03 06 2014 sunvilla samachar

Download 03 06 2014 sunvilla samachar

Post on 25-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 03-06-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 1 Issue : 347Pages : 4 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad

  ko: 1 > ytf: 347 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 03, \ - 2014 _

  Lke rne,kk. 2zkkLk LkhuL {kueyu k uLkk 29{kt hk khefu yMk{kt

  ykk kk yksu Mkkhu kufkuLku wuAk kkXe nke. Mkkku Mkkku hkLk k{k{ fkhLke Mknkkk fhkLke kkhe k ykke nke. k Mk{ke ykLkk {kxuLke rk [ke nke. Lkk hkLke h[Lkk hr{kLk fuxkf Mk{kofku yLku rhkue yk{Lku Mkk{Lku hkk nkk. ykLku RLku nMkk k kR nke. keS kksw ykkWLke wkeyu Mkhfkh Lkk hkLke h[LkkLku RuLk {{ hne nke. suke yksu Lkk hkLke h[Lkk kR Au. hkLkk k{ {wkLk khefu [L[uLhku yksu Mkkhu skkkhe Mktke ee nke. hkLke Mkkku ku{Lke furkLkux{kt hkLkk kwk fuxe hk{khkLkku k Mk{ku fhk{kt ykku Au. ku{Lkk ke nhe hk k Mkk{u kk Au. xwtf{kt furkLkuxLke Vuhh[Lkk fhk{kt ykLkkh Au. {kueyu fkwt nkwt fu, kutkkk hkLkk kufku yLku MkhfkhLke fuL Mktkqo { fhu. hkLku krkLke Lke [kE Wkh E skLkk k{k{ kMkku fhku. {kueyu 29{kt hkLkk k{ {w{tke kLkk k fuMkeykhLku yrLktLk kkXk nkk.

  h[LkkLkwt Mkkk fhe {Lke kkhe

  zkkLk LkhuL {kueyu kufkuLku kkXue wuAk

  Lkki,kk. 2Wkhu{kt rse Mktfx

  Mkok kk Wkhu Mkhfkhu fuLLke {kue Mkhfkh kkMkuke 325 { u k kk ux rseL k e {ktk fhe nke. yk {k tkLk u Mefkhe ELk u Wo kLk kewk kkunuu WkhuLku khk yuLkxekeMke{ktke 325 {ukkkux

  rseLkku kwhXku Wk fhke eku Au. nu yru Mkhfkhu khkMkeLku 24 fkf rse ykkkLkku rLko fkuo Au. khkMke zkkLk LkhuL {kueLkk MktMke {k rMkkh khefu Au. WkhuLkk kufku rseLke fxkufxeLkk fkhu ek kh{eLkku Mkk{Lkku fhe hkk Au. WkhuLkk {w{tke yru ku nuhkk fhe Au fu, khkMke rse fkkke {wk hnuu. yru Mkhfkhu yk Mkto{kt kwkO[ rse rkh rLkk{Lkk yu{zeLku yku fhe eku Au. yku LkkULke Au fu, Auk fuxkf rMkke Mk{k Wkhu{kt rse fxkufxe We kue Au. kh{eke kufku khukLk kuk Au. khkMke{kt 24 fkf rse kwhXku Wk fhkkLke {ktk kskLkk Mkku khk fhk{kt yke hne nke. khkMke rk kuXf khke Mkkk k [wtxkE ykuk khkMkku ~k{u hk [kihe khkMkeLku 24 fkf rse ykkkLke {ktkLku ELku yLkLk kh nkk.

