domy zamiast chaszczy

Download Domy zamiast chaszczy

Post on 11-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Gminne WiadomociStrzeGom

  w numerze:

  StrzeGom S nowe

  mieszkaniaJu niebawem pierwsi

  lokatorzy wprowadz si do nowych lokali komunal-nych przy ul. widnickiej w Strzegomiu. Str. 3

  GrAnICA To bya integracja!

  Mieszkacy wsi Granica i Grochotw walczyli ze sob na turnieju wsi. Rywa-lizowali zawzicie, ale tylko dla zabawy. Str. 8

  SPort Strzegom biega

  Takiej frekwencji nikt si nie spodziewa. Na starcie stano niemal 200 uczest-nikw! Str.11

  StrzeGomDach SCK do remontu

  Do czasu wykonania na-praw i wzmocnie kon-strukcji stalowej dachu nad sal widowiskow SCK nie moe ona by uytkowana.

  Str. 3

  StrzeGomNowy sprzt dla spki ZUK

  Nowy samochd o po-jemnoci 16 m3 marki DAF pozwoli nam na spraw-niejszy wywz odpadw i zagospodarowanie ich. Str.4

  SPortNasz AKS jest w dobrej formie

  W dwch ostatnich me-czach seniorzy AKS-u Gra-nit Strzegom S. A. odnieli dwa zwycistwa.

  Str.10

  Gminne Wiadomoci STRZEGOM Nr 26, 08.10.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Nastpne wydanie: 22.10.2013 r.

  Zakad Zieleni Miejskiej w Strzegomiu mieszczcy si przy ulicy Krtkiej zo-sta zlikwidowany w 2004 roku. Od tej pory miejsce to stao si niebezpieczne dla strzegomian, szczegl-nie wieczorami i noc.

  Szybkie dziaania wadz gminy Strzegom i ich ak-ceptacja przez Rad Miej-sk doprowadziy do chwili, kiedy mona powiedzie - zagospodarowanie centrum miasta staje si faktem. Na tym terenie powstan dwa budynki wielorodzinne, 3 dziaki zostay przeznaczone na domy w zabudowie sze-regowej, 12 dziaek ma dwie funkcje, gdzie bdzie mona wybudowa domki jednoro-dzinne lub domy w zabudowie szeregowej. Ronie w oczach budowa domu wielorodzin-nego, a teren pod drugi dom zosta ju sprzedany za kwot 325 000 z. 30 padziernika br. odbd si przetargi na 7 dziaek. W chwili obecnej trwa uzbrojenie terenu, ktre zakoczy si w 2014 r. Obej-muje wykonanie sieci wodnej, deszczowej i kanalizacji. Wy-konane zostanie owietlenie i drogi. Warto prac wynosi 1 800 000 z. W centrum miasta zamieszka zdecydowanie wi-cej mieszkacw ni dzi.

  Nie jest to jedyne dziaanie samorzdu, by centrum Strze-gomia zagospodarowa zgod-nie z jego przeznaczeniem i uwolni od instytucji, ktre nie powinny si tam mieci. Zmieniajc plan przestrzen-

  ny postanowiono, e w nie-dalekiej przyszoci teren, ktry dzi zajmuje spka z o. o. Wodocigi i Kanalizacja zostanie przeznaczony na budownictwo wielorodzinne i usugi. Spka przeniesie si do pomieszcze, ktre zwolni Zakad Usug Komunalnych. Planujc zagospodarowanie centrum, Rada Miejska podj-a te decyzj o tym, e na te-renie byego przystanku PKS bdzie moliwo budowy budynkw wielorodzinnych z usugami w parterze. Jak ko-mentuje t decyzj burmistrz Strzegomia, powoduje ona, e powrt przystanku PKS

  na to miejsce jest niemoliwy. - Wanym jednak dla mnie faktem w tej decyzji jest to, e ograniczaa ona moliwo budowy marketw wielkopo-wierzchniowych w centrum miasta, co cho troch broni naszych kupcw, dla ktrych ta dziaalno od wielu lat stanowi rdo utrzymania rodzin. Dodam, e aby po-prawi system komunikacji, wybudowana zostanie zatocz-ka autobusowa przy LIDLU, a na ulicy Lenej bd toalety i maa, ciepa poczekalnia komentuje Zbigniew Su-chyta.

  red

  Po dwunastu latach teren ogrodw zieleni zlokalizowany w centrum miasta doczeka si zagospodarowania. Co na nim bdzie?

