03 08 2014 sunvilla samachar

Download 03 08 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 03-08-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 / . 03-08-2014, y{kk Year : 02 Issue : 43Price : Rs. 2.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad.</p><p>ko: 02 &gt; ytf: 43 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 03, p - 2014 </p><p>ke kUfkuLkk yuxeyu{{ktke {kk ku k r{kt kiMkk Wkkze fkunuh{kt hnukk k[kkkk khfkuLk u nu kzokkxeo </p><p>yuxeyu{{ktke xkLuLkLku ELku {w~fueLkku Mkk{Lkku fhku kze fu Au. ke kUfLkk yuxeyu{{ktke khtkh kiMkk fkZkLke kkkk nu {kUe Mkkrkk ku. nuhku{kt nu k[kkkk khfku ke kUfkuLkk yuxeyu{{ktke {rnLku {Vk{kt {kk ku k s kiMkk Wkkze fu. knuk yk Mkwrk {rnLkk{kt kkt[ kLke nke. rho kUf ykuV ELzkyu kk{e rMkkh{kt knukke Mkwrk he hkkLkku yku fkuo Au. ykhkeykEyu kk{kuLkk yuxeyu{ khfkuLku ykMkkkMkLkk yuxeyu{ {eLkku ytku {krnke ykkkLke k Mkw[Lkk ykke Au.</p><p>nu ke kutfkuLkk yuxeyu{{ktke {rnLkk{kt ku kke w kiMkk Wkkzk{kt yku Au kku huf ku kiMkk Wkkzk Wkh 20 YrkkLkku khkLkku khkLkku [kso kku. yku WuLke Au fu, kUfku ktkk Mk{ke {ktke fhe hne nke fu, ke kUfkuLkk yuxeyu{{ktke kiMkk WkkzkLke {kokLku xkzk{kt yku. kUfkuLke yk kkkkLku kLk{kt ELku ykhkeykEyu ykhu yk rLko eku Au. kUfkuLke yue EAk k nke fu {Vk{kt kkt[ k kiMkk Wkkzk kk ykkk{e </p><p>Wkkz Wkh su [kso {wfk{kt yku Au ku{kt k khku fhk{kt yku. yk {k{k{kt kUfkuLke yue e nke fu, keS kUfkuLkk yuxeyu{Lkku kuxe heku Wkkuk fhk{kt yku Au. yuxeyu{ khf wLku w kiMkk Wkkzu Au ykLkkke kUfkuLku LkwfkLk kk Au. rMkkurhxeLkk Lkk khkkuhLku kLk{kt ELku ykhkeykE khk he fhk{kt ykue {kkoeofkLkk eu [o{kt khku kku Au. nk{kt Lke fhk{kt ykue {kokke w k ke kUfLkk yuxeyu{{ktke kiMkk Wkkzk{kt yku Au kku huf ku 15 YrkkLkku [kso kku Au. yku WuLke Au fu, ko 2009{kt ke kUfkuLkk yuxeyu{Lkk WkkukLku Mktkqoheku e fhkLkku rLko ukku nkku. {kuzuke kUfkuLke hswykk kk ykhkeykEyu {rnLkk{kt kkt[ k r kiMkk WkkzkLke Mkwrk Lke fhe nke. nu Vhe yufkh ykLku ELku Lke rnk[ nkk hk{kt yke Au. {rnLkkLkk ytku Lke MkkLku ELku [[koLkku kuh Y kku Au. ELzLk kUf </p><p>yuMkkuMkeyuLk khk k{k{ yuxeyu{ xkLuLk{kt VuhVkh fhkLke ykkW k{ fhe nke. yk Wkhktk ykEkeyu khk uek VuhVkh fhkLkk Mkq[Lk k fhkk nkk.