  khkMkeLku 24 fkf rse ykkk rLko

  khkMke {kueLkk {krMkkh khefu Au

  WkhuLku 325 {ukkkux es {u

  khue,kk. 2Wkhu{kt {rnkyku yLku

  wkeykuLke MkwhkkLku ELku {kuxku khku Wku kE kku Au. wkeyku Mkk{u kwLkkyku hkufkkLkk ku e hkk Au. kkiLk{kt ku wkeyku Wkh kUkhuk yLku khkk ku{Lke kkfe nkLku ELku {k{ku ktk kk ku knukt s nu khue{kt k ykku s yuf kLkk Mkkkxe kh ykku Au. kkiLk kk nu kh ue{k t k Ukh ukLkk u {k{k u Mkkkxe kh ykkk k tk [kUfe WXwt Au. wke Wkh kkfkh kwhk{kt ykk kk kuk kezkeLk u kw kkk kk nk fhe uk{kt yke Au. rhc kkueMk yrfkhe su hrL kkizu {krnke ykkkk fkwt Au fu, knuze kukLkk yuXkwhk kk{Lkk ukh{kt rLkkhu {kuze hkku 22 koLke wkeLkku {]kun {e ykku nkku. kuLkk {]kun Wkh kkuMx{kuxo{ rhkkuxo kk k {wt fu kuLkk W kh y{kLke yk[kh kwhk{kt ykku nkku. kkueMk yrfkheyu fkwt Au fu, wke kh {kk Mkk{wrnf kkfkh s kku Lkke kfu kskhekqof kuk

  kezkeLku kw kke uk{kt ykwt nkwt.

  yku Awkkk {kxu kuLkk [unhkLku k uk yLku k uxk uke Mkkke uk{kt ykku nkku. kuLke yku nsw Mkwe kE fe Lkke. khtk w kk izu fkw t nkw t fu, kkr{f kwhkkke kke hkwt Au fu, yk wke WkhktzLke Au kkkMk {kxu yuf xe{ Wkhktz {kufe uk{kt yke Au. xLkk Mkke k ux k uLkk f u L k yLk u

  kehLke kkuxku k {e yke Au. ykLkkke kku Au fu wkeLku nkLkk Ehkkke kk{kt yke

  nke. ykk kk ueMk ykuLkh rfk yLku MkuMk hufuxLke tfkLku ELku k kkkMk fhe hne Au. rne{kt [kke kMkLke yth kuhk{uzefLke rkkeoLke Wkh kkfkhLke xLkk kLk kk fuL Mkhfkhu fkkyku{kt k Mkwkko fko nkk. kkfkheykuLku VktMkeLke Mk k fhkE Au khtkw kwLkkyku nk{kt e hkk Au ku ukk ktkLke [kk e kE Au. nk{kt Wkhu{kt yuf kAe

  yuf kLkkku Mkkkxe kh yke hkk Au. rne{kt yuf ytks {wsk {kuxk{k{kt kkfkh kk Au.

  kkiLk{kt ku ek knuLkkuLke Wkh kUkhuk yLku nkLkku {k{ku ktk kk ku kquo w yuf f{f{kxekuo kLkk

  kuk kezkeLku kw kke nk fhkE

  kkiLk kk khue{kt k kUkhuk fheLku nk fhkE

  kwshkkLkk 975897 rkkeoLkk krLkku VUMkku

  kuh-10 kkuzoLke khekkLkwt krhk{ yksu nuh fhkukrhk{ nuh kLkkh nkukke rkkeoyku{kt krhk{ kLke khu WkusLkk : rk skk{kt k WMkwkk

  y{kk, kk.02kwshkk rk kkuzo khk

  rkkLk kn yLk u Mkk{kL knLkwt krhk{ nuh fko kk nu ykkefku k uh-10Lkw t krhk{ nuh ku. k wshkk hk {kr{f rk kkuzo khk ykkefku kuh-10Lkwt krhk{ nuh kLkkh nkukke rkkeoyku{kt krhk{ kLke khu WkusLkk uk {e hne Au. kuh-10Lke khekk ykkLkkh hkLkk 10 k AkkkuLke fMkkuxeLkwt krhk{ nuh ku. k kke {krnke {wsk kwshkk rk kkuzo khk {k[o-2014{kt kuh-10Lke kk uz oLke khekk uk{kt yke nke. hkh{ktke kwshkke {erz{Lkk 9,87,527, ytkuS

  {erz{Lkk 48,351 yLku {hkXe kkkLkk 6283 rkkeoykuyu kuh-10Lke khekk ykke nke. yk khekkLkw t krhk{ hkLkk rk{tke wkuLMkn [wzkMk{k ykkefku Mkkh u 10 kk u y{kk kkuke nuh fhu. yk Mkkk u s hkLke k{k{ {kr{f kkykuLkk yk[ko ykkefk u rsk rkh fuLk uyu kkLkk t rkrLkeLk u {k ufeLk u kkLk w t k rhk{ {ue fu, rkkeo khkk kk{ktke kkukkLkwt krhk{ {ue fu. yk Wkhktk ELxhLkuxLkkt {k{ke rkkeoyku-keyku yLkwfwkk {wsk krhk{ uE fu ku {kxu kMk Mkk fhk{kt yke Au. su {wsk rkkeoyku

