obec spravodaj special ref

Download Obec Spravodaj Special Ref

Post on 28-Oct-2014

89 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

I,aesJaj:a

Noviny obanov Babnadvojmesank . 5 december 20118|erae t|aaece a peke[ t a|Noviny obanov Babna dvojmesank . 2 aprl2012 Prechod det cez priechodOd pondelka 12. marca 2012 sa po prestvke, vaka za-mestnancomnaaktivanejinnostiobecnhoradu,op zaala deom Zkladnej koly poskytova sluba bezpen prechod cez cestu. Vaka tejto slube sa bezpenos det Z v Babne zvila. Verejn diskusia na tmu Nae nmestieDiskusia sa konala 22.ja-nura2012vzasadake obecnhoraduo15.00 hodine.Zastnilisajejdvaja obaniaBabna,Vlasta Kornerov ako meditorka diskusie, Dalibor Novotn ako hos.Diskusiaprebiehalafor-mourozhovoru.Prtomn obania sa vyjadrili, e im zle na dedine a na cho-devecverejnch.Stret-nutietrebadobudcnosti lepieodkomunikova, pozvadostatonevopred udcezrozhlas,vvesn tabuuajinternetpozva-nietrebaurobizrozumi-tenejie. Dodiskusieonmest trebazapojiviacud.V dedinepotrebujemepries-tor, kde by sa mohli udia stretva,malobytoby miesto,kdebybollovek uvonen a ctil sa dobre.Na to aby sa mohlo o n-mestdiskutovatreba spresni a da udom pred-stavu ako me vyzera. Jeden alebo piati nespra-via ni. Nmestie by malo byspolonmdielom. Pretobysamalinatch-todiskusichzastova vetcit,ktormzlena tom,akobudenaaobec vyzera za pr rokov.Prca v dedine je vhodouUnsvobcijeodmja 2011monoszamestnasa priamo v dedine cez protipo-vodovopatrenia.Skrte-netovolmeMorena.Tto prcajedosak,ajke satomonoastotakneja-v.Vaseineaseobna prcuvonku,isteniepoto-kovazbieraniemnostva odpadkov.Premajevak tto prca vekm prnosom, lebolenvakanejmem chodidoprcepriamo vdedineataktoprispejem alm prjmom do rodinn-ho rozpotu.Vetcidobrevieme,e vyizjednhoprjmunie je vbec ahk, hlavne v tej-to dobe krzy a zdraovania. Ataktiemalalebochor diea je dos vek problm prve vtedy, ak sa chcete za-mestna vo vej frme.Take takto rieenie neza-mestnanostivobcijeurite dobrmkrokom.Aprina monoszamestnasaaj tm,ktormsatoprerzne dvody inde nepodar.Pokraovanie na 2. str.Otvoren list obanom obce BabnVenspoluobaniaobce Babn.Dostalismepozvn-kynareferendum.Ptatesa maviacer,kdejeodpove namjotvorenlist.Musm Vssklama,iadnuodpo-vesomodposlancov,kon-trolrky,zstupkynestarostu Vlkovejariaditeakoly nedostala.Odpovedalmilen starostaobcePeterLak, zrove Vm tu odpove pri-kladm k mjmu listu.o je pravda ?Rei, ktor sa rozprvaj po dedine, e pn starosta ape niektormuomnapty a privrel im kohtiky k obec-nmzdrojom?Tosistarosta vnaejobcipredsaneme dovoli!Preommeodvola starostu?Mme ho odvola za to, kde choddokostola,akohovy-etroval pn Adamica Franti-ek?Mmemuzamknauto, abynemoholvybavovado-tcie pre ns, ako kriali nie-ktor obania?Namiestotoho,abysme boli astn, e sa mu pri dop-ravnej nehode ni nestalo, my ho ideme za to odvola?Idemehoodvolazato,e zamestnalnaichobanov, abynmvyistilipotoky, smetiskokoloobceachod-nky?Idemehoodvolazato,e vybavil dotcie na zdre vody vchotrinazabrnenieer-ziepdy?ojecelosvetov problm (rodnej pdy mme v priehrade u dos).ihoidemeodvolazato, evybavildotcienapar-koviskoprikostole,ktor vetcisrnepotrebujeme? Podotkam, e za bolo 70% obanov, len kostoln rada je proti.Jetouvnaejobcitak zl,etolerujemesvinstv, ako s neustle toky na sta-rostu?Ak si dovolm na verejnom zhromadensptasana niektor skutonosti, ktor sa tkaj obce, tak ma nai pod-gurenspoluobaniazasy-p nadvkami. Nejdem tu vy-pisovaurkyaobvinenia, ktorstenaverejnchhovo-rochpouliajVy.Pretosa neudujemuomvdedine, e to nechc zai a radej s ticho a neodvia sa poveda svoj nzor. Mj nzor som u raz napsala.Zaprcusaodmeu-jeanietrest,amyho chceme odvola?Obania,ktormtetak istnzor ako ja, e starosta naej obce Peter Lak m aj naalej by naim starostom, robte to tak, ako ja a moja ro-dina.Nechotenareferen-dum! AuvajtesiVekonon sviatky.Aj ke na hlasovacom lstku vyznate odpove NIE, teda eneshlastezodvolanm starostu,tmlenpodporte tch,ktorhochcodvola a to tm, e sa zastnte re-ferenda.Referendumjeoo najvej asti voliov. Teda ak sa zastn nad 50% voli-ov,referendumbudeplatn a n starostabude odvolan. PretoVs,ktorpodporujete starostuLaka,prosm:ne-chotevbecnareferendum na Bielu sobotu a nezvyujte poetud,ktorsareferen-da zastnia.Jedin spsob, akonaozajmetepodpori starostu Laka je, e na refe-rendum vbec nepjdete. Ne-chote vbec na referendum, lebo je zl!Poslancimajsostarostom spolupracova,aniemune-ustlehdzapolenpod nohy.Majmupomhaaj zvldnupodgurench ud,ktorsanemuzmes-ti do svojej koe, ke nech-c,abystarostamuselvola napomocpolciu.Aniesa snimispojiarobispolu bordel,akosmetovidelina verejnomzhromaden5.3. 2012.Dfam,esitouvedomia auvoniamiestonhradn-kom.Zrovechcempoa-kovastarostoviPetrovi Lakovizavetko,opre nau obec urobil.Zato,emiodpovedalna mjotvorenlist,ovpr-padeposlancovnemem poveda.akujem vetkm obanom, ktor ma chpu a zdieaj mj nzor a prajem Vm prjemn Vekonon sviatky.Babinsk Kristnaobyvateka obce BabnOdpove starostu Laka na otvoren list p. Babinskej a obanov ZasihlyOtvorenliststarostovi obce Babn p. Lakovi, po-slancom,kontrolrkearia-diteovi koly

