01 07 2014 sunvilla samachar

Download 01 07 2014 sunvilla samachar

Post on 31-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 01-07-2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Year : 02 Issue : 10Pages : 04 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad</p><p>ko: 02 &gt; ytf: 10 &gt; k]X Mktk: 4 &gt; f{k: Yk. 2.00 01, \ - 2014 _</p><p>uzqkkuLku [k Mk{koLk {q ykkkLke rLkkkLke {ktk</p><p>f]rk kuk{kt stke {qzehkufk, MkwkhkLke sYh</p><p>ksux kquo Lkkk{tke Mk{k f]rk rLkkkku khk hsqykk LkeykuLkk uzk ku{s rfMkkLk xee [uLkLke Wk {ktk</p><p>Lkerne, kk. 30ksux ykzu kkheLkk rMkku </p><p>hkk Au khu swk swk kukku khk kk uk kk ukkLke {ktke fhk{kt ykk kk nu ksux{kt fuk kkk uk{kt yku Au kuLkk kh kLk furLk fhk{kt ykwt Au . f]rk {kxu k uhkh {ktke fhk{k t yke [wfe Au. f ] rk rLkktkku khk f]rk{kt {wzehkufkLku khk yLku {kuxk {kfuox Mkwkhk nkk hkk yke fhe Au. f]rk Mkkk u Mk tk trk xufLkk uk uS ykk uz fhkLke sYhekk kh kh {wfk{kt yke hkk u Au. kkfe hnuk Mk[kRLkk kusuxkuLku kqo fhkk VtzLke Mkk fhkLke {k tk fhk{k t yke [wfe Au. ksux{kt {kfuox Mkwkhk nkk hkk kMk hsqykk fhk{kt yke [wfe Au. Lkkkt kLk yYP suxe MkkkuLke kuXf{kt rLkktkkuyu [k Mk{koLk {w {kxuLkk kskLkk [qtxe ZtZukhkLku kqo fhk kk fhe nke. ksku [k Mk{koLk {w ykkkLke kk fhe nke.rLkktkkuyu rfMkkLk xee [uLk, yMkhfkhf kr kkurMke, f]rk </p><p>Mkk {kxu kkr{fkk yLk u LkeykuLku uzk {kxuLke {ktk fhe nke. fuxkkf f]rk rLkktkkuyu MkuxhLke MkkeLku Mkwkhk {kxuLke sYhekk kh kh {wku nkku. suxeyu fkw tnkwt fu rLkktkku khk fhk{kt ykuk k{k{ Mkw[LkkuLke LkkU uk{kt yke Au. Mkhfkh f]rk kukLku knukke s kkr{fkk ykkkkLke kk fhe [wfe Au. ykoktk Mkk{u fuxkf kzfkh yLk {w~fue nkuk Akkt f]rk MkuxhLku </p><p>kuMkknLk ykkkLkk k{k{ kMkku fhku. ktkk kkkLke f]rk ukkh rLkkeLkw Mkw[Lk k fhk{kt ykwt nk w . h uf k uf{k t ykwrLkf MkkLkkuLke Mkkku MkkuR {kurLkxhk MkuLxh Mkkrkk fhkLke sYhekk kh kh {wku nkku. ykhu 300 rMk[kRkLkk kusuxku kqo fhkk Lkke. LkuLk kuxh ykukkurhxeLke h[Lkk fhk yLk u heh ue ykukkurhxeLke h[Lkk fhkLke {ktk fhkR nke.