  rk kkuzoLke ukMkkEx www.gseb.org yLku www.gipl.net Wkhke kkukkLkw t krhk{ e fu. yk Wkhktk rkkeoyku {k uk kE kh yuMkyu{yuMk {k{ke krhk{ {ue fu k ue Mkk fhk{k t yke Au. su {kxu kuzkVkuLk Wkkuk yuMkyuMkMke (MkuMk) Mkex Lktkh eLku ku{s kwsfuxLkwt khek{ k {kxu kwsfux (MkuMk) Mkex Lk tkh eLku 50111 Lktkh yuMkyu{yuMk {kufkLkku hnuu. yk {kxu rk {uMkus yuf YrkkLkku [ ks o k k u . yk W kh k t k rkkeoyku kwshkk fku MkuLxhLkkt 18002335500 xk u e Lktkh kh fku fheLku k kkukkLkwt krhk{ e fu.

  L khk{k uLk w t f ] ...... 22 keo wke Wkh kUkhuk kk n kkuMx{kuxo{ rhkkuxo{kt y{kLke yk[khLkku wkMkku {kk Mkk{qrnf kkfkh s Lkn kfu kskhekqof kuk kezkeLku

  kw kke nk fhkE yku Awkkk {kxu kuk yLku kuxkuke [unhkLku Mkkke ukku wke WkhktzLke nkukLke kkueMkLku tfk kkkMk {kxu yuf xe{ Wkhktz k {kufk{kt yke xLkk Mkuke kuxkuLkk fuLk yLku kehLke kkux {e yke ykuLkh fek yLku MkuMk hufuxLke tfkLku ELku k Lkk yutkke

  kkkMk Y

  kkt[{e swLk MkweLkk rMkku Mkkike kh{ hnukLkk yutk

  y{kk{kt kkhku 47 Mkwe knkU[kLke MktkLkk

  y{kk, kk.2y{kk Mkrnk hkh{kt

  kh{eyu fkkufuh kkoku Au. kufk u kkne{k{ kk ufkhe kk Au. y{kkLkk kufk uLk u w {w~fue{kt {wfu kuk Mk{k[kh{kt

  ktk khk skk{kt ykwt Au fu, ykkk{e rMkku{kt kkhku 47 Mk we knk U[e fu Au. 3,4,5 swLkLkk rMk u kh{eLkk u kkhk u hufkuzo [e Mkkkxe kh knkU[e fu Au. y{kk BwrLkrMkk

  fkukk u oh uLkLk u huz yuxo nuh fhkLke Vhs kze Au. kufkuLku k rMk Mkwe MkkkLk hnukLke Mk w[Lkk ykkk{k t yke Au. kMk fheLku kkkuhLkk Mk{{kt hLke knkh Lkn rLkfkLke

  nuh{kt qhue ykte [ke

  y{kk{kt e sk kh hMkke kkxk kzk

  y{kk{kt Mkktsu yufkyuf kkkh{kt kxku ykku nkku. wLke z{heyku Wze nke. fuxkf rMkkhku{kt hMkke kkxk k kzk nkk. y{kk Wkhktk kkteLkkh, {nuMkkk yLku kkx ktkf{kt kkkh{kt VuhVkh kk qhue ykte [ke nke yLku hMkkLkk kkxk kzk nkk. y{kk nuhLkk fuxkf kkku{kt hMkke kkxk kzk nkk. y{kkLke Mkkku-Mkkku hkLkk kkteLkkh, kkx, {nuMkkk MkrnkLkk ktkfku{kt hMkk kzku nkku. nuhLkk hMkkku k e skykuyu eLkk kE kk nkk. q hue ykteLkk fkhu Mkktsu kufkuLku kfeV kze nke. fuxef skykuyu ]kku hkkE kkLkk k ynuk {k Au. knLk nkh Wkh ykteLkk fkhu yMkh kE nke. qh-qhLkwt ~ ukLkwt {w~fu kLke kwt nkwt. kAkwt kkkh kE kwt nkwt suke hMkke {knku nuhh{kt uk {ku nkku.

  yuLkyuMkwykE khk swk-swk {wkykuLku ELku ukku fhk{kt ykk nkk.

  kkuh{kt zwke skLkk fkhu k kkfkuLkk {kuk kk kk e fktxk hkuz Wkh ykuk {nk{e Mktfw{kt wfkLkkhkuyu yk kLkkLku ELku kt kkzwt nkwt.

