05 03 2014 sunvilla samachar

Download 05 03 2014 sunvilla samachar

Post on 28-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 05-03-2014

TRANSCRIPT

 • 1 / . 05-03-2014, _ y{kk Year : 1 Issue : 244Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 400/-

  ko: 1 > ytf: 244 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 05, -2014

  kuh 12Lke rkkeoLkeLku w {kfo ykkkLke k[ ykke kkfkh kwhkLkku {k{ku Mkkkxe Wkh ykkk nkukkku {[e kku nkku. ykLku RLku ze kkkMk nkk hk{kt yke nke.

  hk{ku rMkkh{kt yLkk u[k Mkkku Mktktrk khLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt.

  Mkkhk {kfo ykkkLke k[ ykke kkfkh

  xwLk rkf khk rkkeoLke kh kkfkhke khu [f[khkkfkhLke Vrhk LkkUkkk MkLkMkLkkxe : swnkkwhk{kt kLkuk kLkkLkk rMkku kk s w yuf kLkk LkkUkku

  y{kk, kk.04nsw swnkkwh{kt kuh-10Lke

  rkke o L k e kh h u k fhkLkk LkLke nhfkLku ku rMk s kku Au, kt w yuf xwLk rkfu kuh-12Lkk rkkeoLke

  kh kkfkhLke Vrhk LkkUkkk MkLkMkLkkxe VukE kE Au. {ke rkkku {ku hk{ku{kt xwLk fkMkeMk hkkk ysfw{kh hkskqku kuh-12Lke 17 keo wke kh huk fkuo nkku. suLke

  kuLkk {kkk-rkkkLku kkkt ku{u {kuze hkku {rnk kk ueMk MxuLk{kt Vrhk LkkUke nke. suLkk ykkh {rnk kkueMku ykhke rkfLke kuku nkk he Au. k kke {krnke {wsk hk{ku rMkkh{kt

  {u{kuhe fkMkeMk hkLkkh ysfw{kh hkskqkLku kt ykuZLke kuh-12Lke rkkeoLke xwLk fkMkeMk {kxu ske nke. khu khrk tkx rkfu khekk{kt Mkkhk {kfuo kkMk fhkkLke k[ ykkeLku rkkeoLke Mkkku ku ku kh kkfkh fkuo nkukLke Vrhk {rnk kkueMk MxuLk{kt LkkUke

  Au. Vrhk {ku ykhkuke ys rkkeoLke Mkkku fkuek {wku Qku fheLku kk fhkLkku Lk fhkku nkku ku{s yufkh kku kuu wkeLku kk ukkLkk u{Lkk u yufhkh fhkk u {uMkus k {kufku nkku. yuxwt s Lkn, kuu {u{kuhe fkMkeMkLke e^x{kt wkeLke {hS rY{kt wf{o yk[wO nkw t. yk kAe ku

  yufkh wkeLku k hk kkMku ykue hkskLke kuMx nkWMk{kt k E kku nkku. kt kuLke Mkkku wf{o fwO nkwt. Vrhk{kt yuwt k LkkUk{kt ykwt Au fu, ykhkuke wke Mkkeh nkukLkwt kku nkuk Akkt kuu yk wf{o fwO nkwt. yk ytku rkkeoLkeyu {kkk-rkkkLku kk fhkkt kuyku {kuze hkku {rnk

  kkueMk MxuLk knkUk nkk. kt yuMkeke fkLkLk uMkkE Mkkku kk fko kAe Vrhk LkkUk{kt yke Au ku{s xqLk rkf Mkk{u Vrhk

  LkkUeLku kuLke ku Y fhk{kt yke Au ku{s wkeLku {urzf kkkMk {kxu rMkr nkuMkx{kt {kufkE Au.

  hrLk fxkufxe xe : MkUMkuMk{kt 263 kkuRLxLkku LkkUkkk WAkkuMkUMkuMk Vhe 21210Lke [e Mkkkxeyu knkUku