</p><p>Lke rne, kk.30fkk Lkkkt {wu stk ze </p><p>hnu {kue MkhfkhLku Mknkuk ykkkLke MehuLzu kou rkkkk [u Lkku [kUfkLkkhku wkMkku Mkk{u ykku Au. MeMk kUf{kt fkwt Lkkwt s{k fhkLkkh kufku kkukkLke yku Awkkk {kxu yk LkkkLk u Mkk uLkk yLk u rnhkLkk ukkh{ktke ku f{ke kok {kxu hLkerk ze hkk Au. yk kUfku{kt sk fkk Lkkkt kkA skkkh kyku fu kknfkuLke yku Awkkk {kxu </p><p>MehuLzLke kUf yuf Lkku hMkku ykLkke hne Au. </p><p>su{kt yk Lkkkt rnhkLkk ukkh, MkkuLkkLkk ykwkkuLke rLkfkMk, uhkhLkk Mkkuk suk Mkkku khk f{ku Lkkkt kok{kt yke hkk Au. WuLke Au f u, MeMk k Ufk u kh khke LkkkrhfkuLkk fkk Lkkkt nuh fhk {kxu MehuLz Mkhfkh kk fhe hne Au. khu yk kkLke Y kkkLke Mkkk u s MehuLzLkk Mkhfkhe yktfzk {wsk MehuLz khk{ktke </p><p>Mkk uLkkLke hee fhLkkh Mkkike {kuxku u kLke kku Au. khk yLku MehuLz [u [kw kuo A {rnLkk{kt 40 nh fhkuz YrkkLkku MkkuLkkLkku ukkh kku Au. khu Mkwkk u yktfk k fhe hkk Au fu, yk ukkh yu kMkrf yktfzku Lkke khtkw MeMk kUfku{kt fkk Lkkkt s{k fhkLkkh khkekuLke yku Awkkk {kxu ku{Lku ykkk{kt yke hnu MkkuLkk yLku rnhkLkk ukkhLkwt krhk{ Au. yk fkhu, ukkh ku nkukLkwt k {u Au.</p><p>fkk LkkktLku MkkuLkkLkk ukkhLke ykf kokE</p><p>kkkkhfkuLke yku Awkkk MeMk kUfkuyu ykLkkku LkwMkku</p><p>fkk Lkkkt {wu khk MkhfkhLku Mknkuk ykkkLke MehuLzLke kkhe [u MeMk kUfkuLkwt Lkwt fkiktz</p><p>kwMxLk, kk.30khkLke Lke h[ku {kue </p><p>Mkhfkh MkM k uk u yk{q k rh k o L k fhkL k e k usL k k hku Au. suLkk Mk tu o khk r{kt Mkkike {kuxe MkM e{k kusLkkLke w rLx kikh fhe hne Au. </p><p>y{urhfk{kt MkM{tke nkooLkLke nuhkk</p><p>khk rLke Mkkike {kuxe e{k kusLkk kikh fhuy{urhfk{kt khke {qLkk zkuxhkuLke kuXf{kt MkM {tkeLke nuhkk : Mkhfkh MkM kh w kLk ykku</p><p>Lke rne, kk.30huf krhkh yLku kLke </p><p>k[kLk u k uMkknLk ykkkLkk n uk wMkh Lkh uL {k ue Mkhfkh ksux{kt fuxef hknkku nuh fhkLke k ikhe{k t Au. ykLkk kkYk u s Lk kk t { t k k khk nk{kt s VkELkkLMk ELMx{uLx ykk kku Lkkkfe </p><p>80Mke nuX xuMk {wk {kok ku k fhk kue k kk</p><p>krhkh yLku kLke k[kLku kuMkknLk ykkkLkku {w nukw</p><p>f]rk kukLke {ktke..... yqhk Mk[kE kusuxkuLku kqo fhk Vtz ykkkLke hsqykk f]rk xufLkkukuSLku ykwrLkf kLkkkLke {ktk {kfuox Mkwkhk Wkh kLk furLk fhkLke hsqykk f]rk Mk{wkLku kuMkknLk ykkk [k Mk{koLk {q uzqkkuLku </p><p>ykkkLke {ktk uzqkkuLke ykf u kuk kkkLke sYh ktkkkkkLke f]rk ukkh Lkerk, yMkhfkhf kr LkerkLke sYh LkeykuLku uzk {kxuLke k hsqykk fhkE rfMkkLk xee [uLk Y fhkLke khVu fhkE MkkuR {kurLkxhk MkuLxhLke h[LkkLke {ktk fhkE k khkLku fkkq{kt uk yMkhfkhf kufzo rLfusLke sYh f]rk MktMkkuLk {kxu VkeLku khkLke hsqykk</p><p>f u L e M k M { t k