ravnoteإ¾a privatnog i poslovnog za stvarnu ravnopravnost ... آ  usklaؤ‘ivanju privatnog

Download Ravnoteإ¾a privatnog i poslovnog za stvarnu ravnopravnost ... آ  usklaؤ‘ivanju privatnog

Post on 02-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ravnoteža privatnog i poslovnog za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena

  Funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

 • Zagreb 2017.

  Inovativna metoda procjene i standard poslovanja koji objedinjuje odgovornost tvrtke prema obitelji i rodnu ravnopravnost.

  Ravnoteža privatnog i poslovnog za stvarnu ravnopravnost muškaraca i ženaRavnoteža privatnog i poslovnog za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena 32

 • Sadržaj RAVNOTEŽA POSLOVNOG I OBITELJSKOG ŽIVOTA > Bolje korištenje talenata

  KULTURA OTVORENOSTI, PODRŠKE I POVJERENJA > Motivirani i angažirani zaposleni > Rodna ravnopravnost za profitabilnost > DADFORCE© standard

  MAMFORCE© METODA > Inovativni model promjene > Kompletna analiza > Ključna područja procjene > Koristan alat usporedbe > Integralni pristup

  MAMFORCE© PROCES: 3 POVEZANA CIKLUSA PROMJENE > 1. Ciklus: Procjena postojećeg stanja > 2. Ciklus: Procjena postignuća > 3. Ciklus: Kontinuirano poboljšanje > Svi su na dobitku > MAMFORCE© utjecaj

  PONOSNI NOSITELJI PROMJENA

  06

  08

  12

  16

  22

  MAMFORCE© potiče poslodavce da odgovornim upravljanjem pomognu zaposlenima u usklađivanju privatnog i poslovnog života.

  Odnoseći se s razumijevanjem prema njihovim obiteljskim obavezama, stvaraju mogućnost jednako uspješnog razvoja karijera zaposlenih majki i očeva.

  Ravnoteža privatnog i poslovnog za stvarnu ravnopravnost muškaraca i ženaRavnoteža privatnog i poslovnog za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena 54

 • Ravnoteža poslovnog i obiteljskog života

  Proces procjene koji vodi do MAMFORCE© standarda snažno je sredstvo promjene organizacijske kulture. Naglasak je na podršci razvoja kulture temeljene na otvorenosti, povjerenju, poštovanju različitosti i uključenju. IZAZOVI DANAS

  > Nemogućnost usklađenja privatnog i poslovnog života

  > Nesklad između uvjeta napredovanja i svakodnevnih obiteljskih obaveza

  > Negativan populacijski trend zbog pada nataliteta i odljeva mozgova

  > Stereotipi o muškim i ženskim ulogama na poslu i u obitelji

  > Gubitak najboljih talenata > Podzastupljenost žena na

  vodećim pozicijama

  BOLJE SUTRA

  > Uspješnije poslovanje > Zadržavanje i razvoj talenata > Smanjeni izostanci s posla > Veća angažiranost zaposlenih > Jasniji uvid u potrebe

  potrošača > Reputacija odgovornog

  poslodavca i jači brend tvrtke

  Brojne su poteškoće na koje roditelji, a po- sebno majke, nailaze na radnom mjestu. Neke od onih koje im najteže padaju su nerazumije- vanje za privatne obaveze i neprilagodljivost sustava skrbi za djecu i starije članove obitelji. Očekivanja okoline često su puna rodnih ste- reotipa - od muškaraca se traži veća posve- ćenost karijeri, dok na žene, uz posao, u mno- gim slučajevima pada i veći dio brige o obitelji. Zbog toga mlade, obrazovane žene gube pri- liku za razvoj karijere i prije majčinstva, a očevi su prikraćeni za radost provođenja vremena s djecom i obitelji.

  Istraživanja potvrđuju da su s takvim stavom na gubitku svi: poslodavci, zaposleni i šira za- jednica.

  Poslodavci jer zbog krutog odnosa prema za- poslenima ne dobivaju ono najbolje od njih, što dovodi do pada produktivnosti, a time i konkurentnosti. Među zaposlenima i na ruko- vodećim pozicijama je još uvijek više muška- raca iako su žene obrazovanije i postižu bolji uspjeh kroz formalno obrazovanje.

  Zaposleni jer s vremenom postaju nezadovolj- ni zbog nemogućnosti profesionalnog razvoja, a često i osobnog ostvarenja u njima važnim životnim ulogama. Na veće izazove nailaze žene koje zbog obrazovanja u koje su uložile uz majčinstvo žele ostvarenja i na poslovnom planu.

  Šira zajednica jer bilježimo sve niže stope na- taliteta, što dovodi u pitanje dugoročnu odr- živost državnog sustava. Europske zemlje s održivom populacijom su one koje su omogu- ćile ženama uvjete usklađenja privatnog i po- slovnog života te ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada i u odlučivanju.

  Sve je to povezano i zato su nam potrebne te- meljite promjene.

  Mi se pri pokretanju tih promjena fokusiramo na poslodavce.

  MAMFORCE© utječe na pozitivne promjene u radnom okruženju uvodeći nove metode rada i odgovornije ponašanje prema zaposle- nima. Želimo promijeniti uobičajene obrasce ponašanja unutar tvrtki s ciljem da svi budu zadovoljniji i, u konačnici, produktivniji. Put do toga vodi kroz osvještavanje skrivenih prepre- ka i duboko ukorijenjenih uvjerenja koja iza- zivaju stereotipna očekivanja i nejednakost te ujedno sprečavaju ostvarenje boljih rezultata poslovanja.

