03 06 2014 sunvilla samachar

Download 03 06 2014 sunvilla samachar

Post on 25-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 03-06-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 1 Issue : 347Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad

  ko: 1 > ytf: 347 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 03, \ - 2014 _

  Lke rne,kk. 2zkkLk LkhuL {kueyu k uLkk 29{kt hk khefu yMk{kt

  ykk kk yksu Mkkhu kufkuLku wuAk kkXe nke. Mkkku Mkkku hkLk k{k{ fkhLke Mknkkk fhkLke kkhe k ykke nke. k Mk{ke ykLkk {kxuLke rk [ke nke. Lkk hkLke h[Lkk hr{kLk fuxkf Mk{kofku yLku rhkue yk{Lku Mkk{Lku hkk nkk. ykLku RLku nMkk k kR nke. keS kksw ykkWLke wkeyu Mkhfkh Lkk hkLke h[LkkLku RuLk {{ hne nke. suke yksu Lkk hkLke h[Lkk kR Au. hkLkk k{ {wkLk khefu [L[uLhku yksu Mkkhu skkkhe Mktke ee nke. hkLke Mkkku ku{Lke furkLkux{kt hkLkk kwk fuxe hk{khkLkku k Mk{ku fhk{kt ykku Au. ku{Lkk ke nhe hk k Mkk{u kk Au. xwtf{kt furkLkuxLke Vuhh[Lkk fhk{kt ykLkkh Au. {kueyu fkwt nkwt fu, kutkkk hkLkk kufku yLku MkhfkhLke fuL Mktkqo { fhu. hkLku krkLke Lke [kE Wkh E skLkk k{k{ kMkku fhku. {kueyu 29{kt hkLkk k{ {w{tke kLkk k fuMkeykhLku yrLktLk kkXk nkk.

  h[LkkLkwt Mkkk fhe {Lke kkhe

  zkkLk LkhuL {kueyu kufkuLku kkXue wuAk

  Lkki,kk. 2Wkhu{kt rse Mktfx

  Mkok kk Wkhu Mkhfkhu fuLLke {kue Mkhfkh kkMkuke 325 { u k kk ux rseL k e {ktk fhe nke. yk {k tkLk u Mefkhe ELk u Wo kLk kewk kkunuu WkhuLku khk yuLkxekeMke{ktke 325 {ukkkux

  rseLkku kwhXku Wk fhke eku Au. nu yru Mkhfkhu khkMkeLku 24 fkf rse ykkkLkku rLko fkuo Au. khkMke zkkLk LkhuL {kueLkk MktMke {k rMkkh khefu Au. WkhuLkk kufku rseLke fxkufxeLkk fkhu ek kh{eLkku Mkk{Lkku fhe hkk Au. WkhuLkk {w{tke yru ku nuhkk fhe Au fu, khkMke rse fkkke {wk hnuu. yru Mkhfkhu yk Mkto{kt kwkO[ rse rkh rLkk{Lkk yu{zeLku yku fhe eku Au. yku LkkULke Au fu, Auk fuxkf rMkke Mk{k Wkhu{kt rse fxkufxe We kue Au. kh{eke kufku khukLk kuk Au. khkMke{kt 24 fkf rse kwhXku Wk fhkkLke {ktk kskLkk Mkku khk fhk{kt yke hne nke. khkMke rk kuXf khke Mkkk k [wtxkE ykuk khkMkku ~k{u hk [kihe khkMkeLku 24 fkf rse ykkkLke {ktkLku ELku yLkLk kh nkk.

  khkMkeLku 24 fkf rse ykkk rLko

  khkMke {kueLkk {krMkkh khefu Au

  WkhuLku 325 {ukkkux es {u

  khue,kk. 2Wkhu{kt {rnkyku yLku

  wkeykuLke MkwhkkLku ELku {kuxku khku Wku kE kku Au. wkeyku Mkk{u kwLkkyku hkufkkLkk ku e hkk Au. kkiLk{kt ku wkeyku Wkh kUkhuk yLku khkk ku{Lke kkfe nkLku ELku {k{ku ktk kk ku knukt s nu khue{kt k ykku s yuf kLkk Mkkkxe kh ykku Au. kkiLk kk nu kh ue{k t k Ukh ukLkk u {k{k u Mkkkxe kh ykkk k tk [kUfe WXwt Au. wke Wkh kkfkh kwhk{kt ykk kk kuk kezkeLk u kw kkk kk nk fhe uk{kt yke Au. rhc kkueMk yrfkhe su hrL kkizu {krnke ykkkk fkwt Au fu, knuze kukLkk yuXkwhk kk{Lkk ukh{kt rLkkhu {kuze hkku 22 koLke wkeLkku {]kun {e ykku nkku. kuLkk {]kun Wkh kkuMx{kuxo{ rhkkuxo kk k {wt fu kuLkk W kh y{kLke yk[kh kwhk{kt ykku nkku. kkueMk yrfkheyu fkwt Au fu, wke kh {kk Mkk{wrnf kkfkh s kku Lkke kfu kskhekqof kuk

  kezkeLku kw kke uk{kt ykwt nkwt.

  yku Awkkk {kxu kuLkk [unhkLku k uk yLku k uxk uke Mkkke uk{kt ykku nkku. kuLke yku nsw Mkwe kE fe Lkke. khtk w kk izu fkw t nkw t fu, kkr{f kwhkkke kke hkwt Au fu, yk wke WkhktzLke Au kkkMk {kxu yuf xe{ Wkhktz {kufe uk{kt yke Au. xLkk Mkke k ux k uLkk f u L k yLk u

  kehLke kkuxku k {e yke Au. ykLkkke kku Au fu wkeLku nkLkk Ehkkke kk{kt yke

  nke. ykk kk ueMk ykuLkh rfk yLku MkuMk hufuxLke tfkLku ELku k kkkMk fhe hne Au. rne{kt [kke kMkLke yth kuhk{uzefLke rkkeoLke Wkh kkfkhLke xLkk kLk kk fuL Mkhfkhu fkkyku{kt k Mkwkko fko nkk. kkfkheykuLku VktMkeLke Mk k fhkE Au khtkw kwLkkyku nk{kt e hkk Au ku ukk ktkLke [kk e kE Au. nk{kt Wkhu{kt yuf kAe

  yuf kLkkku Mkkkxe kh yke hkk Au. rne{kt yuf ytks {wsk {kuxk{k{kt kkfkh kk Au.

  kkiLk{kt ku ek knuLkkuLke Wkh kUkhuk yLku nkLkku {k{ku ktk kk ku kquo w yuf f{f{kxekuo kLkk

  kuk kezkeLku kw kke nk fhkE

  kkiLk kk khue{kt k kUkhuk fheLku nk fhkE

  kwshkkLkk 975897 rkkeoLkk krLkku VUMkku

  kuh-10 kkuzoLke khekkLkwt krhk{ yksu nuh fhkukrhk{ nuh kLkkh nkukke rkkeoyku{kt krhk{ kLke khu WkusLkk : rk skk{kt k WMkwkk

  y{kk, kk.02kwshkk rk kkuzo khk

  rkkLk kn yLk u Mkk{kL knLkwt krhk{ nuh fko kk nu ykkefku k uh-10Lkw t krhk{ nuh ku. k wshkk hk {kr{f rk kkuzo khk ykkefku kuh-10Lkwt krhk{ nuh kLkkh nkukke rkkeoyku{kt krhk{ kLke khu WkusLkk uk {e hne Au. kuh-10Lke khekk ykkLkkh hkLkk 10 k AkkkuLke fMkkuxeLkwt krhk{ nuh ku. k kke {krnke {wsk kwshkk rk kkuzo khk {k[o-2014{kt kuh-10Lke kk uz oLke khekk uk{kt yke nke. hkh{ktke kwshkke {erz{Lkk 9,87,527, ytkuS

  {erz{Lkk 48,351 yLku {hkXe kkkLkk 6283 rkkeoykuyu kuh-10Lke khekk ykke nke. yk khekkLkw t krhk{ hkLkk rk{tke wkuLMkn [wzkMk{k ykkefku Mkkh u 10 kk u y{kk kkuke nuh fhu. yk Mkkk u s hkLke k{k{ {kr{f kkykuLkk yk[ko ykkefk u rsk rkh fuLk uyu kkLkk t rkrLkeLk u {k ufeLk u kkLk w t k rhk{ {ue fu, rkkeo khkk kk{ktke kkukkLkwt krhk{ {ue fu. yk Wkhktk ELxhLkuxLkkt {k{ke rkkeoyku-keyku yLkwfwkk {wsk krhk{ uE fu ku {kxu kMk Mkk fhk{kt yke Au. su {wsk rkkeoyku

  rk kkuzoLke ukMkkEx www.gseb.org yLku www.gipl.net Wkhke kkukkLkw t krhk{ e fu. yk Wkhktk rkkeoyku {k uk kE kh yuMkyu{yuMk {k{ke krhk{ {ue fu k ue Mkk fhk{k t yke Au. su {kxu kuzkVkuLk Wkkuk yuMkyuMkMke (MkuMk) Mkex Lktkh eLku ku{s kwsfuxLkwt khek{ k {kxu kwsfux (MkuMk) Mkex Lk tkh eLku 50111 Lktkh yuMkyu{yuMk {kufkLkku hnuu. yk {kxu rk {uMkus yuf YrkkLkku [ ks o k k u . yk W kh k t k rkkeoyku kwshkk fku MkuLxhLkkt 18002335500 xk u e Lktkh kh fku fheLku k kkukkLkwt krhk{ e fu.

