ekonomika i organizacija preduzeća

Download Ekonomika i Organizacija Preduzeća

Post on 23-Apr-2017

280 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PREDUZEAProf.dr Ljiljana Lui

 • DEFINICIJA I CILJ nauna disciplina koja izuava ekonomiju i organizaciju preduzeaIznalaenje reenja za probleme koji proizilaze iz ogranienih resursa za realizaciju odabranih ciljeva

 • PREDMET ISTRAIVANJARezultati poslovanjaUlaganja Odnos izmeu ulaganja i rezultataFaktori koji odreuju promenu kvaliteta ekonomije preduzeaOptimalizacija poslovanja preduzeaStrategija razvoja preduzeaNain organizacije preduzea

 • Istrauje uticaj ekonomskih zakona na poslovanje u cilju efektivnog i efikasnog poslovanja i definie ekonomske principe poslovanja kojima se to moe ostvaritiEfikasnost poslovanja je kolinik izmeu vrednosti ulaznih jedinica za proizvodnju i vrednosti produkcije KAKO SE RADI Efektivnost izraava uspenost preduzea u sticanju i efikasnom korienju raspoloivih resursa radi postizanja postavljenih ciljeva- TA SE RADI

 • PODELA SA ASPEKTA STEPENA SPECIJALISTIKIH PREDMETA ISTRAIVANJA Opta ekonomika preduzea Posebne ekonomike preduzee

  prema privrednim delatnostimaprema poslovnim funkcijamaPrema obliku organizacije

 • POSEBNE EKONOMIKE PREDUZEA PREMA PRIVREDNIM DELATNOSTIMAekonomika industrijskih preduzeaekonomika poljoprivrednih preduzeaekonomika trgovinskih preduzeaekonomika ugostiteljskih preduzeaekonomika spoljnotrgovinskih preduzeaekonomika turistikih preduzeaEkonomika bankarskih preduzeaEkonomika trasnportnih preduzea

 • POSEBNE EKONOMIKE PREDUZEA PREMA POSLOVNIM FUNKCIJAMAEkonomika nabavkeEkonomika proizvodnjeEkonomika prodajeEkonomika transportaEkonomika osiguranja

 • POSEBNE EKONOMIKE PREDUZEA PREMA OBLIKU ORGANIZACIJEEkonomika mikro preduzeaEkonomika malih i srednjih preduzea (MSP)Ekonomika velikih preduzea

 • OBLICI ORGANIZOVANJA PREDUZEAPrema Zakonu o raunovodstvuPrema Zakonu o prirednim drutvima

 • OBLIK ORGANIZACIJE PREDUZEA PREMA ZAKONU O RAUNOVODSTVUKriterijMikro Mala (potrebno ispunjenje dva od tri kriterija)SrednjaBroj zaposlenihdo proseno 10od 10 do 50od 50 do 250Poslovni prihoddo 700.000EURmanji od 8,8 mil.EURod 8,8 do 35 mil.EURVrednost poslovne imovinedo 350.000EURmanji od 4,4 mil. EURod 4,4 do 17,5 mil. EUR

 • MIKRO PREDUZEApreduzetnici pravna lica koja ne prelaze dva od sledeih kriterijuma: 1.) prosean broj zaposlenih 10; 2.) poslovni prihod 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti; 3.) prosena vrednosti poslovne imovine (izraunata kao aritemetika sredina vrednosti na poetku i na kraju poslovne godine) 350.000 evra u dinarskoj protivvredenosti.

