organizaciona struktura

Download ORGANIZACIONA STRUKTURA

Post on 02-Aug-2015

320 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ORGANIZACIONA STRUKTURA Sastavni deo svakog organizma, organizacije i institucije. Pokazuje kako su organizovani pojedinci i grupe u odnosu na zadatke koje obavljaju Dinamina komponenta koja se menja pod dejstvom uticajnih faktora Organizaciona struktura predstavlja temelj i stub svake organizacije Turbulentno okruenje izaziva este promene poetne organizacione strukture. Savremene - fleksibilne organizacije ee menjaju svoju organizacionu strukturu Struktura je najvaniji segment organizacije. Pored strukture tu su i organizaciona sredstva i organizacioni postupci

DIZAJNIRANJE ORGANIAZCIJE

Proces oblikovaja formi i modela koji odslikavaju komponente organizacije, njihov izgled, oblike iinterakcije Struktura ini gradju, sastav i strukturu preduzea, kao i delova koji sainjavaju preduzee Dizajniranje Dizajniranjem se formira organizaciona struktura. Predstavlja upravljaku aktivnost i deo menadment procesa preduzea. Organizacioni dizajn predstavlja i proces koordiniranja strukturnih elemenata organizacije na najefektniji i najbolji nain Moe se razliito iskazivati: opisom komponenata i veza organizacije, odgovarajuom organizacionom emom ili slikom. Organizaciona struktura Organizaciona struktura je dinamina komponenta organizacije i menja se pod dejstvom spoljnih i unutranjih faktora. Nestabilni uslovi okruenja zahtevaju fleksibilne organizacije koje esto menjaju svoju unutranju strukturu. Organizacionu strukturu preduzea sainjavaju raspored i odnosi komponenata preduzea: Organizaciona struktura Nije dovoljno samo da postoje sve neophodne komponente, ve je potrebno obezbediti odgovarajui sklad i odnose tih komponenata. Komponente organizacije se uskladjuju u procesu delatnosti i obavljanja radnih procesa i zadataka preduzea iri i kompleksniji zadaci se dele i ralanjuju na vei broj posebnih i pojedinanih zadataka. Dinamina kategorija u okviru koje se uspostavljaju odnosi izmedju pojedinih komponenata, ljudi i njihovih aktivnosti ili funkcija u organizaciji Definie se i postavlja unutranjim pravilima i aktima preduzea i obuhvata sveukupnost veza i odnosa izmedju postojeih komponenata preduzea i u okviru svake od njih pojedinano. Temelj i stubovi organizacione strukture preduzea dobijaju se procesom ralanjavanja, odnosno podelom ukupnih poslova i zadataka na vei broj pojedinanih i grupnih zadataka Ralanjivanje obuhvata podelu poslova i zadataka radnog procesa na pojedince, grupe i timove i podelu poslova i upravljakih zadataka po uim organizacionim delovima preduzea Organizacionom strukturom se pojedinani, grupni ili timski zadaci i operacije povezuju u efikasan radni i poslovni proces sistemom unutranje koordinacije. Organizaciona struktura se moe posmatrati: kao ustrojstvo, odnosno svrsishodan raspored organizacionih komponenata i resursa preduzea, kao snimak organizacije u odredjenom trenutku, slika njenog trenutnog stanja 1

odraz radnih i poslovnih procesa u slici strukturne eme preduzea.Oblikovanje strukture Izgradnja strukture predstavlja jednu od najznaajnijih upravljakih odluka Brojni autori Fayol, Taylor, Urwick, Mooney, Reiley i dr. pokuali su da definiu naela strukturisanja organizacije To su pravila koja bi se bez izuzetaka primenjivala u svakom preduzeu. Ona se odnose na komponente organizacije i njihove odnose. ORGANIZACIONA STRUKTURA STRATEKI DEO Top management SREDNJI DEO Midle management OPERATIVNI DEO izvrioci procesa 1. TEHNOSTRUKTURA - strunjaci 2. TABNO OSOBLJE pratei deo, pomono osoblje

Ralanjavanje zadataka (diferencijacija, segmentacija) Povezivanje zadataka (koordinacija, integracija) Sastav struktureOrganizacionu strukturu sainjavaju Materijalne komponente Ljudski faktor (zaposleni) Poslovi i zadaci Raspored i dinamika obavlljanja poslova Upravljanje i menadment Instrumenti i organizacioni metodi Formalna o neformalna organizaciona struktura 1. Formalna organizaciona struktura-unapred utvren raspored poslova i sistem meusobnih veza ljudi u organizaciji. Nastaje kao rezultat procesa organizovanja 2. Neformalna organizaciona struktura- nastaje spontano u procesu funkcionisanja formalne organizacione strukture Sa funkcionisanjem organizacije poveava se raskorak izmedju formalne i neformalne strukture

1.Formalna struktura Formalnom organizacionom strukturom se utvrdjuju, opisuju i povezuju poslovi koje treba obaviti u procesu rada i poslovanja preduzea, spajaju i povezuju komponente rada u ue i ire organizacione celine (grupe, timovi, pogoni, odeljenja i sl.). 2