  L khk{k uLk w t f ] ...... 22 keo wke Wkh kUkhuk kk n kkuMx{kuxo{ rhkkuxo{kt y{kLke yk[khLkku wkMkku {kk Mkk{qrnf kkfkh s Lkn kfu kskhekqof kuk kezkeLku

  kw kke nk fhkE yku Awkkk {kxu kuk yLku kuxkuke [unhkLku Mkkke ukku wke WkhktzLke nkukLke kkueMkLku tfk kkkMk {kxu yuf xe{ Wkhktz k {kufk{kt yke xLkk Mkuke kuxkuLkk fuLk yLku kehLke kkux {e yke ykuLkh fek yLku MkuMk hufuxLke tfkLku ELku k Lkk yutkke

  kkkMk Y

  kkt[{e swLk MkweLkk rMkku Mkkike kh{ hnukLkk yutk

  y{kk{kt kkhku 47 Mkwe knkU[kLke MktkLkk

  y{kk, kk.2y{kk Mkrnk hkh{kt

  kh{eyu fkkufuh kkoku Au. kufk u kkne{k{ kk ufkhe kk Au. y{kkLkk kufk uLk u w {w~fue{kt {wfu kuk Mk{k[kh{kt

  ktk khk skk{kt ykwt Au fu, ykkk{e rMkku{kt kkhku 47 Mk we knk U[e fu Au. 3,4,5 swLkLkk rMk u kh{eLkk u kkhk u hufkuzo [e Mkkkxe kh knkU[e fu Au. y{kk BwrLkrMkk

  fkukk u oh uLkLk u huz yuxo nuh fhkLke Vhs kze Au. kufkuLku k rMk Mkwe MkkkLk hnukLke Mk w[Lkk ykkk{k t yke Au. kMk fheLku kkkuhLkk Mk{{kt hLke knkh Lkn rLkfkLke

  nuh{kt qhue ykte [ke

  y{kk{kt e sk kh hMkke kkxk kzk

  y{kk{kt Mkktsu yufkyuf kkkh{kt kxku ykku nkku. wLke z{heyku Wze nke. fuxkf rMkkhku{kt hMkke kkxk k kzk nkk. y{kk Wkhktk kkteLkkh, {nuMkkk yLku kkx ktkf{kt kkkh{kt VuhVkh kk qhue ykte [ke nke yLku hMkkLkk kkxk kzk nkk. y{kk nuhLkk fuxkf kkku{kt hMkke kkxk kzk nkk. y{kkLke Mkkku-Mkkku hkLkk kkteLkkh, kkx, {nuMkkk MkrnkLkk ktkfku{kt hMkk kzku nkku. nuhLkk hMkkku k e skykuyu eLkk kE kk nkk. q hue ykteLkk fkhu Mkktsu kufkuLku kfeV kze nke. fuxef skykuyu ]kku hkkE kkLkk k ynuk {k Au. knLk nkh Wkh ykteLkk fkhu yMkh kE nke. qh-qhLkwt ~ ukLkwt {w~fu kLke kwt nkwt. kAkwt kkkh kE kwt nkwt suke hMkke {knku nuhh{kt uk {ku nkku.

  yuLkyuMkwykE khk swk-swk {wkykuLku ELku ukku fhk{kt ykk nkk.

  kkuh{kt zwke skLkk fkhu k kkfkuLkk {kuk kk kk e fktxk hkuz Wkh ykuk {nk{e Mktfw{kt wfkLkkhkuyu yk kLkkLku ELku kt kkzwt nkwt.

  Mk q[Lkk ykkk{kt yke Au. khu fk uE nuhLk w t kkk{kLk 45 rzkeke Wkh knkU[u khu huz yuxoLke nuhkk fhk{k t yk u Au. y{kkLkwt kkk{kLk Auk f uxkf rMkke 42-43 rzke [u hnu Au. ykkk{e k rMk{kt kkhku 46.4 rzke Mkwe knkU[e fu Au. yke Mkrk{kt k t k khk Mk k[ u k eL k e Mkw[Lkk ykkk{kt yke Au.

  nk{kLk rkk khk rnxuLke fkuE [uke ykkE Lkke. khtkw fkukku ohuLk khVke skk{kt ykwt Au fu, ykkk{e rMkku{kt kkhku 47 Mkwe knkut[e fu Au.

  yksu y{kk{k t kkhk u eLku 44 Mkwe knkU[e kku nkku. khu Ezh{kt kkk{kLk 43.8 yLk u k k t e L k kh{k t 43.5 k u{s Mk wh uLLkkh{k t 43.8 rzke kkk{kLk hkwt nkwt. nk{kLk rkku rnxuxLke fkuE [uke he fhe Lkke suke kufkuLku yktrf hknk {e Au. ufu ke kh{eke kufku khukLk kuk Au. yLk uf rMkkhk u{k t Auk fuxkf rMkk uke kze hnue ek kh{eLkk fkhu kufku kkrn{k{ kkufkhe kk Au. rk kr{e kLk nk{kt u kh Lke[e Mkkkxe kh Vw tfkR hkk A u. y{kk {kx uL k e

  swe swe VrhkLku RuLk kufku knkU[e hkk Au. wrkk kkeLkk fkhu fuxkf hkuk Mkkkxe kh ykk Au. nuhLkk yLkuf kkku{kt wrkk kkeLku RuLk u kkf Vrhk WXe hne Au. kkk{kLk{kt yufkyuf WuLke xkzku e

  skyu LkkUkku Au. y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk sYhe Mkw[Lkkyku kufku {kxu ykkE Au. ktMk yLku Lke rk{kheke kMk kufkuLku w nkkfe kE fu Au kkfkuLke w fkS hkk fnuk{kt ykwt Au.

  ykkkne{kt skk{kt ykw t Au fu ykkefku kkk{kLk 44 rzkeLke ykMkkkMk hne fu Au. nk{kLk rkk khk fkuR k

  fkhLke [uke he fhkR Lkke. Auk fuxk rMk{kt s w kkkLkk fuMk{kt khku kku Au. kLkke yuLk Mkhfkhe nkuMkx{kt

  V

 • ykkLkku yksLkku rMk . 03-06-2014_{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. kwr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkuf-he-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.

  ktkeu...

  {kue hfkhk k r: ku, 5 {kuxk k, ro, rk

  kufkue ykkykue ktku h kh kEu zkke whe we nku[uk huL {kuee hfkhu nu 7 r kE [wk Au. yXkrzk nuk ku huL {kue wshkk {w{tke nk yu yksu u uk zkk Au. yk s k yto yuf [uLs ue ykurV{kt ykku Au. wshk{kt {kuee ykurV M{ tfwu uE [wfuk kufku kWk kuf Mk zkk ykuVeu uk fhkt kkuze ykuAe yktfu Au. {kueke {wkfk fheu h Vhuk yuf wt fnuwt Au fu kteh Mkr {kuee nuke ykurV yk ykurV fhkt w ykwrf, [{fkh yu ku Au. 120 fhkuzk [uo ue yk E{kh kf]rf hkueke hqh hnu Au yu qkoM we {kueu kExT [kw fhke sYh ze ne. eS hV eyu{ykue ykurV swe MxkEke ue Au. yk ku yuf kfzwt Wknh Au, yuf knk fkofk{kt k Mkkke Eu w {kuek S{kt fuxkf k ykk Au. ykku uk kku h fheyu yuf sh:

  hfkhe fk{fkse MxkE{kt k:- 1. qo eyu{ {{kunnk fkofk{kt eyu{yku{kt k

  k f{o[khe yt heu ue kku yku kk{kt rV hkk Au. fuxkfu ku {{kunnu kze{ktke Whk yu [Zkt s uk Au. eS hV {kueyu fk{fks tkkk ke rke s eyu{yku{kt yktxku {kkuo yu MxkVe f MxkE yu ue hukeyku ru wt. 2. eyu{ tkkk ru s krfMkk zkk k heV kku {wkfk fhe. yk Whkt kfo ukuk rrryku kku {wkfk fhe. {kueyu kuke fk{ fhke MxkEke ske rw fu u {nk {wkyku h {kuzwt fhk{kt rk hkk ke yu uk {kxu uu fkuE qo ikhee sYh ke.

  3. fuxkf {k{kyku{kt huL {kue w ze Wk fhkt shu [zk. xkEk [uh{u ]uL r{kk tkkk fuxkf fkfe yth s E{hsLe yrfkhkuku Wku fhe uu kukk {w r[ ke re. uk {kxu eyu{ykuyu xurfku{ huwuxhe ykukkuhexe ykuV ELzk yux 1977{kt ruf ke k fkuo. uk yk kte w ykku[k kE. 4. ykku[f {ku Au fu weyu hfkh{kt huh yuf kh uLxh nk. {kuee furux h sh fheyu ku sk Au fu uu ykk tuku Wk kk uk fkuE rf hkk ke. uk huf f{e hksirf {ekk fhkt M sk Au fu {kue s kuke hfkhk uoko Au. 5. E hfkh{kt {tkeykue rw uk yw yu f ywkh fhkE ne, htw {kueyu kukk {tke{tz{kt fuxkf k kufkuu f ykeu e Yyk fhe Au. r{ok ekh{, M{]r Ehke, fk zufh rn yuf k{ u{kt k{u Au. eyu{k yk rue w ykku[k kE Au.

  kt[ roku:- 1. hfkh kt s huL {kuek u]ke yuzeyu hfkhu

  uf {e h yuykExek Xu {tsqhe yke re Au. yk {wku k {ke ykWe hfkh xke hne ne. u fu ykku[fkuwt fnuwt Au fu {kue yk rou xke f fkh fu yk{kt wr{ fkuxuo zuzkE e fhe re ne. 2. Sykuyu{ t : huf er {k{kyku yu rkku Sykuyu{ ({tke{qn) u{s ESykuyu{(W[yrfkh k{tke {wn)k nku fhke weyu hfkhe rhkxeu zkk huL {kueyu { fhkku ro fkuo Au. yk roke M kE w Au fu nu hfkh{kt furux {tkeykuu ro uke ykke {u. kku s skkhe e ku. 3. {kueyu yuf {tkkkuu {ueu wh r{rMxe kkku ro fkuo yu r{r{{ o{uLx, {ue{{ ouLk kku whku fhkku k fkuo Au. fkh {ku Au fu yuf furux {tkeu yuf {tkke skkhe kute {kueyu whkuuxTe wr{fk khe re Au. 4. {kue hfkhu weyu 2k fkofkk ykhe rku{kt fuxkf ukykuu ykux fhuk tkykuk ykuu e ktku Au. uk fkhu kwk rn yuf {kuxkukykuk tkyku ue kuke rAe uku. Wue Au fu nk{kt s yuf ykhxeykEke M kw Au fu u z suxk qo{tkeyku e fhuk { fhkt w {ke hfkhe tkyku{kt hne hkk Au. 5. {kueyu kukk {k{ {tkeykuu 18 fkf hkus fk{ fhk {kxu ikh hnukku yku yke rku Au. u{u 10 wke yusLzk ykku yu 100 rku k {ktku Au. yk Whkt kukk {tkeykuu f Au fu u kukk tteykuu eyu hefu r{wtf fhu. {k{ {tkeykuu yXkzek{kt 6 r fk{ fhk {kxu fne ukwt Au.