 • PREDUZETNIK- poslovno sposobno fiziko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda- podela prema vrsti poreza koje plaa i nainu na koji se oporezuje delatnost preduzetnika:1. preduzetnike koji vode knjige po principu dvojnog knjigovodstva saglasno Zakonu o raunovodstvu; 2.preduzetnike koji vode knjige po principu prostog knjigovodstva saglasno Zakonu o porezu na dohodak graana (obavezni su da obezbede podatke o prihodima, rashodima, osnovnim sredstvima, alatu i inventaru sa kalkulativnim otpisom); 3. preduzetnike koji su u obavezi da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu;

 • MALA PREDUZEApravna lica koja prelaze dva kriterijuma na osnovu kojih se razvrstavaju mikro preduzea, ali ne prelaze dva od sledeih kriterijuma: 1.) prosean broj zaposlenih 50; 2.) poslovni prihod 8.800.000.evra u dinarskoj protivvrednosti; 3.) prosena vrednosti poslovne imovine (izraunata kao aritemetika sredina vrednosti na poetku i na kraju poslovne godine) 4.400.000 evra u dinarskoj protivvredenosti

 • SREDNJA PREDUZEApravna lica koja prelaze dva kriterijuma na osnovu kojih se razvrstavaju mala preduzea, ali ne prelaze dva od sledeih kriterijuma: 1.) prosean broj zaposlenih 250; 2.) poslovni prihod 35.000.000. evra u dinarskoj protivvrednosti; 3.) prosena vrednosti poslovne imovine (izraunata kao aritemetika sredina vrednosti na poetku i na kraju poslovne godine) 17.500.000. evra u dinarskoj protivvredenosti.

 • VELIKA PREDUZEApravna lica koja prelaze dva kriterijuma na osnovu kojih se svrstavaju srednja preduzea

 • OBLIK ORGANIZACIJE PREDUZEA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUTVIMAPreduzetnik je poslovno sposobno fiziko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda; Privredno drutvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti;

 • PRIVREDNA DRUTVA PREMA STRUKTURI VLASNITVA1. Vlasnitvo struktuirano od udela:- ortako drutvo; - komanditno drutvo; - drutvo sa ogranienom odgovornou;2. Vlasnitvo struktuirano od akcija:- akcionarsko drutvo;

 • Karakteristika udela u drutvu: - nisu hartije od vrednosti; ne mogu se sticati, niti se njima moe raspolagati upuivanjem javne ponude; lan drutva moe imati samo jedan udeo u drutvu;Visina udela u drutvu je u srazmernoj vrednosti udela u ukupnom osnovnom kapitalu drutva;Udeo se prenosi pisanim ugovorom zakljuenim izmeu prenosioca i sticaoca udela;

 • Karakteristike akcija:

  vlasnika hartija od vrednosti utriva aktiva aktiva kojom se moe trgovati na fin. trituStiu se upuivanjem javne ponude; Akcionar kupac akcije ima pravo:1. udela u vlasnitvu preduzea;2. upravljanja; 3. udela u ostvarenoj dobiti - dividenda prinos na akciju4. otuenja prodajom na fin. tritu gde moe da ostvari kapitalni dobitak/gubitak

 • ORTAKO DRUTVOIma dva ili vie ortaka koji su neogranieno solidarno odgovorni celokupnom svojom imovinom za obaveze drutva;ortaci unose uloge jednake vrednosti, ako ugovorom o osnivanju nije drugaije ureeno; ortaci stiu udele u drutvu srazmerno svojim ulozima u drutvu;svaki ortak ima ovlaenja za obavljanje radnji u redovnom poslovanju (poslovoenje), ako ugovorom o osnivanju nije drugaije ureeno;

 • KOMANDITNO DRUTVOima najmanje dva lana, od kojih najmanje jedan odgovara za obaveze neogranieno solidarno, a najmanje jedan odgovara za obaveze ogranieno do visine svog uloga;komplementar - lan koji odgovara za obaveze neogranieno solidarno komanditor lan koji odgovara za obaveze ogranieno do visine svog uloga lanovi drutva uestvuju u deobi dobiti i pokriu gubitaka drutva srazmerno svojim udelima u drutvu, ako osnivakim aktom nije drugaije odreeno; poslove drutva vode komplementari; Komanditor ne odgovara za obaveze drutva ako je u celini uplatio ulog koji je preuzeo ugovorom o osnivanju. Ako komanditor ne uplati u celini ulog na koji se obavezao ugovorom o osnivanju, onda solidarno sa komplementarima odgovara povericima drutva do visine neuplaenog odnosno neunetog uloga u drutvo;Komanditor odgovara kao komplementar prema treim licima, ako je njegovo ime uneto u poslovno ime komanditnog drutva.