  Sklep zielarski w Rynku dzier-awia instytucja, ktra nie pacia czynszu i podatkw od 2006 r.

  Na podatek od nieruchomoci nie zoona bya nawet deklara-cja! Pierwsz o fakcie wypowie-dzenia umowy powiadomiono pani , ktra pracowaa tam jako sprzedawca. Ku wielkiej radoci fakt ten zmobilizowa j do tego stopnia, e dzi prowadzi wasny sklep - w piknej aranacji, take w okolicy rynku. Jak stwierdzia,

  najwyszy czas by pracowaa na wasny rachunek. Przygotowa-no operat szacunkowy sklepu, ogoszono przetarg, do ktrego zgosio si trzech oferentw i sklep sprzedano za kwot 358

  000 z (cena wywoawcza wyno-sia 295 000 z). W padzierniku podpisany zostanie akt notarialny. Cieszymy sie z nowego punktu handlowego w Rynku.

  red

  Zaduony sklep sprzedanyMiasto sprzedao lokal, za ktry dzierawca nie paci czynszu przez wiele lat

  Blisko 12 tys. dzieci i modzie-y kupio bilet za 1 zotwk na strzegomski basen w czasie tegorocznych wakacji. - Nie oszczdzamy na najmodszych, czego potwierdzeniem jest liczba dzieci i modziey, ktra skorzy-staa ze strzegomskich basenw za 1 zotwk od poniedziaku do czwartku w czasie wakacji. W sumie byo to 11 807 osb. Cieszymy si, e nie doszo do utoni na niestrzeonych kpie-liskach, jak w ssiadujcej gminie. Gdyby zachowa cen biletw z roku 2010, zysk byby trzykrot-nie wikszy, ale bezpieczestwo dzieci jest najwaniejsze pod-krela burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta.

  Cho baseny byy czynne kr-cej ni w roku ubiegym, cznie sprzedano ponad 58 000 biletw wstpu. Zysk ze sprzeday bi-letw jest wikszy o 44 000 z w porwnaniu do 2012 roku. -

  Wielkie podzikowania nale si pracownikom OSiR-u - na czele z dyrektorem Grzegorzem Luszawskim, dla ktrego byo to wielkie wyzwanie - za wielki wkad i zaangaowanie, by ba-seny funkcjonoway prawidowo dodaje burmistrz. Wiele sw uznania naley si OSiR-owi za zorganizowanie po raz pierwszy od wielu lat zaj dla seniorw na basenie, siowni i Nordic Wal-king. Ju dzi mwi si o nowych pomysach w kontekcie zaj na lodowisku. Jeli pozwol warunki atmosferyczne, zapraszamy 6 grudnia br. na lodowisko, gdzie cena wejciwek dla dzieci nie zmieni si i dalej bdzie wynosi 1 zotwk.

  red

  Basen oblegany przez dzieci

  Domy zamiast chaszczy

 • Biuletyn Samorzdowy Gminy Strzegom AktuAlnoci co si dzieje w strzegomiu? 8 padziernika 20132

  Numery telefoNw urzdu Miejskiego w strzegoMiu:sekretariat (74)8560-500sekretarz gminy (74)8560-503skarbnik gminy (74)8560-504Przewodniczcy rady miej-skiej (74)8560-549 wydzia Spraw obywatel-skich i Bezpieczestwa (74)8560-557wydzia owiaty (74)8560-581wydzia Kultury, Sportu i Pro-mocji (74)8560-523wydzia Gospodarki Nie-ruchomociami i zagospo-darowania Przestrzennego (74)8560-541wydzia Gospodarki Komu-nalnej ochrony rodowiska i wsi (74)8560-531wydzia Gospodarki odpa-dami Komunalnymi (74) 8560 570 wydzia Gospodarki lokalo-wej (74)8560-522wydzia funduszy europej-skich (74)8560-564wydzia Inwestycji i zam-wie Publicznych (74)8560-553wydzia organizacyjny (74)8560-599wydzia obsugi Interesan-tw (74)8560-576referat Budetowy (74)8560-505wydzia Podatkowy (74)8560-510referat Inicjatyw Gospodar-czych (74)8560-547Biuro rady (74)8560-550zesp ds. Kontroli (74)8560-517urzd Stanu Cywilnego (ul. widnicka 15-17) (74)8550-730rzecznik Prasowy (74)8560-514SzKoy I PrzedSzKola: Publiczne Przedszkole Nr 2 im. misia uszatka z grup obkow (74)649 12 40Publiczne Przedszkole Nr 3 (74)855 10 04Publiczne Przedszkole Nr 4 (74)855 13 76Publiczne Przedszkole w Ja-roszowie 74)855 85 54Publiczne Przedszkole w Sta-nowicach (74)855 77 70Niepubliczny Punkt Przed-szkolny Chatka Puchatka w rogonicy (74)855 92 47Niepubliczne Przedszkole w. Jadwigi w morawie (74)854 97 34 Punkt Przedszkolny Sonecz-na Kraina 783 758 395Publiczna Szkoa Podstawo-wa Nr 2 im. mikoaja Koper-nika (74)649 12 99Publiczna Szkoa Podstawo-wa Nr 3 im. Henryka Sienkie-wicza (74)649 19 30Publiczna Szkoa Podstawo-wa Nr 4 im. Kornela maku-szyskiego (74)855 53 22Publiczna Szkoa Podstawo-wa im. Janusza Korczaka w jaroszowie (74)855 85 24