  kt[ {kuxk rk:- 1 M{]r Ehkeu {k tk {tkk kutkk w ykku[k

  kE. {w rfhke Eu fkutu we k kufkuyu yk ro h k WXkk Ehkee ikrf kfk h k WXkk nk. u fu k{kt yk {k{u fkutu{kt s kk ze k yu ks nw{ku fko k {k{ku kE ku. 2. fkutu {nkr[ rs nu huL {kue hfkhk {tke tS krk h rk kw. u{u xTexh h w fu tS krku {kue hfkh{kt {tke kkk Au. u fu nk{kt {w^Vhh{kt kuk h{kkuk u ykhkue Au. wt ukke ftE tu Au? Wue Au fu tS krku {kue hfkh{kt f]rk hk{tkeku hku ykku Au. 3 {kue hfkhk hk{tke rsuLnu ru ykw fu e hfkh sB{w-fk~{eh{kt kuk f{ 370e weyku yu k{eyku h nuh [[ko {kxu ikh Au. uk yk ru h {kuxku rk oku, khk rsuLnu VkE ykkt f fu f{ 370 ruk uk ruu kuze {hkuzeu {erzk{kt hsq fhkwt Au. 4 {kueyu nuuke s {tkeyku yu ktkuu kukk rhkhk kuu eyu, eyu kk rrr kke {kE fhe ne. u{ Akt ykwt fhk huL {kueyu khktfeke [qtxkuk ksk kt rtfkn hku uk rk Wk{hk{e kukk kt rrr kk Vku h Vxfkh ke. 5. {t {tkk {k ruk khks nkuke hku nkh yke. khk rnkh ks{kt ytkuke k k{u yke.

  {kue hfkh kuke kt[ WB{e:- Yyk{kt yk{ ske EAk Au fu {kue hfkh yk kt[ {wkyku h zke fk{ fhu 1 {kutkhe ykuAe fhu 2 hkuskhee e fku We fhu 3 tke VkE4 sfk kku uzkue kuskykuu w ku 5 ykthef whkk w khe kk yu kf {k yktfk h

  k{ yku

  2 / . 03-06-2014, _ y{kk

  MkuMke Rk kwkLku wk xwtfk Mk{{kt Mkkhe ykuVhku {e

  Mkko [u ktke RrLkMk h{k kikh

  {wtkR,kk. 2Mk uM k e Rk k w kL k u

  kk u r wz{k t wk yk uAk M k{{k t M k kh e yk uVhk u {e Au. k u xwfkt Mk{{kt kkurwz{kt kkukkLke nkshe k w hkh fhk{k t M kV hne Au. RkLku kkurwz{kt f e yrL k u k e k h ef u k kk{k t yk u A u. k u skk-2, hks-3 yLku [wn sue rV{ku{kt fk{ fhe [wfe Au. Rk kwkLku nk{kt {kuxk rV{ rLk{kokk yLku nuh Mkkku uzkue {kuxe ftkLkeyku khVke k ykuVhku {e hne Au. kuLke {ktk Mkkk e hne Au.

  Rk {kxu nk kkuzLk Mk{ [ke hkku nkukLke [[ko Au. ku

  fuxef xku[Lke nuhkkku{kt fk{ fhe hne Au. kksukh{kt Rk k wkyu Mkkhe hf{ {e hne

  nkuk Akkt yuf xku[Lke ftkLke{kt nuhkk ykkkLkku RLfkh fkuo nkku. MkwkkuLke kk{kt rkMk fhk{kt yku kku yuf fkuM{urxf f tkLkeLke nuhkk{k t fk{ fhkLkku Rkyu RLfkh fhe eku Au. RkLku VuhLkuMk e{ {kxu yke fhk{kt yke nke khtkw yk ftkLkeLke nuhkk{kt fk{ fhkLkku Rkyu RLfkh fkuo nkku. Rk kwkyu fkwt Au fu fkuR k VuhLkuMk e{ {kxu ku nuhkk{kt fk{ fhu Lkne. Rk kwk kkurwz{kt MkuMk rMkBkk u khefu k Whe hne Au. k u nk urwz Mxkh yuLsueLkk ue sue uk

  Au. xw tf{kt hsq kLkkhe kkukkLke rV{ n{Lku RuLk k Rk kwk khu ykkke kLkue Au.

  MkhVhkuLke rMk rV{ Wkh xwtf{kt fk{ Y fhku

  yk{ehkLk-yLku kxfkkLku RLku r[khk{kt

  ko 1995{kt hsq fhkue yk{ehkLkLke MkhVhku rV{ Mkwkhrnx hne nke : rV{Lku ykk khku

  {wtkR,kk. 2 k k u r w z { k t

  rMk yLk u rf rV{kuLkk [ke hnuk kuh [u yk{ehkLk k nu k uLkk rk uk koLke Mkwkhrnx rV{ MkhVhk uLke rMk kh r[khk fhe hkku Au. yk rV{ kh xw tf Mk{{kt Mktktrk kufku ykkLke rk nkk hu kue kk Au. r{Mxh khV uf Tx rL kMx khef u kk k k yk{ehkLk u nu ko 1995{k thsq kue k uLke Mk wkhrnx rV{ MkhVhkuLke rMk rV{ kLkkk {kxuLke RAk k fhe Au. ku ykLkkh Mk{{kt kuLke Mkkike Vuhex rV{ku kifeLke yuf MkhVhkuLke rMk rV{{kt fk{ fhk {ktku Au. yk{ehkLku yk rV{Lkk rLkuof snkuLk {uw Mkkku k kk[ek fhe Au. keS kksw

  yk xLkk{Lku Mk{koLk ykkkk yk{ehkLku fkwt Au fu MkhVhku{kt kxfkkLku ykk khe fk Au. yk {k{u snkuLk Mkkku kk[ek kR Au. k uyku nk{kt kxfkk e hkk Au. yk{ehu fkw t Au fu kxfkk yuf ku kikh fhe uk{kt ykk kk yk kxfkkLku k t[u. kxfkkLk u k t[e ek

  kk ykkLke fkokne fhk u . yk{eh kLk k yLk u L k e s u{ u rMk kh r[khk fhe hkk u Au. ykkW yk{ehu r[khk fhe nke fu ko 1994{kt hsq kue rV{ ytks ykLkk ykLkkLke rMk rV{ kLkkk{kt yku. yk{eh k L k u kh u rLkuof hksfw{kh Mkkku kk[ek k fhe nke.hksfw{kh Mktkkuke Mkkku kk[ek MkV hne Lk nke. yk kusux ykk ku Lk nkku. yk{ehu

  fkwt Au fu yk rV{Lke rMk k kLkkh hne fu Au.yk{eh yLku Mk{kLkLke ytks ykLkk ykLkk kkuMk ykurVMk kh kLkkh heku MkV hne nke. yk{eh wk Mkkhe kxfkkke rV{ku{k tk fk{ fhu Au. kuLke Auu w{-3 hufkuzo MkVkk {ue [wfe Au.

  uuLxkELk zu knuk hMk kkhku he

  {rnkyku fhkk kwkku w hku{uLxf nku Au: ynuk

  tzLk, kk. 2 k ks u kh{k t s fhk{k t

  ykuk yuf hMk ykMk{kt k {wt Au fu {rnkykuLke Mkhk{e{k t k wkk u kh u hk u{ uLxef nk u Au. rk xLk{k t fhk{kt ykuk yk Lkk rhMkMko{kt yk {wskLke kkkk Mkkkxe Wkh yke Au.

  {rnkyku w hku{uLxef nku Au k ue kkheLku yk Mku o{kt e ke uk{k t yke Au. ykMk{kt k {wt Au fu {rnkyku Mkk{kL heku kwkkuLke Mkhk{e{kt {kuxk Mktkk uLke ykLkk w fhu Au. {rnkyku kwkkuLke Mkhk{e{kt ykuAe yk{rkMke k nk u Au. 2000ke w k wk k u yLk u

  {rnkyk u L k u ykhe ELk u rkxLk{kt yk ykMkLke fk{kehe nkk hk{kt yke nke suLkk kkYku Mktkufkuyu kue fkZwt fu kwkku yLku {rnkyku kife khu hku{uLxef fku Au. 14{e Vuk wykheLkk rMku rh{kt uuLxkELk zuLke Wse fhk{kt ykLkkh Au khu kuLkk kkYku yk ykMkLk e ] rk nkk hk{kt yke nke. 21.5 xfk {rnkykuyu skwt fu Wse fhk {kxu kuyku ftE k fhke Lkke. {kk 14.5 xfk kwkkuyu fkw t fu kuyku fkuEk fkhLke Wse fhkk Lkke. yue kkkk k k {e fu {rnkyku kife ke kkke w {rnkyku fkzo {kufk{kt yLku MktukykuLke

  ykku fhk{k t Mkr nk u Au. rkxLkLkk ekk ykkh x uek kV{k t yk ykMkLkk k k h k u f k r k fh k{ k t ykk Au. keS kksw kwkku WuLke heku {rnkyku fhkk w {k{kt k u{Lkk kkxoLkhku Wkh Lkkkt Wse uk [o fhu Au. Wse fhkLke kkkk k kwkku {rnkyku fhkk n{uk ykk hkk Au.

  ykMkLkk kkhku Mkkku e {rnkyku Mkn{k Lkke khtk w yktfzk khke k {wt Au fu {rnkykuke kwkku WseLkk {k{k{kt ykk Lkefe kk Au. uuLxkELk zu yLku yL fkuE k Mktk{kt kwkku w WMkkrnk hnu Au.

