01 07 2014 sunvilla samachar

Download 01 07 2014 sunvilla samachar

Post on 31-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 01-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 10Pages : 04 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition : Ahmedabad

  ko: 02 > ytf: 10 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 01, \ - 2014 _

  uzqkkuLku [k Mk{koLk {q ykkkLke rLkkkLke {ktk

  f]rk kuk{kt stke {qzehkufk, MkwkhkLke sYh

  ksux kquo Lkkk{tke Mk{k f]rk rLkkkku khk hsqykk LkeykuLkk uzk ku{s rfMkkLk xee [uLkLke Wk {ktk

  Lkerne, kk. 30ksux ykzu kkheLkk rMkku

  hkk Au khu swk swk kukku khk kk uk kk ukkLke {ktke fhk{kt ykk kk nu ksux{kt fuk kkk uk{kt yku Au kuLkk kh kLk furLk fhk{kt ykwt Au . f]rk {kxu k uhkh {ktke fhk{k t yke [wfe Au. f ] rk rLkktkku khk f]rk{kt {wzehkufkLku khk yLku {kuxk {kfuox Mkwkhk nkk hkk yke fhe Au. f]rk Mkkk u Mk tk trk xufLkk uk uS ykk uz fhkLke sYhekk kh kh {wfk{kt yke hkk u Au. kkfe hnuk Mk[kRLkk kusuxkuLku kqo fhkk VtzLke Mkk fhkLke {k tk fhk{k t yke [wfe Au. ksux{kt {kfuox Mkwkhk nkk hkk kMk hsqykk fhk{kt yke [wfe Au. Lkkkt kLk yYP suxe MkkkuLke kuXf{kt rLkktkkuyu [k Mk{koLk {w {kxuLkk kskLkk [qtxe ZtZukhkLku kqo fhk kk fhe nke. ksku [k Mk{koLk {w ykkkLke kk fhe nke.rLkktkkuyu rfMkkLk xee [uLk, yMkhfkhf kr kkurMke, f]rk

  Mkk {kxu kkr{fkk yLk u LkeykuLku uzk {kxuLke {ktk fhe nke. fuxkkf f]rk rLkktkkuyu MkuxhLke MkkeLku Mkwkhk {kxuLke sYhekk kh kh {wku nkku. suxeyu fkw tnkwt fu rLkktkku khk fhk{kt ykuk k{k{ Mkw[LkkuLke LkkU uk{kt yke Au. Mkhfkh f]rk kukLku knukke s kkr{fkk ykkkkLke kk fhe [wfe Au. ykoktk Mkk{u fuxkf kzfkh yLk {w~fue nkuk Akkt f]rk MkuxhLku

  kuMkknLk ykkkLkk k{k{ kMkku fhku. ktkk kkkLke f]rk ukkh rLkkeLkw Mkw[Lk k fhk{kt ykwt nk w . h uf k uf{k t ykwrLkf MkkLkkuLke Mkkku MkkuR {kurLkxhk MkuLxh Mkkrkk fhkLke sYhekk kh kh {wku nkku. ykhu 300 rMk[kRkLkk kusuxku kqo fhkk Lkke. LkuLk kuxh ykukkurhxeLke h[Lkk fhk yLk u heh ue ykukkurhxeLke h[Lkk fhkLke {ktk fhkR nke.

  Lke rne, kk.30fkk Lkkkt {wu stk ze

  hnu {kue MkhfkhLku Mknkuk ykkkLke MehuLzu kou rkkkk [u Lkku [kUfkLkkhku wkMkku Mkk{u ykku Au. MeMk kUf{kt fkwt Lkkwt s{k fhkLkkh kufku kkukkLke yku Awkkk {kxu yk LkkkLk u Mkk uLkk yLk u rnhkLkk ukkh{ktke ku f{ke kok {kxu hLkerk ze hkk Au. yk kUfku{kt sk fkk Lkkkt kkA skkkh kyku fu kknfkuLke yku Awkkk {kxu

  MehuLzLke kUf yuf Lkku hMkku ykLkke hne Au.

  su{kt yk Lkkkt rnhkLkk ukkh, MkkuLkkLkk ykwkkuLke rLkfkMk, uhkhLkk Mkkuk suk Mkkku khk f{ku Lkkkt kok{kt yke hkk Au. WuLke Au f u, MeMk k Ufk u kh khke LkkkrhfkuLkk fkk Lkkkt nuh fhk {kxu MehuLz Mkhfkh kk fhe hne Au. khu yk kkLke Y kkkLke Mkkk u s MehuLzLkk Mkhfkhe yktfzk {wsk MehuLz khk{ktke

  Mkk uLkkLke hee fhLkkh Mkkike {kuxku u kLke kku Au. khk yLku MehuLz [u [kw kuo A {rnLkk{kt 40 nh fhkuz YrkkLkku MkkuLkkLkku ukkh kku Au. khu Mkwkk u yktfk k fhe hkk Au fu, yk ukkh yu kMkrf yktfzku Lkke khtkw MeMk kUfku{kt fkk Lkkkt s{k fhkLkkh khkekuLke yku Awkkk {kxu ku{Lku ykkk{kt yke hnu MkkuLkk yLku rnhkLkk ukkhLkwt krhk{ Au. yk fkhu, ukkh ku nkukLkwt k {u Au.

  fkk LkkktLku MkkuLkkLkk ukkhLke ykf kokE

  kkkkhfkuLke yku Awkkk MeMk kUfkuyu ykLkkku LkwMkku

  fkk Lkkkt {wu khk MkhfkhLku Mknkuk ykkkLke MehuLzLke kkhe [u MeMk kUfkuLkwt Lkwt fkiktz

  kwMxLk, kk.30khkLke Lke h[ku {kue

  Mkhfkh MkM k uk u yk{q k rh k o L k fhkL k e k usL k k hku Au. suLkk Mk tu o khk r{kt Mkkike {kuxe MkM e{k kusLkkLke w rLx kikh fhe hne Au.

  y{urhfk{kt MkM{tke nkooLkLke nuhkk

  khk rLke Mkkike {kuxe e{k kusLkk kikh fhuy{urhfk{kt khke {qLkk zkuxhkuLke kuXf{kt MkM {tkeLke nuhkk : Mkhfkh MkM kh w kLk ykku

  Lke rne, kk.30huf krhkh yLku kLke

  k[kLk u k uMkknLk ykkkLkk n uk wMkh Lkh uL {k ue Mkhfkh ksux{kt fuxef hknkku nuh fhkLke k ikhe{k t Au. ykLkk kkYk u s Lk kk t { t k k khk nk{kt s VkELkkLMk ELMx{uLx ykk kku Lkkkfe

  80Mke nuX xuMk {wk {kok ku k fhk kue k kk

  krhkh yLku kLke k[kLku kuMkknLk ykkkLkku {w nukw

  f]rk kukLke {ktke..... yqhk Mk[kE kusuxkuLku kqo fhk Vtz ykkkLke hsqykk f]rk xufLkkukuSLku ykwrLkf kLkkkLke {ktk {kfuox Mkwkhk Wkh kLk furLk fhkLke hsqykk f]rk Mk{wkLku kuMkknLk ykkk [k Mk{koLk {q uzqkkuLku

  ykkkLke {ktk uzqkkuLke ykf u kuk kkkLke sYh ktkkkkkLke f]rk ukkh Lkerk, yMkhfkhf kr LkerkLke sYh LkeykuLku uzk {kxuLke k hsqykk fhkE rfMkkLk xee [uLk Y fhkLke khVu fhkE MkkuR {kurLkxhk MkuLxhLke h[LkkLke {ktk fhkE k khkLku fkkq{kt uk yMkhfkhf kufzo rLfusLke sYh f]rk MktMkkuLk {kxu VkeLku khkLke hsqykk

  f u L e M k M { t k e zku.nkooLku y{urhfk{kt rLkkMke khke {qLkk zkuxhkuLke yuf kuXf{kt LkhuL {kueLkk kkLku kt[e Mktkwt nkwt. su{kt MMk khkLkk hkxe kusLkk{kt huf LkkkhefLku kkekh kLkkk yke fhkE Au. nk o oL k u 32{kt y{urhfe yuMkkuMkeyuLk y k u V r V e M k e L k y k u V ELzLk ykuhesLkLke kuXf{kt rkrLkrykuLku Mktkkurk fhkk

  skwt fu, {Lku kwhku rkMk Au fu, ykku MkM e{k Wkh kLk fuLek fhwt uEyu.

  MkM e{k kuku nsw khku yLkuf Lkku fhkLke sYh Au. MkM {tkeyu w{kt skwt nkwt fu, zkkLk LkhuL {kueyu MkM kuku yk{q krhkoLk kkLk w t rLkk ohek fw O Au. suLku MktkuLk yLku ykwrLkf x ufLk k uk uSLke {ke k q o fhk{kt yku.

  Mk tkLkk u{k t kkkk u khk {qzehkufk {kxuLke {wk {kokLku k u ke fhk k tehkkk qof r[khk fhk{kt yke hne Au. ELkf{xuMk yuxLke f{-80Mke, 80MkeMke yLk u 80 MkeMkeMke nuX yuf k YrkkLke {wk {kokLku khk{kt yku k ue kk A u. yk { w k {kok kheLku ku k Yrkk fhe uk{kt yku kue kk Au. krhkhLke k[kLku kuMkknLk ykkk x uMk { w k {k ok yuf kke kheLku ku k fhk{kt yku. yk {k tke Auk fuxkf rMkke fhk{kt k yke hne Au. MkwkkuLkwt fnuwt Au fu, {nuMkwe rkk khk kLke {kok{kt khku fhkLkk fuMk{kt Mkhfkhe rkuhe Wkh fuxku kkus yku k uLk u ELku kkhe{kt

  Mk Au. 2014-15 {kxuLkw t ksux 10{e swkELkk rMku kufMkk{kt Lkkkt{tke yY suxe khk hsq fhk{kt ykLkkh Au. kUfhku yLku ELMkuhh khVke xuMk {wk {kokLku kkf yuf kke kheLku ku k fhkLke rn[k [ke hne Au. k[k h 2008{kt SzekeLkk 38 xfk nkku su xeLku 2012-13{kt 30 xfk kku Au. MkwkkuLkwt fnuwt Au fu, {wk {kok{kt khku fhkLke Mkrk{kt kkkhkh koLku ke {kUkhe [u qk Mkkhe hknk {e fu Au. [kk VwkkkLke yMkh nuX kkkhkh ko qk s khukLk Au. zkhux xuMk fkuz (zexeMke) khk k yue k{ fhkE Au fu, {qzehkufk yLku [o {kxuLke Mktwk {kok rk kkf 1.5 k fhe uEyu.

