05 03 2014 sunvilla samachar

Download 05 03 2014 sunvilla samachar

Post on 28-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 05-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 05-03-2014, _ y{kk Year : 1 Issue : 244Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 400/-

  ko: 1 > ytf: 244 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 05, -2014

  kuh 12Lke rkkeoLkeLku w {kfo ykkkLke k[ ykke kkfkh kwhkLkku {k{ku Mkkkxe Wkh ykkk nkukkku {[e kku nkku. ykLku RLku ze kkkMk nkk hk{kt yke nke.

  hk{ku rMkkh{kt yLkk u[k Mkkku Mktktrk khLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt.

  Mkkhk {kfo ykkkLke k[ ykke kkfkh

  xwLk rkf khk rkkeoLke kh kkfkhke khu [f[khkkfkhLke Vrhk LkkUkkk MkLkMkLkkxe : swnkkwhk{kt kLkuk kLkkLkk rMkku kk s w yuf kLkk LkkUkku

  y{kk, kk.04nsw swnkkwh{kt kuh-10Lke

  rkke o L k e kh h u k fhkLkk LkLke nhfkLku ku rMk s kku Au, kt w yuf xwLk rkfu kuh-12Lkk rkkeoLke

  kh kkfkhLke Vrhk LkkUkkk MkLkMkLkkxe VukE kE Au. {ke rkkku {ku hk{ku{kt xwLk fkMkeMk hkkk ysfw{kh hkskqku kuh-12Lke 17 keo wke kh huk fkuo nkku. suLke

  kuLkk {kkk-rkkkLku kkkt ku{u {kuze hkku {rnk kk ueMk MxuLk{kt Vrhk LkkUke nke. suLkk ykkh {rnk kkueMku ykhke rkfLke kuku nkk he Au. k kke {krnke {wsk hk{ku rMkkh{kt

  {u{kuhe fkMkeMk hkLkkh ysfw{kh hkskqkLku kt ykuZLke kuh-12Lke rkkeoLke xwLk fkMkeMk {kxu ske nke. khu khrk tkx rkfu khekk{kt Mkkhk {kfuo kkMk fhkkLke k[ ykkeLku rkkeoLke Mkkku ku ku kh kkfkh fkuo nkukLke Vrhk {rnk kkueMk MxuLk{kt LkkUke

  Au. Vrhk {ku ykhkuke ys rkkeoLke Mkkku fkuek {wku Qku fheLku kk fhkLkku Lk fhkku nkku ku{s yufkh kku kuu wkeLku kk ukkLkk u{Lkk u yufhkh fhkk u {uMkus k {kufku nkku. yuxwt s Lkn, kuu {u{kuhe fkMkeMkLke e^x{kt wkeLke {hS rY{kt wf{o yk[wO nkw t. yk kAe ku

  yufkh wkeLku k hk kkMku ykue hkskLke kuMx nkWMk{kt k E kku nkku. kt kuLke Mkkku wf{o fwO nkwt. Vrhk{kt yuwt k LkkUk{kt ykwt Au fu, ykhkuke wke Mkkeh nkukLkwt kku nkuk Akkt kuu yk wf{o fwO nkwt. yk ytku rkkeoLkeyu {kkk-rkkkLku kk fhkkt kuyku {kuze hkku {rnk

  kkueMk MxuLk knkUk nkk. kt yuMkeke fkLkLk uMkkE Mkkku kk fko kAe Vrhk LkkUk{kt yke Au ku{s xqLk rkf Mkk{u Vrhk

  LkkUeLku kuLke ku Y fhk{kt yke Au ku{s wkeLku {urzf kkkMk {kxu rMkr nkuMkx{kt {kufkE Au.

  hrLk fxkufxe xe : MkUMkuMk{kt 263 kkuRLxLkku LkkUkkk WAkkuMkUMkuMk Vhe 21210Lke [e Mkkkxeyu knkUku

  {wtkE,kk.4 hrkLkk{w kr{eh

  k w rxLk u w uLk{k tke Mk uLkk khk U[kLkk yku ykk kkke khke uhkh{kt uhkh kuSLkwt {kusw Vhe wt nkwt. yksu fkhkukkhLkk ytku MkUMkuMk 263 kk uRLx Mk wheLk u 21210Lke Mkkkxeyu knk U[e kk u nkk u . MkUMkuMku Vhe 21000Lke Mkkkxe {ue ee nke. rLk^xe 77 kkuRLx Mkwhe 6298Lke Mkkkxeyu hkku nkku. yke uhkuLke Mkkku Mkkku r{zfuk yLku M{kufukLkk uh{kt k uke {e nke. keyuMkELkk k{k{ RLz uk{k t k uS hne nke. uhkh{k t

  fkhkukkheyku k wwk Lkshu kzk nkk. yurk yLku whkukLkk kh{kt Mkku{khu fzkfku kkukE kku nkku. hrLk {wu irf kk Mk{k wfeLku wuLk{ktke MkuLkk khk U[kLkk ykuke uhkh{kt kuS uk {e nke. kUf, {ux, furkx kwzT, kkh yLku ykuR yuLz k uMk uh{kt uhkh kuS hne nke. hrLk {wLkk ykuLku RLku irf khku{kt k k uS hne nke. rLk^xe{kt k Mkwkhkke Mkrk hne nke. rnLzkfku, kUf ykuV khkuzk, ktk LkuLk kUf, MkuMkk MxhkRxLkk uh{kt WuLke WAkku hkk u nkk u. 138 uh

  kkLk MkknLke [e Mkkkxeyu knkUk nkk. yku RLzk, ku RLzk, xkxk {kuxMko, rnLzkfku RLzMxe, zku. hue uk{kt Mkwkhku uk {ku nkku. MkUMkuMk yLku rLk^xe ktLku{kt WAkku hnukk Lke ykk ke Au. keyuMkE r{zfuk RLzuk{kt 16 suxk uh kkLk MkknLke [e Mkkkxeyu knkUk nkk s u{k t y u uBkef Vk{k o , yuykEyu, ks RuxefMkLkku Mk{ku kk Au.

  k h k e u h k h { k t Vuk wykhe {rnLkk kkke 700 kkuRLxLke rhfhe kR Au. Auk kkt[ fkhkukkhe MkuLk{kt 400 kkuRLxLke rhfhe kR Au. kh

  Mkkku Mktfkuk kufkuLkwt fnuwt Au fu, ykMkrk kkk hne fu Au. yksu fkhkukkh hr{kLk ks RuxefMk{kt 5.87 xfk, ks nkuzk{kt 1.29 xfk suxku WAkku hkku nkku. yku WuLke Au fu, uhkh{kt kRfku {teLkwt {k usw Vhe w t nk w t. Mk UMk uMk u Vhe yufkh 21000Lke Mkkkxe kw{ke ee nke. fkhkukkheyku{kt hrk yu wuLk [u We kue fxkufxeLku RLku [kk ukE hne nke. uhkh{kt kRfku rMk hr{kLk khu Wkkkk uk {e nke. wuLk fxkufxeLku RLku yL fkhkukkheyku k rLkhk ukk nkk. MkUMk uMk kRfku

  21000Lke Mkkkxe kw{ke ek kk 20947Lke Mkkkxeyu hkku nkku ku{kt 173 kkuRLxLkku xkzku hkku nkku. yuf ku MkUMk uMk

  21140Lk e [e M k k kx ey u knk Uk u nkk u. khu RLxk z u hr{kLk 20920Lke Lke[e Mkkkxeyu knkUku nkku.

 • 2 / . 05-03-2014, _ y{kk

  ktkeu...

  {kueku {kMxhMxkuf, er te yu kk khof

  {-{ k Au. huL {kueu yuf s{k{kt fku{ke fneu 2002{kt kskek k{tz{ktke hkSk{wt ykkhk hk{rk kk yksu rr heu yuzeyu{kt uzkE k Au. {kueyu kku {krf yu khof hksfkhe hefu ykukkt ft Au fu, kk te ke. fuxktf ukyku {khe kku t khu (er fw{kh yu{ kt[ku) kus uk nk htw nuh{kt nkk r{kkt fu eh zkkt [fkkt nk khu kk yuk te ke.

  xefk nuh{kt fhkt yu ehku zkkt...{kueyu rnkh{kt kku kuke kt{kt Eu {kMxhMxkuf Vxfkkuo Au. rnkh{kt fkutu nS yZ{kt Au fu, kwe kku hnuwt fu er ku swt ! fkutuk fuxkf ukyku kwu u eru kuke kku Xt{kt uzk yu ke {kuh[ku kuzk EAu Au. Auk u {rnkke kzk kk fkutuk roe hkn uk nk htw hknw yu kurk fkuE h wkh ykkt nkuk. k{k ku kse Mkr kk sue ne. kEu fkuE uwt nkuw yu uu fkuE uwt nkuw. yk rhMkr{kt {kueyu kku yuzeyu{kt uze r {efhku e kk Au.

  yk uzkke ksk tkt Mkkrf o ukyku khks Au htw rnkh{kt ksu Vkku uk Au. rnkh{kt kufke [qtxe{kt er fw{khk sk(w) kkuk uzku fkhu ksu 12, eru 20, kwu [kh, fkutuu u yu kku qL uXf k kE ne. eru fkhu ksu fwh{eyku, yr r yu Ak ok {ku {k nk. nu ks yu erk {ko Vtxkk Au. ksu ok, krk-k yu krkkuk {ku {u u{ Au htw rku yu {wM{ku Whkt kkk {ku {ke k nkue, {kueyu kk kku uzk fheu kuxUfe hkseru h{ke Au. ksku skkh ku Au, kw yu fkutuu wfk nkutwt Au.

