uloga privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva

Download Uloga privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva

Post on 28-Jan-2017

222 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Uloga privatnog partnera u projektima

  javno-privatnog partnerstva

  dr.sc. Danijel Kulji, dipl.ing.gra.

  TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU

  PROGRAM STRUNOG USAVRAVANJA OVLATENIH ARHITEKATA I OVLATENIH INENJERA ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2017. GODINE

  XVII. teaj 14. i 15. studenog 2014.

 • SADRAJ

  Propisi koji reguliraju JPP u RH

  Karakteristike JPP modela

  Zadaci privatnog partnera

  Interes privatnog sektora za angaman u JPP projektima

 • Zakon o Javno-privanom partnerstvu (NN 78/12)

  Uredba o provedbi projekata JPP-a (NN 88/12)

  Propisi koji reguliraju JPP u RH

 • Javno-privatno partnerstvo (JPP) je dugoroan ugovorni odnos izmeu javnog i privatnog partnera predmet kojeg je izgradnja i/ili rekonstrukcija i odravanje javne graevine, u svrhu pruanja javnih usluga iz okvira nadlenosti javnog partnera.

  Ugovorno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a u kojem se meusobni odnos javnog partnera i drutva posebne namjene ureuje ugovorom o javno-privatnom partnerstvu.

  Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12)

 • Ugovor o JPP-u sklapa se u pisanom obliku i na odreeno razdoblje koje ne moe biti krae od pet niti due od etrdeset godina, osim ako posebnim zakonom nije propisano due razdoblje.

  Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12)

 • Prilikom provedbe projekta JPP-a, privatni partner od javnog partnera preuzima obvezu i rizike vezane uz financiranje i proces gradnje, te najmanje jedan od sljedea dva rizika: rizik raspoloivosti javne graevine i rizik potranje.

  Javno tijelo moe, u skladu sa svrhom projekta JPP-a, dopustiti i obavljanje komercijalnih djelatnosti s ciljem naplate prihoda od treih osoba na tritu. Ako obavljanje komercijalnih djelatnosti nije ugovoreno, ono nije doputeno.

  Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12)

 • Rizik raspoloivosti javne graevine je preuzeti rizik dranja javne graevine u stanju funkcionalnosti sukladno ugovorenim standardima usluga.

  Rizik potranje je preuzeti rizik ostvarivanja prihoda od krajnjeg korisnika usluga.

  Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12)

 • U svrhu provedbe projekta JPP-a, javni partner prenosi na privatnog partnera pravo graenja ili mu daje koncesiju.

  Javni partner moe prenijeti pravo graenja na privatnog partnera i bez plaanja naknade, a sva pitanja vezana uz prijenos prava graenja, ukljuujui i visinu naknade, javni i privatni partner ureuju ugovorom o javno-privatnom partnerstvu.

  Pravo graenja je stvarno pravo koje se osniva na temelju odredbi propisa kojima se ureuje vlasnitvo i druga stvarna prava.

  Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12)

 • Javno tijelo je svako tijelo, pravna osoba ili subjekt koji je naruitelj u smislu propisa kojim se ureuje podruje javne nabave.

  Javni partner je jedno ili vie javnih tijela, koje s drutvom posebne namjene sklapa ugovor o JPP-u, ili s privatnim partnerom osniva zajedniko trgovako drutvo.

  Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12)

 • Privatni partner je gospodarski subjekt koji je odabran na temelju provedenog postupka javne nabave ili postupka davanja koncesije, i koji u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i provedbe projekta JPP-a osniva drutvo posebne namjene, ili s javnim partnerom osniva zajedniko trgovako drutvo.

  Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12)

 • Drutvo posebne namjene (DPN) je trgovako drutvo koje osniva privatni partner u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i provedbe projekta JPP-a.

  DPN smije obavljati iskljuivo djelatnosti koje imaju za cilj provedbu projekta JPP-a za koji je osnovan.

  DPN se osniva sukladno odredbama zakona kojim se ureuje osnivanje i poslovanje trgovakih drutava.

  Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12)

 • Osnovna prava i obveze javnog partnera su utvrivanje standarda usluga, plaanje i/ili naplata naknade te nadzor isporuenih usluga.

  Osnovna prava i obveze privatnog partnera su upravljanje preuzetim rizicima vezanim uz financiranje i proces gradnje, rizik raspoloivosti javne graevine i/ili rizik potranje te naplata i/ili plaanje naknade.

  Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12)

 • Naknada kod modela javno-privatnog partnerstva sva plaanja javnog partnera prema odabranom privatnom partneru potrebna za namirenje ukupnih ivotnih trokova i ostalih odljeva projekta, odnosno plaanja privatnog partnera javnom, u definiranom ivotnom vijeku javne graevine.

  Uredba o provedbi projekata JPP-a (NN 88/12)

 • Koristi se kod projekata koji imaju za cilj ispuniti odreenu

  javnu funkciju kao npr.

  kole, sportske dvorane, bolnice, zatvori, muzeji,

  arhivi, policijske postaje, upravne i administrativne

  graevine, socijalno stambeno zbrinjavanje,

  aerodromi, autoceste, luke, vodoopskrbni sustavi,

  postrojenja za zbrinjavanje otpada i sl.

  Karakteristike javno-privatnog partnerstva

 • Javna tijela specificiraju javnu usluge koja se projektomtreba isporuiti te prebacuju investitorsku i privremenu vlasniku ulogu na privatni sektor.