Keesmebolinaschdzi vkultrnomdomeanedoz-vedelismesaiadnedvody naodvolaniestarostu,tmto listomiadamodpovedena otzky obanov.iadamstarostuobce,aby kpia tohto listu bola doruen poslancom, kontrolrke a ria-diteovikoly.Medzispom-nan otzky patria dvody na odvolanie starostu. Na schdzi bolo uveden, e je prsny a e dodrujezkon,podansje tochvlyhodnanietrestn. e pracuje aj v noci - za prcu sa odmeuje a nie trest. e sa pokaziltraktor,viemevetci euzdrustvahoobecn rad dostal star. Stroje sa ka-zia a nevydria vene. Poula somtamlenosobndvody akos:nevyplatenprmie pnariaditea,vyhodeniez prce a podobne. Ni o by sa tkaloobanovobce.Viacer obaniavytajstarostovi, enemuzanmprsna obecnradkedypotrebuj. Podavyjadreniastarostuna schdzijetentoproblmvy-rieen,memeprsvase ktornmvyhovuje.osa tkastrachu,ktorbolspo-menut na schdzi, no, je to pravda, udia sa boja vyjadri abysineznepriateliliposlan-cov,riaditeakolyalenov kostolnejrady,skrtkaud, ktor s proti starostovi obce. Predpokladm,eobania naej obce chc nava v po-koji a nie v hdkach a rozbro-joch, ktor boli na spomnanej schdzi.Taktieeimzle na budcnosti obce a nedovo-liajednotlivcompostaviich osobn dvody nad dobro ns vetkch. Otzky: Poslancom-iadamuviesdvodyna odvolaniestarostuavyhlse-nie referenda. Kontrolrke-Ktokontrolovalprstavbu koly-iadamozverejnenie kontroly,viemeevstavba stlavemiveapeazav-sledok je mal.-Na schdzi sme sa dozve-deli,akvekprostriedky dostvakola,ktosnimina-rbaaktokontrolujeichvy-uitie?-Keenaschdzibolo prehlsen,estarostaobce pouvaautooveaviacako bvalstarosta,ihopou-vanaosobnelyalebona vybavovanieobecnchzle-itost. ODPOVE STAROSTU: Mil p. Babinsk. Ako som povedalnaschdzi:Obecn autonepouvamnaskrom-nely.Jescepravda,e jazdmomnohoviacako mjpredchodca. Alektosed doma,ninevybav.Jasom zasvojhoniekokomesa-nhopsobeniaprvekvli tomuastmujazdeniudo-kzalzohnadohromady118 739,ie3577131korn prenauobecauetritemer 48000,ie1446048o p.kontrolrkanaschdzive-rejnepotvrdila.Zacelas, o tu pracujem, som nemal je-din de dovolenky a verejne somsaposlancomzaviazal, e si ju nedm preplati. Auto somvyuvalvsostnepre obec.Poslancitomulenne-rozumej, pretoe tak prcu, prcusprvkamiobchodnc-kehojazdenia,vyjednvania, stretnutazskavaniakontak-tovainformciznichnikto asi nerobil, inak by tomu mali rozumie. Starostoviariaditeovi koly- iadam vs, aby ste aj na-alejzabezpeilibezpen prechodnaichdetcezces-tudokolyanasp.Tmto zrovechcempoakova pracovnkom,ktortozabez-peuj.