  Wane telefonyPubliczna Szkoa Podsta-wowa im. Jana Pawa II w kostrzy (74)855 03 78Publiczna Szkoa Podstawo-wa im. adama mickiewicza w olszanach (74)855 70 97Publiczna Szkoa Podstawo-wa w rogonicy (74)855 92 47Publiczna Szkoa Podstawo-wa im. tadeusza Kociuszki w Goczakowie (74)855 98 50Publiczna Szkoa Podstawo-wa w stanowicach (74)855 76 94Gimnazjum Nr 1 im. Kardyna-a Stefana wyszyskiego Pry-masa tysiclecia (74)649 25 66Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawa II (74)855 52 61Gimnazjum im. Sugi Boej anny Jenke w Jaroszowie (74)855 82 05Gimnazjum im. Jana Pawa II w Goczakowie (74)855 95 90 zesp Szk Specjalnych w Strzegomiu (74)855 02 69zesp Szk oglnokszta-ccych im. Stefana erom-skiego (74)855 02 33zesp Szk w Strzegomiu (74)649 48 70

  PrzyCHodNIe StrzeGomSKIe CeNtrum medyCzNo-dIaGNoStyCz-Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 (74)649 44 50, (74)649 44 62Przychodnia zdrowia ul. armii Krajowej 23 (74)649 44 21, (74)649 44 24Niepubliczny zakad opieki zdrowotnej zdrowie ul. Kocielna 4 (74)649-22-77Strzegomskie Centrum medyczne ul. legnicka 18 (74)855-14-42Nzoz gravit Przychodnia Me-dycyny Pracy, ul. Kociuszki 8, tel. 74 855-08-29

  aPteKIapteka Krlewska, ul. le-gnicka 14 (74)649 12 00apteka Vademecum, rynek 44 (74)855 52 06apteka Strzegomska, rynek 38 (74)855 14 79apteka Krlewska, al.woj.Pol. 2a tel. (74)649 21 11apteka Salus, ul. witosa 7 tel. (74)649 42 44apteka lska, ul. dbrow-skiego 2 tel. (74)855 17 75apteka avena, rynek 32-36 tel. (74)851-60-73 dobra apteka, ul. Kocielna 6 tel. (74)649 12 20 apteka Przy fontannie, al. wojska Polskiego 37e/ 31 tel. (74)661 46 98 ParafIe Parafia pw. w. app. Piotra i Pawa w Strzegomiu (74)855 02 86Parafia pw. zbawiciela wia-ta i matki Boej Szkaplerznej w Strzegomiu (74)855 46 77Stra miejska Gminy Strze-gom (74)64 91 294Komisariat Policji w Strzego-miu (074)8551-991, 997

  Wane telefony

  Wydawca: Urzd Miejski w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, tel. 74 856 05 99, e-mail: biuletyn@strzegom.pl Redaguje zesp: Grayna Kuczer, Magorzata Kus-Pooga, Tomasz Wanecki, Kornelia Wilczak.

  DTP: Dominik Pdziwol. Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocaw, ul. Kolejowa 7, 50- 075 Bielany Wrocawskie.

  Gminne WiadomociStrzeGom

  W dniac h 27-28 w r z e-nia w Centrum Aktyw-noci Spoecznej Karmel w Strzegomiu swoje wito miay strzegomskie orga-nizacje pozarzdowe. Od-byo si II Strzegomskie Forum Organizacji Poza-rzdowych Ludzie z pa-sj. Forum byo wydarze-niem koczcym Tydzie Aktywnoci Mieszkaca Strzegomia 2013.

  W pierwszym dniu forum organizacje mogy sko