e zku.nkooLku y{urhfk{kt rLkkMke khke {qLkk zkuxhkuLke yuf kuXf{kt LkhuL {kueLkk kkLku kt[e Mktkwt nkwt. su{kt MMk khkLkk hkxe kusLkk{kt huf LkkkhefLku kkekh kLkkk yke fhkE Au. nk o oL k u 32{kt y{urhfe yuMkkuMkeyuLk y k u V r V e M k e L k y k u V ELzLk ykuhesLkLke kuXf{kt rkrLkrykuLku Mktkkurk fhkk </p><p>skwt fu, {Lku kwhku rkMk Au fu, ykku MkM e{k Wkh kLk fuLek fhwt uEyu. </p><p>MkM e{k kuku nsw khku yLkuf Lkku fhkLke sYh Au. MkM {tkeyu w{kt skwt nkwt fu, zkkLk LkhuL {kueyu MkM kuku yk{q krhkoLk kkLk w t rLkk ohek fw O Au. suLku MktkuLk yLku ykwrLkf x ufLk k uk uSLke {ke k q o fhk{kt yku.</p><p>Mk tkLkk u{k t kkkk u khk {qzehkufk {kxuLke {wk {kokLku k u ke fhk k tehkkk qof r[khk fhk{kt yke hne Au. ELkf{xuMk yuxLke f{-80Mke, 80MkeMke yLk u 80 MkeMkeMke nuX yuf k YrkkLke {wk {kokLku khk{kt yku k ue kk A u. yk { w k {kok kheLku ku k Yrkk fhe uk{kt yku kue kk Au. krhkhLke k[kLku kuMkknLk ykkk x uMk { w k {k ok yuf kke kheLku ku k fhk{kt yku. yk {k tke Auk fuxkf rMkke fhk{kt k yke hne Au. MkwkkuLkwt fnuwt Au fu, {nuMkwe rkk khk kLke {kok{kt khku fhkLkk fuMk{kt Mkhfkhe rkuhe Wkh fuxku kkus yku k uLk u ELku kkhe{kt </p><p>Mk Au. 2014-15 {kxuLkw t ksux 10{e swkELkk rMku kufMkk{kt Lkkkt{tke yY suxe khk hsq fhk{kt ykLkkh Au. kUfhku yLku ELMkuhh khVke xuMk {wk {kokLku kkf yuf kke kheLku ku k fhkLke rn[k [ke hne Au. k[k h 2008{kt SzekeLkk 38 xfk nkku su xeLku 2012-13{kt 30 xfk kku Au. MkwkkuLkwt fnuwt Au fu, {wk {kok{kt khku fhkLke Mkrk{kt kkkhkh koLku ke {kUkhe [u qk Mkkhe hknk {e fu Au. [kk VwkkkLke yMkh nuX kkkhkh ko qk s khukLk Au. zkhux xuMk fkuz (zexeMke) khk k yue k{ fhkE Au fu, {qzehkufk yLku [o {kxuLke Mktwk {kok rk kkf 1.5 k fhe uEyu.</p><p>Lke rne, kk.30ke {k UkheLkk u Mkk{Lkk u </p><p>fhe hnuk Mkk{kL kufku Wkh yuf kAe yuf kkus fkE hkku Au. yksu kuxku yLku zeLke f{k{kt khku fe uk{kt ykku nkku. kuxkuLke f{k{kt exheX 1.69 yu zeLke f{k{kt exheX 50 kiMkkLkku khku fe uk{kt ykku nkku. Rhkf{kt fxkufxeLku RLku nsw k [kk keo hne Au. </p><p>kuxku yLku zeLke f{k{kt fhk{kt ykuku khku kkfkrf kuhu y{e kLkke uk{kt ykku Au. kuxku yu zeLke f{k kwshkk{kt w kku. </p><p>fkh fu, ux k y{e kLku. kwshkkLkk swk swk nuhku{kt 43 kiMkkLkk ux Mkkku f{k exheX nu 2.12 u. ykLkku {kk yu kku fu, y{kk{kt kuxkuLkk Lkk k 77.37 Yrkk ku khu ze{kt rk