  fkuEk Mktku kwkku {rnkykuLke Mkhk{e{kt khu Lkkkt [o fhu Au : rkxLk{kt ykMk{kt Mkkrkk

  khkLkku MkV ku Mk{u sku nu [eLk{kt hsq fhku

  [eLkLke kuzTfLk ftkLkeyu kuLkk yrfkh hek

  [eLk{kt yk ku MkkrLkf fkfkh nkuMx fhu su{kt [eLkLke Mkktk Mk{Mkyku hsq fhku : kuLke kMkexe e

  {wtkE, kk.02Mxkh ELzkLkk {wk kh

  ykkhek knw[[k xuerLk ku Mk{u skuLkk Mkkh yrfkhku [eLkLke yuf kuzfLk f t k L k ey u hee ek A u . suLkk kku ykkk{e Mk{{kt khk{kt [[ko skkLkkh yk ku nu [eLk{kt k Y kk kue kk Au. ufu [eLk{kt yk ku kuLkk MkkrLkf fkfkh nkuMx fhu yLku [eLkLke MkkrLkf Mk{Mkyku Wkh fk kkzk{kt yku. WuLke Au fu, khk{kt yk ku kkuewzLkk khVuxLkeMx khefu ekk ykr{h kLk nkuMx fhe hkk Au.

  k kke {krnke {wsk,

  ku kk{kt hsw ku rhkrxe ku Mk{u skuyu Mkk{kL Lkkkhefku{kt khu [[ko skke Au. yk k u{k t uLkk yk-y k r M k k h k u { k t h n u Mkktk Mk{Mkyku yLku ktkLke fk{kehe{k t hnu k{eyk u, Mk{ks{kt hnu fwrhku yLku kuxe {kLkkyku kh fk kkze kuLkwt Mk{kkLk hsw fhkwt Au. yk ku khk{kt yuxe nu MkV hkku Au fu kuLke krk nu khk uLke Mkhnku xke yktkhhkxe Mkh Mkwe knkU[e Au. suLkk fkhu yLkuf ukuLke kuzLk ftkLkeykuyu yk kuLkk yrfkh hek{kt r[Mke koe Au. ufu ku{ktke [eLkLke yuf kuzTfLk ftkLke ytku

  yk kuLkk yrfkh hek{kt MkV hne Au.

  yk ytku kku {erzk MkuLxh khk ykk u rsk yuf Mkk{k t Mxkh ELzkLkk Mkeyk u W tfhu skwt nkwt fu, khu y{u Mk{u skuLkk u knuku kkxo hsq fku o khke s yk kuLk u yrfkh hek {kxu yurk yLku ykrfkLkk fuxkf ukuyu y{khku Mktkfo fkuo nkku. ufu yk kuLku kkukkLkk u{kt hsq fhk {kxu Mkkike w r[Mke [eLku koe nke. suLkk fkhu [eLkLke yuf kuzLk ftkLkeLku yk kuLkk yrfkh u[k{kt ykk Au. [eLk{kt yk ku fE heku Mkkhek ku ku ytku w {krnke ykkkLkku W tfhu ELfkh fku o nkk u. uf u k u{u sk w t nk w t f u , yktkhhkxe rLk{ku ytkkok yk yrfkh u[k{kt ykk Au. Mkwkku khk {ke {krnke yLkwMkkh, [eLk{kt yk ku ktLkk MkkrLkf fkfkh khk nk uMx fhk{kt yku yLku ku{kt [eLkLke Mk{Mkyku Wkh fk kkzk{kt yku.

  kkuewz{kt kkukkLku yufe {unMkwMk fhke ktk ko

  kkuewz{kt {kY fkuE r{k Lkke : MkkuLkkke rMkLnk

  {wtkE, kk.02kkuewzLke xku[Lke yrLkuke

  kLke [wfue yLku kwLk MknkLke k wke khefu eke Mkk uLkkke rMkLnk nk yufe kze kE Au. MkkuLkkke rMkLnkLkw t {kLkw Au fu kkuewz{kt kuLkku fkuE r{k Lkke. fkhfu MkkuLkkke rMkLnkyu ykh Mk we yuf k rV{{kt fk uE MknyrLkuke Mkkku fk{ fwO Lkke.

  k k ue wz{k t k t k k o khefu eke MkkuLkkke rMkLnk yksfk kk uewz{kt kk ukkLk u yufe yxwe {unMkwMk fhe hne Au. kuLkwt {kLkeyu kku k koLke kkuewzLke fkhrfeo hr{kLk

  kuu kkuewz{kt yufk r{k kLkke Lkke. MkkuLkkke rMkLnkyu skwt nkwt fu u k{u {khe rV{ku uku kku ku{kt k{Lku {khe yuf qr{fk uk {u. ykhMkwe yufk rV{{kt {U MknyrLkuke Mkkku fk{ fwO Lkke. suLkk fkhu kkuewz{kt nwt fkuEk yrLkuke Mkkku Mktkt Lkke kLkke fe. {kk yukuzo Mk{khkun{kt fkuE yrLkuke Mkkku {wkfkk kk Au khtkw ku ykik[krhfkk kqhke s nku Au.

  Mkk u L k kk eyu EAk k fhe nke fu k u kf {u kk u {xeMxkhh rV{{kt sYhke fk{ fhu. WuLke Au fu,

  M k k u L k k k e L k e ykk k{e rV{ nkuezu y Mkkush ELk Lkuh ykuV zwxe{kt yk fw{kh Mkkku Lkshu kzLkkh Au. rV{{kt MkkuLkkke ELxhfkuus Mkkoyku{kt kkuMkk fhkk Lkshu kzu. yk rV{{kt kkuMkk ek {kxu MkkuLkkkeyu rsuLhMknLkku Mktkfo fkuo nkku. yk Wkhktk MkkuLkkkeyu rV{{kt kkukkLkk fkuMw{ rzkELk fhk rukkkuLku k ku Mkkn ykke nke. khkk rzkELkhkuyu hsq fhuk rfk{ktke MkkuLkkkeyu ku s kkukkLkk fkuMw{ kMkt fko nkk. Wue Au fu, MkkuLkkkeLke yk rV{ 6 sqLku hsw kLkkh Au.

  yksu kk ueMke Mk{ekk{k t ksh kkk s hnuu

  {wtkE,kk. 2rho kUfLkk kLkoh hwhk{

  hksLk ykhkeykELke Lkkktfe Lkerk Mk{ekk he fhkk knuk zkkLk LkhuL {kueLku {k Au. hwhk{ hksLku {kue Mkkku ykkf krhMkrk yLku k khk Mkkku Mktktrk {wk Wkh kk[ek fhe nke. ykhkeykELke Lkkkfe Lkerk Mk{ekk ykkefku he fhk{k t ykLkkh Au. 26{e {uLkk rMku zkkLk khefuLke skkkhe {kueyu Mktke ek kk ykhkeykELke yk k{ kuXf hnuu. yku WuLke Au fu, uhkh yLku Wkuk skk khk suLke hkn uk{kt yke hne Au ku ykhkeykELke Lkkktfe Lkerk Mk{ekk {tkkhLkk rMku he fhk{k t ykLk kh A u . kk ueMke Mk{ekk kk khLke rk Lke kk k ue kk ukE hne Au. uh kh Wkhktk ykuxku{kukkELkk uh{kt ykLkk fkhu {w kLk fuLek fhk kue kk Au. yk MkuxhLke ftkLkeyku {u {neLkk {kxuLkk {krMkf u[kLkk yktfzk k he fhLkkh Au.

  (_ h ...)

 • 3 / . 03-06-2014, _ y{kk

  {wtkE kMx fuMk : {u{Lke VktMke kh ytku Mkwe{Lkku Mxu

  {nkhkx Mkhfkh yLku yLkuLku LkkurxMk ykkE

  {u{Lke yhS ktkhe kU[Lku MkkUkkE : ykktfke {u{Lkk fe nhefk khVke uhkh eku fhkE

  Lke rne,kk. 2Mkwe{ fkuxu o ko 1993Lkk

  {w tkE rMkhe kMx fuMkLkk Mk to{k t { ] w tzLke MkLkk u Mkk{Lkk u fhe hnuk ykhke kfwk {u{Lke VktMke Wkh Mxu {wfe eku Au. sMxeMk suyuMk funhLku Mke LkkkkkkLke kLkue kU[u {nkhkx Mkhfkh yLku {u{Lke yhS Wkh yLk uLk u Lkk u rxMk Vxfkhe nke yLku fkw t nkw t fu, VktMkeLke MkLke rk Wkh Mxu hnuu. fkuxu o {u{Lke yhSLku ktkhe kU[Lku MkkUke ee nke. {]wtzLkk fuMkku{kt Mk{ekk yhS {kuxkkku [uBkh fkokne{kt Mkwe{ fkuxo khk Mkktk{kt

  yku Au yLku we fkuxo{kt yk ytku rLko uk{kt yku Au. ko 1993Lkk {wtkE rMkhe kMx fuMk{kt Mkwe{ fkuxuo ykkW kfwk {u{Lke {]w tzLke MkLku ku XuheLku {u{Lku yk ykktfke nw{k {kxu {kMxh{kELz khefu kkku nkku.

  hec yuzkufux nhefk su {u{ {kxu WkMkk hkk nkk ku{u fkwt nkwt fu, ko 2000{kt krfk kh kuk ykktfke nw{k fuMk{kt {]w tzLkk ykhke khk yke s yhS fhk{kt yke nke. khkk {kunB{ ykheV Lkk{Lkk krfk kh nw{k fuMkLkk ykhkeLke yhSLku

  ktkhe kU[Lku MkkUke uk{kt yke nke. fkuxuo khkk fkwt nkwt fu yk yhS ku s fuMk Mkkku Mktktrk Au suke ykktfke nw{k fuMkLkk ykhke {kxu krfk kh nw{kLkk ykhkeLke Mkkku kuLke MkwLkke ku. 21{e {k[o 2013Lkk rMk u sMxeMk ke Mkkkr{ yLku keyuMk [kinkLke kLkue kU[u {u{Lke {]wtzLke MkLku ku Xuhe nke. {wtkE{kt MkehekMx{kt 257 kufkuLkk {kuk kk nkk yLku 700 kufku k kk nkk. 12 sk Wkh yk kMx fhk{kt ykk nkk. {u{Lke yhSLku hkxkrkyu nk{kt s Vkke ee nke.