  {wtkE,kk.4 hrkLkk{w kr{eh

  k w rxLk u w uLk{k tke Mk uLkk khk U[kLkk yku ykk kkke khke uhkh{kt uhkh kuSLkwt {kusw Vhe wt nkwt. yksu fkhkukkhLkk ytku MkUMkuMk 263 kk uRLx Mk wheLk u 21210Lke Mkkkxeyu knk U[e kk u nkk u . MkUMkuMku Vhe 21000Lke Mkkkxe {ue ee nke. rLk^xe 77 kkuRLx Mkwhe 6298Lke Mkkkxeyu hkku nkku. yke uhkuLke Mkkku Mkkku r{zfuk yLku M{kufukLkk uh{kt k uke {e nke. keyuMkELkk k{k{ RLz uk{k t k uS hne nke. uhkh{k t

  fkhkukkheyku k wwk Lkshu kzk nkk. yurk yLku whkukLkk kh{kt Mkku{khu fzkfku kkukE kku nkku. hrLk {wu irf kk Mk{k wfeLku wuLk{ktke MkuLkk khk U[kLkk ykuke uhkh{kt kuS uk {e nke. kUf, {ux, furkx kwzT, kkh yLku ykuR yuLz k uMk uh{kt uhkh kuS hne nke. hrLk {wLkk ykuLku RLku irf khku{kt k k uS hne nke. rLk^xe{kt k Mkwkhkke Mkrk hne nke. rnLzkfku, kUf ykuV khkuzk, ktk LkuLk kUf, MkuMkk MxhkRxLkk uh{kt WuLke WAkku hkk u nkk u. 138 uh

  kkLk MkknLke [e Mkkkxeyu knkUk nkk. yku RLzk, ku RLzk, xkxk {kuxMko, rnLzkfku RLzMxe, zku. hue uk{kt Mkwkhku uk {ku nkku. MkUMkuMk yLku rLk^xe ktLku{kt WAkku hnukk Lke ykk ke Au. keyuMkE r{zfuk RLzuk{kt 16 suxk uh kkLk MkknLke [e Mkkkxeyu knkUk nkk s u{k t y u uBkef Vk{k o , yuykEyu, ks RuxefMkLkku Mk{ku kk Au.

  k h k e u h k h { k t Vuk wykhe {rnLkk kkke 700 kkuRLxLke rhfhe kR Au. Auk kkt[ fkhkukkhe MkuLk{kt 400 kkuRLxLke rhfhe kR Au. kh

  Mkkku Mktfkuk kufkuLkwt fnuwt Au fu, ykMkrk kkk hne fu Au. yksu fkhkukkh hr{kLk ks RuxefMk{kt 5.87 xfk, ks nkuzk{kt 1.29 xfk suxku WAkku hkku nkku. yku WuLke Au fu, uhkh{kt kRfku {teLkwt {k usw Vhe w t nk w t. Mk UMk uMk u Vhe yufkh 21000Lke Mkkkxe kw{ke ee nke. fkhkukkheyku{kt hrk yu wuLk [u We kue fxkufxeLku RLku [kk ukE hne nke. uhkh{kt kRfku rMk hr{kLk khu Wkkkk uk {e nke. wuLk fxkufxeLku RLku yL fkhkukkheyku k rLkhk ukk nkk. MkUMk uMk kRfku

  21000Lke Mkkkxe kw{ke ek kk 20947Lke Mkkkxeyu hkku nkku ku{kt 173 kkuRLxLkku xkzku hkku nkku. yuf ku MkUMk uMk

  21140Lk e [e M k k kx ey u knk Uk u nkk u. khu RLxk z u hr{kLk 20920Lke Lke[e Mkkkxeyu knkUku nkku.

 • 2 / . 05-03-2014, _ y{kk

  ktkeu...

  {kueku {kMxhMxkuf, er te yu kk khof

  {-{ k Au. huL {kueu yuf s{k{kt fku{ke fneu 2002{kt kskek k{tz{ktke hkSk{wt ykkhk hk{rk kk yksu rr heu yuzeyu{kt uzkE k Au. {kueyu kku {krf yu khof hksfkhe hefu ykukkt ft Au fu, kk te ke. fuxktf ukyku {khe kku t khu (er fw{kh yu{ kt[ku) kus uk nk htw nuh{kt nkk r{kkt fu eh zkkt [fkkt nk khu kk yuk te ke.

  xefk nuh{kt fhkt yu ehku zkkt...{kueyu rnkh{kt kku kuke kt{kt Eu {kMxhMxkuf Vxfkkuo Au. rnkh{kt fkutu nS yZ{kt Au fu, kwe kku hnuwt fu er ku swt ! fkutuk fuxkf ukyku kwu u eru kuke kku Xt{kt uzk yu ke {kuh[ku kuzk EAu Au. Auk u {rnkke kzk kk fkutuk roe hkn uk nk htw hknw yu kurk fkuE h wkh ykkt nkuk. k{k ku kse Mkr kk sue ne. kEu fkuE uwt nkuw yu uu fkuE uwt nkuw. yk rhMkr{kt {kueyu kku yuzeyu{kt uze r {efhku e kk Au.

  yk uzkke ksk tkt Mkkrf o ukyku khks Au htw rnkh{kt ksu Vkku uk Au. rnkh{kt kufke [qtxe{kt er fw{khk sk(w) kkuk uzku fkhu ksu 12, eru 20, kwu [kh, fkutuu u yu kku qL uXf k kE ne. eru fkhu ksu fwh{eyku, yr r yu Ak ok {ku {k nk. nu ks yu erk {ko Vtxkk Au. ksu ok, krk-k yu krkkuk {ku {u u{ Au htw rku yu {wM{ku Whkt kkk {ku {ke k nkue, {kueyu kk kku uzk fheu kuxUfe hkseru h{ke Au. ksku skkh ku Au, kw yu fkutuu wfk nkutwt Au.