  Lke rne, kk.30ke {k UkheLkk u Mkk{Lkk u

  fhe hnuk Mkk{kL kufku Wkh yuf kAe yuf kkus fkE hkku Au. yksu kuxku yLku zeLke f{k{kt khku fe uk{kt ykku nkku. kuxkuLke f{k{kt exheX 1.69 yu zeLke f{k{kt exheX 50 kiMkkLkku khku fe uk{kt ykku nkku. Rhkf{kt fxkufxeLku RLku nsw k [kk keo hne Au.

  kuxku yLku zeLke f{k{kt fhk{kt ykuku khku kkfkrf kuhu y{e kLkke uk{kt ykku Au. kuxku yu zeLke f{k kwshkk{kt w kku.

  fkh fu, ux k y{e kLku. kwshkkLkk swk swk nuhku{kt 43 kiMkkLkk ux Mkkku f{k exheX nu 2.12 u. ykLkku {kk yu kku fu, y{kk{kt kuxkuLkk Lkk k 77.37 Yrkk ku khu ze{kt rk exh 13 kiMkkLkku ux kkw fhkk zeLke f{k{kt khku 63 kiMkkLkku hnuu. kkteLkkh{kt kuxku yLku zeLkk Lkk k {: 77.54 yu 61.41 Yrkk ku. ze yu kuxkuLke f{k swe swe hnuu. ^wy MkkrMkzeLku RLku nsw k [kkLkwt {kusw Au.

  yukeS, f uhk uMkeLk yLk u ze kh MkkrMkze k o{kLk

  ux yLku MkuxuMk rMkk kuxku yu zeLke f{k{kt {: exheX 1.69 yLku 50 kiMkkLkku khku : k khku kkfkrfheku y{e kkukufku Wkh kkus : kuxku yLku zeLke f{k{kt Vhe khku

  y{kk{kt ux Mkkku kuxkuLke f{k eLku 77.37 kR

  Lkkk tfe k o{k t 115548 fhkuz Au su k ife yukeSLke MkkrMkze 50324 fhkuz yLku fuhkuMkeLk Wkh MkkrMkze 29488 fhkuz Au. 2013-14{kt Mkhfkhu 70772 fhkuzLke hkufz MkkrMkze [wfe nke. ykkWLkk kuo Mkhfkhu

  100000 fhkuzLke [wfe fhe nke.

  kk Mkkn{kt s yue [[ko nke fu, yukeSLke f{k{kt khku fhk{kt yku. kuf MkuxuMk ykk ux rMkk kuxku yu zeLke f{k{kt khku

  {: exheX 1.69 yLku 50 kiMkkLkku Au. rne{kt kuxkuLke f{k 73.58 Yrkk kR su k u{kt 2.02 YrkkLkk u khku ku. zeLke f{k k 56 kiMkk eLku 57.84 ku. ze Wkhktk Mxux ykuR ftkLkeykuLku

  f u h k u M k e L k W k h e x h e X 33.07Lkwt LkwfMkkLk kR hkwt Au kh u ze Wkh exheX 3.40Lkw t LkwfMkkLk kR hkw t Au. rMkrLzh Wkh k khu LkwfMkkLk Au.

  ku ^wy Wkh MkkrMkze

  80000 fhk uzke k khu Au. yk ku ^wy{kt fuhkuMkeLk yLku hktkuMkLkku Mk{ku kk Au. kh tkh khk u fhk{k t yke hkku nkuk Akkt LkwfMkkLk kkkheku he Au. zeLkk hux ykkWLke Mkhfkhu khkLke Lkerk

  ykLkke nke. h {rnLku LkkLkfzk zku{kt zeLke f{k{kt khku MkkrMkzeLku qh fhk fhkku nkku. Lwykhe 2013 kkke 17 k khku fhkku nkuk Akkt ze kh LkwfMkkLk nsw k 3.40 Yrkk Au.

  f{hkkuz k khku kuxku yu zeLke f{k{kt Vhe yufkh khku ux yLku MkuxuMk rMkk kuxkuLke f{k{kt 1.69 YrkkLkku

  khku ze{kt ux yu MkuxuMk rMkk 50 kiMkkLkku khku kwshkk{kt kuxku kh 43 kiMkkLkku ux W{uhkkk y{kk{kt

  kuxkuLkk k eLku 77.37 kk ze{kt kwshkk{kt 13 kiMkkLkku ux W{uhkkk zeLkku k

  y{kk{kt eLku 64.25 kku kkteLkkh{kt kuxku yLku zeLkk k {: ux Mkkku eLku

  77.54 yu 61.41 kk k khku khtkh Akkt ze Wkh ykuR ftkLkeykuLku nsw

  3.40 YrkkLkwt LkwfMkkLk ykuR ftkLkeykuLku fuhkuMkeLk Wkh nsw 33.07Lkwt LkwfMkkLk yukeS Wkh rMkrLzheX 449 YrkkLkwt LkwfMkkLk yukeS Wkh MkkrMkze nsw 50324 fhkuz yLku fuhkuMkeLk kh

  MkkrMkze 29488 fhkuz ze Wkh k {nkfk MkkrMkze

  k u e w z e t shu Mxkh fkMx ykrk yu u yksu y{kkk {nu{k e nuhe k {wkfk ee ne. {wkfk hr{k ykekyu uk yw skk f t nw t f u,nw t khke wshk{kt ykk ke Awt khke {khk{kt wshke Vqzku u ru u ru ku Au. yk nuk nwt khu rV{kuk {ku {kxu yke fu fkuE rV{k wx {kxu yke khu {U wshke kkku ykn s hkku Au yu nu nwt yuf{ ue kk ke Awt. k fheu n yu kuk {khe Vuhex ze Au yk Whkt u wshke Vqz ue ue te ku ft nwt fu,{khu wshke sBk k kkuze fh ue s zu Au, u ux heu qke wshke Vqz s{kE ku {kuxku Vqxku k kh rn ku.

  {u wshke Vqzku [Mfku kk {ktzku Au - ykrk

  ykrk yu Lk y{kkk {nu{ksu, feku, keMkeS Mkk{u ykkuk khu kzk

  fe ySkMkn kkurnLke MkLkLku fk{ {kxu hy{kk, kk.30

  su , fek u yL k u k kh fkWLMk ykuV k wshkk Mkk{u ykkukku fhkk Wkhktk Wkhkuk k ufk u Mkkk u yuzk uf ux TMk yux rYLkw t koLk fhkk yuzkufux ySk M kn k k u rnLk e k kh fkWLMk ykuV kwshkkLke rMk Mkr{rkyu fk{ {kxu MkLk h

  fhe Au yLku Yrkk yuf kLkku tz Vxfkkuo Au. kkh fkWLMk ykuV kwshkkLkk [uh{uLk yrLk Mke. fuk yuf ykkhe ke{kt sku Au fu k wshkk nkEfkuxo khk kk. 14-6-2010Lkk kkke kkh fkWLMk ykuV kwshkkLku yue fhk{k t yku f u su ku Mk{{kt kkteLkkh fe

  {tzLkk {w ySkMkn kkurn Mkk{u kkteLkkh rzMxex fkuxoLkk rzMxex ss ykhyu{ kh{kh kkk keyuLk fkhek {khVk u swk-swk su Mk{k ySkMkn kkurnLkwt koLk yuzkufuxTMk yux rY Au ku{s fk{ nuh{kt Lkktk Mkk{u WkkkqofLkwt koLk zuMkfkuz kh ykk{kt nksh

  kwt. ku heku hswykkku Lk fhe. {kuxu{kuxuke kq{khkzk kkzk kkk kkukkLkk kkk kkukkLkk MkkkMktkteLkk fuMkku{kt kkukkLke khVu{kt [wfkk {uk {kxu ykkhLkkh fkuxo{kt kt-{k fhke ku{s ekkkk Lkk{Lke {rnkkhkkeLkk fuMk{kt kkteLkkh fkuxo khk {eLk Lkn {kk Mkhfkhe feLke ykurVMk{kt kkuzVkuz fhe kkk LkkkkeLke [uBkhLke yth xkuw t E sE Mkwkku[kh fhe kkk rskLke fkuxoLkk Lkkeku rY kuxk ykk u k k u n uh fhk k u{s LkktkLke rk yxfkk {kxu kkukkLkk {w khefuLke MkkkLkku whkkuk fhk rkuhu kkkkkuLke {krnke Mkkku kkh fkWLMke ykuV kwshkkLku ySkMkn kkurn Mkk{u kkkt hk ku fkokne fhk fnuk{kt ykwt nkwt.

 • ykkLkku yksLkku rMk . 01-07-2014_{uk (y,,R) : s{eLk - {fkLk knLkkuk, ykfLkwt {k skE hnu. tkfe w Mk{ hnu.]k (k,,W) : khu Mktkte w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{. rknku Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkLkk &ku n kk.r{kwLk (f,A,) : khMkkkk r{fkLkk &ku Wfuk. fwxwtk Mkw skE hnu. {kLkrMkf [kk ne.ffo (z,n) : s{eLk, knLk, {fkLkLkk kuk kLku. Lkkktfe Mkrk {skwk kLku. ykhku Mkwkfkhe Mkkhe hnu.Mkn ({,x) : Mkkfe kkkkku{kt Mktkwt kzu. zekuLkwt{kkooLk {e hnu. {kLkrMkf [kk ne kLku.fLk (k,X,) : Lkkufhe{kt ke-kZkeLke kk hnu. Mk{ w Vke kLku. ykMk{kt krk.kwk (h,k) : khuke w Mk{kk[kh {u. ykfLkwt k{ skE hnu. ykfM{f Lk k kk.]rf (Lk,) : fkuxo-f[uheLkk fkkuo{kt MkVkk {u. khMkkkk r{fkLke kr kk. r{kkuLkku Mknfkh {e hnu.Lk (,,V) : RuLke WkkMkLkkke hknk kk. k{f kMk kk. fwxwtk Mkw {u. khuke w Mk{k[kh {u.{fh (,s) : hksfe kuku skkkeh{kt khku kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke rLkzu. Lkkufhe-tk{kt hknk.fwt (k,,Mk) : LkkufrhkkLku Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykhkuLke MkkhMktk hke.{eLk (,[,,k) : kwr-rufke fkorMk kk. ukkh ykuo kuku kMk Vke kLku. uhkhke k kk.

  ktkeu...

  yAu r fue heu yku? : uxku-zek k Vhe k

  {kutkhek s{kk{kt k{kL u w yuf xfku kku Au. ykuE fteykuyu ze yu uxkuk k khe ek Au. uxkue f{{kt 1.69 Yrk yu yu zee f{{kt 50 ikku khku fhe ukku Au. yk k k ku{kh {hkke s y{{kt yke k Au. yk khku u wshk{kt uxku 2.12 Yrk yu ze 63 ik {kutwt kwt Au. Ehkf tfxu uk uxkuk k{kt khke yktfk nuk s fhk{kt yke hne ne. yk nuk huL {kueyu zkk tkwt uk kkuzk rku{kt s zek k{kt 50 ikku khku kku nku. yk Whkt fuxkf { nukt s huu kzk{kt 14 xfkku khku fhkku nku. {kutkheku {kh n fhe hne Au. yk k ktke huL {kuek yAu rwt Mku [[koku rk e hkku Au. sux hsq kkk yuf kn nuk u kuku yk xfku ykkhk fhkt rkuku tfu {kk{kt yke hkku Au. eyu{ {kue nuk s fne [qk Au fu uu fze kk zku {kxu ikh hnuwt zu.

  f{eu {kueyu k yXkrzu euk ue roku yt k yu kufhtsf nk. u{e hk{e{kt ku {{kun huh n suk nkwh ku Au. Vuwykhe{kt u huukt kzkt{kt 14.2 xfkku yu qhhku{kt 6.5 xfkku khku fhke hkM hsq fhe ne yu {wtE, fkufkk sukt {uxku nuhkukt Whku{kt {krf kku [o {krf 30 rxk [ou {fk fhkku ro eku nku, su ykW 15 rxk [ou {fk nku. [qtxe t[u yk hkMku y{ kufke [qtxe we {kufqV hkku nku. hfkhu k yXkrzu skwt nwt fu, fkutu Mkr hkuku y{ 25 sqke fhu. rhku o Ae yk ro kAku Uku nku. rkkuwt fnuwt Au fu uf R (n Vku, n kuxe Mkr) {uk {kxu huuyu uuLsh kzktk h{kt 50 xfk khku fhke sYh Au. k{kL heu Whk keyku {rnk{kt 56 rx fhu Au, {krf k{kt V 15 rxwt kzwt [qfu Au. {k{kt {] nuhe keykuu kike w Vkku kk Au, su{ktke {kuxk kk kufku {wtE suk {nkhk Au su{u khku kh {u Au. kfkykuke yuf Ae yuf huu kku qhh khk nk yu uuLsh kzkt{kt khku n fhkku ro uk nk. uk u ykikurf [o{kt rsYhe khku kku nku yu u{e rfk Mko{fk xe se ne.