</p><p>khtkh yuxeyu{{ktke kiMkk WkkzkLke kkkk {kUe kzuknue skkkhe khek kufku : {kueLke Mk kkr ukkh MktkXLkLke {tkk rLkV hkk kk khk kh y{urhfkLkk kukkhkuk [u zkkLkLke Mkkk</p><p>{kue Mkhfkhu yk{ ykLkkw</p><p>Lke rne,kk. 2r u k kh M k t kXL k L k e </p><p>kk[ek{k t rL kVkk k y{ u rhf k kh k kh k k h kukkhkuk fhkk kk zkkLk LkhuL {kueyu y{urhfkLku MkkV ku{kt fkwt Au fu ku{Lke MkhfkhLke k{ kkr{fkk uLkk khek kufk u Au. {kueyu zkwxeyku nuX ukkh Mkwrk Mk{swkeLku RLku khk yLku y{urhfk [u {kuk u kh khkLkk kMk u ykuk y{urhfkLkk ru kLk Mk{k yk {wskLke kk fhe nke. </p><p>{kueyu MkkV ku{kt fkwt nkwt fu kuyku kkhkLkk LkkLkk uzwkkuLku RLku khu [rkk Au. ukkh Mk{swrk khk {kxu Mkkhe nk uk Akk t uLkk khek k{ skkkhe Au. y{urhfkLkk rukLk uLk fuheyu kRfku zkkLk LkhuL {kueLku {k nkk. 7 huMkfkuMko hkuz rLkkMkMkkLk Mkk zkkLkLkk ykkMk Wkh ktLku Lkukkyku [u kuXf kuE nke. yk kk[ek hr{kLk rkke ukkh Wkhktk Mk thk Mkk uk khk Wkh rMkkhkqof [[ko kR nke. ktLku </p><p>Lkukkyku [u ykktfkLke Mk{Mk yu yVkrLkMkkLkLke ko{kLk Mkrk Wkh k [[ko kR nke. r{xk hr{kLk kh{kw Wo Mknfkh Wkh k [[ko kR nke. {kueLke y{urhfkLke Mkqr[k kkkLkk {wu k [[ko kR nke. yk ykkW yksu Mkkhu fuhe keyu{ {kueLku {k 7 ykhMkeykh knkUk nkk. {kue zkkLk kLk kk k{ k y{urhfkLkwt W[Mkhe rkrLkr {tz khkLkk kMku Au.{kueyu yk{f heku fuhe Mk{k khkLkw Mk fwO nkw. </p><p>u{kt ykktfke Lkk nw{k fhkLkk fkkhk ze hkk Au</p><p>su{kt fkkhk zkR hkk nkukLkk ynuk</p><p>yuLkykRyu khk ykk{kt wkMkku fhkkk MkLkMkLkkxe</p><p>Lke rne,kk. 2LkuLk RLuMxekuLk yusLMkeyu </p><p>kMk ykk{k t zkfk u fk u o A u f u kkMkkeyku su{kt kuXk kuXk k u{kt nw{k fhkLkk fkkhk zk{kt Mk Au. kkkMk MktMkkLkk yk [kUfkLkkhk zkfk kk su{kt hnuk fwkk kkMkkeykuLke krkre kh Lksh hkk{kt yke hne Au. kkkMk MktMkkyu fkuxo{kt fkwt nkwt fu ykRyu{Lkk kkMkkeyku knMkeLk ygh yLku rsk Wh hnu{kLk nsw k rne Mkrnk uLkk swk swk kkku{kt kkMkke nw{kLku yt{ ykkk fkkhk h[e hkk Au. kkkMk {kxu w Mk{ ykkkLke {kkt fheLku kkkMk MktMkkyu kku fkuo nkku fu yk fk{ {kxu ku{Lku kkrfMkkLk{kt kuXuk ku{Lkk ykfkykuLke { {e hne Au.