  Wknh hefu kwk Z {kk Ahk {kuk{kt rku, qr{nkh, kk yu {wM{ {kuwt rks ksu Vkku fhku. kkk ks{kt uzkkke kw kku fkutu nkEf{kLz {k kukkS fhkku kh fkE hkku Au. k{k ku er fw{kh fkutu nkEf{kLzu h {qfkt fnu Au fu, rnkhu u r{kLke {kVf ruk hkku hku {u ku y{u nfkh ykk ikh Aeyu. er yu fkutuku u {u zu ku kw xfe . yuzkLxus ks yuLz fkutu. kw kk [khkfktzu nsw qe ke. V kkrk yu fku{ku ykkhu s {khkue uxkt-fhkte {kVf he fhkk rku fk[ qhk kE hkk Au yu kk uEyu.

  ykkLkku yksLkku rMk . 05-03-2014{uk (y,,R) : {{ rMk, keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mkk{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.

  {wtkE, kk.4kkurqzLke nkux yLku MkuMke

  yrLkuke MkLke rkuLkLke rV{ hkkee yu{yu{yuMk-2 hsq kkLke kikhe{kt Au khu MkLke rkuLku kkukkLke rkrk{kt fkwt Au fu ku kkukkLke R{us{kt VuhVkh fhk Lke Au khtk w k uLk u kkuz yLku nkux qr{fkke s rV{ku {e hne Au. nk kkukkLke rV{Lkk {kuLk{kt MkLke rkuLk Mk kLkue Au. kuLkwt fnuwt Au fu ku fkuE yuf fkhLke Akk hnu kuLkkke ku ek Lkke. MkLke rkuLkLke kk kuo hsq kue rV{ suf kkux kkuMk ykurVMk Wkh Mktkqoku ^kuk hne nke. kuLkwt fnuwt Au fu hkkee yu{yu{yuMk-2 rV{ kuLke keS rV{ Au yLku ku kkukkLke R{usLk u Mk wkhk Lke kLkue Au. kuLkw t fnuwt Au fu kuLku ruk fkhLke qr{fk {kxu s kMk t fhk{kt yke hne Au. k uLk w t yu{ k fnuw t Au fu yuf Mkkhe yLku fw yrLkuke kLkk {kxu ku Lke Au khtkw yk{k MkVkk {e hne Lkke. hkkee yu{yu{yuMk-2 rV{ nk uhh rV{ Au. 2012{kt rsM{-2

  rV{ {khVku kkurqz{kt yuLxe fhe [qfue khke fuLkuze kkuLko Mxkh MkLke rkuLkLke rV{ hsq kkLke k ikhe{kt Au. kk ukkLke rV{Lkk {kuLk {kxu nk{kt ku ykuxkukkyku [u k knkU[e nke. ykLkk Vkuxkyku k Mk{k {erzk{kt Lkshu kzk nkk. kuLkwt fnuwt Au fu ykLkkhe kuLke rV{ku{kt ku kkukkLke qr{fkLku Lk ykkk {kxu khu kMk fhu. kuLke kkMku

  rV{kuLke ykuVh Mkkk yke hne Au khtkw kuLku yue rV{ku {e hne Lkke su rV{ku {khVku ku kkukkLke fwkk yuf {skqk yrLkuke khefu hsq fhe fu. yuf Mkkhe yrLkuke kqhkh kk {kxu ku ne kkk yLku ne rV{kuLkk Mktkek{kt hMk E hne Au. ruk xuLkk k {ue hne Au. rV{ku nkk{kt nkuk Akkt kuLku kkuz rV{ku s nsw Mkwe {e hne Au.

  fw yrLkuke kLkk {kxu kMkku fhe : MkLke rkuLk

  MkLke rkuLk kkukkLke rV{Lkk {kuLk{kt Mk

  nkux yLku kkuz rV{kuLke ykuVh Mkkk fhkkk MkLke rkuLk kkuku k kkukkLke R{us{ktke knkh ykk RAwf kLke

  {wtkE, kk.4yrLk uke rk kkLkLk u

  ELku VhnkLk ygh yuf {kuxe rV{ kLkkkLke RAk hku Au. VhnkLku kksukh{kt s ke fu MkkEz RVux Lkk{Lke rV{{kt {kuxe qr{fk yk fhe nke. yk rV{ 28{e VukwykheLkk rMku hsq fhk{kt yke nke. VhnkLk ygh rk kkLkLke qr{fkke qk s krk hkku Au yLku ku w yuf rV{ rk kkLkLku

  ELku kLkkkLke RAk hku Au. VhnkLk yghu fkwt Au fu khu kuLku yuw t k {wt fu rk kkLkLke Mkkk u ke fu MkkEz RVux{kt ku fk{ fhk sR hkku Au khu kuLku kwt fu rk Mkkku fk{ fhke uk qk {nuLkk fhe kzu. fkh fu rk kkLk yuf xku[Lke yrLkuke khefu hne Au. rk Mkkku fk{ fhkLkku yLkw n{uk k{k{ fkfkhk u Mkkk u kzfkhYk hnu Au. rk kkLk

  yuf khtkhkkk yLku rkkke yrLkuke Au. r{kt ku rk kkLkLku ELku w yuf rV{ kLkkkLke k RAk hku Au. u fu yk rV{Lkk Mktkt{kt VhnkLk yghu fkuE khu kk fhe Lkke. VhnkLk yghLke yk rV{Lku hsq kk kkke r{ rkMkk {e hkku Au. fkuE {kuxe MkVkk Lk {e nkuk Akkt kwgLkk kufkuLku yk rV{ kMkt kze hne Au. ykwrLkf Mk{Lkk tkkeLku ykhe ELku yk rV{ kLkkk{kt yke Au su kk uMk ykurVMk Wkh MkV Lkn nkuk Akkt VhnkLk ygh yLk u rk kkLk wwk ukE hkk Au. VhnkLkLke rV{Lke tMkk xefkfkhku k fhe hkk Au. fkh fu rk Mkkku Mktktrk qr{fk ktLkuLke kLkkh hne Au. rk kkLk ykkW zxeo rk[h yLku fnkLke sue {kuxe rV{ku{kt kkkh qr{fk yk fhe [qfe Au. yk rV{ku k kuLku yLkuf hkxe yukuzo k {k nkk. uc yrLkukeLkku yukuzo k Ske kE nke.

  rkLku E w yuf rV{ kLkkk VhnkLk RAwf Au

  rkLke qr{fkke VhnkLk qk krk

  ke fu MkkEz RVux rV{Lku kkuMk ykurVMk Wkh r{ rkMkk {e hkku Au : ktLku fkfkhku wwk ukk

  {wtkE, kk.4[ukkE yuMkuMk, hk{ek

  sue yuf kAe yuf Mkwkh rnx rV{ku{kt fk{ fko kk yrLkuke erkfkLke kk ukkk e kE

  A u . { uk { k r n k e { w s k f k u k L k e nuhk k{k t f k{ fhk { k x u e r k f k L k u A f h k u z Yrkk {k n k u k L k k y n u k { k A u . u f u y k

  Mkto{kt fkuE wkMkku fhk{kt ykku Lkke. kuLke f{ke Mkkk e hne Au. kk uMk yk urVMk Wkh rV{k uLk u MkVkk {k

  kk {kuxe ftkLkeyku k kkukkLke nuhkkk u{kt uk kzkkze fhe hne Au. yk rk{kt erkfk nu fkuk ftkLke Mkkku fk{ fhLkkh Au. erkfk nu kk ukkLke furhh{kt Mkkike {kuxe Mk{sqke fhk sE hne Au. yke fkuk kkLzLkk MkqkkuLkwt fnuwt Au fu erkfkyu yuf koLkk kkk {kxu kkLz yuBkuMkuzh kLkk A fhkuzLke ykMkkkMkLke hf{ ee Au. yk kkLz qk s MktuLke hnuu. k k u r q z L k k yL fkfkhk u k yk k kLz Mkkku uzkuk hne [qk Au su{kt yiko hk k[LkLkku Mk{ku kk Au. yL e yrLkukeyku k fkuk kkLz Mkkku uzkue hne [qfe Au. erkfkyu fkwt Au fu ku yk

  kkLz Mkkku uzkELku qk s w Au. yk nuhkk{kt erkfkLke Mkkku VhnkLk ygh Lkshu kzu Au. su{kt VhnkLk ygh rhkk [kf khefu kok{kt ykku Au su fuxkf k ufk uke nuhkk{k t erkfkLk u k[kkku Lkshu kzu Au. fkukLke yk nuhkk{kt erkfk Mkkku VhnkLk yghLku kufku kMkt fhe hkk Au. VhnkLk yLku erkfk yuf Mkkku ykkW rV{{kt k fk{ fhe [qk Au. VhnkLk yghLke kk r{k kk rV{Lku MkVkk {k kk kuLke k kkukkk e Au. nk{kt VhnkLk ygh kkMku k fuxef rV{kuLke ykuVhku yke Au. ku kkuku k rV{ rLk{ko{kt uzkuku hkku Au.