  kskLkk MkktMkLkk ykkMk kh [kkk hufuxLkku kkoVk

  MkuMk hufux{kt Mkk{u yuf MkLke hkfz

  ku {rnkykuLku MkuMk Lkuxfo{ktke k[ke RLku uxh nkWMk{kt {kufe ukR : hkuzk kk w fkokne Y

  {wtkR,kk. 2{wtkR kkueMkLke Mkkur

  MkMk k kL[Lkk yrfkhek uyu {wtkRLkk ytuhe rMkkh{kt yuf ^ux kh hkuzk kkzeLku MkuMk hufuxLkku kkoVk fku o Au. yk Mktkt{kt yuf MkLke hkfz fhk{k t yke Au. khu k u {rnkykuLk u Mk uMk hufux{ktke knkh fkZeLku uxh nkWMk{kt {kufe uk{kt yke Au. yk ^ux {wtkR kkueMkLkk kqo f{eLkh yuLk kkskLkk MkktMk Mkkk MknLkk Lkk{u nkukLkw k {e hkwt Au. su MkkuMkkxe{kt hkuzk kkzk{kt ykk nkk kt fuxkf rhc kk ueMk yrfkheykuLkk ^ux k Au.

  Mkkk Mknu fk w t Au f u kuykuyu yk ^ ux kzk kh RLzk kwMkLku ykk kk ktkk Mk{ke kt kk Lkke. {wtkR kkueMkLkk fkk yLku kkueMk yrfkhe {nu kkrxu fkwt Au fu ^ux{kt MkuMk hufux [ke hkw nkukLke {krnke {e nke. khkk hkuzk kkzk{kt ykk nkk. {ue {krnke {wsk hkfz fhk{kt ykuk MkLkw Lkk{ fe kn Au yuLk k u yk s ftkLkeLkk f{o[khe Au. Mkkur MkMku w kkkMk {kxu yk {k{ku Mkkuok kkueMkLku MkkUke eku Au. MkkkMknu yue e fhe Au fu kykuyu ykhu [kh ko knuk RLzk {wMkLku ^ux kzk ku

  ykke ek kk ku{Lku fkuR kLk ykw Lkke.

  fkuLxkx nu MkxuBkh{kt kqo kk kue kk Au. kuyku ftkLkeLkk fkuLxkxLku k{ fhk r[khk fhe hkk Au. Wkhktk fkuLxkxLke hkkuLkku tk fhk k ftkLke Mkk{u fuMk k fhu. keS kksw RLzk k wMkLkk fkkyu nwt Au fu Mk knh kuMx nkWMkLkk fuhxufh khefu Au. y{Lku kuLkk f]ku ytku fkuR {krnke Lk nke. kuLku Lkkufhe{ktke fkZe {wfk{kt ykku Au. MkuMk hufux{kt {fkLk {krfLke fk uR qr{fk nkukLke fkuR Mkkrkke {e Lkke. MkLku fkuxo{kt hsq fhkkk he{kLz kh ukku Au.

  uL[ ykukLk : MkkrLkkLke fw[ k kkukkkLke ytku nkh kR

  MkkrLkk yuLk fkhkLke uze kxoh VkRLk{kt

  MkkurLkk r{ko-fkhkLke h{kke xurLkMk u{eyku krk

  kurhMk,kk. 2hkuuLz k uhk uMk kk u h{kR

  hnue koLke k{ kkLz Mu{ uL[ ykukLk xurLkMk [uBkLkek{kt khke xurLkMk Mxkh MkkrLkk r{ko {rnkykuLkk zkMk ko{kt kxoh VkRLk{kt ue kR Au. MkkrLkk yLku rBkkkuLke kuLke Mkkke ukze fkhk ufLke uze ykkk{e hkWLz{kt u f h e k R A u. kh u hk unLk kkukkkLke nkh kR Au.

  u L [ y k u k L k x u r L k M k{k t r{M k zkMk{kt khkLkk hk unLk kk u kkkLke uze nkhe kR Au. hk unLk yLk u Mk urLk ukze fuxheLkk ukk uxrLkfLke uzeLke s{oLk uze Mkk{u 2-6,6-4 yLku 10-5ke nkh kR nke. yk {u[ yuf fkf yLku A r{rLkx Mkwe [ke nke. hr{kLk khke u{h ko MkkrLkk yLku fkhkLke

  uzeyu {rnkykuLke zkMk{kt kLkkh h{k h{e nke. MkkrLkk yuLk fkhkLke uzeyu yuf fkf yLku 18 r{rLkx{kt {u[ Ske ee nke. fkuxo Lktkh ku kh h{kue ke hkWLzLke {u[{kt MkkrLkk yuLk fkhkLke uzeyu suuLkk suLkfkurf

  yLku ukkLkkukLke uze kh Mkek Mkuxku{kt 6-3 yuLk 6-3ke Sk {ue ee nke. k{ Mkux{kt yuLk ke Mkex kku{kt MkkrLkk yuLk fkhkyu ku{Lke nrhV ukzeu fkuR k kf ykke Lk nke. MkkrLkk yuLk fkhkLke uze nu [kRLke

  kkRkueLke uze Mkk{u h{u. u fu kkukkk {kxu rMk hkk hkku nkku.

  k k u k k k y uL k f uxheL k ky u kLkkh Yykk fhe nke yLku k{ Mkux Ske eku nkku u fu yk fkhLke h{kLku kku e k

  Lk nkk. k{ Mkux yk kkuyu {kk 23 r{rLkx{kt Ske eku nkku. u fu s{oLk-M k k u o L k u kz e skuosu yLku LkuLkkz r { k u L k r f L k e uzeyu keu Mkux 32 r{rLkx{kt kk ukkLkk Lkk{u fhe eku nkku. ke Mkux{kt uhkh xh uk {e nke. ytku kkukkk

  yLku fuxheLkkLke uzeLke nkh kR nke.nu kkukkkLkk kzfkhLkku ytk ykku Au. u fu MkkrLkk r{koyu {rnk zkMk{kt khkLke ykk nsw Stk hke Au. u fu nu kzfkhYk {u[{kt ku{Lke fMkkuxe kLkkh Au.

  rhku ze rsLkurhku, kk. 2 MkuLkk Mxkh Vwxkku ukze

  zurz rkLku RuLk k{ Vwxkku [knfku khu ykkwh Au. MkurLk Vwxkku xe{{kt MxkRfh khefu h{e hnuk rzrz rkLku h{ ukze khefu kk{kt yku Au. ku kkf yLkw k hku Au. MkuLkkhVke 94 {u[ h{eLku 56 kku fhe [wfuk zurz rk kh yk ku k {kuxe skkkhe hnuu. yuxuLxfku {uzez khVke h{e hnuk zurz rkyu ykkWLkk zo fk{kt MkuLk {kxu [keYk qr{fk Tyk fhe nke. kteh fkhLke R kkk{kt kR nkuk Akk ku kfeV{ktke knkh rLkfe kku nkku. zurz rkyu

  k o 2005{k t M k u L k khVke yuLxe fhe nke. khkkke ku k {kuxe Mkko{kt h{e [wku Au. ko 2008{kt whku yLku ko 2010{kt r fk SkLkkh xe{Lkku ku kMk rnMMkku hne [wku Au. ko 2006Lkk zo fk{kt ku 6 kku fhk{kt MkV hkku nkku. whku 2008{kt ku xkuk Mfkuhh hkku nkku. ko 2010{kt zo fk{kt ku rMkh kwx {uk{kt MkV hkku nkku. ku 50 yk t kh hkx e k k u

  fhLkkh k{ MkurLk ukze Au. ku MkuLkLkk yku xkR{ xkuk Mfkuhh{kt Mkk{u hkku Au. MkuLkLkk Vwxkku RrknkMk{kt yL fkuR k ukze fhkk r fk{kt ku khu kku fhe ku Au. yk zo fk{kt k ku uhkh uk fhu kue kk Au. kuLke Mkkku xkuhuMk, ke suk ukze hnuu. zurz rk kku fhk{kt kke Au. swLkke 13{e swkR [u kke{kt kusLkkh VeVk zo fkLku RLku Vwxkku u knukke s [h{Mke{k kh Au. Mkkike hMk kkkk yu Au fu kkrs{kt keS k r fk VwxkkuLkw ykkusLk fhk{kt yke hkwt Au. ko 1950{kt k kkr{kt r

  fkLkw ykkusLk fhk{kt ykwt nkw. kkrLku ko 2007{kt s{kLk u khefu nuh fhk{kt ykk kkke s kkr{kt khu WMkwfkk nke. RLxhLkuLk Vwxkku VuzhuLk VeVk khk ko 1978 kkke k{ k rk y{urhfk{k t r fk kuskLke nuhkk fhe nke. yufthu kkt[ k ykLkw ykkusLk yn fhk{kt yke [wwt Au. swLk 2011{kt krrVfuLk Mkko Y kR nke. su{kt 32 ukuLke hkxe xe{k u uzkR nke. r fkLkk kkYku fw 64 {u[ku h{kLkkh Au. yk 64 {u[ku kke{kt 12 swk swk nuhku{kt h{ku. xwLkko{uLxLke Yykk kwk Mxuske fhku. r fkLkk RrknkMk{kt k{ k {u[ku kku kRLk xufLkkukuS {khVku h{ku . RLkk{e hf{ k wk {kuxe hkk{kt ykLkkh Au. rsukk kLkLkkh xe{Lku 35 r{rLk zkuhLke hf{ ykkk{kt ykLkkh Au. k{ hkWLz{kt ykk kku k wk Mxus{kt 32 xe{kuLku [kh xe{Lkk ykX kkw{kt nu[e uku . kke{kt Vwxkku r fkLku RuLk uhkh u uk {e hkku Au. Mxkh ukze zurz rkLke h{k kh MkuLkLkku ykh hne fu Au.