</p><p>u f u k k k M k Mk tMk kyu yk ytk u wkMkku fkuo Lk nkku f u yuLkykRyu yLk u r n e k k u e M k L k e fMxze{kt nkuk Akkt fk fkhLkk fkkhk zk{kt yke hkk A u . k k u f w k k kkMkkeykuLku yk kuo {k[o {rnLkk{kt kfze uk{kt ykk nkk. ku{Lku yuLkykRyuLke </p><p>xe{ nihkkkke RLku rne yke nke. kkMkkeyku ytku kwhkk yufrkk fhk {kxu LkukkLku kk k{kt ykk Au. wyuRLkk yrkfkheykuLkku Mktkfo fhk{kt yke hkku Au. fkh fu MkkuLku nw{k fhk {kxu LkkkLke Mkk ktke s fhk{kt yku Au. kku MkkuLku fkuxo{kt hsq fheLku kkkMk MktMkkyu yuf yhS k fhe nke. su{kt kkkMk kqo fhk {kxu 90 rMkLku ku 180 rMk fhkLke {ktk fhk{kt yke Au. fkuxuo kku khLkkf kkMkkeykuLku {kuzuke 14{e ykuk Mkwe wrzr fMxez{kt {kufe ek nkk. kkkMk MktMkkLkk su{kt hneLku nw{kLkk fkkhk zkLkk ynukke [kkLkw {kusw Vhe wt Au.</p><p>sB{w,kk.2sB{w fk~{ehLkk </p><p>f i h u L k M k u x h { k t khke Mkhn{k t wMkkuheLke xLkk Vhe y ufkh M k k{ u yke Au. wkhu {kuze hkku khke Mkhn{kt wMkkuhe fhe hnu y k k t f k e y k u L k u k h k e M k u L k k y u yxfkk nkk. MkuLkk yLk u ykk tfkeyk u [u hkke hr{kLk ykzk{ [kw hne nke. su{kt khke MkuLkkyu [kh ykktfkeykuLku Xkh fhk{kt MkVkk {ue Au. MkuLkkLkwt ykukhuLk nsw k [kw Au. </p><p>hkk {tkkLkk kkLkk skk {wsk kk hkku MkuLkkLku ykktfkeykuLke krkrryku ytku Mkq[Lkk {e nke. khkk MkuLkkyu fwkkz rskLkk fuhuLk Mkuxh{kt yuf yrkLk nkk wO nkwt. su hr{kLk ykktfkeyku yLku MkuLkkLkk skLkku [u ykzk{ MkoE nke. su{kt [kh ykktfkeykuLku Xkh fhk{kt ykk Au. ufu, yk ykktfkeykuLke nsw yku fhe fkE Lkke. xLkk Mkuke {kuxe {kkk{kt nrkkhku sk fhkk Au. Xkh fhku ykktfkeyku kkMkuke ykX </p><p>yufu-47 Wkhktk yLkuf {nLkk Mkkuu sk fhkk Au. </p><p>MkuLkkLkk kkyu skwt nkwt fu, khke Mk uLkkLkk skLkk uyu knuk ykk tfkeykuLk u yk{ Mk{ko fhk {kxu skwt nkw t ufu, ykk tfkeyk uyu kk uekkh Y fhe ukk Mk whkkk uyu k skke fk okne fhe wMkkuheLkk LkLku rLkV kLkkku nkku. ufu nsw yu Mk kE w Lkke fu ykktfkeyku khkLke Mkhn{kt wMkkuhe fhe hkk nkk fu Mkhn kkh skLkku Lk fhe hkk nkk. WuLke Au fu, yfkkk khk khk{kt nw{kLke {fe ku{s yVkrLkMkkLk yLku Ehkf{kt kkue krhMkrkykuLku kLk{kt hke khke Mkhn Wkh Mkwhkk khe ukE Au.</p><p>fuhuLk Mkuxh{kt Mkwhkkkuyu [kh ykktfkeykuLku Xkh fkoykktfkeyku kkMkuke ykX yufu-47, {kuxe {kkk{kt rMVkuxfku yLku ykLkk zkuw{uLx k s fhkk</p><p>MkuLkkyu wMkkuheLkku Lk rLkV kLkkku</p><p>Lke rne, kk.2khk{k t {k ukkELkk u Wkk uk fhkk </p><p>Wkkukkykuyu w yuf k khk {kxu kikhe hke kzu. xuefku{ huwuxhe ykukkurhxe ykuV ELzk (xk)Lkk skk {wsk ykkk{e Mk{{kt {kukkELkk fku h{kt kkf 8ke 9 xfkLkku khku LkkUk kue kk Au. yk Wkhktk xkLkk {ku ykkk{e Mk{{kt ftkLkeyku rzMfkWLx ykuVh kt fhu. suLkk fkhu {kukkE fku hux{kt khku fku.