uLk khk rhkukkLkk Lkukk khefu Vku kkze kYeLk uu fkkfe ukkE {wsk s{k fhke ee Au.

  kku{kekwh rMkkh{kt kLkuku [kUfkLkkhku kLkk

  wkeLkk Vkuxk kkze Vkuxk Mkkku [uzk fhLkkhLke hkfz fhkE

  y{kk, kk.05y{kk nuhLkk kku{kekwh

  rM k kh{k t { o L k kf rfMM k k u fk{kt ykku Au. MknueLkk Lk{kt kue wke {kukkELkk wYkkukLkku rfkh kLke Au. kuZuf {rnLkk ykkW Lk Mk tk{kt kue wkeLkk Vk uxk u kkzeLk u VkuxkLku rkMk kLkkLkkh wfLke ytku kku{kekwh kkueMku hkfz fhe Au. Mkwkku khk {ke rkk yLkwMkkh, kku{kekwh kkueMkLku {kukkE khk Vkuxk Mkkku [uzk fheLku rkMk Vkuxk kLkkLkkh Mk[eLk hkXkuz Lkk{Lkk yuf wf ytku Vhek {e nke khkk kkueMku ykhkukeLke hkfz fhkE Au. MknueLkk Lk Mktku kue

  yuf wkeLkku Mk[eLku Vkuxku kkze eku nkku khkk yk Vkuxk Mkkku [uzk fheLku ykhkuke Mk[eLku VkuxkLku rkMk kLkke eku nkku. yk VkuxkLke {ke ykhkuke Mk[eLk wkeLku kkukkLke Mkkku Mktkt kktk {fe ykkkku nkku. ykhkuke Mk[eLk hkXkuzLkk kkMkke ftxkeLku wkeyu yk{nkLkk u k kMk fku o nkukLkw t Mkwkku khk k {wt Au ku{s ykhkuke Mk[eLk hkXkuz qkk q o khkMkLkk u kus nkukLkwt k Mkkkxe kh ykwt Au. ykhkukeyu kfzkE skLke kefke kkukkLkk {kukkELkwt {u{he fkzo k kkuze Lkktwt nkwt. yku WuLke Au fu yksLkk ykwrLkf wk{kt wk ko{kt M{kxo VkuLkLkku u e hkku

  Au. kk ku{s fkuus{kt kk wk ko{kt M{kxo VkuLkLkku u Mkk Mkk{kL kE kk Au khu yks M{kxo VkuLkLkku wYkkuk kk nkukLkku kLkk kku{kekwh kkueMk MxuLk{kt fk{kt ykkk [f[kh {[e sk kk{e nke.

  LknuYLkkhke EMfkuLk kuMk hkuz [u nu ykuhkes

  y{kk, kk.05y { k k n u h { k t

  LknuYLkkhke EMfkuLk kuMk hkuz [u keykhxeyuMk Yx kh Vwx ykuhkes kLkkkLkwt BwrLkrMkk fk ukk u oh uLkLkk Mkkkkkykuyu r L k o fk u o A u . s u L k k {kx u Mkkkek ukkyu ykhu Yk. 4 fhkuzLkk kusux {kxu xuLzh {tkkkk Au. keykhxeyuMk Yx khLkku yk k{ Vwx ykuhkes BwrLk. fkukkuohuLk khk kLkkku. M k w k k u L k k skk yL k w M k kh LknuYLkkhke EMfkuLk kuMk hkuz [uLkk Yx khLkk fkuE k yuf kufuLk {kxu eMk koLkk nukwke Vwx

  ykuhkes kLkkk{kt yku. yk {kxu fkukkuohuLk khk E-xuLzh { tkkk{k t ykk Au. yk u WuLke Au fu yuMkuMk nkEu khLkku kes q kkku kzku Au khu fhkuzku YrkkLkku [o fheLku k yk kesLkku fkuE Wkkuk fhu fu Lkn ku yuf {kuxku & Au. fu{ fu LkuLk nkEu ykukkuhexe khk skukLkkh kku yuMkuMk nkEu kh Vwx ykuhkes kLkkku Au. yk kes Lkhkuzk-Lkkhku keykhxeyuMkLkk Yx khLkku Au suLkku fkuE hknkhe ku s Wkkuk fhu Au. suke kes q kkku kzku Au. suke yk kes kLku khu kufku Wkkuk fhu fu Lkn ?

  rne, Wkhu{kt k nMkf ykzk{ku kR

  kwshkk{kt fushekLke fkh Wkh nw{ku fhk{kt ykku

  Lke rne-y{kk, kk.05kufMkkLke [q txe {kxuLkk

  fk o{Lke nuhk k fhk{k t ykk kk yksu ksk yLku yk{ yk{e kkxeoLkk fkofhku [u uLkk k kkku{kt nMkf ykzk{ kR nke. rne, Lkki yu k wshkk{kt khe kk{{kt ktLku kkkuLkk fkofhku [u nMkf ykzk{ kR nke su{kt k kufku k kk nkk. yuyukeLkk Lkukk yh fushekLke kwshkk kMk hr{kLk kk ueMk khk yxfkk fhk{kt ykk kk swk swk kkk u{kt k tLk u kkk u [u nMkf ykzk{ kR nke. kkueMku {krnke ykkkk fkwt Au fu, fushekLke kkze Wkh nw{ku fhk{kt ykku nkku. keS kksw rne kk ueMk u yk{ yk{e kkxeoLkk fkofhkuyu yksu kkkuh{kt k wshkk kk ueMk khk k u{Lkk

  LkukkLke yxfkk fhk{kt ykk kk ykufk hkuz kku kskLkk zk {kfLke knkh ukku fko nkk. rne kk ueMku kskLkk zk{kf kk u kkeLkk u {khk u [kku nkku. Mkkku Mkkku kXe[kso k fhk{kt ykku nkku. ktLku kkkuyu Mkk{Mkk{u kkh{khku fkuo nkku. kkueMku xLkkMku knkU[eLku MkrkLku fkkq{kt ukLkk kMk fko nkk. yuyukeLkk Lkukk Mkkrk k ukfkhkuLke yth Mkk{u nkk. yuyukeLkk Lkukkyu fkwt nkwt fu, fushekLke yxfkk fhkLke fkuR sYh Lk nke. hknw kkte ykihtkkkk{kt Au khtk w k u{Lku hkufk{kt yke hkk Lkke. yk hue knukke s Lke fhk{kt yke nke. keS kksw Lkki{kt yuyuke yu kskLkk fkofhku [u nMkf ykzk{ kR nke. yk ykzk{{kt fuxkf kufku

  k kk nkk. keS kksw kwshkk{kt fA

  rsk{kt khe kk{{kt nMkf ykzk{ kR nke. fushekLke fkh Wkh nw{ku fhk{kt ykku nkku. ku{Lke kkzeLkk fk[ kkuze uk{kt ykk nkk. {kue ek rk kk nkukLkku ykkuk fusheku fkuo nkku. fusheku uzqk rhkue nkukLkku {kue Wkh ykkuk fkuo nkku. kwshkkLkk rfkMkkkLkk kkk u f ushekLk e [kh rMkLke kkk yksu Y kR nke. ku{Lkk fkVkLku hkufk{kt ykku nkku. fusheku fkwt nkwt fu, Mkk{kL kufku yk fkhu nw{ku fhe fu Lkn. [kuMk kufkuyu yk nw{ku fkuo Au. keS kksw Lkkhks kufkuLkwt fnuwt Au fu, Lk{ok k[k yktkuLkLkk Lkukk {uk kkxfhLke fushek khk kMktke fhkkk yk nkukkku kku Au.