  Bolje korištenje talenata

  Ravnoteža privatnog i poslovnog za stvarnu ravnopravnost muškaraca i ženaRavnoteža privatnog i poslovnog za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena 76

 • Tvrtke i institucije koje žele privući i zadržati najbolje ljude odnose se odgovorno prema njima i njihovim obiteljima, jer znaju da će na taj način dobiti maksimalno angažirane zapo- slene, a time i bolju produktivnost. Preduvjet za to je razvoj odnosa koji se temelje na po- vjerenju, uključenosti, uvažavanju različitosti, prilagodljivosti i podršci.

  Naglasak je na stvaranju radnog okruženja otvorene i podržavajuće komunikacije.

  MAMFORCE© kompanije su svjesne promjena koje diktiraju nove generacije i razvoj tehno- logije. Spremne su svojim zaposlenima ponu- diti niz prilagođenih pogodnosti u cilju lakšeg usklađivanja privatnih i poslovnih obaveza. Također, osiguravaju jednake mogućnosti ra- zvoja karijera muškaraca i žena. Time osigu- ravaju potrebnu različitost pristupa rješavanju

  Zahvaljujući tome tvrtka se bolje pozicionira na tržištu i postaje konkurentnija.

  Motivacija zaposlenih u velikoj mjeri ovisi o tome koliko je poslodavac prilagodljiv kad su u pitanju njihove potrebe, a jedna od najvažni- jih je - kvaliteta života. Većina ljudi, pogotovo mlađe generacije, ima potrebu uskladiti privat- ni i poslovni život.

  poslovnih problema što znanstveno dokazano vodi većoj profitabilnosti.

  Takav odnos uvažavanja međusobnih potreba i različitosti budi motivaciju zaposlenih koji u pozitivnom ozračju podrške daju najbolje od sebe. Time povećavaju produktivnost i ostva- ruju najbolje poslovne rezultate.

  Elena Mimica, samostalna računovotkinja, HUP

  «Deset godina radim u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Zadovoljna sam, jer istovremeno razvijam karijeru i imam skladan privatni život, bez osjećaja da je jedno od to dvoje zapostavljeno. Zahvaljujući podršci kolegica, uz svoju sam djecu kad su bolesna ili imaju neki važan događaj u životu. Taj osjećaj zadovoljstva prenosim na posao, na kojem mi onda ništa nije teško.»

  Ksenija Galešić, direktorica održivog razvoja, zaštite zdravlja i sigurnosti logistike, INA d.d.

  «Jako me razveselilo što sam nakon povratka s rodiljnog dopusta doznala da je naša tvrtka uvela fleksibilne oblike rada. Kao majci dvoje male djece, to mi puno znači jer olakšava usklađivanje posla i kućnih obaveza na način da svi budu zadovoljni.»

  Katica Knežević, viša stručnjakinja za poštanske usluge, HAKOM

  «Ponekad je zaista teško uskladiti posao, obitelj i karijeru. Stoga je razumijevanje kolega i nadređenih – koje ja na svom poslu imam oduvijek - od velike pomoći. Iako sam majka troje djece, imam jednake uvjete za razvoj i napredovanje.»

  Slađana Krpić, direktorica konzaltinga, Poslovna inteligencija

  «Sretna sam što radim u kompaniji u kojoj rod ili obiteljska situacija nije kriterij odabira pri zapošljavanju. Zahvaljujući takvim vrijedno- stima, nije me profesionalno ograničavalo to što sam majka. Meni kao i ostalim zaposlenima puno znači mogućnost fleksibilnog radnog vremena i rada od kuće, što nam omogućuje da na najbolji način održimo ravnotežu privatnog i poslovnog.»

  Tomislav Tomljenović, načelnik Odjela za informaticke poslove, Agencija za znanost i visoko obrazovanje

  «Kvalitetno i ugodno radno okruženje me čini zadovoljnijom osobom i nakon posla.»

  Petra Šimek Budimčić, dipl. oec., ekonomistica u Sektoru za financije i riznicu, HEP d.d.

  «Obiteljska situacija značajno utječe na poslovni život, ali i obrnuto. Za uspješan obiteljski život važna mi je obiteljska podrška u razvoju karijere, kao i potpora poslodavca. Zahvaljujući razumijevanju i potpori nadređenih i kolega, ugodnom radnom okruženju i brizi poslodavca, zadovoljna sam i sretna.»

  Rezultati brojnih istraživanja potvrđuju da su motivirani i angažirani zaposleni produktivniji. Oni svojim radom više doprinose optimizaciji poslovnih procesa i troškova te ostvaruju bolje odnose s klijentima i kupcima.

  MAMFORCE© pomaže u razvoju modela upravljanja koji podržavaju razvoj kulture obiteljske odgovornosti i rodne ravnopravnosti.

  Kultura otvorenosti, podrške, povjerenja

  Motivirani i angažirani zaposleni

  Rodna ravnopravnost za profitabilnost

  Ravnoteža privatnog i poslovnog za stvarnu ravnopravnost muškaraca i ženaRavnoteža privatnog i poslovnog za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena 98

 • dodjeljuje se organizacijama koje su: > odgovorne prema obiteljskim potrebama

  svojih zaposlenih > neprestano razvijaju usluge za njih > omogućuju fleksibilno radno

Recommended

View more >