</p><p>xuefku{ huwuxhe ykukkurhxe ykuV ELzk (xk)Lkk [uh{uLk hknw whLkk skk {wsk, ykhu {kukkE fku hux rk r{Lkex Yrkk 1.2 </p><p>Mkwe hkk xuefku{ ftkLkeykuLku Mktkkk ykkue Au. ufu, xurfku{ WkukLku kke f{ke e Lke[e nk u k k e yk k k{e Mk{{kt fku h{kt khk u fhk k ue k kk A u. k u{u w{kt W{uw O nkw t fu, kMk fheLku rzMfkWLx ykuVhLkk f k h u { k u k k E ftkLkeykuLkku LkVku xe </p><p>hkku Au. suLkk fkhu ykkk{e Mk{{kt rzMfkWLx ykuVhku kt fhku. yuxu fu r yuMkyu{yuMk yLku r xkufxkE{Lke MkMk kt fhku. suke fku hux {kUk ku. whu [uke ykkkk skwt nkwt fu, Mkee heku fku hku{kt khku fhkLke khkLkke xuefku{ ftkLkeykuLku ykkk{kt yku Lkn khtkw ftkLkeyku WkkukkykuLku ykkke ykuVhku kt fhe fku h{kt khku fhe fu. xkLkk [uh{uLk hknw whu w{kt W{uwO nkwt fu, xuefku{ kuk{kt kuSLkk Mktfukku {e hkk Au. ufu Mkhfkhu Mkux{ nU[e, xuzk suk {nLkk {wu Mk Lkerk kikh fhe kzu kku s yk kuS kkk hnuu.</p><p>[kw kuo {kukkE fkuh{kt 8ke 9 xfkLkku khku LkkUkuxku xuefku{ ftkLkeykuLku rzMfkWLx ykuVhku kt fhkLkwt Mkw[Lk fwO : {kukkE Wkkukkyku kh w kkus kzu</p><p>xk khk nuh fhkE MktkLkky{kk nuh{kt hMkke kkxkLkku kuh he hkku Au</p><p>khfk{kt 36 fkf{kt 28 #[ kke hMwt : {uhk {Lk{wfeLku hMkkkt MkkuZkk, yzkk{kt k kkt[ #[ suxku hMkk : Lke Lkkkyku Afkk</p><p>kkuhkth, kk.02 kEf k h k k k e y ks u </p><p>Mkkh{kt {uhkyu yLkhkkh </p><p>hMkkLkwt Y fwO nkwt. {kkwh ( uz) k t kfLkk kk{zkyk u{k t Mkkhke ku{kh hMkk Y kku </p><p>nkku Mkkts Mkwe{kt ykX #[ suxku hMkk kkfkk ktkf{kt kke Vhe k nkk. khzk ktkfLkk </p><p>kk{zkyku{kt k [khke kk t[ #[ suxku hMkk kzku nkku. khzk zwtkh{kt k kkt[ #[ suxku </p><p>MkkuhXe zu{ ykuh^ku kkkt kkt[ kk{ku yuxo fhkk</p><p>khfk{kt Vhe ykX #[ hMkk kkku : MkkuhXe zu{ ykuh^kuhMkk kkku nkk u. u fu, kkuhkth nuh{kt e{ekhu ku #[ suxku hMkk kzku nkku. kkuhkthLkku MkkuhXe zu{ ykuVku kku nkku yLku kuLkk eu kkt[ kk{kuLku yuxo fhkk nkk.</p><p>khu khus, {ikhe, fzA yLku y{ekwh MkrnkLkk kk{zkyku{kt yLkhkkh hMkkk ykX #[ suxku hMkk kkku nkku. suLku kku yk Mk{k ktkf{kt hMkke kke hkk nkk. fwrkkk ktkfLku k yksu {uhkyu {hkue Lkktku nku ku{ kkkuhke Mkkts Mkwe{kt kkt[ #[ hMkk kzku nkku, kku hkkk kkwfk{kt k kkt[ #[ hMkk kzkk Lke, Lkkk yLku kutf kufkkw kLkeLku nuk kk </p><p>nkk.khfk{kt kEfku 18 #[ </p><p>kke hMkkeLku sktkkfkh fhe ek kk k {ukhksyu rhk{ eku Lk nkku yLku kk Mkktske yksu Mkkh Mk