  Privatni sektor organizira financiranje, projektiranje, graenje, odravanje graevine i sve ostalo to je potrebno za isporuku traene usluge tijekom ugovornograzdoblja.

 • JAVNI PARTNER PRIVATNI PARTNER

  Zadrava vlasnitvo Pravo graenja tijekom ugovornog perioda

  KLJUNI RIZICI

  ZEMLJITE

  Rizik izgradnje

  Rizik raspoloivosti ili rizik potranje

  Trai se optimalna alokacijaOSTALI RIZICI

  Trai se optimalna alokacija

  PLAANJENAKNADE

  USLUGAPraenje isporuke standarda

  Obveza dostave usluga

  Uvjetovano standardom isporuene usluge

  FINANCIRANJE---

  Ima obvezu osigurati financiranje projekta tj. pruzima rizik kapitala tj. rizik financiranja

  ---

  Specifikacije izlaznih zahtjeva

  DEINIRANJE STANDARDA USLUGE

  TEHNIKI DIO Ima obvezu projektirati, graditi, odravati i upravljati graevinom---

  Upravljanje i servisiranje duga povrat anuiteta

 • JPPUGOVOR

  Privatni partnerDrutvo Posebne Namjene (D.P.N.)

  Javni partner

  Pravni, tehniki i financijski savjetnici

  Financijska institucija (banka ...)

  Pravni, tehniki i financijski savjetnici

  Izvoditelj radova

  Projektantska tvrtka

  Tvrtka za upravljanje I odravanje objekta

  Pod-izvoditelji

  Pod-izvoditelji

  Dobavljai

  UGOVORNA STRUKTURA JPP PROJEKTA

  NAKNADAUvjetovana standardom isporuene uslugeISPORUKA USLUGE

  Pravni, tehniki i financijski savjetnici

  Struni nadzor

 • Osnovu svakog JPP projekta ini JPP ugovor

  Moe rei da su JPP ugovori zasnovani na reimu uinkovitosti pruanja usluga

  JPP ugovor temeljni je ugovor koji se sklapa izmeu javnog i privatnog partnera, a njime se ureuju prava i obveze ugovornih strana

  Veza izmeu javnog i privatnog partnera odreena je iskljuivo JPP ugovorom te se svi odnosi usmjeravaju iskljuivo preko ugovora to ga ini jedinim i najvanijim elementom za reguliranje meusobnih odnosa u projektu.

 • Ovakvi ugovori povezuju plaanje s uinkovitou izvrenja ugovornih obveza

  Plaanje u JPP projektu vezano je uz detaljno praenje i ostvarivanje zadanih performansi tijekom uporabegraevine

  JPP ugovori zasnivaju se na specifikacijama izlaznih zahtjeva, odnosno na traenom rezultatu, a ne na nainu dolaska do njega te iz toga razloga oni spadaju u kategoriju ugovora zasnovanih na uinkovitosti

  (engl. Performance based contracts)

 • Javni partner (Naruitelj)

  Javni partner naruuje USLUGU !

  _____________________________________

  Privatni partner (Izvritelj)

  Privatni partner preuzima ulogu INVESTITORA i

  PRIVREMENOG VLASNIKA GRAEVINE

  Isporuuje USLUGU !

  Privatni partner ima obvezu dostaviti zahtijevane usluge

  tijekom cijelog perioda trajanja ugovora.

 • Privatni partner javlja se u ulozi izvritelja koji predstavlja ugovornu stranu s javnim partnerom (naruiteljem) i ima formu zasebnog trgovakog drutva, tj. Drutvo posebne namjene (DPN).

  (engl. Special Purpose Vehicle - SPV)

  DPN je osnovalo matino drutvo ili matini konzorcij, a ima za obvezu pruiti JPP ugovorom definirane usluge naruitelju.

  Dioniari DPN-a su graevinske tvrtke, tvrtke za gospodarenje graevinama, a mogu sadravati i projektne urede i sl.

 • Naruitelj potpisuje JPP ugovor s Drutvom posebne namjene koje postaje izvritelj.

  Matino drutvo ili matini konzorcij prilae u JPP ugovoruodreene garancije za obveze DPN-a.

 • Etapa pripreme projekta

  Etapa projektiranja

  Etapa graenja

  Etapa uporabe iodravanja

  KRAJ JPP UGOVORA

  Analiza opravdanostiinvesticijskog projekta

  Projektiranje

  Izvoenje

  Struni nadzor

  Uporaba i odravanje graevine

  Naruitelj Ponuditelji

  provodi

  nadzire

  nadzire

  provodinadzire

  provodi

  provodi

  POTPIS JPP UGOVORA

  Nadmetanje

  Privatni partnerJavni partner

  Projektne etape

  Nadmetanje za izbor Privatnog partnera

  sudjelujuprovodi

  ---

  PROCES PRIPREME I PROVEDBE JPP PROJEKTA

 • Financiranje projekta

  Projektiranje

  Koordinacija i voenje projekta

  Struni nadzor

  Graenje

  Odravanje graevine

  Upravljanje graevinom

  Naplata usluga

  Servisiranje dugova

  Upravljanje rizicima i dr.

  ZADACI PRIVATNOG PARTNERA

  U JPP PROJEKTU

 • Privatni partner JPP ugovorom preuzima obvezu svih aspekata financiranja, projektiranja, izgradnje, odravanja i uporabe graevine tijekom ugovornog perioda u kojem se dostavlja usluga.

  Privatni partner treba:

  prvo treba osigurati

Recommended

View more >