  erkfkLku fkukLke nuhkk {kxu fw A fhkuz Yrkk

  MkkuLkk khk f{ke fhkLke nu Mkwo kf Au: ynuk

  MkkuLkk-[kteLke f{k{kt Lke [e Mkkkxe hnuu

  2014{kt nsw Mkwe MkkuLkkyu 10.4 xfk rhxLko ykk kk ykk : yLkuf krhkkuLkk eu MkkuLkkLke {ktk e

  {wtkE,kk.4 kkuz RLuMxh {kxu 2013

  k o hkk hk k k k L kk ko{kt Lke ykk ukE hne Au. fkh rLkktkkuLkwt fnuwt Au fu {qzehkufkfkhkuLke kkMk u nu MkkuLkkLke Mkkhk Lkkkt Qk fhkLke kBkh kf hnue Au. Mkk uLkkLkk {qzehkufkfkhku {kxu 2013 ko hkk hnuk {kxu k fkhku skkkh nkk. fkh fu Mk{k ko{kt kuLke f{k 27 xfk Mkwe xe kE nke. ykk yk ykkW ykhu 10 ko Mk we Mkk uLkkLke f{k{kt k uS hne nke. kk kuo khu kkuzLke f{k 1200 zkh rk ykuLMk Mkwe knkU[e kk nkk khu {kuxkkkLkk rLkktkkuyu fkwt nkwt fu yk{k kuSLkku kuh k{ kE [qku Au. yk kuo nsw Mkwe yk ykkkne Mkk[e kze Lkke. MkkuLkkyu 2014{kt nsw Mkwe 10.4 xfk rhxLko ykku Au. ko 2014{kt

  Mkk uLk w t f{keLke ryu yko rfk Mkkrkk kE fu Au. R{sk {kfuoxTMkLkk uhkhku{kt LkkkE yLku rMkrhk{kt k]nw sue Mkrk kkk nu wuLk yLku hrk [u wLke MkrkLkk krhk{ MYku MkkuLkkLke {ktk e hne Au. MkkuLkkLku yko rfk khefu kk{kt yku Au. MkkuLkk Mkkku Mktfkuk {qzehkufkfkhLkwt fnuwt Au fu irf MkuLx kUfLkk kkkLkk krhk{ MYku 2013{kt MkkuLkkLke f{k xe nke. yksu kkuzLku ELku ykkke Au.

  2014{kt MkkuLkk yLku [kte k t L k u L k e f{k{k t L ke [e Mkkkxe uk {e fu Au. fuxkf ykokeyku k yk kkkkLku Mefkhk {kxu kikh Au. khk wrLkkLkk Mkkike {kuxk ykkkfk u khef u Au. Lkkk{tke ke r[Bkh{T kk k u o k o{kLk kkkfe k xkzk {kxu kuLke

  ykkk Wkh rkkt {qku nkku. yLkuf rLkktkLkwt fnuwt Au fu nu ykLku qh fhkLkku Mk{ yke kku Au. MkhfkhLku nsw k Au fu u rLktkku xkzk{kt yku kku u{kt MkkuLkkLke ykkk{kt stke khku kE fu Au. ko{kLk Mkhfkh yk {k{u fkuE rLko fhu kue kk qk ykuAe ukE hne Au. ykkk{e Mkhfkh {u {rnLkk{kt yke su yLku ku MkhfkhLku MkkuLkkLke ykkk{kt hknk ykkk ytk u rLko fhku kzu. Mk{Mk yu Au fu u Mkhfkh rLktkku xkzu yu MkkuLkkLke {ktk u{kt u kku zurVrMkx u yLku Yrkku Lkkku kzu. Lke Mkhfkh ykLku MknLk fhe fu Lkn. yke Mkrk{kt 2014{kt MkkuLkk {kxu Mkrk qk s MkkLkwfq hne fu Au. MkkuLkk yLku [kteLke f{k{kt kLkk Mktfuk [u fkhkukkheyku{kt Lkku WMkkn yke kku Au.

  , [kufux yLku kELk nkxo {kxu uc : ykMk

  y{urhfe fkzkukuSMxLkku {k

  kuxLk,kk.4zkf o [k uf ux, h uz kELk

  yLk u Mkkhk Mk tk tk u nkx o {kx u qk s ku Mkkrkk kk Au. y{urhfk{kt uLxhkex nkxo yuLz uMwh RLMxexwxLkk rLkktk fkzkuk uSMx swe zuBk u yk {wskLke {krnke ykke Au. ku{u fkwt Au fu zkfo [kufux kkke, huz kELk kekke yLku qk s Mkkhk u{ MktktkuLke ykhku Wkh qk Mkkhe yMkh kk Au. , [kufux yLku kELk nkxo {kxu ku Au kue kk fheLku fkzkukuSMxLku k{k{Lku [kufke ek Au. yk {rnk yu{ze kkek u fkw t Au fu su kufku Lk fhe [qk Au ykk Lk fhkLke kikhe{kt Au ku kufkuLku MMk Mktktku hkk uEyu. yk Wkhktk q{kkLk ykuAwt fhwt uEyu. w kherhf ]rk qk s Wkkuke Au. Mkk{krsf

  {kwt ku hnu ku k sYhe Au. ku{Lkw t fnuw t Au fu kkLke Lke[e Mkkkxe nkuk ykLke Au. hhkusLke kRV{kt xuLLk ykuAwt hnu ku yrk sYhe Au. ku{Lkwt fnuwt Au fu su kufku Mkkhk u{ Mktktku{kt Au ku kufku w Mkkhe kEV kke hkk Au.

  yk k ufk u L qhk u nk{k u o Lk VuhVkhLkku yLkw fhu Au suLke heh Wkh nfkhk{f yMkh kk Au. su{kt fkzku uMwh rMkMx{Lkku k Mk{ku kk Au. ku{u Mkkk fhe Au fu heh{kt [kuMk nk{kuoLkLke Mkkkxe nku Au su kkkLkk MxuMk Wkh ykkrhk nku Au. yk kkkk Mkkrkk kE [qfe Au. Mk tk tk u{k t k u rxe hnuLkkh kufkuLke fkzkuuMwh rMkMx{ Wkh Mkkhe yMkh kE Au. ykMk{kt skk{kt ykw t Au fu zkfo [kufux yLku huz kELk

  k Mkkhe Au. zkfo [k ufux{kt ^ukuLkkuEzTMk xf kku nku Au su yuLxe ykuMkzLx Au. yuLxe ykuMkzLxLke fkzkuuMwh rMkMx{ Mkrnk hehLkk swk swk kk Wkh Mkkhe yMkh kk Au. zkfo [kufux{kt fkufkLkwt {k nku Au su ^uyku LkkuEz kLku khu Au.

  huz kELk{kt k VuykuLkkuEzTMk hnu Au. k ykMk{kt k {wt Au fu ykuAk {k{kt hkk kekke Vkku kk Au. ykLkkke nkxo yuxuf suk fkzkuuMwh Mktktrk hkukLkku khku xu Au. {rnkyku {kxu rMk{kt yuf zk yLku kwkku {kxu yufke ku zek huz kELk nkxo {kxu qk ku Au. u fu yk kkeku fkwt Au fu zf Lkn uLkkh kufkuLku zf Y fhk kuMkknLk {u kuk kqhkk kwhkk nkk kk Lkke.

  ykuAk {k{kt hkk keLkkh kwkku yLku {rnk{kt nkxo yuxufLkku khku xu Au: zkfuxh swe zuBkLkku kku(_ h ..)

  kh kk k xkukfke ktfk{e {tsqhe yu nkW x u yt uk u keSkh Akk u nk u.ykW k uhk k wfkk kze w o kku ykfkhe wk fhkR Au. khu fkkuk xku kke rhkeyu 2.0 fhkuze f{k ktfk{ ykkhu yuf xfk uu 2.0 kku nkW xu qke fkokne nkk koe {krne yke ne. htw tzf run kutfeyu h hkey u k tfk{ fwo nku ykfkhe wk quo tz Vxfkheu rsk t[ke Mtzkue ykf{kt khku fhk {kxuwt q[wt nwt.suu zezeykuyu yw{e ykeu ukR ywkh k uke khe yke ne. hr{k nuhk k{ kxek xku kfk tuo qo {tsqhe,xufe {krne {kk Akt nuhk kwfk t[ku yksr we hsq fhkt nkukku {[e ku nku.