we{kt w ykX #[ kke hMkke ukkt khfk{kt Auk 36 fkf{k t 28 #[ kke hMke kwt Au khu MkkuhX ktkf{kt k {uMkkhe kkk hne Au yLk u kEfku Mkk tske yksu Mkkh Mk we{k t swLkkkZ nuh, fuku, tke, {kkh, </p><p>{krk nkxeLkk, {ktkhku yLku UMkk{kt w [kh #[ hMkk hMku Au. yk Wkhktk rMkkh yLk u {Uhzk{k t w yZe #[ kke hMwt nkwt. keh Mkku{Lkkk rsk{kt uhk{kt kuZ #[, kkkk{kt yuf #[, kehkZzk{kt kk uku #[, WLkk{kt yku o #[, hMkk LkkUkku Au. {uhkyu MkkihkxLkwt kkf yLku kkeLkwt r[k kxke ewt Au. </p><p>M k k i h k x { k t h k u s f k u x , y{hue, MkwhuLLkkh, kkuhkth, </p><p>kLkkh, {kuhke yLku {Lkkh MkrnkLkk rskyk u{k t yksu Mkkhu MkwoLkkhku oLk ukk Mkkihkx{kt Mkok hkk Lkefe Au. yksu Mkkhke ktf kzfku Au kku ktf AwkAkkuo {knku uk {e hkk u Au. khu y{hue rsk{kt kEfku Mkktske hkke Mkwe{kt ktf h{h kku ktf nk kkxkt hMk nkk. Mkok Mkkhk hMkkLkk kku kh-1 Mkrnk 25 skku{kt Lkk LkehLke ykf kE Au.</p></li><li><p>2 / . 03-08-2014, y{kk </p><p>ykkLkku yksLkku rMk . 03-08-2014{uk (y,,R) : s{eLk - {fkLk knLkkuk, ykfLkwt {k skE hnu. tkfe w Mk{ hnu.]k (k,,W) : khu Mktkte w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{. rkku Mktkte &amp;ku n kk. khMkkkk r{fkLkk &amp;ku n kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkLkk &amp;ku Wfuk. fwxwtk Mkwf skE hnu. {kLkrMkf [kk ne.ffo (z,n) : s{eLk, knLk, {fkLkLkk kuk kLku. Lkkktfe Mkrk {skqk kLku. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.Mkn ({,x) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt zekuLkwt {kkooLk {e hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.fLk (k,X,) : Lkkufhe{kt ke-kZkeLke kk hnu. Mk{ Mkw Vke kLku. ykMk{kt krk.kwk (h,k) : khuke Mkw Mk{k[kh {u. ykfLkwt {k skE hnu. ykfM{f Lk k kk.]rf (Lk,) : fkuxo-f[uheLkk fkkuo{kt MkVkk {u. khMkkkk r{fkLke kr kk. r{kkuLkk Mknfkh {e hnu.Lk (,,V) : RuLke WkkMkLkkke hknk kk. k{f kMk kk. fwxwtkMkw {u. khuke w Mk{k[kh {u.{fh (,s) : hksfe kuku skkkhe{kt khku kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke rLkzu.fwt (k,,Mk) : LkkufrhkkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykhkuLke MkkhMktk hke.{eLk (,[,,k) : kwr-rufke fkorMk kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke kLku. uhkh{kt k kk.</p><p>ktkeu...</p><p>Ehkuu 1600 uuMxkErkuu {khe kk, r{kEku {kxu 1300 fhkuz yku US</p><p> _ 2070, lH -7, . 