exh 13 kiMkkLkku ux kkw fhkk zeLke f{k{kt khku 63 kiMkkLkku hnuu. kkteLkkh{kt kuxku yLku zeLkk Lkk k {: 77.54 yu 61.41 Yrkk ku. ze yu kuxkuLke f{k swe swe hnuu. ^wy MkkrMkzeLku RLku nsw k [kkLkwt {kusw Au. </p><p>yukeS, f uhk uMkeLk yLk u ze kh MkkrMkze k o{kLk </p><p>ux yLku MkuxuMk rMkk kuxku yu zeLke f{k{kt {: exheX 1.69 yLku 50 kiMkkLkku khku : k khku kkfkrfheku y{e kkukufku Wkh kkus : kuxku yLku zeLke f{k{kt Vhe khku</p><p>y{kk{kt ux Mkkku kuxkuLke f{k eLku 77.37 kR</p><p>Lkkk tfe k o{k t 115548 fhkuz Au su k ife yukeSLke MkkrMkze 50324 fhkuz yLku fuhkuMkeLk Wkh MkkrMkze 29488 fhkuz Au. 2013-14{kt Mkhfkhu 70772 fhkuzLke hkufz MkkrMkze [wfe nke. ykkWLkk kuo Mkhfkhu </p><p>100000 fhkuzLke [wfe fhe nke. </p><p>kk Mkkn{kt s yue [[ko nke fu, yukeSLke f{k{kt khku fhk{kt yku. kuf MkuxuMk ykk ux rMkk kuxku yu zeLke f{k{kt khku </p><p>{: exheX 1.69 yLku 50 kiMkkLkku Au. rne{kt kuxkuLke f{k 73.58 Yrkk kR su k u{kt 2.02 YrkkLkk u khku ku. zeLke f{k k 56 kiMkk eLku 57.84 ku. ze Wkhktk Mxux ykuR ftkLkeykuLku </p><p>f u h k u M k e L k W k h e x h e X 33.07Lkwt LkwfMkkLk kR hkwt Au kh u ze Wkh exheX 3.40Lkw t LkwfMkkLk kR hkw t Au. rMkrLzh Wkh k khu LkwfMkkLk Au.</p><p>ku ^wy Wkh MkkrMkze </p><p>80000 fhk uzke k khu Au. yk ku ^wy{kt fuhkuMkeLk yLku hktkuMkLkku Mk{ku kk Au. kh tkh khk u fhk{k t yke hkku nkuk Akkt LkwfMkkLk kkkheku he Au. zeLkk hux ykkWLke Mkhfkhu khkLke Lkerk </p><p>ykLkke nke. h {rnLku LkkLkfzk zku{kt zeLke f{k{kt khku MkkrMkzeLku qh fhk fhkku nkku. Lwykhe 2013 kkke 17 k khku fhkku nkuk Akkt ze kh LkwfMkkLk nsw k 3.40 Yrkk Au.</p><p>f{hkkuz k khku kuxku yu zeLke f{k{kt Vhe yufkh khku ux yLku MkuxuMk rMkk kuxkuLke f{k{kt 1.69 YrkkLkku </p><p>khku ze{kt ux yu MkuxuMk rMkk 50 kiMkkLkku khku kwshkk{kt kuxku kh 43 kiMkkLkku ux W{uhkkk y{kk{kt </p><p>kuxkuLkk k eLku 77.37 kk ze{kt kwshkk{kt 13 kiMkkLkku ux W{uhkkk zeLkku k </p><p>y{kk{kt eLku 64.25 kku kkteLkkh{kt kuxku yLku zeLkk k {: ux Mkkku eLku </p><p>77.54 yu 61.41 kk k khku khtkh Akkt ze Wkh ykuR ftkLkeykuLku nsw </p><p>3.40 YrkkLkwt LkwfMkkLk ykuR ftkLkeykuLku fuhkuMkeLk Wkh nsw 33.07Lkwt LkwfMkkLk yukeS Wkh rMkrLzheX 449 YrkkLkwt LkwfMkkLk yukeS Wkh MkkrMkze nsw 50324 fhkuz yLku fuhkuMkeLk kh </p><p>MkkrMkze 29488 fhkuz ze Wkh k {nkfk MkkrMkze</p><p> k u e