  Mk q[Lkk ykkk{kt yke Au. khu fk uE nuhLk w t kkk{kLk 45 rzkeke Wkh knkU[u khu huz yuxoLke nuhkk fhk{k t yk u Au. y{kkLkwt kkk{kLk Auk f uxkf rMkke 42-43 rzke [u hnu Au. ykkk{e k rMk{kt kkhku 46.4 rzke Mkwe knkU[e fu Au. yke Mkrk{kt k t k khk Mk k[ u k eL k e Mkw[Lkk ykkk{kt yke Au.

  nk{kLk rkk khk rnxuLke fkuE [uke ykkE Lkke. khtkw fkukku ohuLk khVke skk{kt ykwt Au fu, ykkk{e rMkku{kt kkhku 47 Mkwe knkut[e fu Au.

  yksu y{kk{k t kkhk u eLku 44 Mkwe knkU[e kku nkku. khu Ezh{kt kkk{kLk 43.8 yLk u k k t e L k kh{k t 43.5 k u{s Mk wh uLLkkh{k t 43.8 rzke kkk{kLk hkwt nkwt. nk{kLk rkku rnxuxLke fkuE [uke he fhe Lkke suke kufkuLku yktrf hknk {e Au. ufu ke kh{eke kufku khukLk kuk Au. yLk uf rMkkhk u{k t Auk fuxkf rMkk uke kze hnue ek kh{eLkk fkhu kufku kkrn{k{ kkufkhe kk Au. rk kr{e kLk nk{kt u kh Lke[e Mkkkxe kh Vw tfkR hkk A u. y{kk {kx uL k e

  swe swe VrhkLku RuLk kufku knkU[e hkk Au. wrkk kkeLkk fkhu fuxkf hkuk Mkkkxe kh ykk Au. nuhLkk yLkuf kkku{kt wrkk kkeLku RuLk u kkf Vrhk WXe hne Au. kkk{kLk{kt yufkyuf WuLke xkzku e

  skyu LkkUkku Au. y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk sYhe Mkw[Lkkyku kufku {kxu ykkE Au. ktMk yLku Lke rk{kheke kMk kufkuLku w nkkfe kE fu Au kkfkuLke w fkS hkk fnuk{kt ykwt Au.

  ykkkne{kt skk{kt ykw t Au fu ykkefku kkk{kLk 44 rzkeLke ykMkkkMk hne fu Au. nk{kLk rkk khk fkuR k

  fkhLke [uke he fhkR Lkke. Auk fuxk rMk{kt s w kkkLkk fuMk{kt khku kku Au. kLkke yuLk Mkhfkhe nkuMkx{kt

  V

 • ykkLkku yksLkku rMk . 03-06-2014_{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. kwr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkuf-he-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.

  ktkeu...

  {kue hfkhk k r: ku, 5 {kuxk k, ro, rk

  kufkue ykkykue ktku h kh kEu zkke whe we nku[uk huL {kuee hfkhu nu 7 r kE [wk Au. yXkrzk nuk ku huL {kue wshkk {w{tke nk yu yksu u uk zkk Au. yk s k yto yuf [uLs ue ykurV{kt ykku Au. wshk{kt {kuee ykurV M{ tfwu uE [wfuk kufku kWk kuf Mk zkk ykuVeu uk fhkt kkuze ykuAe yktfu Au. {kueke {wkfk fheu h Vhuk yuf wt fnuwt Au fu kteh Mkr {kuee nuke ykurV yk ykurV fhkt w ykwrf, [{fkh yu ku Au. 120 fhkuzk [uo ue yk E{kh kf]rf hkueke hqh hnu Au yu qkoM we {kueu kExT [kw fhke sYh ze ne. eS hV eyu{ykue ykurV swe MxkEke ue Au. yk ku yuf kfzwt Wknh Au, yuf knk fkofk{kt k Mkkke Eu w {kuek S{kt fuxkf k ykk Au. ykku uk kku h fheyu yuf sh:

  hfkhe fk{fkse MxkE{kt k:- 1. qo eyu{ {{kunnk fkofk{kt eyu{yku{kt k

  k f{o[khe yt heu ue kku yku kk{kt rV hkk Au. fuxkfu ku {{kunnu kze{ktke Whk yu [Zkt s uk Au. eS hV {kueyu fk{fks tkkk ke rke s eyu{yku{kt yktxku {kkuo yu MxkVe f MxkE yu ue hukeyku ru wt. 2. eyu{ tkkk ru s krfMkk zkk k heV kku {wkfk fhe. yk Whkt kfo ukuk rrryku kku {wkfk fhe. {kueyu kuke fk{ fhke MxkEke ske rw fu u {nk {wkyku h {kuzwt fhk{kt rk hkk ke yu uk {kxu uu fkuE qo ikhee sYh ke.

  3. fuxkf {k{kyku{kt huL {kue w ze Wk fhkt shu [zk. xkEk [uh{u ]uL r{kk tkkk fuxkf fkfe yth s E{hsLe yrfkhkuku Wku fhe uu kukk {w r[ ke re. uk {kxu eyu{ykuyu xurfku{ huwuxhe ykukkuhexe ykuV ELzk yux 1977{kt ruf ke k fkuo. uk yk kte w ykku[k kE. 4. ykku[f {ku Au fu weyu hfkh{kt huh yuf kh uLxh nk. {kuee furux h sh fheyu ku sk Au fu uu ykk tuku Wk kk uk fkuE rf hkk ke. uk huf f{e hksirf {ekk fhkt M sk Au fu {kue s kuke hfkhk uoko Au. 5. E hfkh{kt {tkeykue rw uk yw yu f ywkh fhkE ne, htw {kueyu kukk {tke{tz{kt fuxkf k kufkuu f ykeu e Yyk fhe Au. r{ok ekh{, M{]r Ehke, fk zufh rn yuf k{ u{kt k{u Au. eyu{k yk rue w ykku[k kE Au.

  kt[ roku:- 1. hfkh kt s huL {kuek u]ke yuzeyu hfkhu

  uf {e h yuykExek Xu {tsqhe yke re Au. yk {wku k {ke ykWe hfkh xke hne ne. u fu ykku[fkuwt fnuwt Au fu {kue yk rou xke f fkh fu yk{kt wr{ fkuxuo zuzkE e fhe re ne. 2. Sykuyu{ t : huf er {k{kyku yu rkku Sykuyu{ ({tke{qn) u{s ESykuyu{(W[yrfkh k{tke {wn)k nku fhke weyu hfkhe rhkxeu zkk huL {kueyu { fhkku ro fkuo Au. yk roke M kE w Au fu nu hfkh{kt furux {tkeykuu ro uke ykke {u. kku s skkhe e ku. 3. {kueyu yuf {tkkkuu {ueu wh r{rMxe kkku ro fkuo yu r{r{{ o{uLx, {ue{{ ouLk kku whku fhkku k fkuo Au. fkh {ku Au fu yuf furux {tkeu yuf {tkke skkhe kute {kueyu whkuuxTe wr{fk khe re Au. 4. {kue hfkhu weyu 2k fkofkk ykhe rku{kt fuxkf ukykuu ykux fhuk tkykuk ykuu e ktku Au. uk fkhu kwk rn yuf {kuxkukykuk tkyku ue kuke rAe uku. Wue Au fu nk{kt s yuf ykhxeykEke M kw Au fu u z suxk qo{tkeyku e fhuk { fhkt w {ke hfkhe tkyku{kt hne hkk Au. 5. {kueyu kukk {k{ {tkeykuu 18 fkf hkus fk{ fhk {kxu ikh hnukku yku yke rku Au. u{u 10 wke yusLzk ykku yu 100 rku k {ktku Au. yk Whkt kukk {tkeykuu f Au fu u kukk tteykuu eyu hefu r{wtf fhu. {k{ {tkeykuu yXkzek{kt 6 r fk{ fhk {kxu fne ukwt Au.