03-08-2014</p><p>tw hk yu y{urhfk yufksw Ehku yu uuMxkE [uk tkoku yt kkku k fhe hkk Au khu y{urhfkyu uzwt ykwt Au. y{urhfke fkutuu wkhu Ehkue rzVuL Vkuok r{kE tzkh {kxu 225 r{r zkuh ( 1300 fhkuz Yrk) ykkk ufusu nke yke ne. eSksw Ehkuu n{k khk yn fhkuk uk irfk {kue yktfk fhe Au. y irfu kuku {kxu kk ek ytrhk rMkhku{kt Ehkue ukyu fkokne Y fhe Au. </p><p>y{urhfe fkutuu {tsqh fhuk ufuse hf{{ktke Ehkue ykh zku{ rMx{{kt Wku{kt uke r{kEkue hee fhku. yk r{kEku Wku kk e{ktke Akuzkk hkufuxu kuze {kxu fhku. Aukt [kh yXkrzkk tko{kt Ehkue yk r{kEkuyu n{k khk Akuzkuk yuf hkufux kuze kzk Au. fkutue {tsqhe Ae nu yk r hkr hkf ykuk{ku {kufe uku. ykuk{k uu shk rt rk {tsqhe yke uu yu{ {k Au.</p><p>wkhu nkEx nkW{kt kuue yuf u fkuLVhL{kt y{urhfe hkr hkf ykuk{kyu Ehkue yk{hkke eru {ko ykwt nwt yu uuMxkE{kt rkuok kufkuk {ku ytu u fkuo nku. ykuk{kyu yk kku n{k khk ynh fhkuk Ehkue irfu Akuze {wfk ywhku fkuo Au. u{u w{kt ft nwt fu ukke tko rhk{k kku{kt yhku ou. </p><p>Ehku rzVuL Vkuok 23 kok ufLz uV. nh kuzwt ynh fhe n{kk yktfeyu uu fkuE wth{kt E k Au. ynh nukt kue ykzk{{kt Ehkuk u irfkuk {ku kkt nkt. 2006{kt n{ku Ehkuk yuf irfwt ynh fwO nwt yu kt[ ko Ae 2011{kt yuf nh uuMxr fueykuk {kt uu Akuze {wku nku.</p><p>Ehkuu n{k khk ynh fhkuk irfk {kue yktfk fhe Au. ufu n{ku irfk ynhku Efkh fkuo Au. y irfu kue fkZk {kxu Ehkue ukyu kk ek ytrhk rMkh{kt fkokne Y fhe Au. kkk ykhku rkk skk ywkh Ehkuk nw{k{kt ykh we 1,600 kufkuk {ku kk Au yu 8,400 kk Au. kuzk ynhk {k[kh Ae wh uk rkyu skwt nwt fu Ehkue rzVuL Vkuou {khk rfhke whrk heu kue fkZk nwt ye ft Awt. kuzk yuf r{ku skwt nwt fu kkuzk r ykW s ue kE kE ne yu u xqtf{kt fhkh nku.</p><p>S </p><p>Mxkh rMkkko ku ue rV{Lku RLku wk WMkwfyuf rLkLke MkVkk kk rMkkko wk w</p><p>yuf rLk rV{Lk u kk uMk ykurVMk kh kLkkh MkVkk {k kk nu wk Mxkh rMkkko {nkukk wk w Au. ku kkukkLke Lke rV{Lku RLku k ikhe{kt kke kku Au. rV{Lkw wxk Y fhk{kt yku ku knuk s ku kkukkLke qr{fkLku Lk ykkk {kxu swk swk k u k fhe hkk u A u . r V { </p><p>rLk{kokk r{kr {kuxkLke rMkkkoLku RLku ku ue Lkk{Lke rV{ kLkkk sR hkk Au. yk rV{{kt ku fk{ fhk WMkwf </p><p>kLkuku Au. rV{Lkw wxk ns w Y fhk w t L k k e . {k uxkLke ykkW WzkLk yLku wxuhk Lkk{Lke rV{ku </p><p>kLkke [wk Au. rV{Lkw wxk rzMkuBkh {rnLkk{kt </p><p>Y fhk{kt yku kuLke kk Au. rV{{kt yrLkuke khefu