  khu kkkk{ kkZ{kt rsk t[ke {krfee

  skyu uhfku heu krfk k{u ik Whke nkut[ yke nkuR ykkf wk nku[e hkkku tzf runu rhku fhe ykf h {uk {kte fhk{kt yke ne. su{kt {ko yu {fk rku wshk k r{ ku k uke s{ee Mk kku hf{ h fhk k kXku nkukwt skw nwt. ufu ksuh{kt rsk t[k kuke yk s{e {ukR Au. khu ykW t[ke {krfe nuX Whku hf{ wkku yu.fu.wkkh, nehkkR ktxu ykn uku nku. yk[khtrnku ku R {tsqhee kk kutkR:- Auk u {k Whktke t[{nk rsk t[k{kt r s{ee fhkue yhSykuku hkku kk Akt rkuke rfk ykkt ktfk{fkoyku {qt{kt {qfkk nk. yqhk Mkuue qok ykk k suxk fukuku rfk fhk{kt ykku nku. ufu yk{e k {k we kufke yk[khtrnk kw ze skh nkuR yu yhskhkuu fkuR {w~fue

  zu u {kxu zh fuku{kt hsw kk Mkuue qok kfe {tsqhe ykke kk yrfkheykuu kute ne. yu khu [qtxe k {kh uXf{kt yk fhkuu r{e{kt {kk nexe nke ykkwt e kwt nwt.

 • 3 / . 05-03-2014, _ y{kk

  huu{kt rue hkufku eetzeLke k kk

  hkMkLke Mk{ekk nkk hku

  Lke rne,kk. 4Mkhfkh h u u{k t r ue

  {qzehkufku {tswhe ykkkLke hkMkLke Mk{ekk fhkLke kikhe Au. huuLke MkrkLku MkwkhkLkk nuk wMkh fuxkf kkk uk{kt yke hkk Au. ukkh kLk ykLkt {koyu yksu fkwtnkwt fu, Mkhfkh xqtf Mk{{kt s yk ytkuLke hkMk ku. Lwykhe {rnLkk{kt Mkkike knuk yk fkhLke hkMk Wkh r[khk fhk{kt yke nke. Lke WkLkkhe MkMk, nkEMkez xuf yLku kthku, {kRLk, kkh MxuLkLku uzk rue {qzehkufkfkhkuLku

  kf ykkk{kt yku kue kk Au. swk swk k ukk u{k t rue {qzehkufkLku kuMkknLk ykkk{kt yke hkwt Au.

  yke Mkrk{kt nu khke huu{kt rue hkufkLku {tswhe ykkk{k t ykLkkh A u . x q tf Mk{{kt s yk ytku rLko uk{kt yku kue kk Au. Mkhfkhu k Mk{ke huuLke MkrkLku Mkwkhk {kxu kkk ek Au. uLkk Mkkike {kuxk krhnLk kuk{kt kkeykuLku w Mk wrk ykkkLkk nuk wMkh nu rue hkufkLku kuMkknLk ykkk{kt yke fu Au.

  kkuBk kMx {k{k{kt khk r{kt keswt Mkkike khLkkf uRhkf yLku kkrfMkkLk khk fhkk khu khLkkf u hkk Au : 2013{kt khk{kt fw 212 kkuBk kMx kk nkk su{kt 130 kufkuLkk {kuk kk

  Lkk yktfzk{kt [kufkLkkhe {krnke Mkkkxe Wkh yke

  Lke rne,kk. 4 [ t z k k u B k k M x L k k

  {k{k{k t khk ke Mkk ike khLkkf u khefu Au. yktfzk{kt yk {wskLke kkkk Mkkkxe Wkh yke Au. r{kt ke khLkkf u nkukLke kkkkLku ELku k kufku yko[rfk k Au. kkuBk kMxke {kukLkk u Mkk ike khu khku yVkrLkMkkLk yLku rMkhek suk uku{kt Au yu{ {kLkLkkh kufk uLk u yktfzkLkk fkhu {kuxk u Vxfku kzku Au. yVkrLkMkkLkke khu khku khk{kt hnuku Au. Mkhfkhe zuxk yk ytkuLke {krnke ykk u Au. Lk uLk kk uBk z uxk MkuLx (yuLkkezeMke)Lkk yktfzk{kt skk{kt ykwt Au fu kkuBk kMxke khkLkk {k{k{k t khk wrLkk{kt ke { Wkh Au. yk {k{k{kt {kk Rhkf yLku kkrfMkkLk khkke ykk hkk Au yLku khLkkf u khefu hkk Au. yuLkkezeMkeLkk Lkk yktfzk {wsk 2013{kt yuxu fu kk kuo khk{kt 212 kkuBk kMx kk nkk su yVkrLkMkkLk{kt yk kkk hr{kLk kk nkk. 108 kkuBk kMx fhkk ku kk Au. ykk 2013{kt khk{kt kuk kkuBk

  kMxLke Mktk 2012{kt kuk 241 kkuBk kMx fhkk ykuAk Au khtkw kkuBk kMx{kt {]kfkuLke Mktk 2013{kt khu hne Au. 2013{kt u{kt kuk kkuBk kMx{kt {kko kuk kufkuLke Mk tk 130 Lkk UkE Au khu 266 kufk u k kk nkk. yke s heku 2012{kt kkuBk kMxLkk 113 kufku {kko kk nkk yLku 419 kufku k kk nkk. yk yktfzkke k {u Au fu r{kt kkk 75 xfk kkuBk kMx kkrfMkkLk, khk yLku Rhkf{kt kk Au. yktfzkyku kou Au fu Auk f{kt khk{kt ykEEze kMx Mkkk kkk hkk Au. khk{k t Mkh uhk kk uBk kMxLke Mktk k qk {kuxe Au. kkrfMkkLk yLku RhkfLke Mkkku khk{kt k [tz kkuBk kMx kkk hkk Au. Mkk{kL kufku Wkh yk fkhLkk nw{kLku ELku n{uk kkhe kke hne Au.

  M k w h k kk u n w{kyk u L k u hkufk{kt [kuMkku MkV hkk Au. 2012Lke Mkhk{e{kt kufku kh 40 xfk nw{kLku hkufk{kt M kVk k {e A u . khk{k t nw{kyku{kt rLkhek kou Au fu

  fkufkkk, kk.4M x k V k R L z M x e k h k

  kksukh{kt s fhk{kt ykuk Lkk ykMk{kt kku fhk{kt ykku Au fu khk{kt {kk 12 xfk Lkkufhe RAwfkuLk u s 2012{kt fk{e Lkkufhe {e fe nke. khu 75 xfkke w Lkkufhe RAwf kufkuLku fk{[kW Lkkufhe{kt kzkLke Vhs kze nke. ykMk{kt skk{kt ykw t Au fu khke kh{kt fk{[kW Lkkufhe {ue hnuk kufkuLke Mktk Mkkk e hne Au. ykMk{kt skk{kt ykwt Au fu khke MxkVk {kfuoxLkwt f 26650 fhkuzLke ykMkkkMkLkwt Au. ykMk{kt skk{kt ykwt Au fu khke { kh yMkk{kL

  khefu Au. fkh fu yLkykukuoLkkETz ykk kk u RLVku{o Mk uxh{kt ykhu 90 xfk khkeku fk{ fhe hkk Au. {kk 10 xfk kufku s ykuku oLkkETz ykk Vku{o Mk uxh{k t fk{ fhe hkk A u. ykukuoLkkETz Mkuxh{kt fk{ fhe hnuk kufku{kt 68 xfk kufku nuh kukLke ftkLke{kt fk{ fhe hkk Au. yLkykukuoLkkETz ykk RLVku{o MkuxhLke Lkkufhe{kt kufkuLke Mktk Mkkk e hne Au. hke yLku h u uLwLkk yk tfzk f uuLzh k o 2012 {kxu kk{kt ykk Au. fkh fu khke ftkLkeyku {k[o 2014{kt kqhk kuk Lkkktfe ko kk yk yktfzku he fhLkkh Au.

  ykMk{kt skk{kt ykwt Au fu yktfzk kou Au fu swk swk kukku{kt hkeLkku yktfzku swku swku hkku Au. khu 2012{kt huuLwLkku yktfzku xkuk MxkVk ftkLkeyku{kt swku swku hkku Au. ykMk {wsk kUkuh Mkk yuzufku khk{kt yu[ykh MkkuwMkLk ftkLkeykuLke ke{kt k{ MkkLk Wkh Au. h u uL w{k t yk yk tfzk u 1460 fhkuzLke ykMkkkMkLkku Au. khu xe{rLke rnMMk ukhe ykLkk fhkk ykuAe Au. ykMk {wsk xku[Lke k ftkLkeykuLke fw {kfuox rnMMkukhe{kt {kuxe qr{fk hne Au. 2012{kt huuLwLke kk fhk{kt yku kku yuzefku k{ {ktf Wkh Au.