  Wknh hefu kwk Z {kk Ahk {kuk{kt rku, qr{nkh, kk yu {wM{ {kuwt rks ksu Vkku fhku. kkk ks{kt uzkkke kw kku fkutu nkEf{kLz {k kukkS fhkku kh fkE hkku Au. k{k ku er fw{kh fkutu nkEf{kLzu h {qfkt fnu Au fu, rnkhu u r{kLke {kVf ruk hkku hku {u ku y{u nfkh ykk ikh Aeyu. er yu fkutuku u {u zu ku kw xfe . yuzkLxus ks yuLz fkutu. kw kk [khkfktzu nsw qe ke. V kkrk yu fku{ku ykkhu s {khkue uxkt-fhkte {kVf he fhkk rku fk[ qhk kE hkk Au yu kk uEyu.

  ykkLkku yksLkku rMk . 05-03-2014{uk (y,,R) : {{ rMk, keLksYhe ykkf MkknMk xkwt Mkk{kSf kkkkku yufthu Mkh, {rnkkoLku kkk.]k (k,,W) : {{ rMk, Mkk{kSf kkkkku{kt fkS ue ykkf kkkkku kkuze [ko, {rnkkoLku Mktkw.r{kwLk (f,A,) : frLkc rMk, Mkk{kSf kkkkku kuzk{{ ykkf kkkkku [ko, {rnkkoLku fn xkku.ffo (z,n) : Wk{ rMk, Mkk{kSf kkkkku MkkLkwfw, ykkf kkkkku kkk,{rnkkoLku Mktkwt.Mkn ({,x) : {{ rMk, ktkk Mk{ke U[kkw fkuE fko kkh kze fu, ykkf kkkkku Mkh, {rnkkoLku Mktkwt.fLk (k,X,) : Wk{ rMk, ykkf hkufkLke kf {ue fku, Mkk{kSf MkkLkwfwkk, {rnkkoLku Mktkwt.kwk (h,k) : {{ rMk, Mkk{kSf fko ykk ku ykkf Mkk{kL [ko, {rnkkoLku yfthu kfkhe rMk.]rf (Lk,) : Wk{ rMk, ykkf kkMkw k hnu, Mkk{kSf kkkkku{kt Mktkwt, {rnkkoLku kfkhe rMk.Lk (,,V) : {{ rMk, ykkf kkMkw [ko hnuk Akk Mkk{krsf kkkkku Mkwwrk, {rnkkoLku ktk rMk.{fh (,s) : Wk{ rMk, fkuE yLkkurkk k yke {u, Mkk{kSf kkkkku Mkwrk, {rnkkoLku ktk rMk.fwt (k,,Mk) : frLkc rMk, fkuE keLk sYhe MkknMk Lk fhwt Mkk{kSf kkkkku Mkkz, {rnkkou {kiLk Mkuwt.{eLk (,[,,k) : {{ rMk, ykkf ktf kkh kzu k Mkk{kSf kkkkku kuzk{ {, {rnkkoLku kkk.

  {wtkE, kk.4kkurqzLke nkux yLku MkuMke

  yrLkuke MkLke rkuLkLke rV{ hkkee yu{yu{yuMk-2 hsq kkLke kikhe{kt Au khu MkLke rkuLku kkukkLke rkrk{kt fkwt Au fu ku kkukkLke R{us{kt VuhVkh fhk Lke Au khtk w k uLk u kkuz yLku nkux qr{fkke s rV{ku {e hne Au. nk kkukkLke rV{Lkk {kuLk{kt MkLke rkuLk Mk kLkue Au. kuLkwt fnuwt Au fu ku fkuE yuf fkhLke Akk hnu kuLkkke ku ek Lkke. MkLke rkuLkLke kk kuo hsq kue rV{ suf kkux kkuMk ykurVMk Wkh Mktkqoku ^kuk hne nke. kuLkwt fnuwt Au fu hkkee yu{yu{yuMk-2 rV{ kuLke keS rV{ Au yLku ku kkukkLke R{usLk u Mk wkhk Lke kLkue Au. kuLkw t fnuwt Au fu kuLku ruk fkhLke qr{fk {kxu s kMk t fhk{kt yke hne Au. k uLk w t yu{ k fnuw t Au fu yuf Mkkhe yLku fw yrLkuke kLkk {kxu ku Lke Au khtkw yk{k MkVkk {e hne Lkke. hkkee yu{yu{yuMk-2 rV{ nk uhh rV{ Au. 2012{kt rsM{-2

