?-upravni-studij_2016-20 · web

Download ?-UPRAVNI-STUDIJ_2016-20 · Web

Post on 31-Jan-2018

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

VELEUILITE U IBENIKU

PREDDIPLOMSKI STRUNI STUDIJ UPRAVNI STUDIJ

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

AKADEMSKA GODINA 2016/2017.

ibenik, 2016.

Program strunog upravnog studija prua upravnopravno obrazovanje potrebno za voenje sloenih pitanja privatnopravne i javnopravne naravi u kojima se susreu i razrjeavaju pravni odnosi razliitog stupnja sloenosti te prua temelj obrazovanja strunjaka profila upravnog pravnika.

Kandidat strunog upravnog studija profilom obrazovanja odgovara na potrebe modernizacije najveeg broja profesionalnog kadra u dravnoj upravi, javnim slubama, pravosuu i gospodarskim subjektima.

Struni studij sastoji se od est semestara. Prve dvije godine (etiri semestra) izvodi se temeljno upravnopravno obrazovanje, u petom semestru izvode se specijalistiki kolegiji dok se u estom semestru obavlja semestralna struna praksa i zavrni rad.

Nakon poloenih svih upisanih nastavnih predmeta i obranjenog zavrnog rada stjee se titula: struni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) javne uprave (bacc. admin. publ.).

Zvanje strunog prvostupnika javne uprave temelji se na obrazovanju studenata za struni rad u javnoj upravi, uz primjenu suvremenih upravnih znanja i vjetina koje osiguravaju educirano osoblje za rad posebice u tijelima dravne uprave, lokalnoj samoupravi i javnim slubama.

Preddiplomski struni studij Upravni studij vrednuje se sa 180 ECTS bodova, koji se ostvaruju putem upisanih nastavnih predmeta.

Pri upisu u studijsku godinu student upisuje obavezne nastavne predmete te izborne nastavne predmete iji zbroj nosi minimalno 30 ECTS do maksimalno 35 bodova semestralno tj. minimalno 60 ECTS do 66 ECTS bodova godinje, sukladno Pravilniku o studiranju.

Pravilnikom o studiranju ureena su opa pitanja koja ustrojava i izvodi Veleuilite u ibeniku, a koja se prvenstveno odnose na izvoenje studija i studiranje u kontekstu provedbe Bolonjske deklaracije, ECTS bodovnog sustava te pitanja u svezi sa strunim tijelima nadlenim za praenje kvalitete studiranja. Pravilnikom o studiranju ureena su pitanja koja se poblie odnose na izvoenje studija na preddiplomskim strunim i specijalistikim diplomskim strunim studijima: vrste studija, trajanje studija, upis na studij, ustrojstvo i nain izvoenja studija, status studenta, pravila o ispitima, albe na ocjene, postupci ponavljanja ispita, pravo uvida u ispitne rezultate, napredovanje kroz studij, struna praksa, zavretak studija, osiguranje kvalitete studija i druga pitanja od znaaja za studiranje na Veleuilitu.

Preduvjet za upis u viu studijsku godinu su odsluani nastavni predmeti s nie studijske godine (potvreno potpisom nositelja predmeta).

Prije predaje zavrnog rada na ocjenu i obranu student mora poloiti sve nastavne predmete i ostvariti minimalno 180 ECTS bodova.

1. POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA KOJI IZVODE NASTAVU NA PREDDIPLOMSKOM STRUNOM STUDIJU UPRAVNI STUDIJ

IME I PREZIME NASTAVNIKA

NASTAVNI PREDMET

KONTAKT E-MAIL

KONZULTACIJE

Jerko Acalin, dipl.ing. pred.

Upravna informatika sa statistikom II

jerko@vus.hr

Kabinet 6,

ponedjeljak: 12,30

petak: 17:30

Ivana Brati, prof., pred.

Engleski jezik I

Engleski jezik II

bratic@vus.hr

Kabinet 15,

ponedjeljak:

15:30- 16:30

mr. sc. Nado Grubi, v.pred.

Osnove teorije drave i prava

Ustavno pravo

Izborno pravo

iva.grubic@hotmail.com

Kabinet C,

Utorak: 14:30 16:00

Vesna Jurin Bakoti, mag. Iur.

Osnove graanskog prava

Uredsko poslovanje i korespondencija

Zemljino-knjino pravo

Obiteljsko pravo s matiarstvom

vjbakotic@vus.hr

Kabinet 12,

Prema rasporedu predavanja i ispita

mr. sc. Ivan Livaja, pred.

Baze podataka u upravi

ilivaja@vus.hr

Kabinet 11,

Prema rasporedu predavanja i ispita

Ivan Malenica, mag. Iur., pred.

Upravno pravo I

Upravno pravo II

Upravno procesno pravo

Sudski nadzor uprave

ivanm@vus.hr

Kabinet C,

etvrtak: 16:00 17:00

Dijana Meev, univ.spec.oec., pred.

Upravna informatika sa statistikom I

Financiranje javne uprave

dijana@vus.hr

Kabinet 2,

ponedjeljak:

12:00 13:00

dr. sc. Ivica Poljiak, v.pred.

Sociologija uprave

Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi

poljicak@vus.hr

Kabinet 13,

ponedjeljak:

17:00 18:00;

srijeda: 08:30 09:30

Ivan Rani, mag. Iur., pred.