  ko 2012{kt 75 xfkLku fk{[kW Lkkufhe {e Au

  {kk 12 xfk kufkuLku s fk{e Lkkufhe {e

  Mxkh ukze ke{ M{kuLke rLk]rk uk {kxuLke kukksuf fkeMk kk w yuf {nkLk ukzeLke rLk]rk

  ykuMxurk Mkk{uLke fukxkWLk xuMx kk fkuE xuMx {u[ Lkn h{u : 27 Mke Vxfkhe: Mkkike MkV ykrfe fuxLk

  fukxkWLk,kk.4 r k yk rf k L k k Mx kh

  ukze ke{ M{ku yktkhhkxe rfux{ktke rLk]rk ukLke yufkyuf nuhkk fhkk rfux [knfku{kt kx {[e kku nkku. rk ykrfkLkk Mkkike yLkwe xuMx fuxLk yLku yuf Mxkh kuxTMk{uLkLke furhhLkku ytk yke kku nkku. ykuMxurk Mkk{u h{kE hnue xuMx {u[Lkk ke rMkLke h{kLkk ytku kkukkLkk Mkkke ukzeyku Mkkku yk ytkuLke kk fhkk kuLkk Mkkkeyku k yko[rfk kE kk nkk. rk ykrfkLkk qkkqo fuxLk nuLMke kurLkuLku ykhe ukk {u[ rVMkk fkiktz{ktke xe{Lku knkh kk{kt M{ku {nkqo qr{fk yk fhe nke. 2003{kt h yktku zofk{kt qk s ftkk uk fko kk M{ku ykrfLk xe{Lku {skqk fhk{kt {nkqo qr{fk se nke. M{kLk u

  khu skkkhe MkkUkk{kt yke khu k{k{ kufku khu Lkkhks nkk khtkw xqtfkkkk{kt s M{ku ykrfkLk u k{ {ktrfk xe{ khefu kLkkk{kt MkVkk {ue nke. M{ku rfux MkkWk ykrfkLku {kufuk rLkuLk{kt skwt Au fu kuLkk {kxu yk qk {w~fu rLko kifeLkku yuf rLko Au khtkw nu ku yktkhkxe rfux{ktke rLk]rk E hkku Au. ykrfLk rfux{kt h{kLkk kkih k ku qk s w Au. fukxkWLk{kt h{kE hnue keS xuMx {u[Lkk ke rMku M{ku Mkkkeyku Mkkku kk fhkk fkwt nkwt fu yk {u[ kk ku rLk]rk E uu. kk ku o yur {rnLkk{kt Mksohe fhkk kkke M{k {wyfue yLkwe hkku nkku. 18 koLke ke ku ykrfLk xe{{kt Mkr kuku nkku. kk k u o {nkLk yk uhkWLzh suf fkeMku rLk]rk ek kk nu w yuf Mxkh ukzeyu rLk]rk E ee Au. 33 keo M{k

  nk{kt rLkhk k ukE hkku Au. 117{e xuMx {u[ kk ku nu rLk]rk E hkku Au. hMk kkkk yu Au fu M{ku 8{e {k[o 2002Lkk rMku yk xe{ Mkk{u s xuMx u fku o nkk u. M{ku 197 Lk-zu {u[ku k h{e Au. xuMx {u[ku{kt ku h{ kuxTMk{uLk khefu kkkku nkk u. M{kLkk rLkoLk u ELku k{k{ kufku k rMkke kkhe fhe hkk nkk. ykrfk khVke h{kk e rMkryku {ukLke M{kLku kf {e nke. yLkuf Mkkhk ukzeyku Mkkku h{kLke kuLku kf {e nke. 2003{kt $uLz{kt M{k u Wkhk Wkhe k u zk Mke Vxfkhe nke. yk Wkhktk 2006{kt ykuMxurk Mkk{u rk ykrfkyu 438 hLk kLkkeLku su {u[ Ske nke ku{kt M{ku tkke 90 hLk Vxfkko nkk. ku RLkMkLku k kufku qe fu Lkn. M{ku 27 xuMx Mke kkukkLke furhh{kt Vxfkhe Au yLk u k uLke Mkhuhk 48.72Lke ykMkkkMkLke hne Au.

  kkueMkLke Mkq[LkkLke sYh kzu LknFIR kh k kkekkuLku nu [fkMke fhe kzu

  kerzkkLku [fkMkeLke rkLke {krnke ykke kzu kerzkk Mk{S fu kue kkk{kt {krnke ykke kzu

  Lkerne,kk.4 kkfkhLkku rfkh wkeykue

  Mkkhkh yLku [fkMke {kxu Lke {kkoeofk he fhk{kt yke Au su{kt e Lke kkkkkuLku kkkLke nkuMkxLku Vhs kzu. nsw Mkwe kkfkh kerzkk uLke [fkMke kkueMk khk Mkq[Lkk ykkk{kt ykk kk s fhk{kt ykke nke khtkw nu ykwt ku Lkn. u kkfkhLkku rfkh kue wkeyku knuk nkuMkx{kt knkU[e su kku

  yuVykEykhLke Lkk Ue kh k kkekkuLku kuLke [fkMke fhe kzu. {kkofk {wsk kkekkuLku kerzkkLku [fkMkeLke krkLku swe swe rkykuLke {krnke ykke kzu.

  yk {krnke yue kkkLku eo Mk{S fu. Lke {kkofkLku Ru nk{kt [[ko h] kR kE Au. fkh fu ykLku RLku k rk kR fu Au. kkeke Mkkhkh {kxu yk {kkofk he fhe Au.

  kkfkhLkku rfkh wkeLkk xw Vkh xuMx Wkh ytku rkkt

  kkfkhLkku rfkh wke-{rnkykuLke VkuhuLMkf-{urzf [fkMke {kxu yk Y{ kLkkk k{k{ nkuMkxkuLku Lke {kkofk{kt yku fhkku

  hukLkku rfkh wkeLke Mkkhkh-[fkMke {kxu {kkofk he

  Lke rne,kk.4 kkfkhLkk u rfkh kue

  wk eyk u yLk u {rnkyk ue Mkkhkh kkk [fkMke {kxu nu Lke {kk ofk he fheLk u ykhku {tkk khk xw Vkh xuMx Wkh rkkt {wfe eku Au. Lke {kkofk{kt ykLku rkLk ikkrLkf khefu kkeLku kuhfku X uhe A u. ykLke Mkkk u Mk kk u nkuMkxkuLku yue Mk Mkq[Lkk ykkk{kt yke Au fu, kkfkhLkku rfkh kue wkeyku ykk {rnkyk uLk e Vk uh u LMkf yLk u {urzf [fkMke {kxu yk Y{ kLkkk{kt yku. rzkkxo{uLx ykuV nuk rhMk[o (zeyuMkykh) khk RLzLk fkWLMk ykuV {urzf rhMk[oLke Mkkku {eLku rLkkkkuLke {ke ykhkef {k{kykuLku nkk hk {kxu hkxe rkrLkuo kikh fko Au. nu yue ykk k fhk{kt yke hne Au. Lke

  {kkofkke yu sLkf {urzf kuMkuMk Wkh rkkt {wfe uu. suLkk fkhu kkfkhLkku rfkh kue wke ykk {rnkLk u kMkkh kkLke Vhs kzu Au. xw Vkh xuMx Wkh rkkt {wfk{kt ykku Au. zeyu[ykh khk ke Mkkk{eLkk {kLkrMkf-Mkk{krsf kLku qh fhk {kxu k yuf Lkk rLk{ Mkkk u {kk ofk kikh fhe Au. {kkofk yue k{k{ n uk f uh k ukRzhLk u Wk fhkk{kt yku su rk Mkkk{e yu kkfkh Mk k k u M k t k t rk {k{kyk u L k u nkk hk Mkkk u uzkue Au. ykEMkeyu{ykhLkk {nkrLku o eyu{ fxku[u LkuBkh 2011{kt ke yLku ykhku Wkh rLkkkkuLke yuf xe{ kLkke nke. yu{ke kLkLkk Lkuk]{kt kLkuk yk kwkLku yue {kkofk kikh fhk {kxu fnuk{kt ykwt nkwt suLku y{e

  kLkkkLke kkkk kkfkh kezek Mkkku Mktktrk ykhku fuLkuLku kkw kzu. ykhku fuLku yLku rsk nkuMkxku{kt kkfkh rkzekLku R skLke Mkrk{kt yk {kkofk kke kzu. khkk rLkf VkuhuLMkf {urzf wrLkx khe RLSk ktzufhLku yk rk rLkuo kLkkkLke skkkhe MkkUkkE nke. ktzufhLkwt fnuwt Au fu, Lke {kkofk {wsk huf nkuMkxLku hukLkk fuMk{kt {urzfku-ek {k{kyku {kxu ykke Y{ kLkkk kzu kkk ku{Lke kkMku {kkofk{kt kok{kt ykuk sYhe MkkLkk u hkk kzu. {kkofk {wsk kkfkhLkku rfkh wkeyku ykk {rnkyku ifkf ku Wk fhkkLke ukkE hke kzu. [fkMke fhke uk kkek Wkh kkek rMkk keS k Y{{kt hnuu Lkn. u kkek kwk Au kku yuf