  {kueyu [qtxe[kh{kt huuk rMhwt [ ykwt nwt, su{kt yr{kute wux xuwt r{ko k{u Au. [ek kkf 90 ys zkuhk huu hkufke {fk nkut[k khu huu{kt hkufku 10 wt khke sYh Au. yk {kxu huuu kkrf kuhu t[kr fhke sYh Au. kzktk k hku k{u keyku rhku fhu u yurk nwt, khu {kueyu {ke sYh ne fu yk khku yrko nku yu irf fkke hu Mkk Qe fhk kkhku nsw yqhku Au. uk u {kueyu zk rk s Mkku nuXkt {qfe ekt. 80 rfku{exh we ufLz kk ku kzkkhk{ktke {w ykk{kt yke Au. {krf kku [o 30 rxk u Vhe 15 rxk [oe {fk fhe ukku Au.

  ykku ro k {kxu ukku? fkh fu {nkhk{kt ykuxkuh{kt rkke [ q txe yke hne Au yu {k ue u { w tEk huukeykuk {e sYh Au. u{ku yk ro fkutuk roku suku s xefku kk yu fkhkqo Au. u su nkee hkMku {qfe ne uk fhkt khu nke {kueyu fhe Au. khku ktz Wku uk [o kku fkuE tt hkk [k hfkh khk q[kuk kk khk fkhu ktk {ke {w~fue{kt Au. uku nuw uhze Wkzk uzqkuk { hekku Au. ktze r{kuu {kuxwt wfk kE ht Au, uyku uhzek uzqkuu [wfe fhe fu ue Mkr{kt ke yu {kthu yurhe hf{{kt nhku fhkuz Yrkku khku kku Au. yk kusY Mkku qh fhke sYh Au. uk u {kue hfkhu k yXkrzu ktze rfk {kxu rfk rze{kt khku fkuo Au, ktz h ykk uhk{kt khku fkuo Au yu uxku kku r{ fhk{kt ykk ktz ykkrh Rkukuwt {k 5 xfkke kheu 10 xfk fwO Au. yk nkeykuku nuw r{ku fkuE heu uzqkuu kfe efe hf{ [qfe fu u wrr fhkku Au. yk {qokqo Mkku wkhku u {kueyu khke {qokqo ukEyku fheu uu e hke Au. k {kxu? fkh fu {nkhk ktzwt {kuxwt Wkf hk Au yu hk{kt rkke ykk{e [qtxe{kt uzqku ksu { yku uwt {kue wrr fhk RAu Au. {kueyu yuf yXkrzk{kt euk k roku hke u{k k ru kh fkZe fk. uyku kh{kt wkhk fhe fu u {kxu yku u{u khu { ykku uEyu. uku yko yu Au fu u{u [qtxe u su qkku ykkt nkt, uwt fk{ fhwt uEyu. u uyku fzk roku uke {kk kku fhu uku y{ fhkk u ke{kt ue ku uyku yuf ne ruku kf Xhu: uh fe qh, hku fkfu.

  2 / . 01-07-2014, _ y{kk

  Mk{kLk, yk{eh ,knYLke nk{kt uhkh kkukkk Au

  ku kLk rV{eX 35ke 40 fhkuz {uu Au

  xku[Lke yrLkukeyku fhkk yLkuf ke hf{ {uu Au

  {wtkR,kk. 30kk urwz{kt k kLk

  yk{ehkLk, Mk{kLk kLk yLku knY kLkLkku w nsw kkk hkku Au. ku{Lke kufrkk kkuoke yfkt hne Au. yk ku kLk yuf rV{{kt kfk{ fhk {kxu ykhu 35-40 fhkuzLke hf{ {ue hkk Au. yk Wkhktk rV{Lke MkVkk{kt nMMkku k {ue hkk Au. khu ku{Lke Mkhk{e{kt xku[Lke yrLkukeykuLku wk ykuAe hf{ {e hne Au. rrkfk, rtfk yLku fuxheLkk fuV sue xku[Lke yrLkukeykuLku {kk kkt[ fhkuz suxe hf{ s [wfkR hne Au.su kou Au fu kLk rkkwXe Akue Au. yk ku kLkLkku Mkk{Lkku fhk{kt xku[Lkk fkfkhkuLku MkVkk {e

  Lkke. ku kLk wk ykuAe rV{ku fhe hkk Au khtkw ku{Lke rV{ku kkuMk ykurVMk kh Mkkk w{ {[ke hne Au. yufkksw Mk{kLkLke k{k{ rV{ku Auk fuxkf kku o{kt MkV hne Au. keS kks w knYkLkLk e

  Auu [ukkR yuMkuMk rV{ hsq fhkR nke su kkuMk ykurVMk kh hufkuzo MkVkk {ue kR nke. yk rV{{kt knYLke Mkkku rrkfk nke. khu yk{ehkLkLke Auu w{-3 hsq fhk{kt yke nke su kkuMk ykurVMk kh nsw MkweLke Mkkike {kuxe rV{ Mkkrkk kR Au. yk rV{ khke rMkLku{kLke Mkkike {kuxe rV{ kLke nke. nu yk kuLke rV{ku hsq kkLke kikhe{kt Au. yufkkksw yk{ehLke kefu,

  Mk{kLkLke rff yLku knYLke nuke Lw h hsq kLkkh Au. yk ku rV{kuLkku WMkwfkkke $kh fhk{k t yke hkk u Au.Mk{kLkLke rff rV{ Mkkike knuk hsq fhk{kt ykLkkh Au.

  rk kkLk ktkke rV{ fhk {kxu RAwf : rhkkuxo

  kuMkuLkSk Mkkku fk{ fhk {kxu kikh

  rk kkLk nk{kt kkuke MkwMkLku R wk Mk Au

  {wtkR,kk. 30kk u r wzLk e k ufr

  yrLk u k e rk k kLk k t k k e rV{{k t f k{ fhk {kxu WMkwf Au. rk x k u r w z L k k M k w k h Mx kh kuMkuLkSk Mkkku fk{ fhk {ktku Au. fkukkLku kkukkLkk ke h khefu kLkkh rk kkLk nk{kt kkuke MkwMkLku RLku Mk Au. yrLkuke r k k kL k yk k k{ e rV{ kkuke MkwMkLku RLku wk ykkke Au. kkuke Mk q M k{k t rk k kL k yuf MkqMk khefuLke qr{fk{kt Lkshu kzLkkh Au. yLkuf kkkh rV{ku{kt fk{ fheLku k yukuzo Ske [wfue rk kkLkLkwt fnuwt Au f u,k u Lke Lke kzfkhYk qr{fk fhk {ktku Au. 36 keo yrLkukeLkwt fnuwt Au fu, kkkLku Mktkqo Lk ykkkLke kkkk Mkkike {n kqo Au. rzxux fku{uze rV{ kkuke MkqMk {rnk

  kkkLke ykMkkkMkLke kxfkk Au. rk kkLk yk rV{{kt

  {q yrLkuke khefuLke qr{fk fhe hne Au khu ye Vi yrLkukkLke qr{fk{kt Au. yk rV{Lkwt rLkuoLk Mk{eh i khk fhk{kt yke hkwt Au. yrLkuke rk r{ko yLku kuLkk u{e Mkkrn Mktk khk rV{Lkwt rLk{ko fhk{kt yke hk w t A u. rk kkLk {kuxkkku {rnk kLk rV{ku{kt

  fk{ fhk {kxu rke hne Au. kkukkLke furhhLku RLku khu fkuR kusLkk kLkke Lkke. {kk kxfkk kh kL k yk w t A u . swk swk rLk{kokk yu rLkuofku Mkkku fk{ fhe [wfe Au. rV{ fR Au yLku fkfkhku fku Au ku kuLkk {kx u kh u {nk q o Lkke. rk kkLk uc q r{fk {kx u hkx e yuk uz o k Ske [wfe Au. kuLke fnkLke yLku zxeo

  rk[h kkuMk ykurVMk Wkh hufkuzo MkVkk {ue [wfe Au. rk kkLku rkuk kkuo{kt yr{kk k[LkLke {kkkLke qr{fk kk rV{{kt se nke. yk Wkhktk k u zxeo rk[hLkk fkhu khu [[ko{kt hne nke. kkLku fkwt Au fu kuMkuLkSk kuLkk Vuhex Mxkh khefu hkku Au. kuLke Mkkku fk{ fhkLke kuLke RAk Au.

  {uurhkLku hkufk {kxu Lke s ku fhkR nkukLkku kku

  ykuMxurkLkk ku ikkrLkfkuLku MkVkk {e

  {ukkuLko,kk. 30ykuMxurkLkk ku ikkrLkfkuyu

  {uurhkLku hkufk {kxu Wkkuke Lke k u fhe nk ukLkk u kk u fkuo Au. {uurhkLkk fkhu h k u o rh{kt 10 kke khu kufkuLkk {kuk kR Au. {uurhkLku hkufk {kxu kh{kt yLk uf fkhLke k Wk Au yLku swe swe hek u Lkh Mkkhkh k ykkk{kt yku Au. {uurhkLku hkufk{kt rLkk uku nsw k Mktkqoku {kk{ fhe hkk Au. nu ykuMxurkLkk ku ikkrLkfku {uurhkLku hkufk {kxu Lke ku fhk{kt Mk kLkuk Au.

  yk ikkrLkfkuyu kku fku o Au fu ykkk{e rMkku{kt khu MkVkk {e fu Au. ykuMxurk wrLkMkxeLkk Mktkufku LkxkLke Mk{iLk yLk u rfkhLk rffu o { u u r h k L k u V u k k { kx u skkkh khSe kM{kurz{ kh kk u o Mk we ykMk fk o kk kku fkuo Au fu {uurhkLku ykLkkh Mk{{kt Mk tk qoku hkufk{kt MkVkk {u. yk ikkrLkfkuyu fkwt Au fu khSe kkukkLkk heh{ktke {eXw fkZk {kx u Mk wk{ k t kLkk u Wkk uk fhu Au. rffoLkw fnuw Au fu y{u yk kk k WMkwf nkk fu yk {uurhk khSe {Ahku kkukkLkk{kt {eXkLkw {kkkLku fR heku fkkw{kt fhu Auku{u fkwt Au fu su

  MkVkk {e Au ku wk Mkkhe Au. ykLkk kkhku wk yMkhfkhf Au. Mk{iLku fkwt Au fu Mkkkkkuh yLku y{urhfk{kt k ikkrLkfku yuk s kkhku kh knkUk Au. yk ukuLkk ikkrLkfku k ykk s MktkuLk yLku Su rk{kheLku hkufk {kxu yMkhfkhf k kh fk{ fhe hkk Au.