fku </p><p>hnuu ku ytku rLko fhkku Lkke. kuLke ku [kue hne Au. u fu Lke </p><p>yrLkukeLku s kf ykkk{kt ykLkkh Au. MxwLzLx ykuV h {khVku kkurqz{kt </p><p>f u r h h L k e Y y k k fhLkkh yrLkukk rMkkko {nkukk nkLkk rMkku{kt qk s Mk Au. fh unhLke rV{ MxwLzLx ykuV hLku kkuMk ykurVMk Wkh </p><p>MkVkk {k kk rMkkko hkkkuhkk Mk kLke [qku Au. rMkkko yuf kAe yuf k rV{ku MkkELk fhe Au. </p><p>nk{kt ku {kurnk MkqheLke rV{ rLk{kt Lkshu kzku nkku. yk rV{ MkV hne nke. rMkkko {nkukk kkMku Mkkhk ksuxLke rV{ku ukE hne Au. rMkkko {nkukk kkukkLke Mk kEV nkuk Akkt k{k{ rk kkukkLke heku yk fhe hkku Au. nk{kt ku hu{ku rzMkwLke rV{ {kxu ku qxk fhe hkku Au. {kurnk MkqheLke rV{ ykrfe-2Lku kkuMk ykurVMk Wkh Mkkhe MkVkk nkk kke nke. khkk rMkkko k kk nkw. u fu yk rV{ rnx hne Au. rMkkko yuf rLk{kt k Mkkku ukku nkku. nu kuLke kkMku rV{kuLke Mkkk ykuVh yke hne Au. ku wk fw yrLkuke khefu Whe hkku Au. </p><p>Mk{kLk kLkLke rV{ rff 200 fhkuzLke f{ke khV</p><p>k{ MkknLke f{ke 164.09 fhkuz</p><p>MkwkhMxkh Mk{kLkLkk furhhLke Mkkike {kuxe rV{ yuf kk xkRkhLkk hufkuzoLku kkuzk{kt MkV hnuu : ynuk</p><p>{wtkR,kk. 2Mk{kLkkLkLke rV{ rff </p><p>kkuMk ykurVMk kh w{ {[ke hne Au. kuLke k{ Mkkn{kt f{ke eLku 164.09 fhkuz Mkwe knkU[e kR Au. yk rV{ nu 200 fhkuz khV ykk e hne Au. yk rV{ Lkk Mkkn{kt 200 fhkuzLkk yktfzkLku Mkh heku kkh fhe u kue kk Au. rff Mk{kLkLke Mk{kLkLkk furhhLke keS Mkkike {kuxe rV{ kLkk sR hne Au. kuLke furhhLke Mkkike {kuxe rV{ nsw Mkwe yuf kk xkRkh hne Au. khtkw rff kuLkk hufkuzoLku kkuzu kue kk Au. rffLke k{ rMk u e{e 26.40 fhkuzLke f{ke hne nke. khtkw khkk kuLke f{ke zkke e nke. k uLke rV{Lkk fkhu yL rV{ku rLkV Mkkrkk kR Au. ke Mkkn{kt k yk rk{ s kkuMk ykurVMk kh Akue hnu kue kk Au. Mk{kLk yrLkek rff rV{ kkuMk ykurVMk Wkh Lkk hufkuzo MkSo hne Au. yk rV{ {tkkhLkk rMku 100 fhkuz Mkwe knkU[e kR nke. rff rV{ </p><p>200 fhkuz Mkwe fuxk kkk{kt knkU[u Au kuLkk Wkh nu Lksh Au. u fu, ykr{h kLkLke rV{ w{-3 rV{u k rMk{kt 100 fhkuzLke f{ke fhe nke. khu rffu kkt[ </p><p>rMk{kt yk fkhkukkh fkuo Au. u fu, Mk{kLkLke rV{u knLke [ukkE yuMkuMkLkku hufkuzo kkuze eku Au. [ukkE yuMkuMk kk kuo R Wkh hsq kR nke yLku A </p><p>rMk{kt 137 fhkuzLke f{ke fhe kE nke. khu rffu kkuMk ykurVMk Wkh 147.6 fhkuzLke f{ke fhe ee Au. rff rV{Lke f{ke ytku fuxk kh yxf...</p></li></ul>