w z e t shu Mxkh fkMx ykrk yu u yksu y{kkk {nu{k e nuhe k {wkfk ee ne. {wkfk hr{k ykekyu uk yw skk f t nw t f u,nw t khke wshk{kt ykk ke Awt khke {khk{kt wshke Vqzku u ru u ru ku Au. yk nuk nwt khu rV{kuk {ku {kxu yke fu fkuE rV{k wx {kxu yke khu {U wshke kkku ykn s hkku Au yu nu nwt yuf{ ue kk ke Awt. k fheu n yu kuk {khe Vuhex ze Au yk Whkt u wshke Vqz ue ue te ku ft nwt fu,{khu wshke sBk k kkuze fh ue s zu Au, u ux heu qke wshke Vqz s{kE ku {kuxku Vqxku k kh rn ku.</p><p>{u wshke Vqzku [Mfku kk {ktzku Au - ykrk </p><p>ykrk yu Lk y{kkk {nu{ksu, feku, keMkeS Mkk{u ykkuk khu kzk</p><p>fe ySkMkn kkurnLke MkLkLku fk{ {kxu hy{kk, kk.30</p><p>su , fek u yL k u k kh fkWLMk ykuV k wshkk Mkk{u ykkukku fhkk Wkhktk Wkhkuk k ufk u Mkkk u yuzk uf ux TMk yux rYLkw t koLk fhkk yuzkufux ySk M kn k k u rnLk e k kh fkWLMk ykuV kwshkkLke rMk Mkr{rkyu fk{ {kxu MkLk h </p><p>fhe Au yLku Yrkk yuf kLkku tz Vxfkkuo Au. kkh fkWLMk ykuV kwshkkLkk [uh{uLk yrLk Mke. fuk yuf ykkhe ke{kt sku Au fu k wshkk nkEfkuxo khk kk. 14-6-2010Lkk kkke kkh fkWLMk ykuV kwshkkLku yue fhk{k t yku f u su ku Mk{{kt kkteLkkh fe </p><p>{tzLkk {w ySkMkn kkurn Mkk{u kkteLkkh rzMxex fkuxoLkk rzMxex ss ykhyu{ kh{kh kkk keyuLk fkhek {khVk u swk-swk su Mk{k ySkMkn kkurnLkwt koLk yuzkufuxTMk yux rY Au ku{s fk{ nuh{kt Lkktk Mkk{u WkkkqofLkwt koLk zuMkfkuz kh ykk{kt nksh </p><p>kwt. ku heku hswykkku Lk fhe. {kuxu{kuxuke kq{khkzk kkzk kkk kkukkLkk kkk kkukkLkk MkkkMktkteLkk fuMkku{kt kkukkLke khVu{kt [wfkk {uk {kxu ykkhLkkh fkuxo{kt kt-{k fhke ku{s ekkkk Lkk{Lke {rnkkhkkeLkk fuMk{kt kkteLkkh fkuxo khk {eLk Lkn {kk Mkhfkhe feLke ykurVMk{kt kkuzVkuz fhe kkk LkkkkeLke [uBkhLke yth xkuw t E sE Mkwkku[kh fhe kkk rskLke fkuxoLkk Lkkeku rY kuxk ykk u k k u n uh fhk k u{s LkktkLke rk yxfkk {kxu kkukkLkk {w khefuLke MkkkLkku whkkuk fhk rkuhu kkkkkuLke {krnke Mkkku kkh fkWLMke ykuV kwshkkLku ySkMkn kkurn Mkk{u kkkt hk ku fkokne fhk fnuk{kt ykwt nkwt.</p></li><li><p>ykkLkku yksLkku rMk . 01-07-2014_{uk (y,,R) : s{eLk - {fkLk knLkkuk, ykfLkwt {k skE hnu. tkfe w Mk{ hnu.]k (k,,W) : khu Mktkte w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{. rknku Mktkte &amp;ku n kk. khMkkkk r{fkLkk &amp;ku n kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkLkk &amp;ku Wfuk. fwxwtk Mkw skE hnu. {kLkrMkf [kk ne.ffo (z,n) : s{eLk, knLk, {fkLkLkk kuk kLku. Lkkktfe Mkrk {skwk kLku. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.Mkn ({,x) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt kzu. zekuLkwt{kkooLk {e hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.fLk (k,X,) : Lkkufhe{kt ke-kZkeLke kk hnu. Mk{ w Vke kLku. ykMk{kt krk.kwk (h,k) : khuke w Mk{kk[kh {u. ykfLkwt k{ skE hnu. ykfM{f Lk k kk.]rf (Lk,) : fkuxo-f[uheLkk fkkuo{kt MkVkk {u. khMkkkk r{fkLke kr kk. r{kkuLkku Mknfkh {e hnu.Lk (,,V) : RuLke WkkMkLkkke hknk kk. k{f kMk kk. fwxwtk Mkw {u. khuke w Mk{k[kh {u.{fh (,s) : hksfe kuku skkkeh{kt khku kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke rLkzu. Lkkufhe-tk{kt hknk.fwt (k,,Mk) : LkkufrhkkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykhkuLke MkkhMktk hke.{eLk (,[,,k) : kwr-rufke fkorMk kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke kLku. uhkhke k kk.</p><p>ktkeu...</p><p>yAu r fue heu yku? : uxku-zek k Vhe k</p><p>{kutkhek s{kk{kt k{kL u w yuf xfku kku Au. ykuE fteykuyu ze yu uxkuk k khe ek Au. uxkue f{{kt 1.69 Yrk yu yu zee f{{kt 50 ikku khku fhe ukku Au. yk k k ku{kh {hkke s y{{kt yke k Au. yk khku u wshk{kt uxku 2.12 Yrk yu ze 63 ik {kutwt kwt Au. Ehkf tfxu uk uxkuk k{kt khke yktfk nuk s fhk{kt yke hne ne. yk nuk huL {kueyu zkk tkwt uk kkuzk rku{kt s zek k{kt 50 ikku khku kku nku. yk Whkt fuxkf { nukt s huu kzk{kt 14 xfkku khku fhkku nku. {kutkheku {kh n fhe hne Au. yk k ktke huL {kuek yAu rwt Mku [[koku rk e hkku Au. sux hsq kkk yuf kn nuk u kuku yk xfku ykkhk fhkt rkuku tfu {kk{kt yke hkku Au. eyu{ {kue nuk s fne [qk Au fu uu fze kk zku {kxu ikh hnuwt zu.</p><p>f{eu {kueyu k yXkrzu euk ue roku yt k yu kufhtsf nk. u{e hk{e{kt ku {{kun huh n suk nkwh ku Au. Vuwykhe{kt u huukt kzkt{kt 14.2 xfkku yu qhhku{kt 6.5 xfkku khku fhke hkM hsq fhe ne yu {wtE, fkufkk sukt {uxku nuhkukt Whku{kt {krf kku [o {krf 30 rxk [ou {fk fhkku ro eku nku, su ykW 15 rxk [ou {fk nku. [qtxe t[u yk hkMku y{ kufke [qtxe we {kufqV hkku nku. hfkhu k yXkrzu skwt nwt fu, fkutu Mkr hkuku y{ 25 sqke fhu. rhku o Ae yk ro kAku Uku nku. rkkuwt fnuwt Au fu uf R (n Vku, n kuxe Mkr) {uk {kxu huuyu uuLsh kzktk h{kt 50 xfk khku fhke sYh Au. k{kL heu Whk keyku {rnk{kt 56 rx fhu Au, {krf k{kt V 15 rxwt kzwt [qfu Au. {k{kt {] nuhe keykuu kike w Vkku kk Au, su{ktke {kuxk kk kufku {wtE suk {nkhk Au su{u khku kh {u Au. kfkykuke yuf Ae yuf huu kku qhh khk nk yu uuLsh kzkt{kt khku n fhkku ro uk nk. uk u ykikurf [o{kt rsYhe khku kku nku yu u{e rfk Mko{fk xe se ne.</p><p>{kueyu [qtxe[kh{kt huuk rMhwt [ ykwt nwt, su{kt yr{kute wux xuwt r{ko k{u Au. [ek kkf 90 ys zkuhk huu hkufke {fk nkut[k khu huu{kt hkufku 10 wt khke sYh Au. yk {kxu huuu kkrf kuhu t[kr fhke sYh Au. kzktk k hku k{u keyku rhku fhu u yurk nwt, khu {kueyu {ke sYh ne fu yk khku yrko nku yu irf fkke hu Mkk Qe fhk kkhku nsw yqhku Au. uk u {kueyu zk rk s Mkku nuXkt {qfe ekt. 80 rfku{exh we ufLz kk ku kzkkhk{ktke {w ykk{kt yke Au. {krf kku [o 30 rxk u Vhe 15 rxk [oe {fk fhe ukku Au.</p><p>ykku ro k {kxu ukku? fkh fu {nkhk{kt ykuxkuh{kt rkke [ q txe yke hne Au yu {k ue u { w tEk huukeykuk {e sYh Au. u{ku yk ro fkutuk roku suku s xefku kk yu fkhkqo Au. u su nkee hkMku {qfe ne uk fhkt khu nke {kueyu fhe Au. khku ktz Wku uk [o kku fkuE tt hkk [k hfkh khk q[kuk kk khk fkhu ktk {ke {w~fue{kt Au. uku nuw uhze Wkzk uzqkuk { hekku Au. ktze r{kuu {kuxwt wfk kE ht Au, uyku uhzek uzqkuu [wfe fhe fu ue Mkr{kt ke yu {kthu yurhe hf{{kt nhku fhkuz Yrkku khku kku Au. yk kusY Mkku qh fhke sYh Au. uk u {kue hfkhu k yXkrzu ktze rfk {kxu rfk rze{kt khku fkuo Au, ktz h ykk uhk{kt khku fkuo Au yu uxku kku r{ fhk{kt ykk ktz ykkrh Rkukuwt {k 5 xfkke kheu 10 xfk fwO Au. yk nkeykuku nuw r{ku fkuE heu uzqkuu kfe efe hf{ [qfe fu u wrr fhkku Au. yk {qokqo Mkku wkhku u {kueyu khke {qokqo ukEyku fheu uu e hke Au. k {kxu? fkh fu {nkhk ktzwt {kuxwt Wkf hk Au yu hk{kt rkke ykk{e [qtxe{kt uzqku ksu { yku uwt {kue wrr fhk RAu Au. {kueyu yuf yXkrzk{kt euk k roku hke u{k k ru kh fkZe fk. uyku kh{kt wkhk fhe fu u {kxu yku u{u khu { ykku uEyu. uku yko yu Au fu u{u [qtxe u su qkku ykkt nkt, uwt fk{ fhwt uEyu. u uyku fzk roku uke {kk kku fhu uku y{ fhkk u ke{kt ue ku uyku yuf ne ruku kf Xhu: uh fe qh, hku fkfu.</p><p>2 / . 01-07-2014, _ y{kk </p><p>Mk{kLk, yk{eh ,knYLke nk{kt uhkh kkukkk Au</p><p>ku kLk rV{eX 35ke 40 fhkuz {uu Au</p><p>xku[Lke yrLkukeyku fhkk yLkuf ke hf{ {uu Au</p><p>{wtkR,kk. 30kk urwz{kt k kLk </p><p>yk{ehkLk, Mk{kLk kLk yLku knY kLkLkku w nsw kkk hkku Au. ku{Lke...</p></li></ul>