  Lke k {AhkuLkk Mk w{ ktkLku kt fhe u Au. yk ku{kt kku fhk{kt ykku Au fu Lke ku kk kkf heku Su r k{kh e L k k u ykh u r L kf k

  kk{kt { {u.{uurhk rh{kt zkke VukR skk yuf Mkk{kL hkuk khefu Au.

  yk rk{khe wrLkkLkk huf u{kt uk {u Au. nk{kLk kh yk rk{khe khu ykkrhk nku Au. wkkk rMkkhku{kt yk rk{khe n{Uk ykktf {[ku Au. yk rk{kheLkk fkhu h kuo

  kkuLke Mktk{kt kkfku yLku yL {kuxe Lkk kufku rfkh kk Au. {AhkuLkk VukkLku hkufk k]rk wtku k [kk{kt yku Au.

  fkfkLke keS kwrkkeyu rhe ku rhkMkk

  hksu kkLke ytrk{ rV{ 18{e swkEyu rhe ku

  {wtkE, kk. 30kk uewzLkk k{

  Mkwkh Mxkh yLku fkfkLkk n w k { k L k k { k e kkukkLke yku We fhLkkh hksu kkLkk rLkLkLku ku ko eke [ wk A u kh u n u ykkk{e 18 swkEyu ku{Lke keS kwrkke rLkr{ku ku{Lke ytrk{ rV{ rhkMkkLku rhe fhku. rhkMkkyu hksu kkyu fk{ fh u yt r k{ rV{ A u. yk rV{{k t fk{ fk o kk 18 swkE 2012Lkk hkus hksu

  kkLk w t rLkLk kw t nk w t . yk rV{{kt fk{ fhkk Mk{u hksu kkLkwt MkM Mkkt Lk nkwt ku{ Akkt ku{u yufk rMk wxk h fwO Lknkwt. ku rk{kh nkuk Akkt kkukkLke Aue rV{Lkwt wxk kw

  Lk kw t kt Mkwe fk{ fhkk hkk nkk.

  kh u nu k u{Lkk rLkLkLkk ku ko kk rV{ rLk{kokkyku yk rV{Lku 18 swkEyu rhe fhk Mkn{k kk Au. Wue Au fu, yk rV{Lkwt rzhuLk ykuf kkeyu fwO Au khu rV{Lkk rLk{kokk

  rs rMkhkune Au. rV{{kt hksu kk Wkhk tk kk ihe fwfeo, ykoLk i, yko{kLk hk{Mkn yLku h {whku k yrLk fkuo Au.

  kkyu kkukkLkk Auk rMkku{kt rV{ rhkMkk{kt yrLk fkuo nkku : ofku{kt rV{Lku E WMkwkk

  irf qz ykuELke f{k{kt xkzku kku

  MkuLMkuMk ksuxLke ykukkLke [u 314 kkuELx WAku

  {twkE,kk. 30irf ku f{kku{kt xkzk

  yLku LkhuL {kue MkhfkhLkk k{ ks uxLke yk u k kyk u L k u ELk u uhkh{kt yksu kuSLkw t {kusw t Vhe wt nkwt. fkhkukkhLkk ytku Mk uLMk uMk yksu 314 kk uELx WAeLku 25414Lke Mkkkxeyu hkku nkku. kksukhLkk kkuo{kt uc rk{krMkf kkk kifeLkk yuf khefu yktfzk hkk Au. kkh, furkx kwzTMk, keyuMkw, kUfk, fLTw{h zwhuk, nukfuh, {ux, ykuxku, ykExeLkk Lkuk]{kt uh{kt kuS hne nke. ykkk{e MkknLkk

  ksux{kt yk Mkuxhku{kt {skqk MkwkhkLke ykukkyku hnue Au. Mk uLMk uMk ELx k z u hr{kLk 25461Lke Mkkkxeyu hkku nkku. y t k u 314 kk uELx WAeLk u 25414Lke Mkkkxeyu hkku nkku. 30 MkuLMkuMk uh kife 24 uh{kt kuS hne nke. wkhLkk rMku k Wue Mkrk hne nke. 30{e swLkLkk rMku kwhk kuk rk-{krMkf kkk {kxu MkuLMkuMk 3028 kkuELx WAku Au. ksk Mkhfkh fuL{kt [wtxe kk Mkkk{kt yke Au. keyuMkE ELzuMk{kt swLk {rnLkk{kt 1196 kkuELxLkku

  WAkku kE [wku Au. kkufhkuLkwt fnuwt Au fu, irf qz ykuELke f{k{kt xkzku kku Au. fkhfu, Ehkfke kwhXk kuhkE skLke nuk ukE hne Au. ykkk{e Mkkn{kt fuLe ksux hsq kLkkh Au. suLkkke uLke rk Lke ku. rLk^xeyu 103 kkuELx WAeLku 7600Lke MkkkxeLku {ue ee nke. yksu fkhk ukkhLkk ytk u rLk^xe 7611Lke Mkkkxeyu hkku nkku. kekeMkeyuLkk uh{kt kkt[ xfk, yu[keMkeyuLkk uh{kt 4.7 xfk yLku ykEykuMkeLkk uh{kt 3.7 xfkLkku WAkku hkku nkku.

  yuf rLkLke kkuMk ykurVMk kh 51 fhkuzLke stke f{ke

  yL fkuE rV{ Lkn nkukke Vkku {ku

  {wtkE,kk. 30yuf rLk Lkk{Lke rV{Lku

  kkuMk ykurVMk Wkh ykukk fhkk w Mkkhe MkVkk {e hne Au. rV{ hsq kkLkk Yykke rMkk u{k t s yk rV{ 50 fhkuzke wLke f{ke fhe [wfe Au. yk rV{Lku keu k yu kku Au fu, kuLke Mkk{u fkuE keS {kuxe rV{ hsq kE Lkke. suLkk fkhu ku yuf{kk Mkkhe rV{ Au su [[ko skke hne Au. Mk{h nkuezuLkk Auk Mkkn{kt Mkkike w Vkku yuf Mkkn knuk hsq kue rV{Lk u kk u Au. rLkuof {kurnkMkwheLke rV{ yuf rLkLku Mkkhku rkMkk {e hkku Au. rne, Wkhu yLku kqo ktk{kt yk rV{Lku hsq fhLkkh ftkLke Mkkku uzkuk kufkuLkwt fnuwt Au fu, yk A {kMkLkk kkk{kt hsw kue rV{ku{kt k{k{ rV{ku fhkk ke Lktkh kh hnek Au.

  MkuLMkh kkMkuke rV{Lku wyu {k kk {e kk kk Mkkike w Vkku yk Mkkn{kt kku Au. fkh kufkuLkwt fnuwt Au fu, u yk rV{ yu MkxeoVefux Mkkku hsq kE nkuk kku kuLku LkwfkLk kwt nkuk. khtkw wyu {k kk {k kk krhkhLkk Mkku k yk rV{Lku uk {kxu knkU[e hkk Au. Mkk MeLk{kt 70 xfkke w kf knkU[e Au. Lke rneLkk rzkEx rMkLk u{k nku Wkh k{k{ ku nkWMkVw hkk Au. yk rV{ nsw

  Mkwe 51.95 fhkuzLke f{ke fhe [wfe Au. 40 fhkuzLkk ksux{kt rV{ k ikh kE nke. yu{ {kLkk{kt yku Au fu, yk rV{ xqtfk kkk{kt s w f{keLke rk{kt ykk e fu Au. Mfw Y kk ku knuk s {kuxkkkLkk {kkk rkkk khk kkukkLkk kkfkuLku ku{Lke kMktkeLke rV{ku kkke nke. ykLkk u Vkk u k yuf rLkLku {ku Au. yuf rLkLke MkVkkke {kurnk Mkwhe qks w Au.

  rLk rV{ nsw k stke f{ke fhu kue MktkLkk rMkkko, k ku{s rhkukLke qr{fkLke tMkk fhkE

  Mkkk z xuMx {khVku rzuLk Mktuo ku

  Lkukufo, kk. 30Lke Lke ku{kt Mk hnuk ikkrLkfku nu yuf rkfw Mkkk

  z xuMxke xeLkushku{kt rzuMkhLku kue fkZk {kxuLke Lke MkkLke rkfw LkSf knkU[e kk Au. Mktkufkuyu kku fkuo Au fu nu xqtfkkkk{kt s Mkkk z xuMxke s xeLkushku{kt rzuhLkk kkuLku e fku. Mktkufkuyu kukkk{kt Wthku WVh fhk{kt ykuk ykMk kk {kuxk rzuhLkk kku yLku suef krhkkuLku kue fkZk Au. nsw Mkwe 26 suef krhkku ykue fkZk{kt ykk Au. {kuxk rzuh Mkkku kMk xeLkushkuLkk kune{kt hnuk kku yLku 15ke 19 koLke Lkk nuke xeLkushkuLkk kkuLkk ykkh Wkh kkhku he fhk{kt ykk Au. rzuhke kMk xeLkushkuLke Mkrk fue nku Au ku k k{kt yke Au. kherhf rfkh yLku rzuh khtkh k khLkkf Mktukku khV kuhe Au. rzuLkke kMk kufkuLku nue kfu Mkkhkh qk s sYhe kLke kE Au. u fu xeLkushku{kt rzuLkLku k Mkkk z xuMxLke rk khu kLke su ku ytku nsw fkuE kk fhk{kt yke Lkke khtkw ykMkLke rk nsw [ke hne Au.

  y{urhfk{kt Lke ku fhkR

 • 3 / . 01-07-2014, _ y{kk

  enrhfkuxk, kk.30zkkLk Lkh uL {k ueLke

  nkshe{kt RMkhkuLkk keyuMkyue-Mke23 MkVheku kU[ fhk{kt ykkk khku ytkrhkLkk kuk{kt w yuf {k uxe rMke {ue nke. yksu Mkkhu 9.52 kku keyuMkyue -Mke23 hkufux kU[ fhk{kt ykkk k{k{ ikkrLkfku yLku rLkktkku{kt weLkw {kusw Vhe wt nkw. keuMkyue -Mke23 Lku yksu Mkkhu rLkkorhk Mk{ kh s enrhfkuxk{k Mkke Lk Mku MkuLxh Mknkh kkuke ku[ fhk{kt ykkk khku kuk {xe rkrLk zkuhLkk {kfuox{kt stke f{ke fhkLke rk{kt ykk uf w[ fhe nke. RMkhk uLkk keyuMkyue -Mke23 {khVku kkt[ rue MkuxukRxLku krh{ fkk{kt {wfe uk{kt ykk nkk.keyuMkyue-Mke23 hkufux kuLke Mkkku 714 rfkukk{Lkk uL[ yko ykuuoLk MkuxukRx Mkkux-7 yLku yL [kh MkuxukRxLku RLku hkLkk kkk RMkhkuLkk ikkrLkfkuLke Lksh kuLkk kh furLk hne nke. uL[ Mk ux ukRxLke Mkkk u Mkkk u 14 rfk uk k{kLkk s{oLkeLkk yuM k u x u , f u L k u z k L k k 15-15 rfkukk{Lkk yuLkyuyuMk7.1 yLk u yuLkyuyuMk 7.2 yLk u MkkkkkuhLkk Mkkk rfkukk{Lkk

  u k u M k - 1 L k u R L k u keyuMkyue-Mke23 Wtzk he nke. kkuzkf Mk{{kt s k{k{ MkuxukRxLku k u{Lke krh{ fkk{kt {wfe uk{kt ykk nkk. ykkW RMkhkuyu 9.40 kkuLkku Mk{ Lke fkuo nkku. khtkw nu k u{kt Mk wkhku fhe kU[ xkR{ 9.52 kku fhk{kt ykku nkku. kU[ {kxuLke k{k{ kikheyku kRkfku s fhe uk{kt yke nke. r{Lk hurzLkuMk rhw fr{xe yLku kU[ ykukkuhkRsuLk kkuzoLke kuXf 27{e swLkLkk rMku kuR nke. su{k t rk U[ ]rkLke krkLke Mk{ekk fhk{kt yke nke. yuyuke khVke {tsqhe {e kk kk r{Lk {kxu 49 fkfLkw fkWLx zkWLk Y fhk{kt ykwt nkw.yku WuLke Au fu RMkhkuLkk keyuMkyue Mke 23Lkk

  kU[ {kxu 49 fkf ktkw fkWLx zkWLk Mkkhu Y kR kwt nkw. enrhfkuxk Mkukkuxo kku fkWLx zkWLkLke Yykk kR nke. k{k{ rk ku heku ykk e nke.