  {rnkLku Mkkku hkk{kt yku. kkekku khk fhk{kt ykkk xw Vkh xuMxLku kuhfku kLkke uk{kt ykku Au. kkekkuLku huk Lkk u Wkkuk Lkn fhkLkk u k fnuk{kt ykwt Au. fkh fu yk {urzf Lkn khtkw fkkfe krhkkk Au. yk ykkW kkfkh kerzkk uLke [fkMke kk ueMkLkk fnuk Wkh fhk{kt ykke nke khtkw nu ykwt ku Lkn.

  u k k f kh L k k u rf kh k ue wke ykk {rnk knuk nkuMkx{kt knku[u Au kku yuVykEykh k fko kh k kkekk uLk u [fkMke fhe kzu. ktzufhLkk skk {wsk {kk ofk {wsk kkekk u Lk u kerzkkLku [fkMkeLkk khefk yu swe swe rkykuLke {krnke ykke kzu yu {krnke k yue kkk{kt ykke kzu suLku eo Mk{S fu.

  ykMkk{ yLku {ekwh Mkkike khu yMkhkMk Au. khu rknkh, AkeMkkZ yLk u khtz suk rMkkhku{kt {kykukeyku khk k kkuBk kMx fhk{kt ykk Au.

  2012Lke Mkhk{e{kt kk kuo kkuBk kMx{kt sB{w fk~{eh{kt khku kku Au. k hkku yuk Au su{kt ykktfke nw{k kMx {khVku fhkk Au.

  rLk]rkLke Mkkku Mkkku... ke{ M{ku rLk]rk ukLke nuhkk fhe k{k{Lku [kUfke ek rk ykrfkLku {w~fu kkk{ktke knkh fkZe Lktkh Lk xe{ kLk-

  kk{kt M{ku qr{fk se nke kk kuo yur {rnLkk{kt Mksohe fhkk kk M{kLku ELku yxfku

  [ke hne nke suf fkeMk kk w yuf {nkLk ykrfe ukzeLke rLk]rk M{ku kkukkLke furhh{kt 117 xuMx {u[ h{e Au 8{e {k[o 2002Lkk rMku xuMx{kt u fkuo nkku M{ku 197 Lk-zu h{eLku 6989 hLk kLkkk Au M{k ykrfkLkku Mkkike MkV yLku yLkwe fuxLk Mkkrkk kku Au 2003{kt $uLz{kt Wkhk Wkhe ku zk Mke Vxfkhe nke 2006{kt ykuMxurk Mkk{u yirknkrMkf 438 hLk fheLku Lk-zu {u[

  SkkLkk hufkuzo{kt M{kLkk kkuVkLke 90 hLk Mkk{u nkk M{ku xuMx rfux{kt 27 Mke yLku 38 yze Mke Vxfkhe Au

  fkku, k.4kuhk{kt [kfwke nw{ku fhe

  .0 ke q tx, k uhkk knku hkuz h ykuxku{kukR kuY{k furh kRf h hu skt nkt khu nw{ku, [kfwk n w{k k e k u k f u eh kunewnk nk{kt Ze zkt s qxkhk k uku R Vhkh kR k, furhu q{kq{ fhk t ykkke kufku kuze ykkt, RMu kfkrf kku uzkku.

  kuhk nuhk knku hkuz Wh yku exe Uf ku ku{khe {kuze ktsu u suxk yk R{kuyu yuf ykuxku{kukR k u{k f ueh u [ w k e R fhe .0 k hf{e qtx [ke Vhkh kR k nk.ku u xk Mku {kuxe tk{kt kufxkuk W{xk nk.ufu h[f rMkh{kt q txk ku khu [f[kh ske ne.k k kue fw{f kuze R neu k nkk he ne. kuhk nuhk knku hkuz hV yku

  kze ku {rnLk fteku ku { yku Au.su{kt fueh hefu Vhs kt [tfkt (hnu. k{hkue hkuz ) k. keS {k[ok ku{khe {kuze ktsu r{ ywkh {kuxhkRf Wh ku{e k t[ k Whkte fu R hu h sR hkk nk.

  hBk {k uze k ts yu ytkhkku k R yne ykuk

  u yk s u k R{k uy u [tfktkRu [wke k kk {kuZkk ku R nku[kze ee ne.suke uyku y[kf hkR k nk .y u k un e qn k nk{kt uyku {kuxhkRf Whke ze k nk.hBk fku k R yk nq{kkuh R{ku uyku kue .0 ke hkufz hu kuku R Vhkh kR k nk.

  fkku, k.4fkk u xk ukfku 2.0

  fhkuze r{f ykkhu ykfkhe quo tz fhku, kkZ{kt uhfku Whkke krf Ve k{u k r{ kuke qkk [ku r{k k u{kh u t[{nk rsk t[k nMfe {ue fkhkukhe uXf{kt xkukfkku keSkh h{kku nku. fkkuk xk ukkku rhkeku 2.0 nkW xuf qkk qu o tz Vxfkhkku ro ukku nku. ufu nuhke rk u hs q fh k k t

  nkukku {[e ku nku.skhu kkZ{kt t[ke s{e{kt uhfkuh Whkkk kf [ksoe hf{ {uk k r{{kt {kte fhk{kt yke ne. kuhk{kt rsk rfk yrfkhe hfwthk Zee ykk{kt {ue t[{nk rsk t[ke fkhk ukhe k{kt fkoknee k u t suk fu ykk{e ko {kxu Mxuhe heek k k {tsqh, {w {kxu M{kx Vkuo hee kk rsk t[k{k t fk oh RLxhfk u{ xurVkuk fhkhu heLw zkhe

  fkr fhkk ukuk rou nke ykR ne. ufu ye ke fkhkukhe r{e{kt ke hsqykku,[[ko, ukk ro fkuRu fkuR fkhkuh yxkR sk uXf kuskku yko hku nkuke Lwykhe {k{kt {ue uXfe hsqyku yk e uXf{kt tkyu tehkke Ru y{efh hsq fhkkt kuyu tk uk ywku nku.nke yke yusLzk {ku yke fkokne fhkR ne. yk uXf{kt t[{nk rsk{ktke

  (_ ...)

  fkku, k.4f k k u k k { u h k

  { wkzk{k t { wshk es fte khknek fkhu uzqkuk uhku{ktke kh kk esek khku uzqkuk kf kku {uk fhe hnuk uk {u Au. ykke uzqku kukk s uhku{kt zh ywu Au, u yk esek kh k{u es fte fkuR k ne yku ku fkuR {k kk {]tk wwt S u{{kt {wfk u{ Au. uke es fteyu ykk uk {khk khkuku Wfu kku q sYh Au ue ke yu {kte uzqkuyu fhe ne.

  knku k.3knk u yuee k ue u

  kwh kwfkk {kuZk k{u yuf qxuhk hnuktf {fk{kt [ke rue kYe nkxze h kune huz kze Y. 54000 e f{e rue kYe ke {kuxe kux t 900 ze kze fsu ee ne. skhu qxuhu ze kzk kue rV hne ne. knku yuee kueu k une ytue {u k{ek ykkhu kwh kwfkk {kuZk k{k xu Vek{kt hnuk ykufkE swk xuk hnuktf {fk{kt [ke rue kYe nkxze h hkus kuhk u kkk w{khu kune huz kzkt kuee huz uE qxuh ykufkE xu ke ku nku.

  skhu kueu ykufkE xuk h{ktke Y. 43200e f{k y y {kfkokk Ee kYk fkxhek t 864 kk Y. 10,800 e fw f{e 750 {eee kux t 36 {e fw Y. 54000 e fw f{e kux t 900 ze kze fsu E kwh kueu wh fhkt kueu yk tuo kuneku wku kute yk fkokne nkk he Au.

  kuk ru furh h [wke nw{ku, 5.50 ke kxehe qtx

  fkk u{k t xfk u{e es khk uk u k u efk fhke {kt fhk uzqk u

  kwhk {k uZk k{u {fk {ktke Y. 54 nhku kY zkku

  t[{nk rs.t.e uXf{kt xkuku keSkh [[koku

 • 4 / . 05-03-2014, _ y{kk

  Year : 1, Issue : 244, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 05-03-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 244, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.05-03-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  Lke {w{tke r]rk 2014-15ke y{{kt

