rodinn© domy beckov - lux

Download Rodinn© domy Beckov - LUX

Post on 18-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Moderné nízkoenergetické bývanie

TRANSCRIPT

 • MODERN A NZKOENERGETICK BVANIE

  CBI s.r.o., J. Weisseho 333/19, Nov Mesto nad Vhom 915 01

  RODINN DOMY

  BECKOV

 • PREO RODINN DOMY BECKOV?

  Zkladom spokojnho ivota a spenej budcnosti Vs i Vaich

  najblich je predovetkm kvalitn zzemie pre ivot. Zaistenie

  kadodennch potrieb vetkch lenov rodiny, podpora ich rozvo-

  ja a prleitos pre aktvny odpoinok s dnes zkladnmi poia-

  davkami kadej rodiny. Toto vetko ponka najm mladm rodi-

  nm projekt Rodinnch domov Beckov.

  VHODY PROJEKTU

  1. Dostupn bvanie, ktor spja vhody bytu a

  rodinnho domu s pozemkom

  2. Kvalitn stavba vyuvajca osveden materily,

  vysok energetick tandard a nzke prevdzkov

  nklady

  3. Modern dispozin rieenie a architektra

  4. Monos individulnych prav a finalizcie

  5. Pomoc so zaistenm financovania

  6. Atraktvna lokalita

  7. Komplexn rieenie

  Sta

  via

  me

  mo

  de

  rn

  ,

  nz

  ko

  en

  erg

  eti

  ck

  bv

  an

  ie

  pre

  mla

  d

  ro

  din

  y.

  2

 • Vysok energetick tandard bol

  dosiahnut pouitm vysokokvalit-

  nch technolgi tepelnch izolci

  zkladov, obvodovho muriva i stre-

  chy, modernm vykurovacm syst-

  mom na bze zemnho plynu a kva-

  litnm architektonickm rieenm,

  ktor eliminuje vznik tepelnch mos-

  tov.

  Vaka tmto opatreniam Vm pon-

  kame bvanie v tandarde:

  NZKOENERGETICK RODINN DOM

  Vetky ponkan domy spaj ener-

  getick hospodrnos budov v kate-

  grii B doloen Energetickm certifi-

  ktom v zmysle zkona . 555/2005

  Z.z. o energetickej hospodrnosti

  budov a vyhlky . 364/2012 Z.z.

  Kategria budovy: 1 - rodinn dom

  Globlny ukazovate: 35,70 Celkov dodvan energia kWh/(m2.a) Nzka potreba energie

  Vysok potreba energie

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  B

  ENERGETICK TANDARD

  3

 • LOKALITA Projekt rodinnch domov Beckov je situova-

  n v peknej rovinatej lokalite v blzkosti fut-

  balovho ihriska, ktor poskytuje dostupn

  kompletn obiansku vybavenos Obce Bec-

  kov.

  Centrum obce, zkladn kola, miestne

  obchody a retaurcie s vzdialen pribline

  do 10 mint peej chdze.

  Obytn zna je atraktvna aj pre ud, ktor

  uvtaj monos kedykovek si s zaporto-

  va. V blzkosti naej obytne zny sa nach-

  dza rekrean zariadenie Zelen Voda, ktor

  je vzdialen do 15 mint peej chdze.

  S J

  Z

  V

  4

 • PONUKA RODINNCH DOMOV

  FAKTY O RODINNCH DOMOCH

  3 izby + kuchya + kpea + komora a lon priestor v podkrov

  Vber rznych vekost RD s itkovou plochou od 73,0 m2 a po 80,5 m2

  Obvacia izba + kuchya od 26,0 m2 a po 30,2 m2

  Svetl, priestrann izby od 11,0 m2 do 14,6 m2

  Vekoryso dimenzovan kpene od 6,5 m2 do 7,5 m2

  Terasa a 2 parkovacie miesta pri RD

  AKTULNA PONUKA

  Oznaenie Popis Vekos Zastavan

  RD 1 3-izbov RD 274 m2 92 m2

  RD 2 3-izbov RD 262 m2 84 m2

  RD 3 3-izbov RD 273 m2 84 m2

  RD 4 3-izbov RD 272 m2 92 m2

  RD 5 3-izbov RD 267 m2 92 m2

  RD 6 3-izbov RD 268 m2 84 m2

  RD 7 3-izbov RD 278 m2 84 m2

  RD 8 3-izbov RD 456 m2 92 m2

  RD 9 3-izbov RD 390 m2 84 m2

  RD 10 3-izbov RD 544 m2 92 m2

  5

 • DISPOZIN RIEENIE

  MODERN DISPOZCIA A ARCHITEKTRA

  Prepracovan dispozin usporiadanie 3+KK ponka svojim

  obyvateom svetl a priestrann miestnosti a dostatok odklada-

  cieho priestoru vaka komorm umiestnenm priamo v byte a

  navye ete samostatnm odkladacm priestorom v podkrov.

  Sasou kadho domu je zhrada, ktorej vekos Vm na jed-

  nej strane ponka dostaton priestor pre trvenie vonho

  asu s rodinou a priatemi, na druhej Vm starostlivos o u

  nezaberie vea asu.