Uvod u upravu

Nova javna uprava

Lokalna samouprava

Gospodarsko komunalno pravo

irancic@vus.hr

Kabinet C,

Ponedjeljak: 13,30 14,30

dr. sc. Ljubo Runji, mag. Iur., pred.

Upravni sustavi

Osnove meunarodnog prava

Upravni i pravni sustav EU

Pravo meunarodnih organizacija

runjic@vus.hr

Kabinet C,

utorak: 15:00 16:00

Vodice,

etvrtak, 16:00-17:00

Sanja Veti, asistent

Osnove teorije drave i prava

Ustavno pravo

Upravno pravo I

Upravno pravo II

Upravno procesno pravo

Sudski nadzor uprave

svestic@vus.hr

Kabinet C,

ponedjeljak:

13:00-14:00

dr. sc. Dragan Zlatovi, v.pred.

Osnove radnog, socijalnog i slubenikog prava

Upravljanje trgovakim drutvima

zlatovic@vus.hr

Kabinet 13,

ponedjeljak:

11:00-12:00

2. MJESTO IZVOENJA NASTAVE NA PREDDIPLOMSKOM STRUNOM STUDIJU UPRAVNI STUDIJ

Nastava I. i II. godine na preddiplomskom strunom studiju Upravni studij obavlja se na Veleuilitu u ibeniku, u ibeniku, na adresi Trg Andrije Hebranga 11 . Na navedenoj lokaciji, osim ureda slubi, nalazi se 12 predavaonica ukupne povrine 757 m2.

Prostori u kojima se odvija nastavni proces pruaju optimalne uvjete s obzirom na upisani broj studenata. Navedeni prostor sadri prostorne kapacitete koji pratei standarde izvoenja visokokolske nastave omoguavaju studentima kvalitetno praenje i sudjelovanje u nastavnim aktivnostima.

Nastava na Veleuilitu odvija se kroz tjedan od ponedjeljka do petka (u iznimnim sluajevima subotom u jutarnjim satima) prema fiksnom Rasporedu sati objavljenom na oglasnim ploama i na slubenoj Internet stranici Veleuilita. U skladu sa zahtjevima Pravilnika o sadraju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvoenje studijskog programa i re-akreditaciju visokih uilita (Narodne novine, broj 24/10) lanak 5. st. 2, Veleuilite udovoljava omjeru broja upisanih studenata i prostornih mogunosti za izvoenje nastave (1,25 m2 / student).

Nastava III. godine od nastavne godine 2015/16 takoer se odvija u ibeniku, a na raspolaganju je i prostor u dislociranoj zgradi Upravnog studija Veleuilita, u Vodicama, Obala V. Nazora 4, u kojoj se osim ureda referade studija i pomonih prostorija nalazi i 3 predavaonice.

Nastava se odvija kroz tjedan od ponedjeljka do petka prema objavljenom rasporedu.

3. POPIS NASTAVNIH PREDMETA, NASTAVNIKA I SURADNIKA, SATNICA PREDMETA TE RADNO OPTEREENJE STUDENATA NA PREDDIPLOMSKOM STRUNOM STUDIJU UPRAVNI STUDIJ

I. SEMESTAR

NOSITELJ

KOLEGIJ

NASTAVNIK Predavanja

NASTAVNIK

Vjebe

PREDAVANJA

Sati tjedno

VJEBE

Sati tjedno

VJEBE

Broj grupa

ECTS

GRUBI N.

Osnove teorije drave i prava

GRUBI N.

GRUBI N./VETI, S.

3

1

2

5

RANI I.

Uvod u upravu

RANI I.

RANI I.

3

2

2

6

MALENICA I.

Upravno pravo I

MALENICA I.

MALENICA I./ VETI, S.

3

2

2

6

GRUBI N.

Ustavno pravo

GRUBI N.

GRUBI N./VETI, S.

3

2

2

6

MEEV D.

Upravna informatika sa statistikom I

MEEV D.

MEEV D.

2

1

2

4

BRATI I.

Engleski jezik I

BRATI I.

BRATI I.

2

3

II. SEMESTAR

NOSITELJ

KOLEGIJ

NASTAVNIK Predavanja

NASTAVNIK Vjebe

PREDAVANJA

Sati tjedno

VJEBE

Sati tjedno

VJEBE

Broj grupa

ECTS

GRUBI N.

Ustavno pravo

GRUBI N.

GRUBI N./ VETI S.

3

2

2

6

MALENICA I.

Upravno pravo II

MALENICA I.

MALENICA I. ./ VETI S.

3

2

2

6

RUNJI LJ.

Upravni sustavi

RUNJI LJ.

RUNJI LJ.

3

2

1

6

POLJIAK I.

Sociologija uprave

POLJIAK I.

POLJIAK I.

3

1

1

5

ACALIN J.

Upravna informatika sa statistikom II

ACALIN J.

ACALIN J.

2

1

4

4

BRATI I.

Engleski jezik I

BRATI I.

BRATI I.

2

3

III. SEMESTAR

NOSITELJ

KOLEGIJ

NASTAVNIK Predavanja

NASTAVNIK

Vjebe

PREDAVANJA

Sati tjedno

VJEBE

Sati tjedno

VJEBE

Broj grupa

ECTS

MALENICA I:

Upravno procesno pravo

MALENICA I.

MALENICA I. ./ VETI S.

4

2

2

7

RUNJI LJ.

Osnove meunarodnog prava

RUNJI LJ.

RUNJI LJ.

3

2

1

5

RUNJI LJ.

Upravni i pravni sustav EU

RUNJI LJ.

RUNJI LJ.