  rV{ {khVku kkurqz{kt yuLxe fhe [qfue khke fuLkuze kkuLko Mxkh MkLke rkuLkLke rV{ hsq kkLke k ikhe{kt Au. kk ukkLke rV{Lkk {kuLk {kxu nk{kt ku ykuxkukkyku [u k knkU[e nke. ykLkk Vkuxkyku k Mk{k {erzk{kt Lkshu kzk nkk. kuLkwt fnuwt Au fu ykLkkhe kuLke rV{ku{kt ku kkukkLke qr{fkLku Lk ykkk {kxu khu kMk fhu. kuLke kkMku

  rV{kuLke ykuVh Mkkk yke hne Au khtkw kuLku yue rV{ku {e hne Lkke su rV{ku {khVku ku kkukkLke fwkk yuf {skqk yrLkuke khefu hsq fhe fu. yuf Mkkhe yrLkuke kqhkh kk {kxu ku ne kkk yLku ne rV{kuLkk Mktkek{kt hMk E hne Au. ruk xuLkk k {ue hne Au. rV{ku nkk{kt nkuk Akkt kuLku kkuz rV{ku s nsw Mkwe {e hne Au.

  fw yrLkuke kLkk {kxu kMkku fhe : MkLke rkuLk

  MkLke rkuLk kkukkLke rV{Lkk {kuLk{kt Mk

  nkux yLku kkuz rV{kuLke ykuVh Mkkk fhkkk MkLke rkuLk kkuku k kkukkLke R{us{ktke knkh ykk RAwf kLke

  {wtkE, kk.4yrLk uke rk kkLkLk u

  ELku VhnkLk ygh yuf {kuxe rV{ kLkkkLke RAk hku Au. VhnkLku kksukh{kt s ke fu MkkEz RVux Lkk{Lke rV{{kt {kuxe qr{fk yk fhe nke. yk rV{ 28{e VukwykheLkk rMku hsq fhk{kt yke nke. VhnkLk ygh rk kkLkLke qr{fkke qk s krk hkku Au yLku ku w yuf rV{ rk kkLkLku

  ELku kLkkkLke RAk hku Au. VhnkLk yghu fkwt Au fu khu kuLku yuw t k {wt fu rk kkLkLke Mkkk u ke fu MkkEz RVux{kt ku fk{ fhk sR hkku Au khu kuLku kwt fu rk Mkkku fk{ fhke uk qk {nuLkk fhe kzu. fkh fu rk kkLk yuf xku[Lke yrLkuke khefu hne Au. rk Mkkku fk{ fhkLkku yLkw n{uk k{k{ fkfkhk u Mkkk u kzfkhYk hnu Au. rk kkLk

  yuf khtkhkkk yLku rkkke yrLkuke Au. r{kt ku rk kkLkLku ELku w yuf rV{ kLkkkLke k RAk hku Au. u fu yk rV{Lkk Mktkt{kt VhnkLk yghu fkuE khu kk fhe Lkke. VhnkLk yghLke yk rV{Lku hsq kk kkke r{ rkMkk {e hkku Au. fkuE {kuxe MkVkk Lk {e nkuk Akkt kwgLkk kufkuLku yk rV{ kMkt kze hne Au. ykwrLkf Mk{Lkk tkkeLku ykhe ELku yk rV{ kLkkk{kt yke Au su kk uMk ykurVMk Wkh MkV Lkn nkuk Akkt VhnkLk ygh yLk u rk kkLk wwk ukE hkk Au. VhnkLkLke rV{Lke tMkk xefkfkhku k fhe hkk Au. fkh fu rk Mkkku Mktktrk qr{fk ktLkuLke kLkkh hne Au. rk kkLk ykkW zxeo rk[h yLku fnkLke sue {kuxe rV{ku{kt kkkh qr{fk yk fhe [qfe Au. yk rV{ku k kuLku yLkuf hkxe yukuzo k {k nkk. uc yrLkukeLkku yukuzo k Ske kE nke.

  rkLku E w yuf rV{ kLkkk VhnkLk RAwf Au

  rkLke qr{fkke