U okviru formalne strukture propisuju se procedure, pravila i norme ponaanja u organizaciji,odredjuje status i pozicije zaposlenih i odnosi izmedju organizacionih delova 2.Neformalna struktura Neformalna organizacija se vezuje za ljude, njihovo ponaanje i medjuodnose. Neformalna organizacija je u sutini stvarna i realna organizacija koja funkcionie u praksi preduzea. Svaka stvarna i realna organizacija ne mora biti neformalna. Cilj kome preduzee tei je uskladjenost formalne i neformalne organizacije, odnosno pribliavanje formalne organizacione strukture stvarnoj organizaciji. Naela modeliranja strukture Modeliranje strukture je znaajna upavljaka aktivnost u preduzeu Brojni klasini autori su definisali naela sa ciljem da igrade univerzalno primenljiv model organizacije Savremeni teoretiari polaze od pretpostavke da ne postoji univerzalni model, ve da svaki ima prednosti i nedostatke u zavisnosti od konkretne organizcije, situacije i uslova okruenja PRISTUPI I NAELA MODELIRANJA ORGANIZACIONE STRUKTURE KLASINI PRISTUP Odozgo prema dole Odozdo prema vrhu BIPOLARNA STRATEGIJA STRATEGIJA KLINA Promene od srednjeg nivoa STRATEGIJA VEEG BROJA NUKLEUSA istovremenost Klasini pristupi modeliranju Klasini pristup organizacionom modeliranju polazi od principa "odozgo na dole" ili"top down" sistema. Oblikovanje organizaacione strukture "odozdo prema vrhu" (basis-upward sistem) oznaava izgradnju i postavljanje (sastavljanje) makro organizacione strukture preduzea, od ve izgradjenih i postojeih funkcionalnih mikro elemenata i delova (funkcije, odeljenja, sektori, poslovne jedinice). Bipolarni pristupi modeliranju U praksi postavljanja i oblikovanja organizacije najee se primenjuje kombinacija navedenih pristupa, putem tzv. "bipolarne strategije". Ona podrazumeva istovremeno strukturiranje mikro i makro organizacionih elemenata strukture preduzea i njegovih delova, na svim organizacionom nivoima.

"Strategija klina" oznaava da promene u organizaciji preduzea zapoinju od srednjih nivoa

menadmenta, gde se najee uoavaju i iskazuju organizacioni problemi preduzea, "strategija veeg broja nukleusa" (multiple nucleus) zasnovana je na pristupu da se organizacione promene i postupci organizovanja u preduzeu istovremeno sprovode na razliitim nivoima i u razliitim delovima preduzea. Svi modeli se u praksi najee primenjuju u razliitim medjusobnim kombinacijama

Organizaciona struktura se zasniva na: Ostvarivanju ciljeva organizacije Optimalnoj podeli rada i poslova 3

Efikasnoj upotrebi svih raspoloivih resursa Fleksibilnosti Efikasnom sistemu ovlaenja i odgovornsoti Iskustvu i znanju zaposlenih Timskom radu i odluivanju Informacionom sistemu i sistemu komunikacijaIzbor organizacione strukture Izbor organizacione strukture preduzea najee je zadatak top menadmenta preduzea. Praksa organizacije pokazuje da je potrebno formirati strukturu koja je primerena: konkretnom preduzeu (delatnosti)i zaposlenima, njegovoj snazi i trinoj poziciji. Struktura se pri tome, mora zasnivati na strategiji i ciljevima preduzea. Stabilnost i fleksibilnost U procesu oblikovanja i izgradnje organizacione strukture potrebno je obezbediti ravnoteu izmedju zahteva stabilnosti i fleksibilnosti organizacije. Stabilnost obezbedjuje planiranje razvoja na dui rok, racionalizaciju poslova, zadataka i funkcija, manje trokove i specijalizaciju. Fleksibilnost omoguuje elastinost i brzo prilagodjavanje organizacije promenama okruenja. Naela organizovanja Na jednom organizacionom nivou preduzea moe se primeniti samo jedan pristup ralanjavanju poslova i zadataka. Na svakom postojeem organizacionom nivou vri se homogenizacija poslova i uskladjivanje komponenata. Kod velikih kompanija, zbog sloenosti i razudjenosti njihove delatnosti, strukture delatnosti i raznovrsnosti poslova, ovaj princip u praksi nije mogue dosledno primeniti. Dinamika strukture Oorganizaciona struktura je dinamina kategorija koja se neprekidno menja, usavrava i aktuelizuje Dinamika promena organizacione strukture uslovljena je rastom i razvojem preduzea i drugim uticajnim faktorima faza kada je kompanija mala, faza kada je srednja i faza kada je velika (J.Galbraith, l987). A. Chandler navodi sledee faze: a) mala kompanija, b) integrisana kompanija, c) diverzifikovana kompanija Promene strukture Organizaciona struktura preduzea se menja i pri najmanjim promenama bilo koje komponente u preduzeu. Ona je posledica organizacione izgradnje, a organizaciona izgradnja je proces postavljanja nove ili zamene i usavravanja postojee organizacione strukture

Faktori oblikovanja organizacije

UNUTRANJI FAKTORI pod kontrolom preduzea4

SPOLJANJI FAKTORI preduzee im se mora prilagodjavati Faktor ili grupa faktora iji je uticaj dominantan u konkretnoj situaciji oblikovanja strukture preduzeaodredie izbor i karakter njegove organizacione strukture. Unutranji i spoljni faktori Najznaajniji unutranji faktori koji utiu na oblikovanje organizacione strukturesu: ciljevi i strategija, veliina preduzea, vrsta tehnologije koja se primenjuje, zadaci preduzea, ivotni ciklus, proizvod ili usluga, lokacija i zaposleni. Spoljni ili eksterni faktori su: kupci, konkurencija, drutveno-kulturni, politiki i pravni uslovi i inioci

Ciljevi i strategija Cilj eljeno stanje u budunostiCILJ Pri utvrivanju organizacionih ciljeva treba imati u vidu -HIJERARHIJA CILJEVA MISIJA - osnovni cilj organizacije razlog njenog postojanja MERLJIVOST C

Recommended

View more >