  6

 • Oznaenie Popis Plocha

  1.01 Zdverie 4,34 m2

  1.02 Chodba 5,84 m2

  1.03 Izba 14,61 m2

  1.04 Izba 13,25 m2

  1.05 WC 1,73 m2

  1.06 Kpea 7,24 m2

  1.07 Obvacia izba + kuchya 26,80 m2

  1.08 pajza 2,50 m2

  LEGENDA MIESTNOST 1. NP

  7

 • TA

  ND

  AR

  D K

  VA

  LIT

  Y R

  OD

  INN

  H

  O D

  OM

  U

  ZKLADY, STRECHA, VODOROVN

  A ZVISL KONTRUKCIE

  Zklady zkladov psy z betnu v kombincii s debniacimi tvrnicami, zateplen XPS, zkladov doska hr. 150 mm + izol-

  cie proti zemnej vlhkosti vodorovn a zvisl

  Obvodov murivo z plench presnch tehloblokov hr. 300 mm

  na lepidlo

  Prieky z plench presnch priekoviek 115 mm a 140 mm na

  lepidlo

  Strop Dreven s SDK podhadom, zateplen min. vlnou 300 mm

  Stren kontrukcia sedlov, sklon 15 st., dreven krov, bet-

  nov kridla

  Klampiarske prvky vonkajie parapety oceov poplastovan

  plech, zvody pozinkovan plech

  POVRCHOV A PODLAHOV KONTRUKCIE

  Vntorn omietky a maby vpennocementov omietky vet-

  kch miestnost, biela maba

  Vonkajia omietka zatepovac systm EPS 150, lepidlo + sie-

  ka, omietka 1,5 mm Baumit alt. Weber

  Podlahov kontrukcia zateplen podlaha XPS 180 mm, hlade-

  n betnov poter bez finlnej povrchovej krytiny

  Dlaby, obklady a lamintov podlahy nie s sasou dodvky

  v tandarde holodom

  VPLNE OTVOROV

  Okn a terasov dvere plastov profily s izolanm trojsklom

  s otvranm do vntra, vntorn parapety plast

  Vstupn dvere plastov 1-krdlov, bezpenostn s kovanm

  FAB a svetlkom so sklom

  Vntorn dvere nie s sasou dodvky v tandarde holodom

  Vlez pod strechu + schodisko dreven, skladan

  a termoizolan

  8

 • INTALCIE

  Vykurovanie a TV plynov kondenzan kotol so zsobnkom 24 kW vrtane priestorovej regulcie a ekvitermickho riadenia, vykurovanie prostrednctvom doskovch raditorov

  s termostatickmi hlavicami, lisovan rozvody z Al-PEx rrok

  Vetranie bytu nten vetranie kpene a WC, ventiltor so spt-

  nou klapkou

  Vodointalcia vodovodn prpojka so achtou, rozvody v celom

  dome z PE RC a AL-PEx rrok

  Kanalizcia odpady z HT materilu, kanalizan ndr 16 m3

  Elektrointalcia elektrick prpojka, skrinka pre elektromer, meden vodie pod omietkou, 2x zsuvky pre kad obytn

  miestnos, kuchya 3x

  Plynointalcia plynov prpojka, DRZ skrinka pre plynomer verejne prstupn, rozvody z PE RC a medi k plynovmu kotlu

  a kuchynskmu sporku

  Slaboprd 1x STA zsuvka a 1x ethernet poda poiadavky

  klienta, zatrubkovanie v obvacej izbe

  Bleskozvod pozinkovan hrebeov sstava, zvody a uzemne-

  nie

  ZRIAOVACIE PREDMETY

  WC osaden predstenov intalan systm pre zvesn WC,

  bez keramiky

  Kpea vymurovan nika pre bezbarirov sprchov kt, osa-

  den podlahov ab, bez zriaovacch predmetov

  Kuchya zriaovacie predmety ani kuchynsk linka nie s s-

  asou dodvky v tandarde holodom

  VONKAJIE, TERNNE PRAVY

  Terasa zo zmkovej dlaby uloenej do pieskovho lka

  Parkovacie a prstupov plochy zmkov dlaba uloen do

  pieskovho lka ukonen obrubnkom

  Ostatn plochy prava ornice rozhrnutm a vyrovnanm

  9

 • FOTOGALRIA

  10

 • 11

 • PREDAJCA

  CBI, s.r.o.

  J. Weisseho 333/19

  915 01 Nov Mesto nad Vhom

  KONTAKT

  Ing. Ivan Vlado

  Mobil: 0907 739 383

  2014 CBI, s.r.o. Prvo zmeny vyhraden. Fotografie a vizualizcie

  pouit v publikcii maj ilustran charakter. Bliiu pecifikciu

  pouitch materilov, vzorov a farieb ur zmluva.

  NA PROJEKTE SA PODIEAJ

  ARCHITEKTRA

  GENERLNY DODVATE

  STAVBY

  REALITN PARTNERI