  Mkke Lk Mk u Mk uLxh kku Mkkhu 8-51 kku fkWLx zkWLkLke Yykk fhkR nke. RMkhk uyu rue uk uLkk 35 MkuxukRx nsw Mkwe kU[ fko Au.rue MktMkkykuLke Mkkku kue Mk{swkeLkk kkYku yk k{k{ MkuxukRxLku kU[ fhk{kt ykk nkk. ykkW yLk uf uk uLkk MkuxukRx kU[ fhk{kt { fhe [wfe Au. RMkhku ytkrhkLkk kuk{kt {kuxe MkVkkLke rk{kt Mkkk ykuMkh Au. khkLku nu yL uku khVke ku{Lkk MkuxukRx kU[ fhkLke kf {e fu Au.

  kuk {xe rkrLk zkuh ukkh{kt khk stke f{ke fhk {kxuLke rk{kt : kkt[ rue WkknkuLku MkVkk kqof krh{ fkk{kt {wfkk

  PSLV-C23 {kueLke nkshe{kt kuL[ : ikkrLkfku{kt weLkwt {kuswt

  enhefkuxk Mkke Lk Mku MkuLxhke Mkkhu 9.52 kku kU[ Mkkfo MkuxukEx rfMkek fhk {kueLke yke

  {tk r{Lk kurxeke k MkMkw hkwt Au : {kueLkku kku

  enhefkuxk ,kk. 30zkkLk LkhuL {kue yksu

  keyuMkyue-Mke23 kU[ Mktku kMk nksh hkk nkk. MkV kU[k kk zkkLku fkwt nkwt fu khk {kxu yksLkk u rMk kk ihk q o rMk Au. k{k{ {kx u k oLke kk Au. khk u ytkrhk{kt Lkw kkw ew Au. MkV kUr[k k zkkLk ikkrLkf Mk{wkLku yrLktLk ykk nkk. ku{u fkwt nkw t fu kUr[k Mktku nksh hneLku kuyku wk w Au.zkkLk u yksu rkkLk Mk{wk yLku RMkhkuLkk rLkktkku Mkkku kk[ek fhe nke yLku yk Mktkt{kt {krnke {ue nke. {kueyu fkwt nkwt fu rzrsx khkLkk Lku kqo fhk{kt xufLkkukusLke qr{fk hnue Au. yksu {kueLke Mkkku ifuk kLkkzw yLku [Lkkkkw Lkkzw k nksh hkk nkk. ykkWLke {kueLke nksheLku RLku Mkwhkk Mkk {skwk kLkke uk{kt yke nke. enhefkuxk yLku [ukkR{kt yq k k q o M k wh k k Mk k hkk{kt yke nke. RMkhkuLkk sk k { ws k z k k L k Mk{Mkh knkU[e kk nkk yLku kUr[k uk kMk WMkkrnk ukkk nkk. keyuMkyue-Mke-23 {khVku [kh ukuLkk kkt[ MkuxukExLku krh{ fkk{kt Mkkrkk fko kk zkkLk u

  fk w t nk w t f u , khkek u {kx u yk ykLk trk yLk u kk ihk qo kkkk Au. zkkLku fkw t nkw t fu, ytkhekLkk kuk{kt khkLke k{kk Vhe Mkkrkk kE Au. {kueyu ytkrhk ikkrLkfkuLku yuf Mkkfo MkuxukEx rfMkek fhkLke yke fhe nke. {k uxkkk u rnLe{k t k k uLk kh {k uey u ytkuS{kt kk ykkkk fkwt nkwt fu, khke MkuMk xufLkkukuSLkk MkMkk yLku rMkLke nkukLkku Wu qk s sYhe Au. y{khk {tk r{LkLkku [o nkuewzLke rV{ kurxeke ykuAku hkku Au.

  y{khku fko{ Mue Au suke y{Lku ko Au. ikkrLkfkuLke kuZeykuyu khkLku yk{rLkoh ytkhek k kLkkk{kt wt fk{ fwO Au. keze rV{ kuexe kLkk{kt VMkkE kuk ytkhek kkeyk uLke kxfkk Au. yu{ fnuk{kt yku Au fu yk rV{Lku kLkkk {kxu 10 fhkuz zkuhLkku [o fhk{kt ykku nkku. kk k u o 13 Lk uBkhLkk rMk u {tkkLk kk Lwkufo xkEBMku fkwt nkwt fu, {tk r{Lk Wkh 7.5 fhkuz zkuhLkku [o kku Au su rV{ kuexeLkk ksux fhkk ykuAwt Au. y{urhfkLke ytkhek MktMkk LkkMkkyu {uLk Lkk{Lkk r{LkLku ytkhek{kt {wku nkku. suLkk kh 67.1 fhkuz zkuhLkku [o kku nkku.

  3 kkxeoLke hkxe {kLkk k{ fhe uk kgku kikh

  [qtxe{kt hkk uk kk rn[k Y

  kMkk, kkhLkk yuLkMkeke, MkekeykRLke {kLkk k{ fhk kikhe : kt[ khk ku kkxeoLku LkkuxeMk VxfkhkR

  Lke rne,kk. 30khk{kt xw tf Mk{{kt {kk

  k hkxe kkxeo hne fu Au. h k k h L k e y u L k M k e k e , {kkkeLke knwsLk Mk{ks kkxeo yLku MkekeykRLke hkxe {kLkk k{ fhk {kx uLke rn[k Y fhe uk{kt yke Au. yk k{k{ ku kkxeo nu hkxe kkxeo khefuLkku hu kw{ku kue kk Au. kufMkkLke [qtxe{kt fkh{e nkh kk kk [qtxe kt[ khk r[khk Y fhe uk{kt yke Au. yk Mktk t{kt k{k{ ku kkxeoLku LkkuxeMk k ykke

  uk{kt yke Au. kufMkkLke [qtxe{kt fkh{e nkh kk kk ku{Lke hkxe {kLkk fu{ h fhe uRyu Lkne ku ytku wkMkku fhk {kxu fnuk{kt ykwt Au.

  [qtxe kt[ khk Lke fhk{kt ykue hkk u {wsk hkxe kkxeoLkk h {kxu fkuR k kkxeoLku [kh hkku{kt ykuAk{kt yk u[k A xfk {k ykk kk u k [kwkko kufMkk kuXf kh ykuAk{kt ykuAk ku xfk {k {k uRyu. ykk kku [kh hkku{kt hkLke kkxeo khefu ku{Lke {kLkk nkue uRyu. yuLkMkeke, kMkk

  yLk u MkekeykR k{k{ ku hk{kt ykke Lkke.[qtxe kt[ Mk{k ku{Lke hsqykk fhk yLku eku fhk {kxu ku kkxeoLku {nuk ykkR nke. u yk kkxeo hkxe {kLkk kw{ke u Au kku u{kt {kk k kkxeo hkxe kkxeo khefu hne su. su{kt ksk, fkUk uMk yLku MkekeykR(yu{)Lkku Mk{ku kk Au. Mkk ykuzoh 1968 nuX u fkuR kkxeo hkxe kkxeo khefu {kLkk kw{ke u Au kku kuLke kkMku Mk{k u{kt yuf s [qtxe rkf kh [qtxe zkLkku yrfkh hnukku Lkke.

  rhku ze rsLkurhku,kk. 30V k u k k o u k k u

  h { k u e V e V k z o fkLke yrk hku{kt[f yLku rzf LkkufykWx {u[{kt 87{e r{rLkx Mkwe kkA hkk kk Lk uhuLzu k u r{rLkx{kt [{fkh fheLku k u kk u fheLk u kx oh VkRLk{kt ykkufw[ fhe nke. { u Mkfk u Lke xe{ 87{e r{rLkx Mkwe ykk nke yLku yu{ kke hkwt nkwt fu whkukLke yL yuf {kuxe xe{ k knkh kR su. khtkw LkuhuLzu Auu Mkwe zkf h{k h{e nke. ykLkku Vkku ytku kku nkku. ek {u[{kt ko{kLk [uBkLk MkuLk kh hku{kt[f Sk {ueLku k{k{Lkw kLk U[Lkkh LkuhuLz khVke Mxkh uMe MLkkRzhu 88{e r{rLkx{kt kku fkuo nkku. khu $she xkR{{kt kMk Lk nw txukkhu kku fku o nkku. kuLkxe Auk yLku rLkkof kkk{kt LkuhuLzLku {e nke. suLkku nwtxukhu k eku nkku yLku kkukkLke xe{Lku Sk ykke nke. MLkkRzh yLku nwtxukhu yk zo fk{kt kkuk kkukkLkk k{ kk u fko nkk. {u[{kt k{ kk u {uMkfku khVke 48{e r{rLkx{kt rskukke zkuMk MkktkkuMku fkuo nkku. k{ nkV{kt kku xe{ku fkuR kku fhe fe Lk nke. u fu ke nkV{kt kku xe{ku zkf ukR nke. kku xe{kuLku kku fhkLkk fuxkf {kufk {k nkk. yL yuf {u[{kt fkuMxk hefkyu kuLkxe wx ykWx{kt keMkLku knkh ykke nke. nu LkuhuLzLke xh kxoh VkRLk{kt fkuMxk hefk Mkk{u ku. Vwxkku zo fkLkk RrknkMk{kt fkuMxk rhfkyu Lkk u h ufk uz o fk u o nkk u .fk uMxk rhfkLke xe{ k{ k kxoh

  VkRLk{kt knkU[e Au. fk uMxk rhfeyu k uLkxe wx ykWx{kt knkU[ue {u[{kt keMkLku 5-3ke nkh ykke nke. kkurfkh rfkuh LkukMku kLkkh k[k fkuo nkku. Mkkku Mkkku kkukkLkk ukzeykuyu xkkuox{kt kku fko nkk. kuLkxe wxykWx{kt fk uMxk rhfk ke kk usu oMk, R,, kk uLkUs, fuBkku yLku W{kLkkyu kk u fko nkk. khu keMk khVke r{ k k u k u , u khk u M k yLk u [kuukkMku kku fko nkk. keMkLkk kukfkMkLku kku fhk{kt MkVkk {e Lknke. rLkkorhk Mk{ Mkwe {u[ 1-1ke khkukh hne nke. VeVk zo fkLku RLku Vwxkku u knukke s [h{Mke{k kh Au. Mkkike hMk kkkk yu Au fu kkr{kt keS k r fk VwxkkuLkw ykkusLk fhk{kt ykwt Au. ko 1950{kt k kkr{kt r fkLkw ykkusLk fhk{kt ykwt nkw.

  k k rLk u k o 2007{k t s{kL k u kh ef u n uh fhk{k t ykk k k k e s kkr{kt khu WMkwfkk nke. RLxhLkuLk Vwxkku VuzhuLk VeVk khk ko 1978 kkke k{ k rk y{urhfk{kt r fk k uskLke nuhkk fhe nke. yufthu kk t[ k ykLkw ykkusLk yn fhk{kt yke [wwt Au.swLk 2011{kt

  rzf {u[{kt {uMkfkuLku ytku nkh ykke

  ku r{rLkx{kt kkS kxkR kR : LkuhuLzLke Sk kR

  hkku 9:30 kkke Stk Mkkh fhku

  yksuoLxLkk yLku MeMk [u yksu hku{kt[f stk uku

  fhkuzku [knfkuLke Lksh yksuoLxLkkLkk Mkwkh Mxkh ukze ekuLku {uMMke Wkh hnuu : kkuLke rkck k Wkh

  rhku ze rsLkurhku,kk. 30r f k V q x k k u { k t

  ykkefku LkkufykWx Mkko{kt ysuoLxLkk yLku MhuLz [u uhkh stk uku. ysuoLxLkkLke xe{Lku nkuxVurhx khefu kk{kt yku Au. ysu o LxLkkLkk Mxkh ukze rkuLku {uMMke kkMkuke qk Mkkhk ukLke yk ukk hkk{kt yke hne Au. {uMMke nsw Mkwe k{k{ {u[ku{kt ysuoLxLkk {kxu Wkkuke Mkkrkk kku Au yLku

  kkukkLke fwkk {wsk uk fhe [wku Au.