  MxkRfh zurz rk Vhe h{ uk fhk kikh

  whku 2008 yuLk zo fk 2010 kk Aku

  kzk{kt khku fhkLkk Mktfuk ykkkk huu {tke

  Lkk huu ksux{kt yku yLkuf VuhVkh

  ksux kikh fhk ehLkLke ykkk{kt rukkkuLke xe{ kikh fhku : ytrk{ rLko zkkLk {kue fhu

  kUkuh, kk.02L k r L k w k y u L k z e y u

  MkhfkhLkk huu {tke MkkLk t kkizkyu huuLkk Lkwh kzkyku{kt khk u fhkLkk Mk tf uk ykk Au. kUkuh kku yuf {wkfkk hr{kLk MkkLk t k k iz ky u skwt nkwt fu, qkkqo hu {tke {fkswoLk zkuyu huu kzk khkLkku rLko khk U[eLku y{Lku wrkLke Mkrk{kt Lkke ek Au. suLkwt MktkwLk kLkkk {kxu y{khu huu kzk{kt khku

  fhku kzu kue Mkrk MkoE Au.

  {kUkheLkk u {kh MknLk fhe hnu uLke M k k{ k L sL k k ky u h u u L k k k z k { k t khkLkk Yk{kt w yuf ykkf kkus {kxu k ikh hn u w t kzu. fkhfu, LkrLkwk h u u { tke MkkLk t kkizkyu huu kzk{kt khku fhkLkk Mktfuk ykk Au. yk khku

  {kkkze {kxu kkt[ xfk yLku kke kzk{kt 10 xfkLkk MYk{kt nkuE fu Au. MkkLkt kkizkyu skwt nkwt fu, ykkWLke wkeyu Mkhfkhu huu kzk{kt khkLke nuhkk kk kufMkkLke [wtxeLku kLk{kt hke kuLkku y{ yxfke eku nkk u . wkeyu MkhfkhLkk yk kkkyu {Lku wrkLke Mkrk{kt Lkkte eku Au {khu yrLkAkyu k huuLkk kzk{kt khku fhku kzu kue Mkrk MkoE Au.

  yktkrhf Mkwhkk {skqk fhk hkuz{uk kLkkku

  Lke rne,kk. 2fuLe k]nkLk hksLkkkMkn yksu swk-swk yo~fhe Lkk

  zkyku yLku yL fuLe MktMkkykuLkk zkyku Mkkku kk[ek{kt Mk hkk nkk. hksLkkkMknu uLke yktkhef MkwhkkLku {skqk fhk {kxu yuf Ykhuk kikh fhk {kxu ku{Lku Mkw[Lkk ykke nke. yk kuXf ykhu 30 r{rLkx Mkwe [ke nke. kuXf hr{kLk kLku Mkkk fhe nke fu, hkuz{uk kikh fhkeuk Mkwhkk MktMkkykuLku rfkMkLkk kkMkkykuLku k kLk{kt uk uEyu. yo~fheLkk zkyku Wkhktk yk kuXf{kt hkxe Mkwhkk Mkknfkh ySk ku, ELxuesuLMk whkuLkk zk ykeV Ekkne{ yLku hkuLkk zk ykkuf ue k WkMkk hkk nkk. k]nkLk khefuLke skkkhe Mktke ek kk hksLkkkMknu yktkhef Mkwhkk {kxuLkk Lkk r[kh Mkkku ykk {kxu ku{Lkk yrfkheykuLku Mkq[Lkk ykke nke. Mkkku-Mkkku fuL yLku hkku [u w Mkkhk MktfLkLke sYhekk {kxu kh {wku nkku.ku{u yu{k fkwt nkwt fu, kzkue uku Mkkku Mkhne rkkuLku Wfuk {kxu wrLx kikh fhk{kt yku. hkxe rnkku Mkkku kktAkuz fko kh Mkhne rkkuLku Wfuk uEyu. hksLkkkMknu fkwt nkwt fu, yktkhef Mkwhkk, fuL hk [uLkku Mktktku, Wkhkqo yLku sB{w fk~{eh{kt Mkwhkk kkMkkyku Wkh ruk kLk ykkkLke sYh Au. yktkhhkxe Mkhn Wkh wMkkuheLkku {wku k yk kuXf{kt Akku nkku. Wkhktk Mkehrf ytku kkrfMkkLk Mkkku rkLkku {wku k Akku nkku.

  Mkwhkk MktMkkykuLkk zk Mkkku [[ko fhkE

  k]n{tke hksLkkkMknLke nuhkk

  rfk Vqxkku : kkr{kt 10 k MkuMk fohku kikh

  MkkWkkkWku,kk. 2kkr{kt rfk VwxkkuLke

  12 sqLkke Yykk kE hne A u . Mk{k r k k r{k t k uLkkh rfk V wxkk uLk u ELku hku{kt[kk{kt zwkuw t Au khu zofk {kxu k kr{kt MkuMk {kfuox{kt k uhkh kuS

  yke kE Au. MkuMk {kfuox k yk {nkfwtLku

  ELku kkukkLke kikhe{kt Mk fhe hk w t Au. yk {nkfw t{kt wrLkkLkk swk-swk kkku{ktke A kke k w kufku knkU[Lkkh Au. ynLkk ykhu Mk k MkuMkfohkuLkk {kfuox{kt k ke

  kuS yke skLkk Mktfuk ukE hkk Au. MkuMkfohku yk {nkfwt hr{kLk stke f{ke fhe ukLkk {qz{kt Au.

  k kr{kt wrLkkLkk kkh furkxLkk Lkk{ke ekk nuh kukunkuhesuLxkuLkk MkuMkfohku k uhkuhke kikhe{kt kke kk Au. su{kt ELxhLkuLk kknfku {kxu ytkuS kkk ekLku k {n ykkE hkwt Au. ynLkk 12 nhke khu kkh{kt yk Mktku huf heku kikheyku [ke hne Au. yLk uf k x u Lkk k ykkE hne Au. kkr{kt yk nuh{kt zofkLke A {u[ku h{kLkkh Au su{kt Mku{eVkELkLkku k Mk{ku kk Au. {ue {krnke {wsk yn fk{ fhke {kuxkkkLke LkkykuLkwt fnuwt Au fu, SLk [kk {kxu ku{Lku yk tk{kt fwe kzkLke Vhs kze Au.

  Lkkyku stke f{ke fhe ukLkk {qz{kt yke

  rfk hr{kLk Vqxkku u [u A kke w kMke knkU[u : kukunkurhuLxu{kt 12 nh kkh

  MkkWkkkWk,kk. 2kkr{kt ko 2000ke u~k]rkLku fkkfe {kLkk {e [wfe

  Au. yuf heku ynLkk MkuMkfoh k yk kkkkke ELku w Au. yk Mktku ku{Lku stke f{ke fhkLke kf {u. keS kksw kuf yrfkheykuLku yue [kk Mkkke hne Au fu, ykLkkke LkkLke Lke kkfeykuLku k hkk yMkh ku yLku MkuMk fohkuLke Mktk{kt khku ku. fkhfu {kuxkkkLkk rue kMke LkkLke Lke Lkkyku Wkh khu kMktke Wkkhkk nku Au. kkfeykuLku yk tkke qh hkk {kxu Mkhfkh khk f{hfMke uk{kt yke Au.kkr{kt rfk Vqxkku yuf {neLkk Mkwe [kLkkh Au. su{kt wrLkkhLke Mkouc xe{ku kk E hne Au. s{kLk u khefu kkr Au. kkr{kt {kuxkkkLke nkuxku, ykkMkku, kkh, kuMxnkWMk nkWMkVw kE [wk Au. i~k]rkLke ]rk yk kkk hr{kLk e ku{ {kLkk{kt yku Au.

  kkr{kt u~k]rkLku fkkfe {kLkk Au

  nexektk qk hkufk Mks

  (_ ...)fuL{kt LkhuL {kue Mkhfkh khk Mkkk Mktke ek kk

  ykhkeykELke yk k{ kkueMke Mk{ekk hnuu. [kukk rk{krMkf kkkLkk f{keLkk yktfzk he fhk{kt yke [wk Au. rue {qzehkufkfkhku khk {qzehkufk kn, irf krhMkrk, zkuh Mkk{u YrkkLke Mkrk, uhkhLke Mkrk MkrnkLkk k{k{ krhkkuLku ykhe uk{kt yku. SzekeLkk yktfzk ytku kE hnue kkheLku k kLk{kt uk{kt yku. khkLkku ykkf rfkMk h Mkkk ke kuo 5 xfkke ykuAku hkku Au. ykkf ]r h 2013-14Lkk [kukk rk{krMkf kkk{kt 4.6 xfk hnu kue kk ukE hne Au. hwhk{ hksLk {kueLku {k {kxu knkUk nkk. khkLkku ykkf rfkMkh Mkkk ke kuo kkt[ xfkke Lke[ku hkku Au. 2013-14{kt 4.7 xfk hkku nkku. ykhkeykE ykkefku kkueMke Mk{ekk{kt ksh kkk hku ku{ rLkktkku {kLke hkk Au. hksLku knue yurLkk rMku Mk{ekk he fhkeuk kkueMke hux ykX xfkLkk hu kkk hkk nkk. yur{kt kkLk Vwkkku 9.66 xfk nkku khu rhxu Vwkkku 8.59 xfk nkku.