  kt[ {kuxk rk:- 1 M{]r Ehkeu {k tk {tkk kutkk w ykku[k

  kE. {w rfhke Eu fkutu we k kufkuyu yk ro h k WXkk Ehkee ikrf kfk h k WXkk nk. u fu k{kt yk {k{u fkutu{kt s kk ze k yu ks nw{ku fko k {k{ku kE ku. 2. fkutu {nkr[ rs nu huL {kue hfkhk {tke tS krk h rk kw. u{u xTexh h w fu tS krku {kue hfkh{kt {tke kkk Au. u fu nk{kt {w^Vhh{kt kuk h{kkuk u ykhkue Au. wt ukke ftE tu Au? Wue Au fu tS krku {kue hfkh{kt f]rk hk{tkeku hku ykku Au. 3 {kue hfkhk hk{tke rsuLnu ru ykw fu e hfkh sB{w-fk~{eh{kt kuk f{ 370e weyku yu k{eyku h nuh [[ko {kxu ikh Au. uk yk ru h {kuxku rk oku, khk rsuLnu VkE ykkt f fu f{ 370 ruk uk ruu kuze {hkuzeu {erzk{kt hsq fhkwt Au. 4 {kueyu nuuke s {tkeyku yu ktkuu kukk rhkhk kuu eyu, eyu kk rrr kke {kE fhe ne. u{ Akt ykwt fhk huL {kueyu khktfeke [qtxkuk ksk kt rtfkn hku uk rk Wk{hk{e kukk kt rrr kk Vku h Vxfkh ke. 5. {t {tkk {k ruk khks nkuke hku nkh yke. khk rnkh ks{kt ytkuke k k{u yke.

  {kue hfkh kuke kt[ WB{e:- Yyk{kt yk{ ske EAk Au fu {kue hfkh yk kt[ {wkyku h zke fk{ fhu 1 {kutkhe ykuAe fhu 2 hkuskhee e fku We fhu 3 tke VkE4 sfk kku uzkue kuskykuu w ku 5 ykthef whkk w khe kk yu kf {k yktfk h

  k{ yku

  2 / . 03-06-2014, _ y{kk

  MkuMke Rk kwkLku wk xwtfk Mk{{kt Mkkhe ykuVhku {e

  Mkko [u ktke RrLkMk h{k kikh

  {wtkR,kk. 2Mk uM k e Rk k w kL k u

  kk u r wz{k t wk yk uAk M k{{k t M k kh e yk uVhk u {e Au. k u xwfkt Mk{{kt kkurwz{kt kkukkLke nkshe k w hkh fhk{k t M kV hne Au. RkLku kkurwz{kt f e yrL k u k e k h ef u k kk{k t yk u A u. k u skk-2, hks-3 yLku [wn sue rV{ku{kt fk{ fhe [wfe Au. Rk kwkLku nk{kt {kuxk rV{ rLk{kokk yLku nuh Mkkku uzkue {kuxe ftkLkeyku khVke k ykuVhku {e hne Au. kuLke {ktk Mkkk e hne Au.

  Rk {kxu nk kkuzLk Mk{ [ke hkku nkukLke [[ko Au. ku

  fuxef xku[Lke nuhkkku{kt fk{ fhe hne Au. kksukh{kt Rk k wkyu Mkkhe hf{ {e hne

  nkuk Akkt yuf xku[Lke ftkLke{kt nuhkk ykkkLkku RLfkh fkuo nkku. MkwkkuLke kk{kt rkMk fhk{kt yku kku yuf fkuM{urxf f tkLkeLke nuhkk{k t fk{ fhkLkku Rkyu RLfkh fhe eku Au. RkLku VuhLkuMk e{ {kxu yke fhk{kt yke nke khtkw yk ftkLkeLke nuhkk{kt fk{ fhkLkku Rkyu RLfkh fkuo nkku. Rk kwkyu fkwt Au fu fkuR k VuhLkuMk e{ {kxu ku nuhkk{kt fk{ fhu Lkne. Rk kwk kkurwz{kt MkuMk rMkBkk u khefu k Whe hne Au. k u nk urwz Mxkh yuLsueLkk ue sue uk

  Au. xw tf{kt hsq kLkkhe kkukkLke rV{ n{Lku RuLk k Rk kwk khu ykkke kLkue Au.

  MkhVhkuLke rMk rV{ Wkh xwtf{kt fk{ Y fhku

  yk{ehkLk-yLku kxfkkLku RLku r[khk{kt

  ko 1995{kt hsq fhkue yk{ehkLkLke MkhVhku rV{ Mkwkhrnx hne nke : rV{Lku ykk khku

  {wtkR,kk. 2 k k u r w z { k t

  rMk yLk u rf rV{kuLkk [ke hnuk kuh [u yk{ehkLk k...