  4.5 kLke kkf ykf hkkk keykuLkk MktkkLkku {kxu Lke r]rk kusLkk kikh fhe uk{kt yke

  Lke kusLkkke rkkeoykuu {kuxe hknk ku

  y{kk, kk.04rLkk u r{z kMk {kx u

  yuVkuzuok nkWMkk Mfe{ kuL[ fko kAe nu kwshkk Mkhfkh khk 4.5 kLke kkf ykf hkkk keykuLkk MktkkLkku {kxu Lke r]rk k usLkk k ikh fhk{kt yke Au. Lke r]rk kusLkkykuLku Mkwkrkk fhk{kt yke Au. k wshkk MkhfkhLkk rk rkk khk nuh fhk{kt ykue Lke "{w{tke r]rk kusLkk" 2014-15ke y{{kt {wfku.

  k kke {krnke { wsk kwshkk Mkhfkh khk 4.5 kkf ykf hkkk keykuLkk MktkkLkku {kxu Lke r]rk kusLkk kikh fhk{kt yke Au. yk Lke {w{tke r]rk kusLkkLkku k k wshkk {kr{f yLk u W[kh {kr{f rk kkuzo, kkk yL kkuzoLke kwshkk{ktke kuh-12Lke khekk kkMk fhLkkhk rkkeoykuLku {u. yk kusLkk nuX k wshkk {kr{f yLk u W[kh {kr{f kkuzo kkk yL kkuzoLkk kuh-12Lke khekk{kt MkV kuk rkkLk knLkk Mkkike khu kw hkkk [kh

  kMkoLxkE MkweLkk rkkeoyku yLku Mkk{kL knLkk Mkkike khu k w hkkk yuf kMk oLxkE hkkk rkke oyk uLk u r]rk {uhexLkk ykkhu {kkkk ku. hk MkhfkhLkk rk {tke wkuLMkn [wzkMk{kyu skwt nkwt fu yk Lke r]rk kusLkk{kt MLkkkf ykMk{ku{kt yuzr{Lk {uLkkh rkkeoykuLku k r]rk {kkkk ku. hk{kt Mkkike ykuAe {rnk Mkkkhkk hkkk kkwfkykuLke kkyku{ktke kuh-12Lke khekk{kt 75 xfkke khu kw {uLkkh fLkykuLku ykf {kok kLk{kt ek rMkk yk r]rk kusLkkLkku k {u. yk Wkhktk khk MkhfkhLke W[ kwkk hkke e{eh MktMkkyku y u L k y k E z e , y k E y k E x e , y k E y k E y u { , y u z e y u , yuyuVyu{Mke, yuykEykEyuMk, rV{ yu xee ELMxxwx kqLkk suk hk knkh u {uLkkh {q k wshkkLkk rkke oyk uLk u ku{s kwshkk hkLkk 4 koLkk ELxekuzux, keyuz ykMk{, xufrLkf rzk e yLk u rzku{k t ykMk{ku{kt u {uLkkh k wshk k{k t k e k uh-12Lk e

  khekk kkMk fhLkkh rkkeoykuLku yk r]rk {k kkk ku. kkkk hkkk rkkeoykuLku W[ rkLkk nukwMkh su ku ykMk{ {kxu rLkk kuk xwLk Ve kuxu kuLk uk {ktkkk nku ku kuLkLkk 50 xfkLke hf{ ykk Yrkk 50 nh fu ku ku kife su ykuAwt nku kuxe r]rk yk kusLkk nuX {k kkk ku. kMk fheLku EsLkuhe, kkeke, [kxoz yufkWLxLMke, fekk, ykfxux, W[ ueLkk fk uLxkxh kuhu ykMk{ku {kxu yk r]rk kusLkkLkku rLkk {kktz hkkk rkkeoykuLku k {u. yk ytku W[ xufrLkf rk hk rk {tke MkwkuLk rkueyu skwt nkwt fu swLke kusLkkyku{kt r]rkLke Mktk {kork nke. r]rkLkk h k k ykuAk nkk. yuxwt s Lkn kkw kkzk{kt yku ykf {kokLk u fkhu nkLke r]rk kusLkkyku Mkk{krsf, ykkf krhMkrk{kt Mk wMk tkk Lk nkukke rk rkkLke 7 r]rk kusLkkyku Mktfrk fhe yuf Lke r]rk kusLkk y{e kLkkkLkku hk Mkhfkhu rLko eku Au.

  kkitLke fkkuLkku rMkMkeku kkk

  yuf nh rfku kki{ktMkLkk skkLke Mkkku kuLke hkfz

  (Mktkqo Mk{k[kh Mkuk)y{kk, kk.04hk{kt kki{ktMkLke fkLkku

  rM kMkek u k kk hkk u A u kh u MkhfkhLke rLkrkkLkk fkhu fMkkEyku kukiV kLkeLku wuyk{ kkitLku {kukLku kx Wkkhe hkk Au khu yksu nue Mkkhu hk{ku kkueMku kkk{eLkk ykkhu khkuzk yuMkuMk nkEu khke ytksu yuf nh rfkuke w kki{kMk huk xf Mkrnk ku EMk{kuLke hkfz fhe Au.Sk u{eykuLku kkk{e {e nke fu, kt[{nk rskLkk kkuhk khVke ykke xf{kt kki{ktMkLkku skku nuh{kt wMkkzk{kt ykkLkku Au. yk kkk{eLkk ykkhu Sk u{eykuyu zkuhk yuMkuMk-u

  Wkh ku[ kkuXe nke. ku hBkLk Mkkhu yuf fkMkt xfLku hkufeLku kkkMk nkk hkkt ku{ktke yuf nhke k w kki{ktMkLkku skku {e ykku nkku. ku{s hk{ku kk ueMk yk kk i{k tMkLkk u skk u kkkt ku ykhkuke ne fwBeLk ytMkkhe yLku EhVkLk ye rLkkh ye Mk i Mkk{u fkuMkhLke fkokne nkk he nke. kfzkuk ktLku ykhkuke {q y{kkLkk swnkkwhk rMkkhLkk hnukMke Au. yLku kuyku Auk fuxk Mk{ke kki{kMkLke nuhkVuhe fhu Au. yksu k k uhk k e k u w t k k i{k t M k y{kkLkk r{hkkwh rMkkhLkk fkuE {wkkkE Lkk{Lkk kLku u[kLkwt nkukLkwt Mkwkku khk k {wt nkwt.

  hk{ku kkueMku kkk{eLkk ykkhu {kuxe MkVkk {ue

  kwshkkeLkk ktkkuLkku yLkwk kk ku wk sYhe : MkwkuLk

  y{kk, kk.04khke MktMf]rkLke khe{k

  yLku k[eLk khMkkLke rue kufkuLku kk ku nukwke kwshkke kkk{kt fkrk ku k tkk u, Mkto ktkku yLku kkX kwMkfe fkLkkuLkk u ytk uS yLku keS rue kkk{kt yLkwk kku uEyu ku{ W[ yLku xufLkef rk hk { t k e Mk w k u L k rkueyu skwt nkwt. wrLkMkxe k tk rLk{ko kk uz o, y{kk kku yksu fwkrkyku MkkkuLke kuXf{kt rkueyu rkLkk kuk{kt yku yk{q krhkoLkkuLke ryu yLkufr Lkk rkLkk kwMkfkuLke yk~fkk We kE Au, su rkMk w , ykMk{ yLk u rkkeoykuLke WkkukekkLke ryu fkrk fhk uEyu ku{ skwt

  nktw. kwshkk{kt kuk, h{kk{k wrLkMkxe, hkk yLku kuxkue{ wrLkMkxe MktMf]k wrLkMkxe sue wrLkMkxeyku{kt Lkk Lkk rkkuLkk ykMk{ku Y kk Au khu kkuk ykMk{kukk kwMkfkuLke {ktke yLkwMkkh ktk rLk{k o yLk u rkLk u Mk tLk wrLkMkxeykuyu kskk u yLk u kkktkhfkhLke {ke yk fko krhkqo fhwt kzu ku{ rkueyu skwt nkwt. kwMkfkuLke e yLku rr wrLkMkxe kku kuLkk u[k fuLku Mktuo yufMkqkkk k ku{u yLkwhku fkuo nkku.

  uku, WkrLkkku, ErknkMk, k u r f k k L k e f , f ] r k MktkuLkku, ku{s khke MktMf]rk yLku ykku kt ku Lke ku yLku MktkuLkkuLku Mkokk rkkuLku

  ytk uS{kt yLkwk fhe khu {kufk uEyu yLku ku rk{kt yke{kk ke uEyu, ku{ ruk{kt Mk wk uLk u W{uw O nk w t. kuXf{kt WkMkk fwkrkykuyu kkLzwrke, kke, {kke, MktMf]k sue kkkLkk Wk{ ktkku yLku kwMkfkuLkku kwshkk{kt khsq{ku fu kkLkwk kk uEyu kuwt {tk hsw fwO nkwt.

  r u k fheL k u f ] r k k u k u rh{kux Mk uLMkk, kkX-oLk, yuLkh{uLx yuLsLkehk, ykuxkur{f yuLSLkehk, MkkuxoMk sLkkor{, MkkuxoMk {uzeMkeLk, MkkLMk xufLkkukuS kuhu rkku {kxuLkk kwMkfku rkkeo Mk{S fu ku hekLke ie yLku kkk ykMk{Lke ryu fkrk kk uEyu kuwt skwt nkwt.

  krhkoLkLke ryu Lkk rkLkkkwMkfkuLke sYh

  Wukwh{ktke MkkuLkkLkk nkhLke [kuhe fhLkkhk kuLke hkfz

  y{kk, kk.04[khuf {rnLkk ykkW Wukwhke

  MkkuLkkLkk nkhLke [kuhe fhLkkh {rnk Mkrnk ku Lke kE{kkL[u ytku hkfz fhe Au. 48 keo hrL Wkuo kxkfeku fktrkk kh{kh (hnu. kk{ fhkue, rs. kkteLkkh) yLku 46 keo kwLk{kuLk WVu o kq{kkuLk fkkfkR fkuzufhLku kE{ kkL[Lkk MxkVLkk {kMkkuyu kuxkuk hBkLk kkk{eLkk ykkhu Lkhkuzk ue rMkLku{kLkk hk kkMkuke yxf fhe nke. khkk kqAkhA{kt ktLku ykhkukeykuyu ykske [khuf {rnLkk knuk hksMkkLkLkk Wukwh txkfh kkMkuLkk yuf kuY{{ktke Mkk uLkkLkk u nkh f{k Yk. 1,50,000Lke [kuhe fhe nkukLke fkwwt nkwt.

  kfzku ykhkuke kwLk{ WVuo kq{k kwLkkrnk ErknkMk hku Au. keS khV kE{kkL[Lkk yL MxkVLkk {kMkk uyu swLkk

  kzs kMk MxuLz kkMkuke A kwLkk{kt kuLxuz ykhkukeLke hkfz fhe nke. ykhkuke {wh WVu o {ku fkkE kh{kh k uLkk r{k h{u Mkkku {eLku Auk yufk ko{kt yueMkkes yktkkkze kkMkuke {kuxh MkkfLke [kuhe fheL k u k u L k k kh Mkkh kE

  [ktuzk kkk kkwh kkueMk MxuLk rMkkh{ktke {rnkykuLkk kk{ktke MkkuLkkLke [uELk kkuzeLku nkukLkwt fkwwt Au ku{s Lkkhkwhk kkueMk MxuLk{kt {khk{kheLkk ku kwLkk k kuk Au. ykhkuke { wh WV u o {k u n uhL k k A kwLkkyku{kt kuLxuz nkku.

  kwLkk{kt Mkk{u {rnkLkku kwLkkrnk RrknkMk k Au

  y{kk, kk.04hksMkkLkLkk Wukwh txkfh kkMkuLkk kuY{{ktke MkkuLkkLkk nkhLke

  [kuhe fhLkkh ykhkuke {rnk kwLkkrnk ErknkMk hku Au. ykhkuke {rnk kwLk{kuLk WVuo kq{kkuLk kkh kuh ko knuk fwkuhLkkh{kt ue kYLke e [kke nke ku ku kuLkk Wkh kYLkk k-[kh fuMkku ku Au. Wkhktk Mkuf ko knukt Lkhtkkwhk rMkkh{kt yku kuY{{ktke k MkkuLkkLkk kkeLkkLke [kuhe fhe nke ku{s A-Mkkk ko kunk rne{ktke k kkeLkkLke [kuhe fhe nke.

  kk MkknukLkk kkk kkMku ykue Mfq{kt Vkh Mku^xe {kxu rkkeoykuyu kMk fko{Lkwt ykkusLk fwO nkwt.

  kuhk rMkkh{kt f{k hkuk[kkyu ykktf {[kku Au. fkUkuMkLkk fkofhku k yn nu knkU[e hkk Au.

  Wkkkoke kkfkk hkk {kxuLke ykf {kok e y{kk, kk.04

  kufMkkLke [qtxeLkSf Au khu kwshkk Mkhfkhu k ykfkof kusLkkyku nuh fhkLke Yykk fhe ee Au. yk rk{kt ykk eLk u Mkhfkh u n u w yuf knu fhe Au. MkkiLkku Mkkk MkkiLkku rfkMkLkk {tk Mkkku kwshkkLkk MkkOke rfkMk {kxu fxek yu ko{kLk hk Mkhfkhu Mkk{krsf yLku ikrf heku kAkk kkuo{kt Mk{kr rk kife Wkk ko (r{eeh)Lk u kkfkk hkk {kxuLke ykf {kok Yk. 4.50 kke khe Yrkk A kLke ykf{kok fhkLkku rLko fhu Au ku yk rLkoLkku y{ ykkk{e kk. 1-4-14ke ku. yk ytku w rkkku ykkkk Mkk{krsf n yLku yrfkhLkk {tke kuhkyu skwt nkw t fu, Wkk ko (r{eeh)Lku kkfkk hkk {kxuLke nkLke ykf {kokLku fkhu Mkk{krsf

  yLku ikrf heku kAkk ko{kt Mk{kr kkrkykuLkk kusMe yLku ykkMk wkLkk u /wkeykuLk u W[ i k rf M k t M k kyk u{ k t yLkk{k fuxukhe{kt u {uk yLku Mkhfkhe Mkuk{kt yLkk{k fuxukhe{kt Lkkufhe {uk {kxuLkku k E fkk Lk nkk. nk{kt ke ske {kUkheLku kLk{kt ELku LkkuLk er{ehLke ykf {kok{kt khku fhkLke kkkk hk MkhfkhLke r[kh{k t nke. ko{kLk hk MkhfkhLke

  Mkk{krsf yLku ikrf kAkk kk u o{k t Mk{kr rkyk uLkk u Mkok kne yLk u Mko Mk{kuf rfkMk fhk {kxuLke Lku{ k fheLku {tkeyu w{kt sku nkwt fu, MkLku 1995{kt r{eeh{ktke kkfkk hkk {kxuLkk ykfLkk {kktz {wskLke {kok Yrkk yuf k nke, s u{k t {: Wkhkukh khku fhe nk Yrkk A kLke {kok Lke fhk{kt yke Au, suLku Mkkorkf ykfkh {e hkku Au.

  suku{kt kt fw 12 nh fueykuLku ykkhfkzo {u{rnkLke khk k fhk{kt ykue yhSLke kteh LkkU RLku kwshkk nkEfkuxuo yrk{nLkku yku fkuo

  y{kk, kk.04k wshkk nkEfk ux o{k t yuf

  {rnk khk kexeLk kE nke. yu kexeLk{kt {rnkyu fkuxoLkw t kLk kuwO nkwt fu hktkuMk {kxu ykkhfkzo VhSkk nk ukke yLku krk su{kt nkukke kuMkLkku kkxku {ukke tr[k hne su. nkEfkuxu o {rnkLke rkxeLkLke kteh LkkU E {nkqo yku ykku Au. fkuxuo yku fkuo Au fu 15{e {k[o Mkwe kwshkkhLke suku{kt hnu fueykuLku ykkhfkzo ykkk{k yku. fkuxoLkk yku kk suktk kuzkwt kwt Au.

  yk fuMkLke rkk yue Au fu yuf {rnk khk kwshkk nkEfkuxo{kt rkxeLk k fhk{kt yke nke. yk rkxeLk{kt ku{u skwt nkwt fu hktkuMk {kxu ykkhfkzo VhSkk Au yLku krk su{kt nkukke ykkhfkzo kh qk ykzkk kzu yLku yu{ kke tr[k hne sEwt. nkEfkuxo{kt yke rkxeLk kkkt s nkEfkuxoLkk sMxeMku yk krhMkrkLke kteh LkkU E {kLkkkke yrk{ ykLkke kwshkk hkLke k{k{ suku{kt kt fueykuLku 15{e {k[o Mkwe ykkhfkzo ykkk ytku ktkLku yku ykku Au. yk kkkk u hkLkk kkueMk {nkrLkuf yLku suLkku nkku Mktkkk ke.Mke. Xkfwhu k nkEfkuxo khk ykkk{kt ykuk ykuLku Mk{koLk ykwt

  A u. {rnk khk nkEfk ux o{k t yke kE khu hktkuMk {kxu ykkhfkzo VhSkk nkw yLku ku {kxu zuzkELk k ykkE nkukke {kuxkkkLkk kufkuyu ykkhfkzo fZkk kuzk{ fhe {wfe nke. ykk ykkhfkzo {kxu {rnkykuLku qk kfeV kze hne nke fu{ fu kuyku hfk{{ktke {ktz-{ktz VwhMk {ue ykkhfkzo {kxu k kkk nkk. kwshkk nkEfkuxoLkku yku kk su{kt kt fueykuLku ykkhfkz o Wk fhkk suktk kuzkwt kE kwt Au. nu 14{e {k[o Mkwe hkLke rr suku{kt kt ytksu 12 nh suxk fueykuLku ykkhfkzo su{kt s {e hnuu. yk ykkhfkzo fueyku {kxu kkukkLkk ykEze wV khefu fk{ kku.