  (_ ...)yk ytku w {krnke ykkkk LkkhfkuxeMk ftxku whkuLkk zkhuxh

  nheyku{ kkteLkk fnuk {wsk, Lku[h zMk{kt fu{ef W{uhk kzu Au yLku yk heku LkkLkk zMk kikh kk Au. zMkLkk k k kk fkh nku Au suk fu, Lku[h zMk{kt (ktk, [hMk, kkt, yrV, fkufkukrk), Mku{e MkeLkuxef zMk{kt (nuhkuELk, fkufuELk), MkeLkuxef zMk{kt (yu{Vexk{kELk, yuMkxuMke, yuyuMkze, yu{zeyu{yu) suk k kkkkuo Su Mkkrkk kE fu Au. yk kk kkkkuo{kt Mkkike khLkkf nuhkuELk Au. ku yrVLke fu{ef rk kAe kLku Au suLku {LkkuhtsLkLkku Lkku k fnuk{kt yku Au. wrLkk{kt Mkkike khLkkf Lkku nuhkuELkLkku Au su Mkkike w WkusLkk {kxu Wkkuk{kt uk{kt yku Au. Lkku fhk {kxu wkLk zMk hek {kxu kt kt xfe hkk Au. Lkek kkkk zMkLke f{k k yue Qt[e nku Au fu suLkk fkhu wkyku [kuhe, wtx yLku nk suk kwLkkykuLku Lkkukhu Au.

  kkizkyu w{kt skwt nkwt fu ykhu huu rkkLke kkfkrf sYhekkkuLkku ykMk fhe hkku Awt yk ykMk kqo kkk huu rkkLk u kke sYhekkk u {wsk kkk uk{kt yku. huu ksux hsq fhkk knuk yuf rukkkuLke Mkr{rk kLkkk{kt yku. suLkk yk {uxku {uLk khefu ykukkk E ehLkLku kLkkk{kt yku.

  huu {tkeyu w{kt skwt nkwt fu {Lku huu kkuzoLkk [uh{uLkke {k tzeLk u Mx uLk {kMkh Mk we k{k{Lke {Lke sYh Au. yk {kxu khke huu kkeykuLke ykukkyku Wkh he Wkhu kue rukkkuLke Mkr{rk kLkkk{kt yku. ufu yk ytku ytrk{ rLko zkkLk LkhuL {kueLke Mkkk u [[kor[khk fko kk uk{kt yku.

 • Year : 1, Issue : 347, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 03-06-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 1, ytf : 347, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.03-06-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 03-06-2014, _ y{kk

  GNLULkk kteh Akhzkke rkkeoykuLkwt kr ytkhk{kt

  uxLkwt krhk{ nuh fko kk nxke ukwt

  xufLkef fkhkuMkh ukMkkEx khke krhk{ nxke ukk yLkuf rkkeoyku nk {wt{kt:MkkkekuLkwt {kiLk

  y{kk, kk.02 uL k e x k u[L k e 14 k p

  wrLkMkxe{kt kuh-12 kAe Mkek u {kxu fku{Lk yuz{eLk xuMx uk{kt yku Au. yk ku o yk xuMxLke ukLke skkkhe kkteLkkh Mkk kwshkk LkuLk kp wrLkMkxeLk u Vkk{k t yke Au. ufu kwshkk LkuLk kp wrLkMkxe yk skkkheLkwt nLk fhk{kt Mktkh rLkV rLke Au. wrLkMkxe rLkkohek Mk{u khekkLkwt khek{ kku nuh fwO khtkw ykB fkhkuMkh krhk{ nuh fkoLkk kkheLke kku{kt krhk{ ukMkkEx khke nxke ukwt nkw t. suLkk fkhu Mk{k khekkLkk Mkt[kLk Mkk{u kteh &kk o Mkoku Au. k kke {krnke {wsk, uLke xku[Lke 14 LkuLk kp wrLkMkxeLke ytksu [kh nhke w kuXfku Wkh kuh-12 kAe Mkek u {kxu hkxeMkhu fku{Lk kp yuz{eLk xuMx (ux)uk{kt yku Au. yk ku yk Mk{k khekkLkw t

  Mk t[kLk fhkLke skkkhe kwshkk LkuLk kp wrLkMkxeLku MkkUkk{kt yke nke. su ytkkok 11{e {u 2014Lkk hkus uxLke khekk uk{kt yke nke. suLkwt krhk{ 31{uLkk hk us nuh fhkwt nkwt.khtkw uLke Mkkuok{ k p w r L kMkxe kLk kkLk k hk MkhfkhLkk kkyku kkuf kwhkh kkk Mkkrkke kwhe kkzkk kwshkk LkuLk kp wrLkMkxe Mk{k khekkLkk Mk t[kLk{k t rLkV Mkkrkk kE Au. fkhfu, wrLkMkxe khk uxLke krhk{ kku 31{e {uLkk hkus rLkkorhk Mk{u s ukMkkEx kh nuh fhk{k t yk w t nk w t . kh t k w krhk{ nuh fkoLkk kkheLkk s kku{kt krhk{ ukMkkEx khke nxke uk{kt ykwt nkwt. ukMkkEx Wkh krhk{Lke skyu LkkurxMk {wfe uk{kt yke nke. su{kt k{kt ykwt Au fu, xufLkef fkhkuMkh krhk{ yxfke ukwt Au yLku ykkk{e fkuE Mkq[Lkk nuh Lk kk kt

  Mkwe u rk k Mkrkk fhe uk{kt yke Au. rkkeoykuLku rLkr{k ukMkkEx kh kkukkLkwt kukELk fhe Mkw[Lkkyku ukk hnukLke Mkq[Lkk ykkE Au. khtkw khu krhk{ nuh ku? yLku khu u rk Y fhku kuLke fkuE nuhkk fhkE Lkke. yuxwts Lkn yk ytku {krnke {uk {kxu Lk rLk{ko Mk{k[khLke xe{ khk khu kwshkk LkuLk kp wrLkMkxeLkk zkhuxh rk{ kxuLkku Mktkfo fhkLkku Lk fhk{kt ykku khu ku{u VkuLk WkkzkLke k kMke ee Lknke. kwshkk LkuLk kp wrLkMkxeLkk Mk t[kfk uLkk ykk k uhfkhe ko khVke rkkeoykuLke { w t{k t khk u kk u A u . rkkeoyku kkukkLkw t r wt Au ku {kxu fkuLkku Mktkfo fhu ku k Mkwsu ku{ Lkke. khu khekkLkw t krhk{ khu nuh ku yLku u rk khu Y ku yke kteh kuhfkhe {kxu skkkh fku ku & Wku kku Au.

  XhkkkkLkkh{kt LkSe kkkku wfLke kkfe nk

  {kkk{kt fkt[Lke kkux {khe {kukLku kx Wkkkuo

  Mkkhu ku kkEf ykzkkLke xLkkLke ykk hke {kuze hkku nk fhkE : nk kk Mke Mkku Vhkh

  y{kk, kk.02 n u h L k k y { k k L k k

  XhkkkkLkkh rMkkh{kt kkEf xfhkk sue LkSe kkkk u wkLkLke nk fhkE nkukLke xLkk Mkk{u ykkk [f[khe {[e sk kk{e Au. su{kt ykkW ku kk uk[keLk w t Mk{kkLk fhk kk uke k u Mke Mkk u yuf wfLku {kkkLkk kk{kt fkt[Lke kk ux {khe Vhkh kE kk nkk. yk xLkk{kt k wfLku 108 {khVku rMkr nkuMkx Mkuzkku nkku. kt zkuxhkuyu kuLku {]k nuh fkuo nkku.

  y{kk{kt Mkk Mkk{kLkk kkueMkLkk kkyku [u nuh{kt k w L k uk khk u k uVk{ kLk A u. nuh{kt yMkk{krsf kk uLk u kkueMkLkku kuV hkku Lkke. kuLkku w yuf kwhkku hrkhu {kuze hkku XhkkkkLkkh rMkkh{kt uk

  {ku nkku. su{kt LkSe kkkku wfLke nk fhe ukE nke. {ke rkk yLkwMkkh, hrkhu Mkkhu hr hkswkE kkhe Lkk{Lkku yuf Mk XhkkkkLkkh [kh hMkk LkSfke kMkkh kE hkku nkku.

  yk hr{kLk yuf kkEfu k u L k u k kAke xh {khkk kkEfMkkh hkswkE Mke yLku hr [u kkuk[ke kE nke. suLke ykk hke hkswkE Mkeyu yLku kuLkk Mkkke MkkuLkwkE Mkeyu hrkh hkk u hrLk u Mk{kkLk {kxu kkukku nkku. suLkk kku hr kkukkLkk kE {Lkkus Mkkku Mk{kkLk {kxu kku nkku. kt Mke Mkkuyu {LkkuskELku {kkkLkk kk{kt fkt[Lke kkux Vxfkhe nke.

  xLkk kk Mke Mkk u Vhkh kE kk nkk khu k

  {Lkk uskELk u 108 {khVk u rMkr nkuMkx Mkuzk{kt ykk nkk kt ku{Lku zkpfxhu {]k nuh fko nkk. kk ueMk ELMkkuxh yu{Mke kkuxu skwt nkwt fu, kkueMku yk ytku VhekeLkk rLkuLkLkk ykkhu ykhkukeykuLku zke kkzk [kukrk{kLk fko Au.

  kh u { ] kfL k k u { ] k un kkuMx{kuxo{ ykuo Mkuze w kkkMk nkk he Au. WuLke Au fu, xLkkLke {krnkeLkk kku xLkk Mku knkU[ue kkueMkLke xe{u Vrhk LkkUeLku nw{ku fhLkkh hkswkE Mke yLku MkkuLkwkE MkeLku zke kkzk [kukrk{kLk fko Au. ufu nuh{kt e hnu kwLkkykuLkku kkV yLku Akkhu Mkk{u ykkk nkLkk kLkkkuyu Mkk Mkk{keLkk kk ueMkLkk kkykuLku kkuf Mkkrkk fko Au.

  kLkkh{kt AheLkk k fe yuf wfLke nk

  nk kkA u{ fh skkkh nkukLke kk

  ur{fkLku {k ku wfLke fhke nk fhkE nk kkA rkfkurku u{ skkkh nkukLke [[koyku

  kLkkh, kk.02kLkkh LkSf nuhLkk

  fw tkhkzk rMkkh{kt hrkhu {kuze hkku yuf wfLke AheLkk k fe fhke nk fhkkk [f[kh {[e sk kk{e Au. fwtkhkzk-Lkkhe hkuz Wkh yku {uze {kkkLkk {trh LkSf yuf hnuktf

  swkZ, k.2wshk{kt yuf s {nkh

  krfk yue Au fu kt fkutuwt k Au. htw nu kt fuheku ku nuhku. sqkZ {nkh krfkk fku t uk {kuxk {kkk hefu kk nk uk ehe fkuxu[k, MxuLzt fr{xek [uh{u kkR hkk rn ykX fkukuohuxh, u {nk{tke yu yuf wf fkutuk {w rn 13 nkuukhku ks{kt uzkk yu kihk{ktke fkutuku Z qxe zk hksfe w ok u{k t [f[kh {[e R Au.

  s q k Z { n k h krfke [qtxe ykk{e yuf-k uZ {rnk Ae yke hne nku khu {nkh krfkk kkek u ks{k t uzkk fku tuu nkR kuxusku xfku yke uk hke {nkh krfk{kt fku t uwt k{kurk {exkk kk hksfe woku{kt {kuxku qft ykku Au. sqkZ {nkh krfku fkutuku Z k{kt yku Au. yks we yk Zu kuze fkku ke khu fku t uk ykukku ks{kt uzkk Z qxku ykhu Au. ykke

  fkutuu {kuxku xfku kku Au. sqkZ {nkh krfkk ykukku ks{kt uzkk u yt ue uXf hksfk ux feox nkW ku {e ne. su{kt hnrh y{e, rs Yke yu hkswkR wu ksku u nuhkku nku. kufke [qtxewt hex 16 {uk hk us nw t. khu ykk ru yuxu fu 15 {e {uk hkus ykteu xu kku sqkZ {nkh krfkk kkekue uXf kuR ne. su{kt ykteu xuu skwt nwt fu, fkutu{kt nu rfk k{e fkuR k hne ke. khu ks{kt

  rfk rfk s Au. yk uXfe yh kk sqkZ{kt ksku fuheku ku nuhku. sqkZ {nkh krfkk 13 nkuukhku ks{kt uzkk Au. su{kt zuwxe {uh ehe fkuxu[k, MxuLz fr{xek [uh{u kk hkk, rfhexkR, rku, kk o fkuxu[k, iuLn uk, hr [kink, h hkk, khkR, rkeu rn 13 nkuukhku ks{kt uzkk fku t u{kt uk suku {knku oku Au.

  khLkkf zMk wkLkLku khkk fhu Au : ynuk

  Mkkike khLkkf kkko nuhkuELk

  Lke rne, kk.02yksLkk wkLkLku khkk fhe hkku Au Lkku kAe ku kYLkku nku

  fu kAe zMkLkku nku. fk fkhLkk LkkLkku fkhkukkh u{kt kE hkku Au ku ynuk f{f{kxe kuo nkukLkwt k {u Au. Mkk{kL heku yksLkku wkLk Lkku fhkLkku kueLk nku Au. yuf kh LkkLke k kke kku kuLku fkuEk Mktukku{kt Lkku fhku s kzu Au yLku su uLke wk kuZeLku Mkk keneLk fhe Lkku Au u{kt k fkhLkk LkkLke [esMkwykuLkku ukkh kk Au su kufkuLke ykukrk Lkkukhu Au.

  (_ h ...)

  y{kk, k.2k ink {ks {kxu yuf

  teh { wk u e k u A u . hkushkus uu k yk rfMkyku Akkyku{kt [uku h [kk s nku Au. {wtk kee nk yu yuf {kuxw k k Au. {ks{kt he huk yk k h ]k kk rof yu uf wwV ye ku yuf nu fhkt kinkk yk teh {wk h ynk rV{w r{ko

  fwo Au. ynk rV{ y uf t

  Akufhee Au su, kink suk teh { w k h {ks{k t kk kk {kxuku ykk J fhe nku Au suk yk fko{kt rV{ku {w yruk ykuke E u u {Y kk Au. yk Akufhe kink{kt tzkukuk wukhkuu kuu Au. ytu uu tqo rk {kt qVe fqhe{kt u k ku Au

  kinkk teh {wk h rV{ ynkw r{ko

  yu uk kuxo khk e k hksfe wknku kuu Au. rnLe rV{ ELzMxee yk nue yue rV{ Au su kink h ykkrh Au. ynk rV{ ru{khku{kt 13 squ rhr ku.

  we~k{k {nt kukk kww r, ku kuf{

  tk u {ntk u yu kefk uk u {wk w e ~ k { h V h k k k k u

  y{hue, k.2eh st{kt ykuk h{e

  yu ykMkkk rf {k k{ we ~k{k skk {nt kukkkww Rhkku y[kf r kk kefku{kt kufe ke Vhe e ne. 60 koe W{hk kukkkw kAk fuxkf {ke we ~k{e skku wth nex [kk nkt. yk xke kk tku {ntku yu kefku we ~k{ hV kuzk nkt.

  wkk u{k tke k {e r ywkh kukkkwyu Rhkku un Akuzku nku. eh

  ste {{kt yn k ~k{wthw yienkef {teh Au. kku kufkue ykMkk yk {teh kku uzkue Au. hhkus yn {kuxe tk{kt kwyku o {kxu yku Au. yu kku k u Au. kukkkwyu yk skk rfk{kt {ne qr{fk yk fhe ne. yksu u{k rk {k[kh {k s eh st kk ykkk rMkhk yu khekkz rMkhk krfku {kuxe tk{kt we ~k{ kuze k nkt. yk Whkt tku {ntkue we ~k{ kuze ykk nkt.

  sqkZ fkutu{kt qft, 13 nkuukhku ks{kt uzkk

  hksfkuxk fx nkW{kt {ue uXf{kt ksku u kh fkuo

  ykukk rY fzf kkk uk {ktke

  kqo fwkrk ykukk Mkk{u nu kufkwk{kt Vrhk ku

  y{kk, kk.02k wsh k k w r L k M kx e L k e

  yuf uz ur{f yLk u yufTwf uxe fkWLMkkLke k uXf{k t k q o f w k r k yk u k k rY fkokne fhkLke hk MkhfkhLku k{ fhkLkku rLko ukku Au. u fu k{ Akkt ykukk rY hk Mkhfkh fkuE kkk Lk u kku wrLkMkxeLkk fuxkf rMkLzefux Mkku kufkwk{kt Vhek fhk ytku ktehkkkqof r[khe hkk Au. k kke {krnke {wsk hrkhu {u kwshkk wrLkMkxeLke yufuz ur{f yLku yuTwfuxe fkWLMkeLke kuXf{kt k qo fwkrk ykukk khk

  uku VkELkkLe rLkokuLkku rhkkuxo hsw fhkku nkku. su{kt ykukku kkt[ fhkuzke wLke kuhheke ykAhe nkukLkwt Mk kkkt ku{Lke rY fkokne fhk hk MkhfkhLku k{ fhkLkku rLko fhkku nkku u fu k{ Akkt hk Mkhfkh ykukk rY kkk Lkn u kku kufkwk{kt Vhek fhkLke kikhe rMkLzefux Mkku fhe hkk Au. yk ytku wrLkMkxeLkk rMkLzefux Mk rn{ktw kxuu skw t nk w t fu kqo fwkrk ykukku kkukkLku {u MkkkLkku whWkkuk fheLku wrLkMkxeLkk LkkktLkku kk fkuo Au. ku{u kkukkLkk {kekykuLku

  k fhkk {kxu kuxk xuLzhku kkMk fheLku fkuLxkx ykk nkk suLkk fkhu ku{Lkk rY Mkk{kt Mkk fkokne ke uEyu. suke u hk Mkhfkh ykukk rY fkokne fhk{kt We Wkhu kku kufkwk{kt yk {k{u Vhek fhk{kt yku. kxuu w{kt W{uwO nkwt fu kufkwkLku Vhek fhe yk ukkLk u kkfkef k uhu x{e oLk ux fheLk u k u{Lkk kuLLk MkrnkLkk kku yxfke uk {ktk fhku. yk Wkhktk ku{u kuhheke yk[eh kk fhu Lkkk ku{Lke kMkoLk kukxeo{ktke Mkw fhk {kxu {ktk fhk{kt yku.

  rMkkh{kt rLkuk skekE {fkk Lkk{Lkk 23 ke o wfLke ykheV Lkk{Lkk yuf Mku AheLkk k fe nk fhe nke.

  kLkkh{kt kuVk{ kLkuk k wLk ukkhk uLk u hk ufk{kt kk ueMk rLkV Mkkrkk kE hne Au. Auk yuf {neLkk{kt 10ke w nkLkk kLkkku Mkk{u ykk Au. kwLkukkhku wuyk{ ke nrkkhLkk k fe nk fhe Lkktkk shkk khkkk Lkke. khu hrkhu hkk u w yuf nkLkk u kLkk Mkk{u ykku Au. {ke {krnke {wsk, nuhLkk fwtkhkzk-Lkkhe hkuz Wkh yku {uze {kkkLkk {trhLke kksw{kt yuf hnuktf {fkLk{kt rLkuk skekE {fkk Lkk{Lkku yuf 23 keo wfLke ykheV Lkk{Lkk yuf Mku AheLkk WkhkAkkhe k fe nk fhe nke. MkkrLkf kufku kkMkuke {u {krnke yLkwMkkh, rLkukLku yuf wke Mkkku u{

  Mktkt nkku. hrkhu {kuze hkku rLkuk ku wkeLkk hu nkku. ku hr{kLk ykheV k t yke [Zkk kku [u kkuk[ke nke yLku yk kkuk[keyu Wk MYk kh fhkk t ykheVu rLkukLk u AheLkk yufkAe yuf k fe nk fhe ee nke. yk ytku kLkkh rz-rzeLk kkueMkLkk keykE yuLkyu{ Lkkekkyu skw t nk w t f u, yk xLkkLke kkk t s kk ueMkLkk W[ yrfkheyku MkkkuLkku fkVku xLkk Mku knkUku nkk u. xLkkLke nfefk {uk kk VrhkLkk ykkhu ykhkuke ykheVLku zke kkzk [kukrk{kLk fhkk Au. ufu MkkrLkfku{kt kke [[ko {wsk ykhkuke kkueMkLkk nkk nukku nkuk Akkt k kkueMk yk ytku ftE s fhk {ktkke Lkke. khu Mkk yu Wku kk Au fu kkueMk yk ytku {krnke k {kxu Awkke hne Au.