 • DRUTVO SA OGRANINOM ODGOVORNOU (DOO)ima jednog ili vie lanova drutva koji imaju udele u osnovnom kapitalu drutva; lanovi drutva ne odgovaraju za obaveze drutva; udeli svakog lana drutva izraeni su u procentima u ukupnom osnovnom kapitalu;minimalni iznos osnovnog kapitala iznosi 100 dinara, osim ako zakonima nije predvien vei iznos za obavljanje odreenih delatnosti.

 • AKCIONARSKO DRUTVO (AD)osnovni kapital podeljen na akcije; minimalni osnovni kapital za osnivanje AD iznosi 3.000.000,00 dinara; AD ijim akcijama se trguje na regulisanom tritu- berzi naziva se javno drutvo;akcionarsko drutvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom; akcionarom se u odnosu prema akcionarskom drutvu i treim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar hartija od vrednosti;akcionari ne odgovaraju za obaveze drutva;

 • AKCIONARSKA DRUTVA- DRUTVA KAPITALAvlasnitvo (akcionari) odvojeno od poslovoenja/upravljanja preduzeem (menadment);razdvajanje vlasnitva od poslovoenja omoguava da menadment deluje u sopstvenom interesu, odnosno mogu sukob interesa oko cilja poslovanja;cilj poslovanja treba da je uspenost poslovanja merena rastom trine vrednosti akcija, odnosno bogatstva akcionara;

 • PODELA PREDUZEA PREMA VRSTI VLASNITVAprivatno;dravno;meovito;drutveno;

 • DRAVNO JAVNO PREDUZEEJavno preduzee je preduzee koje obavlja delatnost od opteg interesa, a koje osniva drava, odnosno jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokraina; Dravni kapital u javnom preduzeu podeljen je na akcije ili udele odreene nominalne vrednosti;

 • DRUTVENO PREDUZEEpreduzee koje u celini posluje drutvenim kapitalom; drutveni kapital drutvenog preduzea podeljen je na akcije ili udele odreene nominalne vrednosti; U drutvenom preduzeu s manje od 50 zaposlenih funkciju skuptine vre svi zaposleni, a iznad tog broja predstavnici zaposlenih u svim delovima preduzea;

 • REGISTRACIJA DRUTAVAAgencija za privredne regstre

 • AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTREdravna agencija koja, izmeu ostalog, vodi i jedinstvenu centralizovanu elektronsku bazu podataka registra privrednih subjekata;

 • PRESTANAK RADA DRUTVAlikvidacijasteaj bankrotomsteaj steajnom reorganizacijom

 • likvidacijom - ako drutvo ima dovoljno sredstava za namirenje svojih obaveza;steajem koji moe da se sprovode:

  bankrotstvom - namirenje poverilaca prodajom celokupne imovine steajnog dunika, ili prodajom steajnog dunika kao pravnog lica; steajnom reorganizacijom - namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to: 1. redefinisanjem duniko poverilakih odnosa; 2. statusnim promenama dunika;

 • STATUSNA PROMENA PREDUZEA promena pravne forme drutva u kojoj drutvo prenosi na drugo drutvo imovinu i obaveze, dok njegovi lanovi u novom drutvu stiu udele, odnosno akcije srazmerno svojim udelima odnosno akcijama u drutvu prenosioca; U statusnoj promeni moe uestvovati jedno ili vie drutava iste ili razliite pravne forme;

 • VRSTA STATUSNIH PROMENApripajanje; spajanje; podela; izdvajanje;

 • STATUSNA PROMENA PREKO PRIPAJANJA DRUTVApripajanje jednoG il

Recommended

View more >