- ODPOVE STAROSTU: Ven p. Babinsk. Riadi-te koly mi pred pr tdami poslal list, v ktorom mi ozn-mil,ep. Adamicajedajne prlivyaenauneme prevdzaVaedetirnoa poobedecezcestu./Viacsa otomdozvietetu:http://pe-terlatak.webnode.sk/news/pravda-o-tom-preco-p-adami-ca-nemoze-prevadzat-vase-deti-cez-cestu-ako-doposial//Jasompoiadalriaditeao to,abymiposlalpopispr-cep.Adamicu,tiesomho poiadaloto,abypoverilp. Adamicu,abysiaspodva Pokraovanie na 2. str.2Babnsky spravodajcaPrca v dedine...Ja som matka troch det a jed-no z nich m zdravotn probl-my.Manelchodnaturnusy. Nebolasomnikdydlhodobo nezamestnan.Vdysomsi nala prcu a nerobilo mi prob-lmpracova.Avakkemi ochorelo diea, vrtila som sa narodiovskprspevok.No kemala6rokov,malasom dvemonosti:bunastpim ihnedoprce,vktorejsom mala zmluvu na neurito, ale-bo budem aj naalej s ou cvi-i a chodi po doktoroch. Ale vprcimihnepovedali,e si mm rozmyslie, o chcem. Ak sa chcem venova dieau, mmsidavstup.Taksom sihopodpsalaaprihlsilasa naradprce.Prca,kdeby toakceptovali,saminaskytla a tu. Apodstatnjeto,etuve-dia o mojich problmoch a aj o tom,e astejie mm a aj budemmaparagrafy,ako in.Mnettoprcapom-haajvtom,edetisirno do koly vyprevadm ja, lebo mm pracovn dobu od7.00 a ke sanieo stane v kole, somschopnvkrtkomase tamby.Uviackrtsomsi bolapodieavkole,lebo malo nejak zdravotn prob-lm.Totojedvod,preo pracujemvdedine.Pomha mitorieiproblm,akosa rchlodostadokoly,ke je to potrebn a sasne mc byzamestnan.Beztejto prce by som bola doma a ne-zamestnan. AKUJEMzattomo-nos. JurikovOdpove starostu Laka na otvoren list...tdnevypisovaltabuku prc.Jetotabuka,ktorpo-uvam na obecnom rade pre mojichzamestnancov.Tak sasleduje,kedyorobdan zamestnanec. Je to plne nor-mlne vo fabrikch a frmch, kde mnoh z Vs tvrdo pracu-j. Aprvezdanztejto Va-ej tvrdej prce je platen cez kolup.Adamica.Preomi pn riadite dodnes ni nepos-lal? Nsledne som to predloil na zastupitestvo a iadal som poslancov,abysauznieslina uznesen, kde bud iada od riaditeakolyaspottota-buku ako dkaz toho, e pn Adamicajenaozajtakvemi vyaen, e neme deti pre-vdza tak, ako to mohol robi doposia.Poslanciodmietli mj nvrh.Monopreto,lebop.Ada-mica kuri v kole je vlastne bratom novho pna poslanca p.AdamicuFrantikaasy-novcomp.poslankyneKuba-sovejatakjevlastneriadite koly ako manel poslankyne Kubasovejposluniriemu rodinnmuprkazunevta do jej synovca - kuria p. Ada-micu. To sved o vetkom.- Ja ako starosta neshlasm stm,abyp.Adamicane-prevdzaldeticezprechod. Uroksasnampresvedi riaditea a poslancov, aby po-iadali rad prce, socilnych vecarodinyvNmestove otattchrnenejdielnepre kuria koly a tak by im rad prcepreplcalcelmzdu p.Adamicu,lebotentom dajnezdravotnpostihnad 40%.Pn riadite mi dodnes nevedel predloi zmyslupln logickargument,preotak nechce urobi. Jedin logick vysvetlenie,ktornmost