  MhuLzLke xe{ k LkkufykWx{ktke ykk k k{k{ kkfk {u[{kt kku kue kk ukE hne Au. yk {u[Lkwt MkkuLke MkeMk khke Stk Mkkh fhk{kt ykLkkh Au. yk {u[Lkwt Mkkh hkku 9:30 kk k e fhk{k t yk u . yk {u[{kt rsukk kLkkh xe{ ytrk{ LkkufykWx {u[{kt rsukk

  kLkkh xe{ Mkk{u h{u. ytrk{ Lkk ufykWxLke { u[ k u { yLku y{urhfk [u h{ku. suLkwt {kuze hkku 1:30 kkke Stk Mkkh fhk u. ykkefk u LkkufykWxLkku kkku k kqo kE su. Wu, {uMkfku yLku k eMkLke xe{ Lkk ufykWx{ktke knkh rLkfe [wfe Au. khu kkr, fkutrkk, LkuhuLz yLku fkuMxkrhfk ykkufq[ fhe kk Au.

  Au. su{kt fhktkeykuyu RhkfLkk yLk uf nuhk u Wkh kk u k kLkk u fu s{ke eku Au. skke fk okne{k t RhkfLkk ~fh u rkfhek nuhLku fhktkeykuLkk f{ktke {wk fhkk {kxu fkokne Y fhe ee Au.

  y f k k k e y k k u yk k t f k e M k t kXL k ykEyuMkykEyuMkyu kk ukkLkk r L k t k k k r M k k h k u L k u ykik[krhf heku RMk{ef u khefu nuh fkuo Au. yk MktkXLku Wkh MkerhkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku yLku RhkfLkk fuxkf kkku kh kkukkLkku fu s{kku Au. ykEyuMkykEyuMkLkk kk yk w {nk uB{ yyLkeyu ykuLkkELk nuh fhu rLkuLk{kt skwt fu, RMk{ef fhktkeyku ktkk Mk{ke RMk{ef hk kLkkkLk w t MkkLk w t uE hkk

  nkk. ku{u w{kt skwt nkwt fu, ykEyuMkykEyuMkLkk {w ykfh kkke RMk{ef uLkk Lkk Lkukk Au. ku{u yk MktkXLkLkk fkk rMkkhku{kt hnukk k ufk u L k u ykkke hkxu rLkckkLk hnukLke Mkkn ykke Au. keS kksw hrkyu {kufu zkfw r{kLk snkuLke {ke Rhkfe MkuLkkyu fhktkeykuLkk f{kt ykkk rkfhek nuhLku {wk fhkk {kuxkkku zkE ykhte Au. kku rLkk Lkukkykuyu [uke ykke Au fu, Mkk tkrf hek u WTu MktkoLkwt MkiL fkokne zu Mk{kkLk kE fu ku{ Lkke. [khu kkswke uhkuk RhkfLkk zkkLk Lkwhe y{efu skwt nkw t fu, MktfxLkku Mkk{Lkku fhk {kxu hksfe Mk{kkLk fhw t yk~f Au.

  Rhkfe MkuLkkyu skke fkokne nkk he

  ISISyu Lkk hkx y-kkkeLke nuhkk fhe

  Lke rne, kk.30yk{ yk{e kkxeoyu kkukkLkwt

  kwY kLk rkLkMkkLke [wtxe{kt fuLek fwO nkukLkwt k {u Au. kkxe oLkk Mk tk usf yh fusheku kwk nuLkkWx {khVku kkxeoLkk fkofkkoykuLku Mktkkukk skw t nk w t f u, yk{ yk{e kkxe o nrhkk yLku {nkhkx rkLkMkkLke [wtxe{kt kkukkLkku y ufk W{ukhLk u Wk u L k hkkLkku rLko fkuo Au. yh f ushek u k{k{ fk ofhk u L k rne{k t kLk f uLek fhk {kxuLke yke fhe nke.

  k kke {krnke {wsk, k u fM kkL k e [ w t xe kn u k uhkuhke nrhkk yLku {nkhkx rkLkMkkLke [w txe zkLke nuhkk yk{ yk{e kkxeoyu fhe nke. nrhkk{kt kku kkxeoLkk Lkukk kukuL kLke {w{tke kLkk W{ukh kLkkk MkweLke nuhkk fhkE nke khtk w k ufMkkLke [wtxe{kt ku fkh{e nkh kk kkxeoLke hLkerk{kt Vuhk fhkk Au. kkxeoLkk s fuxkf Lkukkyku kufMkkLke [wtxe zkLkk rLko

  Mkk{u yktke WXke hkk Au. khu kkukkLke wkuLku MkwkheLku yk{ yk{e kkxeoyu kk ukkLkw t k{k{ kLk rne{kt fuLek fhkLkku rLko fkuo Au. kkxeoLkk {ku {skwk MktkXLk kh fkuEk skyu [wtxe ze rLkhkof Au. yk fkhu [wtxe{kt {u nkhke fkofhkuLkwt {Lkk uk k wxe Au. s uLkk fkhu kkxeoyu ykkk{e Mk{{kt kuLkkh {nkhkx yLku nrhkk rkLkMkkLke [w txe{kt kk Lk ukLkku rLko fkuo Au. kuLke skyu kkxeoyu fkofhkuLku {kk rne kwhkwt s kLk fuLek fhk rLktke fhe Au. Wue Au fu, kufMkkLke [w txe{kt {skwk MktkXLk yLku kwhkk [wtxe VtzLkk yku yk{ yk{e kkxe oLkk u fkh{e nkh kE nke.

  yk{ yk{e kkxeo rne{kt kLk fuLek fhu

  nrhkk-{nkhkx{kt [wtxe Lkn zu ykk

  khk-[eLkLkk 3 {nkqo Mk{swke kh nMkkkh kkMk{swke{kt ELzMxe kkfo ytkuLke Mk{swke

  {kxu Ykh uk k ikh fhk{k t yke hne Au.yu{ykuw nuX kku uku yufkeLkk ykoktk{kt kkhMkhef {qzehkufkLku khk Mknfkh fhk Mkn{k kk Au. Mkkku-Mkkku yk Mknfkh MkkrLkf fkkyku yLku khkkuh {wsk hnuu. yufkeLke {tswhe yLku kkhMkrhf MknfkhLke kkkk Wkh Mktkt ykk u. Mk{kLkkk yLku kkhMkrhf kLkk ykkh Wkh kku uku ykk u. ELzMxe kkfo fku-ykukhuLk fk kwk kku ukuke yufMk{kLk rkrLkrykuLku ykhe uu yLku rMk]k Ykhuk kikh fhk{kt yku. ^z zuxk nU[e ytku yu{ykuwLk u k {nkqo kk{kt yku Au. su{kt kkqk LkeLkk nkEzkukuSf zuxkLkk w 15 rMkLkku Mk{ku kk Au. khk [eLke kkxe oLk u ELku nkEzkukuSf MkuLxhLke e {kxu k ikh Au. keS M k { s w k e y u z r { L k e M x u x e ykurVMkhku [u rLkr{k kk[ek {kxuLke YkhukLkku Au. yu{ykuw kknkwh ke LkuLk yufuz{e ykuV yuzr{rLkMxuLk yLku [eLke yuewrx ezhek [u MknfkhLku khu. Wkhkxkrk n{e ytMkkhe nk{kt [eLkLke kkkyu Au. [eLk Mkkku MktktkuLku {skqk fhk khk knukke s kikh Au.

  kke kwhXkLkk Mktuo kLk kikh fhk hkkuLku Mkw[Lkk

  hMkk U[kkk u{kt wfk sue Mkrk

  Lke rne,kk. 30u{kt yk ku o {kuLkMkwLkLke

  Mkrk qk s Lkke kLkue Au khu We kue MkrkLku knkU[e k kkk wfk sue MkrkLkku Mkk{Lkku fhk {kxu fuL Mkhfkhu kikhe fhe ee Au. ykLkk kkYku s fuL Mkhfkhu kekLkk kkeLkk kwhXk ytku yuf fkuLxesuLMke kusLkk kikh fhk k{k{ hkkuLku Mkw[Lkk ykke eek Au. fuL MkhfkhLkk ykuku yuk Mk{u ykk Au khu ykuAk hMkkLkk fkhu uLkk swk-swk kkku{kt kkeLke ke yAk keo hne Au.

  kLkke ykkkne Mk tMkkLkk skk {wsk swLk {rnLkk{kt

  hMkk {kxuLkku Mkhuhk yktfzku 42 xfk ykuAku hkku Au su qk s kteh MkrkLkk Mktfuk ykku Au. Auk 113 koLkk kkk{kt {kk 12{e k s yk fkhLke Mkrk MkoE Au. kwshkk yLku hksMkkLk suk hkk u 80 xfk yk uAk hMkkLke MkrkLkku Mkk{Lkku fhe hkk Au. kekLkk kke yLku yL kteh Mk{Mkyku MkoE hne Au. fuL Mkhfkh hkku{kt kke kwhXkLke Mkrk Wkh [ktkke Lksh hke hne Au.

  n u yuk u rLk o uk{k t ykku Au fu, huf hk {kxu hk kke kwhXk fkuLxesuLMke kLk yLku Mkkku-Mkkku rsk kke

  kwhXk fkuLxesuLMke kusLkk kikh fhkLkku rLko uk{kt ykku Au. yrfkheykLkw t fnuw t Au fu, kekLkk kkeLke ukMkkEx Wkh {krnke ykkuz fhk {kxu k fnuk{kt ykwt Au. yk Wu~Lku W[ kkr{kk ykkk {kxu fnuk{kt ykw t Au. {tkkLkk yktfzk {wsk ykhu 90 xfk k k{e kke k whXku wko sLkk MktkLkku{ktke yke hkku Au.

  rh[kso {kxuLke kkkk hMkk Wkh ykkrhk hnuu. zo kUf khk he fhk{kt ykuk yktfzk kou Au fu, khk r{kt wko sLkk Wkkuk{kt k{ MkkLku Au.

  krrVfuLk Mkko Y kR nke. su{kt 32 ukuLke hkxe xe{ku uzkR nke. VeVk zo fk{kt fuxkf {kuxk VuhVkh kR [wk Au. kko{kLk [uBkLk MkuLk k{ hkWLz{kt knkh kR [wwt Au. kuLke k{ {u[{kt LkuhuLz Mkk{u yLku keS {u[{kt r[e Mkk{u fkh{e nkh kR nke. fu{YLk yLku $uLz k nu knkh

  Au. yk Wkhktk nu Wu yLku Rxke k knkh Au. Lkkuf ykWx {u[ku wk hku{kt[f kLke Au. MkuLk k{ hkWLz{kt knkh kR [wwt Au. kuLke k{ {u[{kt LkuhuLz Mkk{u yLku keS {u[{kt r[e Mkk{u fkh{e nkh kR nke. fu{YLk yLku $uLz k nu knkh Au. yk Wkhktk nu Wu yLku Rxke k knkh Au. Lkkuf ykWx {u[ku wk hku{kt[f kLke Au. {uMkfkuLke xe{ k knkh Au.

  kkk, kk.30f h k t k e M k t k X L k

  ykEyuMkykEyuMkyu Ehkf yLku Mkerhk{kt kkukkLkk fsu s{ku rMkkhk uLk u Mk tk RMk{ef hkx nuh fko Au. WuLke Au fu, Rhkf{kt Auk fuxkf {rnLkkykuke k]nw Auzkuw t

  Lke rne,kk. 30khk yLku [eLku yksu k

  {nkqo Mk{swke Wkh Mkne rMkk fk o nkk. ELzMxe kkfo yLku kkwk LkeLkk ^z zuxk Mkrnk k Mk{swke Wkh yu{ykuw fhk{kt ykk kk kku

  uku MktktkuLku {skwk kLkkkLke rk{kt ykk u. ELzMxe kkfo ytku yu{ykuwLkku {w nukw khk{k t [eLke { wzehk ufkLk u khkL k k u A u . M k k k u - M k k k u ELzMxe kkfo yLk u k uLk{kt {qzehkufk fhk [eLke ftkLkeyku

 • Year : 02, Issue : 10, Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 01-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 10, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.01-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 01-07-2014, _ y{kk

  y{kk, kk.30y{kkLkk Mkkuk kkueMk

  MxuLkLkk ku kkueMk fkuLMxuk hrkhu {kuze hkku kuxkuk{kt rLkfk nkk. yk hr{kLk WkuLMkn Mkkutfe yLku {nu fkS Lkk{Lkk yk kk ueMk fkuLMxukkuyu yuf kkzeLku xh {khkk ku kufkuLku E kE nke. suLkk kku W~fuhkuk kufkuyu kk ueMkf{eoLk u Zk uh {kh {kku o nkk u. kufkuLkk skk {wsk kk ueMkf{e oyk u kY ke ue

  nkk{kt kuxkuk fhe hkk nkk. suLkk fkhu ku{Lku yfM{kk Mkkuo nkk u. k kk ueMkf{eoykuLk u Mkkuk rMkr{kt Mkkhkh yku o Mkuzk{kt ykk nkk. ufu Mkkuk kkueMku yk ytku fkuE Vrhk Lkk Ue Lkke. Mkk uk kk ueMkLkk skk {wsk kuxkuk fhk rLkfu kk ueMk fk uLMxukLk w t kkEf Mek kE skk yfM{kk Mkoku nkku. ufu xLkk Mkuke {u kwhkkyku ftEf yk s kkh Wwt fhu Au.

  kY keu kkueMkf{eoykuyu yfM{kk Mksoku

  y{kk, kk.30hrkh u y k kZ e k esL k k

  rLkr{k u Lkkh[k o fk o kk kkLk skkkku Lkes {trh krhMkh{kt hkk ekke nke. khkk yksu ku{Lku nue Mkkhu {trh{kt u ykkk u nkk u. WuLke Au fu, hrkhu Mkkhu khtkhkkk hkkkk{kt kku kwykuyu kkLk skkkkLkk oLk fko nkk. yk hkkkk hr{kLk hMkk Lk kzkk t kwyku kkuzkf rLkhk sYh kk nkk.ufu kkLkLku kkukkLkk kke se krfkuyu ykLkt WkMk Mkkku hkkkk Mktkk fhe nke.

  k kke {krnke {wsk,

  khtkhkkk {kLkk Au fu, ykkZe kesLkk rMku kkLk skkkk kE khk{ yLku knuLk Mkwk Mkkk u Lkkh[koyu rLkfu Au. khtkw Mkktsu kuyku khu kkukkLkk hks{nu khk Vhu Au khu hke f{e {nuLkk hk kukk Lkke. hke f{eLke Vhek nku Au fu Mkk{kLheku fkuEk kwk kkukkLke ykOkeLke Mkkku Lkkh[koyu skk nku Au. khu kkLk skkkk hke f{eLku fko rLkk knuLk Mkwk yLku kE khk{ Mkkku Lkkh[koyu rLkfe Au. suLkk fkhu hke f{e {nuLkk hk kukk Lkke. krhk{u kkLku {nuLke knkh s hkkkMkk u fhku kzu

  Au. ke rMku Mkkhu kkLku hke f{eLku {Lkkk ku{Lke Mkkku yuf {rnLkk Mkwe {wLk{kt rLkr{k nzkuu wkLkwt [Lk ykk u A u khkk s hke f{e kkLkLku {nu{kt u ykk u Au. yk kh tkhk {wsk kkLk skkkk ykkZe kesLkk rMku khu Lkkh[koke khk Vhu Au khu ku{Lku Lkes {trh u ykkk{kt ykkku Lkke. krhk{u kkLk skkkk kE khk{ yLku knuLk MkwkLkk hk {trh krhMkh{kt s hkk{kt yku Au. yk{, kkLk skkkku {trh krhMkh{kt s hkk rkke nke. khkk yksu nue Mkkhu Lkes {trh{kt u ykkku nkku.

  yksu nue Mkkhu rLks {trh kkkokkLk skkkku {trh krhMkh{kt hkkkMkku fkuo

  y{kk, kk.30yk k ef k k e k wsh k k

  rkLkMkkLkk ksux MkkLkk u kht kE hkku Au. suLkk k{ rMku s hk MkhfkhLkw t ko 2014-15 {kxuLkwt kkfeLkk ykX {rnLkkykuLkwt ksux hsq fhku. yk ku kufMkkLke [wtxeLkk fkhu kwshkk Mkhfkhu knue yurke 31 swkE MkweLkk [kh {rnLkkLkwt ukLkwkLk {tswh fhkw t nkw t. khu ykkefku hsq kLkkh hk MkhfkhLkwt ksux {rnk yLku kkB ykkrhk hnukLke kk Au. yk ksuxLkwt fw f 1,19,527 fhkuz hnukLke kk Au. yk ku ksux{kt k{kfw kh ux khkLke Mkkku-Mkkku kuxku Wkh Mkwkkk ku xfk ukLku k Lkkkw fhk{kt yku kue Mk kk Au. Auk 1h koke kwshkkLkwt

  rkrLkr fhLkkh LkhuL {kue zkkLk kLke [wk Au. khu k u{L k e k uhnkshe{k t k{ k hkLkk Lkk {w{tke ykLktekuLk kxu yLku k u{Lkk Lkk Lkkkt {tke Mkkih kxu kh ko 2014-15Lkw t Lkw t ksux hsq fhkLke skkkhe yke Au. kksukh{kt s hk Mkhfkhu kuu{Lkk 100 rMkLkk ktfkuLke nuhkk fhe nke. ku{kt {rnk Mkkfh Wkh kh ykkku nkukke yk ksux{kt {rnkyku {kxu ykfkof kusLkkyku nuh fhk kue kqhe kk Au. ksux Mkk knuk kksukhLke kufMkkLke [wtxe{kt kwshkk{kt fkUk uMkLkku MkVkku kkke kskLkku Lkirkf swMMkku w uku khu fkUkuMkLkk khkM kk u L kh u L {k u e L k e kuhnkshe{kt ykkukkuLkku {khku

  [ke ksk MkhfkhLku Mk{kt ukLkku kwhkku Lk fhu. yk ku hk MkhfkhLkk ksuxLkwt fw f Yrkk 1,19,527 fhkuz hnuu. su{kt hk Mkhfkh kkukkLkk kuzk{ktke 63,067.51 fhkuz YrkkLke ykf {uu. su{kt Mkkike {kuxe ykf 37547.25 fhk uz ux{k tke We kkLke kk Au. khu EuxeMkexe zwxe{ktke MkhfkhLku 4900 fhkuz Yrkk ykf kkLkku ytku Au. kue s heku kwshkk MkhfkhLku fuL MkhfkhLkk fhuhk{ktke ykhu Yrkk 11636 fhkuzLke ykf kkLke kk Au. su{kt fkukkuohux xuMkLkk rnMkkk kuxu Yrkk 4187 fhkuz, yuMkkE zwxe{kt 2109 fhkuz yLk u MkMk xuMk{ktke 1439 fhkuzLke ykf kkLke kk Au.

  ksuxLkwt fw f 1,19,527 fhkuz hnukLkk Mktfuk

  {tkkhu Mkkih kxu hsq fhu hk MkhfkhLkwt ksux

  y{kk, kk.30kkyku Y kk Akkt yuf

  kksw kkXk wMkfk uLke yAk {kfu ox{kt kk oE hne Au khu keS kksw kkXkwMkf {tz yLku hksfe LkukkLke r{ekkLkk fkh u Yr kk 40 fhk uzL k k u skk u khkk kh kzk u hkku Au. hksfe LkukkLkk Ekhu kkeLke kn kukh r{Lkwt xuLzh kkMk fhe ukw t su kMk{kt {ukrku khLkku fkk kLkku Au. yk fkhLkku fkk Mkkik{ k kkXkwMkf {tz khk hek{k t ykk u Au. kh tk w kwMkfku Akkkk rLxk uMkLkk {krfeyku kwkk khLkku yk fkk WXkkLke {LkkE fhe ukk nu kkXkwMkf {tz {kxu Mkkku AtAwh kku suku kx Mkoku Au.

  k kke {krnke {ku kwshkk hk kkXkwMkf {tz khk h kuo kwMkfku Akkk {kxu fkkLke hee fhk{kt yku Au yLku fkk hee{kt s {kuxkkku fkiktz yk[hkkLke Vhekku WXu Au. yk kuo k Vhe yke Vhek WXe Au. MkwkkuLkk skk {wsk kkXkwMkf {tzu yk kuo k kukh {e kkMkuke fkkLke hee fhe Au. kkeLke kn kukh {e, [tzekZLke xkEzLx kukh {e yLku {nuMkkkLke huELkkku kukh

  {e kkMkuke yLkw{u 6000 xLk, 13000 xLk yLku 6000 xLk fkkLke hee fhk{kt yke Au. rk rkkLkk Mkwkk uLkk skk {wsk kkXkwMkf {tz khk su fkk {kxu su xuLzh knkh kkzk{kt yku Au k u{kt Mk skk Au fu fkk {ukrku nkuku uEyu. khtkw kn kukh {e kkMkuke su hee fhk{kt yke Au k u fkk {ukrk khLkku Au yLku kuke s kwMkfku Akkkk rLxk uMkLkk {krfeyu ku fkk WXkkLke Lkk kkze ukk ytksu Yrkk 40 fhkuzLke f{k hkkk u fkkLkk u skk u nk khkk kh s kze hkku Au. keS kksw kkXkwMkf {tzLkk fkofkhe [uh{uLk LkerkLk kukkeLkk skk {wsk uf xuLzh{kt fkk sLk nkuk ytkuLke hk {wfue s nku Au yLku sLk Lk nku yuxu fu {ukrk khLkku fkk Mefkhk{kt ykkku Lkke.

  kkXkwMkf {tz yLku hksfe LkukkLke r{ekkLkk fkhu fhkuzkuLkku skku Wkkuk kh kze hkku Au: rhkkuxo

  kkyku Y Akkt kwMkfku kh{kt nsw ukkk Lkke

  40 fhkuzLkk fkk khkk kh s kzk Au

  fkuxuo LkkUwt LkhuL {kue Mkk{u kwLkku kLku Au

  {kue Mkk{u kuxe yurVzuex {wu kue yhS VkkkE

  y{kk, kk.30 k o 2 0 1 4 k u f M k k

  [q txe{kt zkuhkke W{ukhe Lkk UkLkkh Lkh uL {k ue khk fhk{k t yku yurVzuex{k t SLkMkkke khefu skukkuLkLku koe kuxe {krnke ykkk Mkk{u yk{ yk{e kkxeoLkk fkofkk o rLkktk {ko khk y{kk kkB MkuLMk fkuxo{kt fhk{kt ykue yhS{kt fkuxuo LkhuL {kue Mkk{u rhuLxuLk ykuV rkkMk, yux {wsk kwLkku kLku Au kuw t LkkUw t nkwt khtkw VrhkLku yuf koke w Mk{ eku nkukke yhS Vkke ee nke. yk fuMkLke rkk

  yue Au fu kksukh{kt kuu kufMkk [qtxe{kt ksk khVke LkhuL {kueyu zkuhk kuXf khke W{ukhe LkkUke nke. ksku LkhuL {kueLku yu ku keyu{ kLkk W{ukh k nuh fko nkk. W{ukhe LkkUkke ku hsw fhu yurVzuex{kt LkhuL {k ueyu kk u k kLkk SLkMkkke khefu skukkuLkLku kok nkk khtk w k o 2012{kt k wshkk rkLkMkkLke [q txe{kt LkhuL {kueyu W{ukhe LkkUkke ku hsw fhu yurVzuex{kt SLkMkkke khefu {krnke kokwt kLkwt ke Akuze ewt nkwt.

  yk {wkLku kLku E yk{ yk{e kkxeoLkk fkofkko rLkktk {k oy u y{kkLkk hkek kkueMk MxuLk{kt yhS ykke LkhuL {kueyu yLku {eLkkh rkLkMkk kuXfLkk yuykhyku kefu zu Mkk{u fkkfe kkkt uk k {ktke nke khtkw kkueMku fkuE fkokne Lk fhkkt. rLkktk {koyu yuzkufux Mk{MkkkLk kXk {khVk y{kk kkB MkuLMk fkuxo{kt yhS k fhe nke yLku MkeykhkeyuMkLke f{-202 nuX kkkMk fhk k {ktke nke. fkuxuo yhskh rLkktk {ko khk k fhku yhS{kt

  kkkk{ku{kt hkuskkhke kke{ fuL xqtf{kt Y ku

  kkteLkkh LkSf LkrLk{k skkkk f[h yufuzu{e yuLz rhMk[o MkuLxhLkwt {wkLk khk fhkuwt kufkko

  kkteLkkh, kk.30{w{tke ykLktekuLk kxuu

  hkLkk kkkk{ku{kt kkkk{-uMkkLk xMxLkk Mknkukke wk hkuskkhke rk kke{ fuLku Y fhkLke Lku{ k fhe Au. {kuxkt krk kkkk{kuLkk xMx Mkt[krk ykk hkuskkhke rk kke{ fuLku Mhkuskkhe Mkkku kkhtkrhf fk-MktMf]rk-nwkh Wkuk khk hkuskkh rLk{ko{kt Mk{ks kr rLkku kuku rkMk {w{tkeyu kok u nkku.

  { w { t k e y u y k k Z e kesLkk kuo kkteLkkh yzks {kko kh LkrLk{k skkkk f[h yufuzu{e yuLz rhMk[o MkuLxh kkk skkkkSLkk {trhLkk kufkk o Mktkk fko nkk. kwshkk{kt Mkke kuk ykurhMMkkkMkeyku khk rLk{ko kuwt yk fuL kwshkk-ykurhMMkk [u MkkMktMf]rkf ykkLk-kLk yLku khMkh MktktkuLkk MkukwYk kLku ku{ {w{tkeyu yk Mktku

  skw t nkw t. yk fuL{kt wk hkuskkhke kke{-rk yLku khtkhkkk fk-MktMf]rkLke irMkh kke{ fuL khefuLke Wk{ ykwrLkf Mkk hkLke wkk {kxu Wkfkhf kLku ku{ k ku{u W{uwO nkwt. {w{tkeyu k wshk k L k e rfkM kk k k{k t uh{ktke k wshkk ykeLku Mkuk khktrk Lkkkhefku Mkkku s ykurhMMkkkMkeykuLkk u Mkn Vkku hkku Au. kuLke Mktk fhe nke. yk Mkto{kt ku{u hk MkhfkhLkk ykurhMMkkLkk kLke

  MkLke yrfkheykuLkk kukkLkLke MkhknLkk fhe nke. ykLktekuLk kxuu fqkkuk{wk y r k L k { k t { o M k t M k k L k k u - uM k k L k k u M k r Mknkuk ykku k uku uhf yLkwhku k fkuo nkku. ku{u skkkk f[h yufuzu{e khk MkkkhfktXk rskLke yk t kkzeyk u L k k

  fwkk urkk kkfk u {kxu kk ukf yknkh Yk u ykkue Mk wze Mkkkhfk tXk rsk fuxhLk u yko fhe nke. {w{tkeyu kwshkkLke irf rfkMkkkkLkwt u zkkLk LkhuL {kueLkk kwshkkLkk {w{tke khefuLkk Mkweo fkofkLku ykw t nkw t. ykLktekuLk kxuu kwshkk rfkMk {kuzu MkkkkuMkkk fqkkuk{wk hk khefu k {kuzu Yk kLke hnu k u {kxu Mk{ks MknkukLku yk~f kkku nkku.

  xMxLkk Mknkukke hkuskkhke fuLku [kku ux[kuheLke Vrhk kk hkuzk

  39 nkuMkxku{kt ux ktkLkk hkuzkke [f[kh

  kkteLkkh, kk.30hkLkk ux rkku yksu swe swe 39 suxe nkuMkxku{kt

  Mk[o ykukhuLk nkk heLku kku YrkkLke fh[kuhe kfze kkze nkukLkwt knkh ykwt Au. yksu Mkkhke hkLkk swk swk nuhku{kt ykue nkuMkxku{kt yk kkkMk Y fhk{kt yke Au. {kuze hkk Mkwe [kw hnuu. ux ktkyu hkkke hkuzku kkzkk kkeke kuku ykt[fku kku Au. MkwkkuLkk skk yLkwMkkh hkLke swe swe {kuxe kLkke nkuMkxku khk uxLke {kuxkkku [kuhe fhk{kt ykke nkukLke VrhkLkk ykkhu yk Mk[o ykukhuLk fhk{kt ykwt Au. nkuMkxku khk q{ f{ke fhk{kt yku Au khtkw hk MkhfkhLku su fh [wfkLkku nku ku{kt kkAekkLke fhk{kt yku Au. yk MkrkLku kLk{kt hkeLku hk{kt {kuxkkku uxLke [kuhe fhk{kt ykke nkukLke Vrhk WXe nke. yk VrhkkuLkk ykkhu yksu hkh{kt ykue 39 suxe nkuMkxku{kt yuf Mkkku uxLkk yrfkheyku kkxk nkk yLku nkuMkxkuLkk ykf-fLkk rnMkkkku ku{s nkuMkxku khk hek{kt ykue {eLkheLke {krnkeyku [fkMkk{kt yke nke. uxLkk MkwkkuLkk skk yLkwMkkh yk Mk[o ykukhuLk hkk Mkwe [ku yLku kku YrkkLke fh[kuhe kfzk kue kk Au.

  kk hezuk{uLx fk{ 15-20 rLk{kt kqo

  24 fhkuzLkk kkLkwt fk{ nkk hkwt nkwt

  khke kwhkk rkk Mkkku {eLku kk hezukuk{uLx kusux nkk hk{kt ykku Au. nk{k t [kkk kkLke fk{kehe fke {trhke k hk Mkwe ykhu 20,000 [ku{e Vukue Au. yk fk{ k V u{k t s uyuLkyuLk wykhyu{ k usux ytkk ok Yk. 74.39 fhkuzLkk [uo fhkLkw t ykkusLk nkk hk{kt ykwt nkw t. kuLkk k kkk kife k{ kkkLkwt Yk. 24 fhkuzLkwt kkLkwt fk{ 15 ke 20 rMk{kt k wYt kE su. kuw t BwrLkrMkk fr{&h zku. kwYMkk {nkkkkyu skwt nkwt. yk kusux ytkkok keS yL MkwrkLkk kkYku Awxke nhk Vhk kkk k uMkk {kxu {kufe skyku Mk w th {Lkk ykfkof Vwkhkyku, kkueMk MxuLk kuhuLkku Mk{ku yk kusux nuX fhk{kt ykku Au. BwrLkrMkk

  fr{&h zku. kwMkk {nkkkkyu w{kt skwt nkw t fu nk rMkkhLkk hezukuk{uLx kusux ytkkok rMkkh{kt hne tku fhkkt VurhkykuLku Mk{kkLkku k kLk Au. k o 2010{kt y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk nkk hk{kt yku Mkuo{kt yk-yk [esMkwykuLkwt u[k fhkk fw 1580 Vuhekyku ykuk nkk. su{ktke 611 VuhekykuLkku Mk{ku kkLke yth fhk{kt yku. kkfeLkk VuhekykuLku yL skyu {wfk{kt yku. suLkk {kxu sk k Lke fhe uk{kt yke Au. yuxu fu BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk xwtf Mk{{kt yk VuhekykuLkk eMx kife zku fhe kusux{kt ykue skykuLke Vke fhk{kt yku kkk kkfe hnuk k{k{ VuhekykuLku Lkk ykMkkkMkLkk rMkkh{kt Mk{ke ukLkwt skwt nkwt.

  s{kkwh{kt kkLk skkkkLkk {trh{kt fuLe kLk M{]rk RhkLkeyu kMk kq fhe nke.

  hMkk U[kE skLkk fkhu kMk[khkLke ktke We kkLkk Mktfuk k ukE hkk Au. uzqkku nk{kt hnuk kMk[khkLkk skLk{kt Mk Au.

  {wM{ Mk{wkLkk krk h{kLk {rnLkkLke Yykk kR kR Au ykLke Mkkku s R^kkh {kxu sqh yLku yL [esMkwykuLkwt u[k k e kwt Au.

  y{kk, kk.30y{k k B w r L k r M k k

  fkukkuohuLk khk kkuzk Mk{ ykkW

  kukh {krfkuyu ykkW su fkk {tzLku Mkk fkuo nku kuLkku kwkk xuMx fhk{kt yku Au yLku ku xuMx kk kAe s kuLku Lkk {k {kxu ykuzoh ykkk{kt yku Au. kn kukh {eLkku fkk kwkk khLkku nkuk ytku nsw Mkwe fkuE Vhek rLxk uMkLkk {krfku khVke yke Lkke ku{ Akkt yk {eLkk fkkLke kwkk ytku [fkMke fhku yLku u ku{kt f[k sku kku kukh {e Mkk{u kkkt uku.

  kkukkLkku [wfkku ykku nkku su{kt fkuxuo MefkwO Au fu LkhuL {kue Mkk{u rhuLxuLk ykuV rkkMk yuxLke f{-125(1) ytkk ok k wLkk u kLku Au khtkw yuf ko [kh {rnLkk suxku Mk{ rke